DWE74911 | DeWalt DWE74911 LEG STAND instruction manual

509212 - 45 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DWE74911
Rys. 1
j
c
j
b
d
e
i
a
d
h
g
f
Rys. 2
Rys. 4
Rys. 3
b
b
a
2
k
Rys. 5
i
n
n
m
m
l
Rys. 6
h
Rys. 7
o
o
o
q
q
q
q
3
Rys. 8
r
r
r
Rys. 9
p
c
p
4
d
PRZEWOŹNY STOJAK DWE74911 O DUŻEJ
OBCIĄŻALNOŚCI DO PILARKI STOŁOWEJ
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Maksymalne obciążenie
Masa
kg
kg
DWE74911
68
15
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazówki może doprowadzić do
śmiertelnych lub ciężkich obrażeń
ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne,
nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
5
c)
d)
e)
f)
Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony
lub zaplątany kabel może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie
postępuj z elektronarzędziem. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem
narkotyków, alkoholu czy też leków.
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub nauszniki ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na
wyłączniku lub przyłączanie go do sieci
przy włączonym wyłączniku zwiększa
ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
6
e)
f)
g)
Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad
elektronarzędziem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac nastawczych, przed wymianą
akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Ten środek ostrożności zmniejsza
ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia w
nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
f)
g)
urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem
napraw. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Ogólne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
akcesoriów do pilarek
stołowych
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu:
• Przed użyciem stojaka do pilarki
sprawdź, czy wszystkie śruby są
dobrze dokręcone i wszystkie
elementy stojaka prawidłowo działają.
• NIE PRZEKRACZAJ dopuszczalnego
obciążenia dla tego stojaka. Stojak
DWE74911 jest przystosowany do
obciążenia roboczego 68 kg. Nie
należy na niego wchodzić ani na nim
siadać lub stawać.
• Dokładnie przestrzegaj instrukcji
montażu. Dobrze zamocuj pilarkę do
stojaka zgodnie z instrukcją.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 stojak, prawa strona
1 stojak, lewa strona
2 kółka
1 oś tylna
1 wózek
2 zatyczki do rur
1 rączka
2 dolne nakładki rączki
2 śruby zamkowe
2 śruby imbusowe z łbem walcowym płaskim
M6
12 nakrętek zabezpieczających M8
2 płaskie podkładki
1 klucz imbusowy
1 klucz szczękowy
Zestaw montażowy do pilarki DWE7491:
4 śruby imbusowe z łbem walcowym płaskim
M8 x 75
4 nakrętki zabezpieczające M8
Zestaw montażowy do pilarki DW745:
2 uchwyty pośrednie
4 śruby imbusowe z łbem walcowym płaskim
M6
4 podkładki płaskie M6
4 nakrętki zabezpieczające M6
4 śruby imbusowe z łbem walcowym płaskim
M8
4 podkładki płaskie M8
4 nakrętki zabezpieczające M8
1 instrukcja obsługi
• Sprawdź, czy urządzenie, elementy lub
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
• NIE dokonuj w stojaku żadnych
przeróbek i nie używaj go niezgodnie
z przeznaczeniem.
• NIE stawiaj stojaka na nierównej
powierzchni. NIE używaj go ze
złożonymi nóżkami ani nie stawiaj na
ziemi. Stojak powinien być ustawiony
na płaskim, stabilnym podłożu.
7
Opis stojaka (rys. 1)
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek stojaka ani
jego elementów, gdyż grozi to
uszkodzeniem sprzętu lub doznaniem
urazu.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Oś
Kółka
Dźwignia zwalniająca nóżki po stronie rączki
Dźwignia zwalniająca nóżki po stronie kółek
Kołki zabezpieczające
Nóżki
Rączka
Dolna nakładka rączki
Wózek
Otwory do mocowania pilarki
ZASTOSOWANIE ZGODNE Z
PRZEZNACZENIEM
Ten przewoźny stojak jest przeznaczony do
pilarki stołowej DWE7491 firmy DEWALT. Można
go też używać do pilarki stołowej DE745,
gdy przy montażu zastosuje się dostarczone
uchwyty pośrednie i elementy mocujące. W razie
problemów z dopasowaniem lub montażem
prosimy porozumieć się z autoryzowanym
warsztatem serwisowym DEWALT.
NIE UŻYWAJ STOJAKA w wilgotnym otoczeniu
ani w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
NIE DOPUSZCZAJ dzieci do stojaka.
Niedoświadczone osoby mogą go używać tylko
pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To
samo dotyczy osób niedoświadczonych,
chyba że znajdują się pod nadzorem
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
elektronarzędziem.
MONTAŻ
Montaż połówek ramy stojaka
(rys. 2)
1. Tak jak pokazano na rysunku, wsuń rurę
o mniejszej średnicy w rurę po przeciwnej
stronie, zgrywając ze sobą wykonane w nich
otwory.
2. Po obydwu stronach przełóż przez otwory
śruby imbusowe z łbem walcowym płaskim
M6 x 12 i mocno je dokręć.
8
Mocowanie kółek i osi (rys. 3, 4)
1. Przyłóż oś (a) do wsporników narożnych
(k), zgrywając ze sobą wywiercone w nich
otwory. Przytwierdź oś do wsporników
dwiema śrubami zamkowymi przy użyciu
podkładek i nakrętek.
2. Tak jak pokazano na rysunku, załóż kółka (b)
na oś (a) i zamocuj je przy użyciu podkładek
i nakrętek zabezpieczających. Dobrze dokręć
nakrętki.
Mocowanie wózka (rys. 5)
Zgraj ze sobą otwory (m) w zatyczkach
z otworami (n) w rurze wózka i włóż zatyczki (l)
w rurę.
Otwory w rurze wózka zgraj z otworami we
wspornikach narożnych. Przy postawionym
stojaku rama wózka musi być skierowana do
góry. Tak jak pokazano na rysunku, przytwierdź
wózek czterema dostarczonymi śrubami
imbusowymi z łbem walcowym płaskim M8 x 75
i nakrętkami.
Mocowanie rączki (rys. 6)
Przymocuj rączkę czterema dostarczonymi
śrubami z łbem sześciokątnym M8 x 75.
Przeprowadź śruby przez nakładki rączki
(h), następnie przez rurę rączki i otwory we
wspornikach narożnych. Załóż cztery nakrętki
i mocno je dokręć. WSKAZÓWKA: Rączka
dysponuje dwiema pozycjami montażowymi do
wyboru: jedna pozycja kompaktowa, a druga
- dla łatwiejszego transportowania/ustawiania
stojaka z pilarką.
Montaż pilarki stołowej (rys. 7, 8)
OSTRZEŻENIE: By nie
ryzykować doznania urazu, przed
przymocowaniem pilarki stołowej
do stojaka wyłącz ją i odłącz od
sieci. Niezamierzone uruchomienie
jest bardzo niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem
pilarki stołowej dla własnego
bezpieczeństwa przeczytaj
i zrozum jej instrukcję obsługi!
Nieprzestrzeganie podanych tam
wskazówek grozi doznaniem urazu,
a także poważnym uszkodzeniem
pilarki i wyposażenia.
CZYNNOŚCI PRZY MONTAŻU PILARKI
DWE7491 (RYS. RYS. 1, 8):
1. Ułóż pilarkę stolikiem do dołu na stabilnej,
gładkiej powierzchni.
2. Tak jak pokazano na rysunku, umieść stojak
na odwróconej pilarce. Otwory w stojaku (j)
zgraj z otworami w ramie pilarki.
3. Przełóż śruby imbusowe z łbem walcowym
płaskim M8 x 75 przez ramę stojaka
i ramę pilarki. Załóż od góry nakrętki
zabezpieczające M8 i mocno je dokręć.
4. Chwytając za rączkę stojaka, unieś
zmontowaną konstrukcję i ustaw na wózku.
CZYNNOŚCI PRZY MONTAŻU PILARKI DW745
(RYS. 7):
1. Ułóż pilarkę stolikiem do dołu na stabilnej,
gładkiej powierzchni.
2. Przy użyciu śrub imbusowych z łbem
walcowym płaskim M6 x 40, podkładek M6
i nakrętek zabezpieczających M6 przytwierdź
uchwyty pośrednie (o) do pilarki tak, jak
pokazano na rysunku 7. Nie dokręcaj ich
całkowicie.
3. Tak jak pokazano na rysunku, umieść stojak
na pilarce. Otwory w stojaku zgraj z otworami
w uchwytach pośrednich.
4. Przełóż śruby imbusowe z łbem walcowym
płaskim M8 x 45 (q) przez otwory w stojaku
i uchwytach pośrednich. Zamocuj je przy
użyciu podkładek M8 i nakrętek M8.
5. Dobrze dokręć wszystkie elementy
mocujące.
6. Chwytając za rączkę stojaka, unieś
zmontowaną konstrukcję i ustaw na wózku.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, sprawdź,
czy pilarka stołowa jest dobrze
przytwierdzona do stojaka.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, nie wieszaj
żadnych przedmiotów na rączce.
Stojak może się przewrócić pod
wpływem wywartej na niego
skierowanej do dołu siły.
W razie jakichś pytań lub w celu uzyskania
wyjaśnień dotyczących powyższej instrukcji,
zwróć się do autoryzowanego warsztatu
serwisowego firmy DEWALT.
Transport pilarki na stojaku
(rys. 9)
SKŁADANIE STOJAKA W CELU
TRANSPORTU PILARKI
1. Unieś stojak za rączkę i tak go przechyl,
by pilarka znalazła się pod kątem prostym
względem podłogi.
2. Złóż nóżki po stronie rączki. W tym celu
naciśnij dźwignię zwalniającą nóżki po
stronie rączki (c) i tak obróć nóżkę, by
kołek zabezpieczający wskoczył w wycięcie
(p). Powtórz tę operację z drugą nóżką po
stronie rączki stojaka.
3. Złóż nóżki po stronie kółek. W tym celu
naciśnij nogą (lub ręką) dźwignię zwalniającą
nóżki po stronie jednego z kółek (p) i tak
obróć nóżkę, by kołek zabezpieczający
wskoczył w wycięcie (p). Powtórz tę operację
z nóżką przy drugim kółku.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, NIGDY
nie używaj pilarki przytwierdzonej
do stojaka, gdy nóżki są złożone,
a stojak spoczywa na podłodze.
OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy kołki
zabezpieczające wskoczyły na
swoje miejsce, a nóżki są dobrze
utrzymywane na swoim miejscu.
Rozkładanie złożonego stojaka
Przewieź stojak na miejsce pracy. Musi być ono
płaskie i stabilne. Dopiero wtedy spróbuj ustawić
pilarkę i stojak.
1. Przechyl stojak, aż pilarka znajdzie się pod
kątem prostym względem podłogi.
2. Rozłóż nóżki po stronie rączki. W tym celu
naciśnij dźwignię zwalniającą nóżki po
stronie rączki i tak obróć nóżkę, by kołek
zabezpieczający wskoczył w wycięcie.
Powtórz tę operację z drugą nóżką po
stronie rączki stojaka.
3. Rozłóż nóżki po stronie kółek. W tym celu
naciśnij dźwignię zwalniającą nóżki po
stronie jednego z kółek i tak obróć nóżkę, by
kołek zabezpieczający wskoczył w wycięcie.
Powtórz tę operację z drugą nóżką przy
drugim kółku.
OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy kołki
zabezpieczające wskoczyły na
swoje miejsce, a nóżki są dobrze
utrzymywane na swoim miejscu.
9
4. Po zablokowaniu wszystkich rozłożonych
nóżek pociągnij rączkę stojaka do siebie
i tak go obróć, aż stanie na podłodze na
wszystkich czterech nóżkach.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają się
dużą trwałością i prawie nie wymagają konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest
ich regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Smarowanie
Urządzenie nie wymaga dodatkowego
smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał.
Najlepsza do tego celu jest szmata
zwilżona łagodnym roztworem
mydlanym. Uważaj, by do wnętrza
obudowy nie dostała się jakaś ciecz
i żadnej części narzędzia nie zanurzaj
w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tego narzędzia, ich użycie może
być niebezpieczne. By nie narażać
się na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
zst00234220 - 12-05-2014
10
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dystrybutora.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
11
12
13
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
14
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/12
Podpis
Download PDF

advertising