CLM3820 | Black&Decker CLM3820 CORDLESS MOWER instruction manual

509212 - 39 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL CLM3820
2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
3
4
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
5
POLSKI
Przeznaczenie
Opisywana kosiarka BLACK+DECKER CLM3820 jest przeznaczona do koszenia trawy. Opisywane urządzenie przeznaczone
jest wyłącznie do użytku nieprofesjonalnego.
Zasady bezpiecznej pracy
Ostrzeżenie! W czasie pracy urządzeniami zasilanymi akumulatorowo
należy przestrzegać podstawowych
zasad bezpiecznej pracy oraz poniższych zaleceń, co pozwala zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia
prądem, zranienia lub uszkodzenia
mienia.
Ostrzeżenie! W trakcie eksploatacji
maszyny należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa własnego oraz innych osób
przed rozpoczęciem eksploatacji należy przeczytać poniższą instrukcję
obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby
umożliwić jej wykorzystanie w przyszłości.
♦ Przed przystąpieniem do użytkowania należy uważnie przeczytać
całą instrukcję obsługi.
♦ Przeznaczenie urządzenia opisane jest w niniejszej instrukcji
obsługi. Użycie akcesoriów lub
osprzętu innych niż opisane w instrukcji obsługi oraz wykorzystanie
urządzenia do innych celów, jest
6
niebezpieczne i stwarza ryzyko
zranienia.
♦ Zachować instrukcję do późniejszego użycia.
Użytkowanie urządzenia
W czasie użytkowania urządzenia
należy zachować ostrożność.
♦ Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby
młode lub niedołężne.
♦ Opisywane urządzenie nie jest
zabawką i nie może być w ten
sposób wykorzystywane.
♦ Nie wolno pozwalać na zbliżanie
się dzieci lub zwierząt do miejsca
pracy ani na dotykanie urządzenia
lub przewodu zasilającego.
♦ W przypadku znajdowania się
dzieci w pobliżu obszaru pracy
urządzenia, konieczne jest zapewnienie im uważnej opieki.
♦ Używać wyłącznie w suchym otoczeniu. Nie dopuszczać do zamoczenia urządzenia.
♦ Nie wolno zanurzać urządzenia
w wodzie.
♦ Nie wolno otwierać obudowy korpusu. Wewnątrz nie ma żadnych
elementów, które wymagają konserwacji przez użytkownika.
POLSKI
♦ Nie używać urządzenia w stre- ♦ Nie wolno używać uszkodzonego
lub zepsutego urządzenia.
fach zagrożonych wybuchem, na
przykład w pobliżu palnych cieczy, ♦ Naprawy wszelkich uszkodzonych
lub wadliwych części powinien dogazów lub pyłów.
konywać autoryzowany serwis.
♦ Aby uniknąć uszkodzenia wtyczki
lub przewodu, nigdy nie wolno cią- ♦ Nie wolno demontować ani wymieniać żadnych innych części, niż te,
gnąć za przewód zasilający, aby
które zostały podane w niniejszej
wyjąć wtyczkę z kontaktu.
instrukcji obsługi.
Po użyciu
♦ Nie używane urządzenie należy ♦ Zachować ostrożność podczas
regulacji kosiarki, aby uniknąć ściprzechowywać w suchym, dobrze
śnięcia palców między ruchomymi
wentylowanym miejscu, poza zaostrzami/częściami a nieruchomysięgiem dzieci.
mi częściami maszyny.
♦ Dzieci nie mogą mieć dostępu do
♦ Podczas serwisowania ostrzy paprzechowywanego urządzenia.
miętać, że nawet mimo wyłącze♦ W przypadku przewożenia lub
nia zasilania, ostrza mogą zostać
przechowywania urządzenia
przemieszczone.
w samochodzie, należy umieścić
je w bagażniku lub przymocować Dodatkowe instrukcje bezpietak, aby nie miało możliwości prze- czeństwa dla kosiarek
sunięcia się w czasie gwałtownych ♦ Podczas obsługi kosiarki mocno
manewrów.
trzymać uchwyt obiema rękami.
♦ Jeśli w dowolnej chwili konieczne
Przeglądy i naprawy
jest pochylenie kosiarki, dopilno♦ Przed użyciem sprawdzić, czy
wać, aby obie ręce pozostawały
w urządzeniu nie występują
w pozycji obsługi podczas pochyuszkodzenia lub wadliwe elemenlania kosiarki. Trzymać obie ręce
ty. Sprawdzić, czy części i przew pozycji obsługi do chwili ponowłączniki nie są uszkodzone i czy
nego poprawnego postawienia konie ma innych problemów, które
siarki na ziemi.
mogłyby utrudniać jego pracę.
7
POLSKI
♦ Nigdy nie słuchać muzyki ani radia
przez słuchawki podczas pracy
kosiarką.
♦ Nigdy nie podejmować prób regulacji kół przy pracującym silniku,
lub gdy kluczyk bezpieczeństwa
jest włożony do obudowy przełącznika.
♦ Jeśli dojdzie do utknięcia kosiarki,
zwolnić uchwyt bezpieczeństwa,
aby wyłączyć kosiarkę, poczekać
na zatrzymanie się ostrza, po
czym wyjąć kluczyk bezpieczeństwa przed podjęciem próby odblokowania otworu wylotowego
trawy lub wyjęcia czegokolwiek
spod kosiarki.
♦ Trzymać ręce z daleka od obszaru
cięcia.
♦ Utrzymywać ostrza w stanie naostrzonym. Zawsze nosić rękawice ochronne podczas pracy
z ostrzem kosiarki.
♦ W przypadku korzystania z pojemnika na trawę, sprawdzać go
często pod kątem zużycia i uszkodzeń. Jeśli jest nadmiernie zużyty,
wymienić go na nowy pojemnik dla
własnego bezpieczeństwa.
8
♦ Zachować szczególną ostrożność
podczas cofania kosiarką lub pociągania jej do siebie.
♦ Nie kłaść rąk ani nie stawiać stóp
na kosiarkę ani pod kosiarkę. Trzymać się zawsze z dala od otworu
wylotowego.
♦ Oczyścić obszar, gdzie kosiarka
ma być użyta, z rzeczy, takich
jak kamienie, patyki, przewody,
sznurki, zabawki, kości itp., które
mogłyby zostać wyrzucone przez
ostrze. Obiekty uderzone przez
ostrze mogą spowodować poważne obrażenia ciała. Pozostawać za
uchwytem, gdy silnik pracuje.
♦ Nie obsługiwać kosiarki na boso
lub w sandałach. Zawsze nosić
solidne obuwie, przykrywające
całą stopę.
♦ Nie ciągnąć kosiarki do tyłu, chyba że to absolutnie konieczne.
Zawsze patrzeć w dół i za siebie
przed rozpoczęciem i podczas cofania.
♦ Nigdy nie kierować wyrzucanego
materiału na nikogo. Unikać wyrzucania materiału na ścianę lub
przeszkodę.
Materiał może odbić się rykoszetem w kierunku operatora. Zwolnić
POLSKI
uchwyt bezpieczeństwa, aby wyłączyć kosiarkę i zatrzymać ostrze
na czas przejeżdżania przez powierzchnię pokrytą żwirem.
♦ Nie obsługiwać kosiarki bez założonego całego pojemnika na
trawę, osłony wylotu, tylnej osłony bądź innych urządzeń bezpieczeństwa zamontowanych na
miejscu i sprawnych. Regularnie sprawdzać wszystkie osłony
i urządzenia bezpieczeństwa, aby
zapewnić utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym, tak aby
mogły działać prawidłowo i pełnić
swoją funkcję. Wymienić uszkodzoną osłonę lub inne urządzenie
bezpieczeństwa przed dalszym
użyciem.
♦ Nigdy nie pozostawiać pracującej
kosiarki bez nadzoru. Zawsze wyjmować kluczyk bezpieczeństwa,
jeśli kosiarka ma być pozostawiona bez nadzoru.
♦ Zawsze zwalniać uchwyt bezpieczeństwa w celu zatrzymania
silnika, czekać na całkowite zatrzymanie się ostrza i wyjmować
kluczyk bezpieczeństwa przed
rozpoczęciem czyszczenia kosiarki, odłączeniem pojemnika
♦
♦
♦
♦
na trawę, oczyszczeniem osłony
wylotu, przed pozostawieniem
kosiarki bez nadzoru oraz przed
wykonaniem jakichkolwiek regulacji, napraw lub kontroli.
Obsługiwać kosiarkę jedynie
w świetle dnia lub przy dobrym
sztucznym oświetleniu, tak aby
przedmioty znajdujące się na trasie ostrza były wyraźnie widoczne
z miejsca obsługi kosiarki.
Nie obsługiwać kosiarki pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, a także gdy jest się chorym
lub zmęczonym. Zawsze zachowywać czujność, uważać co się
robi i postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.
Unikać niebezpiecznych miejsc.
Nigdy nie obsługiwać kosiarki
w mokrej trawie ani w deszczu.
Zawsze pewnie stąpać oraz chodzić i nigdy nie biegać.
Jeśli kosiarka zacznie nietypowo
drgać, puścić uchwyt bezpieczeństwa, poczekać na zatrzymanie
się ostrza i wyjąć kluczyk bezpieczeństwa, po czym niezwłocznie
sprawdzić przyczynę. Drgania
zwykle są oznaką problemów;
skorzystać z instrukcji rozwiązy9
POLSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
10
wania problemów, aby uzyskać
poradę w przypadku nietypowych
drgań.
Zawsze nosić odpowiednią ochronę oczu i dróg oddechowych podczas pracy kosiarką.
Korzystanie z akcesoriów lub
osprzętu innych niż zalecane do
użytku z tą kosiarką może być niebezpieczne.
Stosować jedynie akcesoria zatwierdzone przez BLACK+DECKER.
Nigdy nie sięgać za daleko podczas obsługi kosiarki. Zawsze
utrzymywać odpowiednie oparcie
dla stóp i równowagę podczas pracy kosiarką.
Kosić w poprzek zboczy, a nie do
góry i w dół. Zachować szczególną
ostrożność podczas zmiany kierunku na zboczu.
Uważać na dziury, koleiny, nierówności, kamienie lub inne ukryte obiekty. Nierówny teren może
spowodować wypadek w wyniku
poślizgnięcia i potknięcia się.
Wysoka trawa może zakrywać
przeszkody.
Nie kosić mokrej trawy ani zbyt
stromych zboczy. Słabe oparcie
dla stóp może spowodować wypadek w wyniku poślizgnięcia i potknięcia się.
♦ Nie kosić w pobliżu krawędzi uskoków, rowów lub wałów. Może łatwo
dojść do utraty oparcia dla stóp lub
równowagi.
♦ Przed rozpoczęciem przechowywania zawsze poczekać, aż kosiarka ostygnie.
Bezpieczeństwo osób postronnych
♦ Opisywane urządzenie nie jest
przeznaczone do użycia przez
osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, ruchowych lub
umysłowych (także dzieci) lub
o zbyt małej wiedzy i doświadczeniu, jeśli nie zostały one przeszkolone lub nie pozostają pod
opieką osoby odpowiedzialnej za
ich bezpieczeństwo.
♦ Należy pilnować dzieci, aby nie
bawiły się urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia.
W czasie pracy elektronarzędziem
mogą powstać zagrożenia, które nie
zostały uwzględnione w załączonej
instrukcji dotyczącej bezpiecznego
użytkowania. Zagrożenia te mogą
POLSKI
wynikać z niewłaściwego użytkowania, zbyt intensywnej eksploatacji lub
innych przyczyn.
Nawet w przypadku przestrzegania
zasad bezpiecznej pracy i stosowania środków ochronnych, nie jest
możliwe uniknięcie pewnych zagrożeń. Należą do nich:
♦ Obrażenia ciała wynikające z dotknięcia wirujących/ruchomych
elementów.
♦ Obrażenia ciała w czasie wymiany
części, ostrzy lub akcesoriów.
♦ Obrażenia ciała związane ze zbyt
długotrwałym używaniem narzędzia. Pracując przez dłuższy czas,
należy robić regularne przerwy.
♦ Uszkodzenie słuchu.
♦ Zagrożenie dla zdrowia spowodowane wdychaniem pyłu wytwarzanego podczas użytkowania urządzenia (np.: podczas pracy
w drewnie, szczególnie dębowym,
bukowym oraz MDF).
Symbole ostrzegawcze
Na urządzeniu umieszczone są następujące symbole ostrzegawcze:
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem pracy przeczytać
instrukcję obsługi.
Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub
dużej wilgotności.
Uważać na ostre ostrza.
Zawsze wyjmować kluczyk
bezpieczeństwa przed rozpoczęciem czyszczenia kosiarki, odłączeniem pojemnika na
trawę, oczyszczeniem osłony
wylotu, przed pozostawieniem
kosiarki bez nadzoru oraz
przed wykonaniem jakichkolwiek regulacji, napraw lub
kontroli.
Zachować ostrożność
w związku z możliwością
gwałtownego wyrzucenia
przedmiotów przez kosiarkę.
Nie dopuszczać osób postronnych w pobliże obszaru
cięcia.
Używać ochrony oczu.
Ostrza obracają się
jeszcze przez jakiś
czas po wyłączeniu
maszyny.
Natężenie mocy akustycznej zgodne z dyrektywą
2000/14/WE.
11
POLSKI
Dodatkowe wskazówki
dotyczące bezpiecznego
użytkowania akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
♦ Pod żadnym pozorem nie wolno
otwierać akumulatorów.
♦ Nie wolno wystawiać akumulatorów na działanie wody.
♦ Nie wolno wystawiać akumulatorów na działanie gorąca.
♦ Nie wolno przechowywać akumulatorów w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć
40 °C.
♦ Ładować tylko w temperaturze
otoczenia od 10 °C do 40 °C.
♦ Do ładowania używać wyłącznie
fabrycznie dołączonej ładowarki.
Użycie błędnej ładowarki może
spowodować porażenie prądem
lub przegrzanie akumulatora.
♦ Utylizację akumulatorów należy
przeprowadzić zgodnie z instrukcją podaną w rozdziale „Ochrona
środowiska“.
♦ Nie wolno uszkadzać ani odkształcać akumulatorów, robić w nich
otworów i rozbijać, ponieważ może
12
to spowodować zranienie lub pożar.
♦ Nie wolno ładować uszkodzonych
akumulatorów.
♦ W skrajnych warunkach może
dojść do wycieku z akumulatora.
Jeśli na akumulatorze pojawi się
płyn, należy ostrożnie zetrzeć go
ściereczką. Unikać kontaktu ze
skórą.
♦ W przypadku zetknięcia się ze
skórą lub dostania do oczu, należy
postępować zgodnie z poniższymi
wskazówkami.
Ostrzeżenie! Elektrolit może spowodować uszkodzenie ciała lub mienia.
W przypadku zetknięcia się ze skórą
należy natychmiast spłukać wodą.
W przypadku pojawienia się zaczerwienienia, bólu lub podrażnienia należy zgłosić się do lekarza. W przypadku dostania się do oczu, należy
natychmiast przemyć czystą wodą
i zgłosić się do lekarza.
Nie wolno ładować uszkodzonych akumulatorów.
Ładowarki
Opisywana ładowarka jest przeznaczona do pracy z określonym napięciem.
POLSKI
Należy zawsze upewnić się, czy naznajdować się w dobrze wentylopięcie zasilania odpowiada napięciu
wanym miejscu.
podanemu na tabliczce znamionowej.
Ładowarka przeznaczona jest
Ostrzeżenie! Nigdy nie próbować
wyłącznie do użycia wewnątrz
zastępować ładowarki zasilaniem
pomieszczeń zamkniętych.
sieciowym.
Przed użyciem należy prze♦ Ładowarka BLACK+DECKER słuczytać instrukcję obsługi.
ży wyłącznie do ładowania akumulatora w urządzeniu/narzędziu, Ochrona przed porażeniem
z którym została dostarczona. prądem elektrycznym
Ładowarka ma podwójną
Ładowanie innych akumulatorów
izolację, dlatego też przewód
może spowodować ich rozsadzeuziemiający nie jest potrzebnie i być przyczyną zranienia oraz
ny. Należy zawsze upewnić
innych szkód.
się, czy napięcie zasilania od♦ Nie wolno ładować baterii jednopowiada napięciu podanemu
razowego użytku, nieprzeznaczona tabliczce znamionowej. Ninych do wielokrotnego ładowania.
gdy nie próbować zastępować
♦ Ze względów bezpieczeństwa wyładowarki zasilaniem sieciomianę uszkodzonego przewodu
wym.
zasilającego należy powierzyć
producentowi lub autoryzowane- ♦ Ze względów bezpieczeństwa wymu centrum serwisowemu BLACmianę uszkodzonego przewodu
K+DECKER.
zasilającego należy powierzyć
♦ Nie wolno wystawiać ładowarki na
producentowi lub autoryzowanedziałanie wody.
mu centrum serwisowemu BLAC♦ Nie otwierać ładowarki.
K+DECKER.
♦ Nie podłączać mierników do łado- Wyposażenie
Opisywane urządzenie zawiera wszystkie lub niektóre z niżej
warki.
wymienionych elementów.
♦ W czasie ładowania urządzenie/ 1. Kluczyk bezpieczeństwa
Uchwyt bezpieczeństwa
narzędzie/akumulator powinny 2.3. Przycisk
zwolnienia blokady
4.
Uchwyt
13
POLSKI
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Zaczepy podtrzymujące przewód
Górny uchwyt
Szybki zacisk górnego uchwytu
Wskaźnik napełnienia pojemnika na trawę
Pojemnik na trawę
Dolny uchwyt
Szybki zacisk dolnego uchwytu
Tylne drzwiczki sprężynowe
Uchwyt do regulacji wysokości
Pokrywa akumulatora
Przycisk zwalniający pokrywę akumulatora
Rękojeść
zacisków dolnego uchwytu do połowy, zamknąć szybkie
zaciski (rys. G). Jeśli połączenie pomiędzy uchwytem
a szybkimi zaciskami jest za ciasne lub za luźne, wyregulować głębokość wkręcenia szybkich zacisków i zamknąć
je ponownie, aby zęby całkowicie się dopasowały.
Regulacja wysokości uchwytu (rys. H)
♦
♦
♦
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu dopilnować, aby
narzędzie było wyłączone, a kluczyk bezpieczeństwa i akumulator były wyjęte.
Zwolnić szybki zacisk dolnego uchwytu zgodnie z ilustracją.
Podnieść lub opuścić uchwyt w jedno z 3 zaznaczonych
położeń obok szybkich zacisków dolnego uchwytu.
Zamknąć szybkie zaciski dolnego uchwytu (11) i dopilnować, aby zęby uchwytu i korpusu dopasowały się do
siebie. Jeśli połączenie pomiędzy uchwytem a szybkimi
zaciskami jest za ciasne lub za luźne, wyregulować głębokość wkręcenia szybkich zacisków i zamknąć je ponownie,
aby zęby całkowicie się dopasowały.
Montaż pojemnika na trawę (rys. A - C)
Mocowanie przewodu silnika
Pojemnik, dostarczany w 3 częściach, należy zmontować przed
użyciem
♦ Połączyć 2 boczne części pojemnika na trawę (9) ze sobą
(rys. A). Dopilnować, aby wszystkie zaciski i prowadnice
były dobrze dopasowane do siebie.
♦ Nałożyć pokrywę (17) na zmontowany pojemnik na trawę.
Dopilnować, aby prowadnice i zaciski były dopasowane
do siebie.
Uwaga: Zachować szczególną ostrożność podczas dopasowywania zacisków z tyłu pojemnika na trawę.
♦ Nacisnąć na pokrywę, aby zamknąć wszystkie zaciski.
Rozpocząć od przodu i pracować w kierunku do tyłu.
Sprawdzić, czy wszystkie zaciski są dobrze zamontowane.
Przewód silnika należy przymocować za pomocą zaczepu
podtrzymującego przewód.
♦ Przymocować przewód do górnego i dolnego uchwytu,
mocując go w zaczepach podtrzymujących przewód (5)
Montaż dolnego uchwytu (rys. D i E)
♦
♦
♦
Zdemontować szybkie zaciski dolnego uchwytu (11) z korpusu kosiarki.
Umieścić dolny uchwyt (10) po bokach korpusu kosiarki,
dopilnowując, aby trzy nacięcia (18) na dolnym uchwycie
(10) były skierowane do góry.
Wkręcić szybkie zaciski dolnego uchwytu (11) przez dolny
uchwyt w korpus kosiarki. Po wkręceniu szybkich zacisków
dolnego uchwytu do połowy, zamknąć szybkie zaciski
(rys. E) i dopilnować, aby zęby uchwytu i korpusu dopasowały się do siebie. Jeśli połączenie pomiędzy uchwytem
a szybkimi zaciskami jest za ciasne lub za luźne, wyregulować głębokość wkręcenia szybkich zacisków i zamknąć
je ponownie, aby zęby całkowicie się dopasowały.
Montaż górnego uchwytu (rys. F i G)
♦
♦
14
Przymocować górny uchwyt (6) do dolnego uchwytu (10)
przy pomocy szybkich zacisków górnego uchwytu (7)
i nakrętek zaciskowych (19) zgodnie z ilustracją.
Wkręcić szybkie zaciski górnego uchwytu (7) przez dolny
uchwyt w nakrętki zaciskowe (20). Po wkręceniu szybkich
Mocowanie pojemnika na trawę (rys. I i J)
♦
Podnieść przezroczystą klapę wylotu trawy (12) i umieścić
pojemnik na trawę (9) nad zaczepami (20).
Regulacja wysokości kół (rys. K i L)
Opisywana kosiarka jest wyposażona w układ łatwej regulacji
wysokości BLACK+DECKER. Układ pozwala na jednoczesną
regulację wysokości wszystkich czterech kół.
Kosiarka udostępnia sześć wysokości ustawienia ostrza (od
30 mm do 80 mm). Patrz podziałka z boku kosiarki. Wskaźnik
pokazuje wybraną wysokość koszenia.
Tego ustawienia można używać jako punktu odniesienia podczas kolejnego koszenia trawy na taką samą wysokość.
♦ Zwolnić uchwyt bezpieczeństwa (2), aby wyłączyć kosiarkę, poczekać na zatrzymanie się ostrza, a następnie wyjąć
kluczyk bezpieczeństwa (1).
♦ Aby zwiększyć lub zmniejszyć wysokość koszenia, położyć dłoń na oparciu dla dłoni (21) i odciągnąć dźwignię
regulacji wysokości (13) od korpusu kosiarki.
♦ Przestawić dźwignię regulacji wysokości (13) w żądane
położenie, a następnie pchnąć ją z powrotem w stronę
korpusu kosiarki.
Uwaga: Sprawdź, czy kosiarka jest bezpiecznie ustawiona na
jedną z sześciu pozycji.
Demontaż i montaż akumulatora (rys. O)
Przed wyjęciem akumulatora:
♦ Ustawić kosiarkę na poziomej powierzchni.
POLSKI
♦
Zwolnić uchwyt bezpieczeństwa (2), aby wyłączyć kosiarkę, poczekać na zatrzymanie się ostrza, a następnie wyjąć
kluczyk bezpieczeństwa (1).
Aby wyjąć akumulator:
♦ Pociągnąć dźwignię zwalniającą pokrywę akumulatora
(15) w kierunku przedniej części korpusu kosiarki i podnieść pokrywę akumulatora (14).
♦ Podnieść akumulator (22) i wyjąć go z kosiarki.
Aby zamontować akumulator
♦ Pociągnąć dźwignię zwalniającą pokrywę akumulatora
(15) w kierunku przedniej części korpusu kosiarki i podnieść pokrywę akumulatora (14).
♦ Wsunąć akumulator (22) do kosiarki. (akumulator można
zamontować tylko w jeden sposób).
Eksploatacja
Ostrzeżenie! Uwzględniać tempo pracy urządzenia. Nie przeciążać narzędzia.
Ładowanie akumulatora (rys. M)
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem oraz
zawsze wtedy, gdy jego moc spada i jest niewystarczająca do
wykonywania przeciętnych zadań. W trakcie ładowania temperatura akumulatora może wzrastać; jest to normalne zjawisko
i nie wskazuje na wystąpienie jakiegokolwiek problemu.
Ostrzeżenie! Nie wolno ładować akumulatorów przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 40°C. Zalecana
temperatura ładowania to około 24°C.
Uwaga: Ładowarka nie będzie ładować akumulatora, jeśli
temperatura ogniw wynosi poniżej około 0°C lub powyżej
40°C.
Akumulator należy pozostawić w ładowarce, a ładowarka
rozpocznie ładowania automatycznie, gdy temperatura
ogniw
odpowiednio wzrośnie lub spadnie.
♦ W celu naładowania akumulatora (22), włożyć go do ładowarki (23).
Kształt akumulatora umożliwia jego włożenie do ładowarki tylko w prawidłowym położeniu. Nie wkładać na siłę.
Upewnić się, że akumulator jest prawidłowo zamocowany
w ładowarce.
♦ Włączyć ładowarkę do zasilania i włączyć przełącznik
główny.
Kontrolka ładowania (24) będzie błyskać kolorem zielonym
(powoli).
Zakończenie ładowania jest sygnalizowane ciągłym świeceniem kontrolki (24). Dopuszczalne jest pozostawienie w ładowarce naładowanego akumulatora ze świecącą diodą LED. Od
czasu do czasu zielona dioda LED będzie błyskać, co oznacza
doładowywanie akumulatora. Kontrolka (24) będzie świecić
tak długo, jak akumulator będzie podłączony do włączonej
do sieci ładowarki.
♦
Rozładowane akumulatory naładować w przeciągu jednego tygodnia. Przechowywanie rozładowanych akumulatorów przez dłuższy okres znacznie skraca ich żywotność.
Pozostawianie akumulatora w ładowarce
Dopuszczalne jest pozostawienie akumulatora w ładowarce
z włączoną diodą na stałe. Ładowarka będzie utrzymywać
akumulator w stanie pełnego naładowania.
Diagnostyka ładowarki
W przypadku wykrycia przez ładowarkę niskiej sprawności
lub uszkodzenia akumulatora, kontrolka ładowania (24) będzie
błyskać kolorem czerwonym z dużą częstotliwością. W takim
przypadku należy:
♦ Wyjąć i włożyć akumulator (22).
♦ Jeżeli kontrolka nadal błyska czerwonym kolorem z dużą
częstotliwością, zastosuj inny akumulator w celu sprawdzenia poprawności procesu ładowania.
♦ Jeżeli inny egzemplarz akumulatora jest ładowany prawidłowo, uprzednio stosowany akumulator jest uszkodzony
i należy go zwrócić do serwisu w celu jego prawidłowej
utylizacji.
♦ Jeżeli inny egzemplarz akumulatora powoduje te same
objawy, co akumulator stosowany uprzednio, zlecić kontrolę ładowarki w autoryzowanym serwisie.
Uwaga: Stwierdzenie uszkodzenia akumulatora może zająć
około 30 minut. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura
akumulatora spowoduje naprzemienne błyskanie kontrolki
LED z dużą i z małą prędkością.
Wskaźnik stanu naładowania (rys. N)
Akumulator jest wyposażony we wskaźnik stanu naładowania.
Można go używać do wyświetlania aktualnego stanu naładowania akumulatora podczas użytkowania i ładowania.
♦ Nacisnąć przycisk wskaźnika stanu naładowania (25).
Kluczyk bezpieczeństwa (rys. P)
Wyjmować kluczyk bezpieczeństwa:
♦ Zawsze na czas pozostawiania urządzenia bez nadzoru.
♦ Przed usunięciem blokady.
♦ Przed kontrolą, czyszczeniem lub wykonaniem czynności
konserwacyjnych urządzenia.
♦ Po uderzeniu w ciało obce.
♦ Zawsze, jeśli urządzenie zacznie nietypowo drgać.
Włączanie i wyłączanie (rys. P i Q)
Ostrzeżenie! Ostre ruchome ostrze. Nigdy nie podejmować
prób obejścia tego przełącznika i systemu kluczyka bezpieczeństwa, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń ciała.
Włączanie
♦ Włożyć kluczyk bezpieczeństwa (1) w obudowę przełącznika.
15
POLSKI
♦
♦
Wcisnąć przycisk zwalniania blokady (3) na obudowie
przełącznika.
Pociągnąć uchwyt bezpieczeństwa (2) w kierunku uchwytu
(4).
Wyłączanie
♦ Aby wyłączyć kosiarkę, zwolnić uchwyt bezpieczeństwa
(2).
Kiedy uchwyt bezpieczeństwa (2) powróci w położenie wyjściowe, uruchomi automatyczny mechanizm hamujący. Silnik
zostanie zahamowany elektrycznie, a ostrze kosiarki przestanie
się obracać w czasie maksymalnie 3 sekund.
♦
♦
Wskaźnik napełnienia pojemnika na trawę (rys. R).
Kosiarka jest wyposażona w urządzenie pozwalające łatwo
zobaczyć, czy pojemnik na trawę jest napełniony i wymaga
opróżnienia.
♦ Kiedy kosiarka pracuje, a pojemnik na trawę jest pusty,
wskaźnik znajduje się położeniu otwartym (26).
♦ Kiedy kosiarka pracuje, a pojemnik na trawę jest pełen,
wskaźnik znajduje się położeniu zamkniętym (27).
Wskazówki praktyczne
♦
♦
♦
♦
♦
16
Trawniki należy pierwszy raz kosić wiosną, gdy wysokość
trawy wynosi od 63 mm do 76 mm. Skoszenie trawnika
zbyt wcześnie w sezonie ogranicza rozwój układu korzeniowego trawy, który odnawia się każdej wiosny. Nową
trawę należy kosić, gdy ma wysokość około 63 mm.
Nie kosić zbyt dużej części powierzchni źdźbeł trawy
za jednym razem; nigdy więcej niż 1/3 długości źdźbła
podczas każdego koszenia. Zbyt krótkie koszenie powoduje „wstrząs“ wrażliwych źdźbeł trawy, prowadząc
do powstania płytkiego układu korzeniowego, co utrudni
trawie docieranie do wody w glebie.
Kosić trawnik, gdy jest suchy, aby uniknąć zbierania się
mokrej trawy w grudki. Jeśli ma się możliwość wyboru,
najlepiej kosić późnym popołudniem, nie tylko dlatego, że
wtedy trawa jest sucha, ale również dlatego, że wrażliwy,
świeżo skoszony obszar trawy nie będzie narażony na
intensywne działanie promieni słonecznych.
Utrzymywać ostrze kosiarki naostrzone, aby uzyskiwać
ładne i czyste cięcie. Zwiększa to wydajność kosiarki oraz
poprawia wygląd trawnika. Tępe ostrze strzępi i rozbija
końcówki źdźbeł trawy. Utrudnia to zdrowy rozwój trawnika i zwiększa ryzyko wystąpienia chorób murawy. Jeśli
końcówki źdźbeł są rozbite, zmieniają kolor na brązowy,
przez co trawnik wygląda niezdrowo. Tępe ostrze może
również wyciągać młode siewki trawy.
Należy starać się kosić trawnik na stałą wysokość. Chociaż
czasami powinno zmieniać się wysokość koszenia wraz ze
zmianą pór roku, stała wysokość koszenia daje zdrowszy
i ładniejszy trawnik, który zwykle ma mniej chwastów.
Trawnik należy kosić częściej w okresach szybkiego wzrostu trawy.
♦
Częste koszenie zapewnia, że niższa, mniej atrakcyjna
część trawy nie jest widoczna.
Jeśli trawnik wyrósł na nadmierną wysokość, np. podczas
wakacji, należy go skosić na wysokość o jedną lub dwie
pozycje wyżej niż zwykle. Drugi przejazd kosiarką na
zwykle stosowanej wysokości koszenia kilka dni później
pozwoli przywrócić dawny stan trawnika.
Zmiana wysokości koszenia jest prosta, dzięki układowi
łatwej regulacji wysokości kół BLACK+DECKER, który
pozwala na jednoczesną regulację wszystkich czterech
kół.
Wiosną i jesienią lub po przerwie w regularnym koszeniu
trawa będzie dłuższa i grubsza. Jeśli silnik ciągle zwalnia podczas koszenia, należy spróbować ustawić koła
na większą wysokość koszenia. Nadmierne obciążanie
silnika może prowadzić do nierównego koszenia, szybszego rozładowania akumulatora i może przeciążać silnik,
powodując jego zatrzymanie.
Są trzy dobre sposoby poprawy wyglądu trawnika: Należy
często zmieniać kierunek koszenia; kosić poziomo na zboczach; (to również ważne ze względów bezpieczeństwa)
i nie zapominać o ponownym przejeżdżaniu kosiarką po
trasie koszenia przy każdym przejeździe.
Porady dotyczące koszenia
Uwaga Należy zawsze sprawdzać miejsce, gdzie używana ma
być kosiarka, i usuwać z niego wszelkie kamienie, patyki, kości
i inne odpady, które mogłyby zostać wyrzucone w powietrze
przez obracające się ostrze.
♦ Kosić w poprzek zboczy; nigdy nie kosić do góry i w dół
zboczy. Zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku na zboczu.
Nie kosić na zbyt stromych zboczach. Zawsze utrzymywać
dobre podparcie dla stóp.
♦ Zwolnić uchwyt zabezpieczający (2), aby wyłączyć kosiarkę na czas przejazdu przez obszary pokryte żwirem,
ponieważ obracające się ostrze może wyrzucać kamienie.
♦ Ustawić kosiarkę na największą wysokość koszenia
w przypadku koszenia w nierównym terenie lub w wysokich chwastach. Koszenie zbyt dużej ilości trawy za jednym
razem może przeciążyć silnik, co spowoduje zatrzymanie
kosiarki. Patrz instrukcja rozwiązywania problemów.
Jeśli pojemnik na trawę (9) będzie używany w okresie szybkiego wzrostu, trawa może mieć tendencję do gromadzenia się
w otworze wylotowym.
♦ Zwolnić uchwyt bezpieczeństwa (2), aby wyłączyć kosiarkę, a następnie wyjąć kluczyk bezpieczeństwa (1).
♦ Zdjąć pojemnik na trawę (9), po czym strząsnąć trawę
w głąb pojemnika.
♦ Usunąć wszelką trawę lub odpadki, które mogły się nagromadzić wokół otworu wylotowego.
♦ Założyć pojemnik na trawę na miejsce (9).
Jeśli kosiarka zacznie nietypowo drgać:
POLSKI
♦
Niezwłocznie zwolnić uchwyt bezpieczeństwa (2), aby
wyłączyć kosiarkę, a następnie wyjąć kluczyk bezpieczeństwa (1) i akumulator (22).
♦ Zbadać przyczynę drgań. Drgania to ostrzeżenie. Nie
używać kosiarki do czasu przeprowadzania kontroli serwisowej. Skorzystać z instrukcji rozwiązywania problemów
w instrukcji obsługi.
Uwaga Zawsze zwalniać uchwyt bezpieczeństwa w celu wyłączenia kosiarki i wyjmować kluczyk bezpieczeństwa w przypadku pozostawiania kosiarki bez nadzoru nawet na chwilę.
Następujące zalecenia pomogą uzyskać optymalny okres
użytkowania bezprzewodowej kosiarki:
♦ Zwalniać w miejscach, gdzie trawa jest szczególnie długa
lub gruba.
♦ Unikać koszenia, gdy trawa jest mokra.
♦ Kosić trawnik często, szczególnie w okresach szybkiego
wzrostu.
Konserwacja
Opisywane sieciowe/bezprzewodowe urządzenie/narzędzie
BLACK+DECKER zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić
długoletnią pracę przy minimalnej konieczności konserwacji.
Długotrwałe zadowalające działanie urządzenia zależy od
odpowiedniej dbałości o urządzenie i regularnego czyszczenia.
Ładowarka nie wymaga, oprócz okresowego czyszczenia,
żadnej dodatkowej konserwacji.
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do konserwacji elektronarzędzi zasilanych przewodem zasilającym / akumulatorami
należy:
♦ Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z kontaktu.
♦ Lub wyłączyć urządzenie i odłączyć akumulator od urządzenia, jeśli urządzenie jest wyposażone w oddzielny
akumulator.
♦ Lub, jeśli akumulator jest wbudowany, należy go całkowicie
rozładować, a następnie wyłączyć urządzenie.
♦ Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda
zasilającego. Ładowarka nie wymaga, oprócz okresowego
czyszczenia, żadnej dodatkowej konserwacji.
♦ Okresowo czyścić otwory wentylacyjne narzędzia/urządzenia i ładowarki za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej ściereczki.
♦ Regularnie czyścić obudowę silnika wilgotną ściereczką.
Nie używać środków czyszczących ściernych ani zawierających rozpuszczalniki.
♦ Regularnie używać tępego skrobaka w celu usuwania
trawy i zabrudzeń spod osłony.
Demontaż i montaż ostrza (rys. S, T i U)
Ostrzeżenie! Nie dotykać ostrza, dopóki kluczyk bezpieczeństwa nie zostanie wyjęty, a ostrza całkowicie się całkowicie
się zatrzymają.
♦ Zwolnić uchwyt bezpieczeństwa (2), aby wyłączyć kosiarkę, poczekać na zatrzymanie się ostrza, a następnie wyjąć
kluczyk bezpieczeństwa (1).
Uciąć kawałek drewna (o rozmiarach około 50 mm × 100
mm × 600 mm) służący do blokowania obracania się ostrza
podczas odkręcania nakrętki wieńcowej (29).
♦ Postawić kosiarkę na boku.
Ostrzeżenie! Nosić rękawicę i odpowiednią ochronę oczu.
Uważać na ostre krawędzie ostrza.
♦ Włożyć kawałek drewna na miejsce (28) i odkręcić nakrętkę wieńcową (29) kluczem 13 mm (rys. S).
♦ Zdjąć podkładkę (30), ostrze (31), prostokątną prowadnicę ostrza (32) oraz wentylator (33) (rys. T). Sprawdzić
prowadnicę ostrza (32) oraz wentylator (33) pod kątem
uszkodzeń i wymienić je w razie potrzeby.
Podczas montowania ostrza, dopilnować aby strona ostrza
tnąca trawę (oznaczona strzałkami na obu końcach) była
skierowana do podłoża po przestawieniu kosiarki z powrotem
w normalne położenie.
♦ Zamontować wentylator (33). Pamiętać, aby ustawić płytki
wentylatora (34) tak, aby były skierowane do kosiarki.
♦ Zamontować prowadnicę ostrza (32). Pamiętać, aby ustawić kołki w kształcie litery D (35) tak, aby były skierowane
od kosiarki na zewnątrz.
♦ Pamiętać, aby dopasować płaskie elementy na wentylatorze (33) i na prowadnicy ostrza (32) do płaskich elementów
na wale.
♦ Założyć ostrze (31) na prowadnicę ostrza (32), kierując
strzałki na zewnątrz.
♦ Włożyć kawałek drewna (28), aby uniemożliwić obracanie
się ostrza (31) (rys. U).
♦ Założyć podkładkę (30) i nakrętkę wieńcową (29), a następnie dokręcić kluczem 13 mm.
♦
Ostrzenie ostrza (rys. V)
Ostrza należy utrzymywać w stanie naostrzonym, aby uzyskać
najlepszą wydajność. Tępe ostrze nie kosi trawy czysto ani nie
rozdrabnia jej poprawnie na mulcz.
Ostrzeżenie! Zawsze pamiętać, aby wyjmować kluczyk bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie! Nosić odpowiednią ochronę oczu podczas demontażu, ostrzenia i montażu ostrza.
Ostrzenie ostrza dwa razy podczas sezonu koszenia zwykle
wystarcza w normalnych warunkach. Piasek powoduje szybkie
tępienie ostrza. Jeśli trawnik rośnie na piaszczystej glebie,
konieczne może być częstsze ostrzenie ostrza.
♦ Niezwłocznie wymieniać zgięte lub uszkodzone ostrza.
Podczas ostrzenia ostrza:
♦ Dopilnować, aby ostrze było wyważone.
♦ Ostrzyć ostrze pod oryginalnym kątem cięcia.
♦ Ostrzyć krawędzie tnące na obu końcach ostrza, usuwając
równą ilość materiału z obu końców.
Aby naostrzyć ostrze w imadle (rys. V)
♦ Zwolnić uchwyt bezpieczeństwa (2), aby wyłączyć kosiarkę, a następnie poczekać na zatrzymanie się ostrza.
17
POLSKI
♦
Wyjąć kluczyk bezpieczeństwa (1) i akumulator (22), a następnie postawić kosiarkę na boku.
♦ Zdemontować ostrze (31) z kosiarki; patrz instrukcja demontażu i montażu ostrza.
Ostrzeżenie! Nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu oraz
uważać na ostre krawędzie ostrza.
♦ Włożyć ostrze (31) w imadło.
♦ Ostrożnie spiłować krawędzie tnące ostrza drobnoziarnistym pilnikiem lub osełką do ostrzenia, zachowując
oryginalny kształt krawędzi tnącej.
♦ Sprawdzić wyważenie ostrza; patrz instrukcje wyważenia
ostrza.
♦ Zamontować ostrze (31) w kosiarce; patrz instrukcja demontażu i montażu ostrza.
Wyważenie ostrza (rys. W)
♦
Sprawdzić wyważenie ostrza, umieszczając centralny
otwór ostrza na gwoździu lub wkrętaku z okrągłym trzonkiem, zamontowanym poziomo w imadle. Jeśli jeden
z końców ostrza obniży się, należy go piłować tak długo,
dopóki ostrze nie ustawi się poziomo.
Smarowanie
Smarowanie nie jest wymagane. Nie smarować kół. Koła są
wyposażone w łożyska z tworzyw sztucznych niewymagające
smarowania.
Czyszczenie
♦
♦
♦
♦
♦
Zwolnić uchwyt bezpieczeństwa (2), aby wyłączyć kosiarkę, a następnie poczekać na zatrzymanie się ostrza.
Wyjąć kluczyk bezpieczeństwa (1).
Kosiarkę czyścić jedynie przy użyciu łagodnego mydła
i mokrej ściereczki.
Użyć tępego narzędzia do usunięcia resztek trawy, jakie
mogły nagromadzić się pod spodem kosiarki.
Po kilkakrotnym użyciu kosiarki sprawdzić dokręcenie
wszystkich odkrytych elementów mocujących.
Zapobieganie korozji
Nawozy i inne ogrodnicze środki chemiczne zawierają substancje, które znacznie przyspieszają korozję metali. Po koszeniu
w miejscach, gdzie użyte zostały nawozy lub inne środki chemiczne, należy niezwłocznie oczyścić kosiarkę w następujący
sposób:
♦ Zwolnić uchwyt bezpieczeństwa (2), aby wyłączyć kosiarkę, a następnie poczekać na zatrzymanie się ostrza.
♦ Wyjąć kluczyk bezpieczeństwa (1).
♦ Wytrzeć wszystkie odsłonięte części wilgotną ściereczką.
Transport i przechowywanie
Ostrzeżenie! Obracające się ostrze może powodować poważne obrażenia ciała.
Zwolnić uchwyt bezpieczeństwa w celu wyłączenia kosiarki
i wyjąć kluczyk bezpieczeństwa przed rozpoczęciem podnosze-
18
nia, transportu lub przechowywania kosiarki. Przechowywać
w suchym miejscu.
Uwaga: Kosiarkę podnosi się łatwiej po uprzednim wyjęciu
akumulatora. Nie stosować zatrzasku jako punktu podnoszenia
kosiarki.
Przechowywanie
W ciepłym klimacie w celu uzyskania optymalnej wydajności
należy utrzymywać stały poziom naładowania akumulatora.
Akumulator można przechowywać z odłączoną ładowarką pod
warunkiem spełnienia następujących warunków.
♦ Akumulator jest całkowicie naładowany przed rozpoczęciem przechowywania.
♦ Średnia temperatura miejsca przechowywania wynosi
poniżej 10°C (50°F).
Rozwiązywanie problemów
Jeśli urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy, prosimy o zastosowanie się do poniższych instrukcji. Jeśli to nie rozwiąże
problemu, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem serwisowym BLACK+DECKER.
Ostrzeżenie! Przed przejściem dalej zwolnić uchwyt bezpieczeństwa, aby wyłączyć kosiarkę, poczekać na zatrzymanie się
ostrza, a następnie wyjąć kluczyk bezpieczeństwa.
Problem
Propozycja rozwiązania
Maszyna nie działa
Sprawdzić, czy kluczyk bezpieczeństwa jest
włożony do końca i czy przycisk zwalniania
blokady jest całkowicie wciśnięty przed przesunięciem uchwytu bezpieczeństwa.
Zwolnić uchwyt bezpieczeństwa, aby wyłączyć kosiarkę. Wyjąć kluczyk bezpieczeństwa
i akumulator, przewrócić kosiarkę dołem do
góry i sprawdzić, czy ostrze może obracać się
swobodnie.
Sprawdzić, czy komora akumulatora jest wolna
od zanieczyszczeń, a akumulator jest zamontowany poprawnie.
Czy akumulator został całkowicie naładowany?
Nacisnąć przycisk wskaźnika stanu naładowania. Naładować akumulator w razie potrzeby.
Silnik zatrzymuje się pod- Zwolnić uchwyt bezpieczeństwa, aby wyłączas koszenia.
czyć kosiarkę. Wyjąć kluczyk bezpieczeństwa
i akumulator, przewrócić kosiarkę dołem do
góry i sprawdzić, czy ostrze może obracać się
swobodnie.
Zwiększyć wysokość ustawienia kół do najwyższego położenia i włączyć kosiarkę.
Sprawdzić, czy komora akumulatora jest wolna
od zanieczyszczeń, a akumulator jest zamontowany poprawnie.
Czy akumulator został całkowicie naładowany?
Nacisnąć przycisk wskaźnika stanu naładowania. Naładować akumulator w razie potrzeby.
Unikać przeciążania kosiarki. Zmniejszyć prędkość lub zwiększyć wysokość koszenia.
POLSKI
Problem
Propozycja rozwiązania
Maszyna pozostawia po- Czy akumulator został całkowicie naładowany?
szarpane końcówki lub Nacisnąć przycisk wskaźnika stanu naładowasilnik pracuje z trudem
nia. Naładować akumulator w razie potrzeby.
Zwolnić uchwyt bezpieczeństwa, aby wyłączyć
kosiarkę.
Wyjąć kluczyk bezpieczeństwa i akumulator.
Przewrócić kosiarkę dołem do góry i sprawdzić: Ostrość ostrza - Utrzymywać ostrze
naostrzone.
Czy spód i otwór wylotowy nie są zatkane.
Wysokość kół może być ustawiona za nisko
dla danego stanu trawy. Zwiększyć wysokość
koszenia.
Kosiarkę pcha się z nad- Zwiększyć wysokość koszenia w celu zmniejmiernym wysiłkiem.
szenia oporu powodowanego przez tarcie
spodem kosiarki o trawę. Sprawdzić, czy
wszystkie koła obracają się swobodnie.
Kosiarka pracuje nietypo- Zwolnić uchwyt bezpieczeństwa, aby wyłączyć
wo głośno i drga.
kosiarkę.
Wyjąć kluczyk bezpieczeństwa i akumulator.
Przewrócić kosiarkę na bok i sprawdzić, czy
ostrze nie jest wygięte lub uszkodzone. Jeśli
ostrze jest uszkodzone, wymienić je na ostrze
zamienne BLACK+DECKER. Jeśli spód kosiarki jest uszkodzony, przekazać kosiarkę
do autoryzowanego centrum serwisowego
BLACK+DECKER.
Jeśli nie ma żadnych widocznych uszkodzeń
ostrza, a kosiarka nadal drga: Zwolnić ostrze
kosiarki, aby wyłączyć kosiarkę, wyjąć kluczyk
bezpieczeństwa i akumulator, a następnie zdemontować ostrze. Obrócić ostrze o 180 stopni
i założyć je na miejsce. Jeśli kosiarka nadal
drga, przekazać kosiarkę do autoryzowanego
centrum serwisowego BLACK+DECKER.
Kosiarka nie zbiera ścię- Wylot jest zatkany. Zwolnić uchwyt bezpieczeńtych kawałków trawy.
stwa, aby wyłączyć kosiarkę. Wyjąć kluczyk
bezpieczeństwa i akumulator. Oczyścić wylot
z kawałków ściętej trawy.
wienie ich w punktach zbiórki na miejskich wysypiskach śmieci
lub u sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu.
BLACK+DECKER zapewnia możliwość zbiórki i recyklingu
swoich produktów po zakończeniu okresu eksploatacji. Aby
skorzystać z tej możliwości, prosimy przekazać produkt do
jednego z autoryzowanych przedstawicieli serwisowych, który
odbierze je od Państwa w naszym imieniu.
Adres najbliższego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego otrzymają Państwo kontaktując się z miejscowym
biurem BLACK+DECKER, którego adres podany jest w niniejszej instrukcji obsługi. Lista autoryzowanych przedstawicieli
serwisowych oraz informacje na temat naszego serwisu posprzedażnego dostępne są również na stronie internetowej:
www.2helpU.com
Akumulatory
♦
♦
♦
♦
Po zakończeniu okresu eksploatacji należy je zutylizować w sposób bezpieczny dla środowiska
naturalnego:
Całkowicie rozładować akumulator, a następnie zdemontować go z narzędzia.
Akumulatory typu NiCd, NiMH oraz Li-Ion nadają się do
recyklingu. Należy umieścić je w opakowaniu zabezpieczającym przed zwarciem biegunów. Zanieść je do autoryzowanego serwisu lub miejscowego punktu recyklingu.
Nie wolno dopuszczać do zwarcia biegunów akumulatora.
Nie wolno wrzucać zużytych akumulatorów do ognia,
ponieważ grozi to zranieniem lub wybuchem.
Dane techniczne
CLM3820
H1
Koszona jest nadmierna ilość trawy naraz.
Zwiększyć wysokość kół, aby zmniejszyć długość ścinanych fragmentów.
Napięcie zasilania
VDC
Obroty bez obciążenia
min -1
3500
Torba jest pełna. Opróżniać torbę częściej.
Ciężar
kg
16,2
Akumulator
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Opisywanego produktu nie wolno utylizować razem ze zwykłymi
odpadami z gospodarstw domowych.
Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana posiadanego narzędzia BLACK+DECKER lub nie będzie się go więcej używać, nie
należy wyrzucać go razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Przekaż produkt do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
Selektywna zbiórka zużytych produktów i opakowań pozwala na powtórne wykorzystanie użytych
materiałów.
Powtórne użycie materiałów pomaga chronić
środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem
i zmniejsza zapotrzebowanie na surowce.
Lokalne prawodawstwo może zapewniać możliwość selektywnej zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych poprzez pozosta-
36
BL2036
Napięcie
VDC
Pojemność
Ah
36
2
Litowo-jonowy
Typ
Ładowarka
LCS36 typ. 1
Napięcie zasilania
VAC
230
Napięcie wyjściowe
VDC
36
Natężenie
mA
1300
Przybliżony czas ładowania
h
1,5-2,0
Wartość drgań ręka/ramię:
= < 2,5 m/s2, niepewność (K) = 1,5 m/s2.
LPA (ciśnienie akustyczne) 79,5 dB(A)
niepewność (K) = 3 dB(A)
19
POLSKI
Obszar cięcia:
♦
♦
♦
Ta kosiarka może skosić 300 m2 na każde naładowanie
akumulatora 2 Ah.
Ten obszar (300 m2) uzyskuje się przy wykorzystaniu jednego całkowitego naładowania akumulatora o pojemności
2 Ah w suchych warunkach z dźwignią regulacji wysokości
ustawioną w położeniu 6 przy koszeniu rzadkiej trawy.
W wilgotnych warunkach, przy ustawieniu mniejszej wysokości lub przy koszeniu gęstej trawy, uzyskany obszar
cięcia może być mniejszy niż 300 m2.
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA DOTYCZĄCA HAŁASU NA ZEWNĄTRZ
CLM3820 Kosiarka do trawy
Firma Black & Decker oświadcza, że produkty opisane pod
„dane techniczne” są zgodne z następującymi przepisami:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012 +A11:2014,
EN 60335-2-77:2010
2000/14/EC, kosiarka do trawy , L ≤ 50cm, załącznik VIII
TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlstraße 65,
80339 München, Niemcy
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0123
Poziom mocy akustycznej zgodnie z 2000/14/WE (artykuł 12,
załącznik III, L ≤ 50 cm):
LWA (zmierzona moc akustyczna) 91,6 dB(A), niepewność =
3 dB(A)
LWA (nominalny poziom mocy akustycznej) 96 dB(A)
Te produkty są również zgodne z wymogami dyrektywy 2004/108/WE (do 19/04/2016 r.), 2014/30/UE
(od 20/04/2016 r.) oraz 2011/65/UE.
Aby otrzymać więcej informacji, należy skontaktować się z firmą
Black & Decker pod adresem podanym poniżej lub na końcu
instrukcji.
Osoba niżej podpisana odpowiada za zestawienie informacji
technicznych i złożenie deklaracji zgodności w imieniu firmy
Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
28.09.2015
zst00306623 - 10-06-2016
20
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising