DWE74911 | DeWalt DWE74911 LEG STAND instruction manual

511113 - 17 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWE74911
Obr. 1
j
c
j
b
d
e
i
a
d
h
g
f
Obr. 2
Obr. 4
Obr. 3
b
b
a
2
k
Obr. 5
i
n
n
m
m
l
Obr. 6
h
Obr. 7
o
o
o
q
q
q
q
3
Obr. 8
r
r
r
Obr. 9
p
c
p
4
d
POJAZDNÝ STOJAN NA STOLOVÚ PÍLU
DWE74911
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Maximálna nosnosť
Hmotnosť
kg
kg
DWE74911
68
15
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k ľahkému alebo
stredne vážnemu zraneniu prípade,
že sa tomu nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu
zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
VAROVANIE: Z dôvodu vlastnej
bezpečnosti si pred použitím
akéhokoľvek príslušenstva prečítajte
návod na obsluhu stolovej píly. Ak
nebude splnená táto požiadavka,
môže dôjsť k zraneniu osôb
a k vážnemu poškodeniu stolovej píly
a jej príslušenstva. Pri opravách tohto
náradia používajte iba originálne
náhradné diely.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného
kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
5
b)
c)
d)
e)
f)
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča
(RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo
pred vložením akumulátora a pred
zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je vypnutý hlavný
vypínač. Prenášanie elektrického náradia
s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
6
d)
e)
f)
g)
Pred zapnutím náradia vždy odstráňte
všetky kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané
na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie
a riadnu funkciu. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte
ho mimo dosahu detí a zabráňte
tomu, aby bolo toto náradie použité
osobami, ktoré nie sú oboznámené
s jeho obsluhou alebo s týmto
návodom. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť.
Mnoho nehôd býva spôsobených
zanedbanou údržbou náradia.
f)
g)
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými ostriami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi pracuje.
Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď., používajte
podľa týchto pokynov a berte do úvahy
podmienky pracovného prostredia
a prácu, ktorú budete vykonávať.
Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Základné bezpečnostné
pokyny pre príslušenstvo
stolových píl
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika úrazu:
• Pred začatím prevádzky stolovej píly
zaistite, aby boli všetky montážne
prvky stojana riadne pritiahnuté a aby
boli všetky mechanizmy stojana
v dobrom prevádzkovom stave.
• NEPREKRAČUJTE maximálnu
nosnosť stojana. Stojan pre stolovú
pílu DWE74911 je vyrobený tak, aby
v pracovnom prostredí bezpečne
udržal hmotnosť 68 kg. Šplhanie,
sedenie alebo státie na stojane je
nebezpečné.
• Starostlivo dodržujte montážne
pokyny. Riadne upevnite pílu na
stojan podľa uvedených pokynov.
• NEUPRAVUJTE stojan
a nepoužívajte ho na operácie, na
ktoré nie je určený.
• NEPOUŽÍVAJTE stojan na nerovnom
povrchu. NEPOUŽÍVAJTE stojan,
ak sú sklopené jeho nohy a ak stojí
priamo na zemi. Stojan je určený
na použitie na rovnom a stabilnom
povrchu.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 stojan, pravá časť
1 stojan, ľavá časť
2 kolieska
1 zadnú os
1 zostavu sklopného stojana
2 koncové kryty
1 zostavu rukoväti
2 pätky rukoväti
2 vratové skrutky
2 skrutky s valcovou hlavou M6
8 skrutiek so šesťhrannou hlavou M8
12 poistných matíc M8
2 ploché podložky
1 šesťhranný kľúč
1 otvorený kľúč
Montážne prvky pre pílu DWE7491:
4 skrutky s valcovou hlavou M8 × 75
4 poistné matice M8
Montážne prvky pre pílu DW745:
2 adaptéry držiakov
4 skrutky s valcovou hlavou M6
4 ploché podložky M6
4 poistné matice M6
4 skrutky s valcovou hlavou M8
4 ploché podložky M8
4 poistné matice M8
1 návod na obsluhu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím práce venujte dostatok času
dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu
tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani
jeho súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Os
Kolieska
Uvoľňovacie páky na strane rukoväti
Uvoľňovacie páky na strane koliesok
Poistné kolíky
Nohy
Rukoväť
7
h. Pätka rukoväti
i. Sklápací stojan
j. Otvory na upevnenie píly
POUŽITIE VÝROBKU
Tento mobilný stojan pre stolové píly je určený na
použitie so stolovou pílou DEWALT DWE7491. Ak
sú použité dodané adaptéry a montážne prvky,
môže sa použiť aj pre stolovú pílu DW745. Ak
máte akékoľvek problémy so zarovnaním alebo
montážou, spojte sa, prosím, so zástupcom
autorizovaného servisu DEWALT.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo
plynov.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti sa nesmú nikdy ponechať s týmto
náradím bez dohľadu.
ZOSTAVENIE
Zostavenie polovíc rámu
stojana (obr. 2)
1. Zasuňte časť rúrky s menším priemerom
do druhej rúrky tak, aby došlo k zarovnaniu
otvorov, ako na uvedenom obrázku.
2. Na oboch stranách použite skrutky
s valcovou hlavou M6 × 12 a utiahnite ich.
Montáž koliesok a osi
(obr. 3, 4)
1. Po zarovnaní predvŕtaných otvorov pripevnite
os (a) ku koncovej konzole (k). Pripevnite
os ku koncovej konzole pomocou dvoch
vratových skrutiek, podložiek a poistných
matíc.
2. Nasaďte na os (a) kolieska (b) a zaistite ich
pomocou podložiek a poistných matíc ako
na uvedenom obrázku. Pritiahnite riadne
kolieska a matice osi.
8
Montáž sklopného stojana
(obr. 5)
Zasuňte koncové kryty (l) do koncových
častí rúrky sklopného stojana. Pred vložením
koncových krytov sa uistite, či sú otvory (m)
v koncových krytoch zarovnané s otvormi (n)
v rúrke sklopného stojana.
Zarovnajte otvory sklopného stojana s otvormi na
koncovej konzole. Uistite sa, či stojan smeruje
nahor, ak je stojan vo zvislej polohe. Upevnite
sklopný stojan pomocou štyroch skrutiek
s valcovou hlavou M8 × 75 a matíc, ako na
uvedenom obrázku.
Montáž rukoväti (obr. 6)
Pripevnite rukoväť pomocou štyroch dodaných
skrutiek so šesťhrannou hlavou M8 × 75.
Pretiahnite tieto skrutky otvormi v pätke rukoväti
(h), potom otvormi v rúrke rukoväti a nakoniec
otvormi v koncovej konzole. Naskrutkujte na
skrutky štyri matice a riadne ich utiahnite.
POZNÁMKA: Rukoväť môže byť nastavená do
dvoch polôh: kompaktná poloha a poloha na
jednoduchú prepravu.
Montáž stolovej píly (obr. 7, 8)
VAROVANIE: Pred montážou
stolovej píly na stojan z dôvodu
zníženia rizika spôsobenia zranenia
najskôr vypnite náradie a odpojte
pílu od zdroja napájacieho napätia.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
VAROVANIE: Z dôvodu vlastnej
bezpečnosti si pred začatím práce
prečítajte a naštudujte návod na
obsluhu stolovej píly. Ak nebude
splnená táto požiadavka, môže
dôjsť k zraneniu osôb a k vážnemu
poškodeniu stolovej píly a jej
príslušenstva.
MONTÁŽNE KROKY IBA PRE PÍLU DWE7491
(OBR. 1, 8):
1. Položte pílu stolom dole na stabilný
a nepoškodzujúci povrch.
2. Položte stojan na hornú časť píly ako na
uvedenom obrázku. Zarovnajte montážne
otvory na stojane (j) s montážnymi otvormi
na ráme píly.
3. Pretiahnite skrutky s valcovou hlavou M8
× 75 (r) rámom stojana a potom rámom
píly. Naskrutkujte zhora poistné matice M8
a všetky štyri matice riadne utiahnite.
4. Zdvihnite zostavu pomocou rukoväti
a postavte ju na sklopný stojan.
MONTÁŽNE KROKY IBA PRE PÍLU DW745
(OBR. 7):
1. Položte pílu stolom dole na stabilný
a nepoškodzujúci povrch.
2. Pripevnite adaptéry konzol (o) na pílu
pomocou skrutiek s valcovou hlavou M6 ×
40, podložiek M6 a poistných matíc M6, ako
na uvedenom obr. 7. Nedoťahujte úplne.
3. Položte stojan na hornú časť píly ako na
uvedenom obrázku. Zarovnajte otvory
v stojane s otvormi na adaptéroch.
4. Pretiahnite skrutky s valcovou hlavou M8
× 45 (q) otvormi v stojane a potom otvormi
v adaptéroch. Nasaďte na skrutky podložky
M8 a naskrutkujte poistné matice M8.
5. Riadne utiahnite všetky montážne prvky.
6. Zdvihnite zostavu pomocou rukoväti
a postavte ju na sklopný stojan.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia osôb sa uistite, či
je stolová píla pevne pripevnená
k stojanu.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia zranenia
nezavesujte na rukoväť žiadne
predmety. Ak bude na stojan pôsobiť
sila, ktorá bude smerovať kolmo dole,
stojan sa môže prevrhnúť.
Ak chcete získať ďalšie informácie týkajúce sa
vyššie uvedených pokynov, spojte sa, prosím, so
zástupcom autorizovaného servisu DEWALT.
Preprava píly na stojane
(obr. 9)
SKLADANIE STOJANA PRI PREPRAVE
1. Zdvihnite stojan pomocou rukoväti
a sklápajte ho nahor, kým sa nebude píla
nachádzať na sklopnom stojane v uhle
90 stupňov.
2. Sklopte nohu na strane rukoväti stlačením
uvoľňovacej páky na strane rukoväti (c)
a otáčajte s ňou, kým nedôjde k zaskočeniu
poistného kolíka do aretačného otvoru (p).
Zopakujte rovnaký postup aj pri nohe na
druhej strane rukoväti.
3. Sklopte nohu na strane koliesok otočením
uvoľňovacej páky na strane koliesok (d)
pomocou chodidla (alebo ruky) a otáčajte
s ňou, kým nedôjde k zaskočeniu poistného
kolíka do aretačného otvoru (p). Zopakujte
rovnaký postup aj na druhej strane.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia zranenia
NEPOUŽÍVAJTE stolovú pílu
namontovanú na stojane, ktorý má
sklopené oporné nohy a ktorý je
položený priamo na zemi.
VAROVANIE: Uistite sa, či sú poistné
kolíky riadne zasunuté a či sú oporné
nohy pevne zaistené vo svojej
polohe.
Zdvíhanie stojana zo zloženej
polohy
Premiestnite stojan do vhodného pracovného
priestoru. Pred zostavením píly a stojana sa
uistite, či je zvolený povrch rovný a stabilný.
1. Nakloňte stojan tak, aby píla stála na
sklopnom stojane a aby bola nastavená
v uhle 90 stupňov.
2. Vyklopte nohu na strane rukoväti stlačením
uvoľňovacej páky a otáčajte s ňou, kým
nedôjde k zaskočeniu poistného kolíka do
aretačného otvoru. Zopakujte tento postup aj
pri druhej nohe na strane rukoväti.
3. Vyklopte nohu na strane koliesok otočením
uvoľňovacej páky a otáčajte s nohou, kým
nedôjde k zaskočeniu poistného kolíka do
aretačného otvoru. Zopakujte tento postup aj
pri druhej nohe na strane koliesok.
VAROVANIE: Uistite sa, či sú poistné
kolíky riadne zasunuté a či sú oporné
nohy pevne zaistené vo svojej
polohe.
4. Hneď ako budú všetky štyri nohy riadne
zaistené, pritiahnite k sebe rukoväť stojana
a postavte stojan s pílou na všetky štyri
nohy.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
opravami vždy vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete.
Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe „vypnuté“. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
9
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou DEWALT, nebolo
s týmto výrobkom testované. Preto
by mohlo byť použitie takéhoto
príslušenstva s týmto náradím veľmi
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Jedného dňa zistíte, že výrobok DEWALT musíte
vymeniť alebo ho nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného
prostredia a nevyhadzujte ho do domového
odpadu. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
10
zst00229936 - 21-03-2014
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
11
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
Paulínska 22
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising