DCS371 | DeWalt DCS371 BANDSAW instruction manual

359204-26 BG
Превод на оригиналните инструкции
DCS371
Фигура 1
a
p
c
b
d
t
e
q
s
g
i
g
j
f
r
h
o
h
Фигура 2
p
2
Фигура 3
a
d
k
p
q
j
v
u
j
l
l
n
f
n
g
m
m
j
3
Фигура 4
Фигура 5
p
q
Фигура 6
Фигура 7
Фигура 8
f
4
18V АКУМУЛАТОРЕН ЛЕНТОВ ТРИОН, DCS371
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
Волтаж
VDC
Тип
Максимална изходяща
мощност
W
Обороти без
натоварване
м/мин.
Размери на острието
мм
Maксимален капацитет
на рязане
мм
Тегло
(без батерийния пакет) кг
LPA (звуково налягане)
KPA (звуково налягане
колебание)
LWA (звукова мощност)
KWA (звукова мощност,
колебание)
DCS371
18
1
460
174
835 x 12 x 0,5
63,5
3,9
dB(A)
79,6
dB(A)
dB(A)
3
90,6
dB(A)
3
Общи стойности на вибрациите (триаксална
векторна сума) според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации ah при
рязане на метал
ah,CM=
м/с²
2,5
Колебание K =
м/с²
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадена в този документ,
са измерени в съответствие със
стандартизираните тестове, дадени
в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения
с различни аксесоари или има
лоша поддръжка, излъчваните
вибрации може да се различават.
Това може значително да увеличи
нивото на излъчване през
цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Батериен пакет DCB180 DCB181
Вид на батериите Li-Ion
Li-Ion
18
18
Напрежение VDC
Капацитет
Ah
3,0
1,5
Тегло
кг
0,64
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Батериен пакет DCB183 DCB184
Вид на батериите Li-Ion
Li-Ion
Напрежение VDC
18
18
Капацитет
Ah
2,0
5,0
Тегло
кг
0,40
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
5
Зарядно устройство
Електрическо
напрежение
VAC
Вид на батерията
Приблизително
време
мин
25
за зареждане
(1,3 Ah)
на батерийните
55
пакети
(3,0 Ah)
Тегло
кг
DCB105
Зарядно устройство
Електрическо
напрежение
VAC
Вид на батерията
Приблизително
време
мин
60
за зареждане
(1,3 Ah)
на батерийните
140
пакети
(3,0 Ah)
Тегло
кг
DCB107
Зарядно устройство
Електрическо
напрежение
VAC
Вид на батерията
Приблизително
време
мин
40
за зареждане
(1,3 Ah)
на батерийните
90
пакети
(3,0 Ah)
Тегло
кг
DCB112
Предпазители:
Eвропа
230 V
Li-Ion
30
40
(1,5 Ah) (2,0 Ah)
70
90
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,49
230 V
Li-Ion
70
90
(1,5 Ah) (2,0 Ah)
185
240
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,29
230 V
Li-Ion
45
60
(1,5 Ah) (2,0 Ah)
120
150
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,36
230 V инструменти
10 Ампера, електрическа
мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти
3 Ампера, в контактите
Определения: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би
могло да доведе до смърт или
сериозни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
доведе до минимални или средни
наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
ЕО декларация за
съответствие
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
ЛЕНТОВ ТРИОН
DCS371
DEWALT декларира, че продуктите, описани
под Tехнически данни са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-20.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива
2014/30/EU и 2011/65/EU. За повече
информация, моля, свържете с DEWALT на
следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за
компилацията на техническия файл и прави
тази декларация от името на DEWALT.
6
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
01.07.2014
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа с
електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения и
инструкции за безопасност.
Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
ЗАПАЗЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте електроинструменти
в експлозивна среда, като например
наличието на запалителни
течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат
искри, които могат да възпламенят
праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите с
електроинструмента. Разсейванията
могат да ви принудят да загубите
контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте адаптери за
щепсела със заземени електрически
инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска
от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото със
заземени повърхности, като например
тръби, радиатори, готварски печки и
хладилници. Съществува повишен риск
от токов удар, ако тялото ви
е заземено.
в) Не излагайте електроинструментите
на дъжд и мокри условия.
Проникването на вода
в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
д) Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
е) Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент на
влажно място, използвайте захранване
с дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual Current
Device (RCD). Използването на ДТЗ
намалява риска от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте какво
правите и използвайте разума си,
когато работите
с електроинструмента.
Не използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
7
дихателна маска, неплъзгащи се
обувки за безопасност, каска или
защита на слуха, използвани при
подходящи условия, ще намали
трудовите злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете или
носите инструмента и преди да го
свържете към източника на захранване
и/или към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвателя или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвателя е на позиция
"включен", може да доведе до трудова
злополука.
г) Махнете всички регулиращи или
гаечни ключове преди да включите
електроинструмента. Махнете
прикрепените към въртящите се
части на електроинструмента гаечни
или регулиращи ключове, понеже
могат да доведат до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено. Стойте
стабилно на краката си през цялото
време. Това позволява по-добър
контрол над електроинструмента
в непредвидими ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга коса
могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства за
свързване на изпусканите прашинки
или приспособления за събиране,
уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата,
при темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте електроинструмента,
ако превключвателя не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
8
да се контролира с превключвача
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от захранването
и/или батерийния комплект на
електроинструмента преди
извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните други
звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат
да повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете преди да
го използвате отново. Много трудови
злополуки са причинени от лошо
поддържани електроинструменти.
е) Поддържайте режещите инструменти
винаги добре заточени и чисти.
Правилно поддържаните режещи
инструменти с остри остриета
по-трудно могат да се огънат
и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването на
електроинструмента за работи,
различни от тези, за които е
предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА АКУМУЛАТОРЕН
ИНСТРУМЕНТ
a) Презареждайте само със зарядно,
определено от производителя.
Зарядно, което е подходящо за един
тип батерии може да създаде риск от
пожар, когато се използват с друг тип
батерии.
б) Използвайте електроинструмента
само с определените за него батерии.
Използването на друг вид батерии може
да предизвика нараняване или пожар.
в) Когато батерията не е в употреба,
съхранявайте я далече от други
метални предмети като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални предмети,
които могат да направят връзка
от един терминал до друг.
Последствията от късото съединение
могат да бъдат изгаряния или пожар.
г) При извънредни обстоятелства от
батериата може да изтече течност;
избягвайте контакт. Ако случайно
се появи контакт, облейте с вода.
Ако докоснете очите си с течност,
потърсете допълнителна медицинска
помощ. Изтеклата от батерията
течност може да причини дразнене
и изгаряния.
6) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Допълнителни правила за
безопасност – преносим
лентов трион
♦ Дръжте електроинструмента за
изолираните повърхности при
извършване на операция, при която
режещият аксесоар може да засегне
скрито окабеляване. Прерязването на
"жив" кабел ще зареди с ток металните
части на електроинструмента,
в резултат на което оператора може да
получи токов удар.
• Винаги работете внимателно
с острието на лентовия трион,
когато го поставяте или сваляте.
• Винаги пазете ръцете си извън
линията на острието на лентовия
трион.
• Винаги изчаквайте мотора да
достигне пълни обороти преди да
започнете с рязането.
• Винаги поддържайте дръжките сухи,
чисти и незамърсени с масло
и смазка. Дръжте здраво инструмента
по време на употреба.
• Винаги и по всяко време бъдете
концентрирани, особено по време на
повторяеми, монотонни операции.
Винаги внимавайте за позицията на
ръцете си спрямо острието.
• Никога не сваляйте работния стоп.
• Пазете се от крайни парчета, които
могат да паднат при отрязване. Може
да са горещи, остри и/или тежки. Може
да се стигне до сериозни наранявания.
• Вентилационните отвори често
захващат движещи се части и също
трябва да бъдат избягвани. Висящи
дрехи, бижута или дълга коса могат да
бъдат захванати в движещите се части.
Допълнителни рискове
Следните рискове са присъщи при
използването на лентови триони.
– Наранявания, причинени от докосване
на въртящи се или горещи части на
инструмента.
Въпреки прилагането на съответните
разпоредби за безопасност и прилагането
на предпазни устройства, някои остатъчни
рискове, които не могат да бъдат избегнати.
Това са:
– Увреждане на слуха.
• Пазете ръцете си далече от зоната
на рязане и от острието.
– Риск от извиване на пръсти при смяна
на аксесоара.
• Винаги внимавайте преносимият
лентов трион да е чист преди
употреба.
– Опасности за здравето, причинени
от вдишване на прах, акумулиран при
обработка на дърво.
• Винаги спирайте работа веднага
щом забележите каквито и да било
отклонения.
– Риск от лично нараняване поради
летящи частици.
• Винаги проверядайте дали всички
компоненти са монтирани правилно
и здраво преди да използвате
инструмента.
9
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Носете защита за ушите.
Носете защита за очите.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)
Кода с датата (t), който също така включва
годината на производство, е отпечатан
в повърхността на корпуса, която оформя
окачващото свързване между инструмента
и батерията.
Пример:
2014 XX XX
Година на производство
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни зарядни
устройства
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Това
ръководство съдържа важни инструкции
за безопасност и работа със зарядни
устройства DCB105, DCB107 и DCB112.
• Преди да използвате зарядното
устройство, прочетете всички
инструкции и предупредителните
означения на зарядното устройство,
батерийния пакет и продукта, като
използвате батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Не допускайте
навлизането на течност
в зарядното устройство. Може да
доведе до токов удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. За да намалите риска
от нараняване, зареждайте само
презареждащи батерии DEWALT .
Други видове батерии може
да се прегреят и да избухнат,
и да причинят телесни повреди
и щети.
10
ВНИМАНИЕ: На децата не трябва
да се позволява да играят с уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА: При определени
условия, и когато зарядното
устройство е свързано към
източника на мощност,
изложените зарядни контакти
в зарядното устройство може
да получат късо съединение от
чужд материал. Чужди проводни
материали като например
стоманена вълна, алуминиево
фолио или натрупване на метални
частици, както и други подобни
трябва да се държат далече
от кухините на зарядното
устройство. Винаги изключвайте
зарядното устройство от
електрическата мрежа, когато
в кухините няма батерии за
зареждане. Изключете зарядното
устройство преди да бъде
почистено.
• НЕ се опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните
в това ръководство. Зарядното
устройство и батерийния пакет са
създадени специално съвместими едно
с друго.
• Tези зарядни устройства не са
предназначени за друго, освен за
зареждане на презареждащите се
батерии наDEWALT. Всяка друга
употреба може да доведе до риск от
пожар, късо съединение или токов удар.
• Не излагайте зарядното устройство
на дъжд и сняг.
• Издърпвайте щепсела, а не кабела,
когато изключвате зарядното
устройство. Това ще намали риска от
повреда в щепсела или кабела.
• Внимавайте кабела да не бъде на
място, където може да е настъпан,
да се спъват в него или да бъде
повреден.
• Не използвайте удължителен
кабел, освен ако не е абсолютно
задължително. Използването на
неподходящ удължителен кабел може да
доведе до риск от пожар, токов удар или
късо съединение.
• Когато работите със зарядно
устройство на открито, винаги
избирайте сухо място и използвайте
подходящ за употреба на открито
удължителен кабел. Използването
на кабел, подходящ за употреба на
открито, намалява риска от токов удар.
• Не блокирайте вентилационните
отвори на зарядното устройство.
Вентилационните отвори са
разположени в горната част
и отстрани на зарядното устройство.
Поставете зарядното устройство
далече от нагорещени уреди.
• Не използвайте зарядното
устройство с повреден кабел
или щепсел. В случай на повреден
захранващ кабел, същият трябва да
бъде заменен веднага от производителя,
неговия сервизен агент или подобно
квалифицирано лице, за да се
предотврати всякаква опасност.
• Не работете със зарядното
устройство, ако е ударено рязко, ако
е изпуснато или повредено по някакъв
начин. Занесете го в упълномощен
сервизен център.
• Не разглобявайте зарядното
устройство; когато се изисква
сервизиране или поправка, занесете
го в упълномощен сервизен център.
Неправилното сглобяване може да
доведе до токов удар, късо съединение
или пожар.
• Преди почистване, изключете
зарядното устройство от
захранването. Това ще намали риска от
токов удар. Свалянето на батерийния
пакет няма да намали този риск.
• НИКОГА не се опитвайте да свързвате
две зарядни устройства заедно.
• Зарядното устройство е създадено
да работи при стандартна битова
електрическа мощност от 230 V. Не
се опитвайте да го използвате при
други волтажи. Това не се отнася до
зарядните устройства за употреба
в превозни средства.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Зарядни устройства
Зарядните устройства DCB105, DCB107
и DCB112 приемат 10,8 V, 14,4 V и 18 V Li-Ion
(DCB121, DCB123, DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 and DCB185)
батерийни пакети.
Това зарядно устройство не изискват
регулиране и е създадене да е възможно
най-лесне за употреба.
Процедура за зареждане
(фиг. 2)
1. Включете зарядното устройство
в подходящ 230 V контакт, преди да
вкарате батерийния пакет.
2. Вкарайте батерийният пакет (р)
в зарядното устройство, уверете се,
че пакета е напълно легнал
в зарядното устройство. Червената
светлина (зареждане) ще присветва
продължително, за да покаже, че
зареждането е започнало.
3. Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъснато светена на
червената светлинка. Пакетът е напълно
зареден и може да се използва или да се
остави в зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да подсигурите максимална
работа и живот на Li-Ion батерии, заредете
напълно батерийният пакет преди първа
употреба.
Процес на зареждане
Вижте таблиците по-долу за справка относно
състоянието на зарядност на батерийния пакет.
Състояние на зарядност–DCB105
зареждане
– – – –
напълно заредени
–––––––––––
горещ/студен пакет
закъснение
–– – –– –
сменете батерийния
пакет
•••••••••••
Състояние на зарядност – DCB107, DCB112
зареждане
––
––
–– ––
––
напълно
заредени
––––––––––––––––––
закъснение за горещ/
студен пакет
––
–– ––
––––––
Това зарядно устройство няма да зарежда
погрешен батериен пакет. Зарядното
устройство ще покаже, че батериите са
дефекни, като няма да светне или като покаже
знака за проблем в пакета или мигащият
индикатор на зарядното.
11
ЗАБЕЛЕЖКА: Това може и да означава
проблем със зарядното устройство.
Ако зарядното устройство показва проблем,
занесете зарядното устройство заедно
с батерийният пакет, за да бъдат тествани
в упълномощен сервизен център.
ГОРЕЩ/СТУДЕН ПАКЕТ ЗАКЪСНЕНИЕ
DCB105, DCB107, DCB112
Когато зарядното устройство засече батерия,
която е прекалено гореща или прекалено
студена, автоматично започва режим горещ/
студен пакет закъснение, като прекъсва
зареждането докато батерията не достигне
подходяща температура. Зарядното
устройство тогава автоматично се превключва
към режим на зареждане. Тази характеристика
осигурява максимален живот на батерията.
Студеният батериен пакет се зарежда за около
половината от темпото на топъл батериен
пакет. Батерийният пакет се зарежда с това
бавно темпо през целия цикъл на зареждане
и няма да се промени в максимално темпо,
дори ако батерията се затопли.
DCB107, DCB112
Червената светлина ще продължи да мига, но
жълтата индикаторна лампичка ще свети по
време на тази работа. Когато батерията се
е охладила, жълтата светлинка ще се изключи
и зарядното устройство ще възобнови
зареждането.
САМО LI-ION БАТЕРИЕН ПАКЕТ
XR Li-Ion инструменти са направени със
система за електронна защита, която да
защитава батерията срещу пренатоварване,
пренагряване или дълбоко изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи,
ако се включи системата за електронна
защита. Ако това се случи, поставете Li-Ion
батерия на зарядното устройство до пълното
му зареждане.
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна,
не забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди използването
на батерийният пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност
по-долу и след това следвайте процедурите за
зареждане.
12
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерийният пакет в експлозивна
атмосфера, като например
в присъствието на запалителни
течности, газове или прах.
Поставянето или изваждането на
батерийния пакет от зарядното
устройство може да възпламени
прахообразни материали или пари.
• Никога не поставяйте насила
пакета в зарядното устройство.
Не изменяйте батерийният пакет
по никакъв начин, за да го напъхате
в несъвместимо зарядно устройство,
понеже може да се повреди и да
причини сериозни наранявания.
• Зареждайте батерийните пакети само
в съответните зарядни устройства на
DEWALT.
• НЕ пръскайте и не потапяйне във вода
или други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента на места, където
температурите може да достигнат
или надхвърлят 40 °C (105 °F) (105 °F)
(като открити или метални сгради
през лятото).
• За най-добри резултати се уверете, че
батерийния пакет е напълно зареден.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога и по
никаква причина не се опитвайте
да отворите батериен пакет.
Ако корпуса на батерийния пакет
е спукан или повреден, не го
вкарвайте зарядното устройство.
Не чупете, не изпускайте и не
повреждайте батерийния пакет.
Не използвайте батериен пакет
или зарядно устройство, което
е било ударено рязко, изпуснато,
прегазено или повредено по
някакъв начин (като прободено
с пирон, ударено с чук, настъпано).
Може да се стигне до токов удар.
Повредените батерийни пакети
трябва да бъдат върнати на
сервизния център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната
му страна на стабилна
повърхност, където няма да
представлява опасност от
препъване и падане. Някои
инструменти с големи батерийни
пакети могат да стоят изправени
на батерийния пакет, но могат
да бъдат лесно съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИТИЕВО-ЙОННА
(Li-Ion)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня. При изгарянето
на литиево-йонен батериен пакет се
образуват токсични изпарения
и материали.
• Ако батерийното съдържание влезе
в контакт с кожата, веднага
я измийте с мек сапун и вода. Ако
в окото влезе батерийна течност,
изплакнете с вода на отворено око
за 15 минути или докато не премине
дразненето. Ако е необходима
медицинска помощ, батерийния
електролит е съставен от смесица от
течни органични карбонати и литиеви
соли.
• Съдържанието от отворени
батерийни клетки може да причини
дразнене в дихателната система.
Необходим е свеж въздух. Ако
симптомите продължават, потърсете
медицинска помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от изгаряне. Батерийната
течност може да е запалителна,
ако е изложена на искра.
Батериен пакет
ВИД НА БАТЕРИИТЕ
батериен пакет на хладно, сухо място
извън зарядното устройство, за оптимални
резултати.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети не трябва
да се съхраняват напълно изпразнени.
Батерийният пакет трябва да се презареди
преди употреба.
Етикети на зарядното
устройство и батерийния
пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
Преди употреба, прочетете
ръководството с инструкциите.
Виж Teхнически данни за времето
за зареждане.
Зареждане на батерия.
Заредена батерия.
Дефектна батерия.
Горещ/студен пакет закъснение.
Не докосвайте с проводими
предмети.
Не зареждайте повредени
батерийни пакети.
Не излагайте на вода.
DCS371 работи на 18 волтов батериен пакет.
Могат да бъдат използвани батерийни пакети
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
и DCB185. Вижте раздела Teхнически данни
за повече информация.
Препоръки за съхранение
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далече от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна
температура.
Веднага сменяйте повредените
кабели.
Зареждайте само между 4 ˚C и 40
˚C.
Само за употреба на закрито.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
2. За дълго съхранение, препоръчително
е да съхранявате напълно зареденият
13
Зареждайте батерийните пакети
DEWALT само с определените
за това зарядни устройства на
DEWALT. Зареждането на батерийни
пакети, различни от определените
от DEWALT със зарядни устройства
на DEWALT, може да предизвика
избухване или да доведе до опасни
ситуации.
Не изгаряйте батерийният пакет.
i. Лост за затягане на острието
j. Острие
k. Кука за окачване
l. Макара
m. Предпазители на острието
n. Гумени гуми
o. Подвижни винтове
р. Батериен пакет
q. Бутон за освобождаване на батерията
r. Указател за гориво
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Акумулаторен лентов трион
1 14/18 TPI биметално острие с променлива
стъпка
1 Li-Ion батериен пакет
1 Комплект инструменти
1 Зарядно устройство
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети, зарядните
устройства и комплектите с инструменти не са
включени с N-моделите.
• Проверете инструмента за повреда
на частите или аксесоарите, която
може да е възникнала по време на
транспортирането.
• Вземете си време и изцяло прочетете
с разбиране ръководството преди
започване на работа.
Описание (фиг. 1, 3)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания и
щети.
а. Допълнителна ръкохватка
b. Заключващ бутон
с. Пусков превключвател
d. Основна дръжка
e. Шестоъгълен ключ
f. Работен стоп
g. Водещи ролери
h. Регулиране на заключваща гайка
14
s. LED работна лампа
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Този високопроизводителен лентов трион
е предназначен за употреба от специалисти
за рязане на метали.
НЕ използвайте при мокри условия или
в присъствието на запалителни течности
и газове.
Този високопроизводителен лентов трион
е професионален електроинструмент. НЕ
допускайте контакт на деца с инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент
се използва от неопитен оператор.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умственаи въэможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца с този продукт.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
напрежението на батерията отговаря на
напрежението на табелката. Също така се
уверете, че напрежението на зарядното
устройство съответства на това на
електрическата мрежа.
Вашето зарядно устройство
на DEWALT е двойно изолиран
в съответствие с EN 60335;
следователно не се изисква
заземителна жица.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва
да бъде сменен със специално подготвен,
който можете на получите чрез сервиз на
DEWALT.
Замяна на щепсела
(само за Великобритания
и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Изхвърлете безопасно стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва
да се прави свързване към
заземения терминал.
зареден. Светлината ще се изключи без
предупреждение, когато батерията е напълно
празна.
ЗА ДА МОНТИРАТЕ БАТЕРИЙНИЯ
КОМПЛЕКТ В ДРЪЖКАТА НА ИНСТРУМЕНТА
1. Подравнете батерийният пакет (р)
с релсите вътре в дръжката на
инструмента (фиг. 3).
2. Приплъзнете го в дръжката, докато
батерийният пакет се вмести плътно
в инструмента и се уверете, че не може да
се откачи.
ЗА ДА СВАЛИТЕ БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ ОТ
ИНСТРУМЕНТА
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 3 A.
1. Натиснете бутона за освобождаване
на батерията (q) и силно издърпайте
батерийния пакет от дръжката на
инструмента.
Използване на удължителен
кабел
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство, както е описано в раздела за
зареждане от това ръководство.
Можете да използвате удължителен кабел
само, ако е абсолютно необходимо. Винаги
използвайте подходящ удължителен кабел за
захранващия край на този инструмент (вижте
Tехнически данни). Минималният размер
на проводника е 1 mm2; максимална дължина
30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ И
РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само DEWALT бателийни
комплекти и зарядни устройства.
Поставяне и сваляне
на батерийния пакет от
инструмента (фиг. 1, 4)
ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати се
уверете, че батерийния пакет е напълно
БАТЕРИЙНИ ПАКЕТИ ЗА НИВОТО НА
ЗАРЕДЕНОСТ (ФИГ. 1)
Някои батерийни пакети на DEWALT включват
индикатор за нивото на зареденост, който
се състои от три зелени светодиодни лампи,
които указват нивото на наличната зареденост
на батерийният пакет.
За задействане на указателя за горивото,
натиснете и задръжте бутона на указателя (r).
Ще светне комбинация от трите светодиодни
лампи, които ще укажат нивото на зареденост.
Когато нивото на заряд в батерията е под
използваемия лимит, индикатора за горивото
няма да светне и батерията ще трябва да се
презарежда.
ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът на горивото
е само показател на нивото на зареденост
на батерийния пакет. Той не указва
функционалността на инструмента и е обект
на промяна, въз основа на продуктовите
компоненти, температурата и приложението
за крайния потребител.
Пусков превключвател
(фиг. 1)
Освободете заключващия бутон на
превключвателя (b) чрез натискане на бутона.
Издърпайте пусковия превключвател (с),
за да включите мотора. Освобождаването
на пусковият превключвател изключва
мотора. Освобождаването на пусковия
превключвател, също така, автоматично
задейства заключващия бутон.
15
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При този
инструмент не е предвидено
заключването на превключвателя
в позиция ОN (ВКЛ.) и по никакъв
начин не трябва да се заключва
в позиция ON (ВКЛ.).
Светодиодна работна лампа
(фиг. 1)
Над острието има работна лампа (s).
Работната лампа се активира, когато се
натисне пусковият превключвател
и автоматично ще се изключи 20 секунди
след освобождаването му. Ако пусковият
превключвател остане натиснат, работната
лампа ще остане включена.
ЗАБЕЛЕЖКА: Работната светлина е за
директно осветяване на работната повърхност
и не е предназначена за използване като
фенерче.
Ножове
Този преносим лентов трион е настроен за
употреба с 0,5 мм (1/64") плътни, 12 мм (1/2")
широки и 835 мм (32") дълги остриета. НЕ
използвайте остриета с плътност 0,64 мм (.025").
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Използването на друго острие
или аксесоар би било опасно.
НЕ използвайте друг тип
аксесоари с вашия лентов трион.
Остриетата, използвани на
стационарни лентови триони
са с различна плътност. Не се
опитвайте да ги използвате на
вашия преносим уред.
Избор на острие
Като цяло, първо изберете размера и формата
на обработвания детайл и типа материал за
рязане. Запомнете, за по ефективно рязане,
трябва да се използва острие с възможно найгруби зъбци за даденото приложение, защото
колкото по груби са зъбците, толкова по-бързо
е рязането. При избора на подходящия брой
зъбци на инч от острието на лентовия трион,
най-малко два зъбеца трябва да докоснат
работната повърхност, когато острието
е поставено към обработвания детайл. По
принцип е логично, че меките материали
обикновено изискват остриета с едри зъбци,
докато твърдите материали изискват остриета
с фини зъбци. Когато е важен гладкия
завършек, изберете острие с по-фини зъбци.
16
Изберете подходящото острие за лентовия
трион, в съответствие с вина на материала,
размерите и броя на зъбците. Вижте
диаграмата Описание на острието .
Следната таблица е предназначена само
за общо ръководство. Определете вида
материал и размера на обработвания детайл,
и изберете най-подходящото острие за лентов
трион.
ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не
използвайте лентов трион за
рязане на смолисти материали,
които могат да се стопят.
Стопяването на смолисти
материали може да бъде
причинено от загряване по време
на рязане и може да доведе
до засядане на острието на
лентовия трион в материала,
което от своя страна да доведе
до претоварване и изгаряне на
мотора.
ОПИСАНИЕ НА ОСТРИЕТО
Вид острие за лентов
трион
Брой зъбци (TPI)
Биметален
24
18 14 14/18
Плътност на
обработвания детайл
3,2 мм (1/8") и надолу
3,2 мм–6,4 мм (1/8"–1/4")
•
•
•
•
Движение на острието (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се
намали риска от сериозно
нараняване, изключете
инструмента и свалете
батерийния пакет преди преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Прекаленото
затягане на винтовете за
регулиране може да доведе до
повреда на триона.
Вашият лентов трион е оборудван
с регулируем механизъм за движение на
острието, който осигурява правилно движение
на острието по всяко време. Острието
е правилно регулирано, когато е центрирано
на водещите макари (g) и зъбците на острието
(j) са 0,38 мм (3/16") от ръба на водещата
макара.
ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА
ОСТРИЕТО
1. Свалете двете части на предпазителя на
острието с помощта на 3 мм шестоъгълен
гаечен ключ (e).
2. Завъртете и отворете лоста за затягане
на острието (i) за да получите достъп до
движещите се винтове (o).
3. Използвайте 10 мм гаечен ключ
за разхлабване на регулиращите,
заключващи гайки (h).
4. Използвайте 3 мм шестоъгълен гаечен
ключ (e) за да завъртите един от
движещите се винтове (o) 1/4 завъртане
по посока на часовника. Завъртете другия
движещ се винт на 1/4 по посока на
часовника.
ЗАБЕЛЕЖКА: Завъртането на винта за
движение по посока на часовниковата
стрелка, задвижва острието към
направляващата ролка, а завъртането
на винта за движение обратно на
часовниковата стрелка отдалечава
острието от водещата ролка.
5. Затегнете и двете регулиращи,
заключващи гайки и затворете лоста за
бързо освобождаване. (Ще е необходимо
да стартирате триона, за да наблюдавате
движението.)
6. Наблюдавайте движението на острието
между стартиранията и повторете
Стъпки от 1–4, ако е необходимо, за
да постигнете правилно движение на
острието.
7. Поставете двете части на предпазителя на
острието с помощта на 3 мм шестоъгълен
гаечен ключ. Предпазителя на острието
трябва да бъде здраво монтиран преди
употреба.
Сваляне и поставяне на
остриетата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се
намали риска от сериозно
нараняване, изключете
инструмента и свалете
батерийния пакет преди преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
порязване. Лоста аз затягането
на острието е под пружинно
налягане. Поддържайте
контрол върху лоста, когато
освобождавате затягането на
острието.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. Не докосвайте
острието, заготовката или
металните чипове с голата си
ръка веднага след рязането - те
са изключително нагорещени
и можете да получите изгаряния
по кожата.
СМЯНА НА НОЖА (ФИГ. 1, 3, 6)
1. Въртете лоста за затягането на острието
(i) по посока на часовниковата стрелка,
докато спре, за да освободи острието от
напрежението (вижте Фигура 1).
2. Обърнете триона и го поставете на
работна пейка или маса с терминала на
батерията надясно (вижте Фигура 3).
3. Свалете двете части на предпазителя на
острието с помощта на 3 мм шестоъгълен
гаечен ключ.
4. Започнете свалянето на острието
в горната част на предпазителя на
острието (m) и продължете около
макарите (l). Когато сваляте острието,
напрежението може да бъде освободено
и острието може да отскочи. ОСТРИЕТАТА
НА ТРИОНА СА ОСТРИ. ИЗПОЛЗВАЙТЕ
РЪКАВИЦИ, КОГАТО РАБОТИТЕ С ТЯХ
(вижте Фигура 6).
5. Прегледайте направляващите ролки (g)
и свалете големите отломки, които може
да са останали по тях. Отломките може да
попречат на въртенето на водещите ролки
и причинят плоски места на водещите
ролки.
6. Гумените гуми (n) се поставят на макарите
(l). Гумените гуми трябва да се проверяват
за разхлабеност или повреда при смяна
на острието. Изчистете всякакви отломки
от гумените гуми на макарите. Това ще
удължи живота на гумите и ще предпазва
острието от изплъзване. Ако се появи
разхлабеност или повреда, острието
трябва да се занесе в упълномощен
17
сервизен център на DEWALT възможно
най-скоро, за поправка или смяна.
Постоянната употреба на инструмента
с разхлабени или повредени гуми ще
доведе до нестабилно движение на
острието на лентовия трион.
ПОСТАВЯНЕ НА ОСТРИЕ (ФИГ. 1, 3, 5-7)
1. Поставете острието, така че зъбците да са
на дъното и под ъгъл към работния стоп,
както е показано на фигури 1 и 5.
2. Плъзнете острието във водещите ролери,
както е показано ан Фигура 6.
3. Като държите острието във водещите
ролери, поставете го около макарите (l)
и през работния стоп (f), както е показано
на Фигура 7.
4. Уверете се, че острието е напълно
вкарано във водещите ролки,
и е поставено точно спрямо гумените гуми.
5. Въртете лоста за напрежението на
острието (i) обратно на часовниковата
стрелка, докато спре и след това
внимателно обърнете триона, така че
ролките да са поставени върху работата
пейка или маса. Уверете се, че зъбците
сочат далече от машината (фиг. 1, 5).
6. Поставете двете части на предпазителя на
острието с помощта на 3 мм шестоъгълен
гаечен ключ.
7. Включете и изключете триона няколко
пъти, за да се уверите, че острието
е поставено правилно.
РАБОТА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
носете подходяща защита
за слуха. При някои условия и
продължителност на употреба,
шумът от този продукт може да
допринесе за загубата на слуха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
работете с инструмента, ако
предпазителя на острието (m)
не е поставен правилно.
18
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Винаги спазвайте
инструкциите за безопасност
и приложимите разпоредби.
• Уверете се, че материалът за
рязане е закрепен на място.
• Приложете само леко налягане
към инструмента
и не упражнявайте странично
налягане на острието.
Ако е възможно, работете
с натисната към
обработваният детайл
челюст. Това ще предотврати
повреда на острието и ще спре
инструмента от отхвърляне
и вибриране.
• Избягвайте претоварване.
• Оставете острието да работи
свободно за няколко секунди
преди започване на рязането.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 1, 8)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За да намалите риска
от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ
дръжте здраво в очакване
на внезапна реакция.
Правилната позиция на ръцете изисква
едната ръка да е на страничната дръжка (d),
а другата на допълнителната дръжка (a), as
както е показано на Фигура 8, за да водите
правилно триона.
Рязане (фиг. 3, 8)
Вижте графиката за Препоръчителни
позиции за рязане.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изберете и използвайте острие
за лентов трион, който е най-подходящ
за рязане на съответния материал. Вижте
Описание на острието .
Този преносим лентов трион може да се
окачва на куката за окачване (k, фиг. 3).
Закачете инструмента на тръбно менгеме или
на друга подходяща, стабилна структура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
използвайте само куката за
закачване само, за да поддържате
теглото на острието. Никога не
разчитайте на куката за окачване
за своя лична опора или за
поддържане собствения ви баланс.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не се
опитвайте да използвате този
инструмент, като го поставяте
наобратно на работната
повърхност и подавате
материала към инструмента.
Винаги здраво закрепвайте
обработвания детайл
и приближавайте инструмента
към обработвания детайл, като
държите здраво инструмента
с две ръце, когато е възможно,
както е показано на Фигура 8.
1. Монтирайте материала за рязане здраво
в менгеме или друго устройство за
затягане.
2. Поставете работния стоп (f) в досег
с обработвания детайл, докато държите
острието далече от детайла. Включете
триона.
3. Когато триона достигне желаните обороти
на въртене, бавно и леко наклонете
основното тяло на инструмента, за да
доведете острието на лентовия трион
в досег с детайла. Да не се прилага
допълнителен натиск върху теглото
на основното тяло на инструмента.
Внимателно избягвайте внезапен и тежък
досег на острието на лентовия трион
с горната повърхност на обработвания
детайл. Това ще доведе до сериозни
повреди на острието на лентовия
трион. За да се получи максимален
експлоатационен живот на острието,
внимавайте да няма внезапен удар
в началото на рязането.
4. Както е показано на Фигура 8, правото
рязане може да бъде постигнато
чрез поддържане на режещата лента
подравнена със страничната повърхност
на корпуса на мотора. Всяко усукване или
изправяне на острието ще предизвика
изкривяване на линията на рязане и ще
намали живота на острието.
ЗАБЕЛЕЖКА: По време на
рязането, ако триона се заключи
или заседне в детайла, веднага
освободете превключвателя, за да
избегнете повреди на острието
на лентовия трион и на мотора.
5. Собствената тежест на инструмента
предоставя най-ефективното налягане
надолу при рязане. Добавеният от
оператора натиск забавя острието
и съкращава живота му.
6. Крайните парчета, които са достатъчно
тежки, за да причинят нараняване при
падане след отрязване, трябва да се
поддържат. Силно се препоръчват
защитни обувки. Крайните парчета може
да са горещи и остри.
7. Когато е възможно, дръжте здраво триона
с двете си ръце. Ако дадено приложение
се нуждае само от една ръка на триона,
не забравяйте да държите другата си
ръка извън зоната на острието и не
позволявайте на триона да падне към
затегнатия или подкрепен материал при
завършване на рязането.
Съвети за по-добро рязане
Следните препоръки трябва да се
използват като насоки (вижте диаграмите
в Препоръчителни позиции на рязане).
Резултатите може да са различни при всеки
оператор и материал за рязане.
• Никога не извивайте острието на лентовия
трион по време на рязане.
• Никога не използвайте течни охладители
с преносимите лентови триони.
Използването на течни охладители ще
причини наслагвания на гумите и ще
намали ефективността на работа.
• Ако по време на рязане се появи
изключително вибриране, уверете се, че
материала за рязане е здраво закрепен.
Ако вибрирането продължи, сменете
острието на лентовия трион.
19
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПОЗИЦИИ НА РЯЗАНЕ
да
не
да
не
Почистване
да
не
да
не
да
не
да
не
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент от DEWALT
е създаден с цел да работи продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното му почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Зарядното устройство и батерийният пакет не
могат да се сервизират.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта
преди почистване. От външната
част на зарядното устройство
можете да почистите
наслагванията и намазняванията
с помощта на кърпа или мека,
неметална четка. Не използвайте
вода или други почистващи
разтвори.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
тези на DEWALT, използването
на такива аксесоари с този
инструмент може да е опасно. За
да намалите риска от нараняване,
използвайте само препоръчаните
от DEWALT аксесоари с този
продукт.
Посъветвайте се с вашия доставчик
за по-подробна информация относно
подходящите аксесоари.
20
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля с
обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното
използване на рециклираните
материали помага за предпазване
на околната среда от замърсяване
и намалява необходимостта от
сурови суровини.
• Напълно изтощете батерийния пакет, след
това го свалете от инструмента.
• Li-Ion клетки могат да се рециклират.
Занесете ги на своя дилър или на
местната станция за рециклиране.
Събраните батерийни пакети ще бъдат
рециклирани или изхвърлени подходящо.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент
за сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да намерите вашия най-близък
упълномощен сервизен агент, като се
свържете с на-близкия централен офис на
DEWALT указан в това ръководство. Освен
това, списъка на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти
са на разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Акумулаторен батериен
пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не
може да отдава достатъчно мощност при
работи, където преди е работел с лекота.
В края на своя техничен живот, го изхвърлете
с внимание за околната среда:
zst00240624 - 14-07-2014
21
22
Download PDF

advertising