DWE4884 | DeWalt DWE4884 DIE GRINDER instruction manual

509212 - 69 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DWE4884
Rysunek 1
c
a
x
b
Rysunek 2
e
d
Rysunek 3
2
Rysunek 4
c
max. 10 mm
max. 10 mm
max. 10 mm
max. 10 mm
3
SZLIFIERKA PROSTA/PRZECINARKA
DWE4484
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
Typ
Pobór mocy
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
Maksymalna średnica tarczy
Wrzeciono
Nakrętka tulei zaciskowej
Masa
Poziom ciśnienia
akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru
W
DWE4884
230
1
450
obr/min
25000
mm
mm
kg
38
M15
6
1,6
dB(A)
80
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
91
3
V
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie
drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) zmierzone wg normy EN60745
Wartość skuteczna ah =
m/s2
4,4
Niepewność pomiaru K =
m/s2
1,9
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
4
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie
całego okresu użytkowania maszyny
mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia
zasilane prądem o napięciu
230 V
10 A
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazówki może doprowadzić do
śmiertelnych lub ciężkich obrażeń
ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
SZLIFIERKA PROSTA
DWE4884
DEWALT deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat.
DWE4884 opisany w „Danych technicznych”
został wykonany zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami:
2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-3
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2004/108/WE ora 2011/65/UE. Więcej informacji
na ten temat można uzyskać pod podanym
niżej adresem lub w jednej z naszych filii
wymienionych na końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Horst Großmann
Wiceprezes ds. Konstrukcji
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
14.04.2014
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne,
nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony
lub zaplątany kabel może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowo5
prądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie
postępuj z elektronarzędziem. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem
narkotyków, alkoholu czy też leków.
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub nauszniki ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na
wyłączniku lub przyłączanie go do sieci
przy włączonym wyłączniku zwiększa
ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad
elektronarzędziem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna
odzież, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
g) Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
6
b)
c)
d)
e)
f)
g)
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac nastawczych, przed wymianą
akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Ten środek ostrożności zmniejsza
ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem
napraw. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
DODATKOWE SPECJALNE
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Przepisy bezpieczeństwa
pracy dla wszystkich rodzajów
pracy
a) Elektronarzędzie to jest przewidziane
do pracy jako szlifierka. Przestrzegaj
wszystkich wskazówek bezpieczeństwa
i instrukcji, a także zapoznaj się
z ilustracjami i danymi technicznymi tej
maszyny. Nieprzestrzeganie poniższych
wskazówek grozi porażeniem prądem
elektrycznym, pożarem i/lub doznaniem
ciężkich urazów ciała.
b) Elektronarzędzie to nie nadaje się do
takich prac, jak np. szlifowanie papierem
ściernym, polerowanie, szczotkowanie
przy pomocy szczotek drucianych
i przecinanie. By nie sprowadzić zagrożenia
i nie narażać się na doznanie urazu ciała,
nie używaj szlifierki do celów niezgodnych
z przeznaczeniem.
c) Nie używaj żadnych akcesoriów, które
nie są przeznaczone wyłącznie do tego
elektronarzędzia i nie są polecane przez
producenta. Choćby akcesoria te dawały
się zamocować, nie gwarantują przez to
bezpiecznej pracy.
d) Dopuszczalna prędkość obrotowa
narzędzi roboczych musi być
przynajmniej równa lub większa od
maksymalnej prędkości obrotowej
podanej na tabliczce znamionowej
maszyny. Narzędzia używane przy
prędkości obrotowej większej od
dopuszczalnej mogą się rozpaść na kawałki
i zostać wyrzucone z dużą siłą.
e) Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia
roboczego muszą być dostosowane
do możliwości szlifierki. Przy większych
wymiarach producent nie gwarantuje
wystarczającej ochrony osobistej
i panowania nad maszyną.
f) Średnice otworów w tarczach,
podkładkach kołnierzowych, talerzach
szlifierskich i innych akcesoriach
muszą być dostosowane do wrzeciona
szlifierki. Narzędzia robocze o większym
otworze centralnym wpadają w silne drgania
i mogą spowodować utratę panowania nad
maszyną.
g) Montowane na trzpień tarcze, frezy lub
inne akcesoria muszą być całkowicie
osadzone w cęgach lub uchwycie
zaciskowym. Jeśli trzpień nie jest
wystarczająco trzymany i nawis tarczy jest za
duży, montowana tarcza może się poluzować
i z dużą prędkością odpaść.
h) Nie używaj uszkodzonych akcesoriów.
Przed każdym użyciem sprawdź narzędzie
robocze, jak np. tarcza szlifierska, czy
nie jest ukruszone lub pęknięte ani też
silnie zużyte, a gdy jest to szczotka
druciana, czy nie zawiera luźnych lub
połamanych drutów. Gdyby szlifierka
upadła na podłogę, sprawdź, czy
samo elektronarzędzie i akcesoria nie
uległy uszkodzeniu; w razie potrzeby
wymienień je na nowe. Po sprawdzeniu
i zamontowaniu narzędzia roboczego na
minutę załącz szlifierkę przy maksymalnej
prędkości obrotowej biegu jałowego, ale
nie stój przy tym w płaszczyźnie obrotu
tarczy i uważaj także na inne osoby.
W czasie tej próby uszkodzone narzędzie
robocze na ogół się rozlatuje.
i) Zakładaj osobiste wyposażenie ochronne.
Zależnie od rodzaju zastosowania może
to być maska ochronna lub okulary
ochronne, a także maska przeciwpyłowa,
nauszniki ochronne, rękawice i fartuch
roboczy, które są w stanie zatrzymać
niewielkie fragmenty ściernicy lub
przedmiotu obrabianego. Okulary muszą
być w stanie zatrzymać cząstki odrzucane
przy różnych pracach. Maska przeciwpyłowa
lub sprzęt ochrony dróg oddechowych
muszą odfiltrowywać pył wytwarzany
przy szlifowaniu. Przy dłużej trwającym,
intensywnym hałasie występuje zagrożenie
uszkodzenia narządu słuchu.
j) Osoby postronne trzymaj w bezpiecznej
odległości od obszaru pracy.
W przeciwnym razie także one powinny
zakładać osobiste wyposażenie ochronne.
Odrzucane kawałki przedmiotu obrabianego
lub narzędzia roboczego mogą spowodować
urazy ciała nawet osób przebywających
w większej odległości.
k) Gdy istnieje ryzyko przecięcia ukrytych
przewodów elektrycznych lub własnego
kabla sieciowego, trzymaj szlifierkę
tylko za izolowane powierzchnie. W razie
natrafienia na przewód pod napięciem
napięcie to jest podawane na gołe elementy
metalowe elektronarzędzia, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
7
l) Zawsze trzymaj mocno urządzenie przy
rozruchu. Gdy urządzenie przyspieszy do
pełnej prędkości, moment reakcji silnika
może tak zadziałać, że urządzenie wykręci
się.
m) W miarę możliwości używaj ścisków do
mocowania przedmiotu obrabianego.
Przy pracy nigdy nie trzymaj materiału
jedną ręką, a drugą - szlifierki. Przy
zamocowanym przedmiocie łatwo jest
kontrolować elektronarzędzie jedną
lub dwiema rękami. Okrągłe elementy,
jak pręty, rury lub węże, przy przecinaniu
mają tendencję do staczania się, co może
być przyczyną zablokowania lub odrzutu
narzędzia roboczego w stronę użytkownika.
n) Pilnuj, by kabel nie znalazł się w zasięgu
obracającego się narzędzia roboczego.
Grozi to przecięciem lub wciągnięciem kabla,
który może przy tym owinąć się o rękę
i pociągnąć ją w stronę obracającego się
narzędzia.
o) Nigdy nie odkładaj szlifierki, dopóki
narzędzie robocze całkowicie się nie
zatrzyma. Obracające się narzędzie może
zawadzić o powierzchnię, co grozi utratą
panowania nad szlifierką.
p) Po wymianie narzędzia roboczego lub
dokonaniu regulacji zawsze sprawdzaj,
czy nakrętka tulei zaciskowej, uchwyt
szczękowy lub inne urządzenia mocujące
są dobrze dokręcone. Z luźnego
zamocowania narzędzie robocze może się
nieoczekiwanie wysunąć, co grozi utratą
panowania nad szlifierką i gwałtownym
odrzuceniem obracających się elementów.
q) Nigdy nie przenoś załączonego
elektronarzędzia. Obracające się narzędzie
robocze może pochwycić i wciągnąć odzież,
co grozi doznaniem urazu ciała.
r) Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne
elektronarzędzia. Wentylator chłodzący
silnik wciąga pył do obudowy, a duża ilość
proszku metalowego grozi porażeniem
prądem.
s) Nie używaj elektronarzędzia w pobliżu
palnych materiałów. Takie materiały mogą
się zapalić od wylatujących iskier.
t) Nie używaj akcesoriów wymagających
chłodzenia cieczą. Woda lub inne ciecze
mogą spowodować nawet śmiertelne
porażenie prądem elektrycznym.
DODATKOWE PRZEPISY
BEZPIECZEŃSTWA PRACY
WSZYSTKICH SZLIFIEREK
Przyczyny odrzutów i sposoby
ich unikania
Odrzut stanowi gwałtowną reakcję na
zakleszczenie lub zahaczenie tarczy szlifierskiej,
talerza szlifierskiego, szczotki drucianej lub
innego narzędzia roboczego. W takim przypadku
maszyna w niekontrolowany sposób odskakuje
w kierunku przeciwnym do siły wywieranej na
przedmiot obrabiany. Kierunek ten zależy od
kierunku obrotów tarczy, która może się przy tym
rozerwać.
Przeważnie odrzut jest wynikiem niewłaściwego
użycia i/lub nieprawidłowej obsługi szlifierki
i można mu przeciwdziałać, przedsiębiorąc
odpowiednie, wymienione niżej środki
ostrożności.
a) Pewnie trzymaj szlifierkę obiema rękami
i tak balansuj ramionami, by w każdej
chwili móc się przeciwstawić sile odrzutu.
Zawsze korzystaj z rękojeści bocznej
(jeżeli występuje), by móc w pełni
kontrolować szlifierkę w trakcie rozruchu.
Przy zachowaniu odpowiednich środków
ostrożności łatwo jest panować nad szlifierką
i nie dopuszczać do niebezpiecznych
sytuacji.
b) Szczególną ostrożność zachowuj przy
obróbce narożników, ostrych krawędzi
itp. Pilnuj, by narzędzie robocze nie
podskakiwało i o nic nie zawadziło.
Narożniki, ostre krawędzie lub wystające
elementy mogą spowodować odrzut
obracającego się narzędzia roboczego
i utratę kontroli nad szlifierką.
c) Nigdy nie mocuj pił tarczowych do
drewna ani innych uzębionych tarczy.
Tarcze takie są częstą przyczyną odrzutów
i utraty panowania nad szlifierką.
d) Przemieszczaj narzędzie robocze zawsze
w tym samym kierunku, w którym
krawędź tnąca wychodzi z materiału (tzn.
w kierunku, w którym są wyrzucane iskry
i okruchy materiału). Przy przemieszczaniu
narzędzia w niewłaściwym kierunku
krawędź tnąca może wyskoczyć z materiału
i spowodować odrzut elektronarzędzia
w tymże kierunku.
e) Przy korzystaniu z frezów, tarczy
tnących, noży szybkoobrotowych lub
8
noży ze spiekami węglikowymi przedmiot
obrabiany zawsze musi być dobrze
zamocowany. Te narzędzia robocze
mogą się zakleszczyć przy skośnym
ustawieniu w szczelinie, co grozi odrzutem.
Zablokowana tarcza tnąca zwykle przy
tym pęka. W takiej sytuacji frez, nóż
szybkoobrotowy lub nóż ze spiekami
węglikowymi może wyskoczyć ze szczeliny
i spowodować utratę panowania nad
narzędziem.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy przy szlifowaniu
ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m. in.:
– uszkodzenie narządu słuchu
– obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
– oparzenia gorącymi elementami maszyny
i narzędzi roboczych;
– zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu;
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
a) Używaj tylko takich tarcz szlifierskich,
które są przeznaczone specjalnie do tego
elektronarzędzia, i odpowiednich osłon.
Tarcze nieprzewidziane do tej szlifierki
mogą nie być wystarczająco osłonięte i są
niebezpieczne.
b) Do ściernic stożkowych i walcowych
z gwintem używaj tylko trzpieni
z odsadzeniem prostym odpowiedniej
wielkości i długości w idealnym
stanie. Ryzyko pęknięcia sprawnego,
nienaruszonego trzpienia jest minimalne.
c) Nie trzymaj rąk w płaszczyźnie
obracającej się tarczy tnącej. W razie
odchylenia tarczy w materiale może nastąpić
odrzut elektronarzędzia bezpośrednio
w kierunku użytkownika.
d) Podpieraj płyty lub duże przedmioty
obrabiane, by zmniejszyć ryzyko odrzutu
wskutek zakleszczenia się tarczy tnącej.
Duże przedmioty mogą się wygiąć pod
własnym ciężarem. Należy je podpierać po
obydwu stronach tarczy i także w pobliżu linii
cięcia.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
• W przypadku mocowania narzędzi roboczych
na podkładce kołnierzowej otwór do
mocowania musi dokładnie pasować do
podkładki. W przeciwnym razie narzędzie
może się zacząć obracać mimośrodowo
i silnie wibrować, co grozi utratą panowania
nad szlifierką.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i używania urządzeń
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (x), który zawiera również rok produkcji,
jest wytłoczony na obudowie:
Przykład:
2014 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 szlifierka prosta
2 klucze
1 instrukcja obsługi
1 rysunek szlifierki w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy szlifierka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie
dokonuj żadnych przeróbek
w elektronarzędziu ani jego
elementach, by nie narażać się na
zniszczenie sprzętu ani doznanie
urazu ciała.
9
a. Wyłącznik suwakowy
b. Wrzeciono
c. Nakrętka tulei zaciskowej
d. Mały klucz (13 mm)
e. Duży klucz (17 mm)
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Szlifierka prętowa służy do profesjonalnego
szlifowania. Można ją stosować w połączeniu
z profesjonalnymi ściernicami o maksymalnej
średnicy 38 mm i dopuszczalnej prędkości
obrotowej 25000 obr/min.
NIE UŻYWAJ szlifierki w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Jest to profesjonalna szlifierka prętowa.
ZAWSZE przechowuj ją poza zasięgiem
dzieci. Osoby niedoświadczone mogą używać
elektronarzędzi tylko pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To
samo dotyczy osób niedoświadczonych,
chyba że znajdują się pod nadzorem
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
elektronarzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej szlifierki prostej.
Elektronarzędzie DEWALT jest
podwójnie zaizolowane zgodnie
z normą EN 60745 .
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć
w serwisie firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór
mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane
techniczne). Zaleca się, by minimalny przekrój
żył kabla wynosił 1,5 mm2, a jego długość nie
przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
10
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Upewnij się,
czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie maszyny
może doprowadzić do wypadku.
Wyłącznik
OSTRZEŻENIE: Przed przyłączeniem
szlifierki do sieci sprawdź, czy
wyłącznik jest wyłączony. W tym
celu naciśnij i zwolnij tylną część
wyłącznika. Tak samo postąp
w razie zaniku napięcia sieciowego
wskutek zadziałania wyłącznika
różnicowo-prądowego bezpiecznika
automatycznego lub przypadkowego
odłączenia wtyczki. Pojawienie się
napięcia sieciowego przy włączonym
wyłączniku powoduje nieoczekiwane
uruchomienie szlifierki.
OSTRZEŻENIE: Mocno trzymaj
szlifierkę obiema rękami, by nie
stracić nad nią panowania przy
uruchamianiu i podczas pracy
do chwili, gdy narzędzie robocze
przestanie się obracać. Przed
odłożeniem szlifierki sprawdź,
czy narzędzie to całkowicie się
zatrzymało.
OSTRZEŻENIE: Unikaj nieostrożnych
ruchów szlifierką, nie załączaj jej ani
nie wyłączaj pod obciążeniem. Przed
przyłożeniem narzędzia roboczego do
przedmiotu obrabianego odczekaj, aż
osiągnie ono maksymalną prędkość
obrotową. Przed wyłączeniem
szlifierki unieś ją znad powierzchni.
WYŁĄCZNIK SUWAKOWY (RYS. 1)
By załączyć szlifierkę, przesuń wyłącznik (a) do
przodu. By wyłączyć szlifierkę, zwolnij wyłącznik.
By załączyć szlifierkę na stałe, przesuń wyłącznik
do przodu i naciśnij przednią jego część do
wewnątrz. By wyłączyć szlifierkę załączoną na
stałe, naciśnij i zwolnij tylną część wyłącznika.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi (rys. 3)
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Upewnij się,
czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie maszyny
może doprowadzić do wypadku.
OSTRZEŻENIE:
• Sprawdź, czy szlifowany lub
przecinany materiał jest dobrze
zamocowany.
• Przytwierdź przedmiot obrabiany
za pomocą ścisków stolarskich
lub imadła do stabilnej płyty.
Przedmiot obrabiany musi być
dobrze zamocowany i podparty,
by nie mógł się poruszyć, co może
spowodować utratę panowania nad
szlifierką. Poruszenie się przedmiotu
obrabianego lub utrata panowania
nad szlifierką grozi doznaniem urazu
ciała.
• Podpieraj płyty lub duże przedmioty
obrabiane, by zmniejszyć ryzyko
odrzutu wskutek zakleszczenia
się tarczy tnącej. Duże przedmioty
mogą się wygiąć pod własnym
ciężarem. Należy je podpierać po
obydwu stronach tarczy i także
w pobliżu linii cięcia.
ją załączoną przez kilka minut na
biegu jałowym.
• Najlepsze wyniki szlifowania
osiąga się wtedy, gdy szlifierka
znajduje się pod kątem prostym
względem materiału. Wywieraj
na nią umiarkowany nacisk tam
i z powrotem. Tym sposobem
przedmiot obrabiany nie będzie
się nadmiernie nagrzewał, nie
przebarwi się ani nie powstaną na
nim rowki.
OSTRZEŻENIE: Mocno trzymaj
szlifierkę obiema rękami, by nie
stracić nad nią panowania przy
uruchamianiu i podczas pracy, aż
narzędzie robocze przestanie się
obracać. Przed odłożeniem szlifierki
sprawdź, czy narzędzie robocze
całkowicie się zatrzymało.
Zamocuj przedmiot obrabiany w imadle lub
dobrze go zaciśnij. Załóż maskę przeciwpyłową,
gdy podczas pracy jest wzbijany pył. Obchodź
się z tarczą szlifierską ostrożnie. Nie zakleszczaj
tarczy w materiale i nie wywieraj na nią
nadmiernego nacisku. Jeżeli nie dysponujesz
specjalną tarczą do szlifowania bocznego, szlifuj
tylko czołowo.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 3)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo utrzymuj
elektronarzędzie, tak jak pokazano na
rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, ZAWSZE mocno utrzymuj
elektronarzędzie, by w razie potrzeby
móc zawczasu odpowiednio
zareagować w nagłej sytuacji.
• Przy pracy ze szlifierką zawsze
zakładaj odpowiednie rękawice
ochronne.
Zaleca się jedną ręką trzymać obudowę
przekładni, a drugą - koniec szlifierki, tak jak
pokazano na rysunku 3.
• W czasie pracy obudowa przekładni
silnie się nagrzewa.
Mocowanie ściernic (rys. 1, 2)
• Tylko lekko naciskaj na szlifierkę.
Nie wywieraj bocznego nacisku na
tarczę.
• Unikaj przeciążania
elektronarzędzia. Gdyby szlifierka
za bardzo się nagrzała, pozostaw
OSTRZEŻENIE: Narzędzie
robocze musi być przystosowane
do obracania się przynajmniej
z maksymalną prędkością podaną na
szlifierce. Narzędzie obracające się
z większą prędkością, niż dozwolona,
może pęknąć i rozlecieć się.
11
OSTRZEŻENIE: Narzędzie robocze
nie może mieć większej średnicy,
niż podana na szlifierce. Trudno
jest zapanować nad zbyt dużymi
narzędziami roboczymi.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj narzędzi
roboczych z trzpieniem długości
większej niż 40 mm. Po zamocowaniu
narzędzia w tulei zaciskowej
wystająca z niej część trzpienia nie
może być dłuższa niż 10 mm.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokręcaj
nakrętki tulei zaciskowej bez
zamocowanego w niej narzędzia
roboczego.
1. Mocno przytrzymaj wrzeciono (b)
dostarczonym kluczem o rozwartości 13 mm
(d).
2. Kluczem o rozwartości 17 mm (e) poluzuj
nakrętkę tulei zaciskowej (c), obracając ją
w lewo.
3. Włóż trzpień narzędzia roboczego
(o średnicy przynajmniej 20 mm) do tulei
zaciskowej.
4. Dostarczonym kluczem dokręć nakrętkę tulei
zaciskowej (c).
WSKAZÓWKA: Część chwytu trzpienia
wystająca z nakrętki tulei zaciskowej (c)
nie powinna być dłuższa niż 10 mm. Patrz
rysunek 4.
codziennie czyścić szczeliny wentylacyjne. Patrz
punkt Konserwacja.
KONSERWACJA
Szlifierka firmy DEWALT odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest jej regularne
czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Upewnij się,
czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie maszyny
może doprowadzić do wypadku.
Szczotki węglowe
Utrzymuj szczotki w czystości i sprawdzaj,
czy mogą się swobodnie poruszać w swoich
trzymadłach. Na szczotkach węglowych są
wytłoczone różne symbole, a gdy szczotka
zużyje się do linii zaznaczonej w pobliżu
sprężyny, trzeba ją wymienić. Nowe szczotki
można nabyć w najbliższym autoryzowanym
warsztacie serwisowym.
By wyjąć narzędzie robocze, wykonaj powyższe
operacje w odwrotnej kolejności.
Obróbka metali
Przy obróbce metali stosuj wyłącznik ochronny
różnicowo-prądowy, by zminimalizować ryzyko
porażenia prądem elektrycznym, które stwarza
pył metalowy.
W razie zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego oddaj szlifierkę do autoryzowanego
warsztatu serwisowego DEWALT.
OSTRZEŻENIE: W ekstremalnych
warunkach pracy przy obróbce
metali istnieje niebezpieczeństwo
gromadzenia się przewodzącego pyłu
we wnętrzu obudowy maszyny. Może
on doprowadzić do naruszenia izolacji
ochronnej, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
By nie dopuścić do gromadzenia się pyłu
metalowego we wnętrzu maszyny, zalecamy
12
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał.
Najlepsza do tego celu jest szmata
zwilżona łagodnym roztworem
mydlanym. Uważaj, by do wnętrza
obudowy nie dostała się jakaś ciecz
i żadnej części narzędzia nie zanurzaj
w wodzie.
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tego narzędzia, ich użycie może
być niebezpieczne. By nie narażać
się na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się
zmuszony zastąpić wyrób DEWALT nowym
sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować,
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego
zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
zst00240613 - 12-09-2014
13
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
14
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising