DWE4884 | DeWalt DWE4884 DIE GRINDER instruction manual

370001 - 52 LT
DWE4884
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
14
1 pav. / Рисунок 1
c
a
x
b
2 pav. / Рисунок 2
e
d
3 pav. / Рисунок 3
3
4 pav. / Рисунок 4
c
4
Maks. 10 mm / 10 мм макс.
Maks. 10 mm / 10 мм макс.
Maks. 10 mm / 10 мм макс.
Maks. 10 mm / 10 мм макс.
LIETUVIŲ
TIESINIS ŠLIFUOKLIS
DWE4884
Sveikiname!
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Galios įvestis
Greitis be apkrovos
Maksimalus disko skersmuo
Velenas
Įvorės dydis
Svoris
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
mm
kg
DWE4884
230
1
450
25000
38
M15
6
1,6
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
80
3
91
3
V
W
min-1
mm
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma)
nustatytas pagal EN 60745.
Vibracijos emisijos dydis ah
ah =
m/s2
4,4
1,9
Paklaida K =
m/s2
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS! Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei
šiuo įrankiu atliekami kiti darbai,
naudojant kitus priedus arba prastai
prižiūrimus priedus, vibracijos emisija
gali skirtis. Dėl to gali žymiai padidėti
vibracijos poveikis per visą darbo
laiką.
Saugikliai:
Europa
230 V įrankiai
Maitinimo tinklo el.
srovės stiprumas –
10 amperų
Apibrėžtys Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios
neišvengus, galima sunkiai ar net
mirtinai susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
susižeisti.
PASTABA. nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
5
LIETUVIŲ
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
b)
ŠLIFUOKLIS
c)
DWE4884
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-23
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2004/108/EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos
informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Technikos direktoriaus pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
14.04.2014
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite
visus saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios
6
vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
Elektrinių įrankių nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo
kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai turi tikti
lizdui. Niekada niekaip nemodifikuokite
kištuko. Su įžemintais elektriniais
įrankiais niekada nenaudokite jokių
adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai
ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins
elektros smūgio pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje
arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į
elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina
elektros smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių.
Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą
ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka,
kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami
pavargę arba veikiami narkotikų,
alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
LIETUVIŲ
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite,
ar išjungtas jo jungiklis. Nešant
elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų
jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros
tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta
nelaimingų atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
Nepersisverkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir
pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti
laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus
plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti
dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo
prietaisus, būtinai juos prijunkite ir
tinkamai naudokite. Naudojant dulkių
surinkimo įrenginius, galima sumažinti su
dulkėmis susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.
Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma sutaisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba)
d)
e)
f)
g)
ištraukite akumuliatoriaus kasetę.
Tokios apsauginės priemonės sumažina
pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje, ir neleiskite jo naudoti su
šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems
asmenims. Naudojami nekvalifikuotų
vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai
sulygiuota ir ar nesukimba judančios
dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas
būsenas, kurios gali turėti įtakos
elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia sutaisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
PAPILDOMOS SPECIALIOS
SAUGOS TAISYKLĖS
Saugos instrukcija atliekant
visus darbus
a) Šis elektrinis įrankis yra numatytas veikti
kaip šlifuoklis. Perskaitykite visus su
šiuo elektriniu įrankiu pateiktus saugos
įspėjimus, nurodymus, paveikslėlius
ir techninius duomenis. Jeigu
nesivadovausite visais toliau pateiktais
nurodymais, galite gauti elektros smūgį,
sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.
b) Šiuo elektriniu įrankiu nerekomenduojama
atlikti tokių darbų kaip šlifavimas
švitriniu popieriumi, šveitimas vieliniais
šepetėliais, poliravimas arba pjaustymas.
7
LIETUVIŲ
Atlikti darbus, kuriems daryti elektrinis įrankis
nėra skirtas, gali būti pavojinga ir galima
susižeisti.
c) Nenaudokite priedų, kurių specialiai
nesukūrė ir nerekomendavo šio įrankio
gamintojas. Jeigu priedą ir galima uždėti ant
šio elektrinio įrankio, tai dar nereiškia, kad
dirbti su juo bus saugu.
d) Nustatytasis priedo sukimosi greitis
privalo būti bent jau lygus maksimaliam
ant elektrinio įrankio nurodytam greičiui.
Priedai, kurie sukasi greičiau, nei numatyta,
gali sulūžti ir būti nusviesti.
e) Priedo išorinis skersmuo ir storis turi
atitikti elektrinio įrankio pajėgumo
koeficientą. Netinkamo dydžio priedų
negalima tinkamai apsaugoti gaubtais ar
valdyti.
f) Diskų, jungių, atraminių padų arba bet
kokio kito priedo vidinis skersmuo
privalo tinkamai atitikti elektrinio įrankio
sukimo veleną. Priedai, kurių vidinės skylės
neatitinka elektrinio įrankio montavimo
prietaisų, bus nesubalansuoti, pernelyg
vibruos ir dėl to galima netekti įrankio
kontrolės.
g) Ant šerdies sumontuotus diskus,
šlifavimo būgnus, pjoviklius ir kitus
priedus privaloma iki galo įkišti į movą
arba griebtuvą. Jeigu šerdis laikoma
nepakankamai tvirtai ir (arba) disko iškyša
yra per ilga, sumontuotas diskas gali
atsilaisvinti ir nuskrieti dideliu greičiu.
h) Nenaudokite apgadintų priedų. Prieš
kiekvieną naudojimą, patikrinkite priedą,
pavyzdžiui, šlifavimo diską, ar jis
neįskilęs ir neįtrūkęs, ar atraminis padas
neįtrūkęs, nesuplėšytas ar pernelyg
nenusidėvėjęs, ar neatsilaisvino arba
nesutrūkinėjo vielinio šepečio vielelės.
Jeigu elektrinis įrankis ar jo priedas buvo
numestas, patikrinkite, ar nėra pažeidimų
arba naudokite nepažeistą priedą.
Patikrinę ir uždėję priedą, atsistokite
atokiai nuo sukamojo priedo vietos
ir neleiskite artyn pašalinių asmenų;
paleiskite elektrinį įrankį vienai minutei
maksimaliu pajėgumu be apkrovos.
Paprastai sugadinti priedai šio patikrinimo
metu sulūš.
i) Naudokite asmenines apsaugos
priemones. Priklausomai nuo pritaikymo,
naudokite apsauginį antveidį, tamsius
arba apsauginius akinius. Pagal
aplinkybes dėvėkite respiratorių, ausų
8
apsaugas, mūvėkite pirštines ir darbinę
prijuostę, kuri sulaikytų smulkias
šlifavimo daleles arba ruošinio dalis.
Akiniai turi būti pajėgūs sulaikyti įvairių darbų
metu susidarančias, išmetamas daleles.
Respiratorius arba dujokaukė turi tinkamai
sulaikyti darbų metu kylančias daleles. Per
ilgai dirbant labai triukšmingoje aplinkoje,
galima netekti klausos.
j) Laikykite stebinčiuosius toliau nuo darbo
vietos. Visi įeinantieji į darbo teritoriją,
privalo dėvėti asmenines saugos
priemones. Ruošinio dalelės arba sulūžę
priedai gali būti nusviesti ir sužeisti šalia
darbo vietos esančius asmenis.
k) Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo
antgalis galėtų prisiliesti prie paslėptų
laidų, laikykite elektrinį įrankį tik už
izoliuotų paviršių. Pjovimo daliai prisilietus
prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės
elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros
smūgį ir nutrenkti operatorių.
l) Paleisdami įrankį, ranka(-omis) visuomet
tvirtai laikykite įrankį už korpuso. Varikliui
įsisukant, jo atoveiksmio sukimo momento
jėga gali priversti įrankį suktis.
m) Naudokite spaustuvus ruošiniui
įtvirtinti, kai tik tai įmanoma. Niekada
nelaikykite mažų ruošinių viena ranka,
o naudojamo įrankio – kita. Įtvirtinę mažą
ruošinį spaustuvais, ranka(-omis) galėsite
valdyti įrankį. Pjaunami apvalūs ruošiniai,
pavyzdžiui, atraminiai strypai, vamzdžiai arba
vamzdeliai yra linkę suktis, todėl antgalis gali
užstrigti arba atšokti link jūsų.
n) Nutieskite laidą atokiai nuo besisukančio
priedo. Jeigu netektumėte pusiausvyros,
laidas gali būti nupjautas arba jis gali
užsikabinti ir įtraukti jūsų ranką į besisukantį
priedą.
o) Niekada nepadėkite įrankio, kol jo
antgalis visiškai nesustos. Besisukantis
priedas gali užsikabinti už paviršiaus ir
negalėsite jo valdyti.
p) Pakeitę antgalius arba atlikę bet kokius
reguliavimo darbus, įsitikinkite, ar
movos veržlė, griebtuvas ir bet kokie kiti
reguliavimo įtaisai yra tvirtai užveržti.
Atsilaisvinę reguliavimo įtaisai gali netikėtai
pasislinkti, todėl galite nesuvaldyti įrankio,
o atsilaisvinusios detalės gali būti nusviestos
didele jėga.
q) Nejunkite šio įrankio, jei nešate jį
prispaudę prie savo šono. Netyčia
prisilietus prie besisukančio priedo, jis gali
LIETUVIŲ
įtraukti jūsų drabužius ir priedas sužalos jūsų
kūną.
r) Reguliariai išvalykite elektrinio
įrankio ventiliacijos angas. Variklio
aušintuvas įtrauks dulkes į korpuso vidų, ir
susikaupusios metalo dulkės galės sukelti
elektros pavojų.
s) Nenaudokite elektrinio įrankio šalia degių
medžiagų. Kibirkštys gali uždegti šias
medžiagas.
t) Nenaudokite priedų, kuriuos reikia aušinti
aušinimo skysčiais. Naudojant vandenį
arba kitas skystas aušinimo medžiagas,
galima žūti nuo elektros srovės arba elektros
smūgio.
PAPILDOMA SAUGOS INSTRUKCIJA ATLIEKANT VISUS
DARBUS
Atatrankos priežastys ir prevenciniai operatoriaus veiksmai jai išvengti
Atatranka – tai staigi reakcija į besisukančio
disko, atraminio pado, šepetėlio ar kokio nors kito
priedo užstrigimą ar užkliuvimą. Suspaudimas
arba sugriebimas sukelia staigų besisukančio
priedo sulaikymą, dėl kurio nevaldomas elektrinis
įrankis sulaikymo taške verčiamas judėti
priešinga priedo sukimuisi kryptimi.
Pavyzdžiui, jei šlifavimo diskas yra sugnybiamas
arba užstringa ruošinyje, disko kraštas, įeinantis
į sužnybimo tašką, gali įstrigti medžiagos
paviršiuje, priversdamas diską išlėkti ir atšokti.
Diskas gali atšokti į operatorių arba nuo jo;
tai priklauso nuo disko sukimosi krypties
suspaudimo metu. Esant tokios sąlygoms,
šlifuojamieji diskai gali suskilti.
Atatranka – netinkamo įrankio naudojimo ir (arba)
netinkamų darbo tvarkos ar sąlygų padarinys,
kurio galima išvengti imantis tinkamų, toliau
nurodytų atsargumo priemonių:
a) Tvirtai laikykite elektrinį įrankį ir
stovėkite taip, kad jūsų kūnas bei ranka
netrukdytų priešintis atatrankos jėgoms.
Visuomet naudokite pagalbinę rankeną,
jei ji įrengta, kad galėtumėte maksimaliai
suvaldyti įrankį atatrankos arba sukimo
momento reakcijos metu. Operatorius
gali suvaldyti sukimo momento reakcijos
arba atatrankos jėgas, jei imsis tinkamų
atsargumo priemonių.
b) Būkite itin atsargūs, apdirbdami kampus,
aštrius kraštus ir pan. Stenkitės, kad
įrankis neatšoktų ir neužkliūtų. Kampai,
aštrūs kraštai arba šoktelėjimas gali priversti
besisukantį priedą užkliūti ir sukelti atatranką,
arba įrankis gali tapti nesuvaldomas.
c) Nemontuokite grandininio pjūklo medžio
drožimo disko arba dantyto pjūklo disko.
Tokie diskai dažnai sukelia atatranką ir
įrankis tampa nevaldomas.
d) Visada stumkite antgalį į ruošinį ta pačia
kryptimi, kuria pjovimo kraštas išeina iš
ruošinio (tai ta pati kryptis, kuria lekia
drožlės). Stumiant įrankį ne ta kryptimi,
antgalio pjovimo kraštas kyla iš ruošinio ir
traukia įrankį jo stūmimo kryptimi.
e) Naudodami rotacines dildes, pjaustymo,
greitapjovius diskus arba volframo–
karbido diskus, visada tvirtai įtvirtinkite
ruošinį spaustuvais. Šiek tiek nuožulniai
pasisukę pjūvio griovelyje, šie diskai gali
įstrigti ir sukelti atatranką. Pjaustymo diskui
įstrigus, pats diskas dažniausiai skyla.
Naudojant rotacinę dildę, greitapjovį arba
volframo–karbido diską, jis gali iššokti iš
pjūvio griovelio ir Jūs galite nesuvaldyti
įrankio.
Saugos įspėjimai, taikytini
šlifuokliams
a) Naudokite tik šiam elektriniam įrankiui
rekomenduojamus diskus ir konkretiems
pasirinktiems diskams pritaikytus
apsauginius gaubtus. Diskų, kurie nėra
skirti naudoti su šiuo įrankiu, negalima
tinkamai apsaugoti apsauginiais gaubtais, su
jais dirbti nesaugu.
b) Srieginiams šlifavimo kūgiams ir
kištukams naudokite tik tinkamo dydžio
ir ilgio, neapgadintas disko šerdis
su neatsilaisvinusia briaunota junge.
Tinkamos šerdys sumažins disko sulaužymo
galimybę.
c) Nelaikykite rankos vienoje linijoje su
besisukančiu disku arba už jo. Kai dirbant
diskas juda šalin nuo jūsų rankos, galima
atatranka gali sviesti diską ir elektrinį įrankį
tiesiai į jus.
d) Paremkite plokštes arba kitus labai
didelius ruošinius, kad maksimaliai
sumažėtų pavojus suspausti diską ir
sukelti atatranką. Dideli ruošiniai dažnai
linksta nuo savo pačių svorio. Ruošinį reikia
paremti iš abiejų disko pusių, šalia pjovimo
linijos ir prie ruošinio krašto.
9
LIETUVIŲ
Papildoma saugos informacija
• Naudojant priedus, montuojamus jungėmis,
vidinė priedo anga privalo atitikti jungės
fiksavimo skersmenį. Priedai, kurie neatitinka
elektrinio įrankio montavimo prietaisų, bus
nesubalansuoti, pernelyg vibruos ir dėl to
galima netekti įrankio kontrolės.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Niekada nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižeisti.
a. slankiojamas jungiklis
b. velenas
Kiti pavojai
c. movos veržlė
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
d. mažas veržliaraktis (13 mm)
– klausos pablogėjimas;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai
naudojant įrankį.
Ant įrankio esantys ženklai
e. didelis veržliaraktis (17 mm)
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Šis tiesinis šlifuoklis skirtas profesionaliems
šlifavimo darbams. Įrankį galima naudoti su
įvairiausiais parduotuvėse parduodamais
šlifavimo įrankiais, kurių maksimalus skersmuo
yra 38 mm, o leistinas sukimosi greitis
– 25 000/min,
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Šis tiesinis šlifuoklis yra profesionalus elektrinis
įrankis.
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
DATOS KODO PADĖTIS (1 PAV.)
Datos kodas (x), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2014 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 tiesinis šlifuoklis
2 veržliarakčiai
1 naudojimo instrukcija
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko
atidžiai perskaityti ir suprasti šią naudojimo
instrukciją.
10
• Maži vaikai ir silpni žmonės. Šiuos
prietaisu be priežiūros negalima naudotis
mažiems vaikams arba asmenims su protine
negalia.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
bloko įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
Remiantis standartu EN 60745, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.
LIETUVIŲ
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu reikia naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, 3 gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo yra
1,5 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi
būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Jungikliai
ĮSPĖJIMAS! Prieš jungdami įrankį
prie energijos šaltinio, patikrinkite, ar
stumdomas jungiklis yra išjungimo
padėtyje, paspausdami ir atleisdami
jungiklio galinę dalį. Nutrūkus elektros
energijos tiekimui, pavyzdžiui,
nutrūkus elektros įrankiui tiekimui,
suveikus įžeminimo pertraukikliui,
netyčia atjungus įrankį nuo elektros
tinklo arba nutrūkus elektros energijos
tiekimui, įsitikinkite, ar stumdomas
jungiklis yra išjungimo padėtyje,
kaip nurodyta pirmiau. Prijungus
įrankį, kurio stumdomas jungiklis yra
užfiksuotas įjungimo padėtyje, prie
elektros tinklo, jis netikėtai pradės
veikti.
ĮSPĖJIMAS! Tvirtai laikykite įrankį
abiem rankomis, kad suvaldytumėte
įrankį paleidimo ir naudojimo
metu bei tol, kol diskas ar priedas
nesustos suktis. Prieš padėdami
įrankį, įsitikinkite, kad diskas visiškai
nesisuka.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami išvengti
netikėtų įrankio judesių, neįjunkite
ir neišjunkite įrankio, kai jį veikia
apkrovos jėgos. Prieš paliesdami
šlifuojamą paviršių, palaukite, kol
šlifuoklis ims veikti visu greičiu. Prieš
išjungdami įrankį, atkelkite jį nuo
paviršiaus.
SLANKIOJAMAS JUNGIKLIS (1 PAV.)
Norėdami įjungti įrankį, pastumkite įjungimo/
išjungimo slankiojamą jungiklį (a) įrankio priekio
link. Norėdami įrankį išjungti, atleiskite įjungimo/
išjungimo slankiojamą jungiklį.
Norėdami, kad įrankis veiktų be perstojo,
pastumkite jungiklį įrankio priekio link ir įspauskite
jungiklio priekinę dalį. Norėdami išjungti
nepertraukiamo darbo režimu veikiantį įrankį,
paspauskite slankiojamo jungiklio galinę dalį, kad
jis būtų atlaisvintas.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija (3 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi
būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
ĮSPĖJIMAS!
• Būtinai tinkamai įtvirtinkite visas
medžiagas, kurias šlifuosite arba
pjausite.
• Ruošinį ant stabilios platformos
tvirtinkite veržtuvais arba šaltkalvio
spaustuvais. Labai svarbu tinkamai
įtvirtinti ir atremti ruošinį, kad jis
nepajudėtų ir įrankis dirbant netaptų
nevaldomas. Ruošiniui pajudėjus
arba nesuvaldžius įrankio, gali kilti
pavojus ir galima susižaloti.
• Įtvirtinkite ruošinį. Veržimo įtaisais
arba šaltkalvio spaustuvais įtvirtintas
ruošinys laikomas tvirčiau nei
rankomis.
• Paremkite plokštes arba kitus labai
didelius ruošinius, kad maksimaliai
sumažėtų pavojus suspausti diską
ir sukelti atatranką. Dideli ruošiniai
dažnai linksta nuo savo pačių
svorio. Ruošinį reikia paremti iš
11
LIETUVIŲ
abiejų disko pusių, šalia pjovimo
linijos ir prie ruošinio krašto.
• Dirbdami su šiuo įrankiu, visuomet
mūvėkite įprastas darbines pirštines.
• Naudojant įrankį, pavarų dėžė labai
įkaista.
• Įrankį spauskite nestipriai.
Nespauskite disko iš šono.
• Venkite per didelės apkrovos. Jeigu
įrankis įkaistų, leiskite jam kelias
minutes paveikti be apkrovos.
• Geriausių šlifavimo rezultatų
pasiekiama laikant prietaisą 90°
kampu. Judinkite prietaisą pirmyn
– atgal, spausdami jį vidutine jėga.
Tuomet ruošinys per daug neįkais,
nepraras spalvos, jame nebus
griovelių.
ĮSPĖJIMAS! Tvirtai laikykite įrankį
abiem rankomis, kad suvaldytumėte
įrankį paleidimo ir naudojimo
metu bei tol, kol diskas ar priedas
nesustos suktis. Prieš padėdami
įrankį, įsitikinkite, kad diskas visiškai
nesisuka.
Tvirtai įtvirtinkite ruošinį spaustuvais. Jeigu
dirbant kyla dulkių, naudokite antveidį, dengiantį
nosį ir burną. Naudokite diską atsakingai.
„Neįstrigdykite“ disko ruošinyje ir pernelyg
nespauskite jo. Šlifuokite tik disko priekine puse,
nebent naudotumėte specialų diską, kuriuo
galima šlifuoti jo šonu.
Tinkama rankų padėtis (3 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti
ant korpuso, o kita ranka – ant tiesinio šlifuoklio
kakliuko, kaip parodyta 3 pav.
Pjovimo diskų montavimas
(1, 2 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Priedų sukimosi
greitis privalo būti bent jau lygus
maksimaliam ant elektrinio įrankio
nurodytam greičiui. Priedai, kurie
12
sukasi greičiau, nei numatyta, gali
sulūžti ir būti nusviesti.
ĮSPĖJIMAS! Priedai turi būti numatyti
darbui ne didesniu greičiu nei
nurodytas ant įrankio. Netinkamo
dydžio priedų neįmanoma tinkamai
suvaldyti.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite priedų,
kurių šerdies ilgis viršija 40 mm. Įdėję
priedą į movą, įsitikinkite, ar matomos
šerdies dalies ilgis yra ne didesnis nei
10 mm.
ĮSPĖJIMAS! Niekada neužveržkite
movos veržlės, neįdėję į movą priedo.
1. Laikykite veleną (b) 13 mm pateiktu
veržliarakčiu (d).
2. Atsukite movos veržlę (c) 17 mm
veržliarakčius (e), sukdami ją prieš laikrodžio
rodyklę.
3. Įkiškite į movą priedo jungiamąją dalį
(mažiausiai 20 mm).
4. Pateiktu veržliarakčiu tvirtai užsukite movos
veržlę (c).
PASTABA. Įkišus jungiamąją šerdies dalį,
kita jos dalis, kuri kyšo iš movos veržlės (c),
neturi viršyti 10 mm. Žr. 4 pav.
Norėdami išimti priedą, atlikite veiksmus
atvirkščia eilės tvarka.
Metalo apdirbimo darbai
Naudojant šį įrankį metalo apdirbimo darbams,
būtina naudoti liekamosios srovės įtaisą (RCD),
kad būtų išvengta metalo drožlių keliamų pavojų.
Jeigu RCD įtaisas nutrauktų elektros tiekimą,
atiduokite įrankį į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės
priežiūros centrą.
ĮSPĖJIMAS! Ekstremaliomis darbo
sąlygomis, apdirbant metalą, prietaiso
viduje gali susikaupti elektrai laidžių
dulkių. Dėl to gali būti pažeista
apsauginė prietaiso izoliacija ir kilti
elektros smūgis.
Norint, kad prietaiso viduje neprisikauptų
metalo drožlių, rekomenduojama kasdien
valyti ventiliacijos angas. Žr. skyrių Techninė
priežiūra.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi
būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Variklio šepetėliai
Šepetėliai turi būti švarūs ir laisvai įslysti
į kreiptuvus. Ant anglinių šepetėlių būna
išspausti įvairūs simboliai, todėl, jeigu šepetėliai
nusidėvėtų iki arčiau spyruoklės esančios linijos,
juos reikia pakeisti. Naujus šepetėlių rinkinius
galima įsigyti artimiausiame techninės priežiūros
centre.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio
dalies į skystį.
sumažinti susižeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite
pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su artimiausia „DEWALT“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
„DEWALT“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli
informacija apie mūsų gaminių techninės
priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norint
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
DWE4884
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Тип
Потребляемая мощность
Частота вращения на
холостом ходу
Максимальный диаметр
колеса
Шпиндель
Размер зажимного патрона
Вес
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность звукового
давления)
LWA (акустическая
мощность)
KWA (погрешность
акустической мощности)
Вт
DWE4884
230
1
450
мин-1
25000
мм
38
мм
кг
M15
6
1,6
дБ(A)
80
дБ(A)
3
дБ(A)
91
дБ(A)
3
V~
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значение эмиссии
вибрации aч
aч =
м/с2
4,4
Погрешность К =
м/с2
1,9
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
14
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
различных применений с разной
оснасткой или при плохом
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или
то время, когда он работает
вхолостую. Это может привести
к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
Предохранители:
Европа
230
В инструменты
10 А, сетевые
Обозначения: Правила техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее
не избежать может привести
к травме средней или высокой
степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
Заявление о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ
DWE4884
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-23.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Хорст Гроссманн
Вице-Президент по разработке и производству
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
14.04.2014
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Общие правила техники безопасности при использовании электроинструментов
ВИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, пожару и/или серьезной
травме.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
Термин «электроинструмент»
в предупреждениях относится
к работающим от сети(проводным)
электроинструментам или работающим
от аккумулятора (беспроводным)
электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его
хорошую освещенность.
Захламленное или плохо освещенное
рабочее место может стать причиной
несчастного случая.
b) Не используйте
электроинструменты во
взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c) Не разрешайте детям находиться
в рабочей зоне при работе
с электроинструментом.
Отвлекаясь от работы вы
можете потерять контроль над
инструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать
сетевым розеткам. Никогда не
меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам
для электроинструментов
с заземлением. Использование
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем
или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды
в электроинструмент риск поражения
электротоком возрастает.
Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше
от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или
запутанный шнур питания повышает
риск поражения электротоком.
При работе
с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуромудлинителем, рассчитанным на
эксплуатацию вне помещения.
Использования шнура питания,
предназначенного для использования
вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю
(УЗО). Использование УЗО сокращает
риск поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментом
сохраняйте бдительность,
следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым
смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных средств.
Невнимательность при работе
16
b)
c)
d)
e)
f)
g)
с электроинструментом может
привести к серьезным телесным
повреждениям.
Используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь
с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск
получения травм.
Примите меры для
предотвращения случайного
включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том,
что выключатель находится
в положении Выкл. Если при
переноске электроинструмента ваш
палец находится на выключателе или
если электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные
случаи.
Уберите все разводные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся
части электроинструмента, может
привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной,
чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше
контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную
одежду и ювелирные украшения.
Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали
под движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды,
ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
Если устройства
предусматривают возможность
подключения пылеотсоса
и пылесборника, убедитесь в том,
что они правильно подключены.
Использование устройства для сбора
пыли сокращает риски, связанные
с пылью.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
И УХОД ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной
нагрузки электроинструмента.
Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением.
Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b) Не используйте
электроинструмент с неисправным
выключателем. Любой инструмент,
управлять выключением и включением
которого невозможно, опасен, и его
необходимо отремонтировать.
c) Перед выполнением
любой регулировки,
заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента, отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не
имеющим соответствующих
навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями.
Электроинструмент представляет
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
f) Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым следят должным образом
и который хорошо заточен,
g)
значительно меньше, а работать
с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии
с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики
работы. Использование
электроинструмента для
выполнения операций, для которых
он не предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит
обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Инструкции по технике безопасности для всех видов
работ
a) Этот электроинструмент
предназначен для выполнения
шлифовальных работ. Прочитайте
и просмотрите все предупреждения,
инструкции, иллюстрации
и спецификации по данному
электроинструменту. Несоблюдение
всех приведенных ниже инструкций
может стать причиной поражения
электрическим током, возгорания и/или
тяжелой травмы.
b) Не рекомендуется выполнять
с помощью данного инструмента
такие операции как шлифование,
крацевание, полировка и вырезание
. Выполнение операций, не
предусмотренных для данного
инструмента, представляет опасность
и может привести к травме.
c) Не используйте оснастку,
которая не рекомендована
производителем инструмента и не
предназначена для него специально.
Возможность установки оснастки на
электроинструмент не обеспечивает
безопасности при ее использовании.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
d) Номинальная скорость инструмента
должна, как минимум, равняться
максимальной скорости, указанной
на электроинструменте. Оснастка,
которая вращается со скоростью,
превышающей ее номинальную скорость
вращения, может разрушиться
и отлететь в сторону.
e) Внешний диаметр и толщина
оснастки должны соответствовать
диапазону мощности
электроинструмента. Оснастка
неправильно подобранного размера
не закрывается ограждением и не
обеспечивает надлежащего контроля
управления.
f) Сторона кругов с оправкой, фланцы,
проставки или другая оснастка
должна правильно сидеть на
шпинделе электроинструмента.
Оснастка с оправочными отверстиями,
не совпадающая с крепежными деталями
электроинструмента, приведет
к разбалансировке, образованию
вибраций и может стать причиной
потери контроля.
g) Шлифовальные головки с оправкой,
барабаны для очистки песком, фрезы
и другие аксессуары должны быть
полностью вставлены в зажимной
патрон или цанговое устройство.
Если оправка недостаточно хорошо
удерживает и/или свисает с круга,
монтажный круг может ослабнуть
и соскочить на высокой скорости.
h) Не используйте поврежденную
оснастку. Перед каждым
использованием проверяйте
оснастку, как то, абразивные
круги, на наличие сколов и трещин,
проставки - на наличие надрывов
и трещин, проволочные щетки - на
наличие ослабленной или сломанной
проволоки. В случае падения
электроинструмента или оснастки
проверьте их на наличие повреждений
или установите неповрежденную.
После проверки и установки оснастки
расположитесь сами и удалите
посторонних лиц с плоскости
вращения оснастки и запустите
электроинструмент на максимальной
скорости без нагрузки на одну
минуту. Поврежденная оснастка, как
правило, разрушается в течение этого
тестового периода.
18
i) Всегда используйте средства
индивидуальной защиты.
В зависимости от типа выполняемых
работ надевайте щиток для
защиты лица или защитные очки.
В соответствии с необходимостью
надевайте респиратор, защитные
наушники, перчатки и рабочий
фартук, способный защитить
от мелких абразивных частиц
и фрагментов обрабатываемой
детали. Средства защиты для глаз
должны останавливать частицы,
вылетающие при выполнении различных
видов работ. Пылезащитная маска
или респиратор должны обеспечивать
фильтрацию твердых частиц,
образующихся при выполнении работ.
Длительное воздействие шума
высокой мощности может привести
к нарушениям слуха.
j) Не подпускайте посторонних
лиц близко к рабочей зоне. Любое
лицо, входящее в рабочую зону,
должно использовать средства
индивидуальной защиты. Фрагменты
обрабатываемой детали или
разрушенной оснастки могут отлететь
в сторону и стать причиной травмы
даже за пределами рабочей зоны.
k) Удерживайте электроинструмент
во время выполнения работ только
за изолированные поверхности
в тех случаях, когда режущая
оснастка может задеть скрытую
электропроводку или собственный
шнур питания. Если вы держитесь за
металлические детали инструмента,
то в случае перерезания находящегося
под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим
током.
l) Всегда крепко держите инструмент
в руках. Реактивный вращающий
момент двигателя по мере набора
полной скорости может привести
к кручению инструмента.
m) Для фиксации обрабатываемой
детали используйте зажимы.
Никогда не держите небольшие
обрабатываемые детали рукой,
удерживая при этом инструмент
другой рукой. Закрепление небольшой
детали позволяет использовать обе
руки для управления инструментом.
Круглые материалы, такие как штыри
РУССКИЙ ЯЗЫК
или трубы, склонны перекатываться
во время резки, может защемиться или
отскочить в вашу сторону.
n) Располагайте шнур питания на
удалении от вращающейся оснастки.
В случае потери контроля над
инструментом шнур питания может
быть разрезан или ободран, а ваша рука
может быть затянута вращающейся
оснасткой.
o) Никогда не кладите
электроинструмент до тех пор,
пока он полностью не остановится.
Вращающаяся оснастка может
задеть за поверхность, из-за чего
электроинструмент может вырваться
из рук.
p) После смены фрез или выполнения
каких-либо настроек, убедитесь
в том, что гайка цанги, зажимной
патрон или любые другие настройки
инструмента надежно затянуты.
Незатянутые настройки инструмента
могут в любой момент сместиться,
что приведет к потере управления,
и падению вращающихся деталей.
q) Не включайте электроинструмент,
если оснастка направлена на вас.
Случайный контакт с вращающейся
оснасткой может привести
к наматыванию одежды и контакту
оснастки с вашим телом.
r) Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя
затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества
пыли на металлических частях
электродвигателя повышает риск
поражения электротоком.
s) Не используйте электроинструмент
рядом с горючими материалами.
Искры могут привести к их
воспламенению.
t) Не используйте оснастку,
требующую жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током
вплоть до смертельного исхода.
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
ВИДОВ РАБОТ
Причины возникновения
отдачи и способы ее предупреждения
Отдача представляет собой внезапную
реакцию в результате заклинивания или
деформации вращающегося круга, кругаподошвы, щетки или любых других насадок.
Заклинивание или деформация вызывают
мгновенную остановку вращающейся
насадки, что, в свою очередь, приводит
к потере управления инструментом
и его резкого смещения в сторону,
противоположную направлению вращения
насадки в точке заклинивания.
Например, в случае заклинивания
или деформации абразивного круга
в обрабатываемой детали, заклинивающий
край круга может врезаться в поверхность
материала, что приводит к поднятию или
выталкиванию круга. Круг может отскочить
в сторону оператора или в другом
направлении, в зависимости от направления
вращения круга в точке заклинивания.
Это может также привести к поломке
абразивных кругов.
Отдача является результатом
неправильного использования инструмента
и/или использованием неправильных методов
или режима; избежать этого явления можно
путем выполнения указанных далее мер
предосторожности:
a) Прочно удерживайте
электроинструмент обеими
руками и располагайтесь таким
образом, чтобы иметь возможность
погасить энергию обратного
удaра. Для эффективного
управления инструментом
в случае возникновения отдачи или
реактивного крутящего момента во
время запуска всегда пользуйтесь
вспомогательной рукояткой
(при наличии). Оператор может
контролировать энергию обратного
удара при соблюдении надлежащих мер
предосторожности.
b) Соблюдайте особую осторожность
при обработке углов, острых
кромок и т.д. Избегайте дрожания
и заклинивания инструмента.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Углы, острые кромки или дрожание
могут вызвать заклинивание насадки
в заготовке и привести к потере
управления в случае возникновения
отдачи.
c) Не устанавливайте диски для
пильных цепей или зубчатые
режущие диски. Такие диски часто
вызывают отдачу и потерю управления
инструментом.
d) Всегда вводите фрезу в материал
в том же направлении, под которым
проходит режущая кромка на
выходе из материала (Это то же
направление, в котором отлетает
стружка). Подача инструмента
в неправильном направлении может
привести к тому, что режущая кромка
фрезы отскочит от обрабатываемой
детали и потянет инструмент
в направлении этой подачи.
e) При использовании борфрез,
отрезных кругов, высокоскоростных
фрез или борфрез с победитовым
наконечником обязательно надежно
закрепляйте деталь. Если отрезные
круги будут даже слегка наклонены
в пазу, они могут заклиниться или
привести к отдаче. Если отрезной круг
заклинит, он может сломаться. При
работе с борфрезой, высокоскоростной
фрезой или фрезой с победитовым
наконечником возможно защемление
в пазу и это приведет к потере
управления инструментом.
Меры предосторожности для
шлифовальных машин
a) Используйте только такие типы
кругов, которые рекомендованы
для данного электроинструмента,
а также специальные ограждения,
предназначенные для конкретных
кругов. Круги, не предназначенные
для работы с электроинструментом,
не могут быть закрыты кожухами
надлежащим образом и представляют
собой опасность.
b) Для резьбовых абразивных конусов
и цилиндрических шлифовальных
головок используйте оправки кругов
без повреждений с несменяемым
фланцем наружной кромки нужного
размера и длины. Соответствующая
20
оправка сокращает вероятность
повреждения.
c) Не стойте на одной линии
с вращающимся кругом и позади
него. Если диск вращается
в противоположном от вас направлении,
то в случае отдачи, вращающийся
диск и инструмент будут направлены
непосредственно на вас.
d) Для снижения риска защемления круга
и отдачи, обеспечьте надлежащую
опору для длинных панелей или
других заготовок большого размера.
Заготовки большого размера могут
провисать под собственным весом.
Опоры необходимо поместить под
панель возле линии распила и возле края
панели, по обеим сторонам круга.
Дополнительная информации, касающаяся техники
безопасности
• Для аксессуаров, установленных
на фланцы, отверстие для
инструментальной оправки должно
соответствовать установочному
диаметру фланца. Принадлежности,
которые не подходят монтажной
арматуре электроинструмента,
работают несбалансировано, слишком
сильно вибрируют и могут привести
к потере управления.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
– Разлетающиеся частицы могут
привести к травмам.
– Риск получения ожогов в результате
нагревания инструмента в процессе
работы.
– Риск получения травмы в результате
продолжительного использования.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные наушники.
Используйте защитные очки.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (t), который также включает год
изготовления, напечатан на корпусе.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 прямошлифовальная машина
2 гаечные ключи
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
a. Ползунковый выключатель
b. Шпиндель
c. Гайка цангового патрона
d. Маленький гаечный ключ (13 мм)
e. Большой гаечный ключ (17 мм)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Ваша прямошлифовальная машина
предназначен для профессионального
выполнения шлифовальных работ. Этот
инструмент может использоваться со многими
шлифовальными машинами с максимальным
диаметром 38 мм и скоростью 25000/мин.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Эта прямошлифовальная машина профессиональный электроинструмент.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Маленькие дети и люди
с ограниченными физическими
возможностями. Этот инструмент
не предназначен для использования
малолетними детьми или людьми
с ограниченными физическими
возможностями кроме как под контролем
лица, отвечающего за их безопасность.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за
их безопасность. Никогда не оставляйте
детей без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только
при одном напряжении сети. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному
на шильдике.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии с EN 60745; поэтому
не требуется заземления при работе
с ним.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Использование кабеля-удлинителя
Если для подключения к сети этого
инструмента нужен удлинитель, используйте
3–жильный удлинитель, который подходит
для данного инструмента (см Tехнические
характеристики).Минимальное сечение
провода 1,5 мм2; максимальная длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
выполнением ремонта.
Убедитесь в том, что спусковой
выключатель находится
в положении OFF. Случайный
запуск может привести к травме.
Переключатели
ВНИМАНИЕ: Перед тем, как
подключить инструмент
к сети убедитесь в том, что
ползунковый переключатель
находится к заднем положении
и разблокирован. Убедитесь
в том, что ползунковый
выключатель находится
в выключенном положении как
описано выше, после любого
перебоя в сетевом питании,
таком как активация УЗО,
срабатывание автомата защиты,
случайное отключение от сети
или перебой в электропитании.
Если ползунковый переключатель
включен когда питание включено,
инструмент может начать
работу неожиданно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочно
удерживайте инструмент обеими
руками для обеспечения контроля
над инструментом при запуске
и при останове, пока оснастка
не прекратит вращаться.
Убедитесь в том, что круг
полностью остановился, прежде
чем положить инструмент.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
уменьшения случайного смещения
инструмента не включайте и не
выключайте инструмент, когда
он находится под нагрузкой.
Дождитесь пока инструмент
не наберет полные обороты,
прежде чем прикасаться им
к обрабатываемой поверхности.
Поднимите инструмент
22
от поверхности перед его
выключением.
ПОЛЗУНКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (РИС. 1)
Для запуска инструмента переместите
выключатель ON/OFF (a) в направлении
к передней части инструмента. Чтобы
остановить работу инструмента отпустите
спусковой выключатель ON/OFF.
Для непрерывной работы переместите
выключать в направлении передней части
инструмента и нажмите на переднюю часть
выключателя. Чтобы остановить инструмент
во время непрерывного режима работы,
нажмите на заднюю часть ползункового
выключателя и отпустите его.
РАБОТА
Инструкции по эксплуатации
(рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
выполнением ремонта.
Убедитесь в том, что спусковой
выключатель находится
в положении OFF. Случайный
запуск может привести к травме.
ВНИМАНИЕ:
• Убедитесь в том, что все
материалы, которые нужно
отшлифовать или отрезать,
надежно закреплены.
• Используйте клещи или
проскогубцы для того, чтобы
зафиксировать обрабатываемую
деталь на устойчивой рабочей
поверхности. Важно надежно
зафиксировать деталь, чтобы
предупредить ее перемещение
во время обработки и не
потерять управление над
инструментом. Перемещение
детали или потеря управления
может быть опасно
РУССКИЙ ЯЗЫК
и представляет риск получения
травмы.
• Надёжно крепите заготовку.
Заготовка, закрепленная
в зажимных устройствах или
тисках будет более надежно
закреплена, чем если вы будете
держать ее в руках.
• Для снижения риска защемления
круга и отдачи, обеспечьте
надлежащую опору для длинных
панелей или других заготовок
большого размера. Заготовки
большого размера могут
провисать под собственным
весом. Опоры необходимо
поместить под панель возле
линии распила и возле края
панели, по обеим сторонам
круга.
• Всегда надевайте рабочие
перчатки, работая
с инструментом.
• Во время использования
редуктор сильно нагревается.
• Не нажимайте сильно на
инструмент. Не оказывайте
боковое давление на режущее
полотно.
• Избегайте перегрузок. Если
инструмент нагрелся, дайте ему
поработать несколько минут
без нагрузки чтобы охладить
оснастку.
• Лучших результатов грубой
шлифовки можно добиться
установив инструмент под
углом 90° . Перемещайте
шлифовальную машинку вперед
-назад с некоторым давлением.
Таким образом заготовка не
будет сильно нагреваться,
не поменяет цвет и на ней не
будут образовываться глубокие
борозды.
ВИМАНИЕ: Прочно удерживайте
инструмент обеими руками
для обеспечения контроля над
инструментом при запуске
и при останове, пока оснастка
не прекратит вращаться.
Убедитесь в том, что круг
полностью остановился, прежде
чем положить инструмент.
Надежно закрепите деталь в тиски или
зажимы. Используйте маску на нос и рот если
при работе поднимается пыль. Аккуратно
обращайтесь с фрезой. Не зажимайте фрезу
в детали и не прилагайте излишнее давление.
Выполняйте шлифовку только лицевой
стороной фрезы, в противном случает нужно
использовать специальную фрезу, которая
позволяет выполнять эту работу боковой
стороной.
Правильное положение рук
(рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезных травм,
ВСЕГДА используйте правильное
положение рук как показано на
рисунке.
ВИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм, всегда крепко
держите инструмент,
предупреждая внезапную
резкую отдачу.
Правильное положение рук предполагает,
что одна рука лежит на корпусе, а другая на
шейке прямошлифовального инструмента, как
показано на рисунке 3.
Установка шлифовального
круга (рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: аксессуары
должны соответствовать
максимальной скорости,
указаной на инструменте.
Оснастка, которая вращается
со скоростью, превышающей ее
номинальную скорость вращения,
может разрушиться и отлететь
в сторону.
ВНИМАНИЕ: Емкость аксессуаров
должна соответствовать
характеристикам инструмента.
Оснастка неправильно
подобранного размера не
закрывается ограждением и не
обеспечивает надлежащего
контроля управления.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
аксессуары с оправкой, длина
которой превышает 40 мм.
Убедитесь в том, что длина
выступающей оправки не
превышает 10 мм после того,
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
как аксессуар будет вставлен
в патрон.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
затягивайте гайку патрона
в пустой патрон.
1. Держите шпиндель (b) с помощью
13 мм гаечного ключа (d), входящего
в комплектацию.
2. Освободите гайку патрона (c) с помощью
17 мм гаечного ключа (e), повернув ее
против часовой стрелки.
3. Вставьте хвостовик аксессуара (минимум
20 мм) в патрон.
4. Надежно затяните цанговый патрон (с)
с помощью входящего в комплектацию
ключа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выступающий хвостовик,
он не должен выступать от гайки патрона
(c) более чем на , 10 мм. См. рис. 4.
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИE: Чтобы снизить
риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
выполнением регулировки или
ремонта. Убедитесь в том, что
спусковой выключатель находится
в положении OFF. Случайный
запуск может привести к травме.
Щетки двигателя
Работа с металлом
Следите за тем, чтобы щетки двигателя
были чистыми, свободно перемещались
в своих направляющих. На угольных щетках
пропечатаны разные символы, и если щетки
изношены до линии, которая находится
около пружины, ее нужно заменить. Новый
комплект щеток можно приобрести в местном
официальном сервисном центре.
При использовании данного инструмента для
работы с металлом необходимо установить
устройство защитного отключения (УЗО) во
избежание поражения током замыкания на
землю от металлической стружки.
Смазка
Для извлечения оснастки производите
действия обратной последовательности.
При выключении инструмента устройством
защитного отключения необходимо передать
инструмент в авторизованный центр
сервисного обслуживания DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В тяжелых условиях
эксплуатации при работе
с металлом токопроводящая
стружка может скапливаться
внутри корпуса инструмента.
Это может привести
к повреждению защитной изоляции
и стать причиной поражения
электрическим током.
Во избежание скопления металлической
стружки внутри инструмента, рекомендуется
очищать вентиляционные прорези ежедневно.
См. раздел Техническое обслуживание.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВАШ ИНСТРУМЕНТ DeWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
24
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
Дополнительные приспособления
ВНИМАНИЕ: В
СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРОМЕ
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
срока их службы. Чтобы воспользоваться
этой услугой верните свое изделие любому
авторизованному агенту по ремонту, который
занимается сбором этих продуктов от имени
компании.
АДРЕС
БЛИЖАЙШЕГО АВТОРИЗОВАННОГО СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, ОБРАТИВШИСЬ В МЕСТНОЕ
DEWALTпо адресу,
указанному в настоящем руководстве. Кроме
того, список авторизованных сервисных
центров DEWALTи подробную информацию о
послепродажном обслуживании и контактах
можно найти на веб-сайте: www.2helpU.com.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
ЕСЛИ ВЫ ОДНАЖДЫ ОБНАРУЖИТЕ, ЧТО ВАШ ИНСТРУМЕНТ
DEWALT требует замены или он вам больше
не нужен, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Утилизацию этого
продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центрыDeWALT ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРИЕМ
НА УТИЛИЗАЦИЮ ИЗДЕЛИЙ DeWALT по окончании
zst00240617 - 14-07-2014
25
26
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising