DCS371 | DeWalt DCS371 BANDSAW instruction manual

511113-36 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCS371
Obr. 1
a
p
c
b
d
t
e
q
s
g
i
g
j
f
r
h
o
h
Obr. 2
p
2
Obr. 3
a
d
k
p
q
j
v
u
j
l
l
n
f
n
g
m
m
j
3
Obr. 4
Obr. 5
p
q
Obr. 6
Obr. 7
Obr. 8
f
4
18 V AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ PÍLA, DCS371
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
používateľov profesionálneho elektrického
náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
VDC
Typ
Maximálny výkon
W
Rýchlosť posuvu
naprázdno
m/min
Rozmery brúsneho pásu mm
Max. kapacita rezu
mm
Hmotnosť
(bez akumulátora)
kg
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
DCS371
18
1
460
174
835 × 12 × 0,5
63,5
3,9
dB(A)
79,6
dB(A)
dB(A)
3
90,6
dB(A)
3
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) určená podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií ah pri rezaní kovov
ah,CM=
m/s²
2,5
Odchýlka K =
m/s²
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente sa
merala podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však náradie
použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže
byť odlišná. Tak sa môže počas
celkového pracovného času značne
predĺžiť čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré
chránia obsluhu pred účinkom
vibrácií, ako sú: údržba náradia
a jeho príslušenstva, udržovanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Akumulátor
DCB180 DCB181
Typ
akumulátora
Li-Ion
Li-Ion
Napájacie
napätie
V DC
18
18
Kapacita
Ah
3,0
1,5
Hmotnosť
kg
0,64
0,35
DCB182
Akumulátory
DCB183 DCB184
Typ
akumulátora
Li-Ion
Li-Ion
Napájacie
napätie
VDC
18
18
2,0
5,0
Kapacita
Ah
Hmotnosť
kg
0,40
0,62
DCB185
Nabíjačka
Napätie
v sieti
VAC
Typ
akumulátora
Približný
min
25
čas nabíjania
(1,3 Ah)
akumulátora
55
(3,0 Ah)
Hmotnosť
kg 0,49
Li-Ion
18
4,0
0,61
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB105
230 V
Li-Ion
30
40
(1,5 Ah) (2,0 Ah)
70
90
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
5
Nabíjačka
Napätie
v sieti
VAC
Typ
akumulátora
Približný
min
60
čas nabíjania
(1,3 Ah)
akumulátora
140
(3,0 Ah)
Hmotnosť
kg 0,29
DCB107
Nabíjačka
Napätie
v sieti
VAC
Typ
akumulátora
Približný
min
40
čas nabíjania
(1,3 Ah)
akumulátora
90
(3,0 Ah)
Hmotnosť
kg 0,36
DCB112
230 V
Li-Ion
70
90
(1,5 Ah) (2,0 Ah)
185
240
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu
zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
230 V
Li-Ion
45
60
(1,5 Ah) (2,0 Ah)
120
150
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
Poistky:
Európa
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V
3 A v zástrčke prívodného kábla
PÁSOVÁ PÍLA
DCS371
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-20.
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc
2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT
na nasledujúcej adrese alebo na adresách,
ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte
si pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
6
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 7. 2014
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané z akumulátorov
(bez prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor v čistote
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. V elektrickom
náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu
alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom
náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho
tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak do
elektrického náradia vnikne voda, zvýši sa
riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
e)
f)
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie
odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte
kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými
časťami. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať
vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj
s prúdovým chráničom (RCD). Použitie
prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím pracujte
s rozvahou. Nepracujte s elektrickým
náradím, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci
s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte, či
je vypínač v polohe „vypnuté“. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je vypínač v polohe
„zapnuté“, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia vždy odstráňte
všetky kľúče alebo nastavovacie prípravky.
Nastavovacie kľúče ponechané na náradí
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
7
g)
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte
na vykonávanú prácu správny typ náradia.
Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé
elektrické náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí sa
opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak náradie
nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného
kábla od zásuvky alebo z náradia
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu
ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie
poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho
nehôd býva spôsobených zanedbanou
údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými ostriami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi pracuje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je
určené, môže byť nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného typu akumulátora spôsobiť
požiar.
8
b)
c)
d)
Používajte výhradne akumulátory
odporúčané výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
Pokiaľ akumulátory nepoužívate, uložte
ich mimo dosah kovových predmetov, ako
sú kancelárske sponky na papier, mince,
kľúče, klinčeky, skrutky alebo iné drobné
kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť
skratovanie kontaktov akumulátora.
Skratovanie kontaktov akumulátora môže
viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte
sa kontaktu s touto kvapalinou. Ak dôjde
k náhodnému kontaktu s touto kvapalinou,
zasiahnuté miesto omyte vodou. Pri
zasiahnutí očí zasiahnuté miesto umyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny – prenosné pásové
píly
• Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného
nástroja so skrytými elektrickými
vodičmi, držte elektrické náradie vždy za
izolované rukoväti. Pri kontakte pracovného
príslušenstva so „živým“ vodičom spôsobia
neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
• Nevkladajte ruky do priestoru rezu
a nepribližujte ich k pásu.
• Pred použitím sa vždy uistite, či je
prenosná pásová píla čistá.
• Vždy keď zaznamenáte akúkoľvek
nezvyčajnosť, okamžite zastavte
prevádzku.
• Pred použitím náradia sa vždy uistite,
či sú všetky komponenty správne
a bezpečne zostavené.
• Pri nasadzovaní alebo odoberaní vždy
s pílovým pásom manipulujte
s opatrnosťou.
• Udržujte ruky vždy v bezpečnej
vzdialenosti mimo línie pílového pásu.
• Pred začatím rezu vždy počkajte, až motor
dosiahne plné otáčky.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (t), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte, ktorý vytvára montážny spoj
medzi náradím a akumulátorom.
• Vždy udržujte rukoväti suché a čisté.
Dbajte na to, aby neboli znečistené
olejom alebo mazivom. Počas práce držte
pílu pevne.
Príklad:
• Buďte vždy stále pozorní, najmä pri
opakovaných, monotónnych činnostiach.
Vždy sledujte polohu Vašich rúk vzhľadom
na pílový pás.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
• Nikdy neodstraňujte pracovný doraz.
• Stojte mimo dosahu koncových častí,
ktoré môžu po odrezaní spadnúť. Môžu
byť ostré, horúce a ťažké. Mohlo by dôjsť
k vážnemu úrazu.
• Vetracie otvory často kryjú pohybujúce
sa diely, a preto by ste mali na túto časť
náradia dávať pozor. Voľný odev, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Zvyškové riziká
Pri práci s pásovými pílami hrozia nasledujúce
riziká.
– Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo horúcimi časťami náradia.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s drevom.
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
2014 XX XX
Rok výroby
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačky DCB105, DCB107
a DCB112.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý je týmto akumulátorom
napájaný.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
kvapalina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby bolo zaistené, že sa
s týmto zariadením nebudú hrať.
POZNÁMKA: V určitých
podmienkach, keď je nabíjačka
pripojená k napájaciemu napätiu,
môže dôjsť ku skratovaniu nabíjacích
kontaktov vnútri nabíjačky cudzími
predmetmi. Cudzie vodivé predmety
a materiály, ako sú oceľová vlna
(drôtenka), hliníkové fólie alebo
akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený
žiadny akumulátor, vždy odpojte
prívodný kábel nabíjačky od siete.
Skôr než budete nabíjačku čistiť,
odpojte ju od siete.
Používajte ochranu zraku.
9
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka i
akumulátory sú špecificky navrhnuté tak, aby
mohli pracovať spolu.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora toto riziko
nezníži.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie nabíjacích
akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky ju
vždy odpojte uchopením za zástrčku
a neťahajte za prívodný kábel. Týmto
spôsobom zabránite poškodeniu zástrčky
a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pri práci s nabíjačkou vo vonkajšom
prostredí vždy zaistite, aby bola
umiestnená v suchu, a používajte
predlžovací kábel vhodný na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
• Na nabíjačke nezakrývajte vetracie otvory.
Vetracie otvory sú umiestnené na hornej
strane a na bočných stranách nabíjačky.
Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré
sú mimo dosahu zdrojov tepla.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou prívodného kábla. Ak dôjde
k poškodeniu prívodného kábla, musí ho
ihneď vymeniť výrobca, autorizovaný servis
alebo kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo
akémukoľvek riziku.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky,
k jej pádu alebo k jej poškodeniu iným
spôsobom. Opravu zverte autorizovanému
servisu.
• Nabíjačku nedemontujte. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
10
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej
siete 230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku
prevádzkovať s iným napájacím napätím.
Táto nabíjačka nie je určená pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačky DCB105, DCB107 a DCB112 môžu
nabíjať akumulátory Li-Ion s napájacím napätím
10,8 V, 14,4 V a 18 V (DCB121, DCB123,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 a DCB185).
Túto nabíjačku nemusíte žiadnym spôsobom
nastavovať a je skonštruovaná tak, aby sa čo
najjednoduchšie obsluhovala.
Postup nabíjania (obr. 2)
1. Pred vložením akumulátora pripojte
nabíjačku k príslušnej zásuvke s napájacím
napätím 230 V.
2. Vložte akumulátor (p) do nabíjačky
a uistite sa, či je v nabíjačke riadne usadený.
Červený indikátor (nabíjanie) začne blikať,
čo bude indikovať začiatok procesu
nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Aby bola zaistená maximálna
výkonnosť a životnosť akumulátora Li-Ion, pred
prvým použitím ho úplne nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Indikátor stavu nabitia – DCB105
nabíjanie
– – – –
celkom nabité
–––––––––––
odloženie nabíjania zahriaty/
studený akumulátor
–– – –– –
výmena akumulátora
•••••••••••
Indikátor stavu nabitia – DCB107, DCB112
nabíjanie
––
––
–– ––
––
celkom nabité
––––––––––––––––––
odloženie nabíjania/
studený akumulátor
––
–– ––
––––––
V tejto nabíjačke sa nebude chybný akumulátor
nabíjať. Nabíjačka bude signalizovať chybný
akumulátor nerozsvietením kontrolky nabíjania
alebo spôsobom blikania, ktorý určuje poruchu
akumulátora alebo nabíjačky.
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisného strediska na otestovanie.
ODLOŽENIE NABÍJANIA – ZAHRIATY/
STUDENÝ AKUMULÁTOR
DCB105, DCB107, DCB112
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky začne režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, kým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu
nabíjania. Táto funkcia maximálne predlžuje
prevádzkovú životnosť akumulátora.
Studený akumulátor sa nabíja približne
polovičnou rýchlosťou než zahriaty akumulátor.
Akumulátor sa bude počas celého nabíjacieho
procesu nabíjať pomalšou rýchlosťou a nevráti
sa na maximálnu rýchlosť nabíjania ani v
prípade, ak je zahriaty.
DCB107, DCB112
Červená kontrolka bude stále blikať, ale počas
tohto procesu bude svietiť aj žltá kontrolka.
Hneď ako dôjde k vychladnutiu akumulátora, žltá
kontrolka zhasne a nabíjačka začne nabíjanie.
IBA PRE AKUMULÁTORY TYPU LI-ION
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor
pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho celkom nabiť.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor,
nezabudnite do objednávky doplniť katalógové
číslo a napájacie napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora sa oboznámte
s nižšie uvedenými bezpečnostnými pokynmi
a potom dodržujte uvedené postupy pre
nabíjanie.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Pri vložení
alebo vybratí akumulátora z nabíjačky môže
iskrenie spôsobiť vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nikdy akumulátor do nabíjačky
nevkladajte násilím. Akumulátor nikdy
žiadnym spôsobom neupravujte, aby
ho bolo možné nabíjať v inej nabíjačke,
pretože by mohlo dôjsť k prasknutiu jeho
obalu a k následnému vážnemu zraneniu.
• Nabíjajte akumulátory iba v určených
nabíjačkách DEWALT.
• ZABRÁŇTE, aby sa akumulátory dostali pod
tečúcu vodu, ani ich do vody alebo do iných
kvapalín neponárajte.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C
(105 °F) (ako sú vonkajšie búdy alebo
plechové stavby v letnom období).
• Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa pred
použitím uistite, či je akumulátor plne nabitý.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor z akéhokoľvek dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu
alebo poškodeniu akumulátora.
Nepoužívajte akumulátor alebo
nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu,
pádu alebo inému poškodeniu
(napríklad prepichnutie klincom,
zásah kladivom, rozšliapnutie). Mohlo
by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Poškodené akumulátory by mali byť
vrátené do autorizovaného servisu,
kde bude zaistená ich recyklácia.
11
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch
tak, aby nemohlo dôjsť k jeho
pádu. Niektoré náradia
s veľkým akumulátorom budú stáť
na akumulátore vo zvislej polohe,
ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRE AKUMULÁTORY LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Nelikvidujte akumulátory spaľovaním,
aj keď sú vážne poškodené alebo celkom
opotrebované. Akumulátory môže v ohni
explodovať. Pri spaľovaní akumulátorov
typu Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických
výparov a látok.
• Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky
kvapalinou z akumulátora, okamžite
zasiahnuté miesto opláchnite mydlom
a vodou. Ak sa Vám dostane kvapalina
z akumulátora do očí, vyplachujte otvorené
oči vodou zhruba 15 minút alebo dovtedy,
kým podráždenie neprestane. Ak je
nutné lekárske ošetrenie – elektrolytom
akumulátora je zmes tekutých organických
uhličitanov a solí lítia.
• Výpary z otvorených článkov akumulátora
môžu spôsobiť problémy s dýchaním.
Zaistite prísun čerstvého vzduchu.
Ak ťažkosti stále pretrvávajú, vyhľadajte
lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom
iskrenia.
Akumulátor
TYP AKUMULÁTORA
Model DCS371 pracuje s akumulátorom
s napájacím napätím 18 V.
Môžu sa použiť akumulátory DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 a DCB185. Ďalšie
informácie nájdete v časti Technické údaje.
Odporúčania pre uloženie
akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
12
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak skladujete akumulátory dlhší čas,
s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich
uložili mimo nabíjačky celkom nabité na
suchom a chladnom mieste.
POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali
uskladňovať, ak sú celkom vybité. Pred prvým
použitím musí byť akumulátor celkom nabitý.
Štítky na nabíjačke a na
akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
sú štítky na nabíjačke a na akumulátore opatrené
nasledujúcimi piktogramami:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Čas nabíjania je uvedený v časti
Technické údaje.
Nabíjanie akumulátora.
Nabitý akumulátor.
Chybný akumulátor.
Odloženie nabíjania zahriaty/studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Nie je určené na vonkajšie použitie.
Vykonávajte likvidáciu akumulátora
s ohľadom na životné prostredie.
Nabíjajte akumulátory DEWALT iba
v určených nabíjačkách DEWALT.
Ak sa budú v nabíjačkách DEWALT
nabíjať iné akumulátory než
akumulátory DEWALT, môže dôjsť
k ich prasknutiu alebo k vzniku iných
nebezpečných situácií.
Akumulátory nespaľujte.
m. Ochranné kryty pásu
n. Gumové plášte
o. Skrutky vedenia stopy
p. Akumulátor
q. Uvoľňovacie tlačidlá akumulátora
r. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
s. LED diódové pracovné svietidlo
POUŽITIE VÝROBKU
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Akumulátorovú pásovú pílu
1 Bimetalový pílový pás s premenlivým
rozstupom zubov 14/18 TPI
1 Akumulátor Li-Ion
1 Kufrík
1 Nabíjačku
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
POZNÁMKA: Modely N sa nedodávajú
s akumulátormi, nabíjačkou a kufríkom.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím práce venujte dostatok času
dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu
tohto návodu.
Popis (obr. 1, 3)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
a. Prídavná rukoväť
b. Blokovacie tlačidlo
c. Hlavný vypínač
d. Hlavná rukoväť
e. Šesťhranný kľúč
f. Pracovný doraz
g. Vodiace kladky
Táto výkonná pásová píla je určená na
profesionálne rezanie kovov.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo
plynov.
Táto výkonná pásová píla je elektrické náradie
na profesionálne použitie. NEDOVOĽTE deťom,
aby sa s týmto náradím dostali do kontaktu.
Ak používajú toto náradie neskúsené osoby,
musí byť zaistený odborný dozor
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by sa nemali nikdy ponechať s týmto
náradím bez dozoru.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Uistite sa, či hodnota napätia Vašej
nabíjačky zodpovedá hodnote napätia
v elektrickej sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne upraveným káblom,
ktorý je dodávaný autorizovaným servisom
DEWALT.
h. Nastaviteľná poistná matica
i. Napínacia páka pásu
j. Pílový pás
k. Závesný hák
l. Remenica
13
Výmena sieťovej zástrčky
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Zaistite bezpečné odstránenie starej
zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu
svorku nebude pripojený žiadny
vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
kapitolu Technické údaje). Minimálny prierez
vodiča je 1 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia alebo
pred montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Vloženie a vybratie
akumulátora z náradia
(obr. 1, 4)
POZNÁMKA: Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie
výsledky, uistite sa, či je akumulátor celkom
nabitý. Po úplnom vybití akumulátora svietidlo
bez výstrahy zhasne.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte akumulátor (p) s drážkami vnútri
rukoväti náradia (obr. 3).
14
2. Akumulátor nasuňte do rukoväti náradia,
až bude plne usadený a uistite sa, či sa
neuvoľňuje.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (q) a vytiahnite
akumulátor z rukoväti náradia.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
AKUMULÁTOR S UKAZOVATEĽOM STAVU
NABITIA (OBR. 1)
Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené
ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch
zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu
nabitia akumulátora.
Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte
tlačidlo ukazovateľa (r). Svietiaca kombinácia
týchto troch zelených LED diód určuje úroveň
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia
akumulátora nižšia než požadovaná limitná
hodnota na použitie, ukazovateľ nebude svietiť
a akumulátor sa musí nabiť.
POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako
indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ
neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa
môže meniť na základe komponentov výrobku,
teploty a spôsobu práce koncového používateľa.
Hlavný vypínač (obr. 1)
Stlačením odistite blokovacie tlačidlo (b). Stlačte
hlavný vypínač (c), aby došlo k ZAPNUTIU
motora. Uvoľnením hlavného vypínača dôjde
k VYPNUTIU motora. Uvoľnením hlavného
vypínača dôjde aj k automatickému zaisteniu
blokovacieho tlačidla.
VAROVANIE: Toto náradie nemá
žiaden prvok, ktorý by umožňoval
zaistenie hlavného vypínača v polohe
ZAPNUTÉ a hlavný vypínač by nemal
byť nikdy v tejto polohe zaistený
žiadnym iným spôsobom.
LED diódové pracovné
svietidlo (obr. 1)
Pracovné svetlo (s) je umiestnené nad pílovým
pásom. Pracovné svetlo sa aktivuje stlačením
hlavného vypínača a automaticky zhasne
20 sekúnd po uvoľnení stlačenia tohto vypínača.
Ak zostáva hlavný vypínač stlačený, pracovné
svietidlo zostane svietiť.
POZNÁMKA: Pracovné svietidlo je určené na
okamžité osvetlenie pracovného povrchu a nie je
určené na to, aby sa používalo ako lampa.
Pílové pásy
Táto prenosná pásová píla je nastavená na
použitie pílových pásov s hrúbkou 0,5 mm
(1/64"), šírkou 12 mm (1/2") a dĺžkou 835 mm
(32"). NEPOUŽÍVAJTE pílové pásy hrúbky
0,64 mm (.025").
VAROVANIE: Použitie
akéhokoľvek iného pílového pásu
alebo príslušenstva môže byť
nebezpečné. NEPOUŽÍVAJTE pri
Vašej pásovej píle žiadne iné typy
príslušenstva. Pásy používané na
stacionárnych pílach majú rôznu
hrúbku. Nepokúšajte sa takéto pásy
prevádzkovať s Vašou pásovou pílou.
Voľba pílového pásu
Všeobecne platí, že je najprv nutné zvážiť
veľkosť a tvar obrobku, a typ rezaného materiálu.
Pamätajte si, že pre najefektívnejšie rezanie by
sa malo použiť v danej aplikácii čo najhrubšie
ozubenie, pretože čím hrubšie je ozubenie, tým
rýchlejšie je vykonanie rezu. Pri výbere vhodného
rozstupu ozubenia by sa mal pílový pás pri
priložení k obrobku dotýkať najmenej dvoma
zubami jeho plochy. Všeobecne platí, že mäkké
materiály obvykle vyžadujú ostrie s hrubým
ozubením, zatiaľ čo tvrdé materiály vyžadujú
ostrie s jemným ozubením. V prípade, že
požadujete hladkú plochu rezu, zvoľte niektoré
z ostria s jemným ozubením.
Vyberte si vhodný pílový pás podľa typu
rezaného materiálu, jeho rozmerov a počtu
zubov. Pozrite tabuľku Popis pílových pásov.
Nasledujúca tabuľka má iba informatívny
charakter. Určte typ rezaného materiálu a jeho
rozmer a zvoľte si najvhodnejší typ pílového
pásu.
POZNÁMKA: Nikdy nepoužívajte
pásovú pílu na rezanie materiálov
s obsahom živičného plniva, ktoré je
možné taviť. Tavenie živice materiálu
spôsobenej vysokou teplotou
vznikajúcou pri rezaní môže spôsobiť
väzbu pílového pásu k materiálu, čo
môže viesť k preťaženiu a vyhoreniu
motora.
POPIS PÍLOVÝCH PÁSOV
Typ pílového pásu
Počet zubov (TPI)
Bi-Metal
24
18 14 14/18
Hrúbka obrobku
3,2 mm (1/8") a menej
3,2 mm – 6,4 mm
(1/8" – 1/4")
•
•
•
•
Vedenie pílového pásu (obr. 1)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred akýmkoľvek
nastavovaním alebo pred
montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
POZNÁMKA: Nadmerné utiahnutie
nastaviteľných skrutiek by mohlo mať
za následok poškodenie píly.
Vaša pásová píla je vybavená nastaviteľným
mechanizmom vedenia pásu, ktorý zaisťuje jeho
správne vedenie za všetkých okolností. Pílový
pás je správne nastavený, ak je vycentrovaný
medzi vodiacimi kladkami (g) a ozubenie
pílového pásu (j) je 0,38 mm (3/16") od okraja
vodiacej kladky.
NASTAVENIE VEDENIA PÍLOVÉHO PÁSU
1. Pomocou 3 mm šesťhranného kľúča (e)
odstráňte obe časti ochranného krytu
pílového pásu.
2. Otočte a otvorte napínaciu páku pásu (i), aby
bol umožnený prístup ku skrutkám vedenia
stopy (o).
3. Pomocou 10 mm kľúča povoľte nastaviteľné
poistné matice (h).
4. Použite 3 mm šesťhranný kľúč (e) a jednu
zo skrutiek sledovania stopy (o) otočte o 1/4
otáčky v smere hodinových ručičiek. Otočte
ďalšiu skrutku sledovania stopy o 1/4 otáčky
v smere hodinových ručičiek.
POZNÁMKA: Otáčanie skrutky vedenia
stopy v smere hodinových ručičiek posúva
pílový pás smerom k vodiacej kladke,
otáčanie skrutky vedenia stopy proti smeru
pohybu hodinových ručičiek posúva pílový
pás smerom od vodiacej kladky.
15
5. Dotiahnite obe nastaviteľné poistné
matice a zavrite rýchloupínaciu páku.
(Na sledovanie vedenia pásu bude nutné
zapnúť pílu.)
6. Medzi jednotlivými behmi sledujte vedenie
pílového pásu a podľa potreby opakujte
kroky 1 – 4, aby sa dosiahlo jeho správne
vedenie.
7. Pomocou 3 mm šesťhranného kľúča
odstráňte obe časti ochranného krytu
pílového pásu. Pred použitím musí byť
ochranný kryt pevne nasadený.
Odobratie a nasadenie
pílového pásu
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred akýmkoľvek
nastavovaním alebo pred
montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo
porezania. Napínacia páka pásu je
opatrená pružinovým mechanizmom.
Pri uvoľňovaní pásu páku pridržujte.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Nedotýkajte sa holou rukou ihneď
po ukončení rezu pílového pásu,
obrobku alebo kovových pilín.
Sú veľmi rozpálené a môžu spôsobiť
popáleniny.
ODOBRATIE PÍLOVÉHO PÁSU (OBR. 1, 3, 6)
1. Otočte napínaciu páku pásu (i) v smere
hodinových ručičiek, kým sa nezastaví, aby
sa uvoľnilo napnutie pásu (pozrite obr. 1).
2. Pílu obráťte naopak a položte ju na pracovný
stôl alebo na stôl tak, aby boli svorky
akumulátora na pravej strane (pozrite obr. 3).
3. Pomocou 3 mm šesťhranného kľúča
odstráňte obe časti ochranného krytu
pílového pásu.
4. Pás začnite sťahovať v hornej časti
ochranného krytu (m) a pokračujte okolo
remeníc (l). Pri odoberaní sa uvoľní napnutie
a pás môže vyskočiť. PÍLOVÉ PÁSY SÚ
OSTRÉ. MANIPULUJTE S NIMI
V RUKAVICIACH (pozrite obr. 6).
5. Skontrolujte vodiace kladky (g) a odstráňte
všetky veľké úlomky, ktoré v nich môžu byť
16
zachytené. Zachytené úlomky môžu brániť
otáčaniu vodiacich kladiek a spôsobiť tak na
nich vytvorenie plochých miest.
6. Na remeniciach (l) sú nasadené gumové
plášte (n). Pri výmene pílového pásu by
sa mali skontrolovať gumové plášte, či
nie sú uvoľnené alebo poškodené. Na
remeniciach odstráňte z gumových plášťov
zachytené úlomky. Tým sa zvýši životnosť
plášťov a zabráni skĺznutiu pílového pásu.
Ak dôjde k akémukoľvek uvoľneniu alebo
poškodeniu, náradie by sa malo čo najskôr
odovzdať do autorizovaného servisu
DEWALT na vykonanie opravy alebo výmeny.
Pokračovanie v používaní tohto náradia
s uvoľnenými alebo poškodenými plášťami
spôsobí nestabilný chod pílového pásu.
NASADENIE PÍLOVÉHO PÁSU
(OBR. 1, 3, 5 – 7)
1. Pílový pás uchopte tak, aby ozubenie bolo
na spodnej strane a pod uhlom smerom
k pracovnému dorazu, ako je znázornené na
obr. 1 a 5.
2. Pás navlečte na vodiace kladky, ako je
znázornené na obr. 6.
3. Na vodiacich kladkách pílový pás pridržte,
pretiahnite ho okolo oboch remeníc (l) a cez
pracovný doraz (f), ako je znázornené na
obr. 7.
4. Uistite sa, či je pílový pás celkom zasunutý
do vodiacich kladiek a v polohe pravého uhla
proti gumovým plášťom.
5. Napínaciu páku pásu (i) otočte proti smeru
hodinových ručičiek až na doraz a potom
opatrne prevráťte pílu tak, aby remenice
ležali na pracovnej doske či stole. Uistite sa,
či je ozubenie pásu natočené smerom od
píly (obr. 1, 5).
6. Pomocou 3 mm šesťhranného kľúča
odstráňte obe časti ochranného krytu
pílového pásu.
7. Pílu niekoľkokrát zapnite a vypnite, aby ste
sa uistili, či je pás dobre usadený.
POUŽITIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia alebo
pred montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
VAROVANIE: Vždy používajte
vhodné osobné prostriedky
na ochranu sluchu. Za určitých
podmienok a po určitom čase použitia
môže hluk tohto náradia spôsobiť
stratu sluchu.
VAROVANIE: Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte iba závesný hák,
ktorý zodpovedá hmotnosti píly. Nikdy
nepoužívajte závesný hák na svoju
vlastnú podporu, alebo na pomoc
udržať Vašu rovnováhu.
VAROVANIE: Nikdy neprevádzkujte
pílu, ak nie je správne nasadený
ochranný kryt pílového pásu (m).
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
používať toto náradie obrátením píly
spodnou stranou hore a posunom
obrobku smerom k píle. Vždy
bezpečne upnite obrobok, priložte
pásovú pílu k obrobku a bezpečne
držte pílu oboma rukami, ako je
zobrazené na obr. 8.
Pokyny na použitie
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
pokyny a platné predpisy.
• Zaistite, aby bol rezaný materiál
pevne upnutý.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny
tlak a nevyvíjajte bočný tlak
na pílový pás. Ak je to možné,
pracujte s pätkou píly pritlačenou
k obrobku. Tak predídete
poškodeniu pílového pásu
a zabránite trhavým pohybom
a vibráciám náradia.
• Vyvarujte sa preťažovania náradia.
• Pred začatím rezu nechajte pílový
pás niekoľko sekúnd v chode
naprázdno.
Správna poloha rúk (obr. 1, 8)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia, VŽDY
používajte správne uchytenie náradia,
ako na uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY pevne a očakávajte náhle
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hlavnej rukoväti (d) a druhú ruku na
prídavnej rukoväti (a), ako je uvedené na obr. 8,
aby bola píla vedená správne.
Rezanie (obr. 3, 8)
Pozrite tabuľku Odporúčané polohy pre
rezanie.
POZNÁMKA: Vyberte a použite pílový pás,
ktorý je pre rezaný materiál najvhodnejší. Pozrite
tabuľku Popis pílových pásov.
Pomocou závesného háka (k) je možné túto
prenosnú pílu zavesiť (obr. 3). Pílu zaveste
na svorku potrubia alebo inú vhodnú, stabilnú
štruktúru.
1. Rezaný obrobok upnite pevne do zveráka
alebo iného upínacieho zariadenia.
2. Obrobok oprite o pracovný doraz (f) tak, aby
sa pílový pás obrobku nedotýkal. Zapnite
pásovú pílu.
3. Po tom, čo píla dosiahne požadovanú
rýchlosť otáčok, opatrne a pozvoľna spustite
telo píly tak, aby sa ostrie pásu dostalo
do kontaktu s obrobkom. Nevyvíjajte na
pílu vyšší tlak, než je jej vlastná hmotnosť.
Zabráňte, aby sa pílový pás dostal do
kontaktu s horným povrchom obrobku náhle
a prudko. Tým by mohlo dôjsť k vážnemu
poškodeniu pílového pásu. Ak chcete
dosiahnuť maximálnu životnosť pílového
pásu, zaistite, aby nedošlo na začiatku
rezania k jeho prudkému dopadu.
4. Ako je znázornené na obr. 8, rovný rez je
možné dosiahnuť držaním pílového pásu tak,
aby viedol súbežne s bočnou plochou krytu
motora. Akékoľvek krútenie alebo napínanie
pílového pásu spôsobí vybočenie rezu
a zníži sa tak životnosť ostria.
POZNÁMKA: Ak sa počas rezania
pásová píla zasekne alebo zovrie
v reze obrobku, ihneď uvoľnite
vypínač, aby nedošlo k poškodeniu
pílového pásu a motora.
5. Vlastná hmotnosť píly zaisťuje najefektívnejší
rezný tlak. Ďalší prídavný tlak obsluhy na
pílu spomaľuje chod pásu a znižuje jeho
životnosť.
6. Odrezávané časti obrobku s vyššou
hmotnosťou by mali byť podopreté, aby
nespadli na zem. Dôrazne sa odporúča
používať bezpečnostnú obuv. Koncové časti
môžu byť horúce a ostré.
17
7. Ak je to možné, držte pílu pevne oboma
rukami. Ak aplikácia vyžaduje držanie iba
jednou rukou, uistite sa, či držíte druhú ruku
z dosahu pílového pásu a zabráňte, aby píla
po dokončení rezu klesla na upnutý
či podopretý obrobok.
pred montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Nabíjačka a akumulátor nie sú opraviteľné.
Rady na zlepšenie
vykonávania rezov
Nasledujúce odporúčania by sa mali použiť ako
vodidlo (pozrite tabuľku Odporúčané polohy pre
rezanie). Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od
obsluhy a čiastočne aj od rezaného materiálu.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
• Počas rezania pílou nikdy neotáčajte.
• Pri prenosných pásových pílach nikdy
nepoužívajte kvapalné chladivá. Použitie
kvapalných chladív môže spôsobiť ich
navrstvenie na gumových plášťoch a znížiť
tak výkon píly.
• Ak pri rezaní dochádza k nadmerným
vibráciám, uistite sa, či je obrobok pevne
upnutý. Ak vibrácie trvajú ďalej, vymeňte
pílový pás.
ODPORÚČANÉ POLOHY PRE REZANIE
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach hlavného krytu
a v ich blízkosti nahromadia prach
a nečistoty, odstráňte ich prúdom
suchého stlačeného vzduchu.
Pri vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Dôkladná starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia alebo
18
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Pred
čistením nabíjačku vždy odpojte od
elektrickej siete. Nečistoty a mazivá
môžu byť z povrchu nabíjačky
odstránené pomocou handričky alebo
mäkkej kefy bez kovových štetín.
Nepoužívajte vodu ani žiadne čistiace
prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takého
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto výrobkom iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom
ho z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00240621 - 17-07-2014
20
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
21
22
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising