DCD710 | DeWalt DCD710 CORDLESS DRILL Type 4 instruction manual

588888 - 73 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCD710
Obr. 1
Obr. 2
g
j
2
Obr. 3
Obr. 4
c
f
d
g
Obr. 5
Obr. 6
Obr. 7
Obr. 8
3
AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK
DCD710 10,8 V S NASTAVITELNOU SPOJKOU
Blahopřejeme Vám!
může být odlišná. Tak se může během
celkové pracovní doby doba působení
vibrací na obsluhu značně prodloužit.
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Tak se může doba
působení vibrací na obsluhu během
pracovní doby značně zkrátit.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Typ baterie
Otáčky naprázdno:
1. převodový stupeň
2. převodový stupeň
Maximální moment
Výkon (MWO)
Maximální průměr sklíčidla
Maximální průměr vrtáku:
Dřevo
Kov
Hmotnost (bez baterie)
VDC
DCD710
10,8
2/3/4
Li-Ion
min-1
min-1
Nm (max.)
W
mm
0-400
0-1500
24/15
180
10
mm
mm
kg
20
10
0,91
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
65
3
76
3
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
ah =
m/s2
< 2,5
Odchylka K =
m/s2
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní použití
nářadí. Je-li ovšem nářadí použito
pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho
nedostatečná údržba, velikost vibrací
4
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní
opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
V
Ah
kg
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Nabíječka
Napětí sítě
V
Typ baterie
Přibližná doba nabíjení baterie
min
Hmotnost
35
(1,3 Ah)
40
(1,5 Ah)
0,30
25
(1,3 Ah)
30
(3,0 Ah)
kg
Nabíječka
Napětí sítě
V
Typ baterie
Přibližná doba nabíjení baterie
min
kg
40
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
Hmotnost
65
(2,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(2,0 Ah)
Hmotnost
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
DCB100
230 V
Li-Ion
kg
Nabíječka
Napětí sítě
V
Typ baterie
Přibližná doba nabíjení baterie
min
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Nabíječka
Napětí sítě
V
Typ baterie
Přibližná doba nabíjení baterie
min
DCB112
230 V
Li-Ion
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
Hmotnost
kg
Pojistky
Nářadí 230 V
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
60
(2,0 Ah)
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
120
(4,0 Ah)
0,36
10 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, povede k vážnému nebo
smrtelnému zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
10
DCD710
Společnost DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky
popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci a vývoj produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.07.2013
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
5
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím
okruhu použit proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Při použití elektrického nářadí zůstaňte
stále pozorní, sledujte, co provádíte
a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
6
d)
e)
f)
g)
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení
a sběrných zásobníků, zajistěte jejich
správné připojení a řádnou funkci.
Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
správný typ nářadí pro prováděnou
práci. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
f)
g)
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se ovládají.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte baterie pouze v nabíječce
určené výrobcem. Nabíječka určená pro
určitý druh baterie může být nebezpečná při
nabíjení jiného typu baterie.
b) Používejte výhradně baterie doporučené
výrobcem nářadí. Použití jiných typů
baterií může způsobit vznik požáru nebo
zranění.
c) Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů, jako
jsou kancelářské sponky, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování kontaktů baterie. Zkratování
kontaktů baterie může vést k vzniku
spálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Pokud
se kapalinou náhodně potřísníte,
zasažené místo omyjte vodou. Dostaneli se kapalina očí, zasažené místo
omyjte a vyhledejte lékařskou pomoc.
Unikající kapalina z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěřte pouze
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro vrtačky/
šroubováky
• Při práci s příklepem používejte ochranu
sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit
ztrátu sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti, jsou-li
dodávány s nářadím. Ztráta kontroly nad
nářadím může vést k úrazu.
• Při pracovních operacích, u kterých
by mohlo dojít ke kontaktu pracovního
nástroje se skrytými vodiči nebo s vlastním
napájecím kabelem, držte elektrické nářadí
vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu
s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým
proudem.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobeného odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobeného kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
– Riziko zranění způsobeného dlouhodobým
použitím.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a baterií.
Příklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny
pro použití pro nabíječky DCB100, DCB105,
DCB107 a DCB112.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející se
na nabíječce, baterii a na výrobku, který tuto
baterii používá.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
7
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze baterie
DEWALT, které jsou určeny k nabíjení.
Ostatní typy baterií mohou prasknout,
což může vést k zranění nebo
hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít ke
zkratování nabíječky cizími předměty.
Cizí vodivé předměty a materiály,
jako jsou brusný prach, kovové piliny,
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěna žádná baterie, vždy odpojte
napájecí kabel nabíječky od sítě.
Dříve, než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka i baterie
jsou specificky navrženy tak, aby mohly
pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte na nabíječku žádné předměty
a neumísťujte nabíječku na měkký povrch,
na kterém by mohlo dojít k zablokování
ventilačních drážek, což by způsobilo
nadměrné zvýšení teploty uvnitř nabíječky.
Umístěte nabíječku na taková místa,
8
která jsou mimo dosah zdrojů tepla. Odvod
tepla z nabíječky je prováděn přes drážky
v horní a spodní části krytu nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Dojde-li k poškození napájecího kabelu,
musí být ihned vyměněn výrobcem,
v autorizovaném servisu nebo kvalifikovanou
osobou, aby bylo zabráněno jakémukoli riziku.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie z nabíječky toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječky DCB100, DCB105, DCB107 a DCB112
mohou nabíjet baterie Li-Ion s napájecím napětím
10,8 V.
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením baterie připojte nabíječku (j)
k odpovídající zásuvce.
2. Vložte baterii (g) do nabíječky. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno
nepřerušovaným svícením červené
kontrolky. Baterie je zcela nabita a může být
okamžitě použita nebo může být ponechána
v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion nabíjejte tyto
baterie před prvním použitím nejméně po dobu
10 hodin.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití – DCB100 a DCB105
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátá / studená baterie
vyměňte baterii
– – – –
–––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Stav nabití – DCB107 a DCB112
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátá /
studená baterie
Prodleva zahřátá / studená
baterie
DCB100 A DCB105
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá / studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky
přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně
prodlužuje provozní životnost baterie.
DCB107 A DCB112
Bude-li nabíječka detekovat vysokou teplotu
baterie, automaticky odloží nabíjení, dokud baterie
nevychladne.
Bude-li nabíječka detekovat příliš nízkou teplotu
baterie, automaticky odloží nabíjení, dokud se
baterie nezahřeje.
Červená kontrolka bude stále blikat, ale během
tohoto procesu bude svítit také žlutá kontrolka.
Jakmile dojde k vychladnutí baterie, žlutí kontrolka
zhasne a nabíječka zahájí proces nabíjení.
Nářadí řady XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání baterii před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky a nechejte
ji zcela nabít.
POUZE PRO BATERIE LI-ION
Baterie Li-Ion jsou vybaveny systémem
elektronické ochrany, která baterii chrání před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany se
nářadí automaticky vypne. Pokud se tak stane,
vložte baterii Li-Ion do nabíječky a nechejte ji zcela
nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před použitím
nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte níže
uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení potom
postupujte podle uvedených pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit
jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
• Nikdy baterii do nabíječky nevkládejte
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
neupravujte, aby mohla být nabíjena
v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít
k prasknutí obalu baterie a k následnému
vážnému zranění.
• Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu a neponořujte
baterie do vody nebo do jiných kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí a baterie
na místech, kde může teplota dosáhnout
nebo přesáhnout 40 °C (jako jsou venkovní
boudy nebo plechové stavby v letním
období).
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z žádného důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo
poškozený, nevkládejte baterii do
nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení
nebo poškození baterie. Nepoužívejte
baterii nebo nabíječku, u kterých došlo
k nárazu, pádu nebo jinému poškození
(například propíchnutí hřebíkem,
zásah kladivem, rozšlápnutí). Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Poškozená baterie by měla být
9
vrácena do autorizovaného servisu,
kde bude zajištěna její recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát na
baterii ve svislé poloze, ale může dojít
k jejich snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE (LI-ION)
• Nespalujte baterie, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Baterie může v ohni explodovat. Při spalování
baterií typu Li-Ion dochází k vytváření
toxických výparů a látek.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li se
vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo po
dobu, dokud podráždění neustane. Je-li nutné
lékařské ošetření, elektrolytem baterie je směs
tekutých organických uhličitanů a solí lithia.
• Obsah článků baterie může způsobit potíže
s dýcháním. Zajistěte přísun čerstvého
vzduchu. Jestliže potíže stále přetrvávají,
vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z baterie se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Ve většině případů bude přeprava baterií DEWALT
vyjmuta z klasifikace plně regulovaná přeprava
nebezpečného materiálu třídy 9. V zásadě platí
dva případy, které vyžadují přepravu třídy 9:
1. Letecká přeprava více než dvou baterií
DEWALT Li-Ion, pokud toto balení obsahuje
pouze baterie (žádné nářadí), a
2. Jakákoli zásilka obsahující baterie Li-Ion,
jejichž energetický výkon je větší než
100 watthodin (Wh). Na všech bateriích Li-Ion
je na obalu uveden energetický výkon ve
watthodinách.
Bez ohledu na to, zda je zásilka považována
za zásilku s výjimkou nebo plně regulovanou
zásilku, povinností dopravce je postupovat
podle nejnovějších předpisů týkajících se balení,
označování a vyžadované dokumentace.
Při přepravě baterií může případně dojít k
způsobení požáru, pokud se kontakty baterie
dostanou náhodně do styku s vodivými materiály.
Při přepravě baterie se ujistěte, zda jsou kontakty
baterie řádně chráněny a dobře izolovány od
materiálů, se kterými by se mohly dostat do
kontaktu a které by mohly způsobit zkrat.
Informace uvedené v této části příručky jsou
uvedeny v dobré víře a jsou považovány za přesné
v době vytvoření tohoto dokumentu.
Na tyto informace se ovšem nevztahuje žádná
záruka, výslovná nebo předpokládaná. Je
povinností kupujícího zajistit, aby jeho činnosti
splňovaly požadavky platných předpisů.
Baterie
Přeprava
TYP BATERIE
Baterie DEWALT splňují požadavky všech
platných předpisů pro přepravu, které jsou
předepsány v průmyslových a právních normách,
které zahrnují doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží - Předpisy asociace pro
mezinárodní leteckou dopravu nebezpečného
zboží (IATA), Mezinárodní předpisy pro námořní
přepravu nebezpečného zboží (IMDG) a Evropská
dohoda týkající se mezinárodní silniční přepravy
nebezpečného zboží (ADR). Články a baterie
Li-Ion byly testovány podle požadavků části
38.3, která je uvedena v příručce testů a kritérií
dokumentu Doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží.
Model DCD710 pracuje s bateriemi s napájecím
napětím 10,8 V.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
baterie při pokojové teplotě.
2. Dlouhodobé skladování baterii i nabíječku
nepoškodí. Ve správných podmínkách mohou
být tyto výrobky skladovány až 5 let.
POZNÁMKA: Baterie by neměly být skladovány,
jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být baterie
zcela nabita.
10
Nálepky na nabíječce a na
baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 vrtačku/šroubovák
1 nabíječku
2 baterie
1 kufřík na nářadí
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje.
100%
100%
Nabíjení baterie.
Nabitá baterie.
Vadná baterie.
POZNÁMKA: U modelů N nejsou součástí
dodávky baterie a nabíječky.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
Prodleva zahřátá / studená baterie.
Neprovádějte zkoušku vodivými
předměty.
Nenabíjejte poškozené baterie.
Zabraňte styku s vodou.
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
a. Spínač s regulací otáček
b. Tlačítko pro chod vpřed / vzad
c. Objímka pro nastavení momentu
d. Volič převodů
Poškozené kabely ihned vyměňte.
e. Rychloupínací sklíčidlo
f. Uvolňovací tlačítko baterie
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
Není určeno pro venkovní použití.
Likvidaci baterií provádějte s ohledem
na životní prostředí.
Nabíjejte baterie DEWALT pouze
v určených nabíječkách DEWALT.
Budou-li v nabíječkách DEWALT
nabíjeny jiné baterie než baterie
DEWALT, může dojít k jejich prasknutí
nebo k vzniku jiných nebezpečných
situací.
Baterie nespalujte.
g. Baterie
h. Pracovní svítilna
POUŽITÍ VÝROBKU
Tato vrtačka/šroubovák je určena pro nenáročné
upevňovací a vrtací práce.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tato vrtačka/šroubovák je elektrické nářadí pro
profesionální použití.
NEDOVOLTE, aby se do kontaktu s tímto nářadím
dostaly děti. Používají-li toto nářadí nezkušené
osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
11
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by
měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor je určen pouze pro provoz pod
jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda napájecí
napětí baterie odpovídá napětí na výkonovém
štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v elektrické síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro vaši nabíječku (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1 mm2.
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží a seřízením
vždy vyjměte baterii. Před vložením
nebo vyjmutím baterie nářadí vždy
vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí baterie z nářadí (obr. 3)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění by mohlo způsobit úraz.
Náhodné spuštění může způsobit
zranění.
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie (g) zcela
nabita.
12
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
1. Srovnejte baterii s vodicími drážkami uvnitř
rukojeti.
2. Nasuňte baterii řádně do rukojeti tak, abyste
uslyšeli kliknutí.
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (f) a vysuňte
baterii z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů
uvedených v části tohoto návodu, která
popisuje nabíječku.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii.
Správná poloha rukou (obr. 1, 8)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na hlavní rukojeti (i).
Spínač s plynulou regulací
otáček (obr. 1)
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spouštěcí
spínač (a). Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte
spouštěcí spínač. Toto nářadí je vybaveno brzdou.
Jakmile je spouštěcí spínač zcela uvolněn,
sklíčidlo se zastaví.
Spínač s regulací otáček umožňuje zvolení
nejvhodnějších otáček pro aktuálně prováděnou
práci. Čím více spínač stlačíte, tím vyšší budou
otáčky nářadí. Chcete-li zajistit maximální provozní
životnost nářadí, používejte proměnné otáčky
pouze pro vrtání vodicích děr nebo pro montážní
prvky.
POZNÁMKA: Nepřetržité použití v rozsahu
proměnných otáček není doporučeno. Mohlo by
dojít k poškození spínače.
Ovládací tlačítko pro chod
vpřed / vzad (obr. 1)
Ovládací tlačítko pro chod vpřed / vzad (b) určuje
směr otáčení pracovního nástroje a slouží také
jako zajišťovací tlačítko.
Chcete-li zvolit otáčení vpřed, uvolněte spouštěcí
spínač a stiskněte ovládací tlačítko pro chod vpřed/
vzad na pravé straně nářadí.
Chcete-li zvolit otáčení vzad, stiskněte ovládací
tlačítko pro chod vpřed / vzad na levé straně
nářadí. Středová poloha tohoto ovládacího tlačítka
zajišťuje nářadí ve vypnuté poloze. Provádíte-li
změnu polohy ovládacího tlačítka, ujistěte se, zda
je uvolněn spouštěcí spínač.
POZNÁMKA: Při prvním rozběhu nářadí po změně
směru jeho otáčení se může ozvat cvaknutí.
Jde o běžný jev, který neznamená žádnou závadu.
Pracovní světlo (obr. 1)
Nářadí je vybaveno pracovním světlem (h), které
se nachází pod objímkou pro nastavení momentu
(c). Pracovní světlo se rozsvítí po stisknutí
spouštěcího spínače.
POZNÁMKA: Pracovní světlo je určeno pro
okamžité osvětlení pracovního povrchu a není
určeno proto, aby bylo používáno jako svítilna.
Objímka pro nastavení momentu (obr. 1)
Objímka pro nastavení momentu (c) je označena
čísly a symbolem vrtáku. Otáčejte objímkou, dokud
se nebude požadované nastavení nacházet na
horní části nářadí. Objímka je opatřena dorazy, které
eliminují nepřesnosti při nastavení utahovacího
momentu. Čím vyšší je číslo na objímce, tím vyšší
je hodnota momentu a tím větší může být použit
montážní prvek. Chcete-li při vrtání sklíčidlo zajistit,
proveďte nastavení na symbol vrtáku.
POZNÁMKA: Používáte-li vrtačku/šroubovák
pro vrtání otvorů, ujistěte se, zda je objímka pro
nastavení momentu nastavena na symbol vrtáku
a zda je tento symbol srovnán s ryskou na horní
části nářadí. Neprovedete-li tuto kontrolu, při
zahájení vrtání dojde k prokluzování spojky.
Dva převodové stupně (obr. 1, 4)
Možnost volby dvou převodových stupňů vaší
vrtačky/šroubováku vám umožňuje univerzální
použití vašeho nářadí.
Chcete-li zvolit nízké otáčky (vysoká hodnota
momentu), vypněte nářadí a počkejte na jeho
zastavení. Přesuňte volič převodů (d) zcela
dopředu (směrem ke sklíčidlu). Chcete-li zvolit
vysoké otáčky (nízká hodnota momentu), vypněte
nářadí a počkejte na jeho zastavení.
Přesuňte volič převodů dozadu (směrem od sklíčidla).
POZNÁMKA: Neprovádějte změnu převodů,
je-li nářadí v chodu. Máte-li s prováděním změny
převodového stupně problémy, ujistěte se, zda je
volič převodů zatlačen zcela dopředu nebo zcela
dozadu, až do dorazové polohy.
Rychloupínací sklíčidlo s jednou objímkou (obr. 5)
Vaše nářadí je vybaveno rychloupínacím sklíčidlem
s jednou otočnou objímkou, která umožňuje
obsluhu sklíčidla jednou rukou. Chcete-li do
sklíčidla upnout vrták nebo jiné příslušenství,
postupujte podle následujících kroků.
1. Podle výše uvedených pokynů zajistěte
spouštěcí spínač v poloze VYPNUTO.
2. Jednou rukou uchopte černou objímku
sklíčidla a druhou ruku použijte pro zajištění
nářadí. Otáčejte objímkou proti směru pohybu
hodinových ručiček, dokud nebude možné
zasunutí požadovaného pracovního nástroje
do sklíčidla.
3. Zasuňte pracovní nástroj do sklíčidla do
hloubky zhruba 19 mm a proveďte jeho řádné
utažení otáčením objímky ve směru pohybu
hodinových ručiček jednou rukou, zatímco
druhou rukou budete držet nářadí. Vaše nářadí
je vybaveno mechanismem pro automatické
zajištění hřídele. Tento mechanismus
umožňuje provádět upínání a uvolňování
sklíčidla jednou rukou.
Chcete-li pracovní příslušenství uvolnit, opakujte
výše uvedený krok 2.
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se utahovat
vrtáky (nebo jiné příslušenství)
uchopením přední části sklíčidla
a otáčením nářadí. Mohlo by dojít
k poškození sklíčidla nebo k zranění.
Při výměně příslušenství vždy zajistěte
spouštěcí spínač.
Maximální pevnost utažení bude zajištěna tak, že
jedna ruka bude otáčet objímkou sklíčidla a druhá
ruka bude držet nářadí.
13
DEMONTÁŽ SKLÍČIDLA (OBR. 6)
Nastavte seřizovací objímku do polohy pro vrtání
a volič převodů do polohy 1 (nízké otáčky).
Upněte do sklíčidla kratší část šestihranného
klíče 6,35 mm (není součástí dodávky) nebo klíče
větší velikosti. Udeřte dřevěnou paličkou nebo
podobným vhodným nástrojem do delší části
šestihranného klíče ve směru pohybu hodinových
ručiček, jako na uvedenéím obrázku. Tímto
způsobem dojde k uvolnění šroubu uvnitř sklíčidla.
Rozevřete zcela čelisti sklíčidla a zasuňte do
sklíčidla šroubovák, který bude vhodný pro hlavu
šroubu uvnitř sklíčidla. Vyšroubujte šroub otáčením
šroubováku ve směru pohybu hodinových ručiček
(levotočivý závit). Vložte do sklíčidla šestihranný
klíč a utáhněte jej, jako na obr. 6. Dřevěnou
paličkou nebo podobným vhodným nástrojem
udeřte rázně do klíče proti směru pohybu
hodinových ručiček. Tím dojde k povolení sklíčidla
a sklíčidlo bude možné vyšroubovat rukou.
MONTÁŽ SKLÍČIDLA (OBR. 7)
Našroubujte sklíčidlo rukou, jak nejdále půjde
a vložte do sklíčidla šroub (levotočivý závit).
Proveďte řádné utažení. Upněte do sklíčidla
kratší konec šestihranného 6,35 mm (není
součástí dodávky) nebo klíče větší velikosti
a pomocí dřevěné paličky udeřte do delšího konce
šestihranného klíče ve směru pohybu hodinových
ručiček. Ještě jednou utáhněte šroub uvnitř
sklíčidla proti směru pohybu hodinových ručiček.
Vrtání
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením
nebo před každou montáží nebo
demontáží doplňků a příslušenství
z důvodu snížení rizika vážného
zranění vždy vypněte nářadí a odpojte
nářadí od zdroje napájení.
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika způsobení zranění VŽDY
zajistěte pevné ukotvení nebo upnutí
obrobku. Provádíte-li vrtání tenkého
materiálu, použijte jako podložku
dřevěný hranol, abyste zabránili
poškození materiálu.
Budete-li nářadí používat jako vrtačku, nastavte
objímku na symbol vrtáku. Pomocí voliče převodů
zvolte požadovaný rozsah otáček a momentu
tak, aby otáčky i moment odpovídaly plánované
pracovní operaci.
14
1. Používejte pouze nabroušené vrtáky. Pro
vrtání do DŘEVA používejte spirálové vrtáky,
ploché vrtáky, hadovité vrtáky a korunové
vrtáky. Pro vrtání do KOVU použijte spirálové
vrtáky z rychlořezné oceli (HSS) nebo
korunové vrtáky.
2. Vždy vyvíjejte na nářadí tlak v ose vrtáku.
Vyvíjejte takový tlak, aby bylo stále umožněno
vrtání vrtáku a netlačte na nářadí tak, aby
docházelo k zastavování motoru nebo
k vychylování vrtáku.
3. Držte nářadí pevně oběma rukama, abyste
mohli regulovat jeho pohyby.
VAROVÁNÍ: Způsobí-li přetížení náhlý
krut, může dojít k zastavení nářadí. Při
práci vždy očekávejte, že může dojít
k zablokování nářadí. Držte nářadí
pevně oběma rukama, abyste mohli
regulovat krut vrtáku a abyste zabránili
způsobení zranění.
4. DOJDE-LI K ZASEKNUTÍ VRTAČKY, je
to obvykle způsobeno přetížením nebo
nesprávným použitím. IHNED UVOLNĚTE
SPOUŠTĚCÍ SPÍNAČ, vytáhněte vrták
z obrobku a určete příčinu zastavení.
NEZAPÍNEJTE A NEVYPÍNEJTE SPOUŠŤ,
ABYSTE SE POKUSILI SPUSTIT
ZASTAVENOU VRTAČKU - TAK BY MOHLO
DOJÍT K POŠKOZENÍ VRTAČKY.
5. Chcete-li minimalizovat zaseknutí vrtačky nebo
porušení materiálu při provrtání, snižte tlak na
vrtačku a nechejte vrták jednoduše proniknout
poslední částí vrtaného otvoru.
6. Při vytahování vrtáku z vyvrtaného otvoru
nechejte motor v chodu. Tak zabráníte
zablokování vrtáku.
7. Má-li vrtačka k dispozici regulované otáčky,
použití průbojníku pro označení bodu vrtání
není nutné. Při zahájení vrtání použijte
nízké otáčky a jakmile bude díra dostatečně
hluboká, aby bylo zamezeno vyskočení vrtáku
z díry, zvyšováním tlaku na spouštěcí spínač
zvyšujte otáčky.
Použití jako šroubovák
Pomocí voliče převodů na horní části nářadí zvolte
požadovaný rozsah otáček a momentu tak, aby
otáčky i moment odpovídaly plánované pracovní
operaci.
Zasuňte do sklíčidla požadovaný šroubovací
nástavec, jako by se jednalo o vrták. Proveďte
několik pokusů na odpadovém materiálu,
abyste se ujistili, zda je objímka nastavena na
požadovanou hodnotu momentu.
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÉ ROZMĚRY
NÁSTAVCE,
VRTÁNÍ DO
KOVU
DŘEVO,
PLOCHÉ
VRTÁKY
KORUNOVÉ
VRTÁKY
Nízké otáčky - 1
Vysoké otáčky - 2
6,35 mm (1/4“)
3,18 mm (1/8“)
19,05 mm (3/4“)
12,7 mm (1/2“)
19,05 mm (3/4“)
15,88 mm (5/8“)
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění by mohlo způsobit úraz.
Náhodné spuštění může způsobit
zranění.
Nepokoušejte se nabíječku demontovat. Uvnitř
nabíječky nejsou žádné opravitelné díly.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, odstraňte je
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého kartáče
bez kovových štětin. Nepoužívejte
vodu ani žádné čisticí prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Z důvodu
snížení rizika zranění používejte
s tímto výrobkem pouze doporučené
příslušenství DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
15
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Nabíjecí baterie
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zlikvidujte
tento výrobek v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Baterie s dlouhou životností musí být nabíjeny
v případě, kdy již neposkytují dostatečný výkon
pro dříve snadno prováděné pracovní operace.
Po ukončení provozní životnosti baterie proveďte
její likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné baterie budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00241050 - 15-07-2014
16
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
17
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising