DWE7491 | DeWalt DWE7491 TABLE SAW instruction manual

588778 - 76 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWE7491
Obr. 1
q
k
p
a
s
ww
d
l
e
j
c
h
f
g
Obr. 2
o
u
m
b
r
s
ww
t
n
i
2
Obr. 3
x
v
b
t
w
Obr. 4
k
l
m
b
Obr. 5
y
p
vv
z
Obr. 6
cc
dd
r
3
Obr. 8
Obr. 7
mm
ll
nn
ff
Obr. 9
Poloha 1
Poloha 2
cc
Obr. 11
Obr. 10
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
hh
ee
Obr. 12
ii
kk
jj
f
g
4
gg
Obr. 13
Obr. 14
bb
aa
h
Obr. 15
cc
d
Obr. 16
e
t
Obr. 17
5
Obr. 18
Obr. 19
Obr. 20
rr
pp
qq
Obr. 21
u
oo
j
k
Obr. 22
Obr. 23
r
t
6
STOLOVÁ PILA
DWE7491
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze
společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického
nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Výkon
Otáčky naprázdno
Průměr pilového kotouče
Průměr upínacího otvoru
Tloušťka pilového kotouče
Tloušťka rozpínacího klínu
Maximální hloubka řezu při 90°
Maximální hloubka řezu při 45°
Kapacita podélného řezu
Celkové rozměry
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
DWE7491-QS/GB
DWE7491-LX
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
230
1
2 000
970
3 800
250
30
2,2
2,3
77
55
825
710 x 650 x 450
28,1
115
1
1 700
820
4 800
250
30
2,2
2,3
77
55
825
710 x 650 x 450
28,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95,0
3,0
106,0
3,0
95,0
3,0
106,0
3,0
V
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V
Velká Británie
a Irsko
Velká Británie
a Irsko
Nářadí 230 V
napájecího kabelu
Nářadí 115 V
16 A v napájecí
síti
10 A v napájecí
síti
13 A v zástrčce
POZNÁMKA: Toto zařízení je určeno pro
připojení k napájecímu systému s maximální
přípustnou impedancí Zmax = 0,25 Ω na bodě
rozhraní (rozvodná skříň) napájecího systému
uživatele.
Uživatel musí zajistit, aby bylo toto zařízení
připojeno pouze k napájecímu systému, který
splňuje výše uvedené požadavky. Je-li to nutné,
uživatel může požádat distributora elektrické
energie o informace týkající se impedance
systému v bodě rozhraní.
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
7
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Upozorňuje na ostré hrany.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
DWE7491
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 12. 2013
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Při použití elektrického
nářadí musí být dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, aby se
snížilo riziko vzniku požáru, úrazu
elektrickým proudem a zranění osob,
včetně následujících.
Před použitím tohoto nářadí si přečtěte všechny
uvedené bezpečnostní pokyny a tyto pokyny
uschovejte.
8
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Všeobecné bezpečnostní
pokyny
1. Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
2. Berte v úvahu okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí dešti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
Zajistěte správné osvětlení pracoviště
(250 - 300 luxů). Nepoužívejte nářadí na
místech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo
exploze, například v blízkosti hořlavých nebo
výbušných kapalin a plynů.
3. Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (například potrubí, radiátory,
sporáky a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena použitím
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
4. Udržujte ostatní mimo pracovní prostor.
Zabraňte okolo stojícím osobám, zejména
dětem, aby se dotýkaly nářadí nebo
prodlužovacího kabelu a udržujte je mimo
pracovní prostor.
5. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Není-li nářadí používáno, musí být
uskladněno na suchém místě a musí být
také vhodně zabezpečeno, mimo dosah dětí.
6. Nářadí nepřetěžujte.
Práce je účinnější a bezpečnější, pokud
používáte nářadí a nástroje k účelům, k nimž
jsou určeny.
7. Používejte vhodné nářadí.
Nepřetěžujte malá nářadí při práci, která je
určena pro výkonnější nářadí. Nepoužívejte
nářadí k jiným účelům, než pro které je
určeno. Nepoužívejte například kotoučovou
pilu k řezání kmenů nebo větví stromů.
8. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi. Při práci ve
venkovním prostředí používejte neklouzavou
obuv. Máte-li dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy.
9. Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se
při práci s nářadím práší nebo odlétávají-li
drobné částečky materiálu, používejte
respirátor proti prachu nebo ochranný štít.
Protože mohou být tyto částečky materiálu
velmi horké, používejte také žáruvzdornou
zástěru. Vždy používejte ochranu sluchu.
Vždy používejte ochrannou přilbu.
10. Připojte zařízení pro zachytávání prachu.
Je-li zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení pro zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
11. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy netahejte za napájecí kabel, aby
došlo k odpojení zástrčky od síťové
zásuvky. Veďte kabel tak, aby nepřecházel
přes ostré hrany nebo horké a mastné
povrchy. Při přenášení nikdy nedržte nářadí
za napájecí kabel.
12. Obrobek si upněte.
Pokud je to možné, používejte k upnutí
obrobku svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí
oběma rukama.
13. Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný postoj
a rovnováhu.
14. Provádějte pečlivou údržbu nářadí.
Udržujte ostré a čisté pracovní nástroje.
Tak bude zajištěn bezpečnější a vyšší
výkon nářadí. Dodržujte pokyny pro údržbu
a výměnu příslušenství. Nářadí pravidelně
kontrolujte a je-li poškozeno, nechejte
jej opravit v autorizovaném servisu.
Udržujte rukojeti a všechny ovládací prvky
čisté a suché a dbejte na to, aby nebyly
znečistěny olejem nebo mazivy.
15. Nářadí odpojte.
Není-li nářadí používáno, před prováděním
údržby a před výměnou příslušenství, jako
jsou pilové kotouče, pracovní nástroje
a frézy, nářadí vždy odpojte od elektrické
sítě.
16. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Vytvořte si návyk, abyste před použitím
nářadí prováděli kontrolu, zda na nářadí
nezůstaly seřizovací klíče nebo přípravky
a zajistěte jejich odstranění z nářadí.
17. Zabraňte nechtěnému spuštění.
Před připojením k elektrické síti se ujistěte,
zda je hlavní spínač v poloze vypnuto (OFF).
18. Používejte prodlužovací kabely určené
pro venkovní použití.
Před použitím zkontrolujte prodlužovací
kabel a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu.
Pracujete-li s nářadím venku, používejte
pouze prodlužovací kabel určený pro
venkovní použití, který je tak i označen.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Používejte zdravý
rozum. S nářadím nepracujte, jste-li unavení
nebo pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků.
20. Kontrolujte stav nářadí.
Před zahájením práce pečlivě zkontrolujte
nářadí i jeho napájecí kabel, zda nedošlo
k jejich poškození, aby byla zajištěna jejich
správná funkce. Zkontrolujte vychýlení
a uložení pohybujících se částí, opotřebování
jednotlivých částí a další prvky, které mohou
ovlivnit správný chod nářadí. Zničené nebo
jiné poškozené díly nechejte opravit nebo
vyměnit v autorizovaném servisu, pokud
v tomto návodu nebude uveden jiný způsob
pro odstranění závady. Poškozené spínače
nechejte vyměnit v autorizovaném servisu.
Pokud nelze hlavním spínačem nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Nikdy se nepokoušejte o opravu sami.
VAROVÁNÍ! Použití jiného
příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných
pracovních operací, než je
doporučeno tímto návodem, může
vést k zranění obsluhy.
21. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
kvalifikovaným servisním technikům.
Toto elektrické nářadí splňuje požadavky
platných bezpečnostních předpisů. Opravy
by měly být prováděny pouze kvalifikovanými
techniky, kteří budou používat originální
náhradní díly. V jiných případech může dojít
k velkému ohrožení uživatele.
Doplňkové bezpečnostní
předpisy pro stolové
kotoučové pily
• Nepoužívejte pilové kotouče, jejichž tloušťka
je větší nebo je-li šířka jejich zubů menší než
tloušťka rozpínacího klínu.
9
• Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí
správným směrem a zda zuby kotouče
směřují k přední části stolu pily.
• Před zahájením jakékoli práce se ujistěte,
zda jsou všechny upínací rukojeti řádně
dotaženy.
• Ujistěte se, zda jsou všechny pilové kotouče
a příruby čisté a zda jsou zahloubené strany
objímky otočeny směrem k pilovému kotouči.
Utáhněte řádně upínací matici pilového
kotouče.
• Dbejte na to, aby byl pilový kotouč stále
nabroušený a řádně nastavený.
• Ujistěte se, zda je rozpínací klín nastaven
ve správné vzdálenosti od pilového kotouče maximálně 5 mm.
• Nikdy nepoužívejte pilu bez nasazeného
horního a spodního ochranného krytu.
• Nenastavujte žádnou část těla do polohy,
ve které se bude nacházet v rovině pilového
kotouče. Mohlo by dojít k úrazu. Stůjte na
jedné nebo druhé straně pilového kotouče.
• Před prováděním výměny pilového kotouče
nebo před prováděním údržby pilu vždy
odpojte od zdroje napájecího napětí.
• Při posuvu obrobku vždy používejte tlačnou
tyč a během provádění řezu dbejte na to,
aby se vaše ruce nedostaly k pilovému
kotouči blíže, než do vzdálenosti 150 mm.
• Nepokoušejte se zapínat žádné zařízení,
které nepracuje s předepsaným napájecím
napětím.
• Je-li pilový kotouč v chodu, nenanášejte na
něj mazivo.
• Nesahejte do blízkosti pilového kotouče nebo
za pilový kotouč.
• Není-li tlačná tyč používána, uložte ji na
určené místo.
• Nestoupejte na horní část pily.
• Během přepravy zajistěte, aby byla horní
část pily zakryta, například ochranným
krytem.
• Nepoužívejte kryt pily pro manipulaci nebo
pro přepravu pily.
VAROVÁNÍ: Tento stroj je vybaven
speciálně upraveným napájecím
kabelem (typ příslušenství Y). Dojde-li
k poškození napájecího kabelu
nebo k jeho jiné závadě, musí být
vyměněn pouze výrobcem nebo
v autorizovaném servisu.
10
• Je-li vložka stolu opotřebována nebo
poškozena, ihned ji vyměňte.
• Vždy se ujistěte, zda je obrobek bezpečně
podepřen. Dlouhé obrobky si vždy
podepřete.
• Nevyvíjejte boční tlak na pilový kotouč.
• Nikdy neprovádějte řezání lehkých slitin. Tato
pila není určena pro takové použití.
• Nepoužívejte brusné nebo diamantové řezné
kotouče.
• Dlabání, žlábkování nebo drážkování není
povoleno.
• V případě nehody nebo poruchy stroje
proveďte okamžité vypnutí stroje a odpojte
napájecí kabel od zásuvky. Proveďte záznam
o poruše a vhodným způsobem pilu označte,
abyste zabránili ostatním osobám tuto
poškozenou pilu používat.
• Dojde-li během řezání k zablokování
pilového kotouče, které bude způsobeno
nadměrnou silou při posuvu obrobku, VŽDY
pilu zastavte a odpojte její napájecí kabel.
Vyjměte obrobek a ujistěte se, zda se pilový
kotouč volně otáčí. Znovu zapněte pilu
a zahajte nový řez s menší posuvnou silou.
• NIKDY se nepokoušejte řezat volné kusy
materiálu naskládané na sobě, protože
by mohlo dojít k ztrátě kontroly nebo
k zpětnému rázu. Všechny materiály si
bezpečně podložte.
PILOVÉ KOTOUČE
• Při řezání dřeva k pile vždy připojte vhodné
zařízení pro odsávání pilin.
• Maximální přípustné otáčky pilového kotouče
musí být vždy stejné nebo vyšší než jsou
otáčky naprázdno, které jsou uvedeny na
štítku nářadí.
• Nepoužívejte pilové kotouče, jejichž
rozměry neodpovídají hodnotám uvedeným
v Technických údajích. Nepoužívejte žádné
distanční vložky, které by umožnily upnutí
kotouče na hřídel. Používejte pouze pilové
kotouče, které jsou specifikovány v tomto
návodu a které splňují požadavky normy
EN847-1, jsou-li určeny pro řezání dřeva
a podobných materiálů.
• Zvažte použití speciálně navržených pilových
kotoučů s menší provozní hlučností.
• Nepoužívejte pilové kotouče z rychlořezné
oceli (HSS).
• Nepoužívejte prasklé nebo poškozené pilové
kotouče.
• Ujistěte se, zda je zvolený pilový kotouč
vhodný pro řezaný materiál.
Používejte ochranný respirátor.
• Při manipulaci s pilovým kotoučem
a neobrobeným materiálem vždy používejte
rukavice. Je-li to možné, pilové kotouče by
měly být přenášeny v držácích.
Nevkládejte ruce do prostoru řezu
a nepřibližujte je ke kotouči.
Zbytková rizika
Při použití kotoučových pil vznikají následující
rizika:
- Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
Místo uchopení při přenášení.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2013 XX XX
Rok výroby
- Poškození sluchu.
Obsah balení
- Riziko nehody způsobené nekrytými částmi
rotujícího pilového kotouče.
Balení obsahuje:
- Riziko zranění při výměně pilového kotouče
nechráněnýma rukama.
- Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při řezání dřeva,
zejména dubového, bukového a materiálu
MDF.
Úroveň hlučnosti ovlivňují následující faktory:
- typ řezaného materiálu
- typ pilového kotouče
- posuvná síla
- údržba pily
Následující faktory ovlivňují množství prachu
a pilin:
- opotřebování pilového kotouče
- odsávání prachu s rychlostí proudění
vzduchu nižší než 20 m/s
- nepřesné vedení obrobku
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Používejte ochranu sluchu
1 částečně sestavenou pilu
1 vodítko podélných řezů
1 ukazatel pokosových řezů
1 pilový kotouč
1 sestavu horního ochranného krytu pilového
kotouče
1 vložku stolu
2 klíče na pilový kotouč
1 adaptér pro odsávání prachu
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1 - 2)
a. Stůl
b. Pilový kotouč
c. Měřítko s indikátorem podélných řezů
d. Rukojeť pro jemné nastavení
e. Zajišťovací páčka vodicí lišty
f. Rukojeť pro nastavení výšky pilového
kotouče
g. Zajišťovací páčka pro šikmé řezy
Používejte ochranu zraku
h. Spínač zapnuto/vypnuto
i. Montážní otvory
11
j. Ukazatel pokosových řezů
k. Sestava krytu pilového kotouče
l. Uvolňovací páka krytu pilového kotouče
m. Rozpínací klín
n. Výstupní otvor pro odvod prachu
o. Výstupní otvor pro odvod prachu na krytu
p. Vložka stolu
q. Vodítko podélných řezů
r. Západka vodítka podélných řezů
s. Opěra obrobku/vodítko pro úzké podélné
řezy (zobrazeno ve složené poloze)
t. Klíče na pilové kotouče
u. Tlačná tyč (zobrazena v uložené poloze)
POUŽITÍ VÝROBKU
Stolová pila DWE7491 je určena pro
profesionální provádění podélných, příčných,
pokosových a šikmých řezů různých materiálů,
jako jsou dřevo, materiály na bázi dřeva a plasty.
NEPOUŽÍVEJTE tuto pilu pro řezání kovu,
cementových desek nebo zdiva.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo
plynů.
Tyto stolové pily jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte tento stroj
pro jiné, než určené účely.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti
nesmí být nikdy ponechány s tímto nářadím
bez dohledu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
12
Vaše nářadí je chráněno dvojitou
izolací v souladu s normou EN
61029. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V musí být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
V případě výměny může být napájecí kabel
vyměněn pouze v autorizovaném servisu nebo
kvalifikovaným elektrotechnikem.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nesmí být připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Montáž zástrčky u nářadí
s napájecím napětím 115 V
(pouze Velká Británie a Irsko)
• Použitá zástrčka musí splňovat požadavky
normy BS EN 60309 (BS4343) - 16 A,
¨poloha uzemňovacího kontaktu 4h.
VAROVÁNÍ: Vždy se ujistěte, zda
je kabelová příchytka správně
a bezpečně připevněna k obalu
kabelu.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči,
který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz
Technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1,5 mm2. Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
SESTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spínač zapnuto/
vypnuto v poloze vypnuto. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Vybalení
• Opatrně vyjměte pilu z přepravního obalu.
• Pila je zcela sestavena s výjimkou vodítka
podélných řezů a sestavy ochranného krytu
pilového kotouče.
• Dokončete sestavení podle níže uvedených
pokynů.
VAROVÁNÍ: Není-li tlačná tyč
používána, uložte ji na určené místo.
Montáž pilového kotouče
(obr. 1, 3)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Zuby nového pilového
kotouče jsou velmi ostré a mohou být
nebezpečné.
VAROVÁNÍ: Pilový kotouč MUSÍ BÝT
být vyměněn podle pokynů v této
části návodu k obsluze. Používejte
POUZE pilové kotouče, které jsou
specifikovány v technických údajích.
Doporučujeme model DT4226.
NIKDY nenasazujte jiné pilové
kotouče.
POZNÁMKA: Na této pile je pilový kotouč
namontován již ve výrobním závodě.
1. Otáčením rukojeti pro nastavení výšky
pilového kotouče (f) ve směru pohybu
hodinových ručiček zdvihněte upínací hřídel
kotouče do maximální výšky.
2. Odstraňte vložku stolu (p). Viz část Montáž
vložky stolu.
3. Pomocí klíčů uvolněte a sejměte upínací
matici (v) a přírubu (x) z hřídele pily
otáčením proti směru pohybu hodinových
ručiček.
4. Nasaďte na hřídel (w) pilový kotouč a ujistěte
se, zda zuby pilového kotouče (b) směřují
dolů k přední části stolu pily. Nasaďte na
hřídel podložky a upínací matici a utáhněte
upínací matici (v) rukou pokud to půjde.
Ujistěte se, zda je pilový kotouč opřen
o vnitřní podložku a zda je vnější příruba (x)
opřena o pilový kotouč. Ujistěte se, zda se
největší průměr příruby nachází u pilového
kotouče. Ujistěte se, zda se na hřídeli
a na podložkách nenachází žádný prach
a nečistoty.
5. Použijte otevřený konec klíče na pilový
kotouč (t) pro zajištění hřídele, abyste
zabránili otáčení hřídele při utahování
upínací matice.
6. Pomocí klíče na hřídel utáhněte upínací
matici (v) otáčením ve směru pohybu
hodinových ručiček.
7. Umístěte zpět vložku stolu.
VAROVÁNÍ: Po výměně pilového
kotouče vždy zkontrolujte ukazatel
podélných řezů a sestavu ochranného
krytu.
Montáž sestavy ochranného
krytu pilového kotouče
(obr. 1, 4)
VAROVÁNÍ: Používejte sestavu
ochranného krytu při každém
průchozím řezání.
1. Zvedněte hřídel pilového kotouče do jeho
nejvyšší polohy.
2. Nainstalujte sestavu ochranného krytu
pilového kotouče zatažením za uvolňovací
páku ochranného krytu (l) a vložením
rozpínacího klínu (m) do nejnižší polohy.
3. Uvolněte páku a ujistěte se, zda jsou upínací
desky zcela sevřeny a zda řádně upínají
rozpínací klín.
VAROVÁNÍ: Před připojením stolové
pily k napájecímu napětí nebo před
každým použitím pily vždy řádně
zkontrolujte sestavu ochranného krytu
pilového kotouče, zda je správně
srovnána a zda se nedotýká pilového
kotouče. Zkontrolujte toto srovnání po
každé změně úhlu šikmého řezu.
13
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění NEPOUŽÍVEJTE
tuto pilu, není-li sestava pilového
kotouče řádně upevněna na svém
místě.
Je-li srovnání správné, rozpínací klín (m)
bude v jedné rovině s pilovým kotoučem na
obou stranách horní části stolu a u horní části
pilového kotouče. Pomocí pravítka zkontrolujte,
zda je pilový kotouč (b) srovnán s rozpínacím
klínem (m). Po odpojení pily od zdroje napájecího
napětí proveďte náklon pilového kotouče a jeho
nastavení do maximální výšky a ujistěte se, zda
se při žádné operaci nedostává sestava krytu do
kontaktu s pilovým kotoučem.
VAROVÁNÍ: Zásadní podmínkou
bezpečného provozu pily je správná
montáž a srovnání sestavy krytu
pilového kotouče!
SEJMUTÍ SESTAVY KRYTU PILOVÉHO
KOTOUČE (OBR. 4)
1. Zatáhněte za uvolňovací páčku krytu (l).
2. Zvedněte sestavu ochranného krytu pilového
kotouče (k).
Montáž vložky stolu (obr. 5)
1. Srovnejte vložku stolu (p) jako na obrázku
5 a zasuňte výstupky na zadní části vložky
stolu do otvorů v zadní části stolu.
2. Otočte pojistný šroub (v v) ve směru
pohybu hodinových ručiček o 90°, aby došlo
k řádnému zajištění vložky.
3. Vložka stolu je opatřena čtyřmi seřizovacími
šrouby, které umožňují zvedání nebo
spouštění této vložky. Je-li vložka stolu
správně seřízena, přední část vložky by měla
být zapuštěna nebo mírně pod povrchem
horní části stolu a měla by být také řádně
zajištěna. Zadní část vložky stolu musí být
srovnána s plochou stolu nebo může být
mírně nad rovinou stolu.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte tuto
pilu bez vložky stolu. Je-li vložka stolu
opotřebována nebo poškozena, ihned
ji vyměňte.
VYJMUTÍ VLOŽKY STOLU
1. Vyjměte vložku stolu (p) otočením
zajišťovacího šroubu (v v) o 90˚ proti směru
pohybu hodinových ručiček.
2. Zasuňte otevřený konec klíče do drážky
(z), vytáhněte vložku stolu směrem nahoru
a dopředu, aby se otevřel vnitřní prostor pily.
NEPOUŽÍVEJTE tuto pilu bez vložky stolu.
14
Montáž vodítka podélných
řezů (obr. 6)
Vodítko podélných řezů může být nainstalováno
ve dvou polohách na pravé straně (Poloha 1 pro
podélné řezy 0 až 62 cm a poloha 2 pro podélné
řezy 20,3 až 82,5 cm) a v jedné poloze na levé
straně pily.
1. Uvolněte západky vodítka podélných řezů (r).
2. Držte vodítko v nakloněné poloze, srovnejte
polohovací kolíky (přední a zadní) (cc) na
vodící liště vodítka s hlavními drážkami
vodítka (dd).
3. Nasuňte hlavní drážky na kolíky a otočte
vodítko dolů tak, aby se opřelo o vodicí lištu.
4. Zajistěte vodítko na vodicí liště pomocí
přední a zadní západky (r).
Montáž (obr. 1)
UPOZORNĚNÍ: Před použitím pily
zkontrolujte, zda je tato ¤stolová
pila řádně připevněna k stabilnímu
povrchu, abyste omezili riziko
způsobení zranění.
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, zda je
povrch dostatečně stabilní, aby bylo
zajištěno, že velké kusy materiálu
nezpůsobí během řezání převrácení
pily.
Tato stolová pila musí být řádně namontována.
V základně pily jsou čtyři montážní otvory (i).
Důrazně doporučujeme, aby byly tyto otvory
použity k upevnění stolové pily na váš pracovní
stůl nebo na jiný stacionární pevný rám.
1. Umístěte pilu doprostřed desky z překližky
s tloušťkou 12,7 mm.
2. Pomocí tužky si vyznačte polohu dvou
zadních montážních otvorů (ve vzdálenosti
220 mm) v rámu stolové pily. Potom směrem
dopředu naměřte vzdálenost 498,5 mm pro
dva přední otvory.
3. Sejměte pilu a pomocí vrtáku s průměrem
9 mm vyvrtejte na označených místech
montážní otvory.
4. Postavte pilu na desku z překližky tak, aby
se montážní otvory shodovaly s vyvrtanými
otvory a ZE SPODNÍ STRANY zasuňte
do těchto otvorů čtyři montážní šrouby
s průměrem 8 mm. Nasaďte na šrouby
podložky a matice M8. Proveďte řádné
utažení.
5. Připevněte na spodní část desky z překližky
dva hranoly z odpadového dřeva, abyste
zabránili tomu, aby hlavy šroubů poškodily
povrch, ke kterému je pila upevněna. Tyto
hranoly mohou být připevněny pomocí vrutů
z horní strany desky a musí mít takovou
délku, aby nevyčnívaly ze spodní části
hranolů.
6. Při každém práci s pilou používejte pro
upevnění základny z překližky k pracovnímu
stolu vhodné upínací svorky.
SEŘÍZENÍ
Nastavení pilového
kotouče (obr. 7)
SROVNÁNÍ PILOVÉHO KOTOUČE (ROVNOBĚŽNĚ S DRÁŽKOU PRO POKOSOVÉ ŘEZY)
VAROVÁNÍ: Nebezpečí pořezání.
Zkontrolujte pilový v poloze 0° a 45°,
abyste se ujistili, zda pilový kotouč
nenaráží do vložky stolu, protože by
mohlo dojít k zranění.
Nebude-li pilový kotouč řádně srovnán s drážkou
pro pokosové řezy na horní části stolu, bude
nutné provedení kalibrace. Při srovnávání
pilového kotouče a drážky pro pokosové řezy
používejte následující postup:
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Náhodné spuštění může způsobit
úraz.
1. Pomocí šestihranného klíče 6 mm uvolněte
montážní prvky zadní otočné konzoly (ff),
která se nachází na spodní části stolu, a to
pouze tak, aby se konzola pohybovala ze
strany na stranu.
2. Nastavte konzolu tak, aby byl pilový kotouč
rovnoběžný s drážkou ukazatele pokosových
řezů.
3. Utáhněte montážní prvky zadní otočné
konzoly utahovacím momentem 12,5 13,6 Nm (110 - 120 in-lbs).
NASTAVENÍ VÝŠKY PILOVÉHO KOTOUČE
(OBR. 1)
Ujistěte se, zda během řezání obrobku vyčnívají
nad materiál pouze horní tři zuby pilového
kotouče. Tím bude zajištěno, že po celou dobu
bude odebírán materiál z obrobku maximálním
počtem zubů kotouče a tím bude zajištěna
optimální výkonnost.
Srovnání sestavy krytu/
rozpínacího klínu s pilovým
kotoučem (obr. 8)
1. Vyjměte vložku stolu. Viz část Vyjmutí
vložky stolu.
2. Zvedněte pilový kotouč tak, aby byla
zajištěna maximální hloubka řezu a aby byl
ukazatel šikmého řezu na hodnotě 0°.
3. Vyhledejte tři malé stavěcí šrouby (ll)
nacházející se v blízkosti zajištění sestavy
krytu (mm). Tyto šrouby budou použity pro
nastavení polohy sestavy krytu.
5. Položte na stůl pravítko proti dvěma zubům
pilového kotouče. Rozpínací klín (m) by
se neměl dotýkat pravítka. Je-li to nutné,
uvolněte dva větší pojistné šrouby (nn).
6. Nastavte malé stavěcí šrouby (ll) tak, aby
se rozpínací klín dostal do polohy uvedené
v kroku 5. Položte pravítko na opačnou
stranu stolu a je-li to nutné, zopakujte
seřízení.
7. Lehce utáhněte dva větší pojistné
šrouby (nn).
8. Postavte k rozpínacímu klínu úhelník, abyste
se ujistili, zda je rozpínací klín ve svislé
poloze a zda je srovnán s pilovým kotoučem.
9. Je-li to nutné, použijte pro nastavení
rozpínacího klínu do svislé polohy stavěcí
šrouby.
10. Zopakujte kroky 5 a 6, abyste si ověřili
polohu rozpínacího klínu.
11. Řádně utáhněte dva větší pojistné
šrouby (nn).
Nastavení rovnoběžnosti
(obr. 1, 9, 15)
Z důvodu dosažení optimální výkonnosti musí být
pilový kotouč rovnoběžný s vodítkem pro podélné
řezy. Toto nastavení bylo provedeno již ve
výrobním závodě. Opětovné nastavení provedete
následovně:
Pilový kotouč lze zvedat a spouštět otáčením
rukojeti pro nastavení výšky pilového kotouče (f).
15
SROVNÁNÍ VODÍTKA V POLOZE 1
1. Nastavte vodítko do polohy 1 a uvolněte
zajišťovací páčku vodicí lišty (e). Vyhledejte
oba polohovací kolíky (cc), které zajišťují
polohu vodítka na přední a zadní vodicí liště.
2. Povolte šroub zadního polohovacího kolíku
a proveďte srovnání pravítka v drážce tak,
aby bylo vodítko rovnoběžné s pilovým
kotoučem. Zkontrolujte, zda se shoduje
naměřená vzdálenost od čela vodítka
směrem k přední a zadní části pilového
kotouče, aby bylo zajištěno řádné srovnání.
3. Utáhněte šroub polohovacího kolíku
a zopakujte tento postup na levé straně
pilového kotouče.
4. Zkontrolujte seřízení ukazatele vodítka pro
podélné řezy (obr. 10).
SROVNÁNÍ VODÍTKA V POLOZE 2
1. Chcete-li provést srovnání polohovacích
kolíků (cc) vodítka v poloze 2, ujistěte se,
zda jsou řádně srovnány polohovací kolíky
v poloze 1, viz část Srovnání vodítka
v poloze 1.
2. Uvolněte kolíky polohy 2 a potom použijte
otvory na klíči pro pilový kotouč jako
přípravek pro srovnání kolíků (obr. 15).
3. Utáhněte polohovací kolíky (přední a zadní).
Srovnání vodítka podélných
řezů (obr. 10)
1. Uvolněte zajišťovací páčku vodicí lišty (e).
2. Nastavte pilový kotouč do polohy 0° pro
šikmý řez a pohybujte vodítkem, dokud se
nebude dotýkat pilového kotouče.
3. Zajistěte zajišťovací páčku vodicí lišty.
4. Povolte šrouby ukazatele podélných řezů
(ee) a nastavte měřítko pro podélné řezy
tak, aby se jeho ukazatel nacházel na
hodnotě nula (0). Utáhněte šrouby ukazatele
podélných řezů. Žlutá stupnice pro podélné
řezy (horní) odečítá správné hodnoty
pouze v případě, je-li vodítko namontováno
na pravé straně pilového kotouče a je-li
v poloze 1 (pro podélné řezy 0 až 62 cm).
Ne v poloze 82,5 cm. Bílá stupnice (spodní)
odečítá správné hodnoty pouze v případě,
je-li vodítko namontováno na pravé straně
pilového kotouče a je-li v poloze 2 (pro
podélné řezy 20,3 cm až 82,5 cm).
Hodnoty na měřítku mohou být odečítány
správně pouze v případě, je-li vodítko
namontováno na pravé straně pilového kotouče.
Nastavení zámku vodicí lišty
(obr. 1, 11)
Zámek vodicí lišty byl nastaven již ve výrobním
závodě. Musí-li být nastaven znovu, postupujte
následovně:
1. Zajistěte zajišťovací páčku vodicí lišty (e).
2. Povolte pojistnou matici (gg) na spodní části
pily.
3. Utahujte šestihrannou tyč, dokud pružina
zajišťovacího systému nebude stlačena tak,
aby vytvářela požadované pnutí zajišťovací
páčky vodicí lišty. Znovu utáhněte pojistnou
matici šestihranné tyče.
4. Překlopte pilu a zkontrolujte, zda se vodítko
nepohybuje, je-li zajišťovací páčka zajištěna.
Je-li vodítko stále volné, utáhněte ještě více
pružinu.
Seřízení dorazu a ukazatele
šikmých řezů (obr. 12)
1. Otáčením rukojeti pro nastavení výšky
pilového kotouče (f) ve směru pohybu
hodinových ručiček až do koncové polohy
zvedněte zcela pilový kotouč.
2. Zatlačením směrem nahoru a doprava
uvolněte zajišťovací rukojeť šikmých řezů (g).
Povolte dorazový šroub šikmých řezů (jj).
3. Postavte úhelník k pilovému kotouči mezi
zuby na horní část stolu. Ujistěte se, zda
je zajišťovací páčka šikmých řezů ve své
odjištěné nebo horní poloze.
4. Pomocí zajišťovací páčky šikmých řezů
nastavujte úhel šikmého řezu, dokud nebude
srovnána s úhelníkem.
5. Stlačením dolů utáhněte zajišťovací páčku
šikmých řezů.
6. Otáčejte vačkou dorazu šikmých řezů (ii),
dokud se nebude pevně dotýkat bloku
ložiska. Utáhněte dorazový šroub šikmých
řezů (jj).
7. Zkontrolujte měřítko šikmých řezů.
Neukazuje-li ukazatel na hodnotu 0°, povolte
šroub ukazatele (kk) a nastavte ukazatel tak,
aby byly odečítané hodnoty správné. Znovu
utáhněte šroub ukazatele.
8. Zopakujte tento úkon i v poloze 45°, ale
neseřizujte ukazatel.
16
Seřízení ukazatele pokosových
řezů (obr. 1)
Chcete-li seřídit ukazatel pokosových řezů
(j), povolte rukojeť, nastavte ukazatel do
požadovaného úhlu a znovu utáhněte rukojeť.
Poloha těla a rukou při řezání
Správná poloha těla a rukou při obsluze této
stolové pily usnadní řezání a zajistí vyšší
přesnost a bezpečnost.
VAROVÁNÍ:
• Nikdy nepokládejte ruce do blízkosti
prostoru řezu.
• Udržuje ruce ve vzdálenosti
minimálně 150 mm od pilového
kotouče.
• Při práci nepřekřižujte ruce.
• Stůjte bezpečně na podlaze oběma
nohama a udržujte rovnováhu.
Před použitím
VAROVÁNÍ:
• Upněte do pily vhodný pilový
kotouč. Nepoužívejte nadměrně
opotřebované pilové kotouče.
Maximální provozní otáčky pily
nesmí překročit maximální povolené
otáčky pilového kotouče.
• Nepokoušejte se řezat příliš malé
kousky.
• Nechejte pilový kotouč řezat
vlastním tempem. Nepoužívejte
nadměrnou sílu.
• Před zahájením řezání počkejte,
dokud motor nedosáhne
maximálních otáček.
POUŽITÍ PILY
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní pokyny a platné
předpisy.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Uživatelé ve Velké Británii jsou povinní dodržovat
nařízení popsaná v předpisech pro obsluhu
dřevoobráběcích strojů z roku 1974 a jejich
příslušné dodatky.
Ujistěte se, zda je stroj z hlediska výšky stolu
a stability umístěn v bezpečné a ergonomické
poloze. Poloha stroje musí být zvolena tak, aby
měla obsluha stroje dobrý přehled a dostatek
volného prostoru v blízkosti stroje, který umožní
manipulaci s obrobky bez jakéhokoli omezení.
Z důvodu omezení vlivu vibrací se ujistěte,
zda není příliš nízká okolní teplota pracovního
prostředí, zda je prováděna řádná údržba stroje
a příslušenství a zda je velikost obrobků vhodná
pro tento stroj.
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní
pokyny a platné předpisy.
• Ujistěte se, zda je stroj z hlediska
výšky stolu a stability umístěn
v bezpečné a ergonomické poloze.
Poloha stroje musí být zvolena
tak, aby měla obsluha stroje
dobrý přehled a dostatek volného
prostoru v blízkosti stroje, který
umožní manipulaci s obrobky bez
jakéhokoli omezení.
• Upněte vhodný pilový kotouč.
Nepoužívejte nadměrně
opotřebované pilové kotouče.
Maximální provozní otáčky
pily nesmí překročit maximální
povolené otáčky pilového kotouče.
• Nepokoušejte se řezat příliš malé
kousky.
• Nechejte pilový kotouč řezat
vlastním tempem. Nepoužívejte
nadměrnou sílu.
• Před zahájením řezání počkejte,
dokud motor nedosáhne
maximálních otáček.
• Ujistěte se, zda jsou všechny
zajišťovací a upínací šrouby řádně
utaženy.
• Je-li pila připojena k napájecímu
zdroji, nikdy nevkládejte ruce do
pracovního prostoru pilového
kotouče.
• Nikdy nepoužívejte tuto pilu pro
řezání od ruky!
17
• Neprovádějte řezání
zdeformovaných, vypouklých nebo
miskovitých obrobků. Obrobky
musí mít nejméně jednu přímou
a rovnou stranu, kterou budou
přitisknuty k vodítku pro podélné
nebo pokosové řezy.
• Dlouhé obrobky si vždy podepřete,
abyste zabránili vzniku zpětného
rázu.
• Pokud se pilový kotouč otáčí,
neodebírejte z jeho oblasti žádné
odřezky.
Zapnutí a vypnutí (obr. 13)
Spínač zapnuto/vypnuto (h) vaší stolové pily
nabízí více výhod:
• Funkce vypnutí při výpadku napájení: dojde-li
z jakéhokoli důvodu k přerušení napájení,
spínač musí být vědomě znovu aktivován.
• Chcete-li stroj zapnout, stiskněte zelené
spouštěcí tlačítko.
• Chcete-li stroj vypnout, stiskněte červené
vypínací tlačítko.
Použití vodítka pro podélné
řezy (obr. 14 - 16)
ZAJIŠŤOVACÍ PÁČKA VODICÍ LIŠTY
Zajišťovací páčka vodicí lišty (e) zajišťuje vodítko
na určeném místě, aby bylo zabráněno jeho
pohybu při řezání. Chcete-li páčku zajistit, stlačte
ji dolů a směrem k zadní části pily. Chcete-li
páčku uvolnit, vytáhněte ji nahoru a směrem
k přední části pily.
POZNÁMKA: Při provádění podélných řezů
zajišťovací páčku vodicí lišty vždy zajistěte.
PRODLOUŽENÍ PRACOVNÍ PODPĚRY/
VODÍTKO PRO ÚZKÉ PODÉLNÉ ŘEZY
Vaše stolová pila je vybavena prodloužením
pracovní podpěry pro podepření obrobku, který
přesahuje okraj stolu pily.
Chcete-li použít vodítko pro úzké podélné řezy
v poloze pracovní podpěry, otočte jej z jeho
ukládací polohy, která je zobrazena na obr. 15,
a nasuňte kolíky do spodní řady drážek (aa) na
obou koncích vodítka.
Chcete-li použít vodítko pro úzké podélné řezy
v poloze pro úzké podélné řezy, zasuňte kolíky
do horní řady drážek (bb) na obou koncích
vodítka. Tato vlastnost poskytne vůli dalších
51 mm vzhledem k pilovému kotouči. Viz obr. 16.
18
POZNÁMKA: Zasuňte prodloužení pracovní
podpěry nebo proveďte nastavení vodítka do
polohy pro úzké podélné řezy při každé práci
prováděné nad stolem pily.
RUKOJEŤ PRO JEMNÉ NASTAVENÍ
Rukojeť pro jemné nastavení (d) umožňuje
přesnější seřízení při nastavení vodítka. Před
seřízením se ujistěte, zda je zajišťovací páčka
vodicí lišty ve své horní nebo nezajištěné poloze.
UKAZATEL MĚŘÍTKA PODÉLNÝCH ŘEZŮ
Pracuje-li uživatel s pilovými kotouči pro silné
nebo úzké řezy, ukazatel měřítka podélných řezů
musí být nastaven tak, aby vodítko provádělo
správnou práci. Ukazatel měřítka podélných
řezů odečítá správné hodnoty pouze pro polohu
1 (nula až 61 cm), ale pro polohu 1 s vodítkem
pro úzké podélné řezy přidejte 5,08 cm. Viz část
Seřízení měřítka podélných řezů v kapitole
Sestavení.
ZÁKLADNÍ ŘEZY
Podélné řezy (obr. 1, 2, 17
a 18)
VAROVÁNÍ: Ostré hrany.
1. Nastavte pilový kotouč do polohy 0°.
2. Zajistěte západku (r) vodítka pro podélné
řezy (obr. 1).
3. Zvedněte pilový kotouč tak, aby byla horní
část pilového kotouče zhruba o 3 mm výše
než horní část obrobku. Podle potřeby
upravte výšku horního ochranného krytu
pilového kotouče.
4. Nastavte polohu vodítka, viz část Použití
vodítka pro podélné řezy.
5. Přitlačte obrobek k ploše stolu a k vodítku.
Udržujte obrobek mimo dosah pilového
kotouče.
6. Udržujte obě ruce v bezpečné vzdálenosti
od pilového kotouče (obr. 17).
7. Zapněte pilu a počkejte, dokud pilový kotouč
nedosáhne maximálních otáček.
8. Pomalu posunujte obrobek pod ochranný
kryt a stále jej pevně přitlačujte k vodítku pro
podélné řezy. Nechejte pilový kotouč řezat
vlastním tempem a neprotlačujte obrobek
přes pilový kotouč. Otáčky pilového kotouče
by měly být konstantní.
9. Při práci v blízkosti pilového kotouče vždy
používejte tlačnou tyč (u) (obr. 18).
10. Po ukončení řezu pilu vypněte, počkejte na
úplné zastavení pilového kotouče a sejměte
obrobek.
VAROVÁNÍ:
Podepření dlouhých obrobků
• Dlouhé obrobky vždy podepřete.
• Vždy používejte dostupné podpěry na
podepření a upevnění dlouhých obrobků,
abyste zabránily pádu obrobku nebo úrazu.
• Nikdy neprotlačujte nebo nedržte
volný konec nebo ořez obrobku.
• Neřežte příliš malé obrobky.
• Při podélných řezech malých
obrobků vždy používejte tlačnou
tyč.
Šikmé řezy (obr. 1)
1. Chcete-li nastavit požadovaný úhel šikmého
řezu, otočte páčku (g) a zatlačte ji směrem
nahoru a doprava.
2. Nastavte požadovaný úhel a otočte páčku
stlačením směrem dolů a doleva, aby došlo
k zajištění.
3. Postupujte jako při provádění podélných
řezů.
Příčné řezy a šikmé příčné
řezy
1. Odstraňte vodítko pro podélné řezy a do
požadované drážky nainstalujte ukazatel
pokosových řezů.
2. Zajistěte ukazatel pokosových řezů v poloze
0°.
3. Postupujte jako při provádění podélných
řezů.
Pokosové řezy (obr. 1)
1. Nastavte ukazatel pokosových řezů (j) na
požadovaný úhel.
POZNÁMKA: Vždy držte obrobek pevně opřený
o čelo ukazatele pokosových řezů.
2. Postupujte jako při provádění podélných
řezů.
Kombinovaný pokosový řez
Tento řez je kombinací pokosového a šikmého
řezu. nastavte požadovaný úhel šikmého
řezu a postupujte jako při provádění příčného
pokosového řezu.
Odsávání prachu (obr. 1)
¤Pila je dodávána s výstupním otvorem pro
odvod prachu (n) na zadní části stroje, který
je vhodný pro připojení odsávací hadice
s průměrem 57/65 mm. S pilou je dodáván také
adaptér pro hubice s průměrem 34 až 40 mm.
Ochranný kryt pilového kotouče je také opatřen
výstupním otvorem pro připojení hubice
s průměrem 35 mm.
• Při všech úkonech připojte zařízení pro
odsávání prachu, které splňuje požadavky
příslušných předpisů týkajících se
prachových emisí.
• Ujistěte se, zda jsou použité hadice pro
odsávání prachu vhodné pro danou aplikaci
a řezaný materiál. Zajistěte řádné připojení
a vedení hadice.
• Berte na vědomí, že uměle vytvořené
materiály, jako jsou dřevotřískové desky
a MDF, vytváří během řezání mnohem více
prachových částeček než přírodní dřevo.
Uložení (obr. 21 - 23)
1. Připevněte tlačnou tyč (u) k vodítku.
2. Sejměte sestavu krytu pilového kotouče.
Viz část Sejmutí sestavy krytu pilového
kotouče. Zavěste přední část sestavy
ochranného krytu pilového kotouče na
konzolu a zasuňte zadní část sestavy do
držáku jako na uvedeném obrázku. Potom
otočte páčku proti směru pohybu hodinových
ručiček, aby došlo k zajištění.
3. Zasuňte klíče na pilový kotouč (t) do
kapsy tak, aby bylo žluté tlačítko srovnáno
s otvorem, viz obr. 23.
4. Vložte vodicí tyč ukazatele pokosových
řezů do kapsy. Potom proveďte otočení
a zajištění. Otočte prodloužení ukazatele
pokosových řezů nahoru, abyste zabránili
vzájemnému kontaktu.
5. Namotejte napájecí kabel v označeném
místě (oo).
19
6. Chcete-li uložit vodítko, sklopte pracovní
podpěru do úložné polohy. Sejměte vodítko
z vodicí lišty. Znovu upevněte vodítko
obráceně na levé části pily, viz obr. 22.
NEZAVĚŠUJTE polohovací drážky na
polohovací šrouby levé části vodítka.
Tyto šrouby budou srovnány s drážkou
na vodítku, jako na uvedeném obrázku.
Zajistěte západky vodítka pro podélné řezy
(r), aby došlo k řádnému zajištění.
Přeprava
• Vždy přenášejte tuto pilu pomocí určených
rukojetí (ww), viz obr. 1.
VAROVÁNÍ: Přepravujte pilu vždy
s nasazeným horním krytem pilového
kotouče.
ÚDRŽBA
Vaše pila DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Mazání (obr. 20)
Motor a ložiska není nutné mazat. Je-li zvedání
aspouštění pilového kotouče obtížnější, vyčistěte
a namažte šrouby pro nastavení výšky:
1. Odpojte pilu od zdroje napájecího napětí.
2. Otočte pilu na bok.
3. Očistěte a namažte závity šroubů pro
nastavení výšky (pp) na spodní části pily,
jak je zobrazeno na obr. 20. Používejte
univerzální mazivo.
Čištění (obr. 1, 19)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika vážného zranění nářadí před
čištěním vždy vypněte a odpojte
jej od napájecího zdroje. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, použijte
k jejich odstranění proud suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku a masku
proti prachu.
20
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění pravidelně čistěte horní část
stolu.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění pravidelně čistěte systém pro
zachytávání prachu.
Sestava ochranného krytu pilového kotouče
(k) a vložka stolu musí být před použitím pily
umístěny v určené poloze.
Před použitím pečlivě zkontrolujte horní a spodní
kryt pilového kotouče, zrovna tak jako trubici
odsávání prachu, abyste se ujistili o jejich
správné funkci. Ujistěte se, zda piliny, prach nebo
části obrobku nemohou způsobit zablokování
těchto funkcí.
Dojde-li k zablokování částí obrobku mezi
pilovým kotoučem a ochrannými kryty, odpojte
stroj od zdroje napájecího napětí a postupujte
podle pokynů uvedených v části Montáž
pilového kotouče. Odstraňte zablokované části
a namontujte zpět pilový kotouč.
Udržujte čisté větrací drážky a kryt nářadí
pravidelně čistěte měkkým hadříkem.
Pravidelně čistěte systém pro zachytávání
prachu:
1. Odpojte napájecí kabel pily.
2. Otočte pilu na bok tak, aby byla přístupná
spodní otevřená část pily.
3. Po uvolnění dvou šroubů a po následném
stisknutí bočních příchytek (rr) otevřete
kryt proti prachu (qq) zobrazený na obr.
19. Odstraňte nahromaděný prach a zcela
uzavřete kryt proti prachu řádným přitlačením
bočních příchytek a utažením pojistných
šroubů.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT,
nebylo s tímto výrobkem testováno,
může být použití takového
příslušenství nebezpečné. Chcete-li
snížit riziko zranění, používejte
s tímto výrobkem pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Je-li kryt pilového kotouče opotřebován, proveďte
jeho výměnu. Podrobnosti týkající se výměny
krytu pilového kotouče získáte v autorizovaném
servisu DEWALT.
PILOVÉ KOTOUČE: VŽDY POUŽÍVEJTE pilové
kotouče se sníženou hlučností s průměrem
250 mm a s průměrem upínacího otvoru 30 mm.
Otáčky pilového kotouče musí být minimálně
5 000 ot./min. Nikdy nepoužívejte pilové kotouče
s menšími průměry. Nebyly by řádně chráněny.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
POPIS PILOVÝCH KOTOUČŮ
POUŽITÍ
PRŮMĚR
POČET
ZUBŮ
Pilové kotouče pro
stavebnictví (rychlé podélné řezy)
Univerzální
250 mm
24
Jemné příčné řezy
250 mm
40
Pilové kotouče pro řezání dřeva
(poskytují hladké a čisté řezy)
Jemné příčné řezy
250 mm
60
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej v běžném domácím odpadu. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
zst00241773 - 28-07-2014
21
22
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising