DCH363 | DeWalt DCH363 ROTARY HAMMER instruction manual

511113 - 15 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCH363
DCH364
2
1
8
7
3
4
10
20
5
11
9
2
1
6 8
3
4
10
7
5
11
9
12
11
21
13
14
A
2
18
17
19
A1
3
4
B
C
15
7
5
9
D
E
3
2
8
9
F
G
5
6
16
V
4
I
AKUMULÁTOROVÉ VŔTACIE KLADIVO
DCH363, DCH364
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Otáčky naprázdno
Výkon
Energia rázu (EPTA 05/2009)
Max. priemer otvoru pri vŕtaní do
ocele/dreva/betónu
Držiak nástrojov
Počet rázov za minútu
Hmotnosť (bez akumulátora)
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
DCH363
36
1
0-1100 / 0-1100
600
2,3
DCH364
36
1
kg
13/30/26
SDS Plus®
4 500
2,6
13/30/26
SDS Plus®
4 500
2,8
dB(A)*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
3
86
3
97
3
V
min-1
W
J
mm
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
Vŕtanie do kovu
ah,D =
m/s²
< 2,5
Odchýlka K =
m/s²
1,5
Hodnota vibrácií ah
Vŕtanie do betónu
ah,HD =
m/s²
7,1
Odchýlka K =
m/s²
1,5
Hodnota vibrácií ah
Sekanie
ah,Cheq =
m/s²
5,5
Odchýlka K =
m/s²
1,5
Hodnota vibrácií ah
Skrutkovanie bez príklepu
ah =
m/s²
< 2,5
Odchýlka K =
m/s²
1,5
600
2,3
< 2,5
1,5
7,1
1,5
5,5
1,5
< 2,5
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente sa merala podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
5
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré
chránia obsluhu pred účinkom
vibrácií, ako sú: údržba náradia
a jeho príslušenstva, udržovanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Akumulátory
DE9360 DCB360 DCB361
Napájacie napätie V
36
36
36
Kapacita
Ah
2,0
4,0
2,0
Hmotnosť
kg
0,9
1,3
0,9
Nabíjačka
DE9000/DC9000
Napájacie napätie
V AC
Približný čas nabíjania
min
Hmotnosť
kg
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
Poistky:
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia
a Írsko
Náradie 230 V 3 A v zástrčke
prívodného kábla
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k ľahkému alebo
stredne vážnemu zraneniu prípade,
že sa tomu nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu
zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko spôsobenia
požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
Smernica pre strojové zariadenia
AKUMULÁTOROVÉ VŔTACIE KLADIVO
DCH363, DCH364
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/ES a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
6
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30. 1. 2014
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného
kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor čistý
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c)
Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f)Ak musíte s elektrickým náradím pracovať
vo vlhkom prostredí, použite napájací
zdroj s prúdovým chráničom (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo
pred vložením akumulátora a pred
zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je vypnutý hlavný
vypínač. Prenášanie elektrického náradia
s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia vždy odstráňte
všetky kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané
na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
7
e)
f)
g)
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie
a riadnu funkciu. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte
ho mimo dosahu detí a zabráňte
tomu, aby bolo toto náradie použité
osobami, ktoré nie sú oboznámené
s jeho obsluhou alebo s týmto
návodom. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými ostriami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi pracuje.
8
g)
Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď., používajte
podľa týchto pokynov a berte do úvahy
podmienky pracovného prostredia
a prácu, ktorú budete vykonávať.
Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného typu akumulátora spôsobiť
požiar.
b) Používajte výhradne akumulátory
odporúčané výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
c) Pokiaľ akumulátory nepoužívate, uložte
ich mimo dosah kovových predmetov,
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
iné drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov
akumulátora môže viesť k vzniku
popálenín alebo požiaru.
d) V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému
kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté
miesto omyte vodou. Ak sa Vám
dostane táto kvapalina do očí, ihneď
si ich vypláchnite vodou a vyhľadajte
lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Ďalšie špeciálne bezpečnostné
pokyny pre vŕtacie kladivá
• Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
• Používajte prídavné rukoväti, ak sa
dodávajú s náradím. Strata kontroly nad
náradím môže viesť k úrazu.
• Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného
nástroja so skrytými elektrickými vodičmi,
držte elektrické náradie vždy za izolované
rukoväti. Pri kontakte pracovného nástroja
so „živým“ vodičom spôsobia neizolované
kovové časti náradia obsluhe úraz
elektrickým prúdom
• Upnite si obrobok k pevnej podložke
pomocou svoriek alebo pomocou iných
praktických pomôcok. Držanie obrobku
rukou alebo opretie obrobku o časť tela
nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate
kontroly.
• Používajte bezpečnostné okuliare
alebo inú vhodnú ochranu zraku. Počas
sekania dochádza k odlietavaniu úlomkov.
Odlietavajúce úlomky môžu spôsobiť
poranenie očí s trvalými následkami. Pri
práci, počas ktorej sa práši, používajte
masku proti prachu alebo respirátor. Pre
väčšinu pracovných operácií sa môže
vyžadovať tiež ochrana sluchu.
• Držte náradie stále pevne. Nepokúšajte
sa používať toto náradie, ak ho nebudete
držať oboma rukami. Odporúčame Vám,
aby ste stále používali bočnú rukoväť.
Obsluha tohto náradia iba jednou rukou
spôsobí stratu kontroly nad náradím.
Nebezpečný môže byť taktiež prieraz
alebo kontakt s tvrdými materiálmi, ako sú
napríklad armovacie prúty. Pred použitím
pevne dotiahnite bočnú rukoväť.
• Nepoužívajte toto náradie dlhodobo bez
prestávok. Vibrácie spôsobené funkciou
príklepu môžu byť nebezpečné pre vaše ruky
a paže. Používajte rukavice, ktoré zaistia
lepšie tlmenie rázov a obmedzte pôsobenie
vibrácií robením častých prestávok.
• Nepoužívajte na uvoľnenie zablokovaných
pracovných nástrojov údery kladiva.
Odlietavajúce úlomky kovu alebo materiálu
by mohli spôsobiť zranenie.
• Mierne opotrebované sekáče sa môžu
znovu naostriť brúsením.
• Dbajte na to, aby sa prívodný kábel
nedostal do blízkosti pohybujúceho
sa pracovného nástroja. Neomotávajte
prívodný kábel okolo žiadnej časti Vášho
tela. Elektrický kábel navinutý na pracovný
nástroj môže spôsobiť zranenie alebo stratu
kontroly nad náradím.
Zvyškové riziká
Pri práci s vŕtacími kladivami vznikajú
nasledujúce riziká:
- Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo horúcimi časťami náradia.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s betónom alebo
murivom.
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
• Nevykonávajte opravy pracovných
nástrojov sami. Opravy sekáča by mal
vykonávať pracovník autorizovaného servisu.
Nesprávne opravené sekáče môžu privodiť
úraz.
• Pri obsluhe náradia a pri výmene
pracovných nástrojov používajte rukavice.
Prístupné kovové časti náradia a pracovné
nástroje môžu byť počas prevádzky veľmi
horúce. Malé čiastočky odlietavajúceho
materiálu môžu poraniť nechránené ruky.
• Nikdy neodkladajte náradie, pokým
nedôjde k úplnému zastaveniu
pracovného nástroja. Pohybujúce sa
nástroje môžu spôsobiť zranenie.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. A)
Dátumový kód (20), ktorý obsahuje aj rok výroby,
je vytlačený na kryte, ktorý vytvára montážny
spoj medzi náradím a akumulátorom.
Príklad:
2014 XX XX
Rok výroby
9
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačku DE9000/DC9000.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor
používa.
NEBEZPEČENSTVO: Riziko
smrteľného úrazu elektrickým
prúdom.
Na nabíjacích svorkách nabíjačky
je napätie 230 V. Nepokúšajte
sa kontakty prepájať vodivými
predmetmi. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
kvapalina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu osôb alebo
k hmotným škodám.
UPOZORNENIE: V určitých
podmienkach, keď je nabíjačka
pripojená k napájaciemu napätiu,
môže dôjsť ku skratovaniu nabíjacích
kontaktov vnútri nabíjačky cudzími
predmetmi. Cudzie vodivé predmety
a materiály, ako sú oceľová vlna
(drôtenka), hliníkové fólie alebo
akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený
žiadny akumulátor, vždy odpojte
prívodný kábel nabíjačky od siete.
Skôr než budete nabíjačku čistiť,
odpojte ju od siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak,
aby mohli pracovať spolu.
10
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie nabíjacích
akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky ju
vždy odpojte uchopením za zástrčku
a neťahajte za napájací kábel. Týmto
spôsobom zabránite poškodeniu zástrčky
a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je nevyhnutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Neklaďte na nabíjačku žiadne predmety
a neumiestňujte nabíjačku na mäkký
povrch, na ktorom by mohlo dôjsť
k zablokovaniu ventilačných drážok, čo
by spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty
vo vnútri nabíjačky. Umiestnite nabíjačku
na také miesta, ktoré sú mimo dosahu
zdrojov tepla. Odvod tepla z nabíjačky je
zaisťovaný cez drážky v hornej a spodnej
časti krytu nabíjačky.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej
pádu alebo k jej poškodeniu iným
spôsobom. Opravu zverte autorizovanému
servisu.
• Nabíjačku nedemontujte. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora toto riziko
nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačka DE9000/DC9000 nabíja iba
akumulátory Li-Ion s napájacím napätím 36 V.
Túto nabíjačku nemusíte žiadnym spôsobom
nastavovať a je skonštruovaná tak, aby sa čo
najjednoduchšie obsluhovala.
Postup nabíjania (obr. A, B)
NEBEZPEČENSTVO: Riziko
smrteľného úrazu elektrickým
prúdom.
Na nabíjacích svorkách nabíjačky
je napätie 230 V. Nepokúšajte
sa kontakty prepájať vodivými
predmetmi.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom alebo smrteľného úrazu.
Automatické obnovenie
nabitia
Režim automatického obnovenia nabitia
bude vyrovnávať nabitie jednotlivých článkov
akumulátora na maximálnu kapacitu. Obnovenie
nabitia akumulátora by sa malo vykonávať raz za
týždeň alebo vždy, keď akumulátor neumožňuje
vykonanie rovnakého množstva úkonov.
Ak chcete obnoviť nabitie akumulátora, vložte ho
do nabíjačky ako obvykle. Nechajte akumulátor
v nabíjačke minimálne 10 hodín.
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu
nabíjania. Táto funkcia maximálne predlžuje
prevádzkovú životnosť akumulátora.
IBA PRE AKUMULÁTORY TYPU LI-ION
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky
zapojte prívodný kábel nabíjačky (13) do
sieťovej zásuvky.
Lítium-iónové akumulátory sú navrhnuté so
systémom elektronickej ochrany proti preťaženiu,
prehriatiu alebo úplnému vybitiu.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky. Táto
nabíjačka je vybavená ukazovateľom s tromi
kontrolkami, ktoré indikujú stav nabitia
akumulátora.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho celkom nabiť.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred
ich prvým použitím ich doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
1 kontrolka bliká
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svieti
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svietia
3 kontrolky svietia
< 33 %
33 – 66 %
66 – 99 %
100 %
Ak objednávate náhradný akumulátor,
nezabudnite do objednávky doplniť katalógové
číslo a napájacie napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr
prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.
Pri nabíjaní potom postupujte podľa uvedených
pokynov.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
spôsobiť iskrenie a vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
DEWALT.
11
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo plechové
stavby v letnom období).
NEBEZPEČENSTVO: Nikdy
sa nepokúšajte akumulátor
z akéhokoľvek dôvodu rozoberať.
Ak je obal akumulátora prasknutý
alebo poškodený, nevkladajte
akumulátor do nabíjačky. Zabráňte
pádu, rozdrveniu alebo poškodeniu
akumulátora. Nepoužívajte
akumulátor alebo nabíjačku, pri
ktorých došlo k nárazu, pádu alebo
inému poškodeniu (napríklad
prepichnutie klincom, zásah kladivom,
rozšliapnutie). Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom. Poškodený
akumulátor by mal byť vrátený do
autorizovaného servisu, kde bude
zaistená jeho recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní
postavte náradie na stabilný
povrch tak, aby nemohlo dôjsť
k jeho pádu. Niektoré náradia s
veľkým akumulátorom budú stáť
na akumulátore vo zvislej polohe,
ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY TYPU LÍTIUM-IÓN (Li-Ion)
• Nelikvidujte akumulátory spaľovaním, aj
keď sú vážne poškodené alebo celkom
opotrebované. Akumulátory môže v ohni
explodovať. Pri spaľovaní akumulátorov
typu Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických
výparov a látok.
• Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora
s pokožkou, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie
– elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
• Obsah výparov z otvorených článkov
akumulátora môže spôsobiť ťažkosti
s dýchaním. Zaistite prísun čerstvého
vzduchu. Ak ťažkosti stále pretrvávajú,
vyhľadajte lekárske ošetrenie.
12
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom
iskrenia.
Preprava
Akumulátory DEWALT spĺňajú požiadavky
všetkých platných predpisov na prepravu, ktoré
sú predpísané v priemyselných a právnych
normách, ktoré zahŕňajú odporúčania OSN
pre prepravu nebezpečného tovaru – Predpisy
asociácie pre medzinárodnú leteckú dopravu
nebezpečného tovaru (IATA), Medzinárodné
predpisy pre námornú prepravu nebezpečného
tovaru (IMDG) a Európska dohoda týkajúca sa
medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečného
tovaru (ADR). Články a akumulátory Li-Ion boli
testované podľa požiadaviek časti 38.3, ktorá je
uvedená v príručke testov a kritérií dokumentu
Odporúčania OSN pre prepravu nebezpečného
tovaru.
Vo väčšine prípadov bude preprava akumulátorov
DEWALT vybratá z klasifikácie „plne regulovaná
preprava nebezpečného materiálu triedy 9“.
V zásade platia dva prípady, ktoré vyžadujú
prepravu triedy 9:
1. Letecká preprava viac než dvoch
akumulátorov DEWALT Li-Ion, ak toto balenie
obsahuje iba akumulátory (žiadne náradie), a
2. Akákoľvek zásielka obsahujúca akumulátory
Li-Ion, ktorých energetický výkon je väčší
než 100 watthodín (Wh). Na všetkých
akumulátoroch Li-Ion je na obale uvedený
energetický výkon vo watthodinách.
Bez ohľadu na to, či sa zásielka považuje za
zásielku s výnimkou alebo plne regulovanú
zásielku, povinnosťou dopravcu je postupovať
podľa najnovších predpisov týkajúcich sa balenia,
označovania a vyžadovanej dokumentácie.
Pri preprave akumulátorov môže prípadne
dôjsť k spôsobeniu požiaru, ak sa kontakty
akumulátora dostanú náhodne do styku
s vodivými materiálmi. Pri preprave akumulátora
sa uistite, či sú kontakty akumulátora riadne
chránené a dobre izolované od materiálov,
s ktorými by sa mohli dostať do kontaktu a ktoré
by mohli spôsobiť skrat.
Informácie uvedené v tejto časti príručky sú
uvedené v dobrej viere a považujú sa za presné
v čase vytvorenia tohto dokumentu. Na tieto
informácie sa však nevzťahuje žiadna záruka,
výslovná alebo predpokladaná. Je povinnosťou
kupujúceho zaistiť, aby jeho činnosti spĺňali
požiadavky platných predpisov.
Akumulátor
Problém s nabíjačkou.
TYP AKUMULÁTORA
Modely DCH363 a DCH364 pracujú
s akumulátormi Li-Ion s napájacím napätím 36 V.
Porucha akumulátora
Odporúčania pre uloženie
akumulátorov
Akumulátor likvidujte s ohľadom na
životné prostredie.
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
Akumulátory nespaľujte
Nabíjajte akumulátory DEWALT iba
v určených nabíjačkách DEWALT. Ak
sa budú v nabíjačkách DEWALT nabíjať
iné akumulátory než akumulátory
DEWALT, môže dôjsť k ich prasknutiu
alebo k vzniku iných nebezpečných
situácií.
POZNÁMKA: Akumulátory Li-Ion by mali byť
pred uložením úplne nabité.
2. Dlhodobé skladovanie akumulátor aj
nabíjačku nepoškodí. V správnych
podmienkach môžu byť tieto výrobky
skladované až 5 rokov.
Nálepky na nabíjačke a na
akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
majú nálepky na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 akumulátorové vŕtacie kladivo
1 bočnú rukoväť
1 nastaviteľný hĺbkový doraz
1 systém odsávania prachu
1 rýchloupínacie skľučovadlo (DCH364)
2 akumulátory (D2, M2)
1 akumulátor (D1, M1)
1 nabíjačku
Čas nabíjania je uvedený v časti
Technické údaje.
Zabráňte styku s vodou
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi
Nenabíjajte poškodené akumulátory
1 kufrík
1 návod na obsluhu
POZNÁMKA: Modely N sa nedodávajú
s akumulátorom a nabíjačkou.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím práce venujte dostatok času
dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu
tohto návodu.
Popis (obr. A, A1, D, H)
Nepoužívajte poškodené nabíjačky
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani
jeho súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
1 Vypínač s reguláciou otáčok
2 Prepínač chodu vpred/vzad
Poškodené káble ihneď vymeňte.
3 Volič režimu
13
4 Bezpečnostná poistka
SPOJKA PROTI PREŤAŽENIU
5 Držiak nástrojov SDS Plus®
V prípade zaseknutia vrtáka je pohon hriadeľa
vŕtačky prerušený. S ohľadom na výsledné sily
vždy držte náradie oboma rukami a zaujmite
pevný postoj.
6 Zaisťovacia objímka
7 Kryt proti prachu
8 Nastaviteľný hĺbkový doraz
9 Bočnú rukoväť
MECHANIZMUS BRZDY
11 Akumulátor
Ak dôjde k uvoľneniu hlavného vypínača
s reguláciou otáčok, hriadeľ vŕtačky sa okamžite
zastaví.
12 Uvoľňovacie tlačidlo
AKTÍVNA REGULÁCIA VIBRÁCIÍ
13 Nabíjačku
Aktívna regulácia vibrácií neutralizuje vibrácie
príklepového mechanizmu. Zníženie vibrácií
pôsobiacich na ruky a paže obsluhy umožňuje
pohodlnejšie použitie tohto náradia, dlhšie
pracovné intervaly a predlžuje pracovnú životnosť
náradia. Pružne uložený mechanizmus počas
používania vyvažuje vibrácie. Tento tlmiaci
účinok je možné pocítiť, ak sa na náradie vyvíja
tlak. Uistite sa, či je pružina funkčná, ale nie
príliš silno. Mechanizmus by mal pracovať
v „plávajúcej polohe“.
10 Hlavná rukoväť
14 Indikátor nabíjania (červený)
15 Zaisťovacia objímka držiaka nástrojov
16 Rýchloupínacie skľučovadlo
POUŽITIE VÝROBKU
Vaše akumulátorové vŕtacie kladivá sú určené
na profesionálne vŕtanie, príklepové vŕtanie,
skrutkovanie a tiež na ľahké sekacie operácie.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo
plynov.
Tieto výkonné vŕtacie kladivá sú elektrické
náradie na profesionálne použitie. ZABRÁŇTE
deťom, aby sa s týmto náradím dostali do
kontaktu. Ak používajú toto zariadenie neskúsené
osoby, musí byť zaistený odborný dozor.
• Malé deti a neskúsené osoby. Toto
zariadenie nie je určené na použitie
nedospelými alebo neskúsenými osobami
bez dozoru.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti sa nesmú nikdy ponechať s týmto
náradím bez dohľadu.
SYSTÉM ODVODU PRACHU (OBR. A1)
17 Elektrické kolíky na napájanie systému na
odsávanie prachu
18 Systém na odsávanie prachu (D25302DH)*
19 Systém odsávania prachu pripojený
k vŕtaciemu kladivu
*Systém odsávania prachu (D25302DH) môžete
kúpiť samostatne u najbližšieho autorizovaného
predajcu DEWALT.
14
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie
napätie akumulátora zodpovedá napätiu na
výkonovom štítku. Uistite sa, či hodnota napätia
Vašej nabíjačky zodpovedá hodnote napätia
v elektrickej sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne upraveným káblom,
ktorý sa dodáva autorizovaným servisom
DeWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Zaistite bezpečné odstránenie starej
zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE:K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
Voľba pracovného režimu
(obr. C)
Náradie sa môže používať v nasledujúcich
pracovných režimoch:
Rotačné vŕtanie: na skrutkovanie
a vŕtanie do kovu, dreva a plastov
V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
Vŕtanie s príklepom: na vŕtanie do
betónu a muriva
MONTÁŽ A NASTAVENIE
Iba sekanie: na ľahké sekanie
VAROVANIE: Pred montážou
a nastavením tohto náradia vždy
vyberte akumulátor. Pred vložením
alebo vybratím akumulátora
náradie vždy vypnite.
• Ak chcete zvoliť pracovný režim, stlačte
bezpečnostnú poistku (4) a nastavte volič
režimu (3) tak, aby smeroval na symbol
požadovaného pracovného režimu.
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
• Uvoľnite bezpečnostnú poistku a skontrolujte,
či je volič režimu vo svojej polohe riadne
zaistený.
Vloženie a vybratie
akumulátora z náradia (obr. A)
VAROVANIE: Nevoľte pracovný
režim, ak je náradie v chode.
• Ak chcete akumulátor (11) pripojiť k náradiu,
zarovnajte ho s úložným miestom na
náradí. Nasuňte akumulátor na úložné lôžko
v náradí a zatlačte naň tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu v správnej polohe.
Vloženie a vybratie
príslušenstva SDS Plus®
(obr. D)
• Ak chcete akumulátor z náradia odobrať,
stlačte uvoľňovacie tlačidlo (12) a súčasne
akumulátor vyberte z náradia.
Vaše vŕtacie kladivo používa príslušenstvo
SDS Plus® (pozrite detail na obr. D, kde je
znázornený priečny rez upínacej stopky nástroja
SDS Plus®).
AKUMULÁTORY S UKAZOVATEĽOM STAVU
NABITIA (OBR. A)
• Vyčistite a namažte upínaciu stopku nástroja
SDS Plus® .
Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené
ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch
zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu
nabitia akumulátora.
Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte
tlačidlo ukazovateľa (21). Svietiaca kombinácia
týchto troch zelených LED diód určuje úroveň
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia
akumulátora nižšia než požadovaná limitná
hodnota na použitie, ukazovateľ nebude svietiť
a akumulátor sa musí nabiť.
POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako
indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ
neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa
môže meniť na základe komponentov výrobku,
teploty a spôsobu práce koncového používateľa.
• Zasuňte upínaciu stopku nástroja SDS Plus®
do držiaka nástrojov SDS Plus® (5).
• Zatlačte nástroj dole a ľahko s ním otáčajte,
kým nezapadne do drážok.
• Zatiahnite za nástroj a uistite sa, či je riadne
zaistený. Funkcia sekania vyžaduje, aby
pracovný nástroj, ktorý je upnutý v držiaku
nástrojov SDS Plus®, vykonával v axiálnej osi
pohyb v rozsahu niekoľkých centimetrov.
•
Ak chcete pracovný nástroj vybrať, stiahnite
zaisťovaciu objímku (15) držiaka nástrojov
SDS Plus® smerom dozadu a vyberte nástroj
z náradia.
15
Montáž bočnej rukoväti
(obr. E)
Bočná rukoväť (9) sa môže nastaviť tak, aby
vyhovovala pravákom aj ľavákom.
VAROVANIE: Nepoužívajte náradie
bez riadne upevnenej bočnej rukoväti.
• Povoľte bočnú rukoväť.
• Pre pravákov – nasuňte upínaciu objímku
rukoväti na objímku za držiakom nástrojov
tak, aby bola rukoväť vľavo.
• Pre ľavákov – nasuňte upínaciu objímku
rukoväti na objímku za držiakom nástrojov
tak, aby bola rukoväť vpravo.
• Natočte bočnú rukoväť do požadovanej
polohy a dotiahnite ju.
Nastavenie hĺbky vŕtania
(obr. F)
• Upnite požadovaný vrták.
• Uvoľnite bočnú rukoväť (9).
• Otvorom v bočnej rukoväti pretiahnite tyč
hĺbkového dorazu (8).
• Nastavte požadovanú hĺbku vŕtania ako na
uvedenom nákrese.
• Pritiahnite bočnú rukoväť.
Prepínač chodu vpred/vzad
(obr. G)
• Ak chcete, aby sa vrták otáčal dopredu
(doprava), nastavte prepínač chodu vpred/
vzad (2) doľava. Pozrite šípky na náradí.
• Ak chcete, aby sa vrták otáčal dozadu
(doľava), nastavte prepínač chodu vpred/
vzad (2) doprava.
UPOZORNENIE: Pred vykonaním
zmeny smeru otáčania vždy počkajte,
kým sa motor úplne nezastaví.
Výmena držiaka nástrojov
SDS Plus® za rýchloupínacie
skľučovadlo (obr. H)
DCH364
• Otočte zaisťovaciu objímku (6) do
odblokovanej polohy a odoberte držiak
nástrojov SDS Plus® (5).
• Natlačte rýchloupínacie skľučovadlo (16) na
hriadeľ náradia a otočte zaisťovaciu objímku
do zaistenej polohy.
16
• Ak chcete rýchloupínacie skľučovadlo
nahradiť držiakom nástrojov SDS Plus®,
najskôr odoberte rýchloupínacie skľučovadlo
podľa vyššie uvedeného postupu na
odobratie držiaka SDS Plus®. Potom nasaďte
na náradie držiak SDS Plus®, a to rovnakým
spôsobom, akým sa nasadilo rýchloupínacie
skľučovadlo.
UPOZORNENIE: Pri príklepovom
vŕtaní nikdy nepoužívajte štandardné
skľučovadlo.(16). Na príklepové
vŕtanie by sa mal používať iba držiak
nástrojov SDS Plus®.
Výmena krytu proti prachu
(obr. D)
Kryt proti prachu (7) chráni mechanizmus
pred prachom. Opotrebovaný kryt proti prachu
okamžite vymeňte.
• Stiahnite dozadu zaisťovaciu objímku (15)
držiaka nástrojov SDS Plus® a odoberte kryt
proti prachu (7).
• Nasaďte nový kryt proti prachu.
• Uvoľnite zaisťovaciu objímku držiaka
nástrojov SDS Plus®.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia alebo
pred montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny
a platné predpisy.
• Dávajte pozor na uloženie vodovodného
potrubia a na miesta, kde je vedená
elektroinštalácia.
• Vyvíjajte na náradie iba ľahký tlak (asi 5 kg).
Nadmerný tlak na náradie vŕtanie neurýchli,
ale zníži výkon náradia a môže skrátiť jeho
prevádzkovú životnosť.
• Nevŕtajte alebo neskrutkujte príliš hlboko,
aby nedošlo k poškodeniu krytu proti prachu.
• Vždy držte náradie pevne oboma rukami
a zaujmite pevný postoj.
• Vždy používajte náradie s riadne upevnenou
bočnou rukoväťou.
• Ak už nie je pracovný nástroj ostrý, vymeňte
ho.
Pred začatím práce:
• Uistite sa, či je akumulátor (celkom) nabitý.
• Uistite sa, či je akumulátor riadne usadený.
Správna poloha rúk (obr. A, I)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia VŽDY
používajte správne uchopenie
náradia, ako na uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY bezpečne a očakávajte
nezvyklé reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na bočnej rukoväti (9) a druhú ruku na
hlavnej rukoväti (10).
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
• Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač s reguláciou otáčok (1). Tlak
vyvíjaný na tento vypínač určuje otáčky
náradia.
• Ak chcete náradie vypnúť, spínač uvoľnite.
• Ak chcete náradie zaistiť vo vypnutej polohe,
nastavte prepínač chodu vpred/vzad (2) do
strednej polohy.
Príklepové vŕtanie (obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy pre
„príklepové vŕtanie“.
• Upnite príslušný vrták. Ak chcete
dosiahnuť čo najlepšie výsledky, používajte
vysokokvalitné vrtáky s karbidovými hrotmi.
• Podľa potreby nastavte polohu bočnej
rukoväti (9).
• V prípade potreby nastavte hĺbku vŕtania.
• Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný otvor.
• Umiestnite vrták na značku a spustite
náradie.
Vŕtanie bez príklepu (obr. A, H)
• Podľa typu Vášho náradia postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
- Nasaďte adaptér skľučovadla/zostavu
skľučovadla (DCH363). Skľučovadlá
s kľučkou a rýchloupínacie skľučovadlá
a adaptéry skľučovadiel sa môžu kúpiť
samostatne. K dispozícii sú špeciálne
adaptéry SDS Plus® so závitovými
časťami, ktoré sa môžu použiť so
štandardnými skľučovadlami 10 alebo
13 mm, v ktorých sa môžu použiť nástroje
s priamou upínacou stopkou.
- Nahraďte držiak nástrojov SDS Plus®
rýchloupínacím skľučovadlom (16)
(DCH364).
• Postupujte rovnakým spôsobom, ako pri
vŕtaní s príklepom.
UPOZORNENIE: Pri príklepovom
vŕtaní nikdy nepoužívajte štandardné
skľučovadlo.(16). Na príklepové
vŕtanie by sa mal používať iba držiak
nástrojov SDS Plus®.
Skrutkovanie (obr. A, H)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy na
„vŕtanie bez príklepu“.
• Zvoľte smer otáčania.
• Podľa typu Vášho náradia postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
- Použite špeciálny skrutkovací adaptér SDS
Plus® na použitie samostatne predávaných
skrutkovacích násadcov s upínacím
šesťhranom (DCH363).
- Nahraďte držiak nástrojov SDS Plus®
(5) rýchloupínacím skľučovadlom (16)
(DCH364).
• Vložte zodpovedajúci skrutkovací násadec.
Pri práci so skrutkami s hlavou s drážkou
vždy používajte nástroje s vyhľadávacou
objímkou.
• Spínač s reguláciou otáčok (1) stlačte
opatrne, aby ste zabránili poškodeniu hlavy
skrutky. Pri otáčaní smerom vzad (doľava) je
rýchlosť náradia automaticky znížená, aby sa
zjednodušilo odstránenie skrutky.
• Hneď ako bude skrutka zarovnaná
s povrchom obrobku, uvoľnite spínač
s reguláciou otáčok, aby ste zabránili
prieniku hlavy skrutky do obrobku.
• Nastavte volič režimu (3) do polohy na
„vŕtanie bez príklepu“.
17
Sekanie (obr. A)
DCH363, DCH364
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „Iba
sekanie“.
• Nasaďte vhodný sekáč a skontrolujte, či je
riadne zaistený.
• Podľa potreby nastavte polohu bočnej
rukoväti (9).
• Zapnite náradie a začnite prácu.
Pri zmene pracovného režimu zo sekania na
rotačné pracovné režimy budete možno musieť
motor náradia uviesť krátkodobo do chodu, aby
došlo k zarovnaniu prevodov.
VAROVANIE:
• Nepoužívajte toto náradie na miešanie alebo
čerpanie ľahko zápalných alebo výbušných
kvapalín (benzín, alkohol a pod.).
• Nepoužívajte náradie na miešanie horľavých
kvapalín opatrených zodpovedajúcou
etiketou.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia alebo
pred montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Nabíjačka a akumulátor nie sú opraviteľné. Vnútri
sa nenachádzajú žiadne časti určené na opravy.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadia prach a nečistoty, použite
na ich odstránenie prúd suchého
stlačeného vzduchu. Pri vykonávaní
tohto úkonu údržby používajte
schválenú ochranu zraku a schválený
respirátor.
VAROVANIE:Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Pred
čistením nabíjačku vždy odpojte od
elektrickej siete. Nečistoty a mazivá
môžu byť z povrchu nabíjačky
odstránené pomocou handričky alebo
mäkkej kefy bez kovových štetín.
Nepoužívajte vodu ani žiadne čistiace
prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takého
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto náradím iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Na želanie sa dodávajú rôzne typy vrtákov
a sekáčov SDS Plus®.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Pri príslušenstve typu SDS Plus® sa musí
pravidelne mazať jeho upínacia stopka.
18
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne,
miestne zberne odpadov alebo recyklačné
stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon na predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
zst00241173 - 24-07-2014
19
20
21
22
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising