DWE74912 | DeWalt DWE74912 LEG STAND instruction manual

Obr. 1
SLOVENSKY
DWE74912 Stojan na stolovú pílu
VAROVANIE: Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred
použitím akéhokoľvek príslušenstva prečítajte návod na
obsluhu stolovej píly. Ak nebude splnená táto požiadavka,
môže dôjsť k zraneniu osôb a k vážnemu poškodeniu
stolovej píly a jej príslušenstva. Pri opravách tohto náradia
používajte iba originálne náhradné diely.
• Tento stojan na stolové píly je určený na použitie
so stolovou pílou DWE7491. Nepoužívajte tento
stojan s iným náradím.
• NEMONTUJTE stolovú pílu na tento stojan iným
spôsobom.
Uistite sa, či sa píla na stojane nekolíše alebo
nekýva.
• Umiestnite všetky nohy stola s rovnakou
orientáciou. V inom prípade by bol stojan
nestabilný.
• Nešplhajte sa na tento stojan a nesadajte si naň.
• Nepoužívajte tento stojan na naklonenom,
nerovnom alebo nestabilnom povrchu.
• Nepoužívajte tento stojan na pílu, ak je poškodený
alebo deformovaný.
• Zadné nohy tohto stojana sú o niečo dlhšie než
predné nohy, aby bola zaistená lepšia podpera.
Používajte tento stojan a obsluhujte stolovú pílu
iba z prednej strany.
• Maximálna nosnosť: 68,1 kg
Obr. 2
Obr. 3
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
ZOSTAVENIE
c
• Zostavte podľa obr. 1. Všetky časti oporných nôh majú rovnakú
dĺžku.
ROZOVRETIE STOJANA PRE STOLOVÚ PÍLU (OBR. 2 – 4)
a
1. Rozložte stojan píly tak, aby bol celkom rozovretý. Postavte stojan
do zvislej polohy, ktorá je zobrazená na obr. 2.
2. Položte stolovú pílu na stojan tak, aby došlo k zasunutiu prednej
rúrky píly (a) za hranu (b) na prednej časti stojana (obr. 3).
3. Položte zadnú opornú časť píly na zadnú nosnú časť stojana (c),
ako je zobrazené na obr. 3.
4. Upevnite prednú a zadnú časť píly pomocou dodaných skrutiek
(obr. 4). Zasuňte skrutky do stojana ZO SPODNEJ STRANY.
Nasaďte na skrutky podložky a matice. Riadne utiahnite. Uistite
sa, či sa píla na stojane nekolíše alebo nekýva.
b
Obr. 4
ZLOŽENIE STOJANA
1. Demontujte skrutky, ktoré upevňujú pílu k stojanu.
2. Zdvihnite zadnú časť píly nahor, aby sa zadná oporná časť píly
dostala nad hranu na zadnej časti stojana.
4×
3. Pritiahnite pílu smerom dopredu a hore, aby došlo k uvoľneniu
prednej rúrky píly od hrany na prednej časti stojana.
4. Po uložení píly zložte stojan priklopením oboch horných častí
smerom k sebe.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnom domovom odpade.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov
alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektro odpadov z domácnosti.
Jedného dňa zistíte, že výrobok DEWALT musíte vymeniť
alebo ho nebudete ďalej používať. V tomto prípade
myslite na ochranu životného prostredia a nevyhadzujte
ho do domového odpadu. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov
DEWALT po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať
výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí
jeho recykláciu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie
použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu DEWALT nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných
servisov DeWALT, podrobnosti o popredajnom servise a kontakty
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
511113 - 14 SK
Preložené z pôvodného návodu
zst00229957 - 24-03-2014
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
CZ
SK
Dokumentace záruþní opravy
ýíslo
ýíslo
dodávky
Datum pĜíjmu
Dátum príjmu
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
Paulínska 22
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising