DCD710 | DeWalt DCD710 CORDLESS DRILL Type 4 instruction manual

DCD710
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
15
English (original instructions)
28
Español (traducido de las instrucciones originales)
39
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
52
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
65
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
78
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
91
Português (traduzido das instruções originais)
102
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
115
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
126
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
138
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
150
Copyright DEWALT
B
Figure 1
d
c
e
b
h
i
a
f
g
Figure 2
g
j
1
Figure 4
Figure 3
c
f
d
g
Figure 5
Figure 6
Figure 7
Figure 8
2
DANSK
10,8 V LEDNINGSFRIE JUSTERBARE
KOBLINGSBOR/DRIVVÆRK
DCD710
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Batteritype
Tomgangshastighed:
1. gear
2. gear
Maks. drejemoment
(hård/blød)
Effektudgang (MWO)
Patronkapacitet
Maksimum borekapacitet:
Træ
Metal
Vægt (uden batteripakke)
VDC
DCD710
10,8
2/3/4
Li-Ion
min-1
min-1
0–400
0–1500
Nm
W
mm
24/15
180
10
mm
mm
kg
20
10
0,91
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til
EN60745-2-1.
LPA (emissions lydtryksniveau) dB(A)
65
LWA (lydtryksniveau)
dB(A)
76
KWA (usikkerhed for det
angivne lydniveau)
dB(A)
3
Vibrationsemissionsværdi ah =m/s2
< 2,5
Usikkerhed K =
m/s2
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid
af batteripakke
VDC
Ah
kg
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
25
(1,3 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
40
(2,0 Ah)
VAC
min
55
(3,0 Ah)
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid
af batteripakke
Vægt
kg
VAC
min
kg
70
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
60
70
90
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
140
185
(3,0 Ah
(4,0 Ah)
0,29
3
DANSK
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid
af batteripakke
Vægt
Sikringer
Europa
VAC
min
kg
DCB112
230 V
Li-Ion
40
45
60
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
90
120
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,36
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EC (indtil 19.04.2016), 2014/30/EU (fra
20.04.2016) og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
09.04.2015
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
10,8 V LEDNINGSFRIE JUSTERBARE
KOBLINGSBOR/DRIVVÆRK
DCD710
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
4
DANSK
b)
c)
d)
e)
f)
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
e)
f)
g)
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj,
før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
5
DANSK
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
kontakt. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
bor/drivværk
• Bær høreværn når du arbejder med
slagboring. Udsættelse for støj kan medføre
høretab.
• Anvend hjælpehåndtag, hvis leveret sammen
med værktøjet. Tab af kontrol kan medføre
personskade.
• Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp af de
isolerede håndtagsflader, når der skal saves
i emner, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger eller sit eget kabel. Kommer
skæreværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, kan blotlagte metaldele på elværktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
6
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2015 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for DCB105, DCB107 og DCB112 batteriopladere.
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af
en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller
mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at
reducere risikoen for kvæstelser, oplad
kun DEWALT genopladelige batterier.
Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
DANSK
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan den blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende
art som for eksempel, men ikke
begrænset til slibestøv, metalspåner,
ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller
anbring opladeren på et blødt underlag, der
kan blokere ventilationshullerne og medføre
for megen intern varme. Anbring opladeren på
afstand af alle varmekilder. Opladeren ventileres
gennem huller i toppen og bunden af huset.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget — få dem omgående
udskiftet.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag, er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230 V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB105, DCB107 og DCB112 opladere accepterer
10,8 V Li-Ion batterier.
Disse opladere kræver ingen justering og er
fremstillet til at være så nemme at betjene som
muligt.
Opladningsprocedure (fig. 2)
1. Forbind opladeren (j) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
2. Indsæt batteriet (g) i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid
for Li-Ion batterier skal batteripakken lades helt op,
før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se tabellen nedenfor for batteripakkens
opladestatus.
Ladeindikatorer: DCB105
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt batteri
udskift batteripakke
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
7
DANSK
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
* DCB107, DCB112: Det røde lys vil fortsætte
med at blinke, men et gult indikatorlys vil blive
tændt under denne handling. Når batteriet har
opnået en passende temperatur, vil det gule
lys blive slukket, og opladeren vil genoptage
opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteriet i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter
for at blive kontrolleret.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 ˚C
(104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
VARM/KOLD PAKKEFORSINKELSE
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt
eller for koldt, starter den automatisk en varm/
kold pakkeforsinkelse og indstiller opladningen,
indtil batteriet har nået en passende temperatur.
Opladeren skifter derefter automatisk til
pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af
hastigheden for en varm batteripakke. Batteripakken
vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele
opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til
maksimal opladningshastighed, selvom batteriet
varmer.
KUN LITHIUM-ION-BATTERIPAKKER
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker,
anbring li-ion batteriet på opladeren, indtil det er helt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug,
læg værktøjet på siden på en stabil
overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med
store batteripakker vil stå lodret på
batteripakken, men kan let væltes.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
8
DANSK
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Transport
DEWALT batterier opfylder alle gældende
skibsfartsregler som foreskrevet af industrien og
juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger
om transport af farligt gods, den internationale
lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer,
de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international
transport af farligt gods ad landevejen (ADR). Litiumion-celler og batterier er blevet testet i henhold til
afsnit 38.3 i FN´s anbefalinger om tests og kriterier
for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DEWALT
batteripakke være undtaget fra at blive klassificeret
som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale.
Generelt de to tilfælde, der kræver afsende i klasse
9 er:
1. Luftfartsforsendelse med mere end to DEWALT
litium-ion-batteripakker, når pakken kun
indeholder batteripakker (intet værktøj) og
2. Alle forsendelser der indeholder et litium-ion
batteri med en energivurdering større end 100
watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har W
timeberegning markeret på pakken.
Uanset om en forsendelse anses for at være
undtaget eller fuldt reguleret, er det speditørernes
ansvar at rådføre sig med de seneste regler for
emballerings-, mærknings- og dokumentationskrav.
Transport af batterier kan muligvis forårsage brand,
hvis batteripolerne uforvarende kommer i kontakt
med ledende materialer. Ved transport af batterier
sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med
dem og forårsage en kortslutning.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i
god tro og menes at være korrekte på det tidspunkt,
hvor dokumentet blev oprettet. Men der gives ingen
garanti, udtrykt eller underforstået. Det er købers
ansvar at sikre, at vedkommendes aktiviteter er i
overensstemmelse med de gældende regulativer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCD710 kører på 10,8 volt batteripakker.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, kan mærkater på opladeren og
battteripakken vise de følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
Batteri oplader.
Batteri opladt.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
9
DANSK
TILSIGTET BRUG
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Dette bor/drivværk er designet til let fastgørelses- og
boreopgaver.
Kun til indendørs brug.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Dette bor/drivværk er en professionel
værktøjsmaskine.
Oplad kun DEWALT batteripakker
med de specielle DEWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DEWALT batterier
med en DEWALT oplader, kan få dem
til at sprænges eller føre til andre
farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Bor/drivværk
1 Oplader
1 Li-Ion-batteripakke (C1, S1, D1-modeller)
2 Li-Ion-batteripakke (C2, S2, D2-modeller)
3 Li-Ion-batteripakke (C3, S3, D3-modeller)
1 Værktøjskasse
1 Brugsvejledning
BEMÆRK: Batteripakker og opladere medfølger
ikke til N-modeller.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a. Variabel hastighedsudløserkontakt
b. Forlæns-/baglænsknap
c. Justeringskravens drejemoment
d. Gearskifter
e. Patron uden nøgle
f. Batteriets udløsningsknap
g. Batteripakke
h. Arbejdslys
10
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps eller med
mangel på erfaringer og/eller viden, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene for at lege med dette produkt.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor
kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og justering
skal batteripakken altid tages ud. Sluk
altid for værktøjet, inden batteripakken
isættes eller fjernes.
ADVARSEL: Anvend kun DEWALTbatteripakker og -opladere.
DANSK
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (fig. 3)
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
BEMÆRK: Kontrollér at din batteripakke (g) er helt
opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1. Ret batteripakken ind efter rillerne inde i
håndtaget.
2. Skub den helt ind, indtil du hører, at låsen falder
i hak.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på udløsningsknappen (f) og træk
batteripakken ud fra værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne manual.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (fig. 1, 8)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på
hovedhåndtaget (i).
Variabel hastighedsudløserkontakt
(fig. 1)
Tryk på udløserkontakten (a) for at starte værktøjet.
Tryk på udløserkontakten for at slå værktøjet fra.
Dit værktøj er forsynet med en bremse. Patronen vil
stoppe, lige så snart udløserknappen er helt udløst.
Den variable hastighedskontakt gør det muligt for dig
at vælge den bedste hastighed til en speciel opgave.
Jo mere du trykker på udløseren, jo hurtigere vil
værktøjet arbejde. Brug kun den variable hastighed
til at starte huller eller fastgørelseselementer for at
sikre maksimal levetid.
BEMÆRK: Vedvarende brug af det variable
hastighedsområde anbefales ikke. Det kan
ødelægge kontakten og bør undgås.
Forlæns/baglæns styreknap
(fig. 1)
En forlæns/baglæns styreknap (b) bestemmer
værktøjets retning og virker også som en
startspærreknap.
Du vælger forlænsrotation ved at udløse
udløserkontakten og trykke på forlæns/baglæns
styreknappen på højre side af værktøjet.
Du vælger omvendt ved at trykke på forlæns/
baglæns styreknappen på venstre side af værktøjet.
Midterpositionen på styreknappen låser værktøjet i
off position. Når positionen på styreknappen ændres,
sørg for at udløseren er udløst.
BEMÆRK: Første gang værktøjet køres efter ændring
af rotationsretningen, kan du høre et klik ved opstart.
Dette er normalt og angiver ikke et problem.
Arbejdslys (fig. 1)
Der findes et arbejdslys (h) under justeringskravens
drejemoment (c). Arbejdslysene aktiveres, når der
trykkes på udløserkontakten.
BEMÆRK:Arbejdslysene er til belysning af den
aktuelle arbejdsoverflade og er ikke beregnet til brug
som en lommelygte.
Justeringskravens drejemoment
(fig. 1)
Justeringskravens drejemoment (c) er tydeligt markeret
med numre og et borehovedsymbol. Kraven skal
drejes, indtil den ønskede indstilling er fundet øverst
på værktøjet. Der er anbragt positionsindikatorer i
kraven for, at du ikke skal gætte dig frem til valget
af fastgørelsesdrejemomentet. Jo højere tallet er på
kraven, jo højere drejemoment og jo hurtigere går
11
DANSK
fastgørelsen. Du låser koblingen til boringsopgaver
ved at flytte den til maks. boreposition.
BEMÆRK: Når du bruger boret/drivværket til at bore
huller, kontrollér at drejemomentets justeringskrave er
indstillet, så borets figur er på linje med midterlinjen
øverst på værktøjet. Hvis du undlader at gøre dette,
kan koblingen glide, når den forsøger at bore.
Dobbelt områdegearing (fig. 1, 4)
Den dobbelte områdefunktion på dit bor/drivværk gør
det muligt for dig at skifte gear til større alsidighed.
Du vælger den lave hastighed, høj
drejemomentindstilling ved at slå værktøjet fra og
få det til at stoppe. Skub gearskifteren (d) fremad
(imod patronen). Du vælger den høje hastighed, lav
drejemomentindstilling ved at slå værktøjet fra og få
det til at stoppe. Skub gearskifteren tilbage (væk fra
patronen).
BEMÆRK: Skift ikke gear når værktøjet kører. Hvis
du har problemer med at skifte gear, sørg for at den
dobbelte områdegearskifter enten er skubbet helt
fremad eller helt tilbage.
Enkelt bøsningspatron uden nøgle
(fig. 5)
Dit værktøj består af en patrol uden nøgle med en
roterende bøsning til betjening af patronen med en
hånd. Du indsætter et borehoved eller andet tilbehør
ved at følge disse trin.
1. Lås udløseren i OFF position som tidligere
beskrevet.
2. Hold fast ved patronens sorte bøsning med
den ene hånd og brug den anden til at sikre
værktøjet. Rotér bøsningen i retning mod
uret så langt, at den accepterer det ønskede
tilbehør.
3. Indsæt tilbehøret ca. 19 mm (3/4") ind i patronen
og stram godt til ved at rotere patronbøsningen
i retning med uret med den ene hånd, mens
du holder fast ved værktøjet med den anden.
Dit værktøj er forsynet med en automatisk
spindellåsemekanisme. Denne gør det muligt for
dig at åbne og låse patronen med en hånd.
Du udløser tilbehøret ved at gentage trin 2 ovenfor.
ADVARSEL: Forsøg ikke at stramme
borehoveder (eller andet tilbehør)
ved at gribe fat i den forreste del af
patronen og dreje værktøjet. Resultatet
kan blive beskadigelse af patronen
og personskader. Frakobel altid
udløserkontakten ved udskiftning af
tilbehør.
Sørg for at stramme patronen med den ene hånd på
patronbøsningen og den anden hånd på værktøjet for
maksimal stramning.
12
FJERNELSE AF PATRON (FIG. 6)
Drej justeringskraven til “bor” positionen og
gearskifteren til position 1 (lav hastighed). Spænd
patronen rundt om den korte ende på en
sekskantnøgle (ikke leveret) på 6,35 mm (1/4") eller
større. Slå ved hjælp af en træhammer på den
længste ende i retning med uret som vist. Dette vil
løsne skruen inde i patronen.
Åbn patronens kæber helt op, indsæt skruetrækker
(eller om nødvendigt Torx værktøj) ind i den forreste
del af patronen mellem kæberne for at sætte
skruehovedet i indgreb. Fjern skruen ved at dreje
den i retning med uret (venstre gevind). Anbring
sekskantnøglen i patronen og spænd den som vist
i figur 6. Slå ved hjælp af en træhammer eller en
lignende genstand hårdt på nøglen i retning mod
uret. Dette vil løsne patronen, så den kan skrues af
manuelt.
INSTALLATION AF PATRON (FIG. 7)
Skru patronen på manuelt, så langt du kan og
indsæt skrue (venstre gevind). Fastspænd skruen.
Spænd patronen rundt om den korte ende af en
6,35 mm (1/4") eller større sekskantnøgle (ikke
leveret), slå på den lange ende i retning med uret
med en træhammer som vist. Stram skruen igen
ved at dreje den i retning mod uret.
Betjening af bor
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke for
værktøjet og afbryde det fra strømkilden,
inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller
ekstraudstyr.
ADVARSEL: Du nedsætter risikoen
for personskader ved ALTID at sikre,
at arbejdsemnet er korrekt fastspændt.
Hvis du borer i et tyndt materiale,
anvend en “backup” blok for at undgå at
beskadige materialet.
Drej kraven til borehovedsymbolet for boring. Vælg
det ønskede hastigheds-/drejemomentsområde ved
hjælp af gearskifteren for at matche hastigheden og
drejemomentet til den planlagte opgave.
1. Brug kun skarpe borehoveder. Til TRÆ brug
drejeborehoveder, spade bits eller hulsave.
Til METAL brug højtlegeret stål (HHS),
drejeborehoveder eller hulsave.
2. Tryk altid i en lige linje med spidsen. Tryk
tilstrækkeligt for at få hovedet til at bide fast,
men tryk ikke så hårdt, at motoren går i stå eller
bøjer hovedet.
3. Hold godt fast på værktøjet med begge
hænder, så du kan styre borets vridninger.
DANSK
ADVARSEL: Boret kan gå i stå, hvis
overbelastning forårsager en pludselig
vridning. Forvent altid motorstop. Hold
godt fast på boret med begge hænder
for at styre vridningerne og undgå
skader.
4. HVIS BORET GÅR I STÅ, er årsagen normalt,
at den er overbelastet eller anvendes forkert.
UDLØS OMGÅENDE UDLØSEREN, fjern
borehovedet fra arbejdet og fastslå årsagen
til motorstoppet. TÆND OG SLUK IKKE
FOR UDLØSEREN I ET FORSØG PÅ AT
STARTE ET STOPPET BOR — DETTE KAN
ØDELÆGGE BORET.
5. For at minimere motorstoppet eller bruddet
gennem materialet, reducér trykket på boret og
løsn hovedet gennem den sidste fraktionerede
del af hullet.
6. Hold motoren kørende, når du trækker hovedet
ud af et boret hul. Dette vil hjælpe med til at
undgå blokering.
7. Med variable hastighedsbor er det ikke
nødvendigt at udstanse det hul, der skal bores.
Anvend en langsom hastighed til at starte
hullet og accellerér ved at trykke hårdere på
udløseren, når hullet er dybt nok, så hovedet
ikke springer ud.
Betjening som en skruetrækker
Vælg det ønskede hastigheds-/
drejemomentsområde ved hjælp af den dobbelte
områdegearskifter øverst på værktøjet for at matche
hastigheden og drejemomentet til den planlagte
opgave.
Indsæt det ønskede fastgørelsestilbehør i patronen,
som du ville gøre med alle borehoveder. Foretag
nogle få øvelseskørsler i noget skrot eller i usynlige
områder for at fastslå den korrekte position for
koblingskraven.
MAKSIMUM ANBEFALEDE KAPACITETER
Hoveder,
Metalboring
Træ, Flad Boring
Hulsave
Lavt
Højt
område- 1 område- 2
6,35 mm 3,18 mm
(1/4")
(1/8")
19,05 mm 12,7 mm
(3/4")
(1/2")
19,05 mm 15,88 mm
(3/4")
(5/8")
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele indeni, der kan
serviceres af brugeren.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
13
DANSK
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal
udskiftes, når den ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved
opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen
af dens tekniske levetid skal den bortskaffes under
hensyntagen til miljøet.
14
• Brug batteripakken til den er helt tom, og fjern
den derefter fra værktøjet.
• Li-Ion celler er genanvendelige. Tag dem med til
din forhandler eller til den lokale genbrugsplads.
De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
DEUTSCH
10,8 V AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT JUSTIERBARER
KUPPLUNG
DCD710
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Leerlaufdrehzahl:
1. Gang
2. Gang
Max. Drehmoment (hart/weich)
Abgabeleistung
Bohrfutterspannweite
Maximale Bohrleistung:
Holz
Metall
Gewicht (ohne Akku)
VGS
DCD710
10,8
2/3/4
Li-Ion
min-1
min--1
Nm
W
mm
0–400
0–1500
24/15
180
10
mm
mm
kg
20
10
0,91
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß
EN60745-2-1.
LPA (Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
65
LWA (Schallleistungspegel)
dB(A)
76
KWA (Unsicherheit für den
angegebenen Schallpegel)
dB(A)
3
Schwingungsemissionswert ah = m/s2
< 2,5
Messungenauigkeit K =
m/s2
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
Ladegerät
Netzspannung
VWS
Akkutyp
Ungefähre Lade- min
25
dauer der Akkus
(1,3 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
40
(2,0 Ah)
VGS
Ah
kg
55
(3,0 Ah)
Gewicht
kg
70
(4,0 Ah)
0,49
Ladegerät
Netzspannung
VWS
Akkutyp
Ungefähre Lade- min
60
dauer der Akkus
(1,3 Ah)
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
Gewicht
kg
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
15
DEUTSCH
Ladegerät
Netzspannung
VWS
Gewicht
Ungefähre Lade- min
40
dauer der Akkus
(1,3 Ah)
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
Gewicht
kg
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen
von Richtlinie 2004/108/EC (bis zum 19.04.2016),
2014/30/EU (ab dem 20.04.2016) und 2011/65/EU.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DEWALT unter der folgenden Adresse oder schauen
Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
10,8 V AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT JUSTIERBARER
KUPPLUNG
DCD710
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
16
Marcus Rompel
Technischer Direktor
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
09.04.2015
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
DEUTSCH
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper
geerdet ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um
das Elektrogerät zu tragen oder durch
Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten oder beweglichen Teilen.
Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
c)
d)
e)
f)
g)
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
17
DEUTSCH
d)
e)
f)
g)
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) VERWENDUNG UND PFLEGE VON AKKUGERÄTEN
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Ein Ladegerät, das für einen bestimmten
Akkutyp geeignet ist, kann zu Brandgefahr
führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den
speziell vorgesehenen Akkus. Der Einsatz
anderer Akkus kann zu Verletzungs- und
Brandgefahr führen.
c) Wenn Akkus nicht verwendet werden,
halten Sie sie von anderen Metallteilen, z.
B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallteilen fern, die eine Verbindung
zwischen den Polen verursachen können.
Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem
Brand führen.
d) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden
Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem
Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die
Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen
Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
18
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
6) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Bohrer/Schrauber
• Tragen Sie bei der Arbeit mit einem
Schlagbohrer einen Gehörschutz. Lärm kann
Gehörschäden verursachen.
• Benutzen Sie die mit dem Werkzeug
gelieferten Zusatzgriffe. Der Verlust der
Kontrolle kann Verletzungen verursachen.
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Schneidewerkzeug versteckte Leitungen
oder die eigene Anschlussleitung berühren
könnte. Der Kontakt des Schneidewerkzeugs
mit einer spannungsführenden Leitung kann
auch metallene Geräteteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
DEUTSCH
Beispiel:
2015 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für
alle Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die Ladegeräte DCB105,
DCB107 und DCB112.
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien,
wie z. B. Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln von
den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand
führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
— beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde. Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
19
DEUTSCH
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
*DCB107, DCB112: Die rote Leuchte blinkt in
der Zeit weiter, aber eine gelbe Anzeige leuchtet
bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der Akku
eine angemessene Temperatur erreicht hat,
geht die gelbe Leuchte aus und das Ladegerät
nimmt den Ladevorgang wieder auf.
Ladegeräte
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine
defekten Akkus auf. Das Ladegerät zeigt einen
defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder
indem das Blinkmuster für Probleme mit dem Akku
oder dem Ladegerät angezeigt werden.
Die Ladegeräte DCB105, DCB107 und DCB112
können 10,8 V Li-Ion-Akkus laden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Diese Ladegeräte benötigen keine Einstellungen
und sind für einen möglichst einfachen Betrieb
konstruiert.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
Ladevorgang (Abb. [fig.] 2)
VERZÖGERUNG HEISSER/KALTER AKKU
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
1. Schließen Sie das Ladegerät (j) an eine
geeignete Steckdose an, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku (g) in das Ladegerät. Die
rote (Lade-) Kontrollleuchte blinkt kontinuierlich
und zeigt damit an, dass der Ladevorgang
begonnen hat.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet.
Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann
jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen
werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz
vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Ladevorgang
Siehe Tabellen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät: DCB105
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wiedereinsetzen des Akkupacks
Anzeigen am Ladegerät: DCB107, DCB112
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter
Akku*
20
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu
heiß oder zu kalt ist, startet es automatisch eine
„Verzögerung heißer/kalter Akku“, bis der Akku
eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das
Ladegerät schaltet dann automatisch in den
Lademodus. Diese Funktion gewährleistet eine
maximale Lebensdauer des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die sich
auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
NUR LITHIUM-IONEN-AKKUS
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet,
sobald sich das elektronische Schutzsystem
einschaltet. Wenn dies geschieht, setzen Sie
das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
DEUTSCH
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ˚C überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht in Gebrauch ist, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und es nicht
herunterfallen kann. Bestimmte
Werkzeuge mit großen Akkus stehen
aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Transport
DEWALT Akkus erfüllen alle geltenden
Transportvorschriften, so wie sie von den Industrieund Rechtsnormen vorgeschrieben werden,
einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über
die Beförderung gefährlicher Güter der International
Air Transport Association (IATA), der International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations und
der Regelungen des europäischen Übereinkommens
über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38.3
der „Empfehlungen der Vereinten Nationen zur
Beförderung gefährlicher Stoffe, Testhandbuch und
Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen wird der Transport eines
DEWALT-Akkupacks von der Klassifizierung als
vollständig regulierter Gefahrstoff der Klasse 9
ausgenommen. Im Allgemeinen sind die beiden
Fälle, wo ein Transport gemäß Klasse 9 erforderlich
ist, folgende:
1. Lufttransport von mehr als zwei DEWALT
Lithium-Ion-Akkupacks, wenn das Paket nur
Akkupacks (und keine Werkzeuge) enthält, und
2. Jeder Transport, in dem ein Lithium-Ionen-Akku
mit einer Energiebewertung von mehr als 100
Wattstunden (Wh) enthalten ist. Für alle Lithium21
DEUTSCH
Ionen-Akkus ist die Wattstundenbewertung auf
dem Paket angegeben.
Unabhängig davon, ob ein Transport als
ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt
es in der Verantwortung des Versenders, sich
über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/
Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren.
Beim Transport von Akkus können Brände
entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt
mit Materialien kommen können, durch die ein
Kurzschluss entstehen kann.
Die Informationen in diesem Abschnitt des
Handbuchs werden in gutem Glauben zur Verfügung
gestellt und es wird davon ausgegangen, dass
sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments
genau sind. Jedoch wird keine Garantie, weder
ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in
der Verantwortung des Kunden sicherzustellen,
dass seine Tätigkeiten den geltenden Vorschriften
entsprechen.
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
Batteri oplader.
Batteri opladt.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
Akku
AKKUTYP
Für das Modell DCD710 wird ein 10,8 Volt Akku
eingesetzt.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Empfehlungen für die Lagerung
Oplad kun DEWALT batteripakker
med de specielle DEWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DEWALT batterier
med en DEWALT oplader, kan få dem
til at sprænges eller føre til andre
farlige situationer.
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Destruér ikke batteripakken.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Bohrschrauber
1 Ladegerät
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung
können sich auf dem Ladegerät und dem Akku
folgende Piktogramme befinden:
1 Li-Ionen-Akkusatz (Modelle C1, S1, D1)
2 Li-Ionen-Akkusätze (Modelle C2, S2, D2)
3 Li-Ionen-Akkusätze (Modelle C3, S3, D3)
1 Transportkoffer
1 Betriebsanleitung
Læs brugsvejledningen før brug.
22
HINWEIS: Modelle der N-Serie enthalten keine
Akkus und Ladegeräte.
DEUTSCH
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
a. Drehzahl-Regelschalter
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
b. Rechts-/Links-Schalter
c. Drehmomenteinstellring
d. Gangschalter
e. Schnellspannfutter
f. Akku-Löseknöpfe
g. Akku
h. Arbeitsleuchte
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihr Bohrschrauber wurde für professionellen Einsatz
bei Bohr- und Schraubarbeiten konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Dieser Bohrschrauber ist ein Elektrowerkzeug für
den professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder mit
ihm vertraut gemacht werden. Lassen Sie nicht
zu, dass Kinder mit dem Werkzeug spielen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe Technischen Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Entfernen Sie immer den
Akku vor dem Zusammenbau und der
Einstellung. Schalten Sie das Werkzeug
immer aus, bevor Sie den Akku
einsetzen oder entfernen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
Einsetzen und Entfernen des
Akkus aus dem Werkzeug (Abb. 3)
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu
mindern, stellen Sie den
Rechts-/Links-Schalter in die
Verriegelungsposition oder schalten
Sie das Gerät aus und entfernen Sie
den Akku, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
23
DEUTSCH
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Akku (g)
vollständig geladen ist.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1. Richten Sie den Akku an den Führungen im
Werkzeuggriff aus.
2. Schieben Sie den Akku fest in den Griff, bis er
hörbar einrastet.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1. Drücken Sie den Löseknopf (f) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät
dieser Betriebsanleitung beschrieben in das
Ladegerät.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 8)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem Haupthandgriff (i).
Verstellbarer Drehzahlregler (Abb. 1)
Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den
Auslöseschalter (a) zusammen. Zum Ausschalten
des Gerätes lassen Sie den Auslöseschalter los. Ihr
Werkzeug ist mit einer Bremse ausgestattet. Das
Spannfutter stoppt, wenn der Auslöseschalter ganz
losgelassen wird.
24
Mit dem verstellbaren Drehzahlregler können Sie die
beste Drehzahl für jede Anwendung auswählen. Je
fester Sie den Auslöseschalter zusammendrücken,
desto schneller arbeitet das Werkzeug. Um die
Lebensdauer des Werkzeugs zu optimieren,
verwenden Sie die verstellbare Drehzahl nur für das
Anbohren von Löchern oder dem Andrehen von
Befestigungsmaterialien.
HINWEIS: Dauereinsatz im variablen
Drehzahlbereich ist nicht empfohlen. Dies kann den
Schalter beschädigen und sollte vermieden werden.
Regelung der Rechts-/Linksdrehung
(Abb. 1)
Ein Regler (b) für Rechts- oder Linksdrehung
bestimmt die Drehrichtung des Werkzeugs und dient
auch als Verriegelungsschalter.
Für Rechtsdrehung (vorwärts) lassen Sie den
Auslöseschalter los und drücken Sie den
Drehrichtungsknopf an der rechten Seite des
Werkzeugs.
Für Linksdrehung (rückwärts) lassen Sie den
Auslöseschalter los und drücken Sie den
Drehrichtungsknopf an der linken Seite des
Werkzeugs. In der mittleren Stellung des Reglers ist
das Werkzeug in der AUS-Stellung verriegelt. Achten
Sie darauf, dass der Auslöseschalter entriegelt ist,
wenn Sie diesen Regler verstellen.
HINWEIS: Wenn das Gerät zum ersten Mal nach
einem Drehrichtungswechsel gestartet wird, hören Sie
eventuell ein Klicken beim Starten. Dies ist normal und
weist nicht auf ein Problem hin.
Arbeitsleuchte (Abb. 1)
Unter dem Drehmomenteinstellring (c) ist eine
Arbeitsleuchte (h) angebracht. Die Arbeitsleuchten
schalten sich ein, wenn der Auslöseschalter
gedrückt wird.
HINWEIS: Die Arbeitsleuchte soll die unmittelbare
Arbeitsfläche ausleuchten und ist nicht dazu
bestimmt, als Taschenlampe zu fungieren.
Drehmomenteinstellring (Abb. 1)
Um den Drehmomenteinstellring (c) sind Zahlen und
ein Symbol für Bohrbits angebracht. Das Spannfutter
muss gedreht werden, bis die gewünschte
Einstellung oben auf dem Werkzeug angezeigt wird.
Positionsanzeiger im Spannfutter vereinfachen die
Auswahl des korrekten Drehmoments. Je höher
die Zahl am Spannfutter, um so höher ist das
Drehmoment und umso größer können die Schrauben
sein. Um die Kupplung für Bohrarbeiten zu verriegeln,
verwenden Sie die Position mit dem Bohrbit.
DEUTSCH
HINWEIS: Stellen Sie beim Bohren von Löchern
sicher, dass der Drehmomenteinstellring so eingestellt
ist, dass das Bohrersymbol mit der Mittellinie oben auf
dem Werkzeug ausgerichtet ist. Wenn das nicht der
Fall ist, kann das Werkzeug bei einem Bohrversuch
abrutschen.
Zweiganggetriebe (Abb. 1, 4)
Das Zweiganggetriebe an Ihrem Werkzeug
ermöglicht den Gangwechsel für eine größere
Anpassungsfähigkeit.
Zur Auswahl der niedrigen Geschwindigkeit mit hoher
Drehzahl schalten Sie das Gerät aus und lassen
es auslaufen. Schieben Sie den Gangschalter (d)
nach vorne (in Richtung Spannfutter). Zur Auswahl
der hohen Geschwindigkeit mit niedriger Drehzahl
schalten Sie das Gerät aus und lassen es auslaufen.
Schieben Sie den Gangschalter zurück (vom
Spannfutter weg).
HINWEIS: Ändern Sie nicht den Gang, während das
Gerät sich dreht. Bei Problemen beim Gangwechsel
prüfen Sie, dass der Gangschalter entweder komplett
nach vorne oder hinten geschoben ist.
Spannfutter mit ungeteilter
Manschette (Abb. 5)
Ihr Gerät ist mit einem Schnellspannfutter mit einer
Drehmanschette für die Einhandbedienung des
Bohrfutters ausgestattet. Um ein Bohrbit oder ein
anderes Zubehörteil einzusetzen, befolgen Sie diese
Schritte.
1. Verriegeln Sie den Auslöser wie zuvor
beschrieben in der AUS-Position.
2. Umfassen Sie die schwarze Manschette
des Spannfutters mit der einen Hand und
stabilisieren Sie das Werkzeug mit der anderen
Hand. Drehen Sie die Manschette entgegen
dem Uhrzeigersinn, bis das gewünschte
Zubehörteil hineinpasst.
3. Setzen Sie das Zubehörteil etwa 19 mm (3/4") in
das Spannfutter und ziehen Sie es durch Drehen
des Spannfutters im Uhrzeigersinn mit der einen
Hand an, während die andere Hand das Gerät
hält. Ihr Werkzeug ist mit einer automatischen
Spindelarretierung ausgestattet. Hierdurch
können Sie das Spannfutter mit einer Hand
öffnen und schließen.
Um das Zubehörteil zu entfernen, wiederholen Sie
Schritt 2 oben.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht,
Bohrvorsätze (oder anderes Zubehör)
einzusetzen, indem Sie das Spannfutter
vorne fassen und das Gerät einschalten.
Das Ergebnis können Schäden am
Bohrfutter und Verletzungen sein.
Verriegeln Sie immer den Auslöseschalter
und trennen Sie das Werkzeug vom Netz,
wenn Sie Zubehör austauschen.
Denken Sie daran, für maximale Anzugskraft
das Spannfutter mit der einen Hand an der
Spannfuttermanschette festzuziehen, während die
andere Hand das Gerät hält.
ENTFERNEN DES SPANNFUTTERS (ABB. 6)
Drehen Sie den Einstellring in die Position “Bohren”
und den Gangschalter in Position 1 (niedrige
Geschwindigkeit). Ziehen Sie das Spannfutter um
das kürzere Ende eines (nicht im Lieferumfang
enthaltenen) Innensechskantschlüssels von 6,35 mm
(1/4") oder größer. Schlagen Sie wie abgebildet mit
einem Holzhammer oder ähnlichem im Uhrzeigersinn
gegen das längere Ende. Dadurch löst sich die
Schraube im Spannfutter.
Öffnen Sie die Backen des Spannfutters vollständig,
setzen Sie den Schraubendreher (oder ggf. das
Torx-Werkzeug) vorne zwischen den Backen
des Spannfutters in den Schraubenkopf ein.
Entfernen Sie die Schraube durch Drehen im
Uhrzeigersinn (Linksgewinde). Setzen Sie den
Innensechskantschlüssel wie in Abbildung 6 ein
und ziehen Sie die Schraube fest. Schlagen Sie
mit einem Holzhammer oder ähnlichem kräftig
entgegen dem Uhrzeigersinn. Dadurch löst sich
das Spannfutter und kann von Hand losgeschraubt
werden.
EINSETZEN DES SPANNFUTTERS (ABB. 7)
Schrauben Sie das Spannfutter von Hand so
weit wie möglich zu und setzen Sie die Schraube
ein (Linksgewinde). Ziehen Sie die Schraube gut
fest. Ziehen Sie das Spannfutter um das kürzere
Ende eines (nicht im Lieferumfang enthaltenen)
Innensechskantschlüssels von 6,35 mm (1/4") oder
größer fest und schlagen Sie wie abgebildet mit
einem Holzhammer im Uhrzeigersinn gegen das
längere Ende. Ziehen Sie die Schraube entgegen
dem Uhrzeigersinn fest.
Bohrbetrieb
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
stellen Sie IMMER sicher, dass
das Werkstück sicher verankert oder
festgeklemmt ist. Verwenden Sie beim
Bohren in dünnem Material hinter dem
Werkstück zur Unterstützung einen
25
DEUTSCH
Holzklotz, um Beschädigungen des
Materials zu verhindern.
Stellen Sie den Betriebsarteneinstellring auf das
Bohrersymbol. Wählen Sie den gewünschten
Drehzahl-/ Drehmomentbereich durch den
Gangschalter, um die für die vorgesehene Arbeit
passende Geschwindigkeit und das passende
Drehmoment einzustellen.
1. Verwenden Sie nur scharfe Bohrerbits. Bei
HOLZ verwenden Sie Schlangenbohrer,
Flachbohrer oder Lochsägen. Bei METALL
verwenden Sie Schlangenbohrer aus Stahl für
hohe Drehzahlen oder Lochsägen.
2. Üben Sie Druck immer in gerader Linie zum
Bohreinsatz aus. Üben Sie genug Druck aus,
dass der Bohreinsatz schneidet, aber drücken
Sie nicht so stark, dass der Motor abgewürgt
wird oder der Bohreinsatz abrutscht.
3. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen
fest, um die Drehwirkung des Bohrers zu
kontrollieren.
WARNUNG: Der Bohrer kann durch
eine Überlastung festklemmen, was zu
einer plötzlichen Drehung führt. Seien
Sie immer darauf vorbereitet. Halten
Sie den Bohrer mit beiden Händen
fest, um die Drehwirkung des Bohrers
zu kontrollieren und Verletzungen zu
vermeiden.
4. WENN DER BOHRER FESTKLEMMT,
ist meistens eine Überlastung oder falsche
Verwendung die Ursache. LASSEN SIE
DEN AUSLÖSESCHALTER SOFORT
LOS, entfernen Sie den Bohreinsatz aus
dem Werkstück und finden Sie die Ursache
für das Festklemmen. SCHALTEN SIE
NICHT DEN AUSLÖSESCHALTER EIN
UND AUS MIT DEM VERSUCH, EINEN
FESTGEKLEMMTEN BOHRER ZU
STARTEN — DIES KANN DEN BOHRER
BESCHÄDIGEN.
5. Um das Festklemmen oder Durchbrechen des
Materials zu verhindern, reduzieren Sie den
Druck auf den Bohrschrauber und bewegen Sie
den Einsatz vorsichtig durch den letzten Teil des
Bohrlochs.
6. Lassen Sie den Motor weiterlaufen, während
Sie den Bohreinsatz aus dem Bohrloch
herausziehen. Dies verhindert ein Verklemmen.
7. Bei Bohrschraubern mit variabler Drehzahl
muss die zu bohrende Stelle nicht vorgestanzt
werden. Verwenden Sie zum Anbohren
eine niedrige Drehzahl und erhöhen Sie
diese, indem Sie den Auslöseschalter fester
26
zusammendrücken, sobald das Loch tief genug
ist, damit der Einsatz nicht herausspringt.
Schrauberbetrieb
Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich mit dem Zweigang-Schalter
oben auf dem Gerät, um die für die vorgesehene
Arbeit passende Geschwindigkeit und das passende
Drehmoment einzustellen.
Setzen Sie das gewünschte Befestigungsmaterial
genauso wie einen Bohrschraubereinsatz in das
Spannfutter ein. Führen Sie ein paar Übungsläufe
an Abfallstücken oder unsichtbaren Bereichen
durch, um die korrekte Position des Spannfutters
festzulegen.
MAXIMAL EMPFOHLENE KAPAZITÄTEN
Bits, Bohren In
Metall
Holz, Flachbohren
Lochsägen
Niedriger
Bereich- 1
6,35 mm
(1/4")
19,05 mm
(3/4")
19,05 mm
(3/4")
Hoher
Bereich- 2
3,18 mm
(1/8")
12,7 mm
(1/2")
15,88 mm
(5/8")
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu
mindern, stellen Sie den
Rechts-/Links-Schalter in die
Verriegelungsposition oder schalten
Sie das Gerät aus und entfernen Sie
den Akku, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
DEUTSCH
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an
der Außenseite des Ladegeräts können
mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste entfernt
werden. Verwenden Sie kein Wasser
oder Reinigungslösungen.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder
aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos
durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner
technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte
umweltgerecht.
• Lassen Sie den Akku sich vollständig entladen
und entfernen Sie ihn dann vom Werkzeug.
• Li-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei
einer kommunalen Recycling-Sammelstelle ab.
Dort werden die gesammelten Akkus recycelt
oder ordnungsgemäß entsorgt.
27
ENGLISH
10.8 V CORDLESS ADJUSTABLE CLUTCH
DRILL/DRIVER
DCD710
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
No-load speed:
1st gear
2nd gear
Max torque (hard/soft)
Power output (MWO)
Chuck capacity
Maximum drilling capacity:
Wood
Metal
Weight (without battery pack)
VDC
DCD710
10.8
2/3/4
Li-Ion
min-1
min-1
Nm
W
mm
0–400
0–1500
24/15
180
10
mm
mm
kg
20
10
0.91
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to
EN60745-2-1:
LPA (emission sound pressure level) dB(A)
65
LWA (sound power level)
dB(A)
76
KWA (uncertainty for the given
sound level)
dB(A)
3
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
< 2.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
28
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approximate
charging time
of battery packs
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approximate
charging time
of battery packs
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approximate
charging time
of battery packs
Weight
VDC
Ah
kg
DCB123
Li-Ion
10.8
1.5
0.2
DCB125
Li-Ion
10.8
1.3
0.2
DCB127
Li-Ion
10.8
2.0
0.2
25
(1.3 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1.5 Ah)
40
(2.0 Ah)
VAC
min
55
(3.0 Ah)
kg
0.49
VAC
min
70
(4.0 Ah)
60
(1.3 Ah)
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1.5 Ah)
140
(3.0 Ah)
kg
185
(4.0 Ah)
0.29
VAC
min
40
(1.3 Ah)
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1.5 Ah)
90
(3.0 Ah)
kg
90
(2.0 Ah)
60
(2.0 Ah)
120
(4.0 Ah)
0.36
ENGLISH
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
10.8 V CORDLESS ADJUSTABLE CLUTCH DRILL/DRIVER
DCD710
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
These products also comply with Directive
2004/108/EC (until 19.04.2016), 2014/30/EU (from
20.04.2016) and 2011/65/EU. For more information,
please contact DEWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DEWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
14.04.2015
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
29
ENGLISH
f)
If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
30
c)
d)
e)
f)
g)
Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
ENGLISH
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Drill/Drivers
• Wear ear protectors when impact drilling.
Exposure to noise can cause hearing loss.
• Use auxiliary handle(s), if supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.
• Hold power tool by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the power tool “live” and
could give the operator an electric shock.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
DATE CODE POSITION
The date code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
Example:
2015 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DCB105, DCB107 and DCB112 battery
chargers.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
WARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with
the charger plugged in to the power
supply, the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, grinding dust, metal chips,
steel wool, aluminum foil, or any buildup
of metallic particles should be kept away
from charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
31
ENGLISH
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230 V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB105, DCB107 and DCB112 chargers
accept 10.8 V Li-Ion batteries.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 2)
1. Plug the charger (j) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack (g) into the charger.
The red (charging) light will blink continuously
indicating that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
32
Charging Process
Refer the tables below for the state of charge of the
battery pack.
Charge indicators: DCB105
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
Charge indicators: DCB107, DCB112
charging
fully charged
hot/cold pack delay*
*DCB107, DCB112: The red light will continue
to blink, but a yellow indicator light will be
illuminated during this operation. Once the
battery has reached an appropriate temperature,
the yellow light will turn off and the charger will
resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty
battery pack. The charger will indicate faulty battery
by refusing to light or by displaying problem pack or
charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
HOT/COLD PACK DELAY
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
A cold battery pack will charge at about half the rate
of a warm battery pack. The battery pack will charge
at that slower rate throughout the entire charging
cycle and will not return to maximum charge rate
even if the battery warms.
LITHIUM-ION BATTERY PACKS ONLY
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
ENGLISH
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place
the lithium-ion battery on the charger until it is fully
charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Never force battery pack into charger. Do
not modify battery pack in any way to fit into
a non-compatible charger as battery pack
may rupture causing serious personal injury.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (104 ˚F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
WARNING: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Transportation
DEWALT batteries comply with all applicable
shipping regulations as prescribed by industry and
legal standards which include UN Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods; International
Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, and the European
Agreement Concerning The International Carriage
of Dangerous Goods by Road (ADR). Lithium-ion
cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DEWALT battery pack
will be excepted from being classified as a fully
regulated Class 9 Hazardous material. In general,
the two instances that require shipping Class 9 are:
1. Air shipping more than two DEWALT lithium-ion
battery packs when the package contains only
battery packs (no tools), and
2. Any shipment containing a lithium-ion battery
with an energy rating greater than 100 watt
hours (Wh). All lithium-ion batteries have the
watt hour rating marked on the pack.
Regardless of whether a shipment is considered
excepted or fully regulated, it is the shipper's
responsibility to consult the latest regulations for
packaging, labeling/marking and documentation
requirements.
33
ENGLISH
Transporting batteries can possibly cause fire if the
battery terminals inadvertently come in contact with
conductive materials. When transporting batteries,
make sure that the battery terminals are protected
and well insulated from materials that could contact
them and cause a short circuit.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
The information provided in this section of the
manual is provided in good faith and believed to be
accurate at the time the document was created.
However, no warranty, expressed or implied, is
given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Battery Pack
Discard the battery pack with due care
for the environment.
BATTERY TYPE
The DCD710 operates on a 10.8 volt battery pack.
Charge DEWALT battery packs only with
designated DEWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DEWALT batteries with a DEWALT
charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Do not incinerate the battery pack.
Package Contents
The package contains:
1 Drill/driver
1 Charger
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack may
show the following pictographs:
1 Li-Ion battery pack (C1, S1, D1 models)
2 Li-Ion battery packs (C2, S2, D2 models)
3 Li-Ion battery packs (C3, S3, D3 models)
1 Kitbox
1 Instruction manual
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
Battery charging.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Battery charged.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive objects.
34
NOTE: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Variable speed trigger switch
b. Forward/reverse button
c. Torque adjustment collar
ENGLISH
d. Gear shifter
Using an Extension Cable
e. Keyless chuck
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
f. Battery release button
g. Battery pack
h. Worklight
INTENDED USE
This drill/driver is designed for light fastening and
drilling applications.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
This drill/driver is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities, or for lack
of experience and/or for want of knowledge or
skills unless they are supervised by a person
responsible for their safety. Children should
never be left alone to play with this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 3)
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, place
the forward/reverse button in
the lock-off position or turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
NOTE: Make sure your battery pack (g) is fully
charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the battery pack with the rails inside the
handle.
2. Slide it firmly into place until you hear the lock
snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the release button (f) and firmly pull the
battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
35
ENGLISH
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
Proper Hand Position (fig. 1, 8)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the main
handle (i).
Variable Speed Trigger Switch (fig. 1)
To turn the tool on, squeeze the trigger switch (a). To
turn the tool off, release the trigger switch. Your tool
is equipped with a brake. The chuck will stop when
the trigger switch is fully released.
The variable speed switch enables you to select the
best speed for a particular application. The further
you squeeze the trigger, the faster the tool will
operate. For maximum tool life, use variable speed
only for starting holes or fasteners
NOTE: Continuous use in variable speed range is
not recommended. It may damage the switch and
should be avoided.
Forward/Reverse Control Button
(fig. 1)
A forward/reverse control button (b) determines the
direction of the tool and also serves as a lock-off
button.
To select forward rotation, release the trigger switch
and depress the forward/reverse control button on
the right side of the tool.
To select reverse, depress the forward/reverse
control button on the left side of the tool. The center
position of the control button locks the tool in the off
position. When changing the position of the control
button, be sure the trigger is released.
NOTE: The first time the tool is run after changing the
direction of rotation, you may hear a click on start up.
This is normal and does not indicate a problem.
Worklight (fig. 1)
There is a worklight (h) located under the torque
adjustment collar (c). The worklight will be activated
when the trigger switch is squeezed.
NOTE: The worklight is for lighting the immediate
work surface and is not intended to be used as a
flashlight.
36
Torque Adjustment Collar (fig. 1)
The torque adjustment collar (c) is clearly marked
with numbers and a drill bit symbol.The collar should
be rotated until the desired setting is located at the
top of the tool. Locators are provided in the collar to
eliminate the guess work when selecting fastening
torque. The higher the number on the collar, the higher
the torque and the larger the fastener which can be
driven. To lock the clutch for drilling operations, move
to the drill bit position.
NOTE: When using the drill/driver for drilling holes, be
sure that the torque adjusting collar is set so the figure
of the drill is aligned with the center line on the top of
the tool. Failure to do this will allow the clutch to slip
while attempting to drill.
Dual Range Gearing (fig. 1, 4)
The dual range feature of your driver/drill allows you to
shift gears for greater versatility.
To select the low speed, high torque setting, turn the
tool off and permit to stop. Slide the gear shifter (d)
forward (towards the chuck). To select the high speed,
low torque setting, turn the tool off and permit to stop.
Slide the gear shifter back (away from chuck).
NOTE: Do not change gears when the tool is running.
If you are having trouble changing gears, make sure
that the dual range gear shifter is either completely
pushed forward or completely pushed back.
Keyless Single Sleeve Chuck (fig. 5)
Your tool features a keyless chuck with one rotating
sleeve for one-handed operation of the chuck. To
insert a drill bit or other accessory, follow these steps.
1. Lock the trigger in the OFF position as previously
described.
2. Grasp the black sleeve of the chuck with one
hand and use the other hand to secure the
tool. Rotate the sleeve counterclockwise far
enough to accept the desired accessory.
3. Insert the accessory about 19 mm (3/4") into the
chuck and tighten securely by rotating the chuck
sleeve clockwise with one hand while holding the
tool with the other. Your tool is equipped with an
automatic spindle lock mechanism. This allows
you to open and close the chuck with one hand.
To release the accessory, repeat step 2 above.
WARNING: Do not attempt to tighten
drill bits (or any other accessory) by
gripping the front part of the chuck and
turning the tool on. Damage to the chuck
and personal injury may result. Always
lock off trigger switch when changing
accessories.
ENGLISH
Be sure to tighten chuck with one hand on the chuck
sleeve and one hand holding the tool for maximum
tightness.
CHUCK REMOVAL (FIG. 6)
Turn the adjustment collar to the “drill” position and
gear shifter to position 1 (low speed). Tighten the
chuck around the shorter end of a hex key (not
supplied) of 6.35 mm (1/4") or greater size. Using
a wooden mallet or similar object, strike the longer
end in the clockwise direction, as shown. This will
loosen the screw inside the chuck.
Open chuck jaws fully, insert screwdriver (or Torx
tool if required) into front of chuck between jaws
to engage screw head. Remove screw by turning
clockwise (left-hand-thread). Place hex key in chuck
and tighten, as shown in Figure 6. Using a wooden
mallet or similar object, strike key sharply in the
counterclockwise direction. This will loosen the
chuck so that it can be unscrewed by hand.
CHUCK INSTALLATION (FIG. 7)
Screw the chuck on by hand as far as it will go
and insert screw (left-hand thread). Tighten screw
securely. Tighten the chuck around the shorter end
of a 6.35 mm (1/4") or larger hex key (not supplied)
strike the longer end in the clockwise direction with
a wooden mallet, as shown. Tighten the screw once
again by turning in a counterclockwise direction.
Drill Operation
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool off and
disconnect tool from power source
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories.
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS ensure
workpiece is anchored or clamped
firmly. If drilling thin material, use a wood
“back-up” block to prevent damage to
the material.
Turn the collar to the drill bit symbol for drilling. Select
the desired speed/torque range using the gear
shifter to match the speed and torque to the planned
operation.
1. Use sharp drill bits only. For WOOD, use twist
drill bits, spade bits, or hole saws. For METAL,
use high-speed steel (HHS) twist drill bits or
hole saws.
2. Always apply pressure in a straight line with the
bit. Use enough pressure to keep drill biting, but
do not push hard enough to stall the motor or
deflect the bit.
3. Hold tool firmly with both hands to control the
twisting action of the drill.
WARNING: The drill may stall if
overloaded causing a sudden twist.
Always expect the stall. Grip the drill
firmly with both hands to control the
twisting action and avoid injury.
4. IF DRILL STALLS, it is usually because
it is being overloaded or improperly used.
RELEASE TRIGGER IMMEDIATELY, remove
drill bit from work, and determine cause of
stalling. DO NOT CLICK TRIGGER ON
AND OFF IN AN ATTEMPT TO START A
STALLED DRILL — THIS CAN DAMAGE
THE DRILL.
5. To minimize stalling or breaking through the
material, reduce pressure on drill and ease the
bit through the last fractional part of the hole.
6. Keep the motor running when pulling the bit
back out of a drilled hole. This will help prevent
jamming.
7. With variable speed drills there is no need to
center punch the point to be drilled. Use a
slow speed to start the hole and accelerate by
squeezing the trigger harder when the hole is
deep enough to drill without the bit skipping
out.
Operation as a Screwdriver
Select the desired speed/torque range using the
dual range gear shifter on the top of tool to match
the speed and torque to the planned operation.
Insert the desired fastener accessory into the chuck
as you would any drill bit. Make a few practice runs
in scrap or unseen areas to determine the proper
position of the clutch collar.
MAXIMUM RECOMMENDED CAPACITIES
Bits, Metal
Drilling
Wood, Flat
Boring
Hole Saws
Low Range–1
High Range–2
6.35 mm (1/4")
3.18 mm (1/8")
19.05 mm (3/4")
12.7 mm (1/2")
19.05 mm (3/4") 15.88 mm (5/8")
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, place
the forward/reverse button in
the lock-off position or turn tool
37
ENGLISH
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
38
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
ESPAÑOL
BROCA DE EMBRAGUE/DIRECCIONADORA
AJUSTABLE INALÁMBRICA DE 10,8 V
DCD710
¡Enhorabuena!
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Velocidad en vacío:
1º velocidad
2º velocidad
Par máximo (duro/blando)
Energía de salida (MWO)
Capacidad del mandril
Capacidad de taladro máxima:
Madera
Metal
Peso (sin el paquete de baterías)
VDC
DCD710
10,8
2/3/4
Li-Ion
min-1
min-1
Nm
W
mm
0–400
0–1500
24/15
180
10
mm
mm
kg
20
10
0,91
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores
triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-1.
LPA (nivel de presión sonora
de emisión)
dB(A)
65
LWA (nivel de potencia sonora)
dB(A)
76
KWA (incertidumbre para el nivel
de sonido dado)
dB(A)
3
Valor de la emisión de vibración ah =m/s2
Incertidumbre K =
m/s2
< 2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento
de la herramienta y los accesorios,
mantener las manos calientes y
organizar los patrones de trabajo.
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Ah
kg
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
Cargador
DCB105
Voltaje
VAC
230 V
de la red
Tipo de batería
Li-Ion
Tiempo aprox. de min
25
30
40
carga de los
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
paquetes de baterías
55
70
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Peso
kg
0,49
39
ESPAÑOL
Cargador
DCB107
Voltaje
VAC
230 V
de la red
Tipo de batería
Li-Ion
Tiempo aprox. de min
60
70
90
carga de los
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
paquetes de baterías
140
185
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Peso
kg
0,29
Cargador
DCB112
Voltaje
VAC
230 V
de la red
Tipo de batería
Li-Ion
Tiempo aprox. de min
40
45
60
carga de los
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
paquetes de baterías
90
120
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Peso
kg
0,36
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
BROCA DE EMBRAGUE/DIRECCIONADORA AJUSTABLE
INALÁMBRICA DE 10,8 V
DCD710
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Estos productos también son conformes con las
Directivas 2004/108/CE (hasta el 19/04/2016),
2014/30/UE (a partir del 20/04/2016) y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase
en contacto con DEWALT en la dirección indicada
a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
40
Declaración de conformidad CE
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
09.04.2015
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
ESPAÑOL
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
41
ESPAÑOL
b)
c)
d)
e)
f)
g)
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE
FUNCIONAN CON BATERÍA
a) Recárguelas sólo con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador que sea adecuado para un tipo
de batería puede ocasionar un riesgo de
incendio si se utiliza con otra batería.
b) Use herramientas eléctricas sólo con las
baterías designadas específicamente. El
42
c)
d)
uso de cualquier otro tipo de batería puede
crear un riesgo de lesión o de incendio.
Cuando no se esté utilizando la batería,
manténgala alejada de otros objetos de
metal, como los clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos pequeños
de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un
cortacircuito en los terminales de la batería
puede causar quemaduras o un incendio.
En condiciones de abuso, el líquido
puede salirse de la batería, evite el
contacto. Si se produce un contacto de
forma accidental, enjuague con agua. Si
el líquido entra en contacto con los ojos,
busque atención médica. El líquido que
sale de la batería puede causar irritación o
quemaduras.
6) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad
específicas adicionales para las
direccionadoras/brocas
• Lleve protección acústica al realizar
operaciones de perforación de impacto.
La exposición ante ruidos podrá provocar una
pérdida de su audición.
• Utilice las asas auxiliares, si han sido
suministradas con la herramienta. La pérdida
de control podrá provocar daños personales.
• Sostenga la herramienta eléctrica por las
superficies de agarre aisladas cuando
realice una operación en la que el accesorio
de corte pueda estar en contacto con
un cable oculto o con su propio cable.
El contacto de los accesorios de corte con
un cable cargado, puede cargar las partes
metálicas expuestas de la herramienta eléctrica
y producir una descarga eléctrica al operador.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
ESPAÑOL
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2015 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES:
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para los cargadores de
pilas DCB105, DCB107 y DCB112.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos
el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de
30mA o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños,
cargue sólo las baterías recargables
de DEWALT. Otros tipos de baterías
podrán provocar daños materiales y
daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas
circunstancias, con el cargador
conectado a la red, el cargador podrá
registrar un cortacircuitos con un
material ajeno. Los materiales ajenos
que sean conductores como por
ejemplo, el polvo de molido, los chips
metálicos, la lana de acero, el papel
de aluminio o cualquier cúmulo de
partículas metálicas, deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DEWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
• No coloque ningún objeto en la parte
superior del cargador ni lo coloque en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y dar lugar a un
calentamiento interno excesivo. Coloque el
cargador en una posición lejos de cualquier
fuente de calor. El cargador se ventila mediante
las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen de
inmediato.
43
ESPAÑOL
• No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques o
incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
• NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230 V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DCB105, DCB107 y DCB112
aceptan baterías de litio-ión de 10,8 V.
Estos cargadores no necesitan ajuste y están
diseñados para que su funcionamiento sea lo más
fácil posible.
Procedimiento de carga (fig. 2)
Indicadores de carga: DCB105
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría
cambie la batería
Indicadores de carga: DCB107, DCB112
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/
fría*
* DCB107, DCB112: La luz roja sigue
parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación.
Cuando la batería está a una temperatura
adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías
defectuosas. El cargador indicará la batería
defectuosa no encendiéndola o mostrando el
problema de la batería o del cargador mediante un
parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema
con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y la batería a un centro de reparación autorizado
para que los prueben.
RETARDO POR BATERÍA FRÍA / CALIENTE
2. Introduzca la batería (g) en el cargador. La luz
roja (de carga) parpadeará continuamente para
indicar que el proceso de carga se ha iniciado.
Cuando el cargador detecta una batería demasiado
fría o caliente, automáticamente inicia un retardo
de batería fría / caliente, suspendiendo la carga
hasta que la batería haya alcanzado la temperatura
adecuada. El cargador cambiará automáticamente
al modo de carga de batería. Esta característica le
asegura el máximo de vida útil a la batería.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
La batería está totalmente cargada y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
Una batería fría se cargará a la mitad de la velocidad
de una batería caliente. La batería se cargará a
una velocidad inferior mediante el ciclo completo
de recarga y no regresará a la máxima velocidad
recarga incluso cuando la batería se caliente.
1. Enchufe el cargador (j) en una toma de corriente
apropiada antes de introducir la batería.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte las tablas de abajo para conocer el estado
de carga del paquete de baterías.
44
SOLAMENTE BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Las herramientas XR de iones de litio han sido
diseñadas con un sistema de protección electrónica
que protege la batería contra la sobrecarga, el
recalentamiento o las grandes descargas.
ESPAÑOL
La herramienta se apagará automáticamente si se
activa el sistema de protección electrónica. Si esto
ocurre, coloque la batería de iones de litio en el
cargador y déjela hasta que se recargue totalmente.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador,
lea las instrucciones de seguridad a continuación.
Luego siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice las baterías en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o
los humos.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de
baterías con los cargadores DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ATENCIÓN:Cuando no la utilice,
coloque la herramienta de forma
lateral en una superficie estable
que no presente ningún peligro
de caídas u obstáculos. Algunas
herramientas con grandes paquetes de
baterías permanecerán de pie sobre
el paquete de baterías, pero podrán
volcarse con facilidad.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Transporte
Las baterías de DEWALT cumplen todas las normas
de transporte aplicables según lo dispuesto en
los estándares industriales y legales, entre ellas,
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos
de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el
Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de
iones de litio han sido comprobadas de acuerdo
a lo establecido en la sección 38.3 del Manual
de pruebas y criterios de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de
la ONU.
En muchos casos , el transporte de paquetes de
baterías DEWALT esta exento de la clasificación de
completamente regulado como material peligroso
45
ESPAÑOL
de clase 9. En general, los dos únicos casos en que
se requiere el transporte de clase 9 son:
1. Transporte aéreo de más de dos paquetes de
baterías de iones de litio DEWALT cuando el
embalaje contiene solo paquetes de baterías
(no herramientas).
2. Cualquier transporte que contenga baterías de
iones de litio con calificación energética superior
a 100 vatios por hora (Wh). Todas las baterías
de iones de litio tienen indicada la calificación
de vatios por hora en el paquete.
Independientemente de si el transporte se considera
exento o completamente regulado, el expedidor
será responsable de consultar las normas recientes
sobre los requisitos de embalaje, etiquetado o
marcado y documentación.
El transporte de baterías podría ser causa de
incendios si los terminales de la batería entran
accidentalmente en contacto con materiales
conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que
pudieran entrar en contacto con ellos y causar un
cortocircuito.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente
manual, las etiquetas del cargador y del paquete de
pilas muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por batería caliente/fría.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
La información expuesta en esta sección del manual
se proporciona de buena fe y se considera exacta
en el momento de creación del documento. No
obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita
ni explícita. Es responsabilidad del comprador
comprobar que todas sus actividades se ajusten a
las normas de aplicación.
No cargar baterías deterioradas.
Batería
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
TIPO DE BATERÍA
El DCD710 funciona con paquetes de pilas de
10,8 voltios.
Sólo para uso en interior.
Recomendaciones para el
almacenamiento
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas
deberá recargarse antes de utilizarse.
46
Cargue los paquetes de baterías
DEWALT únicamente con los cargadores
DEWALT indicados. Cargar los paquetes
de baterías con baterías distintas a las
indicadas por DEWALT en un cargador
DEWALT, puede hacer que las baterías
exploten o causar otras situaciones
peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Broca/direccionadora
ESPAÑOL
1 Cargador
Seguridad eléctrica
1 Batería de Litio-Ion (modelo C1, S1, D1)
El motor eléctrico está diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería coincida con el voltaje que figura en la placa
de especificaciones. Asegúrese también de que
el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
2 Baterías de Litio-Ion (modelo C2, S2, D2)
3 Baterías de Litio-Ion (modelo C3, S3, D3)
1 Caja de herramientas
1 Manual de instrucciones
NOTA: Las baterías y los cargadores no van
incluidos en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de velocidad variable
b. Botón de avance/retroceso
c. Collar de ajuste de par
d. Palanca de velocidades
e. Mandril sin llave
f. Botón de liberación de batería
g. Bloque de baterías
h. Luz de trabajo
USO PREVISTO
Esta broca/direccionadora ha sido diseñada para las
aplicaciones de apriete y taladro ligeras.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Esta broca/direccionadora es una herramienta
eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso por parte de operadores inexpertos requiere
supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Antes del montaje y el
ajuste, quite siempre la batería. Apague
siempre la herramienta antes de poner
o sacar la batería.
ADVERTENCIA: Utilice solamente
baterías y cargadores DEWALT.
Introducir y retirar el paquete de
pilas de la herramienta (fig. 3)
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de daños personales
graves, coloque el botón de
avance/retroceso en la posición de
bloqueo o apague la herramienta
y desconecte el paquete de
pilas antes de realizar cualquier
ajuste o retirar o instalar piezas
o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
NOTA: Compruebe que su paquete de baterías esté
(g) completamente recargado.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE
LA HERRAMIENTA
1. Alinee el paquete de batería con los rieles
ubicados en el interior del asa.
47
ESPAÑOL
2. Deslícelo firmemente en su lugar hasta que oiga
el clic de introducción en su lugar.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE BATERÍAS DE LA
HERRAMIENTA
1. Pulse el botón de liberación (f) y tire firmemente
del paquete de baterías para sacarlo del asa de
la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 8)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano repose en la empuñadura principal (i).
Interruptor de velocidad variable
(fig. 1)
Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor (a). Para apagar la herramienta, suelte el
interruptor. Su herramienta está equipada con un
freno. El mandril se detendrá en cuanto el interruptor
de activación se haya liberado al completo.
El interruptor de velocidad variable le permite
seleccionar la mejor velocidad para una aplicación
en concreto. Cuanto más apriete el interruptor, más
rápido operará la herramienta. Para lograr la mayor
duración de la herramienta, utilice exclusivamente la
velocidad variable para realizar orificios o aprietes.
48
NOTA: No se aconseja el uso continuo de la serie
de velocidad variable. Podrá dañar el interruptor y
esto debe evitarse.
Botón de control de avance/retroceso
(fig. 1)
Un botón de control de avance/retroceso (b)
determina la dirección de la herramienta y también
sirve como botón de desbloqueo.
Para seleccionar el giro hacia delante, suelte el
interruptor y pulse el botón de control de avance/
retroceso ubicado en la parte derecha de la
herramienta.
Para seleccionar el sentido de retroceso, pulse el
botón de control de avance/retroceso ubicado en
la parte izquierda de la herramienta. La posición
central del botón de control bloquea la herramienta
en posición de apagado. Cuando cambie la posición
del botón de control, compruebe que ha soltado el
interruptor.
NOTA: La primera vez que active la herramienta tras
cambiar el sentido de giro, podrá oír un ligero clic
inicial. Esto es normal y no indica ningún problema.
Luz de trabajo (fig. 1)
Existe una luz de trabajo (h) ubicada bajo el collar
de ajuste de par (c). La luz de trabajo se activará
cuando el interruptor se pulse.
NOTA: La luz de trabajo sirve para alumbrar la
superficie de trabajo inmediata y no puede utilizarse
como luz de alumbrado.
Collar de ajuste de par (fig. 1)
El collar de ajuste de par (c) está claramente marcado
con números y un símbolo de broca. El collar debe
girarse hasta ubicar el valor deseado en la parte
superior de la herramienta. Los localizadores se
colocan en el collar para eliminar las dudas de
trabajo al seleccionar el par de apriete. Cuanto
mayor sea el número del collar, mayor será el par de
apriete y mayor será la sujeción que podrá dirigirse.
Para bloquear el mandril para las operaciones de
perforado, desplace la broca hasta la posición del
extremo.
NOTA: Cuando utilice la broca/direccionadora para
taladrar orificios, compruebe que el collar de ajuste
de par está ajustado de forma que el número de la
broca quede alineado con la línea central en la parte
superior de la herramienta. Si no lo hace, hará que el
mandril se deslice cuando intente taladrar.
Engranaje de doble serie (fig. 1, 4)
La función de doble serie de su broca/direccionadora
le permite aumentar las velocidades para gozar de
una mayor versatilidad.
ESPAÑOL
Para seleccionar la velocidad baja, con un valor
de par alto, apague la herramienta y deje que se
detenga. Ponga la palanca del engranaje (d) hacia
delante (frente al mandril). Para seleccionar la
velocidad alta, con un valor de par bajo, apague la
herramienta y deje que se detenga. Ponga la palanca
de engranajes hacia detrás (lejos del mandril).
NOTA: No cambie las velocidades cuando la
herramienta esté funcionando. Si registra algún
problema a la hora de cambiar las velocidades,
compruebe que la palanca de engranajes de doble
serie está completamente colocada hacia delante o
completamente hacia atrás.
reloj, tal y como se indica. Esto aflojará el tornillo
ubicado dentro del mandril.
Mandril de un único manguito sin
llave (fig. 5)
INSTALACIÓN DEL MANDRIL (FIG. 7)
Su herramienta goza de un mandril sin llave con un
solo manguito giratorio para la activación con una sola
mano del mandril. Para introducir una broca u otro
accesorio, aplique las siguientes etapas.
1. Bloquee el interruptor en la posición de
APAGADO tal y como se indicó previamente.
2. Agarre el manquito negro del mandril con
una mano y utilice la otra mano para fijar
la herramienta. Gire el manguito en sentido
contrario al de las agujas del reloj lo más lejos
posibles para aceptar el accesorio deseado.
3. Introduzca el accesorio en unos 19 mm (3/4")
en el mandril y apriete con firmeza girando el
manguito del mandril en sentido de las agujas del
reloj con una mano y sosteniendo la herramienta
con la otra. Su herramienta está equipada con un
mecanismo de bloqueo del eje automático. Este
le permite abrir y cerrar el mandril con una mano.
Para liberar el accesorio, repita la etapa 2 indicada
previamente.
ADVERTENCIA: No intente apretar
las puntas de brocas (ni cualquier
otro accesorio) agarrando la parte
frontal del mandril y encendiendo la
herramienta. Podrá provocar daños al
mandril y daños personales. Bloquee
siempre el interruptor cuando cambie los
accesorios.
Compruebe que aprieta el mandril con una mano
en el manguito del mandril y con la otra, sostiene la
herramienta para lograr el máximo apriete.
RETIRADA DEL MANDRIL (FIG. 6)
Gire el collar de ajuste en la posición de “broca” y la
palanca de velocidades en la posición 1 (velocidad
baja). Apriete el mandril con el extremo más
corto de una llave hexagonal (no suministrada) de
6,35 mm (1/4") o de un tamaño mayor. Utilizando
un mazo de madera o un objeto similar, golpee el
extremo más largo en el sentido de las agujas del
Abra las mordazas del mandril al completo,
introduzca un destornillador (o una llave Torx si es
necesario) frente al mandril, entre las mordazas,
para coger el cabezal de la tuerca. Retire la tuerca
girando en sentido de las agujas del reloj (hacia la
izquierda). Coloque la llave hexagonal en el mandril
y apriete, tal y como se muestra en la figura 6.
Utilizando un mazo de madera o un objeto similar,
gire la llave fuertemente en el sentido contrario al de
las agujas del reloj. Esto aflojará el mandril para que
pueda destornillar manualmente.
Apriete el mandril manualmente al máximo posible
e introduzca la tuerca (rosca hacia la izquierda).
Apriete la tuerca con firmeza. Apriete el mandril con
el extremo más corto de una llave hexagonal de
6,35 mm (1/4") o mayor (no suministrada), girando
el extremo mayor en sentido de las agujas del reloj
con un mazo de piedra, tal y como se indica en la
ilustración. Apriete la tuerca una vez más girándola
en sentido contrario al de las agujas del reloj.
Funcionamiento de la broca
ADVERTENCIA: Para disminuir el
riesgo de lesiones personales graves,
apague la herramienta y desconéctela
de la fuente de alimentación antes de
realizar ajuste alguno o de poner o
quitar acoplamientos o accesorios.
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de daños personales,
SIEMPRE compruebe que la pieza
de trabajo está clavada o fijada con
firmeza. Si perfora un material fino,
utilice el bloque “de seguridad” para
evitar daños al material.
Gire el collar hasta el símbolo de tope de la broca
para el perforado. Seleccione la velocidad/par
deseado utilizando la palanca de velocidades para
hacer que el par y la velocidad coincidan con la
operación prevista.
1. Utilice exclusivamente puntas de broca
afiladas. Para la MADERA, utilice puntas de
broca enroscadas, brocas de espada o sierras
perforadoras. Para el METAL, utilice puntas de
brocas roscadas de acero de alta velocidad
(HHS) o sierras perforadas.
2. Ejerza siempre la presión en línea recta con
la broca. Utilice una presión suficiente para
mantener la posición de la broca, pero sin ser
excesiva, ya que podrá atrancar el motor o
romper la broca.
49
ESPAÑOL
3. Sostenga la herramienta firmemente con ambas
manos para controlar la acción de giro de la
broca.
ADVERTENCIA: La broca podrá
atrancarse si registra una sobrecarga
que de lugar a un giro repentino.
Inspeccione siempre el calado. Agarre
la broca firmemente con ambas manos
para controlar la acción de giro y evitar
daños.
4. SI LA BROCA CALA, normalmente se
deberá a una sobrecarga o a un uso
inadecuado. SUELTE EL INTERRUPTOR
DE INMEDIATO, retire la broca del trabajo y
determine la causa del atasco. NO ACTIVE
Y DESACTIVE EL INTERRUPTOR PARA
INTENTAR ARRANCAR UNA BROCA
ATASCADA - ESTO PODRÁ DAÑAR LA
BROCA.
5. Para minimizar el calado o la rotura del material,
reduzca la presión ejercida en la broca y afloje
la broca en la última parte fraccional del orificio.
6. Mantenga el motor en funcionamiento
cuando saque la broca de un orificio perforado.
Esto evitará que se atasque.
7. Cuando active las brocas con velocidad
variable, no necesitará perforar el centro del
punto que va a perforar. Utilice una velocidad
baja para iniciar el orificio y acelere poco a
poco apretando el interruptor con mayor
fuerza cuando el orificio se haya creado con la
suficiente profundidad sin tener que sacar la
broca.
Funcionamiento del destornillador
Seleccione la velocidad/par deseado utilizando la
palanca de velocidades de doble serie ubicada en
la parte superior de la herramienta para hacer que
el par y la velocidad coincidan con la operación
prevista.
Introduzca el accesorio de apriete deseado en el
mandril, como cualquier broca que necesite. Realice
algunas pruebas prácticas al vacío o en zonas
exteriores para determinar la posición adecuada del
collar del mandril.
CAPACIDADES MÁXIMAS ACONSEJADAS
Brocas, Taladro De
Metal
Madera,
Perforación Plana
Sierras
Perforadoras
50
Serie baja–1
6,35 mm
(1/4")
19,05 mm
(3/4")
19,05 mm
(3/4")
Serie alta–2
3,18 mm
(1/8")
12,7 mm
(1/2")
15,88 mm
(5/8")
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de daños personales
graves, coloque el botón de
avance/retroceso en la posición de
bloqueo o apague la herramienta
y desconecte el paquete de
pilas antes de realizar cualquier
ajuste o retirar o instalar piezas
o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use
disolventes u otros productos químicos
fuertes para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Dichos
productos químicos pueden debilitar
los materiales con los que están
construidas estas piezas. Use un paño
humedecido únicamente con agua y
jabón suave. Jamás permita que le
entre líquido alguno a la herramienta ni
sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
ESPAÑOL
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las pilas de litio-ión son reciclables. Llévelas a
su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de pilas recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
51
FRANÇAIS
PERCEUSE/VISSEUSE SANS FIL 10,8 V
À MANDRIN AJUSTABLE
DCD710
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Caractéristiques technique
Tension
VDC
Type
Type de batterie
Vitesse à vide :
1ère vitesse
min-1
2e vitesse
min-1
Couple max. (dur/tendre)
Nm
Puissance utile (MWO)
W
Capacité du mandrin
mm
Capacité de perçage maximum :
Boids
mm
Métal
mm
Poids (sans bloc batterie)
kg
DCD710
10,8
2/3/4
Li-Ion
0–400
0–1500
24/15
180
10
20
10
0,91
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle
triax) selon EN60745-2-1.
LPA (niveau d’émission de
pression acoustique)
dB(A)
65
LWA (niveau de puissance acoustique) dB(A)
76
KWA (incertitude pour le niveau
acoustique donné)
dB(A)
3
Valeur d’émission de vibration ah = m/s²
Incertitude K =
m/s²
< 2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
52
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
Chargeur
DCB105
Tension
VAC
230 V
secteur
Type de batterie
Li-Ion
Durée de
min
25
30
40
recharge approximative (1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
des blocs batterie
55
70
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Poids
kg
0,49
FRANÇAIS
Chargeur
DCB107
Tension
VAC
230 V
secteur
Type de batterie
Li-Ion
Durée de
min
60
70
90
recharge approximative (1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
des blocs batterie
140
185
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Poids
kg
0,29
Chargeur
DCB112
230 V
Tension
VAC
secteur
Type de batterie
Li-Ion
Durée de
min
40
45
60
recharge approximative (1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
des blocs batterie
90
120
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Poids
kg
0,36
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
PERCEUSE/VISSEUSE SANS FIL 10,8 V
À MANDRIN AJUSTABLE
DCD710
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les
Directives 2004/108/CE (jusqu’au 19/04/2016),
2014/30/UE (à partir du 20/04/2016) et
2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
09.04.2015
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions.
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
53
FRANÇAIS
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
54
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
FRANÇAIS
c)
d)
e)
f)
g)
Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
a) Recharger la batterie uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant.
Un chargeur propre à un certain type de
batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b) Utiliser les outils électriques uniquement
avec leur batterie spécifique. L’utilisation
d’autres batteries comporte des risques de
dommages corporels ou d’incendie.
c) Après utilisation, ranger la batterie
à l’écart d’objets métalliques, tels
que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de conduire
l’électricité entre les bornes, car cela pose
des risques de brûlures ou d’incendie.
d) Si utilisée de façon abusive, la batterie
pourra perdre du liquide. Éviter alors tout
contact. En cas de contact accidentel,
rincer abondamment à l’eau claire. En cas
de contact oculaire, rincer puis consulter
immédiatement un médecin. Le liquide
de la batterie peut engendrer irritation ou
brûlures.
6) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles
pour perceuses/visseuses
• Porter une protection pour l’ouïe lors du
perçage à percussion. L’exposition au bruit
peut causer des pertes de l’ouïe.
• Utiliser les poignées auxiliaires, si fournies
avec l’outil. La perte de contrôle peut causer
des blessures.
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’organe de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact de l’organe de
coupe avec un fil sous tension peut mettre les
parties métalliques exposées de l’outil sous
tension et électrocuter l’utilisateur.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
55
FRANÇAIS
Exemple :
2015 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel
contient des instructions importantes concernant
la sécurité et l’utilisation deschargeurs de batteries
DCB105, DCB107 et DCB112.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des batteries
rechargeables DEWALT. Les autres
types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : dans certaines conditions, avec
le chargeur branché dans la prise, le
chargeur peut être court-circuité par
un matériel étranger. Les matériaux
étrangers de nature conductrice
comme, sans limitation, la limaille, les
copeaux métalliques, la laine d’acier, les
feuilles d’aluminium ou les accumulation
de particules métalliques doivent
être tenus à distance des cavités
du chargeur. Toujours débrancher
le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a
pas de bloc batterie dans la cavité.
Débrancher le chargeur avant de le
nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
56
• Ne placer aucun objet au-dessus du
chargeur et ne pas placer le chargeur
sur une surface souple qui peut obstruer
les fentes de ventilations et entraîner une
chaleur interne excessive. Placer le chargeur
dans une position éloignée de toute source de
chaleur. Le chargeur est ventilé à travers des
fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés — les faires
remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé, ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
FRANÇAIS
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DCB105, DCB107 et DCB112 sont
compatibles avec les batteries Li-Ion de 10,8 V.
Ces chargeurs ne requièrent aucun réglage et ont
été conçus pour être d’un usage aussi simple que
possible.
Procédure de charge (fig. 2)
1. Brancher le chargeur (j) dans la prise appropriée
avant d’y insérer la batterie.
2. Insérer la batterie (g) dans le chargeur. Le
voyant rouge (charge) clignotera de façon
continue pour indiquer que le processus de
charge a commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
La batterie est alors complètement chargée
et peut être immédiatement utilisée ou laissée
dans son chargeur.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, chargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
Processus de charge
Consulter les tableaux ci-dessous pour l’état de
charge du bloc batterie.
Indicateurs de charge : DCB105
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge
remplacer la batterie
Indicateurs de charge : DCB107, DCB112
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
* DCB107, DCB112 : le voyant rouge continue à
clignoter, mais un voyant jaune s’allume durant
cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune
s’éteint et le chargeur reprend la procédure de
charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un
bloc batterie défectueux. Le chargeur indique que
la batterie est défectueuse en refusant de s’allumer
ou en affichant le dessin clignotant indiquant un
problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un
problème sur un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le
chargeur et le bloc batterie pour un test dans un
centre d’assistance agréé.
DÉLAI BLOC CHAUD/FROID
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge
jusqu’à ce que la batterie ait atteint la température
adéquate. Le chargeur passe ensuite directement
en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc batterie froid se recharge à un taux moitié
moindre qu’un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
se charge à ce taux réduit pendant tout le cycle
de charge et n’atteint pas le niveau de charge
maximum même si la batterie se réchauffe.
BLOCS BATTERIE ION LITHIUM UNIQUEMENT
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système
de protection électronique qui protège la batterie
des surcharges, surchauffes ou d’être complètement
déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de
protection électronique se déclenche. Si cela se
produit, placez la batterie ion lithium sur le chargeur
jusqu’à ce qu’elle soit complètement rechargée.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser une batterie dans
un milieu déflagrant, comme en présence
de liquides, gaz ou poussières inflammables.
Insérer ou retirer le bloc-pile du chargeur peut
enflammer la poussière ou des émanations..
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
57
FRANÇAIS
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (104°F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’un gros bloc
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
58
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Transport
Les batteries DEWALT sont conformes à toutes
les réglementations d’expédition applicables
comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les recommandations
de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux
marchandises dangereuses de l’International Air
Transport Association (IATA), les réglementations de
l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium
ont été testées conformément à la section 38.3 des
recommandations de l’ONU pour les tests et critères
relatifs au transport des marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, il est prévu que l’expédition
d’un bloc batterie DEWALT soit classé comme un
matériau dangereux réglementé de classe 9. En
général, les deux cas qui exigent l’expédition en
classe 9 sont :
1. Expédition par voie aérienne de plus de deux
blocs batterie ion lithium DEWALT lorsque
l’emballage contient seulement les blocs
batterie (sans outil) ; et
2. Toute expédition contenant une batterie ion
lithium avec une caractéristique nominale
d’énergie supérieure à 100 watts par heure
(Wh). La caractéristique nominale en watts par
heure de toutes les batteries ion lithium est
inscrite sur l’emballage.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée,
l’expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter
les dernières réglementations relatives à l’emballage,
à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de
documentation.
Le transport des batteries peut causer un incendie
si les bornes de la batterie entrent accidentellement
en contact avec des matériaux conducteurs. Lors
du transport des batteries, s’assurer que les bornes
de la batterie sont protégées et bien isolées des
matériaux qui pourraient les toucher et causer un
court-circuit.
FRANÇAIS
Les informations fournies dans cette section
du manuel sont fournies en bonne foi et sont
considérées précises au moment de la rédaction de
ce document. Toutefois, aucune garantie explicite
ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
Batterie
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
Remplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
TYPE DE BATTERIE
Recharger seulement entre 4 ˚C et
40 ˚C.
Le modèle DCD710 fonctionne avec un bloc batterie
de 10,8 volts.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être
stockés complètement déchargés. Le bloc batterie
devra être rechargé avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie
peuvent montrer les pictogrammes suivants :
Mettre la batterie au rebut
conformément à la réglementation en
matière d’environnement.
Recharger les blocs batterie DEWALT
uniquement avec les chargeurs
DEWALT appropriés. La recharge des
blocs batterie différents des batteries
DEWALT appropriées avec un chargeur
DEWALT peut entraîner leur explosion
ou d’autres situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Perceuse/visseuse
1 Chargeur
1 Batterie Li-Ion (modèles C1, S1, D1)
2 Batteries Li-Ion (modèles C2, S2, D2)
3 Batteries Li-Ion (modèles C3, S3, D3)
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les
temps de charge.
Charge en cours.
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
Ne pas mettre en contact avec des
objets conducteurs.
1 Coffret de transport
1 Notice d’instructions
REMARQUE : la batterie et le chargeur ne sont pas
inclus avec les modèles N.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
59
FRANÇAIS
a. Interrupteur à variateur de vitesse
Utilisation d’une rallonge
b. Bouton vissage/dévissage
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Caractéristiques technique). La
section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour
une longueur maximale de 30 m.
c. Bague de réglage du couple
d. Sélecteur de vitesse
e. Mandrin sans clé
f. Bouton de libération de la batterie
g. Bloc batterie
h. Eclairage
USAGE PRÉVU
Cette perceuse/visseuse a été conçue pour les
applications légères de fixation et de perçage.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Cette perceuse/visseuse est un outil électrique
professionnel. NE PAS les laisser à la portée des
enfants. Une supervision est nécessaire auprès de
tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
et/ou de connaissances et d’aptitudes sauf si
ces personnes sont surveillées par une autre
personne responsable de leur sécurité. Ne
jamais laisser les enfants seuls jouer avec ce
produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension de la batterie correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier
également que la tension du chargeur correspond
bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
60
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : retirer
systématiquement la batterie avant
tout montage ou réglage. Arrêter
systématiquement l’outil avant d’insérer
ou de retirer la batterie.
AVERTISSEMENT : utiliser
exclusivement des batteries et
chargeurs DEWALT.
Insertion et retrait du
bloc batterie de l’outil (fig. 3)
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels graves, placer le bouton
vissage/dévissage en position de
verrouillage ou arrêter l’outil et
débrancher le bloc batterie avant
tout réglage ou avant de retirer
ou d’installer toute pièce ou tout
accessoire. Tout démarrage accidentel
pourrait causer des dommages
corporels.
REMARQUE : s’assurer que le bloc batterie (g) est
entièrement chargé.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1. Alignez le bloc batterie avec le rail à l’intérieur de
la poignée.
2. Le faire coulisser fermement en place jusqu’à
entendre le déclic du blocage.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1. Appuyer sur le bouton de libération (f) et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée
de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
FRANÇAIS
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Position correcte des mains (fig. 1, 8)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée principale (i).
Interrupteur à variateur de vitesse
(fig. 1)
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt (a) pour
mettre l’outil en marche. Relâcher l’interrupteur
pour arrêter l’outil. Votre outil est équipé d’un frein.
Le mandrin s’arrêtera dès que l’interrupteur sera
complètement relâché.
L’interrupteur à variateur de vitesse vous permet de
sélectionner la meilleure vitesse pour une application
particulière. Plus vous appuyez sur la gâchette, plus
l’outil tourne rapidement. Pour augmenter la durée
de vie de l’outil, n’utiliser le variateur de vitesse que
pour le début du perçage ou pour les éléments de
fixation
REMARQUE : une utilisation continue avec une
gamme de vitesse variable n’est pas recommandée.
Cela peut endommager l’interrupteur et doit être
évité.
Bouton de contrôle droite/gauche
(fig. 1)
Un bouton de contrôle droite/gauche (b) détermine
la direction de l’outil et sert également de bouton de
déblocage.
Pour sélectionner la rotation à droite, relâcher
l’interrupteur et enfoncer le bouton de contrôle
droite/gauche sur le côté droit de l’outil.
Pour sélectionner l’autre direction, appuyer le
bouton de contrôle droite/gauche sur le côté
gauche de l’outil. La position centrale du bouton
de contrôle verrouille l’outil en position d’arrêt. Lors
du changement de position du bouton de contrôle,
s’assurer que la gâchette est bien relâchée.
REMARQUE : la première fois que l’outil est utilisé
après le changement de direction de rotation, il est
possible d’entendre un déclic au démarrage. Ceci est
normal et n’indique pas un problème.
Eclairage (fig. 1)
Un éclairage (h) est situé sous la bague de réglage
du couple (c). L’éclairage sera activé lorsque
l’interrupteur sera enfoncé.
REMARQUE : L’éclairage sert à illuminer la surface
de travail à proximité et ne doit pas être utilisé
comme lampe torche.
Bague de réglage du couple (fig. 1)
La bague de réglage du couple (c) est clairement
marquée avec des numéros et un symbole de mèche.
La bague doit être tournée jusqu’à ce que le réglage
désiré soit situé au-dessus de l’outil. Des repères
sont prévus dans la bague pour éliminer l’incertitude
lors de la sélection du couple de serrage. Plus le
numéro de la bague est élevé, plus le couple est
élevé et plus l’élément de fixation pouvant être utilisé
peut être grand. Pour verrouiller l’embrayage lors
des opérations de perçage, déplacer la bague sur la
position de la mèche.
REMARQUE : Lors de l’utilisation de la perceuse/
visseuse pour percer des trous, s’assurer que la
bague de réglage du couple est placée de sorte que
le dessin de la mèche soit aligné avec la ligne centrale
au-dessus de l’outil. Dans le cas contraire, le mandrin
glissera pendant le perçage.
Double gamme de vitesses (fig. 1, 4)
La fonctionnalité de dougle gamme de votre
perceuse/visseuse vous permet de sélectionner les
vitesses pour une plus grande polyvalence.
Pour sélectionner la vitesse faible, soit un couple
élevé, arrêter l’outil et le laisser s’immobiliser. Faire
coulisser le sélecteur de vitesse (d) vers l’avant (vers le
mandrin). Pour sélectionner la vitesse élevée, soit un
couple faible, arrêter l’outil et le laisser s’immobiliser.
Faire coulisser le sélecteur de vitesse vers l’arrière
(l’éloigner du mandrin).
REMARQUE : Ne pas changer de vitesse lorsque
l’outil fonctionne. En cas de problème pour changer
les vitesses, s’assurer que le sélecteur de double
gamme est complètement vers l’avant ou vers
l’arrière.
61
FRANÇAIS
Mandrin sans clé à manchon simple
(fig. 5)
Votre outil comprend un mandron sans clé avec un
manchon rotatif pour l’utilisation du mandrin à une
seule main. Pour insérer une mèche ou un autre
accessoire, suivre les étapes ci-dessous.
1. Verrouiller la gâchette en position OFF comme
décrit auparavant.
2. Saisir le manchon noir du mandrin avec une
main et utiliser l’autre main pour fixer l’outil.
Faire tourner le manchon dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre jusqu’à pouvoir
insérer l’accessoire désiré.
3. Insérer l’accessoire sur 19 mm (3/4") environ
dans le mandrin et serrer fermement en tournant
le manchon du mandrin dans le sens des aiguilles
d’une montre avec une main et en tenant l’outil
de l’autre. Votre outil est équipé d’un mécanisme
de verrouillage automatique de la broche. Cele
vous permet d’ouvrir et de refermer le mandrin
d’une seule main.
Pour libérer l’accessoire, répéter l’étape 2 ci-dessus.
AVERTISSEMENT : ne pas tenter
de serrer des mèches (ou tout autre
accessoire) en saisissant la partie
avant du mandrin et en mettant l’outil
en marche. Risque de blessures et de
dommages pour le mandrin. Toujours
verrouiller la gâchette lors du changement
d’accessoire.
S’assurer de serrer le mandrin avec une main sur le
manchon du mandrin et l’autre main tenant l’outil pour
un meilleur serrage.
RETRAIT DU MANDRIN (FIG. 6)
Tourner la bague de réglage en position perceuse et
le sélecteur de vitesse en position 1 (vitesse faible).
Serrer le mandrin autour de l’extrémité la plus courte
d’une clé hexagonale (non fournie) de 6,35 mm
(1/4") ou plus. A l’aide d’un maillet en bois ou d’un
objet similaire, frapper l’extrémité la plus longe dans
le sens des aiguilles d’une montre, comme illustré.
Cela desserrera la vis à l’intérieur du mandrin.
Ouvrir complètement les mâchoires, introduire un
tournevis (ou un outil Torx si nécessaire) à l’avant du
mandrin entre les mâchoires pour engager la tête
de la vis. Retirer la vis en tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre (filetage à gauche). Placer la
clé hexagonale dans le mandrin et serrer, comme
illustré sur la Figure 6. A l’aide d’un maillet en bois
ou d’un objet similaire, frapper la clé d’un coup sec
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Cela desserrera la mandrin de sorte qu’il puisse être
dévissé manuellement.
62
MONTAGE DU MANDRIN (FIG. 7)
Visser le mandrin à la main jusqu’au bout et insérer
la vis (filetage à gauche). Serrez solidement la vis.
Serrer le mandrin autour de l’extrémité la plus courte
d’une clé hexagonale de 6,35 mm (1/4") ou plus
(non fournie), frapper l’extrémité la plus longue dans
le sens des aiguilles d’une montre avec un maillet
en bois, comme illustré. Serrer à nouveau la vis en
tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre.
Perçage
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil du
secteur avant tout réglage ou avant de
retirer ou d’installer toute pièce ou tout
accessoire.
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures, TOUJOURS
s’assurer que l’ouvrage est ancré ou
serré solidement. En cas de perçage
d’un matériel fin, utiliser un morceau de
bois pour éviter les éventuels dégâts au
matériel.
Tourner la bague sur la position du symbole de la
mèche pour le perçage. Sélectionner la gamme
de vitesse/couple désirée en utilisant le sélecteur
de vitesse pour adapter la vitesse et le couple à
l’opération prévue.
1. N’utilisez que des mèches bien aiguisées. Pour
le BOIS, utiliser des mèches torsadées, des
mèches à trois pointes ou des cloches. Pour le
METAL, utiliser des mèches torsadées en acier
rapide (HHS) ou des cloches.
2. Appliquer toujours la pression en ligne droite
avec la mèche. Utiliser suffisamment de
pression pour conserver la mèche dans le trou,
mais ne pas pousser de manière excessive afin
d’éviter que le moteur ne cale ou que la mèche
ne dévie.
3. Tenir solidement l’outil avec les deux mains pour
contrôler l’action de vrille de la mèche.
AVERTISSEMENT : la perceuse peut
caler si elle est surchargée en raison
d’un vrillage soudain. Soyez toujours
prêt à cette éventualité. Tenir solidement
la perceuse avec les deux mains pour
contrôler l’action de vrille et éviter les
blessures.
4. SI LA PERCEUSE CALE, c’est généralement
parce qu’elle est surchargée ou mal utilisée.
RELACHER IMMEDIATEMENT LA
GACHETTE, retirer la mèche et déterminer la
FRANÇAIS
cause du calage. NE PAS JOUER SUR LA
GACHETTE POUR TENTER DE DEMARRER
UNE PERCEUSE CALEE – CELA PEUT
ENDOMMAGER LA PERCEUSE.
5. Pour réduire le calage ou la rupture du matériel,
réduire la pression sur la perceuse afin que
la mèche pénètre lentement dans la dernière
partie du trou.
6. Tenir le moteur en marche lors du retrait de
la mèche hors du trou réalisé. Cela permettra
d’éviter les blocages.
7. Pour les perceuses à vitesse variable, il n’est
pas nécessaire de marquer au pointeau le
centre du trou à percer. Démarrer à basse
vitesse pour amorcer le trou, puis accélérer en
enfonçant davantage la gâchette lorsque le trou
est suffisamment profond pour percer sans que
la mèche ne sorte.
Utilisation du tournevis
Sélectionner la gamme de vitesse/couple désirée
en utilisant le sélecteur de vitesse à double gamme
au-dessus de l’outil pour adapter la vitesse et le
couple à l’opération prévue.
Insérer l’accessoire de fixation désiré dans le
mandrin comme pour n’importe quelle mèche.
Effectuer quelques essais dans du matériau de rebut
ou des zones cachées pour déterminer la position
correcte de la bague du mandrin.
CAPACITÉS MAXIMALES RECOMMANDÉES
Meches,
Percage Du
Metal
Bois, Alesage
Plat
Cloches
Gamme
Basse–1
6,35 mm (1/4")
Gamme
Élevée–2
3,18 mm (1/8")
19,05 mm (3/4") 12,7 mm (1/2")
19,05 mm (3/4") 15,88 mm (5/8")
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels graves, placer le bouton
vissage/dévissage en position de
verrouillage ou arrêter l’outil et
débrancher le bloc batterie avant
tout réglage ou avant de retirer
ou d’installer toute pièce ou tout
accessoire. Tout démarrage accidentel
pourrait causer des dommages
corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
63
FRANÇAIS
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
64
ITALIANO
AVVITATORE/TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA
CON FRIZIONE REGOLABILE 10,8 V
DCD710
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Velocità a vuoto:
1a velocità
2a velocità
Coppia di serraggio max.
(dura/morbida)
Potenza resa (MWO)
Capacità del mandrino
Max. capacità di foratura:
Legno
Metallo
Peso (senza batterie)
VDC
DCD710
10,8
2/3/4
Li-Ion
min-1
min-1
0–400
0–1500
Nm
W
mm
24/15
180
10
mm
mm
kg
20
10
0,91
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore
triassiale) secondo EN60745-2-1.
LPA (livello pressione sonora
delle emissioni)
dB(A)
65
LWA (livello potenza sonora)
dB(A)
76
KWA (incertezza per il livello
sonoro dato
dB(A)
3
Valore di emissione
delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo
complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
VDC
Ah
kg
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
Caricabatteria
DCB105
Tensione
VAC
230 V
di rete
Tipo batterie
Li-Ion
Tempo di
min
25
30
40
caricamento
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
approssimativo
55
70
dei pacchi batteria
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Peso
kg
0,49
65
ITALIANO
Caricabatteria
DCB107
Tensione
VAC
230 V
di rete
Tipo batterie
Li-Ion
Tempo di
min
60
70
90
caricamento
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
approssimativo
140
185
dei pacchi batteria
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Peso
kg
0,29
Caricabatteria
DCB112
230 V
Tensione
VAC
di rete
Tipo batterie
Li-Ion
Tempo di
min
40
45
60
caricamento
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
approssimativo
90
120
dei pacchi batteria
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Peso
kg
0,36
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
66
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
AVVITATORE/TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA CON
FRIZIONE REGOLABILE 10,8 V
DCD710
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva
2004/108/CE (fino al 19.04.2016), 2014/30/UE
(dal 20.04.2016) e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
09.04.2015
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
ITALIANO
b)
c)
Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
67
ITALIANO
d)
e)
f)
g)
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
a) Ricaricare l’apparato esclusivamente con
il caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di batteria può provocare il rischio di
incendio se utilizzato con un pacco batteria
differente.
b) Gli apparati elettrici vanno usati
esclusivamente con i pacchi batteria
specificatamente indicati. L’utilizzo di ogni
altro pacco batteria crea rischio di lesioni e
d’incendio.
c) Se il pacco batteria non è utilizzato
tenerlo lontano da oggetti di metallo
come fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei
terminali. Il corto circuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o un incendio.
d) In condizioni di uso eccessivo è possibile
che la batteria espella del liquido; evitarne
il contatto. In caso di contatto, sciacquare
abbondantemente con acqua. Se il liquido
viene a contatto con gli occhi, consultare
un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
68
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme specifiche aggiuntive di
sicurezza per trapani/avvitatori
• Indossare sempre protezioni per le orecchie
con la sonda a percussione. L’esposizione al
rumore può causare la perdita dell’udito.
• Utilizzare le impugnature ausiliarie, se fornite
in dotazione con l’apparato. La perdita del
controllo può causare lesioni alle persone.
• Sostenere l’apparato con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui la parte tagliente potrebbe
toccare cavi elettrici nascosti o il cavo di
alimentazione dell’accessorio di taglio. Gli
accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
Esempio:
2015 XX XX
Anno di fabbricazione
ITALIANO
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI:
il presente manuale contiene importanti istruzioni
di sicurezza e d’uso per i caricabatteria DCB105,
DCB107 e DCB112.
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente nominale residua di 30mA
o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
scoppiare provocando lesioni personali
e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in certe condizioni, con
il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, il caricabatterie può essere
cortocircuitato da corpi estranei.
Materiali estranei di natura conduttiva
come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide
che potrebbero bloccare le fessure di
ventilazione e causare calore interno
eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano
da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria
viene ventilato con le fessure sopra e sotto
l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati — farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
69
ITALIANO
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
II caricabatteria DCB105, DCB107 e DCB112 sono
compatibili con batterie da 10,8 V Li-Ion.
Questi caricabatterie non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
Procedura di carica (fig. 2)
1. Innestare il caricabatterie (j) in una presa adatta
prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria (g) nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia continuamente,
indicando che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo. Il
pacco è completamente carico e va utilizzato
subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare completamente
la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
Procedura di carica
Consultare le tabelle sottostanti per lo stato di carica
del pacco batteria.
Indicatori di carica: DCB105
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
sostituire il pacco batteria
Indicatori di carica: DCB107, DCB112
in carica
carica completa
ritardo per pacco
caldo/freddo*
* DCB107, DCB112: la spia rossa continuerà a
lampeggiare, ma una spia dell’indicatore gialla
sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una
temperatura adeguata, la spia gialla si spegnerà
e il caricabatteria riprenderà la procedura di
caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno
un pacco batteria difettoso. Il caricabatteria
indicherà una batteria difettosa non illuminandosi o
70
visualizzando un motivo lampeggiante con la dicitura
pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
RITARDO PACCO CALDO/FREDDO
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo
calda o troppo fredda avvia automaticamente
un ritardo pacco caldo/freddo, sospendendo il
caricamento finché la batteria non ha raggiunto la
temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento
del pacco. Questa funzione garantisce la massima
durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
circa dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo.
Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà alla
velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
SOLO PACCHI BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se
dovesse scattare il Sistema di Protezione Elettronico.
In tal caso, riporre la batteria agli ioni di litio sul
caricatore finché non è completamente carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di
carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
ITALIANO
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove la
temperatura raggiunge o supera 40 ˚C
(104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Trasporto
Le batterie DEWALT sono conformi a tutte le
norme di trasporto in vigore come prescritte
dalle normative del settore e legali che includono
la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose
dell’Associazione di trasporto aereo internazionale
(IATA), le normative internazionali marittime sulle
merci (IMDG) e l’Accordo europeo concernente il
trasporto stradale internazionale di merci pericolose
(ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono
state testate conformemente alla sezione 38.3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri
per il Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, il trasporto di un pacco
batteria DEWALT sarà esente dalla classificazione
nella categoria pienamente regolamentata di
Materiale pericoloso di classe 9. In generale, le due
casistiche che richiedono il trasporto di Classe 9
sono:
1. Trasporto aereo di più di due pacchi batteria
agli ioni di litio DEWALT quando la confezione
contiene soltanto pacchi batteria (senza utensili)
e
2. Qualsiasi spedizione contenente una batteria
agli ioni di litio con una classificazione
energetica superiore a 100 Watt ore (Wh). Tutte
le batterie agli ioni di litio hanno la classificazione
Watt ore contrassegnata sul pacco.
A prescindere che una spedizione sia considerata
esente o pienamente regolata, è di responsabilità
dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/
contrassegno e documentazione.
Il trasporto delle batterie può causare incendi se i
terminali della batteria entrano inavvertitamente a
contatto con materiali conduttivi. Durante il trasporto
delle batterie, assicurarsi che i terminali della
batteria siano protetti e ben isolati da materiali che
potrebbero entrare in contatto con essi e causare
un corto circuito.
Le informazioni contenute nella presente sezione
sono fornite in buona fede e si ritengono accurate
al momento della creazione del documento.
Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia implicita
o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente
71
ITALIANO
assicurarsi che le proprie attività sia conformi alle
normative in vigore.
Pacco batteria
TIPO BATTERIE
Il modello DCD710 funziona con batterie da 10,8 volt.
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4 ˚C e 40 ˚C.
Solo per uso interno.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale,
le etichette sul caricabatteria e il pacco batteria
riportano i seguenti simboli:
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
Caricare i pacchi batteria DEWALT
esclusivamente con i caricabatteria
designati da DEWALT. Il caricamento di
pacchi batteria diversi da quelli designati
da DEWALT con un caricabatteria
DEWALT potrebbero causare
un’esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Avvitatore/trapano a batteria
1 Caricabatteria
1 pacco batteria Li-Ion (modelli C1, S1, D1)
2 pacchi batteria Li-Ion (modelli C2, S2, D2)
3 pacchi batteria Li-Ion (modelli C3, S3, D3)
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di
ricarica.
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale di istruzioni
NOTA: i pacchi batteria e i caricabatteria non sono
compresi nei modelli N.
Batteria in carica.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
Batteria carica.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
a. Interruttore a velocità variabile
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
b. Pulsante avanti/indietro
Non esporre all’acqua.
d. Selettore marce
c. Collare regolazione coppia
e. Mandrino autoserrante
72
ITALIANO
f. Pulsante di rilascio della batteria
Utilizzo di un cavo di prolunga
g. Gruppo batterie
Questo avvitatore/trapano a batteria è stato studiato
per applicazioni leggere di avvitatura e foratura.
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
Questo avvitatore/trapano a batteria è un apparato
elettrico professionale.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
h. Torcia
DESTINAZIONE D’USO
NON consentire a bambini di entrare in contatto
con l’apparato. L’uso di questo apparato da parte di
persone inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
a giocare con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
CH
AVVERTENZA: prima di montare e
regolare, rimuovere sempre il pacco
batteria. Spegnere sempre l’apparato
prima di inserire o di rimuovere il pacco
batteria.
AVVERTENZA: utilizzare
esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DEWALT.
Inserimento e rimozione
del gruppo batterie dall’apparato
(fig. 3)
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di lesioni personali
gravi, portare il pulsante avanti/
indietro alla posizione di blocco o
spegnere l’apparato e scollegare
il pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
NOTA: assicurarsi che il pacco batteria (g) sia
completamente carico.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
1. Allineare il pacco batteria alle guide all’interno
dell’impugnatura.
2. Farlo scorrere in posizione finché non si sente
un clic.
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
1. Premere il pulsante di rilascio (f) ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
73
ITALIANO
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 8)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale (i).
Interruttore a velocità variabile
(fig. 1)
Per mettere in funzione l’apparato, premere
l’interruttore di azionamento (a). Per spegnere
l’apparato, rilasciare l’interruttore di azionamento.
L’apparato è dotato di freno. Il mandrino si arresta
quando l’interruttore di azionamento viene rilasciato
completamente.
L’interruttore a velocità variabile permette di
selezionare la velocità più adatta al tipo di
applicazione che si sta eseguendo. Più si
preme l’interruttore, maggiore sarà la velocità di
funzionamento dell’apparato. Per massimizzare la
durata dell’apparato, utilizzare la velocità variabile
solamente per fori di partenza o di fissaggio.
Per selezionare la rotazione in avanti, rilasciare
l’interruttore di azionamento e premere il pulsante di
controllo avanti/indietro sul lato destro dell’apparato.
Per selezionare la rotazione inversa, premere il
pulsante di controllo avanti/indietro sul lato sinistro
dell’apparato. La posizione centrale del pulsante
di controllo blocca l’apparato in posizione spenta.
Assicurarsi di avere rilasciato il grilletto prima di
cambiare la posizione del pulsante di controllo.
NOTA: la prima volta che l’apparato viene messo in
moto dopo un cambio della direzione di rotazione, è
possibile sentire uno scatto al momento dell’avvio.
È un fatto normale che non indica la presenza di
problemi.
Torcia (fig. 1)
Sotto il collare di regolazione della coppia (c) si trova
una torcia (h). La torcia viene attivata appena si
preme l’interruttore di azionamento.
NOTA: la torcia è intesa per la superficie immediata
di lavoro e non deve essere usata come torcia per
illuminazione.
Collare di regolazione della coppia
(fig. 1)
Il collare di regolazione della coppia (c) è
contrassegnato chiaramente con dei numeri e il
simbolo della punta del trapano. Ruotare il collare
di regolazione della coppia nella posizione prescelta
sopra l’apparato. Il collare è provvisto di riferimenti
per evitare di andare a tentativi quando si seleziona la
coppia di serraggio. Maggiore è il numero sul collare,
maggiore è la coppia, con la possibilità di avvitare
viti o bulloni di grandi dimensioni. Per bloccare il
mandrino per le operazioni di foratura, spostarlo alla
posizione della punta del trapano.
NOTA: Quando si utilizza l’avvitatore/trapano a
batteria per operazioni di foratura, assicurarsi che
il collare di regolazione della coppia sia impostato
in modo tale che la figura del trapano sia allineata
alla linea centrale sopra l’apparato. La mancata
osservanza di questa precauzione consentirà lo
scivolamento della frizione durante il tentativo di
foratura.
NOTA: l’utilizzo continuativo a velocità variabile è
sconsigliato. Può danneggiare l’interruttore e deve
essere evitato.
Selettore marce a due intervalli
(fig. 1, 4)
Pulsante di controllo avanti/indietro
(fig. 1)
La funzione del selettore marce a due intervalli
dell’avvitatore/trapano a batteria consente di cambiare
marce per una maggiore versatilità.
Un pulsante di controllo avanti/indietro (b) determina
il verso di rotazione dell’apparato e serve anche
come pulsante di blocco.
Per selezionare la bassa velocità, impostazione alta
della coppia, spegnere l’apparato e consentirne
l’arresto. Far scorrere il selettore marce (d) in avanti
(verso il mandrino). Per selezionare l’alta velocità,
74
ITALIANO
impostazione bassa della coppia, spegnere l’apparato
e consentirne l’arresto. Far scorrere il selettore marce
indietro (lontano dal mandrino).
NOTA: non cambiare marce quando l’apparato
è in funzione. In caso di difficoltà con il cambio
delle marce, assicurarsi che il selettore marce a
due intervalli sia completamente spinto in avanti o
completamente spinto indietro.
Mandrino autoserrante a un
manicotto (fig. 5)
L’apparato è dotato di un mandrino autoserrante
con un manicotto rotante per consentire l’utilizzo
del mandrino con una mano sola. Per inserire una
punta di trapano o altro accessorio, seguire queste
procedure.
1. Bloccare il grilletto in posizione OFF come
descritto in precedenza.
2. Afferrare il manicotto nero del mandrino con
una mano e usare l’altra mano per fissare
l’apparato. Ruotare il manicotto in senso
anti-orario abbastanza lontano da accettare
l’accessorio desiderato.
3. Inserire l’accessorio a una profondità di circa
19 mm (3/4") all’interno del mandrino e serrare
bene ruotando il manicotto del mandrino con
una mano mentre si tiene l’apparato con l’altra.
L’apparato è dotato di un meccanismo di blocco
automatico dell’alberino. Esso consente di aprire
e chiudere il mandrino con una mano.
Per rilasciare l’accessorio, ripetere la procedura 2 di
cui sopra.
AVVERTENZA: non tentare di serrare
le punte (o qualsiasi altro accessorio)
afferrando la parte anteriore del mandrino
e accendendo l’apparato. Potrebbero
insorgere danni al mandrino e lesioni alle
persone. Bloccare sempre l’interruttore di
azionamento durante la sostituzione degli
accessori.
Assicurarsi di serrare il mandrino con una mano sul
manicotto del mandrino e l’altra che tiene l’apparato
per la massima tenuta.
RIMOZIONE DEL MANDRINO (FIG. 6)
Ruotare il collare di regolazione alla posizione
“trapano” e il selettore marce alla posizione 1 (bassa
velocità). Serrare il mandrino intorno all’estremità più
corta di una chiave per brugole (non in dotazione)
di 6,35 mm (1/4") o di dimensioni più grandi.
Utilizzando un martello di legno o oggetto simile,
colpire l’estremità più lunga in senso orario, come
illustrato. Così facendo si allenterà la vite all’interno
del mandrino.
Aprire completamente le ganasce del mandrino,
inserire il cacciavite (o utensile Torx, se necessario)
nella parte anteriore del mandrino tra le ganasce
per innestare la testina della vite. Rimuovere la
vite ruotandola in senso orario (filettatura sinistra).
Posizionare la chiave per brugole nel mandrino e
serrare, come illustrato alla Figura 6. Utilizzando
un martello di legno o oggetto simile, battere forte
la chiave in senso anti-orario. In questo modo il
mandrino si allenta e può quindi essere svitato a
mano.
MONTAGGIO DEL MANDRINO (FIG. 7)
Avvitare il mandrino manualmente per quanto
possibile e inserire la vite (filettatura sinistra). Serrare
la vite in modo sicuro. Serrare il mandrino intorno
all’estremità più corta di una chiave per brugole (non
in dotazione) di 6,35 mm (1/4") o di dimensioni più
grandi, battere l’estremità più lunga in senso orario
con un martello di legno, come illustrato. Serrare
nuovamente la vite ruotandola in senso anti-orario.
Funzionamento del trapano
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina dalla
presa di corrente prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, accertarsi
SEMPRE che il pezzo sia stato
ancorato o fissato perfettamente.
Durante la foratura di materiali di
piccolo spessore utilizzare un blocco
di legno come supporto per evitare di
danneggiare il materiale.
Ruotare il collare al simbolo della punta del trapano
per le operazioni di foratura. Selezionare l’intervallo
di velocità/coppia desiderato utilizzando il selettore
marce in modo da far corrispondere la velocità e la
coppia all’operazione che si intende eseguire.
1. Utilizzare solamente punte di trapano appuntite.
Per il LEGNO, utilizzare le punte elicoidali,
a lancia o seghe a tazza. Per il METALLO,
utilizzare le punte elicoidali in acciaio super
rapido (HHS) o seghe a tazza.
2. Applicare sempre la pressione in linea retta con
la punta. Esercitare una pressione sufficiente
per agevolare l’azione di foratura senza però
spingere eccessivamente, in modo da non
bloccare il motore o deformare la punta.
3. Tenere saldamente l’apparato con entrambe le
mani per controllare il movimento rotatorio del
trapano.
75
ITALIANO
AVVERTENZA: se sovraccaricato,
il trapano può bloccarsi e girare
improvvisamente su se stesso. Tenere
sempre presente questa eventualità.
Afferrare saldamente il trapano con
entrambe le mani per controllare l’azione
di torsione ed evitare lesioni.
4. IN CASO DI STALLO DEL TRAPANO,
il motivo è da ricercarsi in un sovraccarico
o in un uso improprio dell’apparato.
RILASCIARE IMMEDIATAMENTE
L’INTERRUTTORE, allontanare la punta
dall’area di lavoro e determinare la causa dello
stallo. NON ACCENDERE E SPEGNERE
L’INTERRUTTORE NEL TENTATIVO DI
AVVIARE UN TRAPANO IN STALLO IN
QUANTO CIÒ PUÒ CAUSARE DANNI AL
TRAPANO.
5. Per ridurre al minimo le probabilità di stallo o
di danneggiamento del materiale, ridurre la
pressione esercitata sul trapano e sulla punta
durante le fasi finali della foratura.
6. Continuare a tenere il motore in funzione nel
ritrarre la punta fuori da un foro. Questo eviterà
che si inceppi.
7. Con i trapani a velocità variabile non è
necessario utilizzare un punzone per centrare il
punto dove praticare il foro. Utilizzare una bassa
velocità all’avvio, quindi accelerare spingendo
a fondo l’interruttore di azionamento quando il
foro è abbastanza profondo da evitare che la
punta esca fuori.
Funzionamento come cacciavite
Selezionare l’intervallo di velocità/coppia desiderato
utilizzando il selettore marce a due intervalli sopra
l’apparato in modo da far corrispondere la velocità e
la coppia all’operazione che si intende eseguire.
Inserire l’accessorio di avvitatura desiderato nel
mandrino, con le stesse modalità utilizzate per
l’inserimento di una punta. Eseguire delle prove
su un pezzo di materiale di scarto o su zone non
visibili del materiale per accertarsi di avere scelto la
posizione adeguata del collare del mandrino.
CAPACITÀ MASSIME RACCOMANDATE
Intervallo Basso- 1 Intervallo Alto- 2
Punte,
Foratura
Del Metallo
Legno,
Foratura
Piatta
Seghe A
Tazza
76
6,35 mm (1/4")
3,18 mm (1/8")
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di lesioni personali
gravi, portare il pulsante avanti/
indietro alla posizione di blocco o
spegnere l’apparato e scollegare
il pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
19,05 mm (3/4")
12,7 mm (1/2")
19,05 mm (3/4")
15,88 mm (5/8")
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
ITALIANO
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su richiesta
Pacco batteria ricaricabile
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
Rispetto ambientale
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili. Consegnarle
al rivenditore o ad un servizio di riciclaggio di
zona. I pacchi batteria raccolti verranno riciclati
o smaltiti in modo corretto.
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
77
NEDERLANDS
SNOERLOZE BOORMACHINE/SCHROEVENDRAAIER
MET VERSTELBARE KOPPELING 10,8 V
DCD710
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Technische gegevens
Voltage
Type
Accutype
Snelheid onbelast:
1st versnelling
2de versnelling
Max. aanhaalmoment
(hard/zacht)
Afgegeven vermogen (MWO)
Capaciteit boorkop
Maximale boorcapaciteit:
Hout
Metaal
Gewicht (zonder accu)
DCD710
10,8
2/3/4
Li-Ion
VDC
min-1
min-1
0–400
0–1500
Nm
W
mm
24/15
180
10
mm
mm
kg
20
10
0,91
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens
EN60745-2-1.
LPA (emissie geluidsdrukniveau) dB(A)
65
LWA (niveau geluidsvermogen)
dB(A)
76
KWA (onzekerheid voor het
gegeven geluidsniveau)
dB(A)
3
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
²
m/s
m/s²
< 2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
78
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij
benadering
van accu’s
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij
benadering
van accu’s
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
25
(1,3 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
40
(2,0 Ah)
VAC
min
55
(3,0 Ah)
kg
0,49
VAC
min
70
(4,0 Ah)
60
(1,3 Ah)
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
kg
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
NEDERLANDS
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij
benadering
van accu’s
Gewicht
VAC
min
40
(1,3 Ah)
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
kg
2006/35/EU; EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2004/108/EC (tot 19.04.2016), 2014/30/EU
(vanaf 20.04.2016) en 2011/65/EU. Neem voor
meer informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
SNOERLOZE BOORMACHINE/SCHROEVENDRAAIER MET
VERSTELBARE KOPPELING 10,8 V
DCD710
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
Markus Rompel
Directeur Engineering
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
09.04.2015
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
79
NEDERLANDS
c)
Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
80
b)
c)
d)
e)
f)
g)
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
NEDERLANDS
d)
e)
f)
g)
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP OP
ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de
fabrikant wordt opgegeven. Een lader die
geschikt is voor één accutype, kan een risico
op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b) Gebruik elektrische gereedschappen
uitsluitend met speciaal omschreven
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan leiden
tot letsel en brandgevaar.
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u
deze uit de buurt te houden van andere
metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding van het ene contactpunt
met het andere kunnen maken. Het
d)
kortsluiten van de accucontactpunten samen
kan brandwonden of brand veroorzaken.
Als het gereedschap te zwaar wordt
belast, kan er vloeistof uit de accu
lekken; vermijd contact hiermee. Als u
per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof
in contact met de ogen komt, dient u
daarnaast medische hulp in te roepen.
Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende Specifieke
Veiligheidsregels voor
Boormachines/Schroevendraaiers
• Draag oorbescherming als u de boorhamer
gebruikt. Blootstelling aan lawaai kan
gehoorverlies veroorzaken.
• Gebruik de hulphandgre(e)p(en) als die bij
het gereedschap worden geleverd. Verlies
van controle kan leiden tot persoonlijk letsel.
• Houd het gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken als u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire
van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading
of het eigen netsnoer. Accessoires van
zaaggereedschap die in contact komen met
bedrading die onder stroom staat, kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische
schok geven.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
81
NEDERLANDS
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2015 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze
handleiding bevat belangrijke veiligheids- en
bedieningsinstructies voor de acculaders DCB105,
DCB107 en DCB112.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30 mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s
op van het merk DEWALT. Andere
typen accu’s zouden uit elkaar kunnen
springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
materialen, wanneer de stekker van
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
82
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en plaats
de lader niet op een zacht oppervlak omdat
hierdoor de ventilatiesleuven kunnen worden
geblokkeerd en de lader binnenin veel te
heet wordt. Plaats de lader niet in de buurt van
een warmtebron. De lader wordt geventileerd
door sleuven boven en onder in de behuizing.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker — laat
deze onmiddellijk vervangen.
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
NEDERLANDS
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230 V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Laadindicaties: DCB107, DCB112
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
* DCB107, DCB112: Het rode lampje blijft
knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is.
Wanneer de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt, gaat het gele lampje uit en hervat
de lader de laadprocedure.
Laders
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu
op. Het lampje zal niet of onregelmatig gaan
branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu
kapot is.
De laders DCB105, DCB107 en DCB112 werken
met accu’s van het type 10,8 V Li-Ion.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Deze laders hebben geen aanpassingen nodig en
zijn ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
Oplaadprocedure (afb. [fig.] 2)
HOT/COLD PACK DELAY (VERTRAGING HETE/KOUDE ACCU)
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
1. Steek de acculader (j) in een geschikt
stopcontact voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu (g) in de acculader. Het rode
(oplaad-) lampje knippert continu om aan te
geven dat het oplaadproces is begonnen.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu’s garanderen door de
accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Oplaadproces
Raadpleeg onderstaande tabellen voor de laadstatus
van de accu.
Laadindicaties: DCB105
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging
vervang accu
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te
warm of te koud is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold
Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot de
accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. De
lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale
levensduur van de accu.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
UITSLUITEND LITHIUM-ION-ACCU’S
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden,
als het elektronisch beschermingssysteem actief
wordt. Als dit gebeurt, zet u de Lithium-ion-accu op
de lader, totdat deze volledig geladen is.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
83
NEDERLANDS
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst
in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in DEWALT-laders.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap wanneer het niet in
gebruik is, op z'n zijkant op een
stabiel oppervlak waar het niet
kan vallen of omvallen. Sommige
gereedschappen met grote accu's
kunnen rechtop staan op de accu
maar kunnen gemakkelijk worden
omgegooid. um zodat ze kunnen
worden gerecycled.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
84
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Transport
DEWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing
zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald
door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van
Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International
Air Transport Association (IATA) , Voorschriften
Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen
(IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn
getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van
de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke
Goederen Handleiding van Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal de verzending van een
DEWALT accu vrijgesteld zijn van de classificatie als
volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van
Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen
die verzending Klasse 9 vragen:
1. Verzending door de lucht van meer dan
twee DEWALT lithium-ion accu wanneer
de verpakking alleen accu’s bevat (geen
gereedschap) en
2. Een verzending die een lithium-ion accu bevat
die een energieklassificering van meer dan 100
W/uur (Wh) heeft. Op alle lithium-ion accu’s
staat de W/Uur-klassificering vermeld.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een
vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven,
is voor de verantwoordelijkheid van de verzender
de meest recente voorschriften voor verpakking,
labeling/markering en vereisten ten aanzien van
documentatie.
NEDERLANDS
Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam
vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld
in aanraking komen met geleidende materialen.
Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen
van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd
van materialen die ermee in contact kunnen komen
en kortsluiting kunnen veroorzaken.
Hete/koude accuvertraging.
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding
wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen
en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment
dat het document werd opgesteld. Er wordt echter
geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is
voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te
zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Accu
Alleen voor gebruik binnenshuis.
ACCUTYPE
De DCD710 werkt op een 10,8V-accu.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
Laad DEWALT-accu’s alleen op met de
aangewezen DEWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DEWALT-accu’s oplaadt met een
DEWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
Gooi de accu niet in het vuur
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boormachine/schroevendraaier
Labels op de oplader en accu
1 Lader
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, kunnen de volgende
pictogrammen op de labels op de lader en op de
accu staan:
1 Li-Ion accu (C1, S1, D1 modellen)
2 Li-Ion accu’s (C2, S2, D2 modellen)
3 Li-Ion accu’s (C3, S3, D3 modellen)
1 Gereedschapskoffer
1 Gebruiksaanwijzing
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Accu bezig met opladen.
OPMERKING: Accu‘s en opladers zijn niet
inbegrepen bij N-modellen.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Accu opgeladen.
Accu defect.
85
NEDERLANDS
Beschrijving (afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Schakelaar voor variabele snelheid aan/uit
b. Vooruit/achteruit-knop
c. Stelkraag voor aanhaalmoment
d. Versnellingswissel
e. Sleutelloze boorkop
f. Accu-ontgrendelknop
g. Accu
h. Werklicht
GEBRUIKSDOEL
Deze boormachine/schroevendraaier is ontworpen
voor lichte boor- en schroeftoepassingen.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze boormachine/schroevendraaier is professioneel
elektrisch gereedschap.
LAAT NIET kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid Kinderen
mogen nooit alleen met dit product spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van
de accu overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage
van uw oplader overeenkomt met dat van uw
stroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DEWALT
servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Verwijder vóór
de montage en aanpassing altijd de
accu. Schakel het gereedschap altijd uit
voordat u de accu plaatst of verwijdert.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT accu’s en opladers.
De accu in het gereedschap zetten
en uit het gereedschap verwijderen
(afb. 3)
WAARSCHUWING: Voorkom het
risico van ernstig persoonlijk letsel:
plaats de vooruit/achteruit-knop in
de vergrendel/uit-positie of schakel
het gereedschap uit en haal de
accu eruit voordat u aanpassingen
aanbrengt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/plaatst.
Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
OPMERKING: Controleer dat uw accu (g) geheel is
opgeladen.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
PLAATSEN
1. Houd de accu tegenover de rails in de
handgreep.
2. Schuif de accu stevig op z’n plaats totdat u de
vergrendeling hoort vastklikken.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1. Druk op de ontgrendelknop (f) en trek de accu
stevig uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
86
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen
(afb. 1, 8)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de
hoofdhandgreep (i).
Schakelaar voor variabele snelheid
aan/uit (afb. 1)
U kunt het gereedschap aanzetten door de Aan/Uitschakelaar (a) in te knijpen. U kunt het gereedschap
uitschakelen door de Aan/Uit-schakelaar los te
laten. Uw gereedschap is voorzien van een rem. De
boorhouder stopt wanneer u de aan/uit-schakelaar
geheel loslaat.
Met de schakelaar voor variabele snelheid kunt u
de beste snelheid voor een bepaalde toepassing
selecteren. Hoe verder u de schakelaar inknijpt,
des te sneller werkt het gereedschap. Gebruik
de variabele snelheid alleen als u begint te boren
of schroeven, dat komt de levensduur van het
gereedschap zeer ten goede
OPMERKING: U kunt het gereedschap beter
niet voortdurend in het variabele snelheidsbereik
gebruiken. Hierdoor kan de schakelaar beschadigd
raken en u kunt het beter vermijden.
Vooruit/Achteruit-regelknop
(afb. 1)
Een vooruit/achteruit-regelknop (b) bepaalt de
draairichting van het gereedschap en doet ook dienst
als vergrendel/uit-knop.
U selecteert de draairichting vooruit door de
aan/uit-schakelaar los te laten en de vooruit/
achteruit-regelknop aan de rechter zijkant van het
gereedschap in te drukken.
U selecteert de draairichting achteruit door de
vooruit/achteruit-regelknop aan de linkerzijde van het
gereedschap in te drukken. De middelste stand van
de regelknop vergrendelt het gereedschap in de uitstand. Wanneer u de stand van de regelknop wijzigt,
is het belangrijk dat u de aan/uit-knop niet indrukt.
OPMERKING: Wanneer u het gereedschap de eerste
keer gebruikt na het wijzigen van de draairichting,
zult u bij het starten misschien een klik horen. Dit is
normaal en wijst niet op een probleem.
Werklicht (afb. 1)
Er is een werklicht (h) dat zich onder de stelkraag
(c) voor het draaimoment bevindt. De werklichten
worden ingeschakeld wanneer u de aan/uitschakelaar inknijpt.
OPMERKING: De werklichten zijn bedoeld voor
het verlichten van het directe werkoppervlak en zijn
niet bedoeld om te worden gebruikt zoals u een
zaklantaarn gebruikt.
Stelkraag draaimoment (afb. 1)
De stelkraag voor het draaimoment (c) is duidelijk
gemarkeerd met nummers en het symbool van een
boortje. Draai de kraag totdat de instelling van uw
keuze zich boven op het gereedschap bevindt. Er
bevinden zich vaste punten voor de plaatsbepaling
in de kraag zodat u niet hoeft te gissen wanneer u
het aanhaalmoment selecteert. Hoe hoger het getal
op de kraag, des te hoger is het aanhaalmoment
en des te groter het bevestigingsmateriaal dat kan
worden geschroefd. Draai naar de positie van het
boortje als u de koppeling wilt vergrendelen voor de
boortoepassing.
OPMERKING: Wanneer u de boormachine/
schroevendraaier gebruikt voor het boren van
gaten, is het belangrijk dat u de stelkraag voor
het draaimoment zo instelt dat de afbeelding van
het boortje tegenover de middenlijn boven op het
gereedschap staat. Als u dat niet doet, zal de
koppeling kunnen slippen als u probeert te boren.
Dubbele versnelling (afb. 1, 4)
Met de dubbele versnelling van uw schroevendraaier/
boormachine kunt een andere versnelling kiezen en
dat levert meer toepassingsmogelijkheden op.
Zet het gereedschap uit en laat het tot stilstand
komen als u een lage snelheid en een hoog koppel
wilt kiezen. Schuif de versnellingswissel (d) naar
voren (naar de boorkop toe). Zet het gereedschap
uit en laat het tot stilstand komen als u een hoge
snelheid en een laag koppel wilt kiezen. Schuif
de versnellingswissel naar achteren (weg van de
boorkop).
87
NEDERLANDS
OPMERKING: Wissel geen versnellingen wanneer
het gereedschap draait. Als het wisselen van
versnelling niet gemakkelijk verloopt, is het belangrijk
dat u controleert dat de versnellingswissel geheel naar
voren of geheel naar achteren is geduwd.
Sleutelloze boorkop met een enkele
mof (afb. 5)
Uw gereedschap is voorzien van een sleutelloze
boorkop met een roterende mof zodat u de boorkop
met één hand kunt bedienen. Ga als volgt stapsgewijs
te werk als u een boortje of een ander accessoire wilt
inzetten.
1. Vergrendel de aan/uit-schakelaar in de OFFpositie zoals al eerder is beschreven.
2. Pak de zwarte mof van de boorkop met één
hand vast en houd met de andere hand het
gereedschap vast. Draai de mof zo ver naar
links dat u het accessoire van uw keuze kunt
inzetten.
3. Steek het accessoire ongeveer 19 mm (3/4")
in de boorkop en draai deze stevig vast door
de mof naar rechts te draaien met de ene
hand terwijl u het gereedschap met de andere
vasthoudt. Uw gereedschap is voorzien
van een mechanisme voor automatische
spindelvergrendeling. Zo kunt u de boorkop met
één hand openen en sluiten.
U kunt het accessoire losmaken door stap 2 hierboven
te herhalen.
WAARSCHUWING: Probeer niet
boortjes (of een ander accessoire) vast
te zetten door het voorste gedeelte
van de boorkop vast te grijpen en het
gereedschap in te schakelen. Dit kan
leiden tot beschadiging van de boorkop
en tot persoonlijk letsel. Vergrendel
altijd de aan/uit-schakelaar wanneer u
accessoires wisselt.
Het is belangrijk dat u de boorkop vastzet met
één hand op de mof van de boorkop terwijl u het
gereedschap met de andere hand zo goed mogelijk
vasthoudt.
BOORKOP VERWIJDEREN (AFB. 6)
Draai de stelkraag naar de positie “boren” en zet
de versnellingswissel in positie 1 (lage snelheid). Zet
de boorkop vast rond het korte gedeelte van een
inbussleutel (niet meegeleverd) van formaat 6,35 mm
(1/4") of groter. Tik met een houten hamer of een
dergelijk voorwerp het lange gedeelte naar rechts,
zoals wordt getoond. Hierdoor gaat de schroef
binnen in de boorkop los.
88
Open de bek van de boorkop volledig, steek een
schroevendraaier (of een Torx-sleutel, als dat nodig
is) voorin de boorkop in de schroefkop. Draai
de schroef uit door deze naar rechts te draaien
(linkse schroefdraad). Plaats de inbussleutel in de
boorkop en draai deze vast, zoals wordt getoond
in Afbeelding 6. Geef met een houten hamer of een
dergelijk voorwerp een felle tik naar links. Hierdoor
komt de boorkop los, zodat u deze met de hand
kunt uitschroeven.
BOORKOP PLAATSEN (AFB. 7)
Schroef de boorkop zoveel mogelijk met de hand
vast en zet de schroef in (linkse schroefdraad). Zet
de schroef stevig vast. Zet de boorkop vast rond
het korte uiteinde van een inbussleutel van 6,35 mm
(1/4") of meer (niet meegeleverd), tik het lange
uiteinde met een houten hamer naar rechts, zoals
wordt afgebeeld. Zet de schroef nogmaals vast door
deze naar links te draaien.
Werken met de boor
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van ernstig persoonlijk letsel, schakel het
gereedschap uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u aanpassingen
uitvoert of hulpstukken of accessoires
losneemt/installeert.
WAARSCHUWING: Verminder het
risico op persoonlijk letsel, zorg er
ALTIJD voor dat het werkstuk stevig
is verankerd of vastgeklemd. Voorkom
beschadiging van het materiaal, gebruik
een “steunblok” als u boort in dun
materiaal.
Draai de kraag naar het symbool van het boortje
als u wilt gaan boren. Pas het gewenste bereik van
snelheid/draaimoment met de versnellingswissel aan
de snelheid en het draaimoment van de geplande
handeling aan.
1. Gebruik alleen scherpe boortjes. Gebruik voor
HOUT gedraaide boortjes, speed-boortjes
of een gatenzaag. Gebruik voor METAAL
gedraaide boortjes van high-speed staal (HHS)
of een gatenzaag.
2. Oefen met het bitje altijd druk uit in een rechte
lijn. Oefen zo veel druk uit dat het boortje zich in
het materiaal blijft vreten, maar duw niet zo hard
dat de motor vastloopt of het boortje wordt
gebogen.
3. Houd het gereedschap stevig met beide
handen vast zodat u de draaibeweging van de
boortje kunt beheersen.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: De boormachine
kan vastlopen als u deze overbelast
en er kan dan een plotselinge
draaibeweging ontstaan. Wees altijd
voorbereid op het vastlopen. Grijp de
boormachine stevig met beide handen
vast zodat u de draaibeweging kunt
beheersen en letsel kunt vermijden.
4. ALS DE BOORMACHINE VASTLOOPT, is
dat meestal omdat het gereedschap wordt
overbelast of niet goed wordt gebruikt.
LAAT DE AAN/UIT-SCHAKELAAR
ONMIDDELLIJK LOS, haal het boortje uit
het werkstuk en kijk wat de oorzaak van
het vastlopen is. KLIK DE SCHAKELAAR
NIET AAN EN UIT IN EEN POGING EEN
VASTGELOPEN BOORMACHINE WEER
OP GANG TE HELPEN — HIERDOOR
ZOU U DE BOORMACHINE KUNNEN
BESCHADIGEN.
5. U kunt het doorbreken van het materiaal en het
vastlopen tot een minimum beperken door de
druk op de boormachine te verminderen en het
boortje geleidelijk door het laatste gedeelte van
het boorgat te leiden.
6. Laat de motor draaien terwijl u het boortje
terugtrekt uit het geboorde gat. Zo kunt u het
vastlopen voorkomen.
7. Bij boormachines met een variabele snelheid
is het niet nodig het gat dat u wilt boren
met een pons te centreren. Begin met een
langzame snelheid te boren en versnel door de
schakelaar harder in te drukken wanneer het
gat zo diep is dat het boortje er niet meer uit
kan springen.
Gebruiken als een Schroevendraaier
Pas het gewenste bereik van snelheid/draaimoment
met de dubbele-versnellingswissel boven op het
gereedschap aan de snelheid en het draaimoment
van de geplande handeling aan.
Zet het gewenste accessoire voor het aanschroeven
in de boorkop, zoals u dat zou doen met een
boortje. Probeer in een stuk afvalhout of op een
onzichtbare plek of u de kraag van de boorhouder in
de juiste stand hebt gezet.
MAXIMAAL AANBEVOLEN CAPACITEITEN
Boortjes,
Boren In
Metaal
Hout, Vlak
Boren
Gatenzagen
Laag Bereik- 1
Hoog Bereik- 2
6,35 mm (1/4")
3,18 mm (1/8")
19,05 mm (3/4")
12,7 mm (1/2")
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Voorkom het
risico van ernstig persoonlijk letsel:
plaats de vooruit/achteruit-knop in
de vergrendel/uit-positie of schakel
het gereedschap uit en haal de
accu eruit voordat u aanpassingen
aanbrengt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/plaatst.
Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten in het apparaat geen
onderdelen die onderhoudswerkzaamheden door de
gebruiker vereisen.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
19,05 mm (3/4") 15,88 mm (5/8")
89
NEDERLANDS
SCHOONMAAKINSTRUCTIES LADER
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Ontkoppel de oplader
van de wisselstroomvoorziening voordat
u deze gaat reinigen. Vuil en vet kunnen
van de buitenzijde van de acculader
worden verwijderd met een doek of een
zachte, niet-metalen borstel. Gebruik
geen water of schoonmaakmiddelen.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
90
Oplaadbare accu
Deze accu‘s met lange levensduur dienen te worden
opgeladen als ze onvoldoende stroom leveren bij
werkzaamheden waarbij dat vroeger wel het geval
was. Aan het eind van de technische levensduur
dient u de accu‘s als gescheiden afval aan te
bieden, met het oog op het milieu:
• Laat de accu geheel leeglopen en verwijder ze
vervolgens van het gereedschap.
• Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de
buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
NORSK
10,8 V TRÅDLØS JUSTERBAR CLUTCH BOR/TREKKER
DCD710
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Ubelastet hastighet:
1. gir
2. gir
Maks. moment (hard/myk)
Effekt (MWO)
Chuck kapasitet
Maksimum borekapasitet:
Tre
Metall
Vekt (uten batteripakke)
VDC
-1
DCD710
10,8
2/3/4
Li-Ion
min
min-1
Nm
W
mm
0–400
0–1500
24/15
180
10
mm
mm
kg
20
10
0,91
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til
EN60745-2-1.
LPA (lydtrykksnivå)
dB(A)
65
LWA lydeffektnivå)
dB(A)
76
KWA (usikkerhet for det
angitte støynivå)
dB(A)
3
Vibrasjonsutslippsverdi ah =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
VDC
Ah
kg
Lader
Netspanning
VAC
Batteritype
Omtrentlig lade- min
tid på batteripakker
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
25
(1,3 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
40
(2,0 Ah)
55
(3,0 Ah)
Vekt
kg
Lader
Netspanning
VAC
Batteritype
Omtrentlig lade- min
tid på batteripakker
70
(4,0 Ah)
0,49
60
(1,3 Ah)
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
Vekt
kg
Lader
Netspanning
VAC
Batteritype
Omtrentlig lade- min
tid på batteripakker
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
Vekt
kg
90
(2,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
91
NORSK
Sikringer
Europa
230 V verktøy
10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis
den ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
10,8 V TRÅDLØS JUSTERBAR CLUTCH BOR/TREKKER
DCD710
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra
20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
92
Markus Rompel
Teknisk direktør
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
09.04.2015
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
NORSK
e)
f)
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for
tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge for
at disse er koblet til og ordentlig sikret.
Bruk av støvoppsamlere kan redusere
støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
b)
c)
d)
e)
f)
g)
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert av
produsenten. En lader som passer for
en type batteripakke kan føre til brannfare
dersom den brukes med en annen
batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen
med de spesifiserte batteripakkene. Bruk
av andre batteripakker kan skape risiko for
skader eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold
den borte fra andre metallobjekter som
binders, mynter, nøkler, spikere, skruer
eller andre små metallobjekter som kan
skape en forbindelse fra en batteripol til
en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre
til brannskader eller brann.
93
NORSK
d)
Ved hardhendt behandling kan det
komme væske ut fra batteriet. Unngå
kontakt med denne. Dersom du ved et
uhell kommer i kontakt med væsken,
skyll med vann. Dersom du får væsken
i øynene, oppsøk lege umiddelbart.
Batterivæske kan føre til irritasjon eller
forbrenninger.
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for
bor/trekker
• Bruk hørselsvern ved slagboring. Å bli utsatt
for støy kan forårsake hørseltap.
• Bruk hjelpehåndtakene dersom de leveres
med verktøyet. Å miste kontroll kan forårsake
personskade.
• Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kutteutstyr som kommer i kontakt med
en strømførende ledning kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt..
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
94
Eksempel:
2015 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for DCB105, DCB107 og DCB112
batteriladere.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av
en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For
å redusere faren for skader, lad kun
DEWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake
personskader og materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse omstendigheter, når
laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallspon, aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler skal ikke
komme inn i laderens hulrom. Kople
alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet.
Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i, eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
NORSK
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser
laderen på en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonsslissene og resultere i
for høy innvendig temperatur. Plasser laderen
et sted unna varmekilder. Laderen ventileres
fjennom slisser i toppen og bunnen av huset.
Ladeprosess
Se tabellene under for batterienes ladetilstand.
Ladeindikatorer: DCB105
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt — bytt dem ut med en gang.
bytt ut batteripakken
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DCB105, DCB107 og DCB112 laderen lader 10,8 V
Li-Ion batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er konstruert
for å være så enkle å bruke som mulig.
Ladeprosedyre (fig. 2)
1. Plugg laderen (j) inn i en passende stikkontakt
før du setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken (g) i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*DCB107, DCB112: Det røde lyset vil fortsette
å blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under
denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg
ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt
batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig
batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE
Dersom laderen detekterer et batteri som er for
varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en
”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å
lade til batteriet har passende temperatur. Laderen
vil deretter automatisk skifte til lademodus for
pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid
på batteriet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
KUN LITIUM-ION BATTERIPAKKER
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom
beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection
System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet
på laderen til det er helt oppladet igjen.
95
NORSK
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne
støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i DEWALT ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk
plasser verktøyet på siden på en
stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen
verktøy med store batteripakker kan stå
på batteripakken, men kan lettes slås
overende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
96
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
DEWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil transport av en DEWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som
et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt
er det to tilfeller som krever transport i henhold til
Klasse 9:
1. Lufttransport av mer enn to DEWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy).
2. Transport av et litium-ion batteri med nominell
energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion
batterier har energimerking Watt timer angitt på
pakken.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt
med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i
kontakt og føre til kortslutning.
NORSK
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig
vis.
Batteripakke
BATTERITYPE
Lad kun DEWALT batteripakker med
de angitte DEWALT laderne. Lading
av andre batteripakker enn de angitte
DEWALT batteriene med en DEWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til
andre farlige situasjoner.
DCD710 bruker en 10,8 volts batteripakke.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
Ikke brenn batteripakken.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
1 Bor/trekker
Merking på laderen og batteripakken
1 Li-Ion batteripakke (C1, S1, D1-modellene)
I tillegg til piktogrammene som er brukt i
denne manualen, kan etikettene på laderen og
batteripakken vise følgende piktogrammer:
3 Li-Ion batteripakker (C3, S3, D3-modellene)
1 Lader
2 Li-Ion batteripakker (C2, S2, D2-modellene)
1 Koffert
1 Instruksjonshåndbok
Les instruksjonshåndboken før bruk.
MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert ved
N-modeller.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
Se Tekniske data for ladetid.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Avtrekksbryter for variabel hastighet
b. Fremover/bakover knapp
c. Momentjusteringskrage
d. Gir-skifter
Ikke lad skadede batteripakker.
e. Nøkkelløs chuck
f. Festeknapp for batteriet
Ikke utsett for vann.
g. Batteripakke
h. Arbeidslys
Få byttet defekte ledninger omgående.
97
NORSK
BRUKSOMRÅDE
eller slå av verktøyet og kople fra
batteripakken før du gjør justeringer
eller fjerner/monterer tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Denne bor/trekker er designet for lett skruing og
boring.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Denne bor/trekker er et profesjonelt elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene slik at de kan leke med
produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN60335; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
1. Rett inn batteripakken mot skinnene i
håndtaket.
2. Skyv det bestemt inn til du hører det går i lås.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk på festeknappen (f) og trekk bestemt i
batteriet for å få det ut av verktøyhåndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 8)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
ADVARSEL: Alltid fjern batteripakken
før montering og justering. Alltid slå av
verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på
hovedhåndtaket (i).
ADVARSEL: Bruk kun DEWALT
batteripakker og ladere.
Avtrekksbryter for variabel hastighet
(fig. 1)
Sette inn og ta av
batteripakke på verktøyet (fig. 3)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, sett fremover/
bakover knappen i låsposisjonen
98
MERK: Påse at batteripakken (g) er fullt ladet.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
For å slå på verktøyet, klem på avtrekksbryteren
(a). For å slå av verktøyet, slipp avtrekksbryteren.
Verktøyet er utstyrt med en brems. Chucken stopper
når avtrekksbryteren slippes helt.
NORSK
Bryteren for variabel hastighet lar deg velge beste
hastighet for en bestemt bruk. Jo mer du klemmer
avtrekksbryteren, desto raskere roterer verktøyet.
For maksimum levetid på verktøyet, bruk variabel
hastighet kun for å starte hull eller skruer
lavt moment, slå av verktøyet og la det stoppe. Skyv
girskifteren bakover (fra chucken).
MERK: Ikke skift gir når verktøyet er i gang. Dersom
du har problemer med å skifte gir, pass på at to-trinns
girskifter er skjøvet enten helt forover eller helt bakover.
MERK: Kontinuerlig bruk ved variabel hastighet
anbefales ikke. Det kan skade bryteren og bør
unngås.
Nøkkelløs enkelthylse chuck (fig. 5)
Fremover/bakover kontrollknapp
(fig. 1)
En fremover/bakover kontrollknapp (b) bestemmer
verktøyets retning, og fungerer også som en
låseknapp.
For å velge rotasjon fremover, slipp avtrekksbryteren
og trykk fremover/bakover kontrollknappen mot
høyresiden av verktøyet.
For å velge bakover, trykk fremover/bakover
kontrollknappen mot venstresiden av verktøyet.
Når kontrollknappen står i midten er verktøyet låst.
Når du skifter kontrollknappens posisjon, påse at
avtrekksbryteren er sluppet.
MERK: Første gang verktøyet kjøres etter endring av
rotasjonsretning kan det hende at du hører en klikk
ved oppstart. Dette er normalt og er ikke et tegn på
et problem.
Arbeidslys (fig. 1)
Det sitter et arbeidslys (h) under
momentjusteringskragen (c). Arbeidslyset aktiveres
når avtrekksbryteren klemmes.
MERK: Arbeidslyset er for å belyse den nærmeste
arbeidsflaten, og er ikke ment å brukes som lykt.
Momentjusteringskrage (fig. 1)
Momentjusteringskragen (c) er klart merket med sifre
og drillbit-symbol. Kragen skal roteres inntil ønsket
innstilling står øverst på verktøyet. Merker er plassert
på kragen for å eleiminere gjetting ved valg av
tiltrekkingsmoment. Jo høyere siffer på kragen, desto
høyere moment og desto større skrue kan brukes. For
å låse chucken for boring, flytt til drillbit-posisjonen.
MERK: Vd bruk av or/trekker for boring av hull, pass
på at momentjusteringskragen er stilt slik at symbolet
for drillbit er rettet inn mot senterlinjen på toppen av
verktøyet. Dersom det ikke gjøres kan clutchen slure
når du forsløker å bore.
To-trinns gir (fig. 1, 4)
To-trinns muligheten lar deg skifte gir på bor/trekker
for større fleksibilitet.
For å velge lav hastighet og stort moment, slå av
verktøyet og la det stoppe. Skyv goirskifteren (d)
forover (mot chucken). For å velge høy hastighet og
Verktøyet har en nøkkelløs chuck med en roterende
hylse for en-hånds betjening av chucken. For å sette
inn en drill-bit eller annet tilbehør, følg disse trinnene.
1. Lås avtrekkeren i AV posisjonen som beskrevet
før.
2. Grip bakre hylse på chucken med en hånd og
bruk den andre hånden for å sikre verktøyet.
Roter hylsen mot klokka så langt at den tar i
mot det ønskede tilbehøret.
3. Sett inn tilbehøret omtrent 19 mm (3/4") inn
i chucken og stram godt ved å rotere chuckhylsen med klokka med en hånd mens du holder
verktøyet med andre hånden. Verktøyet eer
utstyrt med en automatisk spindellås-mekanisme.
Dette lar deg åpne og lukke chucken med en
hånd.
For å løsne tilbehøret, gjenta trinn 2 over.
ADVARSEL: Ikke forsøk å stramme
drill-bits (eller annet tilbehør) ved å gripe
rundt fronten av chucken og deretter slå
på verktøyet. Det kan føre til skader på
chucken og til personskader. Lås alltid
avtrekkerbryteren ved skifte av tilbehør.
Pass på å stramme chucken med en hånd på
chuckhylsen mens den andre hånden holder verktøyet
så hardt som mulig.
TA AV CHUCK (FIG. 6)
Vri justeringskragen til “drill” posisjonen og
girkskifteren til posisjon 1 (lav hastighet).
Stram chucken rundt den korte enden av en
sekskantnøkkel (ikke vedlagt) på 6,35 mm (1/4") eller
større. Bruk en liten treklubbe eller lignende og slå
den lange enden mot klokka som vist. Dette vil løsne
skruen inne i chucken.
Åpne chuckkjevene helt, sett inn en skrutrekker (eller
torx-verktøy om nødvendig) i fronten av chucken
mellom kjevene for å engasjere skruehodet. Ta ut
skruen ved å skru med klokka (venstre-gjenget). Sett
sekskantnøkkelen i chucken og stram til som vist i
figur 6. Bruk en treklubbe eller lignende, slå nøkkelen
hardt i retning mot klokka. Dette vil løsne chucken
slik at den kan skrus ut for hånd.
SETTE PÅ CHUCK (FIG. 7)
Skru chucken for hånd så langt det går, og sett
inn skruen (venstre-gjenget). Stram skruen godt
til. Stram til chucken rundt den korte enden på en
6,35 mm (1/4") eller større sekskantnøkkel (ikke
99
NORSK
vedlagt), slå den lange enden i retning med klokka
med en treklubbe, som vist. Stram til skruen igjen
ved å skru mot klokka.
Boring
ADVARSEL: For å redusere risikoen for
alvorlig personskade, slå av verktøyet
og koble det fra strømkilden før du
foretar eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, pass på at
arbeidsstykket ALLTID er festet eller
klemt godt fast. Dersom du borer i tynt
materiale, bruk en “støtteblokk” bak for å
hindre skade på materialet.
Vri kragen til drillbit-symbolet for boring. Velg ønsket
område for hastighet/moment ved å bruke girskifteren
for å tilpasse hastighet og moment for den ønskede
bruken
1. Bruk kun skarpe drillbits. For TRE, bruk
roterende drillbits, spade-bits, eller hullsag.
For METALL, bruk høyhastighet stål (HHS)
roterende drill-bits eller hullsag.
Bruk som skrutrekker
Velg ønsket område for hastighet/moment ved å
bruke to-trinns girskifteren på toppen av verktøyet
for å tilpasse hastighet og moment for den ønskede
bruken.
Sett inn ønsket skruverktøy i chucken som ved en
vanlig drill-bit. Gjør noen øvelses-trekk i skrap eller
på et lite synlig sted for å finne korrekt posisjon av
clutchkragen.
MAKSIMALT ANBEFALTE KAPASITETER
Lavt Område–1 Høyt Område –2
Bits, MetallBoring
Tre, Flat
Boring
Hullsager
5. For å minimalisere låsing eller brudd i materialet,
reduser trykker på boret og la bit-en gå lett
gjennom det siste stykket av hullet.
6. Hold motoren i gang når du trekker en bit
tilbake ut av hullet. Dette bridrar til å hindre
låsing.
7. Med boremaskiner med variabel hastighet er
det ikke behov å sentermarkere hullet som skal
bores. Bruk lav hastighet for å starte hullet, og
øk farten ved å trykke inn avtrekkeren når hullet
er dypt nok til å bore uten at bit-en hopper ut.
100
19,05 mm (3/4")
12,7 mm (1/2")
19,05 mm (3/4") 15,88 mm (5/8")
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, sett fremover/
bakover knappen i låsposisjonen
eller slå av verktøyet og kople fra
batteripakken før du gjør justeringer
eller fjerner/monterer tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
3. Hold verktøyet godt med begge hender for å
kontrollere vribevegelsen i boret.
4. DERSOM boret LÅSER SEG, er det som
regel fordi den overbelastes eller brukes feil.
SLIPP AVTREKKEREN STRAKS, ta drillbiten
ut av arbeidsstykket og finn grunnen til at den
låste seg. IKKE KLIKK AVTREKKEREN PÅ
OG AV FOR Å FORSØKE Å STARTE ET
LÅST bor — DET KAN SKADE boret.
3,18 mm (1/8")
VEDLIKEHOLD
2. Bruk alltid trykk som virker rett ned på bit-en.
Bruk nok trykk for å sikre at boren biter, men
ikke trykk så hardt at motoren stopper eller biten skjærer ut.
ADVARSEL: Boret kan låse seg ved
overbelastning og føre til plutselig
vridning. Vær alltid forberedt på låsing.
Grip boremaskinen godt med begge
hender for å motvirke vridning og unngå
personskader.
6,35 mm (1/4")
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er
ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
NORSK
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk.
Koble laderen fra nettilførselen før
rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra
utsiden av laderen ved hjelp av en klut
eller en myk, ikke-metallisk børste. Ikke
bruk vann eller noen rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Oppladbare batteripakker
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig
kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre.
Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den
har nådd slutten på sin levetid:
• La batteripakken lades ut fullstendig og fjern
den deretter fra verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
101
PORTUGUÊS
BERBEQUIM PNEUMÁTICO AJUSTÁVEL
COM FIO DE 10,8 V
DCD710
Parabéns!
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Velocidade sem carga:
1.ª velocidade
2.ª velocidade
Binário máx. (duro/macio)
Saída de potência (MWO)
Capacidade do mandril
Capacidade máxima de perfuração:
Madeira
Metal
Peso (sem pilha)
VCC
DCD710
10,8
2/3/4
Li-Ion
min-1
min-1
Nm
W
mm
0–400
0–1500
24/15
180
10
mm
mm
kg
20
10
0,91
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de
acordo com a EN60745-2-1.
LPA (nível de emissão de
pressão sonora)
dB(A)
65
LWA (nível de potência acústica)
dB(A)
76
KWA (variabilidade do nível
acústico indicado)
dB(A)
3
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
102
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
Carregador
Voltagem
da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de
carga aprox.
das baterias
Peso
VCC
Ah
kg
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
25
(1,3 Ah)
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
55
(3,0 Ah)
kg
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
DCB105
230 V
VCA
min
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
PORTUGUÊS
Carregador
Voltagem
da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de
carga aprox.
das baterias
Peso
Carregador
Voltagem
da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de
carga aprox.
das baterias
Peso
Fusíveis
Europa
VCA
min
60
(1,3 Ah)
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
0,29
VCA
DCB112
230 V
40
(1,3 Ah)
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
kg
ferramentas de 230 V
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
kg
min
Declaração de conformidade da CE
DCB107
230 V
BERBEQUIM PNEUMÁTICO AJUSTÁVEL
COM FIO DE 10,8 V
DCD710
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN60745-2-1:2010.
Estes equipamentos também estão em
conformidade com a Directiva 2004/108/CE (até
19.04.2016), 2014/30/UE (a partir de 20.04.2016)
e a 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DEWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
0,36
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
09.04.2015
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! Leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
Indica risco de incêndio.
103
PORTUGUÊS
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
104
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS COM
BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante do equipamento. Um
carregador apropriado para um tipo de
bateria poderá criar um risco de incêndio se
for utilizado para carregar outras baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias especificamente
indicadas para as mesmas. A utilização de
c)
d)
quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como, por
exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer uma
ligação entre os contactos. Um curtocircuito entre os contactos da bateria poderá
causar queimaduras ou um incêndio.
Uma utilização abusiva da ferramenta
pode resultar na fuga do líquido da
bateria; evite o contacto com este líquido.
No caso de um contacto acidental, passe
imediatamente a zona afectada por água.
Se o líquido entrar em contacto com
os olhos, procure também assistência
médica. O líquido derramado da bateria
pode provocar irritação ou queimaduras.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras de segurança específicas
adicionais para berbequins
• Use protecção auricular quando efectuar
perfurações de impacto. A exposição ao ruído
pode causar perda auditiva.
• Utilize a(s) pega(s) auxiliar(es), se
fornecida(s) com a ferramenta. A perda de
controlo pode causar lesões pessoais.
• Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas específicas
para o efeito ao efectuar uma operação
em que o acessório de corte possa entrar
em contacto com fios ocultos ou com o
próprio cabo da ferramenta. O acessório de
corte que entre em contacto com um fio com
tensão eléctrica poderá fazer com que as peças
de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
105
PORTUGUÊS
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre
a ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2015 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para os carregadores de pilhas
DCB105, DCB107 e DCB112.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DEWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico.
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
ATENÇÃO: recomendamos a
utilização de um dispositivo de corrente
residual com uma corrente residual de
30 mA ou menos.
• Não coloque objectos sobre o carregador
nem o coloque em cima de uma superfície
macia que possa bloquear as entradas de
ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado
de fontes de calor. O carregador é ventilado
através de ranhuras na parte superior e inferior
da estrutura.
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Outros tipos de baterias podem
rebentar, causando lesões pessoais e
danos.
CUIDADO: as crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à
106
fonte de alimentação, pode ocorrer
um curto-circuito causado por
material estranho. Materiais estranhos
de natureza condutora, tais como,
mas não limitados a, pó polido,
aparas de metal, lã de aço, alumínio
em folha ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
mantidos afastados do compartimento
do carregador. Desligue sempre o
carregador da fonte de alimentação
quando não estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento. Desligue
o carregador antes de proceder à
limpeza.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados — substitua-os
de imediato.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
PORTUGUÊS
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
• NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores DCB105, DCB107 e DCB112
aceitam pilhas de iões de lítio de 10,8 V.
Estes carregadores não requerem qualquer ajuste
e foram concebidos para serem utilizados da forma
mais fácil possível.
Procedimento de carregamento
(fig. 2)
1. Ligue o carregador (j) a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a
bateria.
2. Insira a bateria (g) no carregador. A luz vermelha
(de carregamento) irá piscar continuamente
indicando que o processo de carregamento foi
iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Processo de carregamento
Consulte as tabelas indicadas abaixo para saber
qual é o estado do processo de carga da pilha.
Indicadores de carga: DCB105
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria
voltar a colocar a bateria
Indicadores de carga: DCB107, DCB112
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da
bateria*
*DCB107, DCB112: o indicador luminoso
vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante
esta operação. Quando a bateria atingir a
temperatura adequada, o indicador luminoso
amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma
bateria defeituosa. O carregador indica que a bateria
está defeituosa ao não acender-se ou apresentando
um problema na bateria ou aparece um padrão
intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador
e a bateria um centro de assistência autorizado para
que sejam submetidos a um teste.
RETARDAÇÃO DE CALOR/FRIO
Quando o carregador detecta que uma bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente a
retardação de calor/frio, interrompendo o processo
de carga até a bateria atingir a temperatura
adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta
função assegura a duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
107
PORTUGUÊS
APENAS BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o
Sistema de protecção electrónica for activado. Se
isto ocorrer, coloque a bateria de iões de lítio no
carregador até ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
DEWALT.
• NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
108
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: quando não utilizar a
ferramenta, deve colocá-la de lado
numa superfície estável, de modo
a que ninguém tropece nem sofra
uma queda. Algumas ferramentas
com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser
facilmente derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Transporte
As pilhas da DEWALT estão em conformidade com
todas as regulamentações de expedição aplicáveis,
de acordo com os padrões jurídicos e de indústria,
que incluem as Recomendações da ONU sobre o
transporte de mercadorias perigosas; disposições
relativas a mercadorias perigosas da Associação
do Transporte Aéreo Internacional (IATA),
Regulamentações do código marítimo internacional
para o transporte de mercadorias perigosas (IMDG)
e o Acordo europeu relativo ao transporte rodoviário
internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo
com a secção 38.3 das Recomendações da ONU
PORTUGUÊS
no que respeita ao Transporte de Mercadorias
Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, a expedição de uma pilha
DEWALT será isenta de classificação como material
perigoso de Classe 9 inteiramente regulamentado.
Em geral, as duas instâncias que requerem a
expedição de Classe 9 são:
1. Transporte aéreo de mais de duas pilhas de
iões de lítio DEWALT se a embalagem incluir
apenas (sem ferramentas) e
2. Qualquer expedição que inclua uma pilha
de iões de lítio com classificação energética
superior a 100 watts/hora (Wh). Todas as pilhas
de iões de lítio têm a classificação de watts por
hora indicadas na embalagem.
Independentemente de uma expedição ser
considerada isenta ou totalmente regulamentada,
é da responsabilidade do expedidor consultar
as mais recentes regulamentações para a
embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
O transporte das pilhas pode dar origem a um
incêndio se os terminais da pilha entrarem em
contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifiquese de que os terminais da pilha estão protegidos
e devidamente isolados de materiais que possam
entrar em contacto com eles e causar um curtocircuito.
As informações indicadas nesta secção do manual
são fornecidas de boa fé e acredita-se que são
precisas aquando da elaboração do documento. No
entanto, não é fornecida qualquer garantia, expressa
ou implícita. É da responsabilidade do comprador
garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Bateria
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual,
os rótulos no carregador e na bateria podem
apresentam os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar
a saber o tempo de carregamento.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
TIPO DE BATERIA
O modelo DCD710 funciona com pilhas de 10,8 volt.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
Carregue as baterias da DEWALT
apenas com os carregadores DEWALT
concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não
sejam as baterias específicas DEWALT
com um carregador da DEWALT pode
fazer com que rebentem ou dar origem a
situações de perigo.
Não queime a bateria.
109
PORTUGUÊS
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Berbequim
1 Carregador
1 Bateria de Li-Ion (modelos C1, S1, D1)
2 Baterias de Li-Ion (modelos C2, S2, D2)
3 Baterias de Li-Ion (modelos C3, S3, D3)
1 Caixa de ferramentas
1 Manual de instruções
NOTA: os modelos N não incluem baterias nem
carregadores.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Interruptor de accionamento de velocidade
variável
b. Botão de avanço/recuo
c. Anel de ajuste do binário
d. Sistema de mudança de velocidade
e. Mandril sem chave
f. Patilha de libertação das baterias
g. Compartimento das pilhas
h. Indicador luminoso
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Este berbequim foi concebido para aplicações de
aperto e perfuração ligeiros.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Este berbequim é uma ferramenta eléctrica
profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com a ferramenta. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta
de experiência e/ou conhecimentos, a menos
110
que estejam acompanhados de uma pessoa
que se responsabilize pela sua segurança. As
crianças nunca devem brincar sozinhas com
este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes de efectuar qualquer
montagem ou ajuste, retire sempre a
bateria. Desligue sempre a ferramenta
antes de inserir ou retirar a bateria.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores da DEWALT.
Inserir e retirar a bateria da
ferramenta (fig. 3)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
lesões pessoais graves, coloque o
botão de avanço/recuo na posição
de desbloqueio ou então desligue
a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou remover/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
PORTUGUÊS
NOTA: certifique-se de que a bateria (g) está
totalmente carregada.
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
1. Alinhe a bateria com as calhas que se
encontram dentro da pega.
2. Faça deslizá-la com firmeza até ouvir um clique,
o que significa que está encaixada.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima o botão de libertação (f) e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (fig. 1, 8)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de
uma mão na pega principal (i).
Interruptor de pressão de velocidade
variável (fig. 1)
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de
pressão (a). Para desligar a ferramenta, liberte o
interruptor de accionamento. A sua ferramenta está
equipada com um travão. O mandril pára de rodar
quando o interruptor de pressão for libertado por
completo.
O interruptor de velocidade variável permite-lhe
seleccionar a melhor velocidade para uma aplicação
específica. Quanto mais premir o interruptor, maior
será a velocidade da ferramenta. Para obter uma
duração máxima da ferramenta, utilize apenas a
velocidade variável para orifícios ou parafusos de
fixação
NOTA: o uso contínuo na gama de velocidade
variável não é recomendada. Pode danificar o
interruptor, devendo assim evitar utilizar este
sistema.
Botão de controlo de avanço/recuo
(fig. 1)
O botão de controlo de avanço/recuo (b) determina
a direcção da ferramenta e funciona também como
botão de desbloqueio.
Para seleccionar a marcha directa, liberte o
interruptor de pressão e prima o botão de controlo
de avanço/recuo no lado direita da ferramenta.
Para seleccionar a rotação inversa, prima o botão
de controlo de avanço/recuo no lado esquerdo da
ferramenta. A posição central do botão de controlo
bloqueia a ferramenta na posição Desligar. Se alterar
a posição do botão de controlo, certifique-se de que
liberta o interruptor.
NOTA: quando a ferramenta é ligada pela primeira
vez depois de alterar a direcção da rotação, ouve-se
um estalido durante o arranque. Isto é normal e não
representa um problema.
Indicadores luminosos de
funcionamento (fig. 1)
Existe um indicador luminoso de funcionamento (h)
abaixo do anel de ajuste do binário (c). O indicador
luminoso de funcionamento é activado quando
prime o interruptor de pressão.
NOTA: o indicador luminoso permite iluminar a
superfície de trabalho imediata e não foi concebida
como uma lanterna.
Anel de ajuste do binário (fig. 1)
O anel de ajuste do binário (c) está devidamente
assinalado com números e o símbolo de uma
broca de perfuração. O anel deve ser rodado até
a regulação pretendida estar localizada na parte
superior da ferramenta. O anel tem marcas que
facilitam a selecção do binário de aperto. Quanto
maior for o número no anel, maior é o binário e maior
será o ajuste do parafuso de fixação. Para bloquear o
mandril para operações de perfuração, coloque-o na
posição da broca de perfuração.
111
PORTUGUÊS
NOTA: se utilizar o berbequim para fazer furos,
certifique-se de que o anel de ajuste do binário está
regulado, de modo a que a figura do berbequim fique
alinhada com a linha central na parte superior da
ferramenta. Se não o fizer, o mandril pode deslizar ao
tentar fazer o trabalho de perfuração.
Mudança de velocidade dupla
(fig. 1, 4)
A função de duas velocidades do seu berbequim
permite mudar de velocidade para uma maior
versatilidade.
Para seleccionar a velocidade mais baixa, regulação
de binário elevado, desligue a ferramenta e deixe-a a
rodar até parar. Faça deslizar o sistema de mudança
de velocidade (d) para a frente (na direcção do
mandril). Para seleccionar a velocidade elevada,
regulação de binário baixo, desligue a ferramenta e
deixe-a a rodar até parar. Faça deslizar o sistema de
mudança de velocidade (no sentido oposto ao do
mandril).
NOTA: não altere a velocidade quando a ferramenta
estiver em funcionamento. Se tiver dificuldade em
mudar de velocidade, certifique-se de que o sistema
de mudança de velocidade dupla está totalmente
empurrado para a frente ou para trás.
Mandril de manga simples sem
chave (fig. 5)
A ferramenta está equipada com um mandril sem
chave com uma manga de rotação para uma
operação com uma mão do mandril. Para inserir uma
broca ou outro acessório, siga os seguintes passos.
1. Bloqueie o interruptor na posição OFF
(Desligado), tal como indicado anteriormente.
2. Agarre na manga preta do mandril com uma
mão e, com a outra, agarre com firmeza na
ferramenta. Rode a manga para a esquerda o
suficiente até encaixar o acessório pretendido.
3. Insira o acessório cerca de 19 mm no mandril
e aperte com firmeza, fazendo rodar para a
direita a manga do mandril com uma mão e
segure a ferramenta com a outra. A ferramenta
está equipada com um mecanismo de bloqueio
automático do veio. Isto permite abrir e fechar o
mandril com uma mão.
Para libertar o acessório, repita o passo 2 indicado
acima.
ATENÇÃO: não tente apertar as brocas
(ou qualquer outro acessório) segurando
na parte frontal do mandril e ligando a
ferramenta. Podem ocorrer danos no
mandril e lesões pessoais. Desbloqueie
sempre o interruptor de accionamento
quando mudar de acessório.
112
Certifique-se de que aperta o mandril, colocando uma
mão na manga do mandril e segurança a ferramenta
com a outra mão para uma máxima fixação.
REMOÇÃO DO MANDRIL (FIG. 6)
Rode o anel de ajuste para a posição “drill”
(perfuração) e o sistema de mudança de velocidade
para a posição 1 (baixa velocidade). Aperte o
mandril à volta da extremidade mais curta de uma
chave hexagonal (não fornecida) de 6,35 ou de
maior dimensão. Com um macete de madeira ou
um objecto semelhante, bata na extremidade mais
comprida para a direita, tal como indicado. Isto
permite desapertar o parafuso dentro do mandril.
Abra os grampos do mandril, insira a chave de
fendas (ou a ferramenta Torx) na parte da frente
do mandril entre os grampos e fixe a cabeça do
parafuso. Retire o parafuso, rodando-o para a
direita (rosca no lado esquerdo). Coloque a chave
hexagonal no mandril e aperte, tal como indicado
na Figura 6. Com um macete de madeira ou um
objecto semelhante, bata na chave com firmeza
para a esquerda. Isto permite afrouxar o mandril,
para que possa ser desapertado à mão.
INSTALAÇÃO DO MANDRIL (FIG. 7)
Aperte o mandril à mão o máximo possível e depois
coloque o parafuso (rosca do lado esquerdo).
Aperte o parafuso com firmeza. Aperte o mandril
à volta da extremidade mais curta de uma chave
hexagonal com 6,35 mm ou maior (não fornecida),
bata com um macete de madeira para a direita,
tal como indicado. Aperte o parafuso novamente,
rodando-o para a esquerda.
Operação de perfuração
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, desligue a ferramenta
e retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou
acessórios.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de lesões pessoais, certifiquese SEMPRE que a peça a trabalhar
está devidamente fixa ou presa. Se
perfurar material fino, utilize um bloco de
madeira de apoio para evitar danos no
material.
Rode o anel para o símbolo de broca para iniciar
a perfuração. Seleccione a velocidade/binário
pretendido, utilizando o sistema de mudança de
velocidade para corresponder a velocidade e o binário
à operação pretendida.
PORTUGUÊS
1. Utilize apenas brocas afiadas. Para MADEIRA,
utilize brocas helicoidais, brocas com três
pontas ou serras com furo. Para METAL, utilize
aço de alta velocidade (HHS), brocas helicoidais
ou serras com furo.
2. Aplique sempre pressão numa linha recta com
a broca. Aplique pressão suficiente para manter
o movimento de perfuração da broca, mas não
a empurre demasiado, porque o motor pode
bloquear ou a broca pode desvia-se.
3. Segure a ferramenta firmemente com ambas as
mãos, de modo a controlar a acção de torção
da broca.
ATENÇÃO: a chave de fendas pode
bloquear se ocorrer uma sobrecarga
devido a uma torção súbita. Esteja
sempre preparado para o bloqueio do
motor. Agarre a broca firmemente com
ambas as mãos para controlar a acção
de torção e evitar lesões.
de pouca visibilidade para determinar a posição
adequada do anel do mandril.
CAPACIDADES MÁXIMAS RECOMENDADAS
Brocas,
Perfuração De
Metal
Madeira,
Perfuração Plana
Serras Com Furo
7. Com as brocas de velocidade variável, não é
necessário assinalar o ponto de perfuração.
Utilize uma velocidade mais lenta para iniciar
o furo e prima o gatilho com mais força para
aumentar a velocidade quando o furo for
suficientemente fundo para perfurar e não
houver oscilação da broca.
Funcionamento como chave de
fendas
Seleccione a velocidade/binário pretendido,
utilizando o sistema de mudança de velocidade
dupla na parte superior da ferramenta para
corresponder a velocidade e o binário à operação
pretendida.
Insira o acessório de fixação pretendido no mandril,
tal como faria com qualquer broca para perfuração.
Faça algumas tentativas em áreas de refugo ou
Alta
Velocidade –2
6,35 mm
3,18 mm
19,05 mm
12,7 mm
19,05 mm
15,88 mm
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
lesões pessoais graves, coloque o
botão de avanço/recuo na posição
de desbloqueio ou então desligue
a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou remover/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
4. SE A BROCA BLOQUEAR, isso deve-se
normalmente a sobrecarga ou utilização
incorrecta da ferramenta. LIBERTE O
INTERRUPTOR DE IMEDIATO, retire a
broca da peça e verifique qual é o motivo
do bloqueio. NÃO LIGUE NEM DESLIGUE
O INTERRUPTOR PARA UTILIZAR UMA
BROCA BLOQUEADA — PODE DANIFICAR
A BROCA.
5. Para minimizar o risco de bloqueio ou quebra
do material, reduza a pressão na broca e
afrouxe-a através da parte fraccional exterior do
orifício.
6. Mantenha o motor em funcionamento quando
retirar a broca de um orifício. Isto impede que a
broca fique encravada.
Baixa
Velocidade–1
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior
que possam ser reparadas pelo utilizador.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
113
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO CARREGADOR
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Desligue o carregador da tomada
de electricidade de CA antes de
efectuar qualquer limpeza. A sujidade
e a gordura no exterior do carregador
podem ser retiradas com um pano ou
uma escova suave não metálica. Não
utilize água nem quaisquer soluções de
limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
114
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da
morada indicada neste manual. Em alternativa,
poderá encontrar na internet (em www.2helpU.
com) uma lista dos agentes de reparação
autorizados da DEWALT, bem como os dados de
contacto completos do nosso serviço pós-venda.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração deve ser recarregada
quando não for capaz de fornecer alimentação
suficiente para trabalhos que eram anteriormente
realizados com facilidade. Quando a bateria chegar
ao fim da respectiva vida útil, desfaça-se da mesma
de uma forma ambientalmente responsável:
• Descarregue completamente a bateria e, em
seguida, retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
SUOMI
10,8 V LANGATON PORA/RUUVINVÄÄNNIN
DCD710
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Kuormittamaton nopeus:
1. vaihde
2. vaihde
Enimmäisvääntö (suuri/pieni)
Antoteho (MWO)
Istukan kapasiteetti
Enimmäisporauskapasiteetti:
Puu
Metalli
Paino (ilman akkuyksikköä)
VDC
DCD710
10,8
2/3/4
Li-Ion
väh-1
väh-1
Nm
W
mm
0–400
0–1500
24/15
180
10
mm
mm
kg
20
10
0,91
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin
EN60745-2-1 mukaisesti:
LPA (äänenpainetaso)
dB(A)
65
LWA (äänitehotaso)
dB(A)
76
KWA (määritetyn äänitason
epävarmuus)
dB(A)
3
Tärinän päästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen
keskimääräinen
latausaika
VDC
Ah
kg
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
25
(1,3 Ah:n)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah:n)
40
(2,0 Ah:n)
VAC
min
55
70
(3,0 Ah:n) (4,0 Ah:n)
0,49
Paino
kg
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen
keskimääräinen
latausaika
DCB107
230 V
Li-Ion
min
60
70
90
(1,3 Ah:n) (1,5 Ah:n) (2,0 Ah:n)
140
185
(3,0 Ah:n) (4,0 Ah:n)
kg
0,29
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen
keskimääräinen
latausaika
Paino
VAC
DCB112
230 V
Li-Ion
min
40
45
60
(1,3 Ah:n) (1,5 Ah:n) (2,0 Ah:n)
90
120
(3,0 Ah:n) (4,0 Ah:n)
kg
0,36
VAC
115
SUOMI
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
10,8 V LANGATON PORA/RUUVINVÄÄNNIN
DCD710
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EY
(19.04.2016 saakka), 2014/30/EY (20.04.2016
lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
09.04.2015
116
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
SUOMI
f)
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
d)
e)
f)
g)
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan
suosittelemaa latauslaitetta.
Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite
voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen
voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys
lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa
palovamman.
117
SUOMI
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä porille/
ruuvinvääntimille
• Käytä kuulosuojia, kun käytät iskuporaa.
Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon
menetyksen.
• Käytä lisäkahvoja, jos ne on toimitettu
työkalun mukana. Hallinnan menetys voi
aiheuttaa henkilövahingon.
• Jos terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin
tai työkalun omaan sähköjohtoon, tartu
työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2015 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB105,
DCB107 ja DCB112 -akkulatureille.
118
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30 mA.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja
aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat
laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä laita mitään esineitä laturin päälle
tai laita laturia pehmeälle pinnalle, joka
SUOMI
saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita laturi pois
lämpölähteiden läheltä. Laturi tuulettuu kotelon
päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DCB105, DCB107 ja DCB112 -latureissa voi ladata
10,8 V:n Li-Ion-akkuja.
Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää. Ne on
suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää.
Lataaminen (kuva [fig.] 2)
1. Työnnä latauslaitteen (j) virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2. Aseta akku (g) latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen on alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Lataaminen
Katso alla olevista taulukoista akun lataustila.
Laturin merkkivalot: DCB105
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive
aseta akku uudelleen paikoilleen
Laturin merkkivalot: DCB107, DCB112
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*DCB107, DCB112: Punainen merkkivalo
vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku
on saavuttanut oikean lämpötilan, keltainen
merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua.
Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi
ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
AKUN KUUMA-/KYLMÄVIIVE
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun,
se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/
kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten,
kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan.
Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti
akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun
maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
VAIN LITIUMIONIAKUT
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu,
laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan
latautunut.
119
SUOMI
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain DEWALT-latureilla.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole
käytössä, laita se sivulleen vakaalle
alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen
vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on
suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat
helpommin.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
120
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
DEWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön
(IMDG) määräykset sekä eurooppalainen
sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut
on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien
osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja
testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DEWALT-akun kuljetusta ei
luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi
materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen
kahdessa eri tilanteessa::
1. Useamman kuin kahden DEWALT-litiumioniakun
kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain
akkuja (ei työkaluja), ja
2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan
litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty
kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus,
kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä
pakkausta, merkkiä/merkintää sekä dokumentaatiota
koskevista määräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat
pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa,
että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin
materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan
luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei
kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että
toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista.
SUOMI
Akkuyksikkö
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
AKUN TYYPPI
DCD710 toimii 10,8 voltin akkuyksiköillä.
Lataa DEWALT-akut ainoastaan
yhteensopivilla DEWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DEWALTakkuja ladataan DEWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit:
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 pora/ruuvinväännin
1 laturi
1 Litiumioniakku (C1, S1, D1-mallit)
2 Litiumioniakkua (C2, S2, D2-mallit)
3 Litiumioniakkua (C3, S3, D3-mallit)
1 laukku
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
1 käyttöohje
HUOMAA: N-mallien kanssa ei toimiteta akkuja eikä
latauslaitetta.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
Akku on viallinen.
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
a. Säädettävä nopeuden liipaisukytkin
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
b. Suunnanvaihtopainike
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
d. Vaihde
c. Väännön säätörengas
e. Pikaistukka
Älä altista vedelle.
f. Akun vapautuspainike
g. Akkuyksikkö
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
h. Työvalo
KÄYTTÖTARKOITUS
Pora/ruuvinväännin on suunniteltu kevyisiin kiinnitysja poraussovelluksiin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
121
SUOMI
Tämä pora/väännin on ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin leikkimään tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
AKKUYKSIKÖN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akkuyksikkö kahvan sisällä oleviin
kiskoihin.
2. Liu’uta akkuyksikkö paikalleen, kunnes kuulet
napsahduksen.
AKKUYKSIKÖN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina vapautuspainiketta (f) ja vedä akkuyksikkö
ulos työkalun kahvasta.
2. Laita akkuyksikkö laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (kuvat 1, 8)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
VAROITUS: Irrota akku aina ennen
laitteen kokoamista ja säätämistä.
Katkaise laitteesta virta aina ennen akun
irrottamista tai asettamista paikoilleen.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä pääkahvassa (i).
VAROITUS: Käytä vain DEWALT-akkuja
ja -latauslaitteita.
Säädettävä nopeuden liipaisukytkin
(kuva 1)
Akkuyksikön asentaminen
ja poistaminen työkalusta (kuva 3)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi aseta
suunnanvaihtopainike
lukitusasentoon tai katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
122
HUOMAA: Varmista, että akkuyksikkö on (g) täysin
ladattu.
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä (a).
Sammuta työkalu vapauttamalla liipaisukytkin.
Työkalussa on jarru. Istukka pysähtyy, kun
liipaisukytkin vapautetaan kokonaan.
Säädettävän nopeuden liipaisukytkimen avulla voit
valita parhaan nopeuden kuhunkin sovelluksen. Mitä
enemmän puristat kytkintä, sitä nopeammin työkalu
toimii. Jotta työkalun käyttöikä olisi mahdollisimman
pitkä, käytä säädettävää nopeutta vain keskiöintiin
tai kiinnikkeille.
SUOMI
HUOMAA: Säädettävän nopeuden jatkuvaa käyttöä
ei suositella. Se saattaa vahingoittaa kytkintä ja sitä
tulee välttää.
Suunnanvaihtopainike
(kuva 1)
Suunnanvaihtopainike (b) määrittää työkalun suunnan
ja toimii myös lukituspainikkeena.
Kiinniruuvausta varten vapauta liipaisukytkin ja paina
alas suunnanvaihtopainike työkalun oikealla puolella.
Kiinniruuvausta varten paina alas
suunnanvaihtopainike työkalun oikealla
puolella. Suunnanvaihtopainikkeen keskiasento
lukitsee työkalun off-asentoon. Kun muutat
suunnanvaihtopainikkeen asentoa, varmista, että
liipaisin on vapautettu.
HUOMAA: Kun työkalua käytetään ensimmäisen
kerran suunnanvaihdon jälkeen, saatat kuulla
käynnistettäessä kilahduksen. Tämä on normaalia,
eikä ole osoitus ongelmasta.
Työvalo (kuva 1)
Istukan holkin (c) alapuolella on työvalo (h). Työvalo
aktivoituu, kun liipaisukytkintä puristetaan.
HUOMAA: Työvalot on tarkoitettu välittömän
työpinnan valaisuun eikä niitä ole tarkoitettu
käytettäväksi taskulamppuna.
Väännön säätörengas (kuva 1)
Väännön säätörengas (c) on merkitty selkeästi
numeroilla ja poran terän symbolilla. Rengasta tulee
kiertää, kunnes haluttu asetus sijaitsee työkalun päällä.
Renkaassa on paikantimet, jotka poistavat arvailun
kiinnitysvääntöä valittaessa. Mitä suurempi numero
renkaassa sitä suurempi vääntö ja sitä suurempi
kiinnitin voidaan kiinnittää. Kun haluat lukita kytkimen
poraustoimintoja varten, siirry poran terän asentoon.
HUOMAA: Kun käytät poraa/ruuvinväännintä reikien
poraamiseen, varmista, että väännön säätökaulus on
asetettu niin, että poran kuva on kohdistettu työkalun
päällä olevan keskiviivan kanssa. Jos et tee niin, kytkin
luisuu poraamisen aikana.
Nopeuskytkin (kuvat 1, 4)
Poran/ruuvinvääntimen nopeuskytkimen avulla voit
vaihtaa vaihteista monipuolisesti.
Kun haluat valita alhaisen nopeuden ja korkean
vääntöasetuksen, sammuta työkalu ja anna sen
pysähtyä. Liu’uta nopeuskytkintä (d) eteenpäin
(istukkaa kohti). Kun haluat valita korkean nopeuden
ja alhaisen vääntöasetuksen, sammuta työkalu ja
anna sen pysähtyä. Liu’uta nopeuskytkintä taaksepäin
(poispäin istukasta).
HUOMAA: Älä vaihda vaihdetta, kun työkalu on
käynnissä. Jos vaihteiden vaihtamisessa on ongelmia,
varmista, että nopeuskytkin on työnnetty joko
kokonaan eteenpäin tai kokonaan taaksepäin.
Pikaistukka (kuva 5)
Työkalussa on pikaistukka, joka mahdollistaa istukan
käytön yhdellä kädellä. Vaihda poranterä tai muu
lisävaruste seuraavasti.
1. Lukitse liipaisin OFF-asentoon, kuten edellä
kuvattiin.
2. Tartu istukan mustaan holkkiin yhdellä kädellä
ja pidä toisella kädellä työkalusta. Kierrä holkkia
vastapäivään, jotta haluttu lisävaruste mahtuu.
3. Laita lisävaruste noin 19 mm:n (3/4") istukkaan
ja kiristä tiukasti kiertämällä istukan holkkia
myötäpäivään yhdellä kädellä ja pitämällä työkalua
toisella. Työkalussa on automaattinen karan
lukitus. Sen avulla voit avata ja lukita istukan
yhdellä kädellä.
Kun haluat irrottaa lisävarusteen, toista vaihe 2 yllä.
VAROITUS: Älä yritä kiristää poranteriä
(tai muita lisävarusteita) tarttumalla
istukan etuosaan ja käynnistämällä
työkalun. Se voi vahingoittaa istukkaa ja
aiheuttaa henkilövahingon. Lukitse aina
liipaisinkytkin, kun vaihdat lisävarusteita.
Muista kiristää istukka yksi käsi istukan holkissa
ja toinen käsi työkalussa, jotta varmistat parhaan
kireyden.
ISTUKAN POISTO (KUVA 6)
Käännä säätörengas pora-asentoon ja nopeuskytkin
asentoon 1 (alhainen nopeus). Kiristä istukka
6,35 mm:n (1/4") tai suuremman kuusiokulmaavaimen (ei toimituksessa) lyhyen pään ympärille.
Lyö pidempää päätä puisella vasaralla tai vastaavalla
myötäpäivään kuten kuvassa. Näin ruuvi istukan
sisällä irtoaa.
Avaa istukan leuat kokonaan, laita ruuvimeisseli (tai
tarvittaessa Torx-työkalu) istukan eteen leukojen
väliin ruuvinkannan kiinnittämiseksi. Irrota ruuvi
kääntämällä myötäpäivään (vasenkätinen kierre).
Laita kuusiokulma-avain istukkaan ja kiristä, kuten
kuvassa 6 näytetään. Lyö avainta puisella vasaralla
tai vastaavalla napakasti vastapäivään. Näin istukka
irtoaa niin, että sen voi ruuvata auki käsin.
ISTUKAN ASENNUS (KUVA 7)
Ruuvaa istukka käsin niin pitkälle kuin se menee
ja laita ruuvi (vasenkätinen kierre). Kiristä ruuvi
huolellisesti. Kiristä istukka 6,35 mm:n (1/4") tai
suuremman kuusiokulma-avaimen (ei toimituksessa)
lyhyen pään ympärille ja lyö pidempää päätä puisella
vasaralla myötäpäivään kuten kuvassa. Kiristä ruuvi
uudelleen kääntämällä vastapäivään.
123
SUOMI
Poraus
Käyttö ruuvinvääntimenä
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista.
VAROITUS: Jotta vähennät
henkilöloukkaantumisen riskiä,
varmista AINA, että työkalu on
kiinnitetty tai puristettu paikalleen
tiukasti. Jos poraat ohutta materiaalia,
käytä puista tukikappaletta, joka estää
materiaalin vahingoittumisen.
Käännä rengas poranteräkuvan kohdalle porausta
varten. Valitse suunniteltuun käyttöön sopiva nopeus/
vääntö nopeuskytkimen avulla.
1. Käytä vain teräviä poranteriä. Käytä PUULLE
kierteisporanteriä, talttateriä tai reikäsahoja.
Käytä METALLILLE pikateräksestä (HSS)
valmistettuja kierteisporanteriä tai reikäsahoja.
2. Paina aina suorassa linjassa terän kanssa. Käytä
riittävästi voimaa, jotta terä pureutuu materiaaliin,
mutta älä paina liikaa, jolloin moottori saattaa
sakata tai terä taipua.
3. Pidä työkalua vakaasti molemmilla käsillä, jotta
hallitset poran vääntymisen.
VAROITUS:Pora saattaa sakata,
jos ylikuormitus aiheuttaa yllättävän
vääntymisen. Varaudu aina
sakkaukseen. Tartu poraan vakaasti
molemmilla käsillä, jotta hallitset työkalun
vääntymisen ja vältät loukkaantumisen.
Valitse suunniteltuun käyttöön sopiva nopeus/vääntö
työkalun päällä olevan nopeuskytkimen avulla.
Laita haluttu kiinnitinvaruste istukkaan samalla tavalla
kuin tavallinen poranterä. Harjoittele muutaman
kerran jätepaloille tai piilossa oleviin kohtiin, jotta voit
määrittää kytkinrenkaan oikean asennon.
SUOSITELLUT ENIMMÄISKAPASITEETIT
Alhainen–1
Korkea–2
Terät, Metallin
6,35 mm (1/4") 3,18 mm (1/8")
Poraus
Puu, Tasainen
19,05 mm (3/4") 12,7 mm (1/2")
Poraus
Reikäsahat 19,05 mm (3/4") 15,88 mm (5/8")
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi aseta
suunnanvaihtopainike
lukitusasentoon tai katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
4. JOS PORA SAKKAA, se johtuu tavallisesti
ylikuormituksesta tai väärästä käytöstä.
VAPAUTA LIIPAISIN VÄLITTÖMÄSTI, irrota
terä työstä ja määritä sakkauksen syy. ÄLÄ
NAPSAUTTELE LIIPAISINTA PÄÄLLE JA
POIS PÄÄLTÄ JA YRITÄ KÄYNNISTÄÄ
SAKANNUTTA PORAA – TÄMÄ VOI
VAHINGOITTAA PORAA.
Voiteleminen
5. Jotta minimoit sakkauksen tai materiaalin läpi
murtumisen, paina poraa vähemmän ja hivuta
terä reiän viimeisen osan läpi.
6. Pidä moottori käynnissä, kun vedät terää
poratun reiän läpi. Tämä estää juuttumisen.
Puhdistaminen
7. Säädettävän nopeuden porissa ei ole tarvetta
merkitä porattavaa reikää naskalilla. Aloita reikä
hitaalla nopeudella ja kiihdytä puristamalla
liipaisinta kovempaa, kun reikä on tarpeeksi
syvä, ilman että terä hyppää ulos.
124
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
SUOMI
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALThuoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden
lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot
ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä
palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.
com.
LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota
pistoke sähköpistorasiasta ennen
puhdistamista. Voit poistaa lian ja
rasvan latauslaitteen ulkopinnasta
pyyhkimällä kankaalla tai harjaamalla
pehmeällä muulla kuin metallista
valmistetulla harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Ladattava akku
Jos akun teho heikkenee, se on ladattava. Kun
akku on tullut elinkaarensa päähän, toimita se
kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla.
• Käytä laitetta, kunnes akku tyhjenee. Irrota akku
laitteesta.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie
ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
125
SVENSKA
10,8 V SLADDLÖS BORRSKRUVDRAGARE/DRIVARE
DCD710
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Varvtal obelastad:
1:ans växel
2:ans växel
Max. motstånd (hård/mjukt)
Uteffekt (MWO)
Chuckkapacitet
Maximal borrkapacitet:
Trä
Metall
Vikt (utan batteripaket)
VDC
min-1
min-1
Nm
W
mm
0–400
0–1500
24/15
180
10
mm
mm
kg
20
10
0,91
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med
EN60745-2-1.
LPA emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
65
LWA (ljudeffektnivå)
dB(A)
76
KWA (osäkerhet för angiven ljudnivå) dB(A)
3
Vibration, emissionsvärde ah = m/s²
Osäkerhet K =
m/s²
< 2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
126
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
DCD710
10,8
2/3/4
Li-Ion
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig
laddningstid
för batteripaket
Vikt
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig
laddningstid
för batteripaket
Vikt
VDC
Ah
kg
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
25
(1,3 Ah)
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
55
(3,0 Ah)
0,49
VAC
DCB107
230 V
60
(1,3 Ah)
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
kg
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
kg
min
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
DCB105
230 V
VAC
min
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
SVENSKA
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig
laddningstid
för batteripaket
VAC
min
Vikt
Säkringar
Europa
Dessa produkter uppfyller också direktiv
2004/108/EG (t.o.m. 19.04.2016), 2014/30/EU
(fr.o.m. 20.04.2016) och 2011/65/EU. För mer
information, var god kontakta DEWALT på följande
adress, eller se handbokens baksida.
DCB112
230 V
40
(1,3 Ah)
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
kg
230 Volt verktyg
60
(2,0 Ah)
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
120
(4,0 Ah)
0,36
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
10,8 V SLADDLÖS BORRSKRUVDRAGARE/DRIVARE
DCD710
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Markus Rompel
Teknisk chef
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
09.04.2015
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
127
SVENSKA
b)
c)
d)
e)
f)
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
e) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
128
f)
g)
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
SVENSKA
5) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA
VERKTYG
a) Ladda endast med den laddare som är
specificerad av tillverkaren. En laddare
som passar till en typ av batteripaket kan
ge upphov till brandfara när den används
tillsammans med ett annat batteripaket.
b) Använd elverktygen enbart med därtill
avsedda batteripaket. Användning av andra
batteripaket kan ge upphov till skaderisk och
eldsvåda.
c) När batteripaketet inte används, håll det
borta från andra metallföremål, såsom
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller
andra små metallföremål som kan skapa
en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge
upphov till brännskador eller eldsvåda.
d) Under missbruksförhållanden kan vätska
komma ut från batteriet, undvik kontakt
med denna. Om kontakt oavsiktligt
inträffar, spola med vatten. Om vätska
kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut
från batteriet kan ge upphov till irritation eller
brännskador.
6) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Ytterligare specifika säkerhetsregler
för borrar
• Använd hörselskydd vid slagborrning. Att
utsättas för buller, kan ge hörselskador.
• Använd hjälphandtag om de medföljer
verktyget. Tappad kontroll kan orsaka
personskador.
• Håll elverktyget i de isolerade greppytorna
när arbete utförs där sågtillbehöret kan
komma i kontakt med dolda elledningar eller
dess egen sladd. Kaptillbehör som kommer
i kontakt med en strömförande ledning kan
göra att exponerade metalldelar hos elverktyget
blir strömförande och kan ge användaren en
elektrisk stöt.
Dolda risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2015 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
handbok innehåller viktiga säkerhets- och
bruksanvisningar för batteriladdarna DCB105,
DCB107 och DCB112.
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med
en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batterier. Olika
typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
129
SVENSKA
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230 V hushållsström. Försök inte
att använda någon annan spänning. Detta
gäller inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
Laddarna DCB105, DCB107 och DCB112 lämpar
sig för 10,8 V Li-Ion batterier.
Dessa laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur (fig. 2)
1. Plugga in laddaren (j) i ett lämpligt uttag innan
du sätter in batteripaketet.
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
2. Sätt in batteripaketet (g) i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren
eller placera inte laddaren på ett mjukt
underlag eftersom det kan blockera
ventilationsöppningarna vilket kan resultera
i intern överhettning. Placera laddaren undan
från alla heta källor. Laddaren ventileras genom
öppningar i överkant och underkant av höljet.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt — byt ut dem omedelbart.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen nedan för status för laddningen av
batteripaketet.
Laddningsindikatorer: DCB105
• Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
laddar
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
Varmt/kallt paket fördröjning
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
130
fullständigt laddad
byt ut batteripaketet
Laddningsindikatorer: DCB107, DCB112
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
SVENSKA
*DCB107, DCB112: Den röda lampan fortsätter
att blinka, men en gul indikatorlampa kommer
att lysa under denna operation. När batteriet
har nått lämplig temperatur kommer den gula
lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att
ladda ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att
indikera ett felaktigt batteri genom att vägra att tända
eller genom att visa blinkmönster för problempaket
eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren
och batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
VARM/KALL FÖRDRÖJNING
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett
eller för kallt, kommer den automatiskt att starta en
varm/kall fördröjning, avbryta laddningen tills batteriet
har nått en lämplig temperatur. Laddaren växlar
sedan automatiskt till paketladdningsläge. Denna
funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att ladda med
ungefär halva hastigheten mot ett varmt batteri.
Batteripaketet kommer att laddas med en lägre
hastighet genom hela laddningscykeln och kommer
inte att återgå till maximal laddningshastighet även
om batteriet blir varmt.
ENDAST LITIUM-JON BATTERIPAKET
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddssystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om
elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta
sker placera litiumjon batteriet i laddaren tills det är
fulladdat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteriet i explosiv
atmosfär, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Isättning och
borttagning av batteriet från laddaren kan
antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Aldda endast batteripaketet i DEWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP: När den inte används skall
den läggas på sidan på en stabil
plats så att ingen riskerar att någon
snubblar på den. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men lätt kan vältas.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
131
SVENSKA
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Transport
DEWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga
regler för transport av farligt gods som stipuleras
av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar
FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations
(IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av
farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och
-batterier har klassificerats enligt testresultaten och
de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s
testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta instanser kommer transporten av ett
DEWALT batteripaket att undantas från klassificering
som helt reglerad försändelse av klass 9 farligt
gods. I allmänhet insisterar man i följande två fall på
transport enligt klass 9:
1. Flygtransport av över två DEWALT
litiumjonbatteripaket, när paketet innehåller
endast batteripaket (inga verktyg) och
2. Alla försändelser som innehåller
litiumjonbatterier med en kapacitet på över
100 watt-timmar (Wh). Alla litiumjonbatterier
har kapaciteten i watt-timmar angiven på
batteripaketet.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som
undantagen eller helt reglerad, är det avsändaren
som har ansvaret för att de aktuella bestämmelserna
gällande förpackning, etikettering/märkning och
dokumentation uppfylls.
Transport av batterier kan leda till eldsvåda om
batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med
ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från
material som eventuellt kan komma i kontakt med
dem och orsaka kortslutning.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken
är given enligt bästa vetande och har ansetts vara
korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots
det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som
vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Batteripaket
BATTERITYP
DCD710 arbetar med 10,8 volts batteripaket.
132
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i
denna manual kan etiketterna på laddaren och
batteripaketet visa följande bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före
användning.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar
omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
SVENSKA
Ladda endast DEWALT batteripaket med
avsedda DEWALT laddare. Laddning av
batteripaket med andra än de avsedda
DEWALT batterierna med en DEWALT
laddare kan göra att de brister eller så
kan det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Borr/drivenhet
1 Laddare
1 Li-jon batteripaketet (C1, S1, D1-modellerna)
2 Li-jon batteripaketet (C2, S2, D2-modellerna)
3 Li-jon batteripaketet (C3, S3, D3-modellerna)
1 Låda
1 Instruktionshandbok
OBSERVERA: Batteripaket och laddare är inte
inkluderade med N-modellerna.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. Variabel hastighetskontroll
b. Knapp framåt/bakåt
c. Vridmomentreglage
d. Växlare
e. Snabbchuck
f. Batterilåsknapp
g. Batteripaket
h. Arbetsbelysning
AVSEDD ANVÄNDNING
Denna borrmaskin är avsedd för enkla fastsättningsoch borrarbeten.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna borrskruvdragare är ett professionellt
elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensam för att leka med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: Före hopmontering och
justering, ta alltid ur batteripaketet.
Stäng alltid av verktyget innan du sätter
in eller tar bort batteripaketet.
VARNING: Använd endast DEWALTs
batteripaket och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (fig. 3)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, placera
framåt/bakåt-knappen låst position
eller stäng av verktyget och koppla
bort batteripaketet innan du gör
några justeringar eller tar bort/
installerar tillsatser eller tillbehör.
133
SVENSKA
En oavsiktlig igångsättning kan orsaka
personskada.
OBSERVERA: Se till att batteripaketet (g) är
fullladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET
1. Rikta in batteripaketet mot listerna inuti
handtaget.
2. Skjut den med en fast rörelse på plats till du hör
att låset snäpper på plats.
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN
VERKTYGSHANDTAGET
1. Tryck på låsknappen (f) och dra med
en fast rörelse batteripaketet bort från
verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Laktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (fig. 1, 8)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver en hand på
huvudhandtaget (i).
Variabel hastighetskontroll (fig. 1)
För att slå på verktyget, tryck på strömbrytaren (a).
För att stänga av verktyget, släpp strömbrytaren.
Ditt verktyg är utrustad med en broms. Chucken
kommer att stanna så snart som avtryckaren släpps
helt och hållet.
Den variabla hastighetskontrollen gör att du kan
välja den lämpligaste hastigheten för ett visst
arbete. Ju mer du trycket på avtryckare desto
134
snabbare kommer verktyget att arbeta. För att
maximera verktygets livslängd använd den variabla
hastigheten för att börja borrning av hål eller dra i
fästanordningar.
NOTERA: Kontinuerlig användning inom det variabla
hastighetsområdet rekommenderas inte. Det kan
skada strömbrytaren och bör undvikas.
Väljarknapp framåt/bakåt
(fig. 1)
En väljarknapp framåt/bakåt (b) avgör riktningen hos
verktyget och fungerar även som en låsknapp.
För rotation höger (skruva in) lossa den variabla
hastighetsomkopplaren och tryck på väljaren höger-/
vänstergång på höger sida av verktyget.
För rotation vänster tryck på väljaren höger-/
vänstergång på vänster sida av verktyget. Dne
mittersta positionen låser verktyget i avstängt läge.
Vid byte av position av kontrollknappen se till att
avtryckaren är släppt.
OBSERVERA: Första gången som verktyget körs
efter ett byta av rotationsriktning kan du höra ett klick
vid start. Detta är normalt och indikerar inte något
problem.
Arbetsbelysning (fig. 1)
Det finns en arbetsbelysning (h) placerad under
vridmomentreglaget (c). Arbetsbelysningen kommer
att aktiveras när strömbrytaren tycks in.
OBSERVERA: Arbetsbelysningen är till för belysning
av den direkta arbetsytan och är inte avsedd att
användas som ficklampa.
Vridmomentreglage (fig. 1)
Vridmomentreglaget (c) är tydligt markerat med siffror
och en symbol för borrning. Reglaget bör roteras
tills önskad inställning hittats ovanpå verktyget.
Positionerare finns i reglaget för att elliminera
gissningen när vridmoment väljs. Ju högre siffra på
reglaget desto högre vridmoment och desto större
fästelement kan skruvas. För att låsa kopplingen för
borrningarbete flytta till borrpositionen.
NOTERA: När borrskruvdragaren används för att
borra hål, se till att vridmomentreglaget är inställt så
att figuren på borren är i linje med mittlinjen längst upp
på verktyget. Om detta inte görs kan kopplingen slira
när du ska borra.
Hastighetsväljare med två lägen
(fig. 1, 4)
Den här borren har två olika hastighetslägen, vilket gör
den mer flexibel.
SVENSKA
Så här väljer du en låg hastighet och ett högt
vridmoment: Stäng av verktyget och vänta tills det
har stannat. Skjut hastighetsväljaren (d) framåt (mot
chucken). Så här väljer du en hög hastighet och ett
lågt vridmoment: Stäng av verktyget och vänta tills det
har stannat. Skjut tillbaka hastighetsväljaren (bort från
chucken).
NOTERA: Flytta inte hastighetsväljaren när verktyget
är påslaget. Om du har problem med att växla, se till
att hastighetsväljaren är tryckt antingen helt framåt
eller helt bakåt.
liknande och slå in nyckeln kraftigt moturs. Då lossar
chucken så att den kan skruvas av för hand.
Nyckellös enkel chuckhylsa (fig. 5)
Borrning
Ditt verktyg har en nyckellös chuck med en roterande
hylsa, för enhandsanvändning av chucken. För att
sätta in en borrspets eller annat tillbehör, följ dessa
steg.
1. Lås avtryckaren i AV (OFF)-läget så som tidigare
beskrivits.
2. Greppa chuckens svarta hylsa med en hand,
och använd din andra hand för att hålla fast
verktyget. Vrid hylsan moturs tillräckligt långt så
att chucken öppnar tillräckligt för att ta emot
det önskade tillbehöret.
3. Sätt in tillbehöret cirka 19 mm (3/4") i chucken,
och dra åt ordentligt genom att vrida chuckhylsan
medurs med en hand, medan du håller verktyget
med den andra handen. Verktyget är utrustat
med en automatisk spindellåsmekanism. Denna
gör att du kan öppna och stänga chucken med
en hand.
Frigör tillbehöret genom att upprepa steg 2 ovan.
VARNING: Försök inte att dra åt
borrspetar (eller något annat tillbehör)
genom att greppa chuckens framdel och
sätta igång verktyget. Skada på chucken
och personskada kan uppstå. Släpp alltid
avtryckaren när du byter tillbehör.
Se till att dra åt chucken med en hand på
chuckhylsan och den andra handen på verktyget för
maximal åtdragning.
BORTTAGNING AV CHUCK (FIG. 6)
Sätt vridmomentreglaget i borrläge och
hastighetsväljaren i läge 1 (låg hastighet). Dra åt
chucken runt den korta änden av en sexkantsnyckel
(medföljer inte) på 6,35 mm (1/4") eller större.
Använd en träplugg eller liknande och slå in den
längre änden medurs enligt beskrivningen. Då lossar
skruven i chucken.
Öppna chuckens käkar helt, sätt in skruvmejseln
(eller torx-verktyg om det behövs) i chuckens
framdel mellan käkarna för att fästa skruvhuvudet.
Ta bort skruven genom att vrida medurs
(vänstergängad). Placera sexkantsnyckeln i chucken
enligt beskrivningen i figur 6. Använd en träbit eller
MONTERING AV CHUCK (FIG. 7)
Skruva i chucken för hand så långt det går och
sätt i skruven (vänstergängad). Dra åt skruven
ordentligt. Dra åt chucken runt den korta änden av
en sexkantsnyckel (medföljer inte) på 6,35 mm (1/4")
eller större och slå in den längre änden medurs med
en träplugg enligt beskrivningen. Dra åt skruven en
gång till genom att vrida moturs.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, stäng av verktyget
och koppla bort det från strömkällan
innan du gör några justeringar eller tar
bort/installerar tillsatser eller tillbehör.
VARNING: För att minska risken för
allvarliga personskador, SE ALLTID
till att arbetsstycket är förankrat eller
fastsatt ordentligt. Vid borrning i tunt
material, använd en träbit på baksidan
för att förhindra skador på materialet.
Vrid reglaget till borrbitspositionens symbol för
borrning. Välj det önskade intervallet för hastighet/
vridmoment genom att använda växelbytaren, så att
det matchar hastigheten och vridmomentet för det
planerade arbetsmomentet.
1. Använd endast vassa borr. För TRÄ, använd
vridborrspetsar, flatborrar, eldrivna navarspetsar
eller hålsågar. För METALL, använd
höghastighets stålborrspetsar eller hålsågar.
2. Använd alltid tryck direkt i en rak linje med
bitsen. Använd tillräckligt med tryck för att
bitsen skall fästa, men tryck inte så hårt att
motorn stannar eller bitsen påverkas.
3. Håll fast verktyget med båda händerna för att
kontrollera vridningen hos verktyget.
VARNING: Borren kan fastna om
överbelastningen orsakar en plötslig
vridning. Förvänta dig alltid att den kan
fastna. Håll fast verktyget med båda
händerna för att kontrollera vridningen
och för att förhindra skador.
4. OM BORREN FASTNAR beror det vanligtvis
på att den överbelastats eller används felaktigt.
SLÄPP STRÖMBRYTAREN OMEDELBART,
ta bort bitsen från arbetsstycket och kontrollera
orsaken till stoppet. KLICKA INTE PÅ OCH
AV PÅ AVTRYCKAREN I ETT FÖRSÖK
ATT STARTA EN BORR SOM FASTNAT DETTA KAN SKADA VERKTYGET.
135
SVENSKA
5. För att minimera att den fastnar eller bryter
igenom materialet, minska trycket på borren
och för sakta bitsen genom det sista delen av
hålet.
6. Kör motorn medan bitsen dras tillbaka ut ur
hålet. Detta hjälper till att förhindra att den
fastnar.
7. Med borrmaskiner med variabel hastighet finns
det inget behov av att stansa mittpunkten
där borrning skall ske. Använd en långsam
hastighet för att börja borrningen och öka
hastigheten genom att trycka på avtryckaren
när hålet är tillräckligt djupt för att inte bitsen
skall hoppa ut.
Skruvmejselarbete
Välj det önskade intervallet för hastighet/vridmoment
genom att använda växelbytaren överst på
verktyget, så att det matchar hastigheten och
vridmomentet för det planerade arbetsmomentet.
För in önskat fästtillbehör i chucken såsom du
gör med alla borrbitsar. Provkör några gånger på
skräpbitar eller osynliga områden för att avgöra
korrekt position av växelreglaget.
MAXIMAL REKOMMENDERAD KAPACITET
Bits, Metallborrning
Trä, Planborrning
Hålsågar
Låg
hastighet–1
6,35 mm
(1/4")
19,05 mm
(3/4")
19,05 mm
(3/4")
Hög
hastighet–2
3,18 mm
(1/8")
12,7 mm
(1/2")
15,88 mm
(5/8")
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, placera
framåt/bakåt-knappen låst position
eller stäng av verktyget och koppla
bort batteripaketet innan du gör
några justeringar eller tar bort/
installerar tillsatser eller tillbehör.
En oavsiktlig igångsättning kan orsaka
personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
136
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget;
sänk aldrig ner någon del av verktyget i
en vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE
VARNING: Fara för stöt. Koppla bort
laddaren från växelströmsuttaget före
rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas
från laddarens exteriör genom att
använda en trasa eller en mjuk ickemetallisk borste. Använd inte vatten eller
några rengöringslösningar.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
SVENSKA
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
Uppladdningsbart batteripaket
Detta batteripaket för långvarigt bruk måste laddas
upp när det inte åstadkommer tillräcklig effekt på
arbetsmoment som det lätt kunde klara tidigare. Vid
slutet av dess tekniska livslängd, kassera det med
vederbörlig hänsyn till vår miljö:
• Kör slut på batteripaketet helt och hållet, och ta
därefter ut det ur verktyget.
• Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på
en återvinningsstation. De insamlade
batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
137
TÜRKÇE
10,8 V ŞARJLI MATKAP/TORNAVIDA
DCD710
Tebrikler!
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DCD710
Voltaj
VDC
10,8
Tip
2/3/4
Akü tipi
Li-Ion
Yüksüz hız:
1. vites
2. vites
Akü
DCB123
DCB125
DCB127
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
VDC
10,8
10,8
10,8
Kapasite
Ah
1,5
1,3
2,0
Ağırlık
kg
0,2
0,2
0,2
dev/dak
dev/dak
0–400
0–1500
Akü tipi
Voltaj
Maks. tork (sert/yumuşak)
Nm
24/15
Güç Çıkışı (MWO)
W
180
Mandren kapasitesi
mm
10
Maksimum delme kapasitesi:
Ahşap
mm
Metal
mm
20
10
Ağırlık (aküsüz)
kg
0,91
EN60745-2-1 uyarınca gürültü değerleri ve titreşim
değerleri (triaks vektör toplamı):
LPA (emisyon ses
basıncı seviyesi)
dB(A)
65
LWA (ses güç seviyesi)
dB(A)
76
KWA (verilen ses seviyesi
için belirsizlik)
dB(A)
3
Titreşim emisyon değeri ah=
Belirsizlik değeri K =
m/s
m/s²
²
< 2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
138
Şarj Cihazı
Anaşebeke
voltajı
DCB105
VAC
230 V
Akü tipi
Li-Ion
Bataryaların
yaklaşık şarj
olma süreleri
dak
Ağırlık
kg
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Şarj Cihazı
Anaşebeke
voltajı
30
(1,5 Ah)
DCB107
230 V
VAC
Akü tipi
Li-Ion
Bataryaların
yaklaşık şarj
olma süreleri
dak
Ağırlık
kg
60
(1,3 Ah)
70
90
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
140
185
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,29
TÜRKÇE
Şarj Cihazı
DCB112
Ana-şebeke
voltajı
VAC
230 V
Akü tipi
Li-Ion
Bataryaların
yaklaşık şarj
olma süreleri
dak
Ağırlık
kg
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC (19.04.2016
tarihine kadar), 2014/30/EU (20.04.2016 tarihinden
itibaren) ve 2011/65/EU Direktifleriyle uyumludur.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına
bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
0,36
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
10,8 V ŞARJLI MATKAP/TORNAVIDA
DCD710
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-1:2010 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
09.04.2015
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
139
TÜRKÇE
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
140
d)
e)
f)
g)
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
TÜRKÇE
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Matkap/Tornavidalar için Özel
Ek Güvenlik Önlemleri
• Aletle birlikte verilen yardımcı tutamakları
kullanın. Kontrol kaybı yaralanmaya neden
olabilir.
• Kesici aletin, gömülü elektrik kablolarına
veya kendi kablosuna temas etmesine
yol açabilecek durumlarda elektrikli aleti
izole edilmiş saplarından tutun. Kesim
aksesuarı elektrik akımı bulunan kablolarla
temas ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken
metal parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek
elektrik çarpmasına yol açabilir.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme kaybı.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2015 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DCB105,
DCB107 ve DCB112 şarj cihazları ile ilgili önemli
güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
• Darbeli matkap işlemleri sırasında kulak
koruması kullanın. Gürültüye maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
141
TÜRKÇE
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA
veya daha az kaçık akımla kullanılmasını
öneriyoruz.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DEWALT
şarjlı akülerini şarj edin. Diğer akü
türleri patlayarak kişisel yaralanmaya
ve hasara neden olabilir.
•
•
•
DİKKAT: Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
142
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken,
yabancı maddeler tarafından kısa
devre yapılabilir. Bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla iletken nitelikteki
taşlama tozu, metal yongalar, çelik
yünü, alüminyum folyo veya metal
parçacık birikimi gibi yabancı maddeler
şarj cihazının yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuvada akü yokken
şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini
temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DEWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya
koymayın veya şarj cihazını havalandırma
deliklerini kapatıp aşırı iç sıcaklığa
•
•
•
•
neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun. Şarj
cihazı muhafazanın üstündeki ve altındaki
delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici,
servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi
tarafından derhal değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DCB105, DCB107 ve DCB112 şarj cihazları 10,8 V
Lityum İyon akülerle çalışır.
Bu şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Şarj Etme (şek. [fig.] 2)
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının (j) fişini
uygun prize takın.
2. Aküyü (g) şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj)
ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
TÜRKÇE
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj
edin.
Şarj İşlemi
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki tablolara
bakın.
Şarj göstergeleri: DCB105
şarj oluyor
dolu
sıcak/soğuk gecikmesi
bataryayı değiştirin
Şarj göstergeleri: DCB107, DCB112
şarj oluyor
dolu
sıcak/soğuk gecikmesi*
*DCB107, DCB112: Bu işlem esnasında
kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Batarya
uygun bir sıcaklığa ulaştığında, sarı ışık
kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine devam
edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir bataryayı şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve
akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis
merkezine gönderin.
SICAK/SOĞUK PAKET GECİKMESİ
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya
tespit ettiğinde, otomatik olarak Sıcak/Soğuk
Gecikmesini başlatarak batarya uygun sıcaklığa
gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik
maksimum batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir akü takımı sıcak bir akü takımının
yarısı oranında şarj olacaktır. Akü takımı tüm
şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj
olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
YALNIZCA LİTYUM İYON BATARYALAR
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya
tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse
alet otomatik olarak kapatılacaktır. Bu durum
gerçekleşirse lityum iyon aküyü tamamen şarj
olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü şarj
cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz
veya dumanları tutuşturabilir.
• Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye
(104 ˚F) ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı
yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya
kullanmayın.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
143
TÜRKÇE
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız
zaman, devrilme veya düşme
tehlikesine yol açmayacağı dengeli
bir yüzeye yan tarafının üzerine
yerleştirin. Büyük akülere sahip bazı
aletler akünün üzerinde dik durabilir,
ancak bunlar kolayca devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Nakliyat
DEWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin
Nakliyesi Hakkında BM Tavsiyeleri; Uluslararası
Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde
Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı
Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve
Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli madde
Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm
düzenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon
bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu
Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin
38.3. bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda, DEWALT bataryaların nakliyatı
tamamen düzenlenmiş Sınıf 9 Tehlikeli madde
sınıfının dışında kalmaktadır. Genel olarak, Sınıf 9
gerektiren iki örnek şunlardır:
1. İki adetten fazla DEWALT lityum-iyon
bataryanın, pakette yalnızca bataryalar varken
144
(hiçbir alet olmadan) hava yoluyla taşınması,
ve
2. Enerji derecesi 100 Watt Saat (Wh)’den
fazla olan lityum-iyon bataryaların herhangi
bir şekilde taşınması. Tüm lityum-iyon
bataryaların paketlerinde Waat Saat değeri
belirtilmiştir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen
düzenlenmiş de olsa, paketleme, etiketleme
ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son
düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Batarya nakliyatında, batarya kutuplarının istemsiz
şekilde iletken maddelerle temas ederek yangına
sebep vermesi ihtimali vardır. Batarya nakliyatı
yaparken, batarya kutuplarının iyi korunduğundan
ve kutuplarla temas edip kısa devreye sebep
olabilecek maddelerden iyi şekilde izole
edildiğinden emin olun.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi
niyetle yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih
itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat,
sözlü veya zımnen hiçbir garanti verilmemektedir.
Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle
uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
AKÜ
AKÜ TİPİ
DCD710 10,8 volt aküyle çalışır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan resimli grafiklere ek olarak,
şarj cihazı ve akü takımı üzerindeki resimli grafikler
aşağıdakileri gösterebilir:
TÜRKÇE
3 Li-Ion akü (C3, S3, D3 modelleri)
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
1 Alet Kutusu
1 Kullanım kılavuzu
Akü şarj oldu.
NOT: N modelleriyle birlikte akü ve şarj cihazı
verilmemektedir.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Akü arızalı.
Tanımlama (şek. 1)
Şarj süresi için Teknik veriler
bölümüne bakın.
Akü şarj oluyor.
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
a. Değişken hız tetik düğmesi
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
b. İleri/geri düğmesi
Suya maruz bırakmayın.
d. Vites değiştirici
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
e. Anahtarsız mandren
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj
edin.
g. Akü
c. Tork ayarlama bileziği
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
DEWALT bataryalarını yalnızca
onlar için tasarlanmış olan DEWALT
şarj cihazlarıyla şarj edin. DEWALT
bataryaları haricindeki bataryaların
DEWALT şarj aletleriyle şarj edilmesi
patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep
olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Matkap/tornavida
1 Şarj cihazı
1 Li-Ion akü (C1, S1, D1 modelleri)
f. Akü serbest bırakma düğmesi
h. Çalışma Işığı
KULLANIM ALANI
Bu matkap/tornavida hafif sıkma ve delme
uygulamaları içindir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu matkap/tornavida profesyonel bir elektrikli
alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
• Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak
üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti ancak
güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından
cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi
veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir. Çocuklar, aletle
oynamalarını önlemek amacıyla kontrol altında
tutulmalıdır.
2 Li-Ion akü (C2, S2, D2 modelleri)
145
TÜRKÇE
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının şebeke
voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik
veriler bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Montaj ve ayarlama işleminden
önce, her zaman aküyü çıkarın. Aküyü
takıp çıkarmadan önce her zaman aleti
kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve
şarj aletleri kullanın.
Alete akü takma ve çıkarma
(şek. 3)
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma
riskini azaltmak için, herhangi bir
ayar yapmadan veya ekleri ya da
aksesuarları çıkarmadan/takmadan
önce ileri/geri düğmesini kilitli
konuma getirin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
NOT: Akünün (g) tamamen şarjlı olduğundan emin
olun.
AKÜYÜ ALETIN KOLUNA TAKMA
1. Aküyü kolun içindeki raylarla hizalayın.
2. Kilidin yerine oturduğunu duyana kadar yerine
doğru sıkıca kaydırın.
146
AKÜYÜ ALETTEN ÇIKARMA
1. Serbest bırakma düğmesine (f) basın ve
aküyü sıkıca çekerek aletin kolundan çıkarın.
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir..
Uygun El Pozisyonu (şek. 1, 8)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir elin ana kol (i) üzerinde
olduğu konumdur.
Değişken Hız Tetik Düğmesi
(şek. 1)
Aleti açmak için, tetik düğmesine basın (a). Aleti
kapatmak için ise, tetik düğmesini serbest bırakın.
Aletiniz bir frenle donatılmıştır. Mandren, tetik
düğmesi tamamen serbest bırakılınca durur.
Değişken hız düğmesi özel bir uygulama için
en iyi hızı seçmenizi sağlar. Tetiğe daha fazla
basarsanız, alet daha hızlı çalışır. Maksimum alet
ömrü için, değişken hızı yalnızca başlangıç delikleri
veya sabitleyiciler için kullanın
NOT: Değişken hız aralığında sürekli kullanım
önerilmez. Düğmeye zarar verebileceğinden
bundan kaçınılmalıdır.
İleri/Geri Kontrol Düğmesi
(şek. 1)
Bir ileri/geri kontrol düğmesi (b) aletin yönünü
belirler ve aynı zamanda kilitleme düğmesi olarak
görev yapar.
TÜRKÇE
İleri dönüşü seçmek için, tetik düğmesini bırakın ve
aletin sağ tarafındaki ileri/geri kontrol düğmesine
basın.
Geriyi seçmek için, aletin sol tarafındaki ileri/geri
kontrol düğmesine basın. Kontrol düğmesinin
ortadaki konumu aleti kapalı konumda kilitler.
Kontrol düğmesinin konumunu değiştirirken, tetiğin
serbest olduğundan emin olun.
NOT: Dönüş yönü değiştirildikten sonra alet ilk kez
çalıştırıldığında, başlangıçta bir tık sesi duyabilirsiniz.
Bu normaldir ve bir sorunu göstermez.
Çalışma Lambaları (şek. 1)
Tork ayarlama bileziği (c) etrafına yerleştirilmiş üç
adet çalışma lambası (h) bulunmaktadır. Çalışma
lambası tetik düğmesine basıldığında devreye
girer.
NOT: Çalışma lambası, el feneri olarak kullanılması
için değil yakın çalışma yüzeyinin aydınlatması için
tasarlanmıştır.
Tork Ayarlama Bileziği (şek. 1)
Tork ayarlama bileziği (c) sayılarla ve bir matkap
ucu simgesiyle açıkça işaretlenmiştir. Bilezik,
istenen ayar aletin üstüne gelene kadar çevrilmelidir.
Sabitleme torkunu seçerken tahmini ortadan
kaldırmak için bilezikte yer bulucular sunulmuştur.
Bileziğin üzerindeki sayı ne kadar büyükse, tork
o kadar yüksek ve vidalanacak sabitleyici o kadar
büyüktür. Kavramayı delme işlemleri için kilitlemek
için matkap ucu konumuna getirin.
NOT: Matkap/tornavidayı delik delmek için
kullanırken, Tork ayarlama bileziğinin matkap
simgesine ayarlanmış ve aletin üst kısmındaki
merkez çizgisiyle hizalanmış olduğundan emin olun.
Bunun yapılmaması, delik delme işlemi sırasında
kavramanın kaymasına neden olur.
İki Hızlı Vites (şek. 1, 4)
Matkap/tornavidanın iki hız özelliği daha fazla
kullanışlılık için vites değiştirebilmenizi sağlar.
Düşük hızlı, yüksek torklu ayarı seçmek için, aleti
kapatın ve durmasını bekleyin. Vites değiştiriciyi
(d) ileri doğru (mandrene doğru) kaydırın. Yüksek
hızlı, düşük torklu ayarı seçmek için, aleti kapatın
ve durmasını bekleyin. Vites değiştiriciyi geri doğru
kaydırın (mandrenden uzağa).
NOT: Alet çalışırken vites değiştirmeyin. Vites
değiştirmekte zorluk yaşıyorsanız, iki hızlı
vites değiştiricinin tamamen ileride veya geride
olduğundan emin olun.
Anahtarsız Mandren (şek. 5)
Aletiniz mandreni tek elle kullanabilmeniz için, bir
anahtarsız mandren sunar. Bir matkap ucu veya
başka bir aksesuar takmak için, aşağıdaki adımları
izleyin.
1. Daha önce anlatıldığı şekilde tetiği OFF
(KAPALI) konumda kilitleyin.
2. Bir elinizle mandreni siyah kısmından diğer
elinizle de aleti tutun. Mandreni saat yönü
tersi istikametinde çevirerek istenen aksesuarı
alacak konuma getirin.
3. Aksesuarı yaklaşık 19 mm (3/4") mandren
içine sokun ve bir elle aleti tutarken diğer elle
mandreni saat yönünde çevirerek sıkın. Alet bir
mil kilidi mekanizmasıyla donatılmıştır. Bu, bir
elinizle mandreni açıp kapatmanızı sağlar.
Aksesuarı çıkarmak için, yukarıdaki 2. adımı
tekrarlayın.
UYARI: Mandrenin ön kısmını tutup
aleti çevirerek matkap ucu (veya
başka herhangi bir aksesuar) takmayı
denemeyin. Mandren hasarına veya
yaralanmaya neden olabilir. Aksesuar
değiştirirken daima tetik düğmesini
kilitleyin.
Maksimum sıkılık için bir elle mandreni sıkarken
diğer elle de aleti tutun.
MANDREN DEĞIŞIMI (ŞEK. 6)
Ayar rakorunu “matkap” konumuna ve vites
değiştiriciyi de 1. konuma (düşük hız) ayarlayın.
6,35 mm (1/4") veya daha büyük bir altıgen
anahtarın kısa ucunu (birlikte verilmez) mandrene
sıkıştırın. Ahşap bir tokmak veya benzeri nesneyle
gösterildiği gibi, anahtarın uzun ucuna saat
yönünde vurun. Bu, mandren içindeki vidayı
gevşetir.
Mandren dişlerini tamamen açın, vida kafasını
kavramak için bir tornavidayı (veya gerekirse tork
anahtarını) mandren dişleri arasından sokun.
Vidayı saat yönünde (sol vida) çevirerek sökün.
Şekil 6’da gösterildiği gibi altıgen anahtarı mandren
için yerleştirip sıkın. Bir ahşap tokmak veya
benzer nesne kullanarak, anahtara saat yönü
tersi istikametinde sertçe vurun. Bu, mandreni elle
sökülecek kadar gevşetir.
MANDREN TAKILMASI (ŞEK. 7)
Mandreni gidebildiği kadar elle vidalayın ve
vidayı (sol vida) takın. Vidayı iyice sıkın. 6,35 mm
(1/4") veya daha büyük bir altıgen anahtarın
(birlikte verilmez) kısa ucunu mandrene sıkıştırın,
anahtarın uzun ucuna gösterildiği şekilde ahşap
147
TÜRKÇE
bir tokmakla saat yönünde vurun. Vidayı saat yönü
tersi istikametinde tekrar sıkın.
Delme İşlemi
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için herhangi bir ayar yapmadan ya da
parça veya aksesuarları söküp takmadan
önce aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
UYARI: Kişisel yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA üzerinde çalışılan
parçanın sıkıca sabitlendiğinden veya
sıkıştırıldığından emin olun. İnce
malzemeleri deliyorsanız, malzemenin
hasar görmesini engellemek için ahşap bir
“destekleme” bloğu kullanın.
Delme için tork ayar bileziğini matkap ucu konumuna
çevirin. Planlanan çalışmaya uygun hız/tork aralığını
seçmek için vites değiştiriciyi kullanın.
1. Yalnızca keskin matkap uçları kullanın. AHŞAP
için, ahşap matkap uçlar, maça uçlar veya
delik testereler kullanın. METAL için, yüksek
hızlı çelik (HHS), uçlar veya delik testereler
kullanın.
2. Her zaman uçla düz bir çizgi halinde basınç
uygulayın. Matkabın delmesini sürdürmesine
yetecek, ancak motoru durdurmayacak
veya ucu saptırmayacak derecede basınç
uygulayın.
3. Matkabın dönme hareketini kontrol etmek için
aleti iki elinizle sıkıca tutun.
UYARI: Matkap ani bir dönmeye
neden olacak şekilde aşırı yüklendiyse
durabilir. Her zaman durmasını
bekleyin. Dönme hareketini kontrol
edip yaralanmayı önlemek için matkabı
iki elinizle sıkıca kavrayın.
4. MATKAP DURURSA, bunun nedeni genellikle
aşırı yüklenmesi veya yanlış kullanılmasıdır.
TETİĞİ DERHAL BIRAKIN, ucu çıkarın ve
durma nedenini belirleyin. DURMUŞ BİR
MATKABI ÇALIŞTIRMAK İÇİN TETİĞİ AÇIP
KAPATMAYIN — BU, MATKABA ZARAR
VEREBİLİR.
5. Durmayı veya malzemenin kırılmasını en aza
indirmek için, matkabın üzerindeki basıncı
azaltın ve ucu deliğin son parçasının içinden
çıkarın.
6. Ucu bir delinmiş delikten dışarıya doğru
çekerken motoru çalışır durumda tutun. Bu,
sıkışmayı önlemeye yardımcı olur.
7. Değişken hızlı matkaplarda, delinecek noktayı
ortalamaya gerek yoktur. Bir deliği açmaya
başlamak için düşük hız kullanın ve delik uç
kaymayacak kadar derin olduğunda tetiği
daha sert sıkarak hızlandırın.
Tornavida Özelliği
Planlanan çalışmaya uygun hız/tork aralığını
seçmek için aletin üst kısmındaki iki hızlı vites
değiştiriciyi kullanın.
İstediğiniz sabitleyici aksesuarını herhangi bir
matkap ucunu taktığınız gibi mandrene takın. Tork
ayar bileziğinin doğru konumunu belirlemek için
artık malzemelerin veya görünmeyen bölgelerin
üzerinde birkaç deneme yapın.
ÖNERILEN MAKSIMUM KAPASITELER
Uçlar, Metal
Delme
Ahşap, Düz
Delme
Delik Testerele
Düşük Hız–1 Yüksek Hız–2
6,35 mm
3,18 mm
(1/4")
(1/8")
19,05 mm
12,7 mm
(3/4")
(1/2")
19,05 mm
15,88 mm
(3/4")
(5/8")
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma
riskini azaltmak için, herhangi bir
ayar yapmadan veya ekleri ya da
aksesuarları çıkarmadan/takmadan
önce ileri/geri düğmesini kilitli
konuma getirin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
148
TÜRKÇE
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri dönüştürülür ve uygun şekilde
bertaraf edilir.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
149
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 10,8 V
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
DCD710
Συγχαρητήρια!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DCD710
Τάση
10,8
VDC
Τύπος
2/3/4
Τύπος μπαταρίας
Li-Ion
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:
1η ταχύτητα
2η ταχύτητα
min-1
min-1
0–400
0–1500
Μέγ. ροπή (σκληρό/μαλακό)
Nm
24/15
Ισχύς εξόδου (MWO)
W
180
mm
10
Μέγιστη διατρητική ικανότητα:
Ξύλο
mm
Μέταλλο
mm
20
10
Μέγεθος τσοκ
Βάρος
(χωρίς πακέτο μπαταριών)
kg
0,91
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών
ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-1:
Μπαταρία
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
65
Τύπος μπαταρίας
LWA (επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
76
KWA (αβεβαιότητα για το
δοθέν επίπεδο ήχου)
Τιμή εκπομπής
κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
dB(A)
3
m/s
m/s²
< 2,5
1,5
DCB127
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Τάση
VDC 10,8
10,8
10,8
Χωρητικότητα
Ah
1,5
1,3
2,0
Βάρος
kg
0,2
0,2
0,2
Φορτιστής
²
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
150
DCB123 DCB125
Τάση
ηλεκτρικού
δικτύου
DCB105
VAC
Τύπος μπαταρίας
230 V
Li-Ion
Προσεγγιστικός min
25
30
40
χρόνος φόρτισης
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
πακέτων μπαταριών
55
70
(3,0 Ah) (4,0 Ah)
Βάρος
kg
0,49
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Φορτιστής
Τάση
ηλεκτρικού
δικτύου
DCB107
VAC
Τύπος μπαταρίας
230 V
Li-Ion
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Προσεγγιστικός min
60
70
90
χρόνος φόρτισης
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
πακέτων μπαταριών
140
185
(3,0 Ah) (4,0 Ah)
Βάρος
kg
0,29
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Φορτιστής
Τάση
ηλεκτρικού
δικτύου
DCB112
VAC
Τύπος μπαταρίας
230 V
Li-Ion
Προσεγγιστικός min
40
45
60
χρόνος φόρτισης
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
πακέτων μπαταριών
90
120
(3,0 Ah) (4,0 Ah)
Βάρος
kg
0,36
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
10,8 V ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
DCD710
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με
τις Οδηγίες 2004/108/EK (έως 19/04/2016),
2014/30/ΕΕ (από 20/04/2016) και 2011/65/ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
09.04.2015
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
151
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός
σας με γειωμένες επιφάνειες όπως
σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες κουζινών
και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
152
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
α) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν
τύπο μπαταριών, μπορεί να ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με τις ειδικά καθορισμένες
μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών άλλου
153
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και
πυρκαγιάς.
γ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται,
διατηρείτε την μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά,
καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρική επαφή μεταξύ των δύο
ακροδεκτών της μπαταρίας. Η
βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και πυρκαγιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε
περίπτωση που το υγρό έλθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί
κανόνες ασφαλείας για
δραπανοκατσάβιδα
• Φοράτε προστατευτικά ακοής κατά την
κρουστική διάτρηση. Η έκθεση σε θόρυβο
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
• Χρησιμοποιείτε τη(τις) βοηθητική(-ές)
λαβή(-ές), αν παρέχεται(-ονται) μαζί με
το εργαλείο. Η απώλεια ελέγχου μπορεί να
προκαλέσει σωματική βλάβη.
• Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν
εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα
καλώδια ή με το ίδιο του το καλώδιο. Αν
αξεσουάρ κοπής έρθει σε επαφή με καλώδιο
υπό τάση, μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική
τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του
ηλεκτρικού εργαλείου και να προκληθεί
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
154
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων επειδή τα αξεσουάρ
θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2015 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για τους φορτιστές μπαταριών DCB105,
DCB107 και DCB112.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη
χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30 mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
φορτίζετε μόνο επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών μπορεί να εκραγούν
προκαλώντας τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, ο φορτιστής μπορεί
να βραχυκυκλωθεί από ξένο υλικό.
Πρέπει να κρατάτε μακριά από τις
κοιλότητες του φορτιστή ξένα υλικά
αγώγιμης φύσης, όπως είναι, αλλά
χωρίς να περιορίζονται σε, σκόνη από
εργασίες λείανσης, μεταλλικά ρινίσματα,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DEWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή
χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
πάνω στο φορτιστή και μην τοποθετήσετε
το φορτιστή σε μαλακή επιφάνεια που θα
μπορούσε να αποφράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να γίνει αιτία ανάπτυξης
υπερβολικής εσωτερικής θερμότητας.
Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από
οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής
αερίζεται μέσω ανοιγμάτων στο πάνω και στο
κάτω μέρος του περιβλήματος.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά—
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
• Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
155
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DCB105, DCB107 και DCB112
δέχονται μπαταρίες 10,8 V Li-Ion.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί έτσι ώστε η λειτουργία τους να είναι όσο
το δυνατό πιο εύκολη.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. [fig.] 2)
1. Συνδέστε το φορτιστή (j) σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία (g) στον φορτιστή.
Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη (φόρτιση)
αναβοσβήνει συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι
έχει ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη
απόδοση και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών
Li-Ion, φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών
πριν την πρώτη χρήση.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες για την
κατάσταση φόρτιση του πακέτου μπαταρίας.
Ενδείξεις φόρτισης: DCB105
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού πακέτου
μπαταριών
αντικαταστήστε το πακέτο μπαταριών
Ενδείξεις φόρτισης: DCB107, DCB112
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*DCB107, DCB112: Στη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα συνεχίσει
να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια
κίτρινη ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία
φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία, η
156
κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα
φορτίσουν μια μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη.
Ο φορτιστής θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας
μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας
την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το
φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ/ΨΥΧΡΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με
υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία,
ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση θερμού/
ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη
φόρτιση έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε
κατάλληλη θερμοκρασία. Κατόπιν, ο φορτιστής
αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου. Αυτή η
λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
Ένα κρύο πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται με
περίπου τη μισή ταχύτητα από ένα ζεστό πακέτο
μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται
σε αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο
φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη
ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία
θερμανθεί.
ΜΟΝΟ ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ-ΙΟΝΤΩΝ
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
αν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τη
μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες
φόρτισης που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε
μπαταρία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή των
αναθυμιάσεων.
• Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
• Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
φορτιστές DEWALT.
• ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 °F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν
χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά
του σε σταθερή επιφάνεια, όπου
δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης.
Ορισμένα εργαλεία με μεγάλα πακέτα
μπαταριών μπορούν να στέκονται
όρθια πάνω στο πακέτο μπαταριών
αλλά μπορεί να πέσουν εύκολα αν
σπρωχτούν.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μεταφορά
Οι μπαταρίες DEWALT συμμορφώνονται με όλους
τους εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών
προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται από τα
βιομηχανικά και νομικά πρότυπα, στα οποία
περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών, οι κανονισμοί μεταφοράς επικίνδυνων
αγαθών της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών
(IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί περί
επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή
συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές
επικίνδυνων αγαθών (ADR). Τα στοιχεία και
οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38.3 του Εγχειριδίου
και κριτηρίων δοκιμών των συστάσεων των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά
επικίνδυνων αγαθών.
157
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποστολή
ενός πακέτου μπαταριών DEWALT θα εξαιρείται
από την ταξινόμηση ως πλήρως ρυθμιζόμενο
επικίνδυνο υλικό Κατηγορίας 9. Γενικά, οι
δύο περιπτώσεις όπου χρειάζεται μεταφορά
Κατηγορίας 9 είναι:
1. Αεροπορική μεταφορά περισσότερων από δύο
πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων DEWALT
όταν η συσκευασία περιέχει μόνο πακέτα
μπαταριών (όχι εργαλεία), και
2. Οποιαδήποτε μεταφορά περιλαμβάνει
ένα πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων με
ενεργειακή διαβάθμιση μεγαλύτερη των 100
Βαττωρών (Wh). Σε όλες τις μπαταρίες λιθίουιόντων, η διαβάθμιση Βαττωρών επισημαίνεται
πάνω στο πακέτο μπαταριών.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται
εξαιρούμενη ή πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί
ευθύνη του αποστολέα να λάβει υπόψη του τους
πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που
χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες
πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο μπαταριών
μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να
γίνει αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας
έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά.
Κατά την μεταφορά μπαταριών να βεβαιώνεστε ότι
οι πόλοι των μπαταριών είναι προστατευμένοι και
καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να
έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν
βραχυκύκλωμα.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για
το χρόνο φόρτισης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα
ενότητα του εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη
πίστη και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς κατά το
χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο δεν
παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη.
Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι
οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τους
εφαρμοστέους κανονισμούς.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
Μπαταρία
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Φροντίζετε για την άμεση
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών
καλωδίων.
Το DCD710 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών των
10,8 V.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
158
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες
μπαταρίες.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών
DEWALT μόνο με τους
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων
από τις προβλεπόμενες μπαταρίες
DEWALT με χρήση φορτιστή DEWALT
μπορεί να προκαλέσει έκρηξή τους ή
άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
φωτιά.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Δραπανοκατσάβιδο
1 Φορτιστή
1 Μπαταρίες Li-Ion (μοντέλα C1, S1, D1)
2 Μπαταρία Li-Ion (μοντέλα C2, S2, D2)
3 Μπαταρίες Li-Ion (μοντέλα C3, S3, D3)
1 Κιβώτιο μεταφοράς
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες και οι φορτιστές δεν
περιλαμβάνονται με τα μοντέλα της σειράς N.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο,
στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες
μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης σκανδάλης ρύθμισης ταχύτητας
b. Κουμπί κίνησης εμπρός/όπισθεν
c. Κολάρο ρύθμισης ροπής
d. Επιλογέας ταχυτήτων
e. Αυτόματο τσοκ
f. Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
g. Πακέτο μπαταριών
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Αυτό το δραπανοκατσάβιδο έχει σχεδιαστεί για
ελαφρές εφαρμογές βιδώματος και διάτρησης.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με
την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτό το δραπανοκατσάβιδο είναι ένα
επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο το
χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
πρέπει να βρίσκονται πάντα υπό επίβλεψη
ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το
ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
h. Φως εργασίας
159
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
συναρμολόγηση και τη ρύθμιση, να
αφαιρείτε πάντοτε την μπαταρία. Να
απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο
προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την
μπαταρία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε
μπαταρίες και φορτιστές αποκλειστικά
της DEWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από το
εργαλείο (εικ. 3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, θέστε το κουμπί
κίνησης εμπρός/όπισθεν στη θέση
ασφάλισης στην απενεργοποίηση ή
απενεργοποιήσετε το εργαλείο και
αποσυνδέστε το πακέτο μπαταριών
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή αξεσουάρ. Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταριών
σας (g) είναι πλήρως φορτισμένο.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών με τις
ράγες μέσα στη λαβή.
2. Σύρετέ το σταθερά στη θέση του έως ότου
ακούσετε να ασφαλίζει.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (f) και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών έξω
από τη λαβή του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 8)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην κύρια λαβή (i).
Διακόπτης σκανδάλης
ρύθμισης ταχύτητας (εικ. 1)
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο,
πατήστε το διακόπτη σκανδάλης (a). Για να
απενεργοποιήσετε το εργαλείο, ελευθερώστε το
διακόπτη σκανδάλης. Το εργαλείο σας διαθέτει
μηχανισμό φρένου. Το τσοκ θα σταματήσει όταν
ελευθερωθεί πλήρως ο διακόπτης σκανδάλης.
Ο διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας σας επιτρέπει
να επιλέξετε την καλύτερη ταχύτητα για μια
συγκεκριμένη εφαρμογή. Όσο περισσότερο πιέζετε
τη σκανδάλη, τόσο ταχύτερα θα λειτουργεί το
εργαλείο. Για μέγιστη ωφέλιμη ζωή του εργαλείου,
χρησιμοποιείτε μεταβλητή ταχύτητα μόνο για την
έναρξη διάτρησης ή βιδώματος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν συνιστάται η συνεχής χρήση με
μεταβλητή ταχύτητα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στο διακόπτη και θα πρέπει να αποφεύγεται.
160
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κουμπί ελέγχου κίνησης
εμπρός/όπισθεν (εικ. 1)
Διπλή περιοχή ταχυτήτων
(εικ. 1, 4)
Το κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν
(b) καθορίζει την κατεύθυνση περιστροφής του
εργαλείου και επίσης χρησιμεύει ως κουμπί
ασφάλισης στην απενεργοποιημένη κατάσταση.
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα εμπρός,
απελευθερώστε το διακόπτη σκανδάλης και πιέστε
το κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν στη
δεξιά πλευρά του εργαλείου.
Για να επιλέξετε περιστροφή όπισθεν, πιέστε το
κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν στην
αριστερή πλευρά του εργαλείου. Η μεσαία θέση
του κουμπιού ελέγχου ασφαλίζει το εργαλείο στη
θέση απενεργοποίησης. Όταν αλλάζετε τη θέση
του κουμπιού ελέγχου, να βεβαιώνεστε ότι έχει
ελευθερωθεί η σκανδάλη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που το εργαλείο
λειτουργεί μετά την αλλαγή κατεύθυνσης
περιστροφής, μπορεί να ακούσετε έναν ήχο κλικ
κατά την εκκίνηση. Αυτό είναι κανονικό, δεν είναι
ένδειξη προβλήματος.
Το χαρακτηριστικό διπλής περιοχής του
δραπανοκατσάβιδου σας επιτρέπει να αλλάζετε
ταχύτητες για μεγαλύτερη ευελιξία χρήσης.
Για να επιλέξετε τη ρύθμιση χαμηλής ταχύτητας και
υψηλής ροπής, απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αφήστε το να σταματήσει. Μετακινήστε τον επιλογέα
ταχυτήτων (d) προς τα εμπρός (προς το τσοκ).
Για να επιλέξετε τη ρύθμιση υψηλής ταχύτητας και
χαμηλής ροπής, απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αφήστε το να σταματήσει. Μετακινήστε τον επιλογέα
ταχυτήτων προς τα πίσω (μακριά από το τσοκ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αλλάζετε ταχύτητα με το εργαλείο
εν κινήσει. Αν δυσκολεύεστε στην αλλαγή ταχυτήτων,
βεβαιωθείτε ότι το επιλογέας της διπλής περιοχής
ταχυτήτων έχει μετακινηθεί είτε τελείως μπροστά είτε
τελείως πίσω.
Φως εργασίας (εικ. 1)
Υπάρχει φως εργασίας (h) κάτω από το
κολάρο ρύθμισης ροπής (c). Το φως εργασίας
θα ενεργοποιείται όταν πιέζετε το διακόπτη
σκανδάλης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φως εργασίας προορίζεται για το
φωτισμό της άμεσης επιφάνειας εργασίας και δεν
προορίζεται για χρήση ως φακός.
Κολάρο ρύθμισης ροπής (εικ. 1)
Το κολάρο ρύθμισης ροπής (c) επισημαίνεται με
σαφήνεια με αριθμούς και ένα σύμβολο τρυπανιού.
Το κολάρο θα πρέπει να περιστρέφεται έως ότου
η επιθυμητή ρύθμιση βρεθεί στο πάνω μέρος
του εργαλείου. Το κολάρο διαθέτει μηχανισμό
εντοπιστών για την απλή επιλογή της επιθυμητής
ροπής σύσφιξης. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός
στο κολάρο, τόσο υψηλότερη είναι η ροπή και τόσο
μεγαλύτερο το στοιχείο στερέωσης που μπορεί
να βιδωθεί. Για να ασφαλίσετε το συμπλέκτη για
εργασίες διάτρησης, θέστε το στη θέση τρυπανιού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε το
δραπανοκατσάβιδο για διάτρηση οπών, να
διασφαλίζετε ότι το κολάρο ρύθμισης ροπής έχει
ρυθμιστεί έτσι ώστε το σύμβολο του τρυπανιού να
είναι ευθυγραμμισμένο με την κεντρική γραμμή στο
πάνω μέρος του εργαλείου. Αν δεν το κάνετε αυτό,
τότε ο συμπλέκτης θα μπορεί να ολισθαίνει όταν
προσπαθείτε να κάνετε τη διάτρηση.
Αυτόματο τσοκ μονού
χιτωνίου (εικ. 5)
Το εργαλείο σας διαθέτει αυτόματο τσοκ με ένα
περιστρεφόμενο χιτώνιο για χειρισμό του τσοκ με
ένα χέρι. Για να εισάγετε τρυπάνι ή άλλο αξεσουάρ,
ακολουθήστε τα βήματα που ακολουθούν.
1. Ασφαλίστε τη σκανδάλη στη θέση
απενεργοποίησης, όπως περιγράφηκε πιο
πάνω.
2. Πιάστε το μαύρο χιτώνιο του τσοκ με το ένα
χέρι και χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για
να στερεώσετε το εργαλείο. Περιστρέψτε το
χιτώνιο αριστερόστροφα αρκετά για να μπορεί
να εισαχθεί το αξεσουάρ που επιθυμείτε.
3. Εισάγετε το αξεσουάρ περίπου 19 mm (3/4")
μέσα στο τσοκ και σφίξτε καλά περιστρέφοντας
το χιτώνιο του τσοκ δεξιόστροφα με το ένα
χέρι ενώ κρατάτε το εργαλείο με το άλλο. Το
εργαλείο σας είναι εξοπλισμένο με αυτόματο
μηχανισμό ασφάλισης άξονα. Αυτό σας
επιτρέπει να ανοίγετε και να κλείνετε το τσοκ με
το ένα χέρι.
Για να απελευθερώσετε το αξεσουάρ, επαναλάβετε
το πιο πάνω βήμα 2.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε
να σφίξετε τα τρυπάνια (ή οποιοδήποτε
άλλο αξεσουάρ) πιάνοντας το μπροστινό
μέρος του τσοκ και ενεργοποιώντας το
εργαλείο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά
στο τσοκ και τραυματισμός σας. Πάντα
ασφαλίζετε στην απενεργοποίηση το
διακόπτη σκανδάλης όταν αλλάζετε
αξεσουάρ.
161
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για μέγιστη σύσφιξη του αξεσουάρ, φροντίζετε
οπωσδήποτε να σφίγγετε με το ένα χέρι το χιτώνιο
του τσοκ ενώ με το άλλο χέρι συγκρατείτε το
εργαλείο.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΤΣΟΚ (ΕΙΚ. 6)
Περιστρέψτε το κολάρο ρύθμισης στη θέση
“τρυπάνι” και τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση
1 (χαμηλή ταχύτητα). Σφίξτε το τσοκ γύρω
από το πιο κοντό τμήμα ενός κλειδιού Άλεν
(δεν παρέχεται) μεγέθους 6,35 mm (1/4") ή
μεγαλύτερου. Χρησιμοποιώντας ξύλινη ματσόλα
ή παρόμοιο αντικείμενο, χτυπήστε το μακρύτερο
άκρο στη δεξιόστροφη κατεύθυνση, όπως δείχνει
η εικόνα. Έτσι θα ξεσφιχτεί η βίδα στο εσωτερικό
του τσοκ.
Ανοίξτε πλήρως τις σιαγόνες του τσοκ και εισάγετε
ένα κατσαβίδι (ή εργαλείο Torx αν απαιτείται)
από το μπροστινό μέρος του τσοκ ανάμεσα στις
σιαγόνες για να πιάσετε την κεφαλή της βίδας.
Αφαιρέστε τη βίδα περιστρέφοντας δεξιόστροφα
(αριστερόστροφο σπείρωμα). Τοποθετήστε ένα
κλειδί Άλεν μέσα στο τσοκ και σφίξτε, όπως δείχνει
η Εικόνα 6. Χρησιμοποιώντας μια ξύλινη ματσόλα
ή παρόμοιο αντικείμενο, χτυπήστε το κλειδί
απότομα στην αριστερόστροφη κατεύθυνση. Έτσι
θα ξεσφιχτεί το τσοκ ώστε να μπορεί να ξεβιδωθεί
με το χέρι.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΣΟΚ (ΕΙΚ. 7)
Βιδώστε το τσοκ με το χέρι όσο μπορείτε και
εισάγετε τη βίδα (αριστερόστροφο σπείρωμα).
Σφίξτε τη βίδα καλά. Σφίξτε το τσοκ γύρω
από το πιο κοντό τμήμα ενός κλειδιού ‘Άλεν
(δεν παρέχεται) μεγέθους 6,35 mm (1/4") ή
μεγαλύτερου και χτυπήστε το μακρύτερο άκρο στη
δεξιόστροφη κατεύθυνση με μια ξύλινη ματσόλα,
όπως δείχνει η εικόνα. Σφίξτε πάλι τη βίδα
περιστρέφοντας αριστερόστροφα.
Λειτουργία διάτρησης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αποσυνδέστε το από την πηγή
ρεύματος πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/
τοποθετήσετε προσαρτήματα ή
παρελκόμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, ΠΑΝΤΑ
διασφαλίζετε ότι το τεμάχιο εργασίας
είναι στερεωμένο ή συσφιγμένο
162
σταθερά. Αν εκτελείται διάτρηση υλικού
μικρού πάχους, χρησιμοποιείτε ένα
κομμάτι ξύλου “υποστήριξης” για να
αποτρέψετε ζημιά στο υλικό.
Για διάτρηση περιστρέψτε το κολάρο στο σύμβολο
τρυπανιού. Επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή
ταχύτητας/ροπής χρησιμοποιώντας τον επιλογέα
ταχυτήτων για να προσαρμόσετε την ταχύτητα και τη
ροπή στην προγραμματισμένη εργασία.
1. Χρησιμοποιείτε μόνο αιχμηρά τρυπάνια. Για
ΞΥΛΟ, χρησιμοποιείτε ελικοειδή τρυπάνια,
τρυπάνια φτερού ή ποτηροτρύπανα. Για
ΜΕΤΑΛΛΟ, χρησιμοποιείτε ελικοειδή τρυπάνια
ή ποτηροτρύπανα από χάλυβα υψηλής
ταχύτητας (HSS).
2. Πάντα εφαρμόζετε πίεση σε ευθεία γραμμή με
τη μύτη τρυπανιού. Χρησιμοποιείτε επαρκή
πίεση για να διατηρείτε τη διείσδυση του
εξαρτήματος, αλλά μην πιέζετε τόσο δυνατά
ώστε να μπλοκάρει το μοτέρ (σταματά
η περιστροφή του) ή να καμφθεί η μύτη
τρυπανιού.
3. Κρατάτε το εργαλείο σταθερά και με τα δύο
χέρια για να ελέγχετε τη δράση περιστροφής
του δραπάνου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δράπανο
μπορεί να μπλοκάρει αν υπερφορτωθεί,
προκαλώντας απότομη περιστροφή.
Να είστε πάντα προετοιμασμένοι για
ενδεχόμενο μπλοκάρισμα. Κρατάτε το
δράπανο σταθερά και με τα δύο χέρια
για να ελέγχετε τη δράση περιστροφής
και να αποφεύγετε τραυματισμό.
4. ΑΝ ΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ, αυτό
συνήθως οφείλεται στην υπερφόρτωσή του ή
στην ακατάλληλη χρήση του. ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ
ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ, αφαιρέστε τη
μύτη τρυπανιού από το τεμάχιο εργασίας και
προσδιορίστε την αιτία του μπλοκαρίσματος.
ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ - ΑΥΤΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ
ΔΡΑΠΑΝΟ.
5. Για να ελαχιστοποιήσετε το μπλοκάρισμα ή
τη θραύση του υλικού, μειώστε την πίεση στο
δράπανο και προωθήστε προσεκτικά τη μύτη
τρυπανιού στο τελευταίο τμήμα της οπής.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
6. Διατηρήστε το μοτέρ σε λειτουργία καθώς
τραβάτε τη μύτη τρυπανιού από την οπή
διάτρησης. Έτσι θα αποτραπεί το σφήνωμα.
7. Με τα δράπανα ρυθμιζόμενης ταχύτητας, δεν
υπάρχει ανάγκη να σημαδεύετε με ζουμπά
το σημείο διάτρησης. Χρησιμοποιήστε
αργή ταχύτητα για να ξεκινήσετε την οπή
και επιταχύνετε πιέζοντας περισσότερο τη
σκανδάλη όταν η οπή έχει αρκετό βάθος ώστε
να επιτυγχάνεται διάτρηση χωρίς να γλιστρά
προς τα έξω η μύτη διάτρησης.
Λειτουργία σαν κατσαβίδι
Επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή ταχύτητας/
ροπής χρησιμοποιώντας τον επιλογέα διπλής
ταχύτητας στο πάνω μέρος του εργαλείου για να
προσαρμόσετε την ταχύτητα και τη ροπή στην
προγραμματισμένη εργασία.
Εισάγετε το επιθυμητό αξεσουάρ βιδώματος
στο τσοκ, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε μύτη
τρυπανιού. Κάνετε μερικές δοκιμές χρήσης σε
άχρηστο υλικό ή σε μη ορατές περιοχές για να
προσδιορίσετε τη σωστή θέση του κολάρου
συμπλέκτη.
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μυτες, Διατρησης
Μεταλλου
Ξυλο, Φτερου
Ποτηροτρυπανα
Χαμηλή
περιοχή–1
6,35 mm
(1/4")
19,05 mm
(3/4")
19,05 mm
(3/4")
Υψηλή
περιοχή–2
3,18 mm
(1/8")
12,7 mm
(1/2")
15,88 mm
(5/8")
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, θέστε το κουμπί
κίνησης εμπρός/όπισθεν στη θέση
ασφάλισης στην απενεργοποίηση ή
απενεργοποιήσετε το εργαλείο και
αποσυνδέστε το πακέτο μπαταριών
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή αξεσουάρ. Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό
τους εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέετε το
φορτιστή από την πρίζα AC προτού
τον καθαρίσετε. Τυχόν βρωμιές και
γράσο μπορούν να αφαιρεθούν από
το εξωτερικό μέρος του φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, μη μεταλλική, βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα διαλύματα
καθαρισμού.
163
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
164
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Αυτή η μεγάλης χρονικής διάρκειας μπαταρία
πρέπει να επαναφορτίζεται όταν δεν παρέχει
επαρκή ισχύ για εργασίες που πραγματοποιούνταν
εύκολα σε προγενέστερο χρόνο. Στο τέλος της
τεχνικής διάρκειας ζωής της, απορρίψτε την
μπαταρία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
• Αφήστε την μπαταρία να αποφορτιστεί
εντελώς και στη συνέχεια, αφαιρέστε την από
το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών Li-Ion είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο.
165
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DEWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL
Tel: FR
Fax:
Danmark
DEWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel: 06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
Τηλ: 00302108981616
DEWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DEWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DEWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
Tel: 31 164 283 063
DEWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DEWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DEWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DEWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N438488
32 15 47 37 63
32 15 47 37 64
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
05/14
Download PDF

advertising