DW745 | DeWalt DW745 TABLE SAW Type 4 instruction manual

511888-64 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW745
Obr. 1
g
d
e
l
f
o
k
x
n
c
m
y
p
v
b
a
Obr. 2
q
r
l
h
m
n
s
t
u
v
i
j
2
w
Obr. 3
Obr. 4
e
t
t
aa
z
aa
Obr. 5
Obr. 6
cc
bb
ee
dd
Obr. 7
g
Obr. 8
k
gg
ff
hh
ii
f
Obr. 9
jj
m
kk
3
Obr. 10
Obr. 11
pp
o
mm
oo
ll
r
Obr. 12
Obr. 13
e
e
nn
qq
rr
nn
ss
Obr. 15
Obr. 14
n
s
p
Obr. 16
tt
4
uu
Obr. 17
Obr. 18
Obr. 19
Obr. 20
ww
yy
xx
vv
5
STOLOVÁ PÍLA
DW745
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili
zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Príkon motora
Výkon motora
Otáčky naprázdno
Priemer pílového kotúča
Priemer upínacieho otvoru
Hrúbka pílového kotúča
Hrúbka rozpínacieho klina
Maximálna hĺbka rezu pri 90°
Maximálna hĺbka rezu pri 45°
Kapacita pozdĺžneho rezu
Celkové rozmery
Hmotnosť
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
Poistky:
Európa
Veľká
Británia
a Írsko
Náradie 230 V
Náradie 230 V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
cm
kg
DW745-QS/GB
230
4
1 850
970
3 800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 × 700 × 466
22
DW745-LX
115
4
1 700
820
4 800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 × 700 × 466
22
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
96
3
109
dB(A)
3
3
V
10 A v napájacej
sieti
3 A v zástrčke
prívodného kábla
POZNÁMKA: Zapínania a vypínania môžu
spôsobiť krátkodobé kolísanie alebo výpadky
napätia. Pri nepriaznivých stavoch verejnej
elektrickej rozvodnej siete nízkeho napätia sa
môže objaviť negatívne ovplyvnenie ďalších
spotrebičov. Rušenie sa nebude vyskytovať, ak
bude impedancia nižšia než 0,25 ohmu. Zásuvky
používané pri týchto elektrických náradiach
by mali byť chránené vypínacou poistkou
s neutrálnou charakteristikou a s prúdovou
hodnotou 16 A.
6
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu
zariadenia.
Pred použitím tohto náradia si prečítajte všetky
uvedené bezpečnostné pokyny a tieto pokyny
uschovajte.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
1. Udržujte poriadok na pracovisku.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
2. Berte do úvahy okolie pracovnej plochy.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
DW745
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/ES a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Neporiadok na pracovisku alebo na
pracovnej ploche môže viesť k úrazu.
Nevystavujte náradie dažďu. Nepoužívajte
náradie vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
Zaistite správne osvetlenie pracoviska
(250 – 300 luxov). Nepoužívajte náradie
na miestach, kde hrozí riziko vzniku
požiaru alebo explózie, napríklad v blízkosti
horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
3. Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom.
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi (napríklad potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci atď.) sa
môže elektrická bezpečnosť zvýšiť použitím
izolačného transformátora alebo ochranného
ističa (FI).
4. Udržujte ostatných mimo pracovného
priestoru.
Zabráňte okolostojacim osobám, najmä
deťom, aby sa dotýkali náradia alebo
predlžovacieho kábla a udržujte ich mimo
pracovného priestoru.
5. Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite.
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež
vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 11. 2013
6. Náradie nepreťažujte.
Bezpečnostné pokyny
7. Používajte vhodné náradie.
VAROVANIE! Pri použití elektrického
náradia sa musia dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, aby sa
znížilo riziko vzniku požiaru, úrazu
elektrickým prúdom a zranenia osôb,
vrátane nasledujúcich.
Práca je účinnejšia a bezpečnejšia,
ak používate náradie a nástroje na účely,
na ktoré sú určené.
Nepreťažujte malé náradie pri práci,
ktorá je určená pre výkonnejšie náradie.
Nepoužívajte náradie na iné účely, než
na ktoré je určené. Nepoužívajte napríklad
okružnú na rezanie kmeňov alebo vetiev
stromov.
7
8. Vhodne sa obliekajte.
Nenoste voľný odev a šperky. Môžu byť
zachytené pohyblivými časťami. Pri práci vo
vonkajšom prostredí používajte protišmykovú
obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
9. Používajte prvky osobnej ochrany.
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri
práci s náradím práši alebo ak odlietavajú
drobné čiastočky materiálu, používajte
respirátor proti prachu alebo ochranný štít.
Pretože môžu byť tieto čiastočky materiálu
veľmi horúce, používajte tiež žiaruvzdornú
zásteru. Vždy používajte ochranu sluchu.
Používajte ochrannú prilbu.
10. Pripojte zariadenie na zachytávanie
prachu.
Ak je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadenia na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadnu funkciu.
11. S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne.
Nikdy neťahajte za prívodný kábel, aby
došlo k odpojeniu zástrčky od sieťovej
zásuvky. Veďte kábel tak, aby neprechádzal
cez ostré hrany alebo horúce a mastné
povrchy. Pri prenášaní nikdy nedržte náradie
za prívodný kábel.
12. Obrobok si upnite.
Ak je to možné, používajte na upnutie
obrobku svorky alebo zverák. Je to
bezpečnejšie a umožňuje to obsluhu náradia
oboma rukami.
13. Neprekážajte sami sebe.
Pri práci vždy udržujte vhodný postoj
a rovnováhu.
14. Vykonávajte dôkladnú údržbu náradia.
Udržujte ostré a čisté pracovné nástroje.
Tak bude zaistený bezpečnejší a vyšší
výkon náradia. Dodržujte pokyny na údržbu
a výmenu príslušenstva. Náradie pravidelne
kontrolujte a ak je poškodené, nechajte ho
opraviť v autorizovanom servise. Udržujte
rukoväti a všetky ovládacie prvky čisté
a suché a dbajte na to, aby neboli znečistené
olejom alebo mazivami.
15. Náradie odpojte.
Ak sa náradie nepoužíva, pred vykonávaním
údržby a pred výmenou príslušenstva, ako
sú pílové kotúče, pracovné nástroje a frézy,
náradie vždy odpojte od elektrickej siete.
8
16. Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče.
Vytvorte si návyk, aby ste pred použitím
náradia kontrolovali, či na náradí nezostali
nastavovacie kľúče alebo prípravky a zaistite
ich odstránenie z náradia.
17. Zabráňte nechcenému zapnutiu.
Pred pripojením k elektrickej sieti sa uistite,
či je hlavný vypínač v polohe vypnuté (OFF).
18. Používajte predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie.
Pred použitím skontrolujte predlžovací kábel
a ak je poškodený, zaistite jeho výmenu.
Ak pracujete s náradím vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je tak aj označený.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, čo robíte. Používajte zdravý
rozum. S náradím nepracujte, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom omamných látok,
alkoholu alebo liekov.
20. Kontrolujte stav náradia.
Pred začatím práce starostlivo skontrolujte
náradie aj jeho prívodný kábel, či nedošlo
k ich poškodeniu, aby bola zaistená ich
správna funkcia. Skontrolujte vychýlenie
a uloženie pohybujúcich sa častí,
opotrebovanie jednotlivých častí a ďalšie
prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod
náradia. Zničené alebo iné poškodené
diely nechajte opraviť alebo vymeniť v
autorizovanom servise, ak v tomto návode
nebude uvedený iný spôsob na odstránenie
poruchy. Poškodené vypínače nechajte
vymeniť v autorizovanom servise. Ak nie je
možné hlavným vypínačom náradie zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Nikdy sa
nepokúšajte o opravu sami.
VAROVANIE! Použitie iného
príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií, než sa
odporúča týmto návodom, môže viesť
k zraneniu obsluhy.
21. Opravy tohto náradia vždy zverujte
kvalifikovaným servisným technikom.
Toto elektrické náradie spĺňa požiadavky
platných bezpečnostných predpisov. Opravy
by mali vykonávať iba kvalifikovaní technici,
ktorí budú používať originálne náhradné
diely. V iných prípadoch môže dôjsť k
veľkému ohrozeniu používateľa.
Doplnkové bezpečnostné
predpisy pre stolové kotúčové
píly
• Nepoužívajte pílové kotúče, ktorých hrúbka
je väčšia alebo ak je šírka ich zubov menšia
než hrúbka rozpínacieho klina.
• Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom a či zuby kotúča smerujú k prednej
časti stola píly.
• Pred začatím akejkoľvek práce sa uistite,
či sú všetky upínacie rukoväti riadne
dotiahnuté.
• Uistite sa, či sú všetky pílové kotúče
a príruby čisté a či sú zahĺbené strany
objímky otočené smerom k pílovému kotúču.
Utiahnite riadne upínaciu maticu pílového
kotúča.
• Dbajte na to, aby bol pílový kotúč stále
nabrúsený a riadne nastavený.
•
•
•
•
•
•
•
• Uistite sa, či je rozpínací klin nastavený
v správnej vzdialenosti od pílového kotúča
– maximálne 5 mm.
• Nikdy nepoužívajte pílu bez nasadeného
horného a spodného ochranného krytu.
•
• Nenastavujte žiadnu časť tela do polohy,
v ktorej sa bude nachádzať v rovine pílového
kotúča. Mohlo by dôjsť k úrazu. Stojte na
jednej alebo druhej strane pílového kotúča.
• Pred výmenou pílového kotúča alebo
pred údržbou pílu vždy odpojte od zdroja
napájacieho napätia.
• Pri posuve obrobku vždy používajte tlačnú
tyč a počas rezania dbajte na to, aby sa
Vaše ruky nedostali k pílovému kotúču
bližšie, než do vzdialenosti 150 mm.
• Nepokúšajte sa zapínať žiadne zariadenie,
ktoré nepracuje s predpísaným napájacím
napätím.
• Ak je pílový kotúč v chode, nenanášajte naň
mazivo.
• Nesiahajte do blízkosti pílového kotúča alebo
za pílový kotúč.
• Ak sa tlačná tyč nepoužíva, uložte ju na
určené miesto.
• Nestúpajte na hornú časť píly.
• Počas prepravy zaistite, aby bola horná časť
píly zakrytá, napríklad ochranným krytom.
• Nepoužívajte kryt píly na manipuláciu alebo
na prepravu píly.
•
•
VAROVANIE: Tento stroj je vybavený
špeciálne upraveným prívodným
káblom (typ príslušenstva Y). Ak
dôjde k poškodeniu prívodného
kábla alebo k jeho inej poruche,
musí ho vymeniť iba výrobca alebo
autorizovaný servis.
Ak je vložka stola opotrebovaná alebo
poškodená, ihneď ju vymeňte.
Vždy sa uistite, či je obrobok bezpečne
upnutý. Dlhé obrobky si vždy podoprite.
Nevyvíjajte bočný tlak na pílový kotúč.
Nikdy nerežte ľahké zliatiny. Táto píla nie je
určená na takéto použitie.
Nepoužívajte brúsne alebo diamantové rezné
kotúče.
Dlabanie, žliabkovanie alebo drážkovanie nie
je povolené.
V prípade nehody alebo poruchy stroja
okamžite vypnite stroj a odpojte prívodný
kábel od zásuvky. Vyhotovte záznam
o poruche a vhodným spôsobom pílu
označte, aby ste zabránili ostatným osobám
túto poškodenú pílu používať.
Ak dôjde počas rezania k zablokovaniu
pílového kotúča, ktoré bude spôsobené
nadmernou silou pri posuve obrobku, VŽDY
pílu zastavte a odpojte jej prívodný kábel.
Vyberte obrobok a uistite sa, či sa pílový
kotúč voľne otáča. Znovu zapnite pílu
a začnite nový rez s menšou posuvnou silou.
Pri rezaní dreva pripojte pílu k zariadeniu na
zachytávanie pilín a prachu.
NIKDY sa nepokúšajte rezať voľné kusy
materiálu naskladané na seba, pretože by
mohlo dôjsť k strate kontroly alebo
k spätnému rázu. Všetky materiály
si bezpečne podložte.
PÍLOVÉ KOTÚČE
• Pri rezaní dreva k píle vždy pripojte vhodné
zariadenie na odsávanie pilín.
• Maximálne prípustné otáčky pílového kotúča
musia byť vždy rovnaké alebo vyššie než
sú otáčky naprázdno, ktoré sú uvedené na
štítku náradia.
• Nepoužívajte pílové kotúče, ktorých rozmery
nezodpovedajú hodnotám uvedeným v časti
Technické údaje. Nepoužívajte žiadne
dištančné vložky, ktoré by umožnili upnutie
kotúča na hriadeľ. Používajte iba pílové
kotúče, ktoré sú špecifikované v tomto
návode a ktoré spĺňajú požiadavky normy
EN847-1, ak sú určené na rezanie dreva
a podobných materiálov.
9
• Zvážte použitie špeciálne navrhnutých
pílových kotúčov s menšou prevádzkovou
hlučnosťou.
• Nepoužívajte pílové kotúče z rýchloreznej
ocele (HSS).
• Nepoužívajte deformované, prasknuté alebo
poškodené pílové kotúče.
• Uistite sa, či je zvolený pílový kotúč vhodný
pre rezaný materiál.
• Pri manipulácii s pílovým kotúčom
a neobrobeným materiálom vždy používajte
rukavice. Ak je to možné, pílové kotúče by sa
mali prenášať v držiakoch.
Používajte ochranu sluchu
Používajte ochranu zraku
Používajte ochranný respirátor.
Nevkladajte ruky do priestoru rezu
a nepribližujte ich ku kotúču.
Miesto uchopenia pri prenášaní.
Zvyškové riziká
Pri použití pokosových píl vznikajú nasledujúce
riziká:
- Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
dielmi.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko nehody spôsobené nekrytými časťami
rotujúceho pílového kotúča.
- Riziko zranenia pri výmene pílového kotúča
nechránenými rukami.
- Riziko pritlačenia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu vytváraného pri rezaní dreva, najmä
dubového, bukového a materiálu MDF.
Úroveň hlučnosti ovplyvňujú nasledujúce faktory:
- typ rezaného materiálu
- typ pílového kotúča
- posuvná sila
- údržba píly
Nasledujúce faktory ovplyvňujú množstvo prachu
a pilín:
- opotrebovanie pílového kotúča
- odsávanie prachu s rýchlosťou prúdenia
vzduchu nižšou než 20 m/s
- nepresné vedenie obrobku
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu
10
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2013 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 čiastočne zostavenú pílu
1 zostavu vodidla pozdĺžnych rezov
1 vodidlo pokosových rezov
1 pílový kotúč
1 zostavu horného ochranného krytu pílového
kotúča
1 vložku stola
1 kľúč na kotúč
1 kľúč na hriadeľ
1 adaptér na odsávanie prachu
1 návod na obsluhu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1, 2)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
a. Vypínač zapnuté/vypnuté
b. Resetovacie tlačidlo ističa
c. Miesto úchopu píly
d. Stôl
e. Pílový kotúč
f. Rozpínací klin
g. Horný kryt pílového kotúča
h. Výstupný otvor na odvod prachu na kryte
i. Hlavný výstupný otvor na odvod prachu
j. Adaptér na odsávanie
k. Vložka stola
l. Vodidlo pozdĺžnych rezov
m. Západka vodidla pozdĺžnych rezov
n. Opora obrobku/vodidlo pre úzke pozdĺžne
rezy (zobrazené v zloženej polohe)
o. Meradlo s indikátorom pozdĺžnych rezov
p. Rukoväť na jemné nastavenie
q. Kombinovaná rukoväť na ovládanie zdvihu
a šikmých rezov
r. Zaisťovacia páka pre šikmé rezy
s. Zaisťovacia páka vodiacej lišty
t. Kľúč na pílový kotúč
u. Tlačná tyč
v. Nastaviteľná zadná pätka
w. Ukazovateľ pokosových rezov
x. Drážka ukazovateľa pokosových rezov
y. Vodidlo pokosových rezov
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša stolová píla DW745 na stavenisko je určená
na vykonávanie pozdĺžnych, priečnych, šikmých
a pokosových rezov dreva, výrobkov z dreva
a plastov. Táto píla je určená na použitie pílových
kotúčov s priemerom 250 mm, ktoré sú vybavené
tvrdenými karbidovými hrotmi.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo
plynov.
Táto stolová píla DW745 na pracovisko je
elektrické náradie určené pre profesionálov.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí sa zaistiť odborný dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by sa nemali nikdy ponechať s týmto
výrobkom bez dozoru.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
siete zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 61029. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Modely s napájacím
napätím 115 V sa musia používať
s bezpečnostným izolačným
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
sa nahradiť špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Zaistite bezpečné odstránenie starej
zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu
svorku nebude pripojený žiadny
vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla sa 3 vodičmi,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozri
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1,5 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
11
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
násadcov alebo pred vykonávaním
opráv.Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
Vybalenie (obr. 1, 2)
• Opatrne vyberte pílu z prepravného obalu.
• Píla je celkom zostavená s výnimkou vodidla
pozdĺžnych rezov a horného krytu pílového
kotúča.
• Dokončite zostavenie podľa nižšie
uvedených pokynov.
• Tlačnú tyč (u) uložte na určené miesto na
pravej strane stroja (obr. 2).
• Nastavte zadnú pätku (v) tak, aby bol stôl (d)
celkom v rovine.
• Celkom rozviňte prívodný kábel.
VAROVANIE:
• Ak sa tlačná tyč nepoužíva, vždy
ju uložte na určenom mieste.
• Pripojte zástrčku prívodného
kábla k sieťovej zásuvke iba pred
začatím práce.
Montáž pílového kotúča
(obr. 1 – 4)
VAROVANIE: Uistite sa, či je píla
odpojená od napájania.
VAROVANIE: Zuby nového pílového
kotúča sú veľmi ostré a môžu byť
nebezpečné.
VAROVANIE: Pílový kotúč sa MUSÍ
vymeniť podľa pokynov v tejto časti
návodu. Používajte IBA pílové kotúče,
ktoré sú špecifikované v technických
údajoch. Odporúčame model
DT4226. NIKDY nenasadzujte iné
pílové kotúče.
• Otáčaním ovládacieho kolieska (q) v smere
pohybu hodinových ručičiek zdvihnite upínací
hriadeľ pílového kotúča do maximálnej výšky
(obr. 1).
• Nasaďte pílový kotúč na hriadeľ, ako na
uvedenom obr. 3. Vonkajšia príruba (z) má
vyvýšený stred s ø 30 mm, ktorým musí
12
smerovať do upínacieho otvoru pílového
kotúča. Uistite sa, či zuby smerujú k prednej
časti stola smerom dole.
• Pridržte vreteno pomocou plochého kľúča
a utiahnite maticu hriadeľa (aa) otáčaním
kľúča na hriadeľ v smere pohybu hodinových
ručičiek (obr. 4).
• Ak chcete pílový kotúč odobrať, postupujte
v obrátenom poradí.
VAROVANIE: Po výmene pílového
kotúča vždy skontrolujte ukazovateľ
vodidla pozdĺžnych rezov a rozpínací
klin.
Nastavenie pílového kotúča
(obr. 1, 5)
Pílový kotúč musí byť rovnobežný s drážkami
pokosových rezov, aby sa dosiahol optimálny
výkon píly. Toto nastavenie bolo vykonané už
vo výrobnom závode. Opätovné nastavenie
vykonáte nasledovne:
• Otočte pílu na bok.
• Pomocou kľúča na skrutky s hlavou
s vnútorným šesťhranom 10 mm povoľte
upevňovacie prvky (bb) konzoly (obr. 5).
• Nastavte konzolu (cc) tak, aby bol pílový
kotúč rovnobežný s drážkou ukazovateľa
pokosových rezov (x) (obr. 1).
• Utiahnite upevňovacie prvky (bb) konzoly
momentom 11 Nm (obr. 5).
Nastavenie výšky pílového
kotúča (obr. 1)
Pílový kotúč sa môže pomocou kombinovaného
ovládacieho kolieska (q) zdvíhať a spúšťať.
• Uistite sa, či počas rezania vyčnievajú nad
obrobok iba horné tri zuby pílového kotúča.
Tak sa zaistí, že po celý čas sa bude
materiál odoberať z obrobku maximálnym
počtom zubov kotúča, čo zaistí optimálnu
výkonnosť.
Montáž rozpínacieho klina
(obr. 1, 6)
• Otáčaním ovládacieho kolieska (q) v smere
pohybu hodinových ručičiek zdvihnite upínací
hriadeľ pílového kotúča do maximálnej výšky
(obr. 1).
• Dodaným kľúčom povoľte o niekoľko otáčok
poistnú skrutku (dd) (obr. 6).
• Zatlačte skrutku (dd) smerom dovnútra
a držte ju v tejto polohe, aby sa uvoľnil
pružinový upínací mechanizmus.
• Zarovnajte drážku (ee) so skrutkou (dd)
a zasuňte rozpínací klin tak, aby vrchol
drážky ležal na skrutke.
• Prestaňte držať skrutku (dd) a pevne ju
dotiahnite dodaným kľúčom.
VAROVANIE:
• Ak je zarovnanie vykonané
správne, rozpínací klin bude
na hornej strane stola v jednej
rovine s pílovým kotúčom a bude
zarovnaný s hornou hranou
pílového kotúča. Urobte kontrolu
pomocou pravítka vo všetkých
sklonoch a v každej výške
pílového kotúča.
• Nepokúšajte sa upevniť rozpínací
klin v inej polohe, než sa
odporúča. Vzdialenosť medzi
rozpínacím klinom a hrotmi
zubov pílového kotúča musí byť
najmenej 2,0 mm.
• Zásadnou podmienkou zaistenia
bezpečnej prevádzky je správna
montáž a nastavenie horného
krytu pílového kotúča (g)
vzhľadom na rozpínací klin!
• Platí zákaz použitia iných
rozpínacích klinov, než je dodaný
rozpínací klin s hrúbkou 2,3 mm.
Upevnenie k pracovnému
stolu (obr. 2)
• Rám stroja je na oboch stranách medzi
pätkami (v) opatrený dvoma otvormi, ktoré
umožňujú upevnenie k pracovnému stolu.
Upevňujte uhlopriečne.
• Upevnite pílu na dosku z preglejky
s hrúbkou minimálne 15 mm, aby sa uľahčila
manipulácia s touto pílou.
• Počas používania píly môže byť doska
pripevnená pomocou svoriek k pracovnému
stolu. Odpojenie píly kvôli preprave sa tak
zjednoduší iba na uvoľnenie svoriek.
Montáž vložky stola
(obr. 7)
• Zarovnajte vložku stola (k) ako na uvedenom
obrázku a zasuňte výstupky na zadnej strane
vložky do otvorov v zadnej časti stola.
• Stlačte dole prednú časť vložky stola.
• Predná časť vložky stola musí byť zarovnaná
s plochou stola alebo môže byť mierne
zapustená. Zadná časť vložky stola by mala
byť zarovnaná s plochou stola. Nastavte
pomocou nastavovacích skrutiek (ff).
• Otočte poistnú skrutku (pozrite detail na
obr. 7) o 90° v smere pohybu hodinových
ručičiek, aby došlo k zaisteniu vložky na
určenom mieste.
VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte túto
pílu bez vložky stola. Ak je vložka
stola opotrebovaná alebo poškodená,
ihneď ju vymeňte.
Montáž horného krytu
pílového kotúča (obr. 8)
• Upevnite horný kryt pílového kotúča (g)
k rozpínaciemu klinu (f) pomocou skrutky
(gg).
• Na opačný koniec skrutky nasaďte podložku
(hh) a krídlovú maticu (ii) a utiahnite.
Montáž vodidla pozdĺžnych
rezov (obr. 9)
Vodidlo pozdĺžnych rezov môže byť
nainštalované v dvoch polohách na pravej strane
píly (Poloha 1 na pozdĺžne rezy 0 až 51 cm
a poloha 2 na pozdĺžne rezy 10,2 až 61 cm)
a v jednej polohe na ľavej strane píly.
1. Uvoľnite západky vodidla pozdĺžnych rezov
(m).
2. Držte vodidlo v naklonenej polohe
a zarovnajte polohovacie kolíky (predný
a zadný) (jj) na vodiacej lište vodidla
s hlavnými drážkami vodidla (kk).
3. Nasuňte hlavné drážky na kolíky a otočte
vodidlo dole tak, aby sa oprelo o vodiacu
lištu.
4. Zaistite vodidlo na vodiacej lište pomocou
prednej a zadnej západky (m).
Nastavenie súbežnosti vodidla
s pílovým kotúčom (obr. 1, 9)
Vodidlo je nastavené už z výroby. Ak ho
potrebujete znovu nastaviť, postupujte
nasledovne:
• Zdvihnite pílový kotúč do najvyššej polohy.
• Odoberte horný kryt pílového listu (g).
• Nastavte uhol šikmého rezu na hodnotu 0°.
• Uvoľnite zaisťovaciu páku vodiacej lišty (s).
13
• Posuňte vodidlo (l) tak, aby sa dotýkalo
pílového kotúča.
• Otáčajte vačkou dorazu šikmých rezov (oo),
kým sa nebude pevne dotýkať bloku ložiska.
• Skontrolujte, či je vodidlo rovnobežné
s pílovým kotúčom.
• Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
• Skontrolujte meradlo šikmých rezov.
Ak je nutné nastavenie, povoľte skrutku
ukazovateľa (pp) a nastavte ukazovateľ na
hodnotu 0°.
• Pomocou kľúča na skrutky s hlavou
s vnútorným šesťhranom povoľte
nastavovaciu skrutku (jj) upevňujúcu vodidlo
k vodiacej lište.
• Zopakujte postup pre polohu 45° pre doraz
šikmých rezov 45°, ale ukazovateľ už
nenastavujte.
• Nastavte vodidlo tak, aby bolo rovnobežné
s pílovým kotúčom.
• Utiahnite nastavovaciu skrutku.
• Zaistite zaisťovaciu páku vodiacej lišty
a skontrolujte, či je vodidlo v rovnobežnej
polohe s pílovým kotúčom.
• Zaistite, aby sa po nastavení vrátil späť
ochranný kryt pílového kotúča.
VAROVANIE: Ak nie je v zostave
pohonného súkolesia dostatočná
vôľa, odovzdajte jednotku
autorizovanému servisu DEWALT.
Nastavenie vodidla pozdĺžnych
rezov (obr. 10)
Hodnoty na meradle sa môžu odčítať správne iba
v prípade, ak je vodidlo namontované na pravej
strane pílového kotúča.
• Skontrolujte, či ukazovateľ meradla
pozdĺžnych rezov (o) ukazuje na meradle
nulovú hodnotu, ak sa dotýka vodidlo
pílového kotúča. Ak ukazovateľ neukazuje
presne nulovú hodnotu, povoľte skrutky (ll),
posuňte ukazovateľ tak, aby ukazoval presne
na hodnotu 0 a skrutky znovu pritiahnite.
Nastavenie dorazu a
ukazovateľa šikmých rezov
(obr. 1, 11, 12)
• Zdvihnite pílový kotúč do najvyššej polohy.
• Zatlačením smerom hore a doprava uvoľnite
zaisťovaciu páku šikmých rezov (r).
• Povoľte dorazovú skrutku šikmých rezov
(mm).
• Položte na stôl uholník (nn) a oprite tento
uholník o pílový kotúč (e).
• Upravte uhol šikmého rezu pomocou
zaisťovacej páky šikmých rezov (r) tak, aby
pílový kotúč tesne priliehal k uholníku.
• Utiahnite zaisťovaciu páku šikmých rezov (r).
14
• Utiahnite skrutku ukazovateľa (pp).
• Utiahnite dorazovú skrutku šikmých rezov (mm).
Nastavenie vodidla
pokosových rezov
(obr. 1, 13)
• Namontujte vodidlo pokosových rezov (y) do
drážky na ľavej strane pílového kotúča.
• Povoľte zaisťovaciu rukoväť (qq).
• Medzi vodidlo pokosových rezov (y) a pílový
kotúč (e) umiestnite uholník (nn). Pozrite
obr. 13.
• Skontrolujte, či ukazovateľ (rr) ukazuje
na meradle hodnotu 90°. Ak neukazuje
ukazovateľ presne na hodnotu 90°, povoľte
skrutku (ss), nastavte ukazovateľ tak, aby
ukazoval presne na hodnotu 90° a skrutku
znovu utiahnite.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné pokyny a platné
predpisy.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
násadcov alebo pred vykonávaním
opráv.Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
VAROVANIE:
• Uistite sa, či je stroj z hľadiska
výšky stola a stability umiestnený
v bezpečnej a ergonomickej
polohe. Poloha stroja musí byť
zvolená tak, aby mala obsluha
stroja dobrý prehľad a dostatok
voľného priestoru v blízkosti
stroja, ktorý umožní manipuláciu
•
•
•
•
•
s obrobkami bez akéhokoľvek
obmedzenia.
Upnite vhodný pílový list.
Nepoužívajte nadmerne
opotrebované pílové kotúče.
Maximálne prevádzkové otáčky
píly nesmú prekročiť maximálne
povolené otáčky pílového kotúča.
Nepokúšajte sa rezať príliš malé
kúsky.
Nechajte pílový kotúč rezať
vlastným tempom. Nepoužívajte
nadmernú silu.
Pred začatím rezania počkajte,
kým motor nedosiahne maximálne
otáčky.
Uistite sa, či sú všetky zaisťovacie
a upínacie skrutky a rukoväti
riadne utiahnuté.
Používatelia vo Veľkej Británii sú povinní
dodržiavať nariadenia popísané v predpisoch
pre obsluhu drevoobrábacích strojov
z roku 1974 a ich príslušné dodatky.
• Ak je píla pripojená k napájaciemu zdroju,
nikdy nevkladajte ruky do pracovného
priestoru pílového kotúča.
• Nikdy nepoužívajte túto pílu na rezanie
od ruky!
• Nerežte zdeformované, vypuklé alebo
miskovité obrobky. Obrobky musia mať
najmenej jednu priamu a rovnú stranu,
ktorou budú pritlačené k vodidlu pre
pozdĺžne alebo pokosové rezy.
• Dlhé obrobky si vždy podoprite, aby ste
zabránili vzniku spätného rázu.
• Ak sa pílový kotúč otáča, neodoberajte
z jeho priestoru žiadne odrezky.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Použitie vodidla pre pozdĺžne
rezy (obr. 14 – 16)
ZAISŤOVACIA PÁKA VODIACEJ LIŠTY
Zaisťovacia páka vodiacej lišty (s) zaisťuje
vodidlo na určenom mieste, aby sa zabránilo
jeho pohybu pri rezaní. Ak chcete páku zaistiť,
stlačte ju dole a smerom k zadnej časti píly.
Ak chcete páku uvoľniť, vytiahnite ju nahor
a smerom k prednej časti píly.
POZNÁMKA: Pri vykonávaní pozdĺžnych rezov
zaisťovaciu páku vodiacej lišty vždy zaistite.
PREDĹŽENIE PRACOVNEJ PODPERY/
VODIDLO PRE ÚZKE POZDĹŽNE REZY
Vaša stolová píla je vybavená predĺžením
pracovnej podpery na podoprenie obrobku, ktorý
presahuje okraj stola píly.
Ak chcete použiť vodidlo na úzke pozdĺžne rezy
v polohe pracovnej podpery, otočte ho z jeho
ukladacej polohy, ktorá je zobrazená na obr.
15, a nasuňte kolíky do spodného radu
drážok (tt) na oboch koncoch vodidla.
Ak chcete použiť vodidlo pre úzke pozdĺžne rezy
v polohe pre úzke pozdĺžne rezy, zasuňte kolíky
do horného radu drážok (uu) na oboch koncoch
vodidla. Táto vlastnosť poskytne vôľu ďalších
51 mm vzhľadom k pílovému kotúču. Pozrite
obr. 16.
POZNÁMKA: Zasuňte predĺženie pracovnej
podpery alebo nastavte vodidlo do polohy pre
úzke pozdĺžne rezy pri každej práci vykonávanej
nad stolom píly.
RUKOVÄŤ NA JEMNÉ NASTAVENIE
Rukoväť na jemné nastavenie (p) umožňuje
presnejšie nastavenie pri nastavení vodidla. Pred
nastavením sa uistite, či je zaisťovacia páka
vodiacej lišty vo svojej hornej alebo nezaistenej
polohe.
• Ak chcete stroj zapnúť, stlačte zelené
zapínacie tlačidlo.
UKAZOVATEĽ MERADLA POZDĹŽNYCH
REZOV
• Ak chcete stroj vypnúť, stlačte červené
vypínacie tlačidlo.
Ak pracuje používateľ s pílovými kotúčmi pre
hrubé alebo úzke rezy, ukazovateľ meradla
pozdĺžnych rezov musí byť nastavený tak, aby
vodidlo vykonávalo správnu prácu. Ukazovateľ
meradla pozdĺžnych rezov odčíta správne
hodnoty iba pre polohu 1 (nula až 61 cm), ale
pre polohu 1 s vodidlom pre úzke pozdĺžne
rezy pridajte 5,08 cm. Pozrite časť Nastavenie
meradla pozdĺžnych rezov v časti Zostavenie
a nastavenie.
POZNÁMKA: Zapínania a vypínania môžu
spôsobiť krátkodobé kolísanie alebo výpadky
napätia. Pri nepriaznivých stavoch verejnej
elektrickej rozvodnej siete nízkeho napätia
sa môže objaviť negatívne ovplyvnenie ďalších
spotrebičov. Rušenie sa nebude vyskytovať, ak
bude impedancia nižšia než 0,262 ohmu.
Zásuvky používané pri týchto elektrických
náradiach by mali byť chránené vypínacou
poistkou neutrálnej charakteristiky s prúdovou
hodnotou 16 A.
15
Základné rezy
• Vždy používajte rozpínací klin.
• Vždy sa uistite, či sú rozpínací klin a kryt
pílového kotúča správne zarovnané.
Pozdĺžne rezy (obr. 1, 17)
Priečne rezy (obr. 18)
• Odstráňte paralelné vodidlo a do
požadovanej drážky nainštalujte vodidlo
pokosových rezov.
• Zaistite vodidlo pokosových rezov
v polohe 0°.
VAROVANIE: Ostré hrany.
• Nastavte uhol šikmého rezu na hodnotu 0°.
• Nastavte uhol šikmého rezu na hodnotu 0°.
• Pritlačte obrobok na plocho na stôl
a k vodidlu. Udržujte obrobok mimo dosahu
pílového kotúča.
• Nastavte výšku pílového kotúča.
• Nastavte výšku pílového kotúča. Pílový
kotúč je v správnej polohe, ak vyčnievajú
nad povrchom dreveného obrobku hroty
troch zubov pílového kotúča. Podľa potreby
upravte výšku horného ochranného krytu
pílového kotúča.
• Nastavte paralelné vodidlo na požadovanú
vzdialenosť.
• Pritlačte obrobok na plocho na stôl
a k vodidlu. Udržujte obrobok mimo dosahu
pílového kotúča.
• Udržujte obe ruky v bezpečnej vzdialenosti
od pílového kotúča.
• Zapnite stroj a počkajte, kým rezný kotúč
nedosiahne maximálne otáčky.
• Pomaly posúvajte obrobok pod ochranný
kryt a stále ho pevne pritláčajte k vodidlu.
Nechajte pílový kotúč rezať vlastným
tempom a nepretláčajte obrobok cez pílový
kotúč. Otáčky pílového kotúča by mali byť
konštantné.
• Hneď ako sa priblížite k pílovému kotúču,
nezabudnite použiť tlačnú tyč (u).
• Po ukončení rezu vypnite stroj, počkajte na
úplné zastavenie pílového kotúča a odoberte
obrobok.
VAROVANIE:
• Nikdy nepretláčajte alebo nedržte
voľný koniec alebo orez obrobku.
• Nerežte príliš malé obrobky.
• Pri pozdĺžnych rezoch malých
obrobkov vždy používajte
tlačnú tyč.
Šikmé rezy
• Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
• Postupujte ako pri vykonávaní pozdĺžnych
rezov.
• Udržujte obe ruky v bezpečnej vzdialenosti
od pílového kotúča.
• Zapnite pílu a počkajte, kým pílový kotúč
nedosiahne maximálne otáčky.
• Udržujte obrobok pevne pritlačený k vodidlu
a spoločne so zostavou vodidla ho pomaly
posúvajte, kým sa nezasunie pod horný
ochranný kryt pílového kotúča. Nechajte
pílový kotúč rezať vlastným tempom
a nepretláčajte obrobok cez pílový kotúč.
Otáčky pílového kotúča by sa mali udržiavať
konštantné.
• Po ukončení rezu vypnite pílu, počkajte na
úplné zastavenie pílového kotúča a odoberte
obrobok.
Šikmé priečne rezy
• Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
• Postupujte ako pri vykonávaní priečnych
rezov.
Pokosové rezy
• Nastavte pokosové vodidlo na požadovaný
uhol.
• Postupujte ako pri vykonávaní priečnych
rezov.
Kombinované pokosové rezy
Tento rez je kombináciou pokosového a šikmého
rezu.
• Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu
a pokračujte ako pri vykonávaní pokosového
priečneho rezu.
Podoprenie dlhých obrobkov
• Dlhé obrobky vždy podoprite.
• Používajte dostupné podpery na podopretie
a upevnenie dlhých obrobkov, aby ste
zabránili pádu obrobku alebo úrazu.
16
Odvod prachu (obr. 2)
Stroj je vybavený výstupným otvorom na
odsávanie prachu na zadnej časti stroja (i),
ktorý je vhodný na použitie so zariadením
na odsávanie prachu opatreným hubicami
s rozmerom 57/65 mm. S touto pílou sa dodáva
aj adaptér na použitie hubíc s priemerom 34 až
40 mm.
• Pri všetkých úkonoch pripojte zariadenie na
odsávanie prachu, ktoré spĺňa požiadavky
príslušných predpisov týkajúcich sa
prachových emisií.
• Uistite sa, či sú použité hadice na odsávanie
prachu vhodné na danú aplikáciu a rezaný
materiál.
• Berte na vedomie, že umelo vytvorené
materiály, ako sú drevotrieskové dosky
a MDF, vytvárajú počas rezania omnoho viac
prachových čiastočiek než prírodné drevo.
Preprava (obr. 1)
• Zmotajte prívodný kábel.
• Vždy prenášajte túto pílu uchopením za
miesta určené na uchopenie (c).
VAROVANIE: Prepravujte pílu vždy
s nasadeným horným krytom pílového
kotúča.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
násadcov alebo pred vykonávaním
opráv.Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
Nastavenie zámky vodiacej
lišty (obr. 2, 19)
Napnutie zámky vodiacich tyčí je nastavené
už z výroby. Ak potrebujete vykonať nové
nastavenie, postupujte nasledovne:
• Na spodnej strane stroja vyhľadajte
šesťhrannú tyč (xx) (obr. 19).
• Povoľte poistnú maticu (yy). Dotiahnite
šesťhrannú tyč tak, aby bola pružina
zaisťovacieho systému stlačená a aby
vytvárala požadované pnutie zaisťovacej
páky vodiacich tyčí. Znovu utiahnite poistnú
maticu šesťhrannej tyče.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach hlavného krytu
a v ich blízkosti nahromadia prach
a nečistoty, odstráňte ich prúdom
suchého stlačeného vzduchu. Pri
vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Pred použitím starostlivo skontrolujte horný
a spodný kryt pílového kotúča, práve tak ako
trubicu odsávania prachu, aby ste sa uistili o ich
správnej funkcii. Uistite sa, či piliny, prach alebo
časti obrobku nemôžu spôsobiť zablokovanie
týchto funkcií.
Ak dôjde k zablokovaniu častí obrobku medzi
pílovým kotúčom a ochrannými krytmi, odpojte
stroj od napájania a postupujte podľa pokynov
uvedených v časti Montáž pílového kotúča.
Odstráňte zablokované časti a namontujte späť
pílový kotúč.
Udržujte čisté vetracie drážky a kryt náradia
pravidelne čistite mäkkou handričkou.
• Otočte pílu na bok.
• Zaistite zaisťovaciu páku (s).
17
Pravidelne čistite systém na
zachytávanie prachu (obr. 20)
• Otočte pílu na bok.
• Demontujte skrutky (ww) (obr. 20).
• Odstráňte všetok prach a znovu zaistite
prístupový kryt (vv) pomocou skrutiek
(obr. 20).
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou DEWALT, nebolo
s týmto výrobkom testované. Preto
by mohlo byť použitie takéhoto
príslušenstva s týmto náradím veľmi
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
PÍLOVÉ KOTÚČE: VŽDY POUŽÍVAJTE pílové
kotúče so zníženou hlučnosťou s priemerom
250 mm a s priemerom upínacieho otvoru
30 mm. Otáčky pílového kotúča musia byť
minimálne 4 000 ot./min. Nikdy nepoužívajte
pílové kotúče s menšími priemermi. Neboli by
riadne chránené.
POPIS PÍLOVÝCH KOTÚČOV
POUŽITIE
PRIEMER
POČET
ZUBOV
Pílové kotúče pre stavebníctvo
(rýchle pozdĺžne rezy)
Univerzálny
250 mm
24
Jemné priečne rezy
250 mm
40
Pílové kotúče na rezanie dreva
(poskytujú hladké a čisté rezy)
Jemné priečne rezy
250 mm
60
Ak je horný ochranný kryt (diel č.: 247678-02)
opotrebovaný, vymeňte ho.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného
predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
18
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek zástupcovi autorizovaného
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
v tomto návode. Zoznam autorizovaných
servisov DEWALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00240693 - 25-07-2014
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising