DWE4884 | DeWalt DWE4884 DIE GRINDER instruction manual

371001 - 89 LV
DWE4884
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
15
1 attēls / Рисунок 1
c
a
x
b
2 attēls / Рисунок 2
e
d
3 pav. / Рисунок 3
3
4 attēls / Рисунок 4
c
4
10 mm maks. / 10 мм макс.
10 mm maks. / 10 мм макс.
10 mm maks. / 10 мм макс.
10 mm maks. / 10 мм макс.
LATVIEŠU
TAISNĀ SLĪPMAŠĪNA
DWE4884
Apsveicam!
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Ieejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Maksimālais ripas diametrs
Vārpsta
Ietvara izmērs
Svars
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena
neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas
neprecizitāte)
mm
kg
DWE4884
230
1
450
25000
38
M15
6
1,6
dB(A)
80
dB(A)
3
dB(A)
91
dB(A)
3
V
W
min-1
mm
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir
noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah =
m/s2
4,4
Neprecizitāte K =
m/s2
1,9
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un
to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai
ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš
novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr vibrāciju emisija
var atšķirties atkarībā no tā, kādiem
darbiem instrumentu lieto, kādus
piederumus tam uzstāda vai cik labi
veic tā apkopi. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, elektrotīkls
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
5
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
SPIEDNES SLĪPMAŠĪNA
DWE4884
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-23.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām
2004/108/EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu
sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās nodaļas priekšsēdētāja
vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
14.04.2014.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai
ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu
(bez vada).
6
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram,
viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus
vai izgarojumu tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis
ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu
iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst
ūdens, palielinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai
neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada.
Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļai,
asām šķautnēm vai kustīgām detaļām.
Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
LATVIEŠU
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet,
vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu vai
rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu
un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs
apģērbs, rotaslietas vai gari mati var
ieķerties kustīgajās detaļās.
g) Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto
pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
b)
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja
to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.
Ja elektroinstrumentu nav iespējams
kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams
un ir jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas
netiek darbināti, bērniem nepieejamā
vietā un neatļaujiet to ekspluatēt
personām, kas nav apmācītas
to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo.
Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi
elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus.
Ja griežņiem ir veikta pienācīga apkope
un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g) Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
7
LATVIEŠU
PAPILDU ĪPAŠI DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI
Drošības norādījumi visiem
darbu veidiem
a) Šo elektroinstrumentu paredzēts lietot
kā slīpmašīnu. Izlasiet visus drošības
brīdinājumus, norādījumus, ilustrācijas
un tehniskos datus, kas atrodas
elektroinstrumenta komplektācijā. Ja
netiek ievēroti visi turpmāk redzamie
norādījumi, var saņemt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagu ievainojumu.
b) Ar šo elektroinstrumentu nav ieteicams
veikt smirģelēšanas, slīpēšanas ar suku
un pulēšanas darbus. Veicot darbus,
kam šis elektroinstruments nav paredzēts,
var rasties bīstami apstākļi un varat gūt
ievainojumus.
c) Lietojiet tikai šī instrumenta ražotāja īpaši
izgatavotos un ieteiktos piederumus.
Kaut arī kādu citu piederumu ir iespējams
piestiprināt pie instrumenta, tā lietošana nav
droša.
d) Piederuma nominālajam ātrumam jābūt
vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu,
kas atzīmēts uz elektroinstrumenta.
Piederumi, kas kustas ātrāk par nominālo
ātrumu, var salūzt un nolidot nost.
e) Piederuma ārējam diametram un
biezumam jābūt elektroinstrumenta
jaudas koeficienta robežās. Nepareiza
izmēra piederumus nav iespējams pietiekami
uzmanīt vai kontrolēt.
f) Ripu ass diametram, atlokiem,
atbalsta paliktņiem vai jebkuram citam
piederumam ir jābūt piemērotiem
elektroinstrumenta vārpstai.
Piederumi, kuru ass diametrs neatbilst
elektroinstrumenta vārpstas lielumam, sāk
svārstīties un pārmērīgi vibrēt, kā arī to dēļ
var zaudēt kontroli pār instrumentu.
g) Uz kāta nostiprināmās ripas, slīpēšanas
cilindri, griežņi un citi piederumi līdz
galam jāievieto ietvarā vai spīļpatronā. Ja
kāts nav pietiekami cieši nostiprināts un/vai
ripas pārkare ir pārāk liela, uzstādītā ripa var
kļūt vaļīga un nolidot nost lielā ātrumā.
h) Nelietojiet bojātu piederumu. Pirms
katras ekspluatācijas reizes pārbaudiet
piederuma stāvokli, piemēram, vai ripā
nav robu un plaisu, vai atbalsta paliktnis
8
nav saplaisājis, nodilis vai pārlieku
nolietojies un vai stiepļu suka nav vaļīga
un kādā stāvoklī ir tās stiepļu sari. Ja
elektroinstruments vai piederums ir ticis
nomests zemē, pārbaudiet, vai tas nav
bojāts. Ja ir, uzstādiet jaunu piederumu.
Kad pārbaude ir veikta un piederums ir
piestiprināts, gan jums, gan apkārtējām
personām jāstāv drošā attālumā
no piederuma rotēšanas zonas, bet
elektroinstruments vienu minūti jādarbina
maksimālajā ātrumā bez noslodzes. Bojāti
piederumi šajā pārbaudes laikā parasti
salūzt.
i) Valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Atkarībā no veicamā darba valkājiet sejas
aizsargu, aizsargbrilles vai brilles. Ja
vajadzīgs, valkājiet putekļu masku, ausu
aizsargus, cimdus un darba priekšautu,
kas aiztur mazas abrazīvas vai materiāla
daļiņas. Acu aizsargaprīkojumam jāaiztur
lidojoši netīrumi, kas rodas dažādu darbu
veikšanas laikā. Putekļu maskas vai
respiratora filtram jāaiztur darba laikā
radušās daļiņas. Ilgstoša un ļoti intensīva
trokšņa iedarbībā varat zaudēt dzirdi.
j) Neļaujiet nepiederošām personām
atrasties darba zonā. Ikvienam, kas
atrodas darba zonā, jāvalkā personīgais
aizsargaprīkojums. Apstrādājamā materiāla
vai bojāta piederuma daļiņas var aizlidot un
izraisīt ievainojumus tiem, kas atrodas darba
zonas tuvumā.
k) Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
grieznis varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu un rada elektriskās strāvas
trieciena risku.
l) Iedarbinot instrumentu, tas ir cieši jātur
ar roku(-ām). Kad dzinējs sasniedz pilnu
ātrumu, tā reaktīvā griezes momenta ietekmē
instruments var tikt savērpts.
m) Izmantojiet spailes, lai nostiprinātu
apstrādājamo materiālu, ja to var izdarīt
praktiskā veidā. Nekādā gadījumā
darba laikā neturiet mazu apstrādājamo
materiālu vienā rokā un instrumentu —
otrā rokā. Ja mazs apstrādājamais materiāls
ir nostiprināts, jūs varat kontrolēt instrumentu
ar vienu vai abām rokām. Apaļi materiāli,
piemēram, tapas un caurules, griešanas
laikā mēdz grozīties, tādējādi uzgalis var
LATVIEŠU
iestrēgt vai strauji atsisties virzienā pret
operatoru.
n) Novietojiet vadu tā, lai tas nepieskartos
rotējošam piederumam. Ja zaudējat
kontroli, instruments var pārgriezt vai aizķert
vadu, bet jūsu roka var tikt ierauta rotējošajā
piederumā.
o) Elektroinstrumentu nedrīkst nolikt malā,
līdz piederums nav pilnībā pārstājis
darboties. Rotējošais piederums var satvert
virsmu un izraut elektroinstrumentu jums no
rokām.
p) Pēc uzgaļu nomaiņas vai instrumenta
regulēšanas pārliecinieties, vai ietvara
uzgrieznis, spīļpatrona un citas
regulēšanas ierīces ir cieši pievilkti.
Ja regulēšanas ierīces ir vaļīgas, tās var
negaidīti nobīdīties, tādējādi izraisot kontroles
zaudēšanu pār instrumentu. Vaļīgas
rotējošās detaļas tiek strauji izsviestas gaisā.
q) Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt,
kad pārnēsājat to, turot virzienā pret sevi.
Ja apģērbs nejauši pieskaras rotējošajam
piederumam, tas var tikt satverts, piederumu
ieraujot jūsu ķermenī.
r) Regulāri tīriet elektroinstrumenta
gaisa atveres. Dzinēja ventilators ierauj
putekļus korpusā un pārāk liels uzkrātā
metāla pulvera daudzums var izraisīt
elektrobīstamību.
s) Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt
viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
Dzirksteles var aizdedzināt šos materiālus.
t) Nelietojiet tādus piederumus, kam
vajadzīgi dzesēšanas šķidrumi. Ja
tiek izmantots ūdens vai citi dzesēšanas
šķidrumi, jūs varat gūt nāvējošu vai
elektriskās strāvas triecienu.
PAPILDU DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI VISIEM DARBU VEIDIEM
Atsitiena cēloņi un operatora
aizsardzība pret tiem
Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz rotējošas ripas,
atbalsta paliktņa, sukas vai cita piederuma
saspiešanu vai satveršanu. Saspiešanas vai
satveršanas rezultātā rotējošais piederums
pēkšņi apstājas, tādēļ elektroinstrumentu vairs
nav iespējams savaldīt, un tas ar spēku triecas
pretēji rotācijas virzienam saķeres punktā.
Piemēram, ja apstrādājamais materiāls ir
saspiedis vai satvēris abrazīvo ripu, tās mala, kas
atrodas pret saspiešanas vietu, var iegriezties
materiāla virsmā, izraisot ripas izkrišanu vai
atsitienu ar spēku. Ripa var atsisties gan
operatora, gan tam pretējā virzienā, atkarībā
no ripas kustības virziena saspiešanas vietā.
Abrazīvās ripas šajos apstākļos var arī salūzt.
Atsitiens rodas instrumenta nepareizas lietošanas
un/vai nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu
rezultātā un to var novērst, veicot atbilstošus
piesardzības pasākumus, kā norādīts turpmāk.
a) Nepārtraukti cieši turiet mehanizēto
instrumentu un novietojiet savu
ķermeni un rokas tā, lai varētu pretoties
atsitiena spēkiem. Lai pēc iespējas labāk
novaldītu atsitienu vai iedarbināšanas
laikā — griezes momentu, vienmēr
lietojiet palīgrokturi, ja tāds ir. Operators
var novaldīt griezes momenta reakciju
vai atsitiena spēku, ja veic atbilstošus
piesardzības pasākumus.
b) Ievērojiet īpašu piesardzību, apstrādājot
stūrus, asas malas, u.c. Novērsiet
piederuma atlēcienus un sadursmes ar
šķēršļiem. Stūri, asas malas vai atlēcieni
mēdz izraisīt rotējošā piederuma ieķeršanos,
kā rezultātā varat zaudēt kontroli pār
instrumentu vai ciest no atsitiena.
c) Nedrīkst uzstādīt ķēdes zāģa
kokgriešanas asmeni vai zāģa asmeni ar
zobiem. Šādi asmeņi bieži izraisa atsitienu
un instrumenta nevaldāmu darbību.
d) Uzgalis ir jāspiež materiālā tajā pašā
virzienā, kādā griešanas mala tiek izvilkta
ārā no materiāla (skaidu izsviešanas
virzienā). Spiežot uzgali nepareizā virzienā,
uzgaļa griešanas mala var tikt izspiesta ārā
no materiāla, velkot instrumentu tajā pašā
virzienā.
e) Lietojot borfrēzes, griezējripas, lielātruma
griežņus vai volframa karbīda griežņus,
apstrādājamajam materiālam ir jābūt cieši
nostiprinātam. Ja šie darbarīki nedaudz slīpi
iegriežas ierobā, tie iestrēgst un var izraisīt
atsitienu. Ja griezējripa iestrēgst, tā parasti
salūst. Ja borfrēze, lielātruma grieznis vai
volframa karbīda grieznis iestrēgst, tas izlec
ārā no ieroba, tādējādi izraisot kontroles
zaudēšanu pār instrumentu.
Drošības brīdinājumi attiecībā
uz slīpmašīnām
a) Izmantojiet tikai šim elektroinstrumentam
paredzētus ripu veidus un izvēlētajai
ripai piemērotu aizsargu. Ripas, kas nav
paredzētas šim elektroinstrumentam, nav
9
LATVIEŠU
iespējams pienācīgi uzstādīt, un tās nav
drošas lietošanai.
b) Vītņotajām abrazīvajām konusveida un
cilindrveida frēzēm lietojiet vienīgi pareiza
izmēra un garuma nebojātus ripas kātus
ar pleca atloku bez reljefa. Pareiza izmēra
un garuma kāti mazina salūšanas risku.
c) Neturiet roku vienā līmenī ar rotējošo ripu
vai aiz tās. Ja ripa darba laikā rotē pretējā
virzienā no jūsu rokas, iespējama atsitiena
spēka ietekmē ripa un elektroinstruments
virzās tieši jūsu virzienā.
d) Atbalstiet paneļus vai jebkuru citu pārāk
lielu materiāla gabalu, lai līdz minimumam
samazinātu ripas iespiešanās un atsitiena
risku. Lieli materiāla gabali mēdz nosēsties
paši zem sava svara. Atbalsti ir jānovieto
zem materiāla gabala griezuma līnijas
tuvumā un materiāla gabala malas tuvumā
abās ripas pusēs.
Papildu drošības norādījumi
• To piederumu iekšējam diametram, kurus
uzstāda ar atloku palīdzību, jāatbilst
atloka izvirzījuma diametram. Piederumi,
kuri neatbilst elektroinstrumenta vārpstas
lielumam, sāk svārstīties un pārmērīgi
vibrēt, kā arī to dēļ var zaudēt kontroli pār
instrumentu.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir
šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ;
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
10
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (x), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2014 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 taisnā slīpmašīna
2 uzgriežņu atslēgas
1 lietošanas rokasgrāmata
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. slīdslēdzis
b. vārpsta
c. ietvara uzgrieznis
d. maza uzgriežņu atslēga (13 mm)
e. liela uzgriežņu atslēga (17 mm)
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Taisnā slīpmašīna ir paredzēta profesionāliem
slīpēšanas darbiem. To var izmantot apvienojumā
ar visu veidu komerciālajiem slīpēšanas
piederumiem, kuru maksimālais diametrs ir
38 mm un apstiprinātais ātrums ir
25000 apgr./min.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šī taisnā slīpmašīna ir profesionālai lietošanai
paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
• Mazi bērni un nespēcīgas personas.
Instrumentu nav paredzēts lietot maziem
bērniem vai nespēcīgām personām bez
uzraudzības.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
LATVIEŠU
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots
šī instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos
datus). Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2;
maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Slēdži
BRĪDINĀJUMS! Pirms instrumenta
pievienošanas elektrotīklam
nospiediet un atlaidiet slīdslēdža
aizmugurējo daļu, lai pārbaudītu, vai
tas ir izslēgtā pozīcijā. Pārbaudiet,
vai slīdslēdzis ir izslēgtā pozīcijā, kā
iepriekš aprakstīts, ja instruments
ir bijis pakļauts elektrobarošanas
pārrāvumam, piemēram, aktivizējot
īssavienojuma zemējuma ķēdes
atvienotāju vai jaudas slēdzi,
nejauši atvienojot no elektrotīkla
vai saskaroties ar elektropadeves
traucējumiem. Ja slīdslēdzis
ir ieslēgtā pozīcijā, pievienojot
instrumentu elektrotīklam, tas sāks
negaidīti darboties.
BRĪDINĀJUMS! Iedarbinot un
ekspluatējot instrumentu, kā arī
nogaidot, līdz ripa vai piederums
pārstās griezties, cieši turiet
instrumentu ar abām rokām, lai
saglabātu kontroli pār instrumentu.
Pirms instrumenta nolikšanas
malā pārbaudiet, vai ripa ir pilnībā
pārstājusi griezties.
BRĪDINĀJUMS! Kad instruments
darbojas ar noslodzi, to nedrīkst
ieslēgt un izslēgt, lai neizraisītu
negaidītu instrumenta kustību.
Nogaidiet, līdz slīpmašīna darbojas
ar pilnu jaudu, tikai pēc tam ļaujiet tai
saskarties ar apstrādājamo virsmu.
Instrumentu izslēdziet tikai tad, kad
tas ir nocelts nost no apstrādājamās
virsmas.
SLĪDSLĒDZIS (1. ATT.)
Lai iedarbinātu instrumentu, stumiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slīdslēdzi (a) virzienā uz instrumenta
priekšpusi. Lai apturētu instrumentu, atlaidiet
ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi.
Nepārtrauktai darbībai stumiet slīdslēdzi virzienā
uz instrumenta priekšpusi un iespiediet uz iekšu
slēdža priekšējo daļu. Lai apturētu instrumentu,
darbojoties nepārtrauktā režīmā, nospiediet un
atlaidiet slīdslēdža aizmugurējo daļu.
EKSPLUATĀCIJA
Lietošanas norādījumi (3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS!
• Pārbaudiet, vai visi slīpēšanai vai
griešanai paredzētie materiāli ir cieši
nostiprināti.
11
LATVIEŠU
• Izmantojiet spailes vai skrūvspīles,
lai nostiprinātu un atbalstītu
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Apstrādājamo materiālu
ir svarīgi vienmēr nostiprināt un
atbalstīt tāpēc, lai tas neizkustētos
un jūs nezaudētu kontroli pār to. Ja
materiāls izkustas vai jūs zaudējat
kontroli pār to, var rasties bīstama
situācija un var gūt ievainojumus.
• Nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Ar spailēm vai skrūvspīlēm
nostiprināts materiāls tiek labāk
turēts, nekā pieturot ar roku.
• Atbalstiet paneļus vai jebkuru citu
pārāk lielu materiāla gabalu, lai
līdz minimumam samazinātu ripas
iespiešanās un atsitiena risku. Lieli
materiāla gabali mēdz nosēsties
paši zem sava svara. Atbalsti ir
jānovieto zem materiāla gabala
griezuma līnijas tuvumā un materiāla
gabala malas tuvumā abās ripas
pusēs.
• Ekspluatējot šo instrumentu,
vienmēr jāvalkā standarta darba
cimdi.
• Ekspluatācijas laikā pārnesumu
kārba kļūst ļoti karsta.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu. Ripu nedrīkst
spiest no sāniem.
• Nepieļaujiet pārslodzi. Ja
instruments kļūst karsts, ļaujiet
tam dažas minūtes darboties bez
noslodzes.
• Slīpēšanai vispiemērotākais
instrumenta leņķis ir 90°. Virziet
instrumentu uz priekšu un atpakaļ,
piespiežot to vidēji stipri. Šādā veidā
apstrādājamais materiāls pārmērīgi
nesakarst, nezaudē krāsu un tajā
neveidojas robi.
BRĪDINĀJUMS! Iedarbinot un
ekspluatējot instrumentu, kā arī
nogaidot, līdz ripa vai piederums
pārstās griezties, cieši turiet
instrumentu ar abām rokām, lai
saglabātu kontroli pār instrumentu.
Pirms instrumenta nolikšanas
malā pārbaudiet, vai ripa ir pilnībā
pārstājusi griezties.
Iespiediet apstrādājamo materiālu skrūvspīlēs vai
to cieši nostipriniet. Ja darba laikā rodas putekļi,
lietojiet putekļu masku, kas nosedz degunu un
12
muti. Lietojiet ripu tā, kā paredzēts. Neturiet to tā,
ka tā varētu iestrēgt materiālā, kā arī nespiediet
ripu pārāk spēcīgi. Slīpējiet tikai ar ripas
slīpēšanas virsmu, ja vien nelietojat īpaša veidu
ripu, kuras malu drīkst izmantot slīpēšanai.
Pareizs rokas novietojums
(3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu
roku uz taisnās slīpmašīnas korpusa, bet otru —
uz instrumenta kakliņa, kā norādīts 3. attēlā.
Slīpripu uzstādīšana (1., 2. att.)
BRĪDINĀJUMS! Piederuma
nominālajam ātrumam jābūt vismaz
vienādam ar maksimālo ātrumu,
kas atzīmēts uz elektroinstrumenta.
Piederumi, kas kustas ātrāk par
nominālo ātrumu, var salūzt un
nolidot nost.
BRĪDINĀJUMS! Piederuma jaudai ir
jābūt instrumenta jaudas koeficienta
robežās. Nepareiza izmēra
piederumus nav iespējams pietiekami
kontrolēt.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet tādus
piederumus, kuru kāta garums
pārsniedz 40 mm. Ievietojot
piederumu ietvarā, redzamās kāta
daļas garums nedrīkst pārsniegt
10 mm.
BRĪDINĀJUMS! Ietvara uzgriezni
nedrīkst pievilkt, ja ietvarā nav
ievietots piederums.
1. Turiet vārpstu (b) ar komplektācijā iekļauto
13 mm uzgriežņu atslēgu (d).
2. Ar 17 mm uzgriežņu atslēgu (e) atskrūvējiet
ietvara uzgriezni (c), griežot pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.
3. Ievietojiet ietvarā piederuma kātu (min.
20 mm).
4. Ar komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu
cieši pievelciet ietvara uzgriezni (c).
PIEZĪME. Kāta pārkare, t.i., kāta redzamā
LATVIEŠU
daļa virs ietvara uzgriežņa (c), nedrīkst
pārsniegt 10 mm. Sk. 4. attēlu.
Lai noņemtu piederumu, rīkojieties salikšanai
pretējā kārtībā.
Metāla apstrādes darbi
Lietojot instrumentu, apstrādājot metālu, obligāti
jāpievieno noplūdstrāvas aizsargierīce, lai
novērstu metāla putekļu izraisītos atlikušos
riskus.
Ja noplūdstrāvas aizsargierīce atvieno elektrības
padevi, nogādājiet instrumentu pilnvarotā
DEWALT remonta darbnīcā.
BRĪDINĀJUMS! Apstrādājot metālu,
smagos darba apstākļos instrumenta
korpusā var uzkrāties vadītspējīgi
putekļi. Rezultātā var tikt mazināta
instrumenta aizsardzības izolācija,
radot elektriskās strāvas trieciena
risku.
Lai novērstu metāla putekļu uzkrāšanos
instrumentā, ieteicams katru dienu iztīrīt
ventilācijas atveres. Sk. sadaļu Apkope.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Dzinēja sukas
Tām jābūt tīrām un brīvi jāslīd pa sliedēm. Uz
ogles sukām ir iespiesti dažādi simboli, un,
ja suka ir nodilusi līdz līnijai, kas ir vistuvāk
atsperei, tā ir jānomaina pret jaunu. Jaunas
sukas un piederumi pieejami vietējā apkopes
centrā.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta
detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla,
nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai
citas asas ķīmiskas vielas. Šīs
ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu
materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
13
LATVIEŠU
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
DWE4884
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Тип
Потребляемая мощность
Частота вращения на
холостом ходу
Максимальный диаметр
колеса
Шпиндель
Размер зажимного патрона
Вес
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность звукового
давления)
LWA (акустическая
мощность)
KWA (погрешность
акустической мощности)
Вт
DWE4884
230
1
450
мин-1
25000
мм
38
мм
кг
M15
6
1,6
дБ(A)
80
дБ(A)
3
дБ(A)
91
дБ(A)
3
V~
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значение эмиссии
вибрации aч
aч =
м/с2
4,4
Погрешность К =
м/с2
1,9
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
различных применений с разной
оснасткой или при плохом
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или
то время, когда он работает
вхолостую. Это может привести
к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
Предохранители:
Европа
230
В инструменты
10 А, сетевые
Обозначения: Правила техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее
не избежать может привести
к травме средней или высокой
степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
Заявление о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ
DWE4884
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-23.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Хорст Гроссманн
Вице-Президент по разработке и производству
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
14.04.2014
16
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Общие правила техники безопасности при использовании электроинструментов
ВИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, пожару и/или серьезной
травме.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
Термин «электроинструмент»
в предупреждениях относится
к работающим от сети(проводным)
электроинструментам или работающим
от аккумулятора (беспроводным)
электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его
хорошую освещенность.
Захламленное или плохо освещенное
рабочее место может стать причиной
несчастного случая.
b) Не используйте
электроинструменты во
взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c) Не разрешайте детям находиться
в рабочей зоне при работе
с электроинструментом.
Отвлекаясь от работы вы
можете потерять контроль над
инструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать
сетевым розеткам. Никогда не
меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам
для электроинструментов
с заземлением. Использование
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем
или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды
в электроинструмент риск поражения
электротоком возрастает.
Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше
от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или
запутанный шнур питания повышает
риск поражения электротоком.
При работе
с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуромудлинителем, рассчитанным на
эксплуатацию вне помещения.
Использования шнура питания,
предназначенного для использования
вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю
(УЗО). Использование УЗО сокращает
риск поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментом
сохраняйте бдительность,
следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым
смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных средств.
Невнимательность при работе
b)
c)
d)
e)
f)
g)
с электроинструментом может
привести к серьезным телесным
повреждениям.
Используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь
с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск
получения травм.
Примите меры для
предотвращения случайного
включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том,
что выключатель находится
в положении Выкл. Если при
переноске электроинструмента ваш
палец находится на выключателе или
если электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные
случаи.
Уберите все разводные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся
части электроинструмента, может
привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной,
чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше
контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную
одежду и ювелирные украшения.
Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали
под движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды,
ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
Если устройства
предусматривают возможность
подключения пылеотсоса
и пылесборника, убедитесь в том,
что они правильно подключены.
Использование устройства для сбора
пыли сокращает риски, связанные
с пылью.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
И УХОД ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной
нагрузки электроинструмента.
Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением.
Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b) Не используйте
электроинструмент с неисправным
выключателем. Любой инструмент,
управлять выключением и включением
которого невозможно, опасен, и его
необходимо отремонтировать.
c) Перед выполнением
любой регулировки,
заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента, отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не
имеющим соответствующих
навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями.
Электроинструмент представляет
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
f) Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым следят должным образом
и который хорошо заточен,
18
g)
значительно меньше, а работать
с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии
с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики
работы. Использование
электроинструмента для
выполнения операций, для которых
он не предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит
обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Инструкции по технике безопасности для всех видов
работ
a) Этот электроинструмент
предназначен для выполнения
шлифовальных работ. Прочитайте
и просмотрите все предупреждения,
инструкции, иллюстрации
и спецификации по данному
электроинструменту. Несоблюдение
всех приведенных ниже инструкций
может стать причиной поражения
электрическим током, возгорания и/или
тяжелой травмы.
b) Не рекомендуется выполнять
с помощью данного инструмента
такие операции как шлифование,
крацевание, полировка и вырезание
. Выполнение операций, не
предусмотренных для данного
инструмента, представляет опасность
и может привести к травме.
c) Не используйте оснастку,
которая не рекомендована
производителем инструмента и не
предназначена для него специально.
Возможность установки оснастки на
электроинструмент не обеспечивает
безопасности при ее использовании.
РУССКИЙ ЯЗЫК
d) Номинальная скорость инструмента
должна, как минимум, равняться
максимальной скорости, указанной
на электроинструменте. Оснастка,
которая вращается со скоростью,
превышающей ее номинальную скорость
вращения, может разрушиться
и отлететь в сторону.
e) Внешний диаметр и толщина
оснастки должны соответствовать
диапазону мощности
электроинструмента. Оснастка
неправильно подобранного размера
не закрывается ограждением и не
обеспечивает надлежащего контроля
управления.
f) Сторона кругов с оправкой, фланцы,
проставки или другая оснастка
должна правильно сидеть на
шпинделе электроинструмента.
Оснастка с оправочными отверстиями,
не совпадающая с крепежными деталями
электроинструмента, приведет
к разбалансировке, образованию
вибраций и может стать причиной
потери контроля.
g) Шлифовальные головки с оправкой,
барабаны для очистки песком, фрезы
и другие аксессуары должны быть
полностью вставлены в зажимной
патрон или цанговое устройство.
Если оправка недостаточно хорошо
удерживает и/или свисает с круга,
монтажный круг может ослабнуть
и соскочить на высокой скорости.
h) Не используйте поврежденную
оснастку. Перед каждым
использованием проверяйте
оснастку, как то, абразивные
круги, на наличие сколов и трещин,
проставки - на наличие надрывов
и трещин, проволочные щетки - на
наличие ослабленной или сломанной
проволоки. В случае падения
электроинструмента или оснастки
проверьте их на наличие повреждений
или установите неповрежденную.
После проверки и установки оснастки
расположитесь сами и удалите
посторонних лиц с плоскости
вращения оснастки и запустите
электроинструмент на максимальной
скорости без нагрузки на одну
минуту. Поврежденная оснастка, как
правило, разрушается в течение этого
тестового периода.
i) Всегда используйте средства
индивидуальной защиты.
В зависимости от типа выполняемых
работ надевайте щиток для
защиты лица или защитные очки.
В соответствии с необходимостью
надевайте респиратор, защитные
наушники, перчатки и рабочий
фартук, способный защитить
от мелких абразивных частиц
и фрагментов обрабатываемой
детали. Средства защиты для глаз
должны останавливать частицы,
вылетающие при выполнении различных
видов работ. Пылезащитная маска
или респиратор должны обеспечивать
фильтрацию твердых частиц,
образующихся при выполнении работ.
Длительное воздействие шума
высокой мощности может привести
к нарушениям слуха.
j) Не подпускайте посторонних
лиц близко к рабочей зоне. Любое
лицо, входящее в рабочую зону,
должно использовать средства
индивидуальной защиты. Фрагменты
обрабатываемой детали или
разрушенной оснастки могут отлететь
в сторону и стать причиной травмы
даже за пределами рабочей зоны.
k) Удерживайте электроинструмент
во время выполнения работ только
за изолированные поверхности
в тех случаях, когда режущая
оснастка может задеть скрытую
электропроводку или собственный
шнур питания. Если вы держитесь за
металлические детали инструмента,
то в случае перерезания находящегося
под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим
током.
l) Всегда крепко держите инструмент
в руках. Реактивный вращающий
момент двигателя по мере набора
полной скорости может привести
к кручению инструмента.
m) Для фиксации обрабатываемой
детали используйте зажимы.
Никогда не держите небольшие
обрабатываемые детали рукой,
удерживая при этом инструмент
другой рукой. Закрепление небольшой
детали позволяет использовать обе
руки для управления инструментом.
Круглые материалы, такие как штыри
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
или трубы, склонны перекатываться
во время резки, может защемиться или
отскочить в вашу сторону.
n) Располагайте шнур питания на
удалении от вращающейся оснастки.
В случае потери контроля над
инструментом шнур питания может
быть разрезан или ободран, а ваша рука
может быть затянута вращающейся
оснасткой.
o) Никогда не кладите
электроинструмент до тех пор,
пока он полностью не остановится.
Вращающаяся оснастка может
задеть за поверхность, из-за чего
электроинструмент может вырваться
из рук.
p) После смены фрез или выполнения
каких-либо настроек, убедитесь
в том, что гайка цанги, зажимной
патрон или любые другие настройки
инструмента надежно затянуты.
Незатянутые настройки инструмента
могут в любой момент сместиться,
что приведет к потере управления,
и падению вращающихся деталей.
q) Не включайте электроинструмент,
если оснастка направлена на вас.
Случайный контакт с вращающейся
оснасткой может привести
к наматыванию одежды и контакту
оснастки с вашим телом.
r) Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя
затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества
пыли на металлических частях
электродвигателя повышает риск
поражения электротоком.
s) Не используйте электроинструмент
рядом с горючими материалами.
Искры могут привести к их
воспламенению.
t) Не используйте оснастку,
требующую жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током
вплоть до смертельного исхода.
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
ВИДОВ РАБОТ
Причины возникновения
отдачи и способы ее предупреждения
Отдача представляет собой внезапную
реакцию в результате заклинивания или
деформации вращающегося круга, кругаподошвы, щетки или любых других насадок.
Заклинивание или деформация вызывают
мгновенную остановку вращающейся
насадки, что, в свою очередь, приводит
к потере управления инструментом
и его резкого смещения в сторону,
противоположную направлению вращения
насадки в точке заклинивания.
Например, в случае заклинивания
или деформации абразивного круга
в обрабатываемой детали, заклинивающий
край круга может врезаться в поверхность
материала, что приводит к поднятию или
выталкиванию круга. Круг может отскочить
в сторону оператора или в другом
направлении, в зависимости от направления
вращения круга в точке заклинивания.
Это может также привести к поломке
абразивных кругов.
Отдача является результатом
неправильного использования инструмента
и/или использованием неправильных методов
или режима; избежать этого явления можно
путем выполнения указанных далее мер
предосторожности:
a) Прочно удерживайте
электроинструмент обеими
руками и располагайтесь таким
образом, чтобы иметь возможность
погасить энергию обратного
удaра. Для эффективного
управления инструментом
в случае возникновения отдачи или
реактивного крутящего момента во
время запуска всегда пользуйтесь
вспомогательной рукояткой
(при наличии). Оператор может
контролировать энергию обратного
удара при соблюдении надлежащих мер
предосторожности.
b) Соблюдайте особую осторожность
при обработке углов, острых
кромок и т.д. Избегайте дрожания
и заклинивания инструмента.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
Углы, острые кромки или дрожание
могут вызвать заклинивание насадки
в заготовке и привести к потере
управления в случае возникновения
отдачи.
c) Не устанавливайте диски для
пильных цепей или зубчатые
режущие диски. Такие диски часто
вызывают отдачу и потерю управления
инструментом.
d) Всегда вводите фрезу в материал
в том же направлении, под которым
проходит режущая кромка на
выходе из материала (Это то же
направление, в котором отлетает
стружка). Подача инструмента
в неправильном направлении может
привести к тому, что режущая кромка
фрезы отскочит от обрабатываемой
детали и потянет инструмент
в направлении этой подачи.
e) При использовании борфрез,
отрезных кругов, высокоскоростных
фрез или борфрез с победитовым
наконечником обязательно надежно
закрепляйте деталь. Если отрезные
круги будут даже слегка наклонены
в пазу, они могут заклиниться или
привести к отдаче. Если отрезной круг
заклинит, он может сломаться. При
работе с борфрезой, высокоскоростной
фрезой или фрезой с победитовым
наконечником возможно защемление
в пазу и это приведет к потере
управления инструментом.
Меры предосторожности для
шлифовальных машин
a) Используйте только такие типы
кругов, которые рекомендованы
для данного электроинструмента,
а также специальные ограждения,
предназначенные для конкретных
кругов. Круги, не предназначенные
для работы с электроинструментом,
не могут быть закрыты кожухами
надлежащим образом и представляют
собой опасность.
b) Для резьбовых абразивных конусов
и цилиндрических шлифовальных
головок используйте оправки кругов
без повреждений с несменяемым
фланцем наружной кромки нужного
размера и длины. Соответствующая
оправка сокращает вероятность
повреждения.
c) Не стойте на одной линии
с вращающимся кругом и позади
него. Если диск вращается
в противоположном от вас направлении,
то в случае отдачи, вращающийся
диск и инструмент будут направлены
непосредственно на вас.
d) Для снижения риска защемления круга
и отдачи, обеспечьте надлежащую
опору для длинных панелей или
других заготовок большого размера.
Заготовки большого размера могут
провисать под собственным весом.
Опоры необходимо поместить под
панель возле линии распила и возле края
панели, по обеим сторонам круга.
Дополнительная информации, касающаяся техники
безопасности
• Для аксессуаров, установленных
на фланцы, отверстие для
инструментальной оправки должно
соответствовать установочному
диаметру фланца. Принадлежности,
которые не подходят монтажной
арматуре электроинструмента,
работают несбалансировано, слишком
сильно вибрируют и могут привести
к потере управления.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
– Разлетающиеся частицы могут
привести к травмам.
– Риск получения ожогов в результате
нагревания инструмента в процессе
работы.
– Риск получения травмы в результате
продолжительного использования.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные наушники.
Используйте защитные очки.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (t), который также включает год
изготовления, напечатан на корпусе.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 прямошлифовальная машина
2 гаечные ключи
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
a. Ползунковый выключатель
b. Шпиндель
c. Гайка цангового патрона
d. Маленький гаечный ключ (13 мм)
e. Большой гаечный ключ (17 мм)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Ваша прямошлифовальная машина
предназначен для профессионального
выполнения шлифовальных работ. Этот
инструмент может использоваться со многими
шлифовальными машинами с максимальным
диаметром 38 мм и скоростью 25000/мин.
22
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Эта прямошлифовальная машина профессиональный электроинструмент.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Маленькие дети и люди
с ограниченными физическими
возможностями. Этот инструмент
не предназначен для использования
малолетними детьми или людьми
с ограниченными физическими
возможностями кроме как под контролем
лица, отвечающего за их безопасность.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за
их безопасность. Никогда не оставляйте
детей без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только
при одном напряжении сети. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному
на шильдике.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии с EN 60745; поэтому
не требуется заземления при работе
с ним.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Использование кабеля-удлинителя
Если для подключения к сети этого
инструмента нужен удлинитель, используйте
3–жильный удлинитель, который подходит
для данного инструмента (см Tехнические
характеристики).Минимальное сечение
провода 1,5 мм2; максимальная длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
выполнением ремонта.
Убедитесь в том, что спусковой
выключатель находится
в положении OFF. Случайный
запуск может привести к травме.
Переключатели
ВНИМАНИЕ: Перед тем, как
подключить инструмент
к сети убедитесь в том, что
ползунковый переключатель
находится к заднем положении
и разблокирован. Убедитесь
в том, что ползунковый
выключатель находится
в выключенном положении как
описано выше, после любого
перебоя в сетевом питании,
таком как активация УЗО,
срабатывание автомата защиты,
случайное отключение от сети
или перебой в электропитании.
Если ползунковый переключатель
включен когда питание включено,
инструмент может начать
работу неожиданно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочно
удерживайте инструмент обеими
руками для обеспечения контроля
над инструментом при запуске
и при останове, пока оснастка
не прекратит вращаться.
Убедитесь в том, что круг
полностью остановился, прежде
чем положить инструмент.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
уменьшения случайного смещения
инструмента не включайте и не
выключайте инструмент, когда
он находится под нагрузкой.
Дождитесь пока инструмент
не наберет полные обороты,
прежде чем прикасаться им
к обрабатываемой поверхности.
Поднимите инструмент
от поверхности перед его
выключением.
ПОЛЗУНКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (РИС. 1)
Для запуска инструмента переместите
выключатель ON/OFF (a) в направлении
к передней части инструмента. Чтобы
остановить работу инструмента отпустите
спусковой выключатель ON/OFF.
Для непрерывной работы переместите
выключать в направлении передней части
инструмента и нажмите на переднюю часть
выключателя. Чтобы остановить инструмент
во время непрерывного режима работы,
нажмите на заднюю часть ползункового
выключателя и отпустите его.
РАБОТА
Инструкции по эксплуатации
(рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
выполнением ремонта.
Убедитесь в том, что спусковой
выключатель находится
в положении OFF. Случайный
запуск может привести к травме.
ВНИМАНИЕ:
• Убедитесь в том, что все
материалы, которые нужно
отшлифовать или отрезать,
надежно закреплены.
• Используйте клещи или
проскогубцы для того, чтобы
зафиксировать обрабатываемую
деталь на устойчивой рабочей
поверхности. Важно надежно
зафиксировать деталь, чтобы
предупредить ее перемещение
во время обработки и не
потерять управление над
инструментом. Перемещение
детали или потеря управления
может быть опасно
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
и представляет риск получения
травмы.
• Надёжно крепите заготовку.
Заготовка, закрепленная
в зажимных устройствах или
тисках будет более надежно
закреплена, чем если вы будете
держать ее в руках.
• Для снижения риска защемления
круга и отдачи, обеспечьте
надлежащую опору для длинных
панелей или других заготовок
большого размера. Заготовки
большого размера могут
провисать под собственным
весом. Опоры необходимо
поместить под панель возле
линии распила и возле края
панели, по обеим сторонам
круга.
• Всегда надевайте рабочие
перчатки, работая
с инструментом.
• Во время использования
редуктор сильно нагревается.
• Не нажимайте сильно на
инструмент. Не оказывайте
боковое давление на режущее
полотно.
• Избегайте перегрузок. Если
инструмент нагрелся, дайте ему
поработать несколько минут
без нагрузки чтобы охладить
оснастку.
• Лучших результатов грубой
шлифовки можно добиться
установив инструмент под
углом 90° . Перемещайте
шлифовальную машинку вперед
-назад с некоторым давлением.
Таким образом заготовка не
будет сильно нагреваться,
не поменяет цвет и на ней не
будут образовываться глубокие
борозды.
ВИМАНИЕ: Прочно удерживайте
инструмент обеими руками
для обеспечения контроля над
инструментом при запуске
и при останове, пока оснастка
не прекратит вращаться.
Убедитесь в том, что круг
полностью остановился, прежде
чем положить инструмент.
24
Надежно закрепите деталь в тиски или
зажимы. Используйте маску на нос и рот если
при работе поднимается пыль. Аккуратно
обращайтесь с фрезой. Не зажимайте фрезу
в детали и не прилагайте излишнее давление.
Выполняйте шлифовку только лицевой
стороной фрезы, в противном случает нужно
использовать специальную фрезу, которая
позволяет выполнять эту работу боковой
стороной.
Правильное положение рук
(рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезных травм,
ВСЕГДА используйте правильное
положение рук как показано на
рисунке.
ВИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм, всегда крепко
держите инструмент,
предупреждая внезапную
резкую отдачу.
Правильное положение рук предполагает,
что одна рука лежит на корпусе, а другая на
шейке прямошлифовального инструмента, как
показано на рисунке 3.
Установка шлифовального
круга (рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: аксессуары
должны соответствовать
максимальной скорости,
указаной на инструменте.
Оснастка, которая вращается
со скоростью, превышающей ее
номинальную скорость вращения,
может разрушиться и отлететь
в сторону.
ВНИМАНИЕ: Емкость аксессуаров
должна соответствовать
характеристикам инструмента.
Оснастка неправильно
подобранного размера не
закрывается ограждением и не
обеспечивает надлежащего
контроля управления.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
аксессуары с оправкой, длина
которой превышает 40 мм.
Убедитесь в том, что длина
выступающей оправки не
превышает 10 мм после того,
РУССКИЙ ЯЗЫК
как аксессуар будет вставлен
в патрон.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
затягивайте гайку патрона
в пустой патрон.
1. Держите шпиндель (b) с помощью
13 мм гаечного ключа (d), входящего
в комплектацию.
2. Освободите гайку патрона (c) с помощью
17 мм гаечного ключа (e), повернув ее
против часовой стрелки.
3. Вставьте хвостовик аксессуара (минимум
20 мм) в патрон.
4. Надежно затяните цанговый патрон (с)
с помощью входящего в комплектацию
ключа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выступающий хвостовик,
он не должен выступать от гайки патрона
(c) более чем на , 10 мм. См. рис. 4.
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИE: Чтобы снизить
риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
выполнением регулировки или
ремонта. Убедитесь в том, что
спусковой выключатель находится
в положении OFF. Случайный
запуск может привести к травме.
Щетки двигателя
Работа с металлом
Следите за тем, чтобы щетки двигателя
были чистыми, свободно перемещались
в своих направляющих. На угольных щетках
пропечатаны разные символы, и если щетки
изношены до линии, которая находится
около пружины, ее нужно заменить. Новый
комплект щеток можно приобрести в местном
официальном сервисном центре.
При использовании данного инструмента для
работы с металлом необходимо установить
устройство защитного отключения (УЗО) во
избежание поражения током замыкания на
землю от металлической стружки.
Смазка
Для извлечения оснастки производите
действия обратной последовательности.
При выключении инструмента устройством
защитного отключения необходимо передать
инструмент в авторизованный центр
сервисного обслуживания DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В тяжелых условиях
эксплуатации при работе
с металлом токопроводящая
стружка может скапливаться
внутри корпуса инструмента.
Это может привести
к повреждению защитной изоляции
и стать причиной поражения
электрическим током.
Во избежание скопления металлической
стружки внутри инструмента, рекомендуется
очищать вентиляционные прорези ежедневно.
См. раздел Техническое обслуживание.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВАШ ИНСТРУМЕНТ DeWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
Дополнительные приспособления
ВНИМАНИЕ: В
СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРОМЕ
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
срока их службы. Чтобы воспользоваться
этой услугой верните свое изделие любому
авторизованному агенту по ремонту, который
занимается сбором этих продуктов от имени
компании.
АДРЕС
БЛИЖАЙШЕГО АВТОРИЗОВАННОГО СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, ОБРАТИВШИСЬ В МЕСТНОЕ
DEWALTпо адресу,
указанному в настоящем руководстве. Кроме
того, список авторизованных сервисных
центров DEWALTи подробную информацию о
послепродажном обслуживании и контактах
можно найти на веб-сайте: www.2helpU.com.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
ЕСЛИ ВЫ ОДНАЖДЫ ОБНАРУЖИТЕ, ЧТО ВАШ ИНСТРУМЕНТ
DEWALT требует замены или он вам больше
не нужен, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Утилизацию этого
продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центрыDeWALT ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРИЕМ
НА УТИЛИЗАЦИЮ ИЗДЕЛИЙ DeWALT по окончании
26
zst00240618 - 14-07-2014
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising