DCR020 | DeWalt DCR020 SITE RADIO instruction manual

370001 - 49 LT
DCR020
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
15
c
1. pav. / Рисунок 1
h
f
ENTER/DISPLAY
e
a
b
g
d
3. pav. / Рисунок 3
2. pav. / Рисунок 2
l
p
n
o
m
3
4. pav. /
Рисунок 4
i
j
4
k
LIETUVIŲ
RADIJO IMTUVAS
DCR020
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ gaminį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Galios šaltinis
Elektros tinklo įtampa
Akumuliatoriaus įtampa
Akumuliatoriaus tipas
Svoris
DCR020
AC/DC
230
10,8–18
Ličio jonų
2,9
VAC
VDC
kg
Saugikliai:
JK ir Airijos vartotojams
250 V
3 amperų elektros kištukuose
DCB123 DCB125 DCB127 DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus
tipas
Ličio
jonų
Ličio
jonų
Ličio
jonų
Ličio
jonų
Ličio
jonų
Ličio
jonų
Ličio
jonų
Ličio
jonų
Ličio
jonų
Ličio
jonų
Ličio
jonų
Ličio
jonų
Ličio
jonų
Įtampa
VDC 10,8
10,8
10,8
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
18
Galia
Ah
1,5
1,3
2,0
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
Svoris
kg
0,2
0,2
0,2
0,53
0,30
0,54
0,30
0,54
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
Kroviklis
DCB105
Maitinimo tinklo įtampa
VAC
230 V
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų
Apytikslė akumuliatoriaus įkrovimo
trukmė
min
Svoris
kg
30 (1,5 Ah)
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
45 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah)
70 (4,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
0,49
galima nesunkiai arba vidutiniškai
susižeisti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali PADARYTI žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
Radijų naudojimo saugos
instrukcija
• Saugokite laidą. Niekada neneškite radijo,
laikydami už jo laido. Išjungdami iš elektros
5
LIETUVIŲ
pavojų, kraukite tik „DEWALT“
daugkartinio naudojimo
akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali perkaisti, sprogti ir
jus sužeisti bei padaryti žalos turtui.
lizdo, niekada netraukite už laido. Laidą laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo, aštrių kraštų
arba judančių dalių.
• Išimkite akumuliatoriaus bloką. Išjunkite, prieš palikdami jį be priežiūros. Išimkite
akumuliatoriaus bloką, kai radijo nenaudojate, prieš keisdami priedus ar įtaisus ir prieš
atlikdami jo techninės priežiūros darbus.
DĖMESIO! Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
• Šis prietaisas skirtas naudojimui vidutinių
platumų klimato sąlygomis.
• Asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės arba
protinės negalios arba patirties bei žinių
trūkumo (įskaitant vaikus), negalima naudotis
šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
buitiniu prietaisu.
• Saugokite radiją nuo vandens lašų ar purslų;
nedėkite ant jo jokių daiktų su skysčiais,
pavyzdžiui, vazų.
• Ant šio radijo negalima statyti atviros
liepsnos šaltinių, pavyzdžiui, degančių
žvakių.
• Elektros kištukas naudojamas kaip išjungimo
įtaisas; išjungimo įtaisas (elektros kištukas)
visada turi būti lengvai pasiekiamas ir
tinkamai veikti.
Ant radijo esantys ženklai
•
•
Ant radijo rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Perskaitykite naudojimo instrukciją.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių akumuliatorių blokus
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ! Šiame
vadove pateikiamos svarbios saugos ir
akumuliatoriaus kroviklio DCB105 naudojimo
taisyklės.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bloko bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatoriaus blokas,
pažymėtus įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jų
vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti
elektros smūgis.
DĖMESIO: Pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo
6
•
•
•
•
•
DĖMESIO! Netinkamai pakeitus vidinį
akumuliatorių, kyla sprogimo pavojus.
Keiskite tokiu pačiu arba jį atitinkančio
tipo akumuliatoriumi.
PASTABA. Esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas į
maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu kroviklio kontaktus. Reikėtų
saugoti, kad pro kroviklio angas į jo
vidų nepatektų pašalinių medžiagų,
pavyzdžiui, šlifavimo dulkių, metalo
drožlių, plieno vatos, aliuminio folijos
ar kitų susikaupusių metalo dalelių.
Kai į kroviklį neįdėtas akumuliatoriaus
blokas, visuomet išjunkite kroviklį
iš elektros tinklo. Prieš pradėdami
valyti kroviklį, ištraukite jo kištuką iš
maitinimo tinklo.
NEBANDYKITE krauti akumuliatorių blokų
kitais krovikliais, nei nurodyti šiame
vadove. Kroviklis ir akumuliatoriaus blokas
specialiai pagaminti veikti kartu.
Šie krovikliai nėra skirti „DEWALT“
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams
krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį,
gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo,
traukite už kištuko, o ne už laido. Taip
sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir
laidą.
Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai
būtų visiškai būtina. Naudojant netinkamą
ilginimo laidų, gali kilti gaisro, elektros
smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo
elektros srovės.
Ant kroviklio nedėkite jokių daiktų,
nedėkite kroviklio ant minkšto paviršiaus,
kad nebūtų uždengtos jo ventiliacijos
angos ir įrenginio vidus pernelyg
neperkaistų. Kroviklį statykite atokiai
nuo bet kokio šilumos šaltinio. Kroviklis
aušinamas pro korpuso viršuje ir apačioje
esančias ventiliacijos angas.
LIETUVIŲ
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar
elektros kištuku— tuoj pat atiduokite juos
pataisyti.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip
nors sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą, kad sutaisytų.
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą,
visiškai jį įkraukite.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatorių bloko krovimo būklės.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą. Netinkamai surinkus šį
įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
Įkrovimo indikatoriai: DCB105
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatoriaus
bloką, šis pavojus nesumažės.
x
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti
2 kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant
jokiai kitai įtampai. Tai nėra automobilinis
kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ,
KAD VĖLIAU VĖL GALĖTUMĖTE JA
PASINAUDOTI
Krovikliai
Krovikliu DCB105 galima krauti 10,8 V, 14,4 V ir
18 V galios ličio jonų (DCB123, DCB125,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 ir
DCB184) akumuliatorius.
„DEWALT“ kroviklių reguliuoti nereikia, jie sukurti
taip, kad juos naudoti būtų kaip įmanoma
paprasčiau.
Krovimas (4 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį, įkiškite
kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
elektros lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių (i) į kroviklį, įsitikindami,
kad pakuotė yra iki galo įtaisyta kroviklyje.
Be perstojo žybčiojanti raudona (krovimo)
lemputė rodo, kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona
lemputė ŠVIES nuolat. Blokas visiškai
įkrautas, jį galima tuoj pat naudoti arba palikti
jį kroviklyje.
kraunamas
–– –– –– –– –– –– ––
visiškai įkrautas
–––––––––––––––––––––
––– • ––– • ––– • –––
karšto/šalto bloko
įjungimo uždelsimas
••••••••••••••
iš naujo įdėti
akumuliatoriaus
bloką
Šis kroviklis sugedusios akumuliatorių
pakuotės nekraus. Kroviklis parodys, kad
akumuliatorius yra sugedęs: arba neužsidegs jo
kontrolinė lemputė, arba lemputė žybčios pagal
akumuliatoriaus ar kroviklio gedimo indikacijos
modelį.
PASTABA. Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
KARŠTO/ŠALTO BLOKO ĮJUNGIMO
UŽDELSIMAS
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo rėžimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo režimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol
jis bus visiškai įkrautas.
Šalta akumuliatorių pakuotė bus kraunama
dvigubai lėčiau nei šilta. Akumuliatorius bus
lėčiau kraunamas per visą krovimo ciklą ir
nepasieks maksimalaus krovimo greičio net ir
tada, jei akumuliatorius sušils.
PASTABA. Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
7
LIETUVIŲ
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių akumuliatorių blokus
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš naudodami akumuliatorių ir
kroviklį, perskaitykite toliau pateiktus nurodymus
dėl saugos, o tada vadovaukitės išdėstyta
krovimo procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Įdedant arba ištraukiant akumuliatorių iš
kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus į
kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis
tilptų į nesuderinamą kroviklį, nes
akumuliatorius gali trūkti ir sunkiai
sužeisti.
• Akumuliatorių blokus kraukite tik specialiais
„DEWALT“ krovikliais.
• NEAPTAŠKYKITE ar nepanardinkite į
vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatorių pakuotės negalima laikyti
ar krauti ten, kur aplinkos temperatūra
gali pasiekti ar viršyti 40 °C (105° F)
(pavyzdžiui, vasarą lauko pašiūrėse ar
metaliniuose pastatuose).
• Saugokite akumuliatorių nuo pernelyg
didelio karščio, pavyzdžiui, tiesioginių saulės
spindulių, ugnies ir pan.
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių prieš
naudodami jį pirmą kartą.
ĮSPĖJIMAS! Niekuomet jokiais
būdais nebandykite atidaryti
akumuliatoriaus. Nedėkite
akumuliatoriaus bloko į kroviklį, jei
jo korpusas įskilęs ar pažeistas.
Neskaldykite, nemėtykite ir
negadinkite akumuliatoriaus bloko.
Nenaudokite akumuliatorių pakuotės
ar kroviklio, kurie buvo stipriai
sutrenkti, numesti, pervažiuoti ar
pažeisti kokiu nors kitu būdu (t. y.
perverti vinimi, sutrenkti plaktuku, ant
jų buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti
elektros smūgis arba kyla pavojus
žūti nuo elektros srovės. Sugadintus
8
akumuliatorius reikia atiduoti į
techninės priežiūros centrus, kur jie
bus perdirbti ir pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO! Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(ličio jonų)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas
gali sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorių
blokus, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir
ličio druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus,
juose esanti medžiaga gali sudirginti
kvėpavimo organus. Įkvėpkite gaivaus
oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės
pagalbos į medikus.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Gabenimas
„DEWALT“ ličio jonų akumuliatoriai atitinka
galiojančias gabenimo taisykles, kaip nurodyta
pramoniniuose ir teisiniuose standartuose,
įskaitant JT rekomendacijas dėl pavojingų
prekių gabenimo; Tarptautinės oro transporto
asociacijos (IATA) taisykles dėl pavojingų prekių
vežimo, Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo
jūra kodekso (IMDG) taisykles ir Europos sutartį
dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo
keliais (ADR). Ličio jonų maitinimo elementai
ir akumuliatoriai yra išbandyti pagal JT testų ir
kriterijų vadovo 38.3 punktą, kaip nurodyta JT
rekomendacijose dėl pavojingų prekių gabenimo.
Daugeliu atvejų „DEWALT“ akumuliatorių
vežimas nebus klasifikuojamas kaip visiškai
LIETUVIŲ
reglamentuojamas 9 klasės pavojingų medžiagų
vežimas. Paprastai vežimas priskiriamas 9 klasės
kroviniui dviem atvejais:
PASTABA: Akumuliatorių negalima laikyti
visiškai iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių
privaloma dar kartą įkrauti.
1. Gabenant oro transportu daugiau nei du
„DEWALT“ ličio jonų akumuliatorius, kai
pakuotėje yra tik akumuliatorius (be įrankių);
ir
Kroviklių ir akumuliatorių blokų etiketės
2. Gabenant bet kokią ličio jonų akumuliatorių,
kurių energijos klasė viršija 100 vatvalandžių
(Wh), siuntą. Ant visų ličio jonų akumuliatorių
yra nurodyta vatvalandžių klasė.
Nesvarbu, ar siunta yra visiškai
reglamentuojama, ar ne – vežėjas privalo
pasidomėti naujausiais galiojančiais reikalavimais
dėl pakavimo, ženklinimo/žymėjimo ir dokumentų
reikalavimų.
Vežant akumuliatorius, gali kilti gaisras,
jeigu akumuliatoriaus gnybtai būtų netyčia
sujungti laidžiosiomis medžiagomis. Veždami
akumuliatorius, užtikrinkite, kad akumuliatorių
gnybtų būtų apsaugoti ir tinkamai izoliuoti nuo
medžiagų, kurios galėtų juos sujungti ir sukelti
trumpąjį jungimą.
Šiame instrukcijos skyriuje pateikta informacija
yra teisinga ir, mūsų manymu, tiksli šio
dokumento sukūrimo metu. Visgi garantija –
akivaizdi arba numanoma – nesuteikiama.
Pirkėjo pareiga savo veiksmais būtinai laikytis
galiojančių įstatymų.
Akumuliatorius
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
gali būti naudojamos ir šios kroviklių ir
akumuliatorių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite aparato
eksploatavimo vadovą.
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
„Techniniai duomenys“.
Akumuliatorius kraunamas
Akumuliatorius įkrautas.
Akumuliatorius sugedęs.
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų
Nekraukite apgadintų akumuliatorių.
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Saugokite nuo vandens
Modeliui DCR020 galima naudoti 10,8 voltų,
14,4 voltų air 18 voltų XR ličio jonų
akumuliatorius.
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais.
Galima naudoti DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 ir DCB184
akumuliatorius. Daugiau informacijos rasite
Techninių duomenų skyriuje.
Kraukite tik esant 4 ˚C–40 ˚C
temperatūrai.
Patarimai, kaip sandėliuoti
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi
ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių
saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos
arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų
veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus
akumuliatorių blokus laikykite kambario
temperatūroje.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo
ilgiau, jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje
visiškai įkrautą, išimtą iš kroviklio.
Skirta naudoti tik patalpoje.
Kraukite „DEWALT“ akumuliatorius
tik specialiais „DEWALT“ krovikliais.
„DEWALT“ krovikliais kraunant
„DEWALT“ firmos akumuliatorius,
akumuliatoriai gali sprogti arba sukelti
pavojingų situacijų.
Nedeginkite akumuliatoriaus kasetės.
9
LIETUVIŲ
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 Radijas
1 Naudojimo instrukcija
• Patikrinkite, ar gabenimo metu radijas, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko
atidžiai perskaityti ir suprasti šią naudojimo
instrukciją.
Aprašymas (1-4 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Niekuomet nekeiskite
radijo arba kokios nors jo dalies.
Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
a. Maitinimo mygtukas
b. Garso reguliavimo ratukas
c. Rodyklių mygtukai
d. Režimo mygtukas
e. Meniu mygtukas
f. Antena
g. Įvesties/rodmens mygtukas
h. Skystųjų kristalų ekranas
i. akumuliatorius
j. akumuliatoriaus įkrovimo lygio matuoklio
mygtukas
k. Akumuliatoriaus lizdas
l. Papildomų įrenginių prievadas
m. Akumuliatoriaus skyriaus dangtelio varžtas
n. Krona
o. Kronos skyriaus dangtelis
p. USB prievadas
• Maži vaikai ir silpni žmonės. Šiuos
prietaisu be priežiūros negalima naudotis
mažiems vaikams arba asmenims su protine
negalia.
Elektros sauga
Visuomet patikrinkite, ar akumuliatorių bloko
įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Naudokite tik sausose
vietose.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS! Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu reikia naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, 3 gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo yra
1,5 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
Akumuliatoriaus bloko įdėjimas (4 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
PASTABA. Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus
blokas yra visiškai įkrautas. Jeigu
akumuliatoriaus blokas gamina nepakankamai
energijos, įkraukite jį vadovaudamiesi kroviklio
naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais.
PASTABA. Siekdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatorių veikimą ir ilgaamžiškumą,
prieš pradėdami pirmą kartą naudoti, kraukite
akumuliatorių mažiausiai 10 valandų.
Norėdami įdėti akumuliatorių, iki galo įkiškite
akumuliatorių (i) į lizdą.
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO
MATUOKLIS (4 PAV.)
Kai kuriuose „DEWALT“ akumuliatoriuose įrengtas
įkrovimo lygio matuoklis, kurį sudaro trys žalios
10
LIETUVIŲ
diodinės lemputės, rodančios akumuliatoriaus
įkrovimo lygį.
NAUDOJIMAS
Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį,
paspauskite ir palaikykite nuspaudę įkrovimo
lygio matuoklio mygtuką (j). Užsidegusių trijų
žalių diodinių lempučių kombinacija parodys,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Kai
akumuliatoriaus įkrovimo lygis nesieks minimalios
leistinos naudojimo ribos, įkrovimo lygio
matuoklis nešvies ir akumuliatorių reikės įkrauti.
Naudojimo instrukcija
PASTABA. Įkrovimo lygio matuoklis tik parodo,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Jis neparodo
įrankio funkcinių galimybių ir jo rodmenys
priklauso nuo gaminio sudedamųjų dalių,
temperatūros bei kokiam darbui įrankį naudoja
galutinis vartotojas.
Kronos įdėjimas
(2 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Keisdami maitinimo
elementą, jį pakeiskite to paties
gamintojo ir tipo elementu. Keisdami
maitinimo elementus, juos įdėkite
pagal atitinkamus polius (+ ir –).
Nelaikykite ir neneškite maitinimo
elementų taip, kad metaliniai objektai
galėtų liestis prie atvirų maitinimo
elementų gnybtų.
Šis radijas turi atminties funkciją, kad galima
būtų išsaugoti laiko ir pasirinktų, į atmintį įrašytų
kanalų nuostatas. Kai radijas yra IŠJUNGTAS,
šią atminties funkciją palaiko viena krona, kuri
yra įdėta į radiją.
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Nedėkite radijo tose
vietose, kuriose gali lašėti arba
taškytis skysčiai.
Prijungimas prie kintamosios
srovės lizdo
Išvyniokite maitinimo laiką ir prijunkite jį prie
230 V kintamosios srovės sieninio elektros lizdo.
Radijo naudojimas (1 pav.)
ĮJUNGIMAS / GARSO LYGIO REGULIAVIMAS
1. Jei norite radiją įjungti, spauskite maitinimo
mygtuką (a).
PASTABA. Įjungus radiją pirmą kartą,
jis veiks DAB režimu ir atliks automatinę
stočių paiešką. Paskui jis nustatys laiką
ir paleis pirmą rastą radijo stotį. Jeigu
laiko signalo nebūtų, žr. skyrių Laikrodžio
programavimas , kad laiką nustatytumėte
rankiniu būdu.
2. Norėdami padidinti garsą, sukite ratuką (b)
pagal laikrodžio rodyklę. Norėdami garsą
sumažinti, sukite prieš laikrodžio rodyklę.
REŽIMO PASIRINKIMAS
3. Paspauskite maitinimo elemento durelių
skląstį ir, traukdami, atidarykite dureles.
Pasirinkite vieną iš režimo funkcijų (DAB, FM
arba AUX): spauskite režimo mygtuką (d), kol
ekrane bus rodoma pageidaujama funkcija.
Pavyzdžiui, jeigu radijas veikia DAB režimu, kuris
yra rodomas viršutinėje kairiojoje skystųjų kristalų
ekrano (h) dalyje, norėdami perjungti AUX
režimą, paspauskite režimo mygtuką du kartus.
4. Įdėkite kroną (n) pagal krovos skyriaus viduje
pavaizduotą schemą.
DAB REŽIMAS – RADIJO STOČIŲ
NUSTATYMAS
5. Uždarykite maitinimo elemento dureles,
įsukite ir užveržkite varžtą.
Pirmą kartą įjungus įrenginio DAB/DAB+
režimą, radijas atlieka automatinę vietos regione
transliuojamų stočių paiešką.
1. Išjunkite radiją ir atjunkite jį nuo elektros
tinklo.
2. Atsukite akumuliatoriaus skyriaus
dangtelio (o) varžtą (o).
PASTABA. Norėdami atitaisyti skystųjų kristalų
ekrano, laikrodžio ir išankstinių nuostatų
parametrus, išimkite ir vėl įdėkite kroną. Atlikite
šią procedūrą ir tuo atveju, jeigu ekranas
„užstrigtų“.
Perjunkite stotis, spausdami kairiosios arba
dešiniosios rodyklių mygtukus (c).
PASTABA. Persikėlus į kitą vietovę arba jeigu
atliekant pradinę paiešką stočių priėmimas buvo
prastas (taip gali atsitikti, jeigu antena nebuvo
pakelta), radijo stočių sąrašas gali būti tuščias
arba nepilnas. Visas galimas transliuojamas
stotis rasite paleidę automatinę paiešką rankiniu
būdu.
11
LIETUVIŲ
Automatinės paieškos nustatymas
1. Paspauskite meniu mygtuką (e), perjunkite
parinktis, spausdami dešiniosios rodyklės
mygtuką (c), kol rasite nuostatą Auto
Scan (automatinė paieška); pasirinkite šią
parinktį, paspausdami įvesties / rodmens
mygtuką (g).
2. Norėdami pasirinkti parinktį „Yes“ (taip),
spauskite dešiniosios rodyklės mygtuką.
3. Paspauskite įvesties / rodmens mygtuką (g),
kad būtų atlikta automatinė paieška.
Automatinės paieškos procesui pasibaigus,
radimas paleis pirmą rastą radijo stotį.
Norėdami naudoti išankstines nuostatas, žr.
skyrių Atminties mygtukų programavimas.
DAB REŽIMAS – STOČIŲ PAŠALINIMAS
Kai kurių radijo priimamų stočių transliacija gali
būti nutraukta ir tokios stotys gali būti rodomos
su ? ženklu po pavadinimu.
Norėdami pašalinti šias stotis iš stočių sąrašo,
naudokite funkciją „Prune“ (pašalinti):
1. Paspauskite meniu mygtuką (e) ir,
spausdami dešiniosios rodyklės mygtuką,
raskite parinktį Prune (pašalinti).
2. Paspauskite įvesties/rodmens mygtuką (g),
kad ją pasirinktumėte.
DAB REŽIMAS – DINAMINIŲ RIBŲ
GLAUDINIMAS (DRC)
Ši funkcija mažina skirtumą tarp garsiausiai ir
tyliausiai transliuojamo garso. Iš esmės tylūs
garsai santykinai pagarsinami, o garsūs –
patylinami.
Galimos šios parinktys:
• 0
– transliuojama DRC bus ignoruojama
• 1/2 – nustato DRC ties puse transliuojamo
lygio
• 1
– naudoja transliuojamą DRC lygį
• 2
– padvigubina transliuojamą DRC lygį
PASTABA: DRC veikia tik tuomet, jeigu šią
funkciją palaiko transliuotojas.
FM REŽIMAS – RADIJO STOČIŲ
NUSTATYMAS
Norėdami nustatyti: Spauskite dešiniosios
rodyklės mygtuką, kad radijo stočių nustatymo
įtaisas atliktų stočių paiešką dažnių juostoje
pirmyn; spauskite kairiosios rodyklės mygtuką,
kad radijo stočių nustatymo įtaisas atliktų stočių
paiešką dažnių juostoje atgal.
12
Norėdami ieškoti: Vieną kartą paspauskite
ir palaikykite nuspaudę dešiniosios rodyklės
mygtuką (c), o paskui jį atleiskite. Stočių
nustatymo įtaisas ieškos aukštesnio dažnio
stočių ir, radęs pirmą tinkamo aiškumo radijo
stotį, sustos ties ta stotimi. Galima dar kartą
paspausti dešiniosios rodyklės mygtuką ir tęsti
aukštesnio dažnio radijo stočių paiešką. Galima
paspausti kairiosios rodyklės mygtuką ir ieškoti
žemesnio dažnio radijo stočių. Paieškos funkcija
veikia esant FM režimui.
LAIKRODŽIO PROGRAMAVIMAS
Laiką ir datą galima atnaujinti rankiniu būdu arba
automatiškai , sinchronizuojant su valstybinio
laiko signalais, transliuojamais per DAB (jeigu
transliuojama).
Norėdami automatiškai sinchronizuoti
laikrodį:
(TIK DAB režimui)
PASTABA. Įjungus radiją pirmą kartą, jis veiks
DAB režimu ir atliks automatinę stočių paiešką.
1. Paspauskite meniu mygtuką (e).
2. Spauskite rodyklių mygtukus (c), kol
rasite nuostatą Clock Adjust (laikrodžio
reguliavimas), ir paspauskite įvesties /
rodmens mygtuką(g).
3. Raskite Sync Time Now (sinchronizuoti laiką
dabar) ir paspauskite įvesties / rodmens
mygtuką, kad pasirinktumėte šią nuostatą.
Laikrodis bus automatiškai sinchronizuotas
su valstybinio laiko signalais.
Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu
(FM ir DAB režimui)
1. Paspauskite meniu mygtuką (e).
2. Spauskite rodyklių mygtukus (c), kol ekrane
bus rodoma Clock Adjust (laikrodžio
reguliavimas), ir paspauskite įvesties /
rodmens mygtuką (g).
3. Raskite Date & Time (data ir laikas) ir
paspauskite įvesties / rodmens mygtuką (g).
4. Nustatykite datą ir laiką, spausdami
kairiosios ir dešiniosios rodyklių
mygtukus (c).
5. Nustatę norimą laiką, paspauskite įvesties
/ rodmens mygtuką (g), kad patvirtintumėte
nuostatą.
Kitos Clock Adjust (laikrodžio reguliavimo) meniu
parinktys:
LIETUVIŲ
• Time format (laiko formatas): Parenka 12
arba 24 valandų laiko rodymo formatą
• Date format (datos formatas): Parenka datos
rodymo formatą: MM/DD/YYYY (mėnuo/
diena/metai), YYYY/MM/DD (metai/mėnuo/
diena) arba DD/MM/YYYY (diena/mėnuo/
metai).
Svarbios pastabos dėl radijo
naudojimo (3 pav.)
1. Visiškai įkrovus geros būklės
4,0 ampervalandžių akumuliatorių, šis radijas
veiks iki 14 valandų. Naudojant mažesnės
įtampos arba galios akumuliatorių, veikimo
laikas sutrumpės.
2. Radijo stočių priėmimas priklauso nuo
vietovės ir radijo signalo stiprumo.
3. Tam tikri generatoriai gali kelti foninį
triukšmą.
4. Norėdami naudoti papildomų įrenginių
prievadą (l), prijunkite kompaktinių diskų
grotuvo arba „iPod®“*/MP3 grotuvo išvesties
lizdą prie prievado. Išorinio šaltinio garsas
bus transliuojamas pro radijo garsiakalbius.
5. USB galios išvesties prievadas (p) yra
jungiamasis prievadas, skirtas mažos galios
prietaisams, pavyzdžiui, mobiliesiems
telefonams, kompaktinių diskų ir MP3
grotuvams įkrauti ar paleisti. Atkreipkite
dėmesį, kad naudojant akumuliatoriaus galią,
radijas nebus kraunamas per USB prievadą.
* „iPod“ yra registruotasis „Apple Inc.“ prekės
ženklas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“
RADIJAS SKIRTAS ILGALAIKIAM DARBUI,
PRIREIKIANT MINIMALIOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS.
Nuolatinis geras darbas priklauso nuo tinkamos
priežiūros.
Pastabos dėl techninės priežiūros
Šį gaminį privalo taisyti specialistas – jo negali
taisyti vartotojas. Radijuje nėra tokių dalių,
kurias galėtų techniškai prižiūrėti pats vartotojas.
Siekiant nepažeisti statinei iškrovai jautrių vidinių
sudedamųjų dalių, šį prietaisą techniškai prižiūrėti
reikia atiduoti į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių radijo
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite radiją
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio radijo dalies
į skystį.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Prieš pradėdami valyti
kroviklį, išjunkite jį iš elektros lizdo.
Purvą ir tepalą nuo radijo paviršiaus
galima nuvalyti skudurėliu arba
minkštu, nemetaliniu šepetėliu.
Nenaudokite vandens arba kokių nors
kitokių valymo priemonių tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
DEWALT, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite
pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
13
LIETUVIŲ
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų produktų techninės priežiūros centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Daugkartinio naudojimo akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama
galia. Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia
pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių bloką, išimkite
jį iš radijo.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
РАДИОПРИЁМНИК
DCR020
Поздравляем Вас!
Вы выбрали продукт фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Источник питания
Напряжение питания
Напряжение аккумулятора
Тип аккумулятора
Вес
DCR020
перем. ток/пост. ток
230
10,8 - 18
Li-Ion
2,9
В перем. тока
В пост. тока
кг
Зарядное
устройство
DCB123 DCB125 DCB127 DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184
Тип аккумулятора
Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Напряжение В пост. 10,8
питания
тока
10,8
10,8
14,4
14,4
14,4
14,4
Ёмкость
Ач
1,5
1,3
2,0
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
Вес
кг
0,2
0,2
0,2
0,53
0,30
0,54
0,30
0,54
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
Зарядное устройство
Напряжение питания
18
18
18
18
18
DCB105
В перем.
тока
230 В
Тип аккумулятора
Li-Ion
Приблизительное время зарядки
мин.
аккумулятора
Вес
14,4
30 (1,5 Ah)
кг
45 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah)
70 (4,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
0,49
Определения: Предупреждения безопасности
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Важные правила безопасности при использовании
радиоприёмников
• Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Никогда
не переносите радиоприёмник, держа
его за кабель. При отключении от
сети питания, не выдёргивайте вилку
из розетки за кабель. Не подвергайте
электрический кабель воздействию
высокой температуры, масла и держите
вдали от острых предметов и углов.
• Извлекайте аккумулятор.
Выключайте радиоприёмник, оставляя
его без присмотра. Если прибор
не используется, а также перед
проведением технического обслуживания
или сменой принадлежностей или
насадок, всегда извлекайте аккумулятор.
• Данный прибор предназначен для
использования в зоне умеренного
климата.
• Данный прибор не может
использоваться людьми (включая детей)
со сниженными физическими, сенсорными
и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта
или навыка, за исключением, если они
выполняют работу под присмотром
или получили инструкции относительно
работы с этим прибором от лица,
отвечающего за их безопасность.
• Не позволяйте детям играть
с прибором.
• Радиоприёмник не должен подвергаться
воздействию капель или брызг; не
ставьте на радиоприёмник объекты,
заполненные водой, например, вазы.
• Не ставьте на радиоприёмник источники
открытого огня, например, зажженные
свечи.
• Вилка сетевого кабеля используется
в качестве устройства отключения;
устройство отключения (вилка
кабеля) всегда должна быть исправной
и пригодной к эксплуатации.
16
Маркировка радиоприёмника
На радиоприёмнике имеются следующие знаки:
Прочтите руководство по
эксплуатации.
Важные инструкции по безопасности для всех зарядных
устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости внутрь зарядного
устройства. Это может привести
к поражению электрическим
током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут перегреться
и взорваться, что приведёт
к получению травмы или
повреждению прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с прибором.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
взрыва при установке
аккумулятора неправильного
типа. Заменяйте аккумулятор
только на идентичный или
аналогичного типа.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях,
когда зарядное устройство
подключено к электросети,
оно может быть закорочено
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как шлифовальная пыль,
металлическая стружка, стальная
РУССКИЙ ЯЗЫК
проволока, алюминиевая фольга
или слой металлических частиц
и других подобных материалов
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети,
если в его гнезде нет
аккумулятора. Отключайте
зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать
аккумулятор зарядными
устройствами марок, не указанных
в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально
разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какой-либо
предмет и не ставьте зарядное
устройство на мягкую поверхность,
это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит
через прорези, расположенные в верхней
и нижней частях кожуха.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель
или вилка повреждены – сразу же
заменяйте повреждённые детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов
напряжением 10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183 и DCB184).
Зарядные устройства DEWALT не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Процедура зарядки (Рис. 4)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
прежде, чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (i) в зарядное
устройство, убедившись, что он надёжно
вошел в приёмное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с прибором или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
максимальной производительности
и продления срока службы Li-Ion
аккумуляторов, перед первым использованием
полностью зарядите аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведённой ниже таблице:
Индикаторы зарядки DCB105
зарядка
–– –– –– –– –– –– ––
полностью
заряжен
–––––––––––––––––––––
пауза для
согревания/
охлаждения
аккумулятора
––– • ––– • ––– • –––
x
••••••••••••••
замените
аккумулятор
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
18
ПАУЗА ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРА
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлаждён или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Устройства XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы устройство автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до
его полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла
зарядки и не достигнет максимального уровня
зарядки даже тогда, когда аккумулятор
согреется.
Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлечённый из упаковки аккумулятор
заряжен не полностью. Перед началом
эксплуатации аккумулятора и зарядного
устройства, прочтите приведённые ниже
инструкции по безопасности и следуйте
указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Никоим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
РУССКИЙ ЯЗЫК
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведёт
к получению тяжёлой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте
в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор в местах,
в которых температура может
достичь или превысить 40 °С (105° F)
(например, наружные навесы или
строения из металла в летнее
время).
• Не подвергайте аккумуляторы
воздействию высоких температур,
например, солнечных лучей, огня и пр.
• Для достижения наилучших
результатов, перед использованием
убедитесь, что аккумулятор полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или повреждённым корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжёлый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Повреждённые аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый прибор набок
на устойчивую поверхность
в месте, в котором он не
создает опасность, что об
него могут споткнуться
и упасть. Некоторые приборы
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко
опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно повреждён или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении ионнолитиевых аккумуляторов выделяются
токсичные пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Транспортировка
Аккумуляторы DEWALT соответствуют всем
применимым правилам транспортировки,
прописанным производителем, а также
национальным стандартам, включающим
в себя Рекомендации ООН по перевозке
опасных грузов; правила международной
ассоциации воздушного транспорта (IATA)
по перевозке опасных грузов, правила
международного морского кодекса по
опасным грузам (IMDG) и Европейское
соглашение о перевозке опасных грузов
автотранспортом (ADR). Ионно-литиевые
элементы и аккумуляторы протестированы
в соответствии с требованиями к испытаниям,
указанными в подразделе 38.3 части по
испытаниям и критериям Рекомендаций ООН
по перевозке опасных грузов.
В большинстве случаев, перевозимый
аккумулятор DEWALT освобождается от
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
необходимости быть классифицированным,
поскольку является материалом 9 класса
опасности. Принадлежность к 9 классу
опасности учитывается только в двух случаях:
1. Авиаперевозка более чем двух ионнолитиевых аккумуляторов DEWALT при
наличии в упаковке только аккумуляторов
(без инструментов) и
2. Любой вид перевозки ионно-литиевых
аккумуляторов с удельной мощностью,
превышающей 100 ватт-часов (Втч).
Удельная мощность в ватт-часах указана
на корпусе ионно-литиевого аккумулятора.
Вне зависимости от условий перевозки
в обязанности грузоотправителя входит
уточнение и получение информации о
последних действующих правилах упаковки,
маркировки и требований к документации.
Во время перевозки аккумуляторов
существует риск возгорания при
случайном контакте клемм аккумулятора
с токопроводящими материалами. При
перевозке аккумуляторов убедитесь, что
клеммы аккумулятора защищены и надёжно
изолированы от любых материалов, контакт
с которыми способен вызвать короткое
замыкание.
Информация данного раздела руководства
по эксплуатации была предоставлена
добровольно и на момент создания
документа является полностью достоверной.
Однако, не было дано никаких гарантий явно выраженных или подразумеваемых.
Деятельность в соответствии с правилами
и нормами полностью является
ответственностью покупателя.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCR020 работает от аккумуляторов
напряжением 10,8, 14,4 и 18 Вольт.
Могут использоваться аккумуляторы DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183 и DCB184. Дополнительную
информацию см. в разделе «Технические
характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
20
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Аккумулятор заряжается.
Аккумулятор заряжен.
Аккумулятор неисправен.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать повреждённый
аккумулятор!
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
повреждённый сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
Для использования только внутри
помещений.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Заряжайте аккумуляторы DEWALT
только зарядными устройствами
DEWALT. Зарядка аккумуляторов
других марок зарядными
устройствами DEWALT может
привести к протечке или взрыву
аккумулятора и другим опасным
ситуациям.
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Радиоприёмник
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте радиоприёмник, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-4)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
видоизменяйте радиоприёмник или
какую-либо его часть. Это может
привести к получению травмы или
повреждению прибора.
a. Кнопка включения
b. Поворотный переключатель громкости
c. Кнопки со стрелками
d. Кнопка переключателя режимов работы
e. Кнопка меню
f. Антенна
g. Кнопка ввода/дисплея
h. Жидкокристаллический дисплей
i. Аккумулятор
j. Кнопка указателя уровня заряда
аккумулятора
k. Гнездо для аккумулятора
l. Дополнительный порт
m. Винт крышки для аккумулятора
n. Плоский круглый аккумулятор
o. Крышка для плоского круглого
аккумулятора
p. Порт USB
• Дети и неопытные лица. Использование
прибора детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Электробезопасность
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
прибора. Также убедитесь, что напряжение
Вашего зарядного устройства соответствует
напряжению электросети.
ВНИМАНИЕ: Риск поражения
электрическим током!
Используйте прибор только
в сухих местах.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного прибора (см. раздел
«Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
Установка аккумулятора
(Рис. 4)
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки
DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор
полностью заряжен. Если аккумулятор
не производит достаточной мощности,
зарядите его в соответствии с инструкцией по
эксплуатации зарядного устройства.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
максимальной производительности
и продления срока службы ионно-литиевых
аккумуляторов, перед первым использованием
заряжайте аккумулятор не менее 10-ти часов.
Вставьте аккумулятор (i) в приёмное гнездо до
упора.
АККУМУЛЯТОР С РАСХОДОМЕРОМ (РИС. 4)
Некоторые аккумуляторы DEWALT
оборудованы расходомером в виде трех
зеленых светодиодных индикаторов,
обозначающих текущий уровень заряда
аккумулятора.
Для активирования расходомера нажмите
и удерживайте кнопку (j). Комбинация из
трёх горящих светодиодных индикаторов
обозначает текущий уровень заряда
аккумулятора. Когда уровень заряда
аккумулятора упадет ниже эксплуатационного
предела, расходомер погаснет, и аккумулятор
нужно будет подзарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расходомер является
индикатором только лишь уровня заряда,
оставшегося в аккумуляторе. Расходомер
не является индикатором функциональных
возможностей инструмента, зависящих
от компонентов, температуры и действий
конечного пользователя.
Установка плоского круглого
аккумулятора (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: При замене
аккумулятора всегда используйте
аккумуляторы той же марки
и типа, что и оригинальный
аккумулятор. При установке
аккумуляторов всегда соблюдайте
полярность (+ и -). Не храните
аккумуляторы в местах, где
металлические объекты могут
контактировать с открытыми
клеммами аккумулятора.
Ваш радиоприёмник имеет объём памяти
для хранения времени и настроек выбранных
радиостанций. Когда радиоприёмник
выключен, объем памяти питается от плоского
круглого аккумулятора, входящего в комплект
поставки радиоприёмника.
1. Выключите радиоприёмник и отсоедините
его от источника питания.
2. Отвинтите винт (m) на крышке
аккумулятора (o).
22
3. Нажмите на затвор крышки аккумулятора
и откройте ее.
4. Вставьте плоский круглый аккумулятор
(n) в гнездо для аккумулятора согласно
схеме.
5. Установите на место крышку, вставьте
винт и затяните.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для перенастройки дисплея,
времени и предварительных настроек,
извлеките плоский круглый аккумулятор
и установите его заново. При «зависании»
дисплея следуйте той же процедуре.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Не помещайте
радиоприёмник в местах, где
на него может капать вода или
попасть водяные брызги.
Работа с переменным током
Размотайте электрокабель и вставьте вилку
в настенную розетку 230 В перем. тока.
Эксплуатация радиоприёмника (Рис. 1)
ВКЛЮЧЕНИЕ/РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГРОМКОСТИ
1. Чтобы включить радиоприёмник, нажмите
кнопку включения (а).
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом
использовании радиоприёмник начнёт
работать в режиме DAB (цифровое
радиовещание) и произведёт
автоматический поиск радиостанций.
После этого он установит время,
и начнется проигрывание первой из
найденных им радиостанций. Если время
не отображается, обратитесь к разделу
«Программирование часов» и вручную
установите время.
2. Для увеличения громкости, поворачивайте
переключатель (b) в направлении по
часовой стрелке. Для уменьшения
громкости, поворачивайте рукоятку против
часовой стрелки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
MODE SELECTION
Для выбора одного из режимов работы
(DAB, FM или AUX), нажимайте на кнопку
переключателя режимов (d) до тех пор, пока
не будет выбран нужный режим. Например,
если радио работает в режиме DAB (режим
обозначен в верхнем левом углу дисплея (h)),
чтобы перейти в режим AUX, дважды нажмите
на кнопку.
РЕЖИМ DAB - НАСТРОЙКА
При первом включении радио в режиме DAB/
DAB+ радио начнёт автоматический поиск
станций радиовещания в локальной сети.
Для прокрутки имеющихся радиостанций
воспользуйтесь кнопками со стрелками,
указывающими вправо и влево (с).
ПРИМЕЧАНИЕ: При смене локальной
зоны или при наличии слабого сигнала
в результате автоматического поиска (это
возможно при не вытянутой антенне) список
доступных радиостанций может сократиться
или оказаться пустым. Ручной запуск
автоматического поиска найдет все доступные
станции радиовещания.
ЗАПУСК АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОИСКА:
1. Нажмите на кнопку меню (е). Нажимая
на стрелку, указывающую вправо (с),
прокрутите список опций до опции
«Автоматический поиск» и выберите её,
нажав на кнопку ввода/дисплея (g).
2. Нажмите на кнопку со стрелкой,
указывающей вправо, чтобы выбрать
опцию «Да».
3. Чтобы начать автоматический поиск,
нажмите на кнопку ввода/дисплея (g).
По завершении автоматического поиска радио
начнёт проигрывать первую из найденных
радиостанций.
Для использования предварительных настроек
см. раздел «Программирование кнопок
запоминания».
РЕЖИМ DAB – УДАЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ
После названий некоторых из найденных
ранее радиостанций и прекративших своё
существование может стоять знать вопроса
«?».
Для исключения таких радиостанций из списка
воспользуйтесь функцией удаления.
1. Нажмите на кнопку меню (е) и прокрутите
до опции «Удаление».
2. Для выбора опции нажмите на кнопку
ввода/дисплея (g).
РЕЖИМ DAB – СЖАТИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО
ДИАПАЗОНА (DRC)
Данная функция уменьшает разницу между
самым тихим и самым громким звуковым
сигналом при вещании. Иными словами,
увеличивает громкость тихих сигналов
и уменьшает громкость громких сигналов.
Имеются следующие опции:
• 0 – DCR проигнорировало вещание
• ½ -
установка DCR на половину уровня
передаваемого сигнала
• 1–
используется DCR уровня
передаваемого сигнала
• 2–
двойное DCR уровня передаваемого
сигнала
ПРИМЕЧАНИЕ: DCR работает, только если на
это даёт разрешение станция радиовещания.
РЕЖИМ FM - НАСТРОЙКА
Настройка: Чтобы настроиться на верхний
диапазон частот, нажмите на кнопку со
стрелкой, указывающей вправо. Чтобы
настроиться на нижний диапазон частот,
нажмите на кнопку со стрелкой, указывающей
влево.
Поиск: Нажмите и отпустите кнопку со
стрелкой, указывающей вправо (с). Частота
настройки увеличится для поиска первой
радиостанции с достаточным количеством
приема и автоматически на ней остановится.
Для поиска радиостанций на более высоких
частотах, снова нажмите на кнопку со
стрелкой, указывающей вправо. Для поиска
радиостанций на более низких частотах,
нажмите на кнопку со стрелкой, указывающей
влево. Функция поиска работает в режиме FM.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧАСОВ
Время и дата могут быть установлены
вручную, или автоматически
синхронизированы с национальными
сигналами точного времени, передающимися
по DAB (при наличии).
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
ВРЕМЕНИ:
(ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ DAB)
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании
радиоприёмник начнёт работать в режиме
DAB (цифровое радиовещание) и произведёт
автоматический поиск радиостанций.
1. Нажмите на кнопку меню (е).
2. Используя кнопки со стрелками (с),
перекрутите меню до опции «Установка
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
времени» и нажмите на кнопку ввода/
дисплея (g).
3. Перекрутите меню до опции
«Синхронизировать время» и нажмите
на кнопку ввода/дисплея (g) для
выбора. Часы будут автоматически
синхронизированы с национальными
сигналами точного времени.
РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ЧАСОВ:
(РЕЖИМ FM И DAB)
1. Нажмите на кнопку меню (е).
2. Используя кнопки со стрелками (с),
перекрутите меню до опции «Установка
времени» на дисплее и нажмите на кнопку
ввода/дисплея (g).
3. Перекрутите меню до опции «Дата
и время» и нажмите на кнопку ввода/
дисплея (g).
4. Используя кнопки со стрелками (с),
установите дату и время.
5. Установив нужное время, нажмите
на кнопку ввода/дисплея (g) для
подтверждения.
Другие опции меню установки времени:
• Формат времени: Выберите 12-ти или
24-х часовой формат для отображения на
дисплее.
• Формат даты: Выберите формат даты для
отображения на дисплее: ММ/ДД/ГГГГ,
ГГГГ/ММ/ДД или ДД/ММ/ГГГГ.
Важные замечания по эксплуатации радиоприёмников
(Рис. 3)
1. Радиоприёмник будет работать до
14 часов от полностью заряженного
и находящегося в хорошем рабочем
состоянии 4,0 ампер-час аккумулятора.
Использование аккумулятора меньшей
мощности или ёмкости сократит рабочее
время радиоприёмника.
2. Качество приёма зависит от
местоположения радиоприёмника
и мощности радиосигнала.
3. Некоторые генераторы могут стать
причиной появления фоновых шумов.
4. Для использования дополнительного
порта (l), подключите к порту гнездо
звукового выхода CD или iPod®*/MP3плеера. Звук от внешнего источника
24
будет передаваться через колонки
радиоприёмника.
5. Выходной порт для USB (р) используется
для подключения устройств малой
мощности, таких как мобильные
телефоны, CD и MP3-плееры. Помните,
что радиоприёмник, работающий от
аккумулятора, не заряжается через порт
USB.
* iPod является зарегистрированной
торговой маркой Apple Inc.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш радиоприёмник DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность прибора
увеличивается при правильном уходе.
Примечания по техническому обслуживанию
Самостоятельный ремонт данного прибора
запрещен. Внутри радиоприёмника нет
обслуживаемых пользователем деталей. Во
избежание повреждения чувствительных
к статике внутренних деталей, техническое
обслуживание прибора должно проводиться
в авторизованном сервисном центре.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
радиоприёмника. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
радиоприёмника; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
радиоприёмника в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
РУССКИЙ ЯЗЫК
зарядное устройство от розетки
сети переменного тока. Грязь
и масло можно удалять с наружной
поверхности радиоприёмника
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей с данным
радиоприёмником может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из радиоприёмника.
• Ионно-литиевые элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
zst00237624 - 06-08-2014
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIETUVIŲ
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising