DCS371 | DeWalt DCS371 BANDSAW instruction manual

372002-24 EST
DCS371
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
20
Joonis / Рисунок 1
a
p
c
b
d
t
e
q
s
g
i
g
j
f
r
h
o
h
Joonis / Рисунок 2
p
3
Joonis / Рисунок 3
a
d
k
p
q
j
v
u
j
l
l
n
f
n
g
m
m
j
4
Joonis / Рисунок 4
Joonis / Рисунок 5
p
q
Joonis / Рисунок 6
Joonis / Рисунок 7
Joonis / Рисунок 8
f
5
EESTI KEEL
18V JUHTMETA LINTSAAG, DCS371
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTist ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Max väljundvõimsus
Kiirus vabajooksul
Tera mõõtmed
Max lõikevõimsus
Kaal (patareideta)
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse
määramatus)
W
m/min
mm
mm
kg
DCS371
18
1
460
174
835 x 12 x 0,5
63,5
3,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
79,6
3
90,6
dB(A)
3
VDC
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus ah metalli lõikamisel
ah,CM=
m/s²
2,5
Määramatus K =
m/s²
1,5
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel
hindamisel.
HOIATUS: Avaldatud
vibratsioonitugevus puudutab
tööriista põhirakendusi. Kui aga
tööriista kasutatakse muul viisil,
erinevate lisatarvikutega või kui
seda on halvasti hooldatud, võib
vibratsioonitugevus erineda. Sellisel
juhul võib vibratsiooni mõju kogu
tööaja kestel olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
6
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Akupatarei
DCB180 DCB181
Patarei tüüp
Li-Ion
Li-Ion
18
18
Pinge
VDC
Võimsus
Ah
3,0
1,5
Mass
kg
0,64
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Akupatarei
DCB183 DCB184
Patarei tüüp
Li-Ion
Li-Ion
Pinge
VDC
18
18
Võimsus
Ah
2,0
5,0
Mass
kg
0,40
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Laadija
Võrgupinge VAC
Patareitüüp
Umbkaudne min
25
akupatarei
(1,3 Ah)
laadimisaeg
55
(3,0 Ah)
Mass
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
40
(1,5 Ah) (2,0 Ah)
70
90
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,49
Laadija
Võrgupinge VAC
Patareitüüp
Umbkaudne min
60
akupatarei
(1,3 Ah)
laadimisaeg
140
(3,0 Ah)
Mass
kg
DCB107
230 V
Li-Ion
70
90
(1,5 Ah) (2,0 Ah)
185
240
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,29
Laadija
Võrgupinge VAC
Patareitüüp
Umbkaudne min
40
akupatarei
(1,3 Ah)
laadimisaeg
90
(3,0 Ah)
Mass
kg
DCB112
230 V
Li-Ion
45
60
(1,5 Ah) (2,0 Ah)
120
150
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,36
EESTI KEEL
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriistad
10 amprit, vooluvõrk
Suurbritannia ja Iirimaa
230 V tööriistad
3 amprit, pistikus
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab eelseisvat
ohtlikku olukorda, mis vältimata
jätmisel lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
PANGE TÄHELE: Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust,
kuid mis mittevältimisel võib
põhjustada varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
LINTSAAG
DCS371
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-20.
See toode vastab ka direktiividele 2014/30/EU ja
2011/65/EU. Lisateabe saamiseks kontakteeruge
DEWALTIGA aadressil või vaadake kasutusjuhendi
lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI
nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
01.07.2014
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused
elektritööriistade kasutamise
kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu
või aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui
teie keha on maaga ühenduses.
7
EESTI KEEL
c)
d)
e)
f)
Ärge viige elektritööriistu vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud
või sassis kaablid suurendavad
elektrilöögiohtu.
Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise
ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/või
aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista,
sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga
tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed
ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
8
g)
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja
õigesti kasutatavad. Äratõmbesüsteemi
kasutamine võib vähendada tolmuga
seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE
JA HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab
paremini ja ohutumalt võimsusel, milleks
see on ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista hoiule asetamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete
rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
d) Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga või
kasutusjuhendiga mittetutvunud isikutel
seda elektritööriista käitada. Oskamatutes
kätes on elektritööriistad ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada. Veenduge,
et liikuvad osad on õiges asendis ega
ole kinni kiilunud, detailid on terved ja
puuduvad muud tingimused, mis võivad
mõjutada tööriista tööd. Kui tööriist
on kahjustunud, laske enne kasutust
elektritööriist ära parandada. Mitmete
põhjuste taga on halvasti hooldatud
elektritööriistad.
f) Hoidke lõikekettad teravad ja
puhtad. Õigesti hooldatud ja teravate
servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam
juhtida.
g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja
otsakuid jne vastavalt käesolevas juhendis
toodule, võttes arvesse nii tööpiirkonda
kui ka tehtava töö iseloomu. Tööriista
kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE
JA HOOLDAMINE
a) Kasutage laadimiseks ainult tootja
määratud laadijat. Ühele akule sobiv
laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
EESTI KEEL
b)
c)
d)
Kasutage tööriistu ainult kindlaks
määratud akudega. Teist tüüpi akude
kasutamine võib põhjustada vigastus- ja
tuleohtu.
Kui aku ei ole kasutusel, hoidke
seda eemal metallesemetest, näiteks
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest ja muudest väikestest
metallesemetest, mis võivad klemmid
lühistada. Aku klemmide lühistamine võib
põhjustada põletusi ja tulekahju.
Valedes tingimustes võib akust eralduda
vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist.
Juhusliku kokkupuute korral loputage
see veega maha. Kui vedelik satub
silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust
eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust
ja põletusi.
6) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab
ainult identseid varuosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad ohutusreeglid kaasaskantavad lintsaed
• Kui te teete tööd, mille käigus võib
lõiketarvik puutuda kokku varjatud
juhtmetega, hoidke elektritööriista ainult
isoleeritud hoidepindadest. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad ning
võivad anda kasutajale elektrilöögi.
• Hoidke käsi lõikepiirkonnast ja lehtedest
eemal.
• Olge alati tähelepanelik, eriti korduvate,
monotoonsete tööde ajal. Veenduge alati,
et oma käte asendit saelehe suhtes.
• Ärge kunagi eemaldate tööpiirikuid.
• Hoidke eemale otsaosadest, mis võivad
lõikamise ajal kukkuda. Need võivad olla
kuumad, teravad ja/või rasked. Tagajärjeks
võib olla raske vigastus.
• Liikuvate osade katetel on sageli
ventilatsiooniavad, mida tuleb vältida.
Lotendavad rõivad, ehted või pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade külge
kinni.
Muud ohud
Järgmised riskid kaasnevad loomulikult
lintsaagide kasutamisega.
– Seadme pöörlevate või kuumade osade
vastu puutumisel võivad tekkida vigastused.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
– Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud puidu
töötlemisel tekkiva tolmu sissehingamisest.
– Lendavatest osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
• Veenduge alati enne kasutamist, et
kaasaskantav lintsaag on puhas.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
• Katkestage alati töö, kui märkate midagi
ebatavalist.
Kandke kuulmiskaitset.
• Veenduge alati, et kõik komponendid on
paigaldatud nõuetekohaselt ja tugevalt
enne kasutamist.
• Käsitsege lintsae käepidet hoolega, kui
seda paigaldate või eemaldate.
• Hoidke käsi alati lintsae liikumisjoonest
eemal.
• Oodake alati, kuni mootor on täielikult
täiskiiruse saavutanud, enne lõikamisega
alustamist.
• Hoidke käepide alati kuiv, puhas ning
õlist ja määrdest vaba. Hoidke tööriista
kasutamse ajal tugevalt käes.
Kandke nägemiskaitset.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOONIS 1)
Kuupäevakood (t), mis sisaldab ka
valmistamisaastat, on trükitud korpusele tööriista
ja aku kinnituskoha juures.
Näiteks:
2014 XX XX
Tootmisaasta
9
EESTI KEEL
Olulised ohutusjuhised kõigi
akulaadijate kohta
HOIDKE NEED JUHISED ALLES: See
kasutusjuhend sisaldab olulisi ohutus- ja
kasutusjuhiseid laadijate DCB105, DCB107 ja
DCB112 kohta.
• Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik
juhiseid ja hoiatustähised laadijal, akul ja
tootel, mida kasutatakse akuga.
HOIATUS: Elektrilöögioht. Ärge laske
mingitel vedelikel laadijasse pääseda.
See võib põhjustada elektrilöögi.
ETTEVAATUST: Põletuse oht.
Vigastusriski vähendamiseks laadige
vaid DEWALTI laetavaid akupatareisid.
Teist tüüpi patareid võivad
ülekuumeneda ning plahvatada,
põhjustades kehavigastusi ja vara
kahjusid.
ETTEVAATUST: Laste üle tuleb
pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
PANGE TÄHELE: Teatud tingimustel,
kui laadija on vooluvõrku ühendatud,
võivad laadijasse sattunud võõrkehad
selle kontaktid lühistada. Elektrit
juhtivad võõrkehad, nagu näiteks,
kuid mitte ainult, terasvill, foolium või
igasugused kogunenud metallosad
tuleb laadija pesast eemal hoida.
Ühendage laadija alati vooluvõrgust
lahti, kui selle pesas pole akut.
Ühendage laadija lahti ka enne
puhastamist.
• ÄRGE proovige akut laadide mõne muu
laadijaga peale käesolevas juhendis
toodute. Laadija ja aku on projekteeritud
koos töötama.
• Need laadijad pole mõeldud muuks
tarbeks kui DEWALTI laetavate patareide
laadimiseks. Muu kasutuse tagajärjeks on
tulekahju-, elektrilöögioht või surmamine
elektrilöögiga.
• Vältige laadija kokkupuudet vihma või
lumega.
• Tõmmake pistikust mitte juhtmest,
kui eemaldage laadija vooluvõrgust.
Seeläbi väheneb elektripistikute ja juhtme
kahjustamise risk.
• Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta
peale, selle taha ei komistata ning seda
ei kahjustata ega kulutata muul viisil.
10
• Ärge kasutage pikenduskaablit, kui
see ei ole vältimatult vajalik. Ebaõige
pikendusjuhtmete kasutamine võib kaasa
tuua tuleohu, elektrilöögi või surmava
elektrilöögi.
• Kui kasutate laadijat õues, tagage
alati kuiv asukoht ja kasutage väljas
kasutamiseks mõeldud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
• Ärge blokeerige laadija
ventilatsiooniavasid. Ventilatsiooniavad
asuvad laadija ülaosas ja külgedel.
Paigutage laadija nii, et see on eemal kõigist
soojaallikatest.
• Ärge kasutage laadijat koos kahjustunud
juhtme või pistikuga. Kui toitejuhe on
kahjustunud, peab tootja, tema esindaja või
muu sarnane kvalifitseeritud isik selle ohu
vältimiseks kohe välja vahetama.
• Ärge kasutage laadijat, kui see on
saanud löögi teravalt esemelt, see
on maha kukkunud või muul viisil
kahjustada saanud. Viige see volitatud
teeninduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koost; viige see
volitatud hoolduskeskusesse, kui seda
tuleb hooldada või remontida. Vale
kokkupanemine võib põhjustada (surmava)
elektrilöögi või tulekahju ohtu.
• Enne laadija mis tahes viisil puhastamist
eemaldage see vooluvõrgust. See
vähendab elektrilöögi ohtu. Aku
eemaldamine ei vähenda seda ohtu.
• MITTE KUNAGI ärge püüdke 2 laadijat
kokku ühendada.
• Laadija on mõeldud kasutamiseks
tavalises 230 V koduses elektrivõrgus.
Ärge püüdke kasutada seda teistsuguse
pingega. See ei kehti autolaadija puhul.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
DCB105, DCB107 ja DCB112 laadijad ühilduvad
10,8 V, 14,4 V ja 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 ja DCB185) akupatareidega.
See laadija ei vaja reguleerimist ning nende
kavandamisel on peetud silmas võimalikult lihtsat
kasutamist.
EESTI KEEL
Laadimisprotseduur (joonis 2)
1. Ühendage laadija enne aku sisestamist
sobivasse pistikupessa 230 V.
2. Sisestage akupatarei (p) laadijasse
veendumaks, et aku asetseb täielikult
laadijal. Punane tuli (laadimine) vilgub
pidevalt, mis tähendab, et laadimine on
alanud.
3. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jääb
püsivalt põlema. Aku on täielikult laetud ja
seda võib kasutada või laadijasse jätta.
MÄRKUS: Liitium-ioon patareide maksimaalse
võimsuse ja eluea tagamiseks laadige akupatarei
enne esmakordset kasutamist täis.
Laadimine
Laetus–DCB105
laeb
– – – –
täis laetud
–––––––––––
kuuma/külma akupatarei viivitus–– – ––
–
•••••••••••
AINULT LI-IOONAKUD
XR Li-Ion tööriistadel on sisseehitatud
elektrooniline kaitsesüsteem, mis kaitseb
akut ülekoormuse, ülekuumenemise või liigse
tühjenemise eest.
Olulised ohutusjuhised
kõikide akude kohta
Asendusakude tellimisel märkige ära
katalooginumber ja pinge.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
laeb
––
täis laetud
––––––––––––––––––
––
–– ––
––
kuuma/külma akupatarei
––
Punane tuli jätkab vilkumist, kuid kollane
indikaator helendab selle töö ajal edasi. Kui aku
on jahtunud, lülitub kollane tuli välja ja laadija
jätkab laadimisega.
Aku ei ole ostes täielikult laetud. Enne
akupatarei ja laadija kasutamist, lugege allpool
toodud ohutusjuhised läbi ja järgige kirjeldatud
laadimisprotseduuri.
Laetus–DCB107, DCB112
viivitus
DCB107, DCB112
Tööriist lülitub elektroonilise kaitsesüsteemi
rakendumisel välja. Kui see toimub, siis asetage
Li-Ion aku laadijasse, kuni see on täielikult täis
laetud.
Aku laetuse kohta vaadake allpool olevaid
tabeleid.
vaheta patareid välja
Külm akupatarei laeb umbes poole aeglasemalt
kui soe akupatarei. Akupatarei laeb aeglasemalt
kogu laadimistsükli jooksul ja see ei lähe tagasi
maksimaalsele laadimiskiirusele, isegi kui patarei
on soe.
–– ––
––––––
See laadija ei lae vigast akupatareid. Laadija
näitab, et patarei on vigane, keeldudes süttimast
või kuvades probleemse akupatarei või laadija
vilkumismustrit.
MÄRKUS: See võib tähendada ka seda, et viga
on laadijas.
Kui laadija viitab probleemile, viige laadija
ja akupatarei volitatud teeninduskeskusesse
testimisele.
KUUMA/KÜLMA AKU VIIVITUS
DCB105, DCB107, DCB112
Kui laadija tuvastab liiga kuuma või liiga külma
aku, siis see käivitab automaatselt kuuma/külma
aku viivituse, lükates laadimist edasi kuni aku on
sobiva temperatuuri saavutanud. Laadija lülitub
seejärel automaatselt aku laadimise režiimi. See
funktsioon tagab akude maksimaalse tööea.
• Ärge laadige ega kasutage akupatareid
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Akupatarei asetamine laadijasse
või sealt eemaldamine võib tolmu või aurud
süüdata.
• Ärge kunagi asetage akupatareid jõuga
laadijasse. Ärge muutke akupatareid
mitte mingil viisil, et see ühilduks
laadijaga, kuna akupatarei võib rebeneda,
põhjustades raskeid kehavigastusi.
• Laadige akupatareisid vaid heaks kiidetud
DEWALTI laadijatega.
• ÄRGE asetage vette ega muudesse
vedelikesse ning vältige pritsmeid.
• Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akut
kohtades, kus temperatuur võib ületada
40 °C (105 °F) (näiteks suvel kuuride või
metallehitiste läheduses).
• Parima tulemuse saamiseks veenduge, et
akupatarei on enne kasutamist täis laetud.
11
EESTI KEEL
HOIATUS: Ärge kunagi üritage akut
mingil põhjusel avada. Kui aku on
pragunenud või kahjustatud, siis
ärge sisestage seda laadijasse.
Ärge purustage, visake maha ega
kahjustage akut. Ärge kasutage
akut või laadijat, mis on saanud
järsu löögi, mis on maha kukkunud,
millest on üle sõidetud või mida on
muul viisil kahjustatud (nt naelaga
läbistatud, peale astutud). See võib
kaasa tuua elektrilöögi või surmava
elektrilöögi. Kahjustunud akupatareid
tuleb tagastada teeninduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
Ladustamissoovitused
ETTEVAATUST: Kui te tööriista
ei kasuta, asetage see külili
stabiilsele pinnale, kus see
ei põhjusta komistamise ega
kukkumise ohtu. Mõned suurte
akudega tööriistad seisavad aku peal
püsti, kuid neid võib olla kerge ümber
lükata.
Laadijal ja akul olevad sildid
SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED
LIITIUMIOONAKUDELE (Li-Ion)
• Ärge põletage akut, isegi kui see on
raskelt kahjustada saanud või täiesti
kulunud. Aku võib tules plahvatada.
Liitiumioonakude põletamisel eritub
mürgiseid aure ja materjale.
• Kui aku sisu satub nahale, peske
saastunud piirkonda kohe õrnatoimelise
seebi ja veega. Kui akuvedelik satub silma,
siis loputage avatud silma veega 15 minutit
või kuni ärritus lakkab. Meditsiiniline märkus:
aku elektrolüüt koosneb vedelate orgaaniliste
süsivesinike ja liitiumisoolade segust.
• Avatud akuelementide sisu võib
põhjustada hingamisteede ärritust.
Tagage värske õhu juurdepääs. Sümptomite
püsimisel pöörduge arsti poole.
HOIATUS: Põletuse oht. Aku vedelik
võib sädeme või leegiga kokku
puutudes olla tuleohtlik.
Akupatarei
AKU TÜÜP
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku
optimaalsete talitlusomaduste ja kasutusea
tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid
toatemperatuuril.
2. Pikemaajalisel hoiule asetamisel
soovitatakse aku täielikult laadida ning
asetada see jahedasse ja kuiva ning
päikesevalguse eest kaitstud kohta.
MÄRKUS: Akut ei tohi hoida täielikult
tühjenenuna. Aku tuleb enne kasutamist laadida.
Lisaks juhendis kasutatavatele sümbolitele on
laadija ja aku siltidel järgmised sümbolid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Laadimisaja leiate Tehniliste
andmete osast.
Aku laadimine.
Aku laetud.
Aku defektne.
Viivitus liiga kuuma või külma aku
puhul.
Ärge puudutage neid elektrit juhtivate
esemetega.
Ärge laadige kahjustatud akusid.
Mitte lasta veega kokku puutuda.
Laske defektsed juhtmed viivitamatult
välja vahetada.
Laadige ainult vahemikus 4 ˚C ja
40 ˚C.
DCS371 töötab 18-voldiste akupatareiga.
Vaid siseruumides kaustamiseks.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
ja DCB185 akupatareisid tohib kasutada. Lugege
peatükist Tehnilised andmed lisateavet.
Kõrvaldage akupatareid keskkonda
arvestades.
12
EESTI KEEL
Laadige DEWALTi akupatareisid
vaid selle jaoks mõeldud DEWALTi
laadijatega. Kui laete akupatareisid,
mis pole DEWALTi patareid, DEWALTi
laadijaga, võivad need puruneda või
põhjustada muid ohtlikke olukordi.
Ärge süüdake akupatareid.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Juhtmeta lintsaag
1 14/18 TPI muutuva sammu bimetallist leht
1 Liitiumioon akupatarei
1 Varustuse kast
1 Laadija
1 Kasutusjuhend
1 Detailjoonis
MÄRKUS: N-mudelite komplekti ei kuulu
akupatareid, laadijad ega varustuse kastid.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1, 3)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a. Abikäepide
b. Vabastusnupp
c. Päästiklüliti
d. Põhikäepide
e. Kuuskantvõti
f. Töö stopper
g. Juhtrullikud
h. Reguleeriv lukustusmutter
i. Saelehe pingutushoob
j. Saeleht
k. Riputuskonks
l. Tõmmits
m. Lehekaitsmed
n. Kummirattad
o. Trajektoori kruvid
p. Akupatarei
q. Pea vabastamisnupp
r. Kütusemõõdik
s. LED-töötuli
SIHTOTSTARVE
See rasketööstuse lintsaag on mõeldud
kasutamiseks professionaalide poolt metalli
lõikamiseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
See rasketööstuse lintsaag on professionaalne
elektritööriist. ÄRGE lubage lastel tööriista
puudutada. Kogenematute kasutajate puhul on
vajalik juhendamine.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest
vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et aku pinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele. Samuti
veenduge, et laadija pinge vastab võrgupingele.
Teie DEWALTi laadija on
vastavalt standardile EN 60335
topeltisolatsiooniga. Seetõttu ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTI hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
13
EESTI KEEL
Pikenduskaabli kasutamine
Ärge kasutage pikenduskaablit, kui
see ei ole vältimatult vajalik. Kasutage
heakskiidetud pikenduskaablit, mis sobib
laadija sisendvõimsusega (vt Tehnilised
andmed). Minimaalne juhtme suurus on 1 mm2;
maksimaalne pikkus on 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitamine
võib põhjustada vigastuse.
HOIATUS: Kasutage ainult DEWALTi
akupatareisid ja laadijaid.
Aku paigaldamine
ja tööriistast eemaldamine
(joonis 1, 4)
MÄRKUS: Parima tulemuse saamiseks
veenduge, et akupatarei on täis laetud. Lamp
lülitub välja hoiatuseta, kui aku on täielikult tühi.
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Joondage akupatarei (p) tööriista
käepidemes olevate reelingutega (joonis 3).
2. Libistage see käepidemesse, kuni akupatarei
asetseb kindlalt tööriistas,, ning tagage, et
see ei tule lahti.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMEST
1. Vajutage aku vabastamise nuppu (q) ja
tõmmake aku tööriista käepidemest välja.
2. Sisestage akupatarei laadijasse, nagu
kirjeldatud selle kasutusjuhendi laadija
osas.
KÜTUSEMÕÕDIKU AKUPATAREID (JOONIS 1)
Mõned DEWALTi akupatareid sisaldavad
kütusemõõdikut, mis sisaldab kolme rohelist
valgusdioodi, mis viitavad akupatarei järelejäänu
laetusele.
Kütusemõõdiku aktiveerimiseks vajutage ja
hoidke all kütusemõõdiku nuppu (r). Kolme
rohelise valgusdioodi kombinatsioon valgustab,
näidates järelejäänud laetuse taset. Kui
14
patarei laetuse tase jääb alla kasutuspiiri, siis
kütusemõõdik ei valgusta ning patarei tuleb
uuesti täis laadida.
MÄRKUS: Kütusemõõdik on vaid akupatarei
järelejäänud laetuse näitaja. See ei näita tööriista
funktsionaalsust ning see varieerub, sõltuvalt
toote komponentidest, temperatuurist
ja lõppkasutaja rakendusest.
Päästiklüliti (joonis 1)
Vabastage lüliti vabastusnupp (b), vajutades
nuppu. Tõmmake mootori käivitamiseks
päästiklülitit (c). Pigistage päästiklülitit,
et lülitada mootor VÄLJA. Päästiklüliti
vabastamine aktiveerib automaatselt ka
vabastusnupu.
HOIATUS: Sellel tööriistal puudub
varu, et lukustada lüliti ON-asendisse,
ja seda ei tohiks kunagi
ON-asendisse lukustada mitte ühelgi
viisil.
LED-töötuli (joonis 1)
Saelehe kohal on töötuli (s). Tööriist aktiveerub,
kui käivituslüliti vajutatakse alla, ning see
lülitub automaatselt 20 sekundi pärast välja, kui
käivituslüliti on vabastatud. Kui käivituslüliti jääb
allavajutatuks, jääb ka töötuli põlema.
MÄRKUS: Töötuli vahetu tööpinna
valgustamiseks ning see pole mõeldud
taskulambina kasutamiseks.
Saelehed
See kaasaskantav lehtsaag on seadistatud
kasutamiseks koos 0,5 mm (1/64") paksuse,
12 mm (1/2") laiuse ja 835 mm (32") pikkade
saelehtedega. ÄRGE kasutage 0,64 mm (,025")
paksusi saelehti.
HOIATUS: Muude saelehtede
või tarvikute kasutamine võib olla
ohtlik. ÄRGE kasutage ühtegi
muu tarvikutüüpi oma lintsaega.
Statsionaarsetel lintsaagidel
kasutatavad saelehed on erineva
paksusega. Ärge püüdke kasutada
neid oma kaasaskantaval seadmel.
Saelehtede valik
Üldiselt peate arvestama kõigepealt töödetaili
suuruse ja kujuga ning lõigatava materjali
tüübiga. Pidage meeles, et kõige tõhusamaks
lõikamiseks tuleb kõige jämedamate
hammastega saelehti kasutada antud töös,
sest mida jämedam on hammas, seda kiiremini
EESTI KEEL
lõigatakse. Valides sobiva hammaste arvu lintsae
saelehe tolli kohta, peavad tööpinda puutuma
vähemalt kaks hammast, kui saeleht toetub
töödetailile. Rusikareeglina nõuavad pehmed
materjalid tavaliselt jämedate hammastega
saelehti ning kõvad materjalid jällegi peente
hammastega saelehti. Kui on vaja ühtlast
viimistlust, tuleb valida peenete hammastega
saelehed.
Valige sobiv liintsae saeleht vastavalt materjali
tüübile, mõõtmetele ja hammaste arvule.
Vt Saelehe kirjelduse tabel.
Järgmine tabel on mõeldud kasutamiseks üldise
juhisena. Määrake töödetaili materjali tüüp ja
mõõtmed ning valige sobiv lintsae saeleht.
MÄRKUS: Ärge kunagi kasutage
lintsaage selliste vaigust materjalide
lõikamiseks, mis on mõeldud
sulatamiseks. Lõikamise ajal suurest
kuumusest põhjustatud vaigust
materjalide sulatamine võib siduda
materjaliga lintsae saelehe, mille
tagajärjel tekib mootori ülekoormus
ning see põleb läbi.
SAELEHE KIRJELDUS
Lintsae saelehe tüüp
Hammaste arv (TPI)
Bimetall
24
18 14 14/18
Töödetaili paksus
3,2 mm (1/8") ja alla
•
•
3,2 mm–6,4 mm
(1/8"–1/4")
•
•
Saelehe trajektoorimine
(joonis 1)
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete ja
tarvikute paigaldamist/eemaldamist
tööriist välja ja eemaldage aku.
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
PANGE TÄHELE:
Reguleerimiskruvide üleliigne
pingutamine võib saage kahjustada.
Teie lintsaag on varustatud reguleeritava lindi
trajektoorimismehhanismiga, mis tagab igal
ajal saelehe õige trajektoori. See saeleht on
nõuetekohaselt reguleeritud, kui see asub
juhtrullikute (g) keskel ja saelehe hambad (j) on
0,38 mm (3/16") juhtrulliku servast.
SAELEHE TRAJEKTOORIMISE
REGULEERIMINE
1. Lehekaitsme mõlema osa eemaldamiseks
kasutage 3 mm kuuskantvõtit (e).
2. Keerake ja avage saelehe pingutushoob (i),
et saada juurdepääs trajektoori kruvidele (o).
3. Kasutage 10 mm võtit, et vabastada
reguleerimise lukustusmutrid (h).
4. Kasutage 3 mm kuuskantvõtit (e), et keerata
üht trajektoori kruvisid (o) 1/4 päripäeva.
Keerake teist trajektoori kruvi 1/4 keerme
võrra päripäeva.
MÄRKUS: Kui keerata trajektoori
kruvi päripäeva, siis liigub saeleht
juhtrulliku suunas, keerates trajektoori
kruvi vastupäeva, mis liigutab saelehe
juhtrullikutest eemale.
5. Pingutage mõlemat reguleerimise
lukustusmutrit ja sulgege kiirvabastushoob.
(Sae töötamne on vajalik, et näha
trajektoorimist.)
6. Jälgige saelehe trajektoorimist sammude
ja korduste sammu 1-4 jooksul vastavalt
vajadusele, et saavutada nõuetekohane
saelehe trajektoorimine.
7. Lehekaitsme mõlema osa paigaldamiseks
kasutage 3 mm kuuskantvõtit. Lehekaitse
tuleb enne kasutamist nõuetekohaselt
kinnitada.
Saelehtede eemaldamine ja
paigaldamine
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete ja
tarvikute paigaldamist/eemaldamist
tööriist välja ja eemaldage aku.
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
ETTEVAATUST: Lõikeoht. Saelehe
pingutushoob on vedru pinge all.
Säilitage hoova üle kontroll, kui
vabastate saelehe pinge.
ETTEVAATUST: Põletuse oht. Ärge
puudutage saelehte, töödetaili või
metallilaaste paljaste kätega kohe
pärast lõikamist - need on väga
kuumad ning võivad põhjustada
nahapõletusi.
15
EESTI KEEL
SAELEHE EEMALDAMINE (JOONIS 1, 3, 6)
1. Pöörake saelehe pingutushooba (i)
päripäeva, kuni see peatub, et vabastada
saelehes pinge (vt joonis 1).
2. Keerake saag ümber ja asetage see
tööpingile või lauale, akuterminal paremal
(vt joonis 3).
3. Lehekaitsme mõlema osa eemaldamiseks
kasutage 3 mm kuuskantvõtit.
4. Alustage saelehe eemaldamisest
lehekaitsme ülemisest osast (m) ning
jätkake tõmmitsa (l) ümber. Kui eemaldate
saelehe, võib väheneda pinget ning saeleht
võib välja hüpata vedru toel. SAELEHED
ON TERAVAD. KASUTAGE NENDE
KÄSITSEMISEL KINDAID (vt joonis 6).
5. Kontrollige juhtrullikuid (g) ja eemaldage
igasugused laastud, mis on nende vahele
sattunud. Sisenenud laastud võivad takistada
juhtrullikute pöörlemist ja põhjustada
juhtrullikutel lamedaid kohti.
6. Kummist rehvid (n) on paigaldatud
tõmmitsatele (l). Kummist rehvid tuleb
üle vaadata lahtiste osade ja kahjustuste
suhtes, kui vahetate saelehte. Pühkige
igasugused laastud maha tõmmitsatel
olevatelt kummist rehvidelt. See pikendab
rehvi eluiga ja takistab saelehtede libisemist.
Kui midagi on lahti või kahjustunud, tuleb
tööriist viia viivitamata volitatud DEWALTI
teeninduskeskusesse remonti
või väljavahetamiseks. Kui jätkate lahtise
või kahjustunud kummist rehvide
kasutamist, hakkab lintsae saeleht
ebastabiilselt liikuma.
SAELEHE PAIGALDAMINE (JOONIS 1, 3, 5–7)
1. Asetage saeleht nii, et hambad on põhjas
ja tööstopperi suunas kaldu, nagu näidatud
joonistel 1 ja 5.
2. Libistage saeleht juhtrullikutesse, nagu
näidatud joonisel 6.
6. Lehekaitsme mõlema osa paigaldamiseks
kasutage 3 mm kuuskantvõtit.
7. Lülitage saag sisse ja välja paar korda
tagamaks, et saeleht asetseb korralikult peal.
KASUTAMINE
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitamine
võib põhjustada vigastuse.
HOIATUS: Kandke alati sobivat
kuulmiskaitset. Mõnedes tingimustes
ja kasutamiskestuse juures võib
toote põhjustatav müra kahjustada
kuulmist.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista, kui lehekaitse (m) pole
korralikult paigaldatud.
Kasutusjuhised
HOIATUS:
• Järgige alati ohutusjuhiseid ja
kohalduvaid eeskirju.
• Veenduge, et saetav materjal on
kinnitatud.
• Avaldage tööriistale ainult kerget
survet ning ärge avaldage
saelehele küljesurvet. Võimalusel
töötage nii, et sae tald on surutud
vastu detaili. See väldib saelehe
kahjustumist ning takistab tööriista
nõksumist ja vibreerimist.
• Vältige ülekoormamist.
• Enne saagimisega alustamist laske
saelehel mõned sekundid vabalt
töötada.
Õige käte asend (joonis 1, 8)
3. Hoides saelehte juhtrullikutes, asetage
see mõlema tõmmitsa (l) ümber ja läbi
tööstopperi (f), nagu näidatud joonisel 7.
HOIATUS: Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
hoideasendit, nagu näidatud joonisel.
4. Veenduge, et saeleht on täielikult
juhtrullikutesse sisestatud ning asetatud otse
kummist rehvide vastu.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
selle ootamatut liikumist.
5. Pöörake saelehe pingutushooba (i)
vastupäeva, kuni see peatub, ning siis
pöörake saag õrnalt ümber, et tõmmits
toetuks teie tööpingile või lauale.
Veenduge, et hambad oleksid lintsae
suunas (joonis 1, 5).
16
Õige käte asend nõuab, et üks käsi asetseb
peakäepidemel (d) ning teine käsi on
abikäepidemel (a), nagu näidatud joonisel 8, sae
õigeks suunamiseks.
EESTI KEEL
Lõikamine (joonis 3, 8)
Vt Soovituslike lõikeasendite tabel.
MÄRKUS: Valige ja kasutage lintsae saelehte,
mis sobib enim lõigatava materjaliga. Vt Saelehe
kirjeldus.
Selle kaasaskantava lintsae saab riputada
riputuskonksu külge (k, joonis 3). Riputage
tööriist toru kruustangide või muu sobiva ja
stabiilse struktuuri külge.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks kasutage vaid
riputuskonksu tööriista massi
toetamiseks. Ärge kunagi toetage
ennast riputuskonsule ega kasutage
seda oma tasakaalu hoidmiseks.
HOIATUS: Ärge kunagi püüdke
kasutada seda tööriista, kui see on
toetatud tagurpidi detailile ja tuues
materjali tööriistani. Kinnitage alati
detail klambriga ja viige tööriist detaili
juurde, hoides tugevalt tööriista kahe
käega, kui võimalik, nagu näidatud
joonisel 8.
1. Paigaldage lõigatav materjal
üksnes kruustangide või muude
klammerdusvahendte vahele.
2. Tagage töödetaili kokkupuude tööstopperiga
(f), hoides saelehte töödetailist eemal.
Lülitage saag sisse.
3. Kui saag on soovitud pöörete arvu
saavutanud, kallutage tööriista põhikere
aeglaselt ja õrnalt, et viia lintsae saeleht
kokku töödetailiga. Ärge avaldage lisasurvet
tööriista põhikere kaalule lisaks. Vältige
ettevaatlikult lintsae saelehe ootamatut
ja rasket kokkupuudet töödetaili pealmise
pinnaga. See kahjusta lintsae saelehte.
Lintsae saelehe maksimaalse eluea
saavutamiseks tagage, et lõikamise alguses
ei esine ootamatuid mõjureid.
4. Nagu näidatud joonisel 8, saab sirge
lõikejoone saavutada, kui hoiate lintsae
saelehte mootori korpuse külgpinnaga ühes
tasapinnas. Igasugune saelehe väänamine ja
kallutamine suunab lehe kõrvale ja vähendab
saelehe kasutusaega.
6. Otsatükid, mis on piisavalt rasked, et
põhjustada kukkumisel vigastusi, tuleb
toestada, et vältida nende mahakukkumist.
Soovitame väga kanda kaitsejalatseid.
Otsatükid võivad olla kuumad ja teravad.
7. Võimalusel hoidke saage kindlalt mõlema
käega. Kui töö nõuab, et hoiate sael
vaid ühte kätte, tuleb veenduda, et teine
käsi on saelehe piirkonnast eemal ning et
te ei lase sael kukkuda klammerdatud või
toestatud materjali vastu, kui lõikamine on
lõpetatud.
Nõuanded paremaks
lõikamiseks
Järgmisi soovitusi tuleks järgida suunistena
(vt Soovituslike lõikeasendite tabel).
Tulemused sõltuvad käitajast ja eriti lõigatavast
materjalist.
• Ärge kunagi väänake lintsae saelehte
lõikamise ajal.
• Ärge kasutage vedelad jahutusvedelikke
kaasaskantavate lintsaagidega. Kui kasutate
vedelaid jahutusvedelikke, siis koguneb see
rehvidele ja langeb jõudlus.
• Kui lõikamise ajal esineb üleliigset
vibratsiooni, tuleb tagada, et lõigatav
materjal on tugevalt kinni klammerdatud. Kui
vibreerimine jätkub, vahetage lintsae saeleht
välja.
SOOVITUSLIKUD LÕIKEASENDID
jah
ei
jah
ei
jah
ei
jah
ei
jah
ei
jah
ei
MÄRKUS: Kui lintsaag jääb lõikamise
ajal töödetaili materjali kinni või kiilub,
vabastage kohe lüliti, et vältida lintsae
saelehe või mootori kahjustamist.
5. Tööriista omakaal tagab tõhusaima surve
allapoole lõikamisel. Lisanduv kasutaja surve
muudab saelehe aeglaseks ning lühendab
lehe kasutusaega.
17
EESTI KEEL
HOOLDAMINE
Teie DEWALTI elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt
puhastada.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist tööriist välja
ja eemaldage aku. Juhuslik
käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Laadija ja aku ei vaja hooldust.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille
ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge
laske vedelikel sattuda tööriista sisse;
ärge kastke tööriista või selle osi
vedelikku.
Lisavarustus
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTI pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks on koos seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTI
soovitatud tarvikuid.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie
DEWALTI toode on muutunud kasutuks või
vajab väljavahetamist, ärge visake seda
olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS: Elektrilöögioht. Enne
laadija puhastamist eemaldage
see pistikupesast. Mustuse ja õli
võib laadija välispinnalt eemaldada
lapi või mittemetallist pehme
harjakesega. Ärge kasutage vett ega
puhastuslahuseid.
18
Laetav akupatarei
Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see
ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem
käisid kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see
kõrvaldada keskkonnanõudeid arvestades:
EESTI KEEL
• Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel
eemaldage see tööriista küljest.
• Li-Ion rakud on taaskasutatavad. Viige need
edasimüüjale või kohalikku jäätmejaama.
Kokkukogutud akud võetakse ringlusse või
kõrvaldatakse nõuetekohaselt.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
БЕСПРОВОДНАЯ 18 В ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА,
DCS371
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT tool.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Впост.тока
Тип
Макс. выходная
мощность
Вт
Скорость на холостом
ходу
м/мин
Размер лезвия
мм
Макс. производительность
резания
мм
Вес (без аккумуляторной
батареи)
кг
LPA (акустическое
давление)
дБ(A)
KPA (погрешность акустического
давления)
дБ(A)
LWA (акустическое
давление)
дБ(A)
KWA (погрешность акустического
давления)
дБ(A)
DCS371
18
1
460
174
835 x 12 x 0,5
63,5
3,9
79,6
3
90,6
3
Общие значения вибрации (сумма
триаксиального вектора), определенные
в соответствии со стандартом EN 60745:
Уровень вибрации aч при резке металла
aч,CM=
м/сек²
2,5
Погрешность K =
м/сек²
1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
20
ВНИМАНИЕ: Заявленное значение
эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
различных применений с разной
оснасткой или при плохом
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или
то время, когда он работает
вхолостую. Это может привести
к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
Аккумулятор
DCB180 DCB181
Тип
аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
18
НапряжениеВпост.тока 18
Емкость
Aч
3,0
1,5
Вес
кг
0,64
0,35
Аккумуляторная
батарея
DCB183 DCB184
Тип аккумулятора Li-Ion
Li-Ion
18
НапряжениеВпост.тока 18
Емкость
Ah
2,0
5,0
Вес
кг
0,40
0,62
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство
Сетевое
напряжениеВперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
мин. 25
зарядки
(1,3 Aч)
аккумуляторных
батарей
55
(3,0 Aч)
Вес
кг
DCB105
230 В
Li-Ion
30
(1,5 Aч)
40
(2,0 Aч)
70
(4,0 Aч)
0,49
90
(5,0 Aч)
Зарядное устройство
Сетевое
напряжениеВперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
мин. 60
зарядки
(1,3 Aч)
аккумуляторных
батарей
140
(3,0 Aч)
Вес
кг
DCB107
Зарядное устройство
Сетевое
напряжениеВперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
мин. 40
зарядки
(1,3 Aч)
аккумуляторных
батарей
90
(3,0 Aч)
Вес
кг
DCB112
230 В
Li-Ion
70
(1,5 Aч)
90
(2,0 Aч)
185
(4,0 Aч)
0,29
240
(5,0 Aч)
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее не
избежать может привести
к травме средней или высокой
степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
EC-Declaration of Conformity
230 В
Li-Ion
MACHINERY DIRECTIVE
45
(1,5 Aч)
60
(2,0 Aч)
120
(4,0 Aч)
0,36
150
(5,0 Aч)
ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА
DCS371
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-20.
Предохранители:
Европа
230 В, инструменты
10 Ампер, эл. сеть
Великобритания и Ирландия
230 В инструменты
3 Ампер в вилке
Эти продукты также соответствуют Директиве
2014/30/EU and 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
в компанию DEWALT по адресу, указанному
ниже или приведенному на задней стороне
обложки руководства.
Обозначения: Правила
техники безопасности
Нижеподписавшийся несет ответственность за
составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
с электроинструментом. Отвлекаясь
от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
Хорст Гроссманн
Вице-Президент по разработке и производству
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
01.07.2014
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Общие правила
техники безопасности
при использовании
электроинструментов
ВИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, пожару и/или серьезной
травме.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
Термин "электроинструмент"
в предупреждениях относится
к работающим от сети(проводным)
электроинструментам или работающим
от аккумулятора (беспроводным)
электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его хорошую
освещенность. Захламленное или
плохо освещенное рабочее место
может стать причиной несчастного
случая.
b) Не используйте электроинструменты
во взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c) Не разрешайте детям находиться в
рабочей зоне при работе
22
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать сетевым
розеткам. Никогда не меняйте
вилку инструмента. Не используйте
переходники
к вилкам для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
b) Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
c) Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем или
в условиях повышенной влажности.
При попадании воды
в электроинструмент риск поражения
электротоком возрастает.
d) Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент от
сети. Держите кабель подальше от
источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов.
Поврежденный или запутанный шнур
питания повышает риск поражения
электротоком.
e) При работе с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуром-удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию
вне помещения. Использования
шнура питания, предназначенного
для использования вне помещения,
снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю (УЗО).
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
РУССКИЙ ЯЗЫК
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных средств.
Невнимательность при работе
с электроинструментом может
привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте
защитные очки. Средства защиты,
такие как противопылевая маска,
обувь с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск
получения травм.
c) Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем,
как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том, что
выключатель находится
в положении Выкл. Если при переноске
электроинструмента ваш палец
находится на выключателе или если
электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные
случаи.
d) Уберите все разводные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся
части электроинструмента, может
привести к травме.
e) Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной, чтобы вы
всегда могли сохранять равновесие.
Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных
ситуациях.
f) Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за
тем, чтобы волосы, одежда
и перчатки не попадали под
движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды,
ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
g)
Если устройства предусматривают
возможность подключения пылеотсоса
и пылесборника, убедитесь в том,
что они правильно подключены.
Использование устройства для сбора
пыли сокращает риски, связанные
с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
И УХОД ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной нагрузки
электроинструмента. Используйте
электроинструмент, в соответствии
с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b) Не используйте электроинструмент
с неисправным выключателем.
Любой инструмент, управлять
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
c) Перед выполнением любой
регулировки, заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента, отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим
соответствующих навыков или
не ознакомленным с данными
инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках
неопытных пользователей.
e) Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
f) Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
g)
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым следят должным образом
и который хорошо заточен,
значительно меньше, а работать
с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии с данными
инструкциями и с учетом условий
и специфики работы. Использование
электроинструмента для выполнения
операций, для которых он не
предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного
устройства определенного типа
для зарядки других батарей может
привести к возгоранию.
b) Используйте для электроинструмента
только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной
травмы и пожара.
c) Избегайте попадания внутрь
батареи скрепок, монет, ключей,
гвоздей, болтов или других мелких
металлических предметов, которые
могут вызывать замыкание ее
контактов. Короткое замыкание
контактов батареи может привести
к возгоранию или получению ожогов.
d) При повреждении батареи, из нее
может вытечь электролит. При
случайном контакте с электролитом
смойте его водой. При попадании
электролита в глаза обратитесь за
медицинской помощью. Жидкость,
находящаяся внутри батареи, может
вызвать раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого
инструмента.
Дополнительные меры
предосторожности портативная ленточная пила
• Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется
вероятность контакта инструмента
со скрытой электропроводкой. Если
вы держитесь за металлические детали
инструмента в случае перерезания
находящегося под напряжением провода
возможно поражение оператора
электрическим током
• Держите руки на расстоянии от
области распила и диска.
• Перед использованием убедитесь
в том, что портативная ленточная
пила чистая.
• Сразу прекращайте работу если
заметите если что-то работаете не
так.
• Перед использование убедитесь
в том, что все компоненты
тщательно установлены и надежно
закреплены.
• Всегда аккуратно обращайтесь
с пильным полотном, устанавливая
и снимая его.
• Держите руки на расстоянии от
линии хода пильного полотна.
• Перед тем, как начать распил
дождитесь, пока пила не наберет
полную скорость.
♦ Всегда следите за тем, чтобы
элементы управления были сухими
чистыми и без следов смазки.
Используя инструмент крепко держите
его.
• Всегда будьте начеку, особенно
выполняя повторяющиеся,
монотонные операции. Следите
за тем, где находятся ваши руки по
отношению к отрезному полотну.
• Никогда не снимайте рабочий упор.
• Следите за концом детали, которая
может упасть после отреза. Они
могут быть горячими, острыми и/или
тяжелыми. Это может привести
к серьезной травме.
• За вентиляционными отверстия в
основном находятся движущиеся
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
детали, поэтому те же меры
предосторожности относятся
и к ним. Свободная одежда, украшения
или длинные волосы могут быть
захвачены движущимися деталями.
Остаточные риски
При использовании пилы присутствуют
следующие риски.
– Травмы в результате контакта
с вращающимися или горячими деталями
инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
- Риск защемления пальцев при смене
оснастки.
– Риск здоровью, вызываемый вдыханием
пыли, которая образуется при работе
с деревом.
– Разлетающиеся частицы могут
привести к травмам.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные наушники.
Используйте защитные очки.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (20), в котором также указывается
год производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом и
аккумуляторной батареей.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядных устройств DCB105, DCB107
и DCB112.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасность ожога. Во избежание
получения травмы зарядку
аккумулятора выполняйте
только с использованием
зарядного устройства DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с данным устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не
допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких
токопроводящих материалов, как
стальная стружка, алюминиевая
фольга или другие металлические
частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство
от источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к очистке
инструмента.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других
зарядных устройств, кроме
тех, которые указаны в данном
руководстве. Зарядное устройство
и батарея предназначены для
совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DEWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы
на него не наступили, не споткнулись
об него, а также в том, что он
не натянут и не может быть
поврежден.
• Не используйте удлинитель без
необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
• При работе с зарядным устройством
на улице, всегда выбирайте сухое
место и используйте удлинитель,
который подходит для использования
на улице. Использования шнура питания,
предназначенного для использования вне
помещения, снижает риск поражения
электрическим током.
• Не закрывайте вентиляционные
отверстия зарядного устройства.
Вентиляционные отверстия
находятся наверху и по бокам
зарядного устройства Не
располагайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельного разъема. В случае
повреждения шнура питания его
необходимо немедленно заменить у
производителя, в его сервисном центре
или с привлечением другого специалиста
26
аналогичной квалификации для
предотвращения несчастного случая.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости обратитесь
в специализированный сервисный
центр если нужно провести
обслуживание или ремонт инструмента.
Неправильная сборка может стать
причиной пожара или поражения
электрическим током.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА не подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это не
относится к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB105, DCB107
и DCB112 работают с ионно-литиевыми
аккумуляторами 10,8 В, 14,4 в и 18 В (DCB121,
DCB123, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 и DCB185)
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
Зарядка аккумуляторной
батареи (рис. 2)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке с напряжением 230 В.
2. Вставьте аккумулятор (p) в зарядное
устройство, убедившись в том, что он
хорошо установлен. Красный индикатор
РУССКИЙ ЯЗЫК
зарядки начнет мигать. Это означает, что
процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, ровно, не мигая. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, первым
использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
Индикатор состояния зарядки–DCB105
зарядка
– – – –
полностью заряжен
–––––––––––
температурная задержка –– – –– –
замена аккумуляторной батареи•••••••••••
Состояние зарядки–DCB107 и DCB112
––
––
–– ––
––
полностью
заряжен
––––––––––––––––––
температурная
задержка
––
–– ––
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым.
DCB107, DCB112
В это время красный индикатор продолжит
мигать, а когда начнется зарядка, загорится
желтый После того, как аккумулятор остынет,
желтый индикатор потухнет, и зарядка
ТОЛЬКО LI-ION АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
зарядка
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации батареи.
––––––
Li-Ion аккумуляторы, имеют систему
электронной защиты, которая защищает
аккумуляторы от перегрузки, перегревания
или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
Зарядное устройство не может полностью
зарядить неисправный аккумулятор. Зарядное
устройство показывает неисправность
аккумулятора, если индикатор не загорается
или мигает.
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед использованием аккумулятора
и зарядного устройства внимательно
прочитайте инструкции по технике
безопасности и следуйте им при зарядке
аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор и
зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
DCB105, DCB107, DCB112
• Не заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной
атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли.
Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
• Никогда не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
в зарядное устройство. Не вносите
изменения в аккумулятор,
с целью установить их в зарядное
устройство, к которому они не
подходят. Это может привести
к серьезным травмам.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАДЕРЖКА
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40 °C (105 °F)
(например, на внешних пристройках
или на металлических поверхностях
зданий в летнее время).
• Для получения наилучших результатов
перед использованием аккумулятора
убедитесь в том, что он полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
разбирайте батарею. При наличии
трещин или других повреждений
батареи, не устанавливайте ее
в зарядное устройство.
Не роняйте батарею и не
подвергайте ее ударам или другим
повреждениям. Не используйте
батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные батареи
необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства с
батареями большого размера,
стоят сверху на батарее, и могут
легко упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
БАТАРЕЙ (Li-Ion)
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании в огонь
батареи могут взорваться. При
сжигании ионно-литиевых батарей
образуются токсичные вещества и газы.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
28
место водой с мылом.
При попадании содержимого батареи
в глаза, необходимо промыть открытые
глаза проточной водой в течение
15 минут или до тех пор, пока
не пройдет раздражение. При
необходимости обращения к врачу,
может пригодиться следующая
информация: электролит представляет
собой смесь жидких органических
углекислых и литиевых солей.
• При вскрытии батареи, ее
содержимое может вызвать
раздражение дыхательных путей.
Обеспечьте наличие свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Аккумуляторная батарея
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DCS371 работает от батареи на 18 В.
Можно использовать аккумуляторы DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 или
DCB185. Подробную информацию см.
в Технических характеристиках..
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
МАРКИРОВКА НА ЗАРЯДНОМ
УСТРОЙСТВЕ
И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Беспроводная ленточная пила
1 Биметаллическое режущее полотно
с переменным шагом 14/18 TPI
1 Ионно-литиевая аккумуляторная батарея
1 Набор инструментов
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Чтобы узнать время зарядки, см.
Tехнические характеристики.
Зарядка батареи.
Батарея заряжена
Батарея неисправна.
Температурная задержка.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи и
зарядного устройства.
1 Зарядное устройство
1 Руководство по эксплуатации
1 Схема устройства в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки для
моделей N.
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1, 3)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Зарядку осуществляйте только при
температуре от 4 ˚C до 40 ˚C.
a. Дополнительная ручка
b. Кнопка выключения
с. Пусковой выключатель
d. Основная ручка
Для использования внутри
помещений.
e. Шестигранный ключ
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
g. Направляющие ролики
Заряжайте аккумуляторы DEWALT,
используя только соответствующие
зарядные устройства DEWALT.
Зарядка иных аккумуляторных
батарей, кроме DEWALT на
зарядных устройствах DEWALT
может привести к возгоранию
аккумуляторов и возникновению
других опасных ситуаций.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
f. Упор для заготовки
h. Регулировочная контргайка
i. Натяжной рычаг пильного диска
j. Режущий диск
k. Крючок
l. Шкив
m. Ограждение пильного диска
n. Резиновые шины
o. Винты трекинга
p Аккумуляторная батарея
q. Кнопка разблокировки аккумуляторного
отсека
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
r. Кнопка датчика заряда аккумулятора
s. Светодиодная подсветка
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Мощная ленточная пила предназначена для
профессионального использования для резки
металла.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
3 A.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Использование кабеляудлинителя
Данная ленточная пила высокой
мощности является профессиональным
электроинструментом. НЕ допускайте детей
к инструменту. Использование инструмента
неопытными пользователями должно
происходить под контролем опытного коллеги.
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см.Технические
характеристики ). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля
должно составлять 1 mm2; максимальная
длина 30 м.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за
их безопасность. Никогда не оставляйте
детей без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только
при одном напряжении сети. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному
на шильдике. Необходимо также убедиться
в том, что напряжение зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
Ваше зарядное устройство DEWALT
имеет двойную изоляцию в
соответствии с EN 60335; поэтому не
требуется заземления при работе
с ним.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT .
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
30
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ТОЛЬКО
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ
УСТРОЙСТВАDeWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. 1, 4)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших
результатов перед использованием
аккумулятора убедитесь в том, что он
полностью заряжен. Освещение может
без предупреждения отключиться если
аккумулятор полностью разрядится.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (p) с выемкой на
внутренней стороне рукоятки (Рис. 3).
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Задвиньте рукоятку так. чтобы
аккумулятор плотно встал на место
и убедитесь в том, что он хорошо
закреплен.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите кнопки извлечения батареи (q)
и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. 1)
В некоторых аккумуляторах DEEWALT есть
датчик заряда. который включает три зеленых
светодиодных индикатора, показывающий
уровень оставшегося заряда аккумулятора.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда(r).
Загорятся три зеленых светодиода, показывая
уровень оставшегося заряда. Когда уровень
заряда аккумулятора будет ниже уровня,
необходимого для использования, светодиоды
перестанут гореть и аккумулятор следует
зарядить
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда. Он
не показывает работоспособность устройства
и его показания могут меняться в зависимости
от компонентов продукта, температуры и сфер
применения.
Курковый переключатель
(pис. 1)
Снимите блокировку выключателя (b)
нажав на эту кнопку. Потяните курковый
выключатель (с) для включения инструмента.
Отпускание куркового выключателя
приводит к выключению инструмента.
Отпустив курковый выключатель вы
также автоматически активируете кнопку
блокировки.
ВНИМАНИЕ: Этот инструмент
не оснащен приспособлением
для удержания выключателя во
включенном положении и фиксация
его в положении ВКЛ при помощи
каких-либо других средств
запрещена.
Светодиодная подсветка
(рис. 1)
Над режушим полотном имеется рабочая
подсветка. Эта рабочая подсветка включается
при нажатии на выключатель и автоматически
выключается через 20 секунд после того, как
спусковой выключатель будет отпущен. Пока
спусковой выключатель остается нажатым,
рабочая подсветка будет гореть.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка предназначена для
освещения рабочей поверхности и не может
использоваться в качестве фонаря.
Режущие полотна
Эта портативная ленточная пила работает
с полотнами толщиной 0,5 мм (1/64"), шириной
12 мм (1/2") и длиной 835 мм (32"). НЕ
используйте лезвия толщиной 0,64 мм (.025").
ВНИМАНИЕ: Использование
других полотен или аксессуаров
может представлять опасность.
НЕ используйте с этой ленточной
пилой аксессуары другого типа.
Полотна, которые используются
на стационарных ленточных
пилах имеют другую толщину.
Не пытайтесь использовать их на
вашей портативной пиле.
Выбор полотна
Как правило, сначала оценивается размер
и форма работы и тип материала, который
нужно резать. Помните о том, что для самой
эффективной резки нужно использовать
полотна с как можно более крупными зубцами
какое только возможно для конкретного
материала, потому что чем крупнее зубцы,
тем быстрее резка. Выбирая нужное
количество зубцов на дюйм пильного полотна
нужно учитывать, что в состоянии покоя по
крайней мере, два зубца должны находиться
на рабочей поверхности. Как правило, для
лесоматериалов, мягких материалов обычно
требуется пильное полотно с крупными
зубцами, а для твердых материалов
с мелкими зубцами. Там, где важен гладкий
срез, выберите одно из полотен с мелкими
зубцами.
Выберите соответствующее пильное полотно
подходящее по типу материала, размеру
и количеству зубцов. См. таблицу Описание
пильных полотен .
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Информация этой таблицы носит
исключительно рекомендательный характер.
Определите тип материала и размер детали
и выберите соответствующее пильное
полотно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не
используйте ленточную пилу
для разрезания резиновых
материалов, которые могут
плавится. Плавление резины
может привести к тому, что во
время резания пила перегреется
и застрянет в материале, что
может привести к перегрузке
и повреждению двигателя.
ОПИСАНИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
Тип полотна ленточной
пилы
Биметаллическая
Количество зубцов (TPI) 24
18 14 14/18
Толщина детали
3,2 мм (1/8") и меньше
3,2 мм–6,4 мм (1/8"–1/4")
•
•
•
•
Трекинг полотна (рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и извлечь батарею, прежде
чем выполнять какую-либо
регулировку либо удалять/
устанавливать какиелибо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сильно
затянутые регулировочные
винты могут привести
к повреждению пилы.
На вашей ленточной пиле есть
настраиваемый механизм трекинга пильного
полотна, которые обеспечивает хороший
трекинг пилы в любое время. Пильное
полотно правильно настроено если оно
отцентровано по направляющим роликам (g)
и высота зубцов лезвия (j) составляет 0,38 мм
(3/16") от края направляющего ролика.
ДЛЯ НАСТРОЙКИ ТРЕКИНГА ПОЛОТНА
1. Снимите обе части ограждения пильного
полотна с помощью шестигранного 3 мм
гаечного ключа (e).
32
2. Поверните и откройте рычаг натяжения
пильного полотна (i) и получите доступ
к винтам трекинга (o).
3. С помощью 10 мм гаечного ключа
ослабьте регулировочные контргайки (h).
4. С помощью 3 мм шестигранного гаечного
ключа (e) поверните один из винтов
трекинга (o) на 1/4 оборота по часовой
стрелке. Поверните другой винт трекинга
на 1/4 оборота по часовой стрелке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Поворот винтов трекинга
по часовой стрелке перемещает полотно
вперед к направляющим роликам,
а поворот против часовой стрелки
перемещает полотно в сторону от
направляющих роликов.
5. Затяните обе регулировочных контргайки
и закройте рычаг эксцентрикового зажима.
(Чтобы проверить трекинг нужно запустить
пилу.)
6. Посмотрите на трекинг пильного полотна
между шагами 1 и 4 и при необходимости
повторите их для того, чтобы добиться
нужного трекинга полотна.
7. Снимите обе части ограждения пильного
полотна с помощью шестигранного 3 мм
гаечного ключа. Перед использованием
пилы надежно закрепите ограждение
пильного диска.
Снятие и установка пильных
полотен
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и извлечь батарею, прежде
чем выполнять какую-либо
регулировку либо удалять/
устанавливать какиелибо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
пореза. Рычаг натяжения
пильного полотна находится
под давлением пружины.
Придерживайте рычаг, расслабляя
натяжение пильного полотна.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
ожога. Не трогайте пильный
диск, обрабатываемую деталь
или металлическую стружку
РУССКИЙ ЯЗЫК
сразу после резки-они сильно
нагреваются и вы можете
получить ожог.
ЧТОБЫ СНЯТЬ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО
(РИС. 1, 3, 6)
1. Поверните рычаг натяжение пильного
полотна (i) по часовой стрелке до упора
и ослабьте натяжение полотна (см. рис 1).
2. Переверните пилу и установите ее
на верстак или стол с разъемом
для подключения аккумулятора,
направленным вправо (см. рис. 3).
3. Снимите обе части ограждения пильного
полотна с помощью шестигранного 3 мм
гаечного ключа.
4. Начинайте снимать пильное полотно
с верхней части ограждения полотна (m)
и продолжайте вокруг шкивов (l). Снимая
полотно можно ослабить натяжение
и освободить пружину полотна. ПИЛЬНЫЕ
ПОЛОТНА ОСТРЫЕ. РАБОТАЯ С НИМИ
НАДЕВАЙТЕ ПЕРЧАТКИ (см. рис. 6).
5. Проверьте направляющие ролики (g)
и очистите их от больших стружек,
которые могут там застрять. Они могут
мешать вращению направляющих роликов
и привести к стачиванию роликов.
6. На шкивах (l) установлены резиновые
шины (n). Их нужно проверять на предмет
плотности посадки и повреждений когда
меняете пильные полотна. Вытрите всю
стружку с резиновых шин на шкивах.
Это продлит их срок службы
и предупредить проскальзование полотна.
В случае провисания или повреждения
нужно как можно быстрее обратиться
в специализированный сервисный центр
DEWALT для проведения ремонта или
замены. Продолжительное использование
инструмента с ослабленными или
поврежденными резиновыми шинами
может привести к нестабильному ходу
пильного полотна.
ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО
(РИС. 1, 3, 5-7)
1. Установите пильное полотно так, чтобы
зубцы были направлены вниз под углом
к рабочему упору, как показано на рис
1 и 5.
2. Установите пильное полотно
в направляющие ролики как показано на
рис. 6.
3. Удерживая пильное полотно
в направляющих роликах, проложите их
вокруг обоих шкивов (l) и через рабочий
упор (f), как показано на рис. 7.
4. Убедитесь в том, что пильное полотно
полностью вошло в направляющие ролики
и под прямым углом к резиновым шинам.
5. Поверните рычаг натяжение пильного
полотна (i) против часовой стрелки до
упора и аккуратно переверните пилу так,
чтобы шкив уперся в верстак или стол.
Убедитесь в том, что зубцы смотрят в
сторону от ленточной пилы (Рис. 1, 5).
6. Снимите обе части ограждения пильного
полотна с помощью шестигранного 3 мм
гаечного ключа.
7. Включите и выключите пилу несколько
раз, чтобы убедиться в том, что пильное
полотно хорошо встало.
РАБОТА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
соответствующие средства
для защиты органов слуха.
В некоторых условиях и во время
использования шум данного
инструмента может стать
причиной нарушения слуха.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
работайте с инструментом
если ограждение пильного
полотна (m) не установлено
должным образом.
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ:
• Выполняйте требования
действующих норм и техники
безопасности.
• Проверьте надежность
крепления заготовки.
• Не прилагайте чрезмерных
усилий и не прикладывайте
боковых усилий на полотно.
По возможности, прижимайте
подошву пилы к поверхности,
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
обрабатываемой детали.
Это снижает вероятность
повреждения полотна
и уменьшает рывки и вибрацию.
•
Избегайте перегрузок.
• Прежде чем приступить
к резке, дайте поработать
пиле несколько секунд без
нагрузки.
Правильное положение рук
(рис. 1, 8)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезных травм,
ВСЕГДА используйте правильное
положение рук как показано на
рисунке.
ВИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм, всегда крепко
держите инструмент,
предупреждая внезапную
резкую отдачу.
Правильное положение рук предполагает то,
что одна рука находится на основной ручке
(d), а другая на дополнительной ручке (a),
как показано на рисунке 8, для правильного
направления пилы.
Резка (рис. 3, 8)
См. таблицу Рекоммендованные положения
для распила .
ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите и используйте
соответствующее пильное полотно
в зависимости от материала, который
собираетесь распиливать. См. таблицу
Описание пильных полотен .
Эту портативную ленточную пилу можно
повесить за крючок (k, рис. 3). Повесьте
инструмент на трубные тиски или подходящую
стабильную конструкцию.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
получения травмы используйте
крючок для удержания веса
инструмента. Никогда не
полагайтесь на крючок для того,
чтобы держаться или помогать
удерживать баланс.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пытайтесь использовать
этот инструмент, положив его
вверх тормашками на рабочей
поверхности и направляя
материал на инструмент.
34
Надежно закрепляйте деталь
и подносите инструмент
к детали, крепко держите
инструмент двумя руками, когда
это возможно, как показано на
рисунке 8.
1. Закрепите материал, который нужно
распилить в тисках или зажимном
устройстве.
2. Поднесите рабочий упор (f) к детали, не
прижимая полотно к ней. Включите пилу.
3. Когда пила наберет скорость, медленно
и аккуратно наклоните корпус инструмента
к обрабатываемой детали. Не прилагайте
излишней силы, перенося вес на корпус
инструмента. Будьте осторожны, следите
за тем, чтобы ленточная пила не
врезалась резко в поверхность детали.
Это может привести к серьезному
повреждению пильного полотна. Чтобы
максимально увеличить срок службы
пильного полотна, избегайте резкого
контакта с деталью в начале работы.
4. Как показано на Рисунке 8, при прямом
распиле нужно выравнять пильное
полотно с боковой поверхностью
корпуса двигателя. Любой перекос или
вскидывание пильного полотна приводит
к останову пилы и сокращению срока
службы пильного полотна.
ПРИМЕЧАНИЕ: При распиле если
происходит зажатие ленточной
пилы в обрабатываемой
детали, сразу же отпустите
выключатель, чтобы избежать
повреждения пильного полотна
и двигателя.
5. Собственного веса инструмента
достаточно для того, чтобы выполнить
распил. Дополнительное давление
оператора замедляет перемещение
пильного полотна и сокращает его срок
службы.
6. Отпиленные части могут быть довольно
тяжелыми и привести к травме при
падении, если их не удерживать при
распиливании. Настоятельно рекомендуем
надевать защитную обувь. Отпиленные
детали могут нагреваться и быть острыми.
7. По возможности крепко держите пилу
обеими руками. Если при распиле одна
рука лежит на пиле, следите за тем,
чтобы вторая рука была подальше от
места распила и не допускайте того, что
РУССКИЙ ЯЗЫК
пила упадет зажатого или удерживаемого
материала по завершению распила.
Советы для выполнения
хорошего распила
Следующие рекомендации можно
использовать в качестве руководства (см.
таблицу Рекомендованные положения
распила ). У разных операторов и для разным
материалов результаты могут отличаться
указанных.
• Никогда не перекручивайте ленточную
пилу во время выполнения распила.
• Никогда не используйте жидкие
охладители при работе с ленточной
пилой. Используемый жидкий охладитель
может скапливаться на шинах и негативно
сказываться на работе пилы.
• Если во время распила возникла
вибрация, обратите внимание на то,
чтобы материал был надежно закреплен.
Если вибрация сохраняется, поменяйте
пильное полотно.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
РАСПИЛА
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью тряпки или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
Дополнительные
приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание
травм следует использовать
для данного инструмента
только, рекомендованную
DEWALTоснастку.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Сервисные центрыDEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALTпо адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею с
длительным сроком эксплуатации необходимо
перезаряжать, когда она перестает
обеспечивать питание, необходимое
для выполнения определенных работ.
По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из инструмента.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
zst00240630 - 16-07-2014
36
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising