DWE4884 | DeWalt DWE4884 DIE GRINDER instruction manual

402114 - 03 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DWE4884
Figura 1
c
a
x
b
Figura 2
e
d
Figura 3
2
Figura 4
c
max. 10 mm
max. 10 mm
max. 10 mm
max. 10 mm
3
POLIZOR PENTRU MATRIŢE
DWE4884
Felicitări!
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Putere absorbită
Turaţie în gol
Diametrul maxim al frezei:
Ax
Dimensiune bucşă elastică
Greutate
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
mm
kg
DWE4884
230
1
450
25000
38
M15
6
1,6
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
80
3
91
3
V
W
min-1
mm
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745.
Valoarea nivelului vibraţiilor
ah
ah =
m/s2
4,4
1,9
Marjă K =
m/s2
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745
şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
4
Siguranţe:
Europa
Unelte cu
alimentare la
230 V
10 amperi, la reţea
electrică
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Indică un pericol de şoc electric.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
POLIZOR PENTRU MATRIŢE
DWE4884
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-23.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
14.04.2014
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere inflamabile, cum ar fi
în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul
dvs. este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii
ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate
sporesc riscul electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
5
b)
c)
d)
e)
f)
g)
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
Preveniţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Feriți-vă părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor
de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de
lucru adecvată va efectua lucrarea mai
6
b)
c)
d)
e)
f)
g)
bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru
care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică
ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltei
electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice la
îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta
de lucru sau cu aceste instrucţiuni
să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în
mişcare, ruperea componentelor şi
orice altă stare ce ar putea afecta
operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, prevedeţi repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele
de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute
în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice.
Astfel, vă asiguraţi că este păstrată
siguranţa uneltei electrice.
REGULI SUPLIMENTARE DE
SIGURANŢĂ
Instrucţiuni de siguranţă pentru toate operaţiile
a) Această unealtă electrică este destinată
să funcţioneze ca maşină de polizat.
Citiţi toate avertizările de siguranţă,
instrucţiunile, ilustraţiile şi specificaţiile
furnizate împreună cu această
unealtă electrică. Nerespectarea tuturor
instrucţiunilor enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau
vătămări grave.
b) Operaţiunile precum şlefuirea, lustruirea
cu perii de sârmă sau debitarea nu sunt
recomandate pentru a fi efectuate cu
această unealtă. Operaţiunile pentru care
nu a fost concepută unealta electrică pot
da naştere la pericole şi pot cauza vătămări
corporale.
c) Nu utilizaţi accesorii care nu sunt special
concepute şi recomandate de către
producătorul uneltei. Simplul fapt că un
accesoriu poate fi ataşat la unealta dvs.
electrică nu asigură operarea în siguranţă.
d) Viteza nominală a accesoriului trebuie
să fie cel puţin egală cu viteza maximă
marcată pe unealta electrică. Accesoriile
ce funcţionează mai repede decât viteza lor
nominală se pot rupe şi pot ricoşa.
e) Diametrul exterior şi grosimea
accesoriului trebuie să se încadreze
în capacităţile specifice uneltei dvs.
electrice. Accesoriile dimensionate incorect
nu pot fi supravegheate sau controlate în
mod adecvat.
f) Dimensiunea axului discurilor, flanşelor,
tălpilor sau a oricăror alte accesorii
trebuie să se potrivească perfect cu axul
uneltei electrice. Accesoriile cu orificii
pentru ax ce nu se potrivesc cu elementele
metalice de montare ale uneltei electrice
vor funcţiona neechilibrat, vor vibra în mod
excesiv şi pot cauza pierderea controlului.
g) Discurile montate pe mandrină, cilindrii
de şlefuit, frezele sau alte accesorii
trebuie să fie introduse complet în bucşa
elastică sau în mandrină. Dacă mandrina
nu este fixată bine şi/sau tija discului este
prea lungă, discul montat se poate slăbi şi
poate fi auncat din unealtă la viteze mari.
h) Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat.
Înainte de fiecare utilizare, inspectaţi
accesoriul, cum ar fi discurile abrazive
pentru depistarea aşchiilor formate
şi a fisurilor, tălpile pentru depistarea
fisurilor, rupturilor sau uzurii excesive,
periile de sârmă pentru depistarea
sârmelor desprinse sau crăpate. În cazul
în care unealta electrică sau accesoriul
este scăpat pe jos, inspectaţi-l pentru
a depista eventualele deteriorări sau
montaţi un accesoriu nedeteriorat. După
inspectarea şi instalarea unui accesoriu,
poziţionaţi-vă şi dvs. şi persoanele din
jur la distanţă faţă de planul accesoriului
rotativ şi utilizaţi unealta electrică la
viteză maximă în gol timp de un minut. În
mod normal, accesoriile deteriorate se vor
rupe în timpul acestei perioade de testare.
i) Purtaţi echipament de protecţie corporala.
În funcţie de aplicaţie, utilizaţi o mască
pentru faţă, ochelari sau vizoare de
protecţie. Dacă este cazul, purtaţi
măşti anti-praf, dopuri pentru urechi,
mănuşi şi salopetă care să vă protejeze
de micile fragmente abrazive sau de
fragmente provenind de la piesa de
prelucrat. Echipamentul de protecţie pentru
ochi trebuie să aibă capacitatea de a opri
reziduurile proiectate, rezultate în urma
diverselor operaţiuni. Masca anti-praf sau
masca de protecţie respiratorie trebuie
să aibă capacitatea de a filtra particulele
generate în urma operaţiei dvs. Expunerea
prelungită la zgomot de înaltă intensitate
poate determina pierderea auzului.
j) Ţineţi persoanele din jur la o distanţă
sigură faţă de zona de lucru. Orice
persoană care pătrunde în zona de lucru
trebuie să poarte echipament de protecţie
corporală. Fragmentele provenite de la
piesa de prelucrat sau dintr-un accesoriu
rupt pot fi proiectate şi pot cauza vătămări
asupra persoanelor aflate dincolo de zona
din apropierea locaţiei efective de operare.
k) Ţineţi unealta electrică exclusiv departe
de suprafeţele izolate pentru prindere
atunci când efectuaţi o operaţie în care
accesoriul de debitat poate atinge cabluri
ascunse sau propriul cablu de alimentare.
Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina
scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar
putea electrocuta operatorul.
l) Ţineţi întotdeauna unealta bine în
mână(mâini) în momentul pornirii.
7
Reacţia de cuplu a motorului, pe măsură ce
accelerează la viteză maximă, poate provoca
răsucirea uneltei.
m) Utilizaţi cleşti pentru a susţine piesa de
prelucrat ori de câte ori se poate. Nu
ţineţi niciodată o piesă de prelucrat de
dimensiuni mici într-o mână şi unealta
în cealaltă mână dacă este pornită.
Fixarea cu cleşti a unei piese de prelucrat
de dimensiuni mici vă permite să vă utilizaţi
mâna(mâinile) pentru a controla unealta.
Materialele rotunde cum ar fi cepurile de
lemn, ţevile sau conductele au tendinţa
de a se rostogoli în timpul tăierii şi pot
determina accesriul să se îndoaie sau să
sară înspre dumneavoastră.
n) Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de
accesoriul care se roteşte. În cazul în care
pierdeţi controlul, cablul poate fi tăiat sau
agăţat şi mâna sau braţul dvs. poate fi trasă
înspre accesoriul care se roteşte.
o) Nu lăsaţi niciodată unealta de lucru jos
până când accesoriul nu se opreşte
complet. Accesoriul care se roteşte poate
prinde suprafaţa de sprijin şi poate determina
mişcarea necontrolată a uneltei electrice.
p) După înlocuirea accesoriilor sau
efectuarea oricărui reglaj, asiguraţi-vă că
piuliţa bucşei elastice, mandrina sau orice
alte dispozitive de reglare sunt strânse
bine. Dispozitivele de reglare slăbite se
pot roti pe neaşteptate, cauzând pierderea
controlului, componentele rotative slăbite
fiind aruncate violent.
q) Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în
timp ce o căraţi pe lângă corp. Contactul
accidental cu accesoriul care se roteşte
poate determina agăţarea hainelor, trăgând
accesoriul înspre corp.
r) Curăţaţi în mod regulat orificiile de
aerisire ale uneltei electrice. Ventilatorul
motorului va trage praful în interiorul
carcasei, iar acumularea excesivă de
particule metalice poate cauza pericole
electrice.
s) Nu operaţi unealta electrică lângă
materiale inflamabile. Scânteile pot aprinde
astfel de materiale.
t) Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi
de răcire lichizi. Utilizarea apei sau
a altor agenţi de răcire lichizi pot cauza
electrocutarea.
8
INSTRUCŢIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANŢĂ PENTRU
TOATE OPERAŢIILE
Cauzele şi măsurile de precauţie adoptate de operator pentru recul
Reculul este o reacţie bruscă a unui disc, tălpii
de susținere, periei sau a oricărui alt accesoriu
care a fost ciupit sau agăţat în timpul rotirii.
Ciupirea sau agăţarea determină oprirea rapidă
a accesoriului care se roteşte, fapt care, la rândul
său, determină împingerea uneltei electrice
scăpate de sub control în direcţia opusă celei de
rotire a accesoriului din momentul incidentului.
Spre exemplu, dacă un disc abraziv este agăţat
sau ciupit de piesa de prelucrat, marginea
discului ce intră în contact poate săpa în
suprafaţa materialului, determinând discul să
alunece sau să ricoşeze de pe suprafaţa de
lucru. Discul poate sări fie în direcţia înainte, fie
înspre operator, în funcţie de direcţia mişcării
sale din momentul agăţării. De asemenea,
discurile abrazive se pot rupe în astfel de situaţii.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau
procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare
a uneltei şi pot fi evitate adoptând măsurile de
precauţie menţionate în continuare:
a) Apucaţi ferm unealta electrică şi
poziţionaţi-vă corpul şi braţul astfel încât
să puteţi rezista forţei unui recul. Utilizaţi
întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este
furnizat, pentru un control maxim în
caz de recul sau de reacţie de cuplare
în momentul pornirii. Operatorul poate
controla reacţia de cuplare sau forţele de
recul dacă sunt adoptate măsuri adecvate de
protecţie.
b) Fiţi deosebit de atenţi atunci când lucraţi
pe colţuri, muchii ascuţite etc. Evitaţi
salturile şi agăţarea accesoriului. Colţurile,
muchiile ascuţite sau salturile au tendinţa
de a agăţa accesoriile care se rotesc şi
determină pierderea controlului sau reculul.
c) Nu ataşaţi un disc de ferăstrău pentru
prelucrarea lemnului sau un disc de
ferăstrău cu dinţi. Astfel de discuri
generează reculul şi pierderea controlului în
mod frecvent.
d) Introduceţi întotdeauna accesoriul în
material în aceeaşi direcţie cu marginea
de tăiere care iese din material (care este
aceeaşi direcţie în care sunt aruncate
aşchiile). Introducerea unealta în direcţia
greşită determină ca muchiile de tăiere ale
accesoriului să iasă din piesa de prelucrat şi
să tragă unealta în direcţia respectivă.
e) Atunci când utilizaţi pile rotative,
discuri de tăiere, freze de mare viteză
sau accesorii de tăiat din carbură de
tungsten, fixaţi întotdeauna piesa de
prelucrat. Aceste discuri se vor bloca dacă
se curbează uşor în canelură şi pot avea un
efect de recul. Atunci când un disc de tăiere
se blochează, de obicei discul se va rupe.
Atunci când o pilă rotativă, freză de mare
viteză sau disc de tăiere din carbură de
tungsten se blochează, acesta poate sări din
canelură şi aţi putea pierde controlul asupra
uneltei.
Avertizări de siguranţă specifice pentru polizoare
a) Utilizaţi exclusiv tipuri de discuri
recomandate pentru unealta dvs. electrică
şi apărătoarea special concepută pentru
discul ales. Discurile pentru care unealta
electrică nu a fost concepută nu pot fi
protejate în mod adecvat şi sunt nesigure.
de montare ale uneltei electrice vor funcţiona
neechilibrat, vor vibra în mod excesiv şi pot
cauza pierderea controlului.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări fizice datorat particulelor
proiectate.
– Riscul de arsuri cauzate de accesorii care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări corporale din cauza
utilizării prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
b) Pentru conuri filetate abrazive şi
prize, utilizaţi numai mandrine cu disc
nedeteriorate, cu o flanşă umăr continuă
care să aibă dimensiunea şi lungimea
potrivită. Mandrinele corespunzătoare vor
reduce posibilitatea ruperii.
c) Nu poziţionaţi mâna pe aceeaşi linie cu
sau în spatele discului rotativ. În timpul
operării, atunci când discul de deplasează în
direcţia opusă mâinii dvs., eventualul recul
ar putea propulsa discul şi unealta electrică
direct înspre dvs.
d) Susţineţi panourile sau orice piesă
de lucru supradimensionată pentru
a minimiza riscul de agăţare sau recul
al discului. Piesele mari de prelucrat au
tendinţa de a se îndoi sub propria greutate.
Suporturile trebuie să fie poziţionate sub
piesa de prelucrat, aproape de linia de tăiere
şi aproape de marginea piesei de prelucrat
în raport cu fiecare parte laterală a discului.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă
• Pentru accesoriile cu montare cu flanşe,
orificiul axului accesoriului trebuie să se
potrivească cu diametrul flanşei. Accesoriile
ce nu se potrivesc cu elementele metalice
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (x), care include, de
asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
carcasă.
Exemplu:
2014 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 polizor pentru matriţe
2 chei
1 Manual de instrucţiuni
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
9
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
a. Întrerupător glisant
b. Ax
c. Piuliţă bucşă elastică
d. Cheie mică (13 mm)
e. Cheie mare (17 mm)
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Polizorul dumneavoastră pentru matriţe a fost
concepute pentru aplicaţii profesionale de polizat.
Unealta poate fi utilizată împreună cu gama
completă de unelte de polizat comerciale cu un
diametru maxim de 38 mm şi o viteză aprobată
de 25000/min.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Acest polizor pentru matriţe este o unealtă
electrică profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Copii mici și persoane infirme. Acest
aparat nu este destinat utilizării de către copii
mici sau persoane infirme fără supraveghere.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dumneavoastră DEWALT
prezintă izolare dublă în conformitate
cu standardul EN 60745; prin urmare,
nu este necesară împământarea.
10
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Utilizarea unui cablu prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu
prelungitor, utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, cu 3 conductori, adecvat pentru
puterea absorbită a acestei unelte (consultaţi
Specificaţiile tehnice). Dimensiunea minimă
a conductorilor este 1,5 mm2; lungimea maximă
este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de pornire se află în
poziţia OPRIT. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
Comutatoare
AVERTISMENT: Înainte de
conectarea uneltei la o sursă
de alimentare, asiguraţi-vă că
cursorul se află în poziţia oprit prin
apăsarea şi eliberarea părţii din
spate a comutatorului. Asiguraţi-vă
că cursorul se află în poziţia oprit,
conform descrierii de mai sus, după
orice întrerupere a alimentării cu
energie a uneltei, de exemplu, la
activarea unui întrerupător de curent
de fugă, declanşarea unui disjunctor,
deconectare accidentală sau pană
de curent. Dacă cursorul se află în
poziţia pornit la cuplarea alimentării,
unealta va porni brusc.
AVERTISMENT: Apucaţi unealta
bine cu ambele mâini pentru
a menţine controlul asupra acesteia
la pornire, pe parcursul utilizării şi
până când discul sau accesoriul nu
se mai roteşte. Asiguraţi-vă că discul
s-a oprit complet înainte de a pune
unealta jos.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
mişcarea neaşteptată a uneltei, nu
porniţi sau opriţi unealta în sarcină.
Lăsaţi polizorul să atingă turaţia
maximă înainte de a atinge suprafaţa
de lucru. Ridicaţi unealta de pe
suprafaţa de lucru înainte de a o opri.
ÎNTRERUPĂTORUL GLISANT (FIG. 1)
Pentru pornirea uneltei, glisaţi întrerupătorul
glisant PORNIT/OPRIT (a) spre partea din faţă
a uneltei. Pentru a opri unealta, eliberaţi cursorul
PORNIT/OPRIT.
Pentru o funcţionare continuă, glisaţi comutatorul
spre partea din faţă a uneltei şi apăsaţi partea
din faţă a comutatorului spre interior. Pentru
a opri unealta în timpul operării în modul
continuu, apăsaţi partea din spate a cursorului şi
eliberaţi-l.
OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare (fig. 3)
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de pornire se află în
poziţia OPRIT. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
AVERTISMENT:
• Asiguraţi-vă că toate materialele de
polizat sau debitat sunt fixate pe
poziţie.
• Utilizaţi cleşti sau o menghină
pentru a fixa şi sprijini piesa de
prelucrat pe o platformă stabilă.
Este important să fixaţi şi să
sprijiniţi bine piesa de prelucrat
pentru a preveni mişcarea acesteia
şi pierderea controlului. Mişcarea
piesei de prelucrat sau pierderea
controlului pot da naştere unor
pericole şi pot cauza vătămări
corporale.
• Fixaţi piesa de prelucrat. O piesă
de prelucrat prinsă în dispozitive de
prindere sau într-o menghină este
fixată mai sigur decât cu mâinile.
• Susţineţi panourile sau orice
alte piese de prelucrat de mari
dimensiuni pentru a reduce la minim
ciupirea discului şi reculul. Piesele
mari de prelucrat au tendinţa de
a se îndoi sub propria greutate.
Suporturile trebuie să fie poziţionate
sub piesa de prelucrat, aproape
de linia de debitare şi aproape
de marginea piesei de prelucrat
în raport cu fiecare parte laterală
a discului.
• Purtaţi întotdeauna mănuşi
corespunzătoare de lucru în timp ce
utilizaţi această unealtă.
• Cutia de angrenaje devine foarte
fierbinte în timpul utilizării.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei. Nu exercitaţi o presiune
laterală asupra discului.
• Evitaţi exercitarea de suprasarcini.
În cazul în care unealta devine
fierbinte, lăsaţi-o să funcţioneze
câteva minute în gol.
• Cele mai bune rezultate de
polizare se obţin atunci când se
configurează unealta la un unghi
de 90°. Deplasaţi unealta înainte
şi înapoi aplicând o presiune
moderată. În acest fel, piesa
de prelucrat nu va deveni prea
fierbinte, nu se decolorează şi nu se
formează şanţuri.
AVERTISMENT: apucaţi unealta
bine cu ambele mâini pentru
a menţine controlul asupra acesteia
la pornire, pe parcursul utilizării şi
până când discul sau accesoriul nu
se mai roteşte. Asiguraţi-vă că discul
s-a oprit complet înainte de a pune
unealta jos.
Prindeţi piesa de prelucrat într-o menghină sau
fixaţi-o bine. Utilizaţi o mască de faţă peste nas
şi gură dacă operaţiunea efectuată produce praf.
Trataţi discul cu respect. Nu blocaţi discul în
piesa de prelucrat şi nici nu utilizaţi o presiune
inutilă. Polizaţi numai partea frontală a discului în
cazul în care nu aveţi un disc special conceput
care să vă permită să polizaţi pe lateralul
discului.
11
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 3)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână
să fie ţinută pe corpul uneltei şi cealaltă mână pe
gâtul polizorului pentru matriţe, conform ilustraţiei
din figura 3.
Montarea discurilor de polizat
(fig. 1, 2)
AVERTISMENT: Accesoriile trebuie
să aibă cel puţin aceeaşi viteză cu
viteza maximă marcată pe unealtă.
Accesoriile ce funcţionează mai
repede decât viteza lor nominală se
pot rupe şi pot ricoşa.
AVERTISMENT: Accesoriile trebuie
să se încadreze în capacitatea
marcată pe unealtă. Accesoriile
dimensionate incorect nu pot fi
controlate în mod adecvat.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi accesorii
cu un dorn a cărui lungime depăşeşte
40 mm. Asiguraţi-vă că lungimea
expusă a acestuia nu este mai
mare de 10 mm după ce aţi introdus
accesoriul în bucşa elastică.
AVERTISMENT: Nu strângeţi
niciodată piuliţa bucşei elastice fără
ca un accesoriu să fie montat în
bucşa elastică.
1. Ţineţi axul (b) cu ajutorul cheii de 13 mm (d)
furnizate.
2. Slăbiţi piuliţa bucşei elastice (c) cu cheia de
17 mm (e), rotind-o în sens invers acelor de
ceasornic.
3. Introduceţi tija accesoriului (minim 20 mm) în
bucşa elastică.
4. Strângeţi bine piuliţa bucşei elastice (c)
folosind cheia furnizată.
NOTĂ: Prelungirea tijei, care reprezintă
porţiunea care iese în afara bucşei elastice
(c), nu trebuie să depăşească 10 mm.
Consultaţi figura 4.
12
Pentru a scoate accesoriul, procedaţi în ordine
inversă.
Aplicaţiile cu metale
Atunci când utilizaţi unealta pentru aplicaţii
cu metale, asiguraţi-vă că a fost introdusă
o protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual
(RCD) pentru a evita riscurile reziduale cauzate
de şpanul metalic.
În cazul în care alimentarea este oprită de RCD,
duceţi unealta la un agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
AVERTISMENT: În condiţii extreme
de lucru, pulberile conductibile se
pot acumula în interiorul carcasei
maşinii atunci când se lucrează cu
metale. Acest lucru poate conduce la
degradarea izolaţiei de protecţie din
maşină, existând un risc posibil de
şoc electric.
Pentru a evita acumularea şpanului metalic în
interiorul maşinii, vă recomandăm să curăţaţi
zilnic fantele de aerisire. Consultaţi secţiunea
Întreţinere.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de pornire se află în
poziţia OPRIT. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
Periile motorului electric
Menţineţi periile curate şi asiguraţi-vă că glisează
uşor în orificiile lor. Periile din carbon au diferite
simboluri imprimate pe ele, iar dacă peria este
uzată până la linia cea mai apropiată de ax,
acestea trebuie înlocuite. Există ansambluri noi
de perii, disponibile la centrul de service local.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate
fi periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
,Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
zst00240615 - 14-07-2014
13
14
Download PDF

advertising