DWE7491 | DeWalt DWE7491 TABLE SAW instruction manual

372002 - 26 EST
DWE7491
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
8
22
Joonis 1 / Рисунок 1
q
k
p
a
s
ww
d
l
e
j
c
h
f
g
Joonis 2 / Рисунок 2
o
u
m
b
r
s
ww
t
n
i
3
Joonis 3 / Рисунок 3
x
v
b
t
w
Joonis 4 / Рисунок 4
k
l
m
b
Joonis 5 / Рисунок 5
y
p
vv
z
Joonis 6 / Рисунок 6
cc
dd
4
r
Joonis 8 / Рисунок 8
Joonis 7 / Рисунок 7
mm
ll
nn
ff
Joonis 9 /
Рисунок 9
Positsioon 1 /
Положение 1
Joonis 10 / Рисунок 10
Positsioon 2 /
Положение 1
cc
Joonis 11 / Рисунок 11
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
hh
gg
ee
Joonis 12 / Рисунок 12
ii
kk
jj
f
g
5
Joonis 13 / Рисунок 13
Joonis 14 / Рисунок 14
bb
aa
h
Joonis 15 / Рисунок 15
cc
d
Joonis 16 / Рисунок 16
6
e
t
Joonis 17 / Рисунок 17
Joonis 18 / Рисунок 18
Joonis 19 / Рисунок 19
Joonis 20 / Рисунок 20
rr
pp
qq
Joonis 21 / Рисунок 21
u
oo
j
k
Joonis 22 / Рисунок 22
Joonis 23 / Рисунок 23
r
t
7
EESTI KEEL
LAUASAAG
DWE7491
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTIST ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Mootori võimsus (sisend)
Mootori võimsus (väljund)
Nimikoormuseta kiirus
Lehe diameeter
Lehe ava
Lehe keha paksus
Kiilnoa paksus
Lõike sügavus 90° juures
Lõike sügavus 45° juures
Kiilnoa võimsus
Üldised mõõtmed
Mass
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
DWE7491-QS/GB
DWE7491-LX
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
230
1
2000
970
3800
250
30
2,2
2,3
77
55
825
710 x 650 x 450
28,1
115
1
1700
820
4800
250
30
2,2
2,3
77
55
825
710 x 650 x 450
28,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95,0
3,0
106,0
3,0
95,0
3,0
106,0
3,0
V
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Kaitsmed:
Euroopa
Suurbritannia
ja Iirimaa
Euroopa
230 V tööriistad
230 V tööriistad
10 amprit, vooluvõrk
13 amprit, pistikus
115 V tööriist
16 amprit, toitevõrk
MÄRKUS: Seade on mõeldud ühendamiseks
elektrisüsteemiga, mille maksimaalne lubatud
näivtakistus max kasutaja liitumiskohas (kilbis) on
0,25 Ohm.
Kasutaja peab veenduma, et seade on
ühendatud vooluvõrguga, mis vastab sellele
nõudele. Vajadusel võib kasutaja küsida süsteemi
näivtakistust liitumiskohas elektrifirmalt.
8
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
EESTI KEEL
PANGE TÄHELE: Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust,
kuid mis mittevältimisel võib
põhjustada varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
Tähendab teravat serva.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DWE7491
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks
kontakteeruge DEWALTIGA aadressil või vaadake
kasutusjuhendi lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI
nimel.
Üldised ohutusreeglid
1. Hoidke tööala puhas.
Korrast ära tööalad ja pingid võivad
põhjustada õnnetusi.
2. Võtke arvesse töökeskkonda.
Ärge hoidke tööriista vihma käes. Ärge
kasutage tööriista niisketes või märgades
tingimustes. Hoidke tööala hästi valgustatuna
(250 - 300 lux). Ärge kasutage tööriista
tule- ja plahvatusohtlikes kohtades, näiteks
tuleohtlike vedelike ja gaaside läheduses.
3. Kaitske end elektrilöögi eest.
Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega (näiteks torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid). Tööriista kasutamisel
äärmuslikes tingimustes (kõrge niikus,
tekib metallipuru jne) saab elektriohutust
suurendada, paigaldades isoleeriva trafo või
lekkevoolukaitsme.
4. Hoidke kõrvalised isikud eemal.
Ärge lubage tööga mitteseotud isikutel
(eriti lastel) puudutada tööriista või
pikenduskaablit ning hoidke nad tööalast
eemal.
5. Asetage mittekasutatavad tööriistad
hoiule.
Tööriistad, mida te ei kasuta, tuleb
hoiustada kuivas kohas ja turvaliselt lastele
kättesaamatud kohas lukustada.
6. Ärge koormake tööriista üle.
See töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
01.12.2013
Ohutuseeskirjad
HOIATUS! Elektritööriistade
kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi
ohutusnõudeid, et vähendada tule,
elektrilöögi ja kehavigastuste ohtu,
sealhulgas järgmist.
Enne seadme kasutamist lugege kõik need
juhised läbi ja hoidke need alles.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
7. Kasutage õiget tööriista.
Ärge püüdke teha väikeste tööriistadega
tööd, mille jaoks on mõeldud võimsad
tööriistad. Ärge kasutage tööriistu muuks kui
ettenähtud otstarbeks. Näiteks ärge saagige
ketassaega puuoksi ega tüvesid.
8. Kandke nõuetekohast riietust.
Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid,
kuna need võivad jääda liikuvate osade
külge kinni. Väljas töötamisel on soovitatav
kanda mittelibisevaid jalatseid. Kandke
pikkade juuste katmiseks kaitsvat peakatet.
9. Kasutage kaitsevarustust.
Kasutage alati kaitseprille. Kasutage näo- või
tolmumaski, kui töötamisel tekib tolmu või
lendavaid osi. Kui need osad võivad olla
kuumad, kandke lisaks kuumuskindlat põlle.
Kandke kogu aeg kuulmiskaitset. Kandke
kogu aeg kiivrit.
9
EESTI KEEL
10. Ühendage tolmu eemaldamise seade.
Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja
kogumise seadmete ühendamise võimalus,
veenduge, et need on ühendatud ja et neid
kasutatakse õigesti.
11. Kasutage toitekaablit õigesti.
Mitte kunagi ärge tõmmake tööriista
pistikupesast eemaldamiseks juhtmest.
Hoidke toitekaabel eemal kuumusest, õlist
ja teravatest servadest. Mitte kunagi ärge
kandke tööriista toitekaablist hoides.
12. Kinnitage detail.
Võimalusel kasutage detaili hoidmiseks
pitskruvisid või kruustange. See on ohutum
kui käega kinnihoidmine ja nii on teil
mõlemad käed töötamiseks vabad.
13. Ärge küünitage.
Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu.
14. Hoolitsege tööriistade eest.
Hoidke lõiketarvikuid terava ja puhtana – nii
töötavad need paremini ja ohutumalt. Järgige
juhiseid määrimise ja tarvikute vahetamise
kohta. Kontrollige tööriistu regulaarselt
ning kahjustuste avastamisel laske need
parandada volitatud teeninduskeskuses.
Hoidke käepidemed ning lülitid kuivad,
puhtad ning vabad õlist ja määretest.
15. Eemaldage tööriistad vooluvõrgust.
Kui tööriista ei kasutata, enne hooldamist
ning tarvikute (näiteks terad, otsakud ja
lõikurid) vahetamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust.
16. Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Kujundage endale harjumus kontrollida enne
tööriista kasutamist, kas reguleerimis- ja
mutrivõtmed on selle küljest eemaldatud.
17. Vältige seadme soovimatut käivitumist.
Enne tööriista vooluvõrku ühendamist
veenduge, et see on välja lülitatud.
18. Kasutage välitingimustesse sobivaid
pikenduskaableid.
Enne kasutamist kontrollige pikenduskaablit
ning kahjustuste avastamisel vahetage välja.
Tööriista kasutamisel väljas kasutage ainult
välitingimustesse mõeldud pikenduskaableid,
millel on vastav tähistus.
19. Säilitage valvsus.
Jälgige, mida te teete. Kasutage tervet
mõistust. Ärge kasutage elektritööriista
väsinuna ega alkoholi või narkootikumide
mõju all olles.
10
20. Kontrollige kahjustunud osade
puudumist.
Enne kasutamist vaadake tööriist ja
toitekaabel hoolega üle, et teha kindlaks,
kas see töötab korralikult ja täidab oma
ettenähtud funktsiooni. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud,
detailid on terved ja kinni ning puuduvad
muud tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kui kaitse või mõni muu osa
on kahjustatud, peab selle parandama või
välja vahetama volitatud teeniduskeskus, v.a.
juhul, kui selles kasutusjuhendis on öeldud
teisiti. Laske vigastatud lülitid välja vahetada
volitatud teeninduskeskusel. Ärge kasutage
tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja
lülitada. Ärge proovige teha ise parandustöid.
HOIATUS! Mis tahes tarvikute
või lisaseadmete kasutamine või
seadme kasutamine viisil, mida selles
kasutusjuhendis ei soovitata, võib
põhjustada kehavigastuse ohtu.
21. Laske oma tööriist remontida
kvalifitseeritud isikul.
See elektritööriist on vastavuses kõigi
asjakohaste ohutusnõuetega. Parandustöid
võivad teha ainult kvalifitseeritud isikud
originaalvaruosi kasutades; vastasel korral
võib kasutajale tekkida märkimisväärne oht.
Täiendavad ohutuseeskirjad
saepinkide kasutamisel
• Ärge kasutage saelehti, mille paksus on
suurem või mille hammaste laius on väiksem
kui kiilnoa paksus (lõhisti).
• Veenduge, et leht keerleb õiges suunas ja et
hambad on saepingi esikülje suunas.
• Enne töö algust veenduge, et kõik
fikseerimishoovad on kinni.
• Veenduge, et kõik lehed ja äärikud on puhtad
ning rõnga süvendatud küljed on vastu lehte.
Pingutage sae võlli mutrit.
• Tagage, et saeleht on terav ja asetseb
nõuetekohaselt.
• Veenduge, et lõhisti on õige kaugusega
lehest - maksimaalselt 5 mm.
• Ärge kunagi kasutage saagi, ilma et ülemine
ja alumine kaitse on paigas.
• Ärge hoidke ühtegi lehaosa lehega joondu.
Või tekkida kehavigastusi. Seiske ühel pool
lehte.
EESTI KEEL
• Katkestage sae ühendus vooluvõrguga enne
ketaste vahetamist või hoolduse läbiviimist.
• Kasutage alati tõukepulka detaili
ettesöötmiseks ning tagage, et te ei aseta
käsi lõikamise ajal saelehele lähemal kui 150
mm.
• ÄRGE KUNAGI püüdke lõigata lahtist
materjalide kuhja, mille tagajärjel võite
seadme üle kontrolli kaotada või võib
esineda tagasilöök. Toestage kõiki materjale
tugevalt.
SAELEHED
• Ärge püüdke töötada muu kui etteantud
pingega.
• Kui saete puitu, ühendage masin alati sobiva
tolmueemaldajaga.
• Ärge kandke lehele selle töötamise ajal
määrdeid.
• Saelehe max lubatud kiirus peab alati olema
võrdne või suurem kui andmeplaadil toodud
koormuseta kiirus.
• Ärge sirutage saelehe taha.
• Hoidke tõukepulka alati oma hoiukohal, kui
see pole kasutusel.
• Ärge seiske seadme peal.
• Transportimisel tuleb tagada, et sae saelehe
ülaosa on kaetud, nt kaitsekattega.
• Ärge kasutage kaitsekatet käitlemiseks või
transportimiseks.
HOIATUS: See masin on varustatud
spetsiaalselt konfigureeritud
toitejuhtmega (Y-tüübi tarvik). Kui
toitejuhe on kahjustatud või muidu
defektiga, tuleb see tootja või muud
volitatud remondiagendi poolt välja
vahetada.
• Asendage viivitamata kulumise või
kahjustuse korral pingi vahetükk (tilgasoone
plaat).
• Kontrollige, et töödeldav detail on
nõuetekohaselt toestatud. Tagage alati
lisatugi pikemate detailide jaoks.
• Ärge avaldage saelehe küljele survet.
• Ärge kunagi lõigake kergsulameid. Masin ei
ole selleks projekteeritud.
• Ärge kasutage abrasiivseid lehti ega
teemantterasid
• Valtsimine, soonimine ja kanalite lõikamine
pole lubatud.
• Õnnetuse või masina rikke korral lülitage
masin viivitamatult välja ja eemaldage
see vooluvõrgust. Andke rikkest teada ja
märgistage masin vastavalt, et ka teised
defektset masinat ei kasutaks.
• Kui saeleht kiilub saagimisel liiga kõvasti
vajutamise tõttu kinni, lülitage seade ALATI
välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
Eemaldage detail ja veenduge, et saeketas
liigub vabalt. Lülitage seade sisse ja
alustage saagimist uuesti väiksemat jõudu
rakendades.
• Ärge kasutage saelehti, mis ei vasta
Tehnilistes andmetes toodud mõõtmetele.
Ärge kasutage vahepukse saelehe
sobitamiseks spindlile. Kasutage vaid
selles kasutusjuhendis täpsustatud lehti,
mis vastavad standardile EN847-1, kui see
on mõeldud puidu või sarnaste materjalide
jaoks.
• Kaaluge spetsiaalsete müra vähendavate
saelehtede kasutamist.
• Ärge kasutage kiirlõikterast saelehti.
• Ärge kasutage pragunenud ega muul viisil
kahjustunud saelehti.
• Veenduge, et valitud saeleht sobib lõigatava
materjaliga.
• Kandke alati kindaid saelehtede ja raskete
materjalide käsitsemisel. Saelehti tuleb
kanda võimalusel hoidikus.
Muud ohud
Saagide kasutamisega kaasnevad järgmised
ohud:
- pöörlevate osade puudutamisest tekitatud
vigastused
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
- Kuulmiskahjustused.
- Pöörleva saelehe katmata osade poolt
põhjustatud õnnetuste oht.
- Vigastusoht, kui saelehte vahetatakse
paljaste kätega.
- Sõrmede muljumise oht kaitsete avamisel.
- Puidu (eriti tamme, kase ja MDF-plaatide)
saagimisel tekkiva tolmu sissehingamisest
põhjustatud terviseohud.
Mürataset mõjutavad järgmised tegurid:
- lõigatav materjal
11
EESTI KEEL
- saelehe tüüp
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
- etteandejõud
- masina hooldus
Tolmuga kokkupuudet mõjutavad järgmised
tegurid:
- kulunud saeleht
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1-2)
- tolmueemaldi õhu kiirusega alla 20 m/s
a. Laud
- töödetaili ebatäpne juhtimine
b. Leht
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
c. Juhtlati skaala indikaator
d. Täppisreguleerimise nupp
e. Reelingu lukustushoob
f. Lehe kõrguse reguleerimisketas
g. Kaldlõike lukustushoob
h. Toitelüliti
Kandke kuulmiskaitset.
i. Kinnitusaugud
Kandke nägemiskaitset.
k. Lehe kaitsekoost
j. Kalde mõõteseade
l. Lehe kaitsekatte vabastushoob
Kandke hingamiskaitsevahendit.
m. Lõhis
n. Tolmueemaldusport
Hoidke käsi lõikepiirkonnast ja
lehtedest eemal.
Kandekoht.
o. Kaitse tolmueemaldusport
p. Tilgasoone plaat
q. Juhtlatt
r. Juhtlati riiv
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
s. Detaili tugi/kitsas juhtlatt (näidatud hoiustatud
asendis)
Kuupäevakood, mis sisaldab ka tootmisaastat, on
trükitud korpusele.
t. Sealehe võtmed
Näiteks:
2013 XX XX
KASUTUSOTSTARVE
Tootmisaasta
DWE7491 lauasaag on disainitud
professionaalseks pikisaagimiseks,
ristsaagimiseks, kaldlõike tegemiseks ja koonuse
tegemiseks erinevate materjalide puhul, nagu
puidu analoogsed materjalid ja plast.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Osaliselt kokkupandud masin
1 Juhtlatt
1 Kalde mõõteseade
1 Saeleht
1 Ülemise lehe kaitsekoost
1 Tilgasoone plaat
2 Sealehe võtmed
1 Tolmueraldusadapter
1 Kasutusjuhend
1 Detailjoonis
12
u. Tõukepulk (näidatud hoiustatud asendis)
ÄRGE kasutage metalli, betooni või kivi
lõikamiseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need lauasaed on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
EESTI KEEL
HOIATUS! Ärge kasutage seadet
muuks kui ettenähtud otstarbeks.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest
vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
See tööriist on vastavalt
standardile EN 61029
topeltisolatsiooniga. Seetõttu
ei ole maandusjuhet vaja.
HOIATUS: 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähis on
üksteisest maandusega eraldatud.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb
see vahetada spetsiaalselt valmistatud
kaabli vastu, mis on saadaval DEWALTI
hooldusorganisatsiooni kaudu.
Kaabli võib tööriistal välja vahetada ainult
volitatud remonditöökoda või kvalifitseeritud
elektrik.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui peab paigaldama uue toitepistiku:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Toitepistiku ühendamine 115 V
seadmega (vaid Suurbritannia
ja Iirimaa)
• Pistik peaks vastama standardile BS EN
60309 (BS4343), 16 A, maanduskontakt
asendis 4h.
HOIATUS: Tagage alati, et kaabli
klamber on õigesti ja tugevalt
kaablimantli külge kinnitatud.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme suurus
on 1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
KOKKUPANEMINE
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitumine võib põhjustada
vigastuse.
Lahtipakkimine
• Võtke saag pakendist ettevaatlikult välja.
• Masin on täielikult komplekteeritud, välja
arvatud juhtlatt ja lehe kaitsekoost.
• Lisage need osad vastavalt allpool toodud
juhistele.
HOIATUS: Hoidke tõukepulk alati
oma kohal, kui see pole kasutusel.
Saelehe paigaldamine
(joonised 1, 3)
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitumine võib põhjustada
vigastuse.
HOIATUS: Uue saelehe hambad on
väga teravad ja võivad ohtlikud olla.
HOIATUS: Saelehe PEAB vahetama
käesolevas jaotises kirjeldatud
viisil. Kasutage AINULT tehnilistes
andmetes kirjeldatud saelehti.
Soovitame kasutada saelehtedest
DT4226. Ärge KUNAGI paigaldage
teisi saelehti.
13
EESTI KEEL
MÄRKUS: Sellel tööriistal on tehases
paigaldatud saeleht.
1. Tõstke saelehe võll maksimumkõrgusele,
keerates lehe kõrguse reguleerimisketast (f)
päripäeva.
2. Eemaldage tilgasoone plaat (p). Vt
Tilgasoone plaadi paigaldamine.
3. Kui kasutate võtmeid, vabastage ja
eemaldage sae võlli mutter (v) ja äärik (x)
saevõlli küljest, keerates vastupäeva.
4. Asetage saeleht spindlile (w) veendumaks, et
lehe hambad (b) on laua esiotsa suunatud.
Asetage seibid ja võlli mutter spindlile ja
pingutage võlli mutrit (v) käega võimalikult
palju veendumaks, et saeleht on sisemise
seibi vastas ning et välimine äärik (x) on lehe
vastas. Tagage, et suurim ääriku diameeter
on lehe vastas. Tagage, et spindel ja seibid
on tolmust ja prahist vabad.
5. Et spindel ei keerleks võlli mutri pingutamise
ajal, kasutage lehe võtme (t) lahtist osa
spindli fikseerimiseks.
6. Kasutades võlli võtit, pingutage võlli mutrit
(v), keerates seda päripäeva.
7. Vahetage tilgasoone plaat välja.
HOIATUS: Kontrollige alati juhtlati
näidikut ja lehe kaitsekoostet pärast
lehe vahetust.
Saelehe kaitsekooste
paigaldamine (joonised 1, 4)
HOIATUS: Kasutage kaitsekoostet
kogu lõikamisetöö ajal.
1. Tõstke saelehe võll maksimaalsele
kõrgusele.
2. Paigaldage lehe kaitsekoost, tõmmates
kaitse vabastushoova (l) ja sisestades lõhise
(m) kuni põhjani välja.
3. Vabastage hoob, veenduge, et
klambriplaadid on täielikult suletud ning
kinnitage lõhis klambriga.
HOIATUS: Enne lauasae ühendamist
toiteallika või töötaga saega vaadake
lehe kaitsekoost alati üle, et see oleks
saelehega nõuetekohaselt joondus ja
piisava vahekaugusega. Kontrollige
joondust pärast iga kaldlõike muutust.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
riski vähendamiseks ÄRGE kasutage
saagige, kui lehe koost pole
klambritega korralikult kinnitatud.
14
Kui see on nõuetekohaselt joondatud, on lõhis
(m) joondus saelehega, mis on laua peal ja lehe
pealmise osaga. Kui kasutate sirget äärt, tuleb
tagada, et tera (b) on lõhisega (m) joondus. Kui
vooluühendus on katkestatud, kasutage lehe
kalde ja kõrguse reguleerimiseks äärmisi käike
ning tagage, et lehe kaitsekoost hoiab lehe kõigi
tööde jaoks puhtana.
HOIATUS: Lehe kaitsekooste
nõuetekohane paigaldus ja
joondamine on ohutu töö aluseks!
LEHE KAITSEKOOSTE EEMALDAMISEKS
(JOONIS 4)
1. Tõmmake kaitsekatte vabastushoova (j).
2. Tõstke lehe kaitsekoost (k) üles.
Tilgasoone plaadi
paigaldamine (joonis 5)
1. Joondage tilgasoone plaat (p), nagu näidatud
joonisel 5, ja sisestage tilgasoone plaadi
taga olevad sakid lauaava taga olevatesse
aukudesse.
2. Keerake lukustuskruvi (v v) päripäeva 90°, et
lukustada laua vahetükk oma kohale.
3. Tilgasoone plaat sisaldab nelja
reguleerimiskruvi, mis tõstavad või
langetavad tilgasoone plaati. Kui see on
õigesti paigaldatud, peaks tilgasoone plaat
olema laua pealisosaga ühes tasapinnas või
kergelt allpool ning oma kohale kinnitatud.
Tilgasoone plaadi tagumine osa peab olema
ühes tasapinnas või kergelt laua ülalpinnast
allpool.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
masinat ilma tilgasoone plaadita.
Vahetage kulunud või kahjustunud
tilgasoone plaat kohe välja.
TILGASOONE PLAADI EEMALDAMINE
1. Eemaldage tilgasoone plaat (p), keerates
lukustuskruvi (v v) 90˚ vastupäeva
2. Kui kasutate võtme lahtist otsa, sisestage
see pilusse (z), tõmmake tilgasoone plaat
üles ja ette, et saada juurdepääs sae
sisemusele. ÄRGE kasutage saage ilma
tilgasoone plaadita.
Juhtlati paigaldamine (joonis 6)
Juhtlati saab paigaldada paremale kahes
asendis (asend 1 on mõeldud 0 mm kuni 62 cm
[24,5"] kaldlõike tegemiseks ning asend 2 on
mõeldud 20,3 cm [8"] kuni 82,5 cm [32,5"]
kaldlõike tegemiseks) ning teie lauasae vasakule
poole.
EESTI KEEL
1. Avage juhtlati riiv (r).
2. Hoides latti vajaliku nurga all, joondage
kinnitustihvtid (ees ja taga) (cc) lati
reelingutel lati paepilude (dd) abil.
3. Libistage peapilud tihvtidele ja keerake latt
alla, kuni see reelingutele toetub.
4. Lukustage latt oma kohal, sulgedes eesmise
ja tagumise riivi (r) reelingutel.
Pingile kinnitamine (joonis 1)
ETTEVAATUST: Kehavigastuste
riski vähendamiseks veenduge, et
lauasaag on tugealt stabiilse pinna
külge kinnitatud, enne kui alustate
kasutamisega.
ETTEVAATUST: Tagage, et pind
on piisavalt stabiilne, et suurte
materjalitükkide tõttu ei kuku see
kasutamise ajal ümber.
Lauasaag tuleb tugevalt kinnitada. Tööriista
põhjal on neli auku (i), mis on mõeldud selle
paigaldamiseks. Soovitame väga neid auke
kasutada, et ankurdada lauasaag oma tööpingi
või muu statsionaarse jäiga raami külge.
REGULEERIMINE
Lehe reguleerimine (joonis 7)
LEHE JOONDAMINE (PARALLEELNE
KALDNURGA AVAGA)
HOIATUS: Lõikeoht. Kontrollige lehte
0˚ ja 45˚ nurga all veendumaks, et
leht ei puutu tilgasoone plaadiga
kokku, põhjustades kehavigastusi.
Kui leht pole enam joondus laua pealmises osas
oleva kaldnurga avaga, tuleb seda joondamise
jaoks kalibreerida. Lehe ja kaldnurga ava uuesti
joondamiseks toimige järgmiselt:
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
1. Kasutage 6 mm kuuskantvõtit, vabastage
tagumised kalde klamberkinnitused (ff), mis
on laua alumisel külje, et klamber saaks
küljelt küljele liikuda.
1. Asetage saag nelinurkse 12,7 mm (1/2")
vineertüki keskele.
2. Reguleerige klambrit, kuni leht on kalde
mõõteseadme piluga paralleelne.
2. Märkige pliiatsiga kahe tagumise
paigaldusaugu asendid (vahekaugus
220 mm (8-5/8") sae raamil. Seejärel mõõtke
eesmiste kahe augu suunas 498,5 mm (195/8").
3. Pingutage tagumist kalde klamberkinnitust
kuni 110–120 in-lbs (12,5–13,6 Nm).
3. Eemaldage saag ja puurige 9 mm (11/32")
suurused augud märgistatud kohtadesse.
4. Paigutage saag nelja puuritud auguga
vineerile ning sisestage neli 8 mm (5/16")
suurust masinakruvi ALTPOOLT. Paigaldage
seibid ja 8 mm (5/16") mutrid pealtpoolt.
Keerake tugevalt kinni.
5. Et vältida kruvipeade ühinemist pinnaga,
mille külge sae paigaldate, kinnitage kaks
puidust jääkriba vineeraluse alla. Need
ribad saab kinnitada puidukruvidega, mis
paigaldatakse pealtpoolt, seni kui need ei
tule läbi riba aluse.
6. Kasutage "C"-klambrit, et kinnitada
vineeralus tööpingi külge, kui hakkate saagi
kasutama.
LEHE KÕRGUSE REGULEERIMINE
(JOONIS 1)
Lehte saab tõsta ja langetada, keerates
kombineeritud lehe kõrguse reguleerimisketast
(f).
Veenduge, et vaid lehe ülemised kolm hammast
tulevad saagimisel kergelt läbi töödeldava detaili
pealmise pinna. Seeläbi tagate, et materjali
eemaldavad maksimaalne arv hambaid iga aeg,
seega töötades optimaalsel tasemel.
Kaitsekooste/lõhise
joondamine lehega (joonis 8)
1. Eemaldage tilgasoone plaat. Vt Tilgasoone
plaadi eemaldamine.
2. Tõstke leht lõike täissügavuseni ja 0°
kaldlõike alla.
3. Leidke kolm väikest seadistuskruvi (ll)
kaitsekooste lukustusnupu (mm) kõrval.
Neid kruvisid kasutatakse kaitsekatte asendi
reguleerimiseks.
15
EESTI KEEL
5. Asetage sirge äär lauale kahe leheotsa
vastu. Lõhis (m) ei tohi sirget äärt puutuda.
Vajadusel vabastage kaks suuremat
lukustuskruvi (nn).
6. Reguleerige väikseid seadistuskruvisid
(ll), et liigutada lõhist vastavalt sammus
5 märgitud asendile. Asetage sirge äär lehe
vastasküljele ning korrake reguleerimist
vastavalt vajadusele.
7. Pingutage kergelt kahte suuremat
lukustuskruvi (nn).
8. Asetage ruut lamedalt lõhise vastu
veendumaks, et lõhis on vertikaalselt ja
lehega joondus.
9. Vajadusel kasutage seadistuskruvisid, et
lõhis oleks ruudu suhtes vertikaalselt.
10. Korrake samme 5 ja 6, et kinnitada lõhise
asend.
11. Pingutage kahte suuremat lukustuskruvi (nn)
lõpuni.
Paralleelseks reguleerimine
(joonis 1, 9, 15)
Kaldnurga mõõteseadme
reguleerimine (joonis 10)
1. Vabastage reelingu lukustushoob (e).
2. Seadke leht 0° nurga alla ja liigutage latti,
kuni see lehte puutub.
3. Lukustage reelingu lukustushoob.
4. Vabastage kaldnurga mõõteseadme
indikaatorkruvid (ee) ja seadke kaldnurga
mõõteseadme indikaator nulli (0). Pingutage
kaldnurga mõõteseadme indikaatorkruvisid
uuesti. Kollane kaldnurga mõõteseade
(üleval) on õige vaid siis, kui latt on
paigaldatud lehest paremale ja see on
asendis 1 (nullist kuni 62 cm [24,5"] suuruse
kaldnurga tegemiseks), mitte 82,5 cm
(32,5") kaldnurga asendis. Valge kaldnurga
mõõteseade (alumine) on õige vaid siis, kui
latt on paigaldatud lehest paremale ja see on
asendis 2 (20,3 cm [8"] kuni 82,5 cm (32,5")
suuruse kaldnurga tegemise jaoks.
Optimaalseks tulemuseks peab leht olema
juhtlatiga paralleelne. Seda on tehases
reguleeritud. Uuesti reguleerimiseks:
Juhtlati skaala on täpne, kui latt on paigaldatud
lehest paremale.
ASENDI 1 LATI JOONDAMINE
Reelingu luku reguleerimine
(joonis 1, 11)
1. Paigaldage latt asendisse 1 ja vabastage
reelingu lukustushoob (e). Leidke mõlemad
kinnitustihvtid (cc), mis toetavad latti
eesmiste ja tagumiste reelingute peal.
2. Vabastage tagumine lukustustihvti kruvi ja
reguleerige lati joondust süvendis, kuni lati
esikülg on lehega paralleelne. Veenduge,
et mõõdate lati esiküljest lehe tagaosani
veendumaks joondumises.
3. Pingutage lähikruvi ja korrake seda lehest
vasakul poolel.
4. Kontrollige kaldnurga mõõteseadme näidiku
seadistust (joonis 10).
ASENDI 2 LATI JOONDAMINE
1. Asendi 2 lati kinnitustihvtide (cc)
joondamiseks tuleb tagada, et asendi
1 tihvtid on joondatud, vt Asendi 1 lati
joondamine.
2. Vabastage asendi 2 tihvtid, siis kasutage
lehe võtme avasid tingmärkidena, et
paigutamiseks ning joondage tihvtid
(joonis 15).
3. Pingutage kinnitustihvte (ees ja taga).
16
Reelingu lukk on tehases reguleeritud. Kui peate
uuesti reguleerima, toimige järgmiselt:
1. Lukustage reelingu lukustushoob (e).
2. Sae alumisel küljel vabastage kontramutter
(gg).
3. Pingutage kuuskantvarrast (hh), kuni
lukustussüsteemi vedru surutakse kokku,
luues reelingu lukustushooval soovitud pinge.
Pingutage uuesti kontramutrit kuuskantvarda
vastas.
4. Keerake saag ümber ja kontrollige, et latt ei
liiguks, kui lukustushoob on ühildunud. Kui
latt on ikka lahti, pingutage veel vedru.
Kaldlõike bloki ja näidiku
reguleerimine (joonis 12)
1. Tõstke leht täielikult üles, keerates lehe
kõrguse reguleerimisketast (f) päripäeva,
kuni see seiskub.
2. Vabastage kaldlõike lukustushoob (g),
vajutades selle üles ja paremale. Vabastage
kaldlõike blokeerimiskruvi (jj).
EESTI KEEL
3. Asetage ruut lamedalt vastu laua pealmist
osa ning hammaste vahele vastu lehte.
Tagage, et kaldlõike lukustushoob on avatud
või ülemises asendis.
4. Kasutades kaldlõike lukustushoova,
reguleerige kaldlõike nurka, kuni see on
lamedalt ruudu vastas.
5. Pingutage kaldlõike lukustushoova, vajutades
selle alla.
6. Keerake kaldlõike blokeerimisnukki (ii), kuni
see puutub kindlalt laagri blokki. Pingutage
kaldlõike kruvi (jj).
7. Kontrollige faasi nurgaskaalat. Kui näidik
pole suunatud 0°peale, vabastage näidiku
kruvi (kk) ja liigutage näidikut nii, et see
näitaks õigesti. Pingutage näidiku kruvi
uuesti.
8. Korrake 45° juures uuesti, kuid ärge näidikut
reguleerige.
Kalde mõõteseadme
reguleerimine (joonis 1)
Kalde mõõteseadme (j) reguleerimiseks
vabastage nupp, seadke soovitud nurga alla ning
pingutage nuppu.
Keha ja käte asend
Keha ja käte õige asend lauasae kasutamisel
muudab saagimise kergemaks, täpsemaks ja
ohutumaks.
HOIATUS:
• Mitte kunagi ärge viige käsi
lõikepiirkonna lähedale.
• Ärge hoidke käsi saekettale lähemal
kui 150 mm.
• Ärge asetage käsi risti.
• Hoidke mõlemad jalad kindlalt
põrandal ja säilitage tasakaal.
Enne kasutamist
HOIATUS:
• Paigaldage sobiv saeketas.
Ärge kasutage liigselt kulunud
saelehti. Tööriista maksimaalne
pöörlemiskiirus ei tohi ületada
saelehel oma.
• Ärge püüdke saagida väga väikesi
detaile.
• Laske lehel vabalt saagida. Ärge
kasutage jõudu.
• Enne saagimist laske mootoril
saavutada täispöörded.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati
ohutusjuhiseid ja asjakohaseid
õigusakte.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitumine võib põhjustada
vigastuse.
Tähelepanu Suurbritannia kasutajatele on
trükitud "puidutöömasinate regulatsioon 1974"-s
ja kõikides hilisemates muudatustes.
Veenduge, et laua kõrgus ja stabiilsus on
seadistatud teile sobivaks. Masina asukoht
tuleb valida nii, et kasutajal oleks hea ülevaade
ning seadme ümber piisavalt vaba ruumi detaili
piiranguteta käsitsemiseks.
Vibratsioonimõju vähendamiseks veenduge, et
töökeskkond ei oleks liialt külm, seade ning tarvik
oleksid hästi hooldatud ning kasutatava materjali
mõõdud vastaksid seadmele.
HOIATUS:
• Järgige alati ohutusjuhiseid ja
kohalduvaid eeskirju.
• Veenduge, et laua kõrgus
ja stabiilsus on seadistatud
ergonoomiliselt. Masina tööpind
tuleb valida nii, et operaatoril oleks
tööst hea ülevaade ning piisavalt
vaba liikumisruumi materjali
käsitsemiseks.
• Paigaldage sobiv saeketas.
Ärge kasutage väga kulunud
saelehti. Tööriista maksimaalne
pöörlemiskiirus ei tohi ületada
saelehel oma.
• Ärge püüdke saagida väga väikesi
detaile.
• Laske lehel vabalt saagida. Ärge
kasutage jõudu.
• Enne saagimist laske mootoril
saavutada täispöörded.
17
EESTI KEEL
• Veenduge, et kõik lukustusnupud ja
fikseerimishoovad on kinni.
• Mitte kunagi ärge viige kätt saelehe
lähedale, kui saag on ühendatud
vooluvõrku.
• Ärge kunagi kasutage saagi
vabakäelõigeteks!
• Ärge saagige moondunud, kaarjaid
või kausjaid detaile. Detailil peab
olema vähemalt üks sirge, sile
külg, millega võib vastu juhtlatti või
eerungi latti minna.
• Toestage alati pikad detailid, et
vältida tagasilööke.
• Ärge eemaldage ühtegi lõigatud
tükki lehe piirkonnast, kui leht
parasjagu töötab.
Sisse- ja väljalülitamine
(joonis 13)
Teie saepingi toitelüliti (h) pakub mitmeid eeliseid:
• Kaitse voolukatkestuse eest: kui vool mingil
põhjusel välja lülitatakse, tuleb lüliti teadlikult
uuesti alla vajutada.
• Masina sisselülitamiseks vajutage rohelist
stardinuppu.
• Masina väljalülitamiseks vajutage punast
stoppnuppu.
Juhtlati kasutamine (joonis
14-16)
REELINGU LUKUSTUSHOOBI
Reelingu lukustushoob (e) lukustab lati oma
kohal, et vältida lõikamise ajal liikumist. Reelingu
hoova lukustamiseks vajutage see alla ja sae
ette. Vabastamiseks tõmmake seda üles ja sae
esikülje suunas.
MÄRKUS: Kui teete pikilõikeid, lukustage alti
reelingu lukustushoob.
DETAILI TOE PIKENDUS/KITSAS
PIKISAAGIMISE LATT
Teie saag on varustatud detaili toe pikendusega,
et toetada detaili, mis ületab saelaua.
Kitsa pikisaagimise lati kasutamiseks
detaili toetamise asendis, keerake see
hoiustamisasendist, nagu näidatud joonisel 15, ja
libistage tihvtid alumistesse piludesse (aa), mis
on lati mõlemas otsas.
18
Kitsa pikisaagimise lati kasutamiseks kitsas
pikisaagimise asendis, keerake tihvtid pilude
ülemisse ossa (bb), mis on lati mõlemas otsas.
See funktsioon võimaldab 51 mm (2") suuremat
vahekaugust lehest. Vaata joonis 16.
MÄRKUS: Tõmmake detaili toe pikendus tagasi
või reguleerige vastavalt kitsale lati asendile, kui
töötate laua kohal.
TÄPPISREGULEERIMISE NUPP
Täppisreguleerimise nupp (d) võimaldab teha
väiksemaid muudatusi, kui seadistate latti.
Enne reguleerimist tuleb veenduda, et reelingu
lukustushoob on ülemises või lukustamata
asendis.
KALDNURGA MÕÕTESEADME NÄIDIK
Kaldnurga mõõteseadme näidik tuleb joondada
juhtlati nõuetekohase töö tagamiseks, kui
kasutaja lülitab paksult lõhikplaadilt üle
õhukesele. Kaldnurga mõõteseadme näidikut
saab õigesti lugeda vaid asendi 1 (null kuni
61 cm) jaoks, kuid asendi 1 jaoks koos kitsa
juhtlatiga lisage 5,08 cm. Vt Kaldnurga
mõõteseadme reguleerimine peatükis
Kokkupanek.
PÕHILISED SAAGIMISVÕTTED
Pikisaagimine (joonised 1, 2,
17 ja 18)
HOIATUS: Teravad servad.
1. Seadke lehe nurgaks 0°.
2. Lukustage juhtlati riiv (r) (joonis 1).
3. Tõstke lehte, kuni see on umbes 3 mm
detaili pealispinnast kõrgemal. Reguleerige
vajadusel ülemise lehe kaitsekatte kõrgust.
4. Reguleerige lati asendit, vt Juhtlati
kasutamine.
5. Hoidke detaili lamedalt laual ja juhtlati
vastas. Hoidke detaili lehest eemal.
6. Hoidke mõlemad käed lehe liikumisrajast
eemal (joonis 17).
7. Lülitage masin sisse ja laske lehel saavutada
maksimaalne kiirus.
8. Söötke töödetail aeglaselt saelehe
kaitsekatte alla, surudes seda kindlalt vastu
juhtlatti. Laske hammastel lõigata ja ärge
avaldage detailile lehe kaudu survet. Ketta
kiirus peab olema konstantne.
EESTI KEEL
9. Kasutage alati tõukepulka (u), kui töötate
lehe lähedal (joonis 18).
10. Pärast lõikamise lõpetamist lülitage masin
välja ja laske lehel seisma jääda ning
eemaldage siis detail.
HOIATUS:
• Ärge kunagi lükake ega hoidke
“lahtist” või ära lõigatud detaili
külge.
• Ärge saagida liiga väikesi detaile.
• Kasutage alati tõuke pulka, kui
saete väikeseid detaili pikkupidi.
Kaldlõiked (joonis 1)
1. Seadistage vajalik kaldlõike nurk, keerates
hoova (g), vajutades selle üles ja paremale.
2. Seadistage soovitud nurk, keerake hoova,
vajutades selle alla ning vasakule oma
kohale lukustamiseks.
3. Toimige nagu pikisaagimise puhul.
Ristsaagimine ja Kaldlõike
ristsaagimine
1. Eemaldage juhtlatt ja paigaldage kaldnurga
mõõteseade soovitud auku.
2. Lukustage kaldnurga mõõteseade 0° juurde.
3. Toimige nagu pikisaagimise puhul.
Eerungi lõiked (joonis 1)
1. Seadke kaldnurga mõõteseade (j) soovitud
nurga alla.
MÄRKUS: Hoidke detaili alati tugevalt kaldnurga
mõõteseadme esikülje vastas.
2. Toimige nagu pikisaagimise puhul.
Ühendeerung
See lõige on koonuse ja kaldlõike kombinatsioon.
Seadke kaldlõige soovitud nurga alla ja jätkake
ristlõike eerungiga.
Pikkade detailide tugi
• Pange pikkade detailide alla alati tugi.
• Toetage pikki detaile sobivate vahenditega,
näiteks saepukkide või muu sarnasega, et
vältida otste kukkumist.
Tolmueemaldus (joonis 1)
Masin on varustatud tagaküljel
tolmueralduspordiga (n), mis sobib kasutamiseks
tolmueraldusvarustusega, millel on 57/65 mm
otsak. Masinaga käib kaasas tolmuvähendusport,
mida kasutatakse koos 34-40 mm diameetriga
tolmueraldusadapteri otsakutega.
Lehe kaitsekoost sisaldab ka tolmueemaldusporti
35 mm suuruse düüsi jaoks.
• Ühendage kõigi tööde ajaks
tolmueemaldusseade, mis vastab
asjakohastele tolmu emissiooni
puudutavatele õigusaktidele.
• Tagage, et kasutatav tolmueraldusvoolik
sobib antud rakenduseks ja lõigatava
materjaliga. Tagage vooliku nõuetekohane
hoidmine.
• Pidage meeles, et isevalmistatud materjalid,
nagu puitlaastplaat või MDF, toodavad
rohkem tolmu lõikamisel kui naturaalne puit.
Ladustamine (joonised 21-23)
1. Kinnitage tõukepulk (u) lati külge.
2. Eemaldage lehe kaitsekoost. Vt Lehe
kaitsekooste eemaldamiseks. Riputage
lehe kaitsekooste esikülg klambrile ja
libistage kooste tagumine osa hoidikusse,
nagu näidatud, seejärel keerake hoova
lukustamiseks vastupäeva.
3. Libistage lehe võtmed (t) taskusse, kuni
kollane nupp on avaga joondus, et see oma
kohal kinnitada, vt joonist 23.
4. Sisestage kaldnurga mõõteseadme juhttala
taskusse, seejärel kallutage ja lukustage
oma kohal. Asetage kaldnurga mõõteseadme
pikendus üles, et vältida häireid.
5. Pange juhe selles kohas kokku (oo).
6. Lati hoidmiseks kinnitage detaili tugi oma
kohale. Eemaldage latt reelingutelt. Kinnitage
latt uuesti tagurpidi saest vasakule, vt
joonis 22. ÄRGE riputage kinnitusavasid lati
kinnituskruvide vasakust küljest. Need kruvid
on joondu lati vahekauguse taskuga, nagu
näidatud. Sulgege kinnitamiseks juhtlati riiv
(r).
Transportimine
• Kandke masinat alati selle jaoks mõeldud
käepidemest (ww), vt joonis 1.
19
EESTI KEEL
HOIATUS: Transportige masinat alati
koos paigaldatud ülemise saelehe
kaitsekattega.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTI masin on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja tööriista regulaarselt puhastada.
Määrimine (joonis 20)
Mootorit ja laagreid ei tule täiendavalt määrida.
Kui lehetõstmine ja langetamine muutub raskeks,
puhastage ja määrige kõrguse reguleerkruvisid:
1. Eemaldage saag toiteallikast.
2. Pöörake saag külili.
3. Puhastage ja määrige kõrguse
reguleerimiskruvi keermeid (pp), mis on sae
alumisel küljel, nagu näidatud joonisel 20.
Kasutage üldotstarbelist määret.
HOIATUS: Vigastuste ohu
vähendamiseks puhastage
regulaarselt lauda.
HOIATUS: Kehavigastuse ohu
vähendamiseks puhastage
regulaarselt tolmukogumissüsteemi.
Lehe kaitsekoost (k) ja tilgasoone plaat peavad
olema oma kohal enne sae kasutamist.
Enne kasutamist kontrollige hoolega, kas ülemine
ja alumine lehe kaitse ning tolmueemaldustoru
töötavad korralikult. Hoolitsege selle eest, et
laastud, tolma ja detaili osad ei saaks nende
toimimist takistada.
Töödetaili osakeste kinnijäämisel saelehe
ja kaitsmete vahele eemaldage masina
elektritoide ja järgige juhiseid jaotisest Saelehe
paigaldamine. Eemaldage kinnijäänud tükid ja
paigaldage uuesti saeketas.
Hoidke ventilatsiooniavasid puhtana ja puhastage
korpust korrapäraselt pehme lapiga.
Puhastage tolmueraldussüsteemi regulaarselt:
1. Katkestage sae ühendus.
2. Keerake saag külili, et alumisele seadme
avatud osale on juurdepääs olemas.
Puhastamine (joonis 1, 19)
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
riski vähendamiseks lülitage
seade välja ja katkestage masina
ühendus toiteallikaga enne
puhastama asumist. Juhuslik
käivitumine võib põhjustada
vigastuse.
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
20
3. Avage tolmumahutiuks (qq), näidatud
joonisel 19, vabastage kaks kruvi ja vajutage
siis külgmisi klambreid (rr). Eemaldage tolm
ja kinnitage uuesti, vajutades külgmised
klambrid täielikult oma kohale ning seejärel
pingutades lukustuskruvisid.
Lisavarustus
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTI pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
Vahetage kulunud lehekaitsed välja.
Võtke ühendust kohaliku DEWALTI
teeninduskeskusega, et saada üksikasjad lehe
kaitse vahetamise kohta.
SAELEHED: KASUTAGE ALATI 250 mm müra
vähendavaid saelehti 30 mm võlli auguga. Lehe
nimikiirus peab olema vähemalt 5000 p/min. Ärge
kunagi kasutage väiksema diameetriga lehte.
Seda ei kaitsta nõuetekohaselt.
EESTI KEEL
KETTA KIRJELDUS
RAKENDUSALA
DIAMEETER
Ehituse saelehed (kiire pikilõige)
Üldeesmärk
250 mm
Peened ristlõiked
250 mm
Puittoodete saelehed
(siledad puhtad lõiked)
Peened ristlõiked
250 mm
HAMMAS
24
40
60
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTI toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja
pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА
DWE7491
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Мощность электродвигателя (входная)
Мощность электродвигателя (выходная)
Число оборотов без нагрузки
Диаметр пильного диска
Диаметр посадочного отверстия
Толщина пильного диска
Толщина расклинивающего ножа
Глубина реза под углом 90°
Глубина реза под углом 45°
Продольный рез
Общие габариты
Вес
LPA (звуковое давление)
KPA (погрешность измерения звукового давления)
LWA (акустическая мощность)
KWA (погрешность измерения акустической мощности)
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы max
0,25 Ом в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только к
системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
22
Вт
Вт
об/мин.
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
кг
DWE7491-QS/GB
230
1
2000
970
3800
250
30
2,2
2,3
77
55
825
710 x 650 x 450
28,1
DWE7491-LX
115
1
1700
820
4800
250
30
2,2
2,3
77
55
825
710 x 650 x 450
28,1
дБ(А)
дБ(А)
дБ(А)
дБ(А)
95,0
3,0
106,0
3,0
95,0
3,0
106,0
3,0
В
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Острые кромки!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWE7491
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.12.2013
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование
данным инструкциям позволит
снизить вероятность
возникновения пожара, поражения
электрическим током и получения
травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно
прочтите настоящие инструкции
и сохраните их для последующего
использования.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила
безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защищайте себя от поражения
электрическим током.
Во время работы не прикасайтесь
к зазёмленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надёжно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Инструмент будет работать лучше и
безопаснее при нагрузке, на которую он
рассчитан.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов.
Не используйте электроинструменты,
не предназначенные для данного типа
работ, например, дисковые пилы для
резки сучьев или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне
помещений рекомендуется надевать
обувь на нескользящей подошве.
Используйте соответствующий
головной убор, чтобы спрятать длинные
волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда
надевайте защитную каску.
24
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжён
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки за
кабель. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высокой
температуры, масла и держите вдали
от острых предметов и углов. Никогда
не переносите электроинструмент,
держа его за кабель.
12. Обеспечивайте безопасность при
работе.
По возможности используйте
струбцины или тиски для фиксации
обрабатываемой детали. Это более
безопасно, чем прижимать заготовку
руками, и позволяет освободить обе руки
для управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключайте электроинструмент.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей,
таких как пильные диски, сверла
и фрезы, всегда отключайте
электроинструмент от источника
питания.
РУССКИЙ ЯЗЫК
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
Перед подключением к источнику
питания убедитесь, что инструмент
выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Повреждённые
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей
или приспособлений,
а также выполнение данным
инструментом любых видов
работ, не рекомендованных
в данном руководстве по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьёзной
травмы пользователя.
Дополнительные правила
безопасности при работе
распиловочными пилами
• Не используйте пильные диски, толщина
которых больше, или ширина зуба
меньше толщины расклинивающего
ножа.
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении, а зубья
направлены в сторону передней части
пилы.
• Перед началом каждой операции
проверяйте, что все зажимные рукоятки
надёжно затянуты.
• Убедитесь, что все диски и фланцы
чистые, а стороны втулки с накаткой
расположены вплотную к диску.
Затяните с усилием гайку распорного
кольца.
• Следите, чтобы пильный диск оставался
остро заточенным и правильно
установленным.
• Убедитесь, что разделитель установлен
на правильном расстоянии от диска – не
более 5 мм.
• Ни в коем случае не работайте пилой,
если не установлены нижний и верхний
защитные кожухи.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Следите, чтобы ни одна часть тела
не оказалась на одной линии с диском.
В противном случае, повышается риск
получения травмы. Стойте с любой
стороны от пильного диска.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• При подаче заготовки всегда
используйте толкатель и следите за
тем, чтобы в ходе резания Ваши руки
находились на расстоянии не менее
150 мм от пильного диска.
• Не пытайтесь подключать инструмент
к какому-либо источнику питания, кроме
сети с обозначенным напряжением.
• Не наносите смазку на пильный диск во
время его вращения.
• Во время работы не пытайтесь
достать что-либо за пильным диском.
• Всегда держите неиспользуемый
толкатель в предназначенном для него
месте.
• Не становитесь на верхнюю
поверхность инструмента.
• Во время транспортировки убедитесь,
что верхняя часть пильного диска
закрыта, например, защитным кожухом.
• Не держите и не переносите
инструмент за защитный кожух.
ВНИМАНИЕ: Данный инструмент
оборудован электрическим
кабелем специальной
конфигурации (принадлежность
типа Y). Замена повреждённого
или неисправного кабеля
должна производиться только
на заводе-изготовителе или
в авторизованном сервисном
центре DEWALT.
• Не используйте абразивные или
алмазные режущие диски.
• Не допускается выполнение пазов,
выборки и канавок.
• В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и выньте
вилку кабеля из розетки электросети.
Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить
использование повреждённого
инструмента другими пользователями.
• При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия
подачи в процессе распила, ВСЕГДА
выключайте инструмент и отключайте
его от источника питания. Удалите
заготовку и убедитесь, что пильный
диск вращается свободно. Снова
включите инструмент и начните новый
распил с уменьшенным усилием подачи.
• НИКОГДА не пытайтесь распилить
несколько не скреплённых между
собой заготовок одновременно; это
может привести к потери контроля
или возникновению обратного удара.
Надёжно закрепляйте все заготовки.
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ
• При распиловке древесины
всегда подсоединяйте пилу
к соответствующему устройству
пылеудаления.
• Максимально допустимая частота
вращения пильного диска должна
соответствовать или превышать
частоту вращения на холостом ходу,
обозначенную на информационной
табличке инструмента.
• Не оказывайте боковое давление на
пильный диск.
• Не допускается использование
пильных дисков, размеры которых
не соответствуют размерам,
указанным в разделе «Технические
Характеристики». Не используйте
никаких монтажных элементов при
установке пильного диска на шпиндель.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, предназначенные
для дерева и подобных материалов
и соответствующие стандарту
EN847-1.
• Никогда не используйте для резания
легких сплавов. Данный инструмент не
предназначен для подобных операций.
• Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
• Изношенная или повреждённая пластина
для пропила подлежит немедленной
замене.
• Обеспечьте надёжную фиксацию
обрабатываемой заготовки. Всегда
используйте дополнительную опору для
длинных заготовок.
26
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали.
• Не используйте треснувшие или
повреждённые диски.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед вводом в эксплуатацию,
внимательно прочтите данное
руководство
• Убедитесь, что выбранный Вами
пильный диск соответствует типу
разрезаемого материала.
Используйте средства защиты
органов слуха
• Всегда надевайте защитные
перчатки при захвате пильных дисков
и неотшлифованных заготовок. По
возможности храните пильные диски
в футлярах.
Надевайте защитные очки
Остаточные риски
Надевайте респиратор.
Следующие риски являются характерными
при использовании пил:
- Травмы в результате касания
вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
- Ухудшение слуха.
- Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
- Риск получения травмы при смене
пильного диска голыми руками.
- Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
- Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
На образование шума влияют следующие
факторы:
- вид разрезаемого материала
- тип пильного диска
- прилагаемое усилие
- техническое состояние инструмента
На степень запыленности влияют следующие
факторы:
Держите руки на расстоянии от
области распила и диска.
Место захвата для переноски.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Частично собранная настольная пила
1 Направляющая
1 Угловой упор
1 Пильный диск
1 Сборный узел верхнего защитного кожуха
пильного диска
1 Пластина для пропила
2 Гаечных ключа для установки диска
1 Переходник для пылесоса
1 Руководство по эксплуатации
- изношенность пильного диска
1 Чертёж инструмента в разобранном виде
- скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства ниже 20 м/с
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
- неточная подача заготовки
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1–2)
a. Стол
b. Пильный диск
c. Указатель шкалы направляющей
d. Регулятор тонкой настройки
e. Зажимной рычаг фиксатора штанг
f. Поворотная рукоятка регулировки высоты
диска
g. Рычаг установки угла наклона
h. Клавиша пускового выключателя
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте
данный инструмент только по
назначению.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
i. Монтажные отверстия
Электробезопасность
j. Угловой упор
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
k. Сборный узел защитного кожуха пильного
диска
l. Рычаг блокировки защитного кожуха
m. Расклинивающий нож
n. Отверстие пылеотвода
o. Отверстие пылеотвода защитного кожуха
p. Пластина для пропила
q. Направляющая
r. Фиксатор направляющей
s. Опора для заготовки/узкая направляющая
(изображена в положении хранения)
t. Гаечные ключи для установки диска
u. Толкатель (изображён в положении
хранения)
НАЗНАЧЕНИЕ
Настольная пила DWE7491 предназначена
для выполнения профессиональных операций
по пилению древесины, изделий из дерева
и пластиков: продольный распил, поперечный
распил, наклонный распил и распил под
углом.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент для пиления
металла, цементно-стружечных плит
и стеновых материалов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные настольные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
28
Ваш инструмент имеет двойную
изоляцию в соответствии
со стандартом EN 61029,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться
через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
При необходимости замены
электрического кабеля, ремонт
устройства должен производиться только
официальными сервисными агентами
или квалифицированными техническими
специалистами.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
пусковой выключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Распаковка изделия
• Аккуратно извлеките пилу из упаковки.
• Данный инструмент полностью собран, за
исключением установки направляющей
и узла защитного кожуха.
• Закончите сборку электроинструмента,
следуя приведённым ниже инструкциям.
ВНИМАНИЕ: Всегда держите
неиспользуемый толкатель
в предназначенном для него
месте.
Установка пильного диска
(Рис. 1, 3)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Зубья нового
пильного диска очень острые
и могут представлять опасность.
ВНИМАНИЕ: Пильные диски
ДОЛЖНЫ заменяться только
описанным в данном разделе
способом. Используйте ТОЛЬКО
диски, обозначенные в разделе
«Технические характеристики».
Мы предлагаем DT4226. НИКОГДА
не устанавливайте пильные диски
иного типа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный инструмент
поставляется с диском, установленным на
заводе-изготовителе.
1. Поднимите шпиндель для насадки
пильного диска на максимальную
высоту, вращая поворотную рукоятку (f)
в направлении по часовой стрелке.
2. Снимите пластину для пропила (р). См.
раздел «Установка пластины для
пропила».
3. При помощи гаечных ключей ослабьте
против часовой стрелки и снимите
промежуточную гайку (v) и фланец (х) со
шпинделя.
4. Установите пильный диск на шпиндель
(w), убедившись, что зубья пильного диска
(b) направлены вниз в передней части
стола. Установите на шпиндель шайбы
и промежуточную гайку и максимально
затяните промежуточную гайку (v)
вручную, убедившись, что пильный
диск вплотную прилегает к внутренней
шайбе, а внешний фланец (х) вплотную
прилегает к диску. Убедитесь, что фланец
установлен стороной большего диаметра
в сторону диска. Убедитесь, что на
шпинделе и шайбах нет пыли и грязи.
5. Чтобы удержать шпиндель от вращения во
время затягивания промежуточной гайки,
удерживайте шпиндель двусторонним
гаечным ключом (t).
6. Используя гаечный ключ, затяните
промежуточную гайку (v), поворачивая её
по часовой стрелке.
7. Установите на место пластину для
пропила.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: После замены
пильного диска всегда
проверяйте состояние указателя
направляющей и узел защитного
кожуха.
Установка сборного узла
защитного кожуха пильного
диска (Рис. 1, 4)
ВНИМАНИЕ: Используйте узел
защитного кожуха при выполнении
всех операций по пилению.
1. Поднимите шпиндель для насадки
пильного диска на максимальную высоту.
2. Установите узел защитного кожуха,
оттянув рычаг блокировки защитного
кожуха (l) и вставив до упора
расклинивающий нож (m).
3. Отпустите рычаг, убедившись, что
зажимные пластины закрылись полностью
и расклинивающий нож надёжно
зафиксирован на месте.
ВНИМАНИЕ: Перед подключением
настольной пилы к источнику
питания или эксплуатацией
пилы, всегда проверяйте, что
узел защитного кожуха выровнен
и находится в правильном
положении относительно
пильного диска. Проверяйте
выравнивание после каждой смены
угла скоса.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжёлой травмы НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ пилу, если узел
защитного кожуха надёжно не
зафиксирован на месте.
При правильном выравнивании
расклинивающий нож (m) будет находиться
на одной линии с пильным диском как
относительно верхней поверхности стола,
так и относительно верхней части диска.
Используя угольник, проверьте выравнивание
пильного диска (b) относительно
расклинивающего ножа (m). Отключив
инструмент от источника питания, проверьте
настройки высоты и наклона пильного диска
на всех этапах его перемещения, и убедитесь,
что узел защитного кожуха открывает пильный
диск при всех операциях.
ВНИМАНИЕ: Правильная
установка и выравнивание
сборного узла защитного
кожуха пильного диска является
гарантом безопасной работы!
30
СНЯТИЕ СБОРНОГО УЗЛА ЗАЩИТНОГО
КОЖУХА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. 4)
1. Оттяните рычаг блокировки защитного
кожуха (l).
2. Снимите сборный узел защитного кожуха (k).
Установка пластины для
пропила (Рис. 5)
1. Выровняйте пластину для пропила (р), как
показано на рисунке 5, и вставьте язычки,
расположенные на задней стороне
пластины, в отверстия задней части стола.
2. Поверните установочный винт
в направлении по часовой стрелке на 90°,
фиксируя пластину для пропила на месте.
3. Пластина для пропила оборудована
четырьмя регулировочными винтами, при
помощи которых пластина поднимается
или опускается. При правильной
регулировке передняя поверхность
пластины для пропила должна быть
надёжно зафиксирована на месте и
располагаться вровень или немного ниже
поверхности стола. Задняя поверхность
пластины для пропила должна
располагаться вровень или немного выше
поверхности стола.
ВНИМАНИЕ: Запрещается
использование инструмента
без установленной пластины
для пропила. Изношенная или
повреждённая пластина для
пропила подлежит немедленной
замене.
СНЯТИЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ПРОПИЛА
1. Снимите пластину для пропила (р),
повернув установочный винт (vv) против
часовой стрелки на 90º.
2. Вставьте открытый конец гаечного
ключа в прорезь (z), потяните пластину
для пропила вперёд и вверх, открывая
внутреннюю часть пилы. НЕ РАБОТАЙТЕ
пилой без установленной пластины для
пропила.
Установка направляющей
(Рис. 6)
Направляющая может быть установлена
в двух положениях на правой стороне
(Положение 1 для продольного распила от
0 мм до 62 см и Положение 2 для продольного
распила от 20,3 см до 82,5 см) и в одном
положении на левой стороне стола пилы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Разблокируйте фиксаторы направляющей
(r).
2. Удерживая направляющую под
углом, совместите передний и задний
штифты (сс) на штанге направляющей
с отверстиями (dd) в головной части
направляющей.
3. Вставьте штифты в отверстия и поверните
направляющую вниз, закрепляя её на
штанге.
4. Зафиксируйте направляющую на
месте, заблокировав передний и задний
фиксаторы (r) на штанге.
Закрепление электропилы на
рабочем столе (Рис. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения травмы,
перед использованием убедитесь,
что пила надёжно закреплена на
устойчивой поверхности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь,
что поверхность достаточно
устойчива и большие куски
заготовки не смогут её
опрокинуть во время работы
пилой.
Настольная пила должна быть надёжно
зафиксирована на месте. В основании
инструмента предусмотрены четыре
отверстия (i) для монтажа. Мы настоятельно
рекомендуем использовать данные отверстия
для крепления настольной пилы на
верстаке или другой неподвижной рабочей
поверхности.
1. Расположите пилу в центре квадратного
листа фанеры толщиной 12,7 см.
2. Карандашом отметьте на фанере
местоположение двух монтажных
отверстий (на расстоянии 220 мм друг
от друга), расположенных на каркасе
пилы. Затем отмерьте вперёд 498,5 мм
и отметьте местоположение двух передних
отверстий.
3. Снимите пилу с фанеры и просверлите
отверстия диаметром 9 мм в отмеченных
местах.
4. Установите пилу поверх просверленных
в фанере отверстий и СНИЗУ вставьте
4 8 мм винта. На каждый винт установите
шайбы и 8 мм гайки. Затяните с усилием.
5. Чтобы избежать повреждения поверхности
головками винтов в местах крепления
пилы, закрепите с нижней стороны
фанерного листа две деревянные
дощечки. Эти дощечки можно закрепить
при помощи винтов, установленных
на верхней поверхности фанеры при
условии, что винты не будут выступать
с нижней стороны дощечек.
6. При каждом использовании пилы
закрепляйте фанерную базу на рабочем
столе при помощи С-образных струбцин.
РЕГУЛИРОВКА
Регулировка пильного диска
(Рис. 7)
ВЫРАВНИВАНИЕ ДИСКА (ПАРАЛЛЕЛЬНО
ПРОРЕЗИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ)
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
пореза. Проверьте диск под углом
0˚ и 45˚, чтобы убедиться, что
он не касается пластины для
пропила, что может привести
к получению травмы.
Если диск не расположен строго
параллельно прорези направляющей
на верхней поверхности стола, может
потребоваться дополнительная регулировка.
Для выравнивания диска по прорези
направляющей, выполните следующие
действия:
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
1. При помощи 6 мм ключа-шестигранника
ослабьте расположенные с обратной
стороны стола запоры (ff) заднего
поворотного кронштейна ровно настолько,
чтобы кронштейн мог свободно
передвигаться из стороны в сторону.
2. Отрегулируйте кронштейн, чтобы
пильный диск оказался расположенным
параллельно прорези углового упора.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Затяните запоры заднего поворотного
кронштейна до 12,5-13,6 Нм.
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПИЛЬНОГО
ДИСКА (РИС. 1)
Пильный диск может быть поднят или
опущен путём вращения поворотной рукоятки
регулировки высоты диска (f).
Убедитесь, что верхние три зуба пильного
диска при распиловке проходят сквозь
верхнюю поверхность заготовки. Это послужит
гарантией того, что материал будет удален
максимальным количеством зубьев пильного
диска, обеспечивая оптимальный результат
работы.
Выравнивание узла
защитного кожуха/
расклинивающего ножа
относительно пильного
диска (Рис. 8)
1. Снимите пластину для пропила.
См. раздел «Снятие пластины для
пропила».
2. Поднимите пильный диск на полную
глубину пропила и под углом 0°.
3. Найдите три маленьких установочных
винта (ll) расположенных вблизи зажимной
рукоятки (mm) узла защитного кожуха.
Эти винты используются для регулировки
положения узла защитного кожуха.
5. Расположите на столе направляющую
планку вплотную к двум зубьям диска.
Расклинивающий нож (m) не должен
касаться направляющей планки. При
необходимости ослабьте два больших
зажимных винта (nn).
6. Отрегулируйте маленькие
установочные винты (ll), чтобы
переместить расклинивающий нож
в позицию, описанную в шаге 5.
Переместите направляющую планку
на противоположную сторону диска
и повторите регулировку, если
потребуется.
7. Слегка затяните два больших зажимных
винта (nn).
8. Приложите угольник к расклинивающему
ножу, чтобы убедиться, что
расклинивающий нож расположен строго
вертикально и полностью параллельно
пильному диску.
32
9. Если потребуется, отрегулируйте
установочные винты, чтобы добиться
полной вертикальности расклинивающего
ножа относительно угольника.
10. Чтобы проверить положение
расклинивающего ножа, повторите шаги
5 и 6.
11. Полностью затяните два больших
зажимных винта (nn).
Параллельная регулировка
(Рис. 1, 9, 15)
Для оптимальной работы электроинструмента
пильный диск должен быть расположен строго
параллельно относительно направляющей.
Данная регулировка осуществляется на
заводе-изготовителе. Для проведения
дополнительной регулировки:
ПОЛОЖЕНИЕ 1 ПРИ ВЫРАВНИВАНИИ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
1. Установите направляющую в положение
1 и разблокируйте зажимной рычаг
фиксатора штанг (е). Найдите два штифта
(сс), удерживающих направляющую на
передней и задней штангах.
2. Ослабьте винт заднего штифта и двигайте
направляющую в пазе, пока она не будет
строго параллельна пильному диску.
Для проверки верности выравнивания
измерьте расстояние от лицевой стороны
направляющей до передней и задней
поверхности пильного диска.
3. Затяните винт штифта и повторите
действия с левой стороны пильного диска.
4. Проверьте правильность расположения
указателя шкалы направляющей (Рис. 10).
ПОЛОЖЕНИЕ 2 ПРИ ВЫРАВНИВАНИИ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
1. Для выравнивания штифтов (сс)
положения 2 убедитесь, что были
выровнены штифты положения
1. См. раздел «Положение 1 при
выравнивании направляющей».
2. Ослабьте штифты положения 2, затем
выровняйте штифты, используя в качестве
ориентира отверстия для ключа для
установки диска (Рис. 15).
3. Затяните штифты (передний и задний).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулировка шкалы
направляющей (Рис. 10)
1. Разблокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг (е).
2. Установите пильный диск под углом 0°
и перемещайте направляющую, пока она
не коснётся диска.
3. Заблокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг.
4. Ослабьте винты (ее) указателя шкалы
направляющей и установите указатель
на ноль (0). Затяните винты указателя
шкалы направляющей. Показания жёлтой
(верхней) шкалы верны только в том
случае, если направляющая установлена
с правой стороны от пильного диска
и в положении 1 (для продольного
распила от 0 до 62 см), но не в положении
2 для продольного распила до 82,5 см.
Показания белой (нижней) шкалы верны
только в том случае, если направляющая
установлена с правой стороны от пильного
диска и в положении 2 (для продольного
распила от 20,3 см до 82,5 см).
Показания шкалы верны только в том случае,
если направляющая установлена с правой
стороны от пильного диска.
Регулировка фиксатора
штанг (Рис. 1, 11)
Фиксатор штанг устанавливается на
заводе-изготовителе. При необходимости
дополнительной регулировки выполните
следующие действия:
1. Заблокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг (е).
Регулировка ограничителя
угла наклона и указателя
(Рис. 12)
1. Переведите пильный диск в самое
верхнее положение, вращая по часовой
стрелке поворотную рукоятку регулировки
высоты пильного диска до полной её
остановки.
2. Разблокируйте рычаг установки угла
наклона (g), подняв его вверх и повернув
вправо. Ослабьте стопорный винт
ограничителя угла наклона (jj).
3. Приложите угольник горизонтально к столу
и вертикально к плоскости пильного диска
между зубьями. Убедитесь, что рычаг
установки угла наклона поднят вверх
и разблокирован.
4. При помощи рычага установки угла
наклона отрегулируйте угол наклона таким
образом, чтобы пильный диск оказался
прижатым вплотную к угольнику.
5. Затяните рычаг установки угла наклона,
опустив его вниз.
6. Поворачивайте кулачок ограничителя угла
наклона (ii) до тех пор, пока он вплотную
не приблизится к опорному блоку.
Затяните стопорный винт ограничителя
угла наклона (jj).
7. Проверьте шкалу угла наклона. Если
указатель не указывает на 0°, ослабьте
винт (kk) указателя и передвиньте
указатель на отметку 0°. Затяните винт
указателя.
8. Повторите действия на отметке 45°, не
меняя положения указателя.
2. С нижней стороны пилы ослабьте
стопорную гайку (gg).
Регулировка углового упора
(Рис. 1)
3. Затягивайте шестигранный стержень (hh),
пока не сожмётся пружина блокировочной
системы, создавая требуемое натяжение
зажимного рычага фиксатора штанг.
Затяните стопорную гайку вплотную
к шестигранному стержню.
Положение тела и рук
4. Переверните пилу и убедитесь, то
при управлении зажимного рычага
направляющая остаётся неподвижной.
Если направляющая всё ещё подвижна,
сильнее натяните пружину.
Чтобы отрегулировать положение углового
упора (j), ослабьте рукоятку, переместите
угловой упор в нужное положение и затяните
рукоятку.
Правильное положение тела и рук во время
управления настольной пилой сделает работу
более лёгкой, точной и безопасной.
ВНИМАНИЕ:
• Никогда не держите руки возле
режущего элемента.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не подносите свои руки
к пильному диску ближе, чем на
150 мм.
• Не допускайте перекрещивания
рук во время работы
с инструментом.
• Твёрдо упирайтесь обеими
ногами в пол, чтобы сохранять
надлежащий баланс.
Подготовка к эксплуатации
ВНИМАНИЕ:
• Установите пильный диск
соответствующего типа.
Не используйте чрезмерно
изношенные пильные диски.
Максимальная скорость
инструмента не должна
превышать предельно
допустимую скорость пильного
диска.
• Не пытайтесь распиливать
очень мелкие детали.
• Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь,
пока двигатель наберёт полные
обороты.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Убедитесь, что инструмент расположен удобно
и правильно с точки зрения высоты стола
и устойчивости. Место установки инструмента
должно быть выбрано с учетом хорошего
обзора для оператора и достаточного
свободного пространства, позволяющего
работать с заготовкой без каких-либо
ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации
проследите, чтобы температура в рабочей
зоне не была слишком низкой, инструмент
и насадки были хорошо отрегулированы,
а размер заготовки подходил для данного
инструмента.
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• Убедитесь, что инструмент
расположен удобно и правильно
с точки зрения высоты стола
и устойчивости. Место
установки инструмента
должно быть выбрано с учетом
хорошего обзора для оператора
и достаточного свободного
пространства, позволяющего
работать с заготовкой без
каких-либо ограничений.
• Установите пильный диск
соответствующего типа.
Не используйте чрезмерно
изношенные пильные диски.
Максимальная скорость
инструмента не должна
превышать предельно
допустимую скорость пильного
диска.
• Не пытайтесь распиливать
очень мелкие детали.
• Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь,
пока двигатель наберет полные
обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы
и зажимы надёжно закреплены.
• Не держите руки рядом
с пильным диском, когда
инструмент подключен
к источнику питания.
• Никогда не используйте данную
пилу для свободного распила!
34
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не распиливайте искривленные,
изогнутые или чашевидные
заготовки. Заготовки должны
иметь как минимум одну
плоскую прямую сторону,
вплотную прилегающую
к направляющей или угловому
упору.
• Во избежание возникновения
обратного удара всегда
используйте опору для длинных
заготовок.
• Никогда не удаляйте
обрезки материала из-под
вращающегося пильного диска.
Включение и выключение
(Рис. 13)
Выключатель (h) Вашей настольной пилы
выполняет несколько функций:
• Отключение питающего напряжения: если
подача электрического тока по какойлибо причине прервется, для включения
инструмента необходимо будет заново
нажать выключатель.
• Чтобы включить инструмент, нажмите на
зеленую кнопку запуска.
• Чтобы выключить инструмент, нажмите на
красную кнопку останова.
Работа с направляющей
(Рис. 14-16)
ЗАЖИМНОЙ РЫЧАГ ФИКСАТОРА ШТАНГ
Зажимной рычаг фиксатора штанг (е)
блокирует направляющую на месте,
предотвращая её перемещение во время
пиления. Для блокировки рычага опустите
его вниз и в сторону задней части пилы.
Для разблокировки поднимите рычаг вверх
и в сторону передней части пилы.
Для использования узкой направляющей
в положении опоры поверните её, выводя из
положения хранения, как показано на Рисунке
15, и вставьте штифты в нижние отверстия
(аа), расположенные на обоих торцевых
концах направляющей.
Для использования узкой направляющей
при продольном распиле узких заготовок
вставьте штифты в верхние отверстия (bb),
расположенные на обоих торцевых концах
направляющей. Данная функция обеспечивает
дополнительный зазор в 51 мм к пильному
диску. См. Рисунок 16.
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе поверх стола
убирайте опору для заготовок или используйте
её в качестве узкой направляющей.
РЕГУЛЯТОР ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ
Регулятор тонкой настройки (d) позволяет
производить мелкую регулировку при
установке направляющей. Перед проведением
регулировки убедитесь, что зажимной
рычаг фиксатора штанг поднят вверх
и разблокирован.
УКАЗАТЕЛЬ ШКАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
Указатель шкалы направляющей
нуждается в регулировке для оптимального
использования направляющей при смене
оператором дисков для широкой и узкой
ширины пропила. Показания указателя шкалы
направляющей верны только в положении
1 (от 0 до 61 см). Однако для положения
1 при использовании узкой направляющей
следует прибавить 5,08 см. См. раздел
«Сборка», подраздел «Регулировка шкалы
направляющей».
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РЕЗОВ
Продольный распил (Рис. 1,
2, 17 и 18)
ВНИМАНИЕ: Острые края.
ПРИМЕЧАНИЕ: При продольном распиле
всегда блокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг.
1. Установите пильный диск на отметке 0°.
ОПОРА ДЛЯ ДЛИННЫХ ЗАГОТОВОК /
УЗКАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
2. Заблокируйте фиксатор направляющей (r)
(Рис. 1).
Ваша настольная пила оборудована опорой
для заготовок, выступающих за края
настольной пилы.
3. Поднимите пильный диск примерно
на 3 мм выше верхней поверхности
заготовки. При необходимости
отрегулируйте высоту верхнего защитного
кожуха.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Отрегулируйте положение направляющей.
См. раздел «Работа с направляющей».
5. Положите заготовку на поверхность стола
и прижмите к направляющей. Держите
заготовку в стороне от пильного диска.
6. Следите за тем, чтобы Ваши руки
находились на безопасном расстоянии от
диска (Рис. 17).
7. Включите инструмент и подождите, пока
диск достигнет максимальных оборотов.
8. Медленно подведите заготовку под
защитным кожухом, прижимая её
вплотную к направляющей. Дайте зубьям
пильного диска врезаться в заготовку
и больше не прилагайте к заготовке
никаких усилий. Пильный диск будет
вращаться с постоянной скоростью.
9. При работе вплотную к пильному диску
всегда используйте толкатель (u) (Рис. 18).
10. По окончании пиления выключите
инструмент и дождитесь, пока пильный
диск полностью не прекратит движение,
затем удалите заготовку.
ВНИМАНИЕ:
• Никогда не облокачивайтесь
и не держитесь за свободную
или отрезанную сторону
заготовки.
• Не пытайтесь пилить
заготовки слишком маленьких
размеров.
• Всегда пользуйтесь
толкателем при резании
коротких заготовок.
Распил под наклоном (Рис. 1)
1. Установите необходимый угол наклона,
подняв рычаг (g) вверх и повернув его
вправо.
2. Установив необходимый угол наклона,
заблокируйте рычаг, опустив его вниз
и повернув влево.
3. Далее действуйте как при продольном
распиле.
Поперечный распил
и поперечный распил
с наклоном
1. Снимите направляющую и установите
в желаемое отверстие угловой упор.
36
2. Зафиксируйте угловой упор на отметке 0°.
3. Далее действуйте как при продольном
распиле.
Распил со скосом (Рис. 1)
1. Установите угловой упор (j) на нужный
угол.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда удерживайте заготовку
вплотную к поверхности углового упора.
2. Далее действуйте как при продольном
распиле.
Комбинированное пиление
Комбинированное пиление является
комбинацией пиления под углом и под
наклоном. Установите нужный угол наклона
и далее действуйте как при поперечном
распиле со скосом.
Опора для длинных
заготовок
• Всегда используйте опору для длинных
заготовок.
• Для поддержки длинных заготовок
используйте любые удобные
приспособления, такие как пильные
козлы или подобные им устройства,
препятствующие выступу длинных концов.
Пылеудаление (Рис. 1)
В задней части данного инструмента
предусмотрено отверстие пылеотвода
(n), пригодное для использования
с пылеудаляющим оборудованием, в том
числе, с насадками 57/65 мм. Переходник
для пылеудаляющего устройства, входящий
в комплект поставки инструмента,
предназначен для пылеудаляющих насадок
диаметром 34-40 мм.
Узел защитного кожуха пильного диска также
оборудован отверстием пылеотвода для
насадок 35 мм.
• Во время операций по пилению
всегда подключайте пылеудаляющее
устройство, разработанное в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Убедитесь, что шланг пылеудаляющего
устройства подходит для целевого
использования и для распиливаемого
материала. Убедитесь, что шланг
находится в рабочем состоянии.
• Помните, что искусственные материалы,
такие как ДСП или ДВП, во время
распиловки производят гораздо больше
пыли, чем натуральная древесина.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
увеличиваются при правильном уходе
и регулярной чистке.
Хранение (Рис. 21-23)
1. Закрепите толкатель (u) на
направляющей.
2. Снимите узел защитного кожуха.
См. раздел «Снятие сборного узла
защитного кожуха пильного диска». При
помощи крючка закрепите узел защитного
кожуха на кронштейне и передвиньте
заднюю часть узла в держатель, как
показано на рисунке. Затем поверните
узел защитного кожуха против часовой
стрелки, фиксируя его на месте.
3. Вдвиньте ключи для установки пильного
диска (t) в гнездо, пока жёлтый штифт не
войдёт в отверстие, фиксируя ключи на
месте. См. Рисунок 23.
4. Вставьте направляющий стержень
углового упора в гнездо, поверните
и зафиксируйте на месте. Расположите
выступающую часть углового упора,
повернув её вверх, чтобы избежать помех
при переноске и хранении.
5. Намотайте кабель в предназначенном для
этого месте (оо).
6. Для хранения направляющей сложите
опору для заготовки в положении для
хранения. Снимите направляющую со
штанг. Установите направляющую верхней
стороной вниз с левой стороны пилы, см.
Рисунок 22. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ центровые
винты с левой стороны направляющей
в центровые отверстия. Эти винты
войдут в зазор гнезда на направляющей,
как показано на рисунке. Заблокируйте
фиксаторы направляющей (r).
Транспортировка
• Всегда переносите электроинструмент,
используя выемки для захвата руками
(ww), см. Рисунок 1.
ВНИМАНИЕ: Всегда переносите
инструмент с установленным
верхним защитным кожухом
пильного диска.
Смазка (Рис. 20)
Двигатель и подшипники данного инструмента
не требуют дополнительной смазки. При
затрудненном подъёме и опускании пильного
диска, почистите и нанесите смазку на
регулирующие высоту винты:
1. Отсоедините пилу от источника питания.
2. Положите пилу набок.
3. Почистите и нанесите смазку на резьбу
регулирующих высоту винтов (рр), как
показано на рисунке 20. Используйте
смазку общего назначения.
Чистка (Рис. 1, 19)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжёлой травмы,
перед чисткой выключайте
инструмента и отсоединяйте
его от электросети.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте верхнюю
поверхность стола.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте систему
пылеудаления.
Перед использованием инструмента
установите на место узел защитного кожуха
диска (k) и пластину для пропила.
Перед эксплуатацией инструмента
внимательно осмотрите верхний
и нижний защитные кожухи, а также трубу
пылеудаления, чтобы убедиться, что они
функционируют должным образом. Убедитесь,
что опилки, пыль или обрезки заготовки не
блокируют перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе «Установка пильного диска».
Удалите застрявшие частицы и установите на
место пильный диск.
Следите за тем, чтобы вентиляционные
отверстия инструмента оставались чистыми
и регулярно протирайте его корпус мягкой
тканью.
Регулярно очищайте систему пылеудаления:
1. Отсоедините пилу от источника питания.
2. Положите пилу набок, открывая доступ
к нижней открытой части инструмента.
3. Ослабьте два винта и откройте дверцу
системы пылеудаления (qq) (Рис. 19),
нажав на боковые запоры (rr). Удалите
пыль, закройте дверцу, нажав на боковые
запоры до упора, и затяните винты.
38
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Заменяйте изношенный защитный кожух
пильного диска. По вопросу замены защитного
кожуха пильного диска обращайтесь
в местный авторизованный сервисный центр
DEWALT.
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
пильные диски диаметром 250 мм со
сниженным уровнем шума и с посадочным
отверстием диаметром 30 мм. Номинальная
скорость диска не должна быть ниже 5000 об/
мин.Никогда не используйте диски меньшего
диаметра. Они не будут закрываться
защитным кожухом должным образом.
ОПИСАНИЕ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
ПРИМЕНЕНИЕ
ДИАМЕТР КОЛ-ВО
ДИСКА
ЗУБЬЕВ
Пильные диски по строительным
материалам (быстрый рез)
Общее применение
250 мм
24
Точные поперечные
250 мм
40
резы
Пильные диски по дереву
(точный, чистый рез)
Точные поперечные
250 мм
60
резы
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
zst00230301 - 16-07-2014
39
40
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
42
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising