DCS371 | DeWalt DCS371 BANDSAW instruction manual

509212-71 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCS371
Rys. 1
a
p
c
b
d
t
e
q
s
g
i
g
j
f
r
hod
o
hod
Rys. 2
p
2
Rys. 3
a
d
k
p
q
j
v
u
j
l
l
n
f
n
g
m
m
j
3
Rys. 4
Rys. 5
p
q
Rys. 6
Rys. 7
Rys. 8
f
4
18 V - AKUMULATOROWA PILARKA TAŚMOWA
DCS371
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych elektronarzędzi.
Dane techniczne
DCS371
18
1
Napięcie
VDC
Typ
Maksymalna moc
wyjściowa
W
460
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
obr/ min
174
Wymiary brzeszczotu
mm
835 x 12 x 0,5
Maks. głębokość
cięcia
mm
63,5
Masa (bez
akumulatora)
kg
3,9
Poziom ciśnienia
akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy
akustycznej
Niepewność pomiaru
dB(A)
dB(A)
79,6
3
dB(A)
dB(A)
90,6
3
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści
(suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) zmierzone według normy
EN 60745:
Przy cięciu metali
Wartość skuteczna
m/s2
2,5
Niepewność pomiaru
m/s2
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita wartość skuteczna przyspieszenia drgań
dotyczy podstawowego zastosowania
narzędzia i może się różnić, gdy jest ono
wykorzystywane w inny sposób, z innymi
akcesoriami, lub niewłaściwie konserwowane. W takich sytuacjach ekspozycja drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej
trzeba też uwzględnić, jak długo w danym
czasie narzędzie pozostawało wyłączone
i jak długo pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż przy
ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed skutkami
wibracji stosuj dodatkowe środki bezpieczeństwa, jak np. prawidłowa konserwacja narzędzi i akcesoriów, utrzymywanie
ciepłych rąk, odpowiednia organizacja
pracy.
Akumulator
DCB180 DCB181 DCB182
Rodzaj
litowolitowolitowoakumulatora
-jonowy -jonowy -jonowy
Napięcie
18
18
18
wyjściowe
VDC
Pojemność
Ah
3,0
1,5
4,0
Masa
kg
0,64
0,35
0,61
Akumulator
DCB183 DCB184 DCB185
Rodzaj
litowolitowolitowoakumulatora
jonowy jonowy jonowy
Napięcie
wyjściowe
VDC
18
18
18
Pojemność
Ah
2,0
5,0
1,3
Masa
kg
0,40
0,62
0,35
5
Ładowarka
Napięcie
sieciowe
Rodzaj akumulatora
Przybliżony
czas ładowania akumulatora
Masa
Ładowarka
Napięcie
sieciowe
Typ akumulatora
Przybliżony
czas ładowania akumulatora
Masa
DCB105
230 V
VAC
min
kg
litowo-jonowy
25
30
40
(1,4 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,49
DCB107
VAC
min
kg
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru
230 V
litowo-jonowy
60
70
90
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,29
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
PILARKA TAŚMOWA DCS371
Ładowarka
Napięcie
sieciowe
Typ akumulatora
Przybliżony
czas ładowania akumulatora
Masa
DCB112
VAC
230 V
litowo-jonowy
min
40
45
60
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
kg
0,36
Ampera bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane
prądem o napięciu 230 V
DEWALT deklaruje niniejszym, że narzędzie nr
kat. DCS371 opisane w „Danych technicznych“
zostało wykonane zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami:
2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-20.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2004/108/WE. oraz 2011/65/UE. Więcej
informacji na ten temat można uzyskać pod
podanym niżej adresem lub w jednej z naszych
filii wymienionych na końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
przygotowanie danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu DEWALT.
10 A
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
doznaniem śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
6
Horst Großmann
Wiceprezes ds. Konstrukcji
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
01.07.2014
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, prosimy o przeczytanie
tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich
może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co grozi
wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych
wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel
może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu
zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak
maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i
przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającej się części może doprowadzić
do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
7
g) Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia
pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom, które nie
są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach
niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania urządzenia.
Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem napraw. Powodem wielu wypadków
jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
8
5) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
AKUMULATOROWYCH
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przystosowanych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki innego
rodzaju akumulatora, niż przewidziany przez
producenta, grozi pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
c) Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
d) Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu natychmiast spłucz wodą
narażone miejsce. Gdyby elektrolit prysnął
w oczy, niezwłocznie zgłoś się do lekarza.
Wyciekły elektrolit może spowodować
podrażnienie oczu lub oparzenia.
6) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy
przenośnych pilarek
taśmowych

W razie niebezpieczeństwa przecięcia
ukrytych przewodów elektrycznych
trzymaj pilarkę za izolowane rękojeści.
Podanie napięcia na gołe metalowe elementy
urządzenia grozi porażeniem prądem
elektrycznym.

Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia
i brzeszczotu.

Przed użyciem zawsze sprawdzaj, czy
pilarka jest czysta.

W razie jakiegoś nietypowego zachowania
natychmiast wyłącz pilarkę.

Przed użyciem pilarki zawsze sprawdzaj,
czy wszystkie jej komponenty są
prawidłowo zamontowane.

Zawsze zachowuj ostrożność przy
zakładaniu lub zdejmowaniu brzeszczotu
taśmowego.

Zawsze trzymaj ręce z dala od
brzeszczotu.

Przed rozpoczęciem piłowania odczekaj,
aż silnik osiągnie maksymalną prędkość
obrotową.
Zakładaj nauszniki ochronne.

Rękojeści zawsze powinny być suche,
czyste i niezabrudzone olejem ani
smarem. Mocno trzymaj elektronarzędzie
podczas pracy.
Zakładaj okulary ochronne.

Zawsze zachowuj uwagę, a zwłaszcza
przy powtarzających się, monotonnych
operacjach. Zawsze zwracaj uwagę
na prawidłowo ułożenie rąk względem
brzeszczotu.

Nigdy nie zdejmuj zderzaka przedmiotu
obrabianego

Nie zbliżaj się do odcinanych kawałków
materiału, które mogą spaść po
przepiłowaniu. Mogą one być gorące, ostre
i/lub ciężkie, co grozi doznaniem poważnego
urazu.

Za otworami wentylacyjnymi często
znajdują się ruchome elementy i dlatego
nie należy się do nich zbliżać. Ruchome
elementy mogą pochwycić luźną odzież,
biżuterię lub długie włosy.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z pilarki taśmowej nieodłącznie
związane są z nią następujące zagrożenia:
-
niebezpieczeństwo wypadku na skutek
dotknięcia obracających się lub gorących
elementów urządzenia.
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa pracy i używania
urządzeń ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m. in.:
-
Uszkodzenie narządu słuchu.
-
Niebezpieczeństwo skaleczenia przy
wymianie narzędzia roboczego.
-
Narażenie zdrowia na skutek wdychania pyłu
drzewnego wzbijanego podczas pracy.
-
Obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału.
Oznaczenia na narzędziu
Na narzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (t), który zawiera również rok produkcji,
jest wytłoczony na obudowie, w miejscu złączenia
narzędzia i akumulatora
Przykład:
2014 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich ładowarek
akumulatorowych
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE:
Podręcznik ten zawiera ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy ładowarki DCB105,
DCB107 i DCB112.

Przed uruchomieniem ładowarki przeczytaj
wszystkie instrukcje i ostrzeżenia
zamieszczone na ładowarce, akumulatorze
i zasilanym elektronarzędziu.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Uważaj,
by do ładowarki nie dostała się jakaś
ciecz, ponieważ grozi to porażeniem
prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo oparzenia.
By zmniejszyć ryzyko oparzenia, stosuj
tylko akumulatory firmy DEWALT. Inne
akumulatory mogą się przegrzać
i pęknąć, co niechybnie grozi doznaniem
urazu ciała i szkód rzeczowych. Nigdy nie
ładuj baterii.
9
UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom bawić
się urządzeniem.
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci ładowarki przez
obce, przewodzące materiały, jak
np. pył szlifierski, wióry metalowe,
wełna stalowa, folia aluminiowa lub
nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj
je z dala od gniazda ładowarki. Gdy nie
ma w niej akumulatora, zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Tak samo postępuj przed czyszczeniem
ładowarki.

NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.

Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT. Inne
zastosowanie może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.

Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie
deszczu ani śniegu.

By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.

Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie
mógł na niego nadepnąć ani się o niego
potknąć i by nie był narażony na inne
szkodliwe wpływy lub obciążenia.


Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
Gdy ładowarka jest używana na wolnym
powietrzu, musi to być suche miejsce.
W razie potrzeby użyj odpowiedniego
przedłużacza. Kable niedopuszczone do
eksploatacji w tych warunkach zwiększają
niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym.

Nie używaj ładowarki, która została mocno
uderzona, spadła na podłogę lub uległa
innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ją do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu naprawy.

Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.

By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym, uszkodzony kabel sieciowy
niezwłocznie powinien zostać wymieniony na
nowy przez producenta, autoryzowany warsztat
serwisowy lub wykwalifikowanego specjalistę.

Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób maleje
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.

NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.

Ładowarka jest przystosowana do zasilania
prądem elektrycznym o napięciu 230 V.
Nie przyłączaj jej do źródła prądu o innym
napięciu, chyba że jest to ładowarka
samochodowa.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
Ładowarki DCB105, DCB107 i DCB112 służą
do ładowania akumulatorów litowo-jonowych o
napięciu 10,8 V, 14,4 V i 18 V (DCB121, DCB123,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 i DCB185).
Ładowarki tej nie trzeba regulować i jest ona
bardzo łatwa w obsłudze.
Procedura ładowania (rys. 2)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę do odpowiedniego gniazda
sieciowego o napięciu 230 V.

Nie zasłaniaj górnych i bocznych szczelin
wentylacyjnych w ładowarce. Trzymaj
ładowarkę z dala od źródeł ciepła.
2. Następnie włóż akumulator (p) do ładowarki.
Zaczyna migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces
ładowania.

Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką uszkodzone elementy niezwłocznie wymień
na sprawne.
3. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka
kontrolna zapala się na stałe. Akumulator jest
teraz całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć lub pozostawić w ładowarce.
10
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem całkowicie się je
naładuje.
Zimny akumulator jest ładowany mniej więcej
2 razy wolniej od ciepłego. Szybkość ładowania
nie zwiększa się, nawet gdy akumulator w tym
czasie się ogrzeje
Przebieg ładowania
Przerywanie ładowania w celu ochłodzenia
lub ogrzania akumulatora
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów akumulatora w trakcie ładowania.
Stan akumulatora – DCB105
Akumulator jest ładowany
   
Akumulator jest całkowicie
______________
naładowany
Przerwanie ładowania
w celu ochłodzenia lub
   
ogrzania akumulatora
Problem z akumulatorem

lub ładowarką
Stan akumulatora – DCB107,DCB112
––
Akumulator
jest całkowicie
naładowany
––––––––––––––––––
Przerwanie
–– –– ––
ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
––
––
DCB107, DCB112
Czerwona lampka miga w tym czasie dalej,
ale żółty wskaźnik świeci stale podczas
tego procesu.. Jak tylko akumulator ulegnie
schłodzeniu żółta lampka wyłącza się i ładowarka
kontynuuje ładowanie.
TYLKO AKUMULATORY LITOWO-JONOWE
Akumulator
jest ładowany
––
DCB105, DCB107, DCB112
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie
się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy
akumulator osiągnie odpowiednią temperaturę.
Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej
trwałości użytkowej akumulatorów
––
––––––
Ładowarka ta nie ładuje uszkodzonych
akumulatorów. W razie takiego uszkodzenia
ładowarka nie świeci się lub informuje o nim,
wskazując stan „Problem z akumulatorem lub
ładowarką“.
WSKAZÓWKA: Może to świadczyć także
o uszkodzeniu ładowarki.
W takim przypadku ładowarkę wraz
z akumulatorem oddaj do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu sprawdzenia.
Przerywanie ładowania w celu ochłodzenia
lub ogrzania akumulatora
Narzędzia litowo-jonowe XR są wyposażone
w elektroniczny system ochronny, który chroni
akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem
i pełnym rozładowaniem.
Urządzenie jest automatycznie wyłączane,
jak tylko system ochronny uruchomi się. Jeśli
to nastąpi, włóż akumulator litowo-jonowy do
ładowarki, aż do pełnego naładowania.
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie
z opisaną procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
w którym znajdują się palne ciecze, gazy
lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu
akumulatora z ładowarki takie pyły lub pary
mogą się zapalić.

Nigdy na siłę nie wkładaj akumulatora do
ładowarki. Nie dokonuj żadnych przeróbek
akumulatora, by dopasować go do innej
ładowarki. Takie postępowanie grozi
pęknięciem akumulatora i doznaniem
poważnego urazu ciała.
DCB105, DCB107, DCB112
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie
się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy
akumulator osiągnie odpowiednią temperaturę.
Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej
trwałości użytkowej akumulatorów.
11

Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.

NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.

Elektronarzędzia i akumulatora nigdy nie
składuj ani nie używaj w miejscach,
w których temperatura może przekroczyć
40 oC (np. stodoły lub metalowe budynki
w lecie).

Elektronarzędzie osiąga największą
sprawność, gdy akumulator jest całkowicie
naładowany.
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną obudową
do ładowarki. Nie ściskaj akumulatora,
uważaj, by nie spadł na podłogę ani nie
uległ uszkodzeniu. Nigdy nie używaj
akumulatora ani ładowarki, które zostały
silnie uderzone, spadły na podłogę,
zostały przejechane lub uszkodzone
w inny sposób (np. przebite gwoździem,
uderzone młotkiem lub nadepnięte).
Skutkiem takiego działania może być
nawet śmiertelne porażenie prądem
elektrycznym. Uszkodzone akumulatory
oddaj do punktu serwisowego w celu
utylizacji.
UWAGA: Gdy pilarka nie jest używana,
odłóż ją na stabilnej powierzchni,
gdzie nie występuje ryzyko potknięcia
się ani zrzucenia elektronarzędzia.
Niektóre elektronarzędzia z dużymi
akumulatorami mogą wprawdzie stać
na akumulatorze, ale łatwo je wtedy
przewrócić.

Pary wydzielające się z otwartych
ogniw akumulatora mogą spowodować
zaburzenia oddychania. Poszkodowaną
osobę wyprowadź na świeże powietrze,
a gdyby objawy się utrzymywały, wezwij
lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Akumulator
RODZAJ AKUMULATORA
Model DCS371 jest zasilany z akumulatora XR
Li-ion o napięciu 18 V.
Można stosować akumulatory DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 i DCB185. Więcej
informacji na ten temat podano w p. Dane
techniczne.
Zalecenia dotyczące
składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche i
zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Największą
wydajność i trwałość użytkową akumulatorów
osiąga się, gdy są one przechowywane
w temperaturze pokojowej.
2. Gdy akumulatory mają być dłużej
składowane, wybierz chłodne, suche miejsce
poza ładowarką.
WSKAZÓWKA: Nie przechowuj rozładowanych
akumulatorów. Przed użyciem całkowicie je
naładuj.
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRACY AKUMULATORÓW LITOWOJONOWYCH
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze

Piktogramy w tej instrukcji oraz tabliczki na
ładowarce i akumulatorze mają następujące
znaczenie:

12
Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatorów litowo-jonowych wydzielają się
toksyczne pary i substancje.
Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach
przez 15 minut lub tak długo, aż ustąpi
podrażnienie. W razie konieczności
skorzystania z pomocy medycznej poinformuj
lekarza, że elektrolit stanowi mieszaninę
ciekłych węglanów organicznych i soli litu.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Czas ładowania jest podany
w Danych technicznych
Akumulator jest ładowany.
Akumulator jest naładowany.
Akumulator jest uszkodzony.
Opis (rys. rys. 1, 3)
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się
na zniszczenie sprzętu i/lub doznanie
urazu ciała, nigdy nie dokonuj żadnych
przeróbek elektronarzędzia ani jego
elementów.
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
Nigdy nie ładuj uszkodzonych
akumulatorów.
a. Rękojeść dodatkowa
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci.
c. Wyłącznik
Natychmiast wymień uszkodzone
kable.
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 oC do +40 oC
Używaj tylko w pomieszczeniach
wewnętrznych.
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
b. Przycisk blokujący wyłącznika
d. Rękojeść główna
e. Klucz imbusowy
f.
Zderzak przedmiotu obrabianego
g. Rolki prowadzące
h. Nakrętka kontrująca śruby regulacyjnej
i.
Dźwignia napinająca brzeszczotu
j.
Brzeszczot
k. Hak do zawieszania
l.
Koło pasowe
m. Osłony brzeszczotu
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć, co
prowadzi do szkód rzeczowych
i osobowych.
n. Gumowe obręcze
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
r.
o. Śruby regulacyjne
p. Akumulator
q. Przyciski zwalniające akumulatora
Wskaźnik ładunku akumulatora
s. Diodowa lampka robocza
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
1
akumulatorowa pilarka taśmowa
Ta wysokowydajna pilarka taśmowa jest
przeznaczona do profesjonalnego cięcia metali.
1
metalowy brzeszczot o zmiennej podziałce
uzębienia 14/18
NIE używaj jej w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
1
akumulator litowo-jonowy
Pilarka ta jest elektronarzędziem profesjonalnym.
1
kuferek transportowy
1
ładowarka
NIE POZWALAJ dotykać jej dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
1
instrukcja obsługi
1
rysunek elektronarzędzia w rozłożeniu na
części
WSKAZÓWKA: W modelach serii N akumulatory,
ładowarki i kuferki transportowe nie należą do
zakresu dostawy.

Sprawdź, czy elektronarzędzie i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.

Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.

Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci,
by nie bawiły się tym elektronarzędziem.
13
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego
sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
narzędzia.
Narzędzie DEWALT jest podwójnie
zaizolowane zgodnie z normą
EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który jest dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
narzędzie (patrz: Dane techniczne). Zaleca się,
by minimalny przekrój każdej żyły kabla wynosił
1 mm2, a jego długość nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, przed
każdym ustawieniem i regulacją lub
przed montażem akcesoriów wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij z niego
akumulator. Niezamierzone załączenie
narzędzia jest niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie
akumulatora z pilarki
(rys. 1, 4)
WSKAZÓWKA: Najlepsze wyniki pracy uzyskuje
się, gdy akumulator jest całkowicie naładowany.
Po całkowitym rozładowaniu akumulatora lampka
gaśnie bez ostrzeżenia.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI
PILARKI
1. Naciśnij przycisk zwalniający (q) i silnym
ruchem wyciągnij akumulator z rękojeści.
2. Zgodnie z opisem w punkcie „Ładowarka”
w tej instrukcji obsługi włóż akumulator do
ładowarki.
WSKAŹNIK ŁADUNKU AKUMULATORA
(RYS. 1)
Niektóre akumulatory DEWALT zawierają
wskaźnik ładunku w postaci trzech zielonych
diod świecących, które informują o pozostałym
ładunku akumulatora.
By uruchomić ten wskaźnik, naciśnij i przytrzymaj
przycisk (r). Zapala się kombinacja trzech
zielonych diod świecących, które informują
o pozostałym ładunku akumulatora. Gdy ładunek
ten jest niewystarczający do pracy narzędzia,
wskaźnik nie zapala się i akumulator trzeba
naładować.
WSKAZÓWKA: Wskaźnik ładunku akumulatora
pokazuje pozostały ładunek tylko w przybliżeniu.
Nie informuje on o sprawności działania
narzędzia, a jego wskazania zależą od tolerancji
podzespołów, temperatury i sposobu pracy.
Wyłącznik (rys. 1)
Naciśnij przycisk (b), by zwolnić blokadę
wyłącznika. Naciśnij wyłącznik (c), by załączyć
silnik. Po zwolnieniu wyłącznika silnik wyłącza
się. Zwolnienie wyłącznika powoduje
automatyczne uaktywnienie blokady.
OSTRZEŻENIE: Pilarka ta nie zawiera
urządzenia do blokowania wyłącznika
w pozycji ON i w żadnym wypadku nie
wolno tego robić innymi sposobami.
Diodowa lampka robocza (rys. 1)
Nad brzeszczotem znajduje się lampka
robocza (s). Zapala się ona w chwili naciśnięcia
wyłącznika, a po zwolnieniu automatycznie
gaśnie po 20 sekundach. Gdy wyłącznik jest
naciśnięty, lampka robocza pali się.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI
PILARKI
WSKAZÓWKA: Zadaniem lampki roboczej jest
oświetlanie bezpośredniego sąsiedztwa linii
cięcia, a nie spełnianie roli latarki.
1. Odpowiednio ustaw akumulator (p) względem
rękojeści pilarki (rys. 3).
Brzeszczoty
2. Wsuń akumulator do rękojeści aż do
zatrzaśnięcia i sprawdź, czy jest dobrze
usadowiony i nie może się odłączyć.
14
Ta przenośna pilarka taśmowa jest
przystosowana do pracy z brzeszczotami
grubości 0,5 mm, szerokości 12 mm i długości
835 mm. NIE UŻYWAJ brzeszczotów grubości
0,64 mm.
OSTRZEŻENIE: Stosowanie innych
brzeszczotów lub akcesoriów może być
niebezpieczne.
NIE UŻYWAJ innych akcesoriów, niż
przewidziane do tej pilarki taśmowej.
Brzeszczoty stosowane w stacjonarnych
pilarkach taśmowych różnią się
grubością. Nie wolno ich używać do
pilarek przenośnych.
Wybór brzeszczotu
Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę
wielkość i kształt przedmiotów obrabianych i
rodzaj piłowanego materiału. Zwraca się uwagę,
że piłowanie przebiega najszybciej przy użyciu
najgrubszego możliwego w zaplanowanym
zastosowaniu brzeszczotu, gdyż im grubsze
zęby, tym szybciej następuje cięcie. Przy wyborze
odpowiedniej liczby zębów na cal musi być
spełniony warunek stykania się przynajmniej
dwóch zębów brzeszczotu z piłowanym
materiałem.
Ogólnie obowiązuje zasada, że miękkie materiały
z reguły wymagają brzeszczotów o grubych
zębach, a twarde - drobnych. By uzyskać gładką
linię cięcia, wybierz brzeszczot o drobnych
zębach.
Wybierz brzeszczot odpowiedni do rodzaju
ciętego materiału o odpowiednich wymiarach
i odpowiedniej liczbie zębów. Patrz tabela
Charakterystyka brzeszczotów.
W poniższej tabeli uwzględniono tylko ogólne
wytyczne. Określ rodzaj i wymiary materiału
i wybierz najlepszy do tego celu brzeszczot.
WSKAZÓWKA: Nigdy nie używaj pilarki
taśmowej do cięcia tworzyw sztucznych,
które mogą się stopić. Gdy przy piłowaniu
materiał topi się pod wpływem wysokiej
temperatury, może związać brzeszczot,
co często skutkuje przeciążeniem
i przepaleniem silnika.
CHARAKTERYSTYKA BRZESZCZOTÓW
Rodzaj brzeszczotu
Bimetal
taśmowego
Liczba zębów (na cal)
24 18 14 14/18
Grubość przedmiotu
obrabianego


3,2 mm (1/8”) i mniej
3,2 mm - 6,4 mm


(1/8” - 1/4”)
Prowadzenie brzeszczotu (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, przed
każdym ustawieniem i regulacją lub
przed montażem akcesoriów wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij z niego
akumulator. Niezamierzone załączenie
narzędzia jest niebezpieczne.
WSKAZÓWKA: Nadmierne dokręcenie
śrub nastawczych może spowodować
uszkodzenie pilarki.
Pilarka taśmowa zawiera mechanizm
prowadzenia brzeszczotu, który utrzymuje
brzeszczot zawsze w tym samym śladzie.
Brzeszczot jest prawidłowo wyregulowany, gdy
przebiega na środku rolek prowadzących (g),
a jego zęby (j) są oddalone o 0,38 mm od
krawędzi rolki prowadzącej.
REGULACJA PROWADZENIA BRZESZCZOTU
1. 3 mm kluczem imbusowym (e) odkręć
obydwie części osłony brzeszczotu.
2. Obróć dźwignię napinającą brzeszczotu (i),
by uzyskać dostęp do śrub regulacyjnych (o).
3. Kluczem maszynowym płaskim o rozwartości
10 mm poluzuj nakrętki kontrujące (h).
4. 3 mm kluczem imbusowym (e) obróć jedną ze
śrub regulacyjnych (o) o 1/4 obrotu w prawo.
Obróć drugą śrubę regulacyjną o 1/4 obrotu
w prawo.
WSKAZÓWKA: Obracanie śruby
regulacyjnej w prawo powoduje przybliżanie
brzeszczotu do rolki prowadzącej,
a obracanie w lewo - oddalanie go.
5. Mocno dokręć obydwie nakrętki kontrujące
śrub regulacyjnych i zamknij dźwignię
napinającą. (Uruchom pilarkę, by sprawdzić
ustawienie).
6. Podczas pracy obserwuj ślad brzeszczotu
i w razie konieczności korekcji powtórz
operacje od 1 do 4.
7. 3 mm kluczem imbusowym przykręć
obydwie części osłony brzeszczotu. Przed
użyciem pilarki osłona ta musi być dobrze
zamocowana.
15
Zdejmowanie i zakładanie
brzeszczotów
obręczami brzeszczot taśmowy zaczyna
poruszać się niestabilnie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, przed
każdym ustawieniem i regulacją lub
przed montażem akcesoriów wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij z niego
akumulator. Niezamierzone załączenie
narzędzia jest niebezpieczne.
ZAKŁADANIE BRZESZCZOTU (RYS. 1, 3, 5 - 7)
UWAGA: Niebezpieczeństwo zranienia.
Dźwignia napinająca brzeszczot sama
jest napięta sprężyną. Kontroluj ją przy
zwalnianiu.
3. Mocno przytrzymaj brzeszczot w rolkach
prowadzących i przełóż go przez obydwa koła
pasowe (l) i zderzak przedmiotu obrabianego
(), jak pokazano na rysunku 7.
UWAGA: Niebezpieczeństwo oparzenia. Bezpośrednio po zakończeniu cięcia
nie dotykaj gołymi rękami brzeszczotu,
przedmiotu obrabianego ani metalowych
wiórów - są one bardzo gorące i mogą
sparzyć skórę.
ZDEJMOWANIE BRZESZCZOTU (RYS. 1, 3, 6)
1. Obróć dźwignię napinającą brzeszczotu (i) do
oporu w prawo, by zwolnić brzeszczot (patrz
rysunek 1).
1. Tak ułóż brzeszczot, by zęby znalazły się na
spodzie i były skierowane w stronę zderzaka
przedmiotu obrabianego, jak pokazano na
rysunkach 1 i 5.
2. Wsuń brzeszczot w rolki prowadzące, jak
pokazano na rysunku 6.
4. Sprawdź, czy brzeszczot nie wystaje poza
rolki prowadzące i przebiega prostopadle do
gumowych obręczy.
5. Obróć dźwignię napinającą brzeszczotu (i)
do oporu w lewo, a następnie ostrożnie obróć
pilarkę, by koła pasowe spoczęły na stole
warsztatowym. Zęby muszą być skierowane
na zewnątrz pilarki taśmowej (rys. rys. 1, 5).
6. 3 mm kluczem imbusowym przykręć obydwie
części osłony brzeszczotu.
2. Obróć pilarkę na bok i tak ją ułóż na stole
warsztatowym, by akumulator znalazł się
z prawej strony (patrz rysunek 3).
7. Kilka razy załącz i wyłącz pilarkę, by
upewnić się, że brzeszczot jest prawidłowo
usadowiony.
3. 3 mm kluczem imbusowym odkręć obydwie
części osłony brzeszczotu.
OBSŁUGA
4. Rozpocznij zdejmowanie brzeszczotu
przy górnej części osłony (m) i kontynuuj
wokół kół pasowych (l). Przy zdejmowaniu
brzeszczot może się rozprężyć i odskoczyć.
BRZESZCZOTY SĄ OSTRE, WIĘC PRZY
MANIPULOWANIU NIMI BEZWZGLĘDNIE
ZAKŁADAJ RĘKAWICE OCHRONNE (patrz
rysunek 6).
5. Sprawdź rolki prowadzące (g) i usuń skrawki
materiału, które mogą się tam znajdować.
Zakleszczone odpadki mogą uniemożliwić
obracanie się rolek prowadzących
i spowodować ich wytarcie.
6. Na kołach pasowych (l) znajdują się gumowe
obręcze (n), które przy wymianie brzeszczotu
trzeba sprawdzić, czy nie są poluzowane
lub uszkodzone. Usuń odpadki z gumowych
obręczy na kołach pasowych. W ten sposób
wydłuża się okres użytkowania obręczy
i zapobiega ześlizgiwaniu się brzeszczotu.
Gdy obręcze są luźne lub uszkodzone, jak
najszybciej oddaj pilarką do autoryzowanego
warsztatu serwisowego DEWALT w celu
naprawy. Przy dalszym użytkowaniu maszyny
z luźnymi lub uszkodzonymi gumowymi
16
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, przed
każdym ustawieniem i regulacją lub
przed montażem akcesoriów wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij z niego
akumulator. Niezamierzone załączenie
narzędzia jest niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE: Zawsze zakładaj
odpowiednie nauszniki. W pewnych
warunkach i przy dłuższym użytkowaniu
pilarki wytwarzany przez nią hałas może
spowodować pogorszenie słuchu.
OSTRZEŻENIE: W żadnym wypadku
nie używaj pilarki bez prawidłowo
założonej osłony brzeszczotu (m).
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE:
 Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
 Sprawdź, czy piłowany materiał jest
dobrze zamocowany.
 Podczas pracy tylko lekko dociskaj
pilarkę i nigdy nie wywieraj bocznego
nacisku na brzeszczot. Jeżeli
to możliwe, dociskaj zderzak do
przedmiotu obrabianego. W ten
sposób zapobiega się uszkodzeniu
pilarki, a także odrzutowi i wibracjom
narzędzia.
 Nie przeciążaj pilarki.
. Przed rozpoczęciem pracy załącz
pilarkę na kilka sekund na biegu
jałowym.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 1, 8)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo trzymaj elektronarzędzie, tak
jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: ZAWSZE mocno
utrzymuj elektronarzędzie, by
w razie potrzeby móc zawczasu
skutecznie zareagować w nagłej sytuacji
i zmniejszyć ryzyko doznania poważnego
urazu.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść główną,
a drugą ręką - rękojeść boczną, jak pokazano na
rysunku 8.
Piłowanie (rys. rys. 3, 8)
Patrz tabela Zalecane pozycje piłowania.
WSKAZÓWKA: Wybierz brzeszczot taśmowy
najlepiej pasujący do piłowanego materiału. Patrz
Charakterystyka brzeszczotów.
Tę przenośną pilarkę taśmową można powiesić
na haku (k, rys. 3). Powieś pilarkę na imadle do
rur lub innej stabilnej konstrukcji.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, używaj haka tylko do
zawieszania pilarki i nigdy się na nim nie
wieszaj ani nie podpieraj dla utrzymania
równowagi.
OSTRZEŻENIE: W żadnym wypadku nie
próbuj odwracania pilarki i przykładania
do niej materiału od góry. Zawsze dobrze
mocuj przedmiot obrabiany i przykładaj
do niego pilarkę, jeżeli to możliwe,
trzymając ją mocno obiema rękami, jak
pokazano na rysunku 8.
1. Zamocuj piłowany materiał w imadle lub
innym urządzeniu mocującym.
2. Przyłóż zderzak (f) do przedmiotu
obrabianego, ale jeszcze nie sam brzeszczot.
Załącz pilarkę.
3. Gdy pilarka osiągnie żądaną prędkość
obrotową, powoli i ostrożnie tak ją przechyl,
by brzeszczot zetknął się z przedmiotem
obrabianym. Nie wywieraj dodatkowego
nacisku, gdyż wystarczy ciężar własny
pilarki. Unikaj nagłego i silnego przykładania
brzeszczotu do powierzchni przedmiotu
obrabianego. Może to doprowadzić do
poważnego uszkodzenia brzeszczotu. By
osiągnąć maksymalną trwałość użytkową
brzeszczotu, staraj się, by na początku
piłowania nie następowało szarpnięcie.
4. Jak pokazano na rysunku 8, proste cięcie
uzyskuje się wtedy, gdy brzeszczot przebiega
równolegle do bocznej powierzchni obudowy
silnika. Każde skręcenie lub skośne
ustawienie brzeszczotu powoduje cięcie obok
wyznaczonej linii i skrócenie żywotności tego
narzędzia roboczego.
WSKAZÓWKA: Gdyby podczas
piłowania pilarka się zablokowała lub
utkwiła w materiale, natychmiast zwolnij
wyłącznik, by nie doszło do uszkodzenia
brzeszczotu i silnika.
5. Ciężar własny pilarki zapewnia najbardziej
efektywny nacisk brzeszczotu na przedmiot
obrabiany do dołu. Gdy użytkownik zwiększy
ten nacisk, brzeszczot będzie przebiegać
wolniej i zmniejszy się jego żywotność.
6. Kawałki odcinanego materiału, które są tak
ciężkie, że przy spadaniu mogą spowodować
uraz, należy podpierać. Usilnie zaleca się
zakładanie obuwia ochronnego. Odcinane
kawałki materiału mogą być gorące i ostre.
7. Jeżeli to możliwe, trzymaj pilarkę obiema
rękami. Gdy na pilarce spoczywa tyko jedna
ręka, drugą trzymaj z dala od obszaru cięcia
i uważaj, by po przecięciu pilarka nie uderzyła
o zamocowany lub podparty materiał.
17
Porady, jak osiągnąć najlepsze
wyniki piłowania
Ładowarka nie wymaga konserwacji.
W jej wnętrzu nie ma żadnych elementów
podlegających konserwacji przez użytkownika.
Poniższe zalecenia traktuj jako wytyczne (patrz
tabela Zalecane pozycje piłowania). Wyniki
pracy zależą od użytkownika i piłowanego
materiału.

Nigdy nie skręcaj brzeszczotu podczas cięcia.
Smarowanie

Do przenośnych pilarek taśmowych
w żadnym wypadku nie używaj płynnego
chłodziwa. Powoduje ono gromadzenie się
osadów na obręczach i obniżenie sprawności.
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.

Gdyby podczas cięcia wystąpiły silne
wibracje, sprawdź, czy piłowany materiał
jest dobrze zamocowany. Gdy wibracje nie
ustaną, wymień brzeszczot.
ZALECANE POZYCJE PIŁOWANIA
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Przy tej
czynności załóż okulary ochronne
i maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
niemetalowych elementów
elektronarzędzia nie używaj
rozpuszczalników ani agresywnych
chemikaliów. Chemikalia mogą osłabić
materiał, z którego wykonano
wspomniane elementy. Użyj do tego
celu szmaty zwilżonej wodą z łagodnym
mydłem. Uważaj, by do wnętrza obudowy
nie przedostała się jakaś ciecz. Żadnego
elementu pilarki nie zanurzaj w wodzie.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania urazu, przed założeniem
lub zdjęciem akcesoriów bądź
przed wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij z niej
akumulator. Sprawdź, czy wyłącznik
jest wyłączony. Niezamierzone
załączenie pilarki może doprowadzić do
wypadku.
18
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Przed
czyszczeniem najpierw zawsze odłączaj
ładowarkę od sieci. Brud i tłuszcz na
obudowie ładowarki usuwaj szmatą lub
miękką szczoteczką (nie metalową). Nie
używaj do tego celu wody ani żadnych
rozpuszczalników.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały przetestowane przez firmę DEWALT pod
względem przydatności do tej pilarki,
ich użycie może być niebezpieczne. By
nie narażać się na doznanie urazu ciała,
stosuj wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.

Ogniwa litowo-jonowe nadają się do
powtórnego wykorzystania. Zużyte
akumulatory oddaj dilerowi lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów,
którzy zadbają o ich fachowy recykling bądź
utylizację.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
Informację o punktach serwisowych otrzymasz
w miejscowym przedstawicielstwie handlowym
DEWALT, którego adres został zamieszczony
w części końcowej tej instrukcji. Alternatywna
lista punktów serwisowych oraz wyczerpująca
informacja o obsłudze klienta znajduje
się również pod adresem internetowym:
www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:

Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
19
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
zst00240623 - 16-10-2014
20
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
08/12
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising