DCD700 | Facom DCD700 CORDLESS DRILL Type 4 instruction manual

RUS/UA
DCD700
1
d
c
e
b
h
i
a
f
g
2
g
j
2
3
4
5
6
7
8
3
10,8 "# $"%&/'#("
DCD700
!
DEWALT. , ,
DEWALT ! "#
! .
. :
1- ./
.
2- ./
.
. (./.)
! (MWO)
"
:
#
( )
LpA ( )
KpA (& )
LwA (
' )
KwA (& ' )
DCD700
10,8
4
Li-Ion
0–400
0–1500
24
180
10
20
10
0,91
$(%)
65
$(%)
$(%)
3
76
$(%)
3
* '
+
( ), ! EN 60745:
;'
+
, ah
ah =
/²
< 2,5
"& K =
/²
1,5
4
$ %, % , EN 60745
# ! . & # #
%
%.
: . ,
, . .
! " , "
, - .
# .
,
: " , , .
>
DCB125 DCB127
Li-Ion
Li-Ion
. 10,8
10,8
%'
1,3
2,0
0,2
0,2
DCB107 DCB107-TW
. 220-240 110 Li-Ion
Li-Ion
"
.
(1,3 %')
60
(2,0 %')
90
0,29
): )* +)
'( ( # # . ) %
.
: , !
"#.
: ,
! "#.
$%&$'%: ,
"# (! ! .
$%
)$': , *"
!
"#, , , +".
$ %
!
!
: '
% .
+. ) +) ) + 2
! "
. +*" /"".. (
" " %
,
/
) .
34"#'% 3% "'
5%63#3' ' '#3"9'' $
3%$;<%= '3&6#'
* «» "
" " '# ( ) ()
%.
1) 5%63#3& "5?%= %3
a) "+ + 1
2. !" .
b) *!
/#, " *(" *#", ", +* (
"2 !,
("* #. ' % , .
c) "+#
/ "! +* ! .. '
.
2) B%"5%63#3&
a) " "+ /"
" "
1! *. " *! /( "+. *! #
1-,
"+
/" *"*. 1
5
b)
c)
d)
e)
f)
#
# %
.
"+#
/
*+("! 4*( ""
*"*# +5", "
" +#, ""#
, /#
. $ %
,
'# .
*!
/ "! . !
%
%
.
6 +"2"!
/ "+. " *! "+ /"
#(" ( * 1! *. ("! /! "+
*! # "
"*# 2; ( # 2 "! ".
!) %
.
"+
/ "
# * *!
#! "+,
"*"#! "#
"+. 1 ,
", %
.
+ "+#
/ "! *!
", +"#!
! *"2(
(&8). 1
2 %
.
3) '?# 5%63#3&
a) "+
/" +
"#, *" , # ", !
*"# #. *!
/, 6
b)
c)
d)
e)
f)
# ", " " "
! "(
"2 ".
"# ""
( . 3#
% .
"+ *! "
"! *"2#. ("
""! *"2# .
4 , :
, #, # #"
#, .
"! "(
*"". , " / /
", (, +,
#" "
«#». (
%
%, «
», % .
/" ( (# ("# . $
, %, ) .
$"+"! !! *.
(" "! "
! *. ' %
.
"! 2
+"*. "+# ""! + "1. *" ,
+# "1 #, " " " " 2 "!
". 4 ,
# .
g)
/
"+ ! +"
" #, +, " ! * ""2
+"*. 1 , .
4) '3&6#'% B%"'#3"%# ' %4#'?%3'G 4$
a) ("!
/. *!
"1 "*".
) , "
"
" "".
b) *!
/, (
#" """
#. .
c) "! /
! * /
*"! " (", *"!
"! " /".
* %.
d) =" *#
/#
! *! .", *"# /
"# .,
"+" /.
" "
.
e) $( ! "
/". !
2 (
2 #
"!, . "!
+# ( /
/",
*!2 " ( "+.
*! "#!
/, " + ".
f)
g)
5# "
"
"
%.
*" !
*" ! 2
"!. !
.
*! /,
""# ""
"#
$ "+ ! """
+2! "+#. 1
% .
5) '3&6#'% "#I4
'#3"%# ' %4#'?%3'G 4$
a) 8""! "
*"# ! "*"!
* ". , "
, .
b) *! /#
"*"# "". 1
- .
) % *#!
" "1 " , "
" , #, ,
(*, 1#, ( " ,
# ( *"
"# "". 6
.
d) ". *
"" #
(/); *+("!
"" !. "" " , ! !.
"" ("*",
+"2"! *" .!
2. 7, #
, .
7
6) %4#'?%3% 53K'#'%
a) $ "1(
/"
*
"4."#
."" *"
# *""# "!. '#
% #
%.
$)LM )
+) ) +
/N
• " ("
""! 1#
"1. ' # ".
• "+ *!
! !
("), "("2!
. ! .
• % *"
*"# #
".!, # 2!
"" #! ! +#
"+. 6 " % «»,
%
.
M * ( (!
% ! !
!
, # ( (. + :
* ( ( :
) %.
%3 K%#' $ $I
+ , # ( , !
, ( #
.
):
2014 XX XX
- *M ) +) M O
=$) %> )$&?@:
8 % "
DCB107.
• ! %
, , .
: %
. ( . %
.
– $ " .
$%&$'%: . 8 ,
DEWALT. =
" ,
.
– $ , .
$%&$'%: (
.
– $ , .
$%
)$':
' " ",
%,
– 2"# ".
8
.
( " ,
" #>
, , ,
> " " " .
' %,
. % .
• >)A)
B *""
" *"#
!" ", "*"#
" . .
• %"# *"# !"
# *"
" ( ",
DEWALT. ! ,
%
%
.
• ("! *" !
*! ("!
• "! *" !
/, #" *
*, " *" "+! %
.
• $""("! "+ "
+"*, +# " ( * +#
", + (, # + "!
• *! #!
"+ " "!!
+! 1
, %
%
.
! " ( ,
/ +"
.# * #*"
*#! ! "(!
$ . '
"
, "
" ".
• /"! *"
!, ( "+
" # – ) .
• /"! *"
!, (
"" " (
1( *!! .
• "*+"! *" !
"; +"2"!
"*"#! . (
+" ".
( %
%
.
• ' %
,
> .
• "! ".! "! *" !
/. F * " / .
1
% .
• ?G% 2 " .
• 8" ! "" "
"+ ""! +#!
/ " 230 .
#"! " (
( ".
8 .
34"#'% $##I% '#3"9''
• " " "
*"( !" "!-+
" *"
9
6M O
/ DCB107 -
! # 10,8 .
<
(
( %.
(". 2)
1. )( (j) ( #, .
2. (g) . +
, % .
3. ) ! #
. ?
( #, #
.
"'%?#'%: < #
#
Li-Ion
, ( .
' # %:
–DCB107
–
–
– –
? / !
– – –|
6 $ 3="%#'/4K$%#'
"
DCB107
) # ! , !.
) # !# !
, .
+
#
, #"
10
/
!# . + !, #"
#
% .
F
XR Li-Ion G / ', ,
.
) G /
'
(. H , Li-Ion .
& $ '##-''%I4 (LI-ION)
"
F-
G /
', , .
) G /
'
(. H , Li-Ion .
*M ) +) ) , ! #.
F
# (. ) % , #(
% . /
%
.
"?'% 3% '#3"9''
• *""! *!
" *#"!
"4, ", ( "2 !,
("* #. ! .
• "! ! "
*" !. +"* *!
" " "*" ( *"
! – " ", ! !
"#.
• DEWALT.
• 6$>8GA) .
• " *!
"
", # ""
#
40 °
(", "# "#
* "" ).
: ( . ( ) .
( , . (
, , ,
(,
, ). %
%
.
!) .
$%&$'%: ?"
*#! "+ " !
,
*"
", + (
( ".
( #"
, " .
3%9'&#I% '#3"9'' 5%63#3' $ '##-''%I4
(LI-ION) "
• ("! ", " *1. = . ! " .
• ""
" " , !
"#! " ! (
#. @ , 15 ,
. @
" , , % .
• ## /
"" #*#"
"*" (" #".
".
@ ",
.
: . =
.
)
?
DEWALT ( ,
, #
%
, ((
% &&* ! ; #
%% (IATA)
! , # (IMDG) H
! (ADR). +#
, 38.3 % &&* ! .
, DEWALT # ! %
,
9 11
. )# 9 ! !:
! .
1. ? ! ! DEWALT ( ) "'%?#'%: * !
( #
.
) .
2. O( -
!
(,
( 100 - ().
$ -!
-
.
3M O !
%
! (! ! ,
%.
. )
, "#
(
! , .
F% % ( .
&, ! #
! !.
< ( ( .
' "
, #
%, (
, #( (:
) %.
. «) ""».
100%
? #.
100%
? #.
? .
) /!#
.
* .
* # #
!
P DCD700 # 10,8 .
* # .
" ) Z
* #"
.
1. &
!
! ! , ! ! !. <
#
, ! .
2. < #
, !
(
#
!
12
/# #( ! 4 °'-40 °'.
< .
$ #( !
/# DEWALT
DEWALT. / ! DEWALT #
%.
#6#?%#'%
* .
< /" .
) )
!:
1 </"
1 / 2 ?
1 '
1 %
1 S"# "'%?#'%: ?
! N.
• ! , , .
• ! "
>.
) (". 1)
: ( >
% . .
. +
(
b. )( ()
c. P d. )( e. U
# f. &( g. ?
h. )
< / # (
( .
#% '3&6G% #
!
! #(
(!
# .
#% "6"%[G% . *
#
.
• <
#
( ((
) #
,
! , (, (
% %, ( !
. * !
.
B+)L
G #
. , # #(, . #
, # #(
.
DEWALT ( %(
EN 60335, (
(
.
)#
# % ,
# % DEWALT.
')L L
+
F !!
13
%, (
! (. «)
""»). P
# 1 ²;
#
30 .
) ,
( .
35" ' "%='"
: ! .
! .
: 1
DEWALT.
(". 3)
: % "
! "#,
+! "
" #"!
/
*"! "
"! ".!
( /
"! "!
"". (
.
"'%?#'%: $, (g) ( #.
$ 3#' "
" '#3"%#
1. $ .
2. , , .
$ '6%?%#' " '6
'#3"%#
1. *# (( (f),
.
2. , 14
«6 O» .
B39'
' ) )LZ
: ' " .
: % "
! "#,
+! "
" #"!
/
*"! "
"! ".!
( /
"! "!
"".
L )* +M (". 1, 8)
: 8 #
)
, G% , .
: 8 #
)
, G% )
,
.
) # :
# ( (i).
MO )O MZL O (". 1)
S
( , # ( (). <
( (. . ) , ( ( .
( !(
# %.
$ ( # (. %! #
( #
! "'%?#'%: * . G #
#( (.
ZL ) . ()
(". 1)
)( () (b)
, # # .
< , ( #
( .
< , # ( . +
(, #, «
(». ) # ( (.
"'%?#'%: ) (
# . G - .
(". 1)
) () # (h). )
# (.
"'%?#'%: ) # ! .
\ .
(". 1)
* () %
.
#
! . *
%!
. S % , # , (
# . < # %( .
"'%?#'%: ) /
, # , %
! .
, .
2- O (". 1, 4)
2-! /
( ( .
< ( ( .
) ( (d)
( ). < ( ( . )
( ( ).
"'%?#'%: * ( ,
. H (
, , (
( (
.
5M*O )
O \O (". 5)
#
. S
( , ( :
1. / (
# V+OYSH*&, .
2. /! (( , # . ,
,
( #( .
15
3. 19 "# ,
# . ! . <
! .
< # 2.
: ( ( ), "
. . ! .
< "# % , # .
3#'% 6K'#= "# ("'3. 6)
) %( , (
# 1 ( ).
/# %
( ( ! ) 6,35 (1/4») . <
!# % (, , . , .
)( ( (
, ) (( # , . & ( ) . ( , 6. <
!# (,
.
&, , , (.
3# "# ("'3. 7)
* ( # ( ).
/ . /# % (
16
6,35 (1/4») (
! )
% (, , . ' ,
.
3
: 8 ) ,
/
"
%.
: % " "#
G% ) . ! "
, " .
) . ) (
() , .
1. F . < <HHH
,
%
. <
PH?OOH %
.
2. . < #
, ,
.
3. + # , .
: ' . '
.
6 , .
4. 3# $"%' !
. 3"6
K% 3'% I;?%&,
. #%
IG%3& 63'& #%6#
3#'['G3 $'=%&,
#K' # '[ 3=
I;?% – '#3"%# K%
IG' '6 3".
5. < ,
# ((
.
6. * ( . G
# .
7. ) ! .
* , (
# ( , , .
%4#'?%3% 53K'#'%
DEWALT #
!
#. ' #
"#
( ! .
: % "
! "#,
+! "
" #"!
/
*"! "
"! ".!
( /
"! "!
"". (
.
/ ( ! #. #
! .
3
')L .
) ( ,
# ! ,
,
.
?
( # , . ! , ( %( .
"%%#$##I% "%"I
*,
<,
*
- 1
- 2
6,35 (1/4»)
3,18 (1/8»)
19,05 (3/4»)
12,7 (1/2»)
19,05 (3/4»)
15,88 (5/8»)
: ' " " " .
' , )
.
: ( "
" . "
"# , "
" ". 1
, . ( 17
- ; - .
'#3"9'' ?'3% 6"$#=
3"G3
: %
.
! . H "
. (
.
$)LM )*
: !
, ", DEWALT, "
,
%"
.
' , DEWALT .
) !
# .
6. *Z.O M
. < !.
H #
! DEWALT #, !. & %
"
.
#
!
! . F
! #((
#
! ! .
P #
! !
%
! ! !, # ! .
Z DEWALT #! DEWALT. S
, # ( %,
! (.
# !# # %, DEWALT , %. + ,
! ! %
DEWALT ( %( # # !
# :
www.2helpU.com.
*MO <
#
#, ( , . $ #(
.
• )( , .
• F-
#
. ' ! .
'
#( .
zst00280730 - 08-09-2015
18
DEWALT
6.
Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ!
1.
2.
3.
4.
5.
ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ȼɚɫ ɫ ɩɨɤɭɩɤɨɣ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɡɞɟɥɢɹ DEWALT ɢ ɜɵɪɚɠɚɟɦ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚ
ȼɚɲ ɜɵɛɨɪ.
ɉɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɬɪɟɛɭɣɬɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɜ ȼɚɲɟɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ,
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɬɚɥɨɧ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. ȼ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦ ɬɚɥɨɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɧɟɫɟɧɵ: ɦɨɞɟɥɶ,
ɞɚɬɚ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɫɟɪɢɣɧɵɣ ɧɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ; ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɩɟɱɚɬɶ ɢ ɩɨɞɩɢɫɶ
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɭ ȼɚɫ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɬɚɥɨɧɚ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɟɦ ɞɚɧɧɵɯ
ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɨɬɤɥɨɧɢɬɶ ȼɚɲɢ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ
ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ.
ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɣ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɫɢɦ ȼɚɫ ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɡɞɟɥɢɟɦ
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɨ
ɟɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. ɉɪɚɜɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ. Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɫɪɨɤ ɧɚ ɞɚɧɧɨɟ
ɢɡɞɟɥɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ ɢ ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɫɨ
ɞɧɹ ɩɪɨɞɚɠɢ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɢɡɞɟɥɢɹ, ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɫɪɨɤ ɩɪɨɞɥɟɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɩɟɪɢɨɞ ɟɝɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɪɟɦɨɧɬɟ. ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5 ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɨɞɚɠɢ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ
ȼɚɦ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ DEWALT, ɚɞɪɟɫɚ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧɵ
ɤɨɬɨɪɵɯ ȼɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɧɚɣɬɢ ɜ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦ ɬɚɥɨɧɟ,
ɧɚ ɫɚɣɬɟ www.2helpU.com ɢɥɢ ɭɡɧɚɬɶ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ.
ɇɚɲɢ ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ - ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɧɨ ɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
ɇɚɲɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɢ ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɞɟɮɟɤɬɚɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ \ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɚ
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ:
ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɧɟ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɯɪɚɧɟɧɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ.
Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɫɤɨɥɵ, ɬɪɟɳɢɧɵ
ɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ) ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ
ɢɡɞɟɥɢɹ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɭɤɨɹɬɨɤ,
ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ
ɜɧɟɲɧɢɦ ɭɞɚɪɧɵɦ ɢɥɢ ɥɸɛɵɦ ɢɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɉɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɢ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɶ ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɥɢ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɬɯɨɞɚɦɢ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɦɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ: ɫɬɪɭɠɤɚ, ɨɩɢɥɤɢ, ɩɟɫɨɤ,
ɢ ɩɪ.
ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɬɚɤɢɯ
ɤɚɤ ɞɨɠɞɶ, ɫɧɟɝ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ, ɧɚɝɪɟɜ,
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɵ, ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɢɬɚɸɳɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ.
ɋɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɛɟɞɫɬɜɢɹ. ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɬɪɚɬɚ
ɢɡɞɟɥɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɦɢ ɛɟɞɫɬɜɢɹɦɢ, ɫɬɢɯɢɣɧɵɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɨɣ ɫɢɥɵ (ɩɨɠɚɪ,
ɦɨɥɧɢɹ, ɩɨɬɨɩ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ), ɚ ɬɚɤ
ɠɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɟɪɟɩɚɞɨɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɧɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ:
ɇɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɜɲɢɟɫɹ ɜɫɤɪɵɬɢɸ,
ɪɟɦɨɧɬɭ ɢɥɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɧɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ
ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ.
ɇɚ ɞɟɬɚɥɢ ɢ ɭɡɥɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɥɟɞɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɡɧɨɫɚ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɩɪɢɜɨɞɧɵɟ ɪɟɦɧɢ ɢ ɤɨɥɟɫɚ,
ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɳɟɬɤɢ, ɫɦɚɡɤɚ, ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ, ɡɭɛɱɚɬɨɟ
ɡɚɰɟɩɥɟɧɢɟ ɪɟɞɭɤɬɨɪɨɜ, ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ,
ɫɚɥɶɧɢɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɪɨɥɢɤɢ, ɦɭɮɬɵ, ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɢ, ɛɨɣɤɢ, ɬɨɥɤɚɬɟɥɢ, ɫɬɜɨɥɵ, ɢ ɬ.ɩ.
ɇɚ ɫɦɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɢ: ɩɚɬɪɨɧɵ, ɰɚɧɝɢ, ɡɚɠɢɦɧɵɟ ɝɚɣɤɢ ɢ ɮɥɚɧɰɵ, ɮɢɥɶɬɪɵ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ,
ɧɨɠɢ, ɲɥɢɮɨɜɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɨɲɜɵ, ɰɟɩɢ, ɡɜɟɡɞɨɱɤɢ,
ɩɢɥɶɧɵɟ ɲɢɧɵ, ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɤɨɠɭɯɢ, ɩɢɥɤɢ, ɚɛɪɚɡɢɜɵ, ɩɢɥɶɧɵɟ ɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɞɢɫɤɢ, ɮɪɟɡɵ, ɫɜɟɪɥɚ,
ɛɭɪɵ ɢ ɬ.ɩ.
ɇɚ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ (ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɚɤ
ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ), ɩɨɜɥɟɤɲɟɣ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɜɭɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɭɡɥɨɜ, ɬɚɤɢɯ
ɤɚɤ: ɪɨɬɨɪɚ ɢ ɫɬɚɬɨɪɚ, ɨɛɟɢɯ ɨɛɦɨɬɨɤ ɫɬɚɬɨɪɚ,
ɜɟɞɨɦɨɣ ɢ ɜɟɞɭɳɟɣ ɲɟɫɬɟɪɧɢ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɢɥɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɭɡɥɨɜ ɢ ɞɟɬɚɥɟɣ. Ʉ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ, ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɢɯ:
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɰɜɟɬɨɜ ɩɨɛɟɠɚɥɨɫɬɢ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢɥɢ
ɨɩɥɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɭɡɥɨɜ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɩɨɬɟɦɧɟɧɢɟ
ɢɥɢ ɨɛɭɝɥɢɜɚɧɢɟ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.
19
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
Ɇɨɞɟɥɢ:
DCD700*, SCD12*, SCI12*, STCD12*, STCD20*, STCH12*, STCH20*, STCI1081*, STCI12*, STDC012*, STDC100*, EPC182*, EPC188K*, EPC182K2, BDCD8*, BDCD12*, BDCH188*,
BDCDD12*, BDCD18*, BDCDD18*, BDCDD186*, BDCHD18*, BDCHD18K*, BDK148K*, BDK148*, BDK188K*, BDH18K*, BDH18*, BDK188*. - ɋɞɟɥɚɧɨ ɜ Ʉɢɬɚɟ.
Ƚɞɟ ɫɢɦɜɨɥ “*” - ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ.
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ʋ: RU C-DE.Ⱥə46.B.71081
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ: 11 ɦɚɪɬɚ 2018 ɝ.
ȼɵɞɚɧ: Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ "ɊɈɋɌȿɋɌ- Ɇɨɫɤɜɚ“ ɁȺɈ
“Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ” , Ⱥɞɪɟɫ:
119049,ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥɢɰɚ ɀɢɬɧɚɹ, ɞ. 14, ɫɬɪ. 1; 117418,Ɇɨɫɤɜɚ,
ɇɚɯɢɦɨɜɫɤɢɣ ɩɪɨɫɩ., 31 (ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ), Ɍɟɥɟɮɨɧ: (499) 1292311, (495)
6682893;, Ɏɚɤɫ: (495) 6682893, E-mail: office@rostest.ru,
ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ: Ȼɥɷɤ ɷɧɞ Ⱦɟɤɤɟɪ ɏɨɥɞɢɧɝɫ Ƚɦɛɏ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, 65510, ɂɞɲɬɚɣɧ,
ɭɥ. Ȼɥɷɤ ɷɧɞ Ⱦɟɤɤɟɪ, 40
ɏɪɚɧɟɧɢɟ.
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɫɭɯɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɜɞɚɥɢ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɥɭɱɟɣ. ɉɪɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɪɟɡɤɨɝɨ ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ. ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɛɟɡ
ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ.
ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɢɡɞɟɥɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5 ɥɟɬ. ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɤ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ 5 ɥɟɬ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫ ɞɚɬɵ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɛɟɡ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ.
Ⱦɚɬɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ (ɤɨɞ ɞɚɬɵ) ɭɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ.
Ʉɨɞ ɞɚɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɝɨɞ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɨɬɲɬɚɦɩɨɜɚɧ
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢɡɞɟɥɢɹ.
ɉɪɢɦɟɪ:
2014 46 XX, ɝɞɟ 2014 –ɝɨɞ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, 46-ɧɟɞɟɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ.
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɟɫɹɰ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɧɟɞɟɥɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɦɨɠɧɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɧɢɠɟ ɬɚɛɥɢɰɟ.
ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɸɪ.ɥɢɰɨ:
ɈɈɈ "ɋɬɷɧɥɢ Ȼɥɷɤ ɷɧɞ Ⱦɟɤɤɟɪ",117485, ɝɨɪɨɞ Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥɢɰɚ
Ɉɛɪɭɱɟɜɚ, ɞɨɦ 30/1, ɫɬɪɨɟɧɢɟ 2
Ɍɟɥɟɮɨɧ: + 7 (495) 258-3981, ɮɚɤɫ: + 7 (495) 258-3984, E-mail:
inbox@dewalt.com
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɢɦɩɨɪɬɟɪɟ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ/ɢɥɢ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɟ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɚɞɟɧɢɟ ɢ ɥɸɛɵɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ.
ɉɪɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ/ɩɨɝɪɭɡɤɟ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɸɛɨɝɨ
ɜɢɞɚ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɡɚɠɢɦɚ ɭɩɚɤɨɜɤɢ.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɤɚɡɨɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɨɲɢɛɨɱɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ:
-ɉɪɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɞɵɦɚ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢɡɞɟɥɢɹ
-ɉɪɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɨɦ ɢ/ ɢɥɢ ɨɝɨɥɟɧɧɨɦ ɫɟɬɟɜɨɦ ɤɚɛɟɥɟ
-ɩɪɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɤɨɠɭɯɚ, ɪɭɤɨɹɬɤɢ
-ɩɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɤɨɪɩɭɫ
-ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɢɥɶɧɨɣ ɜɢɛɪɚɰɢɢ
-ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɪɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɪɩɭɫɚ
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ.
-ɉɪɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɨɦ ɢ/ɢɥɢ ɨɝɨɥɟɧɧɨɦ ɫɟɬɟɜɨɦ ɤɚɛɟɥɟ
-ɩɪɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɇɟɞɟɥɹ
ɇɟɞɟɥɹ
ɇɟɞɟɥɹ
Ɇɟɫɹɰ əɧɜɚɪɶ Ɏɟɜɪɚɥɶ Ɇɚɪɬ Ⱥɩɪɟɥɶ Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ Ɉɤɬɹɛɪɶ ɇɨɹɛɪɶ Ⱦɟɤɚɛɪɶ Ƚɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
01
05
09
14
18
22
27
31
36
40
44
49
02
06
10
15
19
23
28
32
37
41
45
50
03
07
11
16
20
24
29
33
38
42
46
51
2014
04
08
12
17
21
25
30
34
39
43
47
52
05
09
13
18
22
26
31
35
40
44
48
14
27
01
05
09
14
18
23
27
31
36
40
44
49
02
06
10
15
19
24
28
32
37
41
45
50
03
07
11
16
20
25
29
33
38
42
46
51
2015
04
08
12
17
21
26
30
34
39
43
47
52
09
13
18
22
27
31
35
40
44
48
53
14
36
49
01
05
09
13
17
22
26
31
35
39
44
48
02
06
10
14
18
23
27
32
36
40
45
49
03
07
11
15
19
24
28
33
37
41
46
50
2016
04
08
12
16
20
25
29
34
38
42
47
51
09
13
17
21
26
30
35
39
43
48
52
22
44
01
05
09
13
18
22
26
31
35
39
44
48
02
06
10
14
19
23
27
32
36
40
45
49
03
07
11
15
20
24
28
33
37
41
46
50
2017
04
08
12
16
21
25
29
34
38
42
47
51
05
09
13
17
22
26
30
35
39
43
48
52
31
44
ɇɟɞɟɥɹ
016ST
Ⱦɪɟɥɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɟ
20
21
22
23
ȻȽɍɉɋɃɂɉȽȻɈɈɖɀ ɌɀɋȽɃɌɈɖɀ ɑɀɈɍɋɖ
RU
Ⱦɩɫɩɟ
Ⱥɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤ
Ⱥɧɝɚɪɫɤ
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ
Ⱥɱɢɧɫɤ
Ȼɚɪɧɚɭɥ
Ȼɚɪɧɚɭɥ
Ȼɟɥɝɨɪɨɞ
Ȼɟɥɝɨɪɨɞ
Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤ
Ȼɨɪ
Ȼɪɚɬɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤ
ȼɟɥɢɤɢɟ Ʌɭɤɢ
ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤ
ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ
ȼɨɥɠɫɤɢɣ
ȼɨɥɨɝɞɚ
ȼɨɪɨɧɟɠ
ȼɨɬɤɢɧɫɤ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
ɂɜɚɧɨɜɨ
ɂɜɚɧɨɜɨ
ɂɠɟɜɫɤ
ɂɠɟɜɫɤ
ɂɪɤɭɬɫɤ
ɂɪɤɭɬɫɤ
Ƀɨɲɤɚɪ-Ɉɥɚ
Ʉɚɡɚɧɶ
Ʉɚɡɚɧɶ
Ʉɚɡɚɧɶ
Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞ
Ʉɚɥɭɝɚ
Ʉɚɦɵɲɢɧ
Ʉɟɦɟɪɨɜɨ
Ʉɢɪɨɜ
Ʉɢɪɨɜ
Ʉɨɜɪɨɜ
Ʉɨɫɬɪɨɦɚ
Ʉɨɫɬɪɨɦɚ
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ
Ʉɭɪɫɤ
Ʌɢɩɟɰɤ
Ʌɢɩɟɰɤ
Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤ
Ɇɨɫɤɜɚ
Ɇɭɪɦɚɧɫɤ
Ɇɭɪɨɦ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟ ɑɟɥɧɵ
ɇɚɥɶɱɢɤ
ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ
ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ
ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ
ɇɨɜɨɤɭɡɧɟɰɤ
ɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɤ
ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
Ɉɛɧɢɧɫɤ
Ɉɦɫɤ
Ɉɪɟɥ
Ɉɪɟɧɛɭɪɝ
Ɉɪɫɤ
Ɉɪɫɤ
ɉɟɧɡɚ
ɉɟɪɦɶ
ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ
ɉɫɤɨɜ
ɉɹɬɢɝɨɪɫɤ
Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ
Ȼɟɫɠɬ
423451, ɭɥ. Ɍɭɯɜɚɬɭɥɥɢɧɚ, ɛɚɡɚ ɋɦɚɪɬ
665800, ɭɥ. Ɋɚɛɨɱɟɝɨ ɒɬɚɛɚ, ɞ. 89
163071, ɭɥ. ɩɪ. Ɍɢɦɦɟ, ɞ. 23
414057, ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 1 ɀ
414051, ɭɥ. 5-ɹ Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ. 30
414014, ɭɥ. əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ, ɞ. 34
662150, ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 36
656010, ɭɥ. ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 73
656067, ɭɥ. Ȼɚɥɬɢɣɫɤɚɹ ɞ. 66
308002, ɭɥ. Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ ɩɪ-ɬ, ɞ. 133 ȼ
308007, ɭɥ. Ʉɨɫɬɸɤɨɜɚ, ɞ. 1
675014, ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɟɜɚɹ, ɞ. 43
606440, ɭɥ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ, ɞ. 7 Ⱥ
665700, ɭɥ. ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪ-ɞ, ɞ. 5 Ⱥ, ɩɚɜ. 12
241035, ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, ɞ. 14
241037, ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 103
182100, ɭɥ. Ɇɭɪɦɚɧɫɤɚɹ, ɞ. 16
690105, ɭɥ. Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɚɹ, ɞ. 46/50, ɤ. 306
362003, ɭɥ. Ʉɚɥɨɟɜɚ, ɞ. 400
600022, ɭɥ. ɩɪ-ɤɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 44
600035, ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɞ. 4
400074, ɭɥ. Ʉɨɡɥɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 20
400055, ɭɥ. Ɏɚɞɟɟɜɚ, ɞ. 29
400137, ɭɥ. 30 Ʌɟɬ ɉɨɛɟɞɵ, ɞ. 16
404106, ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɚɹ, ɞ. 70 Ȼ
160022, ɭɥ. Ɇɨɠɚɣɫɤɨɝɨ, ɞ. 44
394026, ɭɥ. Ɍɟɤɫɬɢɥɶɳɢɤɨɜ, ɞ. 2 ɤɨɪɩ. Ɂ (Z)
427430, ɭɥ. ɋɚɞɨɜɧɢɤɨɜɚ, ɞ. 17
620026, ɭɥ. Ɋɨɡɵ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, ɞ. 67 Ⱥ
620026, ɭɥ. ɒɟɮɫɤɚɹ, ɞ. 3, ɤɨɪɩ. Ⱥ
153034, ɭɥ. ɋɦɢɪɧɨɜɚ, ɞ. 95
153000, ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ ɞ. 33
426006, ɭɥ. Ɍɟɥɟɝɢɧɚ, ɞ. 30
426011,ɭɥ. Ɇɚɣɫɤɚɹ, ɞ. 30
664075, ɭɥ. Ȼɚɣɤɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 239, ɤɨɪɩ. 7
664035, ɭɥ. Ɋɚɛɨɱɟɝɨ ɲɬɚɛɚ, ɞ. 87
424000, ɭɥ. Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɞ. 2 Ȼ
420029, ɭɥ. ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ Ɍɪɚɤɬ, ɞ. 34 ɤɨɪɩ. 12
420136, ɭɥ. Ɇɚɪɲɚɥɚ ɑɭɣɤɨɜɚ, ɞ. 25
420140, ɭɥ. Ʌɨɦɠɢɧɫɤɚɹ, ɞ. 16 Ⱥ
236001, ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɩɪ., ɞ. 253
248000, ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ʌɢɛɤɧɟɯɬɚ, ɞ. 31
403873, ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 111 Ȼ
650044, ɭɥ. Ⱥɛɵɡɨɜɚ, ɞ. 12 Ⱥ
610020, ɭɥ. Ɍɪɭɞɚ, ɞ. 71
630004, ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 54
601916, ɭɥ. Ʌɟɬɧɹɹ, ɞ. 24 A
156026, ɭɥ. ɋɟɜɟɪɧɨɣ ɩɪɚɜɞɵ, ɞ. 41
156026, ɭɥ. ɋɟɜɟɪɧɨɣ ɩɪɚɜɞɵ, ɞ. 41 Ⱥ
445000, ɭɥ. ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ, ɞ. 174 Ⱥ
660121, ɭɥ. ɉɚɪɚɲɸɬɧɚɹ, ɞ. 15
660022, ɭɥ. Ⱥɷɪɨɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 21 ɫɬɪ. 2
305000, ɭɥ. ɇɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 13 Ȼ
398001, ɭɥ. 8 Ɇɚɪɬɚ, ɞ. 13
398035, ɭɥ. Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ, ɞ. 43
455045, ɭɥ. ɋɜɨɛɨɞɵ, ɞ. 7
121471, ɭɥ. Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 3, ɤ.1
183038, ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ ɩɪ-ɬ, ɞ. 45
602266, ɭɥ. ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ, ɞ. 12
423803, ɭɥ. ɋɚɪɦɚɧɨɜɫɤɢɣ ɬɪɚɤɬ, ɞ. 60
360004, ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 137
603124, ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɟ ɲ., ɞ. 300
603089, ɭɥ. ɉɨɥɬɚɜɫɤɚɹ, ɞ. 32
603086, ɭɥ. Ⱦɨɥɠɚɧɫɤɚɹ, ɞ. 6 Ȼ
654041, ɭɥ. ɩɪ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ, ɞ. 58
301660, ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ.17 Ⱥ
353920, ɭɥ. Ƚɟɪɨɟɜ Ⱦɟɫɚɧɬɧɢɤɨɜ, ɞ. 61
630091, ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 52
249034, ɭɥ. Ʉɚɛɢɰɢɧɫɤɚɹ Ƚɨɫ Ɂɚɪɹ ʋ244
644001, ɭɥ. ɒɟɛɚɥɞɢɧɚ, ɞ. 199, ɤ. 1
302030, ɭɥ. ɋɬɚɪɨ-Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 7
460050, ɭɥ. Ɍɨɦɢɥɢɧɫɤɚɹ ɞ. 238/1
462421, ɭɥ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ, ɞ. 90
462421, ɭɥ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ, ɞ. 211
440600, ɭɥ. Ƚɥɚɞɤɨɜɚ, ɞ. 10
614064, ɭɥ. Ƚɟɪɨɟɜ ɏɚɫɚɧɚ, ɞ. 41
185031, ɭɥ. Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ, ɞ. 4
180006, ɭɥ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ, ɞ. 33
357500, ɭɥ. ɋɭɜɨɪɨɜɫɤɢɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 1 Ⱥ
344004, ɭɥ. ɇɚɧɫɟɧɚ, ɞ. 140
ɍɠɦɠɯɩɨ
(8553) 30-01-01
(3955) 77-91-02
(8182) 27-00-49, 29-35-86, 61-64-88
(8512) 35-14-46, 35-14-46
(8512) 59-97-00, (908) 617-20-86
(8512) 45-03-21
(39151) 6-23-22
(3852) 61-77-12
(3852) 45-58-47
(4722) 31-82-48, 34-61-29
(4722) 55-26-43
(4162) 42-30-70
(83159) 9-35-58
(3953) 40-90-23
(4832) 68-71-75, 33-34-06, 33-12-06
(4832) 41-71-44, 33-34-09
(81153) 3-71-20
(423) 234-57-12, 246-32-47
(8672) 51-32-23, 74-59-77
(4922) 38-27-90
(4922) 37-06-05
(8442) 94-52-49
(8442) 55-00-11
(8442) 55-00-11
(8443) 55-00-99
(8172) 74-30-63
(473) 261-96-35
(950) 171-60-05
(343) 251-94-94
(343) 219-28-47, 264-04-40
(4932) 47-54-14, 32-65-42
(4932) 30-67-00
(3412) 93-24-19
(3412) 73-95-85
(3952) 22-60-29, 22-87-24
(3952) 77-91-02, 77-93-87
(8362) 41-97-70
(843) 211-99-01 (02,03,04)
(843) 525-44-15
(843) 262-01-01, 262-27-65
(4012) 59-06-06, 59-06-13
(4842) 23-65-03, (920) 617-81-91
(84457) 5-27-27
(3842) 64-01-01, 64-28-00
(8332) 64-66-56
(8332) 35-80-24, 35-80-25
(49232) 4-58-66
(4942) 32-59-91
(4942) 32-59-91, (910) 376-00-10
(989) 800-86-32, (918) 977-76-22
(3912) 61-98-99, 61-98-95
(3912) 41-86-40
(4712) 38-90-65
(4742) 74-06-96, 35-32-15
(4742) 31-92-69, 79
(3519) 49-26-77
(495) 737-81-59, 444-10-70
(8152) 47-47-25
(49234) 2-63-41
(8552) 33-23-12, 44-49-99
(8662) 40-29-83
(831) 275-35-03
(831) 416-78-80, 416-78-70
(831) 281-81-91
(3843) 73-83-17
(48762) 7-90-37
(8617) 63-50-10
(3832) 20-00-30
(48439) 9-07-46
(3812) 36-65-09, 36-64-33
(4862) 54-36-07
(3532) 53-26-11, 27-87-97
(3537) 42-10-99
(3537) 28-15-29
(8412) 55-32-27
(342) 240-25-39, 240-25-38
(8142) 74-72-42, 77-15-77
(8112) 72-45-55, 72-30-56
(8793) 38-27-57
(863) 207-21-06, 279-03-05
-
-
344079, .
390000, .
390037, .
443052, .
443080, . 4190103, .
.
190013, .
430026, .
410003, .
410039, .
142200, .
214004, . 216213 0, .
3 5 4 0 0 0, .
3 5 4 3 4 0, .
35 40 0 0, . 20355002, .
453118, .
445000, .
63 40 61, .
625026, .
352800, .
3 0 0 0 41, .
301600, .
670031, .
432071, . 432063, .
4 5 0 078 , .
1693 0 0, .
680014, .
428000, .
454138, .
413113, .
693005, .
150014, .
.
150014, .
150040, . -
-
-
-
430026,
.
e
UA
e
83018, .
49038, .
69057, . 40
76000, .
0 4 07 3 , .
79 0 2 0, .
65033, .
99003, .
95011, .
61001, .
4 3 0 24 , .
50000, .
73000, .
-
e
.
e
AM
0070,
BY
2 2 0 0 4 9,
.
050060,
030000,
010000,
070003,
110000,
.
.
.
.
.
KZ
-
0141,
GE
, . 77
, . 14
, . 25
, . 66
(8 63) 29 5 -74 - 65
(4912) 28 -20 -16, (8 0 0) 10 0 - 8 0 - 33
(4912) 32- 07- 81
(8 46) 9 55 -24 -14
(8 46) 3 42- 52- 61
(812) 777-0-111, 251-83-39
(812) 647-35-68
(83 42) 23 - 32-23
(8 452) 27-26 - 55, 27- 31- 46
(8 452) 43 -17-23
(49 67) 76 -12- 8 0
(4812) 32-15 - 42, 32-14 -73
(81733) 2-29 -79, 2-26 -72
(8 62 2) 6 4 - 87- 6 8
(8 622) 40 -20 - 6 4
(8622) 241-25-92
(8 652) 9 4 - 55 -15
(3 473) 41- 41-19
(8 482) 51- 5 8 -13, 51- 5 4 - 48
(3 82 2) 52-25 - 02, 52- 3 4 -73
(3 452) 31- 03 -11, 20 - 55 - 97
(918) 6 0 0 - 32- 42
(4872) 55 - 87-21
(48731) 6 -29 - 6 4
(3 012) 43 -70 - 5 4, 43 - 5 8 - 61
(8 422) 37- 01- 46
( 8 42 2) 3 0 -7 9 - 0 3
(3 47) 246 - 31- 8 6
(8216) 74 - 8 4 - 3 4
(4212) 40 - 07-78
(8352) 57- 39 - 62
(351) 267- 50 - 01, 267- 5 0 - 0 4
(8 453) 55 - 85 -78
(4242) 46 -2 2- 0 8
(4112) 32-10 -15
(4852) 20 - 05 -28, 20 - 05 -29
(4852) 73-34-91
, .5
, . 5/13,
, . 144
, . 22
, . 37
., . 6
, . 187,
,
. 6-
, . 14
, . 52
, . 78 / 8
, . 3 0/2
. 16
. 263
, . 202
, . 24
, . 72
, . 143, .
, .8
, . 24
, . 31
, .9
, .1
, .6
, . 101
, . 21
.4
, .8
, .7
, . 18 6
, . 29
, . 6,
.8
, . 3 0/3 0
, . 37/73,
. 69, 70, 71
, . 144
, . 142
(83 42) 23 - 32-23
(482 2) 52-27- 87
. 10
, .6
3 8(0 62) 3 49 -24 -20, 3 49 -24 - 3 0
3 8 ( 0 5 6) 7 7 0 - 6 0 - 2 8
38(0 61) 220 -28 -13
3 8(03 42) 5 0 -24 - 0 4
38(0 4 4) 581-11-25
38(032 2) 24 -72-13, 24 -72- 51
38(0 482) 37- 61-76
38(0 692) 55 -23 - 3 4
38(0 652) 6 0 0 - 93 6
38(057) 731- 97-2 2, 24, 26
38(0332) 29 - 97- 9 0
3 8 ( 0 5 6) 4 0 4 - 0 3 - 4 5
3 8(0552) 39 - 0 6 - 9 0
, . 86
, .8
, . 33
, . 76
, . 29
, .7
, . 21/2 2
, . 13
, . 11
, . 16
, . 12
.
, . 28
(37410) 57- 02- 31
, . 13, . 8
.
(017) 28 0 -77- 81, 28 0 -76 - 93
, .3
, .4
, . 37/1
, . 4/19
,
35
( 7 2 7 ) 24 4 - 6 4 - 4 6
(7132) 53 - 8 6 - 8 0
(7172) 47- 81- 37
(7232) 53 - 45 - 4 4
(7142) 39 -25 -24
22
(832) 26 0 9 4 49
DEWALT
.
: (495) 258 39 81/2/3,
: (044) 507 05 17
http://www.dewalt.ru
(
(
,
n
N453407
n
n
/
nu no n
/
n
n
n
/
),
( ),
´
),
,
m n
/
ma
/ a u
u
u
( )/
(a)/
( )/
“
u
09/2015
Download PDF

advertising