D25902K | DeWalt D25902K DEMOLITION HAMMER instruction manual

D25899
D25902
D25941
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
2
6
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
15
English (original instructions)
25
Español (traducido de las instrucciones originales)
33
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
43
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
52
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
62
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
71
Português (traduzido das instruções originais)
80
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
90
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
98
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
107
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
116
Figure 1
D25899
e
d
a
b
f
q
c
D25902
e
d
a
b
f
q
D25941
e
d
a
b
f
q
1
Figure 2
Figure 3
D25899
D25902
Figure 4
D25899
D25902
e
2
Figure 5
D25941
Figure 6
h
D25941
19 mm
e
g
3
Figure 7
d
Figure 8
x
f
r
4
i
Figure 9
j
k
l
m
n
o
p
5
DANSK
NEDBRYDNINGSHAMMER
D25899, D25902, D25941
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT elektrisk værktøj. Mange års erfaring og indgående produktudvikling og innovation
gør DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elektrisk værktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Frekvens
Driftseffekt
Slag pr. minut
Slagenergi (EPTA 05/2009)
Værktøjsholder
Mejselpositioner
Vægt (uden batteripakke)
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(usikkerhed lydtryk)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
kg
D25899
230
1
50
1 500
2 040
17,5
SDS Max®
12
9,9
D25902
230
1
50
1 550
1 050–2 100
19
SDS Max®
12
10,5
D25941
230
1
50
1 600
1 620
22,5
19 mm Hex
12
13,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
(230 V)
86
3
100
3
D25902
(230 V)
89
3
100
3
D25941
(230 V)
91
3
102
3
7,5
1,5
8,8
1,5
V
Hz
W
min-1
J
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til EN 60745:
Mejsling,
Vibrationsemissionsværdi ah,Cheq =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
12
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
6
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
DANSK
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan resultere i
produktskade, hvis den ikke undgås
Angiver risiko for elektrisk stød.
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
MASKINSTØJDIREKTIVET
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
D25899, D25902, D25941
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EF, elektrisk betonbrækker (håndholdt), m
≤ 15 kg, bilag VIII, TÜV Rheinland produktsikkerhed
GmbH (0197), D-51105 Köln, Tyskland, id-nummer
for meddelt instans: 0197
Akustisk effektniveau i overensstemmelse med
2000/14/EF (paragraf 12, bilag III, nr. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (målt lydstyrkeniveau)
LWA (garanteret lydstyrkeniveau)
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og
instruktioner. Hvis ikke advarsler og
instruktioner følges kan det resultere
i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
Angiver brandfare.
D25899, D25902
D25941
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
27.07.2013
dB
dB
100
102
dB
105
Disse produkter overholder også direktiverne
2004/108/EF og 2011/65/EF. Disse produkter
overholder også direktivet 2004/108/EF. Kontakt
DEWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
7
DANSK
b)
c)
d)
e)
f)
Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
8
f)
g)
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
DANSK
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Restrisici
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler for roterende
hamre
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
Følgende risici er forbundet med brugen af
nedrivningshamre:
– Skader forårsaget af berøring af værktøjets
varme dele.
– Hørenedsættelse.
• Bær høreværn. Udsættelse for støj kan føre til
tab af høreevne.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
• Anvend de hjælpegreb, som leveres med
værktøjet. Hvis man mister kontrollen over
værktøjet, kan det være årsag til personskade.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i beton og/eller
murværk.
• Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp af de
isolerede håndtagsflader, når der skal saves
i emner, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger eller sit eget kabel. Kommer
skæreværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, kan blotlagte metaldele på elværktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
• Kontrollér, at det materiale der bores i, ikke
skjuler ledninger til elektricitet eller gas, og
at deres placering er blevet verificeret af
forsyningsselskaberne.
• Hold et fast greb om værktøjet til enhver
tid. Dette værktøj må kun benyttes når
det fastholdes med begge hænder. Hvis
dette værktøj betjenes med én hånd mistes
kontrollen. At bryde igennem hårde materialer
såsom en armeringsstang kan ligeledes være
farligt. Stram sidehåndtaget godt før brugen.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (q), der også inkluderer produktionsåret,
er trykt på huset.
Eksempel:
2013 XX XX
• Sørg for, at mejslen sidder forsvarligt før
værktøjet betjenes.
• I koldt vejr, eller når værktøjet ikke har været
brugt i længere tid, skal værktøjet køres uden
belastning i flere minutter før det anvendes.
• Når der arbejdes over jordniveau sørg for, at det
område hvorunder der arbejdes er ryddet.
• Undlad at røre mejslen eller delene tæt på
mejslen straks efter brugen, da de kan være
meget varme og forårsage forbrænding af
huden.
• Strømkablet skal altid løbe bagud, væk fra
mejslen.
• Brug ikke værktøjet for længe ad gangen.
Vibrationer fra brugen af hammeren kan være
skadelige for dine hænder og arme. Brug
handsker til at afbøde effekten og begræns
belastningen ved at tage hyppige hvilepauser.
Produktionsår
Indhold
Pakken indeholder:
1 Nedbrydningshammer
1 Sidehåndtag
1 Spidsmejsel (D25902, D25941)
1 Plastikkuffert
1 Brugervejledning
1 Sprængbillede
• Undersøg om værktøjet, dele eller tilbehør er
blevet beskadiget under transporten.
• Denne vejledning skal læses og forstås
omhyggeligt inden brugen.
9
DANSK
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a. Tænd/sluk-kontakt
b. Hovedhåndtag
c. Elektronisk indstillingsknap for slagenergi
(D25902)
d. Indekseringsskive for mejselposition
e. Værktøjsholder/hylster
f. Sidehåndtag
TILTÆNKT BRUG
D25899, D25902 og D25941 kraftige
nedrivningshamre er fremstillet til nedrivnings-,
mejslings- og ciseleringsbrug.
BRUG IKKE ved høj fugtighed eller under forhold,
hvor der er brændbare væsker eller gasser til stede.
Disse kraftige nedbrydningshamre er professionelle
elværktøjer. LAD IKKE børn komme i kontakt med
værktøjet. Uerfarne brugere må kun bruge værktøjet
under overvågning.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Funkitonen Blød start
D25902, D25941
Funktionen Blød start tillader, at slaghastigheden
kan opbygges gradvist og derved forhindre mejselen
eller spidsen i at springe tilbage på murværket under
opstarten.
Aktiv vibrationskontrol
D25902, D25941
Den aktive vibrationskontrol neutraliserer rekylen
fra hammermekanismen. Sænkning af hånd- og
arm-vibration giver en mere komfortabel brug over
længere tidsrum og øger værktøjets levetid.
Elektronisk slagenergikontrol– kun
(fig. 1)
D25902
Den elektroniske slagenergikontrol (c) har følgende
fordele:
• brug af mindre tilbehør uden risiko for
sammenbrud
10
• mindsket løsrivning ved ciselering af bløde eller
skrøbelige materialer
• optimal værktøjskontrol giver præcis ciselering
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er kun bygget til én spænding.
Kontroller altid, at strømforsyningens spænding
svarer til spændingen på mærkepladen.
Dette DEWALT værktøj er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60745.
Ingen jordledning er derfor nødvendig.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALTS serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
MONTAGE OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering
og afmontering af tilbehør,
før justering eller ændring af
konfiguration eller ved udførelse
af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Bær altid handsker ved
udskiftning af tilbehør. Værktøjets og
tilbehørets ydre metaldele kan blive
meget varme under driften.
Isætning og udtagning af SDS Max®
tilbehør (fig. 3, 4)
D25899, D25902
Denne maskine bruger SDS Max® mejsler (se
illustrationen i fig. 4 for et tværsnit af et mejselskaft).
Dette produkt må kun anvendes med tilbehør som
anbefales af DEWALT.
1. Rengør mejselskaftet.
ADVARSEL: Kom ikke smøremiddel på
maskinen.
DANSK
2. Sæt mejselskaftet i værktøjsholderen/-hylsteret
(e). Tryk og drej mejselen en smule, indtil
hylsteret springer på plads.
kan reguleres fra «1» (lav) til «7» (fuld kraft) med
reguleringsknappen og er således meget alsidigt og
kan tilpasses mange forskellige anvendelser.
3. Træk i mejselen for at kontrollere, om den er
låst ordentligt fast. Hammerfunktionen kræver,
at mejselen kan bevæge sig flere centimeter
i længderetningen, når den er fastlåst i
værktøjsholderen.
Hvad der repræsenterer den bedste indstilling
afhænger af egen erfaring,
for eksempel:
4. Mejselen fjernes ved at trække
værktøjsholderen/-hylsteret(hylstrene) (e) tilbage
og trække mejselen ud af værktøjsholderen.
• ved mejsling af bløde, skrøbelige materialer eller
når der kræves mindst muligt gennembrud,
sættes reguleringsknappen til «1» eller «2» (lav);
• ved nedbrydning af hårdere materialer sættes
reguleringsknappen til «7» (fuld kraft).
Isætning og udtagning af 19 mm hex
tilbehør (fig. 5, 6)
Montering og justering af
sidehåndtaget (fig. 8)
D25941
Sidehåndtaget (f) kan monteres på forsiden af
maskinen til både højre- og venstrehåndede brugere.
Denne maskine bruger mejsler med et 19 mm hex.
skaft (se illustrationen i fig. 6 for et tværset af et
mejselskaft).
Dette produkt må kun anvendes med tilbehør som
anbefales af DEWALT.
1. Rengør mejselskaftet.
ADVARSEL: Kom ikke smøremiddel i
maskinen.
2. Træk værktøjsholderen/-hylsteret (e) tilbage,
bring rillen (g) på linje med den gule markør (h)
og isæt mejselskaftet i værktøjsholderen. Frigør
låsehylsteret.
3. Træk i mejselen for at kontrollere at den er
forsvarligt låst. Hammerfunktionen kræver,
at mejselen kan bevæge sig flere centimeter
i længderetningen, når den er fastlåst i
værktøjsholderen.
4. En mejsel udtages ved at trække
værktøjsholderen/-hylsteret (e) tilbage og trække
mejselen ud af værktøjsholderen.
ADVARSEL: Maskinen må kun betjenes
med korrekt monteret sidehåndtag.
1. Skru sidehåndtagets spændeknap løs (i).
2. Sæt sidehåndtagssamlingen på
plads på maskinen ved stålringen (r) i
monteringsområdet (x). Den korrekte position af
sidehåndtaget er mellem hovedet og midten af
slangen.
3. Juster sidehåndtaget (f), så det har den
ønskede vinkel.
4. Skub og roter sidehåndtaget til det sidder i den
ønskede stilling.
5. Lås sidehåndtaget på plads ved at stramme
spændeknappen (i).
BETJENING
Brugsanvisning
ADVARSEL:
Indeksering af mejselposition (fig. 7)
• Sikkerhedsinstruktionerne og gældende
lovbestemmelser skal altid følges.
Mejselen kan indekseres og fastlåses i
12 forskellige positioner.
• Vær opmærksom på, hvor rør og
ledninger befinder sig.
1. Isæt mejselen som beskrevet ovenfor.
2. Roter mejselpositionsskiven (d) i pilens retning,
indtil mejselen befinder sig i den ønskede
position.
Indstilling af den elektroniske
slageffekt-reguleringsknap (fig. 1)
D25902
Drej knappen (c) til det ønskede niveau. Jo højere
tallet er, jo større er slagenergien. Værktøjet
• Benyt et tryk på ca. 20 - 30 kg på
værktøjet. For stor kraft giver ikke en
hurtigere mejsling, men sænker derimod
værktøjets ydelse og kan afkorte dets
levetid.
Korrekt håndposition (fig. 1, 2)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
11
DANSK
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
sidehåndtaget (f) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (b).
Vedligeholdelse af tilbehør (fig. 9)
Vedligeholdelse af tilbehør på det rigtige tidspunkt
garanterer optimale resultater ved anvendelsen og
en lang og effektiv levetid.
Slib mejslerne på slibeskiver. Se figur 9 for passende
vinkler for følgende mejsler:
j. spadeformet mejsel
Tænde- og slukkefunktion (fig. 1)
k. koldmejsel
Tænd: sæt tænd/sluk-kontakten (a) i position 1.
l. spidsmejsel
Sluk: sæt tænd/sluk-kontakten (a) i position 0.
m. U-formet mejsel
Nedbrydning, ciselering og
kanalisering (fig. 1)
n. hulmejsel
1. Vælg den rigtige mejsel og rengør den.
o. mørtelmejsel
p. tandmejsel
ADVARSEL: Disse mejsler kan kun
slibes et begrænset antal gange. Hvis
du er i tvivl, bedes du spørge din
forhandler.
2. Isæt mejselen og kontroller, at den er ordentligt
fastlåst.
3. Vælg det ønskede slagenerginiveau.
4. Monter og juster sidehåndtaget (f), og sørg for,
at det er godt strammet til.
ADVARSEL: Sørg for, at skærekanten
ikke udviser misfarvning på grund af et
for stort tryk. Det kan svække tilbehørets
hårdhed.
5. Hold værktøjet i begge håndtag (b, f) og tænd
for det. Værktøjet kører nu i kontinuerlig drift.
6. Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er færdigt,
og før stikket trækkes ud af stikkontakten.
Der findes forskellige typer mejsler som en ekstra
valgmulighed.
Dette produkt må kun anvendes med tilbehør som
anbefales af DEWALT.
Smøring
Dette elektriske værktøj kræver ikke yderligere
smøring.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT elektriske værktøj er beregnet til
langvarig brug med minimal vedligeholdelse. Fortsat
tilfredsstillende drift afhænger af, at værktøjet
vedligeholdes korrekt og rengøres regelmæssigt.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen
til maskinen skal afbrydes før
montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller
ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for,
at udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Servicering af denne maskine må ikke foretages
af brugeren. Tag værktøjet til en autoriseret DEWALT
servicetekniker efter ca. 100 timers brug. Hvis der
opstår problemer inden dette tidspunkt, kontaktes
en autoriseret DEWALT servicetekniker.
12
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre stærke
kemikalier til rengøring af værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer der bruges
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og en mild sæbe.
Der må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
DANSK
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør, end det
som DEWALT stiller til rådighed, ikke er
afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør som
anbefales af DEWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
13
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
14
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
ABBRUCHHAMMER
D25899, D25902, D25941
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DEWALT zu einem der verlässlichsten Partner professioneller
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Frequenz
Leistungseingang
Schlagzahl
Schlagenergie (EPTA 05/2009)
Werkzeugaufnahme
Meißelpositionen
Gewicht
LPA (Schalldruck)
KPA (Schalldruckpegel-unsicherheit)
LWA (Schallleistung)
KWA (Schalldruckpegel-Messungenauigkeit)
kg
D25899
230
1
50
1 500
2 040
17,5
SDS Max®
12
9,9
D25902
230
1
50
1 550
1 050–2 100
19
SDS Max®
12
10,5
D25941
230
1
50
1 600
1 620
22,5
19 mm Hex
12
13,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
(230 V)
86
3
100
3
D25902
(230 V)
89
3
100
3
D25941
(230 V)
91
3
102
3
V
Hz
W
min-1
J
Ermittlung der Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der triaxialen Beschleunigung) gemäß EN60745:
Meißeln
Schwingungsemissionswert ah, Cheq =
m/s²
12
7,5
Unbestimmtheit K =
m/s²
1,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
8,8
1,5
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
15
DEUTSCH
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Zeigt ein Verhalten an, das
nichts mit Verletzungen zu tun hat,
aber, wenn es nicht vermieden wird, zu
Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinien
2004/108/EC und 2011/65/EC. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichner ist verantwortlich für die
Zusammenstellung der technische Unterlagen und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.07.2013
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Anweisungen kann
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
OUTDOOR-RICHTLINIE
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
D25899, D25902, D25941
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte
die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EG, Elektrobetonaufbruchhämmer
(handgeführt), m ≤ 15 kg, Anlage VIII, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Deutschland, Notified Body ID No.: 0197
Schallleistungswert gemäß 2000/14/EG (Artikel 12,
Anlage III, Nr. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (gemessener Schallleistungswert)
D25899, D25902
D25941
LWA (zugesicherter Schallleistungswert)
16
dB
dB
100
102
dB
105
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
DEUTSCH
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
f) Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
c)
d)
e)
f)
g)
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
17
DEUTSCH
d)
e)
f)
g)
Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Abbruchhämmer
• Tragen Sie einen Gehörschutz. Bei einer
Aussetzung an Lärm besteht die Gefahr von
Gehörschäden.
• Verwenden Sie die mit diesem Werkzeug
mitgelieferten Zusatzgriffe. Bei einem Verlust
der Kontrolle sind Verletzungen möglich.
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Bohrwerkzeug versteckte Leitungen oder
die eigene Anschlussleitung berühren
könnte. Der Kontakt des Bohrwerkzeuges mit
einer spannungsführenden Leitung kann auch
18
metallene Geräteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag führen.
• Vergewissern Sie sich, dass in dem Material,
das bearbeitet werden soll, keine Elektro- oder
Gasleitungen verborgen sind. Die Lage aller
Versorgungsleitungen muss bekannt sein bzw.
durch die Versorgungsunternehmen bestätigt
werden.
• Halten Sie das Werkzeug immer gut fest.
Versuchen Sie nicht, das Werkzeug einhändig
zu betreiben; es muss immer mit zwei Händen
gehalten werden. Beim Betrieb des Werkzeugs
mit nur einer Hand verlieren Sie die Kontrolle
über das Werkzeug. Das Durchbrechen oder
Aufschlagen auf sehr hartes Material, wie z. B.
Bewehrungsstäbe, kann ebenfalls gefährlich
sein. Vor jeder Verwendung den festen Sitz des
Seitengriffes bestätigen.
• Vor der Inbetriebnahme muss sichergestellt
werden, dass der Meißel richtig und sicher sitzt.
• Bei kaltem Wetter oder wenn das Werkzeug
längere Zeit nicht gebraucht wurde, lassen Sie
es vor der Verwendung mehrere Minuten ohne
Last laufen.
• Bei erhöhten Arbeiten (oberhalb des
Fußbodens) muss sichergestellt werden, dass
der darunter liegende Bereich frei ist.
• Den Meißel oder Teile in direkter Nähe des
Meißels niemals sofort nach dem Betrieb
berühren, da sie extrem heiß sein und
Verbrennungen verursachen können.
• Das Stromkabel immer nach hinten, vom Meißel
weg gerichtet, legen.
• Dieses Werkzeug ist nicht für den
Dauerbetrieb konzipiert. Die beim
Hammerbetrieb verursachten Schwingungen
können für die Hände und Arme schädlich
sein. Tragen Sie Handschuhe für zusätzliche
Dämpfung und machen Sie regelmäßig Pausen,
um die Aussetzung einzuschränken.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Abbruchhämmern untrennbar verbunden:
– Verletzungen beim Berühren heißer Teile des
Gerätes.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken nicht
vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel
von Zubehör.
DEUTSCH
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen
von Staub bei Arbeiten in Beton und/oder
Mauerwerk.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES [ABB. (FIG.) 1]
Der Datumscode (q), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2013 XX XX
Herstelljahr
VERWENDUNGSZWECK
Die Hochleistungs-Abbruchhämmer D25899,
D25902 und D25941 wurden für den Einsatz bei
schweren Abbruch-, Meißel- und Treibarbeiten
konstruiert.
Verwenden Sie das Werkzeug NICHT in einer
nassen Umgebung oder in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Heavy-Duty-Abbruchhämmer sind
Elektrowerkzeuge für den professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE Kinder nicht in Kontakt mit dem
Werkzeug kommen. Unerfahrene Personen dürfen
das Werkzeug nur unter Beaufsichtigung benutzen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Lieferumfang
Sanftanlauf-Funktion
Die Packung enthält:
D25902, D25941
1 Abbruchhammer
1 Seitengriff
1 Spitzmeißel (D25902, D25941)
1 Kunststoffkoffer
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug,
die Teile und Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Nehmen Sie sich die Zeit, die
Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme
gründlich durchzulesen.
Gerätebeschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Ein/Aus-Schalter
b. Hauptgriff
c. Elektronischer Schlagenergieregler (D25902)
d. Meißelstellring
e. Werkzeugaufnahme/Hülse
Die Sanftanlauf-Funktion ermöglicht einen
langsameren Anstieg der Schlagzahl, wodurch ein
„Springen“ des Meißels oder Spitzmeißels beim
Beginn der Mauerwerksabtragung verhindert wird.
Aktive Schwingungskontrolle
D25902, D25941
Durch die aktive Schwingungskontrolle werden
die vom Hammermechanismus zurückgeführten
Schwingungen gedämpft. Hände und Arme werden
weniger Vibrationen ausgesetzt, wodurch längere
Arbeitsintervalle möglich sind, und die Lebenszeit
des Werkzeuges verlängert wird.
Elektronischer Schlagenergieregler
– nur (Abb. 1)
D25902
Der elektronische Schlagenergieregler (c) bietet
folgende Vorteile:
• Verwendung kleinerer Zubehörteile ohne
Bruchrisiko
• Weniger Ausbruch beim Meißeln von weichen
oder brüchigen Materialien
• Präziseres Arbeiten durch optimale
Werkzeugkontrolle
f. Seitengriff
19
DEUTSCH
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung
ausgelegt. Überprüfen Sie daher, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild
angegebenen Spannung entspricht.
Dieses DEWALT Elektrowerkzeug ist
gemäß EN 60745 doppelt isoliert und
erfordert deshalb keinen Erdleiter.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein spezialgefertigtes Kabel ersetzt werden, das
über die DEWALT-Serviceorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAUEN UND EINSTELLEN
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Beim Wechseln des
Zubehörs sollten immer Handschuhe
getragen werden. Die freiliegenden
Metallteile am Werkzeug und Zubehör
können während des Betriebs extrem
heiß werden.
20
Einsetzen und Herausnehmen des
SDS Max¨ Zubehörs (Abb. 3, 4)
D25899, D25902
Bei dieser Maschine werden SDS Max¨ Meißel
verwendet (im Bildausschnitt in Abb. 4 ist der
Querschnitt eines Meißelschaftes gezeigt).
Nur die von DEWALT empfohlenen Zubehörteile
dürfen für dieses Produkt verwendet werden.
1. Den Meißelschaft säubern.
WARNUNG: Kein Schmiermittel auf die
Maschine auftragen.
2. Den Meißelschaft in die Werkzeugaufnahme/
Hülse (e) stecken. Den Meißel hineindrücken
und leicht drehen, bis die Hülse einrastet.
3. Am Meißel ziehen, um dessen Arretierung
zu bestätigen. Für die Ausführung der
Hammerbewegung muss sich der in der
Werkzeugaufnahme verriegelte Meißel um
mehrere Zentimeter axial bewegen können.
4. Zum Entfernen eines Meißels die
Werkzeugaufnahme/Hülse (e) zurückziehen und
den Meißel aus der Aufnahme herausziehen.
Einsetzen und Entfernen des
19-mm-Sechskantzubehörs
(Abb. 5, 6)
D25941
Bei dieser Maschine werden Meißel mit einem
19-mm- Sechskantschaft verwendet (im
Bildausschnitt in Abb. 6 ist der Querschnitt eines
Meißelschaftes gezeigt).
Nur die von DEWALT empfohlenen Zubehörteile
dürfen für dieses Produkt verwendet werden.
1. Den Meißelschaft säubern.
WARNUNG: Kein Schmiermittel auf die
Maschine auftragen.
2. Die Werkzeugaufnahme/Hülse (e) zurückziehen,
die Nut (g) auf die gelbe Markierung (h)
ausrichten und den Meißelschaft in die
Werkzeugaufnahme stecken. Die Arretierhülse
loslassen.
3. Am Meißel ziehen, um dessen Arretierung
zu bestätigen. Für die Ausführung der
Hammerbewegung muss sich der in der
Werkzeugaufnahme verriegelte Meißel um
mehrere Zentimeter axial bewegen können.
4. Zum Entfernen eines Meißels die
Werkzeugaufnahme/Hülse (e) zurückziehen und
den Meißel aus der Aufnahme herausziehen.
DEUTSCH
Verstellen der Meißelposition
(Abb. 7)
Der Meißel kann in 12 verschiedene Positionen
verstellt und arretiert werden.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG:
1. Dazu den Meißel wie oben beschrieben
einsetzen und
• Beachten Sie stets die
Sicherheitshinweise und anwendbaren
Vorschriften.
2. den Meißelstellring (d) in Pfeilrichtung drehen,
bis sich der Meißel in der gewünschten Position
befindet.
• Achten Sie auf die Lage von Rohren und
Kabeln.
Einstellen des elektronischen
Schlagenergiereglers (Abb. 1)
D25902
Den Regler (c) auf die gewünschte Stufe drehen. Je
höher die Zahl, desto höher ist die Schlagenergie.
Mit Einstellungen von „1“ (schwach) bis „7“ (volle
Kraft) ist dieses Werkzeug vielseitig einsetzbar.
Der Benutzer muss selbst ausprobieren, welche
Einstellung bei bestimmten Bedingungen am besten
geeignet ist.
Beispiel:
• Zum Meißeln von weichem, brüchigem Material,
bei dem der Ausbruch minimal gehalten werden
soll, stellen Sie den Regler auf „1“ oder „2“
(schwach);
• zum Brechen von hartem Material stellen Sie
den Regler auf „7“ (volle Kraft).
Anbringen und Justieren des
Seitengriffes (Abb. 8)
Der Seitengriff (f) kann sowohl für links- als auch
rechtshändigen Betrieb an der Vorderseite der
Maschine montiert werden.
WARNUNG: Die Maschine darf nur bei
richtig montiertem Seitengriff in Betrieb
genommen werden.
1. Den Klemmknopf (i) des Seitengriffes
abschrauben.
2. Den kompletten Seitengriff auf die Maschine
schieben, so dass er auf dem in der
Montagefläche (x) befindlichen Stahlring (r) sitzt.
Die richtige Lage des Seitengriffes ist zwischen
dem Kopf und der Mitte des Rohrs.
3. Den Neigungswinkel des Seitengriffes (f)
justieren.
4. Den Seitengriff in die gewünschte Position
schieben und drehen.
5. Zum Arretieren des Seitengriffes den
Klemmknopf (i) festziehen.
• Legen Sie etwa 20-30 kg Druck an
das Werkzeug an. Ein überhöhter
Druck bringt keine Beschleunigung des
Arbeitsfortschrittes, sondern reduziert nur
die Leistung und kann auch eine verkürzte
Lebenszeit des Werkzeugs zur Folge
haben.
Richtige Haltung der Hände
(abb. 1, 2)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu vermindern, wenden Sie
IMMER die gezeigte Handhaltung an.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu vermindern, achten Sie
IMMER auf sicheren Halt und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion vorbereitet.
Die richtige Haltung der Hände setzt voraus, dass
eine Hand sich am seitlichen Griff (f) befindet,
während die andere Hand den Hauptgriff (b) hält.
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
Einschalten: Den Ein/Aus-Schalter (a) auf die
Position 1 stellen.
Ausschalten: Den Ein/Aus-Schalter (a) auf die
Position 0 stellen.
Abbruch-, Treib- und Stemmarbeiten
(Abb. 1)
1. Den entsprechenden Meißel auswählen und
säubern.
2. Den Meißel einsetzen und dessen richtige
Arretierung bestätigen.
3. Die gewünschte Schlagenergiestufe einstellen.
4. Den Seitengriff (f) anbringen und justieren und
dessen festen Sitz bestätigen.
5. Das Werkzeug an beiden Griffen (b, f) halten
und einschalten. Das Werkzeug läuft nun im
Dauerbetrieb.
21
DEUTSCH
6. Wenn Sie mit der Arbeit fertig sind, schalten
Sie das Werkzeug aus, bevor Sie den Stecker
herausziehen.
Viele verschiedene Meißelarten sind als
Sonderzubehör erhältlich.
Nur die von DEWALT empfohlenen Zubehörteile
dürfen für dieses Produkt verwendet werden.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Diese Maschine ist nicht vom Benutzer wartbar.
Nach etwa 100 Betriebsstunden sollte das
Werkzeug zu einer DEWALT Kundendienststelle
gebracht werden. Falls vor Ablauf dieser Zeit ein
Problem auftritt, wenden Sie sich an eine autorisierte
DEWALT Kundendienststelle.
Wartung des Zubehörs (Abb. 9)
Bei rechtzeitiger, regelmäßiger Wartung des
Zubehörs sind optimale Arbeitsergebnisse und
eine lange Lebenszeit und Leistungsfähigkeit des
Zubehörs gewährleistet.
Die Meißel sollten auf einer Schleifscheibe geschliffen
werden. Die richtigen Ansatzwinkel für folgende
Meißel sind in Abbildung 9 gezeigt:
j. Flachmeißel
k. Kaltmeißel
l. Spitzmeißel
m. Profilmeißel
n. Hohlmeißel
o. Mörtelmeißel
p. Zahnmeißel
WARNUNG: Das wiederholte Schleifen
dieser Meißel ist begrenzt. Im Zweifelsfall
lassen Sie sich von Ihrem Händler
beraten.
22
WARNUNG: Vergewissern Sie
sich, dass die Schneidkante keine
Verfärbung aufweist, was auf zu hohe
Druckanwendung hinweist. In diesem
Fall kann die Härte des Einsatzes
beeinträchtig sein.
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Bei dieser Arbeit muss eine Schutzbrille
getragen werden.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
DEUTSCH
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen
möchten oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es
nicht mit dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses
Produkt an Sammelstellen zur getrennten Erfassung
ab oder stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird. Für die Adresse einer
Kundendienstwerkstatt in Ihrer Nähe setzen Sie
sich bitte mit der örtlichen DEWALT-Niederlassung
unter der in dieser Anleitung angegebenen Anschrift
in Verbindung. Eine Übersicht der DEWALTKundendienstwerkstätten und weitere Informationen
zu Servicerichtlinien und Kontaktadressen finden Sie
auch im Internet: www.2helpU.com.
23
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
24
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
DEMOLITION HAMMER
D25899, D25902, D25941
Congratulations!
You have chosen a DEWALT power tool. Years of experience, thorough product development and innovation
make DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
U.K. & Ireland only
Type
Frequency
Power input
Impact rate
Impact energy (EPTA 05/2009)
Tool holder
Chisel positions
Weight
LPA
KPA
LWA
KWA
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty)
(sound power)
(sound pressure uncertainty)
kg
D25899
230
230 or 115
1
50
1,500
2,040
17.5
SDS Max®
12
9.9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
(230 V)
86
3
100
3
V
V
Hz
W
min-1
J
D25902
230
230 or 115
1
50
1,550
1,050–2,100
19
SDS Max®
12
10.5
D25899
(115 V)
86
3
100
3
D25941
230
230 or 115
1
50
1,600
1,620
22.5
19 mm Hex
12
13.8
D25902
(230 V)
89
3
100
3
D25902
(115 V)
89
3
100
3
D25941
(230 V)
91
3
102
3
D25941
(115 V)
91
3
102
3
7.5
1.5
7.5
1.5
8.8
1.5
8.8
1.5
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60745:
Chiselling
Vibration emission value ah,Cheq = m/s²
Uncertainty K =
m/s²
12
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
12
1.5
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
25
EN GLI S H
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.07.2013
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
EC-Declaration of Conformity
The term “power tool” in the warnings refers
to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
MACHINERY DIRECTIVE
OUTDOOR NOISE DIRECTIVE
D25899, D25902, D25941
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EC, Electrical concrete breaker (hand-held),
m ≤ 15 kg, Annex VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germany,
Notified Body ID No.: 0197
Level of sound power according to 2000/14/EC
(Article 12, Annex III, No. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (measured sound power level)
D25899, D25902
D25941
dB
dB
100
102
LWA (guaranteed sound power level)
dB
105
These products also comply with Directives
2004/108/EC and 2013/65/EC. For more
information, please contact DEWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
26
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
ENGLISH
d)
e)
f)
Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Safety Instructions for
Demolition Hammers
• Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
• Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
27
EN GLI S H
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the tool “live” and could
give the operator an electric shock.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual
before use.
Wear ear protection.
• Be certain that the material being drilled does
not conceal electric or gas service and that
their locations have been verified with the utility
companies.
• Keep a firm grip on the tool at all times. Do not
attempt to operate this tool without holding it
with both hands. Operating this tool with one
hand will result in loss of control. Breaking
through or encountering hard materials such as
re-bar may be hazardous as well. Tighten the
side handle securely before use.
• Ensure the chisel is secured in place before
operating the tool.
• In cold-weather conditions or when the tool
has not been used for a longer period of time,
let the tool run with no load for several minutes
before use.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (q), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2013 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Demolition hammer
1 Side handle
• When working above ground level ensure the
area below is clear.
1 Pointed chisel (D25902, D25941)
• Do not touch the chisel or the parts close to the
chisel immediately after operation, as they may
be extremely hot and cause burns to the skin.
1 Instruction manual
• Always direct the power cable to the rear, away
from the chisel.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by hammer action may
be harmful to your hands and arms. Use gloves
to provide extra cushion and limit exposure by
taking frequent rest periods.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of
demolition hammers:
– Injuries caused by touching the hot parts of the
tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in concrete and/or
masonry.
28
1 Plastic case
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. On/off switch
b. Main handle
c. Electronic impact energy control dial (D25902)
d. Chisel position index collar
e. Tool holder/sleeve
f. Side handle
INTENDED USE
The D25899, D25902 and D25941 heavy-duty
demolition hammers are designed for heavy-duty
demolition, chipping and chasing applications.
ENGLISH
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These heavy-duty demolition hammers are
professional power tools. DO NOT let children come
into contact with the tool. Supervision is required
when inexperienced operators use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Soft Start Feature
D25902, D25941
The soft start feature allows the impact rate to build
up more slowly, thus preventing the chisel or point
from “bouncing” around on the masonry when
starting up.
Active Vibration Control
D25902, D25941
The active vibration control neutralises rebound
vibration from the hammer mechanism. Lowering
hand and arm vibration, it allows more comfortable
use for longer periods of time and extends the life of
the unit.
Electronic Impact Energy Control
(fig. 1)
D25902 ONLY
The electronic impact energy control (c) offers the
following advantages:
• use of smaller accessories without risk of
breakage
• minimised break-out when chiselling soft or
brittle materials
• optimal tool control for precise chiselling
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
For 115 V units with a power rating exceeding
1500 W, we recommend to fit a plug to BS4343
standard.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power input
of this tool (see Technical Data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENT
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
WARNING: Always wear gloves when
changing accessories. The exposed
metal parts on the tool and accessory
may become extremly hot during
operation.
Inserting and Removing SDS Max®
Accessories (fig. 3, 4)
D25899, D25902
This machine uses SDS Max® chisels (refer to the
inset in Figure 4 for a cross-section of a chisel
shank).
29
EN GLI S H
Only DEWALT recommended accessories should be
used with this product.
1. Clean the chisel shank.
WARNING: Do not apply lubricant to
the machine.
2. Insert the chisel shank into the tool holder/
sleeve (e). Press and turn the chisel slightly until
the sleeve snaps into position.
3. Pull on the chisel to check if it is properly
locked. The hammering function requires
the chisel to be able to move axially several
centimetres when locked in the tool holder.
4. To remove a chisel, pull back the tool holder/
sleeve (e) and pull the chisel out of the tool
holder.
Inserting and Removing 19 mm Hex
Accessories (fig. 5, 6)
D25941
This machine uses chisels with a 19 mm hex. shank
(refer to the inset in Figure 6 for a cross-section of a
chisel shank).
Only DEWALT recommended accessories should be
used with this product.
1. Clean the chisel shank.
WARNING: Do not apply lubricant to
the machine.
2. Pull back the tool holder/sleeve (e), align the
groove (g) with the yellow marker (h) and insert
the chisel shank into the tool holder. Release the
locking sleeve.
3. Pull on the chisel to check if it is properly
locked. The hammering function requires
the chisel to be able to move axially several
centimetres when locked in the tool holder.
4. To remove a chisel, pull back the tool holder/
sleeve (e) and pull the chisel out of the tool
holder.
Indexing the Chisel Position (fig. 7)
The chisel can be indexed and locked into
12 different positions.
1. Insert the chisel as described above.
2. Rotate the chisel position collar (d) in the
direction of the arrow until the chisel is in the
desired position.
30
Setting the Electronic Impact Power
Control Dial (fig. 1)
D25902
Turn the dial (c) to the desired level. The higher the
number, the greater the impact energy. With dial
settings from «1» (low) to «7» (full power) the tool is
extremely versatile and adaptable for many different
applications.
The required setting is a matter of experience,
for example:
• when chiselling soft, brittle materials or when
minimum break-out is required, set the dial to
«1» or «2» (low);
• when breaking harder materials, set the dial to
«7» (full power).
Fitting and Adjusting the Side Handle
(fig. 8)
The side handle (f) can be mounted on the front of
the machine to suit both RH- and LH-users.
WARNING: Always operate the
machine with the side handle properly
mounted.
1. Unscrew the side handle clamp knob (i).
2. Slide the side handle assembly onto the
machine locating the steel ring (r) in the
mounting area (x). The correct position of the
side handle is between head and middle of the
tube.
3. Adjust the side handle (f) to the desired angle.
4. Slide and rotate the side handle to the desired
position.
5. Lock the side handle in place by tightening the
clamp knob (i).
OPERATION
Instructions for Use
WARNING:
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework and
wiring.
• Apply a pressure of approx. 20–30 kg
to the tool. Excessive force does not
speed up chiselling but decreases tool
performance and may shorten tool life.
ENGLISH
Proper Hand Position (fig. 1, 2)
Accessory Maintenance (fig. 9)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
Accessory maintenance at the right time guarantees
optimal results in application and a long and efficient
accessory life.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Grind the chisels on grinding discs. Refer to Figure 9
for the appropriate angles of the following chisels:
j. spade-shaped chisel
k. cold chisel
Proper hand position requires one hand on the side
handle (f), with the other hand on the main handle (b).
l. pointed chisel
Switching On and Off (fig. 1)
n. hollow chisel
Switching on: set the on/off switch (a) to position 1.
o. mortar chisel
Switching off: set the on/off switch (a) to position 0.
p. toothed chisel
Demolition, Chasing and Channelling
(fig. 1)
1. Select the appropriate chisel and clean.
2. Insert the chisel and check whether it is properly
locked.
3. Set the desired impact energy level.
4. Fit and adjust the side handle (f) and make sure
it is firmly tightened.
5. Hold the tool at both handles (b, f) and switch
on. The tool now runs in continuous operation.
6. Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
m. U-shaped chisel
WARNING: These chisels can be
reground only a limited number of
times. If in doubt, contact your dealer for
recommendations.
WARNING: Ensure that the cutting
edge does not show discolouration
caused by too much pressure. This may
impair the hardness of the accessory.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Various types of chisels are available as an option.
Only DEWALT recommended accessories should be
used with this product.
MAINTENANCE
Cleaning
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often
as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear eye protection when
performing this procedure.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set-ups or when making repairs.
Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can
cause injury.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
This machine is not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DEWALT repair agent after
approximately 100 hours of use. If problems occur
before this time contact an authorised DEWALT
repair agent.
31
EN GLI S H
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
32
ESPAÑOL
MARTILLO DE DEMOLICIÓN
D25899, D25902, D25941
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta eléctrica DEWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Frecuencia
Potencia
Velocidad de impacto
Energía de impacto (EPTA 05/2009)
Soporte de la herramienta
Posiciones de cincel
Peso
LPA
KPA
LWA
KWA
(presión acústica)
(incertidumbre de presión acústica)
(potencia acústica)
(incertidumbre de potencia acústica)
kg
D25899
230
1
50
1 500
2 040
17,5
SDS Max®
12
9,9
D25902
230
1
50
1 550
1 050–2 100
19
SDS Max®
12
10,5
D25941
230
1
50
1 600
1 620
22,5
19 mm Hex
12
13,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
(230 V)
86
3
100
3
D25902
(230 V)
89
3
100
3
D25941
(230 V)
91
3
102
3
V
Hz
W
min-1
J
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma EN 60745:
Cincelado
Valor de la emisión de vibración ah,cheq = m/s²
12
7,5
8,8
Incertidumbre K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
33
ESPAÑOL
Definiciones: normas de seguridad
Estos productos son conformes también as la
Directrices 2004/108/EC y 2011/65/EC. Si desea
más información, póngase en contacto con
DEWALT en la dirección indicada a continuación o
bien consulte la parte posterior de este manual.
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Fusibles
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DIRECTRIZ DE RUIDO EXTERIOR
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EC, Martillo rompepavimentos eléctrico
(de mano), m ≤ 15 kg, Anexo VIII, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Alemania, N° de identificación del organismo
notificado: 0197
Nivel de potencia acústica según la norma
2000/14/EC (Artículo 12, Anexo III, N° 10;
m ≤ 15 kg):
LWA (nivel de potencia acústica medido)
34
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
D25899, D25902, D25941
LWA (nivel de potencia
acústica garantizado)
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias o instrucciones
puede provocar descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
Indica riesgo de incendio.
D25899, D25902
D25941
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
27.07.2013
dB
dB
100
102
dB
105
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
ESPAÑOL
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo
de descarga eléctrica si su cuerpo está
puesto a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
d)
e)
f)
g)
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
35
ESPAÑOL
e)
f)
g)
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
Instrucciones adicionales de
seguridad para los martillos de
demolición
• Use protectores auditivos. La exposición al
ruido puede ocasionar la pérdida de la audición.
• Use los mangos auxiliares que se
suministran con la herramienta. La
pérdida del control podría ocasionar lesiones
personales.
• Sostenga la herramienta eléctrica por las
superficies de agarre aisladas cuando
realice una operación en la que el accesorio
de corte pueda estar en contacto con
un cable oculto o con su propio cable.
El contacto de los accesorios de corte con
36
un cable cargado, puede cargar las partes
metálicas expuestas de la herramienta eléctrica
y producir una descarga eléctrica al operador.
• Asegúrese de que el material por taladrar
no contenga cableados o tuberías de gas
ocultos, cuyas ubicaciones deben haber sido
constatadas con las empresas de servicios
públicos correspondientes.
• Sujete la herramienta firmemente en todo
momento. No intente hacer funcionar esta
herramienta sin sostenerla con ambas manos.
Hacerla funcionar con una sola mano podría
causar la pérdida de control. También podría
ser peligroso perforar o encontrar materiales
duros, como barras de refuerzo. Ajuste
firmemente el mango lateral antes de utilizar la
herramienta.
• Antes de trabajar con la herramienta, asegúrese
de que el cincel esté bien sujeto.
• En clima frío o cuando no se use la herramienta
durante mucho tiempo, deje que la herramienta
funcione sin carga durante varios minutos antes
de empezar a usarla.
• Cuando trabaja por encima del nivel del suelo,
asegúrese de que el área inferior esté libre.
• Después de usar la herramienta, no toque
inmediatamente el cincel ni las piezas cercanas
a éste, ya que podrían estar extremadamente
calientes y causarle quemaduras.
• Dirija siempre el cable de alimentación hacia la
parte trasera, lejos del cincel.
• No haga funcionar esta herramienta durante
períodos prolongados. La vibración que
produce la acción de percusión puede ser
perjudicial para las manos y los brazos. Use
guantes para proveer amortiguación adicional,
y tome descansos frecuentes para limitar la
exposición.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los martillos demoledores:
– Lesiones ocasionadas al tocar las piezas
calientes de la herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar el
accesorio.
ESPAÑOL
– Riesgos para la salud ocasionados al respirar
el polvillo que se desprende al trabajar con
hormigón o mampostería.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
e. Manguito/soporte de la herramienta
f. Mango lateral
USO PREVISTO
Los martillos demoledores D25899, D25902 y
D25941 de gran capacidad están diseñados para
aplicaciones de trabajos pesados de demolición,
desbastado y embutición.
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
NO use la herramienta bajo condiciones de
humedad o en presencia de gases o líquidos
inflamables.
Póngase protección para el oído.
Estos martillos de demolición para trabajos pesados
son herramientas eléctricas profesionales. NO
permita que los niños entren en contacto con la
herramienta. Cuando la hagan funcionar operarios
sin experiencia, es necesaria supervisión.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (q), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2013 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Función de arranque suave
1 Martillo de demolición
D25902, D25941
1 Mango lateral
La función de arranque suave hace que la velocidad
de impacto aumente gradualmente, lo que evita que
el cincel o punta “rebote” en la obra de albañilería al
arrancar.
1 Cincel puntiagudo (D25902, D25941)
1 Funda de plástico
1 Manual de instrucciones
1 Diagrama de despiece
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido daños durante el
transporte.
• Antes de empezar a trabajar con la máquina,
tómese el tiempo necesario para leer con
atención este manual y entenderlo bien.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Control activo de vibraciones
D25902, D25941
El control activo de vibraciones neutraliza el rebote
del mecanismo del martillo. Al reducir la vibración en
la mano y el brazo, se puede usar la herramienta de
modo más cómodo durante más tiempo, con lo que
se alarga la vida útil de la herramienta.
Control electrónico de la energía de
impacto (fig. 1)
D25902 SOLAMENTE
El control electrónico de la energía de impacto (c)
presenta las siguientes ventajas:
a. Interruptor de encendido/apagado
b. Empuñadura principal
• uso de accesorios más pequeños sin riesgo de
rotura
c. Cuadrante de control electrónico de la energía
de impacto (D25902)
• minimiza la rotura al cincelar materiales frágiles
o blandos
d. Collar de posición del cincel
• control óptimo de la herramienta para cincelar
de modo preciso
37
ESPAÑOL
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico se ha diseñado para funcionar
con un único voltaje. Compruebe siempre que el
suministro de tensión corresponda con el voltaje de
la placa de especificaciones.
La herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma
EN 60745; por lo tanto no se requiere
toma de tierra.
Si el cable que se suministra está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través del servicio de DEWALT.
Uso de un alargador
ADVERTENCIA: no aplique lubricante
a la máquina.
2. Introduzca el vástago del cincel en el manguito/
soporte de la herramienta (e). Presione y
gire ligeramente el cincel hasta que encaje el
manguito en su posición.
3. Tire del cincel para comprobar que esté bien
sujeto. La función de martilleo precisa que
el cincel se pueda mover axialmente varios
centímetros cuando se traba en el soporte de la
herramienta.
4. Para quitar el cincel, retire el manguito/soporte
de la herramienta (e) y saque el cincel del
soporte de la herramienta.
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los Datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Montaje y desmontaje de los
accesorios hexagonales de 19 mm
(fig. 5, 6)
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
D25941
MONTAJE Y AJUSTE
ADVERTENCIA: para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: cuando cambie los
accesorios, lleve siempre guantes.
Las piezas metálicas expuestas de
la herramienta y de los accesorios
pueden calentarse mucho durante el
funcionamiento.
Montaje y desmontaje de accesorios
SDS Max® (fig. 3, 4)
D25899, D25902
Esta máquina usa cinceles SDS Max® (consulte la
fig. 4 para ver el corte transversal de un vástago de
cincel).
Con este producto solo deben usarse los accesorios
recomendados por DEWALT.
1. Limpie el vástago del cincel.
38
Esta máquina usa cinceles con vástago hexagonal
de 19 mm (consulte la ilustración de la fig. 6 para
ver el corte transversal de un vástago de cincel).
Con este producto solo deben usarse los accesorios
recomendados por DEWALT.
1. Limpie el vástago del cincel.
ADVERTENCIA: no aplique lubricante
a la máquina.
2. Retire el manguito/soporte de la herramienta
(e), alinee la ranura (g) con el trazo amarillo (h) e
inserte el vástago del cincel en el soporte de la
herramienta. Suelte el manguito de bloqueo.
3. Tire del cincel para comprobar que esté bien
sujeto. La función de martilleo precisa que
el cincel se pueda mover axialmente varios
centímetros cuando se traba en el soporte de la
herramienta.
4. Para quitar el cincel, retire el manguito/soporte
de la herramienta (e) y saque el cincel del
soporte de la herramienta.
Posicionado del cincel (fig. 7)
El cincel se puede situar y bloquear en
12 posiciones diferentes.
1. Coloque el cincel tal como se ha descrito antes.
2. Gire el collar de posición del cincel (d) en el
sentido de la flecha hasta que alcance el cincel
la posición deseada.
ESPAÑOL
Ajuste del cuadrante de control
electrónico de la energía de impacto
(fig. 1)
D25902
Gire el cuadrante (c) a la posición deseada.
Cuanto mayor sea el número, mayor será la
energía de impacto. Con ajustes del cuadrante
«1» (bajo) a «7» (máxima potencia) la herramienta
es extremadamente versátil y adaptable a muchas
aplicaciones diferentes.
Encontrar el ajuste necesario es cuestión de
experiencia, por ejemplo:
• cuando se cincele materiales frágiles o blandos
o cuando se necesite poca rotura, ponga el
cuadrante en «1» o «2» (bajo);
• si se va romper materiales más duros, ponga el
cuadrante en «7» (máxima potencia).
Colocación y ajuste del mango
lateral (fig. 8)
El mango lateral (f) se puede montar en la parte
delantera de la máquina para que valga para
personas diestras o zurdas.
ADVERTENCIA: haga funcionar
siempre la máquina con el mango lateral
bien montado.
1. Desenrosque el botón de sujeción del mango
lateral (i).
2. Coloque el mango lateral en la máquina
situando el aro de acero (r) en la zona de
engarce (x). La posición correcta en la que debe
quedar el mango lateral es entre el cabezal y el
medio del tubo.
3. Ajuste el mango lateral (f) al ángulo deseado.
4. Coloque y gire el mango lateral hasta la
posición deseada.
5. Inmovilice el mango lateral apretando el botón
de sujeción (i)
• Aplique una presión de
aproximadamente. 20 - 30 kg a la
herramienta. Una fuerza excesiva no
acelera el cincelado sino que disminuye
el rendimiento de la herramienta y puede
acortar su vida útil.
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 2)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura lateral (f) y la
otra en la empuñadura principal (b).
Encendido y apagado (fig. 1)
Encendido: ponga el interruptor de encendido/
apagado (a) en la posición 1.
Apagado: ponga el interruptor de encendido/
apagado (a) en la posición 0.
Demolición, cincelado y canalizado
(fig. 1)
1. Seleccione el cincel adecuado y limpie.
2. Coloque el cincel y compruebe si está bien
sujeto.
3. Ajuste la energía de impacto que desee.
4. Coloque y ajuste el mango lateral (f) y asegúrese
de que esté bien apretado.
5. Sujete la herramienta con ambos mangos (b, f)
y enciéndala. La herramienta ahora está lista
para funcionar continuamente.
6. Apague siempre la herramienta cuando termine
el trabajo y antes de desenchufarla.
FUNCIONAMIENTO
Existen varios tipos de cinceles como opción.
Instrucciones de uso
Con este producto solo deben usarse los accesorios
recomendados por DEWALT.
¡ADVERTENCIA!
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y la reglamentación aplicable.
• Tenga bien presente el trazado de las
tuberías y del cableado.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada
para funcionar durante un largo período con un
mantenimiento mínimo. El que la herramienta
funcione continuamente de modo satisfactorio
depende del cuidado adecuado que se le preste y
de una buena limpieza periódica.
39
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Esta máquina no requiere mantenimiento a cargo
del usuario. Lleve la herramienta a un taller de
reparación autorizado de DEWALT después de unas
100 horas de uso. Si tiene algún problema antes de
dicho tiempo, póngase en contacto con un taller de
reparación autorizado de DEWALT.
Mantenimiento de accesorios (fig. 9)
El mantenimiento de los accesorios en su debido
momento garantiza el resultado óptimo de la
aplicación correspondiente y una vida larga y eficaz
para el accesorio.
Afile los cinceles con muelas. Consulte la figura 9
para ver los ángulos adecuados de los cinceles
siguientes:
j. Cincel con punta de pala
k. Cortafríos
l. Cincel en punta
m. Cincel con punta en U
n. Cincel hueco
o. Cincel para mortero
p. Cincel dentado
ADVERTENCIA: estos cinceles
se pueden reafilar solo un número
limitado de veces. Si tiene alguna duda,
póngase en contacto con su distribuidor
para que le proporcione información.
ADVERTENCIA: asegúrese de que el
borde de corte no muestre decoloración
por demasiada presión. Esto puede
afectar a la dureza del accesorio.
Lubricación
La herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
40
Limpieza
ADVERTENCIA: sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Cuando realice este procedimiento, lleve
gafas.
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use
un trapo humedecido solo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta;
no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en un líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones, solo
deben usarse con este producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
ESPAÑOL
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
41
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
42
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
FRANÇAIS
PERFORATEUR-BURINEUR
D25899, D25902, D25941
Félicitations !
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Des années d’expérience, un développement de produits
approfondi et une innovation constante font de DEWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les
utilisateurs d’outils électriques professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Fréquence
Puissance absorbée
Cadence de frappe
Énergie de frappe (EPTA 05/2009)
Soporte de la herramienta
Positions du burin
Poids
LPA
KPA
LWA
KWA
(pression acoustique)
(incertitude de pression acoustique)
(puissance acoustique)
(incertitude de puissance acoustique)
kg
D25899
230
1
50
1 500
2 040
17,5
SDS Max®
12
9,9
D25902
230
1
50
1 550
1 050–2 100
19
SDS Max®
12
10,5
D25941
230
1
50
1 600
1 620
22,5
19 mm Hex
12
13,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
(230 V)
86
3
100
3
D25902
(230 V)
89
3
100
3
D25941
(230 V)
91
3
102
3
7,5
1,5
8,8
1,5
V
Hz
W
min-1
J
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées d’après EN 60745 :
Ciselage,
Valeur de l’émission vibratoire ah,Cheq =
Incertitude K=
m/s²
m/s²
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
12
1,5
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
43
FRANÇAIS
Fusibles
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
CONSIGNES DE PROTECTION CONTRE LES NUISANCES
SONORES À L’EXTÉRIEUR
105
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
27.07.2013
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
D25899, D25902, D25941
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EC, Brise-béton électrique (portable),
m ≤ 15 kg, Annexe VIII, Sécurité des produits
TÜV Rheinland GmbH (0197), D-51105 Cologne,
Allemagne, Organisme notifié Nº : 0197
Niveau de puissance sonore conforme à la norme
2000/14/EC (Article 12, Annexe III, No. 10 ;
m ≤ 15 kg) :
LWA (niveau mesuré de puissance acoustique)
44
dB
Ces produits sont également conformes aux
Directives 2004/108/CE et 2011/65/CE. Pour
plus d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
Indique un risque d’incendie.
D25899, D25902
D25941
LWA (niveau garanti de puissance
acoustique)
dB
dB
100
102
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
FRANÇAIS
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
e) Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
f) Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c)
d)
e)
f)
g)
Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
45
FRANÇAIS
e)
f)
g)
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Consignes de sécurité
supplémentaires pour les
perforateurs-burineurs
• Portez des protecteurs auditifs. L’exposition
au bruit peut entraîner une perte auditive.
• Utilisez les poignées auxiliaires fournies avec
l’outil. Une perte de contrôle peut entraîner des
blessures corporelles.
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’organe de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact de l’organe de
coupe avec un fil sous tension peut mettre les
parties métalliques exposées de l’outil sous
tension et électrocuter l’utilisateur.
• Assurez-vous que le matériau à percer ne
dissimule pas de conduites d’alimentation en
électricité ou en gaz et que les emplacements
de ces conduites ont été vérifiés par les
services publics.
• Tenez l’outil fermement en permanence. Utilisez
toujours l’outil en le tenant des deux mains.
L’utilisation de cet outil d’une seule main
46
résultera en une perte de contrôle de l’outil. Le
perçage ou la découpe de matériaux rigides
tels que les barres d’armature peut également
présenter un danger. Serrez à fond la poignée
latérale avant d’utiliser l’outil.
• Assurez-vous que le burin est solidement fixé en
place avant d’utiliser l’outil.
• Par temps froid, ou lorsque l’outil n’a pas été
utilisé pendant une période prolongée, faites-le
tourner à vide pendant plusieurs minutes avant
de l’utiliser.
• Lorsque vous travaillez en hauteur, assurez-vous
que la zone au-dessous est dégagée.
• Ne touchez pas le burin ou les parties
avoisinantes immédiatement après avoir utilisé
l’outil, car ils peuvent être très chauds et vous
brûler.
• Dirigez toujours le cordon électrique vers
l’arrière, loin du burin.
• N’utilisez pas cet outil pendant des périodes
prolongées. Les vibrations provoquées par
l’action du marteau peuvent être nuisibles pour
vos mains et vos bras. Portez des gants pour
amortir les vibrations et limitez l’exposition en
faisant des pauses fréquentes.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
marteaux de démolition :
– Dommages corporels par contact avec les
parties brûlantes de l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive ;
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires ;
– Risques pour la santé causés par l’inhalation de
poussières dégagées lors du travail du béton et/
ou de la maçonnerie.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection o
FRANÇAIS
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (q), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2013 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Fonction de démarrage en douceur
D25902, D25941
La fonction de démarrage en douceur fait que la
cadence de frappe s’intensifie plus lentement, ce qui
évite que le burin ou la pointe ne « rebondisse » sur
la maçonnerie au démarrage.
1 perforateur-burineur
Contrôle de la vibration active
1 poignée latérale
D25902, D25941
1 burin pointu (D25902, D25941)
Le contrôle de la vibration active neutralise les
vibrations et rebonds du mécanisme du marteau.
Grâce à la réduction des vibrations exercées sur la
main et le bras, l’utilisation pendant une plus longue
durée est plus confortable et prolonge la durée de
vie de l’unité.
1 boîtier en plastique
1 manuel de l’utilisateur
1 dessin éclaté
• Vérifiez si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Interrupteur Marche/Arrêt
b. Poignée principale
c. Bouton de réglage de l’énergie de frappe
électronique (D25902)
Réglage de l’énergie de frappe
électronique – (fig. 1)
D25902 UNIQUEMENT
Le bouton de réglage de l’énergie de frappe
électronique (c) fournit les avantages suivants :
• utilisation d’accessoires plus petits sans risque
de cassure
• percée minimale lors du ciselage de matériaux
mous ou cassants
• maîtrise optimale de l’outil pour un ciselage
précis
d. Collier d’index de position du burin
Sécurité électrique
e. Porte-outil/manchon
Le moteur électrique a été conçu pour une
seule tension. Vérifiez toujours que l’alimentation
correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
f Poignée latérale
UTILISATION PRÉVUE
Les marteaux de démolition industriels D25899,
D25902 et D25941 ont été conçus pour la
démolition, le burinage et le ciselage industriels.
NE L’UTILISEZ PAS dans un endroit humide ou en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces perforateurs-burineurs à usage industriel
sont des outils électriques professionnels. TENEZ
les enfants à l’écart de l’outil. Les utilisateurs
inexpérimentés doivent être encadrés lorsqu’ils
utilisent cet outil.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
Votre outil DEWALT est à double isolation
conformément à la norme EN 60745 ; un
câble de mise à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
remplacez-le par un cordon spécial disponible
auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
47
FRANÇAIS
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec
la tension nominale de cet outil (se reporter à la
section Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : portez toujours
des gants pour remplacer les
accessoires. Les pièces métalliques à
découvert de l’outil peuvent devenir très
chaudes pendant l’opération.
4. Pour retirer un burin, tirez vers l’arrière le porteoutil/manchon (e) et faites sortir le burin du
porte-outil.
Insertion et retrait des accessoires
hexagonaux de 19 mm (fig. 5, 6)
D25941
Cette machine utilise des burins avec une tige
hexagonale de 19 mm (reportez-vous à l’encart de
la figure 6 pour une coupe transversale de la tige du
burin).
Utilisez uniquement des accessoires recommandés
par DEWALT avec ce produit.
1. Nettoyez la tige du burin.
AVERTISSEMENT : n’appliquez pas
de lubrifiant sur la machine.
2. Tirez vers l’arrière le porte-outil/manchon (e),
alignez la rainure (g) avec le repère jaune (h)
et insérez la tige du burin dans le porte-outil.
Libérez le manchon de fixation.
3. Tirez sur le burin pour vérifier qu’il est bien
verrouillé. Pour permettre le martelage, le burin
doit être capable de se déplacer axialement de
plusieurs centimètres lorsqu’il est verrouillé dans
le porte-outil.
4. Pour retirer un burin, tirez vers l’arrière le porteoutil/manchon (e) et faites sortir le burin du
porte-outil.
Insertion et retrait des accessoires
SDS Max® (fig. 3, 4)
Indexation de la position du burin
(fig. 7)
D25899, D25902
Le burin peut être indexé et verrouillé sur
12 positions différentes.
®
Cette machine utilise des burins SDS Max
(reportez-vous à l’encart de la figure 4 pour une
coupe transversale de la tige du burin).
Utilisez uniquement des accessoires recommandés
par DEWALT avec ce produit.
1. Nettoyez la tige du burin.
AVERTISSEMENT : n’appliquez pas
de lubrifiant sur la machine.
2. Insérez la tige du burin dans le porte-outil/
manchon (e). Enfoncez et tournez légèrement
le burin jusqu’à ce que le manchon s’encliquète
en place.
3. Tirez sur le burin pour vérifier qu’il est bien
verrouillé. Pour permettre le martelage, le burin
doit être capable de se déplacer axialement de
plusieurs centimètres lorsqu’il est verrouillé dans
le porte-outil.
48
1. Insérez le burin comme décrit ci-dessus.
2. Tournez le collier de position du burin (d) dans
le sens de la flèche jusqu’à ce que le burin se
trouve dans la position désirée.
Utilisation du bouton de réglage de
l’énergie de frappe électronique
(fig. 1)
D25902
Tournez le bouton (c) jusqu’au niveau désiré. Plus
le chiffre est élevé, plus l’énergie de frappe l’est
aussi. Les réglages de « 1 » (faible) à « 7 » (pleine
puissance) en font un outil polyvalent et adapté à
différents usages.
Le réglage nécessaire est question d’expérience,
par exemple :
FRANÇAIS
• pour ciseler des matériaux mous et cassants
ou lorsqu’une percée minime est nécessaire,
placez le bouton sur « 1 » or « 2 » (faible) ;
• pour démolir des matériaux plus durs, placez le
bouton sur « 7 » (pleine puissance).
Installation et réglage de la poignée
latérale (fig. 8)
La poignée latérale (f) peut être fixée sur l’avant de la
machine pour satisfaire au droitier et au gaucher.
AVERTISSEMENT : utilisez toujours
la machine avec la poignée latérale
correctement installée.
1. Dévissez la molette de serrage de la poignée
latérale (i).
2. Faites glisser l’ensemble de la poignée latérale
sur la machine en plaçant la bague en acier (r)
sur la zone de montage (x). La position correcte
de la poignée latérale est entre le haut et le
milieu du tube
3. Ajustez la poignée latérale (f) à l’angle désiré.
4. Faites glisser et pivoter la poignée latérale sur la
position désirée.
5. Verrouillez la poignée latérale en place en
serrant la molette de serrage (i).
FONCTIONNEMENT
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée latérale (f), et l’autre sur la poignée
principale (b).
Mise sous et hors tension de l’outil
(fig. 1)
Mise sous tension : placez l’interrupteur Marche/
Arrêt (on/off) (a) sur la position 1.
Mise hors tension : placez l’interrupteur Marche/
Arrêt (a) sur la position 0.
Démolition, ciselage et burinage
(fig. 1)
1. Sélectionnez le burin approprié, puis nettoyez.
2. Insérez le burin et vérifiez qu’il est correctement
verrouillé.
3. Réglez le niveau de l’énergie de frappe.
4. Fixez en place et réglez la poignée latérale (f) en
vous assurant qu’elle est solidement serrée.
5. Tenez l’outil par les deux poignées (b, f) et
mettez-le sous tension. L’outil fonctionne
actuellement en continu.
6. Mettez toujours l’outil hors tension une fois la
tâche terminée et avant de le débrancher.
Instructions d’utilisation
Vous trouverez différents types de burin en option.
AVERTISSEMENT :
Utilisez uniquement des accessoires recommandés
par DEWALT avec ce produit.
• Respectez toujours les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Vérifiez l’emplacement des tuyauteries et
canalisations.
• Exercez une pression d’environ 20
à 30 kg sur l’outil. Exercer une force
excessive n’accélérera pas le ciselage,
mais diminuera les performances de l’outil
et risque de réduire la durée de vie de
l’outil.
Position correcte des mains
(fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
ENTRETIEN
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
durer longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Cette machine n’est pas réparable par l’utilisateur.
Apportez votre outil à un réparateur agréé DEWALT
après environ 100 heures d’utilisation. En cas
de problème avant cette période, contactez un
réparateur agréé DEWALT.
49
FRANÇAIS
Entretien des accessoires (fig. 9)
L’entretien opportun des accessoires garantit des
résultats d’utilisation optimaux et une durée de vie
des accessoires longue et efficace.
Meulez les burins sur des disques abrasifs.
Reportez-vous à la figure 9 pour connaître l’angle
approprié des burins suivants :
j. Burin bêche
k. Burin à bout plat
l. Burin pointu
m. Burin en U
n. Burin creux
o. Burin à mortier
p. Burin denté
AVERTISSEMENT : ces burins ne
peuvent être meulés qu’un nombre
limité de fois. Dans le doute, demandez
les conseils de votre revendeur.
AVERTISSEMENT : assurez-vous
que le bord tranchant ne présente pas
de décoloration due à une pression
excessive. Ceci pourrait endommager la
dureté de l’accessoire.
Graissage
Votre outil électrique ne nécessite pas de graissage
supplémentaire.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté et
la poussière du logement principal en
soufflant de l’air sec aussi souvent que
vous remarquez de la saleté accumulée
dans et autour des orifices d’aération.
Portez des lunettes de sécurité lorsque
vous effectuez cette tâche.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais de
solvants ou autres produits chimiques
corrosifs pour nettoyer les pièces non
métalliques de l’outil. Ils risqueraient
d’affaiblir les matériaux utilisés dans
ces pièces. Utilisez un chiffon imbibé
d’eau et de détergent neutre. Ne laissez
50
jamais un liquide pénétrer dans l’outil et
n’immergez jamais les pièces de l’outil
dans un liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : l’utilisation
d’accessoires autres que ceux
fournis par DEWALT peut se révéler
dangereuse car ils n’ont pas été
testés sur ce produit. Afin de réduire le
risque de blessure, utilisez uniquement
des accessoires recommandés par
DEWALT.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ; • Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
51
ITALIANO
MARTELLO DEMOLITORE
D25899, D25902, D25941
Congratulazioni!
Avete scelto un elettroutensile DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti e innovazioni tecnologiche
rendono i prodotti DEWALT gli elettroutensili più affidabili per gli operatori professionali.
Dati tecnici
Voltaggio
Tipo
Frequenza
Alimentazione elettrica
Incidenza di impatto
Energia del colpo (EPTA 05/2009)
Supporto per strumenti
Posizioni dello scalpello
Peso
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressione sonora)
(incertezza pressione sonora)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
kg
D25899
230
1
50
1 500
2 040
17,5
SDS Max®
12
9,9
D25902
230
1
50
1 550
1 050–2 100
19
SDS Max®
12
10,5
D25941
230
1
50
1 600
1 620
22,5
19 mm Hex
12
13,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
(230 V)
86
3
100
3
D25902
(230 V)
89
3
100
3
D25941
(230 V)
91
3
102
3
V
Hz
W
min-1
J
Valori totali relativi alla vibrazione (somma vettoriale triassiale) determinati in base allo standard EN 60745:
Modalità avvitatura senza percussione
Valore di emissione delle vibrazioni ah Cheq
Incertezza K
m/s²
m/s²
12
1,5
52
8,8
1,5
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
7,5
1,5
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili
Europa
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
ITALIANO
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza. La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
Dichiarazione di conformità CE
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
DIRETTIVA MACCHINE
DIRETTIVA RUMORE AMBIENTALE
D25899, D25902, D25941
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/CE, Martello demolitore elettrico per
calcestruzzo (a mano), m ≤ 15 kg, Allegato VIII, TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105
Colonia, Germania, ID corpo notifica n.: 0197
Livello della potenza sonora conforme alle normative
2000/14/CE (Articolo 12, Allegato III,
n. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (livello misurato di potenza sonora )
D25899, D25902
D25941
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
27.07.2013
dB
dB
100
102
LWA (livello garantito di potenza sonora) dB
105
Questi prodotti sono anche conformi alle Direttive
2004/108/CE e 2011/65/CE. Per ulteriori
informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere al retro del manuale
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per
53
ITALIANO
b)
c)
d)
e)
f)
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
54
d)
e)
f)
g)
Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
d) Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
e) Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
ITALIANO
f)
g)
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato
da personale qualificato, utilizzando
parti di ricambio identiche. In questo modo
viene garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Ulteriori istruzioni sulla sicurezza
per i martelli demolitori
• Indossare le protezioni per le orecchie.
L’esposizione al rumore può causare la perdita
dell’udito.
• Utilizzare le maniglie aggiuntive in dotazione
con lo strumento. La perdita di controllo dello
strumento può causare lesioni personali.
• Sostenere l’apparato con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui la parte tagliente potrebbe
toccare cavi elettrici nascosti o il cavo di
alimentazione dell’accessorio di taglio. Gli
accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
• Assicurarsi che il materiale perforato non
nasconda fonti elettriche o gas e che la loro
collocazione sia stata adeguatamente segnalata
dalle competenti società di servizi.
• Avere sempre una salda presa sullo strumento.
Non tentare di utilizzare lo strumento senza
impugnarlo con entrambe le mani. Se lo
strumento viene impugnato con una sola mano,
è possibile perderne il controllo. Altrettanto
pericoloso potrebbe essere perforare o
imbattersi in materiali duri, come ad es. le griglie
di metallo. Afferrare saldamente la maniglia
laterale prima dell’uso.
• Assicurarsi che lo scalpello sia in posizione
prima di utilizzare lo strumento.
• In condizioni atmosferiche rigide o nel caso in
cui lo strumento non sia stato utilizzato per un
periodo di tempo prolungato, farlo funzionare a
vuoto per alcuni minuti prima dell’utilizzo.
• Se si deve lavorare in superfici sopraelevate,
assicurarsi che l’area sottostante sia sgombra.
• Non toccare lo scalpello o le parti situate vicine
ad esso immediatamente dopo l’uso perché
potrebbero essere estremamente calde e
causare ustioni alla pelle.
• Collocare sempre il cavo di alimentazione
lontano dallo scalpello.
• Non utilizzare questo strumento per periodi
prolungati. Le vibrazioni causate dal martello
potrebbero essere nocive per mani e braccia.
Utilizzare dei guanti per avere un’ulteriore
protezione e limitare l’esposizione allo strumento
facendo numerose pause.
Rischi residui
I seguenti rischi sono intriseci all’utilizzo dei martelli
demolitori:
– Lesioni causate dal contatto con le superfici
roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
comunque essere evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– Rischi per la salute dovuti all’inalazione delle
polveri che si sviluppano durante i lavori su
calcestruzzo e/o muratura.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
55
ITALIANO
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (q), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2013 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Avvio lento
1 Martello demolitore
D25902, D25941
1 Maniglia laterale
La modalità di avvio lento permette un’inferiore
incidenza di impatto prevenendo il “rimbalzo” dello
scalpello o della punta sul materiale.
1 Scalpello a punta (D25902, D25941)
1 Custodia in plastica
1 Manuale di istruzioni
Controllo della vibrazione attiva
1 Disegno esploso
D25902, D25941
• Accertarsi che l’elettroutensile, le parti o gli
accessori non presentino danni subiti durante il
trasporto.
Il controllo della vibrazione attiva neutralizza la
vibrazione di contraccolpo tipica del meccanismo
del martello demolitore. Diminuendo la vibrazione di
mani e braccia, permette un uso più confortevole
per periodi di tempo più estesi e prolunga
l’autonomia dell’utensile.
• Prima di utilizzare l’elettroutensile, trovare il
tempo di leggere con attenzione il presente
manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
Controllo dell’energia d’impatto
(fig. 1)
SOLO D25902
Il controllo dell’energia d’impatto (c) offre i seguenti
vantaggi:
a. Interruttore di accensione/spegnimento
b. Impugnatura principale
• utilizzo di accessori più piccoli senza pericolo di
rottura
c. Spia per il controllo dell’energia d’impatto
(D25902)
• minimo pericolo di rottura nel corso della
perforazione di materiali morbidi o friabili
d. Anello per la scelta della posizione dello
scalpello
• controllo ottimale dell’utensile per una
perforazione ancor più precisa
e. Supporto per strumenti/manicotto
f. Maniglia laterale
UTILIZZO PREVISTO
I martelli demolitori D25899, D25902 e D25941sono
stati progettati per un uso professionale nel campo
della demolizione pesante, nella scalpellatura e
cesellatura.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è predisposto per operare con
un’unica tensione. Assicurarsi sempre che la
tensione disponibile corrisponda a quella indicata
sulla targhetta.
L’utensile DEWALT dispone di un doppio
isolamento in conformità allo standard
EN 60745 e non è quindi necessario
alcun collegamento a terra.
NON utilizzare sul bagnato o in presenza di liquidi o
gas infiammabili.
Questi martelli demolitori per utilizzo industriale
sono elettroutensili professionali. NON lasciare
che i bambini entrino in contatto con l’utensile. È
necessaria una supervisione quando questo utensile
è usato da personale inesperto.
56
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è
necessario sostituirlo con un cavo apposito,
disponibile presso il centro di assistenza DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
ITALIANO
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i Dati
tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
MONTAGGIO E REGOLAZIONE
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
AVVERTENZA: indossare sempre
dei guanti prima di cambiare gli
accessori. Le parti metalliche esposte
e gli accessori dell’utensile potrebbero
diventare incandescenti nel corso
dell’operazione.
Inserire e rimuovere gli accessori
SDS Max® (fig. 3, 4)
D25899, D25902
Questo utensile utilizza scalpelli SDS Max® (fare
riferimento al riquadro in figura 4 per una versione
trasversale del gambo dello scalpello).
Per questo utensile utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
1. Pulire lo scalpello.
AVVERTENZA: non utilizzare lubrificanti
per ingrassare l’utensile.
2. Inserire il gambo dello scalpello nel supporto
per strumenti/manicotto (e). Premere ed avvitare
lo scalpello con delicatezza fino a quando il
manicotto non scatta in posizione.
3. Provare a tirare lo scalpello per verificare che
sia stato adeguatamente fissato. Per eseguire
correttamente la modalità di martellamento è
necessario che lo scalpello possa muoversi in
senso assiale di alcuni centimetri all’interno del
suo supporto per strumenti.
4. Per rimuovere lo scalpello, tirare indietro il
supporto per strumenti/manicotto (e) ed estrarre
lo scalpello dal supporto per strumenti.
Inserire e rimuovere gli accessori
esagonali di 19 mm (fig. 5, 6)
D25941
L’utensile utilizza scalpelli con un gambo esagonale
di 19 mm. (fare riferimento al riquadro in figura 6 per
una versione trasversale del gambo dello scalpello).
Per questo utensile utilizzare soltanto gli accessori
raccomandati da DEWALT.
1. Pulire lo scalpello.
AVVERTENZA: non utilizzare lubrificanti
per ingrassare l’utensile.
2. Tirare indietro il supporto per strumenti/
manicotto (e), allineare la scanalatura (g) con
l’indicatore giallo (h) ed inserire il gambo dello
scalpello nell’apposito supporto per strumenti.
Sganciare il manicotto di bloccaggio.
3. Provare a tirare lo scalpello per verificare che
sia stato adeguatamente fissato. Per eseguire
correttamente la modalità di martellamento è
necessario che lo scalpello possa muoversi in
senso assiale di alcuni centimetri all’interno del
suo supporto per strumenti.
4. Per rimuovere lo scalpello, tirare indietro il
supporto per strumenti/manicotto (e) ed estrarre
lo scalpello dal supporto per strumenti.
Indicizzare le posizioni dello
scalpello (fig. 7)
Lo scalpello può essere posizionato in 12 diverse
posizioni.
1. Inserire lo scalpello come descritto in
precedenza.
2. Ruotare la posizione dello scalpello per mezzo
dell’indicatore (d) seguendo la direzione della
freccia fino a che lo scalpello non entrerà nella
posizione prescelta.
Posizionare l’indicatore del controllo
dell’energia d’impatto (fig. 1)
D25902
Posizionare l’indicatore (c) nella corretta posizione.
Più alto sarà il valore prescelto, maggiore sarà
l’energia di impatto. Con posizioni comprese
57
ITALIANO
tra «1» (bassa) e «7» (pieno regime) l’utensile è
estremamente versatile e adattabile alle più disparate
applicazioni.
La scelta della posizione corretta richiede una certa
esperienza, ad esempio:
• per perforare materiali morbidi o friabili o
quando si richiede una perforazione minima,
scegliere la posizione «1» o «2» (bassa);
• per perforare materiali più duri, scegliere la
posizione «7» (pieno regime).
Adattare la maniglia laterale
(fig. 8)
la maniglia laterale (f) può essere montata nella
parte anteriore dell’utensile per poter essere
indifferentemente utilizzata da utenti destrorsi o
mancini.
AVVERTENZA: utilizzare sempre
l’utensile con la maniglia laterale
correttamente montata.
1. Svitare la manopola a morsetto della maniglia
laterale (i).
2. Far scorrere l’insieme dei componenti della
maniglia laterale nell’apposito cerchio di
acciaio (r) situato nell’area di montaggio (x). La
posizione corretta della maniglia laterale è tra la
testa e il centro del tubo.
ma potrebbe diminuire le prestazioni
dell’utensile o abbreviare la sua
autonomia.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 2)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La corretta posizione delle mani richiede che una
mano sia posizionata sull’ impugnatura laterale (f),
mentre l’altra sull’impugnatura principale (b).
Accensione e spegnimento (fig. 1)
Accensione: posizionare l’interruttore di accensione/
spegnimento (a) in posizione 1.
Spegnimento: posizionare l’interruttore di
accensione/spegnimento (a) in posizione 0.
Demolizione, scanalatura e scavo
(fig. 1)
1. Selezionare lo scalpello appropriato e pulirlo.
3. Posizionare la maniglia laterale (f) fino a
raggiungere l’angolazione prescelta.
2. Inserire lo scalpello e verificare che sia stato
adeguatamente fissato.
4. Far scorrere e ruotare la maniglia laterale fino al
raggiungimento della posizione prescelta.
3. Selezionare il livello di energia di impatto
prescelto.
5. Bloccare la maniglia laterale nella posizione
prescelta avvitando saldamente la manopola a
morsetto (i).
4. Posizionare ed aggiustare la maniglia laterale (f)
ed assicurarsi che sia saldamente fissata.
FUNZIONAMENTO
5. Tenere l’utensile con entrambe le mani (b, f)
ed accenderlo. L’utensile opererà in modalità
continua.
Istruzioni per l’uso
6. Spegnere sempre lo strumento al termine del
lavoro e prima di scollegare la spina.
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Controllare l’esatta posizione di
condutture e di impianti elettrici.
• Esercitare una pressione
di approssimativamente
20 - 30 chilogrammi sull’utensile.
L’impiego di una forza eccessiva
non velocizza i tempi di perforazione
58
Su richiesta, sono inoltre disponibili numerosi altri tipi
di scalpello.
Per questo utensile utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
MANUTENZIONE
Questo elettroutensile DEWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. L’uso prolungato in buone condizioni
dipende dalla corretta manutenzione dell’utensile e
dalla sua pulizia periodica.
ITALIANO
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Tale utensile non può essere riparato dal singolo
utente. Portare l’utensile presso un centro
autorizzato DEWALT dopo approssimativamente
100 ore di utilizzo. Se insorgono problemi
precedentemente, contattare un agente autorizzato
DEWALT.
Manutenzione degli accessori
(fig. 9)
La manutenzione degli accessori al momento giusto
garantisce risultati ottimali e una lunga autonomia
degli stessi.
Rettificare gli scalpelli per mezzo di appositi dischi.
Fare riferimento alla figura 9 per la manutenzione
delle angolazioni dei seguenti scalpelli:
j. scalpello a vanga
k. scalpello a freddo
l. scalpello a punta
m. scalpello a U
n. scalpello cavo
o. scalpello mortaio
p. scalpello dentato
AVVERTENZA: questi scalpelli possono
essere rettificati per un limitato numero
di volte. In caso di dubbio, contattare il
fornitore per ricevere consulenza.
AVVERTENZA: assicurarsi che
l’angolo imputato al taglio non
mostri scolorimenti causati da
una pressione troppo forte. Ciò
potrebbe compromettere la durezza
dell’accessorio.
Lubrificazione
L’elettroutensile non richiede lubrificazioni aggiuntive.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
adeguate protezioni oculari nell’effettuare
tale procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dell’utensile. Queste sostanze
potrebbero indebolire i materiali utilizzati
per costruire le summenzionate parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché accessori
diversi da quelli offerti da DEWALT non
sono stati testati con questo prodotto, il
loro uso con l’utensile potrebbe essere
pericoloso. Per ridurre il rischio di
lesioni personali, si consiglia di utilizzare
soltanto accessori raccomandati da
DEWALT con questo prodotto.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
59
ITALIANO
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto. DEWALT offre un
servizio di ritiro e riciclaggio dei suoi prodotti alla fine
della loro vita utile. Per usufruire di questo servizio,
restituire il prodotto a un tecnico autorizzato per le
riparazioni, che lo raccoglie per conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
60
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale. È
possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita, nel sito
Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
61
NEDERLANDS
SLOOPHAMER
D25899, D25902, D25941
Gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor elektrisch gereedschap van DEWALT. Jarenlange ervaring, uitgebreide
productontwikkeling en innovatie hebben van DEWALT een van de betrouwbaarste partners gemaakt voor
gebruikers van professionele elektrische werktuigen.
Technische gegevens
Spanning
Type
Frequentie
Voeding
Slagfrequentie
Slagenergie (EPTA 05/2009)
Gereedschapshouder
Posities van beitel
Gewicht
LPA
KPA
LWA
KWA
(geluidsdruk)
(geluidsdruk onzekerheid)
(akoestisch vermogen)
(onzekerheid geluidsvermogen)
V
Hz
W
min-1
J
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
230
1
50
1 500
2 040
17,5
SDS Max®
12
9,9
D25902
230
1
50
1 550
1 050–2 100
19
SDS Max®
12
10,5
D25899
(230 V)
86
3
100
3
D25941
230
1
50
1 600
1 620
22,5
19 mm Hex
12
13,8
D25902
(230 V)
89
3
100
3
D25941
(230 V)
91
3
102
3
7,5
1,5
8,8
1,5
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald conform EN 60745:
Schroeven zonder weerstand
Vibratie-emissiewaarde ah Cheq=
Onzekerheid K= m/s²
m/s²
12
1.5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa
62
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
NEDERLANDS
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
MACHINERICHTLIJN
RICHTLIJN GELUIDSEMISSIE BUITENSHUIS
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60475-1, EN 60475-2-6;
2000/14/EG, elektrische betonbreker
(handgestuurd), m ≤ 15 kg, Annex VIII, TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105
Köln, Duitsland, nr. aangemelde instantie: 0197
Niveau van geluidsvermogen in overeenstemming
met 2000/14/EG (artikel 12, annex III, nr. 10; m ≤
15 kg):
LWA (gemeten akoestisch vermogen)
LWA (gegarandeerd akoestisch vermogen)
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
27.07.2013
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
D25899, D25902, D25941
D25899, D25902
D25941
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn 2004/108/
EG en 2011/65/EC. Neem voor meer informatie
contact op met DEWALT via het volgende adres of
kijk op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
dB 100
dB 102
dB 105
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
63
NEDERLANDS
b)
c)
d)
e)
f)
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
64
d)
e)
f)
g)
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
NEDERLANDS
e)
f)
g)
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor sloophamers
• Draag oorbeschermers. Blootstelling aan
lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
• Gebruik de zijhandgrepen die bij dit werktuig
worden geleverd. Als u de beheersing over het
apparaat verliest kunt u verwondingen oplopen.
• Houd het gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken als u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire
van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading
of het eigen netsnoer. Accessoires van
zaaggereedschap die in contact komen met
bedrading die onder stroom staat, kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische
schok geven.
• Zorg dat het materiaal waarin geboord wordt
geen gas- of elektriciteitsleidingen bevat en dat
de ligging van dergelijke leidingen gecheckt is
met de nutsbedrijven.
• Houd het werktuig altijd stevig vast. Gebruik
dit werktuig niet zonder het met beide handen
vast te pakken. Als u dit werktuig met één hand
gebruikt zult u de beheersing erover verliezen.
Het kan ook gevaarlijk zijn om harde materialen
zoals betonwapening tegen te komen of er
doorheen te breken. Zorg dat de zijhandgreep
stevig vast zit voordat deze gebruikt wordt.
• Zorg dat de beitel veilig is bevestigd voordat het
werktuig wordt gebruikt.
• Laat het werktuig bij koud weer of als het
langere tijd niet gebruikt is een aantal minuten
onbelast draaien voordat het gebruikt wordt.
• Zorg dat als u boven de grond werkt dat de
oppervlakte eronder leeg is.
• Raak de beitel of de onderdelen in de buurt
van de beitel direct na gebruik niet aan, omdat
ze uiterst heet kunnen zijn en tot brandwonden
kunnen leiden.
• Leid het snoer altijd naar achteren, uit de buurt
van de beitel.
• Gebruik dit werktuig niet te lang na elkaar.
De trilling die de hamer veroorzaakt kan
schadelijk zijn voor uw handen en armen.
Gebruik handschoenen als extra bescherming
en beperk uw blootstelling door regelmatige
rustpauzes in te lassen.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
sloophamers:
– Letsel als gevolg van het aanraken van de hete
onderdelen van het gereedschap
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof die ontstaat als u in beton
en/of metselwerk werkt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Draag gehoorbescherming.
65
NEDERLANDS
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (q), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2013 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 sloophamer
1 zijhendel
1 puntige beitel (D25902, D25941)
1 plasticovertrek
1 gebruiksaanwijzing
1 vergrote tekening
• Controleer op schade aan het gereedschap,
onderdelen of hulpstukken die tijdens het
vervoer kan zijn veroorzaakt.
• Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing
aandachtig te lezen en te begrijpen vóór
gebruik.
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan-/uitschakelaar
b. Hoofdgreep
c. Elektronische regeling van slagkracht (D25902)
d. Kraag voor indexeren van positie van beitel
e. Gereedschapopname/mof
f. Zijhendel
BEOOGD GEBRUIK
De D25899, D25902 en D25941 sloophamers voor
zwaar gebruik zijn ontworpen voor zware sloop-,
bik-, en ciseleertoepassingen.
NIET gebruiken in natte omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze zware sloophamers zijn professionele
elektrische gereedschappen. Het gereedschap UIT
de buurt van kinderen houden. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap gebruiken.
66
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Zachte start
D25902, D25941
Met ‘Zachte start’ kan de slagfrequentie geleidelijk
sneller worden en wordt verhinderd dat de beitel of
punt terugkaatst rond het metselwerk tijdens het
opstarten.
Actieve regeling van trillingen
D25902, D25941
Met ‘Actieve regeling van trillingen’ worden trillingen
door terugstoot van het mechanisme van de
hamer geneutraliseerd. Trillingen naar de handen
en armen worden verminderd, waardoor langdurig
gebruik van het werktuig comfortabeler wordt en de
gebruiksduur wordt verlengd.
Elektronische regeling van
slagkracht (fig. 1)
ALLEEN BIJ D25902
Elektronische regeling van slagkracht (c) biedt de
volgende voordelen:
• gebruik van kleinere hulpstukken zonder risico
van breuk
• minimaal uitbreken bij het beitelen van zacht of
broos materiaal
• optimale controle over het werktuig voor precies
beitelen
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontworpen voor slechts één
voltage. Controleer altijd of het voltage overeenstemt
met het voltage op de typeplaat.
Uw DEWALT gereedschap is dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; er is daarom geen aarddraad
nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DEWALT.
NEDERLANDS
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte
is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AFSTELLING
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat
de hoofdschakelaar in de OFF (UIT)
positie staat. Het onbedoeld opstarten
kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Draag altijd
handschoenen als u hulpstukken
verwisselt. Blootgestelde metalen delen
van het werktuig of een hulpstuk kunnen
tijdens de werking heel erg warm
worden.
4. Om een beitel te verwijderen, de
gereedschapshouder/mof (e) terugtrekken en de
beitel uit de gereedschapopname trekken.
19 mm zeskant-hulpstukken
plaatsen en verwijderen (fig. 5, 6)
D25941
Bij deze machine worden beitels gebruikt met een
19 mm zeskantschacht (zie bijblad van fig. 6 voor
een doorsnede van een beitelschacht).
Gebruik uitsluitend door DEWALT aanbevolen
hulpstukken met dit product.
1. Reinig de beitelschacht.
WAARSCHUWING: geen
smeermiddel aanbrengen aan de
machine.
2. Gereedschapopname/mof terugtrekken (e),
sleuf (g) in lijn brengen met de gele aanduiding
(h) en beitelschacht in de gereedschapshouder
plaatsen. De sluitmof vrijmaken.
3. Aan de beitel trekken om te controleren
of die stevig vastzit. Bij het hameren dient
de beitel verschillende centimeter axiaal
te kunnen bewegen terwijl de beitel in de
gereedschapshouder vastzit.
4. Om een beitel te verwijderen, de
gereedschapshouder/mof (e) terugtrekken en de
beitel uit de gereedschapopname trekken.
SDS Max®-hulpstukken plaatsen en
verwijderen (fig. 3, 4)
Positie van beitel indexeren (fig. 7)
D25899, D25902
De beitel kan worden geïndexeerd en vastgezet in
12 verschillende posities.
®
Op deze machine worden SDS Max -beitels
gebruikt (zie bijblad van fig. 4 voor een doorsnede
van een beitelschacht).
Gebruik uitsluitend door DEWALT aanbevolen
hulpstukken met dit product.
1. Reinig de beitelschacht.
WAARSCHUWING: geen
smeermiddel aanbrengen aan de
machine.
2. De beitelschacht in de gereedschapopname/
mof plaatsen (e). De beitel licht neerdrukken en
draaien totdat de mof vast klikt.
3. Aan de beitel trekken om te controleren
of die stevig vastzit. Bij het hameren dient
de beitel verschillende centimeter axiaal
te kunnen bewegen terwijl de beitel in de
gereedschapshouder vastzit.
1. De beitel plaatsen zoals boven uitgelegd.
2. De positiekraag van de beitel (d) draaien in de
richting van de pijl totdat de beitel zich in de
gewenste positie bevindt.
De elektronische meter voor regeling
van de slagkracht instellen (fig. 1)
D25902
De meter (c) op de gewenste waarde draaien. Hoe
hoger de waarde, des te groter de slagkracht.
Aangezien de waarde kan worden ingesteld van
«1» (laag) tot «7» (maximale kracht), is het werktuig
buitengewoon veelzijdig en kan het aan talloze
verschillende gebruiksmogelijkheden worden
aangepast.
67
NEDERLANDS
De vereiste waarde hangt af van het bedoelde
gebruik.
Bijvoorbeeld:
• voor het beitelen van zacht of broos materiaal
of als minimaal uitbreken vereist is, dient
een waarde van «1» of «2» (laag) te worden
ingesteld;
• voor afbraak van harder materiaal dient een
waarde van «7» (maximale kracht) te worden
ingesteld.
Zijhendel aanpassen en bijstellen
(fig. 8)
De zijhendel (f) kan worden gemonteerd aan de
voorkant van de machine voor zowel rechtshandige
als linkshandige gebruikers.
WAARSCHUWING: de machine
uitsluitend gebruiken als de zijhendel
goed is gemonteerd.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de zijgreep (f), terwijl u met de andere hand de
hoofdgreep (b) vasthoudt.
In- en uitschakelen (fig. 1)
Inschakelen: plaats de aan-/uitschakelaar (a) in
stand 1.
Uitschakelen: plaats de aan-/uitschakelaar (a) in
stand 0.
Slopen, beitelen en groeven trekken
(fig. 1)
1. Kies de geschikte beitel en reinig de schacht.
2. De beitel plaatsen en controleren of die stevig
vastzit.
1. De spanknop van de zijhendel losschroeven (i).
3. De gewenste slagkracht instellen.
2. De zijhendel geheel op de machine schuiven
en de plaats vaststellen van de stalen ring (r) in
het montagegebied (x). De juiste positie van de
zijhandgreep is tussen de kop en het midden
van de koker.
4. De zijhendel passen en bijstellen (f) en
controleren of die stevig vastzit.
5. Werktuig aan beide hendels vasthouden (b, f) en
inschakelen. Het werktuig draait nu continu.
3. De zijhendel (f) op de gewenste hoek afstellen.
6. Het werktuig altijd uitschakelen als het werk
klaar is en voordat u de stroom uitschakelt.
4. De zijhandel in de gewenste positie schuiven en
draaien.
Beitels van verschillend type zijn te koop als optie.
5. De zijhendel vastmaken door de spanknop vast
te schroeven (i).
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies en
toepasselijke voorschriften in acht.
• Controleer de locatie van buizen en
bedrading.
• Pas circa 20 - 30 kg druk op het
werktuig toe. Te veel kracht versnelt het
beitelen niet, maar tast de werking en
gebruiksduur van het werktuig aan.
Juiste positie van de handen
(fig. 1, 2)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
68
Gebruik uitsluitend door DEWALT aanbevolen
hulpstukken met dit product.
ONDERHOUD
Uw elektrische werktuig van DEWALT is ontworpen
om gedurende een lange tijd te werken met
een minimum aan onderhoud. Doorlopende
bevredigende werking is afhankelijk van goed
onderhoud en regelmatig reinigen van het werktuig.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Service aan deze machine kan niet door de
gebruiker worden verricht. Breng het werktuig naar
een door DEWALT geautoriseerd reparatiebedrijf na
circa 100 uren gebruik. Neem contact op met een
DEWALT geautoriseerd reparatiebedrijf als u voordien
problemen ondervindt.
NEDERLANDS
Onderhoud van hulpstukken (fig. 9)
Onderhoud van hulpstukken op het juiste tijdstip
staat garant voor optimale resultaten bij de werking
en een lange en efficiënte gebruiksduur van de
hulpstukken.
Slijp de beitels op slijpschijven. Zie afbeelding 9 voor
de juiste hoek van de volgende beitels:
j. schopvormige beitel
k. koudbeitel
l. puntige beitel
m. U-vormige beitel
n. holle beitel
o. mortelbeitel
p. getande beitel
WAARSCHUWING: deze beitels
kunnen maar een beperkt aantal keren
opnieuw worden geslepen. Neem
contact op met uw verkoper voor advies
in geval van twijfel.
WAARSCHUWING: Controleer of
de snijrand niet is verkleurd door te
veel druk. Dit kan de hardheid van het
hulpstuk aantasten.
Smering
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die aangeboden
door DEWALT, niet zijn getest met dit
product, kan het gebruik ervan met dit
werktuig gevaarlijk zijn. Om het risico van
letsel te beperken, mogen bij dit product
uitsluitend hulpstukken worden gebruikt
die zijn aanbevolen door DEWALT.
Raadpleeg uw verkoper voor nadere informatie over
de geschikte hulpstukken.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Uw elektrische werktuig behoeft geen extra smering.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
Reinigen
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
met droge lucht uit de behuizing als
vuil zich zichtbaar opstapelt in en rond
de ventilatieopeningen. Draag een
beschermende bril terwijl u dit doet.
WAARSCHUWING: Nooit
oplosmiddelen of andere scherpe
chemicaliën gebruiken om niet-metalen
onderdelen van het werktuig te reinigen.
Deze chemische stoffen kunnen het
materiaal gebruikt in deze onderdelen
verzwakken. Gebruik alleen een doek
met water en zachte zeep. Laat nooit
een vloeistof in het gereedschap lopen
en dompel nooit enig deel van het
gereedschap onder in vloeistof.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
69
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
70
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NORSK
MEISELHAMMER
D25899, D25902, D25941
Gratulerer!
Du har valgt et elektrisk DEWALT -verktøy. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til den mest pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy.
Tekniske spesifikasjoner
Spenning
Type
Frekvens
Strømeffekt
Slaghastighet
Slagkraft (EPTA 05/2009)
Verktøyholder
Meiselstillinger
Vekt
LPA
KPA
LWA
KWA
(støytrykknivå)
(usikkerhet støytrykknivå)
(lydeffekt)
(usikkerhet lydeffekt )
kg
D25899
230
1
50
1 500
2 040
17,5
SDS Max®
12
9,9
D25902
230
1
50
1 550
1 050–2 100
19
SDS Max®
12
10,5
D25941
230
1
50
1 600
1 620
22,5
19 mm Hex
12
13,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
(230 V)
86
3
100
3
D25902
(230 V)
89
3
100
3
D25941
(230 V)
91
3
102
3
7,5
1,5
8,8
1,5
V
Hz
W
min-1
J
Total vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt i henhold til EN 60745:
Meisling,
Verdi vibrasjonsutslipp ah,Cheq =
Uvisshets-K
m/s²
m/s²
12
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa
230 V verktøy
10 A, nettspenning
71
NORSK
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
kan føre til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
D25899, D25902, D25941
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EU, Elektrisk betonghogghammer
(håndholdt), m ≤ 15 kg, Vedlegg VIII, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Germany, Notified Body ID No.: 0197
Lydeffektnivå iht. 2000/14/EF (artikkel 12, vedlegg III,
nr. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (målt lydeffektnivå)
dB
dB
100
102
dB
105
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
72
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
MASKINDIREKTIV
DIREKTIV OM UTENDØRS STØY
LWA (garantert lydeffektnivå)
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE
EU-samsvarserklæring
D25899, D25902
D25941
Horst Grossmann
visepresident teknikk
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
27.07.2013
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
NORSK
b)
c)
d)
e)
f)
Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g)
Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
73
NORSK
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner
for meiselhammere
• Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan
forårsake tap av hørsel.
• Bruk hjelpehåndtakene som leveres med
verktøyet. Hvis man mister kontrollen, kan det
føre til personskade.
• Hold det elektriske verktøyet i de isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kutteutstyr som kommer i kontakt med en
strømførende ledning kan føre til at eksponerte
metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende,
og kan gi operatøren støt.
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helsefarer som skyldes innånding av støv som
oppstår ved arbeid i betong og/eller murverk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
• Påse at materialet det bores i ikke inneholder
strøm- eller gassledninger og at deres
beliggenhet er bekreftet med strøm-/
gasselskapet.
• Hold et godt tak i verktøyet til alle tider. Ikke
forsøk å bruke dette verktøyet uten å holde det
med begge hender. Bruk av dette verktøyet
med én hånd vil gjøre at man mister kontrollen.
Gjennomboring eller om man støter mot harde
materialer slik som armeringsstenger kan dette
også være farlig. Stram sidehåndtakene godt før
bruk.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (q), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2013 XX XX
Produksjonsår
• Påse at meiselen er sikret på plass før bruk av
verktøyet.
Pakkens innhold
• I kaldt vær eller når verktøyet ikke har blitt brukt i
lengre perioder, kjøres verktøyet uten belastning
i noen minutter før bruk.
Pakken inneholder:
1 Meiselhammer
1 Sidehåndtak
• Når man arbeider over bakkenivå, påse at
området under er tomt.
1 Spissmeisel (D25902, D25941)
• Ikke rør meiselen eller delene nære meiselen rett
etter bruk da de kan være ekstremt varme og
dette kan forårsake at man brenner huden.
1 Brukerhåndbok
1 Plastkoffert
1 Diagram
• Rett alltid strømkabelen mot baksiden, bort fra
meiselen.
• Sjekk om det har oppstått skade på verktøyet,
delene eller tilbehøret under transport.
• Ikke bruk dette verktøyet i lengre perioder.
Vibrasjon forårsaket av hammereffekt kan være
skadelig for hender og armer. Bruk hansker som
ekstra polstring og begrens eksponering ved å
ta pauser ofte.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
meiselhammere:
– Skader forårsaket av berøring av varme
verktøydeler.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Av/på-bryter
b. Hovedhåndtak
c. Innstillingshjul for elektronisk slagenergikontroll
(D25902)
74
NORSK
d. Justeringskrage for meiselstilling
e. verktøyholder/hylse
f. Sidehåndtak
TILTENKT BRUK
D25899, D25902 og D25941 ekstra kraftige
meiselhammere er utformet for ekstra kraftig
rivningsarbeid, meisling og siselering.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller nær
antennelige væsker eller gasser
Disse kraftige meiselhammerne er elektriske verktøy
som er beregnet på bruk av yrkesutøvere. LA IKKE
barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn når uerfarne
operatører bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Mykstart
D25902, D25941
Med mykstartfunksjonen kan slaghastigheten økes
sakte for å hindre at meiselen eller spissen “spretter”
rundt på muren når den verktøyet startes.
Aktiv vibrasjonskontroll
D25902, D25941
Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliseres
tilbakeslagsvibrasjonen fra hammermekanismen.
Reduserer hånd- og armvibrasjon. Den gjør bruken
over lengre perioder mer behagelig og forlenger
levetiden til verktøyet.
Dette DEWALT -verktøyet er
dobbelisolert i samsvar med
EN 60745. Det er derfor ikke påkrevd
med jordledning.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
ADVARSEL: Bruk alltid hansker når du
skifter utstyr. Eksponerte metalldeler på
verktøyet og utstyr kan bli svært varme
under bruk.
Innsetting og fjerning av SDS Max®
utstyr (fig. 3, 4)
D25899, D25902
Elektronisk slagenergikontroll
(fig. 1)
Dette verktøyet bruker SDS Max® meisler (se innfelt
bilde på fig. 4 for en a tverrprofil av et meiselskaft).
D25902 BARE
Bare utstyr som er anbefalt av DEWALT bør brukes
med dette produktet.
Den elektroniske slagenergikontrollen (c) gir følgende
fordeler:
• mindre utstyr kan brukes uten fare for at de skal
brekke
• reduserer sprut når det meisles i myke eller sprø
materialer
• optimal verktøyskontroll for nøyaktig meisling
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er bare beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
strømforsyningen samsvarer med spenningen på
klassifiseringsskiltet.
1. Rengjøring av meiselskaftet.
ADVARSEL: Påfør ikke smøring på
verktøyet
2. Sett meiselskafter inn i verktøyholderen/hylsen
(e). Skyv og vri litt på meiselen inntil hylsen
knepper på plass.
3. Trekk i meiselen for å sjekke at den er låst riktig
på plass. Hammerfunksjonen krever at meiselen
kan være i stand til å beveges aksialt flere
centimeter når den er låst i verktøyholderen.
4. For å ta meiselen ut, trekk bakover på
verktøyholderen/hylsen (e) og trekk meiselen ut
av verktøyholderen.
75
NORSK
Innsetting og fjerning av 19 mm
sekskantet utstyr (fig. 5, 6)
Tilpasse og justere sidehåndtaket
(fig. 8)
D25941
Sidehåndtaket (f) kan monteres på forsiden av
verktøyet for å passe både høyrehendte og
venstrehendte brukere.
Dette verktøyet bruker meisler med et 19 mm
sekskantet skaft (se innfelt bilde på fig. 6 for en
tverrprofil av et meiselskaft).
Bare utstyr som er anbefalt av DEWALT bør brukes
med dette produktet.
1. Rengjøring av meiselskaftet.
ADVARSEL: Påfør ikke smøring på
verktøyet
2. Trekk tilbake på verktøyholderen/hylsen (e), still
sporet på linje med (g) det gule merket (h) og
skyv meiselskaft inn i verktøyholderen. Slipp
taket i låsehylsen.
3. Trekk i meiselen for å sjekke at den er låst riktig
på plass. Hammerfunksjonen krever at meiselen
kan være i stand til å beveges aksialt flere
centimeter når den er låst i verktøyholderen.
4. For å ta meiselen ut, trekk bakover på
verktøyholderen/hylsen (e) og trekk meiselen ut
av verktøyholderen.
Justering av meiselens stilling
(fig. 7)
Meiselen kan justeres og låses i 12 forskjellige
stillinger.
1. Sett inn meiselen som beskrevet ovenfor.
2. Roter meiselens stillingskrage (d) i retningen
med pilen, inntil meiselen står i ønsket stilling.
Innstilling av hjulet for elektronisk
slagenergikontroll (fig. 1)
D25902
Drei hjulet (c) til ønsket nivå. Jo høyere nummer,
dess større slagenergi. Ved hjelp av hjulinnstillingen
fra «1» (lav) til «7» (full styrke) er verktøyet svært
allsidig og kan tilpasses til mange forskjellige
arbeidsforhold.
Valg av riktig innstilling kommer med erfaringen,
for eksempel:
ADVARSEL: Bruk alltid verktøyet med
sidehåndtaket montert riktig.
1. Skru løs klemmeknotten til sidehåndtaket (i).
2. Skyv sidehåndtaksettet inn i verktøyet og
plassere stålringen (r) på monteringsstedet (x).
Den riktige posisjonen av sidehåndtaket er
mellom hodet og midten av røret.
3. Juster sidehåndtaket (f) til ønsket vinkel.
4. Skyv og roter sidehåndtaket til ønsket stilling.
5. Lås sidehåndtaket på plass ved å trekke til
klemmeknotten (i).
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Følg alltid sikkerhetsanvisninger og
gjeldende forskrifter.
• Vær alltid klar over hvor rør og
ledninger er.
• Påfør verktøyet et trykk på ca. 20 - 30 kg.
Ekstra stort trykk vil ikke gjøre meislingen
raskere, men det vil redusere verktøyets
effektivitet og kan redusere dets levetid.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 2)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID ha
hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd
på sidehåndtaket (f), med den andre hånden på
hovedhåndtaket (b).
• når du meisler myke eller sprø materialer, eller
når det kreves minst mulig spruting, stiller du
hjulet på «1» eller «2» (lav).
Slå verktøyet av og på (fig. 1)
• Når hardere materialer skal brytes opp, still
hjulet på «7» (full styrke).
Slå av: Still strømbryteren (a) i stillingen 0.
76
Slå på: Still strømbryteren (a) i stillingen 1.
NORSK
Riving, siselering og fuging (fig. 1)
ADVARSEL: Disse meislene kan
slipes bare et begrenset antall ganger.
Er du i tvil, kontakt forhandleren for
anbefalinger.
1. Velg en høvelig meisel og rengjør den.
2. Sett i meiselen og sjekk om den er riktig låst.
ADVARSEL: Sørg for at eggen ikke blir
misfarget som følge av for stort trykk.
Dette kan redusere tilbehørets hardhet.
3. Still inn ønsket slagenerginivå.
4. Tilpass og juster sidehåndtaket (f) og pass på at
det er dratt godt til.
5. Hold verktøyet med begge hender (b, f) og slå
det på. Verktøyet er nå i kontinuerlig drift.
6. Slå alltid verktøyet av når du er ferdig og før du
trekker ut strømledningen.
Forskjellige meiseltyper er tilgjenglige som
ekstrautstyr.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Bare tilbehør som er anbefalt av DEWALT bør brukes
med dette produktet.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for
langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
verktøyhuset med tørr luft så ofte som
du ser at skitt legger seg i og rundt
lufteåpningene. Bruk øyevern når du gjør
dette.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Servicearbeid kan ikke utføres av eieren på dette
verktøyet. Ta verktøyet til et reparasjonsverksted
som er godkjent av DEWALT etter ca. 100 timers
bruk. Dersom problemer oppstår før det tidspunktet,
kontakt et reparasjonsverksted som er godkjent av
DEWALT.
Vedlikehold av tilbehør (fig. 9)
Vedlikehold av tilbehør til riktig tid garanterer optimale
bruksresulter og lang og effektiv livstid for tilbehøret.
Slip meislene på slipeskiver. Se figur 9 for riktig
vinkler på følgende meisler:
j. spadeformet meisel
k. kaldmeisel
l. spissmeisel
ADVARSEL: Bruk aldri løsningsmidler
eller andre harde kjemikalier for
rengjøring av deler av verktøyet som ikke
er laget av metall. Disse kjemikaliene kan
svekke materialene som er brukt i disse
delene. Bruk en klut som er fuktet med
bare vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
Tilbehør
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT, ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
tilbehør.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
m. U-formet meisel
n. hulmeisel
o. mørtelmeisel
p. tannet meisel
77
NORSK
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å
ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på
adressen som er oppført i denne brukerhåndboken.
Du finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
78
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
79
PORTUGUÊS
MARTELO DEMOLIDOR
D25899, D25902, D25941
Parabéns!
Optou por uma ferramenta eléctrica DEWALT. Largos anos de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e um espírito inovador tornam a DEWALT um dos parceiros de maior confiança para os utilizadores
de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Frequência
Entrada de alimentação eléctrica
Velocidade de impacto
Energia de impacte (EPTA 05/2009)
Suporte da ferramenta
Posições do cinzel
Peso
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da potência sonora)
kg
D25899
230
1
50
1 500
2 040
17,5
SDS Max®
12
9,9
D25902
230
1
50
1 550
1 050–2 100
19
SDS Max®
12
10,5
D25941
230
1
50
1 600
1 620
22,5
19 mm Hex
12
13,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
(230 V)
86
3
100
3
D25902
(230 V)
89
3
100
3
D25941
(230 V)
91
3
102
3
7,5
1,5
8,8
1,5
V
Hz
W
min-1
J
Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores) determinados segundo a norma NE 60745:
Aparafusamento sem impacto
Valor de emissão de vibrações ah,Cheq =
K de variabilidade =
m/s²
m/s²
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
80
12
1,5
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
PORTUGUÊS
Fusíveis
Europa
LWA (nível de potência sonora medido)
Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DIRECTIVA “RUÍDO AMBIENTE”
D25899, D25902, D25941
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/CE, Demolidor de betão eléctrico (portátil),
m ≤ 15 kg, Anexo VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Colónia, Alemanha,
Entidade certificada n.º 0197
Nível de potência sonora em conformidade com a
directiva 2000/14/CE (Artigo 12.º, Anexo III, N.º 10;
m ≤ 15 kg):
D25899, D25902
D25941
dB
dB
100
102
LWA (nível de potência sonora garantido) dB
105
Estes produtos também estão em conformidade
com as Directivas 2004/108/EC e 2011/65/EC. Para
obter mais informações, contacte a DEWALT através
da morada indicada em seguida ou consulte o verso
do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
27.07.2013
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO!: Leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
81
PORTUGUÊS
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
82
d)
e)
f)
g)
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
PORTUGUÊS
e)
f)
g)
Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
Instruções de segurança adicionais
para martelos demolidores
• Use protectores auriculares. A exposição ao
ruído pode provocar problemas auditivos.
• Utilize as pegas auxiliares fornecidas com
a ferramenta. A perda de controlo pode
provocar lesões.
• Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas específicas para
o efeito ao efectuar uma operação em
que o acessório de corte possa entrar em
contacto com fios ocultos ou com o próprio
cabo da ferramenta. O acessório de corte
que entre em contacto com um fio com tensão
eléctrica poderão fazer com que as peças
de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
• Certifique-se de que o material a perfurar não
esconde dispositivos da rede eléctrica ou de
alimentação de gás e de que as respectivas
localizações foram verificadas junto das
empresas competentes.
• Segure a ferramenta com firmeza em todas as
circunstâncias. Não tente utilizar esta ferramenta
sem a segurar com ambas as mãos. Se utilizar
a ferramenta só com uma mão pode provocar
a perda de controlo. O corte ou o contacto
com materiais rígidos, como por exemplo aço
reforçado, também pode ser perigoso. Antes
de utilizar, aperte bem a pega lateral.
• Certifique-se de que o cinzel está devidamente
fixo antes de utilizar a ferramenta.
• Em condições de temperaturas baixas, ou
quando a ferramenta não tiver sido utilizada
durante um período de tempo prolongado,
deixe funcionar sem carga durante vários
minutos antes de utilizar.
• Quando trabalhar acima do nível do solo,
certifique-se de que a área abaixo está
desobstruída.
• Não toque no cinzel nem nos componentes
próximo do cinzel imediatamente após a
utilização, já que podem estar extremamente
quentes e provocar queimaduras na pele.
• Encaminhe sempre o cabo de alimentação para
a parte de trás, na direcção oposta ao cinzel.
• Não utilize esta ferramenta por longos
períodos de tempo. As vibrações provocadas
pela acção do martelo podem ser prejudiciais
para as mãos e os braços. Utilize luvas para
proporcionar um amortecimento adicional e
limite a exposição fazendo pausas frequentes.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
martelos demolidores:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Riscos de saúde resultantes de respirar poeiras
e partículas produzidas ao utilizar a ferramenta
em betão e/ou alvenaria.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
83
PORTUGUÊS
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (q), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2013 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo demolidor
1 Pega lateral
1 Cinzel pontiagudo (D25902, D25941)
Estes martelos demolidores para utilização intensiva
são ferramentas eléctricas profissionais. NÃO
permita que crianças mexam na ferramenta. É
necessária supervisão quando operadores sem
experiência utilizarem esta ferramenta.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Função de arranque suave
D25902, D25941
A função de arranque suave permite que o ritmo de
impacto aumente de forma mais lenta, impedindo
desta forma que o cinzel ou a ponta “ressalte” ao
entrar em contacto com a alvenaria aquando do
arranque da ferramenta.
1 Mala de transporte em plástico
Controlo da vibração activa
1 Manual de instruções
D25902, D25941
1 Desenho dos componentes destacados
O controlo da vibração activa neutraliza a vibração
de retorno proveniente do mecanismo do martelo.
Ao reduzir a vibração da mão e do braço,
proporciona um maior conforto de utilização durante
períodos de tempo mais prolongados, prolongando
igualmente a vida útil da unidade.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Interruptor on/off (ligado/desligado)
b. Punho principal
c. Botão de controlo electrónico da energia de
impacto (D25902)
d. Anel indicador da posição do cinzel
e. Suporte/manga da ferramenta
f. Pega lateral
FINALIDADE
Os martelos demolidores D25899, D25902
e D25941 foram concebidos para trabalhos
profissionais de demolição e cinzelagem.
NÃO utilize a ferramenta em condições de
humidade ou na presença de líquidos ou gases
inflamáveis.
84
Controlo electrónico da energia de
impacto (fig. 1)
APENAS O MODELO D25902
O botão de controlo electrónico da energia de
impacto (c) oferece as seguintes vantagens:
• utilização de acessórios mais pequenos sem
risco de ruptura
• minimização da ruptura ao burilar materiais
moles ou quebradiços
• controlo ideal da ferramenta para uma
burilagem precisa
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
única voltagem. Verifique sempre se a voltagem da
fonte de alimentação corresponde à voltagem na
placa sinalética.
A sua ferramenta DEWALT tem
isolamento duplo em conformidade com
a norma EN 60745; como tal, não é
necessário um fio terra.
PORTUGUÊS
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através do serviço de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo
do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo
da extensão é 30 m.
alguns centímetros após estar bloqueado no
suporte da ferramenta.
4. Para remover um cinzel, puxe para trás o
suporte/manga da ferramenta (e) e retire o
cinzel do suporte da ferramenta.
Inserir e remover acessórios
sextavados de 19 mm (fig. 5, 6)
D25941
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
Esta máquina utiliza cinzéis com um encabadouro
sextavado de 19 mm (consulte a gravura na fig. 6
para obter uma vista transversal do encabadouro de
um cinzel).
MONTAGEM E AJUSTE
Deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este produto.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: use sempre luvas quando
proceder à substituição de acessórios.
As partes metálicas expostas da
ferramenta e respectivos acessórios
podem tornar-se extremamente quentes
durante o funcionamento da mesma.
Inserir e remover acessórios
SDS Max® (fig. 3, 4)
D25899, D25902
Esta máquina utiliza cinzéis SDS Max® (consulte a
gravura na fig. 4 para obter uma vista transversal do
encabadouro do cinzel).
Deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este produto.
1. Limpe o encabadouro do cinzel.
AVISO: não aplique lubrificante na
máquina.
2. Insira o encabadouro do cinzel no suporte/
manga da ferramenta (e). Pressione o cinzel
rodando ligeiramente até a manga encaixar no
lugar.
3. Puxe o cinzel para verificar se está devidamente
bloqueado. A função de martelamento exige
que o cinzel consiga mover-se axialmente
1. Limpe o encabadouro do cinzel.
ATENÇÃO: não aplique lubrificante na
máquina.
2. Puxe para trás o suporte/manga da ferramenta
(e), alinhe a ranhura (g) com o marcador
amarelo (h) e insira o encabadouro do cinzel
no suporte da ferramenta. Solte a manga de
bloqueio.
3. Puxe o cinzel para verificar se está devidamente
bloqueado. A função de martelamento exige
que o cinzel consiga mover-se axialmente
alguns centímetros após estar bloqueado no
suporte da ferramenta.
4. Para remover um cinzel, puxe para trás o
suporte/manga da ferramenta (e) e retire o
cinzel do suporte da ferramenta.
Definir a posição do cinzel (fig. 7)
O cinzel pode ser colocado e bloqueado em
doze posições diferentes.
1. Insira o cinzel do modo descrito anteriormente.
2. Rode o anel de posicionamento do cinzel (d) na
direcção da seta até o cinzel se encontrar na
posição pretendida.
Definir o botão de controlo
electrónico da energia de impacto
(fig. 1)
D25902
Rode o botão (c) para o nível pretendido. Quanto
mais elevado for o número, maior será a intensidade
da energia de impacto. Dispondo o botão de
definições a partir de «1» (baixo) até «7» (potência
total), esta ferramenta é extremamente versátil e
adaptável a uma vasta diversidade de aplicações.
85
PORTUGUÊS
A definição necessária para cada aplicação constitui
uma questão de experiência,
por exemplo:
• ao burilar materiais moles e quebradiços ou
sempre que é necessário minimizar o risco de
ruptura, defina o botão para «1» ou «2» (baixo);
• ao perfurar materiais mais duros, defina o botão
para «7» (potência total).
Encaixar e ajustar a pega lateral
(fig. 8)
A pega lateral (f) pode ser montada na parte frontal
da máquina para poder ser utilizada por utilizadores
destros ou esquerdinos.
ATENÇÃO: opere sempre a máquina
com a pega lateral devidamente
montada.
1. Desaperte o botão do grampo da pega
lateral (i).
2. Faça o conjunto da pega lateral deslizar
encaixando na máquina, no anel de aço (r)
existente na área de montagem (x). A posição
correcta da pega lateral é entre a cabeça e o
meio do tubo.
3. Ajuste a pega lateral (f) para o ângulo
pretendido.
4. Faça deslizar a pega lateral e rode-a até à
posição pretendida.
5. Bloqueie a pega lateral no devido lugar
apertando o botão do grampo (i).
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO:
• Respeite sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
86
Posição correcta das mãos (fig. 1, 2)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar o
punho lateral (f) com uma mão e o punho principal
(b) com a outra.
Ligar e desligar (fig. 1)
Ligar: coloque o interruptor on/off (ligado/desligado)
(a) na posição 1.
Desligar: coloque o interruptor on/off (ligado/
desligado) (a) na posição 0.
Demolição, cinzelamento e
canalização (fig. 1)
1. Seleccione o cinzel apropriado, e limpe o
respectivo encabadouro.
2. Insira o cinzel e verifique se está devidamente
bloqueado.
3. Defina o nível de energia de impacto
pretendido.
4. Encaixe e ajuste a pega lateral (f) e certifique-se
de que está apertada com firmeza.
5. Segure a ferramenta com ambas as mãos (b, f)
e ligue-a. A ferramenta fica agora a trabalhar de
forma contínua.
6. Desligue sempre a ferramenta quando o
trabalho estiver concluído e antes de a desligar
da corrente eléctrica.
• Esteja atento à localização de tubagem e
cablagem.
Uma diversidade de tipos de cinzéis encontra-se
disponível como opção.
• Aplique uma pressão de
aproximadamente 20 - 30 kg na
ferramenta. Aplicar força excessiva
não acelera a burilagem, mas reduz
o desempenho da ferramenta e pode
encurtar o tempo de vida útil da
ferramenta.
Deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este produto.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo, com um mínimo
de manutenção. Um funcionamento continuado
satisfatório depende de cuidados adequados e de
uma limpeza regular.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Esta máquina não é passível de assistência
pelo utilizador. Leve a ferramenta a um agente
de reparação DEWALT autorizado após
aproximadamente 100 horas de utilização. Se
ocorrerem quaisquer problemas antes de a
ferramenta atingir as cem horas de funcionamento,
contacte um agente de reparação DEWALT
autorizado.
Manutenção dos acessórios (fig. 9)
A manutenção atempada dos acessórios garante
resultados ideais nas aplicações a que se destina, e
uma longa e eficiente vida útil dos acessórios.
Rectifique os cinzéis nos discos de rectificação.
Consulte a figura 9 para obter informações sobre os
ângulos adequados para os seguintes cinzéis:
j. cinzel em forma de espada
k. cinzel para aplicações a frio
l. cinzel pontiagudo
m. cinzel em forma de U
n. cinzel oco
o. cinzel para argamassa
p. cinzel dentado
ATENÇÃO: estes cinzéis só podem ser
rectificados um determinado número
de vezes. Caso tenha dúvidas, contacte
o seu revendedor para obter eventuais
recomendações.
ATENÇÃO: assegure-se que a
extremidade de corte não apresenta
descoloração causada por uma
excessiva pressão. Isto pode
comprometer a resistência do
acessório.
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: limpe com ar seco
para retirar a sujidade e o pó do
alojamento principal, sempre que notar
uma acumulação de sujidade nos
respiradores ou em torno dos mesmos.
Use protecção ocular quando efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize solventes ou
outros produtos químicos agressivos
para limpar as partes não metálicas
da ferramenta. Estes produtos
químicos podem deteriorar os materiais
utilizados nestas partes. Utilize um
pano humedecido apenas em água e
sabão neutro. Nunca permita que entre
nenhum líquido na ferramenta; nunca
submerja qualquer parte da ferramenta
num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: dado que os acessórios,
que não os disponibilizados pela
DEWALT, não foram testados com este
produto, a utilização de tais acessórios
nesta ferramenta poderá ser perigosa.
Para reduzir o risco de lesão, devem
utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
87
PORTUGUÊS
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
88
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
89
SUOMI
PORAVASARA
D25899, D25902, D25941
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta
DEWALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Jaksoluku
Syöttöteho
Iskunopeus
Iskuenergia (EPTA 05/2009)
Työkalupidin
Taltta-asennot
Paino
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
V
Hz
W
min-1
J
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
230
1
50
1 500
2 040
17,5
SDS Max®
12
9,9
D25902
230
1
50
1 550
1 050–2 100
19
SDS Max®
12
10,5
D25941
230
1
50
1 600
1 620
22,5
19 mm Hex
12
13,8
D25899
(230 V)
86
3
100
3
D25902
(230 V)
89
3
100
3
D25941
(230 V)
91
3
102
3
VVärinän kokonaisarvot (triaksiaalivektorin summa) määritetty EN 60745-normin mukaisesti:
Ruuvaaminen ilman iskuporaamista
Tärinän päästöarvo ah,Cheq =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
12
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
90
7,5
1,5
8,8
1,5
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Varokkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
SUOMI
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
MELUA ULKOTILOISSA SÄÄTELEVÄ DIREKTIIVI
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
D25899, D25902, D25941
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EU, sähkökäyttöinen piikkauskone (käsissä
pidettävä), m ≤ 15 kg, liite VIII, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Saksa,
ilmoittajan tunnus: 0197
Ääniteho direktiivin 2000/14/EU:n mukaisesti (artikla
12, liite III, nro 10; m ≤ 15 kg):
LWA (mitattu äänen tehotaso)
LWA (taattu äänen tehotaso)
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
D25899, D25902
D25941
Horst Grossmann
Vastaava varatoimitusjohtaja
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
27.07.2013
dB
dB
100
102
dB
105
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivien 2004/108/
EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
91
SUOMI
c)
d)
e)
f)
Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
92
g)
Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
g) Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
SUOMI
Poravasaroita koskevat
– Kuulon heikkeneminen.
• Käytä kuulosuojaimia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
– Sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
• Käytä työkalun mukana toimitettuja
apukahvoja. Hallinnan menettäminen voi
aiheuttaa henkilövammoja.
– Pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä.
• Jos terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin
tai sen omaan sähköjohtoon, tartu työkalun
eristettyihin tarttumapintoihin. Terän
osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
• Varmista, että porattavan materiaalin alla ei
ole sähkö- tai kaasujohtoja ja että sähkö- tai
kaasuyhtiö on varmistanut johtojen sijainnin.
• Säilytä koko ajan tukeva ote työkalusta.
Pidä koko ajan työkalusta kiinni molemmin
käsin. Työkalun käyttäminen yhdellä kädellä
johtaa hallinnan menettämiseen. Myös kovan
materiaalin läpi poraaminen tai tällaiseen
materiaaliin, esimerkiksi raudoitustankoon,
osuminen saattaa olla vaarallista. Kiristä
sivukahva hyvin ennen käyttöä.
• Varmista, että taltta on hyvin paikoillaan ennen
kuin ryhdyt käyttämään työkalua.
• Anna työkalun käydä kuormittamattomana
useita minuutteja ennen työhön ryhtymistä, jos
käytät sitä kylmissä olosuhteissa tai jos työkalu
on ollut pitkään käyttämättä.
• Varmista käyttäessäsi poraa maanpinnan
yläpuolella, että alla oleva alue on esteetön.
• Älä koske talttaan tai sen lähellä oleviin osiin heti
käytön jälkeen, koska ne saattavat olla hyvin
kuumia ja aiheuttaa palovammoja.
• Siirrä virtajohtoa aina taaksepäin, pois päin
taltasta.
• Älä käytä laitetta pitkiä aikoja kerrallaan.
Poran aiheuttama tärinä saattaa olla
haitallista käsille ja käsivarsille. Käytä käsineitä
lisäpehmusteena ja rajoita altistusta tärinälle
pitämällä usein taukoja.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
työkalua:
– Työkalun kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat
vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Nämä ovat:
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI [KUVA (FIG.) 1]
Päivämääräkoodi (q) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2013 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on
1 Poravasara
1 Sivukahva
1 Teräväkärkinen taltta (D25902, D25941)
1 Muovikotelo
1 Käyttöohje
1 Kokoonpanokuva
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työhön ryhtymistä tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Virtakytkin
b. Pääkahva
c. Sähköinen iskuenergian säätövalitsin (D25902)
d. Taltan asentoasteikkorengas
e. Työkalupidike/holkki
f. Sivukahva
93
SUOMI
KÄYTTÖTARKOITUS
Piikkausvasarat D25899, D25902 ja D25941 on
tarkoitettu raskaaseen käyttöön piikkaamisessa,
talttaamisessa ja leikkaamisessa.
EI KÄYTETTÄVÄKSI kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Nämä raskaaseen työhön tarkoitetut poravasarat
ovat ammattikäyttöön. ÄLÄ anna työkalua lasten
käsiin. Käytön valvonta on välttämätöntä silloin kun
työkalun käyttäjät ovat kokemattomia.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Pehmeä käynnistys
D25902, D25941
Pehmeän käynnistystoiminnon ansiosta iskunopeus
lisääntyy hitaasti, mikä estää taltan tai kärjen
“pompotuksen” kiven pinnassa aloitusvaiheessa.
Aktiivi värinänesto
D25902, D25941
Aktiivi värinänesto neutralisoi kimmahdusvärinän
vasaramekanismista. Käsien ja käsivarsien värinän
vähentäminen mahdollistaa mukavamman käytön
kauemmin ja pidentää laitteen käyttöikää.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen ja
korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä aina käsineitä,
kun vaihdat lisävarusteita. Työkalun ja
lisävarusteiden paljaat metalliosat tulla
erittäin kuumiksi käytössä.
SDS Max®-lisävarusteiden
asettaminen ja poistaminen
(kuvat 3, 4)
D25899, D25902
Sähköinen iskuenergian säätö
(kuva 1)
Tässä koneessa käytetään SDS Max®-talttoja (ks.
kuvasta 4 taltan niskan poikkileikkausta).
VAIN D25902
Vain DEWALTin suosittelemia lisävarusteita saadaan
käyttää tämän tuotteen kanssa.
Sähköinen iskuenergian säätö (c) tarjoaa seuraavat
edut:
• pienempien lisävarusteiden käyttö ilman
rikkoutumisen pelkoa
• murskaantumisen minimointi pehmeää tai
haurasta materiaalia taltattaessa
• optimaalinen työkalun hallinta taltattaessa
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
tehokilvessä annettua jännitettä.
DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745:n mukaisesti, minkä vuoksi
maadoitusjohtoa ei tarvita.
94
1. Puhdista taltan niska.
VAROITUS: Konetta ei saa voidella.
2. Aseta taltan niska työkalupitimeen/holkkiin (e).
Paina ja käännä talttaa hieman, kunnes holkki
naksahtaa paikalleen.
3. Vedä taltasta nähdäksesi, onko se kunnolla
kiinni. Vasaran toiminto vaatii, että taltta pääsee
liikkumaan aksiaalisesti useita senttimetrejä sen
ollessa lukittuna työkalupitimeen.
4. Poista taltta vetämällä työkalupidintä/holkkia (e)
taakse niin että taltta irtoaa työkalupitimestä.
SUOMI
19 mm kuusiokantalisävarusteiden
asettaminen ja poistaminen
(kuvat 5, 6)
D25941
Tässä koneessa käytetään talttoja, joissa on 19 mm
kuusiokantainen niska (ks. kuvasta 6 taltan niskan
poikkileikkausta).
Vain DEWALTin suosittelemia lisävarusteita saadaan
käyttää tämän tuotteen kanssa.
1. Puhdista taltan niska.
VAROITUS: Konetta ei saa voidella.
2. Vedä taakse työkalupidintä/holkkia (e), kohdista
ura (g) keltaiseen merkkiin (h) ja aseta taltan
niska työkalupitimeen. Vapauta lukitusholkki.
3. Vedä taltasta nähdäksesi, onko se kunnolla
kiinni. Vasaran toiminto vaatii, että taltta pääsee
liikkumaan aksiaalisesti useita senttimetrejä sen
ollessa lukittuna työkalupitimeen.
4. Poista taltta vetämällä työkalupidintä/holkkia (e)
taakse niin että taltta irtoaa työkalupitimestä.
Taltan asennon säätö (kuva 7)
Taltta voidaan säätää ja lukita 12 eri asentoon.
1. Aseta taltta paikalleen kuten edellä.
2. Käännä taltan asentorengasta (d) nuolen
osoittamaan suuntaan, kunnes taltta on
halutussa asennossa.
Sähköisen iskutehon säätöasteikon
asettaminen (kuva 1)
D25902
VAROITUS: Konetta tulee aina käyttää
sivukahva asianmukaisesti asennettuna.
1. Kierrä sivukahvan lukitusnuppi (i) auki.
2. Liu’uta sivukahva koneeseen kohdistaen
sen teräksiseen paikannusrenkaaseen (r)
asennusalueella (x). Sivukahvan oikea paikka on
putken pään ja keskiosan välissä.
3. Säädä sivukahva (f) haluttuun kulmaan.
4. Liu’uta ja käännä sivukahva haluttuun asentoon.
5. Lukitse sivukahva paikalleen kiristämällä
lukitusnuppia (i).
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa
koskevia säädöksiä.
• Kiinnitä huomiota putkistoon ja johtoihin.
• Kohdista noin 20–30 kg paine työkaluun.
Liika voima ei nopeuta talttaamista vaan
vähentää työkalun tehoa ja voi lyhentää
sen käyttöikää.
Käsien oikea asento (kuvat 1, 2)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (f) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (b).
Käännä asteikkko (c) halutulle tasolle. Korkea
numero osoittaa korkeaa iskuenergiaa. Asteikon
asetuksien ansiosta, «1» (alhainen) – «7» (täysi teho),
työkalu on erittäin monipuolinen ja sopii moniin
tarkoituksiin.
Kytkeminen päälle ja pois päältä
(kuva 1)
Vaadittu asetus löytyy kokeilemalla, esimerkiksi:
Pois: aseta kytkin (a) asentoon 0.
• taltattaessa pehmeitä, hauraita materiaaleja tai
haluttaessa vain vähän murtumaa, asteikolle
tulee asettaa «1» tai «2» (alhainen);
• kovempia materiaaleja murskattaessa asteikolle
tulee asettaa «7» (täysi teho).
Sivukahvan sovittaminen ja
säätäminen (kuva 8)
Sivukahva (f) voidaan asentaa koneen etuosaan joko
oikea- tai vasenkätisiä käyttäjiä varten.
Päälle: aseta kytkin (a) asentoon 1.
Murskaus, siselöinti ja kanavointi
(kuva 1)
1. Valitse sopiva taltta ja puhdista se.
2. Aseta taltta paikalleen ja tarkista, että se on
lukittu oikein.
3. Aseta haluttu iskuenergiataso.
4. Sovita ja säädä sivukahva (f) ja varmista, että se
on kiristetty kunnolla.
95
SUOMI
5. Tartu työkalun kummastakin kahvasta (b, f) ja
kytke laite päälle. Työkalu toimii nyt jatkuvasti.
6. Kytke työkalu pois päältä aina työn loputtua ja
ennen virtajohdon irrottamista virtalähteestä.
Lisävarusteiksi on saatavilla useita talttatyyppejä.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Tämän tuotteen kanssa tulee käyttää vain DEWALTin
suosittelemia lisävarusteita.
HUOLTO
Sähkökäyttöinen DEWALT-työkalu on suunniteltu
siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla.
Laite toimii jatkuvasti tyydyttävällä tavalla, kun sitä
huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Tämä kone ei ole käyttäjän huollettavissa. Vie
työkalu valtuutettuun DEWALT-huoltoon noin 100
käyttötunnin jälkeen. Jos ongelmia ilmenee ennen
sitä, ota yhteys valtuutettuun DEWALT-huoltoon.
Lisävarusteiden huolto (kuva 9)
Lisävarusteiden huolto oikeaan aikaan varmistaa
optimaaliset tulokset käytössä ja lisävarusteiden
pitkän ja tehokkaan käyttöiän.
Hio taltat hiomalaikoilla. Kuvassa 9 näkyy oikeat
kulmat seuraaville taltoille:
j. lapionmuotoinen taltta
k. kylmätaltta
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkehyksestä kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä silmäsuojaimia
tämän suorittamiseen.
VAROITUS: Älä käytä liuottimia tai
voimakkaita kemikaaleja työkalun
ei-metallisten osien puhdistamiseen.
Tällaiset kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja.
Käytä ainoastaan veteen kostutettua
kangasta ja mietoa saippuaa. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle; älä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska muita kuin
DEWALTIN tarjoamia lisävarusteita ei ole
testattu tämän tuotteen kanssa, niiden
käyttö tämän työkalun kanssa voi olla
vaarallista. Vahinkoriskin vähentämiseksi
tämän tuotteen kanssa tulee käyttää
ainoastaan DEWALTIN suosittelemia
lisävarusteita.
Kysy jälleenmyyjältä lisätietoja työkaluusi soveltuvista
lisävarusteista.
l. kärkitaltta
m. U-muotoinen taltta
n. ontto taltta
o. laastitaltta
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
p. hammastettu taltta
VAROITUS: Nämä taltat voidaan hioa
vain rajoitetussa määrin. Jos asiasta on
epäilystä, pyydä jälleenmyyjältä ohjeita.
VAROITUS: Varmista, ettei
leikkausreunassa näy liiallisen paineen
aiheuttamaa värinmuutosta. Se voi
heikentää lisävarusteen kovuutta.
96
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
SUOMI
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostosta, olet
oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon.
Huollon suorittaa maksutta valtuutettu
DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on
esitettävä. Takuu kattaa myös työn.
Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia,
ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä
materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi,
DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat
maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa
laitteen maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään;
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
97
SVENSKA
BRYTNINGSHAMMARE
D25899, D25902, D25941
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Åratals erfarenhet, omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör
DEWALT till en av de mest pålitliga partnerna för professionella elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Frekvens
Ineffekt
Slaghastighet
Slagenergi (EPTA 05/2009)
Verktygshållare
Spettlägen
Vikt
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(akustisk effekt)
(akustisk effekt, osäkerhet)
kg
D25899
230
1
50
1 500
2 040
17,5
SDS Max®
12
9,9
D25902
230
1
50
1 550
1 050–2 100
19
SDS Max®
12
10,5
D25941
230
1
50
1 600
1 620
22,5
19 mm Hex
12
13,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
(230 V)
86
3
100
3
D25902
(230 V)
89
3
100
3
D25941
(230 V)
91
3
102
3
7,5
1,5
8,8
1,5
V
Hz
W
min-1
J
Totala vibrationsvärden (triax-vektorsumma) bestämda i enlighet med EN 60745:
Ruuvaaminen ilman iskuporaamista
Tärinän päästöarvo ah,Cheq =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
12
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
98
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 V verktyg
10 ampere, elnät
SVENSKA
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA! Anger en situation av omedelbar
fara som, om den inte undviks, kommer
att resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
VARNING! Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
SE UPP: Anger en situation av potentiell
fara som, om den inte undviks, kan
resultera i lindrig eller måttlig skada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
27.07.2013
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger brandfara.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
EC-Följsamhetsdeklaration
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
MASKINDIREKTIV
DIREKTIV FÖR UTOMHUSBULLER
D25899, D25902, D25941
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EC, elektrisk betongdemolerare
(handhållen), m ≤ 15 kg, bilaga VIII, TÜV Rheinland
Produktsäkerhet GmbH (0197), D-51105 Köln,
Tyskland, underrättad instans ID-nr: 0197
Ljudeffektnivå enligt 2000/14/EC (Artikel 12, bilaga
III, nr. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (uppmätt ljudstyrkenivå)
D25899, D25902
D25941
dB
dB
100
102
LWA (garanterad ljudstyrkenivå)
dB
105
Dessa produkter uppfyller också direktiven
2004/108/EC och 2011/65/EC. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
99
SVENSKA
c)
d)
e)
f)
Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
d) Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e) Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder,
smycken och långt hår kan fastna i rörliga
maskindelar.
100
g)
Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e) Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
f) Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
SVENSKA
Ytterligare säkerhetsinstruktioner
för brytningshammare
• Bär hörselskydd. Att utsättas för buller, kan ge
hörselskada.
• Använd hjälphandtagen som levereras
med verktyget. Förlust av kontroll kan orsaka
personskada.
• Håll elverktyget i de isolerade greppytorna
när arbete utförs där sågtillbehöret kan
komma i kontakt med dolda elledningar eller
dess egen sladd. Kaptillbehör som kommer
i kontakt med en strömförande ledning kan
göra att exponerade metalldelar hos elverktyget
blir strömförande och kan ge användaren en
elektrisk stöt.
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som utvecklas vid arbete med betong och/eller
murverk.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
• Försäkra dig om att materialet som bearbetas
inte döljer elektriska ledningar eller gasledningar
och att du, från energiföretag, tagit reda på var
sådana ledningar finns.
• Håll alltid stadigt i verktyget. Försök inte
använda det här verktyget utan att hålla det
med båda händerna. Om du bara håller i
verktyget med en hand medan det är igång,
kommer du att förlora kontrollen över det.
Det kan också vara farligt att bryta igenom
hårda material så som armeringsjärn. Fäst
sidohandtagen ordentligt före användning.
• Försäkra dig om att spettet sitter säkert innan
du tar verktyget i bruk.
• Vid låga temperaturer, eller när verktyget inte har
använts under en längre tid, bör du låta det gå
utan belastning i flera minuter innan du börjar
använda det på materialet.
• När du arbetar över markhöjd, måste du se till
att området nedanför är säkrat.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (q), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2013 XX XX
Tillverkningsår
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 Brytningshammare
1 Sidohandtag
1 Spetsigt spett (D25902, D25941)
1 Förvaringslåda i plast
• Undvik att röra vid spettet eller delar av det
efter avslutat arbete, då det kan vara extremt
upphettat och kan ge brännskador.
1 Bruksanvisning
• Se alltid till att kabeln för strömförsörjningen
ligger bakåt, bort från spettet.
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delar eller tillbehör som kan ha uppkommit
under transporten.
• Använd inte det här verktyget under långa
perioder. Vibration orsakad av hammarens
rörelse, kan vara skadlig för dina händer och
armar. Använd handskar för att skapa en extra
madrassering och ta många pauser för att
minska mängden vibration du utsätts för.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av demoleringshammare:
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
heta delar:
1 Sprängskiss
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. På/av knapp
b. Huvudhandtag
c. Elektronisk reglerknapp för slagkraften (D25902)
101
SVENSKA
d. Krage med gradering för spettlägen
e. Verktygshållare/hylsa
f. Sidohandtag
AVSEDD ANVÄNDNING
Modellerna D25899, D25902 och D25941 av
slitstarka demoleringshammare är avsedda för tungt
arbete vid demolering, flisning och ciselering.
ANVÄND INTE i fuktiga miljöer, eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa brytningshammare för tunga applikationer,
är professionella elverktyg. TILLÅT INTE barn att
komma i kontakt med verktyget. Övervakning krävs
då detta verktyg används av oerfarna personer.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Mjukstartsfunktion
D25902, D25941
Mjukstartsfunktionen tillåter att slaghastigheten
byggs upp långsamt, för att hindra spettet från att
”studsa runt” på murverket under starten.
Aktiv vibrationskontroll
D25902, D25941
Den aktiva vibrationskontrollen neutraliserar
rekylvibrationer från slagmekanismen. Då den
reducerar vibrationerna som armar och händer
utsätts för, ger den ett bekvämare arbete under
längre tid och förlänger apparatens livslängd.
Elektronisk reglerknapp för
slagkraften (fig. 1)
D25902 ENBART
Den elektroniska reglerknappen för slagkraften (c)
ger följande fördelar:
• man kan använda mindre tillbehör, utan att
riskera att de brister
• mindre kringflygande material under arbete med
mjuka eller spröda material
• optimal kontroll över verktyget och precision i
arbetet
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har utformats enbart för en
spänning. Kontrollera alltid att elkontaktens spänning
motsvarar spänningen på märkplåten.
102
Ditt DEWALT verktyg är dubbelisolerat i
enlighet med EN 60745; därför behövs
inte en jordad sladd.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
MONTERING OCH INSTÄLLNING
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen
är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
VARNING! Bär alltid handskar när du
byter tillbehör. De blottade metalldelarna
på verktygstillbehören kan bli extremt
upphettade under arbetet.
Sätta i och ta ut SDS Max® tillbehör
(fig. 3, 4)
D25899, D25902
Maskinen används med SDS Max® -spett (se fig. 4
för en genomskärningsbild av ett spettskaft).
Enbart tillbehör rekommenderade av DEWALT bör
användas med den här produkten.
1. Rengör spettskaftet.
VARNING! Använd inte fett eller
smörjmedel på själva maskinen.
2. Sätt i spettskaftet i verktygshållaren/hylsan (e).
Tryck in och vrid lätt, tills låshylsan knäpps på
plats.
3. Dra i spettet för att kontrollera att det sitter
ordentligt fastlåst. Slagfunktionen kräver att
spettet kan röra sig axialt flera centimeter när
det är låst i verktygshållaren.
4. För att ta ut spettet drar man verktygshållaren/
hylsan (e) på verktygshållaren bakåt och drar ut
spettet ur verktygshållaren.
SVENSKA
Sätta i och ta ut 19 mm sexkantiga
tillbehör (fig. 5, 6)
Montera och justera sidohandtaget
(fig. 8)
D25941
Sidohandtaget (f) kan monteras framtill på maskinen,
så att det passar både vänster- och högerhänta.
Den här maskinen används med ett 19 mm
sexkantigt skaft (se fig. 6 genomskärningsbild av ett
spettskaft).
Enbart tillbehör rekommenderade av DEWALT bör
användas med den här produkten.
1. Rengör spettskaftet.
VARNING! Använd inte fett eller
smörjmedel på själva maskinen.
2. Dra verktygshållaren/hylsan (e) tillbaka, lägg
skåran (g) i linje med det gula märket (h) och
för in spettskaftet i verktygshållaren. Släpp
låshylsan.
3. Dra i spettet för att kontrollera att det sitter
ordentligt fastlåst. Slagfunktionen kräver att
spettet kan röra sig axialt flera centimeter när
det är låst i verktygshållaren.
4. För att ta ut spettet drar man verktygshållaren/
hylsan (e) på verktygshållaren bakåt och drar ut
spettet ur verktygshållaren.
Ställa in spettets läge (fig. 7)
Spettet kan ställas in och låsas i
12 olika lägen.
1. Sätt i spettet så som beskrivits ovan.
2. Vrid spettlägeskragen (d) i pilens riktning tills
spettet sitter i önskat läge.
Ställa in den elektroniska
reglerknappen för slagkraften
(fig. 1)
VARNING: Ha alltid sidohandtaget
korrekt monterat under arbete.
1. Skruva loss fästskruven för sidohandtaget (i).
2. För sidohandtagsmontaget längs
maskinen tills det träffar på stålringen (r) på
monteringsplatsen (x). Den rätta positionen för
sidohandtaget är mellan rörets huvudände och
mitt.
3. Justera sidohandtaget (f) till önskad vinkel.
4. Dra och vrid sidohandtaget till önskat läge.
5. Fixera sidohandtaget genom att skruva fast
fästskruven (i)
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING:
• Lakttag alltid säkerhetsföreskrifter och
gällande regler.
• Ta alltid reda på var rörledningar och
elledningar finns.
• Lägg an ett tryck på cirka 20 - 30 kg på
verktyget. Överdrivet tryck kommer inte
att påskynda arbetet utan i stället kommer
verktyget att fungera sämre och dess
livslängd kan förkortas.
Korrekt Handplacering (fig. 1, 2)
D25902
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
Vrid reglerknappen (c) till önskad nivå. Ju högre tal,
desto större slagkraft. Med inställningar från ”1” (låg)
till ”7” (full kraft) är verktyget mycket flexibelt och kan
anpassas till många olika sorters arbeten.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Önskad inställning är en erfarenhetsfråga,
till exempel:
• när man arbetar med mjuka och spröda
material eller vill ha minimalt utspill, sätter man
kontrollknappen på ”1” eller ”2” (låg);
• när man arbetar med hårdare material, sätter
man kontrollen på ”7” (full kraft).
Korrekt handplacering innebär en hand på
sidohandtaget (f) och den andra handen på
huvudhandtaget (b).
Strömbrytare (fig. 1)
Starta: ställ strömbrytaren (a) i läge 1.
Stänga av: ställ strömbrytaren (a) i läge 0.
103
SVENSKA
Bryta upp, söka/följa och göra
genomföringshål (fig. 1)
1. Välj lämpligt spett och rengör.
2. Sätt i spettet och kontrollera att det sitter rätt
fastlåst.
3. Ställ in önskad slagkraft.
4. Montera och justera sidohandtaget (f) och
kontrollera att det är ordentligt fastsatt.
5. Håll maskinen i båda handtagen (b, f) och sätt
på strömmen. Nu är maskinen i gång och
kommer att förbli igång.
6. Stäng alltid av verktyget när arbetet är slutfört
och före du drar ur sladden.
Olika typer av spett finns som tillvalsmöjligheter.
o. mortelspett
p. tandat spett
VARNING! De här spetten kan
enbart slipas om ett begränsat antal
gånger. Kontakta din återförsäljare för
rekommendationer, om du är tveksam.
VARNING! Se till att eggen inte visar
missfärgning orsakad av för mycket
tryck. Det kan minska tillbehörets
hårdhet.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
Enbart tillbehör rekommenderade av DEWALT bör
användas med den här produkten.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimum av underhåll.
Långvarig och god funktion är beroende av lämpligt
verktygsunderhåll och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Denna maskin kan inte servas av användaren själv.
Lämna in maskinen till en auktoriserad DEWALT
reparatör efter cirka 100 timmar arbete. Om problem
uppstår före denna tidpunkt skall du kontakta en
auktoriserad DEWALT reparatör.
Underhåll av tillbehör (fig. 9)
Regelbundet underhåll av tillbehör garanterar
optimala resultat i arbetet och en lång och effektiv
livslängd för tillbehöret.
Slipa spett med slipskiva. Se fig. 9 för de rätta
vinklarna för följande spett:
j. spadformat spett
k. kallt spett
l. spetsigt spett
m. U-format spett
n. ihåligt spett
104
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär skyddsglasögon när du utför den
här proceduren.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av delarna som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma
in i verktyget; sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT, inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
SVENSKA
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
105
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
106
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
KIRICI ÇEKİÇ
D25899, D25902, D25941
Tebrikler!
Bir DEWALT elektrikli aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, esaslı ürün geliştirme ve yenilik DEWALT’ı
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi kılmaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
V
Tipler
D25899
D25902
D25941
230
230
230
1
1
1
50
50
50
Frekans
Hz
Güç girişi
W
1.500
1.550
1.600
Darbe hızı
dak-1
2.040
1.050–2.100
1.620
Darbe enerjisi (EPTA 05/2009)
J
Alet tutucu
Delme konumları
Ağırlık
kg
17,5
19
22,5
SDS Max®
SDS Max®
19 mm Hex
12
12
12
9,9
10,5
13,8
D25899
(230 V)
D25902
(230 V)
D25941
(230 V)
91
LPA (ses basıncı)
dB(A)
86
89
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
3
3
3
LWA (ses gücü)
dB(A)
100
100
102
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3
3
3
7,5
1,5
8,8
1,5
Titreşim toplam değerleri (triax vektör toplamı) EN 60745’e göre tayin edilmiştir:
Keskileme
Titreşim emisyon değeri ah,Cheq = m/s2
Belirsizlik değeri K =
m/s2
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
12
1,5
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana
şebeke
107
TÜRKÇE
AT uygunluk beyanatı
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN
MAKİNE DİREKTİFİ
DIŞ MEKAN GÜRÜLTÜ DİREKTİFİ
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
D25899, D25902, D25941
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EC, Elektrikli beton kırıcısı (el),
m ≤ 15 kg, Ek VIII, TÜV Rheinland Product Safety
GmbH (0197), D-51105 Köln, Almanya, Onaylı
Kuruluş No.: 0197
2000/14/EC (Madde 12, EK III, No. 10;
m ≤ 15 kg) uyarınca akustik güç seviyesi:
LWA (ölçülen ses gücü seviyesi)
dB
dB
100
102
LWA (garanti edilen ses gücü seviyesi) dB
105
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EC
Direktifleri ile uyumludur. Daha fazla bilgi için,
lütfen aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin
veya kılavuzun arkasına bakın.
108
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
27.07.2013
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
D25899, D25902
D25941
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
TÜRKÇE
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
f) Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin
ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun
olduğunuz zaman veya ilaç, alkol ya da
başka tedavi etkisi altında iken elektrikli
aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
g) Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi
halinde, bunların uygun biçimde
bağlanması ve kullanılmasını sağlayın.
Toz toplama kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
fişi güç kaynağından çekin ve/veya
pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
109
TÜRKÇE
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
• Çalışmadan hemen sonra keskiye veya keski
yanındaki parçalara dokunmayın; çok sıcak
olacakları için deride yanıklara yol açabilir.
• Güç kablosunu her zaman arka tarafta,
keskiden uzak bir yerde tutun.
• Bu aleti uzun süreli olarak çalıştırmayın.
Çekiç darbelerinin yol açtığı titreşim elleriniz
ve kollarınız için zararlı olabilir. Ekstra tampon
olarak eldiven kullanın ve sık sık dinlenme
arası vererek maruz kalma süresini azaltın.
5) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
Aşağıdaki riskler kırıcı kullanmanın özünde
mevcuttur:
– Aletin sıcak parçalarına dokunma sonucu
yaralanma.
Kırıcı çekiçler için ilave
güvenlik talimatları
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
• Kulak koruyucu kullanın. Gürültüye maruz
kalınması işitme kaybına neden olabilir.
• Aletle birlikte verilen yardımcı kolları
kullanın. Kontrolün kaybedilmesi kişisel
yaralanmalara neden olabilir.
• Kesici aletin, gömülü elektrik kablolarına
veya kendi kablosuna temas etmesine
yol açabilecek durumlarda elektrikli aleti
izole edilmiş saplarından tutun. Kesim
aksesuarı elektrik akımı bulunan kablolarla
temas ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken
metal parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek
elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Delinen malzemenin altında elektrik veya
gaz tesisatı olmadığından ve bu tesisatların
yerlerinin ilgili şirketlerden teyit edildiğinden
emin olun.
• Her zaman aleti sıkıca kavrayın. Bu aleti
her iki elinizle sıkıca tutmadan çalıştırmayı
denemeyin. Bu aletin tek elle kullanılması
kontrolün kaybedilmesine sebep olacaktır.
Yarıp geçme veya çubuk donatı gibi sert
malzemelerle karşılaşılması da tehlikeli olabilir.
Kullanmadan önce yan kulpu iyice sıkın.
• Aleti çalıştırmadan önce keskinin yerinde
sabitlenmesine dikkat edin.
• Soğuk hava koşullarında veya aletin uzun
süredir kullanılmadığı durumlarda, aleti
kullanmadan önce bir kaç dakika boşta
çalışmasına izin verin.
• Zemin seviyesinin üzerinde çalışırken,
aşağıdaki alanın boş olmasına dikkat edin.
Diğer riskler
– İşitme bozukluğu.
– Aksesuar değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
– Beton ve/veya çimento bazlı malzemeler
üzerinde çalışırken meydana gelen tozun
yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları
bulunmaktadır.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARİH KODU KONUMU [ŞEKİL (FIG.) 1]
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (q) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2013 XX XX
İmalat Yılı
Paket içerikleri
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Kırıcı çekiç
1 Yan kol
110
TÜRKÇE
1 Sivri uçlu kesici (D25902, D25941)
1 Plastik çanta
1 Talimat kılavuzu
1 Teknik çizim
• Nakliye sırasında alet, parçalar veya
aksesuvarlarda ortaya çıkabilecek hasar olup
olmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyarak
anlamak için gerekli zamanı ayırın.
Açıklama (şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Açma/kapama anahtarı
b. Ana tutamak
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektronik darbe enerjisi
kontrolü (şek. 1)
SADECE D25902
Elektronik darbe enerjisi kontrolünün (c) aşağıdaki
avantajları vardır:
• kırılma riski olmaksızın daha küçük
aksesuvarların kullanımı
• yumuşak ya da kırılgan malzemeleri oyarken
minimum kopma riski
• hassas oyma işlemi için optimal alet kontrolü
c. Elektronik darbe enerjisi kontrol kadranı
(D25902)
Elektrik emniyeti
d. Kesici konumu indeks bileziği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman, güç kaynağının, anma
değerleri plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını
kontrol edi.
e. Alet tutucu/mandal
f. Yan kol
KULLANIM ALANI
D25899, D25902 ve D25941 ağır hizmet tipi
kırıcılar ağır hizmet tipi yıkım, keskileme ve
parçalama uygulamaları için tasarlanmıştır.
NEMLI KOŞULLARDA veya yanıcı sıvılar ya da
gazların bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
Bu dayanıklı kırıcı çekiçler profesyonel elektrikli
aletlerdir. ÇOCUKLARIN aletle temas etmesine
izin vermeyin. Bu aletin deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanıldığı durumlarda gözetim
gereklidir.
Yumuşak kalkış özelliği
D25902, D25941
Yumuşak kalkış özelliği darbe hızının yavaş yavaş
hızlanmasına olanak sağlar ve böylece iş üzerinde
kesicinin ya da ucun çalıştırılması sırasında
“sıçramayı” önler.
Aktif titreşim kontrolü
D25902, D25941
Aktif titreşim kontrolü, çekiç mekanizmasından geri
tepen titreşimi sıfırlar. El ve kol titreşimini azaltarak
uzun süre daha rahat bir kullanıma olanak sağlar
ve ünitenin ömrünü uzatır.
DEWALT aaletiniz EN 60745 normuna
uygun olarak iki kez izole edilmiştir; bu
nedenle topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (Teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMA
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
111
TÜRKÇE
UYARI: Aksesuvar değiştirirken her
zaman eldiven giyin. Alet ve aksesuvar
üzerinde maruz kalan metal parçalar
çalışma sırasında aşırı ısınabilir.
SDS Max® aksesuvar takma ve
çıkarma (şek. 3, 4)
D2899, D25902
Bu makine SDS Max® kesici kullanır (bkz. ek
şek. 4 kesici mil kesiti).
Bu aletle birlikte sadece DEWALT tarafından
tavsiye edilen aksesuvarlar kullanılmalıdır.
1. Kesici milini temizleyin.
UYARI:Makineye yağ uygulamayın.
2. Kesici mili alet tutucuya/mandala (e) yerleştirin.
Mandal yerine oturuncaya kadar kesiciyi
hafifçe bastırın ve çevirin.
3. Kesiciyi çekerek sağlam bir şekilde kilitli olup
olmadığını kontrol edin. Darbe fonksiyonu,
kesicinin alet tutucuda kilitli iken eksensel
olarak birkaç santimetre hareket edebilmesini
gerektirir.
4. Kesiciyi çıkarmak için alet tutucuyu/mandalı (e)
geri çekin ve kesiciyi alet tutucudan çıkarın.
19 mm altıgen aksesuvar
takma ve çıkarma (şek. 5, 6)
D25941
Bu makine 19 mm altıgen milli kesiciler kullanır
(bkz. şekil 6 eki kesici mil kesiti).
Bu aletle birlikte sadece DEWALT tarafından
tavsiye edilen aksesuvarlar kullanılmalıdır.
1. Kesici milini temizleyin.
UYARI:Makineye yağ uygulamayın.
2. Alet tutucuyu/mandalı (e) geri çekin, yarık
kısmı (g) sarı işaret (h) ile hizalayın ve kesiciyi
alet tutucuya yerleştirin. Kilitleme mandalını
serbest bırakın.
3. Kesiciyi çekerek sağlam bir şekilde kilitli olup
olmadığını kontrol edin. Darbe fonksiyonu,
kesicinin alet tutucuda kilitli iken eksensel
olarak birkaç santimetre hareket edebilmesini
gerektirir.
4. Kesiciyi çıkarmak için alet tutucuyu/mandalı (e)
geri çekin ve kesiciyi alet tutucudan çıkarın.
112
Kesici konumunu indeksleme
(şek. 7)
Kesici 12 farklı konumda indekslenebilir ve
kilitlenebilir.
1. Yukarıda açıklandığı gibi kesiciyi yerleştirin.
2. Kesici konum bileziğini (d) kesici arzu edilen
konuma gelinceye kadar ok yönünde çevirin.
Elektronik darbe gücü kontrol
kadranı ayarı (şek. 1)
D25902
Kadranı (c) arzu edilen seviyeye çevirin. Rakam
büyüdükçe darbe enerjisi de artar. Alet «1» (düşük)
ila «7» (tam güç) ayarları arasında oldukça çok
yönlüdür ve çok farklı uygulamalara adapte
edilebilir.
Gerekli ayar tecrübe meselesidir, örneğin:
• Yumuşak, kırılgan malzemeleri oyarken
ya da kırılmanın en az olmasının gerektiği
durumlarda kadranı «1» ila «2» (düşük)
durumuna getirin;
• daha sert malzemelerde kadranı «7» (tam
güç) durumuna getirin.
Yan kolun takılması ve
ayarlanması (şek. 8)
Yan kol (f) RH ve LH kullanıcıları için makinenin ön
tarafına monte edilebilir.
UYARI: Makineyi her zaman düzgün
bir şekilde monte edilmiş olan yan kolla
birlikte kullanın.
1. Yan kulpun klemp düğmesini (i) sökün.
2. Çelik bileziği (r) montaj bölgesine (x)
yerleştirerek yan kulp tertibatını makinenin
üzerine doğru kaydırın. Yan kulpun doğru
konumu, tüpün başı ve ortası arasıdır.
3. Yan kolu (f) arzu edilen açıya getirin.
4. Yan kolu arzu edilen konuma doğru kaydırın
ve çevirin.
5. Kelepçe başlığını sıkarak yan kolu yerine
sabitleyin (i).
TÜRKÇE
KULLANMA
BAKIM
Kullanma talimatları
DEWALT eelektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
UYARI:
• Her zaman güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere uygun hareket
edin.
• Boru ve kablo hatlarının yeri konusunda
bilgi sahibi olun.
• Alete yaklaşık 20 - 30 kg basınç
uygulayın. Aşırı kuvvet kesme/
oyma işlemini hızlandırmaz fakat alet
performansını azaltır ve alet ömrünü
kısaltabilir.
Uygun El Pozisyonu (şekil 1, 2)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin yan tutamakta (f) ve
diğer elin ana tutamakta (b) olmasını gerektirir.
Açma ve kapama (şek. 1)
Açma: açma/kapama anahtarını (a) konum 1’e
alın.
Bu makine, kullanıcısı tarafından tamir edilemez.
Yaklaşık 100 saatlik kullanımdan sonra aleti yetkili
bir DEWALT servis bayisine götürün. Bu süreden
önce sorun çıkarsa yetkili bir DEWALT servis
bayisine müracaat edin.
Aksesuvar bakımı (şek. 9)
Doğru zamanda yapılan aksesuvar bakımı
uygulamada optimal sonuç ile uzun ve etkili bir
aksesuvar ömrünü garanti eder.
Kesicileri taşlama disklerinde bileyin. Aşağıdaki
kesicilere ait uygun açı değerleri için şekil 9’e
bakın:
Kapama: açma/kapama anahtarını (a) konum 0’a
alın.
j. kürek şekilli kesici
Kırma, oluk ve kanal açma
(şek. 1)
l. sivri uçlu kesici
1. Uygun kesiciyi seçin ve temizleyin.
2. Kesiciyi yerleştirin ve düzgün bir şekilde
kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin.
3. Arzu edilen darbe enerjisi seviyesini ayarlayın.
4. Yan kolu (f) takın ve ayarlayın ve sıkı bir
şekilde takılı olduğundan emin olun.
5. Aleti her iki kolundan (b, f) tutun ve çalıştırın.
Alet sürekli olarak çalışmaya başlar.
6. İş bittiğinde ve prizden çıkarmadan önce aleti
kapatın.
k. soğuk kesici
m. U-şekilli kesici
n. oyuk kesici
o. mortar kesici
p. dişli kesici
UYARI: Bu kesiciler sadece sınırlı
sayıda yeniden konumlandırılabilir.
Şüpheniz varsa bayinizle temasa
geçin.
UYARI: Kesim kenarının çok fazla
basınç nedeniyle renk bozulmasına
uğramadığından emin olun. Bu durum
aksesuvarın sertliğini azaltır.
Seçenek olarak çeşitli kesici türleri mevcuttur.
Bu aletle birlikte sadece DEWALT tarafından
tavsiye edilen aksesuvarlar kullanılmalıdır.
113
TÜRKÇE
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Yağlama
Bu elektrikli aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi
gerçekleştirirken göz koruması
kullanın.
UYARI: Aletin metal olmayan
parçalarını temizlemek için asla
çözücü madde ya da diğer sert
kimyasal maddeleri kullanmayın. Bu
tür kimyasal maddeler metal olmayan
parçalarda kullanılan malzemeleri
zayıflatabilir. Sadece su ve az sabun
ile nemlendirilmiş bez kullanın. Aletin
içine herhangi bir sıvının girmesine izin
vermeyin; aletin herhangi bir parçasını
bir sıvı içine daldırmayın.
Opsiyonel aksesuvarlar
UYARI: DEWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuvarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuvarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuvarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuvarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için bayinizle görüşün.
114
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
115
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΥΡΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
D25899, D25902, D25941
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα ηλεκτρικό εργαλείο DEWALT. Η πολύχρονη πείρα, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων
και η καινοτομία, έκαναν τη DEWALT έναν από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες των επαγγελματιών
χειριστών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
V
Τύπος
Συχνότητα
Ισχύς εισόδου
Ρυθμός κρούσης
Κρουστική ενέργεια (EPTA 05/2009)
Hz
D25902
D25941
230
230
230
1
1
1
50
50
50
W
1.500
1.550
1.600
λεπτά-1
2.040
1.050–2.100
1.620
J
Εξάρτημα συγκράτησης εργαλείου
Θέσεις σμίλευσης
Βάρος
D25899
kg
17,5
19
22,5
SDS Max®
SDS Max®
19 mm Hex
12
12
12
9,9
10,5
13,8
D25899
(230 V)
D25902
(230 V)
D25941
(230 V)
91
LPA
(πίεση ήχου)
dB(A)
86
89
KPA
(αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3
3
3
LWA
(ισχύς ήχου)
dB(A)
100
100
102
dB(A)
3
3
3
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής ισχύος)
Συνολικές τιμές κραδασμών (άθροισμα τριαξονικού φορέα) καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN60745:
Σμίλευμα
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,Cheq=
Αβεβαιότητα K =
m/s²
m/s²
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
116
12
1,5
7,5
1,5
8,8
1,5
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Ασφάλειες
Ευρώπη
για εργαλεία 230 V
ένταση 10 Ampere
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
D25899, D25902, D25941
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/ΕΚ, Ηλεκτρικός θραύστης σκυροδέματος
(χειρός), m ≤ 15 kg, Παράρτημα VIII, TUV
Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D-51105 Koln, Γερμανία, Αρ. αναγνωριστικού
Διακοινωμένου Οργανισμού: 0197
Επίπεδο ισχύος ήχου σύμφωνα με την 2000/14/ΕΚ
(Άρθρο 12, Παράρτημα III, αρ. 10, m ≤ 15 kg):
LWA (μετρούμενο επίπεδο ηχητικής ισχύος)
D25899, D25902
D25941
dB 100
dB 102
LWA (εγγυημένο επίπεδο ηχητικής ισχύος) dB 105
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις Οδηγίες
2004/108/ΕΚ και 2011/65/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
27.07.2013
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
117
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
118
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
ειδικά για σφύρες δομικών
εργασιών
•
•
•
•
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η
έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές που
παρέχονται με το εργαλείο. Η απώλεια
ελέγχου μπορεί να προκαλέσει προσωπικό
τραυματισμό.
Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν
εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με
αθέατα καλώδια ή με το ίδιο του το
καλώδιο. Αν αξεσουάρ κοπής έρθει
σε επαφή με καλώδιο υπό τάση μπορεί
να τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα
εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού
εργαλείου και να προκληθεί ηλεκτροπληξία
στο χειριστή.
Βεβαιωθείτε ότι το υλικό που θα διατρηθεί
δεν αποκρύπτει ηλεκτρική παροχή ή
παροχή αερίου και ότι οι θέσεις των
παροχών αυτών έχουν επαληθευτεί με τις
εταιρείες κοινής ωφέλειας.
119
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
Κρατάτε πάντοτε σταθερά το εργαλείο.
Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε το παρόν
εργαλείο αν δεν το κρατάτε και με τα δύο
χέρια. Ο χειρισμός του εργαλείου με ένα
χέρι θα οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Επίσης, η θραύση ή η αντιμετώπιση
σκληρών υλικών, όπως οι ράβδοι οπλισμού,
ενδέχεται να είναι επικίνδυνη. Συσφίξτε με
ασφάλεια την πλευρική λαβή πριν από τη
χρήση.
Βεβαιωθείτε ότι η σμίλη έχει στερεωθεί με
ασφάλεια στη θέση της προτού θέσετε σε
λειτουργία το εργαλείο.
Σε καιρικές συνθήκες χαμηλής
θερμοκρασίας ή σε περίπτωση που το
εργαλείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα, αφήστε το εργαλείο να
λειτουργήσει επί αρκετά λεπτά χωρίς φορτίο,
προτού το χρησιμοποιήσετε.
Όταν εργάζεστε σε ύψος από την επιφάνεια
του εδάφους, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος από
κάτω είναι κενός.
Μην αγγίζετε τη σμίλη, ή τα τμήματα που
βρίσκονται κοντά στη σμίλη, αμέσως μετά
τη λειτουργία, επειδή ενδέχεται να είναι
εξαιρετικά θερμά και να προκαλέσουν
εγκαύματα στο δέρμα.
Το καλώδιο του ρεύματος να κατευθύνεται
πάντοτε προς τα πίσω, μακριά από τη
σμίλη.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Η
δόνηση που προκαλείται από την ενέργεια
της σφύρας ενδέχεται να είναι επιβλαβής
για τα χέρια και τους βραχίονές σας.
Χρησιμοποιείτε γάντια για την παροχή
επιπλέον προστασίας και περιορίστε την
έκθεση με συχνά διαστήματα ανάπαυσης.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση σφυρών για δομικές εργασίες:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
των θερμών τμημάτων του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή του παρελκόμενου.
120
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε
σκυρόδεμα ή/και τοίχο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ [ΕΙΚ. (FIG.) 1]
Ο κωδικός ημερομηνίας (q), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2013 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1 Σφύρα δομικών εργασιών
1 Πλευρική χειρολαβή
1 Κατευθυνόμενη σμίλη (D25902, D25941)
1 Πλαστική θήκη
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Σχηματικό σε μεγέθυνση
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά σε εργαλεία,
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, που μπορεί να
έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε επαρκή χρόνο για να διαβάσετε και
να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο πριν θέσετε
το εργαλείο σε λειτουργία.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(On/off)
b. Κύρια λαβή
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
c. Ηλεκτρονική ρύθμιση ενέργειας κρούσης
(D25902)
• χρήση μικρότερων παρελκομένων χωρίς
κίνδυνο θραύσης
d. Κολάρο ρύθμισης θέσης σμίλης
• ελαχιστοποιημένη θραύση υλικού κατά τη
σμίλευση μαλακών ή εύθραστων υλικών
e. Εξάρτημα συγκράτησης εργαλείου/ χιτώνιο
f. Πλευρική χειρολαβή
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Οι υψηλής απόδοσης σφύρες για δομικές
εφαρμογές D25899, D25902 και D25941 έχουν
σχεδιαστεί για βαριές εφαρμογές κατεδαφίσεων,
αποκοπής και τόρνευσης σπειρωμάτων.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών
ή αερίων.
Αυτές οι βαριάς χρήσης σφύρες δομικών εργασιών
είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία. ΜΗΝ
επιτρέπετε σε παιδιά να έρθουν σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επιτήρηση όταν άπειροι
χειριστές χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Λειτουργία απαλής εκκίνησης
D25902, D25941
Η λειτουργία απαλής εκκίνησης επιτρέπει
τη σταδιακή αύξηση του ρυθμού κρούσης,
αποτρέποντας την “αναπήδηση” της σμίλης στο
δομικό υλικό κατά την εκκίνηση.
Ενεργός έλεγχος κραδασμών
D25902, D25941
Ο ενεργός έλεγχος κραδασμών ουδετεροποιεί
τους κραδασμούς λόγω ανάκρουσης από το
μηχανισμό της σφύρας. Η ελάττωση κραδασμών
στα χέρια και βραχίονες επιτρέπει πιο άνετη χρήση
για παρατεταμένες περιόδους και παρατείνει την
ωφέλιμη ζωή της μονάδας.
Ηλεκτρονικός έλεγχος
ενέργειας κρούσης (εικ. 1)
ΜΟΝΟ ΣΤΟ D25902
Ο ηλεκτρονικός έλεγχος ενέργειας κρούσης (c)
προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
• βέλτιστο έλεγχο εργαλείου για σμίλευση
ακριβείας
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί μόνο για
μία συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Να φροντίζετε
πάντα ώστε η τάση ηλεκτροδότησης να αντιστοιχεί
στην τάση της πινακίδας αποτίμησης.
Το εργαλείο DEWALT έχει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745, και συνεπώς δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φοράτε πάντα
γάντια κατά την αλλαή παρελκομένων
Τα εκτεθειμένα μεταλλικά εξαρτήματα
121
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
του εργαλείου και των παρελκομένων
μπορεί να καταστούν εξαιρετικά καυτά
κατά τη λειτουργία.
Εισαγωγή και αφαίρεση των
παρελκομένων SDS Max®
(εικ. 3, 4)
D2899, D25902
Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιεί σμίλες SDS Max®
(ανατρέξτε στο ένθετο στην εικ. 4 για εγκάρσια
τομή ενός στελέχους σμίλης).
Μόνο συνιστώμενα από την DEWALT
παρελκόμενα πρέπει να χρησιμοποιούνται μ’ αυτό
το προϊόν.
1. Καθαρίστε το στέλεχος σμίλης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην βάζετε
λιπαντικό στο μηχάνημα.
2. Εισάγετε το στέλεχος σμίλης στο εξάρτημα
συγκράτησης / χιτώνιο του εργαλείου (e).
Πιέστε και περιστρέψτε ελαφρά τη σμίλη έως
ότου το χιτώνιο να κουμπώσει στη θέση του.
3. Τραβήξτε τη σμίλη για να ελέγξετε ότι έχει
κουμπώσει και ασφαλίσει κατάλληλα. Η
λειτουργία κρούσης απαιτεί από τη σμίλη
να είναι σε θέση να κινείται αξονικά κατά
αρκετά εκατοστά όταν είναι ασφαλισμένη στο
εξάρτημα συγκράτησης εργαλείου.
4. Για αφαίρεση της σμίλης, τραβήξτε πίσω το
εξάρτημα συγκράτησης εργαλείου / χιτώνιο
(e) και τραβήξτε τη σμίλη από το εξάρτημα
συγκράτησης εργαλείου.
Εισαγωγή και αφαίρεση
εξαγωνικών παρελκομένων
των 19 mm (εικ. 5, 6)
D25941
Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιεί σμίλες με
εξαγωνικό στέλεχος των 19 mm (αναφερθείτε
στο ένθετο, στην εικ. 6 για εγκάρσια τομή ενός
στελέχους σμίλης).
Μόνο συνιστώμενα από την DEWALT
παρελκόμενα πρέπει να χρησιμοποιούνται μ’ αυτό
το προϊόν.
1. Καθαρίστε το στέλεχος σμίλης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην βάζετε
λιπαντικό στο μηχάνημα.
122
2. Τραβήξτε προς τα πίσω το εξάρτημα
συγκράτησης / χιτώνιο (e), ευθυγραμμίστε
την εγκοπή (g) με την κίτρινη ένδειξη (h) και
εισάγετε το στέλεχος σμίλης στο εξάρτημα
συγκράτησης εργαλείου. Απελευθερώστε το
χιτώνιο ασφάλισης.
3. Τραβήξτε τη σμίλη για να ελέγξετε ότι έχει
κουμπώσει και ασφαλίσει κατάλληλα. Η
λειτουργία κρούσης απαιτεί από τη σμίλη
να είναι σε θέση να κινείται αξονικά κατά
αρκετά εκατοστά όταν είναι ασφαλισμένη στο
εξάρτημα συγκράτησης εργαλείου.
4. Για αφαίρεση της σμίλης, τραβήξτε πίσω το
εξάρτημα συγκράτησης εργαλείου / χιτώνιο
(e) και τραβήξτε τη σμίλη από το εξάρτημα
συγκράτησης εργαλείου.
Ρύθμιση της θέσης σμίλης
(εικ. 7)
Η σμίλη μπορεί να ρυθμιστεί και ασφαλιστεί σε
12 διαφορετικές θέσεις.
1. Εισάγετε τη σμίλη όπως περιγράφεται
παραπάνω.
2. Περιστρέψτε το κολάρο θέσης σμίλης (d) προς
την κατεύθυνση του βέλους έως ότου η σμίλη
να είναι στην επιθυμητή θέση.
Ρυθμίστε τον ηλεκτρονικό
ρυθμιστή ελέγχου ισχύος
κρούσης (εικ. 1)
D25902
Περιστρέψτε το ρυθμιστή (c) στο επιθυμητό
επίπεδο ισχύος. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο
μεγαλύτερη η ενέργεια κρούσης. Με ρυθμίσεις από
«1» (χαμηλή) έως «7» (πλήρης ισχύς), το εργαλείο
είναι εξαιρετικά ευέλικτο και προσαρμόσιμο σε
πολλές διαφορετικές εφαρμογές.
Η απαιτούμενη ρύθμιση είναι θέμα εμπειρίας,
για παράδειγμα:
• όταν σμιλεύετε μαλακά, εύθραστα υλικά ή όταν
απαιτείται η ελάχιστη αποκοπή, ρυθμίστε στις
θέσεις «1» ή «2» (χαμηλή ισχύς),
• όταν κάνετε θραύση σκληρότερων υλικών,
ρυθμίστε στο «7» (πλήρης ισχύς).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προσαρμογή και ρύθμιση της
πλευρικής χειρολαβής (εικ. 8)
Η πλευρική χειρολαβή (f) μπορεί να προσαρμοστεί
στο εμπρόσθιο τμήμα του μηχανήματος, για
να εξυπηρετεί αμφότερους τους δεξιόχειρες και
αριστερόχειρες χρήστες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε πάντα
το μηχάνημα με προσαρμοσμένη
κατάλληλα την πλευρική χειρολαβή.
1. Ξεβιδώστε το κομβίο σύσφιξης πλευρικής
χειρολαβής (i).
2. Σύρετε το συγκρότημα της πλευρικής
χειρολαβής στο μηχάνημα εντοπίζοντας
το μεταλλικό δακτύλιο (r) στην περιοχή
προσαρμογής (x).
3. Ρυθμίστε την πλευρική χειρολαβή (f) στην
επιθυμητή γωνία.
4. Σύρετε και περιστρέψτε την πλευρική
χειρολαβή στην επιθυμητή θέση.
5. Ασφαλίστε την πλευρική χειρολαβή στη θέση
της μέσω σύσφιξης του κομβίου σύσφιξης (i).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Τηρείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας και
τους ισχύοντες κανονισμούς.
• Έχετε επίγνωση της θέσης σωληνώσεων
και καλωδιώσεων.
• Εφαρμόστε πίεση περίπου
20 - 30 kg στο εργαλείο. Τυχόν
υπερβολική δύναμη δεν επιταχύνει τη
σμίλευση, αλλά μειώνει την απόδοση
του εργαλείου και μπορεί να μειώσει την
ωφέλιμη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην πλευρική λαβή (f) και το άλλο χέρι στην κύρια
λαβή (b).
Άνοιγμα και κλείσιμο (on - off)
(εικ. 1)
Ανοιγμα: βάλτε το διακόπτη on/off (a) στη
θέση 1.
Κλείσιμο: βάλτε το διακόπτη on/off (a) στη
θέση 0.
Δομικές εργασίες, λάξευση και
αυλάκωση (εικ. 1)
1. Επιλέξτε την κατάλληλη σμίλη και καθαρίστε.
2. Εισάγετε τη σμίλη και ελέγξτε εάν είναι
κατάλληλα ασφαλισμένη.
3. Ρυθμίστε στο κατάλληλο επίπεδο ενέργειας
κρούσης.
4. Προσαρμόστε και ρυθμίστε την πλευρική
χειρολαβή (f) και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά
σφιγμένη.
5. Κρατήστε το εργαλείο από αμφότερες τις
χειρολαβές (b, f) και ανοίξτε το. Το εργαλείο
λειτουργεί τώρα σε συνεχή λειτουργία.
6. Κλείνετε πάντα το εργαλείο (θέση off) όταν
έχετε τελειώσει την εργασία σας και πριν το
αποσυνδέσετε από την πρίζα.
Διατίθενται αρκετοί τύποι σμιλών ως επιλογές.
Μόνο συνιστώμενα από την DEWALT
παρελκόμενα πρέπει να χρησιμοποιούνται με αυτό
το προϊόν.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
123
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Αυτό το μηχάνημα δεν μπορεί να συντηρηθεί ή
να επισκευαστεί από τον χρήστη. Προσκομίστε
το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
συντήρησης της DEWALT μετά από περίπου 100
ώρες χρήσης. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα
πριν απ’ αυτό το χρονικό διάστημα, επικοινωνήστε
με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο συντήρησης της
DEWALT.
Συντήρηση παρελκομένων
(εικ. 9)
Η συντήρηση παρελκομένων κατά τα σωστά
χρονικά διαστήματα, εγγυάται βέλτιστα
αποτελέσματα στις εφαρμογές και μακρά και
αποτελεσματική διάρκεια ζωής παρελκομένων.
Ακονίζετε τις σμίλες σε δίσκους-ακόνια.
Αναφερθείτε στην εικόνα 9 για τις κατάλληλες
γωνίες των κάτωθι σμιλών:
j. σμίλη σχήματος πίκας
k. ψυχρή σμίλη
l. σμίλη αιχμηρής απόληξης
m. σμίλη σχήματος U
n. κοίλη σμίλη
o. σμίλη κονιάματος
p. σμίλη με δόντια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτές οι σμίλες
μπορούν να ακονιστούν μόνο
για ορισμένες φορές. Εάν έχετε
οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπο για συστάσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εξασφαλίστε
ότι η γωνία κοπής δεν παρουσιάζει
αποχρωματισμό λόγω υπερβολικής
πίεσης. Αυτό μπορεί να διακυβεύσει τη
σκληρότητα του παρελκομένου.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
124
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε
οποιαδήποτε ακαθαρσία και σκόνη έξω
από το κύριο περίβλημα με ξηρό αέρα
κάθε φορά που βλέπετε τη συλλογή
αυτών γύρω από τους αεραγωγούς.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν
πραγματοποιείτε αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν τα
υλικά που χρησιμοποιούνται σ’ αυτά
τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε ένα
πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό και
ήπιο απορρυπαντικό ή ήπιο σαπούνι.
Μην αφήνετε ποτέ οποιοδήποτε υγρό
μέσα στο εργαλείο. Μην βυθίζετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
οποιοδήποτε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
παρελκόμενα, εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν έχουν
δοκιμαστεί με αυτό το προϊόν. Η χρήση
αυτών των παρελκομένων με το παρόν
εργαλείο μπορεί να είναι επικίνδυνη.
Για μείωση του κινδύνου τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο
τα συνιστώμενα από τη DEWALT,
παρελκόμενα με αυτό το προϊόν.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά στα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
125
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
126
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
127
128
129
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N364340
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
10/13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising