DWE74911 | DeWalt DWE74911 LEG STAND instruction manual

370001 - 47 LT
DWE74911
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
12
1 pav. / Рисунок 1
j
c
j
b
d
e
i
a
d
h
g
f
2 pav. / Рисунок 2
3 pav. / Рисунок 3
4 pav. / Рисунок 4
b
b
a
k
3
5 pav. / Рисунок 5
i
n
n
m
m
l
6 pav. / Рисунок 6
h
7 pav. / Рисунок 7
o
o
q
q
q
4
q
o
8 pav. / Рисунок 8
r
r
r
9 pav. / Рисунок 9
p
d
c
p
5
ų
LIETUVIŲ
DIDELIO GALINGUMO PASUKAMO PJŪKLO
STOVAS DWE74911
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Maks. darbinė apkrova
Svoris
kg
kg
DWE74911
68
15
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
ĮSPĖJIMAS: reiškia potencialiai
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, gali baigtis mirtimi arba
sunkiu sužeidimu.
DĖMESIO: reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis nesunkiu
arba vidutiniu sužeidimu.
PASTABA: nurodo pavojų,
nesusijusį su susižalojimu, kuris, jo
nevengiant, galėtų baigtis žala turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
ĮSPĖJIMAS: Savo pačių saugumui,
prieš pradėdami naudoti šį priedą,
perskaitykite pasukamo pjūklo
naudojimo instrukciją. Nesilaikant
šių įspėjimų, galima susižeisti arba
smarkiai sugadinti pasukamą pjūklą
ir šį stovą. Techniškai prižiūrėdami
įrankius, naudokite tik originalias
keičiamąsias dalis.
6
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios
vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje
arba esant drėgnoms oro sąlygoms.
Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina
elektros smūgio pavojų.
LIETUVIŲ
d)
e)
f)
Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių.
Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą
ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka,
kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami
pavargę arba veikiami narkotikų,
alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, mažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite,
ar išjungtas jo jungiklis. Nešant
elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų
jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros
tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta
nelaimingų atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtomis
situacijomis.
f)
g)
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir
pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti
laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus
plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti
dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo
prietaisus, būtinai juos prijunkite ir
tinkamai naudokite. Naudojant dulkių
surinkimo įrenginius, galima sumažinti su
dulkėmis susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.
Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma sutaisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba)
ištraukite akumuliatoriaus kasetę.
Tokios apsauginės priemonės sumažina
pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje, ir neleiskite jo naudoti su
šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems
asmenims. Naudojami nekvalifikuotų
vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai
sulygiuota ir ar nesukimba judančios
dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas
būsenas, kurios gali turėti įtakos
elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia sutaisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
7
LIETUVIŲ
g)
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Bendrosios saugos taisyklės,
taikytinos naudojant
pasukamo pjūklo priedus
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti:
• Prieš pradėdami naudoti pjovimo
stakles, patikrinkite, kad visi stovo
veržikliai būtų saugiai priveržti ir visi
stovo mechanizmai būtų sumontuoti
tinkama tvarka.
• NEVIRŠYKITE svorio, kurį gali
atlaikyti šis stovas. Pasukamo pjūklo
stovas DWE74911 skirtas saugiai
išlaikyti 68 kg (150 svar.) darbo
aplinkoje. Nelipkite, nesėdėkite
ir nestovėkite ant stovo, nes tai
nesaugu.
• Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės
montavimo instrukcija. Saugiai
priveržkite pjūklą prie stovo, kaip
pavaizduota.
• NEMODIFIKUOKITE ir nenaudokite
stovo darbams ne pagal numatytąją
patirtį.
• NENAUDOKITE stovo ant nelygių
paviršių. NENAUDOKITE stovo su
sudėtomis kojomis ir stovo, pastatyto
ant žemės. Stovas skirtas naudoti ant
lygaus, nejudamo paviršiaus.
Pakuotės sudėtis
Pakuotėje yra:
1 stovas, dešinioji pusė
1 stovas, kairioji pusė
2 ratukai
1 galinė ašis
8
1 paspyrio mechanizmas
2 vamzdžių kaiščiai
1 rankenos įtaisas
2 rankenos apačia
2 laikiklio galvutės varžtai
2 x M6 varžtai įleidžiamosiomis galvutėmis
8 x M8 varžtai šešiakampėmis galvutėmis
12 M8 antveržlės
2 plokščiosios poveržlės
1 šešiakampis veržliaraktis
1 galinis raktas
DWE7491 pjūklo montavimo įranga:
4 M8x75 varžtais įleidžiamosiomis
galvutėmis
4 M8 antveržlės
DW745 pjūklo montavimo įranga:
2 adapterio laikikliai
4 M6 varžtai įleidžiamosiomis galvutėmis
4 M6 plokščiosios poveržlės
4 M6 antveržlės
4 M8 varžtai įleidžiamosiomis galvutėmis
4 M8 plokščiosios poveržlės
4 M8 antveržlės
1 naudojimo instrukcija
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko
atidžiai perskaityti ir suprasti šią naudojimo
instrukciją.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižeisti.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
ašis
ratukai
rankenos pusės kojų atlaisvinimo svirtys
ratukų pusės kojų atlaisvinimo svirtys
fiksavimo kaiščiai
kojos
rankena
rankenos apačia
paspyris
pjūklo montavimo angos
LIETUVIŲ
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Šis pasukamo pjūklo stovas skirtas naudoti tik su
„DEWALT“ pjovimo staklėmis DWE7491. Jį taip
pat galima naudoti su pjovimo staklėmis DW745,
montavimui naudojant pateiktus adapterio
laikiklius ir tvirtinimo detales. Jeigu kiltų kokių
nors problemų dėl sulyginimo ar montavimo,
pasikonsultuokite su įgaliotojo „DEWALT“
techninės priežiūros centro atstovu.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
SURINKIMAS
Stovo rėmo pusių surinkimas
(2 pav.)
1. Kiškite mažesnio skersmens vamzdžio galą
į priešingą vamzdžio galą, kaip pavaizduota;
skylės privalo sutapti.
2. Įsukite M6X12 varžtus įleidžiamosiomis
galvutėmis, kad abi pusės būtų tvirtai
sujungtos.
Ratukų ir ašies montavimas
(3, 4 pav.)
1. Prijunkite ašį (a) prie galinio laikiklio (k),
sutapdindami iš anksto išgręžtas skyles.
Priveržkite ašį prie galinio laikiklio dviem
pateiktais laikiklio varžtais, poveržlėmis ir
fiksavimo veržlėmis.
2. Užmaukite ratukus (b) ant ašies (a) ir
priveržkite juos poveržlėmis bei fiksavimo
veržlėmis, kaip parodyta. Saugiai priveržkite
ratukų ir ašies veržles.
Paspyrio montavimas (5 pav.)
Įkiškite vamzdžių kaiščius (l) į paspyrio vamzdžių
galus. Prieš įkišant vamzdžio kaiščius, vamzdžio
kaiščiuose esančios angos (m) turi būti
sutapdintos su paspyrio vamzdyje esančiomis
angomis (n).
Sutapdinkite paspyrio angas su galinio laikiklio
angomis. Pakėlus stovą, paspyris turi būti
nukreiptas į viršų. Priveržkite paspyrį keturiais
pateiktais M8X75 varžtais įleidžiamosiomis
galvutėmis ir veržlėmis, kaip pavaizduota.
Rankenos montavimas (6 pav.)
Pritvirtinkite rankeną keturiais pateiktais M8X75
varžtais šešiakampėmis galvutėmis. Prakiškite
varžtus pro rankenos apačią (h), tada pro
rankenos vamzdį ir kampainio skyles, esančias
galiniame laikiklyje. Užsukite ir tvirtai užveržkite
keturias veržles. PASTABA: Galima pasirinkti
dvi rankenos padėtis: kompaktiškąją ir lengvo
nešimo/nustatymo padėtį.
Pasukamo pjūklo montavimas
(7, 8 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš
montuodami pjovimo stakles ant
stovo, išjunkite įrenginį ir ištraukite
kištuką iš maitinimo šaltinio. Bet
koks netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Savo pačių saugumui,
prieš pradėdami naudoti šį priedą,
perskaitykite pasukamo pjūklo
naudojimo instrukciją. Nesilaikant
šių įspėjimų, galima susižeisti arba
smarkiai sugadinti pasukamą pjūklą ir
šį stovą.
MONTAVIMO VEIKSMAI TIK MODELIUI
DWE7491 (1, 8 PAV.):
1. Paguldykite pjūklą pagrindo puse žemyn ant
nejudamo, lygaus paviršiaus.
2. Pastatykite stovą ant pjūklo viršaus, kaip
pavaizduota. Sutapdinkite stovo skyles (j) su
pjūklo rėme esančiomis skylėmis.
3. Prakiškite M8X75 varžtus įleidžiamosiomis
galvutėmis (r) pro stovo rėmą, tada pro
pjūklo rėmą. Iš viršaus užsukite M8
antveržles ir užveržkite visose keturiose
skylių vietose.
4. Užkelkite agregatą už stovo rankenos ant
paspyrio.
MONTAVIMO VEIKSMAI TIK MODELIUI DW745
(7 PAV.):
1. Paguldykite pjūklą pagrindo puse žemyn ant
nejudamo, lygaus paviršiaus.
9
LIETUVIŲ
2. Naudodami M6 X 40 varžtus plokščiosiomis
galvutėmis, M6 poveržles ir M6 antveržles,
pritvirtinkite adapterio laikiklius (o) prie
pjūklo, kaip pavaizduota 7 paveikslėlyje.
Nepriveržkite iki galo.
3. Pastatykite stovą ant pjūklo viršaus, kaip
pavaizduota. Sutapdinkite stovo ir adapterių
skyles.
4. Prakiškite M8x75 varžtus įleidžiamosiomis
galvutėmis (q) pro stovo rėmą, tada pro
adapteryje esančią skylę. Pritvirtinkite,
naudodami M8 poveržles ir M8 antveržles.
5. Tvirtai užveržkite visas keturias tvirtinimo
dalis.
6. Užkelkite agregatą už stovo rankenos ant
paspyrio.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, pjūklas būtinai turi
būti pritvirtintas prie stovo.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, nekabinkite ant
rankenos jokių daiktų. Veikiamas jėgų
žemyn, stovas gali apvirsti.
Kilus klausimų ar prireikus paaiškinti pirmiau
pateiktus nurodymus, pasikonsultuokite su
įgaliotuoju „DEWALT“ meistru.
Ant stovo sumontuoto pjūklo
gabenimas (9 pav.)
STOVO SUDĖJIMAS GABENIMUI
1. Pakelkite stovą už rankenos, verskite
stovą tol, kol pjūklas ant paspyrio stovės
90 laipsnių kampu.
2. Sudėkite rankenos pusės kojas, nuspaudę
rankenos pusės kojų atlaisvinimo svirtis (c),
ir sukite tol, kol fiksavimo kaiščiai atsidurs
įrantoje (p). Pakartokite šį veiksmą stovo
antros rankenos pusės kojai sudėti.
3. Sudėkite ratukų pusės kojas, nkoja
(arba ranka) nuspaudę ratukų pusės kojų
atlaisvinimo svirtis (d), ir sukite tol, kol
fiksavimo kaiščiai atsidurs įrantoje (p).
Taip pat sudėkite ir kitą ratukų pusės koją.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, NENAUDOKITE ant
stovo sumontuotų pjovimo staklių, kai
stovo kojos yra sudėtos ir stovas yra
padėtas ant žemės.
ĮSPĖJIMAS: Patikrinkite, ar fiksavimo
kaiščiai tinkamai užfiksuoti ir kojos
tvirtai stovi.
10
Stovo pakėlimas iš sudėjimo
padėties
Nuvežkite stovą į darbo vietą. Įsitikinkite, kad
darbo vieta yra lygi ir stabili, tik tuomet statykite
stovą su pjūklu.
1. Pakreipkite stovą, kad pjūklas ant paspyrio
stovėtų 90 laipsnių kampu.
2. Atlenkite rankenos pusės kojas, nuspaudę
kojų atlaisvinimo svirtis, ir sukite tol, kol
fiksavimo kaiščiai spragtelėdami užsifiksuos
įrantoje. Taip pat atlenkite ir kitą rankenos
pusės koją.
3. Atlenkite ratukų pusės kojas, sukdami kojų
atlaisvinimo svirtis, ir sukite koją tol, kol
fiksavimo kaiščiai spragtelėdami užsifiksuos
įrantoje. Taip pat atlenkite ir kitą ratukų pusės
koją.
ĮSPĖJIMAS: patikrinkite, ar fiksavimo
kaiščiai tinkamai užfiksuoti ir kojos
tvirtai stovi.
4. Kai visos kojos bus atlenktos ir užfiksuotos,
patraukite stovo rankeną savęs link ir
verskite tol, kol visos keturios kojos palies
žemę.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis DEWALT elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi
būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
LIETUVIŲ
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio
dalies į skystį.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su artimiausia „DEWALT“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
įgaliotųjų „DEWALT“ įrangos remonto dirbtuvių
sąrašą bei tikslią informaciją apie mūsų gaminių
techninės priežiūros centrus, jų kontaktinę
informaciją rasite internete adresu:
www.2helpU.com.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su
šiuo gaminiu gali būti pavojinga. Kad
būtų sumažintas sužeidimo pavojus,
su šiuo gaminiu reikia naudoti tik
„DEWALT“ rekomenduojamus priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite
pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
Bendrovė „DEWALT“ surenka atitarnavusius
savo gamybos „DEWALT“ prietaisus ir pasirūpina
ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti
šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЕРЕДВИЖНОЙ СТОЛ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ
ДЛЯ НАСТОЛЬНОЙ ПИЛЫ DWE74911
Поздравляем Вас!
Вы выбрали приспособление фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DWE74911
Максимальная нагрузочная
способность
Вес
кг
68
кг
15
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!.
Огнеопасность!
12
ВНИМАНИЕ: В целях обеспечения
безопасности оператора, перед
использованием приспособления
прочтите инструкции по
эксплуатации настольной
пилы. Несоблюдение данного
требования может привести
к получению травмы и серьёзному
повреждению настольной
пилы и приспособления. При
техническом обслуживании
данного инструмента
используйте только идентичные
запасные части.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведённых ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Повреждённый или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
f)
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с
электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
электроинструмента, может стать
причиной тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
14
d)
e)
f)
g)
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие инструкции по
технике безопасности
для приспособлений для
настольных пил
ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ
РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ:
• Перед началом эксплуатации
настольной пилы убедитесь, что
все соединительные элементы
стола надёжно затянуты и все
механизмы стола находятся
в исправном рабочем состоянии.
• НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ максимальной
нагрузочной способности стола.
Нагрузочная способность стола
для настольной пилы DWE74911,
гарантирующая безопасность
в использовании - 68 кг.
Забираться на стол, сидеть или
стоять на нём опасно.
• Тщательно следуйте
инструкциям по сборке. Надёжно
закрепляйте пилу на столе,
строго следуя инструкциям.
• НЕ ВИДОИЗМЕНЯЙТЕ И НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ стол для
операций, для которых он не
предназначен.
• НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ стол
на неровных поверхностях. НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ стол, лежащий
на полу со сложенными ножками.
Данный стол предназначен
для использования на ровной
неподвижной поверхности.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Правая сторона станины
1 Левая сторона станины
2 Колеса
1 Задняя ось
1 Сборная опорная стойка
2 Заглушки для трубок
1 Сборная рукоятка
2 Опорные ножки рукоятки
2 Болта с квадратными подголовками
2 Болта М6 с коническими головками
8 Болтов М8 с шестигранными головками
12 Стопорных гаек М8
2 Плоские шайбы
1 Шестигранный гаечный ключ
1 Рожковый гаечный ключ
Крепёжные детали для монтажа пилы
DWE7491:
4 Болта M8x75 с коническими головками
4 Стопорные гайки М8
Крепёжные детали для монтажа пилы DW745:
2 Соединительных элемента для
кронштейна
4 Болта M6 с низкими коническими
головками
4 Плоские шайбы M6
4 Стопорные гайки М6
4 Болта М8 с коническими головками
4 Плоские шайбы M8
4 Стопорные гайки М8
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Ось
b. Колёса
c. Рычаг разблокировки ножек со стороны
рукоятки
d. Рычаг разблокировки ножек со стороны
колёс
e. Стопорные штифты
f. Ножки
g. Основная рукоятка
h. Опорная ножка рукоятки
i. Опорная стойка
j. Монтажные отверстия для крепления
пилы
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАЗНАЧЕНИЕ
Данный передвижной стол предназначен
для использования с настольной пилой
DEWALT DWE7491. На стол также может
монтироваться настольная пила DW745
при использовании включенных в комплект
поставки соединительных элементов для
кронштейна и крепёжных деталей. Если
у Вас возникли проблемы при выравнивании
или монтаже, обратитесь в авторизованный
сервисный центр DEWALT.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
СБОРКА
Сборка станины (Рис. 2)
1. Вставьте трубку малого диаметра в трубку
противоположной стороны станины,
совмещая отверстия, как показано на
рисунке.
2. Вставьте до упора в отверстия на обеих
сторонах болты M6x12 с коническими
головками.
Установка оси и колёс
(Рис. 3, 4)
1. Вставьте ось (а) в торцевой кронштейн
(k), совмещая просверленные отверстия.
Зафиксируйте ось внутри торцевого
кронштейна при помощи двух болтов
с квадратными подголовками, шайб
и стопорных гаек, входящих в комплект
поставки.
2. Наденьте на ось (а) колёса (b) и закрепите
их при помощи шайб и стопорных гаек,
как показано на рисунке. Крепко затяните
гайки на оси и колёсах.
16
Установка опорной стойки
(Рис. 5)
С каждого конца трубки опорной стойки
вставьте по одной заглушке (l). Перед тем как
вставить заглушки убедитесь, что отверстия
(m) на заглушках выровнены по отверстиям
(n) в трубке опорной стойки.
Совместите отверстия на опорной стойке
с отверстиями на задней стороне кронштейна.
Убедитесь, что опорная стойка смотрит
вверх, когда стол находится в вертикальном
положении. Закрепите опорную стойку при
помощи четырёх болтов M8x75 с коническими
головками и гаек, входящих в комплект
поставки, как показано на рисунке.
Установка основной
рукоятки (Рис. 6)
Закрепите основную рукоятку при помощи
четырёх болтов M8x75 с шестигранными
головками, входящих в комплект поставки.
Вставьте болты через опорные ножки рукоятки
(h) и трубки основной рукоятки в отверстия на
заднем кронштейне. Установите четыре гайки
и крепко затяните.
ПРИМЕЧАНИЕ: Основную рукоятку можно
установить в двух различных положениях:
в компактном положении и положении для
переноски/установки.
Монтаж настольной пилы
(Рис. 7, 8)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжёлой травмы,
перед монтажом пилы на стол
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: В целях обеспечения
безопасности оператора, перед
использованием внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации настольной
пилы и примите к сведению
содержащуюся в нём информацию.
Несоблюдение данного
требования может привести
к получению травмы и серьёзному
повреждению настольной
пилы и дополнительной
принадлежности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ТОЛЬКО ДЛЯ
DWE7491 (РИС. 1, 8):
1. Переверните пилу и положите её на
ровную устойчивую поверхность.
2. Разместите на пиле стол, как показано
на рисунке. Совместите монтажные
отверстия (j) на столе с отверстиями на
каркасе пилы.
3. Вставьте болты M8x75 с коническими
головками (r) сначала в отверстия в столе,
затем в отверстия в каркасе пилы. Поверх
каждого болта поместите стопорную гайку
М8 и затяните. Повторите с каждым из
четырёх болтов.
4. Поднимите пилу за рукоятку на опорной
стойке.
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ТОЛЬКО ДЛЯ
DW745 (РИС. 7):
1. Переверните пилу и положите её на
ровную устойчивую поверхность.
2. Используя болты М6х40 с коническими
головками, шайбы М6 и стопорные
гайки М6, установите на кронштейн
пилы соединительные элементы (о), как
показано на Рисунке 7. Не затягивайте
туго.
3. Установите стол на пилу, как показано
на рисунке. Совместите отверстия
стола с отверстиями соединительных
элементов.
4. Вставьте болты M8x45 с коническими
головками (q) сначала в отверстия
в столе, затем в отверстия
в соединительных элементах. Закрепите
болты при помощи шайб М8 и стопорных
гаек М8.
5. Крепко затяните все крепёжные элементы.
6. Поднимите пилу за рукоятку на опорной
стойке.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, убедитесь
в надёжном креплении пилы на
столе.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, не
подвешивайте посторонние
предметы на рукоятку.
Дополнительный вес на рукоятке
может опрокинуть стол.
Дополнительные разъяснения и ответы на
вопросы касаемо инструкций Вы сможете
получить в авторизованном сервисном
центре DEWALT.
Переноска пилы,
установленной на стол
(Рис. 9)
СБОРКА СТОЛА ПРИ ТРАСПОРТИРОВКЕ
1. Возьмитесь за основную рукоятку
стола и наклоните стол, усаживая пилу
вертикально на опорную стойку.
2. Нажав на рычаг разблокировки ножек (с),
сложите ножку стола со стороны рукоятки,
повернув её таким образом, чтобы
стопорный штифт вошёл в фиксирующее
отверстие (р). Повторите действия со
второй ножкой со стороны рукоятки.
3. Ногой или рукой нажав на рычаг
разблокировки ножек (d), сложите ножку
стола со стороны колёс, повернув её
таким образом, чтобы стопорный штифт
вошёл в фиксирующее отверстие (р).
Повторите со второй ножкой со стороны
колёс.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения телесной
травмы, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
пилу, установленную на лежащий
на полу стол со сложенными
ножками.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что
стопорные штифты вошли
в фиксирующие отверстия
и ножки надёжно удерживаются
на месте.
Возвращение сложенного
стола в исходное положение
Переместите стол в рабочую зону. Перед
установкой стола с монтированной на нём
пилой убедитесь, что поверхность в рабочей
зоне ровная и неподвижная.
1. Наклоните стол, усаживая пилу
вертикально на опорную стойку.
2. Нажав на рычаг разблокировки ножек,
разложите ножку стола со стороны
рукоятки, повернув её таким образом,
чтобы стопорный штифт вошёл
в фиксирующее отверстие. Повторите
действия со второй ножкой со стороны
рукоятки.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Нажав на рычаг разблокировки ножек,
разложите ножку стола со стороны
колёс, повернув её таким образом, чтобы
стопорный штифт вошёл в фиксирующее
отверстие. Повторите со второй нижней
ножкой.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что
стопорные штифты вошли
в фиксирующие отверстия
и ножки надёжно удерживаются
на месте.
4. Установив ножки в рабочее положение,
возьмитесь за основную рукоятку
и поднимите пилу, ставя её на пол на все
четыре ножки.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
увеличиваются при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
18
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00230294 - 04-08-2014
19
20
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
22
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising