DWE74911 | DeWalt DWE74911 LEG STAND instruction manual

533223 - 92 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DWE74911
1. ábra
j
c
j
b
d
e
i
a
d
h
g
f
2. ábra
4. ábra
3. ábra
b
b
a
2
k
5. ábra
i
n
n
m
m
l
6. ábra
h
7. ábra
o
o
o
q
q
q
q
3
8. ábra
r
r
r
9. ábra
p
c
p
4
d
ERŐS IGÉNYBEVÉTELRE TERVEZETT, GÖRDÜLŐ
ASZTALIFŰRÉSZ-ÁLLVÁNY, DWE74911
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokévi tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Maximális üzemi terhelés
Súly
kg
kg
DWE74911
68
15
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY:Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amely halálos vagy súlyos
sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos sérülést
okozhat.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérülést
okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
FIGYELMEZTETÉS: Bármely
tartozék használata előtt saját
biztonsága érdekében olvassa
el az asztali fűrész használati
útmutatóját. Ezen figyelmeztetések
be nem tartása személyi sérülést
okozhat, valamint az asztali fűrész
és a tartozék súlyos károsodását
eredményezheti. A szerszám
szervizelésénél csak eredeti gyári
cserealkatrészeket használjon fel.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson
el minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást.
A biztonsági figyelmeztetések
és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
HOGY A KÉSŐBBIEKBEN IS
BÁRMIKOR UTÁNANÉZHESSEN A
KÉSZÜLÉKKEL KAPCSOLATOS ÖSSZES
INFORMÁCIÓNAK.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a
figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa ki jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra
keletkezhet, amely begyújthatja a port
vagy gázokat.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra
járókat tartsa távol a munkaterülettől.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a
szerszám feletti uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának megfelelő legyen. Soha,
semmilyen módon ne alakítsa át a
csatlakozódugót. A földelt elektromos
szerszámokhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozódugasz és megfelelő fali
aljzatok használata mellett kisebb az
áramütés kockázata.
5
b)
c)
d)
e)
f)
Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszám belsejébe, nő az
áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a tápkábellel. Soha
ne a kábelnél fogva vigye a szerszámot,
és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza
ki a villásdugót a konnektorból. Tartsa
távol a kábelt éles szélektől, mozgó
alkatrészektől, védje olajtól és hőtől.
Asérült vagy összetekeredett kábel növeli
az áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az
elektromos szerszámot, kültéri
használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábel
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
az elektromos biztonság növelhető
egy hibaáramvédő kapcsoló
(RCD) előkapcsolásán keresztül.
Hibaáramvédő kapcsoló használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a szerszámot,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések (például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő) csökkentik a
személyi sérülés kockázatát.
c) Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra kapcsolja, a kezébe
veszi vagy magával viszi. Ne szállítsa a
feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi
kapcsolón, mert bekapcsolt szerszámok
szállítása balesetveszélyes.
6
d)
e)
f)
g)
Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a
szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett
kulcs a szerszám beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje a
rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés
közben. Így jobban irányíthatja a
szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruházatát
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek
vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó
részekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen
ezek helyes csatlakoztatására és
használatára. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
elektromos szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban
és biztonságosabban elvégezheti a
munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha a
kapcsoló nem működőképes. Bármely
elektromos szerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
c) Kapcsolja le a szerszámot az
elektromos hálózatról és/vagy az
akkumulátorról, mielőtt beállítást végez
rajta, tartozékot cserél vagy a helyére
elteszi. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
d) A használaton kívüli elektromos
szerszámot olyan helyen tárolja, ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá;
ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a szerszámot és
ezen útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
e)
f)
g)
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja meg, hogy a
mozgó részek megfelelően működnek-e,
nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a
kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a szerszám használatát. Ha sérült a
szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a
vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége,
és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot,
tartozékokat, szerszámszárakat
stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a
munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. Ezzel biztosítja
az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
Általános biztonsági
útmutatások asztalifűrészállványokhoz
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében:
• Az asztali fűrész használatának
megkezdése előtt gondoskodjon arról,
hogy az asztal minden rögzítőeleme
biztonságosan rögzítve legyen,
és minden szerkezeti egysége jó
állapotban legyen.
• NE lépje túl az állványhoz
megengedett maximális súlyt.
A DWE74911 asztalifűrész-állvány
68 kg terhelést bír el biztonságosan
a munkakörnyezetben. Az állványra
felmászni, ráülni vagy ráállni nem
biztonságos.
• Gondosan tartsa be a szerelési
útmutatásokat. A fűrészt az útmutató
szerint biztonságosan rögzítse az
állványhoz.
• NE alakítsa át és ne használja az
állványt rendeltetésének meg nem
felelő célra.
• NE használja az állványt egyenetlen
felületen. NE használja behajtott
lábakkal vagy a földre ültetve. Az
állványt lapos és stabil felületen
történő használatra terveztük.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 állvány, jobb oldal
1 állvány, bal oldal
2 kerék
1 hátsó tengely
1 támaszték-szerelvény
2 csődugasz
1 fogórész-szerelvény
2 fogórész-láb
2 kapupánt csavar
2 x M6 lencsefejű csavar
8 x M8 hatszögfejű csavar
12 M8 biztosítóanya
2 lapos alátét
1 hatszögű kulcs
1 villáskulcs
A DWE7491 fűrész szerelékei:
4 M8x75 lencsefejű csavar
4 M8 biztosítóanya
A DW745 fűrész szerelékei:
2 adapter konzol
4 M6 lencsefejű csavar
4 M6 lapos alátét
4 M6 biztosítóanya
4 M8 lencsefejű csavar
4 M8 lapos alátét
4 M8 biztosítóanya
1 kezelési útmutató
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
7
Ismertetés (1. ábra)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
Tengely
Kerekek
Fogórész-oldali lábak kioldói
Kerékoldali lábak kioldói
Rögzítőcsapok
Lábak
Fogórész
Fogórész-láb
Támaszték
A fűrész szerelőfuratai
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Ezt a gördülő asztalifűrész-állványt a DEWALT
DWE7491 asztali fűrésszel való használatra
terveztük. Ha adapter-konzolok és szerelékek
is vannak hozzá mellékelve, a DW745 asztali
fűrészhez is használható. Ha az összeigazítással
vagy összeszereléssel nehézsége adódik,
forduljon egy megbízott DEWALT szakemberhez.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek a
szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve),
akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy
mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk
és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha a
biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha
ne hagyjon felügyelet nélkül a szerszám
közelében.
ÖSSZESZERELÉS
A keret két felének
összeszerelése (2. ábra)
1. Csúsztassa a kisebb átmérőjű csövet a
szemközti csőbe, amíg a furatok egymáshoz
nem igazodnak.
2. Csavarja be az M6x12 lencsefejű csavarokat,
hogy mindkét oldalon feszesek legyenek.
8
A kerekek és a tengely
felszerelése (3., 4. ábra)
1. Csatlakoztassa a tengelyt (a) a szélső
konzolhoz (k) az előre elkészített furatokat
egymáshoz igazítva. Rögzítse a tengelyt
a szélső konzolhoz két mellékelt kapupánt
csavarral, alátéttel és biztosítóanyával.
2. Tegye rá a kerekeket (b) a tengelyre (a),
majd az ábrán látható módon biztosítsa
alátétekkel és biztosítóanyákkal. Húzza meg
erősen a kerék és a tengely anyáit.
A támaszték felszerelése
(5. ábra)
Illessze be a csődugaszokat (l) a támaszték
csövének végébe. A beillesztés előtt ügyeljen
arra, hogy a csődugaszok furatai (m) egy
vonalban legyenek a támaszték csövének
furataival (n).
Igazítsa össze a támaszték furatait a szélső
konzol furataival. Ügyeljen arra, hogy a
támaszték felfelé nézzen, amikor az állvány
függőleges helyzetben van. Rögzítse a
támasztékot a négy M8x75 lencsefejű csavarral,
ahogyan az ábra mutatja.
A fogórész felszerelése
(6. ábra)
Szerelje fel a fogórészt a mellékelt négy M8x75
hatszögfejű csavarral. Tolja át a csavarokat a
fogórész-lábakon (h), a fogórész-csövön, majd
a szélső konzol merevítőlemezének furatain.
Csavarjon rá négy anyát, és húzza meg
szorosan. TARTSA SZEM ELŐTT: A fogórész
kétféle helyzetbe állítható: kompakt vagy
könnyen hordható/felállítható helyzetbe.
Az asztali fűrész felszerelése
(7., 8. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése végett kapcsolja ki
a gépet, és húzza ki a dugaszát
a konnektorból, mielőtt az
asztalifűrész-állványra szereli.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Használat
előtt saját biztonsága érdekében
olvassa el az asztali fűrész használati
útmutatóját. Ezen figyelmeztetések
be nem tartása személyi sérülést
okozhat, valamint az asztali fűrész
és a tartozék súlyos károsodását
eredményezheti.
SZERELÉS LÉPÉSENKÉNT, CSAK A DWE7491
TÍPUSNÁL (1., 8. ÁBRA):
1. Tegye a fűrészt asztali oldalával lefelé egy
stabil, karcolásvédett felületre.
2. Tegye az állványt a fűrész tetejére az ábra
szerint. Igazítsa össze az állvány furatait (j) a
fűrészkeret furataival.
3. Tolja át az M8x75 lencsefejű csavarokat (r)
az állvány keretén, majd a fűrész keretén.
Rögzítse egy M8 biztosítóanyával a tetejétől,
majd húzza meg mind a négy furathelyen.
4. Az állvány fogórészénél fogva emelje rá a
szerelvényt a támasztékra.
SZERELÉS LÉPÉSENKÉNT, CSAK A DW745
TÍPUSNÁL (7. ÁBRA):
1. Tegye a fűrészt asztali oldalával lefelé egy
stabil, karcolásvédett felületre.
2. Szerelje az adapter konzolokat (o)
a fűrészhez az M6 X 40 lencsefejű
csavarokkal, az M6 alátétekkel és az
M6 biztosítóanyákkal, ahogyan a 7. ábra
mutatja. Ne húzza meg teljesen.
3. Tegye az állványt a fűrész tetejére az ábra
szerint. Igazítsa össze az állvány furatait az
adapterek furataival.
4. Tolja át az M8x45 lencsefejű csavarokat (q)
az állványon, majd az adapter furatán. M8
alátétekkel és M8 biztosítóanyákkal rögzítse.
5. Húzzon meg erősen minden kötőelemet.
6. Az állvány fogórészénél fogva emelje rá a
szerelvényt a támasztékra.
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
végett ellenőrizze, hogy az asztali
fűrész teljes mértékben rögzítve
van-e az állványhoz.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése végett ne akasszon
semmit a fogórészre. Lefelé irányuló
erő hatására az állvány felborulhat.
További kérdésekért és a fenti útmutatásokkal
kapcsolatos magyarázatokért forduljon egy
megbízott DEWALT szakemberhez.
A fűrész szállítása az
állványon (9. ábra)
AZ ÁLLVÁNY ÖSSZECSUKÁSA A
SZÁLLÍTÁSHOZ
1. Az állványt a fogórészénél megemelve
billentse felfelé úgy, hogy a támasztékkal
90 fokos szögben álljon.
2. Hajtsa be a fogórész-oldali lábakat úgy, hogy
nyomja a fogórész-oldali lábak kioldóit (c), és
addig forgatja, amíg a rögzítőcsap be nem
kattan az ütközőcsapba (p). Ismételje meg
a műveletet az állvány másik fogórész-oldali
lábával.
3. Hajtsa be a kerékoldali lábakat úgy, hogy
lábbal (vagy kézzel) nyomja a kerékoldali
lábak kioldóit (d), és addig forgatja, amíg a
rögzítőcsap be nem kattan az ütközőcsapba
(p). Ismételje meg ezt a másik kerékoldali
lábbal.
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
végett NE használja az állványra
szerelt asztali fűrészt. amíg a lábai be
vannak hajtva, és az állvány a földön
van.
FIGYELMEZTETÉS: Gondoskodjon
arról, hogy a reteszelőcsapok
beakaszkodjanak, és a lábak a
helyükön szorosan rögzítve legyenek.
Az összecsukott helyzetű
állvány felállítása
Gördítse az állványt a munkaterületre. A fűrész
és az állvány felállítása előtt ellenőrizze, hogy a
terep sima és stabil.
1. Az állványt billentse felfelé úgy, hogy a
támasztékkal 90 fokos szögben álljon.
2. A lábak kioldóit nyomva hajtsa ki a fogórészoldali lábakat, és addig forgassa, amíg a
rögzítőcsap be nem kattan az ütközőcsapba.
Ismételje meg a másik fogórész-oldali lábnál.
3. A lábak kioldóit nyomva hajtsa ki a
kerékoldali lábakat, és addig forgassa,
amíg a rögzítőcsap be nem kattan az
ütközőcsapba. Ismételje meg a másik
kerékoldali lábnál.
FIGYELMEZTETÉS: Gondoskodjon
arról, hogy a reteszelőcsapok
beakaszkodjanak, és a lábak a
helyükön szorosan rögzítve legyenek.
9
4. Miután az összes lábat nyitott helyzetükben
rögzítette, húzza az állványt önmaga felé, és
addig billentse, amíg mind a négy kerék a
talajon nem áll.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A szerszám folyamatosan kielégítő működése
függ a gondos ápolástól és a rendszeres
tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a gépet, mielőtt
beállítást végez, változtat vagy
javítást végez rajta. Ellenőrizze,
hogy az indítókapcsoló OFF (KI)
állásban van-e. A szerszám véletlen
beindulása sérülést okozhat.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS:A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Soha ne hagyja, hogy a
szerszám belsejébe folyadék kerüljön,
és ne is merítse a szerszám egyik
részét sem folyadékba.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékekre. Ez a
szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa el készülékét egy megbízott szervizbe,
amelyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyét
megtudhatja a helyi DEWALT képviselettől vagy
ebből a kézikönyvből. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem a
DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték,
az olyan tartozékok használata
veszélyes lehet. A sérülésveszély
csökkentése érdekében csak a
DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
10
zst00244952 - 22-08-2014
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
12
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising