DW745 | DeWalt DW745 TABLE SAW Type 4 instruction manual

371000-96 LV
DW745
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
20
Attēls / Рисунок 1
g
d
e
l
f
o
k
x
n
c
m
y
p
v
b
a
Pav. / Рисунок 2
q
r
l
w
h
m
n
s
t
u
v
i
j
3
Attēls / Рисунок 3
e
Attēls / Рисунок 4 t
t
aa
z
aa
Attēls / Рисунок 5
Attēls / Рисунок 6
cc
bb
ee
dd
Attēls / Рисунок 7
k
Attēls / Рисунок 8
g
gg
ff
hh
ii
f
Attēls / Рисунок 9
jj
m
kk
4
Attēls / Рисунок 10
Attēls / Рисунок 11
pp
o
mm
oo
ll
r
Attēls / Рисунок 12
Attēls / Рисунок 13
e
e
nn
qq
rr
nn
ss
Attēls / Рисунок 15
Attēls / Рисунок 14
n
s
p
Attēls / Рисунок 16
tt
uu
5
Attēls / Рисунок 17
Attēls / Рисунок 18
Attēls / Рисунок 19
Attēls / Рисунок 20
ww
yy
xx
vv
6
LATVIEŠU
GALDA ZĀĢIS
DW745
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALTir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē
un novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Dzinēja (ieejas) jauda
Dzinēja (izejas) jauda
Ātrums bez noslodzes
Asmens diametrs
Asmens iekšējais diametrs
Asmens biezums
Šķeļošā naža biezums
Griešanas dziļums 90° leņķī
Griešanas dziļums 45° leņķī
Garenzāģēšanas dziļums
Kopējie gabarīti
Svars
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena
neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
Drošinātāji
Eiropa
Apvienotā
Karaliste
un Īrija
230 V
instrumenti
230 V
instrumenti
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
cm
kg
DW745-QS/GB
230
4
1850
970
3800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 x 700 x 466
22
DW745-LX
115
4
1700
820
4800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 x 700 x 466
22
dB(A)
96
96
dB(A)
3
3
dB(A)
dB(A)
109
3
109
3
V
10 ampēri,
elektrotīkls
3 ampēri,
spraudkontakti
PIEZĪME. Pārslēgšanas darbības var radīt
īslaicīgas sprieguma izmaiņas vai svārstības.
Nelabvēlīgos apstākļos publiskajā zemsprieguma
elektroapgādes sistēmā var pasliktināties
citu elektroierīču darbība. Traucējumu nav,
ja pilnā pretestība ir mazāka nekā 0,25 omi.
Šo elektroinstrumentu kontaktligzdām ir jābūt
aizsargātām ar drošinātājiem, kuros ir 16 A strāva
ar nejutīgu atslēgšanas raksturlīkni.
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
7
LATVIEŠU
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā,
ja to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DW745
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Vispārīgi drošības norādījumi
1. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra.
Nesakārtotā darba zonā un darbagaldos var
gūt ievainojumus.
2. Ņemiet vērā darba zonas vidi.
Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai.
Nelietojiet instrumentu mitros vai slapjos
apstākļos. Rūpējieties, lai darba zona būtu
labi apgaismota (250–300 luksi). Nelietojiet
instrumentu vietā, kur pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks, – t.i., viegli uzliesmojošu
šķidrumu vai gāzu tuvumā.
3. Aizsardzība pret elektriskās strāvas
triecienu.
Nepieskarieties iezemētām virsmām
(piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem). Ekspluatējot instrumentu
smagos apstākļos (piemēram, lielā
mitrumā, kad rodas metāla saneši, u.c.),
elektrodrošību varētu uzlabot, pievienojot
izolējošu pārveidotāju vai ierīci ar zemējuma
jaudas slēdzi.
4. Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošām
personām.
Neļaujiet nepiederošām personām, īpaši
bērniem, aiztikt instrumentu vai pagarinājuma
vadu, un neļaujiet viņiem atrasties darba
zonā.
5. Novietojiet glabāšanā instrumentu, kas
netiek lietots.
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā
sausā, cieši noslēgtā un bērniem nepieejamā
vietā.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2013.
Drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Ekspluatējot
elektroinstrumentus, vienmēr jāievēro
drošības profilakses pasākumi, lai
samazinātu ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena un ievainojuma
risku, tostarp šādi:
Pirms šī instrumenta ekspluatācijas izlasiet
visus norādījumus un saglabājiet tos turpmākām
uzziņām.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
8
6. Nelietojiet instrumentu ar spēku.
Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk
un drošāk.
7. Lietojiet pareizo instrumentu.
Neizmantojiet mazus instrumentus darbiem,
kam paredzēti lielas noslodzes instrumenti.
Nelietojiet instrumentus mērķiem, kam tie
nav paredzēti, piemēram, nelietojiet ripzāģus,
lai zāģētu koku zarus vai pagales.
8. Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas, jo
tie var ieķerties kustīgajās detaļās. Strādājot
ārā, ieteicams lietot apavus ar neslīdošu zoli.
Valkājiet piemērotu galvassegu, lai apsegtu
garus matus.
LATVIEŠU
9. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Lietojiet
sejas vai putekļu masku, ja darba laikā
rodas putekļi vai lidojošas daļiņas. Ja šīs
daļiņas varētu būt ļoti karstas, valkājiet
arī karstumizturīgu priekšautu. Vienmēr
valkājiet ausu aizsargus. Vienmēr valkājiet
aizsargķiveri.
10. Pievienojiet putekļu savākšanas ierīci.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
obligāti tās pievienojiet un ekspluatējiet
pareizi.
11. Lietojiet vadu pareizi.
Lai vadu atvienotu no kontaktligzdas, to
nedrīkst raut. Netuviniet vadu karstumam,
eļļai un asām šķautnēm. Instrumentu
nedrīkst pārnēsāt, turot aiz vada.
12. Nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Ja iespējams, ar spailēm vai skrūvspīlēm
nostipriniet apstrādājamo materiālu. Tā ir
drošāk, nekā turēt ar roku, turklāt abas rokas
ir brīvas darbam ar instrumentu.
13. Nesniedzieties pārāk tālu.
Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru.
14. Apkopi instrumentiem veiciet rūpīgi.
Rūpējieties, lai griežņi būtu asi un tīri,
nodrošinot kvalitatīvāku un drošāku darbību.
Ievērojiet norādījumus par eļļošanu un
piederumu nomainīšanu. Regulāri pārbaudiet
instrumentus un, ja tie ir bojāti, nogādājiet
tos pilnvarotā remonta darbnīcā. Rūpējieties,
lai rokturi un slēdži vienmēr būtu sausi, tīri un
lai uz tiem nebūtu eļļas un smērvielas.
15. Atvienojiet instrumentu.
Ja instrumentu nelietojat, grasāties veikt
apkopi vai mainīt piederumus, piemēram,
asmeni, uzgali un griezni, atvienojiet
instrumentu no elektrotīkla.
16. Noņemiet regulēšanas atslēgas un
uzgriežņu atslēgas.
Izveidojiet sev paradumu vienmēr pārbaudīt,
vai pirms instrumenta ekspluatācijas visas
regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas
no instrumenta ir noņemtas.
17. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam tas ir obligāti jāizslēdz.
18. Lietojiet tādu pagarinājuma vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Pirms ekspluatācijas pārbaudiet
pagarinājuma vadu un, ja tas ir bojāts,
nomainiet pret jaunu. Ekspluatējot
instrumentu ārpus telpām, izmantojiet tikai
tādus pagarinājuma vadus, kas paredzēti
lietošanai ārpus telpām un ir attiecīgi marķēti.
19. Saglabājiet modrību.
Skatieties, ko jūs darāt. Rīkojieties saprātīgi.
Nestrādājiet ar instrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku vai alkohola ietekmē.
20. Pārbaudiet, vai nav bojātu detaļu.
Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet
instrumentu un barošanas vadu, vai tie
darbojas pareizi un veic tiem paredzētās
funkcijas. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas
ir pareizi savienotas un nav iestrēgušas, vai
detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits
apstāklis, kas varētu ietekmēt tā darbību.
Ja ir bojāts aizsargs vai kāda cita detaļa,
pilnvarotam apkopes centram jāparūpējas
par pareizu salabošanu vai nomaiņu, ja vien
šajā lietošanas rokasgrāmatā nav norādīts
citādi. Bojāti slēdži ir jānomaina pilnvarotam
apkopes centram. Instrumentu nedrīkst
ekspluatēt, ja to ar slēdzi nevar ne ieslēgt,
ne izslēgt. Remontu nedrīkst veikt paša
spēkiem.
BRĪDINĀJUMS! Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav
ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts
šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks.
21. Uzticiet instrumenta apkopi kvalificētam
speciālistam.
Šis elektroinstruments atbilst attiecīgajiem
drošības noteikumiem. Remontu drīkst veikt
tikai kvalificēti speciālisti, lietojot oriģinālās
rezerves daļas, jo operatoram to veikt ir
ārkārtīgi bīstami.
Papildu drošības noteikumi
galda zāģiem
• Neizmantojiet tādus zāģa asmeņus, kuri
ir biezāki vai kuru zobu platums ir mazāks
nekā šķeļošā naža biezums.
• Pārliecinieties, vai asmens griežas pareizajā
virzienā un vai tā zobi ir vērsti pret zāģa
galda priekšpusi.
• Pirms darba sākšanas pārbaudiet visu
piestiprināto rokturu ciešumu.
9
LATVIEŠU
• Pārbaudiet, vai asmens un atloki ir tīri un vai
uzmavas padziļinājumi atrodas pret asmeni.
Cieši pieskrūvējiet ass uzgriezni.
• Asmens ir regulāri jāasina, un tam jābūt
pareizi uzstādītam.
• Šķeļošajam nazim jābūt noregulētam
pareizajā attālumā no asmens — maksimāli
5 mm.
• Zāģi nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīts
augšējais un apakšējais aizsargs.
• Neviena ķermeņa daļa nedrīkst atrasties
asmens zāģēšanas līnijas ceļā. Jūs varat gūt
ievainojumus. Stāviet vienā vai otrā asmens
pusē.
• Pirms asmens nomaiņas vai apkopes
veikšanas atvienojiet zāģi no elektrotīkla.
• Apstrādājamā materiāla padošanai vienmēr
izmantojiet bīdstieni, kā arī raugieties, lai
zāģēšanas darba laikā rokas būtu vismaz
150 mm attālumā no asmens.
• Zāģi nedrīkst darbināt tīklā ar citu
spriegumu — jābūt tikai paredzētajam
spriegumam.
• Kamēr asmens darbojas, uz tā nedrīkst
uzklāt smērvielas.
• Nekad nesniedzieties pāri zāģa asmenim.
• Ja bīdstienis netiek izmantots, vienmēr
novietojiet to glabāšanai paredzētajā vietā.
• Nestāviet uz instrumenta.
• Transportējot zāģa asmens augšējai daļai
noteikti jābūt nosegtai, piemēram, ar
aizsargu.
• Nepārnēsājiet un netransportējiet
instrumentu, turot aiz aizsarga.
•
•
•
•
10
BRĪDINĀJUMS! Šis instruments
ir aprīkots ar īpaši konfigurētu
barošanas vadu (Y veida piederums).
Ja barošanas vads ir bojāts vai kā
citādi nederīgs, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai pilnvarota remonta
darbnīca.
Ja galda starplika (aizsargplāksnīte)
ir nolietota vai bojāta, tā ir nekavējoties
jānomaina.
Pārbaudiet, vai apstrādājamais
materiāls ir pareizi nostiprināts. Gariem
apstrādājamajiem materiāliem jābūt
novietotiem uz papildu atbalstiem.
Zāģa asmeni nedrīkst spiest no sāniem.
Nedrīkst zāģēt vieglmetālu. Instruments nav
paredzēts šādiem darbiem.
• Nelietojiet abrazīvas vai dimanta griezējripas.
• Nekādā gadījumā nedrīkst veidot
izgriezumus, gropēt vai rievot.
• Ja notiek negadījums vai instruments
sabojājas, nekavējoties izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no elektrotīkla.
Ziņojiet par bojājumu un uzstādiet
instrumentam nepārprotamus brīdinājumus,
lai neviens cits to neekspluatētu.
• Ja zāģējot asmens nosprūst pārmērīga
spiediena spēka dēļ, instruments ir
JĀIZSLĒDZ un jāatvieno no elektrotīkla.
Atbrīvojiet zāģa asmeni no apstrādājamā
materiāla un pārbaudiet, vai tas brīvi griežas.
Ieslēdziet instrumentu un sāciet darbu no
jauna, bet šoreiz ar mazāku spēku.
• Zāģējot kokmateriālus, vienmēr pievienojiet
zāģi putekļu savākšanas ierīcei.
• NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nezāģējiet kaudzē
saliktus materiālus, kā rezultātā varat zaudēt
kontroli pār instrumentu vai ciest no atsitiena.
Cieši nostipriniet visus materiālus.
ZĀĢA ASMEŅI
• Zāģējot koksni, instrumentam ir jāpievieno
piemērots putekļu savācējs.
• Zāģa asmens maksimālajam pieļaujamajam
ātrumam jābūt vienādam ar instrumenta
plāksnītē norādīto ātrumu bez noslodzes vai
arī lielākam par to.
• Nedrīkst lietot tādus zāģa asmeņus,
kuru izmēri neatbilst tehniskajos datos
norādītajiem. Nedrīkst lietot starplikas, lai
asmeni ievietotu vārpstā. Lietojiet tikai šajā
rokasgrāmatā norādītos asmeņus, kas
atbilst EN 847-1 un ir paredzēti koksnei un
tamlīdzīgiem materiāliem.
• Pamēģiniet lietot īpaši veidotus troksni
mazinošus asmeņus.
• Neizmantojiet lielātruma (HS) tērauda zāģa
asmeņus.
• Neizmantojiet deformētus, salūzušus vai
bojātus zāģa asmeņus.
• Izvēlieties pareizo zāģa asmeni zāģējamam
materiālam.
• Darbojoties ar zāģa asmeņiem un raupjiem
materiāliem, jāvalkā cimdi. Ja iespējams,
zāģa asmeņi jāpārnēsā tā turētājā.
Atlikušie riski
Ekspluatējot zāģus, parasti pastāv arī šādi riski:
- ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām
LATVIEŠU
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst.
Tie ir šādi:
- dzirdes pasliktināšanās;
- negadījumu risks, ko izraisa rotējošā zāģa
asmens neredzamās daļas;
- ievainojuma risks, mainot asmeni kailām
rokām;
- pirkstu saspiešanas risks, atverot aizsargus;
- kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, zāģējot koksni, jo īpaši
ozolu, dižskābardi un MDF paneļus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2013 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 daļēji salikts instruments
1 salikts garenzāģēšanas ierobežotājs
Troksni var izraisīt šādi faktori:
- zāģējamais materiāls;
- zāģa asmens veids;
- padeves jauda;
- instrumenta apkope.
1 pagriešanas leņķa ierobežotājs
Kaitīgus putekļus var izraisīt šādi faktori:
1 ass uzgriežņu atslēga
1 zāģa asmens
1 salikts augšējais asmens aizsargs
1 aizsargplāksnīte
1 asmens uzgriežņu atslēga
- nodilis zāģa asmens;
1 putekļu izvadatveres adapters
- ja putekļu savācēja gaisa plūsma ir mazāka
par 20 m/s;
1 lietošanas rokasgrāmata
- ja apstrādājamais materiāls netiek precīzi
padots.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1., 2. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
a. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
Valkājiet ausu aizsargus.
b. jaudas slēdža atiestates poga
c. ierobs rokas atbalstam
d. galds
Valkājiet acu aizsargus.
e. asmens
f. šķeļošais nazis
Valkājiet elpceļu aizsarglīdzekļus.
g. augšējais asmens aizsargs
h. aizsarga putekļu izvadatvere
i. galvenā putekļu izvadatvere
Netuviniet rokas zāģēšanas zonai un
asmenim.
Pārvietošanai piemērots punkts.
j. putekļu izvadatveres adapters
k. aizsargplāksnīte
l. garenzāģēšanas ierobežotājs
m. garenzāģēšanas ierobežotāja slēgsvira
n. apstrādājamā materiāla atbalsts / šaurais
garenzāģēšanas ierobežotājs (attēlots
glabāšanas pozīcijā)
o. garenzāģēšanas mērindikators
11
LATVIEŠU
p. precīzas regulēšanas poga
q. Kombinēta pacelšanas un sagāzuma
vadības ripa
r. sagāzuma leņķa bloķēšanas svira
s. sliedes bloķēšanas svira
t. asmens uzgriežņu atslēga
u. bīdstienis
v. regulējams aizmugurējais balsts
w. pagriešanas leņķa mērinstruments
Barošanas vada
kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei
un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
x. pagriešanas leņķa mērinstrumenta sprauga
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
y. pagriešanas leņķa ierobežotājs
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis galda zāģis DW745 ir paredzēts, lai veiktu
šādus zāģēšanas darbus: garenzāģēšanu,
šķērszāģēšanu, zāģēšanu pagriešanas leņķī
un sagāzuma leņķī gan koksnē, gan koka
izstrādājumos, gan plastmasā. Šis instruments
ir paredzēts lietošanai ar ø 250 mm karbīda
stiegrotu uzgali.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Galda zāģis DW745 ir profesionālai lietošanai
paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 61029, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
12
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots
šī instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos
datus). Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2;
maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu
no tā pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzim jāatrodas izslēgtā
pozīcijā. Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
Izņemšana no iepakojuma
(1., 2. att.)
• Uzmanīgi izņemiet zāģi no iepakojuma
materiāla.
• Instruments ir pilnībā salikts, izņemot to,
ka uz tā nav uzstādīts garenzāģēšanas
ierobežotājs un augšējais asmens aizsargs.
• Salieciet zāģi pilnībā saskaņā ar turpmāk
minētajām norādēm.
• Novietojiet bīdstieni (u) tam paredzētajā vietā
instrumenta lajā pusē (2. att.).
LATVIEŠU
• Noregulējiet aizmugurējo balstu (v) tā, lai
galds (d) visos virzienos būtu līdzens.
• Pilnībā attiniet barošanas vadu.
BRĪDINĀJUMS!
• Ja bīdstienis netiek izmantots,
vienmēr novietojiet to glabāšanai
tam paredzētajā vietā.
• Kontaktdakšu pievienojiet
elektrības kontaktdakšai tikai īsu
brīdi pirms darba sākšanas.
Zāģa asmens uzstādīšana
(1.–4. att.)
BRĪDINĀJUMS! Zāģim jābūt
atvienotam no barošanas avota.
BRĪDINĀJUMS! Jauna asmens zobi
ir ļoti asi un var būt bīstami.
BRĪDINĀJUMS! Zāģa asmens
ir JĀNOMAINA tā, kā norādīts
šajā sadaļā. Izmantojiet TIKAI
tādus zāģa asmeņus, kuri norādīti
tehniskajos datos. Ieteicams DT4226.
NEUZSTĀDIET citus zāģa asmeņus.
• Noregulējiet kronšteinu (cc), līdz asmens
ir paralēli pagriešanas leņķa mērinstrumenta
spraugai (x) (1. att.).
• Pievelciet kronšteina stiprinājumus (bb) līdz
11 Nm (5. att.).
Asmens augstuma regulēšana
(1. att.)
Asmeni iespējams pacelt un nolaist, griežot
kombinēto pacelšanas un sagāzuma vadības
ripu (q).
• Zāģējot materiālu, trim augšējiem asmens
zobiem tikai nedaudz jābūt izzāģētiem cauri
tā augšējai virsmai. Tādējādi materiāla
zāģēšanā tiks izmantots maksimālais zāģa
zobu skaits, nodrošinot visoptimālāko
rezultātu.
Šķeļošā naža uzstādīšana
(1., 6. att.)
• Paceliet asmens asi visaugstākajā pozīcijā,
griežot asmens augstuma regulēšanas ripu
(q) pulksteņrādītāja virzienā (1. att.).
• Paceliet asmens asi visaugstākajā pozīcijā,
griežot vadības ripu (q) pulksteņrādītāja
virzienā (1. att.).
• Ar komplektācijā esošo uzgriežņu atslēgu
par vairākiem apgriezieniem izskrūvējiet uz
āru bloķēšanas bultskrūvi (dd) (6. att.).
• Novietojiet zāģa asmeni uz vārpstas tādā
kārtībā, kā norādīts 3. att. Ārējam atlokam
(z) ir ø 30 mm izliekts pacēlums, kas tiek
uzstādīts asmens iekšējā caurumā. Asmens
zobiem jābūt vērstiem lejup virzienā pret
galda priekšpusi.
• Iespiediet šo bultskrūvi (dd) uz iekšu un
turiet to iespiestu, lai atbrīvotu stiprinājuma
mehānismu, kas nospriegots ar atsperi.
• Ar divpusējo uzgriežņu atslēgu turiet vārpstu
un pievelciet ass uzgriezni (aa), ar ass
uzgriežņu atslēgu griežot to pulksteņrādītāja
virzienā (4. att.).
• Ar komplektā esošo uzgriežņu atslēgu
atbrīvojiet bultskrūvi (dd) un cieši pievelciet
to.
• Lai noņemtu asmeni, rīkojieties salikšanai
pretējā kārtībā.
BRĪDINĀJUMS! Pēc asmens
nomaiņas vienmēr pārbaudiet
garenzāģēšanas ierobežotāja rādītāju
un šķeļošo nazi.
Zāģa asmens regulēšana
(1., 5. att.)
Lai darbu paveiktu kvalitatīvi, asmenim jāatrodas
paralēli leņķzāģēšanas atverēm. Šis elements
ir noregulēts rūpnīcā. Lai noregulētu:
• Pagrieziet zāģi uz sāniem.
• Ar 10 mm sešstūru atslēgas palīdzību
nedaudz atskrūvējiet kronšteina
stiprinājumus (bb) (5. att.).
• Savietojiet spraugu (ee) ar bultskrūvi (dd)
un ievietojiet šķeļošo nazi, līdz spraugas
augšmala atduras pret pogu.
BRĪDINĀJUMS!
• Ja šķeļošais nazis ir pareizi
savietots, tas atrodas vienā līmenī
ar asmeni gan galda augšpusē,
gan paša asmens augšpusē.
Pārbaudiet visos slīpleņķa un
asmens augstuma stāvokļos,
izmantojot taisnu malu.
• Šķeļošo nazi drīkst uzstādīt tikai
un vienīgi šeit norādītajā pozīcijā.
Starp šķeļošo nazi un asmens
zobu galiem jābūt vismaz 2,0 mm
lielam attālumam.
• Lai darbs būtu drošs, ir svarīgi
pareizi uzstādīt un savietot
šķeļošo nazi (g) un augšējo
asmens aizsargu!
13
LATVIEŠU
•
Nedrīkst uzstādīt citu šķeļošo
nazi, ja tehniskajos datos ir
norādīts biezums 2,3 mm.
Nostiprināšana pie darbgalda
(2 att.)
• Instrumenta rāmī abās pusēs starp pamatnes
balstiem (v) ir divi caurumi, ar kuru palīdzību
instrumentu var nostiprināt pie darbagalda.
Lietojiet caurumus pa diagonāli.
• Lai ar instrumentu būtu vieglāk strādāt,
nostipriniet to uz finiera gabala, kura biezums
ir vismaz 15 mm.
• Darba laikā finiera gabalu var ar skavām
piestiprināt pie darbagalda. Instrumentu ir
ērtāk transportēt, atbrīvojot skavas.
Aizsargplāksnītes uzstādīšana
(7. att.)
• Savietojiet aizsargplāksnīti (k) un ievietojiet
izciļņus, kas atrodas aizsargplāksnītes
aizmugurē, galda aizmugurē esošajos
caurumos.
• Uzspiediet uz aizsargplāksnītes priekšpuses.
• Aizsargplāksnītes priekšpusei jābūt vienā
līmenī ar galda virsmu vai nedaudz zemāk
par to. Savukārt aizmugurei jābūt vienā
līmenī ar galda virsmu. Noregulējiet ar četru
regulēšanas skrūvju (ff) palīdzību.
• Pagrieziet bloķēšanas skrūvi (sk. 7. att. mazo
papildattēlu) pulksteņrādītāja virzienā par
90°, lai nofiksētu aizsargplāksnīti.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu
nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīta
aizsargplāksnīte. Ja aizsargplāksnīte
ir nolietota vai bojāta, tā ir
nekavējoties jānomaina.
Augšējā asmens aizsarga
uzstādīšana (8. att.)
• Ar bultskrūvi (gg) pieskrūvējiet augšējo
asmens aizsargu (g) pie šķeļošā naža (f).
• Uz bultskrūves otra gala uzlieciet starpliku
(hh) un spārnuzgriezni (ii) un cieši pievelciet.
Garenzāģēšanas ierobežotāja
uzstādīšana (9. att.)
Garenzāģēšanas ierobežotāju var uzstādīt galda
zāģim divās pozīcijās labajā pusē (1. pozīcija:
0 mm – 51 cm [20 collas] garenzāģēšana, 2.
pozīcija: 10,2 cm [4 collas] – 61 cm [24 collas]
garenzāģēšan) un vienā pozīcijā kreisajā pusē.
14
1. Atbloķējiet garenzāģēšanas ierobežotāja
slēgsviras (m).
2. Turot ierobežotāju leņķī, savietojiet
ierobežotāja sliežu centrēšanas tapas
(priekšējo un aizmugurējo) (jj) ar ierobežotāja
galvas atverēm (kk).
3. Stumiet galvas atveres uz tapām un
pagrieziet ierobežotāju uz leju, līdz tas
atspiežas uz sliedēm.
4. Nofiksējiet ierobežotāju, aizverot priekšējo un
aizmugurējo slēgsviru (m) uz sliedēm.
Ierobežotāja regulēšana paralēli asmenim (1., 9. att.)
Ierobežotājs ir iestatīts rūpnīcā. Ja to ir vajadzīgs
noregulēt, rīkojieties šādi.
• Paceliet zāģa asmeni augšējā pozīcijā.
• Noņemiet augšējo asmens aizsargu (g).
• Iestatiet 0° sagāzuma leņķi.
• Atbloķējiet sliedes bloķēšanas sviru (s).
• Pārvietojiet ierobežotāju (l), līdz tas pieskaras
asmenim.
• Pārbaudiet, vai ierobežotājs atrodas paralēli
asmenim.
• Ja ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
• Ar komplektā esošo sešstūra atslēgu
atskrūvējiet ierobežotāja regulēšanas
skrūvi (jj), ar ko ierobežotājs novietots pie
ierobežotāja sliedes.
• Noregulējiet ierobežotāju paralēli asmenim.
• Pievelciet regulēšanas skrūvi.
• Nobloķējiet sliedes bloķēšanas sviru un
pārbaudiet, vai ierobežotājs atrodas paralēli
asmenim.
• Pēc noregulēšanas asmens aizsargs ir
obligāti jānovieto atpakaļ.
BRĪDINĀJUMS! Ja zobstieņa gultņu
mehānismam nav pietiekami lielas
brīvgaitas, nogādājiet instrumentu
pilnvarotā DEWALT remonta darbnīcā.
Garenzāģēšanas mērindikatora
regulēšana (10. att.)
Garenzāģēšanas mērindikatora rādījums ir
pareizs tikai tad, ja ierobežotājs ir uzstādīts
asmens labajā pusē.
• Pārbaudiet, vai garenzāģēšanas
mērindikatora rādītājs (o) atrodas pret
nulles atzīmi, kad ierobežotājs tikai nedaudz
pieskaras asmenim. Ja rādītājs neatrodas
LATVIEŠU
precīzi pret nulles atzīmi, atskrūvējiet
skrūves (ll), pārvietojiet rādītāju līdz 0 atzīmei
un pievelciet skrūves.
Sagāzuma leņķa aiztura un
rādītāja regulēšana
(1., 11., 12. att.)
• Paceliet zāģa asmeni augšējā pozīcijā.
• Atbloķējiet sagāzuma leņķa bloķēšanas sviru
(r), spiežot to augšup un pa labi.
• Atskrūvējiet sagāzuma leņķa aiztura skrūvi
(mm).
• Novietojiet uzstādīšanas stūreni (nn) uz
galda vertikālā pozīcijā pret asmeni (e).
• Ar sagāzuma leņķa bloķēšanas sviru (r)
noregulējiet sagāzuma leņķi, līdz asmens ir
līdzeni pret stūreni.
• Pievelciet sagāzuma leņķa bloķēšanas sviru
(r).
• Pagrieziet sagāzuma leņķa aiztura izcilni
(oo), līdz tas cieši saskaras ar gultņu bloku.
• Pārbaudiet sagāzuma leņķa skalu. Ja ir
vajadzīgs noregulēt, atskrūvējiet rādītāja
skrūvi (pp) un iestatiet rādītāju pret 0°.
• Pievelciet rādītāja skrūvi (pp).
• Atkārtojiet šīs darbības arī 45° leņķī 45°
sagāzuma leņķa aizturim, taču neregulējiet
rādītāju.
• Pievelciet sagāzuma leņķa aiztura skrūvi
(mm).
Pagriešanas leņķa ierobežotāja regulēšana (1., 13. att.)
• Uzstādiet pagriešanas leņķa ierobežotāju (y)
spraugā, kas atrodas pa kreisi no asmens.
• Atskrūvējiet bloķēšanas pogu (qq).
• Novietojiet stūreni (nn) pret pagriešanas
leņķa ierobežotāju (y) un asmeni (e). Sk. 13.
attēlu.
• Pārbaudiet, vai rādītājs (rr) ir vērsts
pret skalas 90° leņķa atzīmi. Ja rādītājs
neatrodas precīzi pret 90° leņķa atzīmi,
atskrūvējiet skrūvi (ss), pārvietojiet rādītāju
līdz 90° atzīmei un pievelciet skrūvi.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzim jāatrodas izslēgtā
pozīcijā. Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS!
• Instrumentam jābūt novietotam tā,
lai galda augstums un stabilitāte
atbilstu ergonomikas prasībām.
Instrumenta atrašanās vieta
jāizraugās tāda, kas operatoram
ir labi pārredzama un kurā viņam
ir pietiekami daudz brīvas vietas
visapkārt instrumentam, lai varētu
netraucēti apstrādāt materiālus.
• Uzstādiet piemērotu zāģa
asmeni. Nedrīkst lietot pārāk
nolietotus asmeņus. Maksimālais
instrumenta rotācijas ātrums
nedrīkst pārsniegt asmens
rotācijas ātrumu.
• Nezāģējiet ļoti mazus materiāla
gabaliņus.
• Zāģējot asmenim jākustas brīvi.
Nespiediet pārāk spēcīgi.
• Pirms zāģēšanas nogaidiet, līdz
dzinējs darbojas ar pilnu jaudu.
• Pārbaudiet visu bloķēšanas kloķu
un rokturu ciešumu.
Lietotājiem Apvienotajā Karalistē jāiepazīstas
ar „1974. gada kokapstrādes darbagaldu
noteikumiem” un visiem to turpmākiem
grozījumiem.
• Ja zāģis ir pievienots elektrobarošanas
avotam, nedrīkst tuvināt rokas asmens
ceļam.
• Ar zāģi nedrīkst zāģēt, veicot brīvroku
darbības!
• Nedrīkst zāģēt sarieztus, saliektus vai
bļodveida materiālus. Ir jābūt vismaz
vienai taisnai un gludai malai, ko virzīt
gar garenzāģēšanas vai leņķzāģēšanas
ierobežotāju.
15
LATVIEŠU
• Lai neizraisītu atsitienu, gari materiāli
vienmēr ir jānostiprina.
• Skaidas, kas atrodas ap asmeni, nedrīkst
notīrīt, kamēr asmens joprojām griežas.
Ieslēgšana un izslēgšana
(1. att.)
• Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet zaļo
iedarbināšanas pogu.
• Lai izslēgtu instrumentu, nospiediet sarkano
apturēšanas pogu.
PIEZĪME. Pārslēgšanas darbības var radīt
īslaicīgas sprieguma izmaiņas vai svārstības.
Nelabvēlīgos apstākļos publiskajā zemsprieguma
elektroapgādes sistēmā var pasliktināties citu
elektroierīču darbība. Traucējumu nav, ja pilnā
pretestība ir mazāka nekā 0,262 omi.
Šo elektroinstrumentu kontaktligzdām ir jābūt
aizsargātām ar drošinātājiem, kuros ir 16 A strāva
ar nejutīgu atslēgšanas raksturlīkni.
Garenzāģēšanas ierobežotāja
darbība (14.–16. att.)
SLIEDES BLOĶĒŠANAS SVIRA
Sliedes bloķēšanas svira (s) nofiksē ierobežotāju,
lai tas zāģējot nekustētos. Lai nofiksētu sliedes
bloķēšanas sviru, spiediet to lejup un uz zāģa
aizmuguri. Lai atlaistu, velciet to augšup un uz
zāģa priekšpusi.
PIEZĪME. Garenzāģēšanas laikā vienmēr
nofiksējiet sliedes bloķēšanas sviru.
ZĀĢA GALDA PAGARINĀJUMS MATERIĀLA
ATBALSTAM / ŠAURAIS GARENZĀĢĒŠANAS
IEROBEŽOTĀJS
Galda zāģis ir aprīkots ar zāģa galda
pagarinājumu materiāla atbalstam, lai balstītu
materiālu, kas sniedzas pāri zāģa galda malai.
Lai lietotu šauro garenzāģēšanas ierobežotāju
materiāla balsta pozīcijā, pagrieziet to prom no
glabāšanas pozīcijas, kā norādīts 15. attēlā,
un iestumiet tapas apakšējās spraugās (tt)
ierobežotāja abos galos.
Lai šauro garenzāģēšanas ierobežotāju lietotu
šaurās garenzāģēšanas pozīcijā, iespiediet tapas
augšējās spraugās (uu) ierobežotāja abos galos.
Šis piederums izveido par 51 mm (2 collas)
lielāku brīvu vietu līdz asmenim. Sk. 16. attēlu.
PIEZĪME. Strādājot virs galda, ievelciet zāģa
galda pagarinājumu materiāla atbalstam
vai noregulējiet līdz šaurā garenzāģēšanas
ierobežotāja pozīcijai.
16
PRECĪZAS REGULĒŠANAS POGA
Ar precīzas regulēšanas pogu (p) var smalkāk
noregulēt ierobežotāju. Pirms regulēšanas
sliedes bloķēšanas svirai ir jābūt augstākajā vai
atbloķētā pozīcijā.
GARENZĀĢĒŠANAS MĒRINDIKATORS
Garenzāģēšanas mērindikators ir jānoregulē,
lai garenzāģēšanas ierobežotājs pareizi
darbotos, ja lietotājs nomaina biezu iegriezuma
asmeni pret plānu un otrādi. Garenzāģēšanas
mērindikatora rādījums ir pareizs tikai 1. pozīcijā
(0–61 cm), tomēr, ja 1. pozīcijā lietojat šauro
garenzāģēšanas ierobežotāju, pieskaitiet vēl 5,08
cm. Sk. sadaļu Garenzāģēšanas mērindikatora
regulēšana, kas iekļauta sadaļā Salikšana un
regulēšana.
Pamata zāģēšanas darbi
• Obligāti jālieto šķeļošais nazis.
• Šķeļošajam nazim un asmens aizsargam
vienmēr jābūt pareizi savietotiem.
Garenzāģēšana (1., 17. att.)
BRĪDINĀJUMS! Asas malas.
• Iestatiet 0° sagāzuma leņķi.
• Noregulējiet zāģa asmens augstumu.
Asmens ir pareizi uzstādīts, ja trīs tā
zobu gali ir tikai nedaudz izzāģēti cauri
kokmateriāla virsmai. Ja vajadzīgs,
noregulējiet augšējā asmens aizsarga
augstumu.
• Iestatiet paralēlo ierobežotāju vajadzīgajā
attālumā.
• Turiet materiālu līdzeni uz galda un pret
ierobežotāju. Netuviniet apstrādājamo
materiālu asmenim.
• Netuviniet abas rokas zāģa asmens ceļam.
• Ieslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz zāģa
asmens darbojas ar pilnu jaudu.
• Lēnām virziet materiālu zem aizsarga, turot
to cieši piespiestu pie garenzāģēšanas
ierobežotāja. Ļaujiet asmens zobiem zāģēt
un nestumiet materiālu asmenī. Asmens
ātrumam jābūt nemainīgam.
• Ievērojiet, ka, strādājot tuvu asmenim,
vienmēr jāizmanto bīdstienis (u).
• Pabeidzot zāģēšanu, izslēdziet instrumentu,
nogaidiet, līdz zāģa asmens pārstāj
kustēties, un izņemiet apstrādāto materiālu.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS!
• Nekādā gadījumā nestumiet un
neturiet rokās brīvo vai nozāģēto
apstrādājamā materiāla galu.
• Nedrīkst zāģēt pārāk mazus
materiālus.
• Zāģējot gareniski mazus
materiālus, jālieto bīdstienis.
Zāģēšana slīpā leņķī
• Uzstādiet vajadzīgo sagāzuma leņķi.
• Rīkojieties tāpat, kā aprakstīts sadaļā par
garenzāģēšanu.
Šķērszāģēšana (18. att.)
• Noņemiet garenzāģēšanas ierobežotāju un
vajadzīgajā spraugā ievietojiet pagriešanas
leņķa ierobežotāju.
• Nobloķējiet pagriešanas leņķa ierobežotāju
0° leņķī.
• Iestatiet 0° sagāzuma leņķi.
• Noregulējiet zāģa asmens augstumu.
• Turiet materiālu līdzeni uz galda un pret
ierobežotāju. Netuviniet apstrādājamo
materiālu asmenim.
• Netuviniet abas rokas zāģa asmens ceļam.
• Ieslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz zāģa
asmens darbojas ar pilnu jaudu.
• Cieši turiet materiālu pret ierobežotāju un
lēnām virziet materiālu kopā ar ierobežotāju
tā, lai materiāls nonāktu zem augšējā
asmens aizsarga. Ļaujiet zāģa asmens
zobiem zāģēt un nestumiet materiālu
asmenī. Zāģa asmens ātrumam jābūt
nemainīgam.
• Pabeidzot zāģēšanu, izslēdziet instrumentu,
nogaidiet, līdz zāģa asmens pārstāj
kustēties, un izņemiet apstrādāto materiālu.
Šķērszāģēšana sagāzuma
leņķī
• Uzstādiet vajadzīgo sagāzuma leņķi.
• Rīkojieties tāpat, kā aprakstīts sadaļā par
šķērszāģēšanu.
Zāģēšana pagriešanas leņķī
• Uzstādiet pagriešanas leņķa ierobežotāju
vajadzīgajā leņķī.
Kombinētā zāģēšana
pagriešanas leņķī
Tas ir pagriešanas leņķa un sagāzuma leņķa
apvienojums.
• Iestatiet vajadzīgo sagāzuma leņķi un
rīkojieties tāpat, kā aprakstīts sadaļā par
šķērszāģēšanu pagriešanas leņķī.
Atbalsts gariem materiāla
gabaliem
• Gari materiāli ir jāatbalsta.
• Lai to gali nenokristu, materiāli jāatbalsta,
izmantojot jebkurus parocīgus līdzekļus,
piemēram, kokzāģēšanas steķus vai
tamlīdzīgi.
Putekļu izvadatvere (2. att.)
Instrumenta aizmugurē atrodas putekļu
izvadatvere, kas piemērota lietošanai ar putekļu
savākšanas aprīkojumu, kam ir 57/65 mm
sprauslas. Instrumenta komplektācijā ir pārejas
ports, lai varētu pievienot savākšanas sprauslas
34-40 mm diametrā.
• Visu zāģēšanas darbu laikā jāpievieno
paredzētā putekļu savākšanas ierīce
atbilstoši attiecīgiem noteikumiem par
putekļu emisiju.
• Putekļu savākšanas šļūtenei, ko izmantojat,
jābūt piemērotai veicamajam darbam un
zāģējamam materiālam.
• Ievērojiet, ka mākslīgie materiāli, piemēram,
skaidu plāksne vai MDF paneļi zāģējot rada
vairāk putekļu daļiņu nekā dabīga koksne.
Transportēšana (1. att.)
• Satiniet barošanas vadu.
• Instruments ir jāpārvieto, turot to aiz ierobiem
rokas atbalstam (c).
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu drīkst
transportēt, ja ir uzstādīts tā augšējais
asmens aizsargs.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
• Rīkojieties tāpat, kā aprakstīts sadaļā par
šķērszāģēšanu.
17
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Sliedes bloķētāja regulēšana
(2., 19. att.)
Sliedes bloķētāja nospriegojums ir iestatīts rūpnīcā.
Ja to ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
• Pagrieziet zāģi uz sāniem.
• Nobloķējiet bloķēšanas sviru (s).
• Atrodiet sešstūru stieni (xx), kas atrodas
instrumenta apakšpusē (19. att.).
• Atskrūvējiet pretuzgriezni (yy). Pievelciet
sešstūru stieni, līdz bloķēšanas sistēmas
atspere ir nospriegota, izveidojot vajadzīgo
sliedes bloķēšanas sviras nospriegojumu.
No jauna pieskrūvējiet pretuzgriezni pret
sešstūru stieni.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta
detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla,
nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai
citas asas ķīmiskas vielas. Šīs
ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu
materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
18
Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet augšējo
un apakšējo asmens aizsargu, kā arī putekļu
izvadatveri, vai tie darbojas pareizi. Raugieties,
lai kādu no tiem nenosprostotu skaidas, putekļi
vai apstrādājamā materiāla fragmenti.
Ja starp zāģa asmeni un aizsargiem iestrēguši
apstrādājamā materiāla fragmenti, atvienojiet
instrumentu no elektrotīkla un ievērojiet
sadaļā Zāģa asmens uzstādīšana sniegtos
norādījumus. Iztīriet iestrēgušo materiālu un no
jauna uzstādiet zāģa asmeni.
Ventilācijas atveres nedrīkst būt nosprostotas, un
korpuss ir regulāri jātīra ar mīkstu lupatiņu.
Regulāri iztīriet putekļu
savākšanas sistēmu (20. att.)
• Pagrieziet zāģi uz sāniem.
• Izskrūvējiet skrūves (w w) (20. att.).
• Iztīriet visus putekļus un no jauna ar skrūvēm
pievelciet piekļuves vāciņu (v v) (20. att.).
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
ZĀĢA ASMEŅI JĀIZMANTO VIENĪGI klusinātie
250 mm zāģa asmeņi ar 30 mm iekšējo diametru.
Asmens nominālajam ātrumam jābūt vismaz
4000 apgr./min. Nekādā gadījumā nelietojiet
asmeņus ar mazāku diametru, jo aizsargs
nenodrošina pret tiem pienācīgu aizsardzību.
ASMENS APRAKSTS
DARBA VEIDS
DIAMETRS
Būvniecības zāģa asmeņi
(ātrā garenzāģēšana)
Universāls
250 mm
Smalka
250 mm
šķērszāģēšana
Kokapstrādes zāģa asmeņi
(zāģē vienmērīgi un tīri)
Smalka
250 mm
šķērszāģēšana
ZOBI
24
40
60
Nomainiet augšējo aizsargu
(detaļas Nr.: 247678-02), ja tas ir nolietots.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
LATVIEŠU
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana.
Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā
ar parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА
DW745
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DW745-QS/GB
230
4
Вт
1850
Вт
970
об/мин.
3800
мм
250
мм
30
мм
2,2
мм
2,3
мм
77
мм
55
мм
610
см 570 x 700 x 466
кг
22
Напряжение питания
Тип
Мощность электродвигателя (входная)
Мощность электродвигателя (выходная)
Число оборотов без нагрузки
Диаметр пильного диска
Диаметр посадочного отверстия
Толщина пильного диска
Толщина расклинивающего ножа
Глубина реза под углом 90°
Глубина реза под углом 45°
Продольный рез
Общие габариты
Вес
В
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения акустической мощности)
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
ПРИМЕЧАНИЕ: Коммутационные операции
могут повлечь за собой кратковременные
изменения или колебания напряжения. Сбои
в коммунальной системе низковольтного электроснабжения могут привести к нарушениям
в работе другого оборудования. Если полное
электрическое сопротивление системы ниже
0,25 Ом, вероятность возникновения помех
крайне мала. Розетки, используемые с данными электрическими инструментами, должны
быть снабжены плавкими предохранителями
16 Ампер, имеющими инертные характеристики.
20
дБ(А)
дБ(А)
дБ(А)
дБ(А)
96
3
109
3
DW745-LX
115
4
1700
820
4800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 x 700 x 466
22
96
3
109
3
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести к получе-
РУССКИЙ ЯЗЫК
нию травмы лёгкой или средней
тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную с получением телесной травмы, которая,
однако, может привести к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
циям позволит снизить вероятность
возникновения пожара, поражения
электрическим током и получения
травм.
Перед использованием данного электроинструмента внимательно прочтите настоящие
инструкции и сохраните их для последующего
использования.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила безопасности
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
1. Содержите рабочее место в чистоте.
DW745
2. Учитывайте особенности окружающей
среды вокруг рабочего места.
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 61029-1,
EN 61029-2-1.
Данные продукты также соответствуют Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, указанному
на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2013
Инструкции по технике безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов соблюдение правил по технике безопасности и следование данным инструк-
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной несчастного
случая.
Не подвергайте инструмент воздействию
дождя. Не используйте инструмент во
влажной среде. Обеспечьте хорошую освещенность рабочего места (250-300 Люкс).
Не пользуйтесь инструментом, если существует риск возникновения пожара или
взрыва, т.е. рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или газами.
3. Защищайте себя от поражения электрическим током.
Во время работы не прикасайтесь к зазёмленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым
плитам и холодильникам). При использовании электроинструмента в экстремальных
условиях (например, высокая влажность,
наличие металлической стружки
и т.д.) следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим трансформатором или автоматом, защищающим от
утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо, особенно детям,
не участвующему в производственном
процессе, касаться инструмента или удлинительного кабеля и не допускайте присутствия посторонних лиц в зоне проведения
работ.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Хранение неиспользуемых инструментов.
Не используемый инструмент должен храниться надёжно запертым в сухом месте,
недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки инструмента.
Инструмент будет работать лучше и безопаснее при нагрузке, на которую он рассчитан.
7. Используйте специально предназначенный для данного вида работ инструмент.
Не используйте маломощные инструменты
для выполнения работ, которые должны
выполняться при помощи более мощных
инструментов. Не используйте электроинструменты, не предназначенные для данного типа работ, например, дисковые пилы
для резки сучьев или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим образом.
Не надевайте свободную одежду или украшения, так как они могут быть захвачены
движущимися частями инструмента. При
работе вне помещений рекомендуется
надевать обувь на нескользящей подошве.
Используйте соответствующий головной
убор, чтобы спрятать длинные волосы.
9. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках. Если
во время работы образуется пыль или летучие твердые частицы обрабатываемого
материала, используйте защитную маску
или респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру, необходимо также надевать защитный передник.
Всегда используйте средства защиты органов слуха. Всегда надевайте защитную
каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее оборудование.
Если электроинструмент снабжён устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подключено и используется надлежащим образом.
11. Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем.
При отключении от сети питания, не выдёргивайте вилку из розетки за кабель.
Не подвергайте электрический кабель воз22
действию высокой температуры, масла
и держите вдали от острых предметов
и углов. Никогда не переносите электроинструмент, держа его за кабель.
12. Обеспечивайте безопасность при работе.
По возможности используйте струбцины
или тиски для фиксации обрабатываемой детали. Это более безопасно, чем
прижимать заготовку руками, и позволяет
освободить обе руки для управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность инструмента.
Содержите пильные инструменты в хорошо заточенном и чистом состоянии, что
повысит эксплуатационные показатели
и сделает работу более безопасной. Соблюдайте инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей. Выполняйте периодические осмотры инструмента и, если будет обнаружено повреждение,
сдайте его на ремонт в авторизованный
сервисный центр. Ручки и выключатели
должны быть сухими, чистыми и не содержать следов масла и консистентной смазки.
15. Отключение электроинструментов.
При не использовании инструмента, перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей, таких
как пильные диски, сверла и фрезы, всегда
отключайте электроинструмент от источника питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте удлинительный кабель на наличие повреждений
РУССКИЙ ЯЗЫК
и при необходимости замените его. При
работе электроинструментом на открытом
воздухе всегда пользуйтесь удлинительным кабелем, предназначенным для
применения вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
Дополнительные правила
безопасности при работе
распиловочными пилами
•
Не используйте пильные диски, толщина
которых больше, или ширина зуба меньше
толщины расклинивающего ножа.
•
Убедитесь, что диск вращается в правильном направлении, а зубья направлены
в сторону передней части пилы.
•
Перед началом каждой операции проверяйте, что все зажимные рукоятки надёжно
затянуты.
•
Убедитесь, что все диски и фланцы чистые, а стороны втулки с накаткой расположены вплотную к диску. Затяните
с усилием гайку распорного кольца.
•
Следите, чтобы пильный диск оставался
остро заточенным и правильно установленным.
•
Убедитесь, что расклинивающий нож установлен на правильном расстоянии от диска – не более 5 мм.
•
Ни в коем случае не работайте пилой,
если не установлены нижний и верхний
защитные кожухи.
•
Следите, чтобы ни одна часть тела не оказалась на одной линии с диском.
В противном случае, повышается риск получения травмы. Стойте с любой стороны
от пильного диска.
•
Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
•
При подаче заготовки всегда используйте
толкатель и следите за тем, чтобы в ходе
резания Ваши руки находились на расстоянии не менее 150 мм от пильного диска.
•
Не пытайтесь подключать инструмент к какому-либо источнику питания, кроме сети
с обозначенным напряжением.
•
Не наносите смазку на пильный диск во
время его вращения.
•
Во время работы не пытайтесь достать
что-либо за пильным диском.
•
Всегда держите неиспользуемый толкатель в предназначенном для него месте.
•
Не становитесь на верхнюю поверхность
инструмента.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете. Руководствуйтесь здравым смыслом. Не пользуйтесь электроинструментом в состоянии
усталости или под воздействием сильнодействующих лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей инструмента.
Перед использованием тщательно проверьте инструмент и электрический кабель, чтобы решить, будет ли он работать
должным образом и сможет ли выполнить
намеченную функцию. Проверьте центровку и качество крепления движущихся деталей, наличие повреждённых деталей, качество монтажа и любые другие условия,
которые могут повлиять на работу инструмента. Повреждённые защитные кожухи
или другие неисправные детали должны
быть должным образом отремонтированы
или заменены в авторизованном сервисном центре, если в данном руководстве по
эксплуатации не указано иное. Замените
неисправные выключатели в авторизованном сервисном центре. Не используйте
электроинструмент, если его выключатель
не устанавливается в положение включения или выключения. Никогда не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным
инструментом любых видов работ, не
рекомендованных в данном руководстве по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
21. Ремонт инструмента должен выполняться квалифицированным персоналом.
При работе данным электрическим инструментом должны соблюдаться все соответствующие правила техники безопасности.
Ремонт инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьёзной травмы
пользователя.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
Во время транспортировки убедитесь, что
верхняя часть пильного диска закрыта,
например, защитным кожухом.
Не держите и не переносите инструмент за
защитный кожух.
ВНИМАНИЕ: Данный инструмент
оборудован электрическим кабелем
специальной конфигурации (принадлежность типа Y). Замена повреждённого или неисправного кабеля
должна производиться только на
заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре DEWALT.
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ
•
При распиловке древесины всегда подсоединяйте пилу к соответствующему устройству пылеудаления.
•
Максимально допустимая частота вращения пильного диска должна соответствовать или превышать частоту вращения на
холостом ходу, обозначенную на информационной табличке инструмента.
•
Не допускается использование пильных
дисков, размеры которых не соответствуют
размерам, указанным в разделе «Технические Характеристики». Не используйте никаких монтажных элементов при
установке пильного диска на шпиндель.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, предназначенные для
дерева и подобных материалов и соответствующие стандарту EN847-1.
•
Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
•
Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали.
•
Изношенная или повреждённая пластина
для пропила подлежит немедленной замене.
•
Обеспечьте надёжную фиксацию обрабатываемой заготовки. Всегда используйте дополнительную опору для длинных заготовок.
•
Не оказывайте боковое давление на пильный диск.
•
Никогда не используйте для резания легких сплавов. Данный инструмент не предназначен для подобных операций.
•
Не используйте абразивные или алмазные
режущие диски.
•
Не используйте треснувшие, повреждённые или деформированные диски.
•
Не допускается выполнение пазов, выборки и канавок.
•
•
В случае поломки или выхода инструмента
из строя немедленно выключите инструмент и выньте вилку кабеля из розетки
электросети. Сообщите о неисправности
и должным образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить использование повреждённого инструмента
другими пользователями.
Убедитесь, что выбранный Вами пильный
диск соответствует типу разрезаемого материала.
•
Всегда надевайте защитные перчатки при
захвате пильных дисков и неотшлифованных заготовок. По возможности храните
пильные диски в футлярах.
•
•
•
24
При блокировке пильного диска в результате аномального усилия подачи в процессе
распила, ВСЕГДА выключайте инструмент
и отключайте его от источника питания.
Удалите заготовку и убедитесь, что пильный диск вращается свободно. Снова
включите инструмент и начните новый распил с уменьшенным усилием подачи.
При распиловке древесины всегда подсоединяйте пилу к устройству пылесборника.
НИКОГДА не пытайтесь распилить несколько не скреплённых между собой
заготовок одновременно; это может привести к потери контроля или возникновению
обратного удара. Надёжно закрепляйте
все заготовки.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании пил:
-
Травмы в результате касания вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
-
Ухудшение слуха.
-
Риск несчастных случаев, вызванных незакрытыми частями вращающегося пильного
диска.
-
Риск получения травмы при смене пильного диска голыми руками.
РУССКИЙ ЯЗЫК
-
Риск защемления пальцев при снятии защитных кожухов.
Комплект поставки
-
Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли от распила древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП.
1
Частично собранная настольная пила
1
Сборный узел направляющей
На образование шума влияют следующие
факторы:
1
Угловой упор
1
Пильный диск
-
вид разрезаемого материала
1
-
тип пильного диска
Сборный узел верхнего защитного кожуха
пильного диска
-
прилагаемое усилие
1
Пластина для пропила
-
техническое состояние инструмента
1
Гаечный ключ для установки диска
На степень запыленности влияют следующие
факторы:
1
Гаечный ключ
1
Переходник для пылесоса
-
изношенность пильного диска
1
Руководство по эксплуатации
-
скорость воздушного потока пылеудаляющего устройства ниже 20 м/с
•
-
неточная подача заготовки
Проверьте инструмент, детали и дополнительные приспособления на наличие
повреждений, которые могли произойти во
время транспортировки.
•
Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство
и принять к сведению содержащуюся
в нем информацию.
Маркировка инструмента
В упаковку входят:
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед вводом в эксплуатацию внимательно прочтите данное руководство
Описание (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Никогда не модифицируйте электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может привести
к получению травмы или повреждению инструмента.
Используйте средства защиты органов слуха
Надевайте защитные очки
a. Пусковой выключатель
Надевайте респиратор.
b. Кнопка сброса аварийного выключателя
c. Выемка для захвата рукой
d. Стол
Держите руки на расстоянии от области распила и диска.
e. Пильный диск
Место захвата для переноски.
g. Верхний защитный кожух
f.
Расклинивающий нож
h. Отверстие пылеотвода защитного кожуха
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
i.
Отверстие пылеотвода
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
j.
Переходник для пылесоса
k. Пластина для пропила
l.
Направляющая
m. Фиксатор направляющей
n. Опора для заготовки/узкая направляющая
(изображена в положении хранения)
o. Указатель шкалы направляющей
p. Регулятор тонкой настройки
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
q. Комбинированная поворотная рукоятка
регулировки высоты диска и угла наклона
r.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 61029, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
Рычаг установки угла наклона
s. Зажимной рычаг фиксатора штанг
t.
Гаечный ключ для установки диска
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В должны управляться через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземлённым экраном между первичной и вторичной обмоткой.
u. Толкатель
v.
Регулируемая задняя ножка
w. Шкала угла скоса
x. Прорезь углового упора
y.
Угловой упор
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша комбинированная настольная пила
предназначена для выполнения основных
операций по пилению древесины, изделий из
дерева и пластиков: продольный распил, поперечный распил, наклонный распил и распил
под углом вправо/влево. Данная пила разработана для использования пильных дисков диаметром 250 мм с зубьями с твердосплавными
напайками.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся жидкостей или газов.
Комбинированная настольная пила DW745
является профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту. Неопытные пользователи должны
использовать данный инструмент под руководством опытного инструктора.
•
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования удлинительного кабеля, используйте только утверждённые 3-х жильные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность не
меньшую, чем потребляемая мощность данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1,5 мм²; максимальная длина кабеля не должна превышать
30 м.
При использовании кабельного барабана, всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что пусковой выключатель находится
в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением, если они выполняют работу под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность. Не оставляйте детей с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.
26
Распаковка (Рис. 1, 2)
•
Аккуратно извлеките пилу из упаковки.
•
Данный инструмент полностью собран, за
исключением направляющей и верхнего
защитного кожуха.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
Закончите сборку электроинструмента,
следуя приведённым ниже инструкциям.
•
Установите толкатель (u) на предназначенное для него место на правой стороне
инструмента (Рис. 2).
•
Отрегулируйте высоту задней ножки (v),
пока стол (d) полностью не будет выровнен.
•
Полностью размотайте сетевой кабель.
ВНИМАНИЕ:
•
Всегда держите неиспользуемый
толкатель в предназначенном
для него месте.
•
Перед началом операции вставьте вилку кабеля в розетку электросети.
Установка пильного диска
(Рис. 1 - 4)
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что инструмент отключён от электросети.
ВНИМАНИЕ: Зубья нового пильного
диска очень острые и могут представлять опасность.
ВНИМАНИЕ: Пильные диски ДОЛЖНЫ заменяться только описанным
в данном разделе способом. Используйте ТОЛЬКО диски, обозначенные
в разделе «Технические характеристики». Рекомендуется использование DT4226. НИКОГДА не устанавливайте пильные диски иного типа.
•
Поднимите шпиндель для насадки пильного диска на максимальную высоту, вращая
поворотную рукоятку (q) в направлении по
часовой стрелке (Рис. 1).
•
Установите на шпиндель пильный диск, как
показано на Рисунке 3. На внешнем фланце (z) имеется выступающий буртик диаметром 30 мм, который входит в посадочное
отверстие диска. Убедитесь, что зубья
пильного диска направлены вниз
в передней части стола.
•
Удерживая шпиндель двусторонним гаечным ключом, затяните промежуточную гайку (аа), поворачивая её по часовой стрелке
с помощью гаечного ключа (Рисунок 4).
•
Для снятия пильного диска действуйте
в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ: После замены пильного диска всегда проверяйте состояние указателя направляющей
и расклинивающего ножа.
Регулировка пильного диска
(Рис. 1, 5)
Для оптимальной работы электроинструмента
пильный диск должен быть расположен строго
параллельно относительно прорези направляющей. Данная регулировка осуществляется на
заводе-изготовителе. Для проведения дополнительной регулировки:
•
Положите пилу набок.
•
При помощи ключа-шестигранника 10 мм
слегка ослабьте крепёжные элементы (bb)
кронштейна (Рис. 5).
•
Отрегулируйте кронштейн (сс), чтобы
пильный диск оказался расположенным
параллельно прорези углового упора (х)
(Рис. 1).
•
Затяните крепёжные элементы (bb) кронштейна до 11 Нм (Рис. 5).
Регулировка высоты пильного диска (Рис. 1)
Пильный диск может быть поднят или опущен
путём вращения комбинированной поворотной
рукоятки регулировки высоты диска и угла
наклона (q).
•
Убедитесь, что верхние три зуба пильного
диска при распиловке проходят сквозь
верхнюю поверхность заготовки. Это послужит гарантией того, что материал будет
удален максимальным количеством зубьев
пильного диска, обеспечивая оптимальный
результат работы.
Установка расклинивающего
ножа (Рис. 1, 6)
•
Поднимите шпиндель для насадки пильного диска на максимальную высоту, вращая
поворотную рукоятку регулировки высоты
диска (q) в направлении по часовой стрелке (Рис. 1).
•
Ослабьте на несколько оборотов зажимной
болт (dd), используя входящий в комплект
поставки гаечный ключ (Рис. 6).
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
Нажмите на болт (dd) и удерживайте его
в таком состоянии, освобождая подпружиненный зажимной механизм.
•
Выровняйте прорезь (ее) с болтом (dd)
и вставьте расклинивающий нож, пока
верхняя часть прорези не сравняется
с рукояткой.
•
Отпустите болт (dd) и затяните его при
помощи гаечного ключа, входящего в комплект поставки инструмента.
ВНИМАНИЕ:
• При правильном выравнивании
расклинивающий нож будет находиться на одной линии с пильным диском как относительно
верхней поверхности стола, так
и относительно верхней части
диска. Проверьте выравнивание
расклинивающего ножа на всех
уровнях и с диском, расположенным на различной высоте, при
помощи угольника.
• Не пытайтесь зафиксировать
расклинивающий нож ни в каком
другом положении, кроме рекомендованного. Расстояние между
расклинивающим ножом и кончиками зубьев диска не должно
быть менее 2,0 мм.
• Правильная установка и выравнивание верхнего защитного
кожуха пильного диска (g) относительно расклинивающего ножа
является гарантом безопасной
работы!
• Запрещено устанавливать расклинивающие ножи, отличные от
заявленных в спецификациях и
толщиной 2,3 мм.
•
Впоследствии фанеру можно закрепить
на рабочем столе при помощи зажимов.
Раскрыв зажимы, инструмент легко можно
перенести в другое место.
Установка пластины для
пропила (Рис. 7)
•
Выровняйте пластину для пропила (k), как
показано, и вставьте язычки, расположенные на задней стороне пластины, в отверстия задней части стола.
•
Надавите на переднюю сторону пластины
для пропила.
•
Передняя поверхность пластины для пропила должна располагаться вровень или
немного ниже поверхности стола. Задняя
поверхность пластины для пропила должна располагаться вровень с поверхностью
стола. Отрегулируйте положение пластины
для пропила, используя четыре регулировочных винта (ff).
•
Поверните установочный винт (см. вставку на Рис. 7) в направлении по часовой
стрелке на 90°, фиксируя пластину для
пропила на месте.
ВНИМАНИЕ: Запрещается использование инструмента без установленной пластины для пропила. Изношенная или повреждённая пластина
для пропила подлежит немедленной
замене.
Установка верхнего защитного кожуха (Рис. 8)
•
Прикрепите верхний защитный кожух (g)
к расклинивающему ножу (f) с помощью
болта (gg).
Крепление инструмента на
рабочем столе (Рис. 2)
•
На другой конец болта установите шайбу
(hh) и барашковую гайку (f) и затяните.
•
Установка направляющей
(Рис. 9)
•
28
На кронштейне инструмента, на каждой
стороне между ножками (v), предусмотрено по два отверстия, позволяющие закрепить пилу на рабочем столе. Используйте
отверстия по диагонали.
Для удобства переноски фиксируйте инструмент на куске фанеры толщиной минимум 15 мм.
Направляющая может быть установлена
в двух положениях на правой стороне (Положение 1 для продольного распила от 0 мм до
51 см и Положение 2 для продольного распила
от 10,2 см до 61 см) и в одном положении на
левой стороне стола пилы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Разблокируйте фиксаторы направляющей
(m).
2. Удерживая направляющую под углом, совместите передний и задний центровочные
штифты (jj) на штанге направляющей
с отверстиями (kk) в головной части направляющей.
Регулировка шкалы направляющей (Рис. 10)
Показания шкалы верны только в том случае,
если направляющая установлена с правой
стороны от пильного диска.
•
3. Вставьте штифты в отверстия и поверните направляющую вниз, закрепляя её на
штанге.
4. Зафиксируйте направляющую на месте,
заблокировав передний и задний фиксаторы (m) на штанге.
Параллельная регулировка
направляющей относительно диска (Рис. 1, 9)
Убедитесь, что указатель шкалы направляющей (о) при касании направляющей диска указывает на ноль. Если указатель не
установлен точно на отметке 0°, ослабьте
винты (ll), передвиньте указатель на отметку 0°, после чего затяните винты.
Регулировка ограничителя
угла наклона и указателя
(Рис. 1, 11, 12)
•
Установите пильный диск в самое высокое
положение.
•
Разблокируйте рычаг установки угла наклона (r), подняв его вверх и повернув
вправо.
•
Направляющая устанавливается на заводе-изготовителе. При необходимости
дополнительной регулировки выполните
следующие действия:
•
Установите пильный диск в самое высокое
положение.
•
Ослабьте стопорный винт ограничителя
угла наклона (mm).
•
Приложите угольник (m) горизонтально
к столу и вертикально к плоскости пильного диска (e).
•
При помощи рычага установки угла наклона (r) отрегулируйте угол наклона таким
образом, чтобы пильный диск оказался
прижатым вплотную к угольнику.
•
Снимите верхний защитный кожух (g).
•
Установите угол наклона 0°.
•
Разблокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг (s).
•
Двигайте направляющую (l), пока она не
коснётся пильного диска.
•
Проверьте параллельность направляющей
плоскости диска.
•
При необходимости регулировки выполните следующие действия:
•
Используя ключ-шестигранник, ослабьте
регулировочные винты (jj) направляющей
и измените положение направляющей на
штанге.
•
•
Затяните рычаг установки угла наклона (r).
•
Поворачивайте кулачок ограничителя угла
наклона (oo) до тех пор, пока он вплотную
не приблизится к опорному блоку.
•
Отрегулируйте параллельность направляющей относительно плоскости диска.
Проверьте шкалу угла наклона. При необходимости регулировки ослабьте винт
указателя (рр) и установите указатель на
отметке 0°.
•
Затяните винт указателя (рр).
•
Затяните регулировочный винт.
•
•
Заблокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг и проверьте параллельность направляющей плоскости пильного полотна.
Повторите действия под углом 45° для
установки ограничителя угла наклона под
углом 45°, не проводя регулировку указателя.
•
После проведения регулировки установите
на место защитный кожух диска.
•
Затяните стопорный винт ограничителя
угла наклона (mm).
ВНИМАНИЕ: Если узел подшипника
ведущей шестерни ограничивает
перемещение, отнесите инструмент
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулировка углового упора
(Рис. 1, 13)
•
Вставьте угловой упор (у) в прорезь слева
от пильного диска.
•
Ослабьте фиксатор (qq).
•
Приложите угольник (nn) вплотную к угловому упору (у) и пильному диску (е). См.
Рисунок 13.
•
Проверьте, что указатель (rr) на шкале указывает на отметку 90°. Если указатель не
установлен точно на отметке 90°, ослабьте
винт (ss), передвиньте указатель до точного указания 90°, после чего затяните винт.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил
безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что пусковой выключатель находится
в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
ВНИМАНИЕ:
•
•
30
Убедитесь, что инструмент расположен удобно и правильно
с точки зрения высоты стола
и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано с учетом хорошего обзора
для оператора и достаточного
свободного пространства, позволяющего работать с заготовкой
без каких-либо ограничений.
Установите пильный диск соответствующего типа. Не используйте чрезмерно изношенные
пильные диски. Максимальная
скорость инструмента не должна
превышать предельно допустимую скорость пильного диска.
•
Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
•
Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
•
Перед началом резки дождитесь,
пока двигатель наберет полные
обороты.
•
Убедитесь, что все фиксаторы
и зажимы надёжно закреплены.
•
Не держите руки рядом с пильным диском,
когда инструмент подключен к источнику
питания.
•
Никогда не используйте данную пилу для
свободного распила!
•
Не распиливайте искривленные, изогнутые или чашевидные заготовки. Заготовки
должны иметь как минимум одну плоскую
прямую сторону, вплотную прилегающую
к направляющей или угловому упору.
•
Во избежание возникновения обратного
удара всегда используйте опору для длинных заготовок.
•
Никогда не удаляйте обрезки материала
из-под вращающегося пильного диска.
Включение и выключение (Рис. 1)
•
Чтобы включить инструмент, нажмите на
зеленую кнопку запуска.
•
Чтобы выключить инструмент, нажмите на
красную кнопку останова.
ПРИМЕЧАНИЕ: Коммутационные операции
могут повлечь за собой кратковременные
изменения или колебания напряжения. Сбои
в коммунальной системе низковольтного электроснабжения могут привести к нарушениям
в работе другого оборудования. Если полное
электрическое сопротивление системы ниже
0,262 Ом, вероятность возникновения помех
крайне мала.
Розетки, используемые с данными электроинструментами, должны быть снабжены плавкими предохранителями 16 Ампер, имеющими
инертные характеристики.
Работа с направляющей
(Рис. 14-16)
ЗАЖИМНОЙ РЫЧАГ ФИКСАТОРА ШТАНГ
Зажимной рычаг фиксатора штанг (s) блокирует направляющую на месте, предотвращая
её перемещение во время пиления. Для бло-
РУССКИЙ ЯЗЫК
кировки рычага опустите его вниз и в сторону
задней части пилы. Для разблокировки поднимите рычаг вверх и в сторону передней части
пилы.
ПРИМЕЧАНИЕ: При продольном распиле
всегда блокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг.
ОПОРА ДЛЯ ДЛИННЫХ ЗАГОТОВОК / УЗКАЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ
Продольный распил
(Рис. 1, 17)
ВНИМАНИЕ: Острые края.
•
Установите угол наклона 0°.
•
Отрегулируйте высоту подъёма пильного
диска. При правильном положении над
поверхностью деревянной заготовки будут
находиться 3 зуба пильного диска. При
необходимости отрегулируйте высоту
верхнего защитного кожуха.
•
Установите параллельную направляющую
на требуемом расстоянии.
•
Положите заготовку на поверхность стола
и прижмите к направляющей. Держите заготовку в стороне от пильного диска.
•
Следите за тем, чтобы Ваши руки находились на безопасном расстоянии от диска.
•
Включите инструмент и подождите, пока
диск достигнет максимальных оборотов.
•
Медленно подведите заготовку под защитным кожухом, прижимая её вплотную
к направляющей. Дайте зубьям пильного
диска врезаться в заготовку и больше не
прилагайте к заготовке никаких усилий.
Пильный диск будет вращаться с постоянной скоростью.
•
Не забывайте пользоваться толкателем (u)
при приближении к диску.
•
По окончании пиления выключите инструмент и дождитесь, пока пильный диск
полностью не прекратит движение, затем
удалите заготовку.
Ваша настольная пила оборудована опорой
для заготовок, выступающих за края настольной пилы.
Для использования узкой направляющей
в положении опоры поверните её, выводя из
положения хранения, как показано на Рисунке
15, и вставьте штифты в нижние отверстия
(tt), расположенные на обоих торцевых концах
направляющей.
Для использования узкой направляющей при
продольном распиле узких заготовок вставьте
штифты в верхние отверстия (uu), расположенные на обоих торцевых концах направляющей. Данная функция обеспечивает дополнительный зазор в 51 мм к пильному диску. См.
Рисунок 16.
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе поверх стола убирайте опору для заготовок или используйте её
в качестве узкой направляющей.
РЕГУЛЯТОР ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ
Регулятор тонкой настройки (р) позволяет производить мелкую регулировку при установке
направляющей. Перед проведением регулировки убедитесь, что зажимной рычаг фиксатора штанг поднят вверх и разблокирован.
УКАЗАТЕЛЬ ШКАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
Указатель шкалы направляющей нуждается
в регулировке для оптимального использования
направляющей при смене оператором дисков
для широкой и узкой ширины пропила. Показания указателя шкалы направляющей верны
только в положении 1 (от 0 до 61 см). Однако
для положения 1 при использовании узкой направляющей следует прибавить 5,08 см. См.
раздел «Сборка и регулировка», подраздел
«Регулировка шкалы направляющей».
Основные типы резов
•
Всегда устанавливайте расклинивающий
нож.
•
Всегда проверяйте, что расклинивающий
нож и защитный кожух диска находятся на
одной линии.
ВНИМАНИЕ:
•
Никогда не облокачивайтесь и не
держитесь за свободную или отрезанную сторону заготовки.
•
Не пытайтесь пилить заготовки
слишком маленьких размеров.
•
Всегда пользуйтесь толкателем
при резании коротких заготовок.
Распил под наклоном
•
Установите нужный угол наклона.
•
Далее действуйте как при продольном
распиле.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Поперечный распил (Рис. 18)
•
Снимите направляющую и установите в
нужную прорезь угловой упор.
•
Зафиксируйте угловой упор на отметке 0°.
•
Установите угол наклона 0°.
•
Отрегулируйте высоту подъёма пильного
диска.
•
Положите заготовку на поверхность стола
и прижмите к направляющей. Держите заготовку в стороне от пильного диска.
•
Следите за тем, чтобы Ваши руки находились на безопасном расстоянии от диска.
•
Включите инструмент и подождите, пока
диск достигнет максимальных оборотов.
•
Плотно прижмите заготовку к направляющей и медленно начинайте двигать
заготовку совместно со сборным узлом
направляющей, пока заготовка не окажется под верхним защитным кожухом диска.
Дайте зубьям диска врезаться и больше
не прилагайте к заготовке никаких усилий.
Диск будет вращаться с постоянной скоростью.
•
По окончании пиления выключите инструмент и ждите, пока пильный диск
полностью не прекратит движение, затем
удалите заготовку.
Поперечный распил под наклоном
•
Установите нужный угол наклона.
•
Далее следуйте указаниям для поперечного распила.
Распил под углом
•
Установите угловой упор на нужный угол.
•
Далее следуйте указаниям для поперечного распила.
Комбинированное пиление
Комбинированное пиление является комбинацией пиления под углом и под наклоном.
•
Установите нужный угол наклона и далее
действуйте как при поперечном распиле со
скосом.
Опора для длинных заготовок
•
Всегда используйте опору для длинных
заготовок.
•
Для поддержки длинных заготовок используйте любые удобные приспособления,
такие как пильные козлы или подобные
им устройства, препятствующие выступу
длинных концов.
Пылеудаление (Рис. 2)
В задней части данного инструмента предусмотрено отверстие пылеотвода (i), пригодное
для использования с пылесосом, в том числе,
с насадками 57/65 мм. Переходник для пылесоса, входящий в комплект поставки инструмента, предназначен для пылеудаляющих
насадок диаметром 34-40 мм.
•
Во время операций по пилению всегда
подключайте пылесос, разработанный
в соответствии с действующими нормативами, касающимися выбросов пыли.
•
Убедитесь, что шланг пылесоса подходит
для целевого использования и для распиливаемого материала.
•
Помните, что искусственные материалы,
такие как ДСП или ДВП, во время распиловки производят гораздо больше пыли,
чем натуральная древесина.
Переноска (Рис. 1)
•
Смотайте сетевой кабель
•
Всегда переносите инструмент, удерживая
его за специальные выемки (с).
ВНИМАНИЕ: Всегда переносите инструмент с установленным верхним
защитным кожухом пильного диска.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента увеличиваются при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источни-
32
РУССКИЙ ЯЗЫК
ка электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что пусковой выключатель находится
в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Регулировка фиксатора
штанг (Рис. 2, 19)
Натяжение фиксатора штанг устанавливается
на заводе-изготовителе. При необходимости
дополнительной регулировки выполните следующие действия:
•
Положите пилу набок.
•
Заблокируйте зажимной рычаг фиксатора
штанг (s).
•
Расположите шестигранный стержень (хх)
под инструментом (Рис. 19).
•
Ослабьте стопорную гайку (уу). Затягивайте шестигранный стержень, пока не сожмётся пружина блокировочной системы,
создавая требуемое натяжение зажимного
рычага фиксатора штанг. Затяните стопорную гайку вплотную к шестигранному
стержню.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым воздухом по мере видимого скопления
грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз и респиратор утверждённого типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные химические средства для очистки неметаллических деталей инструмента. Эти химикаты могут ухудшить
свойства материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь инструмента; ни в коем случае не погружайте какую-либо часть инструмента
в жидкость.
Перед эксплуатацией инструмента внимательно осмотрите верхний и нижний защитные
кожухи диска, а также трубу пылеудаления,
чтобы убедиться, что они функционируют
должным образом. Убедитесь, что опилки,
пыль или обрезки заготовки не блокируют перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки между пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Установка пильного диска». Удалите
застрявшие частицы и установите на место
пильный диск.
Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия инструмента оставались чистыми и регулярно протирайте его корпус мягкой тканью.
Регулярно очищайте систему
пылеудаления (Рис. 20)
•
Положите пилу набок.
•
Удалите винты (w w) (Рис. 20).
•
Удалите всю пыль и закрепите дверцу
системы пылеудаления (v v) при помощи
винтов (Рис. 20).
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые
предлагает DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии, то использование этих принадлежностей может привести к опасной ситуации. Во
избежание риска получения травмы,
с данным продуктом должны использоваться только рекомендованные
DEWALT дополнительные принадлежности.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
пильные диски диаметром 250 мм со сниженным уровнем шума и с посадочным отверстием диаметром 30 мм. Номинальная скорость
диска не должна быть ниже 4000 об/мин.
Никогда не используйте диски меньшего диаметра. Они не будут закрываться защитным
кожухом должным образом.
ОПИСАНИЕ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
ДИАМЕТР
КОЛ-ВО
ПРИМЕНЕНИЕ
ДИСКА
ЗУБЬЕВ
Пильные диски по строительным
материалам (быстрый рез)
Общее применение
250 мм
24
Точные поперечные
250 мм
40
резы
Пильные диски по дереву
(точный, чистый рез)
Точные поперечные
250 мм
60
резы
•
Заменяйте изношенный верхний защитный
кожух (№ детали: 247678-02)
•
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис DEWALT
по адресу, указанному в данном руководстве
по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DEWALT и полную
информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать. Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных
свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового
изделия.
34
zst00240700 - 10-10-2014
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising