DWE74912 | DeWalt DWE74912 LEG STAND instruction manual

Obr. 1
ČESKY
DWE74912 Stojan pro stolovou pilu
VAROVÁNÍ: Z důvodu vlastní bezpečnosti si před použitím
jakéhokoli příslušenství přečtěte návod k obsluze stolové
pily. Nebude-li splněn tento požadavek, může dojít
k zranění osob a k vážnému poškození stolové pily a jejího
příslušenství. Při opravách tohoto nářadí používejte pouze
shodné náhradní díly.
• Tento stojan pro stolové pily je určen pro použití
se stolovou pilou DWE7491. Nepoužívejte tento
stojan s jiným nářadím.
• NEMONTUJTE stolovou pilu na tento stojan jiným
způsobem.
Ujistěte se, zda se pila na stojanu nekolébá nebo
nekývá.
• Umístěte všechny nohy stolu se stejnou orientací.
V jiném případě by byl stojan nestabilní.
• Nešplhejte na tento stojan a nesedejte si na něj.
• Nepoužívejte tento stojan na nakloněném,
nerovném nebo nestabilním povrchu.
• Nepoužívejte tento stojan pro pilu, je-li poškozen
nebo deformován.
• Zadní nohy tohoto stojanu jsou o něco delší než
přední nohy, aby byla zajištěna lepší podpěra.
Používejte tento stojan a obsluhujte stolovou pilu
pouze z přední strany.
• Maximální nosnost: 68,1 kg
Obr. 2
Obr. 3
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
SESTAVENÍ
• Proveďte sestavení podle obr. 1. Všechny části opěrných noh mají
stejnou délku.
c
ROZEVŘENÍ STOJANU PRO STOLOVOU PILU (OBR. 2 - 4)
1. Rozložte stojan pily tak, aby byl zcela rozevřený. Postavte stojan
do svislé polohy, která je zobrazena na obr. 2.
a
2. Položte stolovou pilu na stojan tak, aby došlo k zasunutí přední
trubky pily (a) za hranu (b) na přední části stojanu (obr. 3).
3. Položte zadní opěrnou část pily na zadní nosnou část stojanu (c),
jak je zobrazeno na obr. 3.
4. Upevněte přední a zadní část pily pomocí dodaných šroubů
(obr. 4). Zasuňte šrouby do stojanu ZE SPODNÍ STRANY.
Nasaďte na šrouby podložky a matice. Proveďte řádné utažení.
Ujistěte se, zda se pila na stojanu nekolébá nebo nekývá.
b
Obr. 4
SLOŽENÍ STOJANU
1. Demontujte šrouby, které upevňují pilu k stojanu.
2. Zvedněte zadní část pily nahoru, aby se zadní opěrná část pily
dostala nad hranu na zadní části stojanu.
3. Přitáhněte pilu směrem dopředu a nahoru, aby došlo k uvolnění
přední trubky pily od hrany na přední části stojanu.
4x
4. Po uložení pily proveďte složení stojanu přiklopením obou horních
částí směrem k sobě.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Jednoho dne zjistíte, že výrobek DEWALT musíte vyměnit
nebo jej nebudete dále používat. V tomto případě
myslete na ochranu životního prostředí a nevyhazujte jej
do domácího odpadu. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku
v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití
použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní
prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
588778 - 79 CZ
Přeloženo z původního návodu
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů
nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci
elektro odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru a recyklace výrobků
DEWALT po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li využít
výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho
recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DeWALT, podrobnosti o poprodejním servisu a kontakty
naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00229956 - 24-03-2014
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
CZ
SK
Dokumentace záruþní opravy
ýíslo
ýíslo
dodávky
Datum pĜíjmu
Dátum príjmu
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
Paulínska 22
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising