CLM3820 | Black&Decker CLM3820 CORDLESS MOWER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533223 - 94 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
CLM3820
2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
3
4
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
5
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön BLACK+DECKER CLM3820 fűnyíróját fűnyírásra terveztük. Ez a készülék iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
Figyelmeztetés! Akkumulátorról működtetett készülékek használatakor
tűz, áramütés, személyi sérülés és
anyagi kár veszélyének csökkentése
érdekében mindig be kell betartani
többek között a következő alapvető
biztonságtechnikai előírásokat.
Figyelmeztetés! A szerszám használatánál be kell tartani a biztonsági
szabályokat. A saját és a közelben
tartózkodók biztonsága érdekében
kérjük, hogy a gép használata előtt
olvassa át ezeket az útmutatásokat.
Kérjük, őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.
♦ A készülék használata előtt alaposan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet.
♦ A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő
használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi
sérülés veszélyével jár.
♦ Őrizze meg későbbi használatra.
6
A készülék használata
Mindig körültekintően használja.
♦ Ezt a készüléket fiatalok vagy fogyatékkal élők csak felügyelettel
használhatják.
♦ Ez a készülék nem játékszer.
♦ Ne engedje, hogy gyermekek vagy
állatok a munkaterület közelébe
menjenek, illetve hozzáférjenek
a készülékhez és a tápkábelhez.
♦ A gyermekekre gondosan felügyelni kell, ha a készüléket a közelükben használják.
♦ Csak száraz helyen használja. Ne
hagyja, hogy nedvesség érje a készüléket.
♦ Ne merítse vízbe.
♦ Ne nyissa fel a burkolatot. A készülékben nincsenek felhasználó
általi szervizelést igénylő alkatrészek.
♦ Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében.
♦ A csatlakozó dugasz és a kábel
sérülésének elkerülése érdekében
soha ne a kábelnél fogva húzza ki
a dugaszt a konnektorból.
MAGYAR
Használat után
lyet a kézikönyv nem említ.
♦ A használaton kívüli készüléket ♦ Beállításnál vigyázzon, hogy az
ujjai be ne szoruljanak a mozgó
száraz, jól szellőző helyen tárolvágókések és a fix alkatrészek
ja, ahol gyerekek nem férhetnek
közé.
hozzá.
♦ Gyermekek nem férhetnek hozzá ♦ A vágókések szervizelésénél ne
feledje, hogy a vágókések akkor
a tárolt készülékekhez.
is foroghatnak, amikor az áram♦ Ha a készüléket járműben tárolja
forrást már kikapcsolta.
vagy szállítja, a csomagtartóban
tartsa vagy kösse le, hogy ne moz- Kiegészítő biztonsági előírádulhasson el a hirtelen sebesség- sok fűnyírókhoz
vagy irányváltoztatáskor.
♦ A fűnyíró használata közben mind-
Átvizsgálás és javítások
♦
♦
♦
♦
két kezével erősen markolja a nyelet.
Használat előtt ellenőrizze, nem
sérült-e a készülék, illetve nem ♦ Ha bármikor úgy találja, hogy a fűnyírót billenteni kell, ügyeljen arra,
hibás-e valamelyik alkatrésze.
hogy billentés közben mindkét
Győződjön meg arról, hogy az
keze a kezelési helyzetben maalkatrészek nincsenek eltörve,
radjon. Mindkét kezét tartsa kezea kapcsolók nem sérültek és nem
lési helyzetben mindaddig, amíg
áll fenn olyan körülmény, amely
a fűnyíró alaphelyzetébe pontosan
befolyásolhatja a készülék műkövissza nem áll a talajon.
dését.
Ne használja a készüléket, ha ♦ Fűnyírás közben soha ne hallgasson rádiót vagy zenét fejhallgatóvalamely alkatrésze sérült vagy
ból.
hibás.
A sérült vagy hibás alkatrészt már- ♦ Soha ne is próbáljon a kerék magasságán állítani, amíg a motor
kaszervizzel javíttassa meg vagy
jár vagy amíg a biztonsági kulcs
cseréltesse ki.
a kapcsolóházban van.
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt
eltávolítani vagy kicserélni, ame7
MAGYAR
♦ Ha a fűnyíró elakad, a leállító rúd
elengedésével állítsa le, várja meg
a vágókés leállását, majd vegye
ki a biztonsági kulcsot, és csak
ezután tisztítsa ki az eltömődött
járatot vagy távolítsa el a késház
alá került törmeléket.
♦ Kezét és lábát tartsa távol a vágási
területtől.
♦ Tartsa élesen a vágókéseket.
A vágókéshez mindig csak védőkesztyűben érjen hozzá.
♦ Ha használja a fűgyűjtőt, gyakran
ellenőrizze, nem kopott-e vagy
nincs-e rossz állapotban. Ha túlságosan megkopott, a biztonság
érdekében cserélje ki egy új fűgyűjtőre.
♦ Rendkívül körültekintő legyen,
amikor a fűnyírót önmaga felé
fordítja vagy húzza.
♦ Soha ne tegye kezét vagy lábát
a fűnyíró alá vagy közelébe. A kidobó nyílást mindig kerülje el.
♦ A nyírni kívánt területet tisztítsa
meg az olyan tárgyaktól, amelyeket a vágókés felrepíthet (kövek,
botok, drót, játékok, csontok stb.).
A kés által felrepített tárgyak súlyos személyi sérülést okozhatnak.
8
♦
♦
♦
♦
Amikor a motor jár, a nyél mögött
álljon.
Mezítláb vagy szandálban ne
használja a fűnyírót. Mindig megfelelő lábbelit viseljen.
Ha nem feltétlenül szükséges, ne
húzza a fűnyírót hátrafelé. Hátrafelé mozgás előtt és közben mindig
tekintsen lefelé és hátrafelé.
A kidobott anyagot soha ne irányítsa senki felé. Ne dobja ki az
anyagot fal vagy egyéb akadály
irányába.
A kidobott anyag gellert kapva
a kezelő felé irányulhat. Kavicsos
területeken áthaladva a leállító rúd
elengedésével kapcsolja ki a fűnyírót és állítsa le a vágókést.
Ne használja a fűnyírót a teljes
fűgyűjtő, a kidobó nyílás védőlemeze, a hátsó védőlemez vagy
más védőeszközök nélkül. Időszakonként ellenőrizze, hogy az
összes védőlemez és biztonsági
védőeszköz jó állapotban van-e,
megfelelően fog-e működni és feladatát el tudja ellátni. A készülék
további használata előtt cserélje
ki a sérült védőlemezt vagy más
védőeszközt.
MAGYAR
♦ Működésben lévő fűnyírót soha ne
hagyjon felügyelet nélkül. Mielőtt
felügyelet nélkül hagyja, vegye ki
a biztonsági kulcsot.
♦ A leállító rúd elengedésével mindig
állítsa le a motort, majd várja meg
a vágókés teljes leállását, azután
pedig vegye ki a biztonsági kulcsot, mielőtt a fűnyírót tisztítja, leveszi róla a fűgyűjtőt, a kidobó nyílás védőlemezéről az eltömődést
eltávolítja, amikor magára hagyja
a fűnyírót, vagy mielőtt beállítást,
javítást vagy átvizsgálást végez
rajta.
♦ A fűnyírót csak nappali fénynél
vagy megfelelő mesterséges
megvilágításnál használja, ahol
a vágókés útjába eső tárgyak könynyen észrevehetők.
♦ Alkohol vagy gyógyszer hatása
alatt, betegen vagy fáradtan ne
használja a fűnyírót. Legyen mindig éber, figyeljen arra, amit tesz,
és használja a józan eszét.
♦ A veszélyes környezeteket kerülje.
Nyirkos vagy vizes füvön és esőben soha ne használja a fűnyírót.
Mindig biztonságosan álljon a talajon, soha ne fusson.
♦ Ha a fűnyíró rendellenesen rázkódni kezd, engedje el a leállító rudat, várja meg a vágókés leállását,
vegye ki a biztonsági kulcsot, majd
azonnal keresse meg a rázkódás
okát. A rázkódás általában hibára
figyelmeztet, a hibaelhárítási útmutatóban kaphat tanácsot arról,
mit tegyen rendellenes rázkódás
esetén.
♦ A fűnyíró használata közben mindig viseljen megfelelő védőszemüveget és légzésvédőt.
♦ A fűnyíróhoz nem ajánlatos akármilyen tartozékot és kiegészítőt
használni, mert az veszélyt rejt
magában.
Csak a BLACK+DECKER által jóváhagyott tartozékokat használjon.
♦ A fűnyíró használata közben ne
nyúljon ki túl messzire. A fűnyíró
használata közben mindig megfelelően támassza meg a lábát, és
tartsa magát egyensúlyban.
♦ Lejtőn keresztirányban haladva
nyírjon füvet, nem pedig fel-le
irányban. Legyen különösen óvatos, ha lejtőn irányt változtat.
♦ Figyeljen a gödrökre, kerékvágásokra, hepehupákra, kövekre és
9
MAGYAR
más rejtett tárgyakra. Egyenetlen
talajon ezekben megcsúszhat, eleshet és balesetet szenvedhet.
A magas fű akadályokat rejthet.
♦ Nedves füvet ne nyírjon, és túl
meredek lejtőn se nyírjon füvet.
Ha nem elég jól támasztja meg
a lábát, megcsúszhat, eleshet és
balesetet szenvedhet.
♦ Ne nyírjon füvet szakadék, árok
vagy töltés mellett. Ilyen helyeken
elvesztheti az egyensúlyát.
♦ Mindig hagyja lehűlni a készüléket,
mielőtt a tárolóhelyére teszi.
Mások biztonsága
Maradványkockázatok
A készülék használata további, a biztonsági fi gyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal járhat. Ezek a szerszám nem
rendeltetésszerű, illetve huzamosabb
idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és
a védőberendezések használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek érintése
miatti sérülések.
♦ Felforrósodott alkatrészek érintése
miatti sérülések.
♦ Alkatrészek vagy tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések.
♦ A készülék huzamosabb idejű
használata miatti sérülések.
Ha a készüléket huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be
szüneteket.
♦ Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy
felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biz- Figyelmeztető szimbólumok
tosít számukra.
A készüléken a következő figyelmez♦ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne tető szimbólumokkal találkozhat:
játsszanak a készülékkel.
Figyelmeztetés! A készülék
használata előtt olvassa el
a kézikönyvet.
10
MAGYAR
Esőtől és magas páratartalomtól óvja a készüléket.
Legyen óvatos az éles
vágókésekkel.
Mindig vegye ki a biztonsági kulcsot, mielőtt a fűnyírót
tisztítja, a fűgyűjtőt leveszi,
a kidobó nyílás védőlemezéről az eltömődést eltávolítja,
vagy mielőtt a fűnyírót magára
hagyja, vagy beállítást, javítást vagy átvizsgálást végez
rajta.
Kiegészítő biztonsági útmutatások akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Akkumulátorok
♦ Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az akkumulátort.
♦ Víztől óvja.
♦ Hőtől óvja.
♦ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet 40 °C fölé emelkedhet.
♦ Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérséklet mellett töltse.
♦ Csak a készülékhez/szerszámÓvakodjon a repülő tárgyakhoz mellékelt töltővel töltse. Nem
tól. A közelben tartózkodókat
megfelelő töltő használata áramtartsa távol a vágási területtől.
ütéshez vagy az akkumulátor túlmelegedéséhez vezethet.
Viseljen védőszemüveget.
♦ Használt akkumulátor kiselejtezéA vágókések a gép
sénél tartsa be a „Környezetvédekikapcsolása után
lem” című rész utasításait.
egy ideig még
♦ Ne sértse fel és ne deformálja az
forognak.
akkumulátort, azaz védje kilyukaA 2000/14/EK irányelvnek
dástól és ütődéstől, mert az sérümegfelelő zajszint
lést vagy tüzet okozhat.
garantálva.
♦ Sérült akkumulátort ne töltsön.
♦ Az akkumulátorok szélsőséges körülmények között szivároghatnak.
Ha az akkumulátoron folyadékszivárgást észlel, óvatosan törölje le
ronggyal. Vigyázzon, hogy a fo11
MAGYAR
lyadék ne kerüljön érintkezésbe
a bőrével.
♦ Ha a folyadék a bőrével vagy szemével mégis érintkezésbe került,
kövesse az alábbi utasításokat.
Figyelmeztetés! Az akkumulátor-folyadék személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha a bőrére került,
azonnal öblítse le vízzel. Bőrpirosodás, fájdalom vagy irritáció esetén
forduljon orvoshoz. Ha a szemébe
került, tiszta vízzel azonnal öblítse
le, és forduljon orvoshoz.
♦ Nem tölthető elemet soha ne próbáljon tölteni.
♦ Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése végett a gyártóval vagy
BLACK+DECKER márkaszervizzel kell kicseréltetni.
♦ Víztől és egyéb nedvességtől óvja
a töltőt.
♦ Ne nyissa fel a töltőt.
♦ Ne tesztelje mérőműszerrel.
♦ Töltéskor a készüléket/szerszámot/akkumulátort jól szellőző
helyre tegye.
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Töltőkészülékek
Használat előtt olvassa el
a kezelési útmutatót.
Az Ön töltőjét egy adott feszültségre
terveztük.
Elektromos biztonság
Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
A töltő kettős szigetelésű,
feszültség megfelel-e a töltő adattábezért nincs szükség földelésláján megadott feszültségnek.
re. Mindig ellenőrizze, hogy
Figyelmeztetés! Soha ne próbáljon
a hálózati feszültség megfea töltő helyett hagyományos hálózati
lel-e a töltő adattábláján megdugaszt használni.
adott feszültségnek. Soha ne
♦ A BLACK+DECKER töltővel csak
próbáljon a töltő helyett haa készülékhez/szerszámhoz melgyományos hálózati dugaszt
lékelt akkumulátort töltse. Más
használni.
akkumulátorok szétrobbanhatnak,
személyi sérülést és anyagi kárt ♦ Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése végett a gyártóval vagy
okozva.
12
MAGYAR
BLACK+DECKER márkaszervizzel kell kicseréltetni.
Részegységek
Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza.
1. Biztonsági kulcs
2. Leállító rúd
3. Retesz kioldója
4. Fogantyú
5. Kábeltartók kapcsok
6. Felső nyél
7. Felső nyél gyorskioldó kapcsa
8. Megtelt fűgyűjtő jelzője
9. Fűgyűjtő doboz
10. Alsó nyél
11. Alsó nyél gyorskioldó kapcsa
12. Rugóterhelésű hátsó ajtó
13. Magasságállító fogantyú
14. Akkutartó fedele
15. Akkutartó fedél kioldója
16. Nyél
kapcsolat túl szoros vagy túl laza, állítson a gyorskioldó
kapcsok mélységén, majd zárja őket ismét, amíg a fogak
teljesen be nem zárulnak.
A felső nyél felszerelése (F és G ábra)
♦
♦
A nyél magasságának állítása (H ábra)
♦
♦
♦
Összeszerelés
Figyelmeztetés! A szerszám összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy az ki van kapcsolva, és a dugasza ki
van húzva a konnektorból.
A fűgyűjtő doboz felszerelése (A – C ábra)
A fűgyűjtő doboz 3 részből áll, és a szerszám használata előtt
össze kell szerelni.
♦ Kapcsolja egymáshoz a fűgyűjtő doboz (9) 2 oldalát
(A ábra). Gondoskodjon arról, hogy az összes rögzítőkapocs és vezető a helyére legyen igazítva.
♦ Igazítsa rá a fedelet (17) a felszerelt fűgyűjtő dobozra.
Ügyeljen a vezetők és a kapcsok helyes elhelyezkedésére.
Tartsa szem előtt: A fűgyűjtő doboz hátulsó részénél lévő
kapcsokat különös gondossággal igazítsa el.
♦ Nyomja le a fedelet, hogy minden kapocs rögzítődjön. Az
elején kezdje, és hátrafelé folytassa. Ügyeljen arra, hogy
minden kapocs a helyére kerüljön.
Az alsó fogantyú felszerelése (D. és E ábra)
♦
♦
♦
Vegye le az alsó nyél gyorskioldó kapcsait (11) a fűnyíró
talpáról.
Helyezze az alsó nyelet (10) a talp köré úgy, hogy az alsó
nyél (10) három rovátkája (18) felfelé nézzen.
Csavarja az alsó nyél gyorskioldó kapcsait (11) az alsó
nyélen keresztül a fűnyíró talpába. Amikor az alsó nyél
gyorskioldó kapcsai félútig vannak becsavarva, zárja
a gyorskioldó kapcsokat (E ábra), majd bizonyosodjon
meg arról, hogy a nyél fogai és a talp egymásba kapcsolódnak. Ha a nyél és a gyorskioldó kapcsok közötti
Illessze a felső nyelet (6) az alsó nyélhez (10) a felső nyél
gyorskioldó kapcsaival (7) és a rögzítőanyákkal (19) az
ábrán látható módon.
Csavarja a felső nyél gyorskioldó kapcsait (7) az alsó
nyélen keresztül a rögzítőanyákba (20). Amikor a felső
nyél gyorskioldó kapcsai félútig vannak becsavarva, zárja
a gyorskioldó kapcsokat (G ábra). Ha a nyél és a gyorskioldó kapcsok közötti kapcsolat túl szoros vagy túl laza,
állítson a gyorskioldó kapcsok mélységén, majd zárja őket
ismét, amíg a fogak teljesen be nem zárulnak.
Oldja ki az alsó nyél gyorskioldó kapcsait az ábrán látható
módon.
Emelje vagy süllyessze a nyelet az alsó nyél gyorskioldó
kapcsai mellett 3 megjelölt helyzet egyikébe.
Zárja az alsó nyél gyorskioldó kapcsait (11), majd bizonyosodjon meg arról, hogy a nyél fogai és a talp egymásba
kapcsolódnak. Ha a nyél és a gyorskioldó kapcsok közötti
kapcsolat túl szoros vagy túl laza, állítson a gyorskioldó
kapcsok mélységén, majd zárja őket ismét, amíg a fogak
teljesen be nem zárulnak.
A motorkábel rögzítése
A motorkábelt a kábelrögzítővel kell rögzíteni.
♦ A kábelt a kábelrögzítő kapcsokba (5) helyezve rögzítse
a kábelt a felső és alsó nyélhez.
A fűgyűjtő doboz felhelyezése (I és J ábra)
♦
Emelje meg a fület (12), és tegye a fűgyűjtő dobozt (9)
a saruk (20) fölé.
Kerekek magasságának állítása (K és L ábra)
Az Ön fűnyírója a BLACK+DECKER egyszerű kerékmagasságállító rendszerrel van ellátva. Ez a rendszer egyszerre állítja
mind a négy kereket.
A fűnyíró vágókése hatféle magasságra állítható (30 mm-től 80
mm-ig). A skálát a fűnyíró oldalán találja. A mutató a fűnyírási
magasság beállítását jelzi.
Ezt a beállítást referenciaként használhatja, ha legközelebb
ugyanilyen magasságra szeretné nyírni a füvet.
♦ A leállító rúd (2) elengedésével kapcsolja ki a fűnyírót,
várja meg a vágókés leállását, majd vegye ki a biztonsági
kulcsot (1).
♦ A fűnyírási magasság növeléséhez vagy csökkentéséhez
helyezze a tenyerét a tenyértámaszra (21), és húzza a magasságállító kart (13) a fűnyírótól távolodó irányba.
♦ Állítsa a magasságállító kart (13) a kívánt helyzetbe, majd
nyomja vissza, a fűnyíró irányába.
13
MAGYAR
Tartsa szem előtt: Bizonyosodjon meg arról, hogy a fűnyíró a hat helyzet egyikében biztonságosan rögzítve van.
Az akkumulátor eltávolítása és behelyezése
(O ábra)
Az akkumulátor eltávolítása előtt:
♦ Helyezze a fűnyírót sima felületre.
♦ A leállító rúd (2) elengedésével kapcsolja ki a fűnyírót,
várja meg a vágókés leállását, majd vegye ki a biztonsági
kulcsot (1).
Az akkumulátor eltávolítása :
♦ Húzza az akkutartó rekesz fedelének kioldóját (15) a fűnyíró eleje felé, majd emelje fel a fedelet (14).
♦ Emelje ki az akkumulátort (22) a fűnyíróból.
Az akkumulátor behelyezése
♦ Húzza az akkutartó rekesz fedelének kioldóját (15) a fűnyíró eleje felé, majd emelje fel a fedelet (14).
♦ Csúsztassa be az akkumulátort (22) a fűnyíróba. (Az
akkumulátor csak egy irányban illeszthető be.)
A fűnyíró használata
Figyelmeztetés! Hagyja a készüléket a saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Az akkumulátor cseréje (M ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a szerszámmal korábban könnyedén
el lehetett végezni. Töltés közben az akkumulátor melegedhet,
ami normális jelenség, nem jelent hibát.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti vagy
40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési hőmérséklet:
24 °C körül.
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort, ha a cellahőmérséklet kb. 0 °C alatt vagy
40 °C felett van.
Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és
az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor a megfelelő hőmérsékletre
felmelegszik vagy lehűl.
♦ Töltés céljából tegye az akkumulátort (22) a töltőbe (23).
Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető be a töltőbe.
Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik a töltőbe.
♦ Dugaszolja a töltőt az elektromos hálózatra, majd kapcsolja be.
A töltéskijelző(24) zöld fénnyel (lassan) fog villogni.
A töltés akkor kész, amikor a töltéskijelző (24) folyamatos
zöld fénnyel világít. Az akkumulátor korlátlan ideig a töltőben
maradhat, ilyenkor a töltéskijelző LED világít. Időnként a LED
újra villogni fog zöld fénnyel (töltést jelezve), ugyanis a töltő
ilyenkor „rátölt” az akkumulátorra, amely állás közben veszít
14
a töltöttségéből. A töltéskijelző (24) mindaddig világít, amíg az
akkumulátort az elektromos hálózatra csatlakoztatott töltőben
hagyja.
♦ A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel. Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama, ha lemerült
állapotban tárolják.
Az akkumulátor töltőben hagyása
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben, miközben
a LED határozatlan ideig világít. A töltő frissen és teljesen
feltöltött állapotban tartja az akkumulátort.
Töltő-diagnosztika
Ha a töltő úgy érzékeli, hogy az akkumulátor gyenge vagy
sérült, a töltéskijelző (24) piros fénnyel gyors ütemben villog.
A következőket tegye:
♦ Helyezze be újra az akkumulátort (22).
♦ Ha a töltésjelzők piros fénnyel gyorsan villognak, egy másik
akkumulátorral próbálja ki, hogy maga a töltési folyamat
megfelelően működik-e.
♦ Ha a másik akkumulátor töltésekor nem jelentkezik a probléma, akkor az eredeti akku hibás, és vissza kell juttatni
a márkaszervizbe újrahasznosítás céljából.
♦ Ha a töltő a másik akkumulátor töltésénél is ugyanazt a hibát jelzi, márkaszervizzel be kell vizsgáltatni a készüléket.
Tartsa szem előtt: Akár 30 percbe is telhet annak megállapítása, hogy hibás-e az akkumulátor. Ha az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, a LED piros fénnyel, felváltva villan
egyet gyorsan, egyet lassan, majd ez ismétlődik.
Töltöttségi állapot jelzője (N ábra)
Az akkumulátor töltöttségi állapot jelzővel is el van látva.
Használat és töltés közben ez jelzi az akkumulátor pillanatnyi
töltöttségi szintjét.
♦ Nyomja meg a töltöttségi állapot jelzőjének gombját (25).
Biztonsági kulcs (P ábra)
Vegye ki a biztonsági kulcsot:
♦ Mindig, amikor a készüléket felügyelet nélkül hagyja.
♦ Mielőtt eltávolítja a készülékből az eltömődést.
♦ Mielőtt ellenőrzi, tisztítja vagy dolgozik a készüléken.
♦ Miután idegen tárgyba ütközött a fűnyíró.
♦ Mindig, amikor a készülék rendellenesen rázkódni kezd.
A készülék be és kikapcsolása (P és Q ábra)
Figyelmeztetés! Éles mozgó vágókés. Soha ne is próbálja
kiiktatni ezt a kapcsolót és a biztonsági kulcsot, mivel az súlyos
személyi sérülés veszélyével jár.
Bekapcsolás
♦ Illessze be teljes mértékben a biztonsági kulcsot (1) a kapcsolóházba.
♦ Nyomja meg a kapcsolóház tetején lévő kioldógombot (3).
♦ Húzza a vágókés leállító rúdját (2) a fogantyúrúd (4) felé.
MAGYAR
Kikapcsolás
♦ A fűnyíró kikapcsolásához engedje el a leállító rudat (2).
Amint a leállító rúd (2) visszaállt eredeti helyzetébe, az automatikus fékszerkezet működésbe lép. A motort elektromosan
lefékezi, és a vágókés legfeljebb 3 másodperc alatt leáll.
Megtelt fűgyűjtő jelzője (R ábra)
Van a fűnyírón egy jelző, amelynek segítségével könnyedén
megláthatja, hogy a fűgyűjtő doboz megtelt, és üríteni kell.
♦ Amikor a fűnyíró működésben van és a fűgyűjtő doboz
üres, a jelző nyitott helyzetben van (26).
♦ Amikor a fűnyíró működésben van és a fűgyűjtő doboz
megtelt, a jelző zárt helyzetben van (27).
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
A füvet először tavasszal kell nyírni, amikor kb. 63 - 76 mm
magasra nőtt. Ha az idény elején túl korán nyírják le a füvet, az árt a fű gyökérzetének, amely minden tavasszal
megújul. Az új füvet akkor kell lenyírni, amikor kb. 63 mm
magasra nőtt.
Egy nyírással soha ne vágjon le a fű magasságának 1/3ánál többet. A túl közeli vágás árt az érzékeny vágókéseknek, és a sekély gyökérzet megnehezíti, hogy a fű a vizet
szívjon fel a talajból.
Akkor nyírja a füvet, amikor száraz, mert a nedves fű
összecsomósodhat. Ha teheti, késő délután nyírja a füvet,
ami nem csak azért ideális, mert száraz a fű, hanem azért
is, mert a frissen nyírt terület nem kap intenzív napfényt.
A szép tiszta nyírás érdekében tartsa élesen a vágókést.
Ettől nagyobb lesz a fűnyíró teljesítménye, és szebben
mutat a lenyírt pázsit. Az életlen vágókés széttörik és
összezúzza a fűszálak hegyét. Ez akadályozza a fű
egészséges növekedését, és növeli a betegségekre való
hajlamát. Ha a fűszálak hegye szétzúzódik, azok barnásra
színeződnek, amitől a pázsit egészségtelennek látszik.
Az életlen vágókés ki is húzhatja a fiatal fűszálakat.
Próbálja a füvet egyenletes magasságban nyírni. Ha évszakváltásnál változtatnia a nyírás magasságát, az egyenletes magasságban történő nyírástól egészségesebb,
szebb lesz a pázsit, és kevesebb lesz a gaz. Azokban az
időszakokban, amikor gyorsan nő a fű, gyakran nyírja.
Gyakori nyírásnál a fű alsó, kevésbé vonzó része nem lesz
látható.
Ha például a szabadsága alatt túl magasra nőtt a fű, a szokásosnál egy vagy két fokozattal magasabban nyírja. Ha
néhány nappal később a szokásos magasságban újból
lenyírja, visszaáll a szokásos nyírási ütemterv.
A BLACK+DECKER egyérintéses (One Touch) kerékmagasság-állító funkciójával, amely mind a négy kereket
egyszerre állítja, a fűnyírási magasság egyszerű módon
állítható.
Tavasszal és ősszel, vagy amikor a fűnyírás ütemterve
megszakad, a fű magasabbra és vastagabbra nő. Ha
♦
fűnyírás közben a motor folyton lelassul, állítsa a kerekeket
nagyobb vágómagasságra. Ha túlzottan terhelik a motort,
egyenetlenné válik a fűnyírás, gyorsabban lemerül az
akkumulátor, és a túlterhelés miatt a motor le is állhat.
Három módja van annak, hogy a pázsitnak szebb kinézetet biztosítson: Gyakran változtassa a nyírás irányát,
domboldalon vízszintes irányban nyírjon (ez a biztonság
szempontjából is előnyös), és új szakasz nyírásánál ne
feledkezzen meg a korábbi szakasz átfedéséről.
Tanácsok fűnyíráshoz
Tartsa szem előtt Mindig vizsgálja át a lenyírni kívánt
területet, távolítsa el róla a köveket, botokat, drótokat, csontokat
és más törmeléket, mert azokat a forgó vágókés felrepítheti.
♦ Lejtőn keresztirányban haladva nyírjon füvet, soha nem
fel-le irányban. Legyen különösen óvatos, ha lejtőn irányt
változtat.
Túlságosan meredek lejtőkön ne nyírjon füvet. Mindig jól
támassza meg a lábát.
♦ Kavicsos területeken áthaladva a leállító rúd (2) elengedésével kapcsolja ki a fűnyírót, mert a forgó vágókés
felrepítheti a kavicsokat.
♦ Amikor hepehupás talajon vagy magasra nőtt gazban nyír
füvet, a legnagyobb vágómagasságra állítsa a készüléket.
Ha egyszerre túl sok füvet nyír le, túlterhelődhet a motor és
attól leállhat a fűnyíró. Nézze át a hibaelhárítási útmutatót.
Ha abban az idényben használja a fűgyűjtő dobozt (9), amikor
gyorsan nő a fű, az eltömheti a kidobó nyílást.
♦ A leállító rúd (2) elengedésével kapcsolja ki a fűnyírót,
majd vegye ki a biztonsági kulcsot (1).
♦ Vegye le a fűgyűjtő dobozt (9), és rázza a levágott füvet
a doboz hátulsó részébe.
♦ A kidobó nyílás körül felgyülemlett füvet vagy törmeléket
takarítsa el.
♦ Tegye vissza a fűgyűjtő dobozt (9).
Ha a fűnyíró rendellenesen rázkódni kezd:
♦ A leállító rúd (2) azonnali elengedésével kapcsolja ki
a fűnyírót, majd vegye ki a biztonsági kulcsot (1) és az
akkumulátort (22).
♦ Derítse ki a rázkódás okát. A rázkódás figyelmeztetést
jelent. Ne használja tovább a fűnyírót addig, amíg át nem
vizsgálta. Nézze át a kézikönyvben a hibaelhárítási útmutatót.
Tartsa szem előtt A leállító rúd elengedésével mindig
kapcsolja ki a fűnyírót, és vegye ki a biztonsági kulcsot, mielőtt
akármilyen rövid időre is felügyelet nélkül hagyja a készüléket.
A következő javaslatok hozzásegítik ahhoz, hogy akkumulátoros fűnyírója optimális üzemidőn keresztül működjön:
♦ Lassítson olyan területen, ahol a fű különösen magas és
vastag.
♦ Nedves füvet ne nyírjon.
♦ Gyakran nyírja a pázsitot, különösen olyan időszakokban,
amikor gyorsan növekszik.
15
MAGYAR
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli BLACK+DECKER készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú
használatra terveztük. A szerszám/készülék folyamatos és
kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más karbantartást nem igényel.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli szerszámok
karbantartása előtt:
♦ Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦ Vagy kapcsolja ki, majd vegye ki az akkumulátort a készülékből/szerszámból, ha kivehető.
♦ Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha az
a készülékkel egybe van építve, majd azután kapcsolja ki.
♦ Tisztítás előtt húzza ki a töltő tápkábelét. Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más karbantartást
nem igényel.
♦ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa
meg a szerszám/készülék és a töltő szellőzőnyílásait.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a burkolatot. Ne
használjon súroló hatású vagy oldószer alapú tisztítószert.
♦ Életlen kaparó szerszámmal rendszeresen távolítsa el
a füvet és a szennyeződést a védőburkolat alól.
A kés eltávolítása és beszerelése (S, T, U ábra)
Figyelmeztetés! Ne érjen a vágókéshez addig, amíg
a biztonsági kulcsot ki nem vette és a vágókések teljesen le
nem álltak.
♦ A leállító rúd (2) elengedésével kapcsolja ki a fűnyírót,
várja meg a vágókés leállását, majd vegye ki a biztonsági
kulcsot (1).
♦ Vágjon egy (kb. 50 mm x 100 mm x 600 mm hosszú) fadarabot, amellyel megakadályozza a vágókés elfordulását
a karimás anya (29) lecsavarása közben.
♦ Fordítsa a készüléket az oldalára.
Figyelmeztetés! Viseljen védőkesztyűt és megfelelő védőszemüveget. Óvatosan bánjon az éles vágókéssel.
♦ Helyezze be a fadarabot (28), és csavarja le a karimás
anyát (29) egy 13 mm-es kulccsal (S ábra).
♦ Vegye le az alátétet (30), a vágókést (31), a négyszögű
késvezetőt (32) és a ventilátort (33) (T ábra). Vizsgálja
meg, nem sérült-e a késvezető (32) és a ventilátor (33),
és ha szükséges, cserélje ki.
A vágókés beszerelésénél bizonyosodjon meg arról, hogy
a vágókés fű felőli oldala (mindkét végén nyíllal jelölve) a talaj
felé néz, amikor a fűnyírót normál álló helyzetébe visszaállítja.
♦ Helyezze be újra a ventilátort (33). A ventilátor lapátjait (34)
úgy helyezze el, hogy azok a fűnyíró irányába nézzenek.
♦ Szerelje be a késvezetőt (32). A „D” alakú peckeket (35)
úgy helyezze el, hogy azok a fűnyírótól távolodó irányba
nézzenek.
16
♦
♦
♦
♦
A ventilátor (33) életlen oldalát és a késvezetőt (32) igazítsa
össze a tengely életlen oldalával.
Illessze rá a kést (31) a késvezetőre (32) úgy, hogy a nyilak
kifelé mutassanak.
Helyezze be a fadarabot (28), hogy megakadályozza a kés
(31) elfordulását (U ábra).
Tegye fel az alátétet (30) és a karimás anyát (29), majd
húzza meg 13 mm-es kulccsal.
Vágókés élezése (V ábra)
A legjobb teljesítmény érdekében tartsa élesen a vágókést.
Életlen vágókéssel nem lehet jól füvet nyírni vagy megfelelően
mulcsozni.
Figyelmeztetés! Mindig győződjön meg arról, hogy a biztonsági kulcs ki van véve.
Figyelmeztetés! A vágókés eltávolításakor, élezésekor és
beszerelésekor viseljen megfelelő védőszemüveget.
Normál körülmények között általában elég a vágókést egy fűnyírási szezonban kétszer megélezni. A homok hamar eltompítja
a vágókés élét. Ha homokos talajon nyír füvet, szükségessé
válhat a kés gyakori élezése.
♦ Az elgörbült vagy sérült vágókést azonnal cserélje ki.
A vágókés élezésekor:
♦ Gondoskodjon arról, hogy a vágókés kiegyensúlyozott
maradjon.
♦ Az eredeti vágási szögben élezze a vágókést.
♦ A vágókés mindkét végén lévő vágóéleket élezze meg, és
mindkét végéről ugyanannyi anyagot csiszoljon le.
Vágókés élezése satuban (V ábra)
♦ A leállító rúd (2) elengedésével kapcsolja ki a fűnyírót, és
várja meg a vágókés teljes leállását.
♦ Vegye ki a biztonsági kulcsot (1) és az akkumulátort (22),
majd fordítsa a fűnyírót az oldalára.
♦ Vegye ki a vágókést (31) a fűnyíróból a vágókés eltávolítására és beszerelésére vonatkozó útmutatásoknak
megfelelően.
Figyelmeztetés! Viseljen megfelelő védőszemüveget és
védőkesztyűt, és óvatosan bánjon a vágókés éles éleivel.
♦ Tegye be a vágókést (31) egy satuba.
♦ Óvatosan reszelje meg a vágókés élét egy finom reszelővel
vagy köszörűkővel, az eredeti vágóél megtartásával.
♦ Ellenőrizze a vágókés kiegyensúlyozottságát a vágókés
kiegyensúlyozására vonatkozó útmutatások alapján.
♦ Szerelje rá a vágókést (31) a fűnyíróra a vágókés eltávolítására és beszerelésére vonatkozó útmutatásoknak
megfelelően.
A vágókés kiegyensúlyozása (W ábra)
♦
A vágókés kiegyensúlyozottságát úgy ellenőrizze, hogy
azt a központi furatával ráhelyezi egy, a satuba vízszintes
irányban beszorított szegre vagy gömbölyű szárú csavarhúzóra. Ha a vágókés bármelyik oldala lefelé elfordul, azt
MAGYAR
az oldalt még addig reszelje, amíg a kés kiegyensúlyozottá
nem válik.
Kenés
Kenés nem szükséges. Ne olajozza a kerekeket. Műanyag
felfekvő felületük nem igényel kenést.
Tisztítás
♦
♦
♦
♦
♦
A leállító rúd (2) elengedésével kapcsolja ki a fűnyírót, és
várja meg a vágókés teljes leállását.
Vegye ki a biztonsági kulcsot (1).
A fűnyírót csak enyhe szappanos vízzel megnedvesített
ronggyal tisztítsa.
Tompa tárggyal tisztítsa le a fűnyíró alján felhalmozódott
fűmaradványokat.
Néhány használat után ellenőrizze, hogy minden szabadon
hozzáférhető rögzítőelem elég erősen meg van-e húzva.
Korrózió megelőzése
A műtrágyák és a kertekben használatos egyéb vegyszerek
tartalmaznak olyan reagenseket, amelyek nagyon felgyorsítják a fémek korrózióját. Ha olyan területen nyír füvet, ahol
műtrágyát vagy más vegyi anyagokat használtak, a fűnyírót
használat után azonnal meg kell tisztítani a következő módon:
♦ A leállító rúd (2) elengedésével kapcsolja ki a fűnyírót, és
várja meg a vágókés teljes leállását.
♦ Vegye ki a biztonsági kulcsot (1).
♦ Nedves ronggyal törölje át a készülék minden szabadon
hozzáférhető részét.
A készülék szállítása és tárolása
Figyelmeztetés! A forgó vágókés súlyos személyi sérülést
okozhat.
Mielőtt a fűnyírót felemeli, szállítja vagy eltárolja, a leállító rúd
elengedésével kapcsolja ki a fűnyírót, majd vegye ki a biztonsági kulcsot. Száraz helyen tárolja a készüléket.
Tartsa szem előtt: A fűnyírót már kevésbé nehéz felemelni,
ha előtte kiveszi belőle az akkumulátort. Ne a kallantyúnál fogva
emelje fel a fűnyírót.
Tárolás
Meleg éghajlatnál az optimális teljesítmény érdekében ajánlatos
az akkumulátort állandó töltöttségen tartani.
Az akkumulátor tárolható a töltőről leválasztva, ha az alábbi
feltételek teljesülnek:
♦ Tárolás előtt az akkumulátort teljesen feltöltötték.
♦ A tárolóhely átlagos hőmérséklete 10°C alatt van.
Figyelmeztetés! A leállító rúd elengedésével kapcsolja
ki a fűnyírót, várja meg a vágókés leállását, majd vegye ki
a biztonsági kulcsot.
Hiba
Lehetséges megoldás
A gép nem működik
Ellenőrizze, hogy benne van-e és tökéletesen
illeszkedik-e a biztonsági kulcs, hogy a reteszelő gombot teljesen lenyomta-e a leállító rúd
megmozdítása előtt.
A leállító rúd elengedésével kapcsolja ki a fűnyírót. Vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátort, fordítsa át a fűnyírót, és ellenőrizze,
hogy szabadon forgatható-e a kés.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor ürege törmeléktől mentes-e, és hogy az akkumulátor
helyesen van-e behelyezve.
Teljesen fel van töltve az akkumulátor? Nyomja
meg a töltöttségi állapot jelzőjének gombját.
Szükség esetén töltse fel az akkumulátort.
Fűnyírás közben leáll A leállító rúd elengedésével kapcsolja ki a fűa motor.
nyírót. Vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátort, fordítsa át a fűnyírót, és ellenőrizze,
hogy szabadon forgatható-e a kés.
Állítsa a kereket a legnagyobb vágási magasságra, majd indítsa a fűnyírót.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor ürege törmeléktől mentes-e, és hogy az akkumulátor
helyesen van-e behelyezve.
Teljesen fel van töltve az akkumulátor? Nyomja
meg a töltöttségi állapot jelzőjének gombját.
Szükség esetén töltse fel az akkumulátort.
Kerülje a fűnyíró túlterhelését. Nyírjon lassabban, vagy állítson be nagyobb vágási
magasságot.
A gép csipkézett felü- Teljesen fel van töltve az akkumulátor? Nyomja
letet hagy maga után, meg a töltöttségi állapot jelzőjének gombját.
vagy a motor erőlködik Szükség esetén töltse fel az akkumulátort.
A leállító rúd elengedésével kapcsolja ki a fűnyírót.
Vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátort. Fordítsa át a fűnyírót, majd ellenőrizze
a következőket: A kés élessége – Tartsa élesen
a kést.
Van-e eltömődés a késházban és a kidobó
nyílásban.
Lehet, hogy a fű jellegéhez képest túl kis magasságra vannak állítva a kerekek. Állítson be
nagyobb magasságot.
Túl nehéz a fűnyírót Állítson be nagyobb magasságot, hogy a késtolni.
ház kevésbé súrolja a füvet. Ellenőrizze, hogy
minden kerék szabadon forgatható-e.
Hibaelhárítás
Ha úgy látja, hogy készüléke nem működik megfelelően, kövesse az alábbi útmutatásokat. Ha ez nem oldja meg a problémát,
vegye fel a kapcsolatot a helyi BLACK+DECKER márkaszervizzel.
17
MAGYAR
Hiba
Lehetséges megoldás
A fűnyíró rendellenes A leállító rúd elengedésével kapcsolja ki a fűzajt kelt és rázkódik.
nyírót.
Vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátort. Fordítsa a fűnyírót az oldalára, és
ellenőrizze, nem görbült-e el vagy nem sérült-e meg a kés. Ha a kés sérült, cserélje ki
BLACK+DECKER késre. Ha a késház alja sérült, juttassa el a fűnyírót egy BLACK+DECKER
márkaszervizbe.
Ha a késen nincs látható sérülés, de a fűnyíró
mégis rázkódik: A leállító rúd elengedésével
kapcsolja ki a fűnyírót, vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátort, majd a kést. Forgassa
el a kést 180 fokkal, majd helyezze vissza. Ha
a fűnyíró még mindig rázkódik, juttassa el egy
BLACK+DECKER márkaszervizbe.
A fűnyíró nem szedi fel Eltömődött a kidobó nyílás. A leállító rúd elengea lenyírt füvet.
désével kapcsolja ki a fűnyírót. Vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátort. Takarítsa
ki a kidobó nyílásból a lenyírt füvet.
Túl sok füvet nyír le. Állítsa a kerekeket nagyobb magasságra, hogy kisebb legyen a vágás
hossza.
Tele van a doboz. Ürítse gyakrabban a dobozt.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását.
Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek
háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági
hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A BLACK+DECKER lehetőséget biztosít a BLACK+DECKER
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok elérték
élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe
veszi, kérjük, juttassa el készülékét egy megbízott szervizbe,
amelyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi
Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Akkumulátorok
Hasznos élettartamuk végén a környezetvédelemre megfelelően ügyelve selejtezze ki őket:
18
♦
♦
♦
♦
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd válassza le
a szerszámról.
A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók.
Az akkumulátor(oka)t megfelelő csomagolásba helyezze,
hogy a pólusai(k) között ne keletkezhessen rövidzárlat.
Juttassa el őket egyik márkaszervizbe vagy a helyi hulladékhasznosító telepre.
Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait.
Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert ezzel robbanást
vagy személyi sérülést okozhat.
Műszaki adatok
CLM3820
H1
Felvett feszültség
VDC
36
Üresjárati fordulatszám
min -1
3500
Súly
kg
Akkumulátor
16,2
BL2036
Feszültség
VDC
Kapacitás
Ah
36
2
Li-ion
Típus
Töltő
LCS36, 1-es típus
Felvett feszültség
VAC
230
Leadott feszültség
VDC
36
Áramerősség
mA
1300
Töltési idő kb.
h
1,5-2,0
Kéz/kar súlyozott rezgésgyorsulás:
= 2,5 m/s2 , toleranciafaktor (K) = 1,5 m/s2 .
LPA (hangnyomás) 79,5 dB(A)
toleranciafaktor (K) = 3 dB(A)
Lenyírható terület:
♦
♦
♦
Ez a fűnyíró egy 2 Ah-s akkumulátorral akár 300 m2 füves
terület lenyírására alkalmas.
Ez a (300 m2) terület egyetlen egy teljesen feltöltött
2 Ah-s akkumulátorral, száraz időjárási körülmények
mellett, 6-os vágásmagassági beállítással és a fű lassabb
növekedési időszakában nyírható le teljesen.
Nedves körülmények között, kisebb vágásmagassági beállításokkal vagy a fű gyorsabb növekedési időszakában
előfordulhat, hogy a lenyírható terület kisebb lesz, mint
300 m2.
MAGYAR
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÜLTÉRI ZAJRA VONATKOZÓ IRÁNYELV
CLM3820 Fűnyíró
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” cím alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek
és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60335-1:2012 +A11:2014,
EN 60335-2-77:2010
2000/14/EK, Fűnyíró, L ≤ 50 cm, VI-os függelék,
TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlstraße 65,
80339 München, Németország
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0123
Akusztikus teljesítményszint a 2000/14/EK szerint (12-es cikkely,
III. melléklet, L ≤ 50 cm):
LWA (mért hangteljesítmény) 91,6 dB(A), toleranciafaktor (K)
3 dB(A)
LWA (garantált hangteljesítmény) 96 dB(A)
Ezek a termékek megfelelnek a 2004/108/EK irányelvnek
(2016/04/19-ig), a 2014/30/EU irányelvnek (2016/04/20-tól),
valamint a 2011/65/EU irányelvnek is.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalathoz
a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat nevében
adja.
R. Laverick
Műszaki igazgató
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
28/09/2015
zst00306622 - 10-06-2016
19
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising