DWE7491 | DeWalt DWE7491 TABLE SAW instruction manual

370001 - 48 LT
DWE7491
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
8
23
1 pav. / Рисунок 1
q
k
p
a
s
ww
d
l
e
j
c
h
f
g
2 pav. / Рисунок 2
o
u
m
b
r
s
ww
t
n
i
3
3 pav. / Рисунок 3
x
v
b
t
w
4 pav. / Рисунок 4
k
l
m
b
5 pav. / Рисунок 5
y
p
vv
z
6 pav. / Рисунок 6
cc
diena
4
r
8 pav. / Рисунок 8
7 pav. / Рисунок 7
mm
ll
nn
ff
9 pav. /
Рисунок 9
1 padėtis /
Положение 1
10 pav. /
Рисунок
10
2 padėtis
Положение 2
cc
11 pav. / Рисунок 11
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
hh
gg
ee
12 pav. / Рисунок 12
ii
kk
jj
f
g
5
13 pav. / Рисунок 13
14 pav. / Рисунок 14
bb
aa
h
15 pav. / Рисунок 15
cc
d
16 pav. / Рисунок 16
6
e
t
17 pav. / Рисунок 17
18 pav. / Рисунок 18
19 pav. / Рисунок 19
20 pav. / Рисунок 20
rr
pp
qq
21 pav. / Рисунок 21
u
oo
j
k
22 pav. / Рисунок 22
23 pav. / Рисунок 23
r
t
7
LIETUVIŲ
PJOVIMO STAKLĖS
DWE7491
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Variklio galia (įvesties)
Variklio galia (išvesties)
Greitis be apkrovos
Pjovimo disko skersmuo
Vidinės disko angos skersmuo
Disko korpuso storis
Skėlimo peilio storis
Pjovimo gylis esant 90°
Pjovimo gylis esant 45°
Prapjovos gylis
Bendrieji matmenys
Svoris
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
Saugikliai:
Europos vartotojams
230 V įrankiai
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai
Jungtinės Karalystės
ir Airijos vartotojams
115 V įrankiai
DWE7491-QS/GB
DWE7491-LX
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
230
1
2000
970
3 800
250
30
2,2
2,3
77
55
825
710 x 650 x 450
28,1
115
1
1700
820
4800
250
30
2,2
2,3
77
55
825
710 x 650 x 450
28,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95,0
3,0
106,0
3,0
95,0
3,0
106,0
3,0
V
10 amperų
elektros tinkle
13 amperų
elektros
kištukuose
16 amperų
elektros
kištukuose
PASTABA: Šis prietaisas skirtas jungti į
maitinimo tinklo sistemą, kurios maksimali leistina
varža vartotojo sąsajos taške (elektros skydinėje)
yra maks. 0,25 omo.
Vartotojas privalo užtikrinti, kad šis prietaisas
būtų jungiamas tik į tokią maitinimo tinklo
sistemą, kuri atitinka pirmiau nurodytą
reikalavimą. Jeigu reikia, vartotojas gali
pasiteirauti valstybinės elektros tinklų įmonės
apie sistemos varžą sąsajos taške.
8
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis nesunkiu
arba vidutiniu sužeidimu.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali PADARYTI žalos turtui.
LIETUVIŲ
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Bendrosios saugos taisyklės
1. Užtikrinkite darbo vietos švarą.
Reiškia gaisro pavojų.
Reiškia aštrius kraštus.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
Netvarkingos vietos ir darbastaliai gali
sąlygoti sužeidimus.
2. Atsižvelkite į darbo vietos sąlygas.
Saugokite šį įrankį nuo lietaus. Nedirbkite
su šiuo įrankiu drėgnose vietose arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Darbo vieta
turi būti gerai apšviesta (250–300 liuksų).
Nenaudokite šio įrankio tose vietose, kuriose
kyla sprogimo pavojus, pavyzdžiui, jeigu
patalpoje yra degių skysčių ar dujų.
3. Apsisaugokite nuo elektros smūgio.
DWE7491
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 61029-1, EN 61029-2-1
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2004/108/EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos
informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių (pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių,
viryklių ir šaldytuvų). Naudodami šį įrankį
esant ekstremalioms sąlygoms (pvz., esant
dideliam oro drėgnumui, kai darbo metu
susidaro metalo drožlių ir pan.), elektros
saugą galima pagerinti naudojant izoliacinį
transformatorių arba (FI) įžemintą grandinės
pertraukiklį.
4. Neleiskite artyn pašalinių žmonių.
Neleiskite kitiems, su darbu nesusijusiems
asmenims, ypač vaikams, liesti įrankio arba
ilginimo laido ir neleiskite jų į darbo vietą.
5. Prieš padėdami įrankius į vietą, išjunkite
juos.
Jeigu įrankio nenaudojate, jį reikia laikyti
sausoje, saugiai užrakintoje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus
pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2013-01-12
Saugos instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Kai naudojate įrankius
su akumuliatoriais, laikykitės būtinų
saugos priemonių, įskaitant toliau
nurodytas, kad sumažintumėte gaisro,
skysčio ištekėjimo iš akumuliatorių ir
sužeidimo pavojų.
Perskaitykite visus šiuos nurodymus prieš
bandydami naudoti šį įrankį ir saugokite šią
instrukciją.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
6. Nespauskite įrankio jėga.
Tinkamu elektriniu įrankiu darbą atliksite
geriau, saugiau – tokiu tempu, kuris buvo
numatytas jį kuriant.
7. Naudokite tinkamą įrankį.
Nenaudokite mažų įrankių ir priedų darbams,
kuriems atlikti reikia galingų įrankių.
Naudokite įrankius tik pagal numatytąją
naudojimo paskirtį; pavyzdžiui, nenaudokite
diskinių pjūklų medžių šakoms genėti arba
rąstams pjauti.
8. Naudokite tinkamą aprangą.
Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalų,
nes juos gali įtraukti įrankio sudedamosios
dalys. Dirbant lauke, rekomenduojama
avėti batus neslidžiais padais. Dėvėkite
apsauginius galvos dangalus, po kuriais
galima būtų paslėpti ilgus plaukus.
9
LIETUVIŲ
9. Naudokite apsaugos priemones.
Visuomet dėvėkite apsauginius akinius. Jei
atliekate tokius darbus, kuriuos dirbant kyla
dulkių ar išmetama pjaunamos medžiagos
dalelių, dėvėkite antveidį arba respiratorių.
Jei šios dalelės galėtų būti gana karštos,
dėvėkite šilumai atsparią prijuostę. Visuomet
dėvėkite ausų apsaugas. Visuomet dėvėkite
apsauginį šalmą.
10. Prijunkite dulkių ištraukimo įrenginį.
Jeigu elektrinis įrankis aprūpintas įtaisais,
skirtais prijungti dulkių trauktuvą ir dulkių
surinkimo priemones, būtinai tinkamai juos
prijunkite ir naudokite.
11. Saugokite laidą.
Niekada netempkite už laido, norėdami
išjungti kištuką iš elektros lizdo. Laidą
laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Niekada
neneškite įrankio laikydami už laido.
12. Pritvirtinkite ruošinį.
Ruošinį suspauskite veržtuvais arba
spaustuvais. Tai saugiau, nei laikyti jį
rankomis, ir galite abejomis rankomis laikyti
įrankį.
13. Nepersitempkite.
Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės,
išlaikykite pusiausvyrą.
14. Kruopščiai prižiūrėkite įrankius.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs,
tada jie veiks geriau ir saugiau. Vadovaukitės
nurodymais, kaip tepti ir keisti priedus.
Reguliariai tikrinkite įrankius ir, jei jie
sugestų, atiduokite juos į įgaliotąją techninės
priežiūros dirbtuvę, kad juos pataisytų.
Rankenos ir jungikliai turi būti sausi, švarūs,
netepaluoti ir nealyvuoti.
15. Atjunkite įrankius.
Išjunkite įrankius iš maitinimo tinklo, jei
jų nenaudojate, prieš atlikdami techninės
priežiūros darbus ir keisdami priedus,
pavyzdžiui, diskus, antgalius ir pjoviklius.
16. Išimkite reguliavimo varžtus ir
veržliarakčius.
Prieš pradėdami naudoti įrankį, įpraskite
patikrinti, ar nuo jo nuėmėte visus
reguliavimo raktus ir veržliarakčius.
17. Venkite atsitiktinio įrankio įjungimo.
Prieš įjungdami įrankį į elektros lizdą,
patikrinkite, ar jungiklis yra išjungimo
padėtyje.
10
18. Naudokite darbui lauke tinkamus ilginimo
laidus.
Prieš pradėdami naudoti įrankį, patikrinkite,
ar nepažeistas ilginimo laidas, ir, jeigu reikia,
pakeiskite jį nauju. Naudojant darbui lauke
tinkamus ilginimo laidus, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
19. Būkite budrūs.
Žiūrėkite, ką darote. Vadovaukitės sveika
nuovoka. Nenaudokite šio įrankio, kai esate
pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų ar
alkoholio.
20. Tikrinkite, ar nėra sugadintų dalių.
Prieš naudojimą atidžiai patikrinkite, ar
įrankis ir elektros laidas nėra sugedęs.
Patikrinkite, ar nėra išsiderinusių arba
užstrigusių judamųjų dalių, ar nėra sugedusių
dalių, sugadintų apsaugų ar jungiklių, arba
kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų turėti
neigiamos įtakos elektrinio įrankio darbui.
Apsauga ar kita sugadinta dalis turi būti
tinkamai pataisyta arba pakeista įgaliotame
techninio aptarnavimo centre arba kaip
nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
Sugedusius jungiklius reikia pakeisti
įgaliotame techninės priežiūros centre.
Sugedus jungikliui, elektros įrankiu naudotis
negalima. Niekuomet nebandykite taisyti
patys.
ĮSPĖJIMAS! Naudojant šiame vadove
nerekomenduojamus papildomus
įtaisus arba priedus, arba naudojant
įrankį ne pagal numatytąją paskirtį,
gali kilti asmeninio susižeidimo
pavojus.
21. Įrankį leidžiama remontuoti tik
kvalifikuotiems asmenims.
Šis elektrinis įrankis atitinka visus atitinkamus
saugos reikalavimus. Taisyti turėtų tik
kvalifikuoti asmenys, naudodami originalias
atsargines dalis, priešingu atveju, tai gali kelti
didelį pavojų vartotojui.
Papildomos saugos taisyklės
naudojant pjovimo stakles
• Nenaudokite pjovimo diskų, kurių korpusų
storis yra didesnis nei skėlimo peilio storis
arba kurių dantukų plotis yra mažesnis nei
skėlimo peilio (skaldytuvo) storis.
• Įsitikinkite, kad diskas sukasi tinkama
kryptimi ir kad dantukai yra nukreipti
į pjovimo staklių priekį.
LIETUVIŲ
• Prieš pradėdami darbą patikrinkite, ar gerai
priveržtos visos spaustuvų rankenos.
• Nenaudokite šlifavimo arba deimantinių
pjovimo diskų.
• Patikrinkite, ar visi peiliai ir antbriauniai yra
švarūs, o nišoje įtaisyti movos kraštai remiasi
į diską. Tvirtai užveržkite ašies veržlę.
• Neleidžiama pjauti įpjovų, išdrožų ir griovelių.
• Pjovimo diskas turi būti aštrus, jį reikia
tinkamai nustatyti.
• Patikrinkite, ar skaldytuvas yra nustatytas
tinkamu atstumu nuo pjovimo disko –
daugiausia 5 mm.
• Niekuomet nedirbkite su pjovimo staklėmis,
jeigu ant jų tinkamai nesumontuotos viršutinė
ir apatinė apsaugos.
• Jokia Jūsų kūno dalis neturi būti vienoje
linijoje su disku. Priešingu atveju galite
susižaloti. Atsistokite bet kurioje disko
pusėje.
• Prieš keisdami pjovimo diskus arba atlikdami
techninį aptarnavimą, atjunkite pjovimo
stakles nuo maitinimo tinklo.
• Pjaudami visuomet naudokite stūmimo įrankį
ruošiniui tiekti ir niekuomet nekiškite rankų
arčiau nei per 150 mm nuo pjovimo disko.
• Įrankį junkite tik į numatytąją įtampą turintį
maitinimo šaltinį.
• Netepkite tepalu besisukančio pjovimo disko.
• Nesiekite iš už pjovimo disko pusės.
• Nelaimingo atsitikimo arba staklių gedimo
atveju, nedelsdami išjunkite įrenginį ir
atjunkite jį nuo maitinimo tinklo. Praneškite
apie gedimą ir tinkamai pažymėkite stakles,
kad sugedusiu prietaisu nesinaudotų kiti
žmonės.
• Jeigu pjaunant pjovimo diskas būtų
užblokuotas dėl netinkamos padavimo jėgos,
VISADA išjunkite stakles ir atjunkite jas
nuo maitinimo tinklo. Patraukite ruošinį ir
patikrinkite, ar pjovimo diskas laisvai sukasi.
Įjunkite stakles ir pradėkite naują pjovimo
operaciją, sumažinę tiekimo jėgą.
• NIEKADA nebandykite dėti palaidų medžiagų
viena ant kitos, kad galėtumėte suvaldyti
įrankį arba atatranką. Medžiagas visada
tvirtai paremkite.
PJOVIMO DISKAI
• Pjaudami medieną, visada prijunkite
mechanizmą prie tinkamo dulkių trauktuvo.
• Maksimalus leistinas pjovimo disko greitis
visuomet turi būti lygus arba didesnis nei be
apkrovos veikiančio įrankio greitis, kuris yra
nurodytas vardinėje plokštelėje.
• Gabenimo metu viršutinė pjovimo disko dalis
visuomet turi būti uždengta, pvz., apsauginiu
dangčiu.
• Nenaudokite pjovimo diskų, kurių matmenys
neatitinka matmenų, nurodytų skyriuje
Techniniai duomenys. Nenaudokite jokių
tarpiklių, norėdami pritaikyti diską prie ašies.
Jeigu ketinate pjauti medieną ir panašias
medžiagas, naudokite tik šioje naudojimo
instrukcijoje nurodytus diskus, atitinkančius
EN847-1.
• Neneškite ir negabenkite įrankio, paėmę už
apsauginio gaubto.
• Rinkitės specialiai skirtus, triukšmą
mažinančius pjovimo diskus.
• Jeigu nenaudojate stūmimo įrankio, visuomet
padėkite jį į vietą.
• Nestovėkite ant įrenginio.
ĮSPĖJIMAS: Šis įrenginys turi
specialiai pagamintą energijos
tiekimo laidą (Y tipo priedas). Jeigu
maitinimo laidas būtų pažeistas
arba sugadintas, jį pakeisti gali tik
gamintojas arba įgaliotasis meistras.
• Nedelsdami pakeiskite nusidėvėjusį arba
apgadintą pagrindo įdėklą (plokštę su anga).
• Patikrinkite, ar ruošinys yra tinkamai
atremtas. Visada papildomai paremkite ilgus
ruošinius.
• Nespauskite pjūklelio iš šono.
• Niekada nepjaukite lengvųjų metalų.
Prietaisas nėra skirtas šiam darbui.
• Nenaudokite greitapjovio plieno (HS) pjovimo
diskų.
• Nenaudokite įtrūkusių arba apgadintų
pjovimo diskų.
• Pasirinkite pjaunamai medžiagai tinkamą
pjovimo diską.
• Visada mūvėkite pirštines pjovimo diskams
ir žaliavoms tvarkyti. Pjovimo diskus reikia
laikyti ir nešti laikiklyje, jei tik įmanoma.
Kiti pavojai
Naudojant pjūklus, kyla šie pavojai:
– susižeidimai prisilietus prie besisukančių
dalių
11
LIETUVIŲ
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
– Klausos pablogėjimas.
– Nelaimingų atsitikimų pavojai, kuriuos kelia
neuždengtos besisukančios pjovimo disko
dalys.
– Neapsaugotų rankų susižeidimo pavojus
keičiant pjovimo diską.
– Pirštų suspaudimo pavojus atidarant
apsauginius gaubtus.
– Sveikatai kylantys pavojai, įkvėpus dulkių,
kurios susidaro pjaunant medieną, ypač
ąžuolą, beržą ir MDF plokštes.
Triukšmo mažinimui įtakos turi šie veiksniai:
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2013 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 dalinai surinktas pjūklas
1 prapjovos kreiptuvas
1 nuožambio matuoklis
1 pjovimo diskas
1 viršutinio apsauginio disko gaubto įtaisas
1 plokštė su prapjova
– pjaunama medžiaga
2 diskų montavimo veržliarakčiai
– pjovimo disko rūšis
1 dulkių ištraukimo adapteris
– stūmimo jėga
1 naudojimo instrukcija
- prietaiso techninė priežiūra
1 brėžinio išklotinė
Dulkių kilimui įtakos turi šie veiksniai:
– sudilęs pjovimo diskas
– dulkių trauktuvas, kurio oro srauto greitis yra
mažesnis nei 20 m/s
– netinkamai kreipiamas ruošinys
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko
atidžiai perskaityti ir suprasti šią naudojimo
instrukciją.
Aprašymas (1–2 pav.)
a. pagrindas
b. diskas
c. skėlimo skalės indikatorius
d. tiksliojo reguliavimo rankenėlė
e. skersinio fiksavimo svirtis
Naudokite ausų apsaugos priemones.
f. disko aukščio reguliavimo ratukas
g. įstrižųjų pjūvių fiksavimo svirtis
Dėvėkite akių apsaugas.
h. įjungimo/išjungimo jungiklis
i. montavimo skylės
j. nuožambio matuoklis
Naudokite kvėpavimo takų apsaugos
priemones.
k. disko apsauginio gaubto įtaisas
l. disko apsauginio gaubto atlaisvinimo svirtis
m. skaldytuvas
Nekiškite rankų į pjovimo zoną,
laikykite jas atokiai nuo pjovimo disko.
n. dulkių išleidimo anga
o. apsauginio gaubto dulkių išleidimo anga
p. plokštė su prapjova
Laikymo vieta nešant.
q. prapjovos kreiptuvas
r. prapjovos kreiptuvo skląstis
12
LIETUVIŲ
s. ruošinio atrama/siaurasis prapjovos
kreiptuvas (pavaizduotas saugojimo
padėtyje)
t. diskų montavimo veržliarakčiai
u. stūmimo įrankis (pavaizduotas saugojimo
padėtyje)
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Pjovimo staklės DWE7491 skirtos
profesionaliems įvairių medžiagų, pavyzdžiui,
medienos ir analogiškų medžiagų bei plastiko,
pjaustymo, skersinio pjovimo, nusklembimo ir
kampų suleidimo darbams.
NENAUDOKITE metalui, cemento plokštėms ar
mūrui pjauti.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šios pjovimo staklės yra profesionalūs elektriniai
įrankiai.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite staklių
nenumatytais tikslais.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo
įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą
įtampą.
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją,
atitinkančią standartą EN 61029; todėl
jo nereikia įžeminti.
ĮSPĖJIMAS: 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį
izoliacinį transformatorių su įžeminimo
ekranu tarp pagrindinės ir antrinės
apvijos.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas (tik
Jungtinės Karalystės ir Airijos
vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Elektros kištuko įrengimas
115 V blokams (tik JK ir Airijos
vartotojams)
• Įrengtas kištukas privalo atitikti standartą
BS EN 60309 (BS4343), būti 16 amperų,
su įžeminimo kontaktu, nustatytu ties 4 val.
padėtimi.
ĮSPĖJIMAS: Visada užtikrinkite,
kad gnybtas yra tinkamai ir gerai
pritvirtintas prie laido movos.
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu reikia naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, 3 gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo yra
1,5 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Įjungimo/išjungimo jungiklis
būtinai turi būti IŠJUNGIMO padėtyje.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, įrankį būtina
atiduoti į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą
arba kvalifikuotam elektrikui, kad pataisytų.
13
LIETUVIŲ
Išpakavimas
• Atsargiai nuimkite nuo pjovimo staklių
pakavimo medžiagas.
• Prietaisas yra visiškai sumontuotas, išskyrus
prapjovos kreiptuvą ir disko apsauginio
gaubto įtaisą.
• Pabaikite montuoti, vadovaudamiesi toliau
patektais nurodymais.
ĮSPĖJIMAS: Jeigu nenaudojate
stūmimo įrankio, visuomet padėkite jį
į vietą.
Pjūklo disko montavimas
(1, 3 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi
būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Naujo pjovimo disko
dantys yra labai aštrūs, todėl jie yra
labai pavojingi.
ĮSPĖJIMAS: Pjovimo diską
PRIVALOMA pakeisti taip, kaip
aprašyta šiame skyriuje. Naudokite
TIK techninių duomenų skyriuje
nurodytus pjovimo diskus. Siūlome
naudoti DT4226. NIEKADA
nemontuokite kitokių pjovimo diskų.
PASTABA: Šiame įrankyje diskas jau
sumontuotas gamykloje.
1. Iki galo pakelkite pjovimo disko ašį, sukdami
disko aukščio reguliavimo ratuką (f) pagal
laikrodžio rodyklę.
2. Nuimkite plokštę su prapjova (p). Žr. skyrių
Plokštės su prapjova montavimas.
3. Naudodami veržliarakčius, atsukite (prieš
laikrodžio rodyklę) ir nuo pjūklo ašies
nuimkite ašies veržlę (v) bei jungę (x).
4. Dėkite pjovimo diską ant veleno (w); disko
dantukai (b) pagrindo priekyje būtinai turi
būti nukreipti žemyn. Uždėkite poveržles ir
ašies veržlę ant veleno ir kuo stipriau ranka
užveržkite ašies veržlę (v), įsitikindami,
kad pjovimo diskas liečia vidinę poveržlę,
o išorinė jungė (x) – diską. Jungės didžiausio
skersmens pusė turi liesti diską. Velenas ir
poveržlės turi būti nedulkėti ir švarūs.
14
5. Laikykite veleną galiniu disko raktu (t), kad
veržiant šies veržlę, diskas nesisuktų.
6. Naudodami ašies veržliaraktį, užveržkite
ašies veržlę (v), sukdami ją pagal laikrodžio
rodyklę.
7. Pakeiskite plokštę su prapjova.
ĮSPĖJIMAS: Pakeitę diską, visada
patikrinkite prapjovos kreiptuvo
rodyklę ir disko apsauginio gaubto
įtaisą.
Disko apsauginio gaubto
įtaiso montavimas (1, 4 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Pjaudami medžiagas,
visada naudokite apsauginio gaubto
įtaisą.
1. Iki galo pakelkite pjovimo disko ašį.
2. Sumontuokite disko apsauginio gaubto įtaisą,
patraukdami apsauginio gaubto atlaisvinimo
svirtį (l) ir iki pat galo įkišdami skaldytuvą
(m).
3. Atleiskite svirtį, patikrinkite, ar spaustuvo
plokštelės yra visiškai uždarytos ir tvirtai laiko
skaldytuvą.
ĮSPĖJIMAS: Prieš prijungdami
pjovimo stakles prie elektros tinklo
ir prieš naudodami pjūklą, visada
patikrinkite, ar tinkamai sulygiuotas
disko apsauginio gaubto įtaisas ir ar
tarp jo ir pjovimo disko yra tinkamas
tarpelis. Patikrinkite sulygiavimą
kiekvieną kartą pakeitę įstrižojo pjūvio
kampą.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, NENAUDOKITE
pjūklo, jeigu disko įtaisas nėra tvirtai
užfiksuotas.
Tinkamai sulygiavus skaldytuvą (m), jis bus
vienoje linijoje su disku ties pagrindo viršumi ir
disko viršumi. Naudodami tiesų kraštą, įsitikinkite,
ar diskas (b) yra sulygiuotas su skaldytuvu
(m). Atjungę elektros srovę, sureguliuokite
disko pakreipimo kampą ir aukštį visose
galinėse pjovimo padėtyse ir įsitikinkite, ar
disko apsauginio gaubto įtaisas atidengia diską
atliekant bent kokius darbus.
ĮSPĖJIMAS: Norint dirbi saugiai,
svarbiausia tinkamai sumontuoti ir
sulygiuoti apsauginį disko gaubtą!
LIETUVIŲ
KAIP NUIMTI DISKO APSAUGINIO GAUBTO
ĮTAISĄ (4 PAV.)
1. Patraukite apsauginio gaubto atlaisvinimo
svirtį (l).
2. Pakelkite disko apsauginio gaubto įtaisą (k).
Plokštės su prapjova
montavimas (5 pav.)
1. Sutapdinkite plokštę su prapjova (p), kaip
pavaizduota 5 paveikslėlyje, ir įkiškite
plokštės su prapjova galo ąseles į pagrindo
gale esančias skyles.
2. Norėdami užfiksuoti pagrindo įdėklą, pasukite
fiksavimo varžtą (v v) pagal laikrodžio rodyklę
90° kampu.
3. Plokštė su prapjova turi keturis reguliavimo
varžtus, kurie ją pakelia arba nuleidžia.
Tinkamai sureguliavus, plokštės su prapjova
priekis yra tvirtai užfiksuota sulig pagrindo
viršumi arba šiek tiek žemiau. Plokštės su
prapjova galas privalo būti sulig pagrindo
viršumi arba šiek tiek aukščiau.
ĮSPĖJIMAS: Niekada nenaudokite
prietaiso be plokštės su prapjova.
Nedelsdami pakeiskite nusidėvėjusią
arba apgadintą plokštę su prapjova.
KAIP NUIMTI PLOKŠTĘ SU PRAPJOVA
1. Nuimkite plokštę su prapjova (p), pasukę
fiksavimo varžtą (v v) 90˚ prieš laikrodžio
rodyklę.
2. Įkišę galinį raktą į skylę (z), pakelkite ir
ištraukite plokštę su prapjova, kad būtų
matomas pjūklo vidus. NENAUDOKITE
pjūklo be plokštės su prapjova.
Prapjovos kreiptuvo
montavimas (6 pav.)
Prapjovos kreiptuvą galima sumontuoti dvejose
padėtyse pjovimo staklių dešinėje (1 padėtis
skirta 0 mm–62 cm [24,5 col.] pjūviams, o 2
padėtis – 20,3 cm [8 col.]–82,5 cm [32,5 col.]
pjūviams) ir vienoje padėtyje kairėje.
1. Atlaisvinkite prapjovos kreiptuvo skąsčius (r).
2. Laikydami kreiptuvą kampu, sutapdinkite
kreiptuvo skersinių fiksavimo kaiščius
(priekinį ir galinį) (cc) su kreiptuvo galvutėje
esančiais įdubimais (dd).
3. Slinkite galvutės įdubimus ant kaiščių ir
sukite kreiptuvą žemyn tol, kol jis atsirems
į skersinius.
4. Užfiksuokite kreiptuvą, užlenkdami ant
skersinių priekinį ir galinį skląsčius (r).
Montavimas ant darbastalio
(1 pav.)
DĖMESIO: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš naudodami
pjovimo stakles, įsitikinkite, ar jos
tvirtai sumontuotos ant stabilaus
paviršiaus.
DĖMESIO: Įsitikinkite, ar paviršius
pakankamai stabilus ir pjaunant
didelius ruošinius pjovimo staklės
nepasvirs ir neapvirs.
Pjovimo stakles privaloma tvirtai pritvirtinti.
Įrankio pagrinde yra keturios montavimui skirtos
skylės (i). Mes rekomenduojame naudoti šias
skyles pjovimo staklėms tvirtinti prie darbastalio
arba kito stacionaraus, tvirto rėmo.
1. Dėkite pjūklą 12,7 mm (1/2 col.) storio
kvadratinės faneros plokštės viduryje.
2. Ant pjūklo rėmo pieštuku pažymėkite dviejų
galinių montavimo skylių vietas (jos yra
220 mm (8–5/8 col.) atstumu viena nuo
kitos). Paskui priekyje, 498,5 mm (19-5/8
col.) atstumu, išmatuokite ir pažymėkite dvi
priekines skyles.
3. Nuimkite pjūklą ir pažymėtose vietose
išgręžkite 9 mm (11/32 col.) skyles.
4. Dėkite pjūklą virš keturių faneros plokštėje
išgręžtų skylių ir IŠ APAČIOS prakiškite
keturis 8 mm (5/16 col.) sraigtus. Ant viršaus
sumontuokite poveržles ir 8 mm (5/16 col.)
veržles. Tvirtai užsukite.
5. Norėdami, kad varžtų galvutės neliestų
paviršiaus, prie kurio tvirtinate pjūklą, faneros
plokštės pagrindo apačioje pritvirtinkite dvi
medines juosteles. Šias juosteles galima iš
viršaus galima priveržti medvaržčiais, jeigu
tik jie nekyšos pro juostelės apačią.
6. Naudodami pjūklo, šaltkalvio spaustuvais
pritvirtinkite faneros plokštės pagrindą prie
darbastalio.
NUSTATYMAI
Disko reguliavimas (7 pav.)
DISKO IŠLYGINIMAS (LYGIAGREČIAI NUOŽAMBIO ANGAI)
ĮSPĖJIMAS: Pavojus įsipjauti.
Patikrinkite diską, nustatę 0˚ ir 45˚
kampus, kad įsitikintumėte, kad jis
nelies plokštės su prapjova ir Jūsų
nesužalos.
15
LIETUVIŲ
Jeigu diskas nesulygiuotas su nuožambio anga
pagrindo viršuje, jį reikės sureguliuoti. Norėdami
sulygiuoti diską ir nuožambio angą, atlikite šiuos
veiksmus:
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
1. 6 mm šešiakampiu veržliarakčiu šiek tiek
atsukite po pagrindu esančias galines
šarnyrinio laikiklio tvirtinimo dalis (ff), kad
laikiklį galima būtų judinti į šonus.
2. Reguliuokite laikiklį tol, kol diskas bus
lygiagretus nuožambio matuoklio angai.
3. Užveržkite galines šarnyrinio laikiklio
tvirtinimo dalis 110–120 col./svar. (12,5–
13,6 Nm) veržimo jėga.
DISKO AUKŠČIO REGULIAVIMAS (1 PAV.)
Diską galima pakelti ir nuleisti sukant disko
aukščio reguliavimo ratuką (f).
Įsitikinkite, ar pjaunant viršutiniai trys disko
dantukai vos matosi pro ruošinio viršutinį
paviršių. Tuomet ruošinį bet kuriuo nustatytu
metu pjaus maksimalus skaičius dantukų ir
darbas bus atliekamas optimaliai.
Apsauginio gaubto/skaldytuvo
sulyginimas su disku (8 pav.)
1. Nuimkite plokštę su prapjova. Žr. skyrių
Plokštės su prapjova nuėmimas.
2. Pakelkite diską, nustatę maksimalų pjovimo
gulį ir 0° įstrižumo kampą.
3. Raskite tris mažus nustatymo varžtelius (ll)
šalia apsauginio gaubto fiksavimo rankenėlės
(mm). Šie varžtai bus naudojami apsauginio
gaubto padėčiai reguliuoti.
5. Padėkite tiesų kraštą ant pagrindo, atrėmę jį
į du disko dantukus. Skaldytuvas (m) neturi
liesti tiesaus krašto. Jeigu reikia, atsukite du
didesnius fiksavimo varžtus (nn).
6. Pareguliuokite mažus nustatymo varžtelius
(ll), kad skaldytuvas judėtų pagal padėtį,
nurodytą 5 veiksme. Dėkite tiesų kraštą
priešingoje disko pusėje ir atitinkamai
pakartokite reguliavimo veiksmus.
7. Šiek tiek atsukite du didesnius fiksavimo
varžtus (nn).
16
8. Atremkite kampainį į skaldytuvą, kad
patikrintumėte, ar skaldytuvas sudaro statųjį
kampą ir vienoje linijoje su disku.
9. Jeigu reikia, pareguliuokite nustatymo
varžtus, kad skaldytuvas su kampainiu
sudarytų statųjį kampą.
10. Norėdami patikrinkite skaldytuvo padėtį,
pakartokite 5 ir 6 veiksmus.
11. Visiškai atsukite du didesnius fiksavimo
varžtus (nn).
Lygiagretumo reguliavimas
(1, 9, 15 pav.)
Norint, kad prietaisas veiktų optimaliai, diskas
privalo būtų lygiagretus prapjovos kreiptuvui. Šis
nustatymas atliktas gamykloje. Norėdami iš naujo
sureguliuoti:
1 PADĖTIES KREIPTUVO SULYGIAVIMAS
1. Sumontuokite kreiptuvą 1 padėtyje ir
atlenkite skersinio fiksavimo svirtį (e). Raskite
abu fiksatoriaus kaiščius (cc), kurie laiko
kreiptuvą ant priekinio ir galinio skersinių.
2. Atlaisvinkite galinį fiksatoriaus kaištį ir
sulygiuokite kreiptuvą griovelyje, kad
kreiptuvo priekinė pusė būtų lygiagreti diskui.
Būtinai išmatuokite atstumus nuo kreiptuvo
priekinės pusės iki disko priekio ir galo, kad
įsitikintumėte, ar jie vienodi.
3. Užveržkite fiksatoriaus varžtą ir pakartokite
veiksmus kairėje disko pusėje.
4. Patikrinkite prapjovos skalės rodyklės
sulygiavimą (10 pav.).
2 PADĖTIES KREIPTUVO SULYGIAVIMAS
1. Norėdami sulygiuoti 2 padėties kreiptuvo
fiksatoriaus kaiščius (cc), pirma sulygiuokite
1 padėties kaiščius; žr. skyrių 1 padėties
kreiptuvo sulygiavimas.
2. Atlaisvinkite 2 padėties kaiščius, tada, vietoj
liniuotės padėčiai nustatyti naudodami disko
veržliarakčio skyles, sulygiuokite kaiščius (15
pav.).
3. Užveržkite fiksatoriaus kaiščius (priekinį ir
galinį).
Skėlimo skalės reguliavimas
(10 pav.)
1. Atlenkite skersinio fiksavimo svirtį (e).
2. Nustatykite diską ties 0° įstrižumo kampu ir
traukite kreiptuvą tol. kol jis palies diską.
LIETUVIŲ
3. Užfiksuokite skersinio fiksavimo svirtį.
4. Atlaisvinkite skėlimo skalės indikatoriaus
varžtus (ee) ir nustatykite skėlimo skalės
indikatorių, kad jis rodytų nulį (0). Vėl
užveržkite skėlimo skalės indikatoriaus
varžtus. Geltona skėlimo skalė (viršutinė)
rodo tinkamai tik tada, kai kreiptuvas
yra sumontuotas dešinėje disko pusėje,
1 padėtyje (pjūviams nuo nulio iki 62 cm
[24,5 col.]), o ne 82,5 cm (32,5 col.) pjūvių
padėtyje. Balta skėlimo skalė (apatinė)
rodo tinkamai tik tada, kai kreiptuvas
yra sumontuotas dešinėje disko pusėje,
2 padėtyje (pjūviams nuo 20,3 cm (8 col.) iki
82,5 cm (32,5 col.)).
Prapjovos skalė tinkamai rodo rodmenis tik tada,
kai kreiptuvas yra sumontuotas dešinėje disko
pusėje.
Skersinio stabdiklio
reguliavimas (1, 11 pav.)
Skersinio stabdiklis yra nustatytas gamykloje.
Jeigu jį reikia iš naujo sureguliuoti, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Atlaisvinkite skersinio stabdiklio svirtį (e).
2. Pjūklo apačioje atsukite suspaudimo veržlę
(gg).
4. Naudodami įstrižųjų pjūvių fiksavimo svirtį,
reguliuokite įstrižumo kampą tol, kol jis
sutaps su kampainiu.
5. Užveržkite įstrižųjų pjūvių fiksavimo svirtį, ją
nuleisdami.
6. Sukite įstrižųjų kampų stabdiklio kumštelį
(ii), kol jis tvirtai atsirems į atraminį bloką.
Užveržkite įstrižųjų pjūvių stabdiklio varžtą
(jj).
7. Patikrinkite įstrižųjų kampų skalę. Jeigu
rodyklė nerodo 0°, atsukite rodyklės
varžtą (kk) ir patraukite rodyklę, kad ji rodytų
tinkamai. Vėl užveržkite rodyklės varžtą.
8. Pakartokite nustatę 45° kampą, bet rodyklės
nereguliuokite.
Nuožambio matuoklio
reguliavimas (1 pav.)
Norėdami nustatyti nuožambio matuoklį (j),
atsukite rankenėlę, nustatykite norimą kampą ir
vėl užveržkite rankenėlę.
Kūno ir rankų padėtis
Tinkamai stovint ir laikant rankas naudojant
pjovimo stakles, darbas bus atliekamas lengviau,
tiksliau ir saugiau.
ĮSPĖJIMAS:
3. Veržkite šešiakampį kaištį (hh), kol fiksavimo
sistemoje esanti spyruoklė susispaus ir
užtikrins reikiamą skersinio stabdiklio svirties
įtempimą. Vėl užveržkite fiksavimo veržlę ant
šešiakampio kaiščio.
• Niekada nekiškite rankų prie pjūklo.
4. Atverskite pjūklą ir patikrinkite, ar kreiptuvas
nejuda, kai stabdiklio svirtis yra užfiksuota.
Jeigu kreiptuvas vis dar laisvas, dar
smarkiau įtempkite spyruoklę.
• Kojomis tvirtai remkitės į grindis ir
išlaikykite tinkamą pusiausvyrą.
Įstrižųjų pjūvių stabdiklio ir
rodyklės reguliavimas (12 pav.)
1. Iki galo pakelkite diską, sukdami disko
aukščio reguliavimo ratuką (f) pagal
laikrodžio rodyklę tol, kol jis sustos.
• Rankas laikykite ne arčiau nei per
150 mm nuo disko.
• Nesukryžiuokite rankų.
Prieš pradėdami darbą
ĮSPĖJIMAS:
• Sumontuokite tinkamą pjovimo
diską. Nenaudokite pernelyg
nusidėvėjusių diskų. Maksimalus
sukimosi greitis neturi viršyti pjovimo
disko sukimosi greičio.
2. Atlaisvinkite įstrižųjų pjūvių fiksavimo svirtį
(g), patraukdami ją aukštyn ir į dešinę.
Atlaisvinkite įstrižųjų pjūvių stabdiklio varžtą
(jj).
• Nebandykite pjauti per daug mažų
ruošinių.
3. Dėkite kampainį ant pagrindo viršaus,
atremdami jį į diską, tarp dantukų. Įstrižųjų
pjūvių fiksavimo svirtis būtinai turi būti
atlaisvinta arba pakelta.
• Leiskite varikliui įsisukti visu greičiu,
ir tik tada pradėkite pjauti.
• Leiskite diskui pjauti laisvai. Per
daug nespauskite.
17
LIETUVIŲ
NAUDOJIMAS
• Leiskite diskui pjauti laisvai. Per
daug nespauskite.
Naudojimo instrukcija
• Leiskite varikliui įsisukti visu greičiu,
ir tik tada pradėkite pjauti.
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi
būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Šį aparatą naudojantys Jungtinės Karalystės
piliečiai turėtų atkreipti dėmesį į „medienos
apdirbimo reglamentą 1974“ ir bet kokius šio
dokumento pakeitimus.
Įsitikinkite, kad staklės būtų pastatytos taip,
kad tenkintų ergonomines sąlygas pagrindo
aukščio ir stabilumo atžvilgiu. Staklių statymo
vietą privaloma pasirinkti taip, kad operatoriui
būtų užtikrintas geras apžvalgos laukas ir aplink
stakles liktų pakankamai vietos laisvai tvarkyti
ruošinius.
Norėdami sumažinti vibraciją, užtikrinkite, kad
darbo aplinkoje temperatūra nebūtų per žema,
staklės ir priedai būtų gerai techniškai prižiūrėti,
o ruošiniai būtų tinkamo dydžio pjauti šiomis
staklėmis.
ĮSPĖJIMAS:
• Visuomet laikykitės saugos
nurodymų ir taisyklių.
• Įsitikinkite, kad staklės būtų
pastatytos taip, kad tenkintų
ergonomines sąlygas pagrindo
aukščio ir stabilumo atžvilgiu.
Staklių statymo vietą privaloma
pasirinkti taip, kad operatoriui būtų
užtikrintas geras apžvalgos laukas
ir aplink stakles liktų pakankamai
vietos laisvai tvarkyti ruošinius.
• Sumontuokite tinkamą pjovimo
diską. Nenaudokite pernelyg
nusidėvėjusių diskų. Maksimalus
sukimosi greitis neturi viršyti
pjovimo disko sukimosi greičio.
• Nebandykite pjauti per daug mažų
ruošinių.
18
• Patikrinkite, ar tvirtai užveržtos
visos fiksavimo rankenėlės ir
veržiklių rankenos.
• Jei pjovimo staklės yra prijungtos
prie energijos šaltinio, niekada
nelaikykite rankų pjovimo disko
vietoje.
• Niekada nepjaukite staklėmis,
laikydami ruošinius rankomis!
• Nepjaukite deformuotų, išlinkusių ar
įgaubtų ruošinių. Ruošinys privalo
turėti bent vieną tiesų, lygų šoną,
kurį galima būtų atremti į prapjovos
kreiptuvą arba nuožambiųjų kampų
kreiptuvą.
• Visada paremkite ilgus ruošinius,
kad neįvyktų atatranka.
• Niekada nešalinkite jokių nuopjovų
iš disko zonos, kol diskas sukasi.
Įjungimas ir išjungimas
(13 pav.)
Pjovimo staklių įjungimo/išjungimo jungiklis (h)
turi kelis privalumus:
• išjungimo dingus įtampai režimas: jeigu
dėl kokios nors priežasties dingtų elektros
energijos tiekimas, jungiklį reikia išjungti.
• Norėdami įjungti aparatą, spauskite žalią
įjungimo mygtuką.
• Norėdami išjungti aparatą, spauskite raudoną
išjungimo mygtuką.
Prapjovos kreiptuvo
naudojimas (14–16 pav.)
SKERSINIO STABDIKLIO SVIRTIS
Skersinio stabdiklio svirtis (e) fiksuoja kreiptuvą,
kad jis pjaunant nepajudėtų. Norėdami užfiksuoti
skersinio svirtį, pastumkite ją žemyn ir pjūklo galo
link. Norėdami atlaisvinti, patraukite ją aukštyn ir
pjūklo priekio link.
PASTABA: Pjaustydami ruošinius, visada
užfiksuokite skersinio stabdiklio svirtį.
LIETUVIŲ
PAPILDOMA RUOŠINIO ATRAMA/SIAURASIS
PRAPJOVOS KREIPTUVAS
Šios pjovimo staklės turi papildomą ruošinio
atramą, skirtą ruošiniams, kurie yra ilgesni už
pjovimo stakles, paremti.
Norėdami naudoti siaurąjį prapjovos kreiptuvą
ruošinio atramos padėtyje, pasukite ją kaip
pavaizduota 15 paveikslėlyje ir įkiškite kaiščius
į apatines angas (aa), esančias abiejuose
kreiptuvo galuose.
Norėdami naudoti siaurąjį prapjovos kreiptuvą
siaurų ruošinių pjaustymo padėtyje, įtaisykite
kaiščius į viršutines angas (bb), esančias
abiejuose kreiptuvo galuose. Ši savybė leidžia
padidinti tarpelį iki disko 51 mm (2 col.). Žr. 16
pav.
PASTABA: Patraukite papildomą ruošinio atramą
arba nustatykite siaurojo prapjovos kreiptuvo
padėtyje, kai dirbate virš pagrindo.
TIKSLAUS REGULIAVIMO RANKENĖLĖ
Tikslaus reguliavimo rankenėlė (d) leidžia tiksliai
nustatyti pjūvius nustatant kreiptuvą. Prieš
pradėdami reguliuoti, įsitikinkite, ar skersinio
stabdiklio svirtis yra pakelta arba atlaisvinta.
SKĖLIMO SKALĖS RODYKLĖ
5. Laikykite ruošinį ant pagrindo, prispaudę jį
prie kreiptuvo. Laikykite ruošinį atokiai nuo
disko.
6. Abi rankas laikykite atokiai nuo disko kelio
(17 pav.).
7. Įjunkite aparatą ir palaukite, kol diskas
pasieks maksimalų savo sukimosi greitį.
8. Lėtai stumkite ruošinį po disko apsauginiu
gaubtu, tvirtai laikydami jį atrėmę į pjovimo
kreiptuvą. Leiskite, kad dantukai pjautų
ruošinį, nestumkite jo pro diską jėga. Reikia
išlaikyti tolygų disko sukimosi greitį.
9. Dirbdami arti disko, visada naudokite
stūmimo įrankį (u) (18 pav.).
10. Pabaigę pjauti, išjunkite stakles, palaukite,
kol sustos diskas ir ištraukite ruošinį.
ĮSPĖJIMAS:
• Niekuomet nestumkite ir nelaikykite
„laisvos“ arba nupjautos ruošinio
dalies.
• Nepjaukite pernelyg mažų ruošinių.
• Pjaudami mažus ruošinius,
visuomet naudokitės stūmimo
įrankiu.
Skėlimo skalės rodyklę reikia sureguliuoti, kad
skėlimo kreiptuvas tinkamai veiktų operatoriui
pakeitus storesnį diską plonesniu ir atvirkščiai.
Skėlimo skalės rodyklė rodys teisingai tik
pasirinkus 1 padėtį (nuo nulio iki 61 cm); visgi,
jeigu naudosite siaurąjį prapjovos kreiptuvą esant
1 padėčiai, pridėkite 5,08 cm. Žr. skirsnį Skėlimo
skalės reguliavimas skyriuje Montavimas.
Įstrižieji pjūviai (1 pav.)
PAGRINDINIAI STAKLĖMIS
ATLIEKAMI PJŪVIAI
Skersiniai pjūviai ir įstrižieji
skersiniai pjūviai
Pjovimas (1, 2, 17 ir 18 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Aštrūs kraštai.
1. Nustatykite diską ties 0° kampu.
2. Užfiksuokite prapjovos kreiptuvo skląsį (r) (1
pav.).
3. Pakelkite diską, kad jis būtų maždaug 3 mm
virš ruošinio paviršiaus. Tinkamai nustatykite
disko viršutinio apsauginio gaubto aukštį.
4. Sureguliuokite kreiptuvo padėtį; žr. skyrių
Prapjovos kreiptuvo naudojimas.
1. Nustatykite reikiamą įstrižumo kampą,
sukdami svirtį (g) aukštyn ir į dešinę.
2. Nustatykite norimą kampą, sukdami svirtį
žemyn ir į kairę, kad užfiksuotumėte.
3. Atlikite tokius pat veiksmus kaip ir perpjovimo
darbams.
1. Nuimkite prapjovos kreiptuvą ir sumontuokite
nuožambumo matuoklį norimoje angoje.
2. Užfiksuokite nuožambumo matuoklį ties 0°
kampu.
3. Atlikite tokius pat veiksmus kaip ir perpjovimo
darbams.
Nuožambieji pjūviai (1 pav.)
1. Nustatykite nuožambio matuoklį (j) ties
reikiamu kampu.
PASTABA: Visada tvirtai laikykite ruošinį atrėmę
į nuožambio matuoklio priekinę pusę.
2. Atlikite tokius pat veiksmus kaip ir perpjovimo
darbams.
19
LIETUVIŲ
Sudėtingi nuožambūs pjūviai
Šis pjūvis yra sudėtinis nuožambusis ir įstrižasis
pjūvis. Nustatykite reikiamą nuožambio kampą,
tada tęskite taip, kaip skersinių-nuožambių
pjūviams.
Ilgų ruošinių parėmimas
• Visuomet paremkite ilgus ruošinius.
• Ruošinius paremkite bet kokiomis patogiomis
priemonėmis, pavyzdžiui, ožiais ar panašiais
prietaisais, kad ilgi galai nenusvirtų.
Dulkių ištraukimas (1 pav.)
Šio prietaiso gale yra dulkių ištraukimo anga
(n), tinkamas dulkių ištraukimo įrenginiui,
turinčiam 57/65 mm antgalius, prijungti. Su
prietaisu pateikiama reduktoriaus prievadas,
skirtas 34-40 mm skersmens dulkių ištraukimo
antgaliams prijungti.
Disko apsauginiame gaubte taip pat yra dulkių
ištraukimo anga, skirta 35 mm antgaliams.
• Dirbdami visus darbus, prijunkite tam skirtą
dulkių ištraukimo įrenginį, atsižvelgdami
į atitinkamas nuostatas dėl dulkių taršos.
• Įsitikinkite, ar dulkių ištraukimo žarna yra
tinkama atliekamam darbui ir pjaunamai
medžiagai. Tinkamai prižiūrėkite žarną.
• Atkreipkite dėmesį, kad pjaunant dirbtines
medžiagas, pavyzdžiui, medienos drožlių
plokštes arba MDF, kyla daugiau dulkių nei
pjaunant natūralią medieną.
Saugojimas (21–23 pav.)
6. Norėdami įdėti kreiptuvą, užfiksuokite
ruošinių atramą saugojimo padėtyje.
Nuimkite kreiptuvą nuo skersinių. Vėl
uždėkite apverstą kreiptuvą kairėje pjūklo
pusėje; žr. 22 paveikslėlį. NEUŽKABINKITE
fiksatoriaus angų ant kairės pusės kreiptuvo
fiksatoriaus varžtų. Šiuos varžtus reikia
sutapdinti su kreiptuvo laisvumo kišene, kaip
pavaizduota. Užsklęskite prapjovos kreiptuvo
skąsčius (r), kad užfiksuotumėte.
Transportavimas
• Mechanizmą visada neškite tik už specialių
rankenų (ww); žr. 1 paveikslėlį.
ĮSPĖJIMAS: Šį prietaisą visuomet
gabenkite uždėję disko viršutinį
apsauginį gaubtą.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ mechanizmas skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Tepimas (20 pav.)
Variklio ir guolio papildomai tepti nereikia. Jeigu
diską būtų sunku pakelti ir nuleisti, nuvalykite ir
patepkite reguliavimo varžtus:
1. Atjunkite stakles nuo elektros tinklo.
2. Paguldykite stakles ant jų šono.
3. Nuvalykite ir patepkite staklių apačioje
esančio aukščio reguliavimo varžto sriegius
(pp), kaip pavaizduota 20 paveikslėlyje.
Naudokite universalųjį tepalą.
1. Pritvirtinkite stūmimo įrankį (u) prie kreiptuvo.
2. Nuimkite disko apsauginio gaubto įtaisą.
Žr. skyrių Kaip nuimti disko apsauginio
gaubto įtaisą. Užkabinkite disko apsauginio
gaubto įtaiso priekį ant laikiklio ir slinkite
įtaiso galą į laikiklį, kaip pavaizduota, tada
sukite svirtį prieš laikrodžio rodyklę, kad
užfiksuotumėte.
3. Stumkite disko veržliarakčius (t) į kišenę,
kol geltonas mygtukas sutaps su anga, kad
užfiksuotumėte; žr. 23 paveikslėlį.
4. Įkiškite nuožambio matuoklio kreipiamąjį
strypą į kišenę, tada pasukite ir užfiksuokite.
Nustatykite nuožambio matuoklio ilgintuvą
aukštyn, kad netrukdytų.
5. Suvyniokite laidą šioje vietoje (oo).
20
Valymas (1, 19 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų sunkiai susižeisti, prieš
valydami išjunkite įrankį ir atjunkite
jį nuo maitinimo šaltinio. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio
dalies į skystį.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, reguliariai
nuvalykite stalviršį.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, reguliariai valykite
dulkių surinkimo sistemą.
Disko apsauginio gaubto įtaisą (k) ir plokštę
su prapjova privaloma tinkamai nustatyti prieš
pradedant naudoti stakles.
Prieš naudojimą patikrinkite, ar tinkamai veikia
viršutinis ir apatinis apsauginiai gaubtai, o taip
pat dulkių ištraukimo vamzdis. Patikrinkite,
ar pjuvenos, dulkės arba ruošinio nuopjovos
neužkimšo kurio nors apsauginio gaubto arba
žarnos.
Jeigu tarp pjovimo disko ir apsauginių gaubtų
užstrigtų ruošinio atplaišų, atjunkite prietaisą
nuo elektros tinklo ir vadovaukitės nurodymais,
pateiktais skyriuje Pjovimo disko montavimas.
Pašalinkite užstrigusias dalis ir vėl surinkite
pjovimo diską.
Ventiliacijos angos neturi būti uždengtos, korpusą
reikia reguliariai nuvalyti minkštu skudurėliu.
Reguliariai valykite dulkių surinkimo sistemą:
1. Atjunkite stakles.
2. Paguldykite stakles ant šono, kad galėtumėte
pasiekti apatinę, atvirą įrenginio dalį.
3. Nuimkite dulkių ištraukimo dangtį (qq),
pavaizduotą 19 paveikslėlyje: atsukite du
varžtus, tada spauskite šoninius spaustukus
(rr). Nuvalykite dulkes ir vėl įtaisykite, atgal
įspausdami šoninius spaustukus, tada
užverždami fiksavimo varžtus.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Pakeiskite nusidėvėjusį disko apsauginį
gaubtą. Norėdami gauti informacijos apie disko
apsauginio gaubto keitimą, kreipkitės į artimiausią
„DEWALT“ techninės priežiūros centrą.
PJOVIMO DISKAI: VISADA NAUDOKITE
250 mm triukšmą slopinančius pjovimo diskus,
kurių vidinė anga yra 30 mm. Disko sukimosi
greitis privalo būti bent 5 000 APM. Niekada
nenaudokite mažesnio skersmens disko. Jis
nebus tinkamai apsaugotas.
DISKŲ APRAŠAI
NAUDOJIMO
SKERSMUO DANTUKAI
SRITIS
Statybiniai pjovimo diskai
(greitojo pjaustymo)
Bendroji paskirtis
250 mm
24
Ploni kryžminiai
250 mm
40
pjūviai
Medienos apdorojimo pjovimo diskai
(lygūs švarūs pjūviai)
Ploni kryžminiai
250 mm
60
pjūviai
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite
pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
21
LIETUVIŲ
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų produktų techninės priežiūros centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com
22
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА
DWE7491
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Мощность электродвигателя (входная)
Мощность электродвигателя (выходная)
Число оборотов без нагрузки
Диаметр пильного диска
Диаметр посадочного отверстия
Толщина пильного диска
Толщина расклинивающего ножа
Глубина реза под углом 90°
Глубина реза под углом 45°
Продольный рез
Общие габариты
Вес
LPA (звуковое давление)
KPA (погрешность измерения звукового давления)
LWA (акустическая мощность)
KWA (погрешность измерения акустической мощности)
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы max
0,25 Ом в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только к
системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Вт
Вт
об/мин.
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
кг
DWE7491-QS/GB
230
1
2000
970
3800
250
30
2,2
2,3
77
55
825
710 x 650 x 450
28,1
DWE7491-LX
115
1
1700
820
4800
250
30
2,2
2,3
77
55
825
710 x 650 x 450
28,1
дБ(А)
дБ(А)
дБ(А)
дБ(А)
95,0
3,0
106,0
3,0
95,0
3,0
106,0
3,0
В
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Острые кромки!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWE7491
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.12.2013
24
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование
данным инструкциям позволит
снизить вероятность
возникновения пожара, поражения
электрическим током и получения
травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно
прочтите настоящие инструкции
и сохраните их для последующего
использования.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила
безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защищайте себя от поражения
электрическим током.
Во время работы не прикасайтесь
к зазёмленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надёжно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Инструмент будет работать лучше и
безопаснее при нагрузке, на которую он
рассчитан.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов.
Не используйте электроинструменты,
не предназначенные для данного типа
работ, например, дисковые пилы для
резки сучьев или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне
помещений рекомендуется надевать
обувь на нескользящей подошве.
Используйте соответствующий
головной убор, чтобы спрятать длинные
волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда
надевайте защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжён
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки за
кабель. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высокой
температуры, масла и держите вдали
от острых предметов и углов. Никогда
не переносите электроинструмент,
держа его за кабель.
12. Обеспечивайте безопасность при
работе.
По возможности используйте
струбцины или тиски для фиксации
обрабатываемой детали. Это более
безопасно, чем прижимать заготовку
руками, и позволяет освободить обе руки
для управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключайте электроинструмент.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей,
таких как пильные диски, сверла
и фрезы, всегда отключайте
электроинструмент от источника
питания.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
Перед подключением к источнику
питания убедитесь, что инструмент
выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Повреждённые
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
26
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей
или приспособлений,
а также выполнение данным
инструментом любых видов
работ, не рекомендованных
в данном руководстве по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьёзной
травмы пользователя.
Дополнительные правила
безопасности при работе
распиловочными пилами
• Не используйте пильные диски, толщина
которых больше, или ширина зуба
меньше толщины расклинивающего
ножа.
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении, а зубья
направлены в сторону передней части
пилы.
• Перед началом каждой операции
проверяйте, что все зажимные рукоятки
надёжно затянуты.
• Убедитесь, что все диски и фланцы
чистые, а стороны втулки с накаткой
расположены вплотную к диску.
Затяните с усилием гайку распорного
кольца.
• Следите, чтобы пильный диск оставался
остро заточенным и правильно
установленным.
• Убедитесь, что разделитель установлен
на правильном расстоянии от диска – не
более 5 мм.
• Ни в коем случае не работайте пилой,
если не установлены нижний и верхний
защитные кожухи.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Следите, чтобы ни одна часть тела
не оказалась на одной линии с диском.
В противном случае, повышается риск
получения травмы. Стойте с любой
стороны от пильного диска.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• При подаче заготовки всегда
используйте толкатель и следите за
тем, чтобы в ходе резания Ваши руки
находились на расстоянии не менее
150 мм от пильного диска.
• Не пытайтесь подключать инструмент
к какому-либо источнику питания, кроме
сети с обозначенным напряжением.
• Не наносите смазку на пильный диск во
время его вращения.
• Во время работы не пытайтесь
достать что-либо за пильным диском.
• Всегда держите неиспользуемый
толкатель в предназначенном для него
месте.
• Не становитесь на верхнюю
поверхность инструмента.
• Во время транспортировки убедитесь,
что верхняя часть пильного диска
закрыта, например, защитным кожухом.
• Не держите и не переносите
инструмент за защитный кожух.
ВНИМАНИЕ: Данный инструмент
оборудован электрическим
кабелем специальной
конфигурации (принадлежность
типа Y). Замена повреждённого
или неисправного кабеля
должна производиться только
на заводе-изготовителе или
в авторизованном сервисном
центре DEWALT.
• Не используйте абразивные или
алмазные режущие диски.
• Не допускается выполнение пазов,
выборки и канавок.
• В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и выньте
вилку кабеля из розетки электросети.
Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить
использование повреждённого
инструмента другими пользователями.
• При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия
подачи в процессе распила, ВСЕГДА
выключайте инструмент и отключайте
его от источника питания. Удалите
заготовку и убедитесь, что пильный
диск вращается свободно. Снова
включите инструмент и начните новый
распил с уменьшенным усилием подачи.
• НИКОГДА не пытайтесь распилить
несколько не скреплённых между
собой заготовок одновременно; это
может привести к потери контроля
или возникновению обратного удара.
Надёжно закрепляйте все заготовки.
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ
• При распиловке древесины
всегда подсоединяйте пилу
к соответствующему устройству
пылеудаления.
• Максимально допустимая частота
вращения пильного диска должна
соответствовать или превышать
частоту вращения на холостом ходу,
обозначенную на информационной
табличке инструмента.
• Не оказывайте боковое давление на
пильный диск.
• Не допускается использование
пильных дисков, размеры которых
не соответствуют размерам,
указанным в разделе «Технические
Характеристики». Не используйте
никаких монтажных элементов при
установке пильного диска на шпиндель.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, предназначенные
для дерева и подобных материалов
и соответствующие стандарту
EN847-1.
• Никогда не используйте для резания
легких сплавов. Данный инструмент не
предназначен для подобных операций.
• Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
• Изношенная или повреждённая пластина
для пропила подлежит немедленной
замене.
• Обеспечьте надёжную фиксацию
обрабатываемой заготовки. Всегда
используйте дополнительную опору для
длинных заготовок.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали.
• Не используйте треснувшие или
повреждённые диски.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед вводом в эксплуатацию,
внимательно прочтите данное
руководство
• Убедитесь, что выбранный Вами
пильный диск соответствует типу
разрезаемого материала.
Используйте средства защиты
органов слуха
• Всегда надевайте защитные
перчатки при захвате пильных дисков
и неотшлифованных заготовок. По
возможности храните пильные диски
в футлярах.
Надевайте защитные очки
Остаточные риски
Надевайте респиратор.
Следующие риски являются характерными
при использовании пил:
- Травмы в результате касания
вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
- Ухудшение слуха.
- Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
- Риск получения травмы при смене
пильного диска голыми руками.
- Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
- Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
На образование шума влияют следующие
факторы:
- вид разрезаемого материала
- тип пильного диска
- прилагаемое усилие
- техническое состояние инструмента
На степень запыленности влияют следующие
факторы:
Держите руки на расстоянии от
области распила и диска.
Место захвата для переноски.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Частично собранная настольная пила
1 Направляющая
1 Угловой упор
1 Пильный диск
1 Сборный узел верхнего защитного кожуха
пильного диска
1 Пластина для пропила
2 Гаечных ключа для установки диска
1 Переходник для пылесоса
1 Руководство по эксплуатации
- изношенность пильного диска
1 Чертёж инструмента в разобранном виде
- скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства ниже 20 м/с
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
- неточная подача заготовки
28
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1–2)
a. Стол
b. Пильный диск
c. Указатель шкалы направляющей
d. Регулятор тонкой настройки
e. Зажимной рычаг фиксатора штанг
f. Поворотная рукоятка регулировки высоты
диска
g. Рычаг установки угла наклона
h. Клавиша пускового выключателя
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте
данный инструмент только по
назначению.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
i. Монтажные отверстия
Электробезопасность
j. Угловой упор
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
k. Сборный узел защитного кожуха пильного
диска
l. Рычаг блокировки защитного кожуха
m. Расклинивающий нож
n. Отверстие пылеотвода
o. Отверстие пылеотвода защитного кожуха
p. Пластина для пропила
q. Направляющая
r. Фиксатор направляющей
s. Опора для заготовки/узкая направляющая
(изображена в положении хранения)
t. Гаечные ключи для установки диска
u. Толкатель (изображён в положении
хранения)
НАЗНАЧЕНИЕ
Настольная пила DWE7491 предназначена
для выполнения профессиональных операций
по пилению древесины, изделий из дерева
и пластиков: продольный распил, поперечный
распил, наклонный распил и распил под
углом.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент для пиления
металла, цементно-стружечных плит
и стеновых материалов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Ваш инструмент имеет двойную
изоляцию в соответствии
со стандартом EN 61029,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться
через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
При необходимости замены
электрического кабеля, ремонт
устройства должен производиться только
официальными сервисными агентами
или квалифицированными техническими
специалистами.
Данные настольные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
пусковой выключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Распаковка изделия
• Аккуратно извлеките пилу из упаковки.
• Данный инструмент полностью собран, за
исключением установки направляющей
и узла защитного кожуха.
• Закончите сборку электроинструмента,
следуя приведённым ниже инструкциям.
ВНИМАНИЕ: Всегда держите
неиспользуемый толкатель
в предназначенном для него
месте.
Установка пильного диска
(Рис. 1, 3)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
30
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Зубья нового
пильного диска очень острые
и могут представлять опасность.
ВНИМАНИЕ: Пильные диски
ДОЛЖНЫ заменяться только
описанным в данном разделе
способом. Используйте ТОЛЬКО
диски, обозначенные в разделе
«Технические характеристики».
Мы предлагаем DT4226. НИКОГДА
не устанавливайте пильные диски
иного типа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный инструмент
поставляется с диском, установленным на
заводе-изготовителе.
1. Поднимите шпиндель для насадки
пильного диска на максимальную
высоту, вращая поворотную рукоятку (f)
в направлении по часовой стрелке.
2. Снимите пластину для пропила (р). См.
раздел «Установка пластины для
пропила».
3. При помощи гаечных ключей ослабьте
против часовой стрелки и снимите
промежуточную гайку (v) и фланец (х) со
шпинделя.
4. Установите пильный диск на шпиндель
(w), убедившись, что зубья пильного диска
(b) направлены вниз в передней части
стола. Установите на шпиндель шайбы
и промежуточную гайку и максимально
затяните промежуточную гайку (v)
вручную, убедившись, что пильный
диск вплотную прилегает к внутренней
шайбе, а внешний фланец (х) вплотную
прилегает к диску. Убедитесь, что фланец
установлен стороной большего диаметра
в сторону диска. Убедитесь, что на
шпинделе и шайбах нет пыли и грязи.
5. Чтобы удержать шпиндель от вращения во
время затягивания промежуточной гайки,
удерживайте шпиндель двусторонним
гаечным ключом (t).
6. Используя гаечный ключ, затяните
промежуточную гайку (v), поворачивая её
по часовой стрелке.
7. Установите на место пластину для
пропила.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: После замены
пильного диска всегда
проверяйте состояние указателя
направляющей и узел защитного
кожуха.
Установка сборного узла
защитного кожуха пильного
диска (Рис. 1, 4)
ВНИМАНИЕ: Используйте узел
защитного кожуха при выполнении
всех операций по пилению.
1. Поднимите шпиндель для насадки
пильного диска на максимальную высоту.
2. Установите узел защитного кожуха,
оттянув рычаг блокировки защитного
кожуха (l) и вставив до упора
расклинивающий нож (m).
3. Отпустите рычаг, убедившись, что
зажимные пластины закрылись полностью
и расклинивающий нож надёжно
зафиксирован на месте.
ВНИМАНИЕ: Перед подключением
настольной пилы к источнику
питания или эксплуатацией
пилы, всегда проверяйте, что
узел защитного кожуха выровнен
и находится в правильном
положении относительно
пильного диска. Проверяйте
выравнивание после каждой смены
угла скоса.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжёлой травмы НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ пилу, если узел
защитного кожуха надёжно не
зафиксирован на месте.
При правильном выравнивании
расклинивающий нож (m) будет находиться
на одной линии с пильным диском как
относительно верхней поверхности стола,
так и относительно верхней части диска.
Используя угольник, проверьте выравнивание
пильного диска (b) относительно
расклинивающего ножа (m). Отключив
инструмент от источника питания, проверьте
настройки высоты и наклона пильного диска
на всех этапах его перемещения, и убедитесь,
что узел защитного кожуха открывает пильный
диск при всех операциях.
ВНИМАНИЕ: Правильная
установка и выравнивание
сборного узла защитного
кожуха пильного диска является
гарантом безопасной работы!
СНЯТИЕ СБОРНОГО УЗЛА ЗАЩИТНОГО
КОЖУХА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. 4)
1. Оттяните рычаг блокировки защитного
кожуха (l).
2. Снимите сборный узел защитного кожуха (k).
Установка пластины для
пропила (Рис. 5)
1. Выровняйте пластину для пропила (р), как
показано на рисунке 5, и вставьте язычки,
расположенные на задней стороне
пластины, в отверстия задней части стола.
2. Поверните установочный винт
в направлении по часовой стрелке на 90°,
фиксируя пластину для пропила на месте.
3. Пластина для пропила оборудована
четырьмя регулировочными винтами, при
помощи которых пластина поднимается
или опускается. При правильной
регулировке передняя поверхность
пластины для пропила должна быть
надёжно зафиксирована на месте и
располагаться вровень или немного ниже
поверхности стола. Задняя поверхность
пластины для пропила должна
располагаться вровень или немного выше
поверхности стола.
ВНИМАНИЕ: Запрещается
использование инструмента
без установленной пластины
для пропила. Изношенная или
повреждённая пластина для
пропила подлежит немедленной
замене.
СНЯТИЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ПРОПИЛА
1. Снимите пластину для пропила (р),
повернув установочный винт (vv) против
часовой стрелки на 90º.
2. Вставьте открытый конец гаечного
ключа в прорезь (z), потяните пластину
для пропила вперёд и вверх, открывая
внутреннюю часть пилы. НЕ РАБОТАЙТЕ
пилой без установленной пластины для
пропила.
Установка направляющей
(Рис. 6)
Направляющая может быть установлена
в двух положениях на правой стороне
(Положение 1 для продольного распила от
0 мм до 62 см и Положение 2 для продольного
распила от 20,3 см до 82,5 см) и в одном
положении на левой стороне стола пилы.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Разблокируйте фиксаторы направляющей
(r).
2. Удерживая направляющую под
углом, совместите передний и задний
штифты (сс) на штанге направляющей
с отверстиями (dd) в головной части
направляющей.
3. Вставьте штифты в отверстия и поверните
направляющую вниз, закрепляя её на
штанге.
4. Зафиксируйте направляющую на
месте, заблокировав передний и задний
фиксаторы (r) на штанге.
Закрепление электропилы на
рабочем столе (Рис. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения травмы,
перед использованием убедитесь,
что пила надёжно закреплена на
устойчивой поверхности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь,
что поверхность достаточно
устойчива и большие куски
заготовки не смогут её
опрокинуть во время работы
пилой.
Настольная пила должна быть надёжно
зафиксирована на месте. В основании
инструмента предусмотрены четыре
отверстия (i) для монтажа. Мы настоятельно
рекомендуем использовать данные отверстия
для крепления настольной пилы на
верстаке или другой неподвижной рабочей
поверхности.
1. Расположите пилу в центре квадратного
листа фанеры толщиной 12,7 см.
2. Карандашом отметьте на фанере
местоположение двух монтажных
отверстий (на расстоянии 220 мм друг
от друга), расположенных на каркасе
пилы. Затем отмерьте вперёд 498,5 мм
и отметьте местоположение двух передних
отверстий.
3. Снимите пилу с фанеры и просверлите
отверстия диаметром 9 мм в отмеченных
местах.
4. Установите пилу поверх просверленных
в фанере отверстий и СНИЗУ вставьте
4 8 мм винта. На каждый винт установите
шайбы и 8 мм гайки. Затяните с усилием.
32
5. Чтобы избежать повреждения поверхности
головками винтов в местах крепления
пилы, закрепите с нижней стороны
фанерного листа две деревянные
дощечки. Эти дощечки можно закрепить
при помощи винтов, установленных
на верхней поверхности фанеры при
условии, что винты не будут выступать
с нижней стороны дощечек.
6. При каждом использовании пилы
закрепляйте фанерную базу на рабочем
столе при помощи С-образных струбцин.
РЕГУЛИРОВКА
Регулировка пильного диска
(Рис. 7)
ВЫРАВНИВАНИЕ ДИСКА (ПАРАЛЛЕЛЬНО
ПРОРЕЗИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ)
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
пореза. Проверьте диск под углом
0˚ и 45˚, чтобы убедиться, что
он не касается пластины для
пропила, что может привести
к получению травмы.
Если диск не расположен строго
параллельно прорези направляющей
на верхней поверхности стола, может
потребоваться дополнительная регулировка.
Для выравнивания диска по прорези
направляющей, выполните следующие
действия:
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
1. При помощи 6 мм ключа-шестигранника
ослабьте расположенные с обратной
стороны стола запоры (ff) заднего
поворотного кронштейна ровно настолько,
чтобы кронштейн мог свободно
передвигаться из стороны в сторону.
2. Отрегулируйте кронштейн, чтобы
пильный диск оказался расположенным
параллельно прорези углового упора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Затяните запоры заднего поворотного
кронштейна до 12,5-13,6 Нм.
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПИЛЬНОГО
ДИСКА (РИС. 1)
Пильный диск может быть поднят или
опущен путём вращения поворотной рукоятки
регулировки высоты диска (f).
Убедитесь, что верхние три зуба пильного
диска при распиловке проходят сквозь
верхнюю поверхность заготовки. Это послужит
гарантией того, что материал будет удален
максимальным количеством зубьев пильного
диска, обеспечивая оптимальный результат
работы.
Выравнивание узла
защитного кожуха/
расклинивающего ножа
относительно пильного
диска (Рис. 8)
1. Снимите пластину для пропила.
См. раздел «Снятие пластины для
пропила».
2. Поднимите пильный диск на полную
глубину пропила и под углом 0°.
3. Найдите три маленьких установочных
винта (ll) расположенных вблизи зажимной
рукоятки (mm) узла защитного кожуха.
Эти винты используются для регулировки
положения узла защитного кожуха.
5. Расположите на столе направляющую
планку вплотную к двум зубьям диска.
Расклинивающий нож (m) не должен
касаться направляющей планки. При
необходимости ослабьте два больших
зажимных винта (nn).
6. Отрегулируйте маленькие
установочные винты (ll), чтобы
переместить расклинивающий нож
в позицию, описанную в шаге 5.
Переместите направляющую планку
на противоположную сторону диска
и повторите регулировку, если
потребуется.
7. Слегка затяните два больших зажимных
винта (nn).
8. Приложите угольник к расклинивающему
ножу, чтобы убедиться, что
расклинивающий нож расположен строго
вертикально и полностью параллельно
пильному диску.
9. Если потребуется, отрегулируйте
установочные винты, чтобы добиться
полной вертикальности расклинивающего
ножа относительно угольника.
10. Чтобы проверить положение
расклинивающего ножа, повторите шаги
5 и 6.
11. Полностью затяните два больших
зажимных винта (nn).
Параллельная регулировка
(Рис. 1, 9, 15)
Для оптимальной работы электроинструмента
пильный диск должен быть расположен строго
параллельно относительно направляющей.
Данная регулировка осуществляется на
заводе-изготовителе. Для проведения
дополнительной регулировки:
ПОЛОЖЕНИЕ 1 ПРИ ВЫРАВНИВАНИИ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
1. Установите направляющую в положение
1 и разблокируйте зажимной рычаг
фиксатора штанг (е). Найдите два штифта
(сс), удерживающих направляющую на
передней и задней штангах.
2. Ослабьте винт заднего штифта и двигайте
направляющую в пазе, пока она не будет
строго параллельна пильному диску.
Для проверки верности выравнивания
измерьте расстояние от лицевой стороны
направляющей до передней и задней
поверхности пильного диска.
3. Затяните винт штифта и повторите
действия с левой стороны пильного диска.
4. Проверьте правильность расположения
указателя шкалы направляющей (Рис. 10).
ПОЛОЖЕНИЕ 2 ПРИ ВЫРАВНИВАНИИ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
1. Для выравнивания штифтов (сс)
положения 2 убедитесь, что были
выровнены штифты положения
1. См. раздел «Положение 1 при
выравнивании направляющей».
2. Ослабьте штифты положения 2, затем
выровняйте штифты, используя в качестве
ориентира отверстия для ключа для
установки диска (Рис. 15).
3. Затяните штифты (передний и задний).
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулировка шкалы
направляющей (Рис. 10)
1. Разблокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг (е).
2. Установите пильный диск под углом 0°
и перемещайте направляющую, пока она
не коснётся диска.
3. Заблокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг.
4. Ослабьте винты (ее) указателя шкалы
направляющей и установите указатель
на ноль (0). Затяните винты указателя
шкалы направляющей. Показания жёлтой
(верхней) шкалы верны только в том
случае, если направляющая установлена
с правой стороны от пильного диска
и в положении 1 (для продольного
распила от 0 до 62 см), но не в положении
2 для продольного распила до 82,5 см.
Показания белой (нижней) шкалы верны
только в том случае, если направляющая
установлена с правой стороны от пильного
диска и в положении 2 (для продольного
распила от 20,3 см до 82,5 см).
Показания шкалы верны только в том случае,
если направляющая установлена с правой
стороны от пильного диска.
Регулировка фиксатора
штанг (Рис. 1, 11)
Фиксатор штанг устанавливается на
заводе-изготовителе. При необходимости
дополнительной регулировки выполните
следующие действия:
1. Заблокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг (е).
Регулировка ограничителя
угла наклона и указателя
(Рис. 12)
1. Переведите пильный диск в самое
верхнее положение, вращая по часовой
стрелке поворотную рукоятку регулировки
высоты пильного диска до полной её
остановки.
2. Разблокируйте рычаг установки угла
наклона (g), подняв его вверх и повернув
вправо. Ослабьте стопорный винт
ограничителя угла наклона (jj).
3. Приложите угольник горизонтально к
столу и вертикально к плоскости пильного
диска между зубьями. Убедитесь, что
рычаг установки угла наклона поднят
вверх и разблокирован.
4. При помощи рычага установки угла
наклона отрегулируйте угол наклона таким
образом, чтобы пильный диск оказался
прижатым вплотную к угольнику.
5. Затяните рычаг установки угла наклона,
опустив его вниз.
6. Поворачивайте кулачок ограничителя угла
наклона (ii) до тех пор, пока он вплотную
не приблизится к опорному блоку.
Затяните стопорный винт ограничителя
угла наклона (jj).
7. Проверьте шкалу угла наклона. Если
указатель не указывает на 0°, ослабьте
винт (kk) указателя и передвиньте
указатель на отметку 0°. Затяните винт
указателя.
8. Повторите действия на отметке 45°, не
меняя положения указателя.
2. С нижней стороны пилы ослабьте
стопорную гайку (gg).
Регулировка углового упора
(Рис. 1)
3. Затягивайте шестигранный стержень (hh),
пока не сожмётся пружина блокировочной
системы, создавая требуемое натяжение
зажимного рычага фиксатора штанг.
Затяните стопорную гайку вплотную
к шестигранному стержню.
Положение тела и рук
4. Переверните пилу и убедитесь, то
при управлении зажимного рычага
направляющая остаётся неподвижной.
Если направляющая всё ещё подвижна,
сильнее натяните пружину.
34
Чтобы отрегулировать положение углового
упора (j), ослабьте рукоятку, переместите
угловой упор в нужное положение и затяните
рукоятку.
Правильное положение тела и рук во время
управления настольной пилой сделает работу
более лёгкой, точной и безопасной.
ВНИМАНИЕ:
• Никогда не держите руки возле
режущего элемента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не подносите свои руки
к пильному диску ближе, чем на
150 мм.
• Не допускайте перекрещивания
рук во время работы
с инструментом.
• Твёрдо упирайтесь обеими
ногами в пол, чтобы сохранять
надлежащий баланс.
Подготовка к эксплуатации
ВНИМАНИЕ:
• Установите пильный диск
соответствующего типа.
Не используйте чрезмерно
изношенные пильные диски.
Максимальная скорость
инструмента не должна
превышать предельно
допустимую скорость пильного
диска.
• Не пытайтесь распиливать
очень мелкие детали.
• Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь,
пока двигатель наберёт полные
обороты.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Убедитесь, что инструмент расположен удобно
и правильно с точки зрения высоты стола
и устойчивости. Место установки инструмента
должно быть выбрано с учетом хорошего
обзора для оператора и достаточного
свободного пространства, позволяющего
работать с заготовкой без каких-либо
ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации
проследите, чтобы температура в рабочей
зоне не была слишком низкой, инструмент
и насадки были хорошо отрегулированы,
а размер заготовки подходил для данного
инструмента.
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• Убедитесь, что инструмент
расположен удобно и правильно
с точки зрения высоты стола
и устойчивости. Место
установки инструмента
должно быть выбрано с учетом
хорошего обзора для оператора
и достаточного свободного
пространства, позволяющего
работать с заготовкой без
каких-либо ограничений.
• Установите пильный диск
соответствующего типа.
Не используйте чрезмерно
изношенные пильные диски.
Максимальная скорость
инструмента не должна
превышать предельно
допустимую скорость пильного
диска.
• Не пытайтесь распиливать
очень мелкие детали.
• Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь,
пока двигатель наберет полные
обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы
и зажимы надёжно закреплены.
• Не держите руки рядом
с пильным диском, когда
инструмент подключен
к источнику питания.
• Никогда не используйте данную
пилу для свободного распила!
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не распиливайте искривленные,
изогнутые или чашевидные
заготовки. Заготовки должны
иметь как минимум одну
плоскую прямую сторону,
вплотную прилегающую
к направляющей или угловому
упору.
• Во избежание возникновения
обратного удара всегда
используйте опору для длинных
заготовок.
• Никогда не удаляйте
обрезки материала из-под
вращающегося пильного диска.
Включение и выключение
(Рис. 13)
Выключатель (h) Вашей настольной пилы
выполняет несколько функций:
• Отключение питающего напряжения: если
подача электрического тока по какойлибо причине прервется, для включения
инструмента необходимо будет заново
нажать выключатель.
• Чтобы включить инструмент, нажмите на
зеленую кнопку запуска.
• Чтобы выключить инструмент, нажмите на
красную кнопку останова.
Работа с направляющей
(Рис. 14-16)
ЗАЖИМНОЙ РЫЧАГ ФИКСАТОРА ШТАНГ
Зажимной рычаг фиксатора штанг (е)
блокирует направляющую на месте,
предотвращая её перемещение во время
пиления. Для блокировки рычага опустите
его вниз и в сторону задней части пилы.
Для разблокировки поднимите рычаг вверх
и в сторону передней части пилы.
Для использования узкой направляющей
в положении опоры поверните её, выводя из
положения хранения, как показано на Рисунке
15, и вставьте штифты в нижние отверстия
(аа), расположенные на обоих торцевых
концах направляющей.
Для использования узкой направляющей
при продольном распиле узких заготовок
вставьте штифты в верхние отверстия (bb),
расположенные на обоих торцевых концах
направляющей. Данная функция обеспечивает
дополнительный зазор в 51 мм к пильному
диску. См. Рисунок 16.
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе поверх стола
убирайте опору для заготовок или используйте
её в качестве узкой направляющей.
РЕГУЛЯТОР ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ
Регулятор тонкой настройки (d) позволяет
производить мелкую регулировку при
установке направляющей. Перед проведением
регулировки убедитесь, что зажимной
рычаг фиксатора штанг поднят вверх
и разблокирован.
УКАЗАТЕЛЬ ШКАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
Указатель шкалы направляющей
нуждается в регулировке для оптимального
использования направляющей при смене
оператором дисков для широкой и узкой
ширины пропила. Показания указателя шкалы
направляющей верны только в положении
1 (от 0 до 61 см). Однако для положения
1 при использовании узкой направляющей
следует прибавить 5,08 см. См. раздел
«Сборка», подраздел «Регулировка шкалы
направляющей».
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РЕЗОВ
Продольный распил (Рис. 1,
2, 17 и 18)
ВНИМАНИЕ: Острые края.
ПРИМЕЧАНИЕ: При продольном распиле
всегда блокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг.
1. Установите пильный диск на отметке 0°.
ОПОРА ДЛЯ ДЛИННЫХ ЗАГОТОВОК /
УЗКАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
2. Заблокируйте фиксатор направляющей (r)
(Рис. 1).
Ваша настольная пила оборудована опорой
для заготовок, выступающих за края
настольной пилы.
3. Поднимите пильный диск примерно
на 3 мм выше верхней поверхности
заготовки. При необходимости
отрегулируйте высоту верхнего защитного
кожуха.
36
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Отрегулируйте положение направляющей.
См. раздел «Работа с направляющей».
5. Положите заготовку на поверхность стола
и прижмите к направляющей. Держите
заготовку в стороне от пильного диска.
6. Следите за тем, чтобы Ваши руки
находились на безопасном расстоянии от
диска (Рис. 17).
7. Включите инструмент и подождите, пока
диск достигнет максимальных оборотов.
8. Медленно подведите заготовку под
защитным кожухом, прижимая её
вплотную к направляющей. Дайте зубьям
пильного диска врезаться в заготовку
и больше не прилагайте к заготовке
никаких усилий. Пильный диск будет
вращаться с постоянной скоростью.
9. При работе вплотную к пильному диску
всегда используйте толкатель (u) (Рис. 18).
10. По окончании пиления выключите
инструмент и дождитесь, пока пильный
диск полностью не прекратит движение,
затем удалите заготовку.
ВНИМАНИЕ:
• Никогда не облокачивайтесь
и не держитесь за свободную
или отрезанную сторону
заготовки.
• Не пытайтесь пилить
заготовки слишком маленьких
размеров.
• Всегда пользуйтесь
толкателем при резании
коротких заготовок.
Распил под наклоном (Рис. 1)
1. Установите необходимый угол наклона,
подняв рычаг (g) вверх и повернув его
вправо.
2. Установив необходимый угол наклона,
заблокируйте рычаг, опустив его вниз
и повернув влево.
3. Далее действуйте как при продольном
распиле.
Поперечный распил
и поперечный распил
с наклоном
1. Снимите направляющую и установите
в желаемое отверстие угловой упор.
2. Зафиксируйте угловой упор на отметке 0°.
3. Далее действуйте как при продольном
распиле.
Распил со скосом (Рис. 1)
1. Установите угловой упор (j) на нужный
угол.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда удерживайте заготовку
вплотную к поверхности углового упора.
2. Далее действуйте как при продольном
распиле.
Комбинированное пиление
Комбинированное пиление является
комбинацией пиления под углом и под
наклоном. Установите нужный угол наклона
и далее действуйте как при поперечном
распиле со скосом.
Опора для длинных
заготовок
• Всегда используйте опору для длинных
заготовок.
• Для поддержки длинных заготовок
используйте любые удобные
приспособления, такие как пильные
козлы или подобные им устройства,
препятствующие выступу длинных концов.
Пылеудаление (Рис. 1)
В задней части данного инструмента
предусмотрено отверстие пылеотвода
(n), пригодное для использования
с пылеудаляющим оборудованием, в том
числе, с насадками 57/65 мм. Переходник
для пылеудаляющего устройства, входящий
в комплект поставки инструмента,
предназначен для пылеудаляющих насадок
диаметром 34-40 мм.
Узел защитного кожуха пильного диска также
оборудован отверстием пылеотвода для
насадок 35 мм.
• Во время операций по пилению
всегда подключайте пылеудаляющее
устройство, разработанное в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Убедитесь, что шланг пылеудаляющего
устройства подходит для целевого
использования и для распиливаемого
материала. Убедитесь, что шланг
находится в рабочем состоянии.
• Помните, что искусственные материалы,
такие как ДСП или ДВП, во время
распиловки производят гораздо больше
пыли, чем натуральная древесина.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
увеличиваются при правильном уходе
и регулярной чистке.
Хранение (Рис. 21-23)
1. Закрепите толкатель (u) на
направляющей.
2. Снимите узел защитного кожуха.
См. раздел «Снятие сборного узла
защитного кожуха пильного диска». При
помощи крючка закрепите узел защитного
кожуха на кронштейне и передвиньте
заднюю часть узла в держатель, как
показано на рисунке. Затем поверните
узел защитного кожуха против часовой
стрелки, фиксируя его на месте.
3. Вдвиньте ключи для установки пильного
диска (t) в гнездо, пока жёлтый штифт не
войдёт в отверстие, фиксируя ключи на
месте. См. Рисунок 23.
4. Вставьте направляющий стержень
углового упора в гнездо, поверните
и зафиксируйте на месте. Расположите
выступающую часть углового упора,
повернув её вверх, чтобы избежать помех
при переноске и хранении.
5. Намотайте кабель в предназначенном для
этого месте (оо).
6. Для хранения направляющей сложите
опору для заготовки в положении для
хранения. Снимите направляющую со
штанг. Установите направляющую верхней
стороной вниз с левой стороны пилы, см.
Рисунок 22. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ центровые
винты с левой стороны направляющей
в центровые отверстия. Эти винты
войдут в зазор гнезда на направляющей,
как показано на рисунке. Заблокируйте
фиксаторы направляющей (r).
Транспортировка
• Всегда переносите электроинструмент,
используя выемки для захвата руками
(ww), см. Рисунок 1.
ВНИМАНИЕ: Всегда переносите
инструмент с установленным
верхним защитным кожухом
пильного диска.
38
Смазка (Рис. 20)
Двигатель и подшипники данного инструмента
не требуют дополнительной смазки. При
затрудненном подъёме и опускании пильного
диска, почистите и нанесите смазку на
регулирующие высоту винты:
1. Отсоедините пилу от источника питания.
2. Положите пилу набок.
3. Почистите и нанесите смазку на резьбу
регулирующих высоту винтов (рр), как
показано на рисунке 20. Используйте
смазку общего назначения.
Чистка (Рис. 1, 19)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжёлой травмы,
перед чисткой выключайте
инструмента и отсоединяйте
его от электросети.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
РУССКИЙ ЯЗЫК
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте верхнюю
поверхность стола.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте систему
пылеудаления.
Перед использованием инструмента
установите на место узел защитного кожуха
диска (k) и пластину для пропила.
Перед эксплуатацией инструмента
внимательно осмотрите верхний
и нижний защитные кожухи, а также трубу
пылеудаления, чтобы убедиться, что они
функционируют должным образом. Убедитесь,
что опилки, пыль или обрезки заготовки не
блокируют перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе «Установка пильного диска».
Удалите застрявшие частицы и установите на
место пильный диск.
Следите за тем, чтобы вентиляционные
отверстия инструмента оставались чистыми
и регулярно протирайте его корпус мягкой
тканью.
Регулярно очищайте систему пылеудаления:
1. Отсоедините пилу от источника питания.
2. Положите пилу набок, открывая доступ
к нижней открытой части инструмента.
3. Ослабьте два винта и откройте дверцу
системы пылеудаления (qq) (Рис. 19),
нажав на боковые запоры (rr). Удалите
пыль, закройте дверцу, нажав на боковые
запоры до упора, и затяните винты.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Заменяйте изношенный защитный кожух
пильного диска. По вопросу замены защитного
кожуха пильного диска обращайтесь
в местный авторизованный сервисный центр
DEWALT.
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
пильные диски диаметром 250 мм со
сниженным уровнем шума и с посадочным
отверстием диаметром 30 мм. Номинальная
скорость диска не должна быть ниже 5000 об/
мин.Никогда не используйте диски меньшего
диаметра. Они не будут закрываться
защитным кожухом должным образом.
ОПИСАНИЕ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
ПРИМЕНЕНИЕ
ДИАМЕТР КОЛ-ВО
ДИСКА
ЗУБЬЕВ
Пильные диски по строительным
материалам (быстрый рез)
Общее применение
250 мм
24
Точные поперечные
250 мм
40
резы
Пильные диски по дереву
(точный, чистый рез)
Точные поперечные
250 мм
60
резы
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
zst00230299 - 16-07-2014
40
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
42
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising