DW745 | DeWalt DW745 TABLE SAW Type 4 instruction manual

372001-20 EST
DW745
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
19
Joonis / Рисунок 1
g
d
e
l
f
o
k
x
n
c
m
y
p
v
b
a
Joonis / Рисунок 2
q
r
l
w
h
m
n
s
t
u
v
i
j
3
Joonis / Рисунок 3
e
Joonis / Рисунок 4t
t
aa
z
aa
Joonis / Рисунок 5
Joonis / Рисунок 6
cc
bb
ee
dd
Joonis / Рисунок 7
k
Joonis / Рисунок 8
g
gg
ff
hh
ii
f
Joonis / Рисунок 9
jj
m
kk
4
Joonis / Рисунок 10
Joonis / Рисунок 11
pp
o
mm
oo
ll
r
Joonis / Рисунок 12
Joonis / Рисунок 13
e
e
nn
qq
rr
nn
ss
Joonis / Рисунок 15
Joonis / Рисунок 14
n
s
p
Joonis / Рисунок 16
tt
uu
5
Joonis / Рисунок 17
Joonis / Рисунок 18
Joonis / Рисунок 19
Joonis / Рисунок 20
ww
yy
xx
vv
6
EESTI KEEL
LAUASAAG
DW745
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTIST ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Mootori võimsus (sisend)
Mootori võimsus (väljund)
Nimikoormuseta kiirus
Lehe diameeter
Lehe ava
Lehe keha paksus
Kiilnoa paksus
Lõike sügavus 90° juures
Lõike sügavus 45° juures
Kiilnoa võimsus
Üldised mõõtmed
Mass
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
Kaitsmed:
Euroopa
Suurbritannia
ja Iirimaa
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
cm
kg
DW745-QS/GB
230
4
1850
970
3800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 x 700 x 466
22
DW745-LX
115
4
1700
820
4800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 x 700 x 466
22
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
3
96
3
109
3
V
Mõisted: Ohutusjuhised
230
V tööriistad
230
V tööriistad
10 amprit,
vooluvõrk
3 amprit,
pistikupesa
MÄRKUS: Lülitamise tagajärjel võivad tekkida
lühiajalise pingemuutused või -kõikumised.
Ebasoodsates tingimustes võib avaliku
madalavooluga varustavates süsteemides
ilmneda seadmete rikkeid. Häireid ei esine,
kui takistus on väiksem kui 0,25 Ohmi. Nende
elektritööriistade jaoks kasutatavad pistikud
on 16-ampriliste kaitsetega lõigatud inertse
omadusega.
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab eelseisvat
ohtlikku olukorda, mis vältimata
jätmisel lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
PANGE TÄHELE: Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust,
kuid mis mittevältimisel võib
põhjustada varalist kahju.
7
EESTI KEEL
Tähistab elektrilöögiohtu.
Üldised ohutusreeglid
1. Hoidke tööala puhas.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DW745
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks
kontakteeruge DEWALTIGA aadressil või vaadake
kasutusjuhendi lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI
nimel.
Korrast ära tööalad ja pingid võivad
põhjustada õnnetusi.
2. Võtke arvesse töökeskkonda.
Ärge hoidke tööriista vihma käes. Ärge
kasutage tööriista niisketes või märgades
tingimustes. Hoidke tööala hästi valgustatuna
(250 - 300 lux). Ärge kasutage tööriista
tule- ja plahvatusohtlikes kohtades, näiteks
tuleohtlike vedelike ja gaaside läheduses.
3. Kaitske end elektrilöögi eest.
Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega (näiteks torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid). Tööriista kasutamisel
äärmuslikes tingimustes (kõrge niikus,
tekib metallipuru jne) saab elektriohutust
suurendada, paigaldades isoleeriva trafo või
lekkevoolukaitsme.
4. Hoidke kõrvalised isikud eemal.
Ärge lubage tööga mitteseotud isikutel
(eriti lastel) puudutada tööriista või
pikenduskaablit ning hoidke nad tööalast
eemal.
5. Asetage mittekasutatavad tööriistad
hoiule.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
01.11.2013
Ohutuseeskirjad
HOIATUS! Elektritööriistade
kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi
ohutusnõudeid, et vähendada tule,
elektrilöögi ja kehavigastuste ohtu,
sealhulgas järgmist.
Enne seadme kasutamist lugege kõik need
juhised läbi ja hoidke need alles.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Tööriistad, mida te ei kasuta, tuleb
hoiustada kuivas kohas ja turvaliselt lastele
kättesaamatud kohas lukustada.
6. Ärge koormake tööriista üle.
See töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
7. Kasutage õiget tööriista.
Ärge püüdke teha väikeste tööriistadega
tööd, mille jaoks on mõeldud võimsad
tööriistad. Ärge kasutage tööriistu muuks kui
ettenähtud otstarbeks. Näiteks ärge saagige
ketassaega puuoksi ega tüvesid.
8. Kandke nõuetekohast riietust.
Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid,
kuna need võivad jääda liikuvate osade
külge kinni. Väljas töötamisel on soovitatav
kanda mittelibisevaid jalatseid. Kandke
pikkade juuste katmiseks kaitsvat peakatet.
9. Kasutage kaitsevarustust.
Kasutage alati kaitseprille. Kasutage näo- või
tolmumaski, kui töötamisel tekib tolmu või
lendavaid osi. Kui need osad võivad olla
kuumad, kandke lisaks kuumuskindlat põlle.
Kandke kogu aeg nägemiskaitset. Kandke
kogu aeg kiivrit.
8
EESTI KEEL
10. Ühendage tolmu eemaldamise seade.
Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja
kogumise seadmete ühendamise võimalus,
veenduge, et need on ühendatud ja et neid
kasutatakse õigesti.
11. Kasutage toitekaablit õigesti.
Mitte kunagi ärge tõmmake tööriista
pistikupesast eemaldamiseks juhtmest.
Hoidke toitekaabel eemal kuumusest, õlist
ja teravatest servadest. Mitte kunagi ärge
kandke tööriista toitekaablist hoides.
12. Kinnitage detail.
Võimalusel kasutage detaili hoidmiseks
pitskruvisid või kruustange. See on ohutum
kui käega kinnihoidmine ja nii on teil
mõlemad käed töötamiseks vabad.
13. Ärge küünitage.
Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu.
14. Hoolitsege tööriistade eest.
Hoidke lõiketarvikuid terava ja puhtana – nii
töötavad need paremini ja ohutumalt. Järgige
juhiseid määrimise ja tarvikute vahetamise
kohta. Kontrollige tööriistu regulaarselt
ning kahjustuste avastamisel laske need
parandada volitatud teeninduskeskuses.
Hoidke käepidemed ning lülitid kuivad,
puhtad ning vabad õlist ja määretest.
15. Eemaldage tööriistad vooluvõrgust.
Kui tööriista ei kasutata, enne hooldamist
ning tarvikute (näiteks terad, otsakud ja
lõikurid) vahetamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust.
16. Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Kujundage endale harjumus kontrollida enne
tööriista kasutamist, kas reguleerimis- ja
mutrivõtmed on selle küljest eemaldatud.
17. Vältige seadme soovimatut käivitumist.
Enne tööriista vooluvõrku ühendamist
veenduge, et see on välja lülitatud.
18. Kasutage välitingimustesse sobivaid
pikenduskaableid.
Enne kasutamist kontrollige pikenduskaablit
ning kahjustuste avastamisel vahetage välja.
Tööriista kasutamisel väljas kasutage ainult
välitingimustesse mõeldud pikenduskaableid,
millel on vastav tähistus.
19. Säilitage valvsus.
Jälgige, mida te teete. Kasutage tervet
mõistust. Ärge kasutage elektritööriista
väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või
arstimite mõju all olles.
20. Kontrollige kahjustunud osade
puudumist.
Enne kasutamist vaadake tööriist ja
toitekaabel hoolega üle, et teha kindlaks,
kas see töötab korralikult ja täidab oma
ettenähtud funktsiooni. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud,
detailid on terved ja kinni ning puuduvad
muud tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kui kaitse või mõni muu osa
on kahjustatud, peab selle parandama või
välja vahetama volitatud teeniduskeskus, v.a.
juhul, kui selles kasutusjuhendis on öeldud
teisiti. Laske vigastatud lülitid välja vahetada
volitatud teeninduskeskusel. Ärge kasutage
tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja
lülitada. Ärge proovige teha ise parandustöid.
HOIATUS! Mis tahes tarvikute
või lisaseadmete kasutamine või
seadme kasutamine viisil, mida selles
kasutusjuhendis ei soovitata, võib
põhjustada kehavigastuse ohtu.
21. Laske oma tööriist remontida
kvalifitseeritud isikul.
See elektritööriist on vastavuses kõigi
asjakohaste ohutusnõuetega. Parandustöid
võivad teha ainult kvalifitseeritud isikud
originaalvaruosi kasutades; vastasel korral
võib kasutajale tekkida märkimisväärne oht.
Täiendavad ohutuseeskirjad
saepinkide kasutamisel
• Ärge kasutage saelehti, mille paksus on
suurem või mille hammaste laius on väiksem
kui kiilnoa paksus.
• Veenduge, et leht keerleb õiges suunas ja et
hambad on saepingi esikülje suunas.
• Enne töö algust veenduge, et kõik
fikseerimishoovad on kinni.
• Veenduge, et kõik lehed ja äärikud on puhtad
ning rõnga süvendatud küljed on vastu lehte.
Pingutage sae võlli mutrit.
• Tagage, et saeleht on terav ja asetseb
nõuetekohaselt.
• Veenduge, et kiilnuga on õige kaugusega
lehest - maksimaalselt 5 mm.
• Ärge kunagi kasutage saagi, ilma et ülemine
ja alumine kaitse on paigas.
• Ärge hoidke ühtegi lehaosa lehega joondu.
Või tekkida kehavigastusi. Seiske ühel pool
lehte.
9
EESTI KEEL
• Katkestage sae ühendus vooluvõrguga enne
ketaste vahetamist või hoolduse läbiviimist.
• Kasutage alati tõukepulka detaili
ettesöötmiseks ning tagage, et te ei aseta
käsi lõikamise ajal saelehele lähemal kui
150 mm.
• Ärge püüdke töötada muu kui etteantud
pingega.
• Ärge kandke lehele selle töötamise ajal
määrdeid.
• Ärge sirutage saelehe taha.
• Hoidke tõukepulka alati oma hoiukohal, kui
see pole kasutusel.
• Ärge seiske seadme peal.
• Transportimisel tuleb tagada, et sae saelehe
ülaosa on kaetud, nt kaitsekattega.
• Ärge kasutage kaitsekatet käitlemiseks või
transportimiseks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
HOIATUS: See masin on varustatud
spetsiaalselt konfigureeritud
toitejuhtmega (Y-tüübi tarvik). Kui
toitejuhe on kahjustatud või muidu
defektiga, tuleb see tootja või muud
volitatud remondiagendi poolt välja
vahetada.
Asendage viivitamata kulumise või
kahjustuse korral pingi vahetükk (tilgasoone
plaat).
Kontrollige, et töödeldav detail on
nõuetekohaselt toestatud. Tagage alati
lisatugi pikemate detailide jaoks.
Ärge avaldage saelehe küljele survet.
Ärge kunagi lõigake kergsulameid. Masin
ei ole selleks projekteeritud.
Ärge kasutage abrasiivseid lehti ega
teemantterasid
Valtsimine, soonimine ja kanalite lõikamine
pole lubatud.
Õnnetuse või masina rikke korral lülitage
masin viivitamatult välja ja eemaldage
see vooluvõrgust. Andke rikkest teada ja
märgistage masin vastavalt, et ka teised
defektset masinat ei kasutaks.
Kui saeleht kiilub saagimisel liiga kõvasti
vajutamise tõttu kinni, lülitage seade ALATI
välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
Eemaldage detail ja veenduge, et saeketas
liigub vabalt. Lülitage seade sisse ja
alustage saagimist uuesti väiksemat jõudu
rakendades.
Puidu saagimisel ühendage alati ketassaag
tolmukogumisseadmega.
• ÄRGE KUNAGI püüdke lõigata lahtist
materjalide kuhja, mille tagajärjel võite
seadme üle kontrolli kaotada või võib
esineda tagasilöök. Toestage kõiki materjale
tugevalt.
SAELEHED
• Kui saete puitu, ühendage masin alati sobiva
tolmueemaldajaga.
• Saelehe max lubatud kiirus peab alati olema
võrdne või suurem kui andmeplaadil toodud
koormuseta kiirus.
• Ärge kasutage saelehti, mis ei vasta
Tehnilistes andmetes toodud mõõtmetele.
• Ärge kasutage vahepukse saelehe
sobitamiseks spindlile. Kasutage vaid selles
kasutusjuhendis täpsustatud lehti, mis
vastavad standardile EN 847-1, kui see
on mõeldud puidu või sarnaste materjalide
jaoks.
• Kaaluge spetsiaalsete müra vähendavate
saelehtede kasutamist.
• Ärge kasutage kiirlõikterast saelehti.
• Ärge kasutage deformeerunud, pragunenud
ega muul viisil kahjustunud saelehti.
• Veenduge, et valitud saeleht sobib lõigatava
materjaliga.
• Kandke alati kindaid saelehtede ja raskete
materjalide käsitsemisel. Saelehti tuleb
kanda võimalusel hoidikus.
Muud ohud
Saagide kasutamisega kaasnevad järgmised
ohud:
- pöörlevate osade puudutamisest tekitatud
vigastused
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
- Kuulmiskahjustused.
- Pöörleva saelehe katmata osade poolt
põhjustatud õnnetuste oht.
- Vigastusoht, kui saelehte vahetatakse
paljaste kätega.
- Sõrmede muljumise oht kaitsete avamisel.
- Puidu (eriti tamme, kase ja MDF-plaatide)
saagimisel tekkiva tolmu sissehingamisest
põhjustatud terviseohud.
Mürataset mõjutavad järgmised tegurid:
- lõigatav materjal
- saelehe tüüp
- etteandejõud
- masina hooldus
EESTI KEEL
Tolmuga kokkupuudet mõjutavad järgmised
tegurid:
- kulunud saeleht
- tolmueemaldi õhu kiirusega alla 20 m/s
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1, 2)
- töödetaili ebatäpne juhtimine
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
a. Toitelüliti
b. Kaitselüliti lähtestusnupp
c. Lohk käe jaoks
d. Laud
Kandke kuulmiskaitset.
e. Ketas
f. Kiilnuga
Kandke nägemiskaitset.
g. Ülemine saelehe kaitse
h. Kaitse tolmueemaldusport
i. Peamine tolmueemaldusport
Kandke hingamiskaitsevahendit.
j. Tolmueraldusadapter
k. Tilgasoone plaat
l. Juhtlatt
Hoidke käsi lõikepiirkonnast ja
lehtedest eemal.
m. Juhtlati riiv
Kandekoht.
n. Detaili tugi/kitsas juhtlatt (näidatud hoiustatud
asendis)
o. Juhtlati skaala indikaator
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
p. Täppisreguleerimise nupp
Kuupäevakood, mis sisaldab ka tootmisaastat,
on trükitud korpusele.
q. Kombineeritud tõusu ja faasi reguleerketas
Näiteks:
2013 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Osaliselt kokkupandud masin
1 Juhtlati koost
r. Faasi lukustushoob
s. Reelingu lukustushoob
t. Saelehe võti
u. Tõukepulk
v. Reguleeritav tagumine jalg
w. Kalde mõõteseade
x. Kalde mõõteseade pilu
y. Eerungi latt
1 Eerungi latt
SIHTOTSTARVE
1 Saeleht
Teie DW745 töökoha lauasaag on loodud tegema
pigisaagimistöid, saagima risti, koonsuliselt ja
kaldu puitu, puust tooteid ja plasti. Seade on
mõeldud kasutamiseks karbiidhammastega
saelehega ø 250 mm.
1 Ülemise lehe kaitsekoost
1 Tilgasoone plaat
1 Sealehe võti
1 Sae võlli mutri võti
1 Tolmueraldusadapter
1 Kasutusjuhend
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
DW745 töökoha lauasaag on professionaalne
elektritööriist.
11
EESTI KEEL
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest
vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Veenduge alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTI tööriist on vastavalt
standardile EN 61029 kahekordselt
isoleeritud; seetõttu pole maandusjuhe
vajalik.
HOIATUS: 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähis on
üksteisest maandusega eraldatud.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see
vahetada spetsiaalselt valmistatud kaabli vastu,
mis on saadaval DEWALTI hooldusorganisatsiooni
kaudu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme suurus
on 1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
12
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitumine võib põhjustada
vigastuse.
Pakendist eemaldamine
(joonis 1, 2)
• Võtke saag pakendist ettevaatlikult välja.
• Masin on täielikult komplekteeritud, välja
arvatud juhtlatt ja ülemine saelehe kaitse.
• Lisage need osad vastavalt allpool toodud
juhistele.
• Asetage tõukepulk (u) oma kohale masina
paremal küljel (joonis 2).
• Reguleerige laua (d) tagumisi jalgu (v),
et need oleksid ühepikkused.
• Kerige võrgujuhe täielikult lahti.
HOIATUS:
• Hoidke tõukepulk alati oma kohal,
kui see pole kasutusel.
• Ühendage pistik toitevõrguga
alles vahetult enne tööriista
rakendamist.
Saelehe paigaldamine
(joonised 1– 4)
HOIATUS: Tagage, et masin on
vooluvõrgust väljas.
HOIATUS: Uue saelehe hambad on
väga teravad ja võivad ohtlikud olla.
HOIATUS: Saelehe PEAB vahetama
käesolevas jaotises kirjeldatud
viisil. Kasutage AINULT tehnilistes
andmetes kirjeldatud saelehti.
Soovitame kasutada saelehtedest
DT4226. Ärge KUNAGI paigaldage
teisi saelehti.
• Tõstke lehe võll maksimumile, keerates
reguleerketast (q) päripäeva (joonis 1).
• Asetage saelehe võllile joonisel 3 toodud
järjekorras. Välimisel äärikul (z) on ø 30 mm
kõrgend, mis mahub lehe avasse. Veenduge,
et hambad on suunatud laua esiküljel
allapoole.
EESTI KEEL
• Hoidke võlli, kasutades avatud otsaga võtit,
ning pingutage võlli mutrit (aa) keerates võlli
mutri võtmega päripäeva (joonis 4).
• Saelehe eemaldamiseks toimige vastupidises
järjekorras.
HOIATUS: Kontrollige alati juhtlati
näidikut ja kiilnuga pärast lehe
vahetust.
Saelehe reguleerimine
(joonised 1, 5)
Optimaalseks tulemuseks peab leht olema
eerungi avaga paralleelne. Seda on tehases
reguleeritud. Uuesti reguleerimiseks:
• Pöörake saag külili.
• Kasutades 10 mm kuuskantpesapeakruvi
võtit, vabastage kergelt klambrikinniti (bb)
(joonis 5).
• Reguleerige klambrit (cc), kuni leht on lati
avaga (x) paralleelne (joonis 1).
• Pingutage klambrikinnitit (bb) 11 Nm
(joonis 5).
Lehe kõrguse reguleerimine
(joonis 1)
Lehte saab tõsta ja langetada, keerates
kombineeritud tõusu ja faasi reguleerketast (q).
• Veenduge, et vaid lehe ülemised kolm
hammast tulevad saagimisel kergelt läbi
töödeldava detaili pealmise pinna. Seeläbi
tagate, et materjali eemaldavad maksimaalne
arv hambaid iga aeg, seega töötades
optimaalsel tasemel.
Kiilnoa paigaldamine
(joonis 1, 6)
• Tõstke lehe võll maksimumile, keerates
lehe kõrguse reguleerketast (q) päripäeva
(joonis 1).
• Vabastage lukustuspolt (dd) paari keermega,
kasutades kaasa antud võtit (joonis 6).
• Vajutage ja hoidke polti (dd) sissepoole,
et vabastada vedruga klambermehhanism.
• Joondage pilu (ee) poldiga (dd) ja sisestaeg
kiilnuga, kuni pilu pealmine osa toetub
nupule.
• Vabastage polt (dd) ja pingutage tugevalt
kaasa antud võtmega.
HOIATUS:
• Kui see on nõuetekohaselt
joondatud, on kiilnuga ühes
tasapinnas laua peal oleva lehe ja
lehe pealmise osaga. Kontrollige,
kasutades sirget äärt kõigi faasi ja
lehe kõrguse asenditel.
• Ärge püüdke kinnitada kiilnuga
ühtegi teise asendisse peale
soovitatud asendi. Kiilnoa ja lehe
hammaste otste vaheline kaugus
peab olema vähemalt 2.0 mm.
• Ülemise lehe kaitsme (g)
nõuetekohane paigaldus ja
joondamine kiilnoaga on ohutu töö
aluseks!
• Keelatud on kasutada muud
kiilnuga, mis ei vasta antud
tehnilistele andmetele paksusega
2,3 mm.
Tööpingi külge paigaldamine
(joonis 2)
• Masina raam, mis jääb mõlemal küljel
oleva jala (v) vahele, on kahe auguga, mis
võimaldab tööpingi külge paigaldamist.
Kasutage auke diagonaalselt.
• Käsitsemise parendamiseks kinnitage masin
min 15 mm paksusega vineerile.
• Kui seade on kasutusel, saab vineeri
kinnitada tööpingile. See võimaldab masinat
kergemini transportida, vabastades klambrid.
Tilgasoone plaadi
paigaldamine (joonis 7)
• Joondage tilgasoone plaat (k), nagu
näidatud, ja sisestage sakid tilgasoone plaadi
taga olevatesse aukudesse.
• Vajutage tilgasoone plaadi esikülg alla.
• Tilgasoone plaadi esikülg peab olema ühes
tasapinnas või kergelt laua pealispinnast
allpool. Tagakülg peab olema laua
pealispinnaga ühes tasapinnas. Reguleerige,
kasutades nelja reguleerkruvi (ff).
• Keerake lukustuskruvi (vt vahetükki joonisel
7) päripäeva 90°, et lukustada tilgasoone
plaat oma kohale.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
masinat ilma tilgasoone plaadita.
Asendage kulumise korral tilgasoone
plaat.
13
EESTI KEEL
Ülemise lehe kaitsekatte
paigaldamine (joonis 8)
• Kinnitage ülemise lehe kaitsekate (g) kiilnoa
(f) külge poldiga (gg).
• Asetage seib (hh) ja tiibmutter (ii) poldi teise
otsa ja pingutage.
Juhtlati paigaldamine
(joonis 9)
Juhtlati saab paigaldada paremale kahes
asendis (asend 1 on mõeldud 0 mm kuni
51 cm [20"] kaldlõike tegemiseks ning asend 2 on
mõeldud 10,2 cm [4"] kuni 61 cm [24"] kaldlõike
tegemiseks) ning teie lauasae vasakule poole.
1. Avage juhtlati riiv (m).
Kaldnurga mõõteseadme
reguleerimine (joonis 10)
Juhtlati skaala on täpne, kui latt on paigaldatud
lehest paremale.
• Kontrollige, et juhtlati skaala indikaator (o)
näitab skaalal nulli, kui latt puutub lehest
vaid veidi. Kui indikaator ei näita täpselt nulli,
keerake lahti kruvid (ll), liigutage näidikut, nii
et see näitab 0, ning keerake kruvid kinni.
Kaldlõike bloki ja näidiku
reguleerimine (joonis 1, 11, 12)
• Seadke saeleht kõrgeimasse asendisse.
• Vabastage faasi lukustushoob (r), vajutades
selle üles ja paremale.
2. Hoides latti vajaliku nurga all, joondage
kinnitustihvtide kruvid (ees ja taga) (jj) lati
reelingutel lati paepilude (kk) abil.
• Vabastage faasibloki kruvi (mm).
3. Libistage peapilud tihvtidele ja keerake latt
alla, kuni see reelingutele toetub.
• Reguleerige faasi nurka, kasutades faasi
lukustushooba (r), kuni leht on lamedalt
nurgiku vastas.
4. Lukustage latt oma kohal, sulgedes eesmise
ja tagumise riivi (m) reelingutel.
Saelehega paralleelse lati
reguleerimine (joonis 1, 9)
Latt on tehases reguleeritud. Kui peate uuesti
reguleerima, toimige järgmiselt:
• Asetage nurgik (nn) lauale ning vastu
saelehte (e).
• Kinnitage faasi lukustushoob (r).
• Keerake faasibloki nukki (oo), kuni see
puutub kindlalt laagri blokki.
• Kontrollige faasi nurgaskaalat. Kui on vaja
reguleerida, vabastada näidiku kruvi (pp) ja
seada näidik 0° peale.
• Seadke saeleht kõrgeimasse asendisse.
• Pingutage näidiku kruvi (pp).
• Eemaldage ülemise lehe kaitsekate (g).
• Korrake sama protseduuri 45° juures 45°
faasibloki jaoks, kuid ärge reguleerige
näidikut.
• Seadke faasi nurgaks 0°.
• Vabastage reelingu lukustushoob (s).
• Liigutage latti (l), kuni see puutub lehte.
• Kontrollige, et latt oleks saelehega
paralleelne.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt:
• Kasutades kuuskantpesapeakruvi võtit,
vabastage lati reguleerkruvi (jj), paigutades
lati latireelingu vastu.
• Viige latt lehega paralleelseks.
• Keerake reguleerkruvi kinni.
• Lukustage reelingu lukustushoob ja
kontrollige, et latt on lehega paralleelne.
• Asendage lehe kaitsekate pärast
reguleerimist.
HOIATUS: Kui väikehammasratta
laagri koostel pole piisavalt
liikumisruumi, viige seade volitatud
DEWALTI remondiagendi juurde.
14
• Pingutage kaldlõike kruvi (mm).
Eerungi lati reguleerimine
(joonised 1, 13)
• Paigaldage eerungi latt (y) lehe vasakul
olevasse pilusse.
• Vabastage lukustusnupp (qq).
• Asetage nurgik (nn) lati (y) ja lehe (e) vastu.
Vaata joonis 13.
• Kontrollige, et näidik (rr) on suunatud skaalal
90° peale. Kui näidik ei näita täpselt 90°,
keerake lahti kruvi (ss), liigutage näidikut, nii
et see näitab 90°, ning keerake kruvi kinni.
EESTI KEEL
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati
ohutusjuhiseid ja asjakohaseid
õigusakte.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitumine võib põhjustada
vigastuse.
HOIATUS:
• Veenduge, et laua kõrgus
ja stabiilsus on seadistatud
ergonoomiliselt. Masina tööpind
tuleb valida nii, et operaatoril
oleks tööst hea ülevaade ning
piisavalt vaba liikumisruumi
materjali käsitsemiseks.
• Paigaldage sobiv saeketas.
Ärge kasutage väga kulunud
saelehti. Tööriista maksimaalne
pöörlemiskiirus ei tohi ületada
saelehel oma.
• Ärge püüdke saagida väga väikesi
detaile.
• Laske lehel vabalt saagida. Ärge
kasutage jõudu.
• Enne saagimist laske mootoril
saavutada täispöörded.
• Veenduge, et kõik lukustusnupud
ja fikseerimishoovad on kinni.
Tähelepanu Suurbritannia kasutajatele on
trükitud "puidutöömasinate regulatsioon 1974"-s
ja kõikides hilisemates muudatustes.
• Mitte kunagi ärge viige kätt saelehe lähedale,
kui saag on ühendatud vooluvõrku.
• Ärge kunagi kasutage saagi
vabakäelõigeteks!
Sisse- ja väljalülitamine
(joonis 1)
• Masina sisselülitamiseks vajutage rohelist
stardinuppu.
• Masina väljalülitamiseks vajutage punast
stoppnuppu.
MÄRKUS: Lülitamise tagajärjel võivad tekkida
lühiajalise pingemuutused või -kõikumised.
Ebasoodsates tingimustes võib avaliku
madalavooluga varustavates süsteemides
ilmneda seadmete rikkeid. Häireid ei esine, kui
takistus on väiksem kui 0,262 Ohmi.
Nende elektritööriistade jaoks kasutatavad
pistikud on 16-ampriliste kaitsetega lõigatud
inertse omadusega.
Juhtlati kasutamine
(joonis 14-16)
REELINGU LUKUSTUSHOOBI
Reelingu lukustushoob (s) lukustab lati oma
kohal, et vältida lõikamise ajal liikumist. Reelingu
hoova lukustamiseks vajutage see alla ja sae
ette. Vabastamiseks tõmmake seda üles ja sae
esikülje suunas.
MÄRKUS: Kui teete pikilõikeid, lukustage alti
reelingu lukustushoob.
DETAILI TOE PIKENDUS/KITSAS
PIKISAAGIMISE LATT
Teie saag on varustatud detaili toe pikendusega,
et toetada detaili, mis ületab saelaua.
Kitsa pikisaagimise lati kasutamiseks
detaili toetamise asendis, keerake see
hoiustamisasendist, nagu näidatud joonisel 15, ja
libistage tihvtid alumistesse piludesse (tt), mis on
lati mõlemas otsas.
Kitsa pikisaagimise lati kasutamiseks kitsas
pikisaagimise asendis, keerake tihvtid pilude
ülemisse ossa (uu), mis on lati mõlemas otsas.
See funktsioon võimaldab 51 mm (2") suuremat
vahekaugust lehest. Vaata joonis 16.
• Ärge saagige moondunud, kaarjaid või
kausjaid detaile. Detailil peab olema
vähemalt üks sirge, sile külg, millega võib
vastu juhtlatti või eerungi latti minna.
MÄRKUS: Tõmmake detaili toe pikendus tagasi
või reguleerige vastavalt kitsale lati asendile, kui
töötate laua kohal.
• Toestage alati pikad detailid, et vältida
tagasilööke.
Täppisreguleerimise nupp (p) võimaldab teha
väiksemaid muudatusi, kui seadistate latti.
Enne reguleerimist tuleb veenduda, et reelingu
lukustushoob on ülemises või lukustamata
asendis.
• Ärge eemaldage ühtegi lõigatud tükki lehe
piirkonnast, kui leht parasjagu töötab.
TÄPPISREGULEERIMISE NUPP
15
EESTI KEEL
KALDNURGA MÕÕTESEADME NÄIDIK
Kaldnurga mõõteseadme näidik tuleb joondada
juhtlati nõuetekohase töö tagamiseks, kui
kasutaja lülitab paksult lõhikplaadilt üle
õhukesele. Kaldnurga mõõteseadme näidikut
saab õigesti lugeda vaid asendi 1 (null kuni
61 cm) jaoks, kuid asendi 1 jaoks koos kitsa
juhtlatiga lisage 5,08 cm. Vt Kaldnurga
mõõteseadme reguleerimine peatükis
Paigaldus ja seadistamine.
Põhilised saagimisvõtted
• Kasutage alati kiilnuga.
• Tagage alati, et kiilnuga ja lehe kaitsekate
on nõuetekohaselt joondatud.
Pikisaagimine (joonis 1, 17)
HOIATUS: Teravad servad.
• Seadke faasi nurgaks 0°.
• Reguleerige saelehe kõrgust. Õige lehe
asend on, kui kolme hamba otsad ulatuvad
puidupinnast kõrgemale. Reguleerige
vajadusel ülemise lehe kaitsekatte kõrgust.
• Seadke paralleelne juhtlatt nõuetekohasele
kaugusele.
• Hoidke detaili lamedalt laual ja juhtlati
vastas. Hoidke detaili lehest eemal.
• Hoidke mõlemad käed lehe liikumisrajast
eemal.
• Lülitage masin sisse ja laske lehel saavutada
maksimaalne kiirus.
• Söötke töödetail aeglaselt saelehe
kaitsekatte alla, surudes seda kindlalt vastu
juhtlatti. Laske hammastel lõigata ja ärge
avaldage detailile lehe kaudu survet. Ketta
kiirus peab olema konstantne.
• Pidage meeles, et kasutate lehe lähedal
tõukepulka (u).
• Pärast lõikamise lõpetamist lülitage masin
välja ja laske lehel seisma jääda ning
eemaldage siis detail.
HOIATUS:
• Ärge kunagi lükake ega hoidke
“lahtist” või ära lõigatud detaili
külge.
• Ärge saagida liiga väikesi detaile.
• Kasutage alati tõuke pulka, kui
saete väikeseid detaili pikkupidi.
16
Faasilõiked
• Määrake vajalik faasinurk.
• Toimige nagu pikisaagimise puhul.
Ristlõikamine (joonis 18)
• Eemaldage juhtlatt ja paigaldage eerungi latt
soovitud auku.
• Lukustage eeringu latt 0° juures.
• Seadke faasi nurgaks 0°.
• Reguleerige saelehe kõrgust.
• Hoidke detaili lamedalt laual ja juhtlati
vastas. Hoidke detaili lehest eemal.
• Hoidke mõlemad käed saelehe liikumisrajast
eemal.
• Lülitage masin sisse ja laske saelehel
saavutada maksimaalne kiirus.
• Hoidke detaili kindlalt lati vastas ja liigutage
seda aeglaselt koos latikoostega, kuni detail
jõuab ülemise lehe kaitsekatte alla. Laske
hammastel lõigata ja ärge avaldage detailile
saelehtede kaudu survet. Saelehe kiirus
peab olema konstantne.
• Pärast lõikamise lõpetamist lülitage masin
välja ja laske saelehel seisma jääda ning
eemaldage siis detail.
Faasi ristisaagimine
• Määrake vajalik faasinurk.
• Toimige nagu ristisaagimise puhul.
Eeringulõiked
• Seadke koonuseline latt nõuetekohasele
nurga alla.
• Toimige nagu ristisaagimise puhul.
Ühendeering
See lõige on eeringu ja faasilõike kombinatsioon.
• Seadke faas vajaliku nurga alla ja jätkake
eeringu ristsaagimisega.
Pikkade detailide tugi
• Pange pikkade detailide alla alati tugi.
• Toetage pikki detaile sobivate vahenditega,
näiteks saepukkide või muu sarnasega, et
vältida otste kukkumist.
EESTI KEEL
Tolmueraldusadapter (joonis 2)
Masin on varustatud tagaküljel
tolmueralduspordiga (i), mis sobib kasutamiseks
tolmueraldusvarustusega, millel on 57/65 mm
otsak. Masinaga käib kaasas tolmuvähendusport,
mida kasutatakse koos 34-40 mm diameetriga
tolmueraldusadapteri otsakutega.
• Ühendage kõigi tööde ajaks
tolmueemaldusseade, mis vastab
asjakohastele tolmu emissiooni
puudutavatele õigusaktidele.
• Tagage, et kasutatav tolmueraldusvoolik
sobib antud rakenduseks ja lõigatava
materjaliga.
• Pidage meeles, et isevalmistatud materjalid,
nagu puitlaastplaat või MDF, toodavad
rohkem tolmu lõikamisel kui naturaalne puit.
Teisaldamine (joonis 1)
• Puhastage toitejuhe
• Kandke masinat alati käe lohust (c) hoides.
HOIATUS: Transportige masinat alati
koos paigaldatud ülemise saelehe
kaitsekattega.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldamise juures. Pideva rahuldava töö
tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja
regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitumine võib põhjustada
vigastuse.
Reelingu luku reguleerimine
(joonis 2, 19)
Reelingu luku pinge on tehases reguleeritud. Kui
peate uuesti reguleerima, toimige järgmiselt:
• Pöörake saag külili.
• Lukustage lukustushoob (s).
• Leidke masina alusküljel olev kuuskantvarras
(xx) (joonis 19).
• Vabastage kontramutter (yy). Pingutage
kuuskantvarrast, kuni lukustussüsteemi
vedru surutakse kokku, luues reelingu
lukustushooval soovitud pinge. Pingutage
uuesti kontramutrit kuuskantvarda vastas.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
Enne kasutamist kontrollige hoolega, kas ülemine
kaitse ja alumine kaitse ning tolmueemaldustoru
töötavad korralikult. Hoolitsege selle eest, et
laastud, tolma ja detaili osad ei saaks nende
toimimist takistada.
Töödetaili osakeste kinnijäämisel saelehe
ja kaitsmete vahele eemaldage masina
elektritoide ja järgige juhiseid jaotisest Saelehe
paigaldamine. Eemaldage kinnijäänud tükid ja
paigaldage uuesti saeketas.
Hoidke ventilatsiooniavasid puhtana ja puhastage
korpust korrapäraselt pehme lapiga.
Puhastage
tolmueraldussüsteemi
regulaarselt (joonis 20)
• Pöörake saag külili.
• Eemaldage kruvid (w w) (joonis 20).
• Eemaldage kogu tolm ja kinnitage
juurdepääsuluuk (v v) uuesti kruvide abil
(joonis 20).
17
EESTI KEEL
Lisavarustus
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTI pakutavaid ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine
koos tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastusohu vähendamiseks
tuleb selle tootega kasutada ainult
DEWALTIsoovitatud lisaseadmeid.
SAELEHED: KASUTAGE ALATI 250 mm müra
vähendavaid saelehti 30 mm võlli auguga. Lehe
nimikiirus peab olema vähemalt 4000 p/min. Ärge
kunagi kasutage väiksema diameetriga lehte.
Seda ei kaitsta nõuetekohaselt.
KETTA KIRJELDUS
RAKENDUSALA
DIAMEETER HAMMAS
Ehituse saelehed (kiire pikilõige)
Üldeesmärk
250 mm
24
Peened ristlõiked
250 mm
40
Puittoodete saelehed (siledad puhtad lõiked)
Peened ristlõiked
250 mm
60
Vahetage pealmine kaitsekate (varuosa nr:
247678-02) välja, kui see on kulunud.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie
DEWALTI toode on muutunud kasutuks või vajab
väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete
hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
18
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALT volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА
DW745
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DW745-QS/GB
230
4
Вт
1850
Вт
970
об/мин.
3800
мм
250
мм
30
мм
2,2
мм
2,3
мм
77
мм
55
мм
610
см 570 x 700 x 466
кг
22
Напряжение питания
Тип
Мощность электродвигателя (входная)
Мощность электродвигателя (выходная)
Число оборотов без нагрузки
Диаметр пильного диска
Диаметр посадочного отверстия
Толщина пильного диска
Толщина расклинивающего ножа
Глубина реза под углом 90°
Глубина реза под углом 45°
Продольный рез
Общие габариты
Вес
В
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения акустической мощности)
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
ПРИМЕЧАНИЕ: Коммутационные операции
могут повлечь за собой кратковременные
изменения или колебания напряжения. Сбои
в коммунальной системе низковольтного электроснабжения могут привести к нарушениям
в работе другого оборудования. Если полное
электрическое сопротивление системы ниже
0,25 Ом, вероятность возникновения помех
крайне мала. Розетки, используемые с данными электрическими инструментами, должны
быть снабжены плавкими предохранителями
16 Ампер, имеющими инертные характеристики.
дБ(А)
дБ(А)
дБ(А)
дБ(А)
96
3
109
3
DW745-LX
115
4
1700
820
4800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 x 700 x 466
22
96
3
109
3
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести к получе19
РУССКИЙ ЯЗЫК
нию травмы лёгкой или средней
тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную с получением телесной травмы, которая,
однако, может привести к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
циям позволит снизить вероятность
возникновения пожара, поражения
электрическим током и получения
травм.
Перед использованием данного электроинструмента внимательно прочтите настоящие
инструкции и сохраните их для последующего
использования.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила безопасности
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
1. Содержите рабочее место в чистоте.
DW745
2. Учитывайте особенности окружающей
среды вокруг рабочего места.
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 61029-1,
EN 61029-2-1.
Данные продукты также соответствуют Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, указанному
на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2013
Инструкции по технике безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов соблюдение правил по технике безопасности и следование данным инструк20
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной несчастного
случая.
Не подвергайте инструмент воздействию
дождя. Не используйте инструмент во
влажной среде. Обеспечьте хорошую освещенность рабочего места (250-300 Люкс).
Не пользуйтесь инструментом, если существует риск возникновения пожара или
взрыва, т.е. рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или газами.
3. Защищайте себя от поражения электрическим током.
Во время работы не прикасайтесь к зазёмленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым
плитам и холодильникам). При использовании электроинструмента в экстремальных
условиях (например, высокая влажность,
наличие металлической стружки
и т.д.) следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим трансформатором или автоматом, защищающим от
утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо, особенно детям,
не участвующему в производственном
процессе, касаться инструмента или удлинительного кабеля и не допускайте присутствия посторонних лиц в зоне проведения
работ.
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Хранение неиспользуемых инструментов.
Не используемый инструмент должен храниться надёжно запертым в сухом месте,
недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки инструмента.
Инструмент будет работать лучше и безопаснее при нагрузке, на которую он рассчитан.
7. Используйте специально предназначенный для данного вида работ инструмент.
Не используйте маломощные инструменты
для выполнения работ, которые должны
выполняться при помощи более мощных
инструментов. Не используйте электроинструменты, не предназначенные для данного типа работ, например, дисковые пилы
для резки сучьев или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим образом.
Не надевайте свободную одежду или украшения, так как они могут быть захвачены
движущимися частями инструмента. При
работе вне помещений рекомендуется
надевать обувь на нескользящей подошве.
Используйте соответствующий головной
убор, чтобы спрятать длинные волосы.
9. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках. Если
во время работы образуется пыль или летучие твердые частицы обрабатываемого
материала, используйте защитную маску
или респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру, необходимо также надевать защитный передник.
Всегда используйте средства защиты органов слуха. Всегда надевайте защитную
каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее оборудование.
Если электроинструмент снабжён устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подключено и используется надлежащим образом.
11. Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем.
При отключении от сети питания, не выдёргивайте вилку из розетки за кабель.
Не подвергайте электрический кабель воз-
действию высокой температуры, масла
и держите вдали от острых предметов
и углов. Никогда не переносите электроинструмент, держа его за кабель.
12. Обеспечивайте безопасность при работе.
По возможности используйте струбцины
или тиски для фиксации обрабатываемой детали. Это более безопасно, чем
прижимать заготовку руками, и позволяет
освободить обе руки для управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность инструмента.
Содержите пильные инструменты в хорошо заточенном и чистом состоянии, что
повысит эксплуатационные показатели
и сделает работу более безопасной. Соблюдайте инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей. Выполняйте периодические осмотры инструмента и, если будет обнаружено повреждение,
сдайте его на ремонт в авторизованный
сервисный центр. Ручки и выключатели
должны быть сухими, чистыми и не содержать следов масла и консистентной смазки.
15. Отключение электроинструментов.
При не использовании инструмента, перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей, таких
как пильные диски, сверла и фрезы, всегда
отключайте электроинструмент от источника питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте удлинительный кабель на наличие повреждений
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
и при необходимости замените его. При
работе электроинструментом на открытом
воздухе всегда пользуйтесь удлинительным кабелем, предназначенным для
применения вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
Дополнительные правила
безопасности при работе
распиловочными пилами
•
Не используйте пильные диски, толщина
которых больше, или ширина зуба меньше
толщины расклинивающего ножа.
•
Убедитесь, что диск вращается в правильном направлении, а зубья направлены
в сторону передней части пилы.
•
Перед началом каждой операции проверяйте, что все зажимные рукоятки надёжно
затянуты.
•
Убедитесь, что все диски и фланцы чистые, а стороны втулки с накаткой расположены вплотную к диску. Затяните
с усилием гайку распорного кольца.
•
Следите, чтобы пильный диск оставался
остро заточенным и правильно установленным.
•
Убедитесь, что расклинивающий нож установлен на правильном расстоянии от диска – не более 5 мм.
•
Ни в коем случае не работайте пилой,
если не установлены нижний и верхний
защитные кожухи.
•
Следите, чтобы ни одна часть тела не оказалась на одной линии с диском.
В противном случае, повышается риск получения травмы. Стойте с любой стороны
от пильного диска.
•
Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
•
При подаче заготовки всегда используйте
толкатель и следите за тем, чтобы в ходе
резания Ваши руки находились на расстоянии не менее 150 мм от пильного диска.
•
Не пытайтесь подключать инструмент к какому-либо источнику питания, кроме сети
с обозначенным напряжением.
•
Не наносите смазку на пильный диск во
время его вращения.
•
Во время работы не пытайтесь достать
что-либо за пильным диском.
•
Всегда держите неиспользуемый толкатель в предназначенном для него месте.
•
Не становитесь на верхнюю поверхность
инструмента.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете. Руководствуйтесь здравым смыслом. Не пользуйтесь электроинструментом в состоянии
усталости или под воздействием сильнодействующих лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей инструмента.
Перед использованием тщательно проверьте инструмент и электрический кабель, чтобы решить, будет ли он работать
должным образом и сможет ли выполнить
намеченную функцию. Проверьте центровку и качество крепления движущихся деталей, наличие повреждённых деталей, качество монтажа и любые другие условия,
которые могут повлиять на работу инструмента. Повреждённые защитные кожухи
или другие неисправные детали должны
быть должным образом отремонтированы
или заменены в авторизованном сервисном центре, если в данном руководстве по
эксплуатации не указано иное. Замените
неисправные выключатели в авторизованном сервисном центре. Не используйте
электроинструмент, если его выключатель
не устанавливается в положение включения или выключения. Никогда не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным
инструментом любых видов работ, не
рекомендованных в данном руководстве по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
21. Ремонт инструмента должен выполняться квалифицированным персоналом.
При работе данным электрическим инструментом должны соблюдаться все соответствующие правила техники безопасности.
Ремонт инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьёзной травмы
пользователя.
22
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
Во время транспортировки убедитесь, что
верхняя часть пильного диска закрыта,
например, защитным кожухом.
Не держите и не переносите инструмент за
защитный кожух.
ВНИМАНИЕ: Данный инструмент
оборудован электрическим кабелем
специальной конфигурации (принадлежность типа Y). Замена повреждённого или неисправного кабеля
должна производиться только на
заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре DEWALT.
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ
•
При распиловке древесины всегда подсоединяйте пилу к соответствующему устройству пылеудаления.
•
Максимально допустимая частота вращения пильного диска должна соответствовать или превышать частоту вращения на
холостом ходу, обозначенную на информационной табличке инструмента.
•
Не допускается использование пильных
дисков, размеры которых не соответствуют
размерам, указанным в разделе «Технические Характеристики». Не используйте никаких монтажных элементов при
установке пильного диска на шпиндель.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, предназначенные для
дерева и подобных материалов и соответствующие стандарту EN847-1.
•
Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
•
Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали.
•
Изношенная или повреждённая пластина
для пропила подлежит немедленной замене.
•
Обеспечьте надёжную фиксацию обрабатываемой заготовки. Всегда используйте дополнительную опору для длинных заготовок.
•
Не оказывайте боковое давление на пильный диск.
•
Никогда не используйте для резания легких сплавов. Данный инструмент не предназначен для подобных операций.
•
Не используйте абразивные или алмазные
режущие диски.
•
Не используйте треснувшие, повреждённые или деформированные диски.
•
Не допускается выполнение пазов, выборки и канавок.
•
•
В случае поломки или выхода инструмента
из строя немедленно выключите инструмент и выньте вилку кабеля из розетки
электросети. Сообщите о неисправности
и должным образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить использование повреждённого инструмента
другими пользователями.
Убедитесь, что выбранный Вами пильный
диск соответствует типу разрезаемого материала.
•
Всегда надевайте защитные перчатки при
захвате пильных дисков и неотшлифованных заготовок. По возможности храните
пильные диски в футлярах.
•
•
•
При блокировке пильного диска в результате аномального усилия подачи в процессе
распила, ВСЕГДА выключайте инструмент
и отключайте его от источника питания.
Удалите заготовку и убедитесь, что пильный диск вращается свободно. Снова
включите инструмент и начните новый распил с уменьшенным усилием подачи.
При распиловке древесины всегда подсоединяйте пилу к устройству пылесборника.
НИКОГДА не пытайтесь распилить несколько не скреплённых между собой
заготовок одновременно; это может привести к потери контроля или возникновению
обратного удара. Надёжно закрепляйте
все заготовки.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании пил:
-
Травмы в результате касания вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
-
Ухудшение слуха.
-
Риск несчастных случаев, вызванных незакрытыми частями вращающегося пильного
диска.
-
Риск получения травмы при смене пильного диска голыми руками.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
-
Риск защемления пальцев при снятии защитных кожухов.
Комплект поставки
-
Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли от распила древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП.
1
Частично собранная настольная пила
1
Сборный узел направляющей
На образование шума влияют следующие
факторы:
1
Угловой упор
1
Пильный диск
-
вид разрезаемого материала
1
-
тип пильного диска
Сборный узел верхнего защитного кожуха
пильного диска
-
прилагаемое усилие
1
Пластина для пропила
-
техническое состояние инструмента
1
Гаечный ключ для установки диска
На степень запыленности влияют следующие
факторы:
1
Гаечный ключ
1
Переходник для пылесоса
-
изношенность пильного диска
1
Руководство по эксплуатации
-
скорость воздушного потока пылеудаляющего устройства ниже 20 м/с
•
-
неточная подача заготовки
Проверьте инструмент, детали и дополнительные приспособления на наличие
повреждений, которые могли произойти во
время транспортировки.
•
Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство
и принять к сведению содержащуюся
в нем информацию.
Маркировка инструмента
В упаковку входят:
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед вводом в эксплуатацию внимательно прочтите данное руководство
Описание (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Никогда не модифицируйте электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может привести
к получению травмы или повреждению инструмента.
Используйте средства защиты органов слуха
Надевайте защитные очки
a. Пусковой выключатель
Надевайте респиратор.
b. Кнопка сброса аварийного выключателя
c. Выемка для захвата рукой
d. Стол
Держите руки на расстоянии от области распила и диска.
e. Пильный диск
Место захвата для переноски.
g. Верхний защитный кожух
f.
Расклинивающий нож
h. Отверстие пылеотвода защитного кожуха
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
i.
Отверстие пылеотвода
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
j.
Переходник для пылесоса
k. Пластина для пропила
l.
Направляющая
m. Фиксатор направляющей
n. Опора для заготовки/узкая направляющая
(изображена в положении хранения)
o. Указатель шкалы направляющей
p. Регулятор тонкой настройки
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 61029, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
a. Комбинированная поворотная рукоятка
регулировки высоты диска и угла наклона
b. Рычаг установки угла наклона
c. Зажимной рычаг фиксатора штанг
d. Гаечный ключ для установки диска
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В должны управляться через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземлённым экраном между первичной и вторичной обмоткой.
e. Толкатель
f.
Регулируемая задняя ножка
g. Шкала угла скоса
h. Прорезь углового упора
i.
Угловой упор
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша комбинированная настольная пила
предназначена для выполнения основных
операций по пилению древесины, изделий из
дерева и пластиков: продольный распил, поперечный распил, наклонный распил и распил
под углом вправо/влево. Данная пила разработана для использования пильных дисков диаметром 250 мм с зубьями с твердосплавными
напайками.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся жидкостей или газов.
Комбинированная настольная пила DW745
является профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту. Неопытные пользователи должны
использовать данный инструмент под руководством опытного инструктора.
•
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования удлинительного кабеля, используйте только утверждённые 3-х жильные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность не
меньшую, чем потребляемая мощность данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1,5 мм²; максимальная длина кабеля не должна превышать
30 м.
При использовании кабельного барабана, всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что пусковой выключатель находится
в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность. Не оставляйте детей с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.
Распаковка (Рис. 1, 2)
•
Аккуратно извлеките пилу из упаковки.
•
Данный инструмент полностью собран, за
исключением направляющей и верхнего
защитного кожуха.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
Закончите сборку электроинструмента,
следуя приведённым ниже инструкциям.
•
Установите толкатель (u) на предназначенное для него место на правой стороне
инструмента (Рис. 2).
•
Отрегулируйте высоту задней ножки (v),
пока стол (d) полностью не будет выровнен.
•
Полностью размотайте сетевой кабель.
ВНИМАНИЕ:
•
Всегда держите неиспользуемый
толкатель в предназначенном
для него месте.
•
Перед началом операции вставьте вилку кабеля в розетку электросети.
Установка пильного диска
(Рис. 1 - 4)
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что инструмент отключён от электросети.
ВНИМАНИЕ: Зубья нового пильного
диска очень острые и могут представлять опасность.
ВНИМАНИЕ: Пильные диски ДОЛЖНЫ заменяться только описанным
в данном разделе способом. Используйте ТОЛЬКО диски, обозначенные
в разделе «Технические характеристики». Рекомендуется использование DT4226. НИКОГДА не устанавливайте пильные диски иного типа.
•
Поднимите шпиндель для насадки пильного диска на максимальную высоту, вращая
поворотную рукоятку (q) в направлении по
часовой стрелке (Рис. 1).
•
Установите на шпиндель пильный диск, как
показано на Рисунке 3. На внешнем фланце (z) имеется выступающий буртик диаметром 30 мм, который входит в посадочное
отверстие диска. Убедитесь, что зубья
пильного диска направлены вниз
в передней части стола.
•
Удерживая шпиндель двусторонним гаечным ключом, затяните промежуточную гайку (аа), поворачивая её по часовой стрелке
с помощью гаечного ключа (Рисунок 4).
•
Для снятия пильного диска действуйте
в обратном порядке.
26
ВНИМАНИЕ: После замены пильного диска всегда проверяйте состояние указателя направляющей
и расклинивающего ножа.
Регулировка пильного диска
(Рис. 1, 5)
Для оптимальной работы электроинструмента
пильный диск должен быть расположен строго
параллельно относительно прорези направляющей. Данная регулировка осуществляется на
заводе-изготовителе. Для проведения дополнительной регулировки:
•
Положите пилу набок.
•
При помощи ключа-шестигранника 10 мм
слегка ослабьте крепёжные элементы (bb)
кронштейна (Рис. 5).
•
Отрегулируйте кронштейн (сс), чтобы
пильный диск оказался расположенным
параллельно прорези углового упора (х)
(Рис. 1).
•
Затяните крепёжные элементы (bb) кронштейна до 11 Нм (Рис. 5).
Регулировка высоты пильного диска (Рис. 1)
Пильный диск может быть поднят или опущен
путём вращения комбинированной поворотной
рукоятки регулировки высоты диска и угла
наклона (q).
•
Убедитесь, что верхние три зуба пильного
диска при распиловке проходят сквозь
верхнюю поверхность заготовки. Это послужит гарантией того, что материал будет
удален максимальным количеством зубьев
пильного диска, обеспечивая оптимальный
результат работы.
Установка расклинивающего
ножа (Рис. 1, 6)
•
Поднимите шпиндель для насадки пильного диска на максимальную высоту, вращая
поворотную рукоятку регулировки высоты
диска (q) в направлении по часовой стрелке (Рис. 1).
•
Ослабьте на несколько оборотов зажимной
болт (dd), используя входящий в комплект
поставки гаечный ключ (Рис. 6).
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
Нажмите на болт (dd) и удерживайте его
в таком состоянии, освобождая подпружиненный зажимной механизм.
•
Выровняйте прорезь (ее) с болтом (dd)
и вставьте расклинивающий нож, пока
верхняя часть прорези не сравняется
с рукояткой.
•
Отпустите болт (dd) и затяните его при
помощи гаечного ключа, входящего в комплект поставки инструмента.
ВНИМАНИЕ:
• При правильном выравнивании
расклинивающий нож будет находиться на одной линии с пильным диском как относительно
верхней поверхности стола, так
и относительно верхней части
диска. Проверьте выравнивание
расклинивающего ножа на всех
уровнях и с диском, расположенным на различной высоте, при
помощи угольника.
• Не пытайтесь зафиксировать
расклинивающий нож ни в каком
другом положении, кроме рекомендованного. Расстояние между
расклинивающим ножом и кончиками зубьев диска не должно
быть менее 2,0 мм.
• Правильная установка и выравнивание верхнего защитного
кожуха пильного диска (g) относительно расклинивающего ножа
является гарантом безопасной
работы!
• Запрещено устанавливать расклинивающие ножи, отличные от
заявленных в спецификациях и
толщиной 2,3 мм.
•
Впоследствии фанеру можно закрепить
на рабочем столе при помощи зажимов.
Раскрыв зажимы, инструмент легко можно
перенести в другое место.
Установка пластины для
пропила (Рис. 7)
•
Выровняйте пластину для пропила (k), как
показано, и вставьте язычки, расположенные на задней стороне пластины, в отверстия задней части стола.
•
Надавите на переднюю сторону пластины
для пропила.
•
Передняя поверхность пластины для пропила должна располагаться вровень или
немного ниже поверхности стола. Задняя
поверхность пластины для пропила должна располагаться вровень с поверхностью
стола. Отрегулируйте положение пластины
для пропила, используя четыре регулировочных винта (ff).
•
Поверните установочный винт (см. вставку на Рис. 7) в направлении по часовой
стрелке на 90°, фиксируя пластину для
пропила на месте.
ВНИМАНИЕ: Запрещается использование инструмента без установленной пластины для пропила. Изношенная или повреждённая пластина
для пропила подлежит немедленной
замене.
Установка верхнего защитного кожуха (Рис. 8)
•
Прикрепите верхний защитный кожух (g)
к расклинивающему ножу (f) с помощью
болта (gg).
Крепление инструмента на
рабочем столе (Рис. 2)
•
На другой конец болта установите шайбу
(hh) и барашковую гайку (f) и затяните.
•
Установка направляющей
(Рис. 9)
•
На кронштейне инструмента, на каждой
стороне между ножками (v), предусмотрено по два отверстия, позволяющие закрепить пилу на рабочем столе. Используйте
отверстия по диагонали.
Для удобства переноски фиксируйте инструмент на куске фанеры толщиной минимум 15 мм.
Направляющая может быть установлена
в двух положениях на правой стороне (Положение 1 для продольного распила от 0 мм до
51 см и Положение 2 для продольного распила
от 10,2 см до 61 см) и в одном положении на
левой стороне стола пилы.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Разблокируйте фиксаторы направляющей
(m).
2. Удерживая направляющую под углом, совместите передний и задний центровочные
штифты (jj) на штанге направляющей
с отверстиями (kk) в головной части направляющей.
Регулировка шкалы направляющей (Рис. 10)
Показания шкалы верны только в том случае,
если направляющая установлена с правой
стороны от пильного диска.
•
3. Вставьте штифты в отверстия и поверните направляющую вниз, закрепляя её на
штанге.
4. Зафиксируйте направляющую на месте,
заблокировав передний и задний фиксаторы (m) на штанге.
Параллельная регулировка
направляющей относительно диска (Рис. 1, 9)
Убедитесь, что указатель шкалы направляющей (о) при касании направляющей диска указывает на ноль. Если указатель не
установлен точно на отметке 0°, ослабьте
винты (ll), передвиньте указатель на отметку 0°, после чего затяните винты.
Регулировка ограничителя
угла наклона и указателя
(Рис. 1, 11, 12)
•
Установите пильный диск в самое высокое
положение.
•
Разблокируйте рычаг установки угла наклона (r), подняв его вверх и повернув
вправо.
•
Направляющая устанавливается на заводе-изготовителе. При необходимости
дополнительной регулировки выполните
следующие действия:
•
Установите пильный диск в самое высокое
положение.
•
Ослабьте стопорный винт ограничителя
угла наклона (mm).
•
Приложите угольник (m) горизонтально
к столу и вертикально к плоскости пильного диска (e).
•
При помощи рычага установки угла наклона (r) отрегулируйте угол наклона таким
образом, чтобы пильный диск оказался
прижатым вплотную к угольнику.
•
Снимите верхний защитный кожух (g).
•
Установите угол наклона 0°.
•
Разблокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг (s).
•
Двигайте направляющую (l), пока она не
коснётся пильного диска.
•
Проверьте параллельность направляющей
плоскости диска.
•
При необходимости регулировки выполните следующие действия:
•
Используя ключ-шестигранник, ослабьте
регулировочные винты (jj) направляющей
и измените положение направляющей на
штанге.
•
•
Затяните рычаг установки угла наклона (r).
•
Поворачивайте кулачок ограничителя угла
наклона (oo) до тех пор, пока он вплотную
не приблизится к опорному блоку.
•
Отрегулируйте параллельность направляющей относительно плоскости диска.
Проверьте шкалу угла наклона. При необходимости регулировки ослабьте винт
указателя (рр) и установите указатель на
отметке 0°.
•
Затяните винт указателя (рр).
•
Затяните регулировочный винт.
•
•
Заблокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг и проверьте параллельность направляющей плоскости пильного полотна.
Повторите действия под углом 45° для
установки ограничителя угла наклона под
углом 45°, не проводя регулировку указателя.
•
После проведения регулировки установите
на место защитный кожух диска.
•
Затяните стопорный винт ограничителя
угла наклона (mm).
ВНИМАНИЕ: Если узел подшипника
ведущей шестерни ограничивает
перемещение, отнесите инструмент
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
28
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулировка углового упора
(Рис. 1, 13)
•
Вставьте угловой упор (у) в прорезь слева
от пильного диска.
•
Ослабьте фиксатор (qq).
•
Приложите угольник (nn) вплотную к угловому упору (у) и пильному диску (е). См.
Рисунок 13.
•
Проверьте, что указатель (rr) на шкале указывает на отметку 90°. Если указатель не
установлен точно на отметке 90°, ослабьте
винт (ss), передвиньте указатель до точного указания 90°, после чего затяните винт.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил
безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что пусковой выключатель находится
в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
ВНИМАНИЕ:
•
•
Убедитесь, что инструмент расположен удобно и правильно
с точки зрения высоты стола
и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано с учетом хорошего обзора
для оператора и достаточного
свободного пространства, позволяющего работать с заготовкой
без каких-либо ограничений.
Установите пильный диск соответствующего типа. Не используйте чрезмерно изношенные
пильные диски. Максимальная
скорость инструмента не должна
превышать предельно допустимую скорость пильного диска.
•
Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
•
Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
•
Перед началом резки дождитесь,
пока двигатель наберет полные
обороты.
•
Убедитесь, что все фиксаторы
и зажимы надёжно закреплены.
•
Не держите руки рядом с пильным диском,
когда инструмент подключен к источнику
питания.
•
Никогда не используйте данную пилу для
свободного распила!
•
Не распиливайте искривленные, изогнутые или чашевидные заготовки. Заготовки
должны иметь как минимум одну плоскую
прямую сторону, вплотную прилегающую
к направляющей или угловому упору.
•
Во избежание возникновения обратного
удара всегда используйте опору для длинных заготовок.
•
Никогда не удаляйте обрезки материала
из-под вращающегося пильного диска.
Включение и выключение (Рис. 1)
•
Чтобы включить инструмент, нажмите на
зеленую кнопку запуска.
•
Чтобы выключить инструмент, нажмите на
красную кнопку останова.
ПРИМЕЧАНИЕ: Коммутационные операции
могут повлечь за собой кратковременные
изменения или колебания напряжения. Сбои
в коммунальной системе низковольтного электроснабжения могут привести к нарушениям
в работе другого оборудования. Если полное
электрическое сопротивление системы ниже
0,262 Ом, вероятность возникновения помех
крайне мала.
Розетки, используемые с данными электроинструментами, должны быть снабжены плавкими предохранителями 16 Ампер, имеющими
инертные характеристики.
Работа с направляющей
(Рис. 14-16)
ЗАЖИМНОЙ РЫЧАГ ФИКСАТОРА ШТАНГ
Зажимной рычаг фиксатора штанг (s) блокирует направляющую на месте, предотвращая
её перемещение во время пиления. Для бло29
РУССКИЙ ЯЗЫК
кировки рычага опустите его вниз и в сторону
задней части пилы. Для разблокировки поднимите рычаг вверх и в сторону передней части
пилы.
ПРИМЕЧАНИЕ: При продольном распиле
всегда блокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг.
ОПОРА ДЛЯ ДЛИННЫХ ЗАГОТОВОК / УЗКАЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ
Продольный распил
(Рис. 1, 17)
ВНИМАНИЕ: Острые края.
•
Установите угол наклона 0°.
•
Отрегулируйте высоту подъёма пильного
диска. При правильном положении над
поверхностью деревянной заготовки будут
находиться 3 зуба пильного диска. При
необходимости отрегулируйте высоту
верхнего защитного кожуха.
•
Установите параллельную направляющую
на требуемом расстоянии.
•
Положите заготовку на поверхность стола
и прижмите к направляющей. Держите заготовку в стороне от пильного диска.
•
Следите за тем, чтобы Ваши руки находились на безопасном расстоянии от диска.
•
Включите инструмент и подождите, пока
диск достигнет максимальных оборотов.
•
Медленно подведите заготовку под защитным кожухом, прижимая её вплотную
к направляющей. Дайте зубьям пильного
диска врезаться в заготовку и больше не
прилагайте к заготовке никаких усилий.
Пильный диск будет вращаться с постоянной скоростью.
•
Не забывайте пользоваться толкателем (u)
при приближении к диску.
•
По окончании пиления выключите инструмент и дождитесь, пока пильный диск
полностью не прекратит движение, затем
удалите заготовку.
Ваша настольная пила оборудована опорой
для заготовок, выступающих за края настольной пилы.
Для использования узкой направляющей
в положении опоры поверните её, выводя из
положения хранения, как показано на Рисунке
15, и вставьте штифты в нижние отверстия
(tt), расположенные на обоих торцевых концах
направляющей.
Для использования узкой направляющей при
продольном распиле узких заготовок вставьте
штифты в верхние отверстия (uu), расположенные на обоих торцевых концах направляющей. Данная функция обеспечивает дополнительный зазор в 51 мм к пильному диску. См.
Рисунок 16.
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе поверх стола убирайте опору для заготовок или используйте её
в качестве узкой направляющей.
РЕГУЛЯТОР ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ
Регулятор тонкой настройки (р) позволяет производить мелкую регулировку при установке
направляющей. Перед проведением регулировки убедитесь, что зажимной рычаг фиксатора штанг поднят вверх и разблокирован.
УКАЗАТЕЛЬ ШКАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
Указатель шкалы направляющей нуждается
в регулировке для оптимального использования
направляющей при смене оператором дисков
для широкой и узкой ширины пропила. Показания указателя шкалы направляющей верны
только в положении 1 (от 0 до 61 см). Однако
для положения 1 при использовании узкой направляющей следует прибавить 5,08 см. См.
раздел «Сборка и регулировка», подраздел
«Регулировка шкалы направляющей».
Основные типы резов
•
Всегда устанавливайте расклинивающий
нож.
•
Всегда проверяйте, что расклинивающий
нож и защитный кожух диска находятся на
одной линии.
30
ВНИМАНИЕ:
•
Никогда не облокачивайтесь и не
держитесь за свободную или отрезанную сторону заготовки.
•
Не пытайтесь пилить заготовки
слишком маленьких размеров.
•
Всегда пользуйтесь толкателем
при резании коротких заготовок.
Распил под наклоном
•
Установите нужный угол наклона.
•
Далее действуйте как при продольном
распиле.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Поперечный распил (Рис. 18)
•
Снимите направляющую и установите в
нужную прорезь угловой упор.
•
Зафиксируйте угловой упор на отметке 0°.
•
Установите угол наклона 0°.
•
Отрегулируйте высоту подъёма пильного
диска.
•
Положите заготовку на поверхность стола
и прижмите к направляющей. Держите заготовку в стороне от пильного диска.
•
Следите за тем, чтобы Ваши руки находились на безопасном расстоянии от диска.
•
Включите инструмент и подождите, пока
диск достигнет максимальных оборотов.
•
Плотно прижмите заготовку к направляющей и медленно начинайте двигать
заготовку совместно со сборным узлом
направляющей, пока заготовка не окажется под верхним защитным кожухом диска.
Дайте зубьям диска врезаться и больше
не прилагайте к заготовке никаких усилий.
Диск будет вращаться с постоянной скоростью.
•
По окончании пиления выключите инструмент и ждите, пока пильный диск
полностью не прекратит движение, затем
удалите заготовку.
Поперечный распил под наклоном
•
Установите нужный угол наклона.
•
Далее следуйте указаниям для поперечного распила.
Распил под углом
•
Установите угловой упор на нужный угол.
•
Далее следуйте указаниям для поперечного распила.
Комбинированное пиление
Комбинированное пиление является комбинацией пиления под углом и под наклоном.
•
Установите нужный угол наклона и далее
действуйте как при поперечном распиле со
скосом.
Опора для длинных заготовок
•
Всегда используйте опору для длинных
заготовок.
•
Для поддержки длинных заготовок используйте любые удобные приспособления,
такие как пильные козлы или подобные
им устройства, препятствующие выступу
длинных концов.
Пылеудаление (Рис. 2)
В задней части данного инструмента предусмотрено отверстие пылеотвода (i), пригодное
для использования с пылесосом, в том числе,
с насадками 57/65 мм. Переходник для пылесоса, входящий в комплект поставки инструмента, предназначен для пылеудаляющих
насадок диаметром 34-40 мм.
•
Во время операций по пилению всегда
подключайте пылесос, разработанный
в соответствии с действующими нормативами, касающимися выбросов пыли.
•
Убедитесь, что шланг пылесоса подходит
для целевого использования и для распиливаемого материала.
•
Помните, что искусственные материалы,
такие как ДСП или ДВП, во время распиловки производят гораздо больше пыли,
чем натуральная древесина.
Переноска (Рис. 1)
•
Смотайте сетевой кабель
•
Всегда переносите инструмент, удерживая
его за специальные выемки (с).
ВНИМАНИЕ: Всегда переносите инструмент с установленным верхним
защитным кожухом пильного диска.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента увеличиваются при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источни31
РУССКИЙ ЯЗЫК
ка электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что пусковой выключатель находится
в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Регулировка фиксатора
штанг (Рис. 2, 19)
Натяжение фиксатора штанг устанавливается
на заводе-изготовителе. При необходимости
дополнительной регулировки выполните следующие действия:
•
Положите пилу набок.
•
Заблокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг (s).
•
Расположите шестигранный стержень (хх)
под инструментом (Рис. 19).
•
Ослабьте стопорную гайку (уу). Затягивайте шестигранный стержень, пока не сожмётся пружина блокировочной системы,
создавая требуемое натяжение зажимного
рычага фиксатора штанг. Затяните стопорную гайку вплотную к шестигранному
стержню.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым воздухом по мере видимого скопления
грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз и респиратор утверждённого типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные химические средства для очистки неметаллических деталей инструмента. Эти химикаты могут ухудшить
32
свойства материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь инструмента; ни в коем случае не погружайте какую-либо часть инструмента
в жидкость.
Перед эксплуатацией инструмента внимательно осмотрите верхний и нижний защитные
кожухи диска, а также трубу пылеудаления,
чтобы убедиться, что они функционируют
должным образом. Убедитесь, что опилки,
пыль или обрезки заготовки не блокируют перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки между пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Установка пильного диска». Удалите
застрявшие частицы и установите на место
пильный диск.
Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия инструмента оставались чистыми и регулярно протирайте его корпус мягкой тканью.
Регулярно очищайте систему
пылеудаления (Рис. 20)
•
Положите пилу набок.
•
Удалите винты (w w) (Рис. 20).
•
Удалите всю пыль и закрепите дверцу
системы пылеудаления (v v) при помощи
винтов (Рис. 20).
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые
предлагает DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии, то использование этих принадлежностей может привести к опасной ситуации. Во
избежание риска получения травмы,
с данным продуктом должны использоваться только рекомендованные
DEWALT дополнительные принадлежности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
пильные диски диаметром 250 мм со сниженным уровнем шума и с посадочным отверстием диаметром 30 мм. Номинальная скорость
диска не должна быть ниже 4000 об/мин.
Никогда не используйте диски меньшего диаметра. Они не будут закрываться защитным
кожухом должным образом.
ОПИСАНИЕ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
ДИАМЕТР
КОЛ-ВО
ПРИМЕНЕНИЕ
ДИСКА
ЗУБЬЕВ
Пильные диски по строительным
материалам (быстрый рез)
Общее применение
250 мм
24
Точные поперечные
250 мм
40
резы
Пильные диски по дереву
(точный, чистый рез)
Точные поперечные
250 мм
60
резы
•
Заменяйте изношенный верхний защитный
кожух (№ детали: 247678-02)
•
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис DEWALT
по адресу, указанному в данном руководстве
по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DEWALT и полную
информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать. Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных
свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового
изделия.
zst00240701 - 10-10-2014
33
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising