DWE4884 | DeWalt DWE4884 DIE GRINDER instruction manual

588779 - 03 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWE4884
Obr. 1
c
a
x
b
Obr. 2
e
d
Obr. 3
2
Obr. 4
c
max. 10 mm
max. 10 mm
max. 10 mm
max. 10 mm
3
PŘÍMÁ BRUSKA
DWE4884
Blahopřejeme Vám!
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno
Maximální průměr kotouče
Hřídel
Velikost upínacího pouzdra
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
mm
kg
DWE4884
230
1
450
25000
38
M15
6
1,6
dB(A)
80
dB(A)
3
dB(A)
91
dB(A)
3
V
W
min-1
mm
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
určená podle normy EN 60745.
Hodnota vibrací ah
ah =
m/s2
4,4
Odchylka K =
m/s2
1,9
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo
je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být
odlišná. Tak se může během celkové
pracovní doby značně prodloužit
doba působení vibrací na obsluhu.
4
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
PŘÍMÁ BRUSKA
DWE4884
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-23.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
14.04.2014
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
z baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Přeplněný
a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko
způsobení úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Pokud do
elektrického nářadí vnikne voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím
pracovat ve vlhkém prostředí, použijte
napájecí zdroj s proudovým chráničem
(RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
5
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte,
co provádíte a při práci s nářadím
pracujte s rozvahou. Nepracujte
s elektrickým nářadím, jste-li unavení
nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je spínač v poloze vypnuto.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li spínač v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí vždy odstraňte
všechny klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané
na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Elektrické nářadí nepřetěžujte.
Používejte pro prováděnou práci
správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Nelze-li spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním spínačem
je nebezpečné a musí být opraveno.
6
c)
d)
e)
f)
g)
Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
DOPLŇKOVÉ SPECIFICKÉ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Bezpečnostní pokyny pro
všechny pracovní operace
a) Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo jako bruska.
Prostudujte si všechny bezpečnostní
výstrahy, pokyny, obrázky a technické
údaje uvedené pro toto nářadí. Nedodržení
všech níže uvedených pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo
k vážnému zranění.
b) S tímto elektrickým nářadím není
doporučeno provádět úkony, jako
jsou ostření, broušení kartáčem nebo
přeřezávání. Pracovní operace, pro které
není toto elektrické nářadí určeno, mohou
vytvářet rizikové situace, při kterých může
dojít k zranění.
c) Nepoužívejte příslušenství, které
není výslovně zkonstruováno nebo
doporučeno výrobcem nářadí. I když
s vaším elektrickým nářadím může být
použito také příslušenství, neznamená to, že
je zajištěn jeho bezpečný provoz.
d) Jmenovité otáčky příslušenství musí
být minimálně rovny maximálním
otáčkám vyznačeným na štítku nářadí.
Příslušenství, které se otáčí rychleji, než jsou
jeho povolené maximální otáčky, se může
roztrhnout nebo rozlomit.
rotujícího příslušenství a na jednu minutu
spusťte nářadí v maximálních otáčkách
naprázdno. Během této testovací doby se
poškozené příslušenství obvykle zničí.
i) Používejte prvky osobní ochrany.
V závislosti na prováděné práci použijte
obličejový štít, ochranné brýle nebo
bezpečnostní brýle. Podle situace
používejte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovní zástěru
schopnou zachytit částečky brusiva nebo
fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí
být schopna zastavit odlétávající nečistoty
vznikající při různých pracovních operacích.
Maska proti prachu nebo respirátor musí
filtrovat částečky vznikající při vaší práci.
Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě hluku
může způsobit ztrátu sluchu.
e) Vnější průměr a tloušťka vašeho
příslušenství musí odpovídat provozním
parametrům vašeho elektrického nářadí.
Při použití příslušenství nesprávné velikosti
nelze zajistit odpovídající bezpečnost
a ovladatelnost nářadí.
j) Okolní osoby držte v bezpečné
vzdálenosti mimo pracovní prostor.
Každý, kdo vstupuje do pracovního
prostoru, musí být vybaven prvky osobní
ochrany. Fragmenty obrobku nebo úlomky
kotouče mohou odlétávat a mohou způsobit
úraz i mimo pracovní prostor.
f) Velikost upínacího otvoru kotoučů,
přírub, podpěrných podložek nebo jiného
příslušenství musí přesně odpovídat
průměru hnací hřídele elektrického
nářadí. Kotouče s upínacími otvory, které
neodpovídají montážním dílům elektrického
nářadí, nepoběží stabilně, budou nadměrně
vibrovat a mohou způsobit ztrátu kontroly.
k) Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí vždy pouze za izolované úchyty. Při
kontaktu pracovního příslušenství s „živým“
vodičem způsobí neizolované kovové části
nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
g) Kotouče s trnem, brusné kotouče, frézy
a další příslušenství musí být zcela
zasunuty do upínacího pouzdra nebo
do sklíčidla. Je-li trn nedostatečně upnut
anebo pokud je jeho přesah příliš dlouhý,
při vysokých otáčkách se může upevněný
kotouč uvolnit a vyskočit ven.
l) Během spouštění držte nářadí vždy pevně
v ruce (rukou). Reakční kroutící moment
motoru při zrychlení na plné otáčky může
způsobit, že nářadí bude mít snahu se
otáčet.
h) Nepoužívejte poškozené příslušenství.
Před každým použitím zkontrolujte
každé příslušenství. U brusných kotoučů
zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo
zda nejsou odštípnuté. U opěrných
podložek zkontrolujte, zda nejsou prasklé,
potrhané nebo nadměrně opotřebované.
U drátěných kartáčů zkontrolujte, zda
nejsou uvolněny nebo popraskány
jednotlivé dráty. Dojde-li k pádu
elektrického nářadí nebo příslušenství,
zkontrolujte, zda nedošlo k poškození
a je-li to nutné, použijte nepoškozené
příslušenství. Po kontrole a montáži
příslušenství se postavte vy i ostatní
osoby tak, abyste stáli mimo rovinu
m) Pokud je to možné, používejte k uchycení
obrobku svorky. Při použití nikdy
nedržte současně v jedné ruce drobný
obrobek a ve druhé ruce nářadí. Upnutí
drobných obrobků vám uvolní ruku (ruce)
k ovládání nářadí. Okrouhlé materiály, jako
jsou montážní tyče, roury nebo trubice mají
tendenci se při řezání otáčet, a mohou tak
způsobit sevření násady, nebo její odskok
směrem k vám.
n) Napájecí kabel veďte mimo prostor
rotujícího příslušenství. Při ztrátě kontroly
může dojít k přeseknutí nebo obroušení
kabelu a vaše ruka nebo paže může být
tak zachycena a vtažena do rotujícího
příslušenství.
7
o) Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje.
Rotující příslušenství se může zarýt do
povrchu, což může způsobit ztrátu vaší
kontroly nad nářadím.
p) Po výměně násady nebo po provedení
jakéhokoliv nastavení se ujistěte, zda
jsou matice upínacího pouzdra, sklíčidlo
či jakékoliv další stavitelné příslušenství
pevně dotaženy. Uvolněné stavitelné
zařízení se mohou neočekávaně posunout,
což způsobí ztrátu kontroly a uvolněné
rotující součásti mohou být prudce
odmrštěny.
q) Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíteli jej v ruce vedle těla. Náhodný kontakt
s rotujícím příslušenstvím by mohl způsobit
zachycení vašeho oblečení a následný
kontakt příslušenství s vaším tělem.
r) Pravidelně čistěte ventilační otvory
elektrického nářadí. Ventilátor
motoru vtahuje prach do skříně nářadí
a nahromaděné kovové částečky mohou
způsobit úraz elektrickým proudem.
s) Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti
hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit
jejich vznícení.
t) Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje
chlazení kapalinou. Použití vody nebo jiné
chladicí kapaliny může vést k smrtelnému
úrazu elektrickým proudem nebo k jinému
zranění.
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNY PRACOVNÍ
OPERACE
Příčiny zpětného rázu a prevence před zpětným rázem
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo
zaseknutí otáčejícího se kotouče, opěrné
podložky, kartáče nebo jakéhokoli jiného
příslušenství. Sevření nebo zaseknutí způsobuje
rychlé zablokování rotujícího příslušenství,
které ještě navíc v bodě kontaktu způsobí ztrátu
kontroly nad nářadím a jeho pohyb v opačném
směru, než je směr otáčení příslušenství.
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo
zaseknut v obrobku, hrana kotouče se v místě
kontaktu s obrobkem může zaříznout hlouběji
a může tak způsobit vyskočení kotouče směrem
nahoru nebo zpětný ráz. Kotouč může vyskočit
směrem k obsluze nebo od obsluhy, v závislosti
8
na směru pohybu kotouče v bodě, kde došlo
k jeho sevření. Za těchto podmínek mohou
brusné kotouče také prasknout.
K zpětnému rázu dochází v důsledku
nesprávného použití nebo nesprávných
pracovních postupů nebo provozních podmínek.
Zpětnému rázu můžete zabránit dodržováním
níže uvedených opatření:
a) Držte nářadí stále pevně a mějte postoj
a ruce v takové poloze, abyste byli stále
připraveni kompenzovat síly zpětného
rázu. Vždy používejte přídavnou rukojeť,
je-li ve vybavení nářadí, aby byla
zaručena maximální ovladatelnost při
zpětném rázu nebo při momentových
reakcích při spuštění nářadí. Uživatel
nářadí může zvládat momentové reakce
nebo síly zpětného rázu, jsou-li dodržena
uvedená opatření.
b) Zvláštní pozornost věnujte práci
prováděné v rozích, práci s ostrými
hranami apod. Zabraňte poskakování
příslušenství a jeho zablokování. Rohy,
ostré hrany nebo odrazy mohou způsobit
zachycení rotujícího příslušenství a ztrátu
kontroly nad nářadím nebo zpětný ráz.
c) Nepoužívejte řezbářský kotouč nebo
ozubený pilový kotouč. Při použití těchto
kotoučů dochází často k zpětnému rázu
nebo k ztrátě kontroly nad nářadím.
d) Vždy zapouštějte násadu do materiálu
ve stejném směru, ve kterém její řezná
hrana vystupuje ven (což je stejný směr,
ve kterém odletují piliny). Vedení nářadí
nesprávným směrem způsobí vysunutí
řezného okraje ven z místa obrábění
a nářadí bude tímto směrem taženo.
e) Při použití rotačních pilníků, odřezávacích
kotoučů, vysokorychlostních fréz nebo
fréz z karbidu wolframu, obrobek vždy
bezpečně upněte. Tyto typy kotoučů se
mohou při mírném naklonění do strany
v řezané drážce sevřít a může tak dojít
ke zpětnému rázu. Pokud dojde k sevření
řezného kotouče, obvykle se zlomí.
Pokud dojde k sevření rotačního pilníku,
vysokorychlostní nebo karbidové frézy, může
tato vyskočit z drážky a můžete tak ztratit
kontrolu nad nářadím.
Zvláštní bezpečnostní pokyny
pro brusky
a) Používejte pouze typy kotoučů, které jsou
doporučeny pro vaše elektrické nářadí
a příslušný kryt určený pro zvolený
kotouč. Kotouče, které nejsou určeny pro
vaše nářadí, nemohou být odpovídajícím
způsobem chráněny a jsou nebezpečné.
b) Pro závitové brusné kužely a válečky
používejte pouze nepoškozené trny
kotoučů s neztenčenou patkovou
přírubou, které mají správnou velikost
a délku. Použití správných trnů sníží
možnost poškození.
c) Nestoupejte si v ose a za osu rotujícího
kotouče. Pohybuje-li se kotouč během práce
směrem od vaší ruky a dojde-li k zpětnému
rázu, otáčející se kotouč a nářadí mohou být
odmrštěny přímo na vás.
d) Panely a všechny příliš velké obrobky si
podepřete, abyste minimalizovali riziko
sevření kotouče a zpětného rázu. Velké
obrobky mají působením vlastní hmotnosti
tendenci se prohýbat. Podpěry musí být
umístěny pod obrobkem na obou stranách
v blízkosti čáry řezu a v blízkosti okraje
obrobku.
Doplňkové bezpečnostní pokyny
• U příslušenství upevňovaného pomocí přírub
musí průměr upínacího otvoru příslušenství
odpovídat polohovacímu průměru příruby.
Příslušenství, které neodpovídá montážním
prvkům na nářadí, se nebude otáčet
rovnoměrně, bude nadměrně vibrovat
a může způsobit ztrátu ovladatelnosti.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (x), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 přímou brusku
2 klíče
1 Návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
a. Posuvný spínač
b. Hřídel
c. Matice upínacího pouzdra
d. Malý plochý klíč (13 mm)
e. Velký plochý klíč (17 mm)
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše přímá bruska je určena k profesionálnímu
broušení. Toto nářadí může být použito
s kompletní řadou komerčních brusných nástrojů
s maximálním průměrem 38 mm a schválené
rychlosti 25000 ot/min.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo
plynů.
Tato přímá bruska je elektrické nářadí pro
profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
9
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
• Malé děti a nezkušené osoby. Toto zařízení
není určeno pro použití nedospělými nebo
nezkušenými osobami bez dozoru.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by
neměly být nikdy ponechány s tímto nářadím
bez dozoru.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
sítě odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
ujistěte, zda je posuvný spínač
v poloze vypnuto. Po každém
přerušení napájení nářadí, například
při aktivaci přerušovače nebo jističe,
při náhodném odpojení napájecího
kabelu nebo při výpadku proudu
se vždy výše uvedeným postupem
ujistěte, zda je posuvný spínač
v poloze vypnuto. Je-li posuvný
spínač zajištěn v poloze zapnuto
a je-li nářadí připojeno k napájecímu
napětí, dojde k jeho okamžitému
spuštění.
VAROVÁNÍ: Při spuštění nářadí,
během jeho použití a dokud se
kotouč nebo příslušenství nepřestane
otáčet, držte pevně oběma rukama
tělo nářadí, abyste nad ním neztratili
kontrolu. Před odložením nářadí
se ujistěte, zda došlo k úplnému
zastavení kotouče.
VAROVÁNÍ: Z důvodu zamezení
neočekávaných pohybů nářadí
nezapínejte a nevypínejte nářadí, je-li
v zátěži. Před kontaktem s obrobkem
nechejte brusku rozběhnout do
maximálních otáček. Před vypnutím
zvedněte nářadí s povrchu obrobku.
Použití prodlužovacího kabelu
POSUVNÝ SPÍNAČ (OBR. 1)
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči,
který je vhodný pro příkon tohoto nářadí
(viz Technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1,5 mm2. Maximální délka je 30 m.
Chcete-li nářadí spustit, přesuňte posuvný spínač
zapnuto/vypnuto (a) směrem k přední části
nářadí. Chcete-li nářadí vypnout, posuvný spínač
zapnuto/vypnuto uvolněte.
Chcete-li použít nepřetržitý provoz, posuňte
spínač směrem k přední části nářadí a zatlačte
přední část spínače dovnitř. Chcete-li nářadí
v nepřetržitém provozu zastavit, stiskněte zadní
část posuvného spínače a uvolněte jej.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
SESTAVENÍ A NASTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav, nářadí vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Spínače
VAROVÁNÍ: Před připojením nářadí
k napájecímu zdroji se stisknutím
a uvolněním zadní části spínače
10
POUŽITÍ
Pokyny pro použití (obr. 3)
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní pokyny a platné
předpisy.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav, nářadí vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ:
• Zajistěte, aby byl broušený nebo
řezaný materiál řádně upnutý.
• Pro zajištění a upnutí obrobku
k stabilní podpěře používejte svorky
nebo svěrák. Upnutí a podepření
obrobku je velmi důležité, aby
bylo zabráněno pohybu obrobku
a ztrátě kontroly. Pohyb obrobku
nebo ztráta kontroly mohou vytvářet
nebezpečné situace, které mohou
vést k způsobení zranění.
• Upněte si řádně obrobek. Obrobek,
který je upnutý pomocí upínacího
zařízení nebo ve svěráku, je zajištěn
lépe a bezpečněji, než kdyby byl
držen v ruce.
• Panely a všechny příliš velké
obrobky podepřete, abyste
minimalizovali riziko sevření kotouče
a zpětného rázu. Velké obrobky
mají působením vlastní hmotnosti
tendenci se prohýbat. Podpěry musí
být umístěny pod obrobkem na
obou stranách v blízkosti čáry řezu
a v blízkosti okrajů obrobku.
• Při práci s tímto nářadím vždy
používejte odpovídající pracovní
rukavice.
• Při provozu dochází k velkému
zahřívání skříně převodovky.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak.
Nevyvíjejte na kotouč boční tlak.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Dojde-li k přehřátí nářadí, nechejte
jej několik minut v chodu naprázdno.
• Nejlepších výsledků při hrubém
broušení dosáhnete při nastavení
nářadí v úhlu 90°. Pohybujte
s nářadím dopředu a dozadu
a nářadí přiměřeně přitlačujte.
Tímto způsobem nebude docházet
k nadměrnému zahřívání obrobku,
nedojde k změně jeho barvy
a nebude docházet k vytváření
drážek.
VAROVÁNÍ: Při spuštění nářadí,
během jeho použití a dokud se
kotouč nebo příslušenství nepřestane
otáčet, držte pevně oběma rukama
tělo nářadí, abyste nad ním neztratili
kontrolu. Před odložením nářadí
se ujistěte, zda došlo k úplnému
zastavení kotouče.
Obrobek si k pracovnímu stolu upněte do
svěráku nebo svorkou. Pokud se během
práce tvoří prach, použijte ochrannou masku
zakrývající nos i ústa. S kotoučem zacházejte
s obezřetností. Zabraňte zaseknutí kotouče
v obrobku a příliš na něj netlačte. Broušení
provádějte pouze čelní stranou kotouče, pokud
nemáte speciální typ, který broušení po straně
umožňuje.
Správná poloha rukou (obr. 3)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na těle nářadí a druhou ruku na jeho
hrdle, jako na obr. 3.
Nasazení brusných kotoučů
(obr. 1, 2)
VAROVÁNÍ: Příslušenství musí
být dimenzováno minimálně na
stejné maximální otáčky, jaké jsou
vyznačené na nářadí. Příslušenství,
které se otáčí rychleji, než jsou jeho
povolené maximální otáčky, se může
roztrhnout nebo rozlomit.
VAROVÁNÍ: Příslušenství musí mít
rozměry nepřesahující vyznačenou
hodnotu na nářadí. Při použití
kotoučů nesprávných rozměrů nelze
zajistit odpovídající ovladatelnost
nářadí.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte
příslušenství s délkou trnu větší než
40 mm. Ujistěte se, že obnažená
délka trnu nepřesahuje po zasunutí
do upínacího pouzdra 10 mm.
VAROVÁNÍ: Nikdy neutahujte matici
upínacího pouzdra, pokud v něm není
zasunuta žádná násada.
1. Dodaným 13 mm klíčem (d) přidržte hřídel
(b).
2. Otáčením 17 mm klíče (e) proti směru chodu
hodinových ručiček povolte matici upínacího
pouzdra (c).
11
3. Do upínacího pouzdra zasuňte dřík násady
(minimálně 20 mm).
je nutné jej vyměnit. Nové sady uhlíků získáte
v autorizovaných servisech.
4. Matici upínacího pouzdra (c) dodaným
klíčem bezpečně dotáhněte.
POZNÁMKA: Dřík vyčnívá ven. Hodnota
přesahu z matice upínacího pouzdra (c) by
neměla překročit 10 mm. Viz obr. 4.
Mazání
Chcete-li příslušenství sejmout, postupujte
v obráceném pořadí.
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Práce s kovy
Používáte-li nářadí pro práci s kovy, ujistěte se,
zda je zapojen proudový chránič (RCD), aby byla
omezena zbytková rizika související s kovovými
pilinami.
Dojde-li k přerušení napájení, které bude
způsobeno proudovým chráničem (RCD), svěřte
kontrolu nářadí autorizovanému servisu DEWALT.
VAROVÁNÍ: V extrémních provozních
podmínkách při práci s kovy může
dojít k nahromadění vodivých
kovových pilin uvnitř nářadí. To může
vést k poškození ochranné izolace
uvnitř nářadí a k potenciálnímu
riziku způsobení úrazu elektrickým
proudem.
Chcete-li zabránit nahromadění kovových pilin
uvnitř nářadí, doporučujeme vám, abyste každý
den prováděli čištění větracích drážek. Viz část
Údržba.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav, nářadí vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Uhlíky motoru
Kartáče udržujte čisté a volně pohyblivé ve
svých vodítkách. Uhlíkové kartáče jsou opatřeny
různými vyznačenými symboly, v případě, že
je kartáč opotřeben do nejbližší linie u pružiny,
12
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve
větracích drážkách hlavního krytu
a v jejich blízkosti nahromadí prach
a nečistoty, odstraňte je proudem
suchého stlačeného vzduchu. Při
provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT,
nebylo s tímto výrobkem testováno,
může být použití takového
příslušenství nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto výrobkem pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli zástupci autorizovaného servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00130647 - 08-07-2010
13
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
15
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising