DCR020 | DeWalt DCR020 SITE RADIO instruction manual

511113 - 25 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCR020
c
Obr. 1
h
f
ENTER/DISPLAY
e
a
b
g
d
Obr. 3
Obr. 2
l
p
n
o
2
m
Obr. 4
i
j
k
3
RÁDIO
DCR020
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si výrobok spoločnosti DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Napájacie napätie
Napájacie napätie akumulátora
Typ akumulátora
Hmotnosť
DCR020
Striedavé/jednosmerné napätie
230
10,8 - 18
Li-Ion
2,9
V
V
kg
Poistky:
Veľká Británia a Írsko
Náradie 250 V
3 A v zástrčke prívodného kábla
Akumulátor
DCB123 DCB125 DCB127 DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184
Typ
akumulátora
Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Napájacie
napätie
V
10,8
10,8
10,8
14,4
14,4
14,4
14,4
Kapacita
Ah
1,5
1,3
2,0
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
Hmotnosť
kg
0,2
0,2
0,2
0,53
0,30
0,54
0,30
0,54
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
Nabíjačka
18
18
18
18
18
DCB105
Napätie siete
V
230 V
Typ akumulátora
Li-Ion
Približný čas nabíjania akumulátora
min
Hmotnosť
kg
30 (1,5 Ah)
Definícia: Bezpečnostné pokyny
45 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah)
70 (4,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
0,49
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu
zariadenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
4
14,4
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Bezpečnostné pokyny pre
rádiá
• S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Pri prenášaní nikdy nedržte rádio za
prívodný kábel. Nikdy neťahajte za kábel pri
odpájaní zástrčky od zásuvky. Veďte kábel
tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy.
• Vyberte akumulátor. Pred ponechaním
tohto výrobku bez dozoru ho vypnite. Vyberte
akumulátor, ak sa tento výrobok nepoužíva,
pred výmenou akejkoľvek časti zariadenia,
príslušenstva alebo doplnkov a pred vykonávaním údržby.
• Tento výrobok je určený na použitie
v miernom podnebí.
• Toto zariadenie nie je určené na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ týmto osobám
nebol stanovený dohľad, alebo pokiaľ im
neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia náradia osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
• Deti by mali byť pod dozorom, aby sa
s týmto výrobkom nehrali.
• Rádio nesmie byť vystavené pôsobeniu
vody alebo postriekaniu. Na tomto zariadení
nesmú byť postavené žiadne predmety
naplnené kvapalinou, ako sú napríklad vázy.
• Na tomto rádiu nesmú byť postavené
napríklad zapálené sviečky, aby nebolo
vystavené pôsobeniu zdrojov tepla.
• Zástrčka prívodného kábla sa používa ako
odpájacie zariadenie. Odpájacie zariadenie
(zástrčka) musí zostať schopná prevádzky.
Označenie na rádiu
Na rádiu sú nasledujúce piktogramy:
Prečítajte si návod na obsluhu.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačku DCB105.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý je týmto akumulátorom
napájaný.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
kvapalina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby bolo zaistené, že sa
s týmto zariadením nebudú hrať.
UPOZORNENIE: Riziko explózie,
ak dôjde k nesprávnemu vloženiu
akumulátora. Používajte iba rovnaký
alebo zodpovedajúci typ akumulátora.
POZNÁMKA: V určitých
podmienkach, keď je nabíjačka
pripojená na napájacie napätie,
môže dôjsť ku skratovaniu nabíjačky
cudzími predmetmi. Cudzie vodivé
predmety a materiály, ako sú brúsny
prach, kovové triesky, oceľová
vlna (drôtenka), hliníková fólia
alebo akékoľvek nahromadené
čiastočky kovu, sa nesmú dostať do
vnútorného priestoru nabíjačky. Ak
nie je v úložnom priestore nabíjačky
umiestnený žiadny akumulátor, vždy
odpojte prívodný kábel nabíjačky
od siete. Skôr než budete nabíjačku
čistiť, odpojte ju od siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak,
aby mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie nabíjacích
akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné
5
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky ju
vždy odpojte uchopením za zástrčku
a neťahajte za prívodný kábel. Týmto
spôsobom zabránite poškodeniu zástrčky
a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je nevyhnutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Neklaďte na nabíjačku žiadne predmety
a neumiestňujte nabíjačku na mäkký
povrch, na ktorom by mohlo dôjsť
k zablokovaniu ventilačných drážok, čo
by spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty
vo vnútri nabíjačky. Umiestnite nabíjačku
na také miesta, ktoré sú mimo dosahu
zdrojov tepla. Odvod tepla z nabíjačky je
zaisťovaný cez drážky v hornej a spodnej
časti krytu nabíjačky.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou – zaistite ich okamžitú výmenu.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej
pádu alebo k jej poškodeniu iným
spôsobom. Opravu zverte autorizovanému
servisu.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačka DCB105 môže nabíjať akumulátory
Li-Ion s napájacím napätím 10,8 V,
14,4 V a 18 V (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183
a DCB184).
Nabíjačky DEWALT sa nemusia žiadnym
spôsobom nastavovať a sú skonštruované
tak, aby bola zaistená ich čo najjednoduchšia
obsluha.
Postup nabíjania (obr. 4)
1. Pred vložením akumulátora pripojte
nabíjačku k zodpovedajúcej zásuvke.
2. Vložte akumulátor (i) do nabíjačky a uistite
sa, či je v nabíjačke riadne usadený.
Červený indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo
bude indikovať začiatok procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred
ich prvým použitím ich doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Indikátory nabíjania: DCB105
• Nabíjačku nedemontujte. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora toto riziko
nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
6
x
nabíjanie
–– –– –– –– –– –– ––
celkom nabité
–––––––––––––––––––––
odloženie nabíjania
zahriaty/studený
akumulátor
––– • ––– • ––– • –––
vymeňte akumulátor • • • • • • • • • • • • • •
V tejto nabíjačke sa nebude chybný akumulátor
nabíjať. Nabíjačka bude signalizovať chybný
akumulátor nerozsvietením kontrolky nabíjania
alebo spôsobom blikania, ktorý určuje poruchu
akumulátora alebo nabíjačky.
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisného strediska na otestovanie.
ODLOŽENIE NABÍJANIA – ZAHRIATY/
STUDENÝ AKUMULÁTOR
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu
nabíjania. Táto funkcia maximálne predlžuje
prevádzkovú životnosť akumulátora.
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor
pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho celkom nabiť.
Studený akumulátor sa nabíja približne
polovičnou rýchlosťou než zahriaty akumulátor.
Akumulátor sa bude počas celého nabíjacieho
procesu nabíjať pomalšou rýchlosťou a nevráti sa
na maximálnu rýchlosť nabíjania ani v prípade,
ak je zahriaty.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor,
nezabudnite do objednávky doplniť katalógové
číslo a napájacie napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý.
Pred použitím nabíjačky a akumulátora sa
oboznámte s nižšie uvedenými bezpečnostnými
pokynmi a potom dodržujte uvedené postupy pre
nabíjanie.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Pri vložení
alebo vybratí akumulátora z nabíjačky môže
iskrenie spôsobiť vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nikdy akumulátor do nabíjačky
nevkladajte násilím. Akumulátor nikdy
žiadnym spôsobom neupravujte, aby
ho bolo možné nabíjať v inej nabíjačke,
pretože by mohlo dôjsť k prasknutiu jeho
obalu a k následnému vážnemu zraneniu.
• Nabíjajte akumulátory iba v určených
nabíjačkách DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo plechové
stavby v letnom období).
• Nevystavujte akumulátory nadmernej teplote,
ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu
a pod.
• Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa pred
použitím uistite, či je akumulátor plne nabitý.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor z akéhokoľvek dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu
alebo poškodeniu akumulátora.
Nepoužívajte akumulátor alebo
nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu,
pádu alebo inému poškodeniu
(napríklad prepichnutie klincom,
zásah kladivom, rozšliapnutie). Mohlo
by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Poškodené akumulátory by mali byť
vrátené do autorizovaného servisu,
kde bude zaistená ich recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní
postavte náradie na stabilný
povrch tak, aby nemohlo dôjsť
k jeho pádu. Niektoré náradia
s veľkým akumulátorom budú stáť
na akumulátore vo zvislej polohe,
ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY LÍTIUM-IÓNOVÉ (Li-Ion)
• Nelikvidujte akumulátory spaľovaním, aj
keď sú vážne poškodené alebo celkom
opotrebované.Akumulátory môže v ohni
explodovať. Pri spaľovaní akumulátorov
typu Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických
výparov a látok.
• Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky
kvapalinou akumulátora, okamžite
zasiahnuté miesto opláchnite mydlom
a vodou. Ak sa Vám dostane kvapalina
z akumulátora do očí, vyplachujte otvorené
oči vodou zhruba 15 minút alebo dovtedy,
kým podráždenie neprestane. Ak je
nutné lekárske ošetrenie – elektrolytom
akumulátora je zmes tekutých organických
uhličitanov a solí lítia.
• Obsah výparov z otvorených článkov
akumulátora môže spôsobiť ťažkosti
7
s dýchaním.Zaistite prísun čerstvého
vzduchu. Ak ťažkosti stále pretrvávajú,
vyhľadajte lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom
iskrenia.
Preprava
Akumulátory DEWALT spĺňajú požiadavky
všetkých platných predpisov pre prepravu, ktoré
sú predpísané v priemyselných a právnych
normách, ktoré zahŕňajú odporúčania OSN
pre prepravu nebezpečného tovaru – Predpisy
asociácie pre medzinárodnú leteckú dopravu
nebezpečného tovaru (IATA), Medzinárodné
predpisy pre námornú prepravu nebezpečného
tovaru (IMDG) a Európska dohoda týkajúca sa
medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečného
tovaru (ADR). Články a akumulátory Li-Ion boli
testované podľa požiadaviek časti 38.3, ktorá je
uvedená v príručke testov a kritérií dokumentu
Odporúčania OSN pre prepravu nebezpečného
tovaru.
Vo väčšine prípadov bude preprava akumulátorov
DEWALT vybratá z klasifikácie „plne regulovaná
preprava nebezpečného materiálu triedy 9“.
V zásade platia dva prípady, ktoré vyžadujú
prepravu triedy 9:
1. Letecká preprava viac než dvoch
akumulátorov DEWALT Li-Ion, ak toto balenie
obsahuje iba akumulátory (žiadne náradie), a
2. Akákoľvek zásielka obsahujúca akumulátory
Li-Ion, ktorých energetický výkon je väčší
než 100 watthodín (Wh). Na všetkých
akumulátoroch Li-Ion je na obale uvedený
energetický výkon vo watthodinách.
Bez ohľadu na to, či sa zásielka považuje za
zásielku s výnimkou alebo plne regulovanú
zásielku, povinnosťou dopravcu je postupovať
podľa najnovších predpisov týkajúcich sa balenia,
označovania a vyžadovanej dokumentácie.
Pri preprave akumulátorov môže prípadne
dôjsť k spôsobeniu požiaru, ak sa kontakty
akumulátora dostanú náhodne do styku
s vodivými materiálmi. Pri preprave akumulátora
sa uistite, či sú kontakty akumulátora riadne
chránené a dobre izolované od materiálov,
s ktorými by sa mohli dostať do kontaktu a ktoré
by mohli spôsobiť skrat.
Informácie uvedené v tejto časti príručky sú
uvedené v dobrej viere a považujú sa za presné
v čase vytvorenia tohto dokumentu. Na tieto
informácie sa však nevzťahuje žiadna záruka,
8
výslovná alebo predpokladaná. Je povinnosťou
kupujúceho zaistiť, aby jeho činnosti spĺňali
požiadavky platných predpisov.
Akumulátor
TYP AKUMULÁTORA
Model DCR020 pracuje s akumulátormi XR Li-Ion
s napájacím napätím 10,8 V, 14,4 V a 18 V.
Môžu sa použiť akumulátory DCB123, DCB125,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183
a DCB184. Pozrite časť Technické údaje, kde
nájdete ďalšie informácie.
Odporúčania pre uloženie akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak skladujete akumulátory dlhší čas,
s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich
uložili mimo nabíjačky celkom nabité na
suchom a chladnom mieste.
POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali
uskladňovať, ak sú celkom vybité. Pred prvým
použitím musí byť akumulátor celkom nabitý.
Nálepky na nabíjačke a na akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
majú nálepky na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Čas nabíjania je uvedený v časti
Technické údaje.
Nabíjanie akumulátora.
Nabitý akumulátor.
Chybný akumulátor.
Odloženie nabíjania zahriaty/studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi
f. Anténa
g. Tlačidlo Enter/Display
h. LCD displej
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
i. Akumulátor
Zabráňte styku s vodou.
j. Tlačidlo ukazovateľa stavu nabitia
akumulátora
k. Úložný priestor na akumulátor
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
l. Vstup pre externé zariadenie
m. Skrutka krytu akumulátora
n. Okrúhly akumulátor
o. Kryt priestoru na okrúhly akumulátor
Nie je určené na vonkajšie použitie.
p. USB port
Vykonávajte likvidáciu akumulátora
s ohľadom na životné prostredie.
• Malé deti a neskúsené osoby. Toto
zariadenie nie je určené na použitie
nedospelými alebo neskúsenými osobami
bez dozoru.
Nabíjajte akumulátory DEWALT iba
v určených nabíjačkách DEWALT.
Ak sa budú v nabíjačkách DEWALT
nabíjať iné akumulátory než
akumulátory DEWALT, môže dôjsť
k ich prasknutiu alebo k vzniku iných
nebezpečných situácií.
Akumulátory nespaľujte.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 rádio
1 návod na obsluhu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu rádia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím práce venujte dostatok času
dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu
tohto návodu.
Popis (obr. 1 – 4)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy rádia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Spínacie tlačidlo
b. Ovládač hlasitosti
c. Tlačidlá so šípkami
d. Tlačidlo na voľbu režimu
e. Tlačidlo menu
Elektrická bezpečnosť
Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Uistite sa, či hodnota napätia Vašej
nabíjačky zodpovedá hodnote napätia
v elektrickej sieti.
VAROVANIE: Riziko úrazu
elektrickým prúdom. Používajte toto
zariadenie iba v suchom prostredí.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne pripraveným káblom,
ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Zaistite bezpečné odstránenie starej
zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka:
3 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla sa 3 vodičmi,
9
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozri
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1,5 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
Vloženie akumulátora (obr. 4)
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
POZNÁMKA: Uistite sa, že je váš akumulátor
plne nabitý. Ak nedodáva akumulátor dostatočný
výkon, nabite ho podľa pokynov uvedených
v príručke nabíjačky.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion ich
nabíjajte pred prvým použitím najmenej 10 hodín.
Vložte akumulátor (i) do nabíjacieho priestoru
a uistite sa, či je riadne usadený.
AKUMULÁTOR S UKAZOVATEĽOM STAVU
NABITIA (OBR. 4)
Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené
ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch
zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu
nabitia akumulátora.
Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte
tlačidlo ukazovateľa (j). Svietiace kombinácie
týchto troch zelených LED diód určuje úroveň
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia
akumulátora nižšia než požadovaná limitná
hodnota na použitie, ukazovateľ nebude svietiť
a akumulátor sa musí nabiť.
POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako
indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ
neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa
môže meniť na základe komponentov výrobku,
teploty a spôsobu práce koncového používateľa.
Vloženie okrúhleho akumulátora (obr. 2)
VAROVANIE: Pri výmene
akumulátora použite rovnakú značku
a typ. Pri výmene akumulátorov
dodržujte správnu polaritu
(+ a –). Neskladujte a neprenášajte
akumulátory tak, aby došlo
k prípadnému skratu kontaktov
kovovými predmetmi.
Vaše rádio je vybavené pamäťou na uloženie
hodín a vašich obľúbených rozhlasových staníc.
Ak je rádio VYPNUTÉ, pamäte sa napájajú
10
pomocou jedného okrúhleho akumulátora, ktorý
sa dodáva s rádiom.
1. Vypnite rádio a odpojte ho od napájacieho
zdroja.
2. Vyskrutkujte skrutku (m) nachádzajúcu sa na
kryte akumulátora (o).
3. Stlačte západku a ťahom kryt priestoru na
akumulátor otvorte.
4. Vložte okrúhly akumulátor (n) podľa schémy
vyznačenej vnútri priestoru pre tento
akumulátor.
5. Nasaďte späť kryt, zaskrutkujte skrutku
a riadne ju utiahnite.
POZNÁMKA: Resetovanie LCD displeja, hodín
a predvolieb vykonáte vybratím okrúhleho
akumulátora a jeho opätovným vložením.
Vykonajte tento postup, ak sa vám zdá, že sa
zobrazované údaje nemenia.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné pokyny a platné
predpisy.
VAROVANIE: Neklaďte toto rádio na
miesta, kde môže odkvapkávať alebo
striekať voda.
Napájanie zo siete
Odviňte prívodný kábel a pripojte jeho zástrčku
k sieťovej zásuvke s napájacím napätím 230 V.
Obsluha rádia (obr. 1)
ZAPNUTIE/REGULÁCIA HLASITOSTI
1. Ak chcete rádio zapnúť, stlačte spínacie
tlačidlo (a).
POZNÁMKA: Ak rádio zapínate prvýkrát,
vstúpi do režimu DAB a automaticky
spustí vyhľadávanie staníc. Potom dôjde
k nastaveniu času a zapne sa prvá stanica,
ktorá bola nájdená. Ak nemáte k dispozícii
žiadny časový signál, postupujte, prosím,
podľa časti Programovanie hodín
a nastavte čas ručne.
2. Otočením regulátora hlasitosti (b) v smere
pohybu hodinových ručičiek hlasitosť
zvýšite. Hlasitosť znížite otáčaním regulátora
hlasitosti proti smeru pohybu hodinových
ručičiek.
VOĽBA REŽIMU
Výber niektorého z režimov (DAB, FM alebo
AUX) vykonáte stlačením tlačidla (d), kým sa
neobjaví požadovaný režim. Napríklad, ak je
rádio v režime DAB, je tento režim zobrazený
v ľavom hornom rohu LCD displeja (h), ak
stlačíte toto tlačidlo dvakrát, dôjde k zmene
režimu na režim AUX.
REŽIM DAB - LADENIE
REŽIM DAB – KOMPRESIA DYNAMICKÉHO
ROZSAHU (DRC)
Táto funkcia znižuje rozdiel medzi najhlasnejším
a najtichším audio vysielaním. V podstate ide
o nasledujúce, tiché zvuky sú relatívne hlasnejšie
a hlasité zvuky sú relatívne tichšie.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
• 0
- vysielanie v režime DRC bude
ignorované
Ak je pri prvom zapnutí rádia zvolený režim DAB/
DAB+, rádio začne automatické vyhľadávanie
rozhlasových staníc v mieste použitia rádia.
• 1/2 - nastavuje režim DRC na polovicu
úrovne
• 1
- používa režim DRC v rámci úrovne
Na prechádzanie nájdenými stanicami použite
tlačidlá označené ľavou alebo pravou šípkou (c).
• 2
- zdvojnásobuje úroveň režimu DRC
POZNÁMKA: Ak meníte miesto alebo ak
je príjem príliš slabý (to je možné, ak nie je
vytiahnutá anténa), môže dôjsť k tomu, že
zoznam nájdených staníc nebude kompletný
alebo bude prázdny. Ručné vykonanie
automatického vyhľadávania staníc nájde všetky
dostupné rozhlasové stanice.
Vykonávanie automatického vyhľadávania
staníc:
1. Stlačte tlačidlo menu (e) a stlačením
tlačidla s pravou šípkou (c) prechádzajte
cez jednotlivé voľby, pokým nenarazíte na
požadovanú funkciu Auto Scan. Zvoľte túto
funkciu stlačením tlačidla Enter/Display (g).
2. Stlačte tlačidlo s pravou šípkou, aby došlo
k voľbe Áno.
3. Stlačte tlačidlo Enter/Display (g), aby sa
začala funkcia Auto Scan.
Hneď ako bude funkcia Auto Scan ukončená,
rádio začne vysielať prvú nájdenú rozhlasovú
stanicu.
Ak chcete použiť predvoľby, postupujte, prosím,
podľa časti Programovanie tlačidiel predvoľby.
REŽIM DAB – ODSTRÁNENIE STANICE
Pri niektorých rozhlasových staniciach, ktoré boli
naladené na vašom rádiu predtým a ktoré už
nevysielajú, môže byť na displeji za názvom
stanice zobrazený ?.
Ak chcete tieto stanice odstrániť zo zoznamu
naladených staníc, použite funkciu Odstrániť
(Prune):
1. Stlačte tlačidlo menu (e) a tlačidlom s pravou
šípkou vyhľadajte voľbu Odstrániť (Prune).
2. Stlačte tlačidlo Enter/Display (g), aby došlo
k vykonaniu voľby.
POZNÁMKA: Režim DRC pracuje iba v prípade,
ak to umožňuje rozhlasová stanica.
REŽIM FM – LADENIE
Ladenie: Po stlačení šípky vpravo bude ladenie
tunera vo frekvenčnom pásme prebiehať
smerom hore a po stlačení šípky vľavo bude
tuner vykonávať ladenie vo frekvenčnom pásme
smerom dole.
Vyhľadanie staníc: Jedenkrát stlačte a držte
tlačidlo s pravou šípkou (c) a potom ho uvoľnite.
Frekvencia tunera sa bude zvyšovať, kým sa
nenájde prvá stanica s prijateľnou čistotou príjmu
a na tejto stanici sa ladenie zastaví. Opätovným
stlačením tlačidla s pravou šípkou bude
hľadanie pokračovať zvyšovaním frekvencie
až po nájdenie ďalšej stanice. Stanice s nižšou
frekvenciou je možné vyhľadať stlačením tlačidla
s ľavou šípkou. Funkcia vyhľadania staníc je
k dispozícii vo vlnovom pásme FM.
PROGRAMOVANIE HODÍN
Čas a dátum môžu byť aktualizované ručne
alebo automaticky, a to synchronizáciou so
signálom vysielaným v režime DAB (kde je tento
signál k dispozícii).
Automatická synchronizácia hodín:
(IBA v režime DAB)
POZNÁMKA: Ak rádio zapínate prvýkrát,
vstúpi do režimu DAB a automaticky spustí
vyhľadávanie staníc.
1. Stlačte tlačidlo menu (e).
2. Použite na prechádzanie tlačidlá so
šípkami (c), nájdite funkciu Nastavenie hodín
a potom stlačte tlačidlo Enter/Display (g).
3. Prejdite na možnosť Synchronizácia času
teraz (Sync Time Now) a stlačte tlačidlo
Enter/Display, aby došlo k zvoleniu tejto
11
funkcie. Táto funkcia vykoná automatickú
synchronizáciu hodín s vysielaným signálom.
Ručné nastavenie hodín:
(Režimy FM a DAB)
1. Stlačte tlačidlo menu (e).
2. Použite na prechádzanie tlačidlá so
šípkami (c), nájdite na LCD displeji funkciu
Nastavenie hodín a stlačte tlačidlo Enter/
Display (g).
ÚDRŽBA
Vaše rádio DEWALT bolo skonštruované tak, aby
pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Trvalá spokojnosť s prevádzkou závisí od
náležitej starostlivosti.
Poznámky k opravám
4. Pomocou tlačidiel so šípkami (c) nastavte
dátum a čas.
Toto náradie nemá žiadne diely, ktoré by si
mohol používateľ opraviť sám. Vnútri rádia nie
sú žiadne diely určené na opravy. Nechajte
vykonávať servisné úkony v autorizovanom
servise, aby sa zabránilo poškodeniu vnútorných
komponentov, ktoré sú citlivé na pôsobenie
statickej elektriny.
5. Hneď ako bude nastavený požadovaný čas,
stlačte tlačidlo Enter/Display (g), aby došlo
k potvrdeniu vykonaného nastavenia.
Čistenie
3. Prejdite na možnosť Dátum a čas (Date &
Time) a stlačte tlačidlo Enter/Display (g).
Ďalšie voľby funkcie Nastavenie hodín (Clock
Adjust):
• Formát času: Zvoľte si čas vo formáte 12
alebo 24 hodín
• Formát dátumu: Zvoľte si formát zobrazenia
dátumu MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD alebo
DD/MM/YYYY.
Dôležité poznámky týkajúce sa
rádia (obr. 3)
1. Rádio môže byť pri napájaní úplne nabitým
akumulátorom v dobrom stave s kapacitou
4,0 Ah v chode až 14 hodín. Použitie
akumulátora s nižším napájacím napätím
alebo kapacitou čas prevádzky skráti.
2. Príjem závisí značne od umiestnenia a sily
prijímaného rádiového signálu.
3. Určité typy generátorov môžu spôsobiť šum
pozadia.
4. Ak chcete použiť vstup pre externé
zariadenie (l), zasuňte do tejto zdierky
výstupný konektor prehrávača CD alebo
iPod®*/MP3. Zvuk z externého zariadenia sa
bude prehrávať cez reproduktory rádia.
5. Výstupný napájací USB port (p) je určený
na napájanie zariadenia s malým výkonom,
ako sú napríklad mobilné telefóny, CD a MP3
prehrávače. Uvedomte si, že v prípade, keď
sa rádio napája akumulátormi, nebude cez
USB port nabíjať iné zariadenia.
* iPod je registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti Apple Inc.
12
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do rádia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť rádia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá sa môžu
z povrchu rádia odstrániť pomocou
handričky alebo mäkkej kefy bez
kovových štetín. Nepoužívajte vodu
ani žiadne čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou DEWALT, nebolo
s týmto výrobkom testované. Preto
by mohlo byť použitie takéhoto
príslušenstva veľmi nebezpečné.
Ak chcete znížiť riziko zranenia,
používajte s týmto výrobkom
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte rádio v chode, pokým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora, a potom ho
z rádia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
zst00237619 - 13-06-2014
13
Politika našich služieb zákazníkom
SpokojnosĢ zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieĐ. KedykoĐvek budete potrebovaĢ radu þi pomoc, obráĢte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok ku
kvalite zahĚĖa v sebe samozrejme tiež naše
služby zákazníkom. Preto ponúkame záruþnú
dobu ćaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožĖuje ponúknuĢ
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoĐvek nedostatok podliehajúci záruke,
bude Vám u Vášho obchodníka náradie
vymenené za nové. Vćaka 1 roþnej záruke
istoty máte nárok po dobu 1 roka od zakúpenia
prístroja na jednu bezplatnú prehliadku
v autorizovanom servise D EWALT. Zárukou
kvality ¿rma D EWALT garantuje poþas trvania
záruþnej doby (24 mesiacov pri nákupe pre
priamu osobnú spotrebu, 12 mesiacov pri
nákupe pre osobnú a podnikateĐskú þinnosĢ)
bezplatné odstránenie akejkoĐvek materiálovej
alebo v ýrobnej chyby za nasledovných
podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záruþným listom D EWALT alebo
s dokladom o nákupe) do jedného z poverených servisných stredísk D EWALT, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záruþných
opráv.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preĢažovaný a nie
sú badateĐné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoria
personál poverených servisných stredísk
D EWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záruþných opráv.
14
Naviac poskytuje servis D EWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ćalšiu servisnú záruþnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Záruþný list je dokladom práv spotrebiteĐa
– zákazníka v zmysle § 620 Obþianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového a výrobného þísla ako
jeho príslušenstvo. Pri reklamácii je potrebné
predložiĢ záruþný list alebo doklad o kúpe
predávajúcemu, príp. servisnému stredisku
DEWALT poverenému vykonávaním záruþných
opráv. Vo vlastnom záujme si záruþný list spolu
s originálom dokladu o nákupe starostlivo
uschovajte.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieĢ autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záruþnom liste. Ćalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získaĢ
na dole uvedených telefónnych þíslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2013
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
SK
ZÁRUýNÝ LIST
ZÁRUýNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUýNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky Závada
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
06/13
Popis
poruchy
Razítko
Podpis
Peþiatka
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising