DWE74911 | DeWalt DWE74911 LEG STAND instruction manual

588778 - 75 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWE74911
Obr. 1
j
c
j
b
d
e
i
a
d
h
g
f
Obr. 2
Obr. 4
Obr. 3
b
b
a
2
k
Obr. 5
i
n
n
m
m
l
Obr. 6
h
Obr. 7
o
o
o
q
q
q
q
3
Obr. 8
r
r
r
Obr. 9
p
c
p
4
d
POJÍZDNÝ STOJAN NA STOLOVOU PILU
DWE74911
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Maximální nosnost
Hmotnost
kg
kg
DWE74911
68
15
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
VAROVÁNÍ: Z důvodu vlastní
bezpečnosti si před použitím
jakéhokoli příslušenství přečtěte
návod k obsluze stolové pily.
Nebude-li splněn tento požadavek,
může dojít k zranění osob
a k vážnému poškození stolové pily
a jejího příslušenství. Při opravách
tohoto nářadí používejte pouze
shodné náhradní díly.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
5
c)
d)
e)
f)
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li
nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím
pracovat ve vlhkém prostředí, použijte
napájecí zdroj s proudovým chráničem
(RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte,
co provádíte a při práci s nářadím
pracujte s rozvahou. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí vždy odstraňte
všechny klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané
na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
6
e)
f)
g)
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte
jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
g)
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Základní bezpečnostní pokyny
pro příslušenství stolových pil
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
úrazu:
• Před zahájením provozu stolové pily
zajistěte, aby byly všechny montážní
prvky stojanu řádně přitaženy a aby
byly všechny mechanismy stojanu
v dobrém provozním stavu.
• NEPŘEKRAČUJTE maximální
nosnost stojanu. Stojan pro stolovou
pilu DWE74911 je vyroben tak, aby
v pracovním prostředí bezpečně
udržel hmotnost 68 kg. Šplhání,
sezení nebo stání na stojanu je
nebezpečné.
2 patky rukojeti
2 vratové šrouby
2 šrouby s válcovou hlavou M6
8 šroubů se šestihrannou hlavou M8
12 pojistných matic M8
2 ploché podložky
1 šestihranný klíč
1 otevřený klíč
Montážní prvky pro pilu DWE7491:
4 šrouby s válcovou hlavou M8 x 75
4 pojistné matice M8
Montážní prvky pro pilu DW745:
2 adaptéry držáků
4 šrouby s válcovou hlavou M6
4 ploché podložky M6
4 pojistné matice M6
4 šrouby s válcovou hlavou M8
4 ploché podložky M8
4 pojistné matice M8
1 návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
• Pečlivě dodržujte montážní pokyny.
Řádně upevněte pilu na stojan podle
uvedených pokynů.
• NEPROVÁDĚJTE úpravy stojanu
a nepoužívejte stojan pro operace,
pro které není určen.
• NEPOUŽÍVEJTE stojan na nerovném
povrchu. NEPOUŽÍVEJTE stojan,
jsou-li sklopeny jeho nohy a stojí-li
přímo na zemi. Stojan je určen
pro použití na rovném a stabilním
povrchu.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 stojan, pravá část
1 stojan, levá část
2 kolečka
1 zadní osu
1 sestava sklopného stojanu
2 koncové krytky
1 sestavu rukojeti
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Osa
Kolečka
Uvolňovací páky na straně rukojeti
Uvolňovací páky na straně koleček
Pojistné kolíky
Nohy
Rukojeť
Patka rukojeti
Sklopný stojan
Otvory pro upevnění pily
POUŽITÍ VÝROBKU
Tento mobilní stojan pro stolové pily je určen pro
použití se stolovou pilou DEWALT DWE7491.
Jsou-li použity dodané adaptéry a montážní
prvky, může být použit také pro stolovou pilu
DW745. Máte-li jakékoliv problémy se srovnáním
nebo montáží, spojte se prosím se zástupcem
autorizovaného servisu DEWALT.
7
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo
plynů.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti
nesmí být nikdy ponechány s tímto nářadím
bez dohledu.
SESTAVENÍ
Sestavení polovin rámu
stojanu (obr. 2)
1. Zasuňte část trubky s menším průměrem
do druhé trubky tak, aby došlo k srovnání
otvorů, jako na uvedeném obrázku.
2. Na obou stranách použijte šrouby s válcovou
hlavou M6 x 12 a utáhněte je.
Montáž koleček a osy (obr. 3, 4)
1. Po srovnání předvrtaných otvorů připevněte
osu (a) ke koncové konzole (k). Připevněte
osu ke koncové konzole pomocí dvou
vratových šroubů, podložek a pojistných
matic.
2. Nasaďte na osu (a) kolečka (b) a zajistěte je
pomocí podložek a pojistných matic jako na
uvedeném obrázku. Přitáhněte řádně kolečka
a matice osy.
Montáž sklopného stojanu
(obr. 5)
Zasuňte koncové krytky (l) do koncových
částí trubky sklopného stojanu. Před vložením
koncových krytek se ujistěte, zda jsou otvory
(m) v koncových krytkách srovnány s otvory (n)
v trubce sklopného stojanu.
Srovnejte otvory sklopného stojanu s otvory na
koncové konzole. Ujistěte se, zda sklopný stojan
směřuje nahoru, je-li stojan ve svislé poloze.
Upevněte sklopný stojan pomocí čtyř šroubů
s válcovou hlavou M8 x 75 a matic, jako na
uvedeném obrázku.
8
Montáž rukojeti (obr. 6)
Připevněte rukojeť pomocí čtyř dodaných šroubů
se šestihrannou hlavou M8 x 75. Protáhněte tyto
šrouby otvory v patce rukojeti (h), potom otvory
v trubce rukojeti a nakonec otvory v koncové
konzole. Našroubujte na šrouby čtyři matice
a řádně je utáhněte. POZNÁMKA: Rukojeť může
být nastavena do dvou poloh: kompaktní poloha
a poloha pro snadnou přepravu.
Montáž stolové pily (obr. 7, 8)
VAROVÁNÍ: Před montáží stolové
pily na stojan z důvodu snížení
rizika způsobení zranění nejdříve
vypněte nářadí a odpojte pilu od
zdroje napájecího napětí. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Z důvodu vlastní
bezpečnosti si před zahájením práce
přečtěte a nastudujte návod k obsluze
stolové pily. Nebude-li splněn tento
požadavek, může dojít k zranění osob
a k vážnému poškození stolové pily
a jejího příslušenství.
MONTÁŽNÍ KROKY POUZE PRO PILU
DWE7491 (OBR. 1, 8):
1. Položte pilu stolem dolů na stabilní
a nepoškozující povrch.
2. Položte stojan na horní část pily jako na
uvedeném obrázku. Srovnejte montážní
otvory na stojanu (j) s montážními otvory na
rámu pily.
3. Protáhněte šrouby s válcovou hlavou M8
x 75 (r) rámem stojanu a potom rámem
pily. Našroubujte shora pojistné matice M8
a všechny čtyři matice řádně utáhněte.
4. Zvedněte sestavu pomocí rukojeti a postavte
ji na sklopný stojan.
MONTÁŽNÍ KROKY POUZE PRO PILU DW745
(OBR. 7):
1. Položte pilu stolem dolů na stabilní
a nepoškozující povrch.
2. Připevněte adaptéry konzol (o) na pilu
pomocí šroubů s válcovou hlavou M6 x 40,
podložek M6 a pojistných matic M6, jako
na uvedeném obr. 7. Neprovádějte úplné
dotažení.
3. Položte stojan na horní část pily jako na
uvedeném obrázku. Srovnejte otvory ve
stojanu s otvory na adaptérech.
4. Protáhněte šrouby s válcovou hlavou M8 x
45 (q) otvory ve stojanu a potom otvory
v adaptérech. Nasaďte na šrouby podložky
M8 a našroubujte pojistné matice M8.
5. Řádně utáhněte všechny montážní prvky.
6. Zvedněte sestavu pomocí rukojeti a postavte
ji na sklopný stojan.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění osob se ujistěte, zda je
stolová pila pevně připevněna ke
stojanu.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení zranění nezavěšujte na
rukojeť žádné předměty. Bude-li
na stojan působit síla, která bude
směřovat kolmo dolů, stojan se může
převrhnout.
Chcete-li získat další informace týkající se
výše uvedených pokynů, spojte se prosím se
zástupcem autorizovaného servisu DEWALT.
Přeprava pily na stojanu
(obr. 9)
SKLÁDÁNÍ STOJANU PŘI PŘEPRAVĚ
1. Zvedněte stojan pomocí rukojeti a sklápějte
jej nahoru, dokud se nebude pila nacházet
na sklopném stojanu v úhlu 90 stupňů.
2. Sklopte nohu na straně rukojeti stisknutím
uvolňovací páky na straně rukojeti (c)
a otáčejte s ní, dokud nedojde k zaskočení
pojistného kolíku do aretačního otvoru (p).
Zopakujte stejný postup i u nohy na druhé
straně rukojeti.
Zvedání stojanu ze složené
polohy
Přemístěte stojan do vhodného pracovního
prostoru. Před sestavením pily a stojanu se
ujistěte, zda je zvolený povrch rovný a stabilní.
1. Nakloňte stojan tak, aby pila stála na
sklopném stojanu a aby byla nastavena
v úhlu 90 stupňů.
2. Vyklopte nohu na straně rukojeti stisknutím
uvolňovací páky a otáčejte s ní, dokud
nedojde k zaskočení pojistného kolíku do
aretačního otvoru. Zopakujte tento postup
i u druhé nohy na straně rukojeti.
3. Vyklopte nohu na straně koleček otočením
uvolňovací páky a otáčejte s nohou, dokud
nedojde k zaskočení pojistného kolíku do
aretačního otvoru. Zopakujte tento postup
i u druhé nohy na straně koleček.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, zda jsou
pojistné kolíky řádně zasunuty a zda
jsou opěrné nohy pevně zajištěny ve
své poloze.
4. Jakmile budou všechny čtyři nohy řádně
zajištěny, přitáhněte k sobě rukojeť stojanu
a postavte stojan s pilou na všechny čtyři
nohy.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav vždy vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
3. Sklopte nohu na straně koleček otočením
uvolňovací páky na straně koleček (d)
pomocí chodidla (nebo ruky) a otáčejte s ní,
dokud nedojde k zaskočení pojistného kolíku
do aretačního otvoru (p). Zopakujte stejný
postup i na druhé straně.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení zranění NEPOUŽÍVEJTE
stolovou pilu namontovanou na
stojanu, který má sklopené opěrné
nohy a který je položen přímo na
zemi.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, zda jsou
pojistné kolíky řádně zasunuty a zda
jsou opěrné nohy pevně zajištěny ve
své poloze.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
9
Čištění
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chcete-li
snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Jednoho dne zjistíte, že výrobek DEWALT musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto
případě myslete na ochranu životního prostředí
a nevyhazujte jej do domácího odpadu. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
zst00241774 - 28-07-2014
10
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising