DWE4884 | DeWalt DWE4884 DIE GRINDER instruction manual

DWE4884
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)10
English (original instructions)18
Español (traducido de las instrucciones originales)25
Français (traduction de la notice d’instructions originale)33
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)41
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)48
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)56
Português (traduzido das instruções originais)63
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)71
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)78
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)85
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)92
Copyright DeWALT
B
Fig. A
3
1
2
24
Fig. B
5
4
Fig. C
1
Fig. D
3
2
10 mm max.
10 mm max.
10 mm max.
10 mm max.
Dansk
SLIBEMASKINE
DWE4884
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Type
Effektindgang
Tomgangshastighed
Maks. hjuldiameter
Spindel
Spændtang størrelse
Vægt
VAC
DWE4884
230
1
W
min-1
mm
mm
kg
450
25000
38
M15
6
1,6
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745:
dB(A)
80
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
91
LWA(lydtryksniveau)
K(usikkerhed for det angivne lydniveau)
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
dB(A)
3
m/s2
m/s2
4,4
1,9
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Slibemaskine
DWE4884
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
26.03.2018
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
3
Dansk
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL
SENERE BRUG
b )
c )
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
d )
e )
f )
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
4
g )
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
Dansk
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
YDERLIGERE SPECIFIKKE SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsinstruktioner til al brug
a ) Denne værktøjsmaskine er beregnet til at fungere
som en slibemaskine. Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
b ) Det anbefales ikke at udføre funktioner som
slibning, stålbørstning, polering og afskæringer
med dette elværktøj. Anden brug end den,
elværktøjet er fremstillet til, kan udgøre en fare og
forårsage personskade.
c ) Anvend ikke tilbehør, der ikke er specielt designet
til værktøjet og anbefalet af producenten. Blot fordi
tilbehøret kan påsættes værktøjet, garanterer det ikke
sikker betjening.
d ) Tilbehørets nominelle hastighed skal mindst svare
til den maksimale hastighed, der er markeret på
elværktøjet. Tilbehør, der kører hurtigere end dets
nominelle hastighed, kan gå itu og flyve væk.
e ) Tilbehørets udvendige diameter og tykkelse skal
være inden for elværktøjets kapacitetsvurdering.
Tilbehør af ukorrekt størrelse kan ikke opbevares eller
kontrolleres korrekt.
f ) Dornstørrelsen på hjul, flanger, støttepuder eller
andet tilbehør skal passe i værktøjets spindel.
Tilbehør med spændehuller, der ikke passer elværktøjets
monterede hardware, vil køre ud af balance, vibrere for
meget og kan forårsage mangel på kontrol.
g ) Dorn monterede hjul, slibning trommer, fræsere eller
andet tilbehør skal helt ind i spændepatronen eller
borepatronen. Hvis dornen ikke holdes korrekt og/eller
hjulets overhæng er for langt, kan det monterede hjul gå
løs og blive skubbet ud ved høj hastighed.
h ) Anvend ikke beskadiget tilbehør. Før brug af tilbehør
undersøges f.eks. slibehjul for skår og revner,
støttepuder for revner eller slid og stålbørste for løse
eller revnede tråde. Hvis elværktøjet eller tilbehøret
tabes, bør det undersøges for skade, eller der bør
monteres ubeskadiget tilbehør. Efter undersøgelse
og montering af tilbehør placeres du og tilskuere
væk fra tilbehørets rotationsplan, og elværktøjet
køres ved maksimal tomgangshastighed i et
minut. Beskadiget tilbehør vil normalt gå i stykker under
denne testkørsel.
i ) Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Afhængig
af brugen bør du anvende ansigtsskærm eller
sikkerhedsbriller. Hvis det er nødvendigt, skal du
anvende støvmaske, hørebeskyttelse, handsker
og et arbejdsforklæde, der kan modstå småt
slibemateriale eller arbejdsemnefragmenter.
Øjenbeskyttelsen skal kunne stoppe flyvende
fremmedlegmer, der opstår som følge af de forskellige
betjeninger. Støvmasken eller åndedratsværnet skal
kunne filtrere partikler, der frembringes som følge af din
betjening. Forlænget eksponering for høj, intens støj kan
forårsage høreskader.
j ) Sørg for, at tilskuere står i en sikker afstand
fra arbejdsområdet. Folk, der befinder sig
i arbejdsområdet, skal anvende personligt
beskyttelsesudstyr. Fragmenter af arbejdsemnet eller
ødelagt tilbehør kan flyve afsted og forårsage skade uden
for det umiddelbare arbejdsområde.
k ) Hold fast i elværktøjet ved hjælp af de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner, hvor
skæreværktøjet kan berøre skjulte ledninger eller
sit eget kabel. Kommer skæreværktøjet i kontakt med
en strømførende ledning, kan blotlagte metaldele på
el-værktøjet gøres strømførende og give stød til brugeren.
l ) Hold altid godt fast ved værktøjet med
din(e) hånd(hænder) under opstart. Motorens
reaktionsmoment kan få værktøjet til at vride sig, når det
accelererer til fuld hastighed.
m ) Brug klemmer til at understøtte arbejdsemnet, når
det er praktisk. Hold aldrig et lille arbejdsemne i den
ene hånd og værktøjet i den anden, når det er i brug.
Fastspænding af et lille arbejdsemne giver dig mulighed
for at bruge dine hænder til at styre værktøjet. Runde
materialer som f.eks. dyvelstænger, rør eller slanger har en
tendens til at rulle, mens der skæres, og det kan få boret til
at binde eller springe imod dig.
n ) Placer ledningen væk fra det roterende tilbehør.
Hvis du mister kontrollen, kan ledningen blive skåret eller
fastklemt, og din hånd eller arm kan trækkes ind i det
roterende tilbehør.
o ) Læg aldrig værktøjet fra dig, før tilbehøret er helt
stoppet. Det roterende tilbehør kan gribe fast i overfladen,
og du kan miste kontrollen over elværktøjet.
p ) Efter udskiftning af bor eller foretagne justeringer,
kontrollér at spændemøtrikken, borepatronen eller
5
Dansk
q )
r )
s )
t )
andre justeringsanordninger er spændt korrekt. Løse
justeringsanordninger kan uventet skifte og medføre tab
af kontrol, løse rotationskomponenter vil blive kastet med
voldsom kraft.
Start ikke elværktøjet, mens du bærer det på dig.
Utilsigtet kontakt med det roterende tilbehør kan hænge
fast i dit tøj og efterfølgende ind i huden.
Rengør værktøjets lufthuller med jævne mellemrum.
Motorens ventilator vil trække støv ind i kabinettet, og
for megen akkumulering af metalstykker kan udgøre en
elektrisk fare.
Betjen ikke elværktøjet nær brændbare materialer.
Gnister kan antænde disse materialer.
Anvend ikke tilbehør, der kræver kølevæske. Brug
af vand eller anden kølevæske kan resultere i livsfarligt
elektrisk stød.
til kravle ud af arbejdet og trække værktøjet i retning af
denne indføring.
e ) Når du bruger roterende filer, afskæringshjul,
højhastighedsfræsere eller hårdmetalfræsere sørg
altid for, at arbejdet er forsvarligt fastspændt. Disse
hjul vil gribe fast, hvis de bliver skråtstillede i rillen
og kan give tilbageslag. Når et afskæringshjul griber
fast, vil hjulet normalt knække. Når en roterende
fil, højhastighedsfræsere eller hårdtmetalfræsere griber
fast, kan den springe fra rillen, og du kan tabe kontrollen
over værktøjet.
Sikkerhedsadvarsler, der er specifikke for
slibemaskiner
a ) Brug kun hjultyper, der er anbefalet til dit elværktøj
og den specifikke beskyttelsesskærm, der er
fremstillet til det valgte hjul. Hjul, der ikke er fremstillet
til værktøjet, kan ikke afskærmes korrekt og er usikre.
b ) For gevindskårne slibekegler og stik brug kun
ubeskadigede hjuldorne med en ikke løsnet
ansatsflange med den korrekte størrelse og længde.
Korrekte dorne vil nedsætte muligheden for brud.
c ) Anbring aldrig din hånd på linje med eller bagved et
roterende hjul. Når hjulet bevæger sig væk fra din hånd,
kan det mulige tilbageslag drive hjulet og elværktøjet
direkte mod dig.
d ) Støttepaneler eller andet arbejdsemne af
overdreven størrelse for at minimere risikoen
for hjulfastklemmelse og tilbageslag. Store
arbejdsemner har en tendens til at synke under
deres egenvægt. Arbejdsemnet skal understøttes på
begge sider af hjulet, både i nærheden af skærelinjen og
ved arbejdsemnets kant.
YDERLIGERE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL
AL BRUG
Årsager til og undgåelse af tilbageslag
Tilbageslag er en pludselig reaktion på et fastklemt eller blokeret
slibehjul, støttepude, børste eller andet tilbehør. Fastklemmelse
eller blokering forårsager hurtig blokering af det roterende tilbehør,
der gør, at det ukontrollerede elværktøj kører i modsat retning af
tilbehørets rotation på det sted, det er fastkørt.
F.eks. hvis et slibehjul er fastklemt eller blokeret af arbejdsemnet,
kan kanten af hjulet, der er på vej ind i det spidse punkt, grave
sig ind i overfladen på materialet og forårsage, at hjulet
arbejder sig ud eller falder ud. Hjulet kan enten gå imod eller
væk fra operatøren, afhængigt af hjulets bevægelsesretning ved
fastklemmelsespunktet. Slibehjul kan også gå i stykker under
disse forhold.
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller ved misbrug
af værktøjet. Det kan undgås ved at følge nedenstående
forholdsregler:
a ) Hold godt fast på værktøjet og placer kroppen og
armen således, at du kan modstå styrken fra et
tilbageslag. Anvend altid ekstrahåndtaget, hvis det
medfølger, for maksimal kontrol over tilbageslag
eller momentreaktion under opstart. Operatøren kan
kontrollere momentreaktionen eller tilbageslagets styrke,
hvis der tages korrekte forholdsregler.
b ) Vær særlig forsigtig, når du arbejder med hjørner,
skarpe kanter osv. Undgå at bumpe eller blokere
tilbehøret. Hjørner, skarpe kanter eller bump har en
tendens til at blokere det roterende tilbehør og kan
forårsage mangel på kontrol eller tilbageslag.
c ) Påsæt ikke en savkædes snitteblad eller en savklinge
med tænder. Sådanne klinger forårsager ofte tilbageslag
og mangel på kontrol.
d ) Før altid boret ind i materialet i den samme retning
som skærelinjen forlader materialet (hvilket er den
samme retning, som spånerne kastes). Indføring af
værktøjet i den forkerte retning kan få borets skærelinje
6
Ekstra sikkerhedsinformationer
•
For tilbehør monteret med flanger skal dornhullet på tilbehøret
passe til flangens placeringsdiameter. Tilbehør, der ikke
matcher med el-værktøjets monterede hardware, vil køre ud af
balance, vibrere for meget og kan medføre tab af kontrol.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter: • Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dansk
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en
godkendt 3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs
effektforbrug (se Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er
1,5 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1slibemaskine
2skruenøgle
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 24 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A, B)
1
2
3
4
5
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
Skydekontakt
Spindel
Spændetangsmøtrik
Lille skruenøgle (13 mm)
Stor skruenøgle (17 mm)
Tilsigtet Brug
Din slibemaskine er fremstillet til professionelle
slibningsopgaver. Værktøjet kan bruges sammen med det
komplette sortiment af kommercielle slibeværktøjer med en
maksimal diameter på 38 mm og en godkendt hastighed
25000/min.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Disse slibemaskiner er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Kontakter
ADVARSEL: Før tilslutning af værktøjet til en
strømforsyning, kontrollér at skalakontakten står
i off position ved at trykke på den bagerste del af
kontakten og slippe den. Kontrollér at skalakontakten
står i off position som beskrevet ovenfor efter enhver
afbrydelse af strømforsyningen til værktøjet som fx en
fejlstrømsafbryder, tilbagevisning af en kredsløbsafbryder,
fejlagtig udtrækning af stikket eller strømsvigt. Hvis
skalakontakten er slået til, når strømmen tilsluttes, vil
værktøjet starte uventet.
ADVARSEL: Tag godt fat i værktøjet med begge hænder
for at bevare kontrollen over værktøjet ved opstart og
under brug, og indtil hjulet eller tilbehøret stopper med
at rotere. Sørg for, at hjulet står helt stille, før du lægger
værktøjet fra dig.
ADVARSEL: For at reducere uforventet værktøjsbevægelse
bør du ikke tænde og slukke for værktøjet under
belastningsforhold. Lad sliberen køre op til fuld hastighed,
før den rører arbejdsoverfladen. Løft værktøjet fra
overfladen, før du slukker for værktøjet.
Skalakontakt (Fig. A)
Du starter værktøjet ved at skubbe ON/OFF skalakontakten 1 imod forsiden på værktøjet. Du slukker for værktøjet ved at
udløse ON/OFF skalakontakten.
For fortsat drift skub kontakten imod forsiden på værktøjet og
tryk den forreste del af kontakten indad. Du stopper værktøjet,
når du arbejder i forsat funktion ved at trykke på den bagerste
del af skalakontakten og slippe den.
BETJENING
Brugsvejledning (Fig. C)
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
7
Dansk
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL:
• Sørg for, at alle materialer, der skal slibes eller skæres,
sidder godt fast.
• Brug klemmer eller en skruestik til at holde og
understøtte arbejdsemnet på et stabilt underlag. Det
er vigtigt at klemme og understøtte arbejdsemnet
godt for at forebygge, at arbejdsemnet bevæger sig, så
du mister kontrollen over det. Det er vigtigt at klemme
og understøtte arbejdsemnet godt for at forebygge,
at arbejdsemnet bevæger sig, så du mister kontrollen
over det.
• Fastgør arbejdsemnet. Et arbejdsemne, der er fastgjort
med fastgøringsanordninger eller i en skruestik holdes
mere sikkert end med hånden.
• Støttepaneler eller andet arbejdsemne af overdreven
størrelse for at minimere risikoen for hjulfastklemmelse
og tilbageslag. Store arbejdsemner har en tendens til
at synke under deres egenvægt. Arbejdsemnet skal
afstøttes på begge sider af hjulet, både i nærheden af
skærelinjen og ved arbejdsemnets kant.
• Bær altid almindelige arbejdshandsker, når du
arbejder med dette værktøj.
• Gearkassen bliver meget varm under brug.
• Benyt kun et let tryk på værktøjet. Anvend ikke sidepres
på skiven.
• Undgå overstyring. Bliver værktøjet varmt, skal du lade
det køre i tomgang nogle få minutter.
• De bedste slibningsresultater opnås, når maskinen
indstilles til en vinkel på 90°. Flyt maskinen frem og
tilbage med et moderat tryk. På denne måde bliver
arbejdsemnet ikke for varmt, bliver ikke misfarvet, og
der dannes ingen riller.
ADVARSEL: Tag godt fat i værktøjet med begge hænder
for at bevare kontrollen over værktøjet ved opstart og
under brug, og indtil hjulet eller tilbehøret stopper med
at rotere. Sørg for, at hjulet står helt stille, før du lægger
værktøjet fra dig.
Sæt arbejdet i en skruestik eller klem det fast. Brug en
ansigtsmaske over næse og mund, hvis arbejdet rejser støv.
Behandl hjulet med respekt. Pres ikke hjulet ind i arbejdet
eller anvend unødvendigt tryk. Slib kun på forsiden af hjulet,
undtagen du har et særligt hjul specielt egnet til at tillade
slibning på siden af hjulet.
Korrekt håndposition (Fig. C)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
8
Korrekt håndstilling kræver en hånd på kroppen, og den anden
hånd på halsen af slibemaskinen, som vist i Figur C.
Montér skærehjul (Fig. A, B, D)
ADVARSEL: Tilbehørets nominelle hastighed skal mindst
svare til den maksimale hastighed, der er markeret
på elværktøjet. Tilbehør, der kører hurtigere end dets
nominelle hastighed, kan gå itu og flyve væk.
ADVARSEL: Tilbehør skal være inden for den
kapacitetsydelse, der er markeret på værktøjet. Tilbehør af
ukorrekt størrelse kan ikke styres korrekt.
ADVARSEL: Brug aldrig tilbehør med en dornlængder, der
overstiger 40 mm. Sørg for, at den blotlagte dornlængde
ikke er længere end 10 mm efter indsættelse af tilbehør
i spændetangen.
ADVARSEL: Spænd aldrig spændetangsmøtrikken uden et
stykke tilbehør i spændetangen.
1. Hold spindlen 2 ved hjælp af den leverede 13 mm
skruenøgle 4 .
2. Løsn spændetangsmøtrikken 3 med 17 mm skruenøglen 5 ved at dreje den imod uret.
3. Indsæt skaftet på tilbehøret (minimum 20 mm)
i spændetangen.
4. Spænd spændetangen 3 godt fast ved hjælp af den
leverede skruenøgle.
BEMÆRK: Den del af skaftets udhæng, der stikker ud forbi
spændemøtrikken 3 , må ikke overstige 10 mm Se Figur D.
Du fjerner tilbehøret ved at gennemgå processen i
omvendt rækkefølge.
Metalarbejde
Når værktøjet anvendes på metalarbejder, skal du sørge for, at
der er indsat en fejlstrømsafbryder (RCD) for at undgå restricisi
som følge af metalspåner.
Hvis fejlstrømsafbryderen er slukket, skal du få værktøjet efterset
af en autoriseret DeWALT-reparatør.
ADVARSEL: Under ekstreme arbejdsforhold kan der
ophobes støv inde i maskinehuset, når der arbejdes med
metal. Dette kan resultere i, at beskyttelsesisoleringen inde
i maskinen bliver reduceret og dermed øger risikoen for
elektrisk stød.
For at undgå ophobningen af metalspåner inde i maskinen
anbefaler vi at rydde ventilationshullerne dagligt.
Se Vedligeholdelse.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Dansk
Motorbørster
Hold børsterne rene, så de kan glide frit i deres holdere.
Kulbørster er forsynet med forskellige stemplede symboler,
og hvis børsten er slidt ned til linjen tættest på fjederen,
skal den udskiftes. Nye børstesamlinger kan købes hos dit
lokale servicecenter.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
9
Deutsch
STABSCHLEIFER
DWE4884
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
Stabschleifer
DWE4884
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Maximaler Scheibendurchmesser
Spindel
Spannzangengröße
Gewicht
VWS
DWE4884
230
1
W
min-1
mm
mm
kg
450
25000
38
M15
6
1,6
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745.
dB(A)
80
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
91
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
dB(A)
3
m/s2
m/s2
4,4
1,9
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
10
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
26.03.2018
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Deutsch
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
11
Deutsch
c )
d )
e )
f )
g )
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
d )
e )
f )
g )
h )
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
ZUSÄTZLICHE SPEZIFISCHE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Sicherheitsvorschriften für alle
Betriebsarten
a ) Dieses Elektrowerkzeug ist als Schleifer zu
verwenden. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
b ) Arbeiten wie Schmirgeln, Polieren, Bürsten mit
einer Drahtbürste und Trennschleifen sollten
mit diesem Elektrowerkzeug nicht durchgeführt
werden. Verwendungen, für die das Elektrowerkzeug
nicht vorgesehen ist, können Gefährdungen und
Verletzungen verursachen.
c ) Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller
nicht speziell für dieses Elektrowerkzeug vorgesehen
12
i )
j )
und empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehör an
Ihrem Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert das
keine sichere Verwendung.
Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs
muss mindestens so hoch sein wie die auf dem
Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl.
Zubehör, das sich schneller als zulässig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.
Außendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs
müssen den Maßangaben Ihres Elektrowerkzeugs
entsprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge
können nicht ausreichend abgeschirmt oder
kontrolliert werden.
Schleifscheiben, Flansche, Schleifteller oder anderes
Zubehör müssen genau auf die Schleifspindel Ihres
Elektrowerkzeugs passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht
genau auf die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen,
drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark und
können zum Verlust der Kontrolle führen.
Dornmontierte Scheiben, Schleiftrommeln, Fräser
oder anderes Zubehör muss vollständig in die
Spannzange oder das Spannfutter eingesetzt
werden. Wenn der Dorn nicht ausreichend gehalten
wird und/oder der Überhang der Scheibe zu groß ist,
kann sich die montierte Scheibe lösen und mit hoher
Geschwindigkeit weggeschleudert werden.
Verwenden Sie keine beschädigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder
Verwendung Einsatzwerkzeuge wie Schleifscheiben
auf Absplitterungen und Risse, Schleifteller auf Risse,
Verschleiß oder starke Abnutzung, Drahtbürsten
auf lose oder gebrochene Drähte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
herunterfällt, überprüfen Sie, ob es beschädigt
ist, oder verwenden Sie ein unbeschädigtes
Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug
kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in
der Nähe befindliche Personen sich außerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs und lassen
Sie das Gerät eine Minute lang mit Höchstdrehzahl
laufen. Beschädigte Einsatzwerkzeuge brechen meist in
dieser Testzeit.
Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder Schutzbrille.
Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske, Gehörschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die kleine Schleifund Materialpartikel von Ihnen fernhält. Die Augen
sollen vor herumfliegenden Fremdkörpern geschützt
werden, die bei verschiedenen Anwendungen
entstehen. Staub- oder Atemschutzmaske müssen
den bei der Anwendung entstehenden Staub filtern.
Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie
einen Hörverlust erleiden.
Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren
Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der
Deutsch
den Arbeitsbereich betritt, muss persönliche
Schutzausrüstung tragen. Bruchstücke des Werkstücks
oder gebrochener Einsatzwerkzeuge können wegfliegen
und Verletzungen auch außerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.
k ) Halten Sie das Gerät nur an den isolierten
Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen
das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen
oder das eigene Netzkabel treffen kann. Der Kontakt
des Schneidewerkzeugs mit einer spannungsführenden
Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
l ) Halten Sie das Werkzeug beim Anlaufen immer gut
fest. Wenn das Werkzeug auf die volle Geschwindigkeit
beschleunigt wird, kann das Reaktionsmoment des Motors
bewirken, dass sich das Werkzeug verdreht.
m ) Verwenden Sie nach Möglichkeit Klemmen, um das
Werkstück halten. Halten Sie niemals während der
Arbeit kleine Werkstücke mit einer Hand fest und
das Werkzeug in der anderen. Durch Einspannen von
kleinen Werkstücken können Sie das Tool mit der Hand
bzw. den Händen kontrollieren. Rundes Material wie
Dübelstangen, Rohre oder Schläuche haben die Tendenz,
beim Schneiden wegzurollen, was dazu führen kann, dass
das Bit steckenbleibt oder in Ihre Richtung springt.
n ) Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden
Einsatzwerkzeugen fern. Wenn Sie die Kontrolle über
das Gerät verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt oder
erfasst werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich
drehende Einsatzwerkzeug geraten.
o ) Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab,
bevor das Einsatzwerkzeug völlig zum Stillstand
gekommen ist. Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann
in Kontakt mit der Ablagefläche geraten, wodurch Sie die
Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren können.
p ) Nach dem Austauschen von Bits oder wenn Sie
Einstellungen vorgenommen haben, stellen
Sie sicher, dass die Spannzangenmutter, das
Spannfutter oder andere Einstellvorrichtungen fest
angezogen sind. Lockere Einstellvorrichtungen können
sich unerwartet verschieben, was zu Kontrollverlust führen
kann, und lockere Drehkomponenten können heftigen
Bewegungen unterworfen werden.
q ) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen,
während Sie es tragen. Ihre Kleidung kann
durch zufälligen Kontakt mit dem sich drehenden
Einsatzwerkzeug erfasst werden, und das Einsatzwerkzeug
sich in Ihren Körper bohren.
r ) Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze Ihres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgebläse zieht Staub in das
Gehäuse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.
s ) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der
Nähe brennbarer Materialien. Funken können diese
Materialien entzünden.
t ) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die flüssige
Kühlmittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder
anderen flüssigen Kühlmitteln kann zu einem elektrischen
Schlag führen.
WEITERE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR
ALLE ANWENDUNGEN
Ursachen und Vermeidung des
Rückschlageffekts durch den Anwender
Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge eines hakenden
oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe,
Schleifteller, Drahtbürste usw. Verhaken oder Blockieren führt zu
einem abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch
wird ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung
des Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.
Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstück hakt oder blockiert,
kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in das Werkstück
eintaucht, verfangen und dadurch die Schleifscheibe ausbrechen
oder einen Rückschlag verursachen. Die Schleifscheibe bewegt
sich dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach
Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei können
Schleifscheiben auch brechen.
Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften
Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete
Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben,
verhindert werden.
a ) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und
bringen Sie Ihren Körper und Ihre Arme in eine
Position, in der Sie die Rückschlagkräfte abfangen
können. Verwenden Sie immer den Zusatzgriff, falls
vorhanden, um die größtmögliche Kontrolle über
Rückschlagkräfte oder Reaktionsmomente beim
Hochlauf zu haben. Die Bedienperson kann durch
geeignete Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und
Reaktionskräfte beherrschen.
b ) Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von
Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass
Einsatzwerkzeuge vom Werkstück zurückprallen und
verklemmen. Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt
bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt,
dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Rückschlag.
c ) Verwenden Sie kein Ketten- oder gezähntes
Sägeblatt. Solche Einsatzwerkzeuge verursachen häufig
einen Rückschlag oder den Verlust der Kontrolle über
das Elektrowerkzeug.
d ) Bewegen Sie das Bit immer in die gleiche Richtung
in das Material, in welche die Schneidkante aus dem
Material austritt (d.h. in die gleiche Richtung, in
welche die Späne ausgeworfen werden). Wenn das
Werkzeug in die falsche Richtung bewegt wird, kann die
Schneidkante aus dem Werkstück herauskommen und das
Werkzeug in Richtung dieser Bewegung ziehen.
e ) Wenn Fräser, Trennscheiben,
Hochgeschwindigkeitsschneider oder
13
Deutsch
Hartmetallschneider verwendet werden, muss
das Werkstück immer sicher eingespannt werden.
Diese Schneider bleiben stecken, wenn sie etwas
schräg in der Nut liegen, was zu Rückschlägen
führen kann. Wenn eine Trennscheibe steckenbleibt,
zerbricht die Scheibe normalerweise. Wenn ein Fräser,
Hochgeschwindigkeitsschneider oder Hartmetallschneider
steckenbleibt, kann er aus der Nut springen und Sie
können die Kontrolle über das Werkzeug verlieren.
Spezifische Sicherheitswarnhinweise für
Schleifmaschinen
a ) Verwenden Sie ausschließlich die für Ihr
Elektrowerkzeug zugelassenen Schleifkörper und die
für diese Schleifkörper vorgesehene Schutzhaube.
Schleifkörper, die nicht für das Elektrowerkzeug
vorgesehen sind, können nicht ausreichend abgeschirmt
werden und sind unsicher.
b ) Verwenden Sie für Gewindeschleifkegel und -stopfen
nur unbeschädigte Raddorne mit einem nicht
hinterschliffenen Schulterflansch, der die richtige
Größe und Länge hat. Korrekte Dorne reduzieren die
Möglichkeit von Brüchen.
c ) Vermeiden Sie es, die Hände in den Bereich vor und
hinter einer rotierenden Trennscheibe zu bringen.
Wenn Sie die Trennscheibe im Werkstück von Ihrer
Hand wegbewegen, kann im Falle eines Rückschlags
das Elektrowerkzeug mit der Scheibe direkt auf Sie
zugeschleudert werden.
d ) Stützen Sie Platten oder große Werkstücke ab,
um das Risiko eines Rückschlags durch eine
eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern. Große
Werkstücke können sich unter ihrem eigenen
Gewicht durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden
Seiten der Scheibe abgestützt werden, und zwar sowohl in
der Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.
Zusätzliche Sicherheitsinformationen
•
Bei Zubehör mit Flanschbefestigung muss das Aufnahmeloch
des Zubehörs mit dem Flanschdurchmesser übereinstimmen.
Zubehör, das nicht genau auf die Schleifspindel des
Elektrowerkzeugs passt, dreht sich ungleichmäßig, vibriert sehr
stark und kann zum Verlust der Kontrolle führen.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
14
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Stabschleifer
2Schraubenschlüssel
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 24 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2018 XX XX
Herstelljahr
Deutsch
Beschreibung (Abb. A, B)
1
2
3
4
5
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Schiebeschalter
Spindel
Spannzangenmutter
Kleiner Schlüssel (13 mm)
Großer Schlüssel (17 mm)
während des Betriebs zu haben, bis die Scheibe oder das
Zubehör aufhört, sich zu drehen. Vergewissern Sie sich,
dass die Scheibe vollständig zum Stillstand gekommen ist,
bevor Sie das Werkzeug ablegen.
WARNUNG: Um unerwartete Bewegungen des Gerätes
zu vermeiden, schalten Sie das Gerät nicht unter Last ein
und aus. Lassen Sie die Schleifmaschine auf volle Drehzahl
beschleunigen, bevor sie in Kontakt mit dem Werkstück
gelangt. Heben Sie das Gerät von der Oberfläche ab, bevor
Sie es ausschalten.
Bestimmungsgemässe Verwendung
Schiebeschalter (Abb. A)
Ihr Stabschleifer wurde für den professionellen Einsatz bei
Schleifarbeiten konstruiert. Das Werkzeug kann mit dem
kompletten Sortiment kommerzieller Schleifwerkzeuge
verwendet werden, die einen maximalen Durchmesser von
38 mm und eine zulässige Drehzahl von 25000 U/min haben.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Stabschleifmaschine ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Zum Einschalten des Werkzeugs schieben Sie den EIN-/AUSSchiebeschalter 1 in Richtung Werkzeugvorderseite. Zum
Ausschalten des Gerätes lassen Sie den EIN-/AUS-Schalter los.
Für Dauerbetrieb schieben Sie den Schalter in Richtung
Werkzeugvorderseite und drücken Sie den vorderen Teil des
Schalters nach innen. Um das Werkzeug im Dauerbetrieb
auszuschalten, drücken Sie den hinteren Teil des
Schiebeschalters und lassen ihn dann los.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schalter
WARNUNG: Bevor Sie das Werkzeug an die
Stromversorgung anschließen, stellen Sie sicher, dass
sich der Schieberschalter in der Aus-Position befindet,
indem Sie auf den hinteren Teil des Schalters drücken
und ihn dann loslassen. Stellen Sie wie oben beschrieben
sicher, dass sich der Schiebeschalter in der Aus-Position
befindet, wenn die Stromversorgung des Werkzeugs
unterbrochen wurde, zum Beispiel durch Aktivierung
eines Erdschlussunterbrechers, Auslösung eines
Leistungsschalters, versehentliches Ausstecken oder
Stromausfall. Wenn der Schiebeschalter gesperrt ist, wenn
die Stromversorgung angeschlossen wird, startet das
Werkzeug unerwartet.
WARNUNG: Halten Sie den Griff gut mit beiden Händen
fest, um die Kontrolle über das Gerät beim Start und
BETRIEB
Betriebsanweisungen (Abb. C)
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich, dass das gesamte zu schleifende
oder trennende Material fest gesichert ist.
• Sichern Sie das Werkstück mit Einspannvorrichtungen
oder einem Schraubstock auf einer stabilen Plattform.
Das Werkstück muss sicher eingespannt und gestützt
werden, damit es sich nicht bewegen kann und
man die Kontrolle darüber behält. Das Bewegen des
Werkstücks oder ein Kontrollverlust stellen eine Gefahr
dar und können zu Verletzungen führen.
• Sichern Sie das Werkstück. Ein Werkstück, das mit
Spannvorrichtungen oder einem Schraubstock
festgespannt ist, wird sicherer gehalten als mit
der Hand.
• Stützen Sie Platten oder große Werkstücke ab,
um das Risiko eines Rückschlags durch eine
eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern. Große
Werkstücke können sich unter ihrem eigenen Gewicht
durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden Seiten
der Scheibe abgestützt werden, und zwar sowohl in
der Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.
• Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Werkzeug immer
ordnungsgemäße Arbeitshandschuhe.
• Das Getriebegehäuse wirdbei der Verwendung
sehr heiß.
15
Deutsch
•
Üben Sie nur einen vorsichtigen Druck auf das
Gerät aus. Üben Sie keinen seitlichen Druck auf die
Scheibe aus.
• Vermeiden Sie eine Überlastung. Wenn das Gerät heiß
wird, lassen Sie es einige Minuten im Leerlauf laufen.
• Beim Schleifen werden die besten Ergebnisse
erzielt, wenn die Maschine auf einen Winkel von
90° eingestellt ist. Bewegen Sie die Maschine mit
mäßigem Druck hin und her. Auf diese Weise kann das
Werkstück nicht zu heiß werden, es verfärbt sich nicht
und es werden keine Nuten gebildet.
WARNUNG: Halten Sie den Griff gut mit beiden Händen
fest, um die Kontrolle über das Gerät beim Start und
während des Betriebs zu haben, bis die Scheibe oder das
Zubehör aufhört, sich zu drehen. Vergewissern Sie sich,
dass die Scheibe vollständig zum Stillstand gekommen ist,
bevor Sie das Werkzeug ablegen.
Befestigen Sie das Werkstück in einem Schraubstock oder
klemmen Sie es sicher fest. Verwenden Sie eine Gesichtsmaske
über Mund und Nase, wenn bei der Arbeit Staub erzeugt wird.
Behandeln Sie die Scheibe mit Sorgfalt. Lassen Sie die Scheibe
nicht im Werkstück festklemmen und wenden Sie keinen
unnötigen Druck auf. Schleifen Sie nur mit der Fläche der
Scheibe, sofern Sie nicht über eine Spezialscheibe verfügen, die
das Schleifen an der Seite erlaubt.
Richtige Haltung der Hände (Abb. C)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine Hand
am Gerätegehäuse liegt, während die andere Hand am am
Gerätehals liegt, wie in Abbildung C gezeigt.
Anbringen von Schleifscheiben (Abb. A, B, D)
WARNUNG: Zubehör muss mindestens für die maximale
Geschwindigkeit ausgelegt sein, die auf dem Werkzeug
angegeben ist. Zubehör, das sich schneller als zulässig
dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.
WARNUNG: Zubehör muss innerhalb der Nennkapazität
liegen, die auf dem Werkzeug angegeben ist. Falsch
bemessene Einsatzwerkzeuge können nicht ausreichend
kontrolliert werden.
WARNUNG: Verwenden Sie kein Zubehör mit einer
Dornlänge von mehr als 40 mm. Stellen Sie sicher, dass
die herausragende Dornlänge nicht mehr als 10 mm
beträgt, nachdem das Zubehör in die Spannzange
eingesetzt wurde.
WARNUNG: Ziehen Sie die Spannzangenmutter niemals
ohne Zubehör in der Spannzange an.
1. Halten Sie die Spindel 2 mit Hilfe des mitgelieferten
13 mm-Schlüssels 4 fest.
16
2. Lösen Sie die Spannzangenmutter 3 mit dem
17 mm-Schlüssel 5 , indem Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn drehen.
3. Stecken Sie den Schaft des Zubehörs (mindestens 20 mm)
in die Spannzange.
4. Ziehen Sie die Spannzangenmutter 3 mit dem
mitgelieferten Schlüssel sicher an.
HINWEIS: Der Schaftüberhang, d.h. das Stück, das aus
der Spannzangenmutter 3 herausragt, darf 10 mm nicht
überschreiten. Siehe dazu Abbildung D.
Um das Werkzeug zu entfernen, gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor.
Metallbearbeitung
Wenn Sie die Maschine zur Metallbearbeitung verwenden,
vergewissern Sie sich, dass ein Fehlerstromschutzschalter (sog.
RCD) zwischengeschaltet ist, um Restrisiken wegen Metallstaubs
zu vermeiden.
Wenn die Stromzufuhr durch den Fehlerstromschutzschalter
abgeschaltet wird, bringen Sie die Maschine zu einer
autorisierten DeWALT-Kundendienstwerkstatt.
WARNUNG: Unter extremen Bedingungen kann sich bei
Metallarbeiten leitfähiger Staub im Maschinengehäuse
ansammeln. Dadurch kann sich die Schutzisolierung in
der Maschine verschlechtern, mit der potenziellen Gefahr
eines elektrischen Schlages.
Um das Ansammeln von Metallstaub im Innern der Maschine
zu vermeiden, empfehlen wir, die Lüftungsschlitze täglich zu
reinigen. Siehe Wartung.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Motorbürsten
Halten Sie die Bürsten sauber und achten Sie darauf, dass sie
sich in ihren Führungen frei bewegen können. In Kohlebürsten
sind unterschiedliche Symbole eingestanzt, und wenn die
Bürste bis zu der Linie abgenutzt ist, die der Feder am nächsten
ist, muss sie ersetzt werden. Neue Bürstenbaugruppen erhalten
Sie bei Ihrem Händler vor Ort.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Deutsch
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
17
English
DIE GRINDER
DWE4884
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Technical Data
Voltage
Type
Power input
No load speed
Maximum wheel diameter
Spindle
Collet size
Weight
VAC
DWE4884
230
1
W
min-1
mm
mm
kg
450
25000
38
M15
6
1.6
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745:
dB(A)
80
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
91
LWA(sound power level)
K(uncertainty for the given sound level)
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
dB(A)
3
m/s2
m/s2
4.4
1.9
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Die Grinder
DWE4884
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
26.03.2018
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
18
English
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
c )
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
d )
e )
f )
g )
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
19
English
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety Instructions for All Operations
a ) This power tool is intended to function as a grinder.
Read all safety warnings, instructions, illustrations
and specifications provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
b ) Operations such as sanding, wire brushing, polishing
and cutting-off are not recommended to be
performed with this power tool. Operations for which
the power tool was not designed may create a hazard and
cause personal injury.
c ) Do not use accessories which are not specifically
designed and recommended by the tool
manufacturer. Just because the accessory can
be attached to your power tool, it does not assure
safe operation.
d ) The rated speed of the accessory must be at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool. Accessories running faster than their rated speed can
break and fly apart.
e ) The outside diameter and the thickness of your
accessory must be within the capacity rating of
your power tool. Incorrectly sized accessories can not be
adequately guarded or controlled.
f ) The arbour size of wheels, flanges, backing pads or
any other accessory must properly fit the spindle of
the power tool. Accessories with arbour holes that do
not match the mounting hardware of the power tool will
run out of balance, vibrate excessively and may cause loss
of control.
g ) Mandrel mounted wheels, sanding drums, cutters
or other accessories must be fully inserted into the
collet or chuck. If the mandrel is insufficiently held and/
or the overhang of the wheel is too long, the mounted
wheel may become loose and be ejected at high velocity.
h ) Do not use a damaged accessory. Before each use
inspect the accessory such as abrasive wheel for
chips and cracks, backing pad for cracks, tear or
excess wear, wire brush for loose or cracked wires.
If power tool or accessory is dropped, inspect for
damage or install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the plane of
the rotating accessory and run the power tool at
maximum no-load speed for one minute. Damaged
accessories will normally break apart during this test time.
i ) Wear personal protective equipment. Depending on
application, use face shield, safety goggles or safety
glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing
20
protectors, gloves and workshop apron capable of
stopping small abrasive or workpiece fragments.
The eye protection must be capable of stopping flying
debris generated by various operations. The dust mask or
respirator must be capable of filtrating particles generated
by your operation. Prolonged exposure to high intensity
noise may cause hearing loss.
j ) Keep bystanders a safe distance away from work
area. Anyone entering the work area must wear
personal protective equipment. Fragments of
workpiece or of a broken accessory may fly away and
cause injury beyond immediate area of operation.
k ) Hold power tool by insulated gripping surfaces only,
when performing an operation where the cutting
accessory may contact hidden wiring or its own
cord. Cutting accessory contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the power tool “live” and could give
the operator an electric shock.
l ) Always hold the tool firmly in your hand(s) during
start up. The reaction torque of the motor, as it
accelerates to full speed, can cause the tool to twist.
m ) Use clamps to support workpiece whenever
practical. Never hold a small workpiece in one hand
and the tool in the other while in use. Clamping a
small workpiece allows you to use your hand(s) to control
the tool. Round material such as dowel rods, pipes or
tubing have a tendency to roll while being cut, and may
cause the bit to bind or jump toward you.
n ) Position the cord clear of the spinning accessory. If
you lose control, the cord may be cut or snagged and your
hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
o ) Never lay the power tool down until the accessory
has come to a complete stop. The spinning accessory
may grab the surface and pull the power tool out of
your control.
p ) After changing bits or making any adjustments,
make sure the collet nut, chuck or any other
adjustment devices are securely tightened. Loose
adjustment devices can unexpectedly shift, causing
loss of control, loose rotation components will be
violently thrown.
q ) Do not run the power tool while carrying it at your
side. Accidental contact with the spinning accessory
could snag your clothing, pulling the accessory into
your body.
r ) Regularly clean the power tool’s air vents. The
motor’s fan will draw the dust inside the housing and
excessive accumulation of powdered metal may cause
electrical hazards.
s ) Do not operate the power tool near flammable
materials. Sparks could ignite these materials.
t ) Do not use accessories that require liquid coolants.
Using water or other liquid coolants may result in
electrocution or shock.
English
FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL
OPERATIONS
Causes and Operator Prevention
of Kickback
Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating
wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or
snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which
in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the
direction opposite of the accessory’s rotation at the point of
the binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the
workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch
point can dig into the surface of the material causing the wheel
to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or
away from the operator, depending on direction of the wheel’s
movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also
break under these conditions.
Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect operating
procedures or conditions and can be avoided by taking proper
precautions as given below:
a ) Maintain a firm grip on the power tool and position
your body and arm to allow you to resist kickback
forces. Always use auxiliary handle, if provided, for
maximum control over kickback or torque reaction
during start up. The operator can control torque reaction
or kickback forces, if proper precautions are taken.
b ) Use special care when working corners, sharp edges
etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.
Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to
snag the rotating accessory and cause loss of control
or kickback.
c ) Do not attach a saw chain woodcarving blade or
toothed saw blade. Such blades create frequent kickback
and loss of control.
d ) Always feed the bit into the material in the same
direction as the cutting edge is exiting from the
material (which is the same direction as the chips are
thrown). Feeding the tool in the wrong direction causes
the cutting edge of the bit to climb out of the work and
pull the tool in the direction of this feed.
e ) When using rotary files, cut off wheels, high-speed
cutters or tungsten carbide cutters, always have the
work securely clamped. These wheels will grab if
they become slightly canted in the groove, and can
kickback. When a cut-off wheel grabs, the wheel itself
usually breaks. When a rotary file, high speed cutter
or tungsten carbide cutter grabs, it may jump from the
groove and you could lose control of the tool.
Safety Warnings Specific for Grinders
a ) Use only wheel types that are recommended for your
power tool and the specific guard designed for the
selected wheel. Wheels for which the power tool was not
designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
b ) For threaded abrasive cones and plugs use only
undamaged wheel mandrels with an unrelieved
shoulder flange that are of a correct size and length.
Proper mandrels will reduce the possibility of breakage.
c ) Do not position your hand in line with or behind
a rotating wheel. When the wheel, at the point of
operation, is moving away from your hand, the possible
kickback may propel the wheel and the power tool directly
at you.
d ) Support panels or any oversized workpiece to
minimize the risk of wheel pinching and kickback.
Large workpieces tend to sag under their own
weight. Supports must be placed under the workpiece
near the line of the cut and the edge of the workpiece on
both sides of the wheel.
Additional Safety Information
•
For accessories mounted by flanges, the arbor hole of the
accessory must fit the locating diameter of the flange.
Accessories that do not match the mounting hardware of the
power tool will run out of balance, vibrate excessively and may
cause loss of control.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN60745; therefore no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
21
English
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core
extension cable suitable for the power input of this tool (see
Technical Data).The minimum conductor size is 1.5 mm2; the
maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The package contains:
1 die grinder
2wrenches
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 24 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2018 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A, B)
1
2
3
4
5
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
Slide switch
Spindle
Collet nut
Small spanner (13 mm)
Large spanner (17 mm)
Intended Use
Your die grinder has been designed for professional grinding
applications. The tool can be used with the complete range of
commercial grinding tools with a maximum diameter of 38 mm
and approved speed of 25000/min.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
This die grinder is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
22
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Switches
WARNING: Before connecting the tool to a power supply,
be sure the slider switch is in the off position by pressing
the rear part of the switch and releasing. Ensure the slider
switch is in the off position as described above after any
interruption in power supply to the tool, such as the
activation of a ground fault interrupter, throwing of a
circuit breaker, accidental unplugging, or power failure. If
the slider switch is locked on when the power is connected,
the tool will start unexpectedly.
WARNING: Grasp tool firmly with both hands to maintain
control of the tool at start up and during use and until the
wheel or accessory stops rotating. Make sure the wheel
has come to a complete stop be­fore laying the tool down.
WARNING: To reduce unexpected tool movement, do
not switch the tool on or off while under load conditions.
Allow the grinder to run up to full speed before touching
the work surface. Lift the tool from the surface before
turning the tool off.
Slider Switch (Fig. A)
To start the tool, slide the ON/OFF slider switch 1 toward
the front of the tool. To stop the tool, release the ON/OFF
slider switch.
For continuous operation, slide the switch toward the front of
the tool and press the forward part of the switch inward. To stop
the tool while operating in continuous mode, press the rear part
of the slider switch and release.
OPERATION
Instructions for Use (Fig. C)
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING:
• Ensure all materials to be ground or cut are secured
in place.
• Use clamps or a vice to hold and support the
workpiece to a stable platform. It is important to
clamp and support the workpiece securely to prevent
the movement of the workpiece and loss of control.
Movement of the workpiece or loss of control may
create a hazard and cause personal injury.
• Secure the workpiece. A workpiece clamped with
clamping devices or in a vice is held more secure than
by hand.
• Support panels or any oversized workpiece to
minimize the risk of wheel pinching and kickback.
Large workpieces tend to sag under their own weight.
Supports must be placed under the workpiece near the
line of cut and near the edge of the workpiece on both
sides of the wheel.
• Always wear regular working gloves while operating
this tool.
• The gear case becomes very hot during use.
• Apply only a gentle pressure to the tool. Do not exert
side pressure on the disc.
• Avoid overloading. Should the tool become hot, let it
run a few minutes under no load condition.
• The best grinding results are achieved when setting
the machine at an angle of 90°. Move the machine
back and forth with moderate pressure. In this
manner, the workpiece will not become too hot, does
not discolour and no grooves are formed.
WARNING: Grasp tool firmly with both hands to maintain
control of the tool at start up and during use and until the
wheel or accessory stops rotating. Make sure the wheel
has come to a complete stop be­fore laying the tool down.
Put the work in a vise or clamp it securely. Use a face mask
over the nose and mouth if the operation raises dust. Treat
the wheel with respect. Do not jam the wheel into the work or
use unnecessary pressure. Grind only on the face of the wheel
unless you have a special wheel specifically make to permit
grinding on the side of the wheel.
Proper Hand Position (Fig. C)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the body, with the
other hand on the neck of the die grinder, as shown in Figure C.
Install Grinding Wheels (Fig. A, B, D)
WARNING: Accessories must be rated at least equal to the
maximum speed marked on the tool. Accessories running
faster than their rated speed can break and fly apart.
English
WARNING: Accessories must be within the capacity rating
marked on the tool. Incorrectly sized accessories cannot be
adequately controlled.
WARNING: Do not use accessories with a mandrel length
exceeding 40 mm. Ensure that the exposed mandrel
length is no more than 10 mm after inserting accessory
into collet.
WARNING: Never tighten the collet nut without an
accessory in the collet.
1. Hold the spindle 2 using the 13 mm wrench 4 provided.
2. Loosen the collet nut 3 with the 17 mm wrench 5 by
turning it counterclockwise.
3. Insert the shank of the accessory (minimum 20 mm) into
the collet.
4. Securely tighten the collet nut 3 using the spanner
provided.
NOTE: The shank overhang, amount that sticks out past the
collet nut 3 , should not exceed 10 mm. Refer to Figure D.
To remove the accessory, proceed in reverse order.
Metal Applications
When using the tool in metal applications, make sure that a
residual current device (RCD) has been inserted to avoid residual
risks caused by metal swarf.
If the power supply is shut off by the RCD, take the tool to
authorised DeWALT repair agent.
WARNING: In extreme working conditions, conductive
dust can accumulate inside the machine housing when
working with metal. This can result in the protective
insulation in the machine becoming degraded with a
potential risk of an electrical shock.
To avoid build-up of metal swarf inside the machine, we
recommend to clear the ventilation slots on a daily basis.
See Maintenance.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Motor Brushes
Keep brushes clean and sliding freely in their guides. Carbon
brushes have varying symbols stamped into them, and if the
brush is worn down to the line closest to the spring, they must
be replaced. New brush assemblies are available at your local
service center.
23
English
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
24
Español
AMOLADORA RECTA
DWE4884
¡Enhorabuena!
Declaración de Conformidad CE
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Directriz de la Maquinaria
Datos técnicos
Amoladora recta
DWE4884
Voltaje
Tipo
Potencia
Velocidad en vacío
Diámetro máximo de la muela
Husillo
Tamaño de mandril
Weight
VAC
DWE4884
230
1
W
min-1
mm
mm
kg
450
25000
38
M15
6
1,6
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo
con EN60745.
dB(A)
80
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
91
LWA(nivel de potencia sonora)
K(incertidumbre para el nivel de sonido dado)
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
dB(A)
3
m/s2
m/s2
4,4
1,9
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
26.03.2018
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
25
Español
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuación puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
26
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
Español
d )
e )
f )
g )
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
d )
e )
f )
g )
h )
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS
ADICIONALES
Instrucciones de seguridad para todas las
operaciones
a ) Esta herramienta eléctrica se destina al uso como
amoladora. Lea todas las advertencias de seguridad,
instrucciones, ilustraciones y especificaciones
provilas con esta herramienta eléctrica. El
incumplimiento de las instrucciones que se indican a
continuación podría provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
b ) Las operaciones como el corte, el lijado y el pulido,
así como el cepillado no se recomiendan con el uso
de esta herramienta eléctrica. Su uso para operaciones
para las que la herramienta no ha sido diseñada puede
ocasionar peligro y lesiones personales.
c ) No utilizar accesorios que no estén diseñados y
recomendados específicamente por el fabricante
de la herramienta. El hecho de que el accesorio pueda
i )
j )
acoplarse a la herramienta eléctrica no garantiza un
funcionamiento sin riesgos.
La velocidad prevista del accesorio debe ser como
mínimo igual a la velocidad máxima marcada en la
herramienta eléctrica. Los accesorios que funcionen
más rápido que su velocidad prevista pueden romperse y
salir volando.
El diámetro externo y el grosor del accesorio deben
estar dentro de la capacidad de su herramienta
eléctrica. Los accesorios de tamaño incorrecto no pueden
protegerse o controlarse adecuadamente.
El tamaño del eje de las muelas, las bridas, platos
portadiscos o cualquier otro accesorio debe
acoplarse bien al eje de la herramienta eléctrica.
Los accesorios con agujeros para el eje que no se
corresponden con las piezas de montaje de la herramienta
eléctrica se desequilibrarán, vibrarán excesivamente y
pueden causar pérdida de control.
Debe insertar completamente en las pinzas
de tensión o boquilla las muelas montadas
en el mandril, tambores de lija, cuters u otros
accesorios. Si el mandril no está lo suficientemente
sujeto o la proyección de la muela es damasiado larga,
la muela montada podría aflojarse y salir despedida a
alta velocidad.
No utilice un accesorio dañado. Antes de cada uso
inspeccione el accesorio, como por ejemplo la muela
abrasiva, para verificar si tiene muescas o grietas,
el plato portadiscos para verificar si tiene grietas
o roturas o si está muy desgastado, la escobilla de
alambre para comprobar si tiene alambres sueltos
o agrietados. Si se cae la herramienta eléctrica o un
accesorio, inspecciónelos para comprobar si están
dañados o instale un accesorio no dañado. Después
de inspeccionar e instalar un accesorio, colóquense
usted y las personas presentes alejados del plano del
accesorio en movimiento y ponga la herramienta
eléctrica en funcionamiento a la velocidad sin
carga máxima durante un minuto. Los accesorios
dañados normalmente se romperán durante este periodo
de prueba.
Póngase un equipo de protección personal.
Dependiendo de la aplicación, use un protector
facial y gafas protectoras. Si corresponde, póngase
una mascarilla antipolvo, protectores para el
oído, guantes y un delantal de trabajo que pueda
detener pequeños fragmentos abrasivos o de la
pieza de trabajo. La protección ocular debe poder
detener las partículas volantes que se producen con varias
operaciones. La mascarilla antipolvo o el respirador deben
poder filtrar las partículas generadas por la operación
que esté realizando. La exposición prolongada al ruido de
intensidad elevada puede causar pérdida auditiva.
Mantenga a las personas que estén cerca a una
distancia de seguridad del área de trabajo. Todos los
que entren al área de trabajo deben llevar puesto
27
Español
un equipo de protección personal. Los fragmentos
de una pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden
salir volando y ocasionar una lesión mas allá del área
inmediata de operación.
k ) Sostenga la herramienta eléctrica sólo en superficies
de agarre aisladas cuando realice una operación
en la cual el accesorio para cortar pudiera entrar
en contacto con instalaciones eléctricas ocultas o
su propio cable. El contacto de los accesorios de corte
con un cable cargado, puede cargar las partes metálicas
expuestas de la herramienta eléctrica y producir una
descarga eléctrica al operador.
l ) Sujete siempre la herramienta de manera firme en
su(s) mano(s) durante el arranque. El par contrario del
motor, al acelerar a máxima velocidad, podría hacer que
la herramienta gire.
m ) Utilice pinzas para apoyar a la pieza cuando sea
práctico. No sujete nunca una pieza pequeña con
una mano y la herramienta con la otra mientras esté
en uso. Sujetar una pieza pequeña le permitirá usar la(s)
mano(s) para controlar la herramienta. Los materiales
curvos, como varillas, tubos o tuberías tienen tendencia
a girar mientras se cortan, y puede causar que salten o se
giren hacia usted.
n ) Coloque el cable lejos del accesorio giratorio. Si
pierde el control, el cable puede cortarse o engancharse
y puede arrastrar a la mano o el brazo hacia el
accesorio giratorio.
o ) No deje nunca a un lado la herramienta eléctrica
hasta que el accesorio se haya parado por completo.
El accesorio giratorio puede agarrarse a la superficie y
hacer que usted pierda el control de la herramienta.
p ) Después de cambiar trozos o realizar ajustes,
asegúrese de que la tuerca de ajuste de la boquilla,
el portabrocas o cualquier otro dispositivo de ajuste
estén apretados de manera segura. Los dispositivos de
ajuste sueltos pueden girar inesperadamente, causando la
pérdida de control y los componentes sueltos podrían salir
despedidos de manera violenta.
q ) No ponga en funcionamiento la herramienta
eléctrica mientras la transporte a su lado. El contacto
accidental con el accesorio giratorio podría hacer que se
enganche la ropa y que el accesorio toque su cuerpo.
r ) Limpie periódicamente los orificios de ventilación
de la herramienta eléctrica. El ventilador del motor
atraerá el polvo dentro de la caja protectora y la
acumulación excesiva del metal en polvo puede ocasionar
riesgos eléctricos.
s ) No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales inflamables. Las chispas podrían prender
fuego a estos materiales.
t ) No utilice accesorios que requieran líquidos
refrigerantes. El utilizar agua u otros refrigerantes
líquidos puede ocasionar electrocución o descarga.
28
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES
PARA TODAS LAS OPERACIONES
Causas y prevención de rebote por parte del
operador
El rebote es una reacción repentina al quedar enganchados o
atrapados una muela, plato portadiscos, cepillo u otro accesorio
en movimiento. Al engancharse o quedar presionado un accesorio
en movimiento, este se detiene rápidamente y a su vez causa que
la herramienta eléctrica no controlada quede forzada en dirección
opuesta a la rotación del accesorio en el punto del trabado.
Por ejemplo, si una muela abrasiva se engancha o queda
presionada por la pieza de trabajo, el borde de la muela que
entra en el punto de presión puede incrustarse en la superficie del
material ocasionando que la muela se salga o se trabe. La muela
puede saltar hacia el operador o lejos de él, dependiendo de la
dirección del movimiento de la muela en el punto de presión. Las
muelas abrasivas pueden también romperse en estas condiciones.
El rebote es el resultado del mal uso de la herramienta o de
procedimientos o condiciones de operación incorrectos y puede
ser evitado si se toman las precauciones debidas, enumeradas a
continuación:
a ) Sujete firmemente la herramienta eléctrica y sitúe
el cuerpo y el brazo de manera que pueda resistir
la fuerza del rebote. Para un máximo control del
rebote o reacción del par motor durante la puesta
en funcionamiento utilice siempre la empuñadura
auxiliar, si la hubiera. El operador puede controlar la
reacción del par motor o la fuerza del rebote, si se toman
las precauciones adecuadas.
b ) Tenga especial cuidado cuando trabaje esquinas,
bordes afilados, etc. Evite hacer rebotar o enganchar
el accesorio. Las esquinas, los bordes afilados o los
rebotes tienen tendencia a enganchar el accesorio en
movimiento y ocasionar pérdida de control o tensión
de retroceso.
c ) No acople una hoja de tallado de madera de sierra
de cadena o una hoja de sierra dentada. Dichas hojas
ocasionan frecuentes rebotes y pérdida de control.
d ) Alimente siempre los trozos en el material en la
misma dirección en la que el filo de corte sale
del material (la misma dirección en que saltan
los trozos). Alimentar la herramienta en la dirección
contraria causa que el filo de corte sobresalga del
trabajo y mueva la herramienta en la dirección de
esta alimentación.
e ) Cuando use limas rotatorias, corte las ruedas,
cortadores de alta velocidad o cortadores de
tungsteno y asegure siempre el trabajo. Estas
ruedas se atascarán su se cantean ligeramente en
la ranura, y pueden producir un rebote. Cuando
una muela de corte se atasca, la propia muela a
menudo se rompe. Cuando se atasca una lima rotatoria,
cortador de alta velocidad o cortador de tungsteno, puede
Español
saltar de la ranura produciendo que pierda el control de
la herramienta.
Advertencias de seguridad específicas para
amoladoras
a ) Utilice sólo tipos de muela que estén recomendados
para su herramienta eléctrica y el protector
específico diseñado para la muela seleccionada. Las
muelas para las que la herramienta eléctrica no ha sido
diseñada no pueden protegerse adecuadamente y no
son seguras.
b ) Para conos abrasivos roscados y tapones, utilice
exclusivamente mandriles sin dañar con un flanco
sin relieve del tamaño y longitud correctos. Los
mandriles adecuados minimizan la posibilidad de
una rotura.
c ) No posicione su mano alineada con respecto a la
muela en movimiento ni detrás de ella. Cuando la
muela, en el punto de funcionamiento, se aleje de su
mano, el posible rebote puede propulsar la muela en
movimiento y la herramienta eléctrica directamente
hacia usted.
d ) Apoye los paneles o cualquier otra pieza de trabajo
de tamaño grande para minimizar el riesgo de
presión o rebote de la muela. Las piezas de trabajo
grandes tienden a hundirse por su propio peso. Se
deben colocar soportes bajo la pieza de trabajo cerca de la
línea de corte y del borde de la pieza de trabajo en ambos
lados de la muela.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60745, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno
de 3 conductores aprobado y apto para la potencia de esta
herramienta (consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo
del conductor es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Amoladora recta
2Llaves
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Información adicional de seguridad
•
Para los accesorios instalados por pestañas, el orificio del eje
del accesorio debe adaptarse al diámetro de la pestaña. Los
accesorios que no se corresponden con las piezas de montaje
de la herramienta eléctrica se desequilibrarán, vibrarán
excesivamente y pueden causar pérdida de control.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 24 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2018 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A, B)
1
2
3
4
5
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Interruptor deslizante
Husillo
Tuerca del mandril
Llave pequeña para tuercas (13 mm)
Llave grande para tuercas (17 mm)
Uso Previsto
Su amoladora recta ha sido diseñada para aplicaciones de
amolado profesionales. La herramienta puede usarse con la
29
Español
gama completa de herramientas para amoladoras comerciales
de diámetro máximo de 38 mm y velocidad aprobada de
25000/min.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Estas amoladoras rectas son herramientas
eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Interruptores
ADVERTENCIA: Antes de conectar la herramienta a un
suministro de alimentación, compruebe que el interruptor
deslizante se encuentra en posición de apagado pulsando
la parte trasera del interruptor y soltándolo. Compruebe
que el interruptor deslizante se encuentra en la posición
de apagado tal y como se indica anteriormente tras
cualquier interrupción del suministro de alimentación
a la herramienta, como la activación de un interruptor
de fallo de tierra, el disparo de un interruptor de circuito,
la desconexión accidental o un fallo de alimentación.
Si el interruptor deslizante se bloquea cuando la
alimentación está conectada, la herramienta arrancará
de manera improvisa.
ADVERTENCIA: Sujete firmemente la herramienta con
ambas manos para mantener el control de la misma
durante la puesta en marcha y durante el uso y hasta
que la muela o accesorio deje de rotar. Asegúrese de que
la muela se haya parado por completo antes de posar
la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir el movimiento inesperado de
la herramienta, no la encienda o apague mientras esté en
condiciones de carga. Deje que la amoladora alcance la
velocidad máxima antes de tocar la superficie de trabajo.
Levante la herramienta de la superficie antes de apagarla.
Interruptor deslizante (Fig. A)
Para arrancar la herramienta, haga deslizar el interruptor
deslizante de ENCENDIDO/APAGADO 1 hacia la parte frontal de
la herramienta. Para detener la herramienta, suelte el interruptor
deslizante de ENCENDIDO/APAGADO.
30
Para un funcionamiento continuo, ponga el interruptor hacia
la parte frontal de la herramienta y pulse la parte delantera del
interruptor hacia dentro. Para detener la herramienta mientras
opera en modo continuo, pulse la parte trasera del interruptor
deslizante y suéltelo.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso (Fig. C)
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA:
• Compruebe que todos los materiales que vayan a ser
amolados o cortados estén bien fijos en su sitio.
• Utilice fijaciones o un torno para sostener y apoyar
la pieza de trabajo en una plataforma estable. Es
importante fijar y soportar la pieza de trabajo con
seguridad para evitar el movimiento de la pieza
de trabajo y perder el control. El movimiento de la
pieza de trabajo o la pérdida de control pueden crear
peligros y daños personales graves.
• Asegure la pieza de trabajo. Las piezas sujetas con
dispositivos de sujeción o con un tornillo de banco
quedan mejor bloqueadas que a mano.
• Apoye los paneles o cualquier otra pieza de trabajo de
tamaño grande para minimizar el riesgo de presión
o rebote de la muela. Las piezas de trabajo grandes
tienden a hundirse por su propio peso. Se deben
colocar soportes bajo la pieza de trabajo cerca de la
línea de corte y cerca del borde de la pieza de trabajo
en ambos lados de la muela.
• Lleve siempre los guantes de protección habituales
cuando opere con esta herramienta.
• La caja de engranajes alcanzará temperaturas muy
altas durante el uso.
• Aplique sólo una presión suave a la herramienta. No
ejerza presión lateral en el disco.
• Evite las sobrecargas. Si la herramienta se calentase,
déjela en funcionamiento unos minutos sin carga.
• Los mejores resultados de desbastado se consiguen
cuando se configura la máquina en un ángulo de 90°.
Hacer avanzar y retroceder la máquina ejercitando
una moderada presión. De esta manera, la pieza de
trabajo no se calentará demasiado, no se descolorará
ni se formarán surcos.
ADVERTENCIA: Sujete firmemente la herramienta con
ambas manos para mantener el control de la misma
durante la puesta en marcha y durante el uso y hasta
que la muela o accesorio deje de rotar. Asegúrese de que
Español
la muela se haya parado por completo antes de posar
la herramienta.
Coloque la pieza de trabajo en una prensa de tornillo o sujétela
en modo seguro. Use una mascarilla que cubra la nariz y la
boca si la operación levanta polvo. Trate la muela con cuidado.
No atasque la muela en la pieza de trabajo ni use presión
innecesaria. Amole únicamente con la cara de la muela excepto
que tenga una muela especial específicamente diseñada para
permitir el amolado con la parte lateral de la muela.
ADVERTENCIA: En condiciones de trabajo extremas,
el polvo conductor puede acumularse dentro de la caja
protectora de la máquina cuando se trabaja con metal.
Esto puede dar como resultado que el aislamiento
protector de la máquina se degrade y se produzca un
riesgo potencial de descarga eléctrica.
Para evitar la acumulación de virutas de metal dentro de la
máquina, recomendamos limpiar las ranuras de ventilación a
diario. Consulte la sección Mantenimiento.
Posición adecuada de las manos (Fig. C)
MANTENIMIENTO
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Para obtener una posición adecuada de las manos, ponga una
mano en el cuerpo y la otra en el cuello de la amoladora recta,
como se muestra en la Figura C.
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Instalación de las muelas (Fig. A, B, D)
ADVERTENCIA: Los accesorios deben tener una
clasificación igual a la velocidad máxima indicada en la
herramienta. Los accesorios que funcionen más rápido
que su velocidad prevista pueden romperse y salir volando.
ADVERTENCIA: Los accesorios deben encontrarse dentro
del rango de capacidad señalado en la herramienta.
Los accesorios de tamaño incorrecto no pueden
controlarse adecuadamente.
ADVERTENCIA: No utilice accesorios con una longitud
de mandril que exceda de los 40 mm. Asegúrese de que la
longitud de mandril expuesta no sea superior a los 10 mm
después de insertar el accesorio en la boquilla.
ADVERTENCIA: No apriete nunca el perno de la boquilla
sin un accesorio dentro de la boquilla.
1. Sostenga el husillo 2 usando la llave de
13 mm 4 suministrada.
2. Afloje la tuerca del mandril 3 con la llave de 17 mm 5 girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Introduzca el mango del accesorio (mínimo 20 mm) en
el mandril.
4. Apriete firmemente la tuerca del mandril 3 utilizando la
llave de tuercas suministrada.
NOTA: La proyección del mango, la cantidad que sobresale
de la tuerca de la boquilla 3 , no debe exceder de 10 mm.
Consulte la Fig. D.
Para retirar el accesorio, proceda en el orden contrario.
Aplicaciones de metal
Cuando utilice la herramienta en aplicaciones de metal,
asegúrese de que se haya insertado un dispositivo de corriente
residual (DCR) para evitar los riesgos residuales causados por las
virutas de metal.
Si el DCR corta el suministro eléctrico, lleve la herramienta a un
agente de reparaciones autorizado de DeWALT.
Escobillas del motor
Mantenga las escobillas limpias y deje que se deslicen
libremente por sus guías. Las escobillas de carbón tienen
diferentes símbolos estampados, si la escobilla está desgastada
hasta la línea más cerca del muelle, hay que sustituirla.
Podrá adquirir nuevos juegos de escobillas en su centro de
servicios local.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
31
Español
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
32
Français
MEULE À RECTIFIER LES MATRICES
DWE4884
Félicitations !
Certificat de Conformité CE
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Directives Machines
Fiche technique
Meule à rectifier les matrices
DWE4884
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Diamètre maximum du disque
Arbre
Taille de pince
Poids
VAC
DWE4884
230
1
W
min-1
mm
mm
kg
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax)
selon EN60745.
dB(A)
LPA(niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
LWA(niveau de puissance acoustique)
450
25000
38
M15
6
1,6
80
91
K(incertitude pour le niveau acoustique donné)
dB(A)
3
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
4,4
1,9
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
26.03.2018
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
33
Français
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire à des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
34
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
Français
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
g )
h )
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
RÈGLES PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ
ADDITIONNELLES
a ) Cet outil électrique est prévu pour être utilisé en
tant que meuleuse. Lire toute directive de sécurité,
consigne, illustration et spécification fournie avec
l’outil électrique. Tout manquement aux directives
suivantes pose des risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de blessures graves.
b ) Les opérations telles que le ponçage, le brossage
métallique, le polissage et la découpe ne sont pas
recommandées avec cet outil électrique. Toute
opération pour laquelle l’outil n’a pas été conçu comporte
des risques de dommages matériels et corporels.
c ) Ne pas utiliser des accessoires qui n’ont pas été
spécifiquement conçus et recommandés par le
fabricant de l’outil. Le fait que l’accessoire peut être
rattaché à l’outil électrique ne veut pas automatiquement
dire que son utilisation ne posera aucun risque.
d ) La vitesse nominale des accessoires doit être
équivalente ou supérieure à celle recommandée sur
l’étiquette d’avertissement de l’outil. Les accessoires
utilisés à une vitesse plus rapide que leur vitesse nominale
peuvent éclater ou se détacher de l’outil.
e ) Le diamètre externe et l’épaisseur de l’accessoire
utilisé doivent se conformer aux spécifications
de la plaque signalétique de l’outil électrique. Les
accessoires aux spécifications incorrectes ne peuvent être
ni maintenus ni contrôlés de façon adéquate.
f ) L’alésage des meules, brides, tampons de soutien,
ou de tout autre accessoire, doit correspondre
i )
j )
k )
l )
parfaitement à la taille de la broche de l’outil
électrique. Les accessoires dont l’alésage ne correspond
pas au dispositif d’installation de l’outil électrique ne
tourneront pas correctement, vibreront de façon excessive
et pourront causer la perte de contrôle de l’outil.
Les disques montés sur mandrin, les rouleaux à
poncer, les outils de découpe et les autres accessoires
doivent être complètement insérés dans la douille
de serrage ou le mandrin. Si le mandrin n’est pas
suffisamment maintenu et/ou si le porte à faux du disque
est trop long, ce dernier peut se desserrer et être éjecté à
très haute vitesse.
Ne pas utiliser d’accessoires endommagés. Avant
toute utilisation, vérifier tous les accessoires,
par exemple que les meules abrasives ne sont ni
ébréchées ni fendues, les tampons de soutien ne
sont ni fendus ni usés excessivement, les brosses
métalliques ne comportent aucun élément brisé ou
lâche. En cas de chute, vérifier que l’outil n’a pas été
endommagé et remplacer tout accessoire abîmé.
Après avoir inspecté et installé un accessoire, se
situer, soi-même et tout individu présent, hors du
plan de rotation de l’accessoire et laisser tourner
l’outil une minute à sa vitesse à vide maximale. En
général, tout accessoire endommagé se brisera lors du
temps d’essai.
Porter un équipement de protection individuel. Selon
l’application, utiliser une protection faciale et des
lunettes ou un masque de protection. Si approprié,
porter un masque anti-poussières, une protection
auditive, des gants et un tablier d’atelier capables
de vous protéger contre toute projection abrasive ou
tout fragment. La protection oculaire doit être capable
d’arrêter toute projection de débris engendrés par des
opérations diverses. Le masque anti-poussières doit être
capable de filtrer les particules engendrées par l’opération
en cours. Toute exposition prolongée à un haut niveau de
décibels peut occasionner une perte de l’acuité auditive.
Maintenir à distance toute personne étrangère
au travail en cours. Toute personne à l’intérieure
de l’aire de travail doit porter un équipement de
protection individuel. Des débris provenant de la pièce
à travailler ou d’un accessoire brisé pourraient être éjectés
et causer des dommages corporels au-delà de l’aire de
travail immédiate.
Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues à cet
effet pendant toute utilisation où l’organe de coupe
pourrait entrer en contact avec des fils électriques
cachés ou son propre cordon. Tout contact de l’organe
de coupe avec un fil sous tension peut mettre les parties
métalliques exposées de l’outil sous tension et électrocuter
l’utilisateur.
Maintenez toujours fermement l’outil entre vos
mains pendant le démarrage. Le couple de réaction du
moteur, lorsqu’il accélère à pleine vitesse, peut provoquer
la torsion de l’outil.
35
Français
m ) Utilisez un dispositif de fixation pour maintenir la
pièce travaillée, pour plus de practicité. Ne tenez
jamais les petites pièces dans une main et l’outil
dans une autre lorsque vous travaillez. La fixation de
la pièce travaillée vous permet d’utiliser vos deux mains
pour contrôler l’outil. Les matériaux ronds tels que les tiges
de goupille, les tuyaux ou les tubes ont tendance à rouler
lors de leur découpe, la mèche peut se plier ou être éjectée
dans votre direction.
n ) Maintenir le cordon électrique éloigné de la partie
rotative de l’outil. En cas de perte de contrôle, le cordon
pourrait être sectionné ou abîmé, et les bras ou mains
pourraient entrer en contact avec l’organe rotatif.
o ) Attendre systématiquement l’arrêt complet
de l’outil avant de le déposer. L’organe rotatif
pourrait s’accrocher à la surface utilisée et rendre l’outil
dangereusement imprévisible.
p ) Après avoir remplacer les mèches ou avoir effectuer
des réglages, assurez-vous que l’écrou de la douille
de serrage, le mandrin ou les autres dispositifs de
réglage sont resserrés de façon sûre. Les dispositifs de
réglage desserrés peuvent se déplacer de façon inattendue
provoquant la perte de contrôle, les éléments rotatifs
desserrés peuvent alors être projetés violemment.
q ) Ne pas laisser l’outil électrique en marche alors qu’il
est accroché à votre côté. Tout contact accidentel de
l’organe rotatif pourrait faire que ce dernier s’accroche
aux vêtements et qu’un accessoire entre en contact avec
le corps.
r ) Nettoyer régulièrement les orifices d’aération de
l’outil. Le ventilateur du moteur attirera de la poussière
à l’intérieur du boîtier et une accumulation excessive
de poussières métalliques pourrait poser des risques
d’électrocution/incendie.
s ) Ne pas utiliser cet outil électrique à proximité de
matériaux inflammables, car des étincelles pourraient
les enflammer.
t ) Ne pas utiliser d’accessoires nécessitant l’utilisation
d’un réfrigérant fluide. L’utilisation d’eau ou de
tout autre réfrigérant fluide pourrait poser des risques
d’électrocution ou de décharges électriques.
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
COMPLÉMENTAIRES
Causes et prévention anti-rebonds
Les rebonds sont la conséquence du grippage ou coinçage d’une
meule, d’un tampon de soutien, d’une brosse en rotation ou
de tout autre accessoire. Tout grippage ou coinçage causera
rapidement le blocage de l’accessoire en rotation, ce qui lancera
l’outil non contrôlé dans la direction opposée à l’accessoire en
rotation au point du grippage.
Par exemple, si une meule abrasive reste accrochée ou pincée
dans une pièce à travailler, le bord de la meule engagée au point
de grippage peut s’enfoncer dans la surface du matériau et faire
tressauter ou rebondir la meule. La meule peut alors rebondir vers
36
ou à l’opposé de l’utilisateur, selon la direction du mouvement de
la meule au point de grippage. Dans ces conditions, il peut aussi
arriver que les meules abrasives se brisent.
Les rebonds proviennent d’une utilisation impropre de l’outil ou de
conditions ou procédures d’exécution incorrectes, et peuvent être
évités en prenant les précautions adéquates énoncées ci-dessous :
a ) Maintenir la scie fermement en positionnant le
corps et les bras de façon à pouvoir résister à toute
force de rebonds. Utiliser systématiquement la
poignée latérale, si fournie avec l’outil, pour un
contrôle maximal de l’outil en cas de rebonds ou
retour de couple au démarrage. L’utilisateur peut
contrôler le retour de couple ou les forces de rebonds si des
précautions adéquates sont prises.
b ) Prendre des précautions supplémentaires pour
travailler des coins, des bords acérés, etc. Éviter
que l’accessoire sursaute ou reste accroché. Les
coins, bords acérés ou les sursauts ont tendance à retenir
l’accessoire en rotation et causer la perte de contrôle de
l’outil, ou des rebonds.
c ) Ne pas rattacher une lame à chaîne coupante, à
sculpter ou une lame dentée. Ces lames posent des
risques de rebonds fréquents et de perte de contrôle de
l’outil.
d ) Insérez toujours la mèche dans la matière dans le
même sens que celui par lequel le bord de coupe
quitte la matière (le même sens que celui vers lequel
les copeaux sont évacués). L’insertion de l’outil dans
le mauvais sens entraîne le bord de coupe de la mèche
à grimper sur l’ouvrage et à tirer l’outil vers ce sens
d’avancement.
e ) Lorsque vous utilisez des limes rotatives, des
outils de découpe à haute vitesse ou en carbure de
tungstène, fixez toujours l’ouvrage de façon sûre.
Ces disques peuvent se bloquer s’ils sont légèrement
inclinés dans la rainure et ils peuvent alors rebondir.
Il est fréquent que le disque de découpe casse lorsqu’il
se coince. Il est possible qu’une lime rotative, un outil
de découpe à haute vitesse ou en carbure de tungstène
saute de la rainure lorsqu’il se coince. Vous pourriez alors
perdre le contrôle de l’outil.
Consignes de sécurité spécifiques pour les
meuleuses
a ) Utiliser uniquement des types de meules
recommandés pour votre outil électrique ainsi
que le carter spécifiquement conçu pour la
meule choisie. Les meules non conçues pour un outil
électrique ne peuvent être adéquatement protégées et
sont dangereuses.
b ) Pour les cônes abrasifs et les bouchons filetés,
n’utilisez que des mandrins rotatifs en bon état dont
la bride d’épaulement est exempt de détalonnage
et qui ont la bonne taille et la bonne longueur.
Des mandrins appropriés permettent de réduire les
casses potentielles.
Français
c ) Ne placez pas votre main dans l’alignement du
disque rotatif ou derrière lui. Si le disque, en cours
d’utilisation, quitte votre main, le rebond possible peut
le propulser avec l’outil électrique directement dans
votre direction.
d ) Maintenez les panneaux ou toute autre pièce
travaillée de grande taille afin de minimiser le risque
de pincement et de rebond du disque. Les pièces de
grande taille ont tendance à s’affaisser sous leur propre
poids. Les supports doivent être positionnés sous et au
bord de la pièce travaillée, près de la ligne de coupe, de
chaque côté du disque.
Informations de sécurité supplémentaires
•
Pour les accessoires montés avec des brides, l’alésage de
l’accessoire doit correspondre au diamètre de positionnement
de la bride. Les accessoires qui ne correspondent pas au
dispositif d’installation de l’outil électrique ne tourneront pas
correctement, vibreront de façon excessive et pourront causer
la perte de contrôle de l’outil.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois
fils homologuée et compatible avec la tension nominale de
cet outil (consulter la Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 meule à rectifier les matrices
2 clés plates
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension
du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la
plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN60745 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Emplacement de la Date Codée de Fabrication
(Fig. A)
La date codée de fabrication 24 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2018 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A, B)
1
2
3
4
5
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
Interrupteur coulissant
Arbre
Écrou de la pince
Petite clé (13 mm)
Grande clé (17 mm)
Utilisation Prévue
Votre meuleuse à rectifier les matrices a été conçue pour
les applications de meulage professionnelles. L’outil peut
être utilisé avec la gamme complète d’outils de meulage
commerciaux avec un diamètre maximum de 38 mm et une
vitesse approuvée de 25000/min.
37
Français
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ces meuleuses à rectifier les matrices sont des outils
électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Interrupteurs
AVERTISSEMENT : avant de connecter l’outil à une
alimentation électrique, vérifiez que le commutateur
coulissant est en position d’arrêt en appuyant sur la partie
arrière de l’interrupteur et le relâcher. Assurez-vous que
l’interrupteur coulissant est en position d’arrêt comme
décrit après toute interruption de l’alimentation de l’outil
(par ex. activation d’un disjoncteur de défaut de terre,
déclenchement d’un coupe-circuit, débranchement
accidentel ou panne de courant). Si l’interrupteur à
glissière est verrouillé lorsque le courant est branché, l’outil
sera mis en marche intempestive.
AVERTISSEMENT : saisir l’outil fermement des deux
mains pour garder le contrôle de l’outil au démarrage et
pendant son utilisation, et ce, jusqu’à arrêt complet de la
meule ou de l’accessoire. Avant de poser l’outil, s’assurer
que la meule s’est complètement arrêtée de tourner.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout mouvement
inattendu de l’outil, ne pas arrêter ou démarrer l’outil
lorsqu’il est en contact avec une surface quelconque.
Laisser la meuleuse à disque tourner à plein régime avant
de la mettre en contact avec la surface à travailler. Retirer
l’outil de la pièce à travailler avant de l’arrêter.
Commutateur du jeu de coulisse (Fig. A)
Pour démarrer l’outil, faites glisser le commutateur ON/OFF
curseur 1 vers l’avant de l’outil. Pour arrêter l’outil, relâcher
l’interrupteur à glissière Marche/Arrêt.
Pour un fonctionnement continu, faites glisser le commutateur
vers l’avant de l’outil et appuyez sur la partie avant de
l’interrupteur vers l’intérieur. Pour arrêter l’outil tout en
fonctionnant en mode continu, appuyez sur la partie arrière de
l’interrupteur à glissière et relâchez.
38
FONCTIONNEMENT (Fig. C)
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT :
• S’assurer que le matériau à meuler ou à tronçonner est
fermement arrimé.
• Utilisez les pinces ou un étau pour fixer et soutenir
l’ouvrage sur une plateforme stable. Il est important
pour serrer et soutenir l’ouvrage de manière sûre afin
d’éviter le mouvement de l’ouvrage et la perte de
contrôle. Le mouvement de l’ouvrage ou la perte de
contrôle peuvent représenter un risque et causer des
blessures personnelles.
• Fixez la pièce. Une pièce fixée avec des dispositifs de
serrage ou un étau est maintenue bien mieux qu’avec
les mains.
• Soutenir les panneaux, ou toute pièce
surdimensionnée, pour minimiser tout risque de
grippage ou rebond de la meule. Les pièces larges
ont tendance à s’affaisser sous leur propre poids. Un
support doit être installé sous la pièce à travailler, près
de la ligne de coupe, et près des bords, de chaque côté
de la meule.
• Portez toujours des gants de travail appropriés lors de
l’utilisation de cet outil.
• Le boîtier d’engrenage devient très chaud pendant
l’utilisation.
• Appliquer seulement une pression légère sur l’outil. Ne
pas exercer de pression latérale sur le disque.
• Éviter toute surcharge. Si l’outil venait à surchauffer, le
laisser fonctionner à vide quelques minutes.
• Les meilleurs résultats de meulage sont obtenus en
orientant la machine selon un angle de 90°. Déplacez
la machine d’avant en arrière avec une pression
modérée. De cette manière, la pièce ne deviendra pas
trop chaude, ne se décolorera pas et aucune rainure
ne sera formée.
AVERTISSEMENT : saisir l’outil fermement des deux
mains pour garder le contrôle de l’outil au démarrage et
pendant son utilisation, et ce, jusqu’à arrêt complet de la
meule ou de l’accessoire. Avant de poser l’outil, s’assurer
que la meule s’est complètement arrêtée de tourner.
Placez l’ouvrage dans un étau ou fixez-le solidement. Utilisez un
masque pour couvrir votre nez et votre bouche si l’opération
génère de la poussière. N’abusez pas de la meule. Ne bloquez
pas la meule dans l’ouvrage et ne forcez pas trop dessus. Meulez
seulement sur la face de la meule sauf si vous disposez d’une
Français
meule spécialement conçue pour permettre le meulage sur le
côté de la meule.
Position correcte des mains (Fig. C)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de
sa part.
La position correcte des mains requiert une main sur le corps
et l’autre sur le col de la meule à rectifier les matrices, comme
illustré en Figure C.
Montage des meules (Fig. A, B, D)
AVERTISSEMENT : les accessoires doivent être conçus
pour au moins la même vitesse maximale que celle
indiquée sur l’outil. Les accessoires qui fonctionnent plus
vite que leur vitesse nominale peuvent se casser et voler
en éclats.
AVERTISSEMENT : la capacité des accessoires doit
correspondre à la capacité nominale de l’outil. Les
accessoires mal dimensionnés ne peuvent pas être
contrôlés correctement.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas d’accessoires avec un
mandrin dont la longueur est supérieure à 40 mm.
Assurez-vous que la longueur exposée du mandrin ne soit
pas de plus de 10 mm après avoir inséré l’accessoire dans
la douille de serrage.
AVERTISSEMENT : ne serrez jamais l’écrou de la douille
de serrage sans accessoire.
1. Tenez l’axe 2 à l’aide de la clé de 13 mm 4 fournie.
2. Desserrez l’écrou de la douille de serrage 3 avec la clé de
17 mm 5 en le tournant dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.
3. Introduisez la tige de l’accessoire (au moins 20 mm) dans la
douille de serrage.
4. Serrez fermement l’écrou de la douille de serrage 3 à l’aide
de la clé anglaise fournie.
REMARQUE : Le porte à faux de la tige, la partie qui dépasse
de l’écrou de la douille de serrage 3 , ne doit pas excéder 10
mm. Consultez l’image 4.
Pour enlever l’accessoire, procédez en ordre inverse.
Applications métal
Avant d’utiliser l’outil pour des applications métal, assurez-vous
que le dispositif à courant résiduel (DCR) a été inséré pour
prévenir tout risque résiduel inhérent aux limailles.
Si le courant venait à être coupé par le DCR, rapportez l’outil
chez un réparateur agréé DeWALT.
AVERTISSEMENT : dans des conditions de travail
extrêmes, des poussières conductrices peuvent
s’accumuler à l’intérieur du boîtier de l’appareil lors du
travail du métal. Cela pourra provoquer la dégradation de
l’isolation protectrice de l’appareil et poser des risques de
décharges électriques.
Pour éviter toute accumulation de limailles à l’intérieur de
l’appareil, il est recommandé de nettoyer quotidiennement les
fentes d’aération. Se reporter à la section Maintenance.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Charbons du moteur
Maintenir les brosses propres et coulissant librement dans
leurs guides. Les brosses à charbon possèdent différents
symboles imprimés et si la brosse est usée jusqu’à la ligne la
plus proche du ressort, elle doit être remplacée. De nouveaux
assemblages de brosse sont disponibles auprès de votre centre
de service local.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
39
Français
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
40
Italiano
FRESATRICE
DWE4884
Congratulazioni!
Dichiarazione di conformità CE
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Direttiva Macchine
Dati Tecnici
Fresatrice
DWE4884
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Diametro massimo della mola
Mandrino
Capacità pinza
Peso
VAC
DWE4884
230
1
W
min-1
mm
mm
kg
450
25000
38
M15
6
1,6
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745
dB(A)
80
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
91
LWA(livello potenza sonora)
K(incertezza per il livello sonoro dato)
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
dB(A)
3
m/s2
m/s2
4,4
1,9
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
26.03.2018
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
41
Italiano
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
42
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
Italiano
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
e )
f )
g )
h )
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE
AGGIUNTIVE
Istruzioni di sicurezza per tutte le
lavorazioni
a ) Questo apparato elettrico è progettato per
essere utilizzato come smerigliatrice. Leggere
attentamente tutte le avvertenze, istruzioni,
illustrazioni e specifiche fornite con l’apparato. La
mancata osservanza delle istruzioni seguenti può dar
luogo a scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi .
b ) L’esecuzione di operazioni come la sabbiatura,
la spazzolatura metallica, la lucidatura e il taglio
abrasivo non sono consigliabili con questo apparato
elettrico. L’esecuzione di lavorazioni per le quali
l’apparato non è stato progettato comporta dei rischi e
può causare lesioni personali.
c ) Non utilizzare accessori non progettati
appositamente o non consigliati dal produttore per
questo tipo di apparato. Anche se un accessorio può
essere collegato all’apparato, ciò non ne garantisce la
sicurezza di utilizzo.
d ) La velocità nominale dell’accessorio deve essere pari
almeno a quella massima indicata sull’apparato. Gli
i )
j )
k )
accessori fatti funzionare a una velocità superiore rispetto
a quella nominale possono rompersi e disintegrarsi.
Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio
devono rientrare nei limiti previsti per l’apparato.
Non è possibile proteggere o controllare adeguatamente
gli accessori di dimensioni errate.
Il diametro dell’asse di mole, flange, platorelli o
di qualsiasi altro accessorio deve corrispondere
esattamente a quello dell’alberino dell’apparato. Gli
accessori con il diametro dell’asse che non corrisponde alla
struttura di montaggio dell’apparato non mantengono
l’equilibrio, vibrano eccessivamente e possono causare la
perdita di controllo.
Le mole montate sul mandrino, i tamburi di
sabbiatura, le taglierine o gli altri accessori devono
essere completamente inseriti nella pinza o
mandrino. Se il mandrino non è tenuto a sufficienza e/o
la sporgenza della mola è troppo lunga, la mola montata
potrebbe staccarsi ed essere espulsa ad alta velocità.
Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di ogni
utilizzo controllare gli accessori affinché sui dischi
abrasivi non vi siano scheggiature e lesioni, non
siano presenti crepe o segni eccessivi di usura sul
platorello, che le spazzole metalliche non abbiano
filamenti metallici staccati o spezzati. Se l’apparato
o l’accessorio è caduto, verificare eventuali danni o
installare un accessorio non danneggiato. Dopo aver
ispezionato o installato un accessorio, verificare
che l’operatore e le altre persone siano lontane dal
piano dell’accessorio rotante e far girare l’apparato
a vuoto alla massima velocità per un minuto. Gli
accessori danneggiati normalmente si rompono durante
questa fase di verifica.
Indossare abbigliamento di protezione adeguato. A
seconda delle lavorazioni, utilizzare una maschera o
occhiali di protezione. Se opportuno, indossare una
mascherina antipolvere, protezioni acustiche, guanti
e un grembiule da lavoro in grado di arrestare
frammenti abrasivi o di lavorazione di piccole
dimensioni. La protezione oculare deve impedire a detriti
volanti generati dalle varie lavorazioni di raggiungere gli
occhi. La maschera antipolvere o il respiratore devono
essere in grado di filtrare le particelle generate dalle
lavorazioni. L’esposizione prolungata a rumori di alta
intensità può causare la perdita dell’udito.
Tenere le altre persone a distanza di sicurezza
dalla zona di lavoro. Chiunque acceda alla zona di
lavoro deve indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Frammenti del pezzo da lavorare o di un
accessorio rotto possono volare via e causare lesioni al di
là dell’immediata area di lavoro.
Sostenere l’apparato unicamente con supporti
aventi superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui la parte tagliente potrebbe toccare
cavi elettrici nascosti o il cavo di alimentazione
dell’apparato stesso. Gli accessori da taglio che
43
Italiano
vengono a contatto con un cavo sotto tensione
trasmettono la corrente elettrica anche alle parti
metalliche esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
l ) Tenere sempre saldamente l’utensile in mano
durante l’avvio. La coppia di reazione del motore, nel
momento in cui accelera alla massima velocità, può
causare l’avvolgimento dell’apparato.
m ) Utilizzare morsetti per sostenere il pezzo da lavorare
per praticità. Non tenere mai un pezzo da lavorare
di piccole dimensioni in una mano e l’apparato
nell’altra durante l’uso. Il fissaggio di un pezzo da
lavorare di piccole dimensioni consente di usare le mani
per controllare l’apparato. I materiali rotondi come i
perni dei tasselli, i tubi o le tubature hanno la tendenza di
rotolare durante il taglio, e possono far sì che la punta si
inceppi o si scagli verso di sé.
n ) Posizionare il cavo lontano dall’accessorio rotante.
In caso di perdita di controllo, il cavo può essere tagliato o
impigliato e potrebbe avere una forza tale da trascinare la
mano o il braccio dell’operatore verso l’accessorio rotante.
o ) Non appoggiare mai l’apparato finché l’accessorio
non si sia completamente arrestato. L’accessorio
rotante potrebbe fare presa sulla superficie e trascinare
l’apparato facendone perdere il controllo.
p ) Dopo aver sostituito le punte o effettuato le
regolazioni, assicurarsi che il dado stringipinza, il
mandrino o qualsiasi altro dispositivo di regolazione
sia fissato saldamente. L’allentamento dei dispositivi
di regolazione può causare uno spostamento improvviso,
provocando la perdita del controllo e scagliando con
violenza i componenti di rotazione allentati.
q ) Non azionare l’apparato mentre lo si trasporta a
fianco. Un contatto accidentale con l’accessorio rotante
può farlo impigliare ai vestiti e trascinarlo verso il corpo
dell’operatore.
r ) Pulire regolarmente le prese d’aria dell’apparato.
La ventola del motore può attirare la polvere all’interno
dell’alloggiamento e l’accumulo eccessivo di metallo
polverizzato può causare pericoli elettrici.
s ) Non utilizzare l’apparato vicino a materiali
infiammabili. Le scintille possono far prendere fuoco
ai materiali.
t ) Non utilizzare accessori che richiedono refrigeranti
liquidi. L’utilizzo di acqua o altri liquidi refrigeranti può
provocare elettrocuzione o scosse elettriche.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE PER
TUTTE LE LAVORAZIONI
Cause del rimbalzo e salvaguardia
dell’operatore
Il rimbalzo è una reazione improvvisa provocata da mole,
platorelli, spazzole o qualsiasi altro accessorio in rotazione
che rimanga pinzato o impigliato. Ciò provoca un arresto
44
immediato dell’accessorio rotante che a sua volta provoca la
perdita di controllo dell’apparato, che viene spinto nella direzione
opposta rispetto alla rotazione dell’accessorio nel punto in cui è
stato trattenuto.
Ad esempio, se un disco abrasivo è impigliato o pinzato dal pezzo
da lavorare, il bordo della mola penetrato nel punto pinzato può
scavare nel materiale e causare lo scavalcamento o il rimbalzo
della mola. La mola può saltare sia verso l’operatore che in
direzione opposta, a secondo della direzione del movimento della
mola nel punto pinzato. In queste condizioni è possibile che i dischi
abrasivi si spezzino.
Il rimbalzo è il risultato di un uso sbagliato dell’apparato e/o
di metodi o condizioni di lavoro scorretti e può essere evitato
prendendo le appropriate precauzioni come descritto di seguito:
a ) Mantenere una salda presa sull’apparato e scegliere
una posizione per corpo e braccia che sia in grado
di resistere alle forze di rimbalzo. Utilizzare sempre
l’impugnatura ausiliaria, se presente, per offrire la
massima resistenza al rimbalzo o alla reazione di
coppia durante l’avviamento. L’operatore può frenare
la reazione di coppia o la forza di rimbalzo se vengono
prese le precauzioni adatte.
b ) Prestare particolare attenzione quando si lavorano
angoli, estremità appuntite, ecc. Evitare di far
rimbalzare o impigliare l’accessorio. Angoli, estremità
appuntite o rimbalzi tendono a fare impigliare l’accessorio
rotante e a causare la perdita di controllo o il rimbalzo
dell’apparato.
c ) non collegare una lama da motosega per legno
o una lama da sega dentata. Queste lame creano
rimbalzi e perdita di controllo frequenti.
d ) Inserire sempre la punta nel materiale nella stessa
direzione in cui l’estremità di taglio esce dal
materiale (che è la stessa direzione in cui vengono
scagliati i trucioli). L’inserimento dell’apparato nella
direzione erronea provoca la fuoriuscita dell’estremità
tagliente della punta dal pezzo e tira l’apparato nella
direzione di inserimento.
e ) Quando si utilizzano lime rotanti, mole di taglio,
frese ad alta velocità o frese al carburo di tungsteno,
serrare sempre il lavoro in modo sicuro Queste
mole si bloccano se rimangono leggermente
inclinate nella scanalatura e possono causare un
contraccolpo. Quando una mola di taglio si blocca,
solitamente la mola stessa si spezza. Quando le lime
rotanti, mole di taglio, frese ad alta velocità o frese al
carburo di tungsteno si bloccano, possono saltare dalla
scanalatura e far perdere il controllo all’operatore.
Avvertenze di sicurezza specifiche per
fresatrici
a ) Usare solo i tipi di mola raccomandati per il proprio
apparato e le protezioni specifiche progettate per
quella mola. Le mole non omologate per quell’apparato
non possono essere protette adeguatamente e non
sono sicure.
Italiano
b ) Per coni abrasivi e attacchi filettati, utilizzare
esclusivamente mandrini con mole integri con una
flangia spalla continua di dimensione e lunghezza
corrette. I mandrini corretti riducono la possibilità
di rottura.
c ) Non posizionarsi con la mano allineata alla mola
in rotazione e star dietro di essa. Quando la mola si
muove nella direzione di allontanamento dalla mano,
il possibile rimbalzo può spingere la mola in rotazione e
l’apparato proprio verso di sé.
d ) Pannelli o altri pezzi di grandi dimensioni vanno
sorretti per minimizzare il rischio che la mola sia
pinzata o che rimbalzi. I pezzi più grandi tendono
a incurvarsi sotto il loro stesso peso. Devono essere
collocati dei supporti sotto al pezzo vicino alla linea
di taglio e alle estremità del pezzo, da entrambi i lati
della mola.
Informazioni di sicurezza aggiuntive
•
Per gli accessori montati tramite flange, il foro dell’albero
dell’accessorio deve corrispondere al diametro di
posizionamento della flangia. Gli accessori che non
corrispondono alla struttura di montaggio dell’apparato non
mantengono l’equilibrio, vibrano eccessivamente e possono
causare la perdita di controllo.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga
omologato a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di
questo apparato (vedere i Dati tecnici). La sezione minima del
conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1fresatrice
2chiavi
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60745, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 24 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2018 XX XX
Anno di fabbricazion
Descrizione (Fig. A, B)
1
2
3
4
5
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
Interruttore a scorrimento
Alberino
Dado stringipezzo
Chiave piccola (13 mm)
Chiave grande (17 mm)
Utilizzo Previsto
La fresatrice è stata progettata per lavorazioni professionali di
smerigliatura. L’utensile può essere utilizzato con la gamma
completa delle smerigliatrici disponibili in commercio con
un diametro massimo di 38 mm e una velocità approvata di
25000 /min.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Queste fresatrici sono apparati elettrici professionali.
45
Italiano
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Interruttori
AVVERTENZA: prima di collegare l’apparato a una presa
di corrente, assicurarsi che l’interruttore di scorrimento
sia nella posizione di spegnimento premendo la parte
posteriore dell’interruttore e rilasciando. Assicurarsi
che l’interruttore di scorrimento sia nella posizione di
spegnimento come descritto di sopra dopo qualsiasi
interruzione di corrente verso l’apparato, come per es.
l’attivazione di un interruttore automatico differenziale, lo
scatto di un interruttore differenziale, uno scollegamento
accidentale o mancanza di corrente. Se l’interruttore
di scorrimento è bloccato in posizione di accensione,
l’apparato si avvierà improvvisamente una volta
ripristinata la corrente.
AVVERTENZA: stringere saldamente l’apparato con
entrambe le mani per mantenere il controllo all’avvio e
durante l’utilizzo fino a quando la mola o l’accessorio
non sia completamente fermo. Assicurarsi che la mola sia
completamente ferma prima di appoggiare l’apparato.
AVVERTENZA: per ridurre i movimenti imprevisti, non
accendere o spegnere l’apparato mentre è in funzione.
Far girare la smerigliatrice alla massima velocitr prima di
toccare la superficie da lavorare. Sollevare l’apparato dalla
superficie prima di spegnerlo.
Interruttore di scorrimento (Fig. A)
Per avviare l’apparato, far scorrere l’interruttore di scorrimento
ON/OFF 1 verso il davanti dell’apparato. Per arrestare
l’apparato, rilasciare l’interruttore ON/OFF.
Per il funzionamento continuo, far scorrere l’interruttore
verso il davanti dell’apparato e premere la parte anteriore
dell’interruttore in dentro. Per arrestare la modalità di
funzionamento continuo dell’apparato, premere la parte
posteriore dell’interruttore di scorrimento e rilasciare.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso (Fig. C)
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
46
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA:
• Assicurarsi che tutti i materiali da smerigliare o
tagliare siano fissati saldamente.
• Usare morse o un morsetto per tenere e bloccare
il pezzo da lavorare ad una piattaforma stabile. È
importante fissare e sostenere il pezzo saldamente
per impedire movimenti del pezzo e la perdita del
controllo. Il movimento del pezzo o la perdita del
controllo possono costituire un pericolo e provocare
lesioni alle persone.
• Fissare il pezzo da lavorare. Un pezzo da lavorare
fissato con dispositivi di serraggio o in una morsa è
tenuto più saldamente che se tenuto a mano.
• Pannelli o altri pezzi di grandi dimensioni vanno
sorretti per minimizzare il rischio che la mola sia
pinzata o che rimbalzi. I pezzi più grandi tendono
a incurvarsi sotto il loro stesso peso. Devono essere
collocati dei supporti sotto al pezzo da entrambi i lati,
vicino la linea di taglio e alle estremitr del pannello, da
entrambi i lati della mola.
• Indossare sempre regolari guanti da lavoro durante il
funzionamento di questo utensile.
• La scatola del cambio diventa bollente durante l’uso.
• Applicare solo una pressione leggera sull’apparato.
Non esercitare pressioni laterali sul disco.
• Evitare i sovraccarichi. Se l’apparato si surriscalda,
farlo girare a vuoto per qualche minuto.
• L risultati ottimali di smerigliatura sono ottenuti
impostando la macchina a un’angolazione di 90°.
Spostare la macchina avanti e indietro con una
pressione moderata. In tal modo, il pezzo da lavorare
non si scalderà eccessivamente, non si scolorirà e non
si formeranno scanalature.
AVVERTENZA: stringere saldamente l’apparato con
entrambe le mani per mantenere il controllo all’avvio e
durante l’utilizzo fino a quando la mola o l’accessorio
non sia completamente fermo. Assicurarsi che la mola sia
completamente ferma prima di appoggiare l’apparato.
Mettere il pezzo da lavorare in una morsa o fissarlo in modo
sicuro. Utilizzare una maschera per il viso sul naso e sulla bocca
se la lavorazione solleva polvere. Trattare la mola con la dovuta
cura. Non far inceppare la mola nel pezzo da lavorare e non
esercitare una pressione eccessiva. Effettuare l’operazione di
smerigliatura soltanto sul davanti della molla a meno che non
si disponga di una mola speciale che permette di effettuare la
smerigliatura sul lato della mola.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. C)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
Per una presa corretta, stringere con una mano il corpo
dell’apparato e con l’altra mano il collo della fresatrice, come
mostrato in Figura C.
Montaggio di mole di smerigliatura
(Fig. A, B, D)
AVVERTENZA: gli accessori devono presentare specifiche
almeno pari alla massima velocità contrassegnata
sull’apparato. Gli accessori fatti funzionare a una velocità
superiore rispetto a quella nominale possono rompersi
e disintegrarsi.
AVVERTENZA: la capacità nominale degli accessori deve
essere pari a quella contrassegnata sull’apparato. Non
è possibile controllare adeguatamente gli accessori di
dimensioni errate.
AVVERTENZA: Non utilizzare accessori con una
lunghezza della mandrino superiore a 40 mm. Assicurarsi
che la lunghezza esposta del mandrino non superi i 10
mm dopo aver inserito l’accessorio nella pinza.
AVVERTENZA: Non serrare mai il dado stringipinza senza
che nella pinza vi sia inserito un accessorio.
1. Tenere l’albero 2 utilizzando la chiave da 13 mm 4 in dotazione.
2. Allentare il dado stringipinza 3 con la chiave da 17 mm 5 ruotandola in senso anti-orario.
3. Inserire il codolo dell’accessorio (minimo 20 mm)
nella pinza.
4. Serrare bene la pinza 3 utilizzando la chiave in dotazione.
NOTA: la sporgenza del codolo al di fuori dal dado
stringipinza 3 non deve superare 10mm. Fare riferimento
alla Figura D.
Per rimuovere l’accessorio, procedere nell’ordine inverso.
Lavorazioni su metalli
Nelle lavorazioni su parti metalliche, assicurarsi che sia stato
inserito un interruttore differenziale per evitare i rischi residui
causati da sfridi metallici.
Se la corrente è stata interrotta dall’interruttore differenziale,
portare l’apparato presso un centro di assistenza
autorizzato DeWALT.
AVVERTENZA: in condizioni di lavoro estreme, durante
le lavorazioni su metalli si possono accumulare polveri
conduttive dentro l’alloggiamento del motore Ciò può
far degradare l’isolamento protettivo della macchina, con
possibili rischi di scossa elettrica.
Per evitare l’accumulo di sfridi metallici dentro la macchina,
si raccomanda di pulire le prese d’aria giornalmente.
Vedere Manutenzione.
MANUTENZIONE
Italiano
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Spazzole del motore
Tenere le spazzole pulite e libere di scorrere nelle rispettive
guide. Le spazzole di carbone hanno diversi simboli impressi
su di esse e se la spazzola è usurata fino alla linea più vicina
alla molla, è necessario sostituirla. Nuovi gruppi spazzola sono
disponibili presso i centri di assistenza di zona.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
47
Nederlands
RECHTE SLIJPMACHINE
DWE4884
Hartelijk gefeliciteerd!
EG-conformiteitsverklaring
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Richtlijn Voor Machines
Technische gegevens
Rechte slijpmachine
DWE4884
Spanning
Type
Vermogen
Impactratio
Maximale wieldiameter
Spindel
Spantangformaat
Gewicht
VAC
DWE4884
230
1
W
min-1
mm
mm
kg
450
25000
38
M15
6
1,6
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745.
dB(A)
80
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
91
LWA(niveau geluidsvermogen)
K(onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
dB(A)
3
m/s2
m/s2
4,4
1,9
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
48
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
26.03.2018
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Nederlands
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
49
Nederlands
c )
d )
e )
f )
g )
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
c )
d )
e )
f )
g )
h )
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Veiligheidsvoorschriften voor alle
handelingen
a ) Dit elektrisch gereedschap is bedoeld
voor gebruik als slijpmachine. Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
b ) U kunt met dit elektrische gereedschap beter niet
werkzaamheden zoals schuren, polijsten, borstelen
met een draadborstel en afzagen uitvoeren.
50
i )
Werkzaamheden waarvoor het gereedschap niet is
ontworpen kunnen een gevaar vormen en persoonlijk
letsel veroorzaken.
Gebruik geen accessoires die niet speciaal
ontworpen en aanbevolen zijn door de fabrikant
van het gereedschap. Het feit dat een accessoire aan uw
gereedschap kan worden bevestigd wil nog niet zeggen
dat dit een veilige bediening garandeert.
Het nominale toerental van het accessoire moet
tenminste gelijk zijn aan het maximale toerental
zoals dit op het gereedschap staat vermeld.
Accessoires die sneller draaien dan hun nominale
toerental kunnen breken en wegschieten.
De buitendiameter en de dikte van uw accessoire
moeten binnen het nominale vermogen van uw
gereedschap liggen. Accessoires met een onjuiste
grootte kunnen niet voldoende worden vastgemaakt
of beheerst.
De drevelgrootte van wielen, flenzen, steunkussens
en ieder ander accessoire moet goed passen op de
as van het gereedschap. Accessoires met drevelgaten
die niet passen op de bevestigingshardware van het
gereedschap zullen uit balans raken en/of extreem
trillen en kunnen u de beheersing over het gereedschap
doen verliezen.
Op een as gemonteerde wielen, schuurtrommels,
frezen of andere accessoires moeten volledig in de
spantang of boorhouder worden gezet. Als de as niet
voldoende is vastgezet en/of de overhang van het wiel te
groot is, kan het gemonteerde wiel losraken en met hoge
snelheid worden weggeslingerd.
Gebruik een accessoire niet als ze beschadigd is.
Controleer het accessoire zoals een schuurwiel
voor gebruik op schilfers en barstjes, steunkussens
op barstjes, scheurtjes of excessieve slijtage,
staalborstels op losse of gespleten draden. Als
het gereedschap of het accessoire is gevallen,
controleert u dit op schade of plaatst u een
onbeschadigd accessoire. Na het controleren
en plaatsen van een accessoire zorgt u dat u
en omstanders uit de buurt van het bereik van
het ronddraaiende accessoire blijft en zet u het
gereedschap gedurende een minuut aan op
maximale snelheid zonder weerstand. Beschadigde
accessoires breken gewoonlijk af tijdens deze testtijd.
Draag persoonlijke beschermende kleding.
Afhankelijk van de toepassing gebruikt u
gezichtsbedekking en een beschermende of
veiligheidsbril. Indien van toepassing draagt u een
stofmasker, gehoorbescherming, handschoenen
en een werkschort die kleine afgeschuurde deeltjes
of deeltjes van het werkstuk tegenhouden. De
oogbescherming moet rondvliegende brokstukken
die door de diverse werkzaamheden vrijkomen tegen
kunnen houden. Het stofmasker e.d. moet in staat zijn
om partikeltjes die door uw werkzaamheden vrijkomen te
Nederlands
filteren. Langdurige blootstelling aan intense geluiden kan
gehoorverlies veroorzaken.
j ) Houd omstanders op een veilige afstand van het
werkgebied. Iedereen die het werkgebied betreedt
moet persoonlijke beschermende kleding dragen.
Brokstukken van het werkstuk of van een afgebroken
accessoire kunnen wegvliegen en letsel buiten het directe
werkgebied veroorzaken.
k ) Houd het elektrisch gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakten als u een handeling
uitvoert waarbij het snijdgereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading of het eigen
stroomsnoer. Accessoires van zaaggereedschap die in
contact komen met bedrading die onder stroom staat,
kunnen metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische schok geven.
l ) Houd het gereedschap altijd stevig in uw hand(en)
tijdens het opstarten. Het reactie-draaimoment van de
motor kan, naarmate de snelheid van de motor toeneemt
tot maximaal, maken dat het gereedschap uit uw
handen draait.
m ) Ondersteun het werkstuk met klemmen wanneer
dat maar praktisch mogelijk is. Houd nooit een klein
werkstuk vast in één hand terwijl u het gereedschap
gebruikt met de andere hand. U kunt, wanneer u een
klein werkstuk met klemmen vastzet, het gereedschap
met uw hand(en) bedienen. Rond materiaal, zoals such as
geleidingsstangen, leidingen of buizen zijn geneigd weg te
rollen wanneer zijn worden gezaagd, en hierdoor kan het
zaagje vastlopen of naar u toekomen.
n ) Plaats het stroomsnoer buiten het bereik van het
ronddraaiende accessoire. Als u de controle verliest,
wordt het snoer mogelijk doorgesneden of gegrepen
en kan uw hand of arm in het draaiende accessoire
worden getrokken.
o ) Leg het gereedschap nooit neer voordat het
accessoire volledig tot stilstand is gekomen. Het
ronddraaiende accessoire kan mogelijk in contact met
de oppervlakte komen waardoor u de controle over het
gereedschap verliest.
p ) Wanneer u bitjes hebt gewisseld of aanpassingen
hebt gedaan, is het belangrijk dat u de
spantangmoer, de boorhouder of welke andere
voorziening voor aanpassing dan ook stevig
vastzet. Losse voorzieningen voor aanpassing kunnen
onverwacht verschuiven, verlies van controle veroorzaken,
losse roterende componenten zullen met grote snelheid
worden weggeslingerd.
q ) Gebruik het gereedschap niet terwijl u het aan uw
zijde draagt. Per ongeluk contact met het ronddraaiende
accessoires kan uw kleding grijpen waardoor het
accessoire naar uw lichaam wordt getrokken.
r ) Maak de luchtgaten van het gereedschap regelmatig
schoon. De ventilator van de motor zuigt het stof in de
behuizing en extreme ophoping van metaaldeeltjes kan
een elektrische schok veroorzaken.
s ) Bedien het gereedschap niet in de buurt van
ontvlambare materialen. Vonken kunnen deze
materialen doen ontbranden.
t ) Gebruik geen accessoires die koelvloeistof nodig
hebben. Het gebruik van water of andere koelvloeistoffen
kan leiden tot elektrocutie of een elektrische schok.
OVERIGE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
ALLE HANDELINGEN
Oorzaken en voorkoming van terugslag
Terugslag is een plotselinge reactie op een ronddraaiend wiel,
steunkussen, borstel of ander accessoire dat bekneld of gegrepen
wordt. Beknelling of grijpen zorgt voor het snel vastlopen van
het ronddraaiende accessoire dat op zijn beurt zorgt dat het
onbeheersbare gereedschap in de tegenovergestelde richting
van de draaiing van het accessoire wordt gedwongen op
het bevestigingspunt.
Als bijvoorbeeld een schuurwiel wordt gegrepen of bekneld
raakt door het werkstuk, kan de rand van het wiel die er bij
het beknellingpunt ingaat in het oppervlak van het materiaal
slaan waardoor het wiel naar buiten loopt of terugslaat. Het
wiel kan ofwel naar de operator toe of van hem vandaan
springen, afhankelijk van de richting van de wielbeweging
op het beknellingpunt. Schuurwielen kunnen onder deze
omstandigheden ook afbreken.
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik en/of onjuiste
gebruiksomstandigheden van het gereedschap en kan worden
voorkomen door geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen zoals
hieronder vermeld:
a ) Houd het gereedschap voortdurend stevig
vast en plaats uw lichaam en arm zo dat u
terugslagkrachten kunt weerstaan. Gebruik
altijd een hulphandgreep indien meegeleverd
voor maximale beheersing van terugslag of
torsiereactie tijdens het opstarten. De operator kan
torsiereactie of terugslagkrachten beheersen als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
b ) Wees extra voorzichtig als u hoeken, scherpe
randen, enz. bewerkt. Voorkom dat het accessoire
stuitert of blijft hangen. Hoeken, scherpe randen en
stuiteren kunnen er vaak toe leiden dat het ronddraaiende
accessoire blijft hangen en kunnen verlies van controle of
terugslag veroorzaken.
c ) Bevestig geen houtsnijdzaag of getand zaagblad
aan het gereedschap. Dergelijke zaagbladen
kunnen herhaaldelijke terugslag en verlies van
controle veroorzaken.
d ) Voer het bitje altijd in dezelfde richting in het
materiaal in omdat de snijrand uit het materiaal
komt (dat is dezelfde richting waarin de spaanders
worden uitgeworpen). Als u het gereedschap in de
verkeerde richting in het materiaal invoert, zal de snijrand
van het bitje uit het materiaal omhoogkomen en het
gereedschap in richting van deze invoer trekken.
51
Nederlands
e ) Klem het werkstuk altijd stevig vast, wanneer u
roterende vijlen, afkortschijven, high-speed frezen
of tungsten-carbide frezen gebruikt. Deze schijven
zullen vastlopen, als zij schuin komen te staan in
de groef en zij kunnen dan een terugslag geven.
Wanneen afkortschijf vastloopt, zal het wiel zelf
meestal afbreken. Wanneer een roterende vijl, een
high-speed frees en een tungsten-carbide frees vastlopen,
kunnen zij uit de groef omhoogkomen en u zou dan de
controle over het gereedschap kunnen verliezen.
Veiligheidswaarschuwingen specifiek voor
slijpmachines
a ) Gebruik uitsluitend wieltypes die zijn aanbevolen
voor uw elektrische gereedschap en de specifieke
beveiliging die is ontworpen voor het gekozen wiel.
Wielen waarvoor het elektrische gereedschap niets is
ontwikkeld kunnen niet adequaat worden beveiligd en
zijn onveilig.
b ) Gebruik voor schuurkegels en pluggen met
schroefdraad alleen onbeschadigde schijfassen met
een vaste schouderflens, van de juiste afmeting en
lengte. U kunt het risico van afbreken beperken door de
juiste as te gebruiken.
c ) Plaats uw lichaam niet op een lijn met of achter
de ronddraaiende schijf. Wanneer de schijf, tijdens
het werken bij uw hand weg beweegt, kan de mogelijke
terugslag de draaiende schijf wegslingeren en het
elektrische gereedschap direct in uw richting doen komen.
d ) Ondersteun panelen of een ander groot werkstuk
zodat het risico van vastlopen of terugslaan van
de schijf minder groot is. Grote werkstukken
kunnen onder hun eigen gewicht doorzakken.
De ondersteuningen moeten aan beide zijden worden
geplaatst onder het werkstuk, dicht bij de zaaglijn en aan
beide randen.
•
•
Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd
3-aderig verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening
van dit gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Rechte slijpmachine
2Steeksleutels
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Aanvullende veiligheidsregels
•
Voor accessoires die zijn gemonteerd door middel van
flenzen moet het drevelgat van het accessoire passen bij
de diameter van de flens. Accessoires die niet passen op de
bevestigingshardware van het gereedschap zullen uit balans
raken en/of extreem trillen en kunnen u de beheersing over het
gereedschap doen verliezen.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
52
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 24 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A, B)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Schuifschakelaar
2 As
3 Spantangmoer
4 Kleine steeksleutel (13 mm)
5 Grote steeksleutel (17 mm)
Gebruiksdoel
Uw rechte slijpmachine is ontworpen voor toepassing bij
professionele slijpwerkzaamheden. De machine kan worden
gebruikt met de volledige reeks commerciële slijp accessoires,
met een maximale diameter van 38 mm en een aangegeven
snelheid van 25000/min.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze rechte slijpers zijn professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Schakelaars
WAARSCHUWING: Controleer, voordat u het
gereedschap op de stroomvoorziening aansluit, dat
de schuifschakelaar in de uit-stand staat door op
het achterste deel van de schakelaar te drukken en
vervolgens de schakelaar los te laten. Controleer dat de
schuifschakelaar in de uit-stand staat, zoals hierboven
wordt beschreven, na een mogelijke onderbreking van
de stroomvoorziening van het gereedschap, bijvoorbeeld
door een aardlekschakelaar, een circuitonderbreker,
wanneer bij vergissing de stekker uit het stopcontact wordt
getrokken of na een stroomstoring. Als de schuifschakelaar
is vergrendeld in de aan-stand wanneer de spanning
wordt ingeschakeld, zal het gereedschap onverwacht
gaan werken.
WAARSCHUWING: Houd het gereedschap stevig vast
met beide handen om de controle over het gereedschap
te behouden tijdens het opstarten en het gebruik, en
totdat het wiel of accessoire is gestopt met draaien. Het is
belangrijk dat u het gereedschap pas neerlegt wanneer de
schijf volledig tot stilstand is gekomen.
Nederlands
WAARSCHUWING: Om onverwachte bewegingen van
het gereedschap te verminderen, zet u het gereedschap
niet aan of uit als het belast is. Geef de slijpmachine de
tijd om op volledige snelheid te komen voordat u het
werkoppervlak aanraakt. Til het gereedschap van het
oppervlak voordat u het gereedschap uitschakelt.
Schuifschakelaar (Afb. A)
Start het gereedschap door de ON/OFF-schuifschakelaar 1 naar de voorzijde van het gereedschap te schuiven. U kunt het
gereedschap stilzetten door de ON/OFF-schuifschakelaar los
te laten.
Als u het gereedschap ononderbroken wilt laten werken,
schuift u de schakelaar in de richting van de voorzijde van het
gereedschap en drukt u het voorste gedeelte van schakelaar
naar binnen. Als u het gereedschap wilt laten stoppen terwijl
het ononderbroken werkt, drukt u op het achterste gedeelte van
de schuifschakelaar en laat u de schakelaar los.
BEDIENING
Instructies voor gebruik (Afb. C)
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING:
• Zorg dat al het materiaal dat geschuurd of gesneden
gaat worden stevig op zijn plaats zit.
• Zet het werkstuk met klemmen of een bankschroef
vast en ondersteun het op een stabiele ondergrond.
Het is belangrijk dat u het werkstuk stevig vastzet en
ondersteunt zodat u het onder controle houdt en het
niet kan verschuiven. Wanneer het werkstuk verschuift
of wanneer u de controle over het werkstuk verliest,
kan dat leiden tot een gevaarlijke situatie en kan
persoonlijk letsel het gevolg zijn.
• Zet het werkstuk goed vast. Met de hand kunt u een
werkstuk niet zo goed vasthouden als lijmklemmen of
een bankschroef dat kunnen,
• Ondersteun panelen of een ander groot werkstuk
zodat het risico van vastlopen of terugslaan van het
wiel minder groot is. Grote werkstukken kunnen onder
hun eigen gewicht doorzakken. De ondersteuningen
moeten aan beide zijden worden geplaatst onder het
werkstuk, dicht bij de zaaglijn en aan beide randen.
• Draag altijd de gewone werkhandschoenen wanneer
u met dit gereedschap werkt.
• De tandwielkast wordt zeer heet tijdens gebruik.
• Oefen uitsluitend zachte druk op het gereedschap uit.
Oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf.
53
Nederlands
•
Vermijd overbelasting. Als het gereedschap
heet wordt, laat u het een paar minuten zonder
belasting draaien.
• De beste resultaten worden bij het slijpen bereikt
wanneer u de machine in een hoek van 90° instelt.
Beweeg de machine heen en weer met gematigde
druk. Op deze manier wordt het werkstuk niet te heet,
verkleurt het niet en ontstaan er geen groeven.
WAARSCHUWING: Houd het gereedschap stevig vast
met beide handen om de controle over het gereedschap
te behouden tijdens het opstarten en het gebruik, en
totdat het wiel of accessoire is gestopt met draaien. Het is
belangrijk dat u het gereedschap pas neerlegt wanneer de
schijf volledig tot stilstand is gekomen.
Plaats het werkstuk stevig in een schroefbank of klem. Gebruik
een stofmasker over uw neus en mond als de werkzaamheden
stof laat opwaaien. Behandel de slijpschijf met respect. Duw
de schijf niet hard in het werkstuk en gebruik geen overmatige
druk. Slijp alleen met de buitenrand van de slijpschijf, tenzij u
een speciale slijpschijf hebt die speciaal is ontworpen voor het
slijpen met de zijkant van de schijf.
Juiste positie van de handen (Afb. C)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste hand positionering plaatst u één hand op de
behuizing, terwijl u met de andere hand de nek van de rechte
slijpmachine vasthoudt, zoals afgebeeld in Figuur C.
Plaatsen van slijpschijven (Afb. A, B, D)
WAARSCHUWING: Accessoires moeten ten minste
hetzelfde nominale toerental hebben als het maximale
toerental dat op het gereedschap is vermeld. Accessoires
die sneller draaien dan hun nominale toerental kunnen in
stukken breken en worden weggeslingerd.
WAARSCHUWING: Accessoires moeten ten minste
dezelfde capaciteit hebben als die welke op het
gereedschap is vermeld. Accessoires met een onjuiste
grootte kunnen niet op juiste wijze worden gehanteerd.
WAARSCHUWING: Gebruik geen accessoires met
een aslengte van meer dan 40 mm. Controleer dat de
zichtbare aslengte niet meer dan 10 mm is wanneer u het
accessoire in de spantang hebt geplaatst
WAARSCHUWING: Draai de moer van de spantang nooit
aan zonder dat er een accessoire in de spantang zit.
1. Houd de as 2 vast met de bijgeleverde 13 mm
steeksleutel 4 .
2. Draai de spantangmoer 3 los met de 17 mm steeksleutel 5 door deze tegen de klok in te draaien.
3. Steek de schacht van het accessoire (minimaal 20 mm) in
de spantang.
54
4. Draai de spantangmoer 3 stevig vast met de bijgeleverde
steeksleutel.
OPMERKING: De overhang van de schacht, het gedeelte
dat buiten de spantangmoer 3 steekt, mag niet meer dan
10 mm zijn. Zie afbeelding D.
U kunt het accessoire uitnemen door in omgekeerde volgorde
te werk te gaan.
Toepassingen op metaal
Als u het gereedschap gebruikt voor toepassingen op
metaal, zorg er dan voor dat een differentieelschakelaar is
ingestoken om overige risico’s veroorzaakt door metaalslijpsel
te voorkomen.
Als de stroomvoorziening wordt uitgeschakeld door de
differentieelschakelaar, brengt u het gereedschap naar de
erkende DeWALT reparateur.
WAARSCHUWING: Bij extreme werkomstandigheden
kan geleidend stof zich in de machinebehuizing ophopen
als u met metaal werkt. Dit kan ertoe leiden dat de
beschermende isolatie in de machine wordt aangetast,
met het potentiële risico van een elektrische schok.
Om de opeenhoping van metaalslijpsel in de machine te
voorkomen, adviseren wij u de ventilatieopeningen dagelijks vrij
te maken. Zie Onderhoud.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Koolborstels van de motor
Houd de borstel schoon en zorg ervoor dat ze vrij in hun
geleiders kunnen schuiven. Koolborstels zijn voorzien van
verschillende markeringen, als de koolborstel is afgesleten
tot de lijn het dichtst bij de veer moet deze worden
vervangen. Nieuwe koolborstelsets zijn verkrijgbaar bij uw
plaatselijke servicecentrum.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Nederlands
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
55
Norsk
SLIPEMASKIN
DWE4884
Gratulerer!
Overensstemmelseserklæring med EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet hastighet
Maks. skivediameter
Spindel
Chuck størrelse
Vekt
VAC
DWE4884
230
1
W
min-1
mm
mm
kg
450
25000
38
M15
6
1,6
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745:
dB(A)
80
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
91
LWA(lydeffektnivå)
K(usikkerhet for det angitte støynivå)
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
dB(A)
3
m/s2
m/s2
4,4
1,9
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Slipemaskin
DWE4884
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
26.03.2018
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
56
Norsk
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
b )
c )
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
d )
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
e )
f )
g )
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
57
Norsk
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
EKSTRA SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for all bruk
a ) Dette elektriske verktøyet er ment å brukes som
en slipemaskin. Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
b ) Oppgaver som sliping, stålbørsting, polering og
kapping anbefales ikke med dette verktøyet. Dersom
elektroverktøyet brukes til andre oppgaver enn det er
tiltenkt, kan det føre til fare og forårsake personskade.
c ) Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt konstruert
og anbefalt fra produsenten av verktøyet. Selv om
tilbehøret kan kobles til elektroverktøyet, sikrer ikke dette
trygg drift.
d ) Merkehastighet på tilbehøret må være minst
lik maksimal hastighet som er angitt på
elektroverktøyet. Tilbehør som går fortere enn
merkehastigheten sin, kan bli ødelagt og fly i stykker.
e ) Utvendig diameter og tykkelse på tilbehøret
må være innenfor nominell kapasitet for
elektroverktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan ikke sikres
og kontrolleres tilstrekkelig.
f ) Spindelstørrelsen på hjul, flenser, festeplater
eller annet tilbehør må passe spindelen på
elektroverktøyet nøyaktig. Tilbehør med spindelhull
som ikke passer monteringsdelene på elektroverktøyet,
vil rotere eksentrisk, vibrere for mye og kan føre til at du
mister kontrollen.
g ) Skaftmonterte skiver, sandpapirhjul, kappeskiver
eller annet tilbehør må være satt helt inn i kragen
eller chucken. Dersom skaftet ikke festes ordentlig og/
eller overhenget på skiven er for langt, kan den monterte
skiven løsne og kastes ut ved høy hastighet.
h ) Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må du
inspirere tilbehøret, som slipeskiven, for hakk
og sprekker, festeplatene må inspiseres for
sprekker, rifter eller slitasje, og stålbørsten må
inspiseres for løse eller sprukne tråder. Dersom
elektroverktøyet eller tilbehøret slippes ved et uhell,
må du kontrollere om det er skadet eller montere
uskadet tilbehør. Etter å ha inspisert og installert et
58
tilbehør, still deg selv og eventuelle tilstedeværende
bort fra banen til det roterende tilbehøret og kjør
elektroverktøyet på maksimal, ubelastet hastighet
i ett minutt. Skadet tilbehør vil normalt rives i stykker
under denne testen.
i ) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av
bruksområdet må du bruke ansiktsvern eller
vernebriller. Bruk støvmaske, hørselvern, hansker og
verkstedforkle som kan stoppe små slipefragmenter
eller deler fra arbeidsstykket. Øyebeskyttelsen
må kunne stoppe flygende biter som kan løsne fra
arbeidsstykket. Støvmasken eller åndedrettsvernet
må kunne filtrere partikler som oppstår under arbeid.
Langvarig eksponering for høyintensiv støy kan føre
til hørselstap.
j ) Hold tilskuere på trygg avstand fra arbeidsområdet.
Personer som går inn i arbeidsområdet, må bruke
personlig verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket
eller ødelagt tilbehør kan fly av gårde, og kan føre til
skader langt ut over det umiddelbare arbeidsområdet.
k ) Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor
kutteutstyret kan komme i kontakt med skjulte
ledninger eller egen ledning. Kuttutstyr som kommer
i kontakt med en strømførende ledning kan føre til
at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
l ) Hold alltid verktøyet godt fast ved oppstart.
Reaksjonsmomentet på motoren kan få verktøyet til å vri
seg når den akselererer til full hastighet.
m ) Bruk klemmer/tvinger for å feste arbeidsstykket når
det er praktisk. Hold aldri små arbeidsstykker i en
hånd og verktøyet i den andre hånden. Ved å feste
arbeidsstykket er du fri til å bruke hendene til å betjene
verktøyet. Runde materialer som runde trestykker, rør eller
slanger har en tendens til å rulle ved saging, og kan føre til
at sagstykket kjører seg fast eller hopper ut.
n ) Plasser ledningen slik at den ikke kommer i kontakt
med roterende tilbehør. Hvis du mister kontrollen, kan
ledningen bli kuttet av eller henge seg fast, og hånden eller
armen din kan bli dratt inn i det roterende tilbehøret.
o ) Ikke legg elektroverktøyet ned før tilbehøret har
stanset helt. Det roterende tilbehøret kan ta tak i
overflaten og trekke elektroverktøyet ut av kontrollen din.
p ) Etter skifte av sagstykket eller justeringer, pass på at
kragemutteren, chucken eller justeringsverktøy er
godt festet. Løse justeringsdeler kan uventet bevege seg
og føre til tap av kontroll, løse roterende deler kan kastes
ut med stor kraft.
q ) Ikke la elektroverktøyet gå mens du bærer det langs
siden din. Utilsiktet kontakt med det roterende tilbehøret
kan føre til at det kjører seg fast i klærne dine og trekker
tilbehøret inn i kroppen din.
r ) Lufteåpningene på elektroverktøyet må rengjøres
regelmessig. Motorviften vil trekke støvet inn i kabinettet,
Norsk
og overskytende oppsamling av forstøvet metall kan føre
til elektriske farlige situasjoner.
s ) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av
antennelige materialer. Gnister kan antenne
dette materialet.
t ) Ikke bruk tilbehør som krever flytende kjølemidler.
Bruk av vann eller andre flytende kjølemidler kan føre til
elektrisk støt eller sjokk.
seg fast, kan den hoppe ut fra sporet og føre til at du mister
kontrollen over verktøyet.
Spesifikke sikkerhetsadvarsler for
slipemaskiner
a ) Bruk kun skivetyper som anbefales for ditt
elektroverktøy og den spesifiserte verneanordningen
for den valgte skiven. Skiver som elektroverktøyet ikke
ble laget for, er ikke tilstrekkelig beskyttet og er farlige.
b ) For gjengede sandpapirkjegler og plugger, bruk
bare uskadede skiveskaft med en fri skulderflens av
korrekt størrelse og lengde. Korrekte skaft vil redusere
faren for brudd.
c ) Ikke still kroppen din i banen til eller bak den
roterende skiven. Når skiven under bruk beveger seg bort
fra kroppen din, kan et tilbakeslag sende den roterende
skiven og elektroverktøyet direkte mot deg.
d ) Oppstøtting av plater eller overdimensjonerte
arbeidsstykker minsker risken for at skiven henger
og slår tilbake Store arbeidsstykker har en tendens
til å henge ned under sin egen vekt. Det må plasseres
støtter under arbeidsstykket på begge sider av skiven, nær
kuttelinjen og nær kanten av panelet.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR ALL BRUK
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt eller fastkjørt
roterende skive, støttetallerken, børste eller annet tilbehør.
Fastklemming eller fastkjøring forårsaker at det roterende tilbehøret
stopper raskt, hvilket i sin tur forårsaker at det ukontrollerbare
elektroverket slynges i motsatt retning i forhold rotasjonsretningen
på tilbehøret.
For eksempel, hvis en slipeskive kjøres fast eller klemmes fast i
arbeidsstykket, kan kanten av den skiven som går inn i klempunktet
grave seg inn i overflaten på materialet og føre til at skiven
hopper ut eller kastes ut. Skiven kan enten hoppe mot eller bort fra
brukeren, avhengig av hvilken vei skiven roterte da den klemte seg
fast. Slipeskiver kan også bli ødelagt under slike forhold.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av verktøyet og/eller feil
driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås ved å treffe
skikkelige forholdsregler, som angitt nedenfor:
a ) Sørg for et godt grep på elektroverktøyet, og
plasser kroppen og armene slik at du kan stå imot
tilbakeslagskrefter. Bruk alltid hjelpehåndtaket,
dersom montert, for maksimal kontroll på
tilbakeslag eller momentreaksjon under oppstart.
Brukeren kan kontrollere momentreaksjonen
eller tilbakeslagskreftene hvis det er tatt
tilstrekkelige forholdsregler.
b ) Vær særlig forsiktig under bearbeiding av hjørner,
skarpe kanter osv. Unngå at tilbehører hopper og
kjører seg fast. Hjørner, skarpe kanter eller hopping har
en tendens til å kjøre fast det roterende tilbehøret og føre
til tilbakeslag eller at du mister kontrollen.
c ) Ikke fest et sagkjedeblad eller et tannet sagblad. Slike
blad fører ofte til tilbakeslag og at du mister kontrollen.
d ) Mat alltid sagstykket inn i materialet i samme
retning som den skjærende kanten roterer ut av
materialet (som er samme retning som sponen
kastes ut). Å mate verktøyet i feil retning fører til at
sagstykket klatrer ut av arbeidsstykket og vil trekke
verktøyet i den retningen.
e ) Ved bruk av roterende slipeskiver, kappeskiver,
høyhastighets kappeskiver eller karbidblad, fest
alltid arbeidsstykket godt. Slike skiver vil kjøre
seg fast dersom de kantes litt i sporet, og kan gi
et tilbakeslag. Dersom en skive kantes og kjøres
fast, vil den som regel brekke. Dersom en roterende
slipeskive, høyhastighets kappeskive eller karbidskive kjører
Ekstra sikkerhetsregler
•
For tilbehør montert på flens, må senterhullet på tilbehøret
passe til diameteren på flensen. Tilbehør som ikke passer
monteringsdelene på elektroverktøyet, vil rotere eksentrisk,
vibrere for mye og kan føre til at du mister kontrollen.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er: • Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske
data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum
lengde er 30 m.
59
Norsk
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Slipemaskin
2Nøkler
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 24 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A, B)
1
2
3
4
5
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
Skyvebryter
Spindel
Chuckmutter
Liten fastnøkkkel (13 mm)
Stor fastnøkkel (17 mm)
Tiltenkt Bruk
Din slipemaskin er designet for profesjonell sliping. Verktøyet
kan brukes med hele serien av kommersielle slipeverktøy, med
maksimum diameter på 38 mm og godkjent hastighet på 25000
o/min.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Disse rette slipemaskinene er profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
60
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Brytere
ADVARSEL: Før verktøyet kobles til en strømkilde, forsikre
deg om at glidebryteren er i av-posisjon ved å trykke
bakdelen av bryteren og slipp den. Forsikre deg om at
glidebryteren er i av-posisjon etter enhver forstyrrelse i
strømtilførselen til verktøyet. Dette kan være aktivering
av en jordfeilbryter, en sikring som er gått, en tilfeldig
frakobling eller strømbrudd. Som beskrevet over Dersom
skyvebryteren er låst i på-posisjon når strømmen kobles til,
vil verktøyet starte brått.
ADVARSEL: Hold verktøyet godt fast med begge hender
ved oppstart og under bruk og helt til skiven eller tilbehøret
stopper å rotere. Kontrollere at skiven har stoppet
fullstendig før du legger verktøyet ned.
ADVARSEL: For å redusere uventede bevegelser av
verktøyet, ikke slå verktøyet på eller av under last. La
vinkelsliperen komme opp i full hastighet før du berører
arbeidsflaten. Løft verktøyet fra arbeidsflaten før du slår
verktøyet av.
Glidebryter (Fig. A)
For å starte verktøyet, dra PÅ/AV glidebryteren 1 mot fronten
av verktøyet. For å stoppe verktøyet, slipp PÅ/AV glidebryteren.
For å sette i kontinuerlig modus, dra bryteren mot fronten på
verktøyet og trykk den fremre delen av bryteren innover. For å
stoppe verktøyet mens det jobber i kontinuerlig modus, trykk
den bakre delen av glidebryteren og slipp.
BRUK
Bruksanvisning (Fig. C)
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL:
• Forsikre deg om at materialet som skal slipes eller
kappes er godt festet.
• Bruk klemmer eller skrustikke for å feste og støtte
arbeidsstykket på en stabil platform. Det er viktig å
feste og støtte opp arbeidsstykket godt, for å hindre at
det beveger seg og at du mister kontrollen. Bevegelse
av arbeidasstykket eller tap av kontroll kan være farlig
og føre til personskader.
• Sikre arbeidsstykket. Dersom du bruker en skrustikke
eller annet feste på arbeidsstykket står det tryggere
enn dersom du holder det med hånden.
Norsk
•
Støttepaneler eller overdimensjonerte arbeidsstykker
minsker risken for at skiven henger og slår tilbake.
Store arbeidsstykker har en tendens til å henge
ned under sin egen vekt. Det må plasseres støtter
under arbeidsstykket på begge sider av skiven, nær
kuttelinjen og nær kanten av panelet.
• Bruk alltid vanlige arbeidshansker ved bruk av
dette verktøyet.
• Girkassen blir svært varm ved bruk..
• Bruk bare lett trykk på verktøyet. Bruk ikke sidekrefter
på skiven.
• Unngå overbelastning. Dersom verktøyet blir varmt,
må du la det gå i noen minutter uten belastning..
• Det beste resultatet på grovslipingen får du med
maskinen stilt til vinkel på 90°. Beveg maskinen frem
og til bake med moderat trykk. På den måten blir ikke
arbeidsstykket for varmt eller bli misfarget, og det
dannes ikke spor.
ADVARSEL: Hold verktøyet godt fast med begge hender
ved oppstart og under bruk og helt til skiven eller tilbehøret
stopper å rotere. Kontrollere at skiven har stoppet
fullstendig før du legger verktøyet ned.
Fest arbeidsstykket i en skrustikke eller fest det godt med
klemmer. Bruk ansiktsmaske over munn og nese dersom det
dannes støv under arbeidet. Behandle skiven med respekt. Ikke
kjør fast skiven i arbeidsstykket, og ikke bruk overdreven kraft.
Slip bare med fronten av skiven så fremt du ikke bruker en skive
spesielt ment for å slipe med siden av skiven.
Korrekt plassering av hendene (Fig. C)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever en hånd på hoveddelen
med den andre hånden på nakken av slipemaskinen som vist i
Figur C.
Montering av slipeskiver (Fig. A, B, D)
ADVARSEL: Tilbehør må være ha spesifikasjoner som
er minst like høye som maksimalhastighet angitt på
verktøyet. Tilbehør som går fortere enn merkehastigheten
sin, kan bli ødelagt og fly i stykker.
ADVARSEL: Tilbehør må være innenfor angitte
spesifikasjoner for verktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan
ikke sikres og kontrolleres tilstrekkelig.
ADVARSEL: Ikke bruk tilbehør med skaftlengde over 40
mm. Pass på at den utstikkende skaftlengden ikke er over
10 mm etter at tilbehøret er satt inn i chucken.
ADVARSEL: Aldri stram til chuckmutteren uten en fres
i chucken.
1. Hold spindelen 2 ved hjelp av den medfølgende 13 mm
fastnøkkel 4 .
2. Løsne chuckmutteren 3 med 17 mm fastnøkkel 5 ved å vri
mot klokken.
3. Sett skaftet på tilbehøret (minimum 20mm) i chucken.
4. Stram godt til chuckmutteren 3 ved hjelp av den
medfølgende fastnøkkelen.
MERK: Skaftets overheng, den delen som stikker ut fra
chuckmutteren 3 , skal ikke være over 10mm. Se Figur D.
For å ta av tilbehøret, gjør dette i motsatt rekkefølge.
Anvendelse på metall
Ved bruk av verktøyet på metall, kontroller at en jordfeilbryter
(RCD) er installert for å unngå restrisikoer forårsaket
av metallspon.
Dersom strømforsyningen slås av av RCD-en, ta verktøyet til en
autorisert DeWALT reparatør.
ADVARSEL: Under ekstreme arbeidsforhold kan
strømførende støv samles opp inne i maskinkabinettet
under arbeid med metall. Dette kan føre til at den
beskyttende isolasjonen i maskinen brytes ned, med en
potensiell fare for elektrisk sjokk.
For å unngå oppsamling av metallspon inne i maskinen,
anbefaler vi å rengjøre ventilasjonsåpningene daglig.
Se Vedlikehold.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Motor børster
Sørg for å holde børstene rene slik at de glir fritt i styringene.
Kullbørster har ulike symboler påstemplet, og dersom brøsten
er slitt ned til linjen nærmes fjæren skal de skiftes. Nye
børstemoduler kan leveres fra ditt lokale servicesenter.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
61
Norsk
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
62
Português
ESMERILADOR RECTO
DWE4884
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Ubelastet hastighet
Diâmetro máximo da roda
Veio
Tamanho da pinça de aperto
Vekt
VCA
DWE4884
230
1
W
min-1
mm
mm
kg
450
25000
38
M15
6
1,6
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745:
dB(A)
80
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
91
LWA(nível de potência acústica)
K(variabilidade do nível acústico indicado)
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
dB(A)
3
m/s2
m/s2
4,4
1,9
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Esmerilador recto
DWE4884
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
26.03.2018
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
63
Português
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança,
instruções, ilustrações e especificações fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento
de todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
64
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de Ferramentas
Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
Português
c )
d )
e )
f )
g )
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS
ADICIONAIS
Instruções de segurança para todas as
operações
a ) Esta ferramenta eléctrica foi concebida para
funcionar como uma rebarbadora. Leia todos
os avisos de segurança, instruções, ilustrações e
especificações fornecidas com esta ferramenta
eléctrica. O não cumprimento de todas as instruções
indicadas abaixo pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou lesões graves.
b ) A realização de operações tais como areamento,
limpeza com escova metálica, polimento e corte não
é recomendada com esta ferramenta eléctrica. As
operações para as quais a ferramenta eléctrica não foi
concebida poderão criar perigo e causar ferimentos.
c ) Não utilize acessórios que não tenham sido
especificamente concebidos e recomendados pelo
fabricante da ferramenta. O facto de um acessório
poder ser instalado na sua ferramenta eléctrica não
garante um funcionamento seguro do mesmo.
d ) A velocidade nominal do acessório tem de ser,
no mínimo, equivalente à velocidade máxima
indicada na ferramenta eléctrica. Os acessórios que
forem utilizados a uma velocidade superior à respectiva
velocidade nominal poderão fragmentar-se e projectar
esses fragmentos.
e ) O diâmetro exterior e a espessura do seu acessório
têm de ser compatíveis com a capacidade da sua
ferramenta eléctrica. Os acessórios com um tamanho
incorrecto não podem ser protegidos nem controlados de
forma adequada.
f ) O orifício de fixação dos discos, encaixes, discos de
suporte ou de qualquer outro acessório tem de se
ajustar apropriadamente ao veio da ferramenta
eléctrica. Os acessórios com orifícios de fixação que não
correspondam ao tamanho dos elementos de montagem
da ferramenta eléctrica irão funcionar de forma
desequilibrada e vibrar de modo excessivo, podendo
causar a perda do controlo da ferramenta.
g ) Os discos montados em mandris, rolos de lixagem,
cortadores ou outros acessórios devem ser
totalmente inseridos na pinça de aperto ou no
mandril. Se o mandril não ficar devidamente preso e/
ou a parte saliente da roda for demasiado comprida,
o disco montado pode soltar-se e projectar-se a uma
velocidade elevada.
h ) Não utilize acessórios danificados. Antes de cada
utilização, inspeccione os acessórios, procurando
danos nos mesmos. Por exemplo, procure rachas
e fendas nos discos abrasivos, fendas, danos ou
desgaste excessivo nos discos de suporte e arames
soltos ou partidos nas catrabuchas. Se deixar cair
a ferramenta eléctrica ou os acessórios, verifique
o respectivo estado. Se o acessório instalado na
ferramenta ficar danificado, substitua-o. Após
inspeccionar e instalar um acessório, coloque-se a
si mesmo e quaisquer outras pessoas presentes no
local numa posição afastada do ângulo de trabalho
do acessório rotativo e ligue a ferramenta eléctrica
na respectiva velocidade máxima em vazio durante
um minuto. Os acessórios danificados irão normalmente
fragmentar-se durante este período de teste.
i ) Use equipamento de protecção pessoal.
Dependendo da operação, use uma viseira ou óculos
de protecção. De acordo com o necessário, use
uma máscara contra o pó, protectores auditivos,
65
Português
luvas e um avental de trabalho capaz de o proteger
contra pequenos fragmentos abrasivos ou da peça
de trabalho. A protecção ocular tem de ser capaz de
o proteger contra a projecção de detritos resultantes de
várias operações. A máscara contra o pó (ou um filtro
respiratório equivalente) tem de ser capaz de filtrar
as partículas criadas pela utilização da ferramenta. A
exposição prolongada a ruídos de elevada intensidade
poderá causar perda de audição.
j ) Mantenha as outras pessoas presentes no local a
uma distância segura da área de trabalho. Qualquer
pessoa que entre no perímetro da área de trabalho
tem de usar equipamento de protecção pessoal.
Poderá dar-se o caso de fragmentos da peça de trabalho
ou de um acessório partido serem projectados para longe
e causarem ferimentos fora da área de trabalho imediata.
k ) Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas
superfícies isoladas específicas para o efeito ao
efectuar uma operação em que o acessório da
ferramenta possa entrar em contacto com fios
ocultos ou com o próprio cabo da ferramenta. O
acessório de corte que entre em contacto com um fio
com tensão eléctrica poderão fazer com que as peças de
metal expostas da ferramenta conduzam electricidade e
electrocutem o utilizador.
l ) Segure sempre a ferramenta com firmeza na(s)
mão(s) durante o arranque. O binário de reacção do
motor, quando acelera para atingir a velocidade máxima,
pode fazer com que a ferramenta fique torcida.
m ) Utilize grampos para suportar a peça de trabalho,
sempre que viável. Nunca segure uma peça de
trabalho pequena com uma mão e a ferramenta
com a outra enquanto estiver a utilizá-la. A fixação
de uma peça de trabalho pequena permite-lhe utilizar
a(s) mão(s) para controlar a ferramenta. Materiais
redondos como hastes de cavilhas, tubos ou tubagens
têm tendência para enrolar enquanto estão a ser cortados
e podem fazer com que a broca fique dobrada ou seja
empurrada na sua direcção.
n ) Afaste o cabo de alimentação do acessório rotativo.
Se perder o controlo da ferramenta, o cabo poderá ser
cortado ou ficar preso no acessório, puxando a sua mão
ou o seu braço na direcção do acessório rotativo.
o ) Nunca pouse a ferramenta eléctrica antes de o
acessório ficar completamente imobilizado. Caso
contrário, o acessório rotativo poderá ficar preso na
superfície onde pousou a ferramenta eléctrica e puxá-la
para longe das suas mãos, fazendo-o perder o controlo
da mesma.
p ) Depois de substituir as brocas ou efectuar alguns
ajustes, certifique-se de que a porca da pinça de
aperto, o mandril ou qualquer outro dispositivo
de ajuste estão devidamente apertados. Os
dispositivos de ajuste soltos podem rodar de maneira
inesperada, causando perda de controlo e fazendo com
66
q )
r )
s )
t )
que os componentes rotativos soltos sejam projectados
com violência.
Não ligue a ferramenta eléctrica enquanto estiver a
transportá-la ao seu lado. Um contacto acidental do
acessório rotativo com a sua roupa poderá prendê-la no
mesmo, puxando o acessório na direcção do seu corpo.
Limpe regularmente as aberturas de ventilação
da ferramenta eléctrica. A ventoinha do motor irá
puxar as partículas no interior da caixa da ferramenta e
a acumulação excessiva de metal em pó poderá causar
riscos eléctricos.
Não utilize a ferramenta eléctrica perto de materiais
inflamáveis. Estes materiais poderão ser inflamados por
faíscas da ferramenta.
Não utilize acessórios que necessitem de líquidos
de refrigeração. A utilização de água ou outros líquidos
de refrigeração poderá resultar em electrocussão ou
choque eléctrico.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS
PARA TODAS AS OPERAÇÕES
Causas e prevenção por parte do utilizador
do efeito de coice
O efeito de coice é uma reacção súbita resultante do aperto ou
bloqueio de um disco rotativo, de um disco de suporte, de uma
catrabucha ou de qualquer outro acessório. O aperto ou bloqueio
causa uma paragem rápida do acessório rotativo, o que, por sua
vez, faz com que a ferramenta eléctrica seja impelida na direcção
oposta à rotação do acessório no ponto de bloqueio.
Por exemplo, se um disco abrasivo ficar preso ou for apertado
pela peça de trabalho, a extremidade do disco que estiver em
contacto com o ponto de aperto pode penetrar a superfície
do material, fazendo o disco subir ou saltar da peça. O disco
poderá então saltar na direcção do utilizador ou para longe do
mesmo, dependendo da direcção do movimento do disco no
ponto de aperto. Os discos abrasivos podem também partir-se
nestas condições.
O efeito de coice é o resultado de uma utilização abusiva da
ferramenta e/ou de condições ou procedimentos de utilização
incorrectos e pode ser evitado tomando as precauções indicadas
abaixo:
a ) Segure a ferramenta eléctrica com firmeza e
posicione o seu corpo e o seu braço de forma a poder
resistir ao efeito de coice. Utilize sempre o punho
auxiliar, caso este seja fornecido, para controlar ao
máximo o efeito de coice ou a reacção do binário
durante o arranque da ferramenta. O utilizador pode
controlar facilmente a reacção do binário ou o efeito de
coice se forem tomadas as devidas precauções.
b ) Tenha especial cuidado ao utilizar a ferramenta
em cantos, extremidades aguçadas, etc. Evite que o
acessório salte ou fique preso na peça de trabalho.
Os cantos, as extremidades aguçadas ou o facto de o
acessório rotativo saltar tendem a fazê-lo ficar preso na
peça de trabalho e, consequentemente, a causar a perda
Português
do controlo da ferramenta ou a ocorrência do efeito
de coice.
c ) Não instale na ferramenta uma lâmina de corrente
de serra para esculpir madeira ou uma lâmina de
serra dentada. Estas lâminas originam frequentemente
o efeito de coice e a perda do controlo da ferramenta.
d ) Avance sempre a broca no material na direcção em
que a extremidade de corte está a sair do material
(que corresponde à direcção de projecção das
aparas). Se avançar a ferramenta na direcção incorrecta,
a extremidade de corte da broca pode soltar-se da peça de
trabalho e puxar a ferramenta na direcção do avanço.
e ) Se utilizar limas rotativas, discos de corte,
cortadores de alta velocidade ou de carboneto de
tungsténio, fixe sempre bem a peça de trabalho.
Estes discos ficam presos se ficarem ligeiramente
inclinados na ranhura, e causar recuo. Se um disco
do corte ficar preso, o disco normalmente parte-se.
Se uma lima rotativa, um cortador de alta velocidade
ou o cortador de carboneto de tungsténio ficar preso,
pode soltar-se da ranhura e pode perder o controlo
da ferramenta.
Avisos de segurança específicos para
esmeriladores
a ) Utilize apenas os tipos de disco recomendados para
a sua ferramenta eléctrica e a protecção específica
concebida para o disco seleccionado. Os discos
para os quais a ferramenta eléctrica não foi concebida
não podem ser protegidos de forma adequada e,
consequentemente, não são seguros.
b ) No que respeita aos cones abrasivos roscados
e fichas, utilize apenas mandris de discos não
danificados com uma flange de capa com o
tamanho e o comprimento correctos. Os mandris
adequados reduzem a probabilidade de ruptura.
c ) Não coloque a mão alinhada com ou atrás do
disco rotativo. Quando o disco, no ponto da operação,
estiver a afastar-se da sua mão, o possível efeito de recuo
pode impelir o disco rotativo e a ferramenta eléctrica
directamente contra si.
d ) Suporte quaisquer painéis ou qualquer peça de
trabalho com tamanho excessivo para minimizar
o risco de aperto do disco e ocorrência do efeito de
recuo. As peças de trabalho de grandes dimensões
tendem a vergar sobre o seu próprio peso. É
necessário colocar suportes por baixo da peça de trabalho
perto da linha de corte e da extremidade da peça em
ambos os lados do disco.
Informações de segurança adicionais
•
No que respeita a acessórios montados com flanges, o orifício
de fixação do acessório deve corresponder ao diâmetro de
localização da flange. Os acessórios que não correspondam
ao tamanho dos elementos de montagem da ferramenta
eléctrica irão funcionar de forma desequilibrada e vibrar
de modo excessivo, podendo causar a perda do controlo
da ferramenta.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão
aprovada com 3 núcleos, adequada para a potência de
alimentação desta ferramenta (consulte os Dados técnicos). O
diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento
máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Esmerilador recto
2 Chaves de fendas
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
67
Português
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 24 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2018 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A, B)
1
2
3
4
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
Veio
Porca da pinça de aperto
Chave de fendas pequena (13 mm)
Chave de fendas grande (17 mm)
Utilização Adequada
O esmerilador recto foi concebido para operações de
esmerilagem profissionais. A ferramenta pode ser utilizada com
a gama completa de ferramentas de esmerilagem comercial,
com um diâmetro máximo de 38 mm e uma velocidade
aprovada de 25000/min.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estes esmeriladores rectos são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Interruptores
ATENÇÃO: antes de ligar a ferramenta a uma fonte
de alimentação, certifique-se de que o interruptor
da barra de deslizamento se encontra na posição de
desligado premindo a parte de trás do interruptor e
libertando-a. Certifique-se de que o interruptor da barra
68
de deslizamento se encontra na posição de desligado,
tal como descrito acima se houver uma falha da fonte
de alimentação à ferramenta, como, por exemplo, a
activação de um corta-circuitos com ligação à terra,
disparo de um disjuntor, se retirar a ficha de alimentação
de maneira inadvertida ou em caso de falha de energia. Se
o interruptor da barra de deslizamento estiver bloqueado
quando o equipamento estiver ligado à corrente, a
ferramenta é ligada de maneira inesperada.
ATENÇÃO: agarre na ferramenta com firmeza com
ambas as mãos para manter o controlo da mesma
no arranque e durante a respectiva utilização, bem
como até que o disco ou o acessório instalado pare de
rodar. Certifique-se de que o disco ficou completamente
imobilizado antes de pousar a ferramenta.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de qualquer movimento
inesperado da ferramenta, não a ligue nem desligue em
contacto com o material a trabalhar. Deixe a rebarbadora
alcançar a velocidade máxima antes de tocar na
superfície de trabalho. Levante a ferramenta da superfície
antes de a desligar.
Interruptor da barra de deslizamento (Fig. A)
Para ligar a ferramenta, deslize o interruptor de deslocamento
ON/OFF (Ligar/desligar) 1 para a parte da frente da ferramenta.
Para parar a ferramenta, liberte o interruptor ON/OFF (Ligar/
desligar).
Para obter um funcionamento contínuo, deslize o interruptor
para a parte da frente da ferramenta e prima a parte da frente
do interruptor para dentro. Para parar a ferramenta durante o
modo de funcionamento contínuo, prima a parte de trás do
interruptor da barra de deslizamento e depois liberte-a.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização (Fig. C)
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
ATENÇÃO:
• Certifique-se de que todos os materiais a serem
desbastados ou cortados estão fixos com firmeza.
• Utilize grampos ou um torno para fixar e apoiar a
peça numa plataforma estável. É importante fixar
e apoiar a peça de trabalho em segurança para
impedir a deslocação da peça e a perda de controlo.
A deslocação da peça ou a perda de controlo
podem criar uma situação de perigo e dar origem
a ferimentos.
• Fixe a peça de trabalho. Uma peça de trabalho fixada
num dispositivo de fixação ou num torno fica mais
presa do que se o fizer à mão.
•
Português
ATENÇÃO: os acessórios devem estar em conformidade
com a capacidade assinalada na ferramenta. Os
acessórios com um tamanho incorrecto não podem ser
controlados de forma adequada.
ATENÇÃO: não utilize acessórios em que o comprimento
do mandril seja superior a 40 mm. Certifique-se de que
o comprimento do mandril exposto não é superior a 10
depois de inserir o acessório na pinça de aperto.
ATENÇÃO: nunca aperte a porca da pinça de aperto se
não estiver montado um acessório.
1. Segure no veio 2 utilizando a chave de fendas de
13 mm 4 fornecida.
2. Desaparte a porca da pinça de aperto 3 com a chave de
fendas de 17 mm 5 rodando-a para a esquerda.
3. Insira a haste do acessório (mínimo de 20 mm) no cortador.
4. Aperte com firmeza a porca da pinça de aperto 3 utilizando
a chave de fendas fornecida.
NOTA: A saliência da haste, ou seja a quantidade que fica
de fora da porca da pinça de aperto(c), não deve exceder 10
mm. Consulte a Figura D.
Para remover o acessório, siga o procedimento inverso.
Suporte quaisquer painéis ou peça de trabalho
sobredimensionada para minimizar o risco de aperto
do disco e ocorrência do efeito de coice. As peças
de trabalho de grandes dimensões tendem a vergar
sobre o seu próprio peso. É necessário colocar suportes
por baixo da peça de trabalho em ambos os lados
do disco, perto da linha de corte e da extremidade
da peça.
• Use sempre luvas de trabalho normais enquanto
utilizar esta ferramenta.
• A caixa de engrenagens fica muito quente durante
a utilização.
• Aplique apenas uma pressão ligeira sobre a
ferramenta. Não exerça qualquer pressão lateral
no disco.
• Evite exceder a capacidade de trabalho da ferramenta.
Se a ferramenta começar a ficar quente, deixe-a
funcionar durante alguns minutos em vazio.
• Os melhores resultados de desbaste são obtidos
quando regula a máquina para um ângulo de 90°.
Desloque a máquina para trás ou para a frente com
uma pressão moderada. Deste modo, a peça de
trabalho não irá ficar muito quente, não muda de cor
e não são formadas ranhuras.
ATENÇÃO: agarre na ferramenta com firmeza com
ambas as mãos para manter o controlo da mesma
no arranque e durante a respectiva utilização, bem
como até que o disco ou o acessório instalado pare de
rodar. Certifique-se de que o disco ficou completamente
imobilizado antes de pousar a ferramenta.
Coloque a peça que pretende trabalhar num torno ou fixe-o
em segurança. Utilize uma máscara que cubra o nariz e a boca
se houver produção de poeira. Tenha cuidado quando utilizar
a roda. Não encrave a roda na peça de trabalho nem aplique
pressão desnecessária. Desbaste apenas a superfície da roda, a
menos que tenha uma roda especial concebida especificamente
para permitir a esmerilagem da parte lateral da roda.
Ao utilizar a ferramenta para operações em metal, certifique-se
de que foi empregue um dispositivo de corrente residual (DCR)
para evitar os riscos residuais causados pelas limalhas.
Se a alimentação for cortada pelo DCR, leve a ferramenta a um
agente de reparação autorizado da DeWALT.
ATENÇÃO: em condições de trabalho extremas, poderá
verificar-se a acumulação de partículas condutoras dentro
da caixa do equipamento ao trabalhar com metal. Isto
pode resultar na degradação do isolamento protector
no equipamento, representando um risco potencial de
choque eléctrico.
Para evitar a acumulação de limalhas dentro do equipamento,
recomendamos que limpe as ranhuras de ventilação
diariamente. Consulte a secção Manutenção.
Posição correcta das mãos (Fig. C)
MANUTENÇÃO
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar a ferramenta
com uma mão e com a outra o cabo do esmerilador recto, como
exemplificado na Figura C.
Instalar as rodas de esmerilar (Fig. A, B, D)
ATENÇÃO: a velocidade dos acessórios deve ser pelo
menos igual à velocidade máxima assinalada na
ferramenta. Os acessórios que forem utilizados a uma
velocidade superior à respectiva velocidade nominal
poderão fragmentar-se e projectar esses fragmentos.
Operações em metal
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Escovas do motor
Mantenha as escovas limpas e a deslizar livremente nas
respectivas calhas. As escovas de carbono têm vários símbolos
impressos. Se a escova estiver gasta até à linha mais próxima
69
Português
da mola, é necessário substituí-la. Estão disponíveis novos
conjuntos de escovas nos centros de assistência locais.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
70
Suomi
HIOMAKONE
DWE4884
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Kuormittamaton nopeus
Laikan maksimihalkaisija
Kara
Holkkikoko
Paino
VAC
DWE4884
230
1
W
min-1
mm
mm
kg
450
25000
38
M15
6
1,6
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745
mukaisesti:
dB(A)
80
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
91
LWA(äänitehotaso)
K(määritetyn äänitason epävarmuus)
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
dB(A)
3
m/s2
m/s2
4,4
1,9
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Hiomakone
DWE4884
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
26.03.2018
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
71
Suomi
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
72
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
Suomi
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
MUUT TURVAOHJEET
Turvaohjeet kaikkia toimintoja käytettäessä
a ) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu käytettäväksi
hiomakoneena. Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
b ) Toimintoja kuten , hionta, teräsharjaus, kiillotus
ja katkaisu ei suositella suoritettavaksi tällä
sähkötyökalulla. Jos sähkötyökalua käytetään
tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu, voi aiheutua
vaaratilanne ja henkilövahinko.
c ) Älä käytä varaosia tai varusteita, joita valmistaja
ei suosittele tai ole hyväksynyt. Varusteen
käyttäminen ei ole turvallista vain siksi, että se voidaan
yhdistää sähkötyökaluun.
d ) Varusteen nimellisnopeuden tulee olla
vähintään sama kuin sähkötyökaluun merkityn
enimmäisnopeuden. Jos varusteita käytetään niiden
nimellisnopeutta suuremmalla nopeudella, ne voivat
särkyä ja niistä voi lentää kappaleita.
e ) Varusteen ulkoläpimitan ja paksuuden on
vastattava sähkötyökalun kapasiteettia. Väärän
kokoista varustetta ei voida suojata tai hallita
riittävän tehokkaasti.
f ) Laipat, laikat tai taustalevyt on voitava sovittaa
sähkötyökalun karaan oikein. Jos varustetta ei
voi kiinnittää sähkötyökaluun kunnolla, voi aiheutua
epätasapaino ja voit menettää työkalun hallinnan
tärinän vuoksi.
g ) Karaan asennetut laikat, hiomarummut, terät tai
muut lisävarusteet tulee asentaa kokonaan holkkiin
tai istukkaan. Jos karaa ei ole kiinnitetty riittävän hyvin
ja/tai laikan ulkonema on liian pitkä, asennettu laikka voi
löystyä ja singota pois suurella nopeudella.
h ) Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Ennen käyttämistä
tarkista, ettei tarvikkeessa, esimerkiksi sen
hiomalaikassa tai taustalevyssä, ole halkeamia,
repeämiä tai kulumia ja että teräslankaharjassa ole
irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos sähkötyökalu
putoaa, tarkista, onko siihen tullut vaurioita ja
vaihda vaurioitunut osa. Kun olet tarkistanut
laitteen, siirry kauas siitä ja pyydä muitakin
siirtymään kauemmas. Anna sähkötyökalun käydä
suurimmalla nopeudella kuormittamattomana
minuutin ajan. Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy
tämän testausajan kuluessa.
i ) Käytä suojavarusteita. Käytä kasvosuojusta
tai turvalaseja tehtävän työn vaatimusten
mukaisesti. Käytä tarvittaessa hengityssuojainta,
kuulosuojaimia, käsineitä ja suojavaatetusta,
joka estää lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot. Turvalasien on pystyttävä estämään
lentäviä kappaleita aiheuttamasta henkilövahinkoja.
Hengityssuojaimen on pystyttävä estämään hiukkasia
pääsemästä hengitysteihin. Pitkäaikainen altistuminen
melulle voi heikentää kuuloa.
j ) Pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä
työskentelyalueesta. Työskentelyalueella on
käytettävä henkilösuojavarusteita. Työstettävän
kappaleen tai särkyneen varusteen singahtavat osat
voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
k ) Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi
saada sähköiskun.
l ) Pidä työkalua aina tiukasti kädessä/käsissä
käynnistämisen aikana. Moottorin vääntömomentti voi
aiheuttaa työkalun kääntymisen nopeuden kiihtyessä.
m ) Tue työstökappaletta pidikkeillä aina kun se
on käytännössä mahdollista. Älä koskaan pidä
pientä työstökappaletta yhdessä kädessä ja
työkalua toisessa kädessä käytön aikana. Kun pieni
työstökappale kiinnitetään, voit hallita työkalua kädellä/
käsillä. Pyöreät materiaalit, kuten ohjaustangot tai putket,
voivat helposti pyöriä leikkauksen aikana. Ne voivat täten
aiheuttaa terän kiinni juuttumisen tai siirtymisen voimalla
käyttäjään päin.
n ) Pidä sähköjohto kaukana työkalusta. Jos menetät
työkalun hallinnan, johto voi katketa tai vaurioitua tai
työkalu voi osua käteesi.
o ) Laske työkalu alas vasta kun se on täysin
pysähtynyt. Käynnissä oleva työkalu voi osua työtason
pintaan, jolloin menetät sen hallinnan.
p ) Terien vaihtamisen tai säätöjen tekemisen jälkeen
tulee varmistaa, että holkkimutteri, istukka tai muu
säätölaite on kiristetty hyvin. Löysät säätölaitteet
voivat siirtyä odottamattomasti aiheuttaen hallinnan
menetyksen ja löysien kiertävien osien sinkoamisen
suurella nopeudella.
q ) Älä anna sähkötyökalun olla käynnissä kantaessasi
sitä. Jos käynnissä oleva sähkötyökalu tarttuu vaatteisiisi,
se voi osua kehoosi.
r ) Puhdista sähkötyökalun ilmanvaihtoaukot
säännöllisesti. Moottorin puhallin vetää pölyä
työkalun sisään. Metallipölyn kertyminen voi aiheuttaa
sähköiskun vaaran.
s ) Älä käytä sähkötyökalua helposti syttyvien aineiden
läheisyydessä. Kipinät voivat sytyttää ne.
t ) Älä käytä nestejäähdytystä edellyttäviä varusteita.
Veden tai muun jäähdytysaineen käyttäminen voi
aiheuttaa sähköiskun.
73
Suomi
TURVAOHJEET KAIKKIA TOIMINTOJA
KÄYTETTÄESSÄ (JATKOA)
Takapotkujen syyt ja niiden välttäminen
Takapotku aiheutuu äkillisesti hiomalaikan, taustalevyn, harjan tai
varusteen juuttuessa kiinni. Tällöin pyörä pysähtyy ja sähkötyökalu
lähtee hallitsemattomasti vastakkaiseen suuntaan.
Jos esimerkiksi hiomalaikka jää kiinni työstettävään kappaleeseen,
laikan reuna voi kaivautua sen pintaan, jolloin hiomalaikka voi
nousta pinnalle tai aiheuttaa potkun. Hiomalaikka voi singahtaa
käyttäjää kohden tai hänestä poispäin sen mukaan mihin
suuntaan laikka pyörii jäädessään kuunni. Tällöin hiomalaikka voi
myös rikkoutua.
Takapotku on seurausta työkalun väärinkäyttämisestä tai
virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää seuraavien
varotoimien avulla.
a ) Pitele työkalua tiukasti. Pidä kehosi ja käsivartesi
asennossa, jossa ne vastustavat takapotkun
voimaa. Pidä aina kiinni lisäkahvasta, jotta
takapotku ja käynnistymisen aikana esiintyvä
vääntöreaktio pysyvät hallinnassa. Käyttäjä voi hallita
vääntöreaktiota tai takapotkuvoimaa, jos tarvittaviin
varotoimiin ryhdytään.
b ) Toimi erityisen varovaisesti työstäessäsi esimerkiksi
nurkkia tai teräviä kulmia. Vältä työkalun
kimpoamista ja tarttumista kiinni. Nurkat, terävät
kulmat tai kimpoaminen voivat aiheuttaa toiminnassa
olevan työkalun jäämisen kiinni, jolloin sen hallinta
menetetään tai voi aiheutua takapotku.
c ) Älä kiinnitä työkaluun sahanterää. Muutoin aiheutuu
helposti takapotku tai hallinnan menetys.
d ) Vie terä aina materiaaliin samassa suunnassa
kuin leikkausreuna poistuu materiaalista (lastujen
sinkoamissuunta). Jos työkalu kohdistetaan
virheellisessä suunnassa, terän leikkausreuna poistuu
työstökappaleesta ja vetää työkalua samaan suuntaan.
e ) Kiinnitä työstökappale aina hyvin, kun käytät
pyöriviäviiloja, leikkuulaikkoja, nopeita teriä tai
kovametalliteriä. Kyseiset laikat juuttuvat kiinni,
jos ne kallistuvat hiukan uraan, jolloin seurauksena
on takaisinisku. Kun leikkauslaikka juuttuu kiinni,
laikka yleensä rikkoutuu. Jos pyörivä viila, nopea
terä tai kovametalliterä juuttuu kiinni, se voi singota
urasta voimalla ja seurauksena voi olla työkalun
hallinnan menetys.
Erityiset hiomakoneita koskevat varoitukset
a ) Käytä vain sähkötyökalulle suositeltuja laikkoja
ja niitä varten tarkoitettuja suojuksia. Jos
sähkötyökalussa käytetään laikkoja, joita ei ole tarkoitettu
käytettäväksi siinä, niitä ei voi suojata kunnolla, joten ne
aiheuttavat vaaran.
b ) Kierteisten hiomakartioiden ja tulppien kohdalla
tulee käyttää vain ehjiä laikan karoja, joissa
on oikean kokoinen ja pituinen ulokelaippa.
Oikeaoppiset karat vähentävät rikkoutumisvaaraa.
74
c ) Älä aseta kättä pyörivän laikan tielle tai sen taakse.
Kun laikka siirtyy käytön aikana kädestäsi poispäin,
mahdollinen takaisinisku voi aiheuttaa laikan ja
sähkötyökalun siirtymisen voimalla suoraan sinua kohti.
d ) Tue paneeleja tai kaikkia liian suuria työkappaleita
laikan kiinni juuttumisen ja takaisiniskun
välttämiseksi. Suuret työkappaleet pyrkivät
taipumaan omasta painostaan. Tuet tulee asettaa
työkappaleen alapuolelle leikkauslinjan lähelle ja
työkappaleen reunan lähelle laikan molemmalla puolella.
Lisäturvallisuusohjeet
•
Laippojen avulla asennettujen lisävarusteiden kohdalla
lisävarusteen kiinnitysreiän on sovittava laipan sijoituskohdan
halkaisijaan. Jos varustetta ei voi kiinnittää sähkötyökaluun
kunnolla, voi aiheutua epätasapaino ja voit menettää
työkalun hallinnan tärinän vuoksi.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa
3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Hiomakone
2Avaimet
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Suomi
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 24 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2018 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (Kuva A, B)
1
2
3
4
5
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
Liukukytkin
Kara
Holkkimutteri
Pieni jakoavain (13 mm)
Suuri jakoavain (17 mm)
Käyttötarkoitus
Hiomakoneesi on suunniteltu ammattimaisiin hiontasovelluksiin.
Työkalua voidaan käyttää kaupallisesti saatavilla olevien
hiomatyökalujen kanssa, kun maksimihalkaisija on 38 mm ja
hyväksytty nopeus 25 000/min.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä hiomakoneet ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Kytkimet
VAROITUS: Varmista ennen työkalun liittämistä
verkkovirtaan, että liukukytkin on pois päältä asennosta
painamalla ja vapauttamalla kytkimen takaosa.
Varmista, että liukukytkin on pois päältä asennossa yllä
kuvatulla tavalla työkalun virransyötön keskeytymisen
jälkeen, esimerkiksi maasulkukytkimen aktivoituessa,
piirikatkaisimen aktivoituessa, kun pistoke irrotetaan
vahingossa tai sähkökatkoksen tapahtuessa. Jos
liukukytkin on lukittu, kun virta kytketään päälle, työkalu
käynnistyy odottamattomasti.
VAROITUS: Pidä työkalusta tiukasti kiinni molemmilla
käsillä työkalun hallinnan säilyttämiseksi käynnistyksen
ja käytön aikana ja kunnes laikka tai lisävaruste lakkaa
pyörimästä. Varmista, että laikka on pysähtynyt kokonaan
ennen työkalun asettamista alas.
VAROITUS: Älä kytke työkalua päälle tai pois päältä
kuormituksen alaisena vähentääksesi työkalun
odottamatonta liikettä. Anna hiomakoneen saavuttaa
täysi nopeus ennen kuin kosketat työpintaa. Nosta työkalu
pinnasta ennen työkalun sammuttamista.
Liukukytkin (Kuva A)
Käynnistä työkalu liu’uttamalla ON/OFF-liukukytkin 1 työkalun
etuosaan päin. Pysäytä työkalu vapauttamalla ON/OFFliukukytkin.
Kun haluat työkalun toimivan jatkuvasti, liu’uta kytkintä työkalun
etuosaan päin ja paina kytkimen etuosaa sisäänpäin. Pysäytä
työkalu jatkuvassa käyttötilassa, paina liukukytkimen takaosaa ja
vapauta se.
TOIMINTA
Käyttöohjeet (Kuva C)
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS:
• Varmista, että hiottava tai katkaistava kappale on
tiukasti kiinni.
• Käytä puristimia tai ruuvipuristinta työkappaleen
kiinnittämiseksi ja tukemiseksi tukevaan alustaan.
Työkappale on tärkeää kiinnittää ja tukea hyvin
työkappaleen liikkumisen ja hallinnan menetyksen
estämiseksi. Jos työkappale liikkuu tai hallinta
menetetään, vaaratilanteita ja henkilövahinkoja
voi aiheutua.
• Kiinnitä työkappale. Puristimilla tai puristusleuoilla
kiinnitetty työkappale on turvallisempi kuin käsin
pidettävä työkappale.
• Tue paneeleja tai kaikkia liian suuria työkappaleita
laikan kiinni juuttumisen ja takaisiniskun
välttämiseksi. Suuret työkappaleet pyrkivät taipumaan
omasta painostaan. Tuet tulee asettaa työkappaleen
alapuolelle leikkauslinjan lähelle ja työkappaleen
reunan lähelle laikan molemmalla puolella.
• Pidä aina työhanskoja, kun käytät tätä työkalua..
• Vaihdelaatikko kuumenee voimakkaasti
käytön aikana.
75
Suomi
•
Paina työkalua vain varovaisesti. Älä paina
laikkaa sivusuunnassa.
• Vältä ylikuormittamista. Jos työkalu kuumenee,
anna sen olla toiminnassa muutama minuutti
ilman kuormitusta.
• Parhaat hiomistulokset saavutetaan asettamalla kone
90° kulmaan. Siirrä konetta edestakaisin keskisuurella
paineella. Täten työstökappale ei kuumennu liikaa, se
ei värjäänny eikä siihen muodostu uria.
VAROITUS: Pidä työkalusta tiukasti kiinni molemmilla
käsillä työkalun hallinnan säilyttämiseksi käynnistyksen
ja käytön aikana ja kunnes laikka tai lisävaruste lakkaa
pyörimästä. Varmista, että laikka on pysähtynyt kokonaan
ennen työkalun asettamista alas.
Aseta työstökappale ruuvipuristimeen tai kiinnitä se
tiukasti. Suojaa nenä ja suu naamarilla, jos käytöstä syntyy
pölyä. Käsittele laikkaa varoen. Vältä laikan juuttumista
työstökappaleeseen tai liiallisen paineen käyttöä. Hio ainoastaan
laipan etuosalla, ellei käytössä ole erityistä laikkaa, joka
mahdollistaa laikan sivulla hiomisen.
Käsien oikea asento (Kuva C)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut runkoon yhdellä
kädellä ja toisella kädellä hiomakoneen varteen kuvassa C
näkyvällä tavalla.
Hiomalaikkojen kiinnitys (Kuvat A, B, D)
VAROITUS: Lisävarusteiden nimellisarvon tulee
olla vähintään yhtä suuri kuin tykaluun merkitty
maksiminopeus. Jos varusteita käytetään niiden
nimellisnopeutta suuremmalla nopeudella, ne voivat
särkyä ja niistä voi lentää kappaleita.
VAROITUS: Lisävarusteiden on oltava työkaluun
merkittyjen nimellisarvojen mukaisia. Väärän kokoista
varustetta ei voida hallita riittävän tehokkaasti.
VAROITUS: Älä käytä lisävarusteita yli 40 mm pituisella
karalla. Varmista, että karan suojaamaton pituus on
korkeintaan 10 mm, kun lisävaruste on asetettu holkkiin.
VAROITUS: Älä koskaan kiristä holkkimutteria ilman, että
lisävaruste on holkissa.
1. Pidä karaa 2 mukana toimitetulla 13 mm:n
kiintoavaimella 4 .
2. Löysää holkkimutteria 3 17 mm:n kiintoavaimella 5 kääntämällä sitä vastapäivään.
3. Laita lisävarusteen varsi (vähintään 20 mm) holkkiin.
4. Kiristä holkkimutteri 3 käyttämällä mukana toimitettua
jakoavainta.
HUOMAA: Varren ulkonema, joka tulee ulos
holkkimutterista 3 , saa olla korkeintaan 10 mm. Katso
kuva D.
Poista lisävaruste päinvastaisessa järjestyksessä.
76
Metallin työstäminen
Jos työstät metallia tämän työkalun avulla, varmista, että pistoke
on yhdistetty vikavirtasuojaimeen, jotta metallilastut eivät
aiheuta sähköistä vaaraa.
Jos vikavirtasuojain estää virransyötön työkaluun, vie työkalu
korjattavaksi valtuutettuun DeWALT-huoltokorjaamoon.
VAROITUS: Tietyissä työskentelyolosuhteissa laitteen
sisään voi kertyä sähköä johtavaa pölyä metallia
työstettäessä. Tällöin laitteen suojaava eristys ei toimi,
joten on olemassa sähköiskun vaara.
Metallipölyn kertymisen laitteen sisään estämiseksi on
suositeltavaa puhdistaa ilmanvaihtoaukot päivittäin. Lisätietoja
on Kunnossapito-osassa.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Moottorin harjat
Pidä harjat puhtaina ja varmista niiden vapaa liikkuminen
ohjaimissa. Hiiliharjoissa on erilaisia symboleja. Jos harja on
kulunut jousta lähinnä olevaan viivaan, se tulee vaihtaa. Uusia
harjakokoonpanoja on saatavilla paikallisesta huoltoliikkeistä.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Suomi
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
77
Svenska
RAK SLIPMASKIN
DWE4884
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Maskindirektiv
Tekniska data
Rak slipmaskin
DWE4884
Spänning
Typ
Ineffekt
Varvtal obelastad
Maximal skivdiameter
Spindel
Hylsstorlek
Vikt
VAC
DWE4884
230
1
W
min-1
mm
mm
kg
450
25000
38
M15
6
1,6
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745.
dB(A)
80
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
91
LWA(ljudeffektnivå)
K(osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
4,4
1,9
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
78
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
26.03.2018
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Svenska
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
79
Svenska
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
TILLKOMMANDE SPECIFIKA
SÄKERHETSREGLER
Säkerhetsinstruktioner för all verksamhet
a ) Detta elverktyg är avsett att användas som
slipmaskin. Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
b ) Det rekommenderas inte att arbeten som slipning,
stålborstning, polering och kapning genomförs med
detta el-verktyg. Arbetsmoment för vilka elverktyget
inte är konstruerat kan eventuellt ge upphov till fara och
orsaka personskada.
c ) Använd inte tillbehör som inte är specifikt
konstruerade och rekommenderade av
verktygstillverkaren. Bara för att tillbehöret kan
monteras på ditt elverktyg, garanterar inte detta en
säker användning.
d ) Angiven hastighet för tillbehöret måste vara
åtminstone likamed den maximala hastighet som
elverktyget är märkt med. Tillbehör som går snabbare
än sin klassade hastighet kan brytas sönder och flyga isär.
e ) Ytterdiametern och tjockleken på ditt tillbehör
måste vara inom den kapacitetsklassificering som
gäller för ditt elverktyg. Felaktigt storleksanpassade
tillbehör kan inte tillräckligt skyddas eller kontrolleras.
f ) Lövsågningsstorleken hos hjul, flänsar,
stödrondeller eller andra eventuella tillbehör
måste passa elverktygets drivaxel. Tillbehör med
lövsågningshål som inte matchar elverktygets monterade
hårdvara kommer att gå obalanserat, vibrera för mycket
och kan orsaka att man tappar kontrollen.
g ) Spindelmonterade skivor, sliptrummor, kapskivor
eller andra tillbehör måste sättas in helt i hylsan eller
chucken. Om spindeln inte håller tillräckligt fast och/
eller överhänget på skivan är för stort kan den monterade
skivan lossna och matas ut med hög hastighet.
80
h ) Använd inte ett skadat tillbehör. Före varje
användning, inspektera tillbehör såsom sliptrissa
med avseende på flisor och sprickor, stödrondell
med avseende på sprickor, nötning eller för stort
slitage, stålborste med avseende på lösa eller
spruckna trådar. Om elverktyg eller tillbehör tappas,
inspektera för ev. skada eller installera ett oskadat
tillbehör. Efter inspektion och installation av ett
tillbehör, placera dig själv och åskådare bort från
tillbehörets rotationsplan, och kör elverktyget
med maximal tomgångshastighet under en minut.
Skadade tillbehör kommer normalt att falla sönder under
denna testkörning.
i ) Bär individuell skyddande utrustning. Beroende på
tillämpning, använd ansiktsskydd, skyddsglasögon
eller säkerhetsglasögon. Efter vad som är lämpligt,
bär dammfilterskydd, hörselskydd, handskar
och verkstadsförkläde som klarar av att stoppa
små slipande delar eller bitar av arbetsstycket.
Ögonskyddet måste klara av att stoppa flygande skräp
som skapas av diverse arbetsmoment. Dammfilterskyddet
eller respiratorn måste kunna filtrera partiklar som skapas
i ditt arbete. Att utsättas för högt buller under lång tid kan
orsaka hörselförlust..
j ) Håll åskådare på säkert avstånd från
arbetsområdet. Alla som kommer in i arbetsområdet
måste ha individuell skyddande utrustning.
Småbitar av arbetsstycket eller av ett trasigt tillbehör
kan flyga iväg och orsaka personskada bortom
omedelbart arbetsområdet.
k ) Håll endast i elverktyget via isolerade greppytor
när du utför ett arbete där kapningstillbehöret kan
komma i kontakt med dold tråddragning eller med
sin egen sladd. Kaptillbehör som kommer i kontakt
med en strömförande ledning kan göra att exponerade
metalldelar hos elverktyget blir strömförande och kan ge
användaren en elektrisk stöt.
l ) Håll alltid verktyget fast i dina händer under start.
Vridkraften hos motorn när den accelererar till full
hastighet kan göra att verktyget vrider sig.
m ) Använd tvingar för att stödja arbetsstycket när så
är praktiskt möjligt. Håll aldrig ett litet arbetsstycke
i ena handen och verktyget i den andra när det
används. Fastsättning av ett litet arbetsstycke gör att
du får händerna fria för att kontrollera verktyget. Runda
material såsom runda pinnar, rör eller slangar har en
tendens att rulla när de kapas och kan gör att skäret
hugger eller hoppar mot dig.
n ) Placera sladden så den går fri från roterande
tillbehör. Om du tappar kontrollen kan sladden bli
kapad eller fastna, och din hand eller arm kan dras in i det
roterande tillbehöret.
o ) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän tillbehöret
har stannat helt och hållet. Det roterande tillbehöret
kan hugga tag i ytan och göra att du tappar din kontroll
över elverktyget.
Svenska
p ) Efter byte av bits eller andra justeringar,
se till att hylsmuttern, chucken eller andra
inställningsenheter är åtdragna. Lösa
inställningsenheter kan oväntat ändra sig och göra att du
tappar kontrollen, lösa komponenter kommer att kastas
iväg med våldsam kraft.
q ) Kör inte elverktyget medan du bär det vid sidan.
Oavsiktlig kontakt med det roterande tillbehöret skulle
kunna ta tag i dina kläder, och dra tillbehöret mot
din kropp.
r ) Rengör regelbundet elverktygets lufthål. Motorns
fläkt kommer att dra in dammet i kåpan, och för
stor ansamling av metall i pulverform kan utgöra
elektriska risker.
s ) Använd inte elverktyget i närheten lättantändliga
ämnen. Gnistor skulle kunna antända dessa ämnen.
t ) Använd inte tillbehör som kräver flytande kylmedel.
Användning av vatten eller andra flytande kylmedel kan
leda till dödande elchock eller en stöt.
YTTERLIGARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER
FÖR ALL VERKSAMHET
Orsaker till och användarens förebyggande
av rekyl
Rekyl är en plötslig reaktion på ett klämt eller fastkört roterande
hjul, en stödrondell, borste eller något annat tillbehör. Klämning
eller fastkörning orsakar snabb överstegring av det roterande
tillbehöret, som i sin tur tvingar det okontrollerade elverktyget i
motsatt riktning mot tillbehörets rotation på det ställe där det
har fastnat.
Om till exempel en sliptrissa fastnar eller kläms av arbetsstycket,
kan kanten på det hjul som går in i klämpunkten gräva sig in
i materialets yta och göra att hjulet klättrar upp eller hoppar
ut. Hjulet kan antingen hoppa mot eller bort från användaren,
beroende på hjulets rörelseriktning vid klämpunkten. Sliptrissor
kan dessutom brytas sönder under dessa förhållanden.
Rekyl är resultatet av felanvändning av verktyget och/eller
felaktiga arbetsprocedurer eller arbetsförhållanden, och kan
undvikas genom att vidta ordentliga försiktighetsåtgärder så som
beskrivs här nedan:
a ) Bibehåll ett fast grepp om elverktyget, och placera
din kropp och arm så att de motverkar rekylkrafter.
Använd alltid extrahandtag, om sådant medföljer,
för maximal kontroll över rekyl eller vridmomentreaktion under igångsättning. Användaren kan
kontrollera vridmoment-reaktion eller rekylkrafter, om
korrekta försiktighetsåtgärder vidtas.
b ) Använd speciell försiktighet när du bearbetar hörn,
vassa kanter, etc. Undvik att tillbehöret studsar
och kör fast. Hörn, vassa kanter eller studsande har en
tendens att hugga tag i det roterande tillbehöret, och
orsaka förlust av kontroll eller rekyl.
c ) Sätt inte på sågkedja för träskärningsklinga eller
tandad sågklinga. Sådana klingor ger ofta upphov till
rekyl och förlust av kontroll.
d ) Mata alltid bitsen in i materialet i samma riktning
som kapande kanten lämnar materialet (vilket är
samma riktning som spånet kastas ut). Matning
av verktyget i fel riktning gör att den kapande kanten
hos bitsen klättrar ut från arbetet och drar verktyget i
dess matningsriktning.
e ) När rotationsfilar , kapskivor, höghastighetsfräs
eller volframkarbidfräs används, se alltid till att
arbetsstycket är säkert fastsatt. Dessa skivor
kommer att hugga om de kommer något på kant
i spåret och kan orsaka rekyler. När en kapskiva
hugger brukar själva skivan gå sönder. När en
rotationsfil, höghastighetsfräs eller volframkarbidfräs
hugger kan den hoppa ur spåret och du kan förlora
kontrollen över verktyget.
Säkerhetsvarningar specifika för
slipmaskiner
a ) Använd enbart hjultyper som är rekommenderade
för ditt elverktyg och det specifika skydd som är
avsett för den valda trissan. Trissor som elverktyget
inte är konstruerat för kan inte skyddas tillräckligt bra, och
är osäkra.
b ) För gängade slipkoner och tappar använd endast
oskadade skivaxeltappar med en obelastad
axelfläns som är av korrekt storlek och längd.
Korrekta tappar kommer att minska risken för bristningar.
c ) Placera inga händer i linje med eller bakom en
roterande skiva. När skivan under drift flyttas i riktning
bort från din hand kan en eventuell rekyl driva skivan och
elverktyget direkt mot dig.
d ) Stöd panelskivor eller överdimensionerade
arbetsstycken för att minimera att skivan fastnar
och får rekyler. Stora arbetsstycken tenderar att
svikta under sin egen vikt. Stöd måste placeras
under arbetsstycket nära kaplinjen och nära kanten på
arbetsstycket på båda sidor av skivan.
Ytterligare säkerhetsinformation
•
För tillbehör monterade med flänsar måste spindelhålet på
tillbehöret passa fixeringsdiametern på flänsen. Tillbehör med
som inte matchar elverktygets monterade hårdvara kommer
att gå obalanserat, vibrera för mycket och kan orsaka att man
tappar kontrollen.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är: • Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
81
Svenska
•
Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
Risk för personskada på grund av långvarig användning.
•
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60745; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd
3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs
strömbehov (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är
1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 rak slipmaskin
2 fasta nycklar
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 24 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2018 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A, B)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Skjutreglage
2 Spindel
82
3 Hylsmutter
4 Liten fast nyckel (13 mm)
5 Stor fast nyckel (17 mm)
Avsedd Användning
Din raka slipmaskin har konstruerats för professionellt
slipningsarbete. Verktyget kan användas tillsammans med
hela området med kommersiella slipverktyg med en maximal
diameter på 38 mm och godkänd hastighet på 25000/min.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa raka slipmaskiner är professionella elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Reglage
VARNING: Innan verktyget ansluts till strömförsörjningen
se till att skjutreglaget är i avstängd position genom att
trycka på den bakre delen av reglaget och släppa den. Se
till att skjutreglaget är i avstängt läge såsom beskrivs ovan
efter varje avbrott i strömförsörjningen av verktyget såsom
vid aktivering av jordfelsbrytare, frånslag av kretsbrytare,
oavsiktlig urkoppling eller strömavbrott. Om skjutreglaget
är låst i påslaget läge när strömmen ansluts kan verktyget
starta oväntat.
VARNING: Håll fast verktyget med båda händerna för
att behålla kontrollen av verktyget vid start och under
användning och tills skivan eller tillbehöret slutar att
rotera. Se till att skivan har stannat helt och hållet innan
verktyget läggs ned.
VARNING: För att minska oförutsedda verktygsrörelser
slå inte på eller stäng av verktyget när det är belastat. Låt
vinkelslipen nå full hastighet innan arbetsytan vidrörs. Lyft
bort verktyget från arbetsytan innan verktyget stängs av.
Skjutreglage (Bild A)
För att starta verktyget skjut PÅ/AV skjutreglaget 1 mot
fronten av verktyget. För att stoppa verktyget, släpp på/
av-omkopplaren.
För kontinuerlig drift skjut omkopplaren mot fronten på
verktyget och tryck främre delen av omkopplaren inåt. För att
stoppa verktyget när det körs i kontinuerlig drift, tryck på bakre
delen av reglaget och släpp den.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning (Bild C)
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING:
• Se till att allt material som ska slipas eller kapas sitter
stadigt på plats.
• Använd klämmor eller ett skruvstäd för att stödja
arbetsstycket vid ett stabilt underlag. Det är viktigt att
fästa och stödja arbetsstycket för att förhindra rörelser
hos arbetsstycket och att kontrollen förloras. Rörelser
hos arbetsstycket eller förlust av kontrollen kan skapa
faror och orsaka personskador.
• Sätt fast arbetsstycket. Ett fastsatt arbetsstycke med
fastspänningsanordningar eller med en skruvtving
hålls fast säkrare än med handen.
• Stöd skivor eller överdimensionerade arbetsstycken för
att minimera risken att skivan fastnar och får bakslag.
Stora arbetsstycken tenderar att svikta under sin egen
vikt. Stöd måste placeras under arbetsstycket nära
kaplinjen och nära kanten på arbetsstycket på båda
sidor av skivan.
• Använd alltid vanliga arbetshandskar när
verktyget används.
• Motorhöljet blir mycket hett under användning.
• Applicera bara ett försiktigt tryck på verktyget. Utsätt
inte skivan för sidotryck.
• Undvik att överlasta. Om verktyget blir hett, låt det
arbeta några minuter utan belastning.
• Bästa slipresultatet uppnås vid inställning av
maskinen i en vinkel på 90°. Flytta maskinen fram och
tillbaka med ett måttligt tryck. På detta sätt kommer
inte arbetsstycket att bli för hett, missfärgas eller
spår skapas.
VARNING: Håll fast verktyget med båda händerna för
att behålla kontrollen av verktyget vid start och under
användning och tills skivan eller tillbehöret slutar att
rotera. Se till att skivan har stannat helt och hållet innan
verktyget läggs ned.
Placera arbetet i ett skruvstäd eller kläm fast det säkert. Använd
en ansiktsmask över näsan och munnen om arbetet skapar
damm. Behandla skivan med respekt. Pressa inte skivan mot
arbetet eller använd onödigt tryck. Slipa endast med sidan av
skivan såvida inte du har en specialskiva som särskilt tillverkats
för att tillåta slipning på sidan av skivan.
Korrekt Handplacering (Bild C)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
Svenska
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på höljet och den andra
handen på halsen på raka slipmaskinen, så som visas i Bild C.
Montering av kapskivor (Bild A, B, D)
VARNING: Tillbehör måste vara märkta med minst
likvärdigt den hastighet som är märkt på verktyget.
Tillbehör som går snabbare än sin klassade hastighet kan
brytas sönder och flyga isär.
VARNING: Tillbehör måste vara inom den
klassade kapacitetsmärkningen på verktyget.
Felaktigt storleksanpassade tillbehör kan inte
tillräckligt kontrolleras.
VARNING: Använd inte tillbehör med en spindellängd
som överstiger 40 mm. Se till att den exponerade
spindellängden inte är mer än 10 mm efter att tillbehöret
satts i hylsan.
VARNING: Drag aldrig åt hylsmuttern utan att det sitter
ett tillbehör i spännhylsan.
1. Håll spindeln 2 med 13 mm fasta nyckeln 4 som medföljer.
2. Lossa hylsmuttern 3 med 17 mm fasta nyckeln 5 genom
att vrida den moturs.
3. Sätt in skaftet på tillbehöret (min. 20 mm) i hylsan.
4. Dra åt hylsmuttern 3 med den medföljande skruvnyckeln.
NOTERA: Skaftets överhäng, det som sticker ut utanför
hylsmuttern 3 får inte överstiga 10 mm. Se Bild D.
För att ta bort tillbehöret, förfar i motsatt ordning.
Metallappliceringar
När du använder verktyget i metalltillämpningar, se till att en
jordfelsbrytare (RCD) har satts in, för att undvika kvarvarande
risker orsakade av metallspån.
Om RCD-n bryter strömförsörjningen, ta verktyget till ett
behörigt reparationsombud för DeWALT.
VARNING: Under extrema arbetsförhållanden kan
ledande damm ansamlas inuti maskinens kåpa vid arbete
med metall. Detta kan resultera i att den skyddande
isoleringen i maskinen försämras, med en potentiell risk
att få en elektrisk en stöt.
För att undvika ansamling av metallspån inuti maskinen
rekommenderar vi daglig rensning av ventilationsspringorna.
Se Underhåll.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
83
Svenska
Motorns borstar
Håll borstarna rena och se till att de glider fritt i sina styrningar.
Kolborstar har olika symboler stämplade på dem och om
borsten är sliten ned till linjen närmast fjädern måste de bytas.
Nya borstar finns tillgängliga hos ditt lokala servicecenter.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
84
Türkçe
KALIP TAŞLAYICI
DWE4884
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
Kalıp Taşlayıcı
DWE4884
Voltaj
Tip
Giriş gücü
Yüksüz hız
Maksimum taş çapı
Mil
Bilezik boyutu
Ağırlık
VAC
DWE4884
230
1
W
dev/dak
mm
mm
kg
450
25000
38
M15
6
1,6
EN60745’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün
vektör toplamı):
dB(A)
80
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
91
LWA(akustik güç düzeyi)
K(akustik gücü belirsizliği)
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
dB(A)
3
m/s2
m/s2
4,4
1,9
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
26.03.2018
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
85
Türkçe
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri
okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİKTALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
86
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımıı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Türkçe
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI
Tüm İşlemler için Güvenlik Talimatları
a ) Bu elektrikli alet, taşlama makinesi olarak
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu elektrikli
aletle verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları,
resimleri ve teknik özellikleri okuyun. Aşağıda
listelenen tüm talimatlara uyulmaması elektrik
çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
b ) Kesme, zımparalama, cilalama ve fırçalama gibi
işlemlerin bu elektrikli alet ile yapılması önerilmez.
Elektrikli aletin kullanım amacı dışındaki işlemler tehlike
yaratarak yaralanmalara neden olabilir.
c ) Üretici firma tarafından özel olarak tasarlanmamış
ve tavsiye edilmemiş aksesuarları kullanmayın.
Aksesuarın elektrikli aletinize takılabiliyor olması güvenli
çalışacağını garanti etmez.
d ) Aksesuarın nominal hızı en az elektrikli alet üzerinde
yazan maksimum hıza eşit olmalıdır. İlgili nominal
hızından daha hızlı çalışan aksesuarlar kırılabilir ve
etrafa saçılabilir.
e ) Aksesuarınızın dış çapı ve kalınlığı elektrikli
aletinizin kapasite değerleri dahilinde olmalıdır.
Boyutu hatalı olan aksesuarlar yeterli derecede korunamaz
ve kontrol edilemezler.
f ) Disk, flanş, disk taban ya da diğer aksesuarların mil
çapı elektrikli aletin miline tam olarak uymalıdır.
Elektrikli aletin montaj donanımına uymayan
mil çapına sahip aksesuarlar dengesiz çalışır,
aşırı titreşim yapar ve kontrolü kaybetmeye
neden olabilir.
g ) Mandrel takılı taşlar, zımpara tamburları, kesiciler
veya diğer aksesuarlar bileziğe veya aynaya
tamamen takılmalıdır. Mandrel yetersiz şekilde
sıkıştırıldıysa ve/veya taşlardan aşağıya sarkıyorsa, takılı
taş serbest kalabilir ve yüksek bir hızla fırlayabilir.
h ) Hasar görmüş olan bir aksesuarı kullanmayın. Her
kullanımdan önce aksesuarları inceleyin, örneğin
aşındırıcı diski talaş ve çatlaklara karşı, disk
tabanı çatlak, kopma ya da aşırı kullanıma karşı,
tel fırçayı gevşek ya da kırık tellere karşı kontrol
edin. Elektrikli alet ya da aksesuar düşürülürse,
hasar olup olmadığını kontrol edin ya da sağlam
aksesuar takın. Aksesuarın incelenmesi ve monte
edilmesinden sonra, kendinizi ve etraftaki insanları
dönen aksesuar düzleminden uzakta tutun ve bir
dakika boyunca elektrikli aleti boşta ve maksimum
hızda çalıştırın. Bu test süresince hasarlı aksesuarlar
normal olarak kırılarak dağılacaktır.
i ) Koruyucu ekipman kullanın. Uygulamaya bağlı
olarak yüz siperi veya güvenlik gözlüğü kullanın.
Duruma bağlı olarak toz maskesi, kulaklık, eldiven
ve aşındırıcı maddeleri ya da işleme tabi tutulan
parçaları durdurabilecek iş önlüğü kullanın. Göz
koruyucu, çeşitli işlemlerin neden olduğu uçan
parçacıkları durdurabilecek özellikte olmalıdır. Toz
maskesi veya solunum aygıtı, yaptığınız işlemin
neden olduğu parçacıkları filtreleyebilecek özellikte
olmalıdır. Yüksek yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
j ) Etrafta bulunanların çalışma alanından güvenli
bir mesafede durmalarını sağlayın. Çalışma
alanına giren herkes koruyucu ekipman giymelidir.
İş parçasının veya kırılan bir aksesuarın parçaları
uçuşarak çalışılan alanın hemen yakınında bulunanların
yaralanmasına neden olabilir.
k ) Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya kendi
kablosuna temas etmesine yol açabilecek
durumlarda aleti izole edilmiş saplarından tutun.
Kesim aksesuarı elektrik akımı bulunan kablolarla temas
ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken metal parçaları
üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik çarpmasına
yol açabilir.
l ) Çalıştırma esnasında aleti ellerinizle sıkıca tutun.
Motor hızlanırken reaksiyon torku dolasıyla alet sarsılabilir.
m ) Çalışılan parçayı mümkün olduğunca mandallarla
sabitleyin. Kullanırken asla bir elinizde küçük
çalışma parçası diğer elinizde de aleti tutmayın.
Küçük çalışma parçasını mandallamak iki elinizi de aleti
kontrol etmek için kullanmanıza imkan verir. Kılavuz
çubuğu, boru veya tesisat gibi yuvarlak materyaller
kesilme esnasında yuvarlanma eğilimine sahiptir, ucun
takılmasına ve size doğru fırlamasına sebep olabilirler.
n ) Elektrik kablosunu dönen aksesuardan uzak tutun.
Kontrolü kaybetmeniz durumunda kablo kesilerek
elinizin veya kolunuzun dönen aksesuara çekilmesine
neden olabilir.
87
Türkçe
o ) Aksesuar tam olarak durmadan elektrikli aleti asla
yere koymayın. Dönen aksesuar yüzeyi kaparak elektrikli
aletin kontrolünüzden çıkmasına neden olabilir.
p ) Uçları değiştirdikten veya ayar yaptıktan sonra,
bilezik somunu, ayna veya tüm diğer ayar parçaları
iyice sıkılmalıdır. Gevşek ayar parçaları beklenmedik
şekilde kayabilir, kontrol kaybına sebep olabilir, dönen
gevşek parçalar da fırlayabilir.
q ) Elektrikli aleti sağınızda veya solunuzda taşırken
çalıştırmayın. Kaza ile temas halinde, dönen aksesuar
giysinize takılabilir, aksesuarı vücudunuza doğru çekebilir.
r ) Elektrikli aletin havalandırma deliklerini düzenli
olarak temizleyin. Motor fanı tozu gövdenin içine
çeker ve toz metallerin aşırı miktarda birikmesi elektrik
hasarlarına yol açabilir.
s ) Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yanında
çalıştırmayın. Kıvılcımlar bu malzemelerin tutuşmasına
neden olabilir.
t ) Sıvı soğutucu gerektiren aksesuarları kullanmayın.
Su veya başka soğutma sıvılarının kullanılması elektrik
çarpmasına neden olabilir.
d ) Ucu materyale her zaman kesim ağzının
materyalden çıktığı yönle aynı yönde yerleştirin
(çiplerin atıldığı yönle aynı yön). Aletin yanlış yönde
yerleştirilmesi ucun kesim ağzının parçadan çıkarak aleti
yanlış yöne çekmesine sebep olur.
e ) Döner parçalar, kesme diskleri, yüksek hızda
kesiciler veya volfram karbür kesicileri kullanırken
çalışılan parçanın sabitlendiğinden her zaman emin
olun. Bu diskler bir miktar eğilmeleri durumunda
sıkışabilir ve geri tepebilirler. Bir kesme diski
sıkıştığında, disk genelde kırılır. Bir döner parça,
yüksek hızda kesici veya volfram karbür kesici sıkıştığında,
yuvadan çıkarak aletin kontrolünün kaybedilmesine
sebep olabilir.
Taşlama Makineleri İçin Özel Güvenlik
Uyarıları
a ) Yalnızca elektrikli aletiniz için önerilen disk türleri
ile seçili disk için tasarlanmış özel siper kullanın.
Elektrikli aletin tasarımına uygun olmayan diskler
yeterince korunamazlar ve güvenli değildir.
b ) Dişli aşındırıcı koni ve kapaklar için yalnızca doğru
boyut ve uzunlukta tam tırnak flanşlı hasarsız
disk mandreli kullanın. Uygun mandreller kırılma
ihtimalini azaltacaktır.
c ) Elinizi dönen disk ile aynı hizada veya arkasında
kalacak şekilde konumlandırmayın. İşlemin yapıldığı
noktada disk elinizden uzağa doğru hareket ederken olası
bir geri tepme, diskin ve elektrikli aletin doğrudan üzerinize
yürümesine neden olabilir.
d ) Diskin sıkışma veya geri tepme ihtimalini en
aza indirmek için panelleri veya büyük parçaları
destekleyin. Büyük parçalar kendi ağırlıklarından
dolayı bel vermeye meyillidirler. Parçanın kesim
hattına yakın bir noktaya ve diskin her iki tarafınca olacak
şekilde parçanın kenarlarına destek yerleştirilmelidir.
TÜM İŞLEMLER IÇIN EK GÜVENLIK
TALIMATLARI
Geri Tepmenin Nedenleri ve Önlenmesi
Geri tepme, dönen diskin, zımpara tabanının, fırçanın veya
başka bir aksesuarın sıkışma veya takılmaya karşı gösterdiği
reaksiyondur. Sıkışma veya takılma dönen aksesuarın aniden
durmasına neden olur, bu daha sonra kontrolsüz elektrikli aletin
bağlanma noktasında, aksesuarın dönme yönünün tersine doğru
zorlanmasına yol açar.
Örneğin, bir aşındırıcı diskin işleme tabi tutulan parçaya takılması
ya da sıkışması durumunda sıkışma noktasına giren disk kenarı
malzemenin yüzeyini kazıyarak diskin yükselmesine ya da
fırlamasına neden olabilir. Disk, sıkışma noktasındaki hareket
yönüne bağlı olarak kullanıcıya doğru veya kullanıcıdan uzağa
fırlayabilir. Aşındırıcı diskler ayrıca bu koşullar altında kırılabilir.
Geri tepme, aletin yanlış kullanılmasından ve/veya hatalı
kullanma prosedür veya şartlarından kaynaklanır ve aşağıda
verilen uygun tedbirler alınarak önlenebilir:
a ) Elektrikli aleti sağlam bir şekilde tutun ve vücudunuz
ile kolunuzu geri tepme güçlerine dayanacak
şekilde yerleştirin. Geri tepmeye veya başlama
sırasında tork tepkisine karşı her zaman varsa
yardımcı tutamağı kullanın. Gerekli tedbirlerin alınması
durumunda kullanıcı tork tepkisini veya geri tepme
güçlerini kontrol edebilir.
b ) Köşelerde, keskin kenarlarda vs. çalışırken özel
dikkat gösterin. Aksesuarın zıplamasına veya
takılmasına engel olun. Köşeler, keskin kenarlar veya
zıplama, dönen aksesuarın takılmasına neden olarak
kontrolün kaybolmasına veya geri tepmeye yol açabilir.
c ) Zincirli testere bıçağı veya dişli testere bıçağı
takmayın. Bu tür bıçaklar sık sık geri tepme yaparak
kontrol kaybına neden olur.
88
Ek Güvenlik Bilgileri
•
Flanşlarla monte edilen aksesuarlar için, aksesuarın mil
çaplarının flanjın yerleştirme çapına uyması gerekmektedir.
Elektrikli aletin montaj donanımına uymayan aksesuarlar
dengesiz çalışır, aşırı titreşim yapar ve kontrolü kaybetmeye
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Türkçe
Elektrik Güvenliği
Elektrik Güvenliği
Kullanim Amaci
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne
(Teknik Özellikleri bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma
kablosu kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Kalıp taşlayıcınız profesyonel taşlama uygulamaları için
tasarlanmıştır. Alet maksimum çapı 38 mm ve onaylı hızı 25000/
dk olan tüm ticari taşlama aletleriyle kullanılabilir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu kalıp taşlayıcılar profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Ambalaj İçeriği
MONTAJ VE AYARLAMALAR
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 kalıp taşlayıcı
2anahtarlar
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 24 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2018 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A, B)
1
2
3
4
5
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Açma kapama düğmesi
Mil
Bilezik somunu
Küçük anahtar (13 mm)
Büyük anahtar (17 mm)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Anahtarlar
UYARI: Aleti elektriğe bağlamadan önce, sürgü
anahtarının arka kısmına basıp bırakarak kapalı
pozisyonda olduğundan emin olun. Alet ve elektrik
arasındaki bağlantıda, toprak kaçağı kesintisi, sigorta
atması, fişin kazara çıkması veya elektrik kesilmesi
gibi herhangi bir kesilme olması durumunda yukarıda
belirtildiği şekilde sürgü anahtarının kapalı pozisyonda
olduğundan emin olun. Elektrik verildiğinde sürgü
anahtarı açık olursa, alet beklenmedik şekilde çalışabilir.
UYARI: Alet çalıştırılırken, kullanım sırasında ve disk ya da
aksesuar dönüşü durana dek aleti kontrol altında tutmak
için yan tutamak ve aletin iki elinizle sıkıca tutun. Aleti
yere bırakmadan önce diskin tamamen durduğundan
emin olun.
UYARI: Aletin beklenmeyen hareketlerini engellemek için
yük altındayken aleti açıp kapatmayın. Üzerinde işlem
yapılacak yüzeye dokunmadan önce taşlama makinesinin
tam hıza çıkmasını bekleyin. Aleti kapatmadan önce işlem
yapılan yüzeyden aleti kaldırın.
Sürgü Anahtarı (Şek. A)
Aleti çalıştırmak için, aletin ön tarafındaki sürgü anahtarını 1 AÇIK/KAPALI yönlerine doğru sürün. Aleti durdurmak için AÇIK/
KAPALI sürgü anahtarını serbest bırakın.
Sürekli çalışma için, anahtarı aletin ön tarafında doğru sürün
ve anahtarın ön tarafına içeriye doğru bastırın. Sürekli çalışma
modunda çalışan aleti durdurmak için, sürgü anahtarının arka
tarafına bastırın ve bırakın.
89
Türkçe
KULLANMA
Kullanma Talimatları (Şek. C)
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI:
• Taşlanacak veya kesilecek tüm malzemelerin yerlerine
sıkıca sabitlendiklerinden emin olun.
• İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek ve desteklemek
için kelepçe veya mengene kullanın. İş parçasını
hareket etmesini ve kontrolden çıkmasını engellemek
için sabitlemek ve desteklemek önemlidir. İş parçasının
hareket etmesi veya kontrolden çıkması tehlike
oluşturabilir ve yaralanmaya sebebiyet verebilir.
• Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitleyin. Mandallama
cihazları tarafından veya benzer şekilde
mandallanan çalışma parçası elle sabitlemeden daha
iyi tutmaktadır.
• Diskin sıkışma veya geri tepme ihtimalini en
aza indirmek için panelleri veya büyük parçaları
destekleyin. Büyük parçalar kendi ağırlıklarından
dolayı bel vermeye meyillidirler. Parçanın kesim
hattına yakın bir noktaya ve diskin her iki
tarafınca olacak şekilde parçanın kenarlarına
destek yerleştirilmelidir.
• Bu aleti kullanırken daima iş eldivenleri kullanın.
• Kullanım esnasında dişli kutusu çok sıcak bir hale gelir.
• Alete sadece hafif bir baskı uygulayın. Diske yanal
basınç uygulamayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının. Aletin ısınması durumunda
yüksüz durumda birkaç dakika çalıştırın.
• En iyi taşlama sonuçları makinenin 90° açıda olduğu
zamanlarda elde edilir. Makineye olağan sıcaklık için
iler geri oynayın Makinenin olmamayaına üzüldün,
Muhabbbet olmamasına üzüld.
UYARI: Alet çalıştırılırken, kullanım sırasında ve disk ya da
aksesuar dönüşü durana dek aleti kontrol altında tutmak
için yan tutamak ve aletin iki elinizle sıkıca tutun. Aleti
yere bırakmadan önce diskin tamamen durduğundan
emin olun.
Çalışılan parçayı bir mengeneye yerleştirin veya mandallayarak
sabitleyin. İşlem esnasında toz çıkıyorsa burnunuzu ve ağzınızı
yüz maskesiyle kapatın. Diske kibar davranın. Diski çalışılan
parçaya sıkıştırmayın veya gereksiz basınç uygulamayın. Diskin
yanıyla taşlama yapmak için özel olarak tasarlanmış bir disk
kullanmıyorsanız yalnızca diskin yüzüyle taşlama yapın.
Uygun El Pozisyonu (Şek. C)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
90
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu Şek. C’de gösterildiği gibi bir elin gövdede
ve diğer elin kalıp taşlayıcının sapında olmasını gerektirir.
Taşlama Disklerinin Takılması (Şek. A, B, D)
UYARI: Aksesuarlar en az aletin üzerinde etiketli
maksimum hıza uygun olmalıdır. İlgili nominal hızından
daha hızlı çalışan aksesuarlar kırılabilir ve etrafa saçılabilir.
UYARI: Aksesuarlar aletin üzerinde etkiketli kapasite
miktarına sahip olmalıdır. Boyutu hatalı olan aksesuarlar
yeterli derecede kontrol edilemezler.
UYARI: Mandrel uzunluğu 40 mm’yi geçen aksesuarları
kullanmayın. Aksesuarı bileziğe yerleştirdikten sonra
açıkta kalan mandrel uzunluğunun 10 mm’den fazla
olmadığından emin olun.
UYARI: Bilezik somununu kesinlikle bilezikte aksesuar
olmadan sıkmayın.
1. Birlikte verilen 13 mm anahtarı 4 kullanarak mili 2 tutun.
2. 17 mm anahtarı 5 saat yönünün tersinde döndürerek
bilezik somununu 3 gevşetin.
3. Aksesuarın cıvata gövdesini (minimum 20 mm)
bileziğe takın.
4. Birlikte verilen anahtarı kullanarak bilezik somununu 3 sağlam bir şekilde sıkın.
NOT: Bilezik somunundan 3 sarkan uç miktarı 10 mm’yi
geçmemelidir. Şek. D’ye bakın.
Aksesuarı çıkarmak için, işlemi ters yönde izleyin.
Metal Uygulamaları
Aleti metal uygulamalarında kullanırken metal talaşının neden
olduğu kalıcı riskleri engellemek için kaçak akım rölesinin takılı
olduğundan emin olun.
Kaçak akım rölesi tarafından güç kaynağı kapatılırsa aleti yetkili
DeWALT servisine götürün.
UYARI: Aşırı çalışma koşullarında, metalle çalışırken
makine gövdesinde iletken toz birikebilir. Bu ise makinenin
içindeki koruyucu izolasyonun bozulmasına ve olası
elektrik çarpması risklerine neden olabilir.
Makinenin içinde metal talaşı birikmesini engellemek için
havalandırma deliklerini her gün temizlemenizi tavsiye ederiz.
Bakınız Bakım.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Türkçe
Motor Fırçaları
Fırçaları temiz ve raylarında serbestçe kayabilecekleri şekilde
tutun. Karbon fırçaların üzerine basılmış çeşitli semboller
bulunmaktadır ve eğer fırça yaya en yakın çizgiye kadar
aşınmışsa değiştirilmesi gerekmektedir. Yeni fırça üniteleri
DeWALT yerel servis merkezlerinde bulunabilir.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
91
Ελληνικά
ΕΥΘΎΣ ΛΕΙΑΝΤΉΡΑΣ
DWE4884
Συγχαρητήρια!
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Τεχνικά δεδομένα
Ευθύς λειαντήρας
DWE4884
Τάση
Τύπος
Κατανάλωση ισχύος
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μέγιστη διάμετρος τροχού
Άξονας
Μέγεθος κολάρου
Βάρος
VAC
DWE4884
230
1
W
dev/dak
mm
mm
kg
450
25000
38
M15
6
1,6
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745:
dB(A)
80
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
91
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
K(αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
dB(A)
3
m/s2
m/s2
4,4
1,9
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
92
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-23:2013.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
26.03.2018
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Ελληνικά
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α)
Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α)
Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ)
Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ)
Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε)
Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ζ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ)
Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ)
Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε)
Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
ζ)
Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
η)
Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
93
Ελληνικά
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β)
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ)
Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ)
Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε)
Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
ζ)
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α)
Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
94
ΠΡΌΣΘΕΤΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας για όλες τις διαδικασίες
α)
Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται να
λειτουργεί ως λειαντήρας. Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρό τραυματισμό.
β) Εργασίες όπως γυαλοχάρτισμα, χρήση
συρματόβουρτσας, στίλβωση και κοπή δεν
συνιστάται να εκτελούνται με αυτό το ηλεκτρικό
εργαλείο. Οι εργασίες για τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί
το εργαλείο μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο και να
προκαλέσουν σωματική βλάβη.
γ)
Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που έχουν
σχεδιαστεί ειδικά και συνιστώνται από τον
κατασκευαστή του εργαλείου. Το γεγονός ότι
ένα παρελκόμενο μπορεί να προσαρτηθεί στο
ηλεκτρικό εργαλείο, δεν σημαίνει ότι διασφαλίζεται η
ασφαλής λειτουργία.
δ)
Η ονομαστική ταχύτητα του παρελκόμενου πρέπει
να είναι τουλάχιστον ίση με τη μέγιστη ταχύτητα
που αναγράφεται επάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο. Τα
παρελκόμενα που λειτουργούν σε ταχύτητα μεγαλύτερη
από την ονομαστική τους, ενδέχεται να υποστούν θραύση
και να πεταχτούν μακριά.
ε)
Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του
παρελκόμενου πρέπει να βρίσκεται εντός
της ονομαστικής τιμής χωρητικότητας του
ηλεκτρικού εργαλείου. Δεν είναι δυνατή η προστασία
ή ο έλεγχος σε επαρκή βαθμό των παρελκόμενων με
λανθασμένο μέγεθος.
ζ)
Το μέγεθος του άξονα υποδοχής των τροχών, των
φλαντζών, των προστατευτικών υποστήριξης ή
οποιουδήποτε άλλου παρελκόμενου πρέπει να
ταιριάζει στον άξονα του ηλεκτρικού εργαλείου. Τα
παρελκόμενα με οπές άξονα υποδοχής που δεν ταιριάζουν
με το υλικό με το οποίο είναι εξοπλισμένο το ηλεκτρικό
εργαλείο, δεν διατηρούν την ισορροπημένη θέση τους,
δονούνται υπερβολικά και μπορεί να οδηγήσουν σε
απώλεια του ελέγχου.
η) Οι τροχοί, τύμπανα λείανσης, κοπτικά ή άλλα
αξεσουάρ που είναι στερεωμένα σε στέλεχος, πρέπει
να εισάγονται πλήρως μέσα στο κολάρο ή τσοκ. Αν το
στέλεχος δεν συγκρατείται επαρκώς και/ή αν το προεξέχον
τμήμα στελέχους του τροχού έχει μεγάλο μήκος, ο
στερεωμένος σε αυτό τροχός μπορεί να λασκάρει και να
τιναχτεί με υψηλή ταχύτητα.
θ)
Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα παρελκόμενα.
Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρήστε τα παρελκόμενα
όπως το λειαντικό τροχό για θραύσματα και ρωγμές,
τα προστατευτικά υποστήριξης για ρωγμές, οπές
Ελληνικά
ή υπερβολική φθορά και τη συρματόβουρτσα για
χαλαρά ή σπασμένα σύρματα. Σε περίπτωση πτώσης
του ηλεκτρικού εργαλείου ή κάποιου παρελκόμενου,
επιθεωρήστε για τυχόν ζημιά ή τοποθετήστε ένα μη
κατεστραμμένο παρελκόμενο. Μετά την επιθεώρηση
και την τοποθέτηση ενός παρελκόμενου, φροντίστε
να παραμείνετε, εσείς και τυχόν άτομα που
βρίσκονται δίπλα σας, μακριά από την επιφάνεια του
περιστρεφόμενου παρελκόμενου και λειτουργήστε
το εργαλείο σε μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο επί
ένα λεπτό. Τα κατεστραμμένα παρελκόμενα πρέπει
φυσιολογικά να διασπαστούν κατά τη διάρκεια αυτού
του ελέγχου.
ι)
Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Ανάλογα με την εφαρμογή, χρησιμοποιείτε
προστατευτική προσωπίδα, προστατευτικά γυαλιά
ή γυαλιά ασφαλείας. Ανάλογα με το τι χρειάζεται,
χρησιμοποιείτε μάσκα για τη σκόνη, προστατευτικά για
τα αυτιά, γάντια και ποδιά εργαστηρίου που μπορεί να
αποτρέψει την επαφή με μικρά θραύσματα από τη λείανση
ή από το υπό κατεργασία τεμάχιο. Τα προστατευτικά για
τα μάτια πρέπει να μπορούν να σταματούν τα ιπτάμενα
υπολείμματα που δημιουργούνται από τις διάφορες
εργασίες. Η μάσκα για τη σκόνη ή ο αναπνευστήρας
πρέπει να μπορούν να φιλτράρουν τα σωματίδια
που δημιουργούνται από την εκάστοτε εργασία. Η
παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής έντασης μπορεί
να προκαλέσει απώλεια ακοής.
κ)
Διατηρείτε τυχόν παραβρισκόμενα άτομα σε
ασφαλή απόσταση από το χώρο εργασίας. Όποιος
εισέρχεται στο χώρο εργασίας πρέπει να φοράει
ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Τυχόν θραύσματα
από το υπό κατεργασία τεμάχιο ή από παρελκόμενο
που έχει σπάσει μπορεί να πεταχτούν μακριά και να
προκαλέσουν τραυματισμό σε σημείο εκτός της άμεσης
περιοχής εργασίας.
λ) Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από μονωμένες
επιφάνειες λαβής, όταν εκτελείτε μια εργασία όπου
το αξεσουάρ κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με
αθέατα καλώδια ή με το ίδιο του το καλώδιο. Αν
αξεσουάρ κοπής έρθει σε επαφή με καλώδιο υπό τάση
μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και να
προκληθεί ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
μ)
Πάντα να κρατάτε το εργαλείο σταθερά στο χέρι
(στα χέρια) σας κατά την έναρξη λειτουργίας. Η
ροπή αντίδρασης του μοτέρ, καθώς επιταχύνει στην
πλήρη ταχύτητα, μπορεί να προκαλέσει περιστροφή
του εργαλείου.
ν)
Να χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες για την υποστήριξη
του τεμαχίου εργασίας, όταν αυτό είναι πρακτικό.
Ποτέ μην κρατάτε ένα μικρό τεμάχιο εργασίας με το
ένα χέρι και το εργαλείο με το άλλο κατά τη χρήση. Η
στερέωση ενός μικρού εργαλείου με σύσφιξη σας επιτρέπει
να χρησιμοποιείτε το χέρι (τα χέρια) σας για να ελέγχετε
το εργαλείο. Τα στρογγυλά υλικά όπως ράβδοι καβίλιας ή
σωλήνες έχουν την τάση να κυλούν κατά την κοπή τους και
μπορούν να κάνουν το κοπτικό εξάρτημα να μαγκώσει ή να
αναπηδήσει προς το μέρος σας.
ξ)
Τοποθετείτε το καλώδιο μακριά από το
περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Εάν χάσετε τον
έλεγχο, το καλώδιο ενδέχεται να κοπεί ή να μαγκώσει
και το χέρι ή ο βραχίονάς σας να τραβηχτεί προς το
περιστρεφόμενο παρελκόμενο.
ο)
Ποτέ μην αφήνετε το ηλεκτρικό εργαλείο κάτω
εάν δεν έχει σταματήσει εντελώς να κινείται το
παρελκόμενο. Το περιστρεφόμενο παρελκόμενο μπορεί
να αδράξει την επιφάνεια και να χάσετε τον έλεγχο
του εργαλείου.
π)
Αφού αλλάξετε αξεσουάρ ή πραγματοποιήσετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, βεβαιωθείτε ότι το
παξιμάδι κολάρου, το τσοκ ή οποιεσδήποτε άλλες
συσκευές ρύθμισης έχουν συσφιχτεί καλά. Η
χαλαρές διατάξεις ρύθμισης μπορεί να μετακινηθούν
απροσδόκητα, προκαλώντας απώλεια ελέγχου, ενώ
τα λασκαρισμένα περιστρεφόμενα εξαρτήματα θα
εκτοξευτούν με ορμή.
ρ) Μη θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία ενόσω το
μεταφέρετε. Η τυχαία επαφή με το περιστρεφόμενο
παρελκόμενο μπορεί να προκαλέσει το μάγκωμα στα
ρούχα σας, τραβώντας το παρελκόμενο προς το σώμα σας.
σ)
Καθαρίζετε τακτικά τις οπές αερισμού του
ηλεκτρικού εργαλείου. Ο ανεμιστήρας του κινητήρα
έλκει τη σκόνη στο εσωτερικό του περιβλήματος και η
υπερβολική συσσώρευση μετάλλου σε σκόνη μπορεί να
ενέχει κινδύνους λόγω του ρεύματος.
τ)
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα
υλικά. Οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη
των υλικών αυτών.
υ) Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που απαιτούν
ψυκτικό σε υγρή μορφή. Η χρήση νερού ή άλλης
ψυκτικής ουσίας σε υγρή
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ
Αιτίες της ανάδρασης και πρόληψή της από
το χειριστή
Η ανάδραση («κλότσημα») είναι μια ξαφνική αντίδραση λόγω
σύνθλιψης ή εμπλοκής του περιστρεφόμενου τροχού, του
προστατευτικού υποστήριξης, της βούρτσας ή οποιουδήποτε
άλλου παρελκόμενου. Η σύνθλιψη ή η εμπλοκή προκαλεί το
απότομο σταμάτημα του περιστρεφόμενου παρελκόμενου,
γεγονός που με τη σειρά του προκαλεί τη βίαιη μετακίνηση
του ανεξέλεγκτου ηλεκτρικού εργαλείου προς την κατεύθυνση
αντίθετα από την κατεύθυνση περιστροφής του παρελκόμενου στο
σημείο ενσφήνωσης.
Για παράδειγμα, εάν συμβεί εμπλοκή ή σύνθλιψη του λειαντικού
τροχού από το υπό κατεργασία αντικείμενο, η ακμή του τροχού
που εισήλθε στο σημείο σύνθλιψης μπορεί να σκάψει προς το
εσωτερικό του υλικού, προκαλώντας την εξαγωγή ή την ανάδραση
του τροχού. Ο τροχός μπορεί είτε να μεταπηδήσει προς τον
χειριστή ή μακριά από αυτόν, ανάλογα με την κίνηση του τροχού
95
Ελληνικά
στο σημείο σύνθλιψης. Επίσης, οι λειαντικοί τροχοί μπορούν να
υποστούν θραύση υπό αυτές τις συνθήκες.
Η ανάδραση είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης του εργαλείου ή/και
λανθασμένων διαδικασιών ή συνθηκών λειτουργίας, ενώ μπορεί
να αποφευχθεί λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις που
αναφέρονται παρακάτω:
α) Κρατάτε συνεχώς σταθερά το πριόνι και
τοποθετήστε το σώμα και τους βραχίονές σας έτσι
ώστε να μπορείτε να αντισταθείτε στις δυνάμεις
ανάδρασης. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη βοηθητική
λαβή, εφόσον παρέχεται, για μέγιστο έλεγχο σε
περίπτωση ανάδρασης ή κατά την αντίδραση
λόγω ροπής κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του
εργαλείου. Ο χειριστής μπορεί να ελέγξει την αντίδραση
λόγω ροπής ή τις δυνάμεις ανάδρασης, εάν ληφθούν οι
κατάλληλες προφυλάξεις.
β)
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζεστε
σε γωνίες, αιχμηρές ακμές κ.λπ. Αποφεύγετε την
αναπήδηση και εμπλοκή του παρελκόμενου. Οι
γωνίες, οι αιχμηρές ακμές ή η αναπήδηση έχουν την
τάση να προκαλούν εμπλοκή του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου, προκαλώντας απώλεια του ελέγχου
ή ανάδραση.
γ)
Μην προσαρτάτε ποτέ λεπίδες αλυσοπρίονου
για χάραξη ξύλου ή οδοντωτές λεπίδες πριονιού.
Οι λεπίδες αυτές προκαλούν συχνά ανάδραση και
απώλεια ελέγχου.
δ)
Πάντα να προωθείτε το αξεσουάρ μέσα στο υλικό
στην ίδια κατεύθυνση με την οποία το κοπτικό άκρο
εξέρχεται από το υλικό (που είναι η ίδια κατεύθυνση
που πετάγονται τα πριονίδια). Η προώθηση του
εργαλείου προς τη λανθασμένη κατεύθυνση κάνει το
κοπτικό άκρο του κοπτικού εργαλείου να κινηθεί έξω από
το τεμάχιο εργασίας και να τραβήξει το εργαλείο στην
κατεύθυνση της προώθησής του.
ε)
Όταν χρησιμοποιείτε περιστροφικές λίμες, τροχούς
κοπής, κοπτικά υψηλής ταχύτητας ή κοπτικά
καρβιδίου του βολφραμίου, πάντα να έχετε το
τεμάχιο εργασίας στερεωμένο με ασφάλεια. Αυτοί
οι τροχοί θα μαγκώσουν σε περίπτωση που λάβουν
ελαφρά κλίση μέσα στην αυλάκωση κοπής και μπορεί να
δημιουργήσουν ανάδραση (κλώτσημα). Όταν μαγκώσει
ένας τροχός κοπής, συνήθως σπάζει ο ίδιος ο τροχός. Όταν
μαγκώσει μια περιστροφική λίμα, ένα κοπτικό υψηλής
ταχύτητας ή ένα κοπτικό καρβιδίου του βολφραμίου,
μπορεί αυτό το αξεσουάρ να αναπηδήσει έξω από την
αυλάκωση και θα μπορούσατε να χάσετε τον έλεγχο
του εργαλείου.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας ειδικά για
λειαντήρες
α) Χρησιμοποιείτε μόνο τύπους τροχών που
συνιστώνται για το ηλεκτρικό εργαλείο και το
συγκεκριμένο προστατευτικό που έχει σχεδιαστεί
για τον επιλεγμένο τροχό. Οι τροχοί που δεν έχουν
96
σχεδιαστεί για το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι δυνατό να
προστατευτούν κατάλληλα και δεν είναι ασφαλείς.
β)
Για κώνους και κυλινδράκια λείανσης με σπείρωμα,
να χρησιμοποιείτε μόνο στελέχη τροχών με
σωστό μέγεθος και μήκος και με φλάντζα αυχένα
χωρίς προεξοχή. Τα κατάλληλα στελέχη μειώνουν τις
πιθανότητες θραύσης.
γ)
Μην τοποθετείτε το χέρι σας σε ευθεία με ή πίσω από
έναν περιστρεφόμενο τροχό. Αν ο τροχός, στο σημείο
χρήσης του, κινείται μακριά από το χέρι σας, μια πιθανή
ανάδραση (κλώτσημα) μπορεί να κάνει τον τροχό και
το ηλεκτρικό εργαλείο να τιναχτούν κατευθείαν προς το
μέρος σας.
δ)
Να υποστηρίζετε τα φύλλα υλικών ή οποιαδήποτε
υπερμεγέθη τεμάχια εργασίας ώστε να
ελαχιστοποιείτε τον κίνδυνο μπλοκαρίσματος και
ανάδρασης (κλωτσήματος) του τροχού. Τα μεγάλα
τεμάχια εργασίας τείνουν να κάμπτονται υπό το ίδιο τους
το βάρος. Τα στηρίγματα πρέπει να τοποθετούνται κάτω
από το τεμάχιο εργασίας κοντά στη γραμμή κοπής και
στο άκρο του τεμαχίου εργασίας και στις δύο πλευρές
του τροχού.
Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας
•
Για αξεσουάρ που στερεώνονται με φλάντζες, η οπή ατράκτου
του αξεσουάρ πρέπει να ταιριάζει με τη διάμετρο τοποθέτησης
της φλάντζας. Αξεσουάρ που δεν ταιριάζουν με τα υλικά
στερέωσης του ηλεκτρικού εργαλείου θα κινούνται εκτός
ζυγοστάθμισης, θα δονούνται υπερβολικά και μπορεί να γίνουν
αιτία απώλειας του ελέγχου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60745. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Ελληνικά
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού
του εργαλείου (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο
μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 ευθύ λειαντήρα
2κλειδιά
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. [Fig.] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 24 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2018 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A, B)
1
2
3
4
5
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
Συρόμενος διακόπτης
Άξονας
Παξιμάδι κολάρου
Μικρό κλειδί (13 mm)
Μεγάλο κλειδί (17 mm)
Προοριζομενη Χρηση
Ο ευθύς λειαντήρας σας σχεδιάστηκε για επαγγελματικές
εφαρμογές τροχίσματος. Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με την πλήρη γκάμα των εμπορικών εργαλείων λείανσης
με μέγιστη διάμετρο 38 mm και εγκεκριμένη ταχύτητα
περιστροφής 25000 στροφών/λεπτό.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτοί οι ευθείς λειαντήρες είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα
τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Διακόπτες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν συνδέσετε το εργαλείο σε
παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ο συρόμενος διακόπτης
είναι στη θέση απενεργοποίησης πιέζοντας το πίσω μέρος
του διακόπτη και απελευθερώνοντάς το. Βεβαιωθείτε ότι
ο συρόμενος διακόπτης είναι στη θέση απενεργοποίησης
όπως περιγράφηκε πιο πάνω μετά από κάθε διακοπή στην
τροφοδοσία ρεύματος του εργαλείου, όπως ενεργοποίηση
ρελέ σφάλματος γείωσης, πτώση ασφαλειοδιακόπτη, κατά
λάθος αποσύνδεση από την πρίζα ή διακοπή ρεύματος.
Αν ο συρόμενος διακόπτης είναι ασφαλισμένος στη θέση
ενεργοποίησης όταν συνδεθεί η παροχή ρεύματος, το
εργαλείο θα αρχίσει να λειτουργεί χωρίς να αναμένεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατάτε σταθερά το εργαλείο και με
τα δύο χέρια για να διατηρείτε τον έλεγχο του εργαλείου
κατά την εκκίνηση και κατά τη χρήση και έως ότου
σταματήσει να περιστρέφεται ο τροχός ή το αξεσουάρ.
Βεβαιωθείτε ότι ο τροχός έχει σταματήσει τελείως, πριν
αφήσετε κάτω το εργαλείο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε μη αναμενόμενη
κίνηση του άξονα, μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε
το εργαλείο ενώ αυτό βρίσκεται υπό φορτίο. Αφήνετε τον
τροχιστή να επιτύχει τη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας
πριν τον φέρετε σε επαφή με την επιφάνεια εργασίας.
Ανυψώστε το εργαλείο από την επιφάνεια εργασίας πριν
το απενεργοποιήσετε.
Συρόμενος διακόπτης (εικ. A)
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, κινήστε το συρόμενο
διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ 1 προς
το μπροστινό μέρος του εργαλείου. Για να σταματήσετε
το εργαλείο, ελευθερώστε το συρόμενο διακόπτη
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ.
97
Ελληνικά
Για συνεχόμενη λειτουργία, σύρετε το διακόπτη προς το
μπροστινό μέρος του εργαλείου και πιέστε το μπροστινό μέρος
του διακόπτη προς τα μέσα. Για να σταματήσετε το εργαλείο ενώ
λειτουργεί σε συνεχόμενη λειτουργία, πιέστε το πίσω μέρος του
συρόμενου διακόπτη και ελευθερώστε το.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης (εικ. C)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά προς τρόχισμα ή κοπή
έχουν στερεωθεί με ασφάλεια στη θέση τους.
• Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγκενη για να
στερεώνετε και να στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερό υπόβαθρο. Είναι σημαντικό να συσφίγγετε
και να στηρίζετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας για να
εμποδίσετε την κίνηση του τεμαχίου εργασίας και την
απώλεια ελέγχου. Η μετακίνηση του τεμαχίου εργασίας
ή η απώλεια ελέγχου μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο
και να προκαλέσει τραυματισμό.
• Στερεώνετε καλά το τεμάχιο εργασίας. Ένα τεμάχιο
εργασίας που έχει στερεωθεί με διατάξεις σύσφιξης ή
σε μια μέγγενη συγκρατείται πιο σταθερά από ότι με
το χέρι.
• Να υποστηρίζετε τα μεγάλα φύλλα ή τα υπερμεγέθη
τεμάχια εργασίας ώστε να ελαχιστοποιείτε τον
κίνδυνο σφηνώματος και ανάδρασης του τροχού.
Τα μεγάλα τεμάχια εργασίας τείνουν να κάμπτονται
υπό το ίδιο τους το βάρος. Τα στηρίγματα πρέπει να
τοποθετούνται κάτω από το τεμάχιο εργασίας κοντά
στη γραμμή κοπής και κοντά στο άκρο του τεμαχίου
εργασίας και στις δύο πλευρές του τροχού.
• Φοράτε πάντα κανονικά γάντια εργασίας κατά τη
χρήση αυτού του εργαλείου.
• Το περίβλημα των γραναζιών θερμαίνεται πολύ κατά
τη χρήση.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση στο εργαλείο. Μην
ασκείτε πλευρική πίεση στο δίσκο.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση. Εάν το εργαλείο
θερμανθεί, αφήστε το να λειτουργήσει για λίγα λεπτά
χωρίς φορτίο.
• Τα καλύτερα αποτελέσματα τροχίσματος
επιτυγχάνονται με τοποθέτηση του μηχανήματος σε
γωνία 90°. Μετακινείτε το μηχάνημα εμπρός-πίσω με
μέτρια πίεση. Με αυτό τον τρόπο, το τεμάχιο εργασίας
δεν θα θερμανθεί υπερβολικά, δεν θα αλλοιωθεί το
χρώμα του και δεν θα δημιουργηθούν αυλακώσεις.
98
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατάτε σταθερά το εργαλείο και με
τα δύο χέρια για να διατηρείτε τον έλεγχο του εργαλείου
κατά την εκκίνηση και κατά τη χρήση και έως ότου
σταματήσει να περιστρέφεται ο τροχός ή το αξεσουάρ.
Βεβαιωθείτε ότι ο τροχός έχει σταματήσει τελείως, πριν
αφήσετε κάτω το εργαλείο.
Τοποθετήστε το τεμάχιο εργασίας μέσα σε μια μέγγενη ή
στερεώστε το καλά με σφιγκτήρα(-ες). Χρησιμοποιήστε
μια μάσκα προσώπου πάνω από τη μύτη και το στόμα αν
παράγεται σκόνη κατά την εργασία. Να μεταχειρίζεστε τον
τροχό με σεβασμό. Μη σφηνώνετε τον τροχό μέσα στο τεμάχιο
εργασίας και μη χρησιμοποιείτε άσκοπη πίεση. Λειαίνετε με τη
μετωπική επιφάνεια του τροχού εκτός αν έχετε ειδικό τροχό
ειδικά κατασκευασμένο για να επιτρέπει λείανση με την πλευρά
του τροχού.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. C)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή θέση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στον κορμό,
με το άλλο χέρι στον αυχένα του λειαντήρα, όπως φαίνεται στην
εικόνα C.
Εγκατάσταση τροχών λείανσης (εικ. A, B, D)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα αξεσουάρ πρέπει να έχουν
ονομαστική ταχύτητα λειτουργίας τουλάχιστον ίση
με τη μέγιστη ταχύτητα που επισημαίνεται πάνω στο
εργαλείο. Αξεσουάρ που περιστρέφονται ταχύτερα από
την ονομαστική τους ταχύτητα μπορεί να σπάσουν και τα
θραύσματά τους να εκτιναχτούν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα αξεσουάρ πρέπει να είναι εντός
της ονομαστικής ικανότητας που επισημαίνεται πάνω στο
εργαλείο. Αν χρησιμοποιηθούν αξεσουάρ ακατάλληλου
μεγέθους, δεν θα είναι εφικτός ο επαρκής έλεγχός τους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ με
μήκος στελέχους που υπερβαίνει τα 40 mm. Βεβαιωθείτε
ότι το εκτεθειμένο μήκος στελέχους δεν είναι μεγαλύτερο
από 10 mm μετά την εισαγωγή του αξεσουάρ μέσα στο
κολάρο του εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη σφίξετε το παξιμάδι του
κολάρου χωρίς να υπάρχει αξεσουάρ μέσα στο κολάρο.
1. Συγκρατήστε τον άξονα 2 χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο
κλειδί των 13 mm 4 .
2. Λασκάρετε το παξιμάδι του κολάρου 3 με το κλειδί των
17 mm 5 περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
3. Εισάγετε τον κορμό του αξεσουάρ (τουλάχιστον 20 mm)
μέσα στο κολάρο.
4. Σφίξτε καλά το παξιμάδι 3 του κολάρου χρησιμοποιώντας
το παρεχόμενο κλειδί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προεξέχον τμήμα του κορμού, δηλαδή
το τμήμα που εξέχει από το παξιμάδι κολάρου 3 , δεν
Ελληνικά
θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mm. Ανατρέξτε στην
εικόνα D.Για να αφαιρέσετε το αξεσουάρ ακολουθήστε την
αντίστροφη σειρά ενεργειών.
Εφαρμογές με μέταλλα
Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε εφαρμογές με μέταλλα,
να βεβαιώνεστε ότι έχει τοποθετηθεί διάταξη προστασίας από
ρεύματα διαρροής (RCD), για την αποφυγή τυχόν κινδύνων που
προκαλούνται από τα γρέζια των μετάλλων.
Εάν η τροφοδοσία αποκοπεί από τη διάταξη RCD, μεταφέρετε
το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών
της DeWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Σε ακραίες συνθήκες εργασίας, όταν
εργάζεστε με μέταλλα, μπορεί να συσσωρευτεί αγώγιμη
σκόνη στο εσωτερικό του περιβλήματος του εργαλείου.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη βαθμιαία υποβάθμιση
της προστατευτικής μόνωσης του εργαλείου και ενέχει
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Για να αποφύγετε τη συσσώρευση γρεζιών μετάλλων
στο εσωτερικό του εργαλείου, συνιστούμε να καθαρίζετε
καθημερινώς τις υποδοχές αερισμού. Ανατρέξτε στην
ενότητα Συντήρηση.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Ψήκτρες μοτέρ
Διατηρείτε τις ψήκτρες καθαρές και σε κατάσταση που να
μπορούν να ολισθαίνουν ελεύθερα μέσα στους οδηγούς τους.
Οι ψήκτρες άνθρακα έχουν διάφορα σύμβολα σταμπαρισμένα
πάνω τους, και αν η ψήκτρα φθαρεί ως τη γραμμή που είναι
η πιο κοντινή στο ελατήριο, πρέπει να αντικατασταθούν οι
ψήκτρες. Καινούργια συγκροτήματα ψηκτρών διατίθενται στο
τοπικό σας κέντρο σέρβις.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
99
100
101
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N603113
102
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
04/18
Download PDF

advertising