DW745 | DeWalt DW745 TABLE SAW Type 4 instruction manual

555777-90 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW745
Obr. 1
g
d
e
l
f
o
k
x
n
c
m
y
p
v
b
a
Obr. 2
q
r
l
h
m
n
s
t
u
v
i
j
2
w
Obr. 3
Obr. 4
e
t
t
aa
z
aa
Obr. 5
Obr. 6
cc
bb
ee
dd
Obr. 7
g
Obr. 8
k
gg
ff
hh
ii
f
Obr. 9
jj
m
kk
3
Obr. 10
Obr. 11
pp
o
mm
oo
ll
r
Obr. 12
Obr. 13
e
e
nn
qq
rr
nn
ss
Obr. 15
Obr. 14
n
s
p
Obr. 16
tt
4
uu
Obr. 17
Obr. 18
Obr. 19
Obr. 20
ww
yy
xx
vv
5
STOLOVÁ PILA
DW745
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze
společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického
nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon motoru
Výkon motoru
Otáčky naprázdno
Průměr pilového kotouče
Průměr upínacího otvoru
Tloušťka pilového kotouče
Tloušťka rozpínacího klínu
Maximální hloubka řezu při 90°
Maximální hloubka řezu při 45°
Kapacita podélného řezu
Celkové rozměry
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
Pojistky:
Evropa
Velká
Británie a
Irsko
Nářadí 230 V
Nářadí 230 V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
cm
kg
DW745-QS/GB
230
4
1 850
970
3 800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 x 700 x 466
22
DW745-LX
115
4
1 700
820
4 800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 x 700 x 466
22
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
3
96
3
109
3
V
10 A v napájecí síti
3 A v zástrčce
napájecího kabelu
POZNÁMKA: Zapínání a vypínání mohou
způsobit krátkodobé kolísání nebo výpadky
napětí. Při nepříznivých stavech veřejné
elektrické rozvodné sítě nízkého napětí se může
objevit negativní ovlivnění dalších spotřebičů.
Rušení se nebude vyskytovat, bude-li impedance
nižší než 0,25 Ohmu. Zásuvky používané
u těchto elektrických nářadí by měly být chráněny
vypínací pojistkou s neutrální charakteristikou
a s proudovou hodnotou 16 A.
6
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny
1. Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
2. Berte v úvahu okolí pracovní plochy.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Nevystavujte nářadí dešti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
Zajistěte správné osvětlení pracoviště
(250 - 300 luxů). Nepoužívejte nářadí na
místech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo
exploze, například v blízkosti hořlavých nebo
výbušných kapalin a plynů.
3. Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem.
DW745
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (například potrubí, radiátory,
sporáky a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena použitím
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
4. Udržujte ostatní mimo pracovní prostor.
Zabraňte okolo stojícím osobám, zejména
dětem, aby se dotýkaly nářadí nebo
prodlužovacího kabelu a udržujte je mimo
pracovní prostor.
5. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Není-li nářadí používáno, musí být
uskladněno na suchém místě a musí být
také vhodně zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 11. 2013
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Při použití elektrického
nářadí musí být dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, aby se
snížilo riziko vzniku požáru, úrazu
elektrickým proudem a zranění osob,
včetně následujících.
Před použitím tohoto nářadí si přečtěte všechny
uvedené bezpečnostní pokyny a tyto pokyny
uschovejte.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
6. Nářadí nepřetěžujte.
Práce je účinnější a bezpečnější, pokud
používáte nářadí a nástroje k účelům, k nimž
jsou určeny.
7. Používejte vhodné nářadí.
Nepřetěžujte malá nářadí při práci, která je
určena pro výkonnější nářadí. Nepoužívejte
nářadí k jiným účelům, než pro které je
určeno. Nepoužívejte například kotoučovou
pilu k řezání kmenů nebo větví stromů.
8. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi. Při práci ve
venkovním prostředí používejte neklouzavou
obuv. Máte-li dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy.
7
9. Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranné brýle.
Jestliže se při práci s nářadím práší nebo
odlétávají-li drobné částečky materiálu,
používejte respirátor proti prachu nebo
ochranný štít. Protože mohou být tyto
částečky materiálu velmi horké, používejte
také žáruvzdornou zástěru. Vždy používejte
ochranu sluchu. Používejte ochrannou přilbu.
10. Připojte zařízení pro zachytávání prachu.
Je-li zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení pro zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
11. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy netahejte za napájecí kabel, aby
došlo k odpojení zástrčky od síťové
zásuvky. Veďte kabel tak, aby nepřecházel
přes ostré hrany nebo horké a mastné
povrchy. Při přenášení nikdy nedržte nářadí
za napájecí kabel.
12. Obrobek si upněte.
Pokud je to možné, používejte k upnutí
obrobku svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí
oběma rukama.
13. Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný postoj
a rovnováhu.
14. Provádějte pečlivou údržbu nářadí.
Udržujte ostré a čisté pracovní nástroje.
Tak bude zajištěn bezpečnější a vyšší
výkon nářadí. Dodržujte pokyny pro údržbu
a výměnu příslušenství. Nářadí pravidelně
kontrolujte a je-li poškozeno, nechejte jej
opravit v autorizovaném servisu. Udržujte
rukojeti a všechny ovládací prvky čisté
a suché a dbejte na to, aby nebyly
znečistěny olejem nebo mazivy.
15. Nářadí odpojte.
Není-li nářadí používáno, před prováděním
údržby a před výměnou příslušenství, jako
jsou pilové kotouče, pracovní nástroje
a frézy, nářadí vždy odpojte od elektrické
sítě.
16. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Vytvořte si návyk, abyste před použitím
nářadí prováděli kontrolu, zda na nářadí
nezůstaly seřizovací klíče nebo přípravky
a zajistěte jejich odstranění z nářadí.
8
17. Zabraňte nechtěnému spuštění.
Před připojením k elektrické síti se ujistěte,
zda je hlavní spínač v poloze vypnuto (OFF).
18. Používejte prodlužovací kabely určené
pro venkovní použití.
Před použitím zkontrolujte prodlužovací
kabel a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu.
Pracujete-li s nářadím venku, používejte
pouze prodlužovací kabel určený pro
venkovní použití, který je tak i označen.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Používejte zdravý
rozum. S nářadím nepracujte, jste-li unavení
nebo pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků.
20. Kontrolujte stav nářadí.
Před zahájením práce pečlivě zkontrolujte
nářadí i jeho napájecí kabel, zda nedošlo
k jejich poškození, aby byla zajištěna jejich
správná funkce. Zkontrolujte vychýlení
a uložení pohybujících se částí, opotřebování
jednotlivých částí a další prvky, které mohou
ovlivnit správný chod nářadí. Zničené nebo
jiné poškozené díly nechejte opravit nebo
vyměnit v autorizovaném servisu, pokud
v tomto návodu nebude uveden jiný způsob
pro odstranění závady. Poškozené spínače
nechejte vyměnit v autorizovaném servisu.
Pokud nelze hlavním spínačem nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Nikdy se nepokoušejte o opravu sami.
VAROVÁNÍ! Použití jiného
příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných
pracovních operací, než je
doporučeno tímto návodem, může
vést k zranění obsluhy.
21. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
kvalifikovaným servisním technikům.
Toto elektrické nářadí splňuje požadavky
platných bezpečnostních předpisů. Opravy
by měly být prováděny pouze kvalifikovanými
techniky, kteří budou používat originální
náhradní díly. V jiných případech může dojít
k velkému ohrožení uživatele.
Doplňkové bezpečnostní
předpisy pro stolové
kotoučové pily
• Nepoužívejte pilové kotouče, jejichž tloušťka
je větší nebo je-li šířka jejich zubů menší než
tloušťka rozpínacího klínu.
• Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí
správným směrem a zda zuby kotouče
směřují k přední části stolu pily.
• Před zahájením jakékoli práce se ujistěte,
zda jsou všechny upínací rukojeti řádně
dotaženy.
• Ujistěte se, zda jsou všechny pilové kotouče
a příruby čisté a zda jsou zahloubené strany
objímky otočeny směrem k pilovému kotouči.
Utáhněte řádně upínací matici pilového
kotouče.
• Dbejte na to, aby byl pilový kotouč stále
nabroušený a řádně nastavený.
• Ujistěte se, zda je rozpínací klín nastaven ve
správné vzdálenosti od pilového kotouče maximálně 5 mm.
• Nikdy nepoužívejte pilu bez nasazeného
horního a spodního ochranného krytu.
• Nenastavujte žádnou část těla do polohy,
ve které se bude nacházet v rovině pilového
kotouče. Mohlo by dojít k úrazu. Stůjte na
jedné nebo druhé straně pilového kotouče.
• Před prováděním výměny pilového kotouče
nebo před prováděním údržby pilu vždy
odpojte od zdroje napájecího napětí.
• Při posuvu obrobku vždy používejte tlačnou
tyč a během provádění řezu dbejte na to,
aby se vaše ruce nedostaly k pilovému
kotouči blíže, než do vzdálenosti 150 mm.
• Nepokoušejte se zapínat žádné zařízení,
které nepracuje s předepsaným napájecím
napětím.
• Je-li pilový kotouč v chodu, nenanášejte na
něj mazivo.
• Nesahejte do blízkosti pilového kotouče nebo
za pilový kotouč.
• Není-li tlačná tyč používána, uložte ji na
určené místo.
• Nestoupejte na horní část pily.
• Během přepravy zajistěte, aby byla horní
část pily zakryta, například ochranným
krytem.
• Nepoužívejte kryt pily pro manipulaci nebo
pro přepravu pily.
VAROVÁNÍ: Tento stroj je vybaven
speciálně upraveným napájecím
kabelem (typ příslušenství Y).
Dojde-li k poškození napájecího
kabelu nebo k jeho jiné závadě, musí
být vyměněn pouze výrobcem nebo
v autorizovaném servisu.
• Je-li vložka stolu opotřebována nebo
poškozena, ihned ji vyměňte.
• Vždy se ujistěte, zda je obrobek bezpečně
podepřen. Dlouhé obrobky si vždy
podepřete.
• Nevyvíjejte boční tlak na pilový kotouč.
• Nikdy neprovádějte řezání lehkých slitin. Tato
pila není určena pro takové použití.
• Nepoužívejte brusné nebo diamantové řezné
kotouče.
• Dlabání, žlábkování nebo drážkování není
povoleno.
• V případě nehody nebo poruchy stroje
proveďte okamžité vypnutí stroje a odpojte
napájecí kabel od zásuvky. Proveďte záznam
o poruše a vhodným způsobem pilu označte,
abyste zabránili ostatním osobám tuto
poškozenou pilu používat.
• Dojde-li během řezání k zablokování
pilového kotouče, které bude způsobeno
nadměrnou silou při posuvu obrobku, VŽDY
pilu zastavte a odpojte její napájecí kabel.
Vyjměte obrobek a ujistěte se, zda se pilový
kotouč volně otáčí. Znovu zapněte pilu
a zahajte nový řez s menší posuvnou silou.
• Při řezání dřeva připojte pilu k zařízení pro
zachytávání pilin a prachu.
• NIKDY se nepokoušejte řezat volné kusy
materiálu naskládané na sobě, protože
by mohlo dojít k ztrátě kontroly nebo
k zpětnému rázu. Všechny materiály
si bezpečně podložte.
PILOVÉ KOTOUČE
• Při řezání dřeva k pile vždy připojte vhodné
zařízení pro odsávání pilin.
• Maximální přípustné otáčky pilového kotouče
musí být vždy stejné nebo vyšší než jsou
otáčky naprázdno, které jsou uvedeny na
štítku nářadí.
• Nepoužívejte pilové kotouče, jejichž rozměry
neodpovídají hodnotám uvedeným v části
Technické údaje. Nepoužívejte žádné
distanční vložky, které by umožnily upnutí
kotouče na hřídel. Používejte pouze pilové
kotouče, které jsou specifikovány v tomto
návodu a které splňují požadavky normy
EN847-1, jsou-li určeny pro řezání dřeva
a podobných materiálů.
• Zvažte použití speciálně navržených pilových
kotoučů s menší provozní hlučností.
• Nepoužívejte pilové kotouče z rychlořezné
oceli (HSS).
• Nepoužívejte deformované, prasklé nebo
poškozené pilové kotouče.
9
• Ujistěte se, zda je zvolený pilový kotouč
vhodný pro řezaný materiál.
• Při manipulaci s pilovým kotoučem
a neobrobeným materiálem vždy používejte
rukavice. Je-li to možné, pilové kotouče by
měly být přenášeny v držácích.
Používejte ochranný respirátor.
Nevkládejte ruce do prostoru řezu
a nepřibližujte je ke kotouči.
Zbytková rizika
Při použití kotoučových pil vznikají následující
rizika:
- Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
- Poškození sluchu.
- Riziko nehody způsobené nekrytými částmi
rotujícího pilového kotouče.
- Riziko zranění při výměně pilového kotouče
nechráněnýma rukama.
- Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při řezání dřeva,
zejména dubového, bukového a materiálu
MDF.
Úroveň hlučnosti ovlivňují následující faktory:
- typ řezaného materiálu
- typ pilového kotouče
- posuvná síla
- údržba pily
Následující faktory ovlivňují množství prachu
a pilin:
- opotřebování pilového kotouče
- odsávání prachu s rychlostí proudění
vzduchu nižší než 20 m/s
- nepřesné vedení obrobku
Místo uchopení při přenášení.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2013 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 částečně sestavenou pilu
1 sestavu vodítka podélných řezů
1 vodítko pokosových řezů
1 pilový kotouč
1 sestavu horního ochranného krytu pilového
kotouče
1 vložku stolu
1 klíč na kotouč
1 klíč na hřídel
1 adaptér pro odsávání prachu
1 návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. 1, 2)
Štítky na nářadí
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
a. Spínač zapnuto/vypnuto
b. Resetovací tlačítko jističe
Používejte ochranu sluchu
c. Místo úchopu pily
d. Stůl
e. Pilový kotouč
Používejte ochranu zraku
f. Rozpínací klín
g. Horní kryt pilového kotouče
10
h. Výstupní otvor pro odvod prachu na krytu
i. Hlavní výstupní otvor pro odvod prachu
j. Adaptér pro odsávání
k. Vložka stolu
l. Vodítko podélných řezů
m. Západka vodítka podélných řezů
n. Opěra obrobku/vodítko pro úzké podélné
řezy (zobrazeno ve složené poloze)
o. Měřítko s indikátorem podélných řezů
p. Rukojeť pro jemné nastavení
q. Kombinovaná rukojeť pro ovládání zdvihu
a šikmých řezů
r. Zajišťovací páka pro šikmé řezy
s. Zajišťovací páka vodicí lišty
t. Klíč na pilový kotouč
u. Tlačná tyč
v. Nastavitelná zadní patka
w. Ukazatel pokosových řezů
x. Drážka ukazatele pokosových řezů
y. Vodítko pokosových řezů
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše stolová pila DW745 na staveniště je určena
k provádění podélných, příčných, šikmých
a pokosových řezů dřeva, výrobků ze dřeva
a plastů. Tato pila je určena pro použití pilových
kotoučů s průměrem 250 mm, které jsou
opatřeny tvrzenými karbidovými hroty.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
na místech s výskytem hořlavých kapalin nebo
plynů.
Tato stolová pila DW745 na pracoviště je
elektrické nářadí určené pro profesionály.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti
by neměly být nikdy ponechány s tímto
výrobkem bez dozoru.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
sítě odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 61029. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V musí být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servis DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči,
který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz
Technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1,5 mm2. Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
SESTAVENÍ A NASTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spínač zapnuto/
vypnuto v poloze vypnuto. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
11
Vybalení (obr. 1, 2)
• Opatrně vyjměte pilu z přepravního obalu.
• Pila je zcela sestavena s výjimkou vodítka
podélných řezů a horního krytu pilového
kotouče.
• Dokončete sestavení podle níže uvedených
pokynů.
• Tlačnou tyč (u) uložte na určené místo na
pravé straně stroje (obr. 2).
• Nastavte zadní patku (v) tak, aby byl stůl (d)
zcela v rovině.
• Zcela rozviňte napájecí kabel.
VAROVÁNÍ:
• Není-li tlačná tyč používána, vždy
ji uložte na určeném místě.
• Připojte zástrčku napájecího
kabelu k síťové zásuvce pouze
před zahájením práce.
Montáž pilového kotouče
(obr. 1 - 4)
VAROVÁNÍ: Po výměně pilového
kotouče vždy zkontrolujte ukazatel
vodítka podélných řezů a rozpínací
klín.
Nastavení pilového kotouče
(obr. 1, 5)
Pilový kotouč musí být rovnoběžný s drážkami
pokosových řezů, aby bylo dosaženo optimálního
výkonu pily. Toto nastavení bylo provedeno již ve
výrobním závodě. Opětovné nastavení provedete
následovně:
• Otočte pilu na bok.
• Pomocí klíče na šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem 10 mm povolte upevňovací
prvky (bb) konzoly (obr. 5).
• Nastavte konzolu (cc) tak, aby byl pilový
kotouč rovnoběžný s drážkou ukazatele
pokosových řezů (x) (obr. 1).
• Utáhněte upevňovací prvky (bb) konzoly
momentem 11 Nm (obr. 5).
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, zda je pila
odpojena od napájení.
Nastavení výšky pilového
kotouče (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Zuby nového pilového
kotouče jsou velmi ostré a mohou být
nebezpečné.
Pilový kotouč může být pomocí kombinovaného
ovládacího kolečka (q) zvedán a spouštěn.
VAROVÁNÍ: Pilový kotouč MUSÍ
BÝT být vyměněn podle pokynů
v této části návodu. Používejte
POUZE pilové kotouče, které jsou
specifikovány v technických údajích.
Doporučujeme model DT4226. NIKDY
nenasazujte jiné pilové kotouče.
• Otáčením ovládacího kolečka (q) ve směru
pohybu hodinových ručiček zvedněte upínací
hřídel pilového kotouče do maximální výšky
(obr. 1).
• Nasaďte pilový kotouč na hřídel, jako na
uvedeném obr. 3. Vnější příruba (z) má
vyvýšený střed s ø 30 mm, kterým musí
směřovat do upínacího otvoru pilového
kotouče. Ujistěte se, zda zuby směřují
k přední části stolu směrem dolů.
• Ujistěte se, zda během řezání vyčnívají
nad obrobek pouze horní tři zuby pilového
kotouče. Tak bude zajištěno, že po celou
dobu bude materiál odebírán z obrobku
maximálním počtem zubů kotouče, což
zajistí optimální výkonnost.
Montáž rozpínacího klínu
(obr. 1, 6)
• Otáčením ovládacího kolečka (q) ve směru
pohybu hodinových ručiček zvedněte upínací
hřídel pilového kotouče do maximální výšky
(obr. 1).
• Dodaným klíčem povolte o několik otáček
pojistný šroub (dd) (obr. 6).
• Zatlačte šroub (dd) směrem dovnitř a držte
jej v této poloze, aby se uvolnil pružinový
upínací mechanismus.
• Přidržte vřeteno pomocí plochého klíče
a utáhněte matici hřídele (aa) otáčením
klíče na hřídel ve směru pohybu hodinových
ručiček (obr. 4).
• Srovnejte drážku (ee) se šroubem (dd)
a zasuňte rozpínací klín tak, aby vrchol
drážky ležel na šroubu.
• Chcete-li pilový kotouč sejmout, postupujte
v obráceném pořadí.
• Přestaňte držet šroub (dd) a pevně jej
dotáhněte dodaným klíčem.
12
VAROVÁNÍ:
• Je-li srovnání provedeno správné,
rozpínací klín bude na horní
straně stolu v jedné rovině
s pilovým kotoučem a bude
srovnán s horní hranou pilového
kotouče. Proveďte kontrolu
pomocí pravítka ve všech
sklonech a v každé výšce
pilového kotouče.
• Nepokoušejte se upevnit
rozpínací klín v jiné poloze,
než je doporučeno. Vzdálenost
mezi rozpínacím klínem a hroty
zubů pilového kotouče musí být
nejméně 2,0 mm.
• Zásadní podmínkou zajištění
bezpečného provozu je správná
montáž a seřízení horního krytu
pilového kotouče (g) vzhledem
k rozpínacímu klínu!
• Platí zákaz použití jiných
rozpínacích klínů, než je dodaný
rozpínací klín s tloušťkou 2,3 mm.
Upevnění k pracovnímu stolu
(obr. 2)
• Rám stroje je na obou stranách mezi
patkami (v) opatřen dvěma otvory, které
umožňují upevnění k pracovnímu stolu.
Upevnění provádějte úhlopříčně.
• Upevněte pilu na desku z překližky
s tloušťkou minimálně 15 mm, aby byla
usnadněna manipulace s touto pilou.
• Během používání pily může být deska
připevněna pomocí svorek k pracovnímu
stolu. Odpojení pily kvůli přepravě se tak
usnadní na pouhé uvolnění svorek.
Montáž vložky stolu
(obr. 7)
• Srovnejte vložku stolu (k) jako na uvedeném
obrázku a zasuňte výstupky na zadní straně
vložky do otvorů v zadní části stolu.
• Stlačte dolů přední část vložky stolu.
• Přední část vložky stolu musí být srovnána
s plochou stolu nebo může být mírně
zapuštěna. Zadní část vložky stolu by měla
být srovnána s plochou stolu. Proveďte
nastavení pomocí seřizovacích šroubů (ff).
• Otočte pojistný šroub (viz detail na obr. 7)
o 90° ve směru pohybu hodinových ručiček,
aby došlo k zajištění vložky na určeném
místě.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte tuto
pilu bez vložky stolu. Je-li vložka stolu
opotřebována nebo poškozena, ihned
ji vyměňte.
Montáž horního krytu pilového
kotouče (obr. 8)
• Upevněte horní kryt pilového kotouče (g)
k rozpínacímu klínu (f) pomocí šroubu (gg).
• Na opačný konec šroubu nasaďte podložku
(hh) a křídlovou matici (ii) a proveďte
utažení.
Montáž vodítka podélných
řezů (obr. 9)
Vodítko podélných řezů může být nainstalováno
ve dvou polohách na pravé straně pily (Poloha
1 pro podélné řezy 0 až 51 cm a poloha 2 pro
podélné řezy 10,2 až 61 cm) a v jedné poloze na
levé straně pily.
1. Uvolněte západky vodítka podélných řezů
(m).
2. Držte vodítko v nakloněné poloze a srovnejte
polohovací kolíky (přední a zadní) (jj) na
vodící liště vodítka s hlavními drážkami
vodítka (kk).
3. Nasuňte hlavní drážky na kolíky a otočte
vodítko dolů tak, aby se opřelo o vodicí lištu.
4. Zajistěte vodítko na vodicí liště pomocí
přední a zadní západky (m).
Nastavení souběžnosti vodítka
s pilovým kotoučem (obr. 1, 9)
Vodítko je nastaveno již z výroby. Pokud
jej potřebujete znovu nastavit, postupujte
následovně:
• Zvedněte pilový kotouč do nejvyšší polohy.
• Sejměte horní kryt pilového listu (g).
• Nastavte úhel šikmého řezu na hodnotu 0°.
• Uvolněte zajišťovací páku vodicí lišty (s).
• Posuňte vodítko (l) posuňte tak, aby se
dotýkalo pilového kotouče.
• Zkontrolujte, zda je vodítko rovnoběžné
s pilovým kotoučem.
• Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
• Pomocí klíče na šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem povolte seřizovací šroub (jj)
upevňující vodítko k vodicí liště.
• Nastavte vodítko tak, aby bylo rovnoběžné
s pilovým kotoučem.
13
• Utáhněte seřizovací šroub.
• Zajistěte zajišťovací páku vodicí lišty
a zkontrolujte, zda je vodítko v rovnoběžné
poloze s pilovým kotoučem.
• Zajistěte, aby byl po seřízení vrácen zpět
ochranný kryt pilového kotouče.
VAROVÁNÍ: Pokud není v sestavě
pohonného soukolí dostatečná vůle,
předejte jednotku autorizovanému
servisu DEWALT.
Seřízení vodítka podélných
řezů (obr. 10)
Hodnoty na měřítku mohou být odečítány
správně pouze v případě, je-li vodítko
namontováno na pravé straně pilového kotouče.
• Zkontrolujte, zda ukazatel měřítka podélných
řezů (o) ukazuje na měřítku nulovou
hodnotu, dotýká-li se vodítko pilového
kotouče. Pokud ukazatel neukazuje přesně
nulovou hodnotu, povolte šrouby (ll), posuňte
ukazatel tak, aby ukazoval přesně na
hodnotu 0 a šrouby znovu přitáhněte.
Seřízení dorazu a ukazatele
šikmých řezů (obr. 1, 11, 12)
• Zvedněte pilový kotouč do nejvyšší polohy.
• Zatlačením směrem nahoru a doprava
uvolněte zajišťovací páku šikmých řezů (r).
• Povolte dorazový šroub šikmých řezů (mm).
• Položte na stůl úhelník (nn) a opřete tento
úhelník o pilový kotouč (e).
• Upravte úhel šikmého řezu pomocí
zajišťovací páky šikmých řezů (r) tak, aby
pilový kotouč těsně přiléhal k úhelníku.
• Utáhněte zajišťovací páku šikmých řezů (r).
• Otáčejte vačkou dorazu šikmých řezů (oo),
dokud se nebude pevně dotýkat bloku
ložiska.
• Zkontrolujte měřítko šikmých řezů. Je-li
nutné seřízení, povolte šroub ukazatele (pp)
a nastavte ukazatel na hodnotu 0°.
• Utáhněte šroub ukazatele (pp).
• Zopakujte postup pro polohu 45° pro
doraz šikmých řezů 45°, ale ukazatel již
nenastavujte.
• Utáhněte dorazový šroub šikmých řezů
(mm).
14
Seřízení vodítka pokosových
řezů
(obr. 1, 13)
• Namontujte vodítko pokosových řezů (y) do
drážky na levé straně pilového kotouče.
• Povolte zajišťovací rukojeť (qq).
• Mezi vodítko pokosových řezů (y) a pilový
kotouč (e) umístěte úhelník (nn). Viz obr. 13.
• Zkontrolujte, zda ukazatel (rr) ukazuje na
měřítku hodnotu 90°. Neukazuje-li ukazatel
přesně na hodnotu 90°, povolte šroub (ss),
nastavte ukazatel tak, aby ukazoval přesně
na hodnotu 90° a šroub znovu utáhněte.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní pokyny a platné
předpisy.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spínač zapnuto/
vypnuto v poloze vypnuto. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ:
• Ujistěte se, zda je stroj z hlediska
výšky stolu a stability umístěn v
bezpečné a ergonomické poloze.
Poloha stroje musí být zvolena
tak, aby měla obsluha stroje
dobrý přehled a dostatek volného
prostoru v blízkosti stroje, který
umožní manipulaci s obrobky bez
jakéhokoli omezení.
• Upněte vhodný pilový list.
Nepoužívejte nadměrně
opotřebované pilové kotouče.
Maximální provozní otáčky
pily nesmí překročit maximální
povolené otáčky pilového kotouče.
• Nepokoušejte se řezat příliš malé
kousky.
• Nechejte pilový kotouč řezat
vlastním tempem. Nepoužívejte
nadměrnou sílu.
• Před zahájením řezání počkejte,
dokud motor nedosáhne
maximálních otáček.
•
Ujistěte se, zda jsou všechny
zajišťovací a upínací šrouby
a rukojeti řádně utaženy.
Uživatelé ve Velké Británii jsou povinní dodržovat
nařízení popsaná v předpisech pro obsluhu
dřevoobráběcích strojů z roku 1974 a jejich
příslušné dodatky.
• Je-li pila připojena k napájecímu zdroji, nikdy
nevkládejte ruce do pracovního prostoru
pilového kotouče.
• Nikdy nepoužívejte tuto pilu pro řezání od
ruky!
• Neprovádějte řezání zdeformovaných,
vypouklých nebo miskovitých obrobků.
Obrobky musí mít nejméně jednu přímou
a rovnou stranu, kterou budou přitisknuty
k vodítku pro podélné nebo pokosové řezy.
• Dlouhé obrobky si vždy podepřete, abyste
zabránili vzniku zpětného rázu.
• Pokud se pilový kotouč otáčí, neodebírejte
z jeho prostoru žádné odřezky.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
• Chcete-li stroj zapnout, stiskněte zelené
spouštěcí tlačítko.
• Chcete-li stroj vypnout, stiskněte červené
vypínací tlačítko.
POZNÁMKA: Zapínání a vypínání mohou
způsobit krátkodobé kolísání nebo výpadky
napětí. Při nepříznivých stavech veřejné
elektrické rozvodné sítě nízkého napětí se může
objevit negativní ovlivnění dalších spotřebičů.
Rušení se nebude vyskytovat, bude-li impedance
nižší než 0,262 Ohmu.
Zásuvky používané u těchto elektrických nářadí
by měly být chráněny vypínací pojistkou neutrální
charakteristiky s proudovou hodnotou 16 A.
Použití vodítka pro podélné
řezy (obr. 14 - 16)
ZAJIŠŤOVACÍ PÁKA VODICÍ LIŠTY
Zajišťovací páka vodicí lišty (s) zajišťuje vodítko
na určeném místě, aby bylo zabráněno jeho
pohybu při řezání. Chcete-li páku zajistit, stlačte
ji dolů a směrem k zadní části pily. Chcete-li páku
uvolnit, vytáhněte ji nahoru a směrem k přední
části pily.
POZNÁMKA: Při provádění podélných řezů
zajišťovací páku vodicí lišty vždy zajistěte.
PRODLOUŽENÍ PRACOVNÍ PODPĚRY/
VODÍTKO PRO ÚZKÉ PODÉLNÉ ŘEZY
Vaše stolová pila je vybavena prodloužením
pracovní podpěry pro podepření obrobku, který
přesahuje okraj stolu pily.
Chcete-li použít vodítko pro úzké podélné řezy
v poloze pracovní podpěry, otočte jej z jeho
ukládací polohy, která je zobrazena na obr. 15,
a nasuňte kolíky do spodní řady drážek (tt) na
obou koncích vodítka.
Chcete-li použít vodítko pro úzké podélné řezy
v poloze pro úzké podélné řezy, zasuňte kolíky
do horní řady drážek (uu) na obou koncích
vodítka. Tato vlastnost poskytne vůli dalších
51 mm vzhledem k pilovému kotouči. Viz obr. 16.
POZNÁMKA: Zasuňte prodloužení pracovní
podpěry nebo proveďte nastavení vodítka do
polohy pro úzké podélné řezy při každé práci
prováděné nad stolem pily.
RUKOJEŤ PRO JEMNÉ NASTAVENÍ
Rukojeť pro jemné nastavení (p) umožňuje
přesnější seřízení při nastavení vodítka. Před
seřízením se ujistěte, zda je zajišťovací páka
vodicí lišty ve své horní nebo nezajištěné poloze.
UKAZATEL MĚŘÍTKA PODÉLNÝCH ŘEZŮ
Pracuje-li uživatel s pilovými kotouči pro silné
nebo úzké řezy, ukazatel měřítka podélných řezů
musí být nastaven tak, aby vodítko provádělo
správnou práci. Ukazatel měřítka podélných
řezů odečítá správné hodnoty pouze pro polohu
1 (nula až 61 cm), ale pro polohu 1 s vodítkem
pro úzké podélné řezy přidejte 5,08 cm. Viz
část Seřízení měřítka podélných řezů v části
Sestavení a seřízení.
Základní řezy
• Vždy používejte rozpínací klín.
• Vždy se ujistěte, zda jsou rozpínací klín
a kryt pilového kotouče správně srovnány.
Podélné řezy (obr. 1, 17)
VAROVÁNÍ: Ostré hrany.
• Nastavte úhel šikmého řezu na hodnotu 0°.
• Nastavte výšku pilového kotouče. Pilový
kotouč je ve správné poloze, vyčnívají-li nad
povrchem dřevěného obrobku hroty tří zubů
pilového kotouče. Podle potřeby upravte
výšku horního ochranného krytu pilového
kotouče.
• Nastavte paralelní vodítko na požadovanou
vzdálenost.
15
• Přitlačte obrobek na plocho na stůl
a k vodítku. Udržujte obrobek mimo dosah
pilového kotouče.
• Udržujte obě ruce v bezpečné vzdálenosti
od pilového kotouče.
• Zapněte stroj a počkejte, dokud řezný kotouč
nedosáhne maximálních otáček.
• Pomalu posunujte obrobek pod ochranný
kryt a stále jej pevně přitlačujte k vodítku.
Nechejte pilový kotouč řezat vlastním
tempem a neprotlačujte obrobek přes pilový
kotouč. Otáčky pilového kotouče by měly být
konstantní.
• Jakmile se přiblížíte k pilovému kotouči,
nezapomeňte použít tlačnou tyč (u).
• Po ukončení řezu vypněte stroj, počkejte na
úplné zastavení pilového kotouče a sejměte
obrobek.
VAROVÁNÍ:
• Nikdy neprotlačujte nebo nedržte
volný konec nebo ořez obrobku.
• Neřežte příliš malé obrobky.
• Při podélných řezech malých
obrobků vždy používejte tlačnou
tyč.
Šikmé řezy
• Nastavte požadovaný úhel šikmého řezu.
• Postupujte jako při provádění podélných
řezů.
Příčné řezy (obr. 18)
• Odstraňte paralelní vodítko a do požadované
drážky nainstalujte vodítko pokosových řezů.
• Zajistěte vodítko pokosových řezů v poloze
0°.
• Nastavte úhel šikmého řezu na hodnotu 0°.
• Nastavte výšku pilového kotouče.
• Přitlačte obrobek na plocho na stůl a k
vodítku. Udržujte obrobek mimo dosah
pilového kotouče.
• Udržujte obě ruce v bezpečné vzdálenosti od
pilového kotouče.
• Zapněte pilu a počkejte, dokud pilový kotouč
nedosáhne maximálních otáček.
• Udržujte obrobek pevně přitisknutý k vodítku
a společně se sestavou vodítka jej pomalu
posunujte, dokud se nezasune pod horní
ochranný kryt pilového kotouče. Nechejte
pilový kotouč řezat vlastním tempem
a neprotlačujte obrobek přes pilový kotouč.
16
Otáčky pilového kotouče by měly udržovány
konstantní.
• Po ukončení řezu vypněte pilu, počkejte na
úplné zastavení pilového kotouče a sejměte
obrobek.
Šikmé příčné řezy
• Nastavte požadovaný úhel šikmého řezu.
• Postupujte jako při provádění příčných řezů.
Pokosové řezy
• Nastavte pokosové vodítko na požadovaný
úhel.
• Postupujte jako při provádění příčných řezů.
Kombinované pokosové řezy
Tento řez je kombinací pokosového a šikmého
řezu.
• Nastavte požadovaný úhel šikmého řezu
a pokračujte jako při provádění pokosového
příčného řezu.
Podepření dlouhých obrobků
• Dlouhé obrobky vždy podepřete.
• Používejte dostupné podpěry na podepření
a upevnění dlouhých obrobků, abyste
zabránily pádu obrobku nebo úrazu.
Odvod prachu (obr. 2)
Stroj je vybaven výstupním otvorem pro odsávání
prachu na zadní části stroje (i), který je vhodný
pro použití se zařízením pro odsávání prachu
opatřeným hubicemi s rozměrem 57/65 mm.
S touto pilou je dodáván také adaptér pro použití
hubic s průměrem 34 až 40 mm.
• Při všech úkonech připojte zařízení pro
odsávání prachu, které splňuje požadavky
příslušných předpisů týkajících se
prachových emisí.
• Ujistěte se, zda jsou použité hadice pro
odsávání prachu vhodné pro danou aplikaci
a řezaný materiál.
• Berte na vědomí, že uměle vytvořené
materiály, jako jsou dřevotřískové desky
a MDF, vytváří během řezání mnohem více
prachových částeček než přírodní dřevo.
Přeprava (obr. 1)
• Smotejte napájecí kabel.
• Vždy přenášejte tuto pilu uchopením za
místa určená pro úchop (c).
VAROVÁNÍ: Přepravujte pilu vždy
s nasazeným horním krytem pilového
kotouče.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spínač zapnuto/
vypnuto v poloze vypnuto. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nastavení zámku vodicí lišty
(obr. 2, 19)
Napnutí zámku vodicích tyčí je nastaveno již
z výroby. Potřebujete-li provést nové seřízení,
postupujte následovně:
• Otočte pilu na bok.
• Zajistěte zajišťovací páku (s).
• Na spodní straně stroje vyhledejte
šestihrannou tyč (xx) (obr. 19).
• Povolte pojistnou matici (yy). Dotáhněte
šestihrannou tyč tak, aby byla pružina
zajišťovacího systému stlačena a aby
vytvářela požadované pnutí zajišťovací páky
vodicích tyčí. Znovu utáhněte pojistnou
matici šestihranné tyče.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách hlavního krytu a v jejich
blízkosti nahromadí prach a nečistoty,
odstraňte je proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Před použitím pečlivě zkontrolujte horní
a spodní kryt pilového kotouče, zrovna tak jako
trubici odsávání prachu, abyste se ujistili o jejich
správné funkci. Ujistěte se, zda piliny, prach nebo
části obrobku nemohou způsobit zablokování
těchto funkcí.
Dojde-li k zablokování částí obrobku mezi
pilovým kotoučem a ochrannými kryty, odpojte
stroj od napájení a postupujte podle pokynů
uvedených v části Montáž pilového kotouče.
Odstraňte zablokované části a namontujte zpět
pilový kotouč.
Udržujte čisté větrací drážky a kryt nářadí
pravidelně čistěte měkkým hadříkem.
Pravidelně čistěte systém pro
zachytávání prachu (obr. 20)
• Otočte pilu na bok.
• Demontujte šrouby (ww) (obr. 20).
• Odstraňte všechen prach a znovu zajistěte
přístupový kryt (vv) pomocí šroubů (obr. 20).
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství
s tímto nářadím velmi nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
PILOVÉ KOTOUČE: VŽDY POUŽÍVEJTE pilové
kotouče se sníženou hlučností s průměrem
250 mm a s průměrem upínacího otvoru 30 mm.
Otáčky pilového kotouče musí být minimálně
4 000 ot./min. Nikdy nepoužívejte pilové kotouče
s menšími průměry. Nebyly by řádně chráněny.
17
POPIS PILOVÝCH KOTOUČŮ
POČET
POUŽITÍ
PRŮMĚR
ZUBŮ
Pilové kotouče pro stavebnictví
(rychlé podélné řezy)
Univerzální
250 mm
24
Jemné příčné řezy
250 mm
40
Pilové kotouče pro řezání dřeva
(poskytují hladké a čisté řezy)
Jemné příčné řezy
250 mm
60
Je-li horní ochranný kryt (díl č.: 247678-02)
opotřebován, proveďte jeho výměnu.
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli zástupci autorizovaného servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240692 - 21-07-2014
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising