DCS371 | DeWalt DCS371 BANDSAW instruction manual

371001-83 LV
DCS371
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
20
Attēls / Рисунок 1
a
p
c
b
d
t
e
q
s
g
i
g
j
f
r
h
o
h
Attēls / Рисунок 2
p
3
Attēls / Рисунок 3
a
d
k
p
q
j
v
u
j
l
l
n
f
n
g
m
m
j
4
Attēls / Рисунок 4
Attēls / Рисунок 5
p
q
Attēls / Рисунок 6
Attēls / Рисунок 7
Attēls / Рисунок 8
f
5
LATVIEŠU
18 V BEZVADU LENTZĀĢIS DCS371
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
VDC
Veids
Maks. izejas jauda
W
Ātrums bez noslodzes m/min
Asmens izmēri
mm
Maks. griešanas platums mm
Svars (bez akumulatora) kg
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena
neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas
neprecizitāte)
DCS371
18
1
460
174
835 x 12 x 0,5
63,5
3,9
dB(A)
79,6
dB(A)
dB(A)
3
90,6
dB(A)
3
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru
summa) ir noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah metāla zāģēšana
ah,CM=
m/s²
2,5
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un
to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai
ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš
novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr vibrāciju emisija
var atšķirties atkarībā no tā, kādiem
darbiem instrumentu lieto, kādus
piederumus tam uzstāda vai cik labi
veic tā apkopi. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
6
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
Akumulators
DCB180 DCB181 DCB182
Akumulatora
veids
Litija jonu Litija jonu Litija jonu
18
18
18
Spriegums
VDC
3,0
1,5
4,0
Jauda
Ah
Svars
kg
0,64
0,35
0,61
Akumulators
DCB183 DCB184 DCB185
Akumulatora
veids
Litija jonu Litija jonu Litija jonu
Spriegums
VDC
18
18
18
Jauda
Ah
2,0
5,0
1,3
Svars
kg
0,40
0,62
0,35
Lādētājs
DCB105
230 V
Elektrotīkla spriegumsVAC
Akumulatora veids
Litija jonu
Akumulatoru min
25
30
40
aptuvenais
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
uzlādes laiks
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Svars
kg
0,49
Lādētājs
DCB107
230 V
Elektrotīkla spriegumsVAC
Akumulatora veids
Litija jonu
Akumulatoru min
60
70
90
aptuvenais
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
uzlādes laiks
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Svars
kg
0,29
LATVIEŠU
Lādētājs
DCB112
Elektrotīkla spriegumsVAC
230 V
Akumulatora veids
Litija jonu
Akumulatoru min
40
45
60
aptuvenais
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
uzlādes laiks
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Svars
kg
0,36
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti
10 ampēri, barošanas avotā
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti
3 ampēri, kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
LENTZĀĢIS
DCS371
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-20.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām
2014/30/ES un 2011/65/ES. Lai iegūtu
sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās nodaļas priekšsēdētāja
vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.07.2014.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai
ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu
(bez vada).
7
LATVIEŠU
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram,
viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus
vai izgarojumu tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un
nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis
ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus
vai mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja
elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot
to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma
avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai
kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi Nelietojiet
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus
ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai
ausu aizsargus, ir mazāks risks gūt
ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot
pirkstu uz slēdža, vai ja kontaktligzdai
pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu
slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu savākšanas ierīci, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
LATVIEŠU
c)
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo.
Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi
elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griežņiem ir veikta pienācīga apkope
un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g) Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot
elektroinstrumentu tam neparedzētiem
mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5) AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts
cita veida akumulators, var izcelties
ugunsgrēks.
b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar
paredzētajiem akumulatoriem. Ja
izmantojat citus akumulatorus, var rasties
ievainojuma un ugunsgrēka risks.
c) Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām,
skrūvēm vai līdzīgiem maziem metāla
priekšmetiem, kuri var savienot abas
spailes. Saskaroties akumulatora spailēm,
rodas īssavienojums, kas var izraisīt
apdegumus vai ugunsgrēku.
d)
Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora,
— nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot
tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Papildu drošības noteikumi
pārnēsājamiem lentzāģiem
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
grieznis varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu un rada elektriskās strāvas
trieciena risku.
• Netuviniet rokas zāģēšanas zonai un
asmenim.
• Pirms ekspluatācijas pārbaudiet, vai
lentzāģis ir tīrs.
• Ja pamanāt kādu novirzi no normas,
nekavējoties ir jāpārtrauc darbs ar
instrumentu.
• Pirms instrumenta lietošanas visām
sastāvdaļām ir jābūt pareizi uzstādītām
un nostiprinātām.
• Uzstādot un noņemot lentzāģa asmeni,
ar to ir jārīkojas ļoti uzmanīgi.
• Netuviniet rokas lentzāģa asmens ceļam.
• Pirms sākat zāģēt, ir jānogaida, līdz
dzinējs sasniedz pilnu ātrumu.
• Rūpējieties, lai rokturi vienmēr būtu
sausi, tīri un uz tiem nebūtu smērvielu.
Darba laikā cieši turiet instrumentu.
• Vienmēr saglabājiet modrību, īpaši
vairākkārt monotoni veicot vienu un to
pašu darbu. Nedrīkst aizmirst par roku
novietojumu attiecībā pret asmeni.
• Nedrīkst noņemt apstrādājamā materiāla
aizturi.
• Stāviet drošā attālumā no atgriezuma
gabaliem, kas pēc nozāģēšanas var
nokrist zemē. Tie var būt asi, karsti un/vai
smagi. Tie var izraisīt smagus ievainojumus.
9
LATVIEŠU
• Bieži vien gaisa atveres nosedz kustīgās
detaļas, tādēļ no tām ir jāuzmanās. Brīvs
apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Atlikušie riski
Ekspluatējot lentzāģus, parasti pastāv arī šādi
riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām
detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir
šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot koksni;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (t), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā,
kur instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
2014 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi akumulatoru lādētājiem
DCB105, DCB107 un DCB112.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
10
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var pārkarst un eksplodēt, izraisot
ievainojumus un sabojājot īpašumu.
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai
viņi nespēlētos ar instrumentu.
IEVĒRĪBAI! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt
īssavienojumu atklātos lādētāja
uzlādes kontaktos, ja akumulators
ir pievienots elektrotīklam. Lādētāja
tuvumā nedrīkst novietot vadītspējīgus
materiālus, piemēram, dzelzs skaidas,
alumīnija foliju vai uzkrājušās metāla
daļiņas. Ja lādētājā nav ievietots
akumulators, lādētājs ir jāatvieno no
elektrotīkla. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts
šī akumulatora uzlādēšanai.
• Šis lādētājs ir paredzēts tikai un
vienīgi DEWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru lādēšanai. Lietojot tos citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada,
bet gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi
mazinās risks sabojāt barošanas vadu un
kontaktdakšu.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja
vien bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena
risku.
• Izmantojot lādētāju ārpus telpām,
novietojiet to sausā vietā un izmantojiet
tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām,
pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
LATVIEŠU
• Nenosprostojiet lādētāja ventilācijas
atveres. Ventilācijas atveres atrodas
lādētāja augšpusē un sānos. Novietojiet
lādētāju vietā, kur nav karstuma avotu.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti. Ja barošanas vads
ir bojāts, ražotājam, servisa pārstāvim vai
līdzvērtīgi kvalificētiem speciālistiem tas
ir nekavējoties jānomaina pret jaunu, lai
novērstu bīstamību.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla. Tādējādi mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks. Šis risks
nesamazinās, ja izņemat tikai akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā
2 lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko
strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma
daudzumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
Lādētāji DCB105, DCB107 un DCB112 paredzēti
10,8 V, 14,4 V un 18 V litija jonu akumulatoru
(DCB121, DCB123, DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 un DCB185)
uzlādēšanai.
Šis lādētājs nav jānoregulē un ir izstrādāts tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējams.
Uzlādes gaita (2. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai 230 V kontaktligzdai.
2. Ievietojiet akumulatoru (p) lādētājā līdz
galam, līdz atduras. Vienmērīgi mirgo
sarkanā (uzlādes) lampiņa, norādot, ka
uzlādes gaita ir sākusies.
3. Kad sarkanais indikators deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var
sākt lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatora
optimālu darbību un maksimālu kalpošanas
laiku, pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu
akumulatoru.
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
uzlādes statuss – DCB105
uzlādē
pilnībā uzlādēts
karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
akumulators ir jānomaina
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Uzlādes statuss – DCB107, DCB112
uzlādē
––
––
–– ––
––
pilnībā uzlādēts ––––––––––––––––––
karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
––
–– ––
––––––
Ja akumulators ir bojāts vai tajā ir kļūme, lādētājs
to neuzlādē. Par bojātu akumulatoru liecina tas,
ka neiedegas lādētāja indikators, tiek attēlots
simbols, kas liecina par kļūmi akumulatorā, vai
arī mirgo indikators.
PIEZĪME. Tas var nozīmēt arī to, ka kļūme ir
lādētājā.
Ja lādētājs konstatē kļūmi, nogādājiet lādētāju
un akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos
pārbaudītu.
KARSTA/AUKSTA AKUMULATORA UZLĀDES
ATLIKŠANA
DCB105, DCB107, DCB112
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir
sasniedzis piemērotu temperatūru. Lādētājs
automātiski pārslēdzas akumulatora lādēšanas
režīmā. Ar šo funkciju akumulatoram tiek
nodrošināts maksimāls kalpošanas laiks.
Auksts akumulators tiek uzlādēts tikai līdz
aptuveni pusei no silta akumulatora uzlādes
pakāpes. Visā uzlādes ciklā akumulators tiek
lēnāk lādēts, un maksimālais uzlādes ātrums
netiek sasniegts pat tad, ja akumulators ir uzsilis.
11
LATVIEŠU
DCB107, DCB112
Šajā laikā turpina mirgot sarkanā lampiņa un deg
dzeltenā lampiņa. Tiklīdz akumulators ir atdzisis,
dzeltenā lampiņa izdziest, un lādētājs atsāk
uzlādes procesu.
TIKAI LITIJA JONU AKUMULATORI
XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem
ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu,
kas aizsargā tos pret pārslodzi, pārkaršanu vai
dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā
uzlādēts.
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību.
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Akumulatoru nedrīkst iespiest lādētājā
ar spēku. Nepārveidojiet akumulatoru
tā, lai tas derētu citam lādētājam, kurš
nav savietojams, citādi akumulators var
sabojāties un izraisīt ievainojumus.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar tam paredzēto
DEWALT lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
• Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
12
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram,
caurdurts ar naglu, pārsists ar āmuru,
samīdīts). Var rasties elektriskās
strāvas vai nāvējošs trieciens. Bojāti
akumulatori jānogādā apkopes
centrā, lai tos nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments
netiek lietots, tas jānovieto
guļus uz stabilas virsmas, no
kuras tas nevar nokrist zemē.
Dažus instrumentus, kam ir liels
akumulators, var novietot stāvus uz
tā, taču šādā gadījumā tos var viegli
apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz
ādas, nekavējoties mazgājiet skarto
vietu ar maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora
šķidrums nokļūst acī, skalojiet to, tecinot
ūdeni pār atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr,
kamēr pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga
medicīniska palīdzība, ievērojiet, ka
akumulatora elektrolīta sastāvā ir šķidru
organisko karbonātu un litija sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs
var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet,
meklējiet medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Akumulators
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DCS371 darbojas ar 18 voltu
akumulatoru.
Tam ir piemēroti šādi akumulatoru modeļi:
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
un DCB185. Sīkāku informāciju sk. tehniskajos
datos.
LATVIEŠU
Ieteikumi par uzglabāšanu
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un
sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru
un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai
nodrošinātu akumulatora optimālu darbību
un maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet
to istabas temperatūrā.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā,
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt
vēsā, sausā vietā, neturot lādētājā.
PIEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā
izlādētus akumulatorus. Pirms lietošanas
akumulators būs jāuzlādē.
Uzlādējiet DEWALT akumulatorus
tikai ar tiem paredzētajiem DEWALT
lādētājiem. Ja ar DEWALT lādētāju
uzlādē citu ražotāju akumulatorus, ne
DEWALT, tie var eksplodēt vai radīt
citus bīstamus apstākļus.
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 bezvadu lentzāģis
Uzlīmes uz lādētāja un
akumulatora
1 14/18 TPI bimetāla asmens ar mainīgu zobu
soli
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
1 piederumu kārba
1 litija jonu akumulators
1 lādētājs
1 lietošanas rokasgrāmata
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
1 izvērsts skats
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst
akumulatori, lādētāji un piederumu kārbas.
Uzlādes laiku sk. tehniskajos datos.
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
Akumulators tiek lādēts.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Akumulators ir uzlādēts.
Akumulators ir bojāts.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana.
Apraksts (1., 3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. palīgrokturis
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
b. bloķēšanas poga
Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
d. galvenais rokturis
c. slēdža mēlīte
e. sešstūru uzgriežņu atslēga
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
f. apstrādājamā materiāla aizturis
g. sliedes veltnīši
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
h. regulēšanas kontruzgrieznis
i. asmens spriegošanas svira
Uzlādējiet tikai 4–40 ˚C temperatūrā.
j. asmens
k. iekāršanas āķis
Lietošanai tikai telpās.
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
l. skriemelis
m. asmens aizsargi
n. gumijas riteņi
o. koaksialitātes regulēšanas skrūves
13
LATVIEŠU
p. akumulators
q. akumulatora atlaišanas poga
r. degvielas mērītājs
s. gaismas diožu darba lukturis
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis lielas noslodzes lentzāģis ir paredzēts
profesionāliem metāla zāģēšanas darbiem.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šis lielas noslodzes lentzāģis ir profesionālai
lietošanai paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam
noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai
akumulatora spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam. Pārbaudiet
arī to, vai lādētāja spriegums atbilst elektrotīkla
spriegumam.
Šim DEWALT lādētājam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada
kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un
Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
14
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai
DEWALT akumulatorus un lādētājus.
Akumulatora ievietošana
instrumentā un izņemšana
no tā (1., 4. att.)
PIEZĪME. Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
Darba lukturis izslēdzas bez brīdinājuma, ja
akumulators ir tukšs.
AKUMULATORA IEVIETOŠANA
INSTRUMENTA ROKTURĪ
1. Savietojiet akumulatoru (p) ar sliedēm
instrumenta rokturī (3. att.).
2. Bīdiet akumulatoru rokturī, līdz tas ir cieši
nofiksēts instrumentā, un pārbaudiet, vai tas
nevar atvienoties.
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO
INSTRUMENTA
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogu
(q) un spēcīgi velciet akumulatoru ārā no
instrumenta roktura.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
AKUMULATORA JAUDAS INDIKATORS
(1. ATT.)
Dažiem DEWALT akumulatoriem ir atlikušās
jaudas indikators, kas sastāv no trim zaļām
gaismas diodēm, kuras norāda atlikušo
akumulatora jaudu.
LATVIEŠU
Lai aktivizētu akumulatora jaudas indikatoru,
nospiediet un turiet nospiestu akumulatora jaudas
indikatora pogu (r). Visas trīs gaismas diodes
dažādās kombinācijās norāda atlikušo jaudu. Ja
akumulatora atlikusī jauda ir kļuvusi pārāk zema,
izdziest visas trīs akumulatora jaudas indikatora
gaismas diodes un akumulators ir jāuzlādē.
PIEZĪME. Akumulatora jaudas indikators
attēlo tikai akumulatora atlikušo jaudu. Tas
nav instrumenta darbspējas indikators, un to
ietekmē dažādi mainīgie faktori — instrumenta
sastāvdaļas, temperatūra un lietošanas veids.
Slēdža mēlīte (1. att.)
Nospiežot pogu, atlaidiet slēdža bloķēšanas pogu
(b). Lai iedarbinātu dzinēju, nospiediet slēdža
mēlīti (c). Lai izslēgtu dzinēju, atlaidiet slēdža
mēlīti. Atlaižot slēdža mēlīti, automātiski tiek
aktivizēta bloķēšana poga.
BRĪDINĀJUMS! Šim instrumentam
nav paredzēts slēdzi nobloķēt
ieslēgtā pozīcijā, un to arī nedrīkst
šādi nobloķēt ne ar kādiem citiem
līdzekļiem.
Gaismas diožu darba lukturis
(1. att.)
Virs asmens atrodas darba lukturis (s). Nospiežot
slēdža mēlīti, ieslēdzas darba lukturis, un 20
sekundes pēc slēdža mēlītes atlaišanas darba
lukturis automātiski izslēdzas. Ja slēdža mēlīti tur
nospiestu, darba lukturis neizslēdzas.
PIEZĪME. Darba lukturis paredzēts
apstrādājamās virsmas apgaismošanai, un to
nevar izmantot kā prožektoru.
Asmeņi
Šis pārnēsājamais lentzāģis ir paredzēts darbam
ar 0,5 mm (1/64 collas) bieziem, 12 mm (1/2
collas) platiem un 835 mm (32 collas) gariem
asmeņiem. NELIETOJIET 0,64 mm (0,025
collas) biezus asmeņus.
BRĪDINĀJUMS! Ir bīstami lietot
citu veidu asmeņus un piederumus.
NELIETOJIET šim lentzāģim citu
veidu piederumus. Stacionārajiem
lentzāģiem paredzēto asmeņu
biezums ir atšķirīgs. Tos nedrīkst
izmantot šim pārnēsājamajam
lentzāģim.
Asmens izvēle
Vispirms novērtējiet apstrādājamā materiāla
izmēru un formu, kā arī tā veidu. Ņemiet vērā,
ka vislabāko darba efektivitāti var panākt
ar visraupjāko zobu asmeni, kas paredzēts
attiecīgajam darbam — jo raupjāki asmens zobi,
jo ātrāk var sazāģēt materiālu. Izvēloties lentzāģa
asmeni ar darbam piemērotu zobu skaitu uz
vienu collu, vismaz diviem zobiem ir jāsaskaras
ar darba virsmu, kad asmens tiek atbalstīts pret
apstrādājamo materiālu. Pieredze liecina, ka
mīkstiem materiāliem parasti ir jāizvēlas raupju
zobu asmeņi, toties cietiem materiāliem —
smalku zobu asmeņi. Ja ir vajadzīga smalkāka
virsmas apstrāde, izvēlieties smalkāku zobu
asmeni.
Izvēlieties piemērotu lentzāģa asmeni atbilstīgi
materiāla veidam, izmēriem un asmens zobu
skaitam. Sk. tabulu Asmens apraksts.
Šī tabula sniedz tikai vispārīgus norādījumus.
Nosakiet materiāla veidu un apstrādājamā
priekšmeta izmērus, tad izvēlieties
vispiemērotāko lentzāģa asmeni.
IEVĒRĪBAI! Lentzāģi nedrīkst
izmantot sveķu materiālu zāģēšanai,
jo tie var izkust. Tā kā zāģējot rodas
liels karstum un sveķu materiāls
kūst, lentzāģa asmens var pielipt
materiālam, tādējādi izraisot dzinēja
pārslodzi un sadegšanu.
ASMENS APRAKSTS
Lentzāģa asmens veids
Zobu skaits
(zobi uz vienu collu)
Bimetāls
24
18 14 14/18
Apstrādājamā materiāla
biezums
Maks. 3,2 mm (1/8 collas)
•
•
3,2–6,4 mm
(1/8–1/4 collas)
•
•
Asmens koaksialitātes
regulēšana (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
15
LATVIEŠU
IEVĒRĪBAI! Pārāk cieši pievelkot
regulēšanas skrūves, var sabojāt
zāģi.
Šis lentzāģis ir aprīkots ar asmens koaksialitātes
regulēšanas mehānismu, lai vienmēr nodrošinātu
pareizu asmens koaksialitāti. Asmens ir pareizi
noregulēts, ja tas ir iecentrēts uz sliedes
veltnīšiem (g) un asmens (j) zobi atrodas
0,38 mm (3/16 collas) attālumā no sliedes
veltnīša malas.
ASMENS KOAKSIALITĀTES REGULĒŠANA
1. Noņemiet abas asmens aizsarga daļas,
izmantojot 3 mm sešstūru uzgriežņu atslēgu
(e).
2. Pagrieziet un atveriet asmens spriegošanas
sviru (i), lai varētu piekļūt koaksialitātes
regulēšanas skrūvēm (o).
3. Ar 10 mm uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet
regulēšanas kontruzgriežņus (h).
4. Ar 3 mm uzgriežņu atslēgu (e) pagrieziet
vienu no koaksialitātes regulēšanas skrūvēm
(o) par 1/4 apgriezienu pulksteņrādītāja
virzienā. Pagrieziet otru koaksialitātes
regulēšanas skrūvi par 1/4 apgriezienu
pulksteņrādītāja virzienā.
PIEZĪME. Griežot koaksialitātes regulēšanas
skrūvi pulksteņrādītāja virzienā, asmens
tiek pārvietots sliedes veltnīša virzienā,
bet, griežot skrūvi pretēji pulksteņrādītāja
virzienam, asmens tiek pārvietots virzienā
prom no sliedes veltnīša.
5. Pievelciet abus regulēšanas kontruzgriežņus
un aizveriet ātrās atlaišanas sviru. (Zāģis ir
jāiedarbina, lai varētu novērtēt koaksialitāti.)
6. Iedarbiniet un izslēdziet zāģi, pārbaudiet
koaksialitāti brīžos, kad zāģis ir izslēgts.
Pēc vajadzības atkārtojiet 1.–4. darbību, lai
panāktu pareizu asmens koaksialitāti.
7. Uzstādiet abas asmens aizsarga daļas,
izmantojot 3 mm sešstūru uzgriežņu atslēgu.
Pirms ekspluatācijas ir jābūt cieši uzstādītam
asmens aizsargam.
Asmens noņemšana un
uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
16
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
UZMANĪBU! Sagriešanās risks.
Asmens spriegošanas svira ir
nospriegota ar atsperi. Atbrīvojot
asmens spriegojumu, cieši turiet šo
sviru.
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība!
Uzreiz pēc zāģēšanas neaiztieciet
asmeni, apstrādāto materiālu vai
metāla skaidas ar kailām rokām, jo tie
var būt ļoti karsti un var apdedzināt
jūsu ādu.
ASMENS NOŅEMŠANA (1., 3., 6. ATT.)
1. Lai atbrīvotu asmens spriegojumu,
grieziet asmens spriegošanas sviru (i)
pulksteņrādītāja virzienā, līdz tā apstājas (sk.
1. attēlu).
2. Apvērsiet zāģi otrādi un novietojiet uz
darbagalda vai galda tā, lai akumulatora
terminālis atrastos pa labi (sk. 3. attēlu).
3. Noņemiet abas asmens aizsarga daļas,
izmantojot 3 mm sešstūru uzgriežņu atslēgu.
4. Sāciet noņemt asmeni no asmens aizsarga
(m) augšējās daļas, tad turpiniet noņemt
visapkārt skriemeļiem (l). Noņemot asmeni,
var atbrīvot tā spriegojumu. ZĀĢA ASMEŅI
IR ASI. RĪKOJOTIES AR ASMEŅIEM,
VALKĀJIET CIMDUS (sk. 6. attēlu).
5. Pārbaudiet sliedes rullīšus (g) un, ja tajos
ir ieķērušās lielas skaidas, iztīriet tās.
Ieķērušos skaidu dēļ sliedes rullīši var
negriezties, kā arī šīs skaidas var izveidot uz
rullīšiem plakanus laukumus.
6. Uz skriemeļiem (l) ir uzmontēti gumijas
riteņi (n). Nomainot asmeni, ir jāpārbauda,
vai gumijas riteņi nav vaļīgi vai bojāti. Ja
pie gumijas riteņiem ir pieķērušās skaidas,
notīriet tās. Tādējādi riepas kalpo ilgāk un
asmens neslīd. Ja riteņi ir vaļīgi vai bojāti,
instruments pēc iespējas ātrāk ir jānogādā
pilnvarotā DEWALT apkopes centrā, lai to
salabotu vai nomainītu. Ja turpināt lietot
instrumentu ar vaļīgiem vai bojātiem riteņiem,
rodas nestabils lentzāģa asmens gājiens.
ASMENS UZSTĀDĪŠANA (1., 3., 5.–7. ATT.)
1. Novietojiet asmeni tā, lai zobi būtu
apakšpusē un novirzīti pret apstrādājamā
materiāla aizturi, kā norādīts 1. un 5. attēlā.
2. Iestumiet asmeni sliedes rullīšos, kā norādīts
6. attēlā.
3. Turot asmeni sliedes rullīšos, novietojiet
to uz abiem skriemeļiem (l) un izveriet
LATVIEŠU
caur apstrādājamā materiāla aizturi (f), kā
norādīts 7. attēlā.
4. Asmenim ir jābūt pilnībā ievietotam sliedes
rullīšos un novietotam paralēli gumijas
riteņiem.
5. Grieziet asmens spriegošanas sviru (i) pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, līdz tā apstājas,
tad uzmanīgi apvērsiet zāģi otrādi, līdz
skriemeļi atbalstās uz darbagalda vai galda.
Zobiem ir jābūt vērstiem pretēji lentzāģim
(1., 5. att.).
6. Uzstādiet abas asmens aizsarga daļas,
izmantojot 3 mm sešstūru uzgriežņu atslēgu.
7. Vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet
zāģi, lai asmens tiktu pareizi novietots tam
paredzētajā vietā.
EKSPLUATĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr valkājiet
piemērotus ausu aizsargus. Dažos
apstākļos un ilglaicīga darba gadījumā
šī instrumenta radītais troksnis var
izraisīt dzirdes pasliktināšanos.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu
nedrīkst ekspluatēt, ja asmens
aizsargs (m) nav pareizi uzstādīts.
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS!
• Vienmēr ievērojiet šos drošības
norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
Pareizs rokas novietojums
(1., 8. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu
roku uz galvenā roktura (d), bet otru — uz
palīgroktura (a), kā norādīts 8. attēlā, lai pareizi
virzītu zāģi.
Zāģēšana (3., 8. att.)
Sk. tabulu Ieteicamās zāģēšanas pozīcijas.
PIEZĪME. Izvēlieties un lietojiet zāģējamajam
materiālam piemērotu zāģa asmeni. Sk. tabulu
Asmens apraksts.
Šo pārnēsājamo lentzāģi var iekārt, izmantojot
iekāršanas āķi (k, 3. att.). Iekariet instrumentu
uz cauruļu skrūvspīlēm vai citas stabilas
struktūras.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, izmantojiet
iekāršanas āķi tikai instrumenta
svara balstīšanai. Nekādā gadījumā
neatbalstiet savu svaru uz iekāršanas
āķa vai neizmantojiet to līdzsvara
saglabāšanai.
BRĪDINĀJUMS! Zāģi nedrīkst
novietot otrādi apvērstā pozīcijā
un zāģēt apstrādājamo materiālu,
virzot to lejup pret asmeni.
Apstrādājamajam materiālam
jābūt cieši nostiprinātam, un tas ir
jāzāģē, cieši turot zāģi abām rokām,
ja vien iespējams, kā norādīts 8.
attēlā.
• Zāģējamajam materiālam ir jābūt
cieši nostiprinātam.
1. Cieši nostipriniet zāģējamo materiālu
skrūvspīlēs vai citā spriegojumpierīcē.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu, turklāt zāģa
asmeni nedrīkst spiest no sāniem.
Ja iespējams, darba laikā zāģa
slieci piespiediet pie apstrādājamā
materiāla. Tādējādi nesabojāsiet
asmeni, kā arī instruments
neraustīsies un nevibrēs.
2. Novietojiet apstrādājamā materiāla aizturi (f)
pret materiālu, neturot asmeni uz materiāla.
Ieslēdziet zāģi.
• Nepieļaujiet pārslodzi.
• Pirms zāģēšanas uzsākšanas
ļaujiet asmenim dažas sekundes
darboties brīvgaitā.
3. Kad zāģis sasniedz vajadzīgo griešanās
ātrumu, lēnām un uzmanīgi sasveriet
lentzāģa korpusu tā, lai asmens saskartos
ar apstrādājamo materiālu. Nespiediet zāģi
spēcīgāk par tā korpusa svara izdarīto
spiedienu. Rīkojieties uzmanīgi, lai lentzāģa
asmens strauji un smagi nepiespiestos pie
apstrādājamā materiāla augšējās virsmas.
Pretējā gadījumā lentzāģa asmeni var
17
LATVIEŠU
nopietni sabojāt. Lai lentzāģa asmens
kalpotu maksimāli ilgu laiku, raugieties, lai,
sākot zāģēšanu, tas nesaņemtu strauju
triecienu.
4. Kā norādīts 8. attēlā, taisnvirziena zāģēšanu
panāk, turot lentzāģa asmeni savietotu ar
dzinēja korpusa sānu virsmu. Ja asmens
tiek sariezts vai kustināts, zāģēšanas līnija
tiek novirzīta nepareizi un saīsinās asmens
kalpošanas laiks.
IEVĒRĪBAI! Ja zāģējot lentzāģa
asmens ir iestrēdzis apstrādājamajā
materiālā, nekavējoties atlaidiet
slēdzi, lai nesabojātu lentzāģa asmeni
un dzinēju.
IETEICAMĀS ZĀĢĒŠANAS POZĪCIJAS
jā
nē
jā
nē
jā
nē
jā
nē
jā
nē
jā
nē
5. Instrumenta svars ir pietiekams, lai zāģējot
spiestu zāģi lejup. Ja operators stingrāk
spiež uz instrumentu, asmens darbojas lēnāk
un saīsinās asmens kalpošanas laiks.
6. Materiāla atgriezumi ir jāatbalsta, jo ir
pietiekami smagi, lai krītot pēc nozāģēšanas
izraisītu ievainojumus. Stingri ieteicams
valkāt aizsargapavus. Materiāla atgriezumi
var būt karsti un asi.
7. Ja iespējams, turiet zāģi cieši ar abām
rokām. Ja darba specifikas dēļ zāģis ir jātur
tikai ar vienu roku, raugieties, lai otru roku
netuvinātu asmens zonai un zāģis nenokristu
uz nostiprināto vai atbalstīto materiālu, kad
zāģēšana ir pabeigta.
Ieteikumi labākam zāģēšanas
darbam
Turpmākie norādījumi ir paredzēti tikai kā
ieteikumi (sk. tabulu Ieteicamās zāģēšanas
pozīcijas). Darba rezultāts var atšķirties atkarībā
no individuālajām operatora prasmēm un
attiecīgā materiāla, kas tiek zāģēts.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora
apkopi.
• Zāģējot nedrīkst sariezt lentzāģa asmeni.
• Pārnēsājamajam lentzāģim nedrīkst lietot
dzesēšanas šķidrumus. Dzesēšanas
šķidrumi nogulsnējas uz riteņiem, tādējādi
mazinot darba efektivitāti.
• Ja zāģējot rodas pārmērīga vibrācija,
pārbaudiet, vai zāģējamais materiāls ir cieši
nostiprināts. Ja vibrācija nepāriet, nomainiet
lentzāģa asmeni.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
18
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta
detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla,
nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai
citas asas ķīmiskas vielas. Šīs
ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu
materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās
strāvas trieciena risks. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no maiņstrāvas avota. Netīrumus
un smērvielas no lādētāja ārējās
virsmas var notīrīt ar lupatiņu vai
mīkstu birstīti, kam nav metāla saru.
Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu,
salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā kalpošanas
laiks ir beidzies, atbrīvojieties no tā videi
nekaitīgā veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• litija jonu elementus iespējams pārstrādāt.
Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai
pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori
tiek pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
БЕСПРОВОДНАЯ 18 В ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА,
DCS371
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT tool.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Впост.тока
Тип
Макс. выходная
мощность
Вт
Скорость на холостом
ходу
м/мин
Размер лезвия
мм
Макс. производительность
резания
мм
Вес (без аккумуляторной
батареи)
кг
LPA (акустическое
давление)
дБ(A)
KPA (погрешность акустического
давления)
дБ(A)
LWA (акустическое
давление)
дБ(A)
KWA (погрешность акустического
давления)
дБ(A)
DCS371
18
1
460
174
835 x 12 x 0,5
63,5
3,9
79,6
3
90,6
3
Общие значения вибрации (сумма
триаксиального вектора), определенные
в соответствии со стандартом EN 60745:
Уровень вибрации aч при резке металла
aч,CM=
м/сек²
2,5
Погрешность K =
м/сек²
1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
20
ВНИМАНИЕ: Заявленное значение
эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
различных применений с разной
оснасткой или при плохом
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или
то время, когда он работает
вхолостую. Это может привести
к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
Аккумулятор
DCB180 DCB181
Тип
аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
18
НапряжениеВпост.тока 18
Емкость
Aч
3,0
1,5
Вес
кг
0,64
0,35
Аккумуляторная
батарея
DCB183 DCB184
Тип аккумулятора Li-Ion
Li-Ion
18
НапряжениеВпост.тока 18
Емкость
Ah
2,0
5,0
Вес
кг
0,40
0,62
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство
Сетевое
напряжениеВперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
мин. 25
зарядки
(1,3 Aч)
аккумуляторных
батарей
55
(3,0 Aч)
Вес
кг
DCB105
230 В
Li-Ion
30
(1,5 Aч)
40
(2,0 Aч)
70
(4,0 Aч)
0,49
90
(5,0 Aч)
Зарядное устройство
Сетевое
напряжениеВперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
мин. 60
зарядки
(1,3 Aч)
аккумуляторных
батарей
140
(3,0 Aч)
Вес
кг
DCB107
Зарядное устройство
Сетевое
напряжениеВперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
мин. 40
зарядки
(1,3 Aч)
аккумуляторных
батарей
90
(3,0 Aч)
Вес
кг
DCB112
230 В
Li-Ion
70
(1,5 Aч)
90
(2,0 Aч)
185
(4,0 Aч)
0,29
240
(5,0 Aч)
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее не
избежать может привести
к травме средней или высокой
степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
EC-Declaration of Conformity
230 В
Li-Ion
MACHINERY DIRECTIVE
45
(1,5 Aч)
60
(2,0 Aч)
120
(4,0 Aч)
0,36
150
(5,0 Aч)
ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА
DCS371
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-20.
Предохранители:
Европа
230 В, инструменты
10 Ампер, эл. сеть
Великобритания и Ирландия
230 В инструменты
3 Ампер в вилке
Эти продукты также соответствуют Директиве
2014/30/EU and 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
в компанию DEWALT по адресу, указанному
ниже или приведенному на задней стороне
обложки руководства.
Обозначения: Правила
техники безопасности
Нижеподписавшийся несет ответственность за
составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
с электроинструментом. Отвлекаясь
от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
Хорст Гроссманн
Вице-Президент по разработке и производству
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
01.07.2014
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Общие правила
техники безопасности
при использовании
электроинструментов
ВИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, пожару и/или серьезной
травме.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
Термин "электроинструмент"
в предупреждениях относится
к работающим от сети(проводным)
электроинструментам или работающим
от аккумулятора (беспроводным)
электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его хорошую
освещенность. Захламленное или
плохо освещенное рабочее место
может стать причиной несчастного
случая.
b) Не используйте электроинструменты
во взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c) Не разрешайте детям находиться в
рабочей зоне при работе
22
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать сетевым
розеткам. Никогда не меняйте
вилку инструмента. Не используйте
переходники
к вилкам для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
b) Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
c) Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем или
в условиях повышенной влажности.
При попадании воды
в электроинструмент риск поражения
электротоком возрастает.
d) Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент от
сети. Держите кабель подальше от
источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов.
Поврежденный или запутанный шнур
питания повышает риск поражения
электротоком.
e) При работе с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуром-удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию
вне помещения. Использования
шнура питания, предназначенного
для использования вне помещения,
снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю (УЗО).
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
РУССКИЙ ЯЗЫК
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных средств.
Невнимательность при работе
с электроинструментом может
привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте
защитные очки. Средства защиты,
такие как противопылевая маска,
обувь с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск
получения травм.
c) Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем,
как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том, что
выключатель находится
в положении Выкл. Если при переноске
электроинструмента ваш палец
находится на выключателе или если
электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные
случаи.
d) Уберите все разводные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся
части электроинструмента, может
привести к травме.
e) Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной, чтобы вы
всегда могли сохранять равновесие.
Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных
ситуациях.
f) Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за
тем, чтобы волосы, одежда
и перчатки не попадали под
движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды,
ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
g)
Если устройства предусматривают
возможность подключения пылеотсоса
и пылесборника, убедитесь в том,
что они правильно подключены.
Использование устройства для сбора
пыли сокращает риски, связанные
с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
И УХОД ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной нагрузки
электроинструмента. Используйте
электроинструмент, в соответствии
с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b) Не используйте электроинструмент
с неисправным выключателем.
Любой инструмент, управлять
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
c) Перед выполнением любой
регулировки, заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента, отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим
соответствующих навыков или
не ознакомленным с данными
инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках
неопытных пользователей.
e) Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
f) Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
g)
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым следят должным образом
и который хорошо заточен,
значительно меньше, а работать
с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии с данными
инструкциями и с учетом условий
и специфики работы. Использование
электроинструмента для выполнения
операций, для которых он не
предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного
устройства определенного типа
для зарядки других батарей может
привести к возгоранию.
b) Используйте для электроинструмента
только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной
травмы и пожара.
c) Избегайте попадания внутрь
батареи скрепок, монет, ключей,
гвоздей, болтов или других мелких
металлических предметов, которые
могут вызывать замыкание ее
контактов. Короткое замыкание
контактов батареи может привести
к возгоранию или получению ожогов.
d) При повреждении батареи, из нее
может вытечь электролит. При
случайном контакте с электролитом
смойте его водой. При попадании
электролита в глаза обратитесь за
медицинской помощью. Жидкость,
находящаяся внутри батареи, может
вызвать раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого
инструмента.
Дополнительные меры
предосторожности портативная ленточная пила
• Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется
вероятность контакта инструмента
со скрытой электропроводкой. Если
вы держитесь за металлические детали
инструмента в случае перерезания
находящегося под напряжением провода
возможно поражение оператора
электрическим током
• Держите руки на расстоянии от
области распила и диска.
• Перед использованием убедитесь
в том, что портативная ленточная
пила чистая.
• Сразу прекращайте работу если
заметите если что-то работаете не
так.
• Перед использование убедитесь
в том, что все компоненты
тщательно установлены и надежно
закреплены.
• Всегда аккуратно обращайтесь
с пильным полотном, устанавливая
и снимая его.
• Держите руки на расстоянии от
линии хода пильного полотна.
• Перед тем, как начать распил
дождитесь, пока пила не наберет
полную скорость.
♦ Всегда следите за тем, чтобы
элементы управления были сухими
чистыми и без следов смазки.
Используя инструмент крепко держите
его.
• Всегда будьте начеку, особенно
выполняя повторяющиеся,
монотонные операции. Следите
за тем, где находятся ваши руки по
отношению к отрезному полотну.
• Никогда не снимайте рабочий упор.
• Следите за концом детали, которая
может упасть после отреза. Они
могут быть горячими, острыми и/или
тяжелыми. Это может привести
к серьезной травме.
• За вентиляционными отверстия
в основном находятся движущиеся
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
детали, поэтому те же меры
предосторожности относятся
и к ним. Свободная одежда, украшения
или длинные волосы могут быть
захвачены движущимися деталями.
Остаточные риски
При использовании пилы присутствуют
следующие риски.
– Травмы в результате контакта
с вращающимися или горячими деталями
инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
- Риск защемления пальцев при смене
оснастки.
– Риск здоровью, вызываемый вдыханием
пыли, которая образуется при работе
с деревом.
– Разлетающиеся частицы могут
привести к травмам.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные наушники.
Используйте защитные очки.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (20), в котором также указывается
год производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом и
аккумуляторной батареей.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядных устройств DCB105, DCB107
и DCB112.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасность ожога. Во избежание
получения травмы зарядку
аккумулятора выполняйте
только с использованием
зарядного устройства DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с данным устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не
допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких
токопроводящих материалов, как
стальная стружка, алюминиевая
фольга или другие металлические
частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство
от источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к очистке
инструмента.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других
зарядных устройств, кроме
тех, которые указаны в данном
руководстве. Зарядное устройство
и батарея предназначены для
совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DEWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы
на него не наступили, не споткнулись
об него, а также в том, что он
не натянут и не может быть
поврежден.
• Не используйте удлинитель без
необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
• При работе с зарядным устройством
на улице, всегда выбирайте сухое
место и используйте удлинитель,
который подходит для использования
на улице. Использования шнура питания,
предназначенного для использования вне
помещения, снижает риск поражения
электрическим током.
• Не закрывайте вентиляционные
отверстия зарядного устройства.
Вентиляционные отверстия
находятся наверху и по бокам
зарядного устройства Не
располагайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельного разъема. В случае
повреждения шнура питания его
необходимо немедленно заменить
у производителя, в его сервисном
центре или с привлечением другого
26
специалиста аналогичной квалификации
для предотвращения несчастного случая.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости обратитесь
в специализированный сервисный
центр если нужно провести
обслуживание или ремонт инструмента.
Неправильная сборка может стать
причиной пожара или поражения
электрическим током.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА не подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это не
относится к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB105, DCB107
и DCB112 работают с ионно-литиевыми
аккумуляторами 10,8 В, 14,4 в и 18 В (DCB121,
DCB123, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 и DCB185)
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
Зарядка аккумуляторной
батареи (рис. 2)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке с напряжением 230 В.
2. Вставьте аккумулятор (p) в зарядное
устройство, убедившись в том, что он
хорошо установлен. Красный индикатор
РУССКИЙ ЯЗЫК
зарядки начнет мигать. Это означает, что
процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, ровно, не мигая. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, первым
использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
Индикатор состояния зарядки–DCB105
зарядка
– – – –
полностью заряжен
–––––––––––
температурная задержка –– – –– –
замена аккумуляторной батареи•••••••••••
Состояние зарядки–DCB107 и DCB112
––
––
–– ––
––
полностью
заряжен
––––––––––––––––––
температурная
задержка
––
–– ––
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым.
DCB107, DCB112
В это время красный индикатор продолжит
мигать, а когда начнется зарядка, загорится
желтый После того, как аккумулятор остынет,
желтый индикатор потухнет, и зарядка
ТОЛЬКО LI-ION АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
зарядка
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации батареи.
––––––
Li-Ion аккумуляторы, имеют систему
электронной защиты, которая защищает
аккумуляторы от перегрузки, перегревания
или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
Зарядное устройство не может полностью
зарядить неисправный аккумулятор. Зарядное
устройство показывает неисправность
аккумулятора, если индикатор не загорается
или мигает.
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед использованием аккумулятора
и зарядного устройства внимательно
прочитайте инструкции по технике
безопасности и следуйте им при зарядке
аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
DCB105, DCB107, DCB112
• Не заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной
атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли.
Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
• Никогда не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
в зарядное устройство. Не вносите
изменения в аккумулятор,
с целью установить их в зарядное
устройство, к которому они не
подходят. Это может привести
к серьезным травмам.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАДЕРЖКА
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40 °C (105 °F)
(например, на внешних пристройках
или на металлических поверхностях
зданий в летнее время).
• Для получения наилучших результатов
перед использованием аккумулятора
убедитесь в том, что он полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
разбирайте батарею. При наличии
трещин или других повреждений
батареи, не устанавливайте ее
в зарядное устройство.
Не роняйте батарею и не
подвергайте ее ударам или другим
повреждениям. Не используйте
батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные батареи
необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера,
стоят сверху на батарее, и могут
легко упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
БАТАРЕЙ (Li-Ion)
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании в огонь
батареи могут взорваться. При
сжигании ионно-литиевых батарей
образуются токсичные вещества и газы.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
28
место водой с мылом.
При попадании содержимого батареи
в глаза, необходимо промыть открытые
глаза проточной водой в течение
15 минут или до тех пор, пока
не пройдет раздражение. При
необходимости обращения к врачу,
может пригодиться следующая
информация: электролит представляет
собой смесь жидких органических
углекислых и литиевых солей.
• При вскрытии батареи, ее
содержимое может вызвать
раздражение дыхательных путей.
Обеспечьте наличие свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Аккумуляторная батарея
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DCS371 работает от батареи на 18 В.
Можно использовать аккумуляторы DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 или
DCB185. Подробную информацию см.
в Технических характеристиках..
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
МАРКИРОВКА НА ЗАРЯДНОМ
УСТРОЙСТВЕ
И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Беспроводная ленточная пила
1 Биметаллическое режущее полотно
с переменным шагом 14/18 TPI
1 Ионно-литиевая аккумуляторная батарея
1 Набор инструментов
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Чтобы узнать время зарядки, см.
Tехнические характеристики.
Зарядка батареи.
Батарея заряжена
Батарея неисправна.
Температурная задержка.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи и
зарядного устройства.
1 Зарядное устройство
1 Руководство по эксплуатации
1 Схема устройства в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки для
моделей N.
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1, 3)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Зарядку осуществляйте только при
температуре от 4 ˚C до 40 ˚C.
a. Дополнительная ручка
b. Кнопка выключения
с. Пусковой выключатель
d. Основная ручка
Для использования внутри
помещений.
e. Шестигранный ключ
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
g. Направляющие ролики
Заряжайте аккумуляторы DEWALT,
используя только соответствующие
зарядные устройства DEWALT.
Зарядка иных аккумуляторных
батарей, кроме DEWALT на
зарядных устройствах DEWALT
может привести к возгоранию
аккумуляторов и возникновению
других опасных ситуаций.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
f. Упор для заготовки
h. Регулировочная контргайка
i. Натяжной рычаг пильного диска
j. Режущий диск
k. Крючок
l. Шкив
m. Ограждение пильного диска
n. Резиновые шины
o. Винты трекинга
p Аккумуляторная батарея
q. Кнопка разблокировки аккумуляторного
отсека
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
r. Кнопка датчика заряда аккумулятора
s. Светодиодная подсветка
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Мощная ленточная пила предназначена для
профессионального использования для резки
металла.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
3 A.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Использование кабеляудлинителя
Данная ленточная пила высокой
мощности является профессиональным
электроинструментом. НЕ допускайте детей
к инструменту. Использование инструмента
неопытными пользователями должно
происходить под контролем опытного коллеги.
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см.Технические
характеристики ). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля
должно составлять 1 mm2; максимальная
длина 30 м.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за
их безопасность. Никогда не оставляйте
детей без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только
при одном напряжении сети. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному
на шильдике. Необходимо также убедиться
в том, что напряжение зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
Ваше зарядное устройство DEWALT
имеет двойную изоляцию в
соответствии с EN 60335; поэтому не
требуется заземления при работе
с ним.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT .
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод к
терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
30
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ТОЛЬКО
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ
УСТРОЙСТВАDeWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. 1, 4)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших
результатов перед использованием
аккумулятора убедитесь в том, что он
полностью заряжен. Освещение может
без предупреждения отключиться если
аккумулятор полностью разрядится.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (p) с выемкой на
внутренней стороне рукоятки (Рис. 3).
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Задвиньте рукоятку так. чтобы
аккумулятор плотно встал на место
и убедитесь в том, что он хорошо
закреплен.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите кнопки извлечения батареи (q)
и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. 1)
В некоторых аккумуляторах DEEWALT есть
датчик заряда. который включает три зеленых
светодиодных индикатора, показывающий
уровень оставшегося заряда аккумулятора.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда(r).
Загорятся три зеленых светодиода, показывая
уровень оставшегося заряда. Когда уровень
заряда аккумулятора будет ниже уровня,
необходимого для использования, светодиоды
перестанут гореть и аккумулятор следует
зарядить
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда. Он
не показывает работоспособность устройства
и его показания могут меняться в зависимости
от компонентов продукта, температуры и сфер
применения.
Курковый переключатель
(pис. 1)
Снимите блокировку выключателя (b)
нажав на эту кнопку. Потяните курковый
выключатель (с) для включения инструмента.
Отпускание куркового выключателя
приводит к выключению инструмента.
Отпустив курковый выключатель вы
также автоматически активируете кнопку
блокировки.
ВНИМАНИЕ: Этот инструмент
не оснащен приспособлением
для удержания выключателя во
включенном положении и фиксация
его в положении ВКЛ при помощи
каких-либо других средств
запрещена.
Светодиодная подсветка
(рис. 1)
Над режушим полотном имеется рабочая
подсветка. Эта рабочая подсветка включается
при нажатии на выключатель и автоматически
выключается через 20 секунд после того, как
спусковой выключатель будет отпущен. Пока
спусковой выключатель остается нажатым,
рабочая подсветка будет гореть.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка предназначена для
освещения рабочей поверхности и не может
использоваться в качестве фонаря.
Режущие полотна
Эта портативная ленточная пила работает
с полотнами толщиной 0,5 мм (1/64"), шириной
12 мм (1/2") и длиной 835 мм (32"). НЕ
используйте лезвия толщиной 0,64 мм (.025").
ВНИМАНИЕ: Использование
других полотен или аксессуаров
может представлять опасность.
НЕ используйте с этой ленточной
пилой аксессуары другого типа.
Полотна, которые используются
на стационарных ленточных
пилах имеют другую толщину.
Не пытайтесь использовать их на
вашей портативной пиле.
Выбор полотна
Как правило, сначала оценивается размер
и форма работы и тип материала, который
нужно резать. Помните о том, что для самой
эффективной резки нужно использовать
полотна с как можно более крупными зубцами
какое только возможно для конкретного
материала, потому что чем крупнее зубцы,
тем быстрее резка. Выбирая нужное
количество зубцов на дюйм пильного полотна
нужно учитывать, что в состоянии покоя по
крайней мере, два зубца должны находиться
на рабочей поверхности. Как правило, для
лесоматериалов, мягких материалов обычно
требуется пильное полотно с крупными
зубцами, а для твердых материалов
с мелкими зубцами. Там, где важен гладкий
срез, выберите одно из полотен с мелкими
зубцами.
Выберите соответствующее пильное полотно
подходящее по типу материала, размеру
и количеству зубцов. См. таблицу Описание
пильных полотен .
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Информация этой таблицы носит
исключительно рекомендательный характер.
Определите тип материала и размер детали
и выберите соответствующее пильное
полотно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не
используйте ленточную пилу
для разрезания резиновых
материалов, которые могут
плавится. Плавление резины
может привести к тому, что во
время резания пила перегреется
и застрянет в материале, что
может привести к перегрузке
и повреждению двигателя.
ОПИСАНИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
Тип полотна ленточной
пилы
Биметаллическая
Количество зубцов (TPI) 24
18 14 14/18
Толщина детали
3,2 мм (1/8") и меньше
3,2 мм–6,4 мм (1/8"–1/4")
•
•
•
•
Трекинг полотна (рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и извлечь батарею, прежде
чем выполнять какую-либо
регулировку либо удалять/
устанавливать какиелибо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сильно
затянутые регулировочные
винты могут привести к
повреждению пилы.
На вашей ленточной пиле есть
настраиваемый механизм трекинга пильного
полотна, которые обеспечивает хороший
трекинг пилы в любое время. Пильное
полотно правильно настроено если оно
отцентровано по направляющим роликам (g)
и высота зубцов лезвия (j) составляет 0,38 мм
(3/16") от края направляющего ролика.
ДЛЯ НАСТРОЙКИ ТРЕКИНГА ПОЛОТНА
1. Снимите обе части ограждения пильного
полотна с помощью шестигранного 3 мм
гаечного ключа (e).
32
2. Поверните и откройте рычаг натяжения
пильного полотна (i) и получите доступ
к винтам трекинга (o).
3. С помощью 10 мм гаечного ключа
ослабьте регулировочные контргайки (h).
4. С помощью 3 мм шестигранного гаечного
ключа (e) поверните один из винтов
трекинга (o) на 1/4 оборота по часовой
стрелке. Поверните другой винт трекинга
на 1/4 оборота по часовой стрелке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Поворот винтов трекинга
по часовой стрелке перемещает полотно
вперед к направляющим роликам,
а поворот против часовой стрелки
перемещает полотно в сторону от
направляющих роликов.
5. Затяните обе регулировочных контргайки
и закройте рычаг эксцентрикового зажима.
(Чтобы проверить трекинг нужно запустить
пилу.)
6. Посмотрите на трекинг пильного полотна
между шагами 1 и 4 и при необходимости
повторите их для того, чтобы добиться
нужного трекинга полотна.
7. Снимите обе части ограждения пильного
полотна с помощью шестигранного 3 мм
гаечного ключа. Перед использованием
пилы надежно закрепите ограждение
пильного диска.
Снятие и установка пильных
полотен
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и извлечь батарею, прежде
чем выполнять какую-либо
регулировку либо удалять/
устанавливать какиелибо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
пореза. Рычаг натяжения
пильного полотна находится
под давлением пружины.
Придерживайте рычаг, расслабляя
натяжение пильного полотна.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
ожога. Не трогайте пильный
диск, обрабатываемую деталь
или металлическую стружку
РУССКИЙ ЯЗЫК
сразу после резки-они сильно
нагреваются и вы можете
получить ожог.
ЧТОБЫ СНЯТЬ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО
(РИС. 1, 3, 6)
1. Поверните рычаг натяжение пильного
полотна (i) по часовой стрелке до упора
и ослабьте натяжение полотна (см. рис 1).
2. Переверните пилу и установите ее
на верстак или стол с разъемом
для подключения аккумулятора,
направленным вправо (см. рис. 3).
3. Снимите обе части ограждения пильного
полотна с помощью шестигранного 3 мм
гаечного ключа.
4. Начинайте снимать пильное полотно
с верхней части ограждения полотна (m)
и продолжайте вокруг шкивов (l). Снимая
полотно можно ослабить натяжение и
освободить пружину полотна. ПИЛЬНЫЕ
ПОЛОТНА ОСТРЫЕ. РАБОТАЯ С НИМИ
НАДЕВАЙТЕ ПЕРЧАТКИ (см. рис. 6).
5. Проверьте направляющие ролики (g)
и очистите их от больших стружек,
которые могут там застрять. Они могут
мешать вращению направляющих роликов
и привести к стачиванию роликов.
6. На шкивах (l) установлены резиновые
шины (n). Их нужно проверять на предмет
плотности посадки и повреждений когда
меняете пильные полотна. Вытрите всю
стружку с резиновых шин на шкивах.
Это продлит их срок службы
и предупредить проскальзование полотна.
В случае провисания или повреждения
нужно как можно быстрее обратиться
в специализированный сервисный центр
DEWALT для проведения ремонта или
замены. Продолжительное использование
инструмента с ослабленными или
поврежденными резиновыми шинами
может привести к нестабильному ходу
пильного полотна.
ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО
(РИС. 1, 3, 5-7)
1. Установите пильное полотно так, чтобы
зубцы были направлены вниз под углом
к рабочему упору, как показано на рис
1 и 5.
2. Установите пильное полотно
в направляющие ролики как показано на
рис. 6.
3. Удерживая пильное полотно
в направляющих роликах, проложите их
вокруг обоих шкивов (l) и через рабочий
упор (f), как показано на рис. 7.
4. Убедитесь в том, что пильное полотно
полностью вошло в направляющие ролики
и под прямым углом к резиновым шинам.
5. Поверните рычаг натяжение пильного
полотна (i) против часовой стрелки до
упора и аккуратно переверните пилу так,
чтобы шкив уперся в верстак или стол.
Убедитесь в том, что зубцы смотрят
в сторону от ленточной пилы (Рис. 1, 5).
6. Снимите обе части ограждения пильного
полотна с помощью шестигранного 3 мм
гаечного ключа.
7. Включите и выключите пилу несколько
раз, чтобы убедиться в том, что пильное
полотно хорошо встало.
РАБОТА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
соответствующие средства
для защиты органов слуха.
В некоторых условиях и во время
использования шум данного
инструмента может стать
причиной нарушения слуха.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
работайте с инструментом
если ограждение пильного
полотна (m) не установлено
должным образом.
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ:
• Выполняйте требования
действующих норм и техники
безопасности.
• Проверьте надежность
крепления заготовки.
• Не прилагайте чрезмерных
усилий и не прикладывайте
боковых усилий на полотно.
По возможности, прижимайте
подошву пилы к поверхности,
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
обрабатываемой детали.
Это снижает вероятность
повреждения полотна
и уменьшает рывки и вибрацию.
•
Избегайте перегрузок.
• Прежде чем приступить
к резке, дайте поработать
пиле несколько секунд без
нагрузки.
Правильное положение рук
(рис. 1, 8)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезных травм,
ВСЕГДА используйте правильное
положение рук как показано на
рисунке.
ВИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм, всегда крепко
держите инструмент,
предупреждая внезапную
резкую отдачу.
Правильное положение рук предполагает то,
что одна рука находится на основной ручке
(d), а другая на дополнительной ручке (a),
как показано на рисунке 8, для правильного
направления пилы.
Резка (рис. 3, 8)
См. таблицу Рекоммендованные положения
для распила .
ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите и используйте
соответствующее пильное полотно
в зависимости от материала, который
собираетесь распиливать. См. таблицу
Описание пильных полотен .
Эту портативную ленточную пилу можно
повесить за крючок (k, рис. 3). Повесьте
инструмент на трубные тиски или подходящую
стабильную конструкцию.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
получения травмы используйте
крючок для удержания веса
инструмента. Никогда не
полагайтесь на крючок для того,
чтобы держаться или помогать
удерживать баланс.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пытайтесь использовать
этот инструмент, положив его
вверх тормашками на рабочей
поверхности и направляя
материал на инструмент.
34
Надежно закрепляйте деталь
и подносите инструмент
к детали, крепко держите
инструмент двумя руками, когда
это возможно, как показано на
рисунке 8.
1. Закрепите материал, который нужно
распилить в тисках или зажимном
устройстве.
2. Поднесите рабочий упор (f) к детали, не
прижимая полотно к ней. Включите пилу.
3. Когда пила наберет скорость, медленно
и аккуратно наклоните корпус инструмента
к обрабатываемой детали. Не прилагайте
излишней силы, перенося вес на корпус
инструмента. Будьте осторожны, следите
за тем, чтобы ленточная пила не
врезалась резко в поверхность детали.
Это может привести к серьезному
повреждению пильного полотна. Чтобы
максимально увеличить срок службы
пильного полотна, избегайте резкого
контакта с деталью в начале работы.
4. Как показано на Рисунке 8, при прямом
распиле нужно выравнять пильное
полотно с боковой поверхностью
корпуса двигателя. Любой перекос или
вскидывание пильного полотна приводит
к останову пилы и сокращению срока
службы пильного полотна.
ПРИМЕЧАНИЕ: При распиле если
происходит зажатие ленточной
пилы в обрабатываемой
детали, сразу же отпустите
выключатель, чтобы избежать
повреждения пильного полотна
и двигателя.
5. Собственного веса инструмента
достаточно для того, чтобы выполнить
распил. Дополнительное давление
оператора замедляет перемещение
пильного полотна и сокращает его срок
службы.
6. Отпиленные части могут быть довольно
тяжелыми и привести к травме при
падении, если их не удерживать при
распиливании. Настоятельно рекомендуем
надевать защитную обувь. Отпиленные
детали могут нагреваться и быть острыми.
7. По возможности крепко держите пилу
обеими руками. Если при распиле одна
рука лежит на пиле, следите за тем,
чтобы вторая рука была подальше от
места распила и не допускайте того, что
РУССКИЙ ЯЗЫК
пила упадет зажатого или удерживаемого
материала по завершению распила.
Советы для выполнения
хорошего распила
Следующие рекомендации можно
использовать в качестве руководства (см.
таблицу Рекомендованные положения
распила ). У разных операторов и для разным
материалов результаты могут отличаться
указанных.
• Никогда не перекручивайте ленточную
пилу во время выполнения распила.
• Никогда не используйте жидкие
охладители при работе с ленточной
пилой. Используемый жидкий охладитель
может скапливаться на шинах и негативно
сказываться на работе пилы.
• Если во время распила возникла
вибрация, обратите внимание на то,
чтобы материал был надежно закреплен.
Если вибрация сохраняется, поменяйте
пильное полотно.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
РАСПИЛА
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства с
помощью тряпки или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
Дополнительные
приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание
травм следует использовать
для данного инструмента
только, рекомендованную
DEWALTоснастку.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Сервисные центрыDEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALTпо адресу, указанному в
настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею с
длительным сроком эксплуатации необходимо
перезаряжать, когда она перестает
обеспечивать питание, необходимое
для выполнения определенных работ.
По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из инструмента.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
zst00240629 - 14-07-2014
36
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising