DCS371 | DeWalt DCS371 BANDSAW instruction manual

588778-98 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCS371
Obr. 1
a
p
c
b
d
t
e
q
s
g
i
g
j
f
r
hod
o
hod
Obr. 2
p
2
Obr. 3
a
d
k
p
q
j
v
u
j
l
l
n
f
n
g
m
m
j
3
Obr. 4
Obr. 5
p
q
Obr. 6
Obr. 7
Obr. 8
f
4
18V AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ PILA, DCS371
Blahopřejeme Vám!
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Technické údaje
Napájecí napětí
VDC
Typ
Maximální výkon
W
Rychlost posuvu
naprázdno
m/min
Rozměry brusného pásu mm
Max. kapacita řezu
mm
Hmotnost (bez baterie) kg
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
DCS371
18
1
460
174
835 x 12 x 0,5
63,5
3,9
dB(A)
79,6
dB(A)
dB(A)
3
90,6
dB(A)
3
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) určená podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah při řezání kovů
ah,CM=
m/s²
2,5
Odchylka K =
m/s²
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace s
rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní
doby značně prodloužit doba
působení vibrací na obsluhu.
Baterie
Typ baterie
Napájecí
napětí
Kapacita
Hmotnost
Baterie
Typ baterie
Napájecí
napětí
Kapacita
Hmotnost
DCB180 DCB181
Li-Ion
Li-Ion
VDC
Ah
kg
18
3,0
0,64
18
1,5
0,35
DCB183 DCB184
Li-Ion
Li-Ion
VDC
Ah
kg
18
2,0
0,40
18
5,0
0,62
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Nabíječka
Napětí v síti VAC
Typ baterie
Přibližná
min
25
doba nabíjení
(1,3 Ah)
baterie
55
(3,0 Ah)
Hmotnost
kg 0,49
DCB105
230 V
Li-Ion
30
40
(1,5 Ah) (2,0 Ah)
70
90
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
Nabíječka
Napětí v síti VAC
Typ baterie
Přibližná
min
60
doba nabíjení
(1,3 Ah)
baterie
140
(3,0 Ah)
Hmotnost
kg 0,29
DCB107
230 V
Li-Ion
70
90
(1,5 Ah) (2,0 Ah)
185
240
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
5
Nabíječka
Napětí v síti VAC
Typ baterie
Přibližná
min
40
doba nabíjení
(1,3 Ah)
baterie
90
(3,0 Ah)
Hmotnost
kg 0,36
DCB112
230 V
Li-Ion
45
60
(1,5 Ah) (2,0 Ah)
120
150
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
Pojistky:
Evropa
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
PÁSOVÁ PILA
DCS371
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-20.
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V
3 A v zástrčce napájecího kabelu
These Tyto výrobky splňují také požadavky
směrnic
2014/30/EU a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 7. 2014
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika
zranění si přečtěte tento návod k
obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
6
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
z baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Přeplněný
a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko způsobení úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Pokud do elektrického
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k
přenášení nebo posouvání nářadí a
netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit
od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepracujte s elektrickým
nářadím, jste-li unavení nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je spínač v poloze vypnuto. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na spínači
nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li spínač v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí vždy odstraňte
všechny klíče nebo seřizovací přípravky.
Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi
nářadí a mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte
pro prováděnou práci správný typ nářadí.
Při použití správného typu nářadí bude
práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické
nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího
kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte
7
d)
e)
f)
g)
baterii. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo
toto nářadí použito osobami, které nejsou
seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto
návodem. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození jednotlivých
dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s
ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ baterie může při vložení jiného
nevhodného typu baterie způsobit požár.
b) Používejte výhradně baterie doporučené
výrobcem nářadí. Použití jiných typů
baterií může způsobit vznik požáru nebo
zranění.
c) Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů, jako
jsou kancelářské sponky, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jejich kontaktů. Zkratování
kontaktů baterie může vést k způsobení
popálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může z baterie
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému
kontaktu s touto kapalinou, zasažené
místo omyjte vodou. Při zasažení očí
potřísněné místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z baterie může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
8
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí
pouze osobě s příslušnou kvalifikací,
která bude používat výhradně originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní
pokyny – přenosné pásové
pily
• Při pracovních operacích, u kterých
by mohlo dojít ke kontaktu pracovního
nástroje se skrytými elektrickými
vodiči, držte elektrické nářadí vždy za
izolované rukojeti. Při kontaktu pracovního
příslušenství s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze
úraz elektrickým proudem.
• Nevkládejte ruce do prostoru řezu
a nepřibližujte je k pásu.
• Před použitím se vždy ujistěte, zda je
přenosná pásová pila čistá.
• Vždy pokud zaznamenáte jakoukoliv
neobvyklost, okamžitě zastavte provoz.
• Před použitím nářadí se vždy ujistěte, zda
jsou všechny komponenty správně
a bezpečně sestaveny.
• Při nasazování nebo snímání vždy
s pilovým pásem manipulujte
s opatrností.
• Udržujte ruce vždy v bezpečné
vzdálenosti mimo linii pilového pásu.
• Před započetím řezu vždy počkejte, až
motor dosáhne plných otáček.
• Vždy udržujte rukojeti suché a čisté.
Dbejte na to, aby nebyly znečištěny
olejem nebo mazivem. Během práce držte
pilu pevně.
• Buďte vždy stále pozorní, zejména při
opakovaných, monotónních činnostech.
Vždy sledujte polohu vašich rukou vzhledem
k pilovému pásu.
• Nikdy neodstraňujte pracovní doraz.
• Stůjte mimo dosah koncových částí, které
mohou po odříznutí spadnout. Mohou být
ostré, horké a těžké. Mohlo by dojít
k vážnému úrazu.
• Větrací otvory často kryjí pohybující se
díly, a proto byste měli na tuto část nářadí
dávat pozor. Volný oděv, šperky nebo
dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
Zbytková rizika
Při práci s pásovými pilami hrozí následující
rizika.
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně
příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vznikajícího při práci se dřevem.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (t), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na krytu, který vytváří montážní spoj
mezi nářadím a baterií.
Příklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro nabíječky DCB105, DCB107
a DCB112.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, baterii a na výrobku, který
je touto baterií napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
kapalina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze baterie
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Jiné typy baterií mohou prasknout,
což může vést k zranění nebo
hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto zařízením nebudou hrát.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít ke
zkratování nabíjecích kontaktů uvnitř
nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé
předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové
fólie nebo jakékoli částečky kovu, se
nesmí dostat do vnitřního prostoru
nabíječky. Není-li v úložném prostoru
nabíječky umístěna žádná baterie,
vždy odpojte napájecí kabel nabíječky
od sítě. Dříve než budete provádět
čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka i
baterie jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky od zásuvky
ji vždy odpojte uchopením za zástrčku
a netahejte za napájecí kabel. Tímto
způsobem zabráníte poškození zástrčky
a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel
veden tak, abyste po něm nešlapali,
nezakopávali o něj a aby nedocházelo
k jeho poškození nebo nadměrnému
zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
9
• Při práci s nabíječkou ve venkovním
prostředí vždy zajistěte, aby byla
umístěna v suchu a používejte
prodlužovací kabel vhodný pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
• Na nabíječce nezakrývejte větrací otvory.
Větrací otvory jsou umístěny na horní
části a na bočních stranách nabíječky.
Umístěte nabíječku na taková místa, která
jsou mimo dosah zdrojů tepla.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou napájecího kabelu. Dojde-li
k poškození napájecího kabelu, musí být
ihned vyměněn výrobcem, autorizovaným
servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby
bylo zabráněno jakémukoli riziku.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému
servisu. Nesprávně provedená opětovná
montáž může vést k způsobení požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě
230 V. Nepokoušejte se nabíječku
provozovat s jiným napájecím napětím.
Tato nabíječka není určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k příslušné zásuvce s napájecím napětím
230 V.
2. Vložte baterii (p) do nabíječky a ujistěte se,
zda je v nabíječce řádně usazena. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: Aby byla zajištěna maximální
výkonnost a životnost baterie Li-Ion, před prvním
použitím ji zcela nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Indikátor stavu nabití–DCB105
nabíjení
– – – –
zcela nabito
–––––––––––
prodleva zahřátá/
studená baterie
–– – –– –
výměna baterie
•••••••••••
Indikátor stavu nabití–DCB107, DCB112
nabíjení
––
zcela nabito
––––––––––––––––––
––
–– ––
––
prodleva zahřátá/
studená baterie
––
–– ––
––––––
V této nabíječce nebude vadná baterie nabíjena.
Nabíječka bude signalizovat vadnou baterii
nerozsvícením kontrolky nabíjení nebo způsobem
blikání, který určuje závadu baterie nebo
nabíječky.
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
Nabíječky DCB105, DCB107 a DCB112 mohou
nabíjet baterie Li-Ion s napájecím napětím
10,8 V, 14,4 V a 18 V (DCB121, DCB123,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 a DCB185).
Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte
ji společně s baterií do autorizovaného servisu
k otestování.
Tato nabíječka nemusí být žádným způsobem
seřizována a je zkonstruována tak, aby byla
zajištěna její co nejjednodušší obsluha.
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka
10
PRODLEVA ZAHŘÁTÁ/STUDENÁ BATERIE
DCB105, DCB107, DCB112
automaticky přejde do režimu nabíjení. Tato
funkce maximálně prodlužuje provozní životnost
baterie.
Studená baterie se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí než zahřátá baterie. Baterie se bude
během celého nabíjecího procesu nabíjet
pomalejší rychlostí a nevrátí se na maximální
rychlost nabíjení ani v případě, je-li zahřátá.
DCB107, DCB112
Červená kontrolka bude stále blikat, ale během
tohoto procesu bude svítit také žlutá kontrolka.
Jakmile dojde k vychladnutí baterie, žlutá
kontrolka zhasne a nabíječka zahájí nabíjení.
POUZE PRO BATERIE TYPU LI-ION
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání baterii před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie se seznamte s níže
uvedenými bezpečnostními pokyny a dodržujte
uvedené postupy pro nabíjení.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Při vložení
nebo vyjmutí baterie z nabíječky může
jiskření způsobit vznícení prachu nebo
výparů.
• Nikdy baterii do nabíječky nevkládejte
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
neupravujte, aby mohla být nabíjena
i v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít
k prasknutí obalu baterie a k následnému
vážnému zranění.
• Nabíjejte baterie pouze v určených
nabíječkách DEWALT.
• ZABRAŇTE aby se baterie dostaly pod
tekoucí vodu, ani je do vody nebo do jiných
kapalin neponořujte.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a baterie na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C
(105 °F) (jako jsou venkovní boudy nebo
plechové stavby v letním období).
• Z důvodu dosažení nejlepších výsledků se
před použitím ujistěte, zda je baterie zcela
nabita.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo
poškozený, nevkládejte baterii do
nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení
nebo poškození baterie. Nepoužívejte
baterii nebo nabíječku, u kterých
došlo k nárazu, pádu nebo jinému
poškození (například propíchnutí
hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozené
baterie by měly být vráceny do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát
na baterii ve svislé poloze, ale může
dojít k jejich snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Nelikvidujte baterie spalováním, i když
jsou vážně poškozeny nebo zcela
opotřebovány. Baterie může v ohni
explodovat. Při spalování baterie typu Li-Ion
dochází k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li k potřísnění pokožky kapalinou
z baterie, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li se
vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo po
takovou dobu, dokud podráždění neustane.
Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolytem
baterie je směs tekutých organických
uhličitanů a solí lithia.
• Výpary z otevřených článků baterie
mohou způsobit potíže s dýcháním.
Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Jestliže
potíže stále přetrvávají, vyhledejte lékařské
ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení.
Kapalina z baterie se může vznítit,
dojde-li k jejímu kontaktu s plamenem
nebo se zdrojem jiskření.
11
Baterie
Poškozené kabely ihned vyměňte.
TYP BATERIE
Model DCS371 pracuje s baterií s napájecím
napětím 18 V.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 °C do 40 °C.
Mohou být použity baterie DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 a DCB185. Další
informace naleznete v části Technické údaje.
Není určeno pro venkovní použití.
Doporučení pro uložení baterií
Provádějte likvidaci baterie s ohledem
na životní prostředí.
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, mimo dosah přímého
slunečního záření a nadměrného tepla
či chladu. Z důvodu zachování optimálního
výkonu a provozní životnosti skladujte
nepoužívané baterie při pokojové teplotě.
Nabíjejte baterie DEWALT pouze
v určených nabíječkách DEWALT.
Budou-li v nabíječkách DEWALT
nabíjeny jiné baterie než baterie
DEWALT, může dojít k jejich prasknutí
nebo k vzniku jiných nebezpečných
situací.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem
na dosažení optimálních výsledků vám
doporučujeme, abyste je uložili mimo
nabíječku zcela nabité na suchém
a chladném místě.
POZNÁMKA: Baterie by neměly být skladovány,
jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být
baterie zcela nabita.
Baterie nespalujte.
Obsah balení
Balení obsahuje:
Štítky na nabíječce a na baterii
1 Akumulátorovou pásovou pilu
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou štítky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
1 Bimetalový pilový pás s proměnnou roztečí
zubů 14/18 TPI
1 Baterie Li-Ion
1 Kufřík
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje.
Nabíjení baterie.
Nabitá baterie.
Vadná baterie.
Prodleva zahřátá/studená baterie.
Nepokoušejte se kontakty propojovat
vodivými předměty.
Nenabíjejte poškozené baterie.
1 Nabíječku
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s bateriemi, nabíječkou a kufříkem.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1, 3)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
a. Přídavná rukojeť
Zabraňte styku s vodou.
b. Blokovací tlačítko
c. Spouštěcí spínač
d. Hlavní rukojeť
12
e. Šestihranný klíč
f. Pracovní doraz
g. Vodicí kladky
h. Stavitelná pojistná matice
i. Napínací páka pásu
j. Pilový pás
k. Závěsný hák
l. Řemenice
m. Ochranné kryty pásu
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně upraveným kabelem, který je
dodáván autorizovaným servisem DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
n. Pryžové pláště
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím
na nové zástrčce.
o. Šrouby vedení stopy
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
p. Baterie
q. Uvolňovací tlačítko baterie
r. Ukazatel stavu nabití baterie
s. LED diodová pracovní svítilna
POUŽITÍ VÝROBKU
Tato výkonná pásová pila je určena
k profesionálnímu řezání kovů.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo
plynů.
Tato výkonná pásová pila je elektrické nářadí
pro profesionální použití. NEDOVOLTE dětem,
aby se s tímto nářadím dostaly do kontaktu.
Používají-li toto nářadí nezkušené osoby, musí
být zajištěn odborný dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by
neměly být nikdy ponechány s tímto nářadím
bez dozoru.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší
nabíječky (viz kapitola Technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 1 mm2. Maximální
délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
SESTAVENÍ A NASTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí baterie
z nářadí (obr. 1, 4)
POZNÁMKA: Chcete-li dosáhnout co nejlepších
výsledků, ujistěte se, zda je baterie zcela nabita.
Po úplném vybití baterie svítilna bez výstrahy
zhasne.
13
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
1. Srovnejte baterii (p) s drážkami uvnitř rukojeti
nářadí (obr. 3).
2. Nasuňte baterii do rukojeti nářadí tak, aby
byla řádně usazena a ujistěte se, zda se
neuvolňuje.
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (q) a vytáhněte
baterii z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
BATERIE S UKAZATELEM STAVU NABITÍ
(OBR. 1)
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití
baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (r). Svítící kombinace těchto tří
zelených LED diod určuje úroveň nabití baterie.
Je-li úroveň nabití baterie nižší než požadovaná
limitní hodnota pro použití, ukazatel nebude svítit
a baterie musí být nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
Spouštěcí spínač (obr. 1)
Stiskem odjistěte blokovací tlačítko (b). Stiskněte
spouštěcí spínač (c), aby došlo ke SPUŠTĚNÍ
motoru. Uvolněním spouštěcího spínače dojde
k VYPNUTÍ motoru. Uvolněním spouštěcího
spínače dojde také k automatickému zajištění
blokovacího tlačítka.
VAROVÁNÍ: Toto nářadí není
opatřeno žádným prvkem, který by
umožňoval zajištění spouštěcího
spínače v poloze ZAPNUTO a
spouštěcí spínač by neměl být nikdy
v této poloze zajištěn žádným jiným
způsobem.
LED diodová pracovní svítilna
(obr. 1)
Pracovní světlo (s) je umístěno nad pilovým
pásem. Pracovní světlo je aktivováno stiskem
spouštěcího spínače a je automaticky zhasnuto
20 sekund po uvolnění stisku tohoto spínače.
14
Zůstává-li spouštěcí spínač stisknutý, pracovní
svítilna zůstane svítit.
POZNÁMKA: Pracovní svítilna je určena pro
okamžité osvětlení pracovního povrchu a není
určena proto, aby byla používána jako svítilna.
Pilové pásy
Tato přenosná pásová pila je nastavena pro
použití pilových pásů o tloušťce 0,5 mm (1/64"),
šířce 12 mm (1/2") a délce 835 mm (32").
NEPOUŽÍVEJTE pilové pásy tloušťky 0,64 mm
(.025").
VAROVÁNÍ: Použití jakéhokoliv
jiného pilového pásu nebo
příslušenství může být nebezpečné.
NEPOUŽÍVEJTE u vaší pásové pily
žádné jiné typy příslušenství. Pásy
používané na stacionárních pilách
mají různou tloušťku. Nepokoušejte
se takové pásy provozovat s vaší
pásovou pilou.
Volba pilového pásu
Obecně platí, že je nejprve nutné zvážit velikost
a tvar obrobku, a typ řezaného materiálu.
Pamatujte si, že pro nejefektivnější řezání by
mělo být použito v dané aplikaci co nejhrubší
ozubení, protože čím hrubší je ozubení, tím
rychlejší je provedení řezu. Při výběru vhodné
rozteče ozubení by se měl pilový pás při přiložení
k obrobku dotýkat nejméně dvěma zuby jeho
plochy. Obecně platí, že měkké materiály obvykle
ostří s hrubým ozubením, zatímco tvrdé materiály
vyžadují ostří s jemným ozubením. V případě,
že požadujete hladkou plochu řezu, zvolte
některé z ostří s jemným ozubením.
Vyberte si vhodný pilový pás podle typu
řezaného materiálu, jeho rozměrů a počtu zubů.
Viz tabulka Popis pilových pásů .
Následující tabulka má pouze informativní
charakter. Určete typ řezaného materiálu a jeho
rozměr a zvolte si nejvhodnější typ pilového
pásu.
POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte
pásovou pilu k řezání materiálů s
obsahem pryskyřičného plniva, které
lze tavit. Tavení pryskyřice materiálu
způsobené vysokou teplotou
vznikající při řezání může způsobit
vazbu pilového pásu k materiálu,
což může vést k přetížení a vyhoření
motoru.
POPIS PILOVÝCH PÁSŮ
Typ pilového pásu
Počet zubů (TPI)
Bi-Metal
24
18 14 14/18
Síla obrobku
3,2 mm (1/8") a méně
•
•
3,2 mm–6,4 mm
(1/8"–1/4")
•
•
Vedení pilového pásu (obr. 1)
6. Mezi jednotlivými běhy sledujte vedení
pilového pásu a podle potřeby opakujte kroky
1-4, aby bylo dosaženo jeho správného
vedení.
7. Pomocí 3 mm šestihranného klíče odstraňte
obě části ochranného krytu pilového pásu.
Před použitím musí být ochranný kryt pevně
nasazen.
Sejmutí a nasazení pilového
pásu
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
POZNÁMKA: Nadměrné utažení
stavitelných šroubů by mohlo mít za
následek poškození pily.
UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí pořezání.
Napínací páka pásu je opatřena
pružinovým mechanismem. Při
uvolňování pásu páku přidržujte.
Vaše pásová pila je vybavena stavitelným
mechanismem vedení pásu, který zajišťuje jeho
správné vedení za všech okolností. Pilový pás
je správně nastaven, pokud je vystředěn mezi
vodicími kladkami (g) a ozubení pilového pásu (j)
je 0,38 mm (3/16") od okraje vodicí kladky.
SEŘÍZENÍ VEDENÍ PILOVÉHO PÁSU
1. Pomocí 3 mm šestihranného klíče (e)
odstraňte obě části ochranného krytu
pilového pásu.
2. Otočte a otevřete napínací páku pásu (i),
aby byl umožněn přístup ke šroubům vedení
stopy (o).
3. Pomocí 10 mm klíče povolte stavitelné
pojistné matice (h).
4. Použijte 3 mm šestihranný klíč (e) a jeden
ze šroubů sledování stopy (o) otočte o 1/4
otáčky ve směru hodinových ručiček. Otočte
další šroub sledování stopy o 1/4 otáčky ve
směru hodinových ručiček.
POZNÁMKA: Otáčením šroubu vedení
stopy ve směru hodinových ručiček posunuje
pilový pás směrem k vodicí kladce, otáčením
šroubu vedení stopy proti směru pohybu
hodinových ručiček posunuje pilový pás
směrem od vodicí kladky.
5. Dotáhněte obě stavitelné pojistné matice
a zavřete rychloupínací páku. (Ke sledování
vedení pásu bude nutné spustit pilu.)
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Nedotýkejte se holou rukou ihned
po ukončení řezu pilového pásu,
obrobku nebo kovových pilin. Jsou
velmi rozpálené a mohou způsobit
popáleniny.
SEJMUTÍ PILOVÉHO PÁSU (OBR. 1, 3, 6)
1. Otočte napínací páku pásu (i) ve směru
hodinových ručiček, dokud se nezastaví, aby
se uvolnilo napnutí pásu (viz obr. 1).
2. Pilu obraťte naopak a položte ji na pracovní
stůl nebo na stůl tak, aby byly svorky baterie
na pravé straně (viz obr. 3).
3. Pomocí 3 mm šestihranného klíče odstraňte
obě části ochranného krytu pilového pásu.
4. Pás začněte stahovat v horní části
ochranného krytu (m) a pokračujte okolo
řemenic (l). Při snímání se uvolní napnutí
a pás může vyskočit. PILOVÉ PÁSY
JSOU OSTRÉ. MANIPULACI S NIMI
PROVÁDĚJTE V RUKAVICˇICH (viz obr. 6).
5. Zkontrolujte vodicí kladky (g) a odstraňte
všechny velké úlomky, které v nich mohou
být zachyceny. Zachycené úlomky mohou
bránit otáčení vodicích kladek a způsobit tak
na nich vytvoření plochých míst.
6. Na řemenicích (l) jsou nasazeny pryžové
pláště (n). Při výměně pilového pásu by měly
být zkontrolovány pryžové pláště, zda nejsou
uvolněny nebo poškozeny.
15
Na řemenicích odstraňte z pryžových plášťů
zachycené úlomky. Tím se zvýší životnost
plášťů a zabrání sklouznutí pilového pásu.
Pokud dojde k jakémukoliv uvolnění nebo
poškození, nářadí by mělo být co nejdříve
předáno do autorizovaného servisu
DEWALT k provedení opravy nebo výměny.
Pokračování v používání tohoto nářadí s
uvolněnými nebo poškozenými plášti způsobí
nestabilní chod pilového pásu.
NASAZENÍ PILOVÉHO PÁSU (OBR. 1, 3, 5–7)
1. Pilový pás uchopte tak, aby ozubení bylo
na spodní straně a pod úhlem směrem k
pracovnímu dorazu, jak je znázorněno na
obr. 1 a 5.
2. Pás navlečte na vodicí kladky, jak je
znázorněno na obr. 6.
3. Na vodicích kladkách pilový pás přidržte,
protáhněte jej okolo obou řemenic (l) a přes
pracovní doraz (f), jak je znázorněno
na obr. 7.
4. Ujistěte se, že je pilový pás zcela zasunut do
vodících kladek a v poloze pravého úhlu proti
pryžovým plášťům.
5. Napínací páku pásu (i) otočte proti směru
hodinových ručiček až nadoraz a pak
opatrně převraťte pilu tak, aby řemenice
ležely na pracovní desce či stole. Ujistěte se,
zda je ozubení pásu natočeno směrem od
pily (obr. 1, 5).
6. Pomocí 3 mm šestihranného klíče odstraňte
obě části ochranného krytu pilového pásu.
7. Pilu několikrát zapněte a vypněte, abyste se
ujistili, zda je pás dobře usazen.
POUŽITÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte a
vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Vždy používejte
vhodné osobní prostředky
pro ochranu sluchu. V určitých
podmínkách a po určité době použití
může hluk tohoto nářadí způsobit
ztrátu sluchu.
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovozujte
pilu, pokud není správně nasazen
ochranný kryt pilového pásu (m).
16
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní
pokyny a platné předpisy.
• Zajistěte, aby byl řezaný materiál
pevně upnutý.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný
tlak a nevyvíjejte boční tlak na
pilový pás. Je-li to možné, pracujte
s patkou pily přitisknutou
k obrobku. Tak předejdete
poškození pilového pásu
a zabráníte trhavým pohybům
a vibracím nářadí.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
• Před zahájením řezu nechejte
pilový pás několik sekund v chodu
naprázdno.
Správná poloha rukou
(obr. 1, 8)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na hlavní rukojeti (d) a druhou ruku
na přídavné rukojeti (a), jak je uvedeno na obr. 8,
aby byla pila vedena správně.
Řezání (obr. 3, 8)
Viz tabulka Doporučené polohy pro řezání.
POZNÁMKA: Vyberte a použijte pilový pás, který
je pro řezaný materiál nejvhodnější. Viz tabulka
Popis pilových pásů.
Pomocí závěsného háku (k) lze tuto přenosnou
pilu zavěsit (obr. 3). Pilu zavěste na svorku
potrubí nebo jinou vhodnou, stabilní strukturu.
VAROVÁNÍ: Chcete-li snížit riziko
zranění, používejte pouze závěsný
hák, který odpovídá hmotnosti pily.
Nikdy nepoužívejte závěsný hák pro
svou vlastní podporu, nebo k pomoci
udržet vaši rovnováhu.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
používat toto nářadí obrácením pily
spodní stranou nahoru a posunem
obrobku směrem k pile. Vždy
bezpečně upněte obrobek, přiložte
pásovou pilu k obrobku a bezpečně
držte pilu oběma rukama, jak je
zobrazeno na obr. 8.
1. Řezaný obrobek upněte pevně do svěráku
nebo jiného upínacího zařízení.
2. Obrobek opřete o pracovní doraz (f) tak, aby
se pilový pás obrobku nedotýkal. Zapněte
pásovou pilu.
3. Poté, co pila dosáhne požadované rychlosti
otáček, opatrně a pozvolna spusťte tělo pily
tak, aby se ostří pásu dostalo do kontaktu
s obrobkem. Nevyvíjejte na pilu vyšší tlak,
než je její vlastní hmotnost. Zabraňte, aby
se pilový pás dostal do kontaktu s horním
povrchem obrobku náhle a prudce. Tím by
mohlo dojít k vážnému poškození pilového
pásu. Chcete-li dosáhnout maximální
životnosti pilového pásu, zajistěte, aby
nedošlo na začátku řezání k jeho prudkému
dopadu.
4. Jak je znázorněno na obr. 8, rovného řezu
lze dosáhnout držením pilového pásu tak,
aby vedl souběžně s boční plochou krytu
motoru. Jakékoli kroucení nebo napínání
pilového pásu způsobí vybočení řezu a sníží
se tak životnost ostří.
• Během provádění řezu pilou nikdy
neotáčejte.
• U přenosných pásových pil nikdy
nepoužívejte kapalná chladiva. Použití
kapalných chladiv může způsobit jejich
navrstvení na pryžových pláštích a snížit tak
výkon pily.
• Pokud při řezání dochází k nadměrným
vibracím, ujistěte se, zda je obrobek pevně
upnut. Pokud vibrace trvají dále, vyměňte
pilový pás.
DOPORUČENÉ POLOHY PRO ŘEZÁNÍ
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
POZNÁMKA: Pokud se během
provádění řezu pásová pila zasekne
nebo sevře v řezu obrobku, ihned
uvolněte spínač, aby nedošlo
k poškození pilového pásu a motoru.
5. Vlastní hmotnost pily zajišťuje nejefektivnější
řezný tlak. Další přídavný tlak obsluhy na
pilu zpomaluje chod pásu a snižuje jeho
životnost.
6. Odřezávané části obrobku s vyšší hmotností
by měly být podepřeny, aby nespadly na
zem. Důrazně se doporučuje používat
bezpečnostní obuv. Koncové části mohou být
horké a ostré.
7. Pokud je to možné, držte pilu pevně oběma
rukama. Pokud aplikace vyžaduje držení
pouze jednou rukou, ujistěte se, zda držíte
druhou ruku z dosahu pilového pásu
a zabraňte, aby pila po dokončení řezu
klesla na upnutý či podepřený obrobek.
Rady pro zlepšení provádění
řezů
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nabíječka a baterie nejsou opravitelné.
Následující doporučení by měla být použita jako
vodítko (viz tabulka Doporučené polohy pro
řezání). Výsledky se mohou lišit v závislosti na
obsluze a částečně i na řezaném materiálu.
17
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách hlavního krytu a v jejich
blízkosti nahromadí prach a nečistoty,
odstraňte je proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého
kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT,
nebylo s tímto výrobkem testováno,
může být použití takového
příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto výrobkem pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
18
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Nabíjecí baterie
Tato baterie s dlouhou životností musí být
nabíjena v případě, kdy již neposkytuje
dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné
pracovní operace. Po ukončení provozní
životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné baterie budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí.
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240620 - 15-07-2014
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising