DWE7491 | DeWalt DWE7491 TABLE SAW instruction manual

371001 - 85 LV
DWE7491
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
8
23
1. attēls / Рисунок 1
q
k
p
a
s
ww
d
l
e
j
c
h
f
g
2. attēls / Рисунок 2
o
u
m
b
r
s
ww
t
n
i
3
3. attēls / Рисунок 3
x
v
b
t
w
4. attēls / Рисунок 4
k
l
m
b
5. attēls / Рисунок 5
y
p
vv
z
6. attēls / Рисунок 6
cc
dd
4
r
8. attēls / Рисунок 8
7. attēls / Рисунок 7
mm
ll
nn
ff
9. attēls /
Рисунок 9
1. pozīcija /
Положение 1
2. pozīcija
Положение 2
cc
11. attēls / Рисунок 11
10. attēls / Рисунок 10
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
hh
gg
ee
12. attēls /
Рисунок 12
ii
kk
jj
f
g
5
13. attēls / Рисунок 13
14. attēls / Рисунок 14
bb
aa
h
15. attēls / Рисунок 15
cc
d
16. attēls / Рисунок 16
6
e
t
17. attēls / Рисунок 17
18. attēls / Рисунок 18
19. attēls / Рисунок 19
20. attēls / Рисунок 20
rr
pp
qq
21. attēls / Рисунок 21
u
oo
j
k
22. attēls / Рисунок 22
23. attēls / Рисунок 23
r
t
7
LATVIEŠU
GALDA ZĀĢIS
DWE7491
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu
lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Dzinēja (ieejas) jauda
Dzinēja (izejas) jauda
Ātrums bez noslodzes
Asmens diametrs
Asmens iekšējais diametrs
Asmens biezums
Šķeļošā naža biezums
Griešanas dziļums 90° leņķī
Griešanas dziļums 45° leņķī
Garenzāģēšanas dziļums
Kopējie gabarīti
Svars
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
Drošinātāji
Eiropa
Apvienotā Karaliste
un Īrija
Apvienotā Karaliste
un Īrija
DWE7491-QS/GB
DWE7491-LX
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
230
1
2000
970
3800
250
30
2,2
2,3
77
55
825
710 x 650 x 450
28,1
115
1
1700
820
4800
250
30
2,2
2,3
77
55
825
710 x 650 x 450
28,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95,0
3,0
106,0
3,0
95,0
3,0
106,0
3,0
V
230 V instrumenti 10 ampēri,
barošanas avotā
230 V instrumenti 13 ampēri,
kontaktdakšās
115 V instrumenti 16 ampēri,
kontaktdakšās
PIEZĪME. Šo instrumentu paredzēts
pievienot barošanas avotam ar maksimālo
pieļaujamo sistēmas pretestību 0,25 Ω lietotāja
elektrobarošanas saskarnes punktā (sadales
blokā).
Lietotājam jāraugās, lai šis instruments būtu
pievienots tikai tādam barošanas avotam,
kas atbilst iepriekš minētajām prasībām. Ja
vajadzīgs, lietotājs var sazināties ar vietējo
elektroapgādes uzņēmumu, lai uzzinātu sistēmas
pretestību saskarnes punktā.
8
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
LATVIEŠU
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Vispārīgi drošības norādījumi
1. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra.
Nesakārtotā darba zonā un darbagaldos var
gūt ievainojumus.
2. Ņemiet vērā darba zonas vidi.
Apzīmē asas malas.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai.
Nelietojiet instrumentu mitros vai slapjos
apstākļos. Rūpējieties, lai darba zona būtu
labi apgaismota (250–300 luksi). Nelietojiet
instrumentu vietā, kur pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks, – t.i., viegli uzliesmojošu
šķidrumu vai gāzu tuvumā.
3. Aizsardzība pret elektriskās strāvas
triecienu.
DWE7491
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Nepieskarieties iezemētām virsmām
(piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem). Ekspluatējot instrumentu
smagos apstākļos (piemēram, lielā
mitrumā, kad rodas metāla saneši, u.c.),
elektrodrošību varētu uzlabot, pievienojot
izolējošu pārveidotāju vai ierīci ar zemējuma
jaudas slēdzi.
4. Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošām
personām.
Neļaujiet nepiederošām personām, īpaši
bērniem, aiztikt instrumentu vai pagarinājuma
vadu, un neļaujiet viņiem atrasties darba
zonā.
5. Novietojiet glabāšanā instrumentu, kas
netiek lietots.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.12.2013.
Drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Ekspluatējot
elektroinstrumentus, vienmēr jāievēro
drošības profilakses pasākumi, lai
samazinātu ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena un ievainojuma
risku, tostarp šādi:
Pirms šī instrumenta ekspluatācijas izlasiet
visus norādījumus un saglabājiet tos turpmākām
uzziņām.
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā
sausā, cieši noslēgtā un bērniem nepieejamā
vietā.
6. Nelietojiet instrumentu ar spēku.
Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
7. Lietojiet pareizo instrumentu.
Neizmantojiet mazus instrumentus darbiem,
kam paredzēti lielas noslodzes instrumenti.
Nelietojiet instrumentus mērķiem, kam tie
nav paredzēti, piemēram, nelietojiet ripzāģus,
lai zāģētu koku zarus vai pagales.
8. Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas, jo
tie var ieķerties kustīgajās detaļās. Strādājot
ārā, ieteicams lietot apavus ar neslīdošu zoli.
Valkājiet piemērotu galvassegu, lai apsegtu
garus matus.
9
LATVIEŠU
9. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Lietojiet
sejas vai putekļu masku, ja darba laikā
rodas putekļi vai lidojošas daļiņas. Ja šīs
daļiņas varētu būt ļoti karstas, valkājiet
arī karstumizturīgu priekšautu. Vienmēr
valkājiet ausu aizsargus. Vienmēr valkājiet
aizsargķiveri.
10. Pievienojiet putekļu savākšanas ierīci.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
obligāti tās pievienojiet un ekspluatējiet
pareizi.
11. Lietojiet vadu pareizi.
Lai vadu atvienotu no kontaktligzdas, to
nedrīkst raut. Netuviniet vadu karstumam,
eļļai un asām šķautnēm. Instrumentu
nedrīkst pārnēsāt, turot aiz vada.
12. Nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Ja iespējams, ar spailēm vai skrūvspīlēm
nostipriniet apstrādājamo materiālu. Tā ir
drošāk, nekā turēt ar roku, turklāt abas rokas
ir brīvas darbam ar instrumentu.
13. Nesniedzieties pārāk tālu.
Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru.
14. Apkopi instrumentiem veiciet rūpīgi.
Rūpējieties, lai griežņi būtu asi un tīri,
nodrošinot kvalitatīvāku un drošāku darbību.
Ievērojiet norādījumus par eļļošanu un
piederumu nomainīšanu. Regulāri pārbaudiet
instrumentus un, ja tie ir bojāti, nogādājiet
tos pilnvarotā remonta darbnīcā. Rūpējieties,
lai rokturi un slēdži vienmēr būtu sausi, tīri un
lai uz tiem nebūtu eļļas un smērvielas.
15. Atvienojiet instrumentu.
Ja instrumentu nelietojat, grasāties veikt
apkopi vai mainīt piederumus, piemēram,
asmeni, uzgali un griezni, atvienojiet
instrumentu no elektrotīkla.
16. Noņemiet regulēšanas atslēgas un
uzgriežņu atslēgas.
Izveidojiet sev paradumu vienmēr pārbaudīt,
vai pirms instrumenta ekspluatācijas visas
regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas
no instrumenta ir noņemtas.
17. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam tas ir obligāti jāizslēdz.
10
18. Lietojiet tādu pagarinājuma vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Pirms ekspluatācijas pārbaudiet
pagarinājuma vadu un, ja tas ir bojāts,
nomainiet pret jaunu. Ekspluatējot
instrumentu ārpus telpām, izmantojiet tikai
tādus pagarinājuma vadus, kas paredzēti
lietošanai ārpus telpām un ir attiecīgi marķēti.
19. Saglabājiet modrību.
Skatieties, ko jūs darāt. Rīkojieties saprātīgi.
Nestrādājiet ar instrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku vai alkohola ietekmē.
20. Pārbaudiet, vai nav bojātu detaļu.
Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet
instrumentu un barošanas vadu, vai tie
darbojas pareizi un veic tiem paredzētās
funkcijas. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas
ir pareizi savienotas un nav iestrēgušas, vai
detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits
apstāklis, kas varētu ietekmēt tā darbību.
Ja ir bojāts aizsargs vai kāda cita detaļa,
pilnvarotam apkopes centram jāparūpējas
par pareizu salabošanu vai nomaiņu, ja vien
šajā lietošanas rokasgrāmatā nav norādīts
citādi. Bojāti slēdži ir jānomaina pilnvarotam
apkopes centram. Instrumentu nedrīkst
ekspluatēt, ja to ar slēdzi nevar ne ieslēgt,
ne izslēgt. Remontu nedrīkst veikt paša
spēkiem.
BRĪDINĀJUMS! Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav
ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts
šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks.
21. Uzticiet instrumenta apkopi kvalificētam
speciālistam.
Šis elektroinstruments atbilst attiecīgajiem
drošības noteikumiem. Remontu drīkst veikt
tikai kvalificēti speciālisti, lietojot oriģinālās
rezerves daļas, jo operatoram to veikt ir
ārkārtīgi bīstami.
Papildu drošības noteikumi
galda zāģiem
• Neizmantojiet tādus zāģa asmeņus, kuri
ir biezāki vai kuru zobu platums ir mazāks
nekā šķeļošā naža biezums.
• Pārliecinieties, vai asmens griežas pareizajā
virzienā un vai tā zobi ir vērsti pret zāģa
galda priekšpusi.
LATVIEŠU
• Pirms darba sākšanas pārbaudiet visu
piestiprināto rokturu ciešumu.
• Pārbaudiet, vai asmens un atloki ir tīri un vai
uzmavas padziļinājumi atrodas pret asmeni.
Cieši pieskrūvējiet ass uzgriezni.
• Asmens ir regulāri jāasina, un tam jābūt
pareizi uzstādītam.
• Šķeļošajam nazim jābūt noregulētam
pareizajā attālumā no asmens — maksimāli
5 mm.
• Zāģi nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīts
augšējais un apakšējais aizsargs.
• Neviena ķermeņa daļa nedrīkst atrasties
asmens zāģēšanas līnijas ceļā. Jūs varat gūt
ievainojumus. Stāviet vienā vai otrā asmens
pusē.
• Pirms asmens nomaiņas vai apkopes
veikšanas atvienojiet zāģi no elektrotīkla.
• Apstrādājamā materiāla padošanai vienmēr
izmantojiet bīdstieni, kā arī raugieties, lai
zāģēšanas darba laikā rokas būtu vismaz
150 mm attālumā no asmens.
• Zāģi nedrīkst darbināt tīklā ar citu
spriegumu — jābūt tikai paredzētajam
spriegumam.
• Kamēr asmens darbojas, uz tā nedrīkst
uzklāt smērvielas.
• Nekad nesniedzieties pāri zāģa asmenim.
• Ja bīdstienis netiek izmantots, vienmēr
novietojiet to glabāšanai paredzētajā vietā.
• Nestāviet uz instrumenta.
• Transportējot zāģa asmens augšējai daļai
noteikti jābūt nosegtai, piemēram, ar
aizsargu.
• Nepārnēsājiet un netransportējiet
instrumentu, turot aiz aizsarga.
BRĪDINĀJUMS! Šis instruments
ir aprīkots ar īpaši konfigurētu
barošanas vadu (Y veida piederums).
Ja barošanas vads ir bojāts vai kā
citādi nederīgs, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai pilnvarota remonta
darbnīca.
• Ja galda starplika (aizsargplāksnīte) ir
nolietota vai bojāta, tā ir nekavējoties
jānomaina.
• Pārbaudiet, vai apstrādājamais
materiāls ir pareizi nostiprināts. Gariem
apstrādājamajiem materiāliem jābūt
novietotiem uz papildu atbalstiem.
• Zāģa asmeni nedrīkst spiest no sāniem.
• Nedrīkst zāģēt vieglmetālu. Instruments nav
paredzēts šādiem darbiem.
• Nelietojiet abrazīvas vai dimanta griezējripas.
• Nekādā gadījumā nedrīkst veidot
izgriezumus, gropēt vai rievot.
• Ja notiek negadījums vai instruments
sabojājas, nekavējoties izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no elektrotīkla.
Ziņojiet par bojājumu un uzstādiet
instrumentam nepārprotamus brīdinājumus,
lai neviens cits to neekspluatētu.
• Ja zāģējot asmens nosprūst pārmērīga
spiediena spēka dēļ, instruments ir
JĀIZSLĒDZ un jāatvieno no no elektrotīkla.
Atbrīvojiet zāģa asmeni no apstrādājamā
materiāla un pārbaudiet, vai tas brīvi griežas.
Ieslēdziet instrumentu un sāciet darbu no
jauna, bet šoreiz ar mazāku spēku.
• NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nezāģējiet kaudzē
saliktus materiālus, kā rezultātā varat zaudēt
kontroli pār instrumentu vai ciest no atsitiena.
Cieši nostipriniet visus materiālus.
ZĀĢA ASMEŅI
• Zāģējot koksni, instrumentam ir jāpievieno
piemērots putekļu savācējs.
• Zāģa asmens maksimālajam pieļaujamajam
ātrumam jābūt vienādam ar instrumenta
plāksnītē norādīto ātrumu bez noslodzes vai
arī lielākam par to.
• Nedrīkst lietot tādus zāģa asmeņus,
kuru izmēri neatbilst tehniskajos datos
norādītajiem. Nedrīkst lietot starplikas, lai
asmeni ievietotu vārpstā. Lietojiet tikai šajā
rokasgrāmatā norādītos asmeņus, kas
atbilst EN847-1 un ir paredzēti koksnei un
tamlīdzīgiem materiāliem.
• Pamēģiniet lietot īpaši veidotus troksni
mazinošus asmeņus.
• Neizmantojiet lielātruma (HS) tērauda zāģa
asmeņus.
• Neizmantojiet salūzušus vai bojātus zāģa
asmeņus.
• Izvēlieties pareizo zāģa asmeni zāģējamam
materiālam.
• Darbojoties ar zāģa asmeņiem un raupjiem
materiāliem, jāvalkā cimdi. Ja iespējams,
zāģa asmeņi jāpārnēsā tā turētājā.
11
LATVIEŠU
Atlikušie riski
Ekspluatējot zāģus, parasti pastāv arī šādi riski:
- ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir
šādi:
- dzirdes pasliktināšanās;
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2013 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
- negadījumu risks, ko izraisa rotējošā zāģa
asmens neredzamās daļas;
1 daļēji salikts instruments
- ievainojuma risks, mainot asmeni kailām
rokām;
1 pagriešanas leņķa mērinstruments
- pirkstu saspiešanas risks, atverot aizsargus;
- kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, zāģējot koksni, jo īpaši
ozolu, dižskābardi un MDF paneļus.
Troksni var izraisīt šādi faktori:
1 garenzāģēšanas ierobežotājs
1 zāģa asmens
1 salikts augšējais asmens aizsargs
1 aizsargplāksnīte
2 asmens uzgriežņu atslēgas
1 putekļu izvadatveres adapters
- zāģējamais materiāls;
1 lietošanas rokasgrāmata
- zāģa asmens veids;
1 izvērsts skats
- padeves jauda;
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
- instrumenta apkope.
Kaitīgus putekļus var izraisīt šādi faktori:
- nodilis zāģa asmens;
- ja putekļu savācēja gaisa plūsma ir mazāka
par 20 m/s;
- ja apstrādājamais materiāls netiek precīzi
padots.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1.–2. att.)
a. galds
b. asmens
c. garenzāģēšanas mērindikators
Apzīmējumi uz instrumenta
d. precīzas regulēšanas poga
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
e. sliedes bloķēšanas svira
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
f. asmens augstuma regulēšanas ripa
g. sagāzuma leņķa bloķēšanas svira
h. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
Valkājiet ausu aizsargus.
i. uzstādīšanas caurumi
Valkājiet acu aizsargus.
k. salikts asmens aizsargs
j. pagiiešanas leņķa mērinstruments
l. asmens aizsarga atlaišanas svira
Valkājiet elpceļu aizsarglīdzekļus.
Netuviniet rokas zāģēšanas zonai un
asmenim.
m. šķeļošais nazis
n. putekļu izvadatvere
o. aizsarga putekļu izvadatvere
p. aizsargplāksnīte
q. garenzāģēšanas ierobežotājs
Pārvietošanai piemērots punkts.
12
r. garenzāģēšanas ierobežotāja slēgsvira
LATVIEŠU
s. apstrādājamā materiāla atbalsts / šaurais
garenzāģēšanas ierobežotājs (attēlots
glabāšanas pozīcijā)
t. asmens uzgriežņu atslēgas
u. bīdstienis (attēlots glabāšanas pozīcijā)
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Galda zāģis DWE7491 ir paredzēts dažādu
materiālu, piemēram, koksnes imitācijas un
plastmasas, profesionālai garenzāģēšanai,
šķērszāģēšanai, zāģēšanai pagriešanas leņķī un
sagāzuma leņķī.
NELIETOJIET to metāla, betona paneļu un mūra
zāģēšanai.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šis galda zāģis ir profesionālai lietošanai
paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet
instrumentu mērķiem, kam tas nav
paredzēts.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Šim instrumentam ir dubulta izolācija
atbilstoši EN 61029, tāpēc nav jālieto
iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Ja ir jānomaina vads, tad šis remonts jāveic tikai
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
elektriķim.
Barošanas vada kontaktdakšas
nomaiņa (tikai Apvienotajai
Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Barošanas vada
kontaktdakšas uzstādīšana
115 V instrumentiem (tikai
Apvienotajai Karalistei un
Īrijai)
• Uzstādītajai kontaktdakšai jāatbilst BS
EN 60309 (BS4343), 16 ampēriem,
zemējuma kontakta 4. pozīcijai.
BRĪDINĀJUMS! Vada skavai vienmēr
jābūt pareizi un cieši piestiprinātai pie
vada apvalka.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots
šī instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos
datus). Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2;
maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzim jāatrodas izslēgtā
pozīcijā. Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
13
LATVIEŠU
Izņemšana no iepakojuma
• Uzmanīgi izņemiet zāģi no iepakojuma
materiāla.
• Instruments ir pilnībā salikts, izņemot to,
ka uz tā nav uzstādīts garenzāģēšanas
ierobežotājs un asmens aizsargs.
• Salieciet zāģi pilnībā saskaņā ar turpmāk
minētajām norādēm.
BRĪDINĀJUMS! Ja bīdstienis netiek
izmantots, vienmēr novietojiet to
glabāšanai tam paredzētajā vietā.
Zāģa asmens uzstādīšana
(1., 3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Jauna asmens zobi
ir ļoti asi un var būt bīstami.
BRĪDINĀJUMS! Zāģa asmens
ir JĀNOMAINA tā, kā norādīts
šajā sadaļā. Izmantojiet TIKAI
tādus zāģa asmeņus, kuri norādīti
tehniskajos datos. Ieteicams DT4226.
NEUZSTĀDIET citus zāģa asmeņus.
PIEZĪME. Šim instrumentam ir rūpnīcā uzstādīts
asmens.
1. Paceliet zāģa asmens asi visaugstākajā
pozīcijā, griežot asmens augstuma
regulēšanas ripu (f) pulksteņrādītāja virzienā.
2. Noņemiet aizsargplāksnīti (p). Sk. sadaļu
Aizsargplāksnītes uzstādīšana.
3. Ar uzgriežņu atslēgām atskrūvējiet ass
uzgriezni (v) un atloku (x), griežot pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, un noņemiet no
zāģa ass.
4. Uzlieciet zāģa asmeni uz vārpstas (w) tā,
lai asmens (b) zobi būtu vērsti uz leju pret
galda priekšpusi. Uzlieciet paplāksnes un
ass uzgriezni uz vārpstas un ar roku pēc
iespējas ciešāk pievelciet ass uzgriezni (v),
zāģa asmenim esot pret iekšējo paplāksni un
ārējam atlokam (x) esot pret asmeni. Atloka
daļai ar lielāko diametru ir jābūt pret asmeni.
14
Uz vārpstas un paplāksnēm nedrīkst būt
putekļu un netīrumu.
5. Lai vārpsta negrieztos, pievelkot ass
uzgriezni, nofiksējiet vārpstu ar asmens
uzgriežņu atslēgas (t) atvērto galu.
6. Ar ass uzgriežņu atslēgu pievelciet ass
uzgriezni (v), griežot to pulksteņrādītāja
virzienā.
7. Uzlieciet atpakaļ aizsargplāksnīti.
BRĪDINĀJUMS! Pēc asmens
nomaiņas vienmēr pārbaudiet
garenzāģēšanas ierobežotāja rādītāju
un asmens aizsargu.
Asmens aizsarga uzstādīšana
(1., 4. att.)
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr lietojiet
asmens aizsargu, zāģējot cauri
materiālam.
1. Paceliet zāģa asmens asi līdz maksimālajam
augstumam.
2. Uzstādiet asmens aizsargu, pavelkot
aizsarga atlaišanas sviru (l) un ievietojot
šķeļošo nazi (m), līdz ir redzama tā
apakšdaļa.
3. Atlaidiet sviru, pārbaudiet, vai spriegošanas
plāksnes ir pilnībā aizvērtas, un cieši
nospriegojiet šķeļošo nazi.
BRĪDINĀJUMS! Pirms galda zāģa
pievienošanas elektrotīklam vai tā
ekspluatācijas vienmēr pārbaudiet, vai
asmens aizsargs ir pareizi savietots
ar zāģa asmeni un ir pareizā attālumā
no tā. Ikreiz nomainot sagāzuma
leņķi, pārbaudiet savietojumu.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, NELIETOJIET
zāģi, ja asmens nav cieši nospriegots.
Ja šķeļošais nazis (m) ir pareizi savietots,
tas atrodas vienā līmenī ar asmeni gan galda
augšpusē, gan paša asmens augšpusē.
Lietojot taisnās malas vadīklu, asmenim (b)
ir jābūt savietotam ar šķeļošo nazi (m). Kad
elektrobarošana ir atvienota, sagāziet asmeni un
mainiet tā augstumu no viena gala līdz otram un
pārbaudiet, vai asmens aizsargs neļauj nevienā
pozīcijā asmenim saskarties.
BRĪDINĀJUMS! Lai darbs būtu drošs,
ir svarīgi pareizi uzstādīt un savietot
asmens aizsargu!
LATVIEŠU
ASMENS AIZSARGA NOŅEMŠANA (4. ATT.)
1. Pavelciet aizsarga atlaišanas sviru (l).
2. Paceliet asmens aizsargu (k).
Aizsargplāksnītes uzstādīšana
(5. att.)
1. Savietojiet aizsargplāksnīti (p), kā norādīts
5. attēlā, un ievietojiet izciļņus, kas atrodas
aizsargplāksnītes aizmugurē, galda
aizmugurē esošajos caurumos.
2. Pagrieziet bloķēšanas skrūvi (v v)
pulksteņrādītāja virzienā par 90°, lai
nofiksētu galda starpliku.
3. Aizsargplāksnītei ir četras regulēšanas
skrūves, ar ko var pacelt vai nolaist
aizsargplāksnīti. Ja aizsargplāksnīte ir pareizi
noregulēta, tās priekšpusei jābūt vienā
līmenī ar galda augšējo virsmu vai mazliet
zem tās, kā arī cieši nofiksētai. Savukārt
aizsargplāksnītes aizmugurei ir jābūt vienā
līmenī ar galda virsmu vai mazliet virs tās.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu
nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīta
aizsargplāksnīte. Ja aizsargplāksnīte
ir nolietota vai bojāta, tā ir
nekavējoties jānomaina.
AIZSARGPLĀKSNĪTES NOŅEMŠANA
1. Noņemiet aizsargplāksnīti (p), griežot
bloķēšanas skrūvi (v v) 90˚ pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.
3. Stumiet galvas atveres uz tapām un
pagrieziet ierobežotāju uz leju, līdz tas
atspiežas uz sliedēm.
4. Nofiksējiet ierobežotāju, aizverot priekšējo un
aizmugurējo slēgsviru (r) uz sliedēm.
Uzstādīšana uz darbagalda
(1. att.)
UZMANĪBU! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
ekspluatācijas galda zāģim ir jābūt
cieši uzstādītam uz stabilas virsmas.
UZMANĪBU! Pārbaudiet, vai virsma
ir pietiekami stabila, lai lieli materiāla
gabali neizraisītu zāģa apgāšanos.
Galda zāģim ir jābūt cieši uzmontētam.
Instrumenta pamatnē ir četras montāžas atveres
(i). Stingri ieteicams izmantot šīs atveres, lai
nostiprinātu galda zāģi pie darbagalda vai cita
nekustīga un izturīga rāmja.
1. Novietojiet zāģi 12,7 mm (1/2 collas)
kvadrātveida finiera gabala centrā.
2. Ar zīmuli atzīmējiet zāģa rāmī
esošo aizmugurējo montāžas atveru
atrašanās vietas (atstarpe starp tām ir
220 mm (8-5/8 collas). Pēc tam atzīmējiet
abas priekšējās 498,5 mm (19-5/8 collas)
montāžas atveres.
3. Noņemiet zāģi un atzīmētajās vietās izurbiet
9 mm (11/32 collas) lielus caurumus.
2. Ievietojiet uzgriežņu atslēgas atvērto galu
atverē (z), tad pavelciet aizsargplāksnīti
augšup un uz priekšu, lai varētu piekļūt
zāģa iekšpusei. NELIETOJIET zāģi, ja nav
uzstādīta aizsargplāksnīte.
4. Novietojiet zāģi uz četriem finierī izurbtajiem
caurumiem un NO APAKŠPUSES ievietojiet
četras 8 mm (5/16 collas) mašīnskrūves.
Augšpusē uzlieciet paplāksnes un
8 mm (5/16 collas) uzgriežņus. Cieši
pievelciet.
Garenzāģēšanas ierobežotāja
uzstādīšana (6. att.)
5. Lai skrūvju galviņas neskrāpētu virsmu, pie
kā ir piestiprināts zāģis, piestipriniet finiera
pamatnes apakšpusē divas kokmateriāla
atgriezuma strēmeles. Strēmeles var
pieskrūvēt ar kokskrūvēm no augšpuses tā,
lai neizspiestos cauri strēmeļu apakšpusei.
Garenzāģēšanas ierobežotāju var uzstādīt galda
zāģim divās pozīcijās labajā pusē (1. pozīcija:
0 mm – 62 cm [24,5 collas] garenzāģēšana,
2. pozīcija: 20,3 cm [8 collas] – 82,5 cm
[32,5 collas] garenzāģēšan) un vienā pozīcijā
kreisajā pusē.
6. Strādājot ar zāģi, nofiksējiet finiera pamatni
pie darbagalda ar "C" veida skavu.
1. Atbloķējiet garenzāģēšanas ierobežotāja
slēgsviras (r).
2. Turot ierobežotāju leņķī, savietojiet
ierobežotāja sliežu centrēšanas tapas
(priekšējo un aizmugurējo) (cc) ar
ierobežotāja galvas atverēm (dd).
15
LATVIEŠU
REGULĒŠANA
Asmens regulēšana (7. att.)
ASMENS SAVIETOŠANA (PARALĒLI PAGRIEŠANAS LEŅĶA SPRAUGAI)
BRĪDINĀJUMS! Sagriešanās risks.
Pārbaudiet asmeni 0˚ un 45˚ leņķī, lai
pārbaudītu, vai asmens nesaskaras
ar aizsargplāksnīti un tādējādi nerada
ievainojuma risku.
Ja šķiet, ka asmens nav pareizi savietots ar
pagriešanas leņķa spraugu galda virspusē, tas
ir jākalibrē. Lai savietotu asmeni un pagriešanas
leņķa spraugu, rīkojieties šādi.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
3. Atrodiet trīs mazās regulēšanas skrūves
(ll) līdzās aizsarga bloķēšanas rokturim
(mm). Šīs skrūves tiks izmantotas aizsarga
pozīcijas regulēšanai.
5. Novietojiet taisnās malas vadīklu uz galda
pret diviem asmens zobiem. Šķeļošais
nazis (m) nedrīkst pieskarties taisnās malas
vadīklai. Ja vajadzīgs, atskrūvējiet abas
lielākās bloķēšanas skrūves (nn).
6. Noregulējiet mazās regulēšanas skrūves
(ll), lai virzītu šķeļošo nazi atbilstīgi pozīcijai,
kas norādīta 5. darbībā. Novietojiet taisnās
malas vadīklu asmenim pretējā pusē un pēc
vajadzības atkārtojiet regulēšanu.
7. Viegli pievelciet abas lielākās bloķēšanas
skrūves (nn).
8. Novietojiet stūreni līdzeni pret šķeļošo nazi,
lai pārbaudītu, vai šķeļošais nazis ir vertikāli
un vienā līnijā ar asmeni.
9. Ja vajadzīgs, ar mazajām regulēšanas
skrūvēm novietojiet šķeļošo nazi vertikāli,
izmantojot stūreni.
10. Atkārtojiet 5. un 6. darbību, lai pārbaudītu
šķeļošā naža pozīciju.
11. Pilnībā pievelciet abas lielākās bloķēšanas
skrūves (nn).
1. Ar 6 mm uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet
aizmugurējā grozāmā kronšteina
stiprinājumus (ff), kas atrodas galda
apakšpusē, tā, lai kronšteins varētu kustēties
no viena sāna uz otru.
Paralēlā regulēšana (1., 9.,
15. att.)
2. Noregulējiet kronšteinu, līdz asmens ir
paralēli pagriešanas leņķa mērinstrumenta
spraugai.
Lai darbu paveiktu kvalitatīvi, asmenim jāatrodas
paralēli garenzāģēšanas ierobežotājam. Šis
elements ir noregulēts rūpnīcā. Lai noregulētu:
3. Pievelciet aizmugurējā grozāmā kronšteina
stiprinājumus līdz 110–120 in-lbs (12,5–
13,6 Nm).
IEROBEŽOTĀJA 1. POZĪCIJAS REGULĒŠANA
ASMENS AUGSTUMA REGULĒŠANA (1. ATT.).
Asmeni var pacelt un nolaist, griežot asmens
augstuma regulēšanas ripu (f).
Zāģējot materiālu, trim augšējiem asmens
zobiem tikai nedaudz jābūt izzāģētiem cauri tā
augšējai virsmai. Tādējādi materiāla zāģēšanā
tiks izmantots maksimālais zāģa zobu skaits,
nodrošinot visoptimālāko rezultātu.
Asmens aizsarga / šķeļošā
naža savietošana ar asmeni
(8. att.)
1. Noņemiet aizsargplāksnīti. Sk. sadaļu
Aizsargplāksnītes noņemšana.
2. Paceliet asmeni līdz pilnam zāģēšanas
dziļumam un 0° sagāzuma leņķim.
16
1. Uzstādiet ierobežotāju 1. pozīcijā un
atbrīvojiet sliedes bloķēšanas sviru (e).
Atrodiet abas centrēšanas tapas (cc), kas
balsta ierobežotāju pret priekšējām un
aizmugurējām sliedēm.
2. Atskrūvējiet aizmugurējās centrēšanas
tapas skrūvi un noregulējiet ierobežotāja
pozīciju ierobā, līdz ierobežotāja priekšpuse
ir paralēli asmenim. Pārbaudiet pozīciju
no ierobežotāja priekšpuses līdz asmens
priekšpusei un aizmugurei.
3. Pievelciet centrēšanas tapas skrūvi un
atkārtojiet šo darbību asmens kreisajā pusē.
4. Pārbaudiet garenzāģēšanas mērindikatora
regulējumu (10. att.).
LATVIEŠU
IEROBEŽOTĀJA 2. POZĪCIJAS REGULĒŠANA
1. Lai savietotu ierobežotāja 2. pozīcijas
centrēšanas tapas (cc), 1. pozīcijas tapām
ir jābūt savietotām; sk. sadaļu Ierobežotāja
1. pozīcijas regulēšana.
3. Pievelciet sešstūru stieni (hh), līdz
bloķēšanas sistēmas atspere ir nospriegota,
izveidojot vajadzīgo sliedes bloķēšanas
sviras nospriegojumu. No jauna pieskrūvējiet
pretuzgriezni pret sešstūru stieni.
2. Atskrūvējiet 2. pozīcijas tapas, tad,
izmantojot asmens uzgriežņu atslēgu atveres
kā savietošanas vadīklas, savietojiet tapas
(15. att.).
4. Apvērsiet zāģi otrādi un pārbaudiet, vai
ierobežotājs nekustas, ja bloķēšanas svira ir
nofiksēta. Ja ierobežotājs kustas, pievelciet
atsperi vēl vairāk.
3. Pievelciet centrēšanas tapas (priekšējo un
aizmugurējo).
Garenzāģēšanas mērindikatora
regulēšana (10. att.)
1. Atbloķējiet sliedes bloķēšanas sviru (e).
2. Iestatiet asmeni 0° sagāzuma leņķī un bīdiet
ierobežotāju uz iekšu, līdz tas pieskaras
asmenim.
3. Nobloķējiet sliedes bloķēšanas sviru.
4. Atskrūvējiet garenzāģēšanas mērindikatora
skrūves (ee) un iestatiet garenzāģēšanas
mērindikatoru pret nulles (0) atzīmi. No jauna
pievelciet garenzāģēšanas mērindikatora
skrūves. Dzeltenā garenzāģēšanas
mērindikatora (augšējā) rādījums ir pareizs
tikai tad, ja ierobežotājs ir uzstādīts asmens
labajā pusē un atrodas 1. pozīcijā (0–62 cm
[24,5 collas] garenzāģēšana), bet ne 82,5 cm
(32,5 collas) garenzāģēšanas pozīcijā. Baltā
garenzāģēšanas mērindikatora (apakšējā)
rādījums ir pareizs tikai tad, ja ierobežotājs
ir uzstādīts asmens labajā pusē un atrodas
2. pozīcijā (20,3 cm [8 collas]) – 82,5 cm
(32,5 collas) garenzāģēšana).
Garenzāģēšanas mērindikatora rādījums ir
pareizs tikai tad, ja ierobežotājs ir uzstādīts
asmens labajā pusē.
Sliedes bloķētāja regulēšana
(1., 11. att.)
Sliedes bloķētājs ir iestatīts rūpnīcā. Ja to ir
vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
1. Nofiksējiet sliedes bloķēšanas sviru (e).
2. Atskrūvējiet pretuzgriezni (gg) zāģa
apakšpusē.
Sagāzuma leņķa aiztura un
rādītāja regulēšana (12. att.)
1. Pilnībā paceliet zāģi, griežot asmens
augstuma regulēšanas ripu (f)
pulksteņrādītāja virzienā, līdz tā atduras.
2. Atbloķējiet sagāzuma leņķa bloķēšanas sviru
(g), spiežot to augšup un pa labi. Atskrūvējiet
sagāzuma leņķa aiztura skrūvi (jj).
3. Novietojiet stūreni līdzeni pret galda virspusi
un pret asmeni starp zobiem. Sagāzuma
leņķa bloķēšanas svirai ir jābūt atbloķētā vai
augstākajā pozīcijā.
4. Ar sagāzuma leņķa bloķēšanas sviru
noregulējiet sagāzuma leņķi, līdz tas ir
līdzeni pret stūreni.
5. Pievelciet sagāzuma leņķa bloķēšanas sviru,
spiežot to lejup.
6. Pagrieziet sagāzuma leņķa aiztura izcilni
(ii), līdz tas cieši saskaras ar gultņu bloku.
Pievelciet sagāzuma leņķa aiztura skrūvi (jj).
7. Pārbaudiet sagāzuma leņķa skalu. Ja
rādītājs neatrodas pret 0° atzīmi, atskrūvējiet
rādītāja skrūvi (kk) un pārvietojiet rādītāju,
līdz tā rādījums ir pareizs. No jauna
pievelciet rādītāja skrūvi.
8. Atkārtojiet minēto 45° leņķī, bet neregulējiet
rādītāju.
Pagriešanas leņķa
mērinstrumenta regulēšana
(1. att.)
Lai noregulētu pagriešanas leņķa mērinstrumentu
(j), atskrūvējiet rokturi, iestatiet vajadzīgajā leņķī
un pievelciet rokturi.
Ķermeņa un roku novietojums
Galda zāģa ekspluatācijas laikā pareizi novietojot
ķermeni un rokas, zāģēšanas darbu var paveikt
vieglāk, daudz precīzāk un drošāk.
17
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS!
• Rokas nedrīkst turēt zāģēšanas
vietas tuvumā.
• Rokām vienmēr jāatrodas vismaz
150 mm attālumā no asmens.
• Nesakrustojiet rokas.
• Cieši stāviet uz grīdas un saglabājiet
pienācīgu līdzsvaru.
Pirms ekspluatācijas
BRĪDINĀJUMS!
• Uzstādiet piemērotu zāģa asmeni.
Nedrīkst lietot pārāk nolietotus zāģa
asmeņus. Maksimālais instrumenta
rotācijas ātrums nedrīkst pārsniegt
asmens rotācijas ātrumu.
• Nezāģējiet ļoti mazus materiāla
gabaliņus.
• Zāģējot asmenim jākustas brīvi.
Nespiediet pārāk spēcīgi.
• Pirms zāģēšanas nogaidiet, līdz
dzinējs darbojas ar pilnu jaudu.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Lietotājiem Apvienotajā Karalistē jāiepazīstas
ar „1974. gada kokapstrādes darbagaldu
noteikumiem” un visiem to turpmākiem
grozījumiem.
Instrumentam jābūt novietotam tā, lai galda
augstums un stabilitāte atbilstu ergonomikas
prasībām. Instrumenta atrašanās vieta jāizraugās
tāda, kas operatoram ir labi pārredzama un kurā
viņam ir pietiekami daudz brīvas vietas visapkārt
instrumentam, lai varētu netraucēti apstrādāt
materiālus.
18
Lai mazinātu vibrācijas iedarbību, raugieties,
lai apkārtējā temperatūra nebūtu pārāk zema,
instruments un piederumi būtu labā darba kārtībā
un apstrādājamā materiāla izmērs atbilstu
instrumenta prasībām.
BRĪDINĀJUMS!
• Vienmēr ievērojiet šos drošības
norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
• Instrumentam jābūt novietotam tā,
lai galda augstums un stabilitāte
atbilstu ergonomikas prasībām.
Instrumenta atrašanās vieta
jāizraugās tāda, kas operatoram
ir labi pārredzama un kurā viņam
ir pietiekami daudz brīvas vietas
visapkārt instrumentam, lai varētu
netraucēti apstrādāt materiālus.
• Uzstādiet piemērotu zāģa asmeni.
Nedrīkst lietot pārāk nolietotus
asmeņus. Maksimālais instrumenta
rotācijas ātrums nedrīkst pārsniegt
asmens rotācijas ātrumu.
• Nezāģējiet ļoti mazus materiāla
gabaliņus.
• Zāģējot asmenim jākustas brīvi.
Nespiediet pārāk spēcīgi.
• Pirms zāģēšanas nogaidiet, līdz
dzinējs darbojas ar pilnu jaudu.
• Pārbaudiet visu bloķēšanas kloķu
un rokturu ciešumu.
• Ja zāģis ir pievienots
elektrobarošanas avotam, nedrīkst
tuvināt rokas asmens ceļam.
• Ar zāģi nedrīkst zāģēt, veicot
brīvroku darbības!
• Nedrīkst zāģēt sarieztus, saliektus
vai bļodveida materiālus. Ir jābūt
vismaz vienai taisnai un gludai
malai, ko virzīt gar garenzāģēšanas
vai leņķzāģēšanas ierobežotāju.
• Lai neizraisītu atsitienu, gari
materiāli vienmēr ir jānostiprina.
• Skaidas, kas atrodas ap asmeni,
nedrīkst notīrīt, kamēr asmens
joprojām griežas.
LATVIEŠU
Ieslēgšana un izslēgšana
(13. att.)
Galda zāģa ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim (h)
ir vairākas priekšrocības:
• nulles sprieguma funkcija — ja kāda iemesla
dēļ barošana tiek atvienota, slēdzis ir speciāli
jāieslēdz no jauna;
• lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet zaļo
iedarbināšanas pogu;
• lai izslēgtu instrumentu, nospiediet sarkano
apturēšanas pogu.
Garenzāģēšanas ierobežotāja
darbība (14.–16. att.)
SLIEDES BLOĶĒŠANAS SVIRA
Ar sliedes bloķēšanas sviru (e) nofiksē
ierobežotāju, lai tas zāģējot nekustētos. Lai
nofiksētu sliedes bloķēšanas sviru, spiediet to
lejup un uz zāģa aizmuguri. Lai atlaistu, velciet to
augšup un uz zāģa priekšpusi.
PIEZĪME. Garenzāģēšanas laikā vienmēr
nofiksējiet sliedes bloķēšanas sviru.
ZĀĢA GALDA PAGARINĀJUMS MATERIĀLA
ATBALSTAM / ŠAURAIS GARENZĀĢĒŠANAS
IEROBEŽOTĀJS
Galda zāģis ir aprīkots ar zāģa galda
pagarinājumu materiāla atbalstam, lai balstītu
materiālu, kas sniedzas pāri zāģa galda malai.
Lai lietotu šauro garenzāģēšanas ierobežotāju
materiāla balsta pozīcijā, pagrieziet to prom no
glabāšanas pozīcijas, kā norādīts 15. attēlā,
un iestumiet tapas apakšējās spraugās (aa)
ierobežotāja abos galos.
Lai šauro garenzāģēšanas ierobežotāju lietotu
šaurās garenzāģēšanas pozīcijā, iespiediet tapas
augšējās spraugās (bb) ierobežotāja abos galos.
Šis piederums izveido par 51 mm (2 collas)
lielāku brīvu vietu līdz asmenim. Sk. 16. attēlu.
PIEZĪME. Strādājot virs galda, ievelciet zāģa
galda pagarinājumu materiāla atbalstam
vai noregulējiet līdz šaurā garenzāģēšanas
ierobežotāja pozīcijai.
PRECĪZAS REGULĒŠANAS POGA
Ar precīzas regulēšanas pogu (d) var smalkāk
noregulēt ierobežotāju. Pirms regulēšanas
sliedes bloķēšanas svirai ir jābūt augstākajā vai
atbloķētā pozīcijā.
GARENZĀĢĒŠANAS MĒRINDIKATORS
Garenzāģēšanas mērindikators ir jānoregulē,
lai garenzāģēšanas ierobežotājs pareizi
darbotos, ja lietotājs nomaina biezu iegriezuma
asmeni pret plānu un otrādi. Garenzāģēšanas
mērindikatora rādījums ir pareizs tikai 1. pozīcijā
(0–61 cm), tomēr, ja 1. pozīcijā lietojat šauro
garenzāģēšanas ierobežotāju, pieskaitiet
vēl 5,08 cm. Sk. sadaļu Garenzāģēšanas
mērindikatora regulēšana, kas iekļauta iedaļā
Salikšana.
PAMATA ZĀĢĒŠANAS DARBI
Garenzāģēšana (1., 2., 17.,
18. att.)
BRĪDINĀJUMS! Asas malas.
1. Iestatiet asmeni 0° leņķī.
2. Nofiksējiet garenzāģēšanas ierobežotāja
slēgsviru (r) (1. att.).
3. Paceliet asmeni, līdz tas atrodas aptuveni
3 mm augstāk par apstrādājamā materiāla
augšmalu. Ja vajadzīgs, noregulējiet augšējā
asmens aizsarga augstumu.
4. Noregulējiet ierobežotāja pozīciju; sk. sadaļu
Garenzāģēšanas ierobežotāja darbība.
5. Turiet materiālu līdzeni uz galda un pret
ierobežotāju. Netuviniet apstrādājamo
materiālu asmenim.
6. Netuviniet abas rokas asmens ceļam
(17. att.).
7. Ieslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz zāģa
asmens darbojas ar pilnu jaudu.
8. Lēnām virziet materiālu zem aizsarga, turot
to cieši piespiestu pie garenzāģēšanas
ierobežotāja. Ļaujiet asmens zobiem zāģēt
un nestumiet materiālu asmenī. Asmens
ātrumam jābūt nemainīgam.
9. Strādājot tuvu asmenim, vienmēr jāizmanto
bīdstienis (u) (18. att.).
10. Pabeidzot zāģēšanu, izslēdziet instrumentu,
nogaidiet, līdz zāģa asmens pārstāj
kustēties, un izņemiet apstrādāto materiālu.
BRĪDINĀJUMS!
• Nekādā gadījumā nestumiet un
neturiet rokās brīvo vai nozāģēto
apstrādājamā materiāla galu.
• Nedrīkst zāģēt pārāk mazus
materiālus.
19
LATVIEŠU
• Zāģējot gareniski mazus
materiālus, jālieto bīdstienis.
Zāģēšana sagāzuma leņķī
(1. att.)
Putekļu novadīšana (1. att.)
2. Iestatiet vajadzīgo leņķi, griežot un spiežot
sviru lejup un pa kreisi, lai nofiksētu.
Instrumenta aizmugurē atrodas putekļu
izvadatvere (n), kas piemērota lietošanai
ar putekļu savākšanas aprīkojumu, kam ir
57/65 mm sprauslas. Instrumenta komplektācijā
ir pārejas ports, lai varētu pievienot savākšanas
sprauslas 34-40 mm diametrā.
3. Rīkojieties tāpat, kā aprakstīts sadaļā par
garenzāģēšanu.
Asmens aizsargam arī ir putekļu izvadatvere
sprauslām 35 mm diametrā.
Šķērszāģēšana un sagāzuma
leņķa šķērszāģēšana
• Visu zāģēšanas darbu laikā jāpievieno
paredzētā putekļu savākšanas ierīce
atbilstoši attiecīgiem noteikumiem par
putekļu emisiju.
1. Iestatiet vajadzīgo sagāzuma leņķi, griežot
un spiežot sviru (g) augšup un pa labi.
1. Noņemiet garenzāģēšanas ierobežotāju un
vajadzīgajā spraugā ievietojiet pagriešanas
leņķa mērinstrumentu.
2. Nobloķējiet pagriešanas leņķa
mērinstrumentu 0° leņķī.
3. Rīkojieties tāpat, kā aprakstīts sadaļā par
garenzāģēšanu.
Zāģēšana pagriešanas leņķī
(1. att.)
1. Iestatiet pagriešanas leņķa mērinstrumentu
(j) vajadzīgajā leņķī.
PIEZĪME. Apstrādājamais materiāls ir cieši
jātur pret pagriešanas leņķa mērinstrumenta
priekšpusi.
2. Rīkojieties tāpat, kā aprakstīts sadaļā par
garenzāģēšanu.
Kombinētā leņķzāģēšana
Tas ir pagriešanas leņķa un sagāzuma
apvienojums. Iestatiet vajadzīgo sagāzuma leņķi
un rīkojieties tāpat, kā aprakstīts sadaļā par
šķērszāģēšanu pagriešanas leņķī.
Atbalsts gariem materiāla
gabaliem
• Gari materiāli ir jāatbalsta.
• Lai to gali nenokristu, materiāli jāatbalsta,
izmantojot jebkurus parocīgus līdzekļus,
piemēram, kokzāģēšanas steķus vai
tamlīdzīgi.
20
• Putekļu savākšanas šļūtenei, ko izmantojat,
jābūt piemērotai veicamajam darbam un
zāģējamam materiālam. Šļūtenei ir pareizi
jāveic apkope.
• Ievērojiet, ka mākslīgie materiāli, piemēram,
skaidu plāksne vai MDF paneļi zāģējot rada
vairāk putekļu daļiņu nekā dabīga koksne.
Glabāšana (21.–23. att.)
1. Piestipriniet bīdstieni (u) pie ierobežotāja.
2. Noņemiet asmens aizsargu. Sk. sadaļu
Asmens aizsarga noņemšana. Uzāķējiet
asmens aizsarga priekšpusi uz kronšteina
un stumiet aizsarga aizmuguri turētājā tā,
kā norādīts, tad nofiksējiet sviru, griežot to
pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
3. Ievietojiet asmens uzgriežņu atslēgas (t)
kabatā, līdz dzeltenā poga ievietojas atverē;
sk. 23. attēlu.
4. Ievietojiet pagriešanas leņķa mērinstrumenta
virzošo sliedi kabatā, tad pagrieziet un
nofiksējiet vietā. Novietojiet pagriešanas
leņķa mērinstrumenta pagarinājumu
augšupvērstā pozīcijā, lai izvairītos no
saskaršanās.
5. Satiniet vadu tam paredzētajā vietā (oo).
6. Ierobežotāja glabāšanai iespiediet
apstrādājamā materiāla atbalstu glabāšanas
pozīcijā. Noņemiet ierobežotāju nost no
sliedēm. No jauna piestipriniet ierobežotāju
otrādi apvērstā pozīcijā zāģa kreisajā pusē;
sk. 22. attēlu. NEUZĀĶĒJIET centrēšanas
spraugas uz kreisās puses ierobežotāja
centrēšanas skrūvēm. Šīs skrūves tiek
ievietotas ierobežotāja klīrensa kabatā,
kā norādīts. Aizveriet un nofiksējiet
garenzāģēšanas ierobežotāja slēgsviras (r).
LATVIEŠU
Transportēšana
• Pārnēsājiet instrumentu, turot aiz īpaši šim
nolūkam paredzētajiem rokturiem (ww);
sk. 1. attēlu.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu drīkst
transportēt, ja ir uzstādīts tā augšējais
asmens aizsargs.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
Eļļošana (20. att.)
Dzinējs un gultņi nav jāeļļo. Ja asmens
pacelšana un nolaišana vairs nepadodas viegli,
notīriet un ieziediet augstuma regulēšanas
skrūves:
1. Atvienojiet zāģi no elektrobarošanas avota.
2. Pagrieziet zāģi uz sāniem.
3. Notīriet un ieeļļojiet augstuma regulēšanas
skrūves vītnes (pp) zāģa apakšpusē, kā
norādīts 20. attēlā. Lietojiet universālu
smērvielu.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta
detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla,
nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai
citas asas ķīmiskas vielas. Šīs
ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu
materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, regulāri notīriet
galda virsmu.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, regulāri iztīriet
putekļu savākšanas sistēmu.
Pirms zāģa ekspluatācijas ir jāuzstāda atpakaļ
asmens aizsargs (k) un aizsargplāksnīte.
Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet augšējo
un apakšējo asmens aizsargu, kā arī putekļu
izvadatveri, vai tie darbojas pareizi. Raugieties,
lai kādu no tiem nenosprostotu skaidas, putekļi
vai apstrādājamā materiāla fragmenti.
Ja starp zāģa asmeni un aizsargiem iestrēguši
apstrādājamā materiāla fragmenti, atvienojiet
instrumentu no elektrotīkla un ievērojiet
sadaļā Zāģa asmens uzstādīšana sniegtos
norādījumus. Iztīriet iestrēgušo materiālu un no
jauna uzstādiet zāģa asmeni.
Ventilācijas atveres nedrīkst būt nosprostotas, un
korpuss ir regulāri jātīra ar mīkstu lupatiņu.
Tīrīšana (1., 19. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
tīrīšanas izslēdziet instrumentu
un atvienojiet to no barošanas
avota. Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
Regulāri iztīriet putekļu savākšanas sistēmu:
1. Atvienojiet zāģi no elektrotīkla.
2. Novietojiet zāģi uz sāniem, lai var piekļūt
instrumenta apakšpusei — atvērtajai daļai.
3. Atveriet putekļu nodalījuma vāciņu (qq), kā
norādīts 19. attēlā, atskrūvējot abas skrūves
un tad nospiežot sānu skavas (rr). Iztīriet
sakrājušos putekļus un nofiksējiet vāciņu,
līdz galam uzstumjot sānu skavas vietā, tad
pievelkot bloķēšanas skrūves.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
21
LATVIEŠU
Nomainiet asmens aizsargu, kad tas ir nolietots.
Lai uzzinātu sīkāku informāciju par asmens
aizsarga nomaiņu, sazinieties ar vietējo DEWALT
apkopes centru.
ZĀĢA ASMEŅI JĀIZMANTO VIENĪGI klusinātie
250 mm zāģa asmeņi ar 30 mm iekšējo diametru.
Asmens nominālajam ātrumam jābūt vismaz
5000 apgr./min. Nekādā gadījumā nelietojiet
asmeņus ar mazāku diametru, jo aizsargs
nenodrošina pret tiem pienācīgu aizsardzību.
ASMENS APRAKSTS
DARBA VEIDS
DIAMETRS ZOBI
Būvniecības zāģa asmeņi (ātrā
garenzāģēšana)
Universāls
250 mm
24
Smalka šķērszāģēšana
250 mm
40
Kokapstrādes zāģa asmeņi (zāģē vienmērīgi
un tīri)
Smalka šķērszāģēšana
250 mm
60
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
22
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА
DWE7491
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Мощность электродвигателя (входная)
Мощность электродвигателя (выходная)
Число оборотов без нагрузки
Диаметр пильного диска
Диаметр посадочного отверстия
Толщина пильного диска
Толщина расклинивающего ножа
Глубина реза под углом 90°
Глубина реза под углом 45°
Продольный рез
Общие габариты
Вес
LPA (звуковое давление)
KPA (погрешность измерения звукового давления)
LWA (акустическая мощность)
KWA (погрешность измерения акустической мощности)
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы max
0,25 Ом в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только к
системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Вт
Вт
об/мин.
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
кг
DWE7491-QS/GB
230
1
2000
970
3800
250
30
2,2
2,3
77
55
825
710 x 650 x 450
28,1
DWE7491-LX
115
1
1700
820
4800
250
30
2,2
2,3
77
55
825
710 x 650 x 450
28,1
дБ(А)
дБ(А)
дБ(А)
дБ(А)
95,0
3,0
106,0
3,0
95,0
3,0
106,0
3,0
В
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Острые кромки!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWE7491
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.12.2013
24
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование
данным инструкциям позволит
снизить вероятность
возникновения пожара, поражения
электрическим током и получения
травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно
прочтите настоящие инструкции
и сохраните их для последующего
использования.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила
безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защищайте себя от поражения
электрическим током.
Во время работы не прикасайтесь
к зазёмленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надёжно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Инструмент будет работать лучше и
безопаснее при нагрузке, на которую он
рассчитан.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов.
Не используйте электроинструменты,
не предназначенные для данного типа
работ, например, дисковые пилы для
резки сучьев или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне
помещений рекомендуется надевать
обувь на нескользящей подошве.
Используйте соответствующий
головной убор, чтобы спрятать длинные
волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда
надевайте защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжён
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки за
кабель. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высокой
температуры, масла и держите вдали
от острых предметов и углов. Никогда
не переносите электроинструмент,
держа его за кабель.
12. Обеспечивайте безопасность при
работе.
По возможности используйте
струбцины или тиски для фиксации
обрабатываемой детали. Это более
безопасно, чем прижимать заготовку
руками, и позволяет освободить обе руки
для управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключайте электроинструмент.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей,
таких как пильные диски, сверла
и фрезы, всегда отключайте
электроинструмент от источника
питания.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
Перед подключением к источнику
питания убедитесь, что инструмент
выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Повреждённые
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
26
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей
или приспособлений,
а также выполнение данным
инструментом любых видов
работ, не рекомендованных
в данном руководстве по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьёзной
травмы пользователя.
Дополнительные правила
безопасности при работе
распиловочными пилами
• Не используйте пильные диски, толщина
которых больше, или ширина зуба
меньше толщины расклинивающего
ножа.
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении, а зубья
направлены в сторону передней части
пилы.
• Перед началом каждой операции
проверяйте, что все зажимные рукоятки
надёжно затянуты.
• Убедитесь, что все диски и фланцы
чистые, а стороны втулки с накаткой
расположены вплотную к диску.
Затяните с усилием гайку распорного
кольца.
• Следите, чтобы пильный диск оставался
остро заточенным и правильно
установленным.
• Убедитесь, что разделитель установлен
на правильном расстоянии от диска – не
более 5 мм.
• Ни в коем случае не работайте пилой,
если не установлены нижний и верхний
защитные кожухи.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Следите, чтобы ни одна часть тела
не оказалась на одной линии с диском.
В противном случае, повышается риск
получения травмы. Стойте с любой
стороны от пильного диска.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• При подаче заготовки всегда
используйте толкатель и следите за
тем, чтобы в ходе резания Ваши руки
находились на расстоянии не менее
150 мм от пильного диска.
• Не пытайтесь подключать инструмент
к какому-либо источнику питания, кроме
сети с обозначенным напряжением.
• Не наносите смазку на пильный диск во
время его вращения.
• Во время работы не пытайтесь
достать что-либо за пильным диском.
• Всегда держите неиспользуемый
толкатель в предназначенном для него
месте.
• Не становитесь на верхнюю
поверхность инструмента.
• Во время транспортировки убедитесь,
что верхняя часть пильного диска
закрыта, например, защитным кожухом.
• Не держите и не переносите
инструмент за защитный кожух.
ВНИМАНИЕ: Данный инструмент
оборудован электрическим
кабелем специальной
конфигурации (принадлежность
типа Y). Замена повреждённого
или неисправного кабеля
должна производиться только
на заводе-изготовителе или
в авторизованном сервисном
центре DEWALT.
• Не используйте абразивные или
алмазные режущие диски.
• Не допускается выполнение пазов,
выборки и канавок.
• В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и выньте
вилку кабеля из розетки электросети.
Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить
использование повреждённого
инструмента другими пользователями.
• При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия
подачи в процессе распила, ВСЕГДА
выключайте инструмент и отключайте
его от источника питания. Удалите
заготовку и убедитесь, что пильный
диск вращается свободно. Снова
включите инструмент и начните новый
распил с уменьшенным усилием подачи.
• НИКОГДА не пытайтесь распилить
несколько не скреплённых между
собой заготовок одновременно; это
может привести к потери контроля
или возникновению обратного удара.
Надёжно закрепляйте все заготовки.
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ
• При распиловке древесины
всегда подсоединяйте пилу
к соответствующему устройству
пылеудаления.
• Максимально допустимая частота
вращения пильного диска должна
соответствовать или превышать
частоту вращения на холостом ходу,
обозначенную на информационной
табличке инструмента.
• Не оказывайте боковое давление на
пильный диск.
• Не допускается использование
пильных дисков, размеры которых
не соответствуют размерам,
указанным в разделе «Технические
Характеристики». Не используйте
никаких монтажных элементов при
установке пильного диска на шпиндель.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, предназначенные
для дерева и подобных материалов
и соответствующие стандарту
EN847-1.
• Никогда не используйте для резания
легких сплавов. Данный инструмент не
предназначен для подобных операций.
• Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
• Изношенная или повреждённая пластина
для пропила подлежит немедленной
замене.
• Обеспечьте надёжную фиксацию
обрабатываемой заготовки. Всегда
используйте дополнительную опору для
длинных заготовок.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали.
• Не используйте треснувшие или
повреждённые диски.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед вводом в эксплуатацию,
внимательно прочтите данное
руководство
• Убедитесь, что выбранный Вами
пильный диск соответствует типу
разрезаемого материала.
Используйте средства защиты
органов слуха
• Всегда надевайте защитные
перчатки при захвате пильных дисков
и неотшлифованных заготовок. По
возможности храните пильные диски
в футлярах.
Надевайте защитные очки
Остаточные риски
Надевайте респиратор.
Следующие риски являются характерными
при использовании пил:
- Травмы в результате касания
вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
- Ухудшение слуха.
- Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
- Риск получения травмы при смене
пильного диска голыми руками.
- Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
- Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
На образование шума влияют следующие
факторы:
- вид разрезаемого материала
- тип пильного диска
- прилагаемое усилие
- техническое состояние инструмента
На степень запыленности влияют следующие
факторы:
Держите руки на расстоянии от
области распила и диска.
Место захвата для переноски.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Частично собранная настольная пила
1 Направляющая
1 Угловой упор
1 Пильный диск
1 Сборный узел верхнего защитного кожуха
пильного диска
1 Пластина для пропила
2 Гаечных ключа для установки диска
1 Переходник для пылесоса
1 Руководство по эксплуатации
- изношенность пильного диска
1 Чертёж инструмента в разобранном виде
- скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства ниже 20 м/с
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
- неточная подача заготовки
28
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1–2)
a. Стол
b. Пильный диск
c. Указатель шкалы направляющей
d. Регулятор тонкой настройки
e. Зажимной рычаг фиксатора штанг
f. Поворотная рукоятка регулировки высоты
диска
g. Рычаг установки угла наклона
h. Клавиша пускового выключателя
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте
данный инструмент только по
назначению.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
i. Монтажные отверстия
Электробезопасность
j. Угловой упор
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
k. Сборный узел защитного кожуха пильного
диска
l. Рычаг блокировки защитного кожуха
m. Расклинивающий нож
n. Отверстие пылеотвода
o. Отверстие пылеотвода защитного кожуха
p. Пластина для пропила
q. Направляющая
r. Фиксатор направляющей
s. Опора для заготовки/узкая направляющая
(изображена в положении хранения)
t. Гаечные ключи для установки диска
u. Толкатель (изображён в положении
хранения)
НАЗНАЧЕНИЕ
Настольная пила DWE7491 предназначена
для выполнения профессиональных операций
по пилению древесины, изделий из дерева
и пластиков: продольный распил, поперечный
распил, наклонный распил и распил под
углом.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент для пиления
металла, цементно-стружечных плит
и стеновых материалов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Ваш инструмент имеет двойную
изоляцию в соответствии
со стандартом EN 61029,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться
через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
При необходимости замены
электрического кабеля, ремонт
устройства должен производиться только
официальными сервисными агентами
или квалифицированными техническими
специалистами.
Данные настольные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
пусковой выключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Распаковка изделия
• Аккуратно извлеките пилу из упаковки.
• Данный инструмент полностью собран, за
исключением установки направляющей
и узла защитного кожуха.
• Закончите сборку электроинструмента,
следуя приведённым ниже инструкциям.
ВНИМАНИЕ: Всегда держите
неиспользуемый толкатель
в предназначенном для него
месте.
Установка пильного диска
(Рис. 1, 3)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
30
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Зубья нового
пильного диска очень острые
и могут представлять опасность.
ВНИМАНИЕ: Пильные диски
ДОЛЖНЫ заменяться только
описанным в данном разделе
способом. Используйте ТОЛЬКО
диски, обозначенные в разделе
«Технические характеристики».
Мы предлагаем DT4226. НИКОГДА
не устанавливайте пильные диски
иного типа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный инструмент
поставляется с диском, установленным на
заводе-изготовителе.
1. Поднимите шпиндель для насадки
пильного диска на максимальную
высоту, вращая поворотную рукоятку (f)
в направлении по часовой стрелке.
2. Снимите пластину для пропила (р). См.
раздел «Установка пластины для
пропила».
3. При помощи гаечных ключей ослабьте
против часовой стрелки и снимите
промежуточную гайку (v) и фланец (х) со
шпинделя.
4. Установите пильный диск на шпиндель
(w), убедившись, что зубья пильного диска
(b) направлены вниз в передней части
стола. Установите на шпиндель шайбы
и промежуточную гайку и максимально
затяните промежуточную гайку (v)
вручную, убедившись, что пильный
диск вплотную прилегает к внутренней
шайбе, а внешний фланец (х) вплотную
прилегает к диску. Убедитесь, что фланец
установлен стороной большего диаметра
в сторону диска. Убедитесь, что на
шпинделе и шайбах нет пыли и грязи.
5. Чтобы удержать шпиндель от вращения во
время затягивания промежуточной гайки,
удерживайте шпиндель двусторонним
гаечным ключом (t).
6. Используя гаечный ключ, затяните
промежуточную гайку (v), поворачивая её
по часовой стрелке.
7. Установите на место пластину для
пропила.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: После замены
пильного диска всегда
проверяйте состояние указателя
направляющей и узел защитного
кожуха.
Установка сборного узла
защитного кожуха пильного
диска (Рис. 1, 4)
ВНИМАНИЕ: Используйте узел
защитного кожуха при выполнении
всех операций по пилению.
1. Поднимите шпиндель для насадки
пильного диска на максимальную высоту.
2. Установите узел защитного кожуха,
оттянув рычаг блокировки защитного
кожуха (l) и вставив до упора
расклинивающий нож (m).
3. Отпустите рычаг, убедившись, что
зажимные пластины закрылись полностью
и расклинивающий нож надёжно
зафиксирован на месте.
ВНИМАНИЕ: Перед подключением
настольной пилы к источнику
питания или эксплуатацией
пилы, всегда проверяйте, что
узел защитного кожуха выровнен
и находится в правильном
положении относительно
пильного диска. Проверяйте
выравнивание после каждой смены
угла скоса.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжёлой травмы НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ пилу, если узел
защитного кожуха надёжно не
зафиксирован на месте.
При правильном выравнивании
расклинивающий нож (m) будет находиться
на одной линии с пильным диском как
относительно верхней поверхности стола,
так и относительно верхней части диска.
Используя угольник, проверьте выравнивание
пильного диска (b) относительно
расклинивающего ножа (m). Отключив
инструмент от источника питания, проверьте
настройки высоты и наклона пильного диска
на всех этапах его перемещения, и убедитесь,
что узел защитного кожуха открывает пильный
диск при всех операциях.
ВНИМАНИЕ: Правильная
установка и выравнивание
сборного узла защитного
кожуха пильного диска является
гарантом безопасной работы!
СНЯТИЕ СБОРНОГО УЗЛА ЗАЩИТНОГО
КОЖУХА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. 4)
1. Оттяните рычаг блокировки защитного
кожуха (l).
2. Снимите сборный узел защитного кожуха (k).
Установка пластины для
пропила (Рис. 5)
1. Выровняйте пластину для пропила (р), как
показано на рисунке 5, и вставьте язычки,
расположенные на задней стороне
пластины, в отверстия задней части стола.
2. Поверните установочный винт
в направлении по часовой стрелке на 90°,
фиксируя пластину для пропила на месте.
3. Пластина для пропила оборудована
четырьмя регулировочными винтами, при
помощи которых пластина поднимается
или опускается. При правильной
регулировке передняя поверхность
пластины для пропила должна быть
надёжно зафиксирована на месте и
располагаться вровень или немного ниже
поверхности стола. Задняя поверхность
пластины для пропила должна
располагаться вровень или немного выше
поверхности стола.
ВНИМАНИЕ: Запрещается
использование инструмента
без установленной пластины
для пропила. Изношенная или
повреждённая пластина для
пропила подлежит немедленной
замене.
СНЯТИЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ПРОПИЛА
1. Снимите пластину для пропила (р),
повернув установочный винт (vv) против
часовой стрелки на 90º.
2. Вставьте открытый конец гаечного
ключа в прорезь (z), потяните пластину
для пропила вперёд и вверх, открывая
внутреннюю часть пилы. НЕ РАБОТАЙТЕ
пилой без установленной пластины для
пропила.
Установка направляющей
(Рис. 6)
Направляющая может быть установлена
в двух положениях на правой стороне
(Положение 1 для продольного распила от
0 мм до 62 см и Положение 2 для продольного
распила от 20,3 см до 82,5 см) и в одном
положении на левой стороне стола пилы.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Разблокируйте фиксаторы направляющей
(r).
2. Удерживая направляющую под
углом, совместите передний и задний
штифты (сс) на штанге направляющей
с отверстиями (dd) в головной части
направляющей.
3. Вставьте штифты в отверстия и поверните
направляющую вниз, закрепляя её на
штанге.
4. Зафиксируйте направляющую на
месте, заблокировав передний и задний
фиксаторы (r) на штанге.
Закрепление электропилы на
рабочем столе (Рис. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения травмы,
перед использованием убедитесь,
что пила надёжно закреплена на
устойчивой поверхности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь,
что поверхность достаточно
устойчива и большие куски
заготовки не смогут её
опрокинуть во время работы
пилой.
Настольная пила должна быть надёжно
зафиксирована на месте. В основании
инструмента предусмотрены четыре
отверстия (i) для монтажа. Мы настоятельно
рекомендуем использовать данные отверстия
для крепления настольной пилы на
верстаке или другой неподвижной рабочей
поверхности.
1. Расположите пилу в центре квадратного
листа фанеры толщиной 12,7 см.
2. Карандашом отметьте на фанере
местоположение двух монтажных
отверстий (на расстоянии 220 мм друг
от друга), расположенных на каркасе
пилы. Затем отмерьте вперёд 498,5 мм
и отметьте местоположение двух передних
отверстий.
3. Снимите пилу с фанеры и просверлите
отверстия диаметром 9 мм в отмеченных
местах.
4. Установите пилу поверх просверленных
в фанере отверстий и СНИЗУ вставьте
4 8 мм винта. На каждый винт установите
шайбы и 8 мм гайки. Затяните с усилием.
32
5. Чтобы избежать повреждения поверхности
головками винтов в местах крепления
пилы, закрепите с нижней стороны
фанерного листа две деревянные
дощечки. Эти дощечки можно закрепить
при помощи винтов, установленных
на верхней поверхности фанеры при
условии, что винты не будут выступать
с нижней стороны дощечек.
6. При каждом использовании пилы
закрепляйте фанерную базу на рабочем
столе при помощи С-образных струбцин.
РЕГУЛИРОВКА
Регулировка пильного диска
(Рис. 7)
ВЫРАВНИВАНИЕ ДИСКА (ПАРАЛЛЕЛЬНО
ПРОРЕЗИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ)
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
пореза. Проверьте диск под углом
0˚ и 45˚, чтобы убедиться, что
он не касается пластины для
пропила, что может привести
к получению травмы.
Если диск не расположен строго
параллельно прорези направляющей
на верхней поверхности стола, может
потребоваться дополнительная регулировка.
Для выравнивания диска по прорези
направляющей, выполните следующие
действия:
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
1. При помощи 6 мм ключа-шестигранника
ослабьте расположенные с обратной
стороны стола запоры (ff) заднего
поворотного кронштейна ровно настолько,
чтобы кронштейн мог свободно
передвигаться из стороны в сторону.
2. Отрегулируйте кронштейн, чтобы
пильный диск оказался расположенным
параллельно прорези углового упора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Затяните запоры заднего поворотного
кронштейна до 12,5-13,6 Нм.
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПИЛЬНОГО
ДИСКА (РИС. 1)
Пильный диск может быть поднят или
опущен путём вращения поворотной рукоятки
регулировки высоты диска (f).
Убедитесь, что верхние три зуба пильного
диска при распиловке проходят сквозь
верхнюю поверхность заготовки. Это послужит
гарантией того, что материал будет удален
максимальным количеством зубьев пильного
диска, обеспечивая оптимальный результат
работы.
Выравнивание узла
защитного кожуха/
расклинивающего ножа
относительно пильного
диска (Рис. 8)
1. Снимите пластину для пропила.
См. раздел «Снятие пластины для
пропила».
2. Поднимите пильный диск на полную
глубину пропила и под углом 0°.
3. Найдите три маленьких установочных
винта (ll) расположенных вблизи зажимной
рукоятки (mm) узла защитного кожуха.
Эти винты используются для регулировки
положения узла защитного кожуха.
5. Расположите на столе направляющую
планку вплотную к двум зубьям диска.
Расклинивающий нож (m) не должен
касаться направляющей планки. При
необходимости ослабьте два больших
зажимных винта (nn).
6. Отрегулируйте маленькие
установочные винты (ll), чтобы
переместить расклинивающий нож
в позицию, описанную в шаге 5.
Переместите направляющую планку
на противоположную сторону диска
и повторите регулировку, если
потребуется.
7. Слегка затяните два больших зажимных
винта (nn).
8. Приложите угольник к расклинивающему
ножу, чтобы убедиться, что
расклинивающий нож расположен строго
вертикально и полностью параллельно
пильному диску.
9. Если потребуется, отрегулируйте
установочные винты, чтобы добиться
полной вертикальности расклинивающего
ножа относительно угольника.
10. Чтобы проверить положение
расклинивающего ножа, повторите шаги
5 и 6.
11. Полностью затяните два больших
зажимных винта (nn).
Параллельная регулировка
(Рис. 1, 9, 15)
Для оптимальной работы электроинструмента
пильный диск должен быть расположен строго
параллельно относительно направляющей.
Данная регулировка осуществляется на
заводе-изготовителе. Для проведения
дополнительной регулировки:
ПОЛОЖЕНИЕ 1 ПРИ ВЫРАВНИВАНИИ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
1. Установите направляющую в положение
1 и разблокируйте зажимной рычаг
фиксатора штанг (е). Найдите два штифта
(сс), удерживающих направляющую на
передней и задней штангах.
2. Ослабьте винт заднего штифта и двигайте
направляющую в пазе, пока она не будет
строго параллельна пильному диску.
Для проверки верности выравнивания
измерьте расстояние от лицевой стороны
направляющей до передней и задней
поверхности пильного диска.
3. Затяните винт штифта и повторите
действия с левой стороны пильного диска.
4. Проверьте правильность расположения
указателя шкалы направляющей (Рис. 10).
ПОЛОЖЕНИЕ 2 ПРИ ВЫРАВНИВАНИИ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
1. Для выравнивания штифтов (сс)
положения 2 убедитесь, что были
выровнены штифты положения
1. См. раздел «Положение 1 при
выравнивании направляющей».
2. Ослабьте штифты положения 2, затем
выровняйте штифты, используя в качестве
ориентира отверстия для ключа для
установки диска (Рис. 15).
3. Затяните штифты (передний и задний).
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулировка шкалы
направляющей (Рис. 10)
1. Разблокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг (е).
2. Установите пильный диск под углом 0°
и перемещайте направляющую, пока она
не коснётся диска.
3. Заблокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг.
4. Ослабьте винты (ее) указателя шкалы
направляющей и установите указатель
на ноль (0). Затяните винты указателя
шкалы направляющей. Показания жёлтой
(верхней) шкалы верны только в том
случае, если направляющая установлена
с правой стороны от пильного диска
и в положении 1 (для продольного
распила от 0 до 62 см), но не в положении
2 для продольного распила до 82,5 см.
Показания белой (нижней) шкалы верны
только в том случае, если направляющая
установлена с правой стороны от пильного
диска и в положении 2 (для продольного
распила от 20,3 см до 82,5 см).
Показания шкалы верны только в том случае,
если направляющая установлена с правой
стороны от пильного диска.
Регулировка фиксатора
штанг (Рис. 1, 11)
Фиксатор штанг устанавливается на
заводе-изготовителе. При необходимости
дополнительной регулировки выполните
следующие действия:
1. Заблокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг (е).
Регулировка ограничителя
угла наклона и указателя
(Рис. 12)
1. Переведите пильный диск в самое
верхнее положение, вращая по часовой
стрелке поворотную рукоятку регулировки
высоты пильного диска до полной её
остановки.
2. Разблокируйте рычаг установки угла
наклона (g), подняв его вверх и повернув
вправо. Ослабьте стопорный винт
ограничителя угла наклона (jj).
3. Приложите угольник горизонтально к столу
и вертикально к плоскости пильного диска
между зубьями. Убедитесь, что рычаг
установки угла наклона поднят вверх
и разблокирован.
4. При помощи рычага установки угла
наклона отрегулируйте угол наклона таким
образом, чтобы пильный диск оказался
прижатым вплотную к угольнику.
5. Затяните рычаг установки угла наклона,
опустив его вниз.
6. Поворачивайте кулачок ограничителя угла
наклона (ii) до тех пор, пока он вплотную
не приблизится к опорному блоку.
Затяните стопорный винт ограничителя
угла наклона (jj).
7. Проверьте шкалу угла наклона. Если
указатель не указывает на 0°, ослабьте
винт (kk) указателя и передвиньте
указатель на отметку 0°. Затяните винт
указателя.
8. Повторите действия на отметке 45°, не
меняя положения указателя.
2. С нижней стороны пилы ослабьте
стопорную гайку (gg).
Регулировка углового упора
(Рис. 1)
3. Затягивайте шестигранный стержень (hh),
пока не сожмётся пружина блокировочной
системы, создавая требуемое натяжение
зажимного рычага фиксатора штанг.
Затяните стопорную гайку вплотную
к шестигранному стержню.
Положение тела и рук
4. Переверните пилу и убедитесь, то
при управлении зажимного рычага
направляющая остаётся неподвижной.
Если направляющая всё ещё подвижна,
сильнее натяните пружину.
34
Чтобы отрегулировать положение углового
упора (j), ослабьте рукоятку, переместите
угловой упор в нужное положение и затяните
рукоятку.
Правильное положение тела и рук во время
управления настольной пилой сделает работу
более лёгкой, точной и безопасной.
ВНИМАНИЕ:
• Никогда не держите руки возле
режущего элемента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не подносите свои руки
к пильному диску ближе, чем на
150 мм.
• Не допускайте перекрещивания
рук во время работы
с инструментом.
• Твёрдо упирайтесь обеими
ногами в пол, чтобы сохранять
надлежащий баланс.
Подготовка к эксплуатации
ВНИМАНИЕ:
• Установите пильный диск
соответствующего типа.
Не используйте чрезмерно
изношенные пильные диски.
Максимальная скорость
инструмента не должна
превышать предельно
допустимую скорость пильного
диска.
• Не пытайтесь распиливать
очень мелкие детали.
• Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь,
пока двигатель наберёт полные
обороты.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Убедитесь, что инструмент расположен удобно
и правильно с точки зрения высоты стола
и устойчивости. Место установки инструмента
должно быть выбрано с учетом хорошего
обзора для оператора и достаточного
свободного пространства, позволяющего
работать с заготовкой без каких-либо
ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации
проследите, чтобы температура в рабочей
зоне не была слишком низкой, инструмент
и насадки были хорошо отрегулированы,
а размер заготовки подходил для данного
инструмента.
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• Убедитесь, что инструмент
расположен удобно и правильно
с точки зрения высоты стола
и устойчивости. Место
установки инструмента
должно быть выбрано с учетом
хорошего обзора для оператора
и достаточного свободного
пространства, позволяющего
работать с заготовкой без
каких-либо ограничений.
• Установите пильный диск
соответствующего типа.
Не используйте чрезмерно
изношенные пильные диски.
Максимальная скорость
инструмента не должна
превышать предельно
допустимую скорость пильного
диска.
• Не пытайтесь распиливать
очень мелкие детали.
• Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь,
пока двигатель наберет полные
обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы
и зажимы надёжно закреплены.
• Не держите руки рядом
с пильным диском, когда
инструмент подключен
к источнику питания.
• Никогда не используйте данную
пилу для свободного распила!
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не распиливайте искривленные,
изогнутые или чашевидные
заготовки. Заготовки должны
иметь как минимум одну
плоскую прямую сторону,
вплотную прилегающую
к направляющей или угловому
упору.
• Во избежание возникновения
обратного удара всегда
используйте опору для длинных
заготовок.
• Никогда не удаляйте
обрезки материала из-под
вращающегося пильного диска.
Включение и выключение
(Рис. 13)
Выключатель (h) Вашей настольной пилы
выполняет несколько функций:
• Отключение питающего напряжения: если
подача электрического тока по какойлибо причине прервется, для включения
инструмента необходимо будет заново
нажать выключатель.
• Чтобы включить инструмент, нажмите на
зеленую кнопку запуска.
• Чтобы выключить инструмент, нажмите на
красную кнопку останова.
Работа с направляющей
(Рис. 14-16)
ЗАЖИМНОЙ РЫЧАГ ФИКСАТОРА ШТАНГ
Зажимной рычаг фиксатора штанг (е)
блокирует направляющую на месте,
предотвращая её перемещение во время
пиления. Для блокировки рычага опустите
его вниз и в сторону задней части пилы.
Для разблокировки поднимите рычаг вверх
и в сторону передней части пилы.
Для использования узкой направляющей
в положении опоры поверните её, выводя из
положения хранения, как показано на Рисунке
15, и вставьте штифты в нижние отверстия
(аа), расположенные на обоих торцевых
концах направляющей.
Для использования узкой направляющей
при продольном распиле узких заготовок
вставьте штифты в верхние отверстия (bb),
расположенные на обоих торцевых концах
направляющей. Данная функция обеспечивает
дополнительный зазор в 51 мм к пильному
диску. См. Рисунок 16.
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе поверх стола
убирайте опору для заготовок или используйте
её в качестве узкой направляющей.
РЕГУЛЯТОР ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ
Регулятор тонкой настройки (d) позволяет
производить мелкую регулировку при
установке направляющей. Перед проведением
регулировки убедитесь, что зажимной
рычаг фиксатора штанг поднят вверх
и разблокирован.
УКАЗАТЕЛЬ ШКАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
Указатель шкалы направляющей
нуждается в регулировке для оптимального
использования направляющей при смене
оператором дисков для широкой и узкой
ширины пропила. Показания указателя шкалы
направляющей верны только в положении
1 (от 0 до 61 см). Однако для положения
1 при использовании узкой направляющей
следует прибавить 5,08 см. См. раздел
«Сборка», подраздел «Регулировка шкалы
направляющей».
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РЕЗОВ
Продольный распил (Рис. 1,
2, 17 и 18)
ВНИМАНИЕ: Острые края.
ПРИМЕЧАНИЕ: При продольном распиле
всегда блокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг.
1. Установите пильный диск на отметке 0°.
ОПОРА ДЛЯ ДЛИННЫХ ЗАГОТОВОК /
УЗКАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
2. Заблокируйте фиксатор направляющей (r)
(Рис. 1).
Ваша настольная пила оборудована опорой
для заготовок, выступающих за края
настольной пилы.
3. Поднимите пильный диск примерно
на 3 мм выше верхней поверхности
заготовки. При необходимости
отрегулируйте высоту верхнего защитного
кожуха.
36
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Отрегулируйте положение направляющей.
См. раздел «Работа с направляющей».
5. Положите заготовку на поверхность стола
и прижмите к направляющей. Держите
заготовку в стороне от пильного диска.
6. Следите за тем, чтобы Ваши руки
находились на безопасном расстоянии от
диска (Рис. 17).
7. Включите инструмент и подождите, пока
диск достигнет максимальных оборотов.
8. Медленно подведите заготовку под
защитным кожухом, прижимая её
вплотную к направляющей. Дайте зубьям
пильного диска врезаться в заготовку
и больше не прилагайте к заготовке
никаких усилий. Пильный диск будет
вращаться с постоянной скоростью.
9. При работе вплотную к пильному диску
всегда используйте толкатель (u) (Рис. 18).
10. По окончании пиления выключите
инструмент и дождитесь, пока пильный
диск полностью не прекратит движение,
затем удалите заготовку.
ВНИМАНИЕ:
• Никогда не облокачивайтесь
и не держитесь за свободную
или отрезанную сторону
заготовки.
• Не пытайтесь пилить
заготовки слишком маленьких
размеров.
• Всегда пользуйтесь
толкателем при резании
коротких заготовок.
Распил под наклоном (Рис. 1)
1. Установите необходимый угол наклона,
подняв рычаг (g) вверх и повернув его
вправо.
2. Установив необходимый угол наклона,
заблокируйте рычаг, опустив его вниз
и повернув влево.
3. Далее действуйте как при продольном
распиле.
Поперечный распил
и поперечный распил
с наклоном
1. Снимите направляющую и установите
в желаемое отверстие угловой упор.
2. Зафиксируйте угловой упор на отметке 0°.
3. Далее действуйте как при продольном
распиле.
Распил со скосом (Рис. 1)
1. Установите угловой упор (j) на нужный
угол.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда удерживайте заготовку
вплотную к поверхности углового упора.
2. Далее действуйте как при продольном
распиле.
Комбинированное пиление
Комбинированное пиление является
комбинацией пиления под углом и под
наклоном. Установите нужный угол наклона и
далее действуйте как при поперечном распиле
со скосом.
Опора для длинных
заготовок
• Всегда используйте опору для длинных
заготовок.
• Для поддержки длинных заготовок
используйте любые удобные
приспособления, такие как пильные
козлы или подобные им устройства,
препятствующие выступу длинных концов.
Пылеудаление (Рис. 1)
В задней части данного инструмента
предусмотрено отверстие пылеотвода
(n), пригодное для использования
с пылеудаляющим оборудованием, в том
числе, с насадками 57/65 мм. Переходник
для пылеудаляющего устройства, входящий
в комплект поставки инструмента,
предназначен для пылеудаляющих насадок
диаметром 34-40 мм.
Узел защитного кожуха пильного диска также
оборудован отверстием пылеотвода для
насадок 35 мм.
• Во время операций по пилению
всегда подключайте пылеудаляющее
устройство, разработанное в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Убедитесь, что шланг пылеудаляющего
устройства подходит для целевого
использования и для распиливаемого
материала. Убедитесь, что шланг
находится в рабочем состоянии.
• Помните, что искусственные материалы,
такие как ДСП или ДВП, во время
распиловки производят гораздо больше
пыли, чем натуральная древесина.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
увеличиваются при правильном уходе
и регулярной чистке.
Хранение (Рис. 21-23)
1. Закрепите толкатель (u) на
направляющей.
2. Снимите узел защитного кожуха.
См. раздел «Снятие сборного узла
защитного кожуха пильного диска». При
помощи крючка закрепите узел защитного
кожуха на кронштейне и передвиньте
заднюю часть узла в держатель, как
показано на рисунке. Затем поверните
узел защитного кожуха против часовой
стрелки, фиксируя его на месте.
3. Вдвиньте ключи для установки пильного
диска (t) в гнездо, пока жёлтый штифт не
войдёт в отверстие, фиксируя ключи на
месте. См. Рисунок 23.
4. Вставьте направляющий стержень
углового упора в гнездо, поверните
и зафиксируйте на месте. Расположите
выступающую часть углового упора,
повернув её вверх, чтобы избежать помех
при переноске и хранении.
5. Намотайте кабель в предназначенном для
этого месте (оо).
6. Для хранения направляющей сложите
опору для заготовки в положении для
хранения. Снимите направляющую со
штанг. Установите направляющую верхней
стороной вниз с левой стороны пилы, см.
Рисунок 22. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ центровые
винты с левой стороны направляющей
в центровые отверстия. Эти винты
войдут в зазор гнезда на направляющей,
как показано на рисунке. Заблокируйте
фиксаторы направляющей (r).
Транспортировка
• Всегда переносите электроинструмент,
используя выемки для захвата руками
(ww), см. Рисунок 1.
ВНИМАНИЕ: Всегда переносите
инструмент с установленным
верхним защитным кожухом
пильного диска.
38
Смазка (Рис. 20)
Двигатель и подшипники данного инструмента
не требуют дополнительной смазки. При
затрудненном подъёме и опускании пильного
диска, почистите и нанесите смазку на
регулирующие высоту винты:
1. Отсоедините пилу от источника питания.
2. Положите пилу набок.
3. Почистите и нанесите смазку на резьбу
регулирующих высоту винтов (рр), как
показано на рисунке 20. Используйте
смазку общего назначения.
Чистка (Рис. 1, 19)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжёлой травмы,
перед чисткой выключайте
инструмента и отсоединяйте
его от электросети.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
РУССКИЙ ЯЗЫК
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте верхнюю
поверхность стола.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте систему
пылеудаления.
Перед использованием инструмента
установите на место узел защитного кожуха
диска (k) и пластину для пропила.
Перед эксплуатацией инструмента
внимательно осмотрите верхний
и нижний защитные кожухи, а также трубу
пылеудаления, чтобы убедиться, что они
функционируют должным образом. Убедитесь,
что опилки, пыль или обрезки заготовки не
блокируют перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе «Установка пильного диска».
Удалите застрявшие частицы и установите на
место пильный диск.
Следите за тем, чтобы вентиляционные
отверстия инструмента оставались чистыми
и регулярно протирайте его корпус мягкой
тканью.
Регулярно очищайте систему пылеудаления:
1. Отсоедините пилу от источника питания.
2. Положите пилу набок, открывая доступ
к нижней открытой части инструмента.
3. Ослабьте два винта и откройте дверцу
системы пылеудаления (qq) (Рис. 19),
нажав на боковые запоры (rr). Удалите
пыль, закройте дверцу, нажав на боковые
запоры до упора, и затяните винты.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Заменяйте изношенный защитный кожух
пильного диска. По вопросу замены защитного
кожуха пильного диска обращайтесь
в местный авторизованный сервисный центр
DEWALT.
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
пильные диски диаметром 250 мм со
сниженным уровнем шума и с посадочным
отверстием диаметром 30 мм. Номинальная
скорость диска не должна быть ниже 5000 об/
мин.Никогда не используйте диски меньшего
диаметра. Они не будут закрываться
защитным кожухом должным образом.
ОПИСАНИЕ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
ПРИМЕНЕНИЕ
ДИАМЕТР КОЛ-ВО
ДИСКА
ЗУБЬЕВ
Пильные диски по строительным
материалам (быстрый рез)
Общее применение
250 мм
24
Точные поперечные
250 мм
40
резы
Пильные диски по дереву
(точный, чистый рез)
Точные поперечные
250 мм
60
резы
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
zst00230300 - 16-07-2014
40
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
42
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising