DCR020 | DeWalt DCR020 SITE RADIO instruction manual

DCR020
DCR021
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)11
English (original instructions)19
Español (traducido de las instrucciones originales)27
Français (traduction de la notice d’instructions originale)35
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)43
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)51
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)59
Português (traduzido das instruções originais)66
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)74
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)81
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)89
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)96
Copyright DeWALT
B
Fig. A
3
6
8
DCR020
ENTER/DISPLAY
5
1
2
4
7
3
6
DCR021
8
ENTER/DISPLAY
5
1
2
4
7
1
Fig. B
Fig. C
18
12
16
DCR020
14
15
DCR021
13
Fig. D
17
9
11
10
2
Dansk
RADIO
DCR020/DCR021
Tillykke!
Angiver brandfare.
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Strømforsyning
Batterispænding
Netspænding
Batteritype
Vægt (uden batteripakke)
VDC
VAC
kg
DCR020
AC/DC
10.8/14.4/18
230
Li-Ion
2.9
DCR021
DC
10.8/14.4/18
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL
SENERE BRUG
—
Li-Ion
1.93
Sikkerhedsinstruktioner for radioer
•
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
•
•
Radio
DCR020/DCR021
DeWALT erklærer hermed, at DeWALT radio DCR021 er i
overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU og med alle
gældende krav i EU-direktiver.
Der kan anmodes om hele teksten i
EU-overensstemmelseserklæringen hos DeWALT, RichardKlinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Tyskland, eller den er
tilgængelig på følgende internetadresse: www.2helpu.com Søg
efter produkt- og typenummeret angivet på navnepladen.
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
•
•
•
•
Tag batteripakken ud. Sluk før du efterlader den uden
opsyn. Slå strømmen fra, når batteripakken ikke bruges, og før
udskiftning af tilbehør eller ekstraudstyr og før servicearbejder.
Dette udstyr er beregnet til brug i moderate klimaer.
Dette udstyr er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps eller med mangel på erfaringer eller
viden, medmindre de er under overvågning eller har fået
instruktioner i brugen af udstyret af en person, der er ansvarlig
for deres sikkerhed.
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med udstyret.
Radioen må ikke udsættes for dryp eller sprøjt; der må ikke
anbringes nogen genstande på den fyldt med væsker som
f.eks. vase
Ingen åben ild, som f.eks. tændte stearinlys må placeres
på radioen.
Radioen er kun beregnet til indendørs og professionel brug.
El-sikkerhed
Kontrollér altid, at batteripakkens spænding svarer til
spændingen på mærkepladen. Sørg også for at spændingen på
din oplader svarer til spændingen på dit værktøj.
ADVARSEL: Risiko for elektrisk stød. Må kun bruges på
tørre steder. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal
den udskiftes med en speciel ledning, der kan rekvireres fra
DeWALT serviceorganisationen.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Angiver risiko for elektrisk stød.
3
Vægt
Dansk
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
DCB125
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
10,8
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,3
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,20
270
420
70
185
90
240
60
140
70
185
90
240
60
60
140
220
35
100
50
120
30
70
35
100
50
120
30
30
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
60
85
22
60
30
75
22
45
X
X
X
X
X
X
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
180
270
45
120
60
150
40
90
45
120
60
150
40
40
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
•
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
Gem Disse Instruktioner: Denne vejledning indeholder vigtige
sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible batteriopladere
se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Dansk
•
•
•
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. D)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 9 i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys vil
blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 17 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind
i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
5
Dansk
•
•
•
•
•
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller
andre æsker.
Opbevar eller brug ikke radio og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader,
der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller
blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket med en
nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød. Beskadigede
batteripakker skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller
fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre sig
med de seneste regler for emballerings-, mærknings- og
dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
6
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
Batteri oplader.
Batteri opladet.
Batteri defekt.
B erør aldrig kontaktflader med strømførende
genstande.
Dansk
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Datokodeposition (Fig. B)
Datokoden 18 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Radio
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Brugsvejledning
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og værktøjskasser følger ikke
med N-modeller. Batteripakker og opladere følger ikke med
NT-modeller. B-modeller omfatter Bluetooth®-batteripakker.
BEMÆRK: Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede
varemærker, der ejes af Bluetooth®, SIG, Inc. og al brug af
sådanne mærker af DeWALT er under licens. Andre varemærker
og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
• Kontrollér for eventuelle skader på elradio, dele og tilbehør, der
kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på radio
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Strømknap
2 Volumenvælger
3 Pileknapper
4 Funktionsknap
5 Menuknap
6 Antenne
7 Enter-/displayknap
8 LCD display
9 Batteripakke
10 Brændstofmålerknap
11 Batteri stikkontakt
12 Ekstra åbning
13 Batterilemskrue
14 Møntcellebatteri
15 Møntcelle batterilem
16 USB port (DCR020 kun)
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehør. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Isætning og udtagning af batteripakke fra
radioen (Fig. B)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken 9 er fuldt opladet.
Sådan installeres batteripakken i radioen
1. Batteripakken 9 skal udrettes ift. skinnerne inde i
batteriforbindelsen 11 .
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i værktøjet og kontrollér, at den ikke river sig løs.
Sådan fjernes batteripakken fra radioen
Læs brugsvejledningen før brug.
1. Tryk på udløserknappen 17 , og træk batteripakken ud af
batteriforbindelsen med et fast greb.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
7
Dansk
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. D)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 10 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Sådan installeres møntcellebatteriet
(Fig. D)
ADVARSEL: Ved udskiftning af batteri, udskift den med
det samme mærke og type. Vær opmærksom på korrekt
polaritet (+ og –) ved udskiftning af batterier. Opbevar
eller bær aldrig batterier, så metalgenstande kan komme i
kontakt med udsatte batteriklemmer.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Din radio er udstyret med hukommelseskapacitet til at
gemme tidspunkter. Når radioen er slukket, er denne
hukommelseskapacitet drevet af et møntcellebatteri, der følger
med radioen.
1. Sluk for radioen og træk stikket ud af kontakten.
2. Skru skruen 13 på batterilugen 15 af.
3. Tryk batterilugen ned og træk i den for at åbne.
4. Isæt møntcellebatteriet 14 i henhold til diagrammet inde i
møntcellebatteriets område.
5. Sæt batterilugen på igen, isæt skruen og skru den i.
BEMÆRK: Du nulstiller LCD-display og ur ved at fjerne
møntcellebatteriet og geninstallere det. Følg denne procedure,
hvis skærmen ser ud til at være låst fast.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: Anbring ikke radioen på steder, hvor det kan
blive udsat for dryp eller sprøjt.
Vekselstrømdrift
Udpak ledningen og sæt den i 230 V stikkontakt.
8
Betjening af radioen (Fig. A)
Justering af strøm/volumen
1. Du tænder for radioen ved at trykke på strømknap 1 .
BEMÆRK: Når radioen bruges første gang, går den i DAB
funktionen og scanner automatisk for stationer. Den vil
derefter indstille tiden og starte med at spille den første
station, den finder. Hvis der ikke findes et tilgængeligt signal,
se Programmering af uret for at indstille tiden.
2. Drej vælgeren 2 med uret for at øge volumen. Du skruer
ned for volumen ved at dreje mod uret.
Mode Selection
To choose one of the mode functions (DAB, FM, or AUX) push
the mode button 4 until the desired function is found. For
example, if the radio is on DAB, seen in upper left portion of LCD
display 8 , push the mode button twice to change to AUX.
DAB Funktion - Indstilling
Når enheden først er skiftet til DAB/DAB+ funktionen, vil
radioen automatisk scanne for at finde sendestationer i det
lokale område.
Brug venstre eller højre piletaster 3 til at rulle
gennem stationerne.
BEMÆRK: Ved flytning af steder, eller hvis modtagelsen var
dårlig i den originale scanning (muligt hvis antennen ikke var
trukket ud), kan dette resultere i en tom eller ukomplet liste of
tilgængelige stationer. Manuel kørsel af en Auto Scan vil finde
alle tilgængelige sendestationer.
Sådan udfører du en Auto Scan:
1. Tryk på menuknappen 5 , rul gennem valgmulighederne
ved at trykke på højre piletast 3 indtil du kommer til Auto
Scan og vælger denne mulighed ved at trykke på Enter-/
display knappen 7 .
Tryk på Enter-/display knappen 7 for at udføre Auto Scan.
DAB Funktion – Station Prune
Nogle stationer, som engang blev modtaget af din radio, mens
som ikke længere er tilgængelige, kan være markeret med et ?
efter stationsnavnet.
Du fjerner disse stationer fra stationslisten ved at bruge
Prune unktionen:
1. Tryk på menu 5 og rul direkte til Prune valgmuligheden.
2. Tryk på Enter-/display knappen 7 for at vælge 7 .
DAB Funktion – Dynamisk OmrådeKompression (Drc)
Denne funktion nedsætter forskellen mellem den højeste
og laveste lyd, der sendes. Denne funktion gør rolige lyde
forholdsvis højere, og høje lyde forholdsvis støjsvage på en
effektiv måde.
Dansk
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
0
1/2
1
RC udsendelser vil blive ignoreret
- indstiller DRC til halvdelen af det udsendte
niveau
bruger det udsendte DRC niveau
2
fordobler det udsendte DRC niveau
BEMÆRK: DRC fungerer kun, hvis den er aktiveret af
radiostationen.
FM-tilstand – Indstilling
Sådan indstiller du:
Skub den højre pil for at flytte tuneren op på frekvensbåndet,
skub den venstre pil for at flytte tuner ned på frekvensbåndet.
Sådan søger du:
Tryk en gang på og hold den højre pileknap 3 og slip den.
Tunerfrekvensen øges til at søge den første radiostation med
acceptabel tydelighed og stopper ved denne station. Du kan
trykke på højre piletast igen for at fortsætte søgningen efter
en radiostation på højere frekvenser. Du kan trykke på venstre
piletast for at søge efter radiostationer på lavere frekvenser.
Søgefunktionen er tilgængelig i FM-tilstand.
Programmering af Uret
Tidspunktet og datoen kan opdateres manuelt eller automatisk
synkroniseret med de nationale tidssignaler, der udsendes
DAB (hvor de er tilgængelige).
Du synkroniserer uret automatisk:
(kun DAB funktion)
BEMÆRK: Når radioen bruges første gang, går den i DAB
funktionen og scanner automatisk for stationer.
1. Tryk på menuknappen 5 .
2. Brug piletasterne 3 til at rulle til Justering af uret og tryk på
Enter-/display-knappen 7 .
3. Rul til Synk tid nu tryk på Enter-/display-knappen for
at vælge. Dette synkroniserer automatisk uret med de
nationale tidssignaler.
Du justerer uret manuelt:
(FM og DAB funktion)
1. Tryk på menuknappen 5 .
2. Brug piletasterne 3 til at rulle til Justering af uret på LCD
displayet og tryk på Enter-/display-knappen 7 .
3. Rul til Dato & tid og tryk på Enter-/display-knappen 7 .
4. Indstil datoen og tidspunktet ved brug af venstre og højre
piletaster 3 .
5. Når det ønskede tidspunkt er indstillet, tryk på Enter-/
display-knappen 7 for at bekræfte.
Andre Urjusterings menu valgmuligheder:
• Tidsformat: Vælg et 12t eller 24t tidsdisplayformat
• Datoformat: Vælg datodisplayformatet, MM/DD/YYYY,
YYYY/MM/DD eller DD/MM/YYYY.
Vigtige radionoter (Fig. C)
1. Radioen vil køre op til 14 timer på et fuldt opladet 4,0 amp
timers batteri i en god tilstand. Anvendelse af batterier
med en lavere spænding eller kapacitet vil resultere i
kortere spilletid.
2. Modtagelse vil variere afhængigt af placeringen og styrken
på radiosignalet.
3. Nogle generatorer kan fremkalde baggrundsstøj.
4. Du bruger den ekstra åbning 12 ved at indsætte
udgangsjack fra en cd eller iPod®*/MP3 afspiller ind i
åbningen. Lyden fra den eksterne kilde spiller gennem
radioens højttalere.
5. USB strømudgangsport 16 er en tilslutningsport til
at forsyne enheder med lavt strømforbrug som f.eks.
mobiltelefoner, cd- og MP3 afspillere. Bemærk at radioen
ikke oplades via USB porten, når den kører på batterier.
(DCR020 kun)
* iPod er et registreret varemærke tilhørende Apple, Inc.
VEDLIGEHOLDELSE
Din DeWALT-oplader/radio er designet til at fungere i lang tid
med minimal vedligeholdelse. Kontinuerlig tilfredsstillende
funktioner afhænger af korrekt pleje.
Servicenoter
Dette produkt kan ikke serviceres af brugeren. Der findes ingen
dele inde i radioen, som kan serviceres. Servicering hos et
autoriseret servicecenter er nødvendig for at undgå skader på
statiske, følsomme interne komponenter.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Eftersom andet tilbehør, end det, der tilbydes
af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med denne radio. For
at reducere risikoen for kvæstelser, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
9
Dansk
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Kør batteripakken helt ned, og fjern den derefter fra radioen.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
10
Deutsch
RADIO
DCR020/DCR021
Herzlichen Glückwunsch!
Technische Daten
Spannungsquelle
Batteriespannung
Netzspannung
Akkutyp
Gewicht (ohne Akku)
VDC
VAC
kg
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
DCR020
AC/DC
10.8/14.4/18
230
Li-Ion
2.9
DCR021
DC
10.8/14.4/18
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
—
Li-Ion
1.93
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Sicherheitshinweise für Radios
•
Radio
DCR020/DCR021
•
DeWALT erklärt hiermit, dass das DeWALT Radio
DCR021 die Richtlinie 2014/53/EU und alle geltenden
EU-Richtlinienanforderungen erfüllt.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann
bei DeWALT unter der Anschrift Richard- Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland, angefordert bzw. unter folgender
Internetadresse abgerufen werden: www.2helpu.com Suchen
Sie nach dem Produkt und geben Sie die auf dem Typenschild
gekennzeichnete Nummer ein.
•
•
•
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
•
•
Entfernen Sie den Akku. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie
es unbeaufsichtigt lassen. Entfernen Sie den Akku, wenn Sie
das Gerät nicht benutzen, bevor Sie irgendwelche Geräteteile
oder Zubehörteile auswechseln und bevor Sie irgendwelche
Wartungsarbeiten vornehmen.
Dieses Gerät ist zur Verwendung bei gemäßigten klimatischen
Bedingungen vorgesehen.
Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung oder
Kenntnisse verwendet werden, außer wenn diese Personen von
einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder mit ihm vertraut
gemacht werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem Gerät spielen.
Das Radio darf keinen tropfenden oder spritzenden
Flüssigkeiten ausgesetzt werden; es dürfen keine mit Flüssigkeit
gefüllten Gegenstände, zum Beispiel Vasen, auf das Gerät
gestellt werden.
Auf dem Radio dürfen keine offenen Flammen stehen, wie zum
Beispiel brennende Kerzen.
Das Radio ist nur für den gewerblichen Einsatz in
Innenbereichen vorgesehen.
Elektrische Sicherheit
Überprüfen Sie immer, dass die Spannung des Akkus der
Spannung auf dem Typenschild entspricht. Überprüfen
Sie auch, dass die Spannung des Ladegeräts der Ihres
Stromnetzes entspricht.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Darf nur in
trockenem Umfeld eingesetzt werden. Wenn das
Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein
speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, das bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
11
Gewicht
Deutsch
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
Gewicht
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
DCB125
DCB127
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
10,8
10,8
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,3
2,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,20
0,20
270
420
70
185
90
240
60
140
70
185
90
240
60
60
90
140
220
35
100
50
120
30
70
35
100
50
120
30
30
50
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
60
85
22
60
30
75
22
45
X
X
X
X
X
X
X
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
180
270
45
120
60
150
40
90
45
120
60
150
40
40
60
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle AkkuLadegeräte
BEWAHREN Sie Diese Anweisungen Auf: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
12
•
•
•
•
•
•
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] D)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 9 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den AkkuLöseknopf 17 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät
hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer
des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
13
Deutsch
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7–9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das
Ladegerät verwenden. Befolgen Sie anschließend den
beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
14
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Radio und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
•
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in
ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen können, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
Deutsch
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen aufbewahrt
werden. Der Akku muss vor der Verwendung aufgeladen
werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten zu
D
entnehmen.
Akku aufgeladen.
Akku defekt.
icht mit elektrisch leitenden Gegenständen
N
berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Radio
1 Li-Ion-Akku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 Modelle)
2 Li-Ion-Akkus (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 Modelle)
3 Li-Ion-Akkus (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 Modelle)
1Betriebsanleitung
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen sind im
Lieferumfang von N-Modellen nicht enthalten. Akkus und
Ladegeräte sind im Lieferumfang von NT-Modellen nicht
enthalten. B-Modelle werden mit Bluetooth®-Akkus ausgeliefert.
HINWEIS: Die Wortmarke und Logos Bluetooth® sind
eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth®, SIG, Inc. und
jede Verwendung dieser Marken durch DeWALT erfolgt unter
Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum
ihrer jeweiligen Eigentümer.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Akku wird geladen.
15
Deutsch
Bildzeichen am Radio
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Lage des Datumscodes (Abb. B)
Der Datumscode 18 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2018 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A–D)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Einschalttaste
2 Lautstärkeregler
3 Pfeiltasten
4 Modus-Taste
5 Menü-Taste
6 Antenne
7 Eingabe-/Anzeigetaste
8 LCD-Display
9 Akkupaket
10 Taste Kraftstoffanzeige
11 Batteriefach
12 Zusatzanschluss
13 Batteriefachschraube
14 Knopfzelle
15 Knopfzellenabdeckung
16 USB port (DCR020 nur)
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Radio (Abb. D)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 9 vollständig aufgeladen sein.
16
Einsetzen des Akkus in das Radio
1. Richten Sie den Akku 9 mit den Schienen im
Einlegerahmen 11 des Akkus aus.
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht lösen kann.
Entfernen des Akkus aus dem Radio
1. Drücken Sie den Löseknopf 17 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Akku-Einlegerahmen heraus.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. D)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für
die Ladestandsanzeige 10 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Einlegen der Knopfzelle (Abb. B)
WARNUNG: Eine Batterie nur durch ein Produkt derselben
Marke und Art verwenden. Beim Austausch von Batterien
auf die richtige Polarität (+ und –) achten. Batterien nicht
so aufbewahren oder transportieren, dass metallische
Gegenstände die offenen Pole berühren können.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen
oder entfernen.
Ihr Radio ist mit einer Speicherfunktion ausgestattet, um die
Uhrzeit speichern zu können. Wenn das Radio AUS ist, wird
diese Speicherkapazität durch eine Knopfzelle bewahrt, die im
Radio enthalten ist.
1. Schalten Sie das Radio aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Schrauben Sie die Schraube 13 am Batteriedeckel 15 los.
3. Drücken Sie die Batteriefachverriegelung nach unten und
ziehen Sie sie auf.
4. Setzen Sie die Knopfzelle 14 entsprechend der Markierung
im Innern des Batteriefaches ein.
5. Setzen Sie den Batteriedeckel wieder auf, ziehen Sie die
Schraube fest.
HINWEIS: Um das LCD-Display und die Uhr zurückzusetzen,
entfernen Sie die Knopfzellenbatterie und setzen Sie sie wieder
Deutsch
ein. Dieses Verfahren ist auch anzuwenden, wenn das Display
„eingefroren“ ist.
BETRIEB
Richtige Haltung der Hände
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Platzieren Sie das Radio nicht an Orten, wo
es tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt ist.
Betrieb mit Wechselstrom
Netzkabel auseinanderwickeln und in eine Wandsteckdose mit
230 V Gleichstrom stecken.
Bedienung des Radios (Abb. A)
Einschalten/Lautstärkeregelung
1. Um das Radio einzuschalten, drücken Sie die
Einschalttaste 1 .
HINWEIS: Wenn das Radio zum ersten Mal verwendet wird,
geht es in den DAB-Modus und sucht automatisch nach
Sendern. Es stellt dann die Zeit ein und spielt den ersten
gefundenen Sender. Wenn kein Zeitsignal verfügbar ist,
finden sie unter Programmierung der Uhr Informationen
zur manuellen Zeiteinstellung.
2. Drehen Sie den Regler 2 im Uhrzeigersinn, um die
Lautstärke zu erhöhen. Um die Lautstärke zu verringern,
gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Modusauswahl
Drücken Sie zur Auswahl der Modusfunktionen (DAB, FM
oder AUX) die Modus-Taste 4 , bis die gewünschte Funktion
gefunden wurde. Wenn das Radio zum Beispiel im Modus DAB
läuft, was links oben im LCD-Display 8 angezeigt wird, drücken
Sie die Modus-Taste zweimal, um zu AUX zu wechseln.
DAB-Modus - Tuning
Wenn das Gerät zum ersten Mal auf den Modus DAB/DAB+
umgeschaltet wird, scannt das Radio automatisch nach Sendern
in der Gegend.
Verwenden Sie die Pfeiltasten nach links oder rechts 3 , um die
Sender zu durchsuchen.
HINWEIS: Bei einem Standortwechsel oder wenn der Empfang
beim ursprünglichen Scanvorgang schlecht war (was passieren
kann, wenn die Antenne nicht benutzt wurde), kann dies
zu einer leeren oder unvollständigen Liste der verfügbaren
Sender führen. Mit einem manuellen Auto-Scan werden alle
verfügbaren Sender gefunden.
Durchführen eines Auto-Scan:
1. Drücken Sie die menü-Taste 5 , scrollen Sie durch Drücken
der Taste mit dem Pfeil nach rechts 3 durch die Optionen,
bis Sie zu Auto Scan gelangen, und wählen Sie diese Option
durch Drücken der Eingabe-/Anzeigetaste 7 .
Drücken Sie die Eingabe-/Anzeigetaste 7 , um den AutoScan durchzuführen.
Dab-Modus – Sender Löschen
Sender, die schon einmal von Ihrem Radio empfangen wurden,
aber nicht mehr verfügbar sind, werden möglicherweise mit
einem ? nach dem Sendernamen angezeigt.
Nutzen Sie zum Entfernen solcher Sender aus der Senderliste
die Löschfunktion:
1. Drücken Sie auf menü 5 und scrollen Sie nach rechts zur
Option Löschen.
2. Drücken Sie zur Auswahl die Eingabe-/Anzeigetaste 7 .
Dab-Modus – Dynamic Range Compression (DRC)
Diese Funktion reduziert den Unterschied zwischen den
lautesten und leisesten gesendeten Tönen. Effektiv macht die
Funktion diese leisen Töne vergleichsweise lauter und laute
Töne entsprechend leiser.
Folgende Optionen sind verfügbar:
0
1/2
1
DRC von Übertragungen wird ignoriert
stellt die DRC-Funktion auf die Hälfte der
Übertragung ein
verwendet die übertragene DRC-Stufe
2
verdoppelt die übertragene DRC-Stufe
HINWEIS: DRC funktioniert nur, wenn die Funktion vom Sender
aktiviert wurde.
Fm-Modus – Tuning
Tuning:
Drücken Sie die Taste mit dem Pfeil nach rechts, um den Tuner
auf dem Frequenzband nach oben zu bewegen, und drücken
Sie die Taste mit dem Pfeil nach links, um den Tuner auf dem
Frequenzband nach unten zu bewegen.
Suchen:
Halten Sie die Taste mit dem Pfeil nach rechts 3 kurz gedrückt
und lassen Sie sie dann los. Die Tuner-Frequenz wird erhöht,
um den ersten Sender zu finden, der angemessen deutlich
empfangbar ist, und stoppt an diesem Sender. Die Taste mit
dem Pfeil nach rechts kann erneut gedrückt werden, um die
Suche nach einem Radiosender mit einer höheren Frequenz
fortzusetzen. Die Taste mit dem Pfeil nach links kann gedrückt
werden, um nach Radiosendern mit einer niedrigeren Frequenz
zu suchen. Die Suchfunktion steht im FM-Modus zur Verfügung.
Programmierung Der Uhr
Die Zeit und das Datum können manuell aktualisiert werden
oder automatisch mit nationalen Zeitsignalen synchronisiert
werden, die über DAB (soweit verfügbar) ausgestrahlt werden.
Automatische Synchronisierung der Uhr:
(NUR DAB-Modus)
HINWEIS: Wenn das Radio zum ersten Mal verwendet
wird, geht es in den DAB-Modus und sucht automatisch
nach Sendern.
1. Drücken Sie die menü-taste 5 .
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten 3 , um zu Uhreinstellung zu
gehen, und drücken Sie die Eingabe-/Anzeigetaste 7 .
17
Deutsch
3. Scrollen Sie zu Zeitsynch. jetzt und drücken Sie zur
Auswahl die Eingabe-/Anzeigetaste. Dadurch wird die Uhr
automatisch mit nationalen Zeitsignalen synchronisiert.
Manuelle Einstellung der Uhr:
(FM- und DAB-Modus)
1. Drücken Sie die menü-taste 5 .
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten 3 , um auf dem LCD-Display
zu Uhreinstellung zu gehen, und drücken Sie die Eingabe-/
Anzeigetaste 7 .
3. Scrollen Sie zu Datum & Uhrzeit und drücken Sie die
Eingabe-/Anzeigetaste 7 .
4. Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit den Pfeiltasten nach
links und rechts ein 3 .
5. Drücken Sie nach der Einstellung der richtigen Zeit zur
Bestätigung die Eingabe-/Anzeigetaste 7 .
Weitere Optionen des Menüs Uhreinstellung:
• Zeitformat: Wählen Sie 12h oder 24h als
anzuzeigendes Zeitformat
• Datumsformat: Wählen Sie als anzuzeigendes Datumsformat
MM/TT/JJJJ, JJJJ/MM/TT oder TT/MM/JJJJ.
Important Radio Notes (Fig. C)
1. Das Radio kann mit einem vollständig aufgeladenen 4,0
Ah-Akku in gutem Zustand 14 Stunden lang betrieben
werden. Werden Akkus mit geringerer Spannung oder
Kapazität verwendet, verringert sie die Betriebsdauer.
2. Der Empfang kann je nach Lage und Stärke des
Funksignals variieren.
3. Bestimmte Generatoren können zu
Hintergrundgeräuschen führen.
4. Zur Verwendung des Zusatzanschlusses 12 stecken Sie den
Ausgangsstecker eines CD- oder iPod®*/MP3-Players in den
Anschluss. Der Ton von der externen Quelle wird über die
Lautsprecher des Radios wiedergegeben.
5. Der USB-Stromausgang 16 ist ein Verbindunganschluss für
den Betrieb von Geräten, die einen geringen Strombedarf
haben, zum Beispiel Mobiltelefone, CD- und MP3-Player.
Beachten Sie, dass das Radio nicht über den USB-Anschluss
aufgeladen wird, wenn es über Batterien betrieben wird.
(DCR020 nur)
* iPod ist eine eingetragene Handelsmarke von Apple, Inc.
WARTUNG
Ihr DeWALT Ladegerät/Radio wurde für langfristigen Betrieb
mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein dauerhafter
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege ab.
Wartungshinweise
Dieses Produkt kann nicht vom Benutzer gewartet werden.
Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren
des Radios. Wartungsarbeiten sollten in einer autorisierten
Werkstatt durchgeführt werden, um Schäden an den statisch
empfindlichen Bauteilen im Inneren zu vermeiden.
18
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Radio gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT,
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entfernen Sie den Akku erst aus dem Radio, wenn er
vollständig entladen ist.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
English
RADIO
DCR020/DCR021
Congratulations!
Technical Data
Power source
Battery voltage
Mains voltage
Battery type
Weight (without battery pack)
Denotes risk of fire.
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
VDC
VAC
kg
DCR020
AC/DC
10.8/14.4/18
230
Li-Ion
2.9
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
DCR021
DC
10.8/14.4/18
—
Li-Ion
1.93
EU-Declaration of Conformity
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
Safety Instructions for Radios
•
Machinery Directive
•
•
Radio
DCR020/DCR021
•
DeWALT hereby declares that the DeWALT Radio DCR021 is in
compliance with the Directive 2014/53/EU and to all applicable
EU directive requirements.
The full text of the EU declaration of conformity can be
requested at DeWALT, Richard- Klinger-Straße 11, D-65510,
Idstein, Germany or is available at the following internet address:
www.2helpu.com Search by the Product and Type Number
indicated on the nameplate.
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
•
•
•
Remove the battery pack. Switch off before leaving it
unattended. Remove the battery pack when not in use, before
changing accessories or attachments and before servicing.
This appliance is intended to be used in moderate climates.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
Radio shall not be exposed to dripping or splashing; no objects
filled with liquids, such as vases, shall be placed on it.
No exposed flame sources, such as lighted candles, should be
placed on the radio.
The radio is intended for indoor and professional use only.
Electrical Safety
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
WARNING: Risk of electric shock. Use in dry locations only.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
19
Weight
English
Batteries
Chargers/Charge Times (Minutes)
Cat #
VDC
Ah
Weight
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
DCB125
DCB127
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
10.8
10.8
6.0/2.0
9.0/3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
1.3
2.0
1.05
1.25
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
0.48
0.30
0.54
0.30
0.52
0.30
0.20
0.20
270
420
70
185
90
240
60
140
70
185
90
240
60
60
90
140
220
35
100
50
120
30
70
35
100
50
120
30
30
50
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
60
85
22
60
30
75
22
45
X
X
X
X
X
X
X
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
180
270
45
120
60
150
40
90
45
120
60
150
40
40
60
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All Battery
Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
20
•
•
•
•
•
•
•
•
•
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
English
•
•
•
•
•
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. D)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 9 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 17 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Charge Indicators
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Charging
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
Battery Packs
Important Safety Instructions for All Battery
Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
21
English
•
•
•
•
•
•
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the radio and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek
medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
22
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely
depleted of charge. The battery pack will need to be recharged
before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Battery charging.
Battery charged.
Battery defective.
English
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Read instruction manual before use.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for the
environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
Package Contents
The package contains:
1Radio
1 Li-Ion battery pack (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 models)
2 Li-Ion battery packs (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 models)
3 Li-Ion battery packs (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 models)
1 Instruction manual
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are not included
with N models. Battery packs and chargers are not included with
NT models. B models include Bluetooth® battery packs.
NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by the Bluetooth®, SIG, Inc. and any use of
such marks by DeWALT is under license. Other trademarks and
trade names are those of their respective owners.
• Check for damage to the radio, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Radio
The following pictograms are shown on the radio:
Date Code Position (Fig. B)
The date code 18 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2018 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A–D)
WARNING: Never modify the power radio or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Power button
2 Volume dial
3 Arrow buttons
4 Mode button
5 Menu button
6 Antenna
7 Enter/display button
8 LCD display
9 Battery pack
10 Fuel gauge button
11 Battery receptacle
12 Auxiliary port
13 Battery door screw
14 Coin cell battery
15 Coin cell battery door
16 USB port (DCR020 only)
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Radio (Fig. D)
NOTE: Make sure your battery pack 9 is fully charged.
23
English
To Install the Battery Pack into the Radio
1. Align the battery pack 9 with the rails inside the battery
receptacle 11 .
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Radio
1. Press the release button 17 and firmly pull the battery pack
out of the battery receptacle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. D)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge
button 10 . A combination of the three green LED lights will
illuminate designating the level of charge left. When the level
of charge in the battery is below the usable limit, the fuel gauge
will not illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
To Install the Coin Cell Battery (Fig. B)
WARNING: When replacing battery, replace it with the
same brand and type. Observe correct polarity (+ and –)
when replacing batteries. Do not store or carry batteries so
that metal objects can contact exposed battery terminals.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories.
Your radio is equipped with memory capacity in order to
store the time. When the radio is OFF, this memory capacity is
powered by one coin cell battery that is included with the radio.
1. Turn the radio off and unplug from the power source.
2. Unscrew the screw 13 on the battery door 15 .
3. Press down on the battery door latch and pull to open.
4. Install the coin cell battery 14 according to the diagram
inside the coin cell battery area.
5. Replace the battery door, insert screw and tighten.
NOTE: To reset the LCD display and clock remove the coin
cell battery and re-install it. Follow this procedure if the screen
seems to lock in place.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
24
WARNING: Do not place the radio in locations where it
may be exposed to dripping or splashing.
AC Operation
Unwrap power cord and plug into 230 V AC wall outlet.
Operating the Radio (Fig. A)
Power/Volume Adjustment
1. To turn the radio on, press the power button 1 .
NOTE: When the radio is first used it will enter DAB mode
and automatically scan for stations. It will then set the time
and start playing the first station it finds. If there is no time
signal available please refer to Programming The Clock to
manually set the time.
2. Turn the dial 2 clockwise to increase the volume. To
decrease the volume, turn counterclockwise.
Mode Selection
To choose one of the mode functions (DAB, FM, or AUX) push
the mode button 4 until the desired function is found. For
example, if the radio is on DAB, seen in upper left portion of LCD
display 8 , push the mode button twice to change to AUX.
DAB Mode - Tuning
When the unit is first switched on in DAB/DAB+ mode the radio
will auto scan to find broadcast stations in the local area.
Use the left or right arrow buttons 3 to scroll through
the stations.
NOTE: When moving locations or if reception was poor
in the original scan (possible if the antenna was not up),
this may result in an empty or incomplete list of available
stations. Manually running an Auto Scan will find all available
broadcast stations.
To Perform an Auto Scan:
1. Press the menu button 5 , scroll through the options by
pressing the right arrow button 3 until you reach Auto
Scan and select this option by pressing the Enter/Display
button 7 .
Once Auto Scan is complete the radio will play the first station
it finds.
DAB Mode – Station Prune
Some stations once received by your radio which are no longer
available may display with a ? after the station name.
To remove these stations from the station list, use the
Prune function:
1. Press menu button 5 and scroll right to the Prune option.
2. Press Enter/Display 7 to select.
DAB Mode – Dynamic Range Compression (DRC)
This function reduces the difference between the loudest
and quietest audio being broadcast. Effectively, this makes
quiet sounds comparatively louder, and loud sounds
comparatively quieter.
English
The following options are available:
0
1/2
1
broadcast DRC will be ignored
sets DRC at half the level transmitted
uses the DRC level transmitted
2
doubles the DRC level transmitted
NOTE: DRC only works if it is enabled by the broadcaster.
FM Mode – Tuning
To Tune: Push the right arrow to move the tuner up the
frequency band, push the left arrow to move the tuner down
the frequency band.
1. To Seek: Press and hold the right arrow button 3 once and
release. The tuner frequency will increase to seek the first
radio station with acceptable clarity and stop at that station.
The right arrow button may be pressed again to continue
seeking a radio station at higher frequencies. The left arrow
button may be pressed to seek radio stations at lower
frequencies. The Seek function is available in FM mode.
Programming the Clock
The Time and Date can be updated manually or automatically
synchronised with national time signals broadcast over
DAB (where available).
To Synchronise the Clock Automatically:
(DAB mode ONLY)
NOTE: When the radio is first used it will enter DAB mode and
automatically scan for stations.
1. Press the menu button 5 .
2. Use the arrow buttons 3 to scroll to Clock Adjust and press
the Enter/Display button 7 .
3. Scroll to Sync Time Now press the Enter/Display button to
select. This automatically synchronises clock with national
time signals.
To Adjust the Clock Manually:
(FM and DAB mode)
1. Press the menu button 5 .
2. Use the arrow buttons 3 to scroll to Clock Adjust on the
LCD display and press the Enter/Display button 7 .
3. Scroll to Date & Time and press the Enter/Display button 7 .
4. Set the date and time using left and right arrow buttons 3 .
5. Once the desired time is set press the Enter/Display
button 7 to commit.
Other Clock Adjust menu options:
• Time format: Select a 12h or 24h time display format
• Date format: Select the date display format, MM/DD/YYYY,
YYYY/MM/DD or DD/MM/YYYY.
Important Radio Notes (Fig. C)
1. The radio will run for up to 14 hours on a fully charged 4.0
amp hour battery in good condition. Using batteries of
lower voltage or capacity will result in less run time.
2. Reception will vary depending on location and strength of
radio signal.
3. Certain generators may cause background noise.
4. To use the auxiliary port 12 , plug the output jack from a
CD or iPod®*/MP3 player into the port. The sound from the
external source plays through the speakers of the radio.
5. The USB power output port 16 is a connection port for
powering low power devices such as mobile phones, CD
and MP3 players. Note that the radio will not charge via the
USB port when powered by batteries. (DCR020 only)
* iPod is a registered trademark of Apple, Inc.
MAINTENANCE
Your DeWALT radio has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous
satisfactory operation depends upon proper care.
Service Notes
This product is not user serviceable. There are no user
serviceable parts inside the radio. Servicing at an authorised
service centre is required to avoid damage to static sensitive
internal components.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this radio could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
25
English
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the radio.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
26
Español
RADIO
DCR020/DCR021
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
Datos técnicos
Fuente de alimentación
Voltaje de la batería
Voltaje de la red
Tipo de batería
Peso (sin paquete de batería)
VDC
VAC
kg
DCR020
AC/DC
10.8/14.4/18
230
Li-Ion
2.9
DCR021
DC
10.8/14.4/18
—
Directriz de la Maquinaria
Radio
DCR020/DCR021
DeWALT declara por la presente que la radio DeWALT DCR021
es conforme a la Directiva 2014/53/UE y que cumple todos los
requisitos aplicables de las directivas UE.
El texto completo de la declaración de conformidad UE se
puede solicitar a DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510,
Idstein, Alemania, y también está disponible en la siguiente
dirección web: www.2helpu.com. Busque por el número de
producto y tipo indicado en la placa de identificación.
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Instrucciones de seguridad de radios
•
Li-Ion
1.93
Declaración de Conformidad CE
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
•
•
•
•
•
•
Retire el paquete de baterías. Apague el dispositivo antes de
dejarlo sin vigilancia. Retire el paquete de baterías cuando
no utilice el dispositivo, antes de cambiar accesorios o
complementos y antes de efectuar cualquier reparación.
Este aparato está destinado al uso en climas moderados.
Este aparato no está destinado al uso por parte de personas
(incluyendo los niños) con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o del
conocimiento necesario, a menos que estén supervisadas o
reciban las instrucciones relativas al uso del aparato por una
persona encargada de su seguridad.
Los niños deberán permanecer vigilados para asegurarse de
que no jueguen con el aparato.
La radio no deberá exponerse a goteos o salpicaduras; no
deberán colocarse encima objetos llenos de líquidos tales
como floreros.
Encima de la radio no deberán colocarse fuentes de llamas
vivas tales como velas.
La radio está pensada para su uso en interiores y para
uso profesional.
Seguridad eléctrica
Compruebe siempre que el voltaje del paquete de baterías
corresponda al indicado en la placa de características. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador corresponda al de la
red eléctrica.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Únicamente
debe utilizar el producto en lugares secos. Si el cable
suministrado está dañado, deberá sustituirlo con el cable
especialmente preparado que podrá conseguir en la
organización de servicio de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Indica riesgo de incendio.
27
Peso
Español
Pilas
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
Cat #
VDC
Ah
Peso
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
DCB125
DCB127
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
10,8
10,8
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,3
2,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,20
0,20
270
420
70
185
90
240
60
140
70
185
90
240
60
60
90
140
220
35
100
50
120
30
70
35
100
50
120
30
30
50
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
60
85
22
60
30
75
22
45
X
X
X
X
X
X
X
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
180
270
45
120
60
150
40
90
45
120
60
150
40
40
60
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes para
todos los cargadores de batería
Siga las Siguientes Instrucciones: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar
Datos écnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
28
•
•
•
•
•
•
•
•
•
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
Español
•
•
•
•
•
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. D)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 9 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 17 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará que la batería es defectuosa y no
se encenderá.
NOTA: Esto también podría significar un problema con
el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación
están bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro
del cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7–9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes para
todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
29
Español
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la radio y el paquete de baterías
en lugares en los que la temperatura pueda alcanzar
o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones metálicas
en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de la
batería puede ser inflamable si se expone a chispas o
llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
30
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
Español
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
Cargando batería.
Batería cargada.
Batería defectuosa.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1Radio
1Paquete de baterías de ión-litio (modelos C1, D1, L1, M1, P1,
S1, T1, X1)
2Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C2, D2, M2, P2,
S2, T2, X2)
3Paquetes de baterías de ión-litio (modelos C3, D3, M3, P3,
S3, T3, X3)
1 Manual de instrucciones
NOTA: Los paquetes de baterías, los cargadores y las cajas
de herramientas no están incluidos en los modelos N. Los
paquetes de baterías y los cargadores no están incluidos en
los modelos NT. Los modelos B incluyen paquetes de baterías
con Bluetooth®
NOTA: La marca Bluetooth® y los logos son marcas registradas
propiedad de Bluetooth®, SIG, Inc. y cualquier uso de dichas
marcas por parte de DeWALT se realiza bajo licencia. Otras
marcas registradas y nombres registrados lo son de sus
respectivos dueños.
• Compruebe si la radio, piezas o accesorios han sufrido algún
desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterías deterioradas.
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
Posición del Código de Fecha (Fig. B)
El Código de fecha 18 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2018 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A–D)
1
2
3
4
5
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Botón de alimentación
Dial de volumen
Botones de flecha
Botón de modo
Botón de menú
31
Español
6 Antena
7 Botón Entrar/mostrar
8 Display LCD
9 Paquete de baterías
10 Botón de nivel de combustible
11 Receptáculo de baterías
12 Puerto auxiliar
13 Tornillo de la puerta de la batería
14 Batería de célula de moneda
15 Entrada de la batería de célula de moneda
16 USB port (DCR020 solamente)
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar la batería de la radio
(Fig. D)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 9 está completamente cargado.
Instalar la batería en la radio
1. Alinee la batería 9 en las guías internas del compartimento
de la batería 11 .
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete de baterías
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.
Extraer la batería de la radio
1. Pulse el botón de liberación 17 y tire con firmeza de la
batería para extraerla del compartimento de la batería.
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de carga
(Fig. D)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga 10 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
32
Instalación de la Batería de Célula de
Moneda (Fig. B)
ADVERTENCIA: Cuando sustituya la batería, utilice otra
de la misma marca y tipo. Respete la correcta polaridad
(+ y –) cuando reemplace las baterías. No almacene ni
transporte baterías en modo que objetos metálicos entren
en contacto con los terminales expuestos de la batería.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
La radio contiene una función de memoria para almacenar
la hora. Cuando la radio está apagada (OFF), la capacidad de
memoria está alimentada por una batería de célula de moneda
incorporada en la radio.
1. Apague la radio y desconéctela de la fuente
de alimentación.
2. Desatornille el tornillo 13 de la puerta de la pila 15 .
3. Apriete el pasador de la puerta de la pila y tire para abrirla.
4. Coloque la pila de botón 14 como se indica en el diagrama
que aparece dentro de la parte donde se pone la pila
de botón.
5. Vuelva a poner la puerta de la pila, introduzca el tornillo
y apriételo.
NOTA: Para restablecer el visor LCD y el reloj, extraiga la pila de
botón y vuelva a colocarla. Siga este procedimiento si la pantalla
parece bloquearse.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: No colocar la radio en lugares donde esté
expuesta a goteos o salpicaduras.
Funcionamiento con CA
Desembale el cable de alimentación y enchúfelo en una toma
de corriente de pared de C. A. de 230 V.
Funcionamiento de la Radio (Fig. A)
Ajuste de potencia/volumen
1. Para encender la radio, pulsar el botón de potencia 1 .
NOTA: La primera vez que se usa la radio, esta entra
al modo DAB y busca automáticamente las emisoras.
Establece la hora y empieza a ejecutar la primera emisora
que encuentra. Si no hay señales de hora disponibles,
consulte Programar el reloj para colocar manualmente
la hora.
2. Gire el dial 2 en sentido horario para subir el volumen. Para
bajar el volumen, gírelo en sentido antihorario.
Español
Selección De Modo
Para elegir una de las funciones de modo (DAB, FM, o AUX),
pulse el botón de modo 4 hasta encontrar la función deseada.
Por ejemplo, si la radio está en DAB, indicado arriba a la
izquierda del display LCD 8 , pulse dos veces el botón de modo
para cambiar a AUX.
Modo Dab - Sintonización
Cuando se enciende la unidad en modo DAB/DAB+, la radio
explora automáticamente para encontrar las emisoras de
transmisión del área local.
Use los botones de flecha derecha o izquierda 3 para
desplazarse por las emisoras.
NOTA: Cuando se cambia de ubicación o si la recepción no es
buena después de la exploración inicial (posible si la antena
no estaba levantada), puede suponer una lista de emisoras
disponibles vacía o incompleta. Si ejecuta manualmente una
exploración automática (auto scan), encontrará todas las
emisoras disponibles.
Para realizar una Exploración Automática:
1. Pulse el botón de menú 5 , desplácese por las opciones
pulsando el botón de flecha derecho 3 hasta llegar a
Exploración automática y seleccione esta opción pulsando
el botón Entrar/Mostrar 7 .
Pulse el botón Entrar/Mostrar 7 para efectuar la
exploración automática.
Modo DAB – Eliminar Emisoras
Algunas emisoras recibidas por su radio que ya no están
disponibles pueden presentar un ? detrás del nombre.
Para eliminar estas emisoras de la lista, use la función Eliminar:
1. Pulse el menú 5 y desplácese hacia la derecha a la
opción Eliminar.
2. Pulse Entrar/Mostrar 7 para seleccionar.
Modo DAB – Compresión de Rango
Dinámico (DRC)
Esta función reduce la diferencia entre el sonido más alto o
bajo que se está transmitiendo. En efecto, este modo hace
los sonidos bajos comparativamente más altos y los altos,
comparativamente más bajos.
Están disponibles las siguientes opciones:
0
1/2
1
la emisión DRC será ignorada
c onfiguraciones DRC a la mitad del
nivel transmitido
usa el nivel DRC transmitido
2
dobla el nivel DRC transmitido
NOTA: El nivel DRC solo funciona si está activado por el
organismo de radiodifusión.
Modo FM – Sintonización
Para sintonizar:
Pulse la flecha derecha para mover el sintonizador hacia arriba
de la banda de frecuencia, pulse la flecha izquierda para mover
el sintonizador hacia abajo de la banda de frecuencia.
Para buscar:
Pulse y tenga pulsado el botón de la flecha derecha 3 una vez y
suéltelo. La frecuencia del sintonizador aumentará para buscar la
primera emisora de radio con claridad aceptable y se detendrá
en esa emisora. Se puede pulsar el botón de flecha derecho
para seguir buscando una emisora de radio con frecuencia
más elevada. Se puede pulsar el botón de flecha izquierdo para
buscar emisoras de radio con frecuencias más bajas. La función
de búsqueda está disponible en modo FM.
Programación del Reloj
La hora y la fecha pueden actualizarse manualmente o
sincronizarse automáticamente con las señales de la hora
nacional emitidas en modo DAB (si están disponibles).
Para Sincronizar el Reloj Automáticamente:
(SOLO Modo DAB)
NOTA: La primera vez que se usa la radio, esta entra al modo
DAB y busca automáticamente las emisoras.
1. Pulsar el botón de menú 5 .
2. Use los botones de flecha 3 para ir a Ajuste de reloj y pulse
el botón Entrar/Mostrar 7 .
3. Desplácese a Sincronizar hora ahora pulse el botón Entrar/
Mostrar para seleccionar. Esto sincroniza automáticamente
el reloj con la señal horaria nacional.
Para Sincronizar el Reloj Manualmente:
(Modos FM y DAB)
1. Pulse el botón de menú 5 .
2. Use los botones de flecha 3 para desplazarse a Ajustar reloj
en el display LCD y pulse el botón Entrar/Mostrar 7 .
3. Desplácese a Fecha y hora y pulse el botón Entrar/
Mostrar 7 .
4. Configure la fecha y la hora usando los botones de fecha
derecho e izquierdo 3 .
5. Una vez que está configurada la hora deseada, pulse el
botón Entrar/Mostrar 7 para guardar.
Otras opciones del menú Ajuste de reloj:
• Formato de hora: Seleccionar un formato de visualización de
hora de 12 o 24 horas
• Formato de fecha: Seleccionar el formato de visualización de
hora, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD o DD/MM/AAAA.
Notas importantes de la Radio (Fig. C)
1. La radio puede funcionar durante hasta 14 horas con una
batería de 4,0 amperios/hora totalmente recargada. Si se
usan baterías de menor voltaje o capacidad, se reduce el
tiempo de transmisión.
2. La recepción variará dependiendo en la ubicación y fuerza
de la señal de radio.
3. Algunos generadores pueden hacer ruido de fondo.
4. Para usar el puerto auxiliar 12 , enchufe el conector de
salida de un reproductor de CD o iPod®*/MP3 en el puerto.
El sonido de la fuente de sonido externa se reproducirá por
los altavoces de la radio.
33
Español
5. El puerto de salida USB con energía(P) es un puerto de
conexión que suministra energía a dispositivos de bajo
consumo tales como teléfonos móviles, reproductores
de CD y MP3. Tenga en cuenta que la radio no cargará a
través del puerto USB cuando esté alimentada con batería.
(DCR020 solamente)
* iPod es una marca registrada de Apple, Inc.
MANTENIMIENTO
Su radio/cargador DeWALT ha sido diseñada para funcionar
mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. Que siga
funcionando satisfactoriamente depende de su buen cuidado.
Notas para la reparación
Este producto no puede ser reparado por el usuario. No existen
partes que el usuario pueda reparar dentro de la radio. Las
reparaciones deberán ser efectuadas en un centro de asistencia
técnica autorizado, para evitar daños a los componentes
internos sensibles a la estática.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Puesto que los accesorios que no son
suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, su uso con esta radio podría
ser peligroso. Para disminuir el riesgo de lesiones, con
este producto se deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DeWALT.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
34
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Cuando la batería se haya agotado completamente,
extráigala de la radio.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas a su
distribuidor o punto de reciclaje local. Los paquetes
de batería recogidos serán reciclados o eliminados
adecuadamente.
Français
RADIO
DCR020/DCR021
Félicitations !
Indique un risque d’électrocution.
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Voltage de batterie
Tension
Tension du secteur
Type de batterie
Poids (sans le bloc-piles)
VDC
VAC
kg
DCR020
AC/DC
10.8/14.4/18
230
Li-Ion
2.9
DCR021
DC
10.8/14.4/18
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
—
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Li-Ion
1.93
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Radio
DCR020/DCR021
DeWALT déclare par la présente que la radio DCR021 DeWALT est
conforme à la Directive 2014/53/UE et à toutes les prescriptions
des directives européennes applicables.
L’intégralité de la déclaration de conformité européenne
est accessible auprès de DeWALT Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne ou à l’adresse Internet suivante :
www.2helpu.com Rechercher par produit et numéro de type
indiqué sur la plaque signalétique.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Consignes de sécurité pour les radios
•
•
•
•
•
•
•
Retirez le bloc-batterie. Éteignez l›appareil avant de le
laisser sans surveillance. Retirez le bloc batterie lorsqu’il n’est
pas utilisé, avant de changer un accessoire ou un équipement
et avant de procéder à l’entretien.
Cet appareil est prévu pour être utilisé sous des
climats tempérés.
L’utilisation de cet appareil n’est pas prévue pour les
personnes (y compris les enfants) ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou qui manquent
d’expérience et de connaissances, sauf si ces personnes sont
surveillées ou instruites sur l’utilisation de l’appareil par une
personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveiller pour s’assurer qu’ils ne
jouent pas avec l’appareil.
La radio ne doit pas être exposée aux gouttes ni aux
projections d’eau ; aucun objet rempli de liquide (par ex. vases)
ne doit y être placé dessus.
Aucune source de flamme nue (par ex. bougie allumée) ne doit
être placée sur la radio.
La radio est conçue pour un usage professionnel, à
l'intérieur uniquement.
Sécurité électrique
Vérifiez toujours que la tension du bloc-batterie correspond
bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifiez
également que la tension de votre chargeur correspond à celle
du secteur.
AVERTISSEMENT : risque de choc électrique. Utilisez
dans un lieu sec uniquement. Si le cordon d’alimentation
est endommagé, il doit être remplacé par un cordon
spécialement adapté et disponible auprès du service
assistance de DeWALT.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
35
Poids
Français
Piles
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
Cat #
VDC
Ah
Poids
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
DCB125
DCB127
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
10,8
10,8
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,3
2,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,20
0,20
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
70
185
90
240
60
60
90
140
220
35
100
50
120
30
70
35
100
50
120
30
30
50
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
60
85
22
60
30
75
22
45
X
X
X
X
X
X
X
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
180
270
45
120
60
150
40
90
45
120
60
150
40
40
60
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres à tous
les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
36
•
•
•
•
•
•
•
•
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Français
•
•
•
•
•
•
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. D)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 9 dans le chargeur en vous assurant
qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant rouge
(charge) clignote de façon répétée pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 17 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique un défaut de la batterie en
refusant de s'allumer.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur
un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la
batterie ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit
complètement rechargée.
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres à
toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
37
Français
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou
d’autres liquides.
Ne pas ranger ou utiliser le radio et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie endommagés
doivent être renvoyés à un centre de réparation pour y
être recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
38
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un
court circuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association
(IATA), les réglementations de l’International Maritime
Dangerous Goods (IMDG) et l’accord européen concernant
le transport international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été
testées conformément à la section 38,3 des recommandations
de l’ONU pour les tests et critères relatifs au transport des
marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
Français
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps de
charge.
Batterie en charge.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1Radio
1 Bloc batterie Li-ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modèles)
2 Blocs batterie Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modèles)
3 Blocs batterie Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modèles)
1 Notice d’instructions
REMARQUE : les batteries, les chargeurs et les coffrets de
transport ne sont pas fournis avec les modèles N. Les batteries
et les chargeurs ne sont pas fournis avec les modèles NT. Les
modèles B intègrent des batteries avec fonction Bluetooth®.
REMARQUE : la marque et les logos Bluetooth® sont des
marques déposées appartenant à Bluetooth®, SIG, Inc. et
DeWALT les utilise sous licence. Les autres marques et noms
commerciaux appartiennent à leur propriétaires respectifs.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
e pas mettre en contact avec des objets
N
conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
R emplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
Recharger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La recharge
des blocs batterie différents des batteries DeWALT
appropriées avec un chargeur DeWALT peut
entraîner leur explosion ou d’autres situations
dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Emplacement de la Date Codée de Fabrication
(Fig. B)
La date codée de fabrication 18 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2018 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A–D)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Bouton d’alimentation
2 Molette de volume
3 Touches fléchées
4 Bouton de mode
5 Bouton Menu
6 Antenne
7 Bouton Entrée/Affichage
8 Écran LCD
9 Pack batterie
10 Bouton de témoin de batterie
39
Français
11 Logement de la batterie
12 Port auxiliaire
13 Vis du cache batterie
14 Pile bouton
15 Trappe pile bouton
16 USB port (DCR020 seulement)
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insérer et retirer le bloc-batterie de la radio
(Fig. D)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 9 est complètement chargé.
Pour installer le bloc-batterie dans la radio
1. Alignez le bloc-batterie 9 avec les rails à l’intérieur du
compartiment de batterie 11 .
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce qu’il soit
correctement logé dans l’outil et vérifiez qu’il ne se
libère pas.
Pour retirer le bloc-batterie de la radio
1. Appuyez sur le bouton de libération 17 et tirez fermement
sur le bloc-batterie pour le sortir de son compartiment.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie (Fig. D)
les piles de manière que des objets métalliques puissent
toucher les bornes de la pile.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire.
1. Arrêter la radio et la débrancher de la source d’alimentation.
2. Dévissez la vis 13 sur le volet de fermeture 15 .
3. Appuyez sur le verrou du volet de fermeture puis tirez
pour ouvrir.
4. Insérez la pile bouton 14 en suivant le diagramme à
l’intérieur de son réceptacle.
5. Réinstallez le volet de fermeture puis insérez et resserrez
la vis.
REMARQUE : Pour réinitialiser l’écran LCD et l’horloge, retirez la
pile bouton puis réinstallez-la. Suivre cette procédure si l’écran
semble verrouillé.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : ne placez pas la radio dans
des lieux où elle serait exposée à des gouttes ou des
projections d’eau.
Fonctionnement sur secteur
Déballez le cordon d’alimentation et branchez-le dans une prise
murale de 230 VCA.
Utilisation de la radio (Fig. A)
Réglage de la puissance et du volume
1. Pour mettre la radio en marché, appuyez sur le bouton
d’alimentation 1 .
REMARQUE : lors de la première utilisation de la radio,
elle passe en mode DAB et recherche automatiquement
les stations. Elle règle ensuite l’heure et commence à lire la
première station qu’elle trouve. Si aucun signal horaire n’est
disponible, veuillez consulter Programmation de l’horloge
pour régler l’heure manuellement.
2. Tournez la molette 2 vers la droite pour augmenter le
volume. Pour diminuer le volume, tournez-la vers la gauche.
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 10 . Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Pour choisir l’une des fonctions de mode (DAB, FM ou AUX),
appuyez sur le bouton de mode 4 jusqu’à trouver la fonction
désirée. Par exemple, si la radio est en DAB, visible en haut à
gauche de l’écran LCD 8 , appuyez deux fois sur le bouton de
mode pour passer à AUX.
Pour installer la pile bouton (Fig. B)
Mode DAB - Syntonisation
AVERTISSEMENT : lors du remplacement de la
pile, utilisez une pile de même marque et de même
type. Respectez la polarité correcte (+ et –) lors du
remplacement des piles. Ne pas conserver ou transporter
40
Sélection du mode
Lors de la première mise en marche de l’appareil en mode
DAB/DAB+, la radio recherche automatiquement les stations
diffusées dans la région.
Utilisez les touches fléchées gauche ou droite 3 pour faire
défiler les stations.
Français
REMARQUE : lorsque vous vous déplacez ou si la réception
n’était pas bonne lors de la première recherche (possible si
l’antenne n’était pas soulevée), la liste des stations disponibles
peut être vide ou incomplète. L’exécution manuelle d’une
recherche automatique permettra de trouver toutes les
stations diffusées.
Pour effectuer une recherche automatique :
1. Appuyez sur le bouton de menu 5 , faites défiler les options
à l’aide de la touche fléchée droite 3 jusqu’à atteindre
Recherche automatique et sélectionnez cette option en
appuyant sur le bouton Entrée/affichage 7 .
Appuyez sur le bouton Entrée/affichage 7 pour effectuer la
recherche automatique.
Mode DAB – Suppression De Station
Certaines stations que votre radio recevait et qui ne sont plus
disponible peuvent afficher un ? après le nom de la station.
Pour supprimer ces stations de la lite, utilisez la fonction
Suppression :
1. Appuyez sur Menu 5 et faites défiler vers la droite jusqu’à
l’option Suppression.
2. Appuyez sur Entrée/affichage 7 pour sélectionner.
Mode DAB – Compression de PLAGE
Dynamique (DRC)
Cette fonction réduit la différence entre le son le plus fort et
le plus faible diffusé. En pratique, les sons plus faibles sont
amplifiés et les sons plus forts sont atténués.
Les options suivantes sont disponibles :
0
1/2
1
la DRC de diffusion est ignorée
règle la DRC à la moitié du niveau transmis
utilise le niveau de DRC transmis
2
double le niveau de DRC transmis
REMARQUE : La DRC ne fonctionne que si elle est activée par
le diffuseur.
Mode FM – Syntonisation
Pour la syntonisation :
Appuyez sur la flèche de droite pour déplacer le tuner vers le
haut de la bande de fréquence ou appuyez sur la flèche de
gauche pour le déplacer vers le bas de la bande de fréquence.
Pour la recherche :
Maintenez enfoncé la touche fléchée droite 3 une fois, puis
relâchez-la. La fréquence du tuner augmentera pour recherche
la première station de radio ayant un signal suffisamment clair
et s’arrêtera sur cette station. Vous pouvez appuyer à nouveau
sur la flèche de droite pour continuer la recherche de stations
de radio à une fréquence plus élevée. Vous pouvez appuyer sur
la flèche de gauche pour rechercher des stations de radio à une
fréquence moins élevée. La fonction de recherche est disponible
en mode FM.
Programmation De L’horloge
L’heure et la date peuvent être mises à jour manuellement
ou synchronisées automatiquement avec les signaux horaires
nationaux diffusés par DAB (si disponibles).
Pour synchroniser automatiquement l’horloge :
(mode DAB UNIQUEMENT)
REMARQUE : Lors de la première utilisation de la radio, elle
passe en mode DAB et recherche automatiquement les stations.
1. Appuyez sur le bouton de menu 5 .
2. Utilisez les touches fléchées 3 pour faire défiler jusqu’à
Réglage de l’horloge et appuyez sur le bouton Entrée/
affichage 7 .
3. Faites défiler jusqu’à Synchroniser l’heure maintenant et
appuyez sur le bouton Entrée/affichage pour sélectionner.
L’horloge est automatiquement synchronisée avec les
signaux horaires nationaux.
Pour régler manuellement l’horloge :
(mode FM et DAB)
1. Appuyez sur le bouton de menu 5 .
2. Utilisez les touches fléchées 3 pour faire défiler jusqu’à
Réglage de l’horloge sur l’écran LCD et appuyez sur le bouton
Entrée/affichage 7 .
3. Faites défiler jusqu’à Date et heure et appuyez sur le bouton
Entrée/affichage 7 .
4. Réglez la date et l’heure à l’aide des touches fléchées
gauche et droite 3 .
5. Lorsque l’heure désirée est réglée, appuyez sur le bouton
Entrée/affichage 7 pour valider.
Autres options du menu Réglage de l’horloge :
• Format de l’heure : Sélectionnez le format d’affichage de
l’heure sur 12h ou 24h
• Format de date : Sélectionnez le format d’affichage de la
date MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ ou JJ/MM/AAAA.
Remarques Radio importantes (Fig. C)
1. La radio fonctionne jusqu’à 14 heures avec une batterie
saine de 4,0 amp complètement chargée. L’utilisation de
batteries ayant une tension ou une capacité inférieures
entraîne une réduction de la durée de fonctionnement.
2. La réception peut varier en fonction de l’emplacement et de
la puissance du signal radio.
3. Certains générateurs peuvent provoquer des bruits de fond.
4. Pour utiliser le port auxiliaire 12 , brancher la prise de sortie
d’un lecteur CD, iPod®ou lecteur MP3 dans le port. Le son
provenant de la source extérieure et lu par les hauts-parleurs
de la radio.
5. Le port de sortie USB 16 est un port de raccordement pour
l’alimentation des appareils de faible puissance comme les
téléphones portables ou les lecteurs CD/MP3. Il est à noter
que la radio ne peut pas effectuer la recharge par le port
USB si elle est alimentée par les piles. (DCR020 seulement)
*iPod est une marque déposée d’Apple, Inc.
MAINTENANCE
Votre chargeur/radio DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Son
fonctionnement continu et satisfaisant dépendra d’un
entretien adéquat.
41
Français
Remarques sur la réparation
Ce produit ne peut pas être réparé par l’utilisateur. La radio ne
contient aucune pièce pouvant être réparée par l’utilisateur. La
réparation dans un centre de service agréé est nécessaire pour
éviter les dégâts causés aux composants internes sensibles à
l’électricité statique.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : du fait que les accessoires, autres
que ceux proposés par DeWALT, n’ont pas été testés
avec ce produit, leur utilisation avec cette radio pourrait
être dangereuse. Afin de réduire le risque de blessure,
n’utilisez que des accessoires DeWALT, recommandés pour
ce produit.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Enfoncez complètement le bloc batterie, puis retirez-le de
la radio.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
42
Italiano
RADIO
DCR020/ DCR021
Congratulazioni!
Segnala rischio di incendi.
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Voltaggio batteria
Tensione
Tensione di rete
Tipo di batterie
Peso (senza blocco batteria)
VDC
VAC
kg
DCR020
AC/DC
10.8/14.4/18
230
Li-Ion
2.9
DCR021
DC
10.8/14.4/18
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
—
Li-Ion
1.93
Istruzioni di sicurezza per le radio
•
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
•
•
Radio
DCR020/DCR021
DeWALT dichiara che la Radio DCR021 è conforme alla Direttiva
2014/53/UE e a tutti i requisiti pertinenti delle direttive UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE
può essere richiesto a DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania oppure è disponibile al seguente
indirizzo Internet: www.2helpyou.com. Compiere una ricerca
per prodotto e numero del tipo indicati sulla targhetta
di identificazione.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
•
•
•
•
Rimuovere la batteria. Prima di lasciare l’apparecchio
incustodito, attendere che sia completamente spento.
Rimuovere la batteria quando non l’apparecchio non
viene utilizzato, prima di sostituire qualsiasi accessorio o
componente e prima di compiere interventi di assistenza.
Questo apparato è progettato per l’uso in climi moderati.
Questo apparecchio non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno
che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni riguardo
all’uso dell’apparecchio da parte di una persona responsabile
della loro sicurezza.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non
giochino con l’apparecchio.
La radio non deve essere esposta a sgocciolamenti o spruzzi;
nessun oggetto pieno di liquidi, come dei vasi, deve essere
posizionato al di sopra.
Non posizionare sulla radio sorgenti di fiamma libera, come
candele accese.
La radio è prevista esclusivamente per uso interno
e professionale.
Sicurezza elettrica
Verificare sempre che la tensione della batteria corrisponda alla
tensione della targhetta. Assicurarsi inoltre che la tensione del
caricatore corrisponda a quella della presa elettrica.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Utilizzare
esclusivamente in luoghi asciutti.Se il cavo di
alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da
un cavo appositamente predisposto disponibile presso
l’assistenza DeWALT.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
43
Peso
Italiano
Batterie
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
Cat #
VDC
Ah
Peso
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
DCB125
DCB127
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
10,8
10,8
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,3
2,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,20
0,20
270
420
70
185
90
240
60
140
70
185
90
240
60
60
90
140
220
35
100
50
120
30
70
35
100
50
120
30
30
50
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
60
85
22
60
30
75
22
45
X
X
X
X
X
X
X
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
180
270
45
120
60
150
40
90
45
120
60
150
40
40
60
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
•
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti
i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
44
•
•
•
•
•
•
•
•
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Italiano
•
•
•
•
•
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. D)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 9 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 17 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa e non
si illuminerà.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse
scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,
riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non è
completamente carica.
Montaggio a parete
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
45
Italiano
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o
i fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il
pacco batteria potrebbe rompersi e provocare gravi
lesioni personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
46
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio
sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il
Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
Italiano
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Caricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Batteria in carica.
Batteria carica.
Batteria guasta.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non bruciare il pacco batteria.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1Radio
1 Pacco batteria Li-Ion (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelli)
2 Pacchi batteria Li-Ion (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelli)
3 Pacchi batteria Li-Ion (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelli)
1 Manuale di istruzioni
NOTA: I pacchi batteria, i caricabatterie e le cassette di trasporto
non sono inclusi nei modelli N. I pacchi batteria e i caricabatterie
non sono inclusi nei modelli NT. I modelli B includono i pacchi
batteria Bluetooth®.
NOTA: il marchio Bluetooth® e i logo sono marchi registrati
di proprietà di Bluetooth®, SIG, Inc. e l’utilizzo di tali marchi
da parte di DeWALT è concesso in licenza. Altri marchi e nomi
commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’radio
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Non toccare con oggetti conduttivi.
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
aricare esclusivamente a temperature tra
C
4 ˚C e 40 ˚C.
Solo per uso interno.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
Posizione del Codice Data (Fig. B)
Il codice data 18 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2018 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A–D)
1
2
3
4
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
Pulsante di accensione
Manopola del volume
Pulsanti freccia
Pulsante modalità
47
Italiano
5 Pulsante menu
6 Antenna
7 Pulsante Enter/display
8 Display LCD
9 Pacco batteria
10 Pulsante dell’indicatore di carburante
11 Connettore della batteria
12 Porta ausiliaria
13 Vite dello sportello batteria
14 Batteria a celle formato bottone
15 Sportello della batteria a celle formato bottone
16 USB port (DCR020 solo)
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione della batteria
dall’apparecchio (Fig. D)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 9 sia completamente carico.
Installazione della batteria all’interno
dell’apparecchio
1. Allineare la batteria 9 alle guide all’interno del vano
batteria 11 .
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il pacco batteria non
è saldamente posizionato nell’apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.
Rimozione della batteria dalla radio
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 17 ed estrarre
con decisione quest’ultima dal rispettivo vano.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. D)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 10 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
48
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Per installare la batteria a celle formato
bottone (Fig. B)
AVVERTENZA: quando si sostituisce la batteria, sostituirla
con una della stessa marca e dello stesso tipo. Osservare
la polarità corretta (+ e –) quando si sostituiscono le
batterie. Non conservare o trasportare le batterie in modo
tale che degli oggetti metallici possano entrare a contatto
con i terminali esposti della batteria.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori.
La tua radio è dotata di capacità di memoria per memorizzare
l’ora. Quando la radio è spenta, questa capacità di memoria è
alimentata da una batteria a celle formato bottone inclusa in
dotazione con la radio.
1. Spegnere la radio e scollegarla dalla presa di corrente.
2. Svitare la vite 13 sullo sportello della batteria 15 3. Premere sul fermo di chiusura dello sportello della batteria e
tirare per aprire.
4. Installare la batteria a bottone 14 secondo lo schema
contenuto nell’area della batteria a bottone.
5. Rimettere lo sportello della batteria, inserire la vite
e stringere.
NOTA: Per reimpostare il display LCD e l’orologio, rimuovere
la batteria a pile e reinstallarla. Seguire questa procedura se lo
schermo appare bloccato.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: non collocare la radio in luoghi dovrebbe
potrebbe risultare esposta a gocciolamenti e spruzzi.
Funzionamento AC
Svolgere il cavo di alimentazione e collegarlo a una presa a
muro da 230 V CA.
Uso della radio (Fig. A)
Regolazione dell’alimentazione/volume
1. Per accendere la radio, premere il pulsante di accensione 1 .
NOTA: quando la radio viene utilizzata per la prima volta,
entrerà in modalità DAB e cercherà automaticamente le
stazioni. Quindi imposterà l’ora e inizierà a riprodurre la
prima stazione rilevata. Se il segnale ora non è disponibile,
consultare Programmare l’orologio per impostare
l’ora manualmente.
Italiano
2. Ruotare la manopola 2 in senso orario per aumentare il
volume. Per diminuire il volume, ruotarla in senso
anti-orario.
Selezione Della Modalità
Per selezionare una delle funzioni modalità (DAB, FM o AUX),
premere il pulsante modalità 4 finché non si trova la funzione
desiderata. Per esempio, se la radio è su DAB, visualizzato nella
parte in alto a sinistra del display LCD 8 , premere due volte il
pulsante modalità per passare ad AUX.
Modalità DAB - Sintonizzazione
Quando si accende per la prima volta l’unità in modalità DAB/
DAB+, la radio effettuerà una scansione automatica per rilevare
le stazioni di trasmissione nella zona.
Utilizzare i pulsanti freccia sinistro o destro 3 per scorrere
le stazioni.
NOTA: quando ci si sposta di località o se la ricezione era
scadente nella scansione originale (possibile se l’antenna non
era in posizione verticale), l’elenco delle stazioni disponibili
potrebbe risultare vuoto o incompleto. L’esecuzione manuale
di una scansione automatica rileverà tutte le stazioni di
trasmissione disponibili.
Per eseguire una scansione automatica:
1. Premere il pulsante menu 5 , scorrere le opzioni premendo
il pulsante freccia destro 3 finché non si raggiunge la
Scansione automatica e selezionare questa opzione
premendo il pulsante Enter/Display 7 .
Una volta completata a Scansione automatica, la radio
riprodurrà la prima stazione rilevata.
Modalità DAB – Taglio Delle Stazioni
Una volta ricevute dalla radio, le stazioni che non risultano
più disponibili potrebbero visualizzare un ? dopo il nome
della stazione.
Per rimuovere queste stazioni dall’elenco delle stazioni, utilizzare
la funzione Taglio:
1. Premere menu 5 e scorrere all’opzione Taglio.
2. Premere Enter/Display 7 per selezionare.
Modalità DAB – Dynamic Range
Compression (DRC)
Questa funzione riduce la differenza tra l’audio più forte e
l’audio più debole trasmessi. In sostanza, rende i suoni deboli
relativamente più forti e i suoni forti relativamente più deboli.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
0
1/2
1
la DRC della trasmissione verrà ignorata
imposta la DRC a metà del livello trasmesso
utilizza il livello della DRC trasmesso
2
raddoppia il livello della DRC trasmesso
NOTA: La DRC funziona solo se è attivata dall’emittente.
Modalità FM – Sintonia
Per effettuare la sintonizzazione:
premere la freccia destra per spostare il sintonizzatore in su nella
banda di frequenza, premere la freccia sinistra per spostare il
sintonizzatore in basso nella banda di frequenza.
Per effettuare la ricerca:
Premere e tenere premuto il pulsante freccia destro 3 una
volta e rilasciare. La frequenza del sintonizzatore aumenterà per
cercare la prima stazione radio con una chiarezza accettabile
e si fermerà su quella stazione. Il pulsante freccia destro può
essere premuto nuovamente per continuare a cercare una
stazione radio su frequenze superiori. Il pulsante freccia sinistro
può essere premuto per cercare le stazioni radio su frequenze
inferiori. La funzione di ricerca è disponibile nella modalità FM.
Programmare L’orologio
È possibile aggiornare manualmente o sincronizzare
automaticamente l’ora e la data con i segnali dell’ora nazionale
trasmessi sulla modalità DAB (ove disponibili).
Per sincronizzare automaticamente l’orologio:
(SOLO modalità DAB)
NOTA: quando la radio viene utilizzata per la prima volta,
entrerà in modalità DAB e cercherà automaticamente le stazioni.
1. Premere il pulsante Menu 5 .
2. Utilizzare i pulsanti freccia 3 per scorrere a Regolazione
Ora e premere il pulsante Enter/Display 7 .
3. Scorrere a Sincronizza subito l’ora e premere il pulsante
Enter/Display per selezionare. Questo sincronizza
automaticamente l’orologio con i segnali dell’ora nazionale.
Per regolare manualmente l’orologio:
(modalità FM e DAB)
1. Premere il pulsante Menu 5 .
2. Utilizzare i pulsanti freccia 3 per scorrere a Regolazione
Ora sul display LCD e premere il pulsante Enter/Display 7 .
3. Scorrere a Data e Ora e premere il pulsante Enter/
Display 7 .
4. Impostare la data e l’ora utilizzando i pulsanti freccia sinistra
e destra 3 .
5. Una volta impostata l’ora desiderata, premere il pulsante
Enter/Display 7 per confermare.
Altre opzioni del menu Regolazione Ora:
• Formato ora: Per selezionare un formato di visualizzazione
dell’ora a 12 o 24 ore
• Formato data: Per selezionare il formato di visualizzazione
della data, MM/GG/AAAA, AAAA/MM/GG o GG/MM/AAAA.
Note importanti sulla radio (Fig. C)
1. La radio funzionerà fino a 14 ore su una batteria
completamente carica di 4,0 ore amp in buono stato.
L’utilizzo di batteria con una tensione o capacità inferiore
comporterà un tempo di funzionamento ridotto.
2. La ricezione varia a seconda della posizione e della potenza
del segnale radio.
3. Determinati generatori possono causare rumori
di sottofondo.
49
Italiano
4. Per utilizzare la porta ausiliaria 12 , collegare il jack di
uscita da un lettore CD o iPod®*/MP3 nella porta. Il suono
proveniente dalla sorgente esterna viene riprodotto
attraverso gli altoparlanti della radio.
5. La porta di uscita dell’alimentazione USB 16 è una porta
di collegamento per l’alimentazione dei dispositivi a bassa
potenza come cellulari, lettori CD e MP3. Tenere presente
che la radio non si caricherà tramite la porta USB quando è
alimentata dalle batterie. (DCR020 solo)
* iPod è un marchio registrato di Apple, Inc.
MANUTENZIONE
La radio/caricabatterie DeWALT è stato progettata per
funzionare a lungo con la minima manutenzione. Un
funzionamento continuo e soddisfacente dipende dalle
cure prestate.
Avvisi di assistenza
Questo prodotto non può essere riparato dall’utente. Non
vi sono parti riparabili dall’utente all’interno della radio. È
necessaria l’assistenza presso un centro di servizio autorizzato
per evitare di danneggiare i componenti interni sensibili
all’elettricità statica.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: poiché accessori diversi da quelli offerti
da DeWALT, non sono stati testati con questo prodotto,
l’utilizzo di tali accessori potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori DeWALT raccomandati.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
50
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Fare scaricare completamente la batteria, quindi rimuoverla
dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
Nederlands
RADIO
DCR020/ DCR021
Hartelijk gefeliciteerd!
Technische gegevens
Batterij voltage
Spanning
Netspanning
Accutype
Gewicht (zonder accuset)
VDC
VAC
kg
Wijst op brandgevaar.
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
DCR020
AC/DC
10.8/14.4/18
230
Li-Ion
2.9
DCR021
DC
10.8/14.4/18
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
—
Li-Ion
1.93
EG-conformiteitsverklaring
Veiligheidsinstructies voor radio's
•
Richtlijn Voor Machines
Radio
DCR020/DCR021
•
•
DeWALT verklaart hierbij dat de DeWALT Radio DCR021
voldoet aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU en aan alle van
toepassing zijnde eisen van EU-richtlijnen voldoet.
De volledige tekst van de EU-conformiteitverklaring kan worden
aangevraagd bij DeWALT, Richard- Klinger-Straße 11, D-65510,
Idstein, Duitsland of is verkrijgbaar op het volgende internetadres: www.2helpu.com Zoek op het product en op het
typenummer die op het naamplaatje worden vermeld.
•
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
•
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
•
•
Neem de accu uit. Schakel het toestel uit voordat u het
onbeheerd achterlaat. Verwijder de accu, wanneer u de radio
niet gebruikt, voordat u accessoires en hulpstukken vervangt
en voordat u onderhoud verricht.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in gematigde klimaten.
Het is niet de bedoeling dat dit apparaat wordt gebruikt door
personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke of psychische vermogens, of met een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht van of met
aanwijzingen over het gebruik van het apparaat door een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Er moet op worden toegezien dat kinderen niet met het
apparaat kunnen spelen.
Radio mag niet worden blootgesteld aan druipend of spattend
water; er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen,
zoals vazen, op worden geplaatst.
Er mag geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op de radio
worden geplaatst.
De radio is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en
voor professioneel gebruik.
Elektrische veiligheid
Controleer altijd dat het voltage van de accu overeenkomt met
de voltage op het typeplaatje. Let er ook op dat het voltage van
uw lader overeenkomt met dat van uw netstroomvoorziening.
WAARSCHUWING: Risico van een elektrische schok.
Alleen te gebruiken op droge locaties. Als het netsnoer
is beschadigd, moet het worden vervangen door een
speciaal geprepareerd snoer dat verkrijgbaar is via de
DeWALT-serviceorganisatie.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
51
Gewicht
Nederlands
Accu's
Laders/Laadtijden (Minuten)
Cat #
VDC
Ah
Gewicht
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
DCB125
DCB127
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
10,8
10,8
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,3
2,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,20
0,20
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
70
185
90
240
60
60
90
140
220
35
100
50
120
30
70
35
100
50
120
30
30
50
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
60
85
22
60
30
75
22
45
X
X
X
X
X
X
X
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
180
270
45
120
60
150
40
90
45
120
60
150
40
40
60
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor
alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
52
•
•
•
•
•
•
•
•
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Nederlands
•
•
•
•
•
•
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] D)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 9 in de lader, en let er daarbij op dat de accu
geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces
is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 17 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van
de accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Wanneer
er niet een lampje op de lader gaat branden, betekent dat dat
de batterij niet goed is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met
de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 –9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
53
Nederlands
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
•
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in
de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu
kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het readio en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok
of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen
worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
54
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
Nederlands
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer
worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Radio
1 Li-Ion-accu (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modellen)
2 Li-Ion-accu’s (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modellen)
3 Li-Ion-accu’s (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modellen)
1Gebruiksaanwijzing
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen accu's, laders en
gereedschapskoffers geleverd. Bij de NT-modellen worden geen
accu's en laders geleverd. B-modellen zijn voorzien van een
Bluetooth®-accu.
OPMERKING: Het merkteken met het woord Bluetooth® en
logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van
Bluetooth®, SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merktekens
door DeWALT is onder licentie. Overige handelsmerken en
merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
• Controleer of het radio, de onderdelen of accessoires mogelijk
zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het radio
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Accu wordt opgeladen.
Accu is opgeladen.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Accu is defect.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Positie Datumcode (Afb. B)
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
De datumcode 18 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Beschrijving (Afb. A–D)
Niet blootstellen aan water.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Aan/Uit-knop
2 Volumeknop
3 Pijlknoppen
4 Standenknop
5 Menuknop
6 Antenna
7 Enter/Display-knop
8 LCD-display
9 Accu
10 Accumeter-knop
55
Nederlands
11 Accuvak
12 Hulppoort
13 Schroef van deur accuvak
14 Knoopcelbatterij
15 Deksel knoopcelbatterij
16 USB port (DCR020 bare)
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in de radio plaatsen en uit de radio
nemen (Afb. B)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u
de accu 9 volledig oplaadt.
De accu in de radio plaatsen
1. Houd de accu 9 tegenover de rails in het accuvak 11 .
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
De accu uit de radio nemen
1. Druk op de vrijgaveknop 17 en trek de accu met een
stevige ruk uit het accuvak.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. D)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter 10 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
De Knoopcelbatterij plaatsen (Afb. B)
WAARSCHUWING: Wanneer u de batterij vervangt,
vervang deze dan door een batterij van hetzelfde merk
en type. Houd rekening met de juiste polariteit (+ en –)
wanneer u batterijen vervangt. Berg batterijen niet op en
56
vervoer ze niet op een manier dat er metalen voorwerpen
in contact kunnen komen met de aansluitpunten van
de batterij.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Uw radio is voorzien van geheugencapaciteit voor het opslaan
van de tijd. Wanneer de radio uitstaat (OFF), wordt deze
geheugenfunctie in stand gehouden door één knoopcelbatterij
die bij de radio wordt geleverd.
1. Zet de radio uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Maak de schroef 13 in het batterijdeurtje 15 los.
3. Druk op het veerslot van het batterijdeurtje en trek eraan
om het te openen.
4. Plaats de knopcel batterij 14 volgens het diagram in het
knopcel batterijgebied.
5. Plaats het batterijdeurtje opnieuw, steek de schroef erin en
draai deze vast.
OPMERKING: U kunt de LCD-display en de klok resetten door
de knoopcelbatterij uit te nemen en weer te plaatsen. Volg deze
procedure als het scherm vast lijkt te zitten.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing zijnde
voorschriften.
WAARSCHUWING: Zet de radio niet neer op plaatsen
waar het toestel bloot kan komen te staan aan druipend
of spattend water.
Werking op wisselstroom
Haal het stroomsnoer uit de verpakking en steek de stekker in
een stopcontact voor 230 V wisselstroom.
Het gereedschap bedienen (Afb. A)
Aanpassing van Vermogen/Volume
1. Schakel de radio in door op de Aan/Uit-knop te drukken 1 .
OPMERKING: Wanneer de radio voor de eerste keer wordt
gebruikt, wordt de stand DAB ingeschakeld en wordt er
automatisch naar zenders gezocht. Vervolgens wordt de
juiste tijd ingesteld en wordt op de eerst gevonden zender
afgestemd. Als er geen tijdssignaal is, kunt u zelf de tijd
instellen, raadpleeg De klok programmeren .
2. Draai knop 2 naar rechts voor meer volume. Draai de knop
naar links voor minder volume.
Stand DAB - Afstemming
Wanneer het toestel voor het eerst wordt ingeschakeld in de
stand DAB/DAB+, zal de radio Auto Scan uitvoeren zoeken naar
zenderstations in de regio.
Scrol met behulp van de linker- of rechter pijlknop 3 door
de zenders.
Nederlands
OPMERKING: Wanneer u naar een andere geografische
locatie bent gegaan of als de ontvangst slecht was bij de
oorspronkelijke scan (misschien was de antenne niet overeind
gezet), kan het zijn dat de lijst van beschikbare zenders leeg is of
onvolledig. U kunt beschikbare zendstations vinden door zelf de
functie Auto Scan uit te voeren.
Zo voert u Auto Scan uit:
1. Druk op de menuknop 5 , scrol door de optie met de
rechter pijlknop 3 tot u bij Auto Scan komt en selecteer
deze optie met een druk op de Enter/Display-knop 7 .
Druk op de Enter/Display-knop 7 en voer de Auto Scan uit.
Stand DAB – Zenders Wegdoen
Sommige zenders zijn een keer ontvangen door uw radio, maar
daarna niet meer beschikbaar, zij zullen misschien worden
getoond met een ? achter de naam van de zender.
U kunt deze zenders uit de zenderlijst halen met de
functie Wegdoen:
1. Druk op Menu 5 en scrol direct naar de optie Wegdoen.
2. Druk op Enter/Display 7 en selecteer deze optie.
Stand DAB Mode – Compressie Van Het
Dynamisch Bereik (Dynamic Range
Compression - DRC)
Deze functie beperkt het verschil tussen de luidste en de
minst luide uitgezonden audiopassages. In feite maakt dit
rustige geluiden luider en luide geluiden in vergelijking
daarmee rustiger.
De volgende opties zijn beschikbaar:
0
1/2
1
DRC van uitzending wordt genegeerd
stelt DRC in op de helft van het
uitgezonden niveau
gebruikt het uitgezonden DRC-niveau
2
verdubbelt het uitgezonden DRC-niveau
OPMERKING: DRC werkt alleen als het is ingesteld door de
uitzender van het signaal.
Fm-Stand - Afstemmen
Zo stemt u af op zenders:
Duw op de rechterpijl als u verderop op de frequentieband
wilt afstemmen, duw op de linkerpijl als terug wilt gaan op
de frequentieband.
Zo zoekt u naar zenders:
Houd de rechter pijlknop 3 eenmaal ingedrukt en laat los. De
frequentie van de tuner neemt toe en er wordt gezocht naar
de eerste radiozender die voldoende helder doorkomt, en
vervolgens stopt de tuner bij die zender. U kunt verder zoeken
naar een radiozender op hogere frequenties door opnieuw
op de rechterpijl te drukken. U kunt zoeken naar radiozenders
op lagere frequenties door op de linkerpijl te drukken. De
zoekfunctie is beschikbaar in de FM-stand.
De Klok Programmeren
De klok automatisch laten synchroniseren:
(ALLEEN in de stand DAB)
OPMERKING: Wanneer de radio voor de eerste keer wordt
gebruikt, wordt de stand DAB ingeschakeld en wordt er
automatisch naar zenders gezocht.
1. Druk op de Menuknop 5 .
2. Scrol met de pijlknoppen 3 naar Klok op tijd zetten en druk
op de Enter/Display-button 7 .
3. Scrol naar Nu Tijd synchroniseren en selecteer deze
optie door op de Enter/Display-knop te drukken. Zo
wordt de tijd automatisch gesynchroniseerd met de
nationale tijdssignalen.
De klok zelf op tijd zetten:
(stand FM en DAB)
1. Druk op de menuknop 5 .
2. Scrol met de pijlknoppen 3 naar Klok op tijd zetten op de
LCD-display en druk op de Enter/Display-button 7 .
3. Scrol naar Datum en tijd en druk op de Enter/Displayknop 7 .
4. Stel de datum en de tijd in met de linker en rechter
pijlknoppen 3 .
5. Wanneer de gewenste tijd is ingesteld, drukt u op Enter/
Display 7 en bevestigt u de instelling.
Andere opties uit het menu Klok op tijd zetten:
• Tijdsindeling: Selecteer een indeling voor de tijdsweergave
van 12 uur of 24 uur
• Datumindeling: Selecteer de indeling van de
datumweergave , MM/DD/JJJJ, JJJJ/MM/DD of DD/MM/JJJJ.
Belangrijke opmerkingen over de radio
(Afb. C)
1. De radio werkt tot wel 14 uur op een volledig opgeladen
4,0 A/u-accu die in goede staat is. De radio werkt
minder lang op accu’s van een lagere spanning of een
geringere capaciteit.
2. De kwaliteit van de ontvangst varieert met de locatie en de
sterkte van het radiosignaal.
3. Sommige generators zullen misschien
achtergrondgeluid geven.
4. U kunt de hulppoort (Aux) 12 gebruiken door met een
kabel een verbinding tot stand te brengen tussen deze
poort en de uitgang van een iPod®* CD/MP3-speler (Afb. C).
Het geluid van de externe bron klinkt over de luidsprekers
van de radio.
5. De USB-voedingsuitgang 16 is een aansluitpoort voor het
voeden van toestellen van weinig vermogen, zoals mobiele
telefoons, CD- en MP3-spelers. NB. U kunt geen toestellen
opladen via de USB-poort, wanneer de radio werkt op
batterijen. (DCR020 bare)
* iPod is een geregistreerd handelsmerk van Apple, Inc.
U kunt de tijd en de datum zelf bijwerken of de datum en de tijd
automatisch laten synchroniseren met de nationale tijdssignalen
die over DAB (waar beschikbaar) worden uitgezonden.
57
Nederlands
ONDERHOUD
Herlaadbare accu
Uw DeWALT oplader/radio is ontworpen om gedurende een
lange tijdsperiode te functioneren met een minimum aan
onderhoud. Continue bevredigende bediening is afhankelijk
van voldoende zorg.
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Put de accu geheel uit, en verwijder vervolgens de accu uit
de radio.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
Opmerkingen over onderhoud
De gebruiker kan geen onderhoud aan dit product uitvoeren.
Er zitten geen onderdelen in de radio waaraan de gebruiker
onderhoud kan verrichten. Service moet worden uitgevoerd in
een officieel servicecentrum zodat kan worden voorkomen dat
beschadiging optreedt van interne onderdelen die gevoelig zijn
voor statische elektriciteit
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien andere accessoires dan
die, welke door DeWALT worden aangeboden, niet zijn
getest met dit product, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met deze radio gevaarlijk zijn. Beperk het
risico van letsel, gebruik alleen door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
58
Norsk
RADIO
DCR020/DCR021
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Strømkilde
Batterispenning
Nettspenning
Batteritype
Vekt (uten batteripakke)
VDC
VAC
kg
DCR020
AC/DC
10.8/14.4/18
230
Li-Ion
2.9
DCR021
DC
10.8/14.4/18
—
Li-Ion
1.93
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Maskineridirektiv
Radio
DCR020/DCR021
DeWALT erklærer herved at DeWALT Radio DCR021 samsvarer
med direktiv 2014/53/EU og alle aktuelle EU-direktivkrav.
Den fullstendige teksten til EU erklæringen om samsvar kan
fås etter forespørsel hos DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland, eller er tilgjengelig på den følgende
internettadresse: www.2helpu.com Søk etter produkt og
typenummer som angitt på merkeskiltet.
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Sikkerhetsanvisninger for radioer
•
•
•
•
•
•
•
Ta ut batteripakken. Slå av før du lar den stå ubetjent. Koble
fra batteripakken når den ikke brukes, før bytting av tilbehør
og ekstrautstyr, og før service.
Dette apparatet er ment for bruk i moderate klima.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller
har blitt opplært i bruk av apparatet av en person ansvarlig for
deres sikkerhet.
Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker
med apparatet.
Radioen må ikke utsettes for drypping eller sprut, væskefylte
objekter så som vaser må ikke plasserer oppe på den.
Flammekilder som tente stearinlys må ikke plasseres
på radioen.
Radioen er utelukkende ment for innendørs og
profesjonell bruk.
Elektrisk sikkerhet
Kontroller alltid at batteripakkens spenning stemmer med
spenningen på typeskiltet. Du må også passe på at spenningen
på batteriladeren stemmer overens med strømnettet hos deg.
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Skal brukes i tørre
omgivelser. Dersom strømkabelen er skadet må den byttes
ut med en spesielt produsert strømkabel fra DeWALT
service-organisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Angir brannfare.
59
Vekt
Norsk
Batterier
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
DCB125
DCB127
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
10,8
10,8
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,3
2,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,20
0,20
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
70
185
90
240
60
60
90
140
220
35
100
50
120
30
70
35
100
50
120
30
30
50
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
60
85
22
60
30
75
22
45
X
X
X
X
X
X
X
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
180
270
45
120
60
150
40
90
45
120
60
150
40
40
60
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
60
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Norsk
Lade et batteri (Fig. D)
Veggmontering
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter
inn batteripakken.
2. Sett batteripakken 9 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 17 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Bruk av lader
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg
ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta
ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere et defekt batteri ved at lyset ikke tennes.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller
gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk radio eller batteripakken på steder
der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F)
(som utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
61
Norsk
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått
med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk
støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret
for gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
62
Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Batteriet lader.
Batteriet oppladet.
Batteri defekt.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre
farlige situasjoner.
Norsk
10 Ladeindikatorknapp
Ikke brenn batteripakken.
11 Batteriholder
12 Ekstra port
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Radio
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruksjonshåndbok
MERK: Batteripakker, ladere og kofferter er ikke inkludert med
N-modeller. Batteripakker og ladere er ikke inkludert med
NT-modeller. B-modeller inkluderer Bluetooth® batteripakker.
MERK: Bluetooth® ordmerke og logoer er varemerker eiet av
Bluetooth®, SIG, Inc. og all bruk av slike merker ved DeWALT er
under lisens. Andre varemerker og merkenavn er eiet av sine
respektive eiere.
• Se etter skader på radio, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på radio
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
13 Batteridørskrue
14 Myntcellebatteri
15 Myntcelle batterilokk
16 USB port (DCR020 bare)
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og fjerne batteripakke på radioen
(Fig. D)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 9 er helt
oppladet før bruk.
Installere batteripakken i radioen
1. Rett inn batteripakken 9 med skinnene i
batteriholderen 11 .
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i
verktøyet, pass på at den ikke løsner.
Fjerne batteripakken fra radioen
Les instruksjonshåndboken før bruk.
1. Trykk på utløserknappen 17 , og trekk batteripakken
bestemt ut av batteriholderen.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. D)
Datokode plassering (Fig. B)
Datokoden 18 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A–D)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
Strømbryter
Volumbryter
Pilknapper
Modus knapp
Menyknapp
Antenne
Enter/display knapp
LCD display
Batteripakke
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen
10 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
For å installere myntcellebatteriet (Fig. B)
ADVARSEL: Når du skifter batteriet, pass på å skifte med
et av samme merke og type. Pass på korrekt polaritet (+
og –) når du skifter batterier. Ikke lagre eller transporter
batterier slik at batteripolene kan komme i kontakt
med metallobjekter.
63
Norsk
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Din radio er utstyrt med minnekapasitet for lagring av tiden.
Når radioen er AV, får minnet strøm fra et myntcellebatteri som
følger med radioen.
1. Slå av radioen og koble det fra strømkilden.
2. Skru ut skruen 13 på batteridøren 15 .
3. Trykk ned på batteridørlåsen og trekk for å åpne.
4. Sett inn knappecellebatteriet 14 iht. skjemaet inne i
knappecellebatteriområdet.
5. Lukk batteridøren, sett inn skruen og trekk til.
MERK: For å tilbakestille LCD-skjermen og klokken, ta
ut battericellen og sett den inn på nytt. Følg denne
fremgangsmåten hvis det virker som om skjermen er låst.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende reguleringer.
ADVARSEL: Ikke sett radioen på plasser der den kan
utsettes for drypping eller sprut.
Bruk av strømadapter
Vikle ut strømkabelen og plugg inn i stikkontakt med 230
volt vekselstrøm.
Bruk av radioen (Fig. A)
Justere strøm/volum
1. For å slå på radioen, trykk strømknappen 1 .
MERK: Når radioen brukes for første gang vil den gå til DABmodus og automatisk søke etter stasjoner. Den vil deretter
stille inn klokken og starte avspilling av den første stasjonen
den finner. Dersom det ikke er noe tidssignal å finne, se
Programmere klokken for å stille klokken manuelt.
2. Vri bryteren 2 med klokken for å øke volumet. Vri mot
klokken for å redusere volumet.
Modusvalg
For å velge en av modusene (DAB, FM, or AUX), trykk
modusknappen 4 til du har ønsket funksjon. For eksempel
dersom radioen er på DAB, som vist i øvre venstre hjørne av LCD
displayet 8 , trykk modusknappen to ganger for å skifte til AUX.
Dabmodus - Søk
Når radioen slås på i DAB/DAB+ modus vil radioen søke etter
radiostasjoner i lokalområdet.
Bruk venstre eller høyre piltast 3 for å skifte mellom stasjonene.
MERK: Når du flytter radioen eller mottaket er dårlig (kanskje
dersom antennen ikke er oppe), kan dette føre til at listen av
tilgjengelige stasjoner er tom eller begrenset. Manuell start av
Auto Scan vil finne alle tilgjengelige radiostasjoner.
64
For å starte Auto Scan:
1. Trykk menyknappen 5 , bla gjennom valgmulighetene ved
å trykke på høyre piltast 3 til du kommer til Auto Scan og
velg dette ved å trykke Enter/Display knappen 7 .
Trykk knappen Enter/Display 7 for å gjennomføre Auto Scan.
Dabmodus – Fjerne Stasjoner
Noen stasjoner du en gang har hørt på er kanskje ikke lenger
tilgjengelige og vises med ? etter stasjonsnavnet.
For å fjerne disse stasjonene fra stasjonslisten, bruk
slettefunksjonen (Prune):
1. Trykk menu 5 og bla til høyre til Prune option.
2. Trykk Enter/Display 7 for å velge.
Dabmodus – Dynamic Range
Compression (DRC)
Dynamisk områdekompresjon - denne funksjonen reduserer
forskjellen mellom den høyeste og den stilleste lyden som
spilles av. Dette gir som effekt at noen lyder høres relativt høyere
ut og andre høres relativt stillere ut.
Du kan velge mellom følgende:
0
1/2
radio DRC ignoreres
setter DRC på halve nivået av det som sendes
1
bruker det DRC nivået som sendes
2
dobler det DRC nivået som sendes
FM-Modus – Søkning
For å bla:
Trykk på høyre pil for å bla oppover i frekvensbåndet, trykk på
venstre pil for å bla nedover i frekvensbåndet.
For automatisk søk:
Trykk og hold inne høyre pilknapp 3 en gang og slipp. Den
søker oppover i frekvensene for å finne første stasjon med
akseptabel kvalitet, og stopper på den stasjonen. Du kan trykke
en gang til på høyre pilknapp for å fortsette å søke etter en
stasjon på en høyere frekvens. Du kan trykke på venstre pilknapp
for å fortsette å søke etter en stasjon på en lavere frekvens.
Søkefunksjonen er også tilgjengelig i FM-modus.
Programmere Klokken
Klokkeslett og dato kan oppdateres manuelt eller automatisk
synkronisert med radiosendte nasjonale tidssignaler på
DAB (hvor tilgjengelig).
For å synkronisere klokken automatisk:
(Kun DAB modus)
MERK: Når radioen brukes for første gang vil den gå til DABmodus og automatisk søke etter stasjoner.
1. Trykk menyknappen 5 .
2. Bruk pilknappene 3 for å bla til Clock Adjust (stille klokken)
og trykk Enter/Display knappen 7 .
3. Bla til Sync Time Now (synkroniser tid nå) og trykk
Enter/Display knappen for å velge. Dette vil automatisk
synkronisere klokken med det nasjonale tidssignalet.
Norsk
For å stille klokken manuelt:
(FM og DAB modus)
1. Trykk menyknappen 5 .
2. Bruk pilknappene 3 for å bla til Clock Adjust (stille klokken)
og trykk Enter/Display knappen 7 .
3. Bla til Date & Time (dato og tid) og trykk Enter/Display
knappen 7 .
4. Still inn dato og tid med venstre otg høyre pilknapper 3 .
5. Når du har stilt inn den ønskede tiden, trykk knappen Enter/
Display 7 for å godkjenne.
Andre menyvalg under Clock Adjust:
• Tidsformat: Velg displayformat 12-timer eller 24-timer
• Datoformat: Velg datoformat, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD
eller DD/MM/YYYY.
Viktige merknader om radioen (Fig. C)
1. Radioen kan brukes i opp til 14 timer på et fullt oppladet 4,0
amp/time batteri.i god stand. Bruk av batterier med lavere
spenning eller kapasitet vil gi kortere driftstid.
2. Mottak vil variere avhengig av plassering og styrken
på radiosignalet.
3. Noen generatorer kan skape bagrunnsstøy.
4. For å bruke ekstraporten 12 , plugg inn utfangskontakten fra
en CD-spiller eller iPod®*/MP3-spiller i porten. Lyden fra den
eksterne kilden spilles av gjennom høyttalerne på radioen.
5. USB-strømuttak 16 er en tilkobling for å gi strøm til enheter
så som mobiltelefoner, CD- og MP3-spillere. Merk at radioen
ikke vil lades via USB-porten når den drives fra batteriene.
(DCR020 bare)
* iPod er et registrert varemerke som eies av Apple, Inc.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT, kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med denne radioen. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT, brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad ut batteripakken fullstendig og ta den deretter ut
av radioen.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
VEDLIKEHOLD
Din DeWALT lader/radio er designet for å virke over en lang
tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell.
Servicemerknader
Radioen kan ikke repareres av brukeren. Det er ingen deler inne
i radioen som trenger service. Service må eventuelt utføres
på et autorisert serviceverksted for å unngå skader på interne
komponenter som er sensitive for statisk elektrisitet.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
65
Português
RÁDIO
DCR020/DCR021
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns
dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Fonte de alimentação eléctrica
Voltagem da bateria
Voltagem da rede eléctrica
Tipo de bateria
Peso (sem bateria)
VDC
VAC
kg
DCR020
DCR021
AC/DC
DC
10.8/14.4/18 10.8/14.4/18
—
230
Li-Ion
Li-Ion
2.9
1.93
Declaração de conformidade da CE
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Instruções de segurança para rádios
Directiva “máquinas”
•
Rádio
DCR020/DCR021
•
A DeWALT declara que o Rádio DCR021 da DeWALT está em
conformidade com a Directiva 2014/53/UE e com todos os
requisitos da directiva UE aplicáveis.
O texto integral da declaração de conformidade da UE pode ser
solicitado através da morada DeWALT, Richard-Klinger-Straße
11, D-65510, Idstein, Alemanha ou está disponível no seguinte
Website: www.2helpu.com. Procure pelo número e tipo de
produto indicados na placa sinaléctica.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
66
•
•
•
•
•
Retire a bateria. Desligue o equipamento antes de o deixar
sem assistência. Retire a bateria quando não estiver a ser
o rádio, antes de mudar os acessórios ou ligações e antes
da reparação.
Este aparelho foi concebido para utilização em
climas moderados.
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos,
a menos que sejam acompanhadas ou tenham recebido
formação sobre a utilização deste equipamento por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas, para garantir que não
brincam com o aparelho.
O rádio não deverá ser exposto a derrames ou salpicos; não
devem ser colocados objectos com líquidos, tais como vasos,
sobre o rádio.
Não coloque chamas abertas, como velas acesas, sobre
o rádio.
O rádio foi concebido para utilização profissional e
em interiores.
Segurança eléctrica
Verifique sempre se a voltagem da bateria corresponde à
voltagem indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta. Certifique-se também de que a voltagem do seu
carregador corresponde à da corrente eléctrica.
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico. Utilize apenas em
locais secos. Se o cabo de fornecimento estiver danificado,
deve substituí-lo por um cabo especialmente preparado,
disponível através do centro de assistência da DeWALT
Peso
Português
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
DCB125
DCB127
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
10,8
10,8
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,3
2,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,20
0,20
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
70
185
90
240
60
60
90
140
220
35
100
50
120
30
70
35
100
50
120
30
30
50
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
60
85
22
60
30
75
22
45
X
X
X
X
X
X
X
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
180
270
45
120
60
150
40
90
45
120
60
150
40
40
60
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para Todos
os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
•
•
•
•
•
•
•
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
67
Português
•
•
•
•
•
•
•
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. D)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 9 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 17 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
68
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema
de protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer,
coloque a bateria de iões de lítio no carregador até ficar
totalmente carregada.
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
Português
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para todas
as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria e o
carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em seguida,
siga os procedimentos de carregamento indicados
nas instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a rádio e a bateria em locais
onde a temperatura possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais
como barracões ao ar livre ou construções de metal
durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências
de documentação.
69
Português
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Carregue as baterias da DeWALT apenas com os
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Recomendações de armazenamento
Não queime a bateria.
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local
fresco, seco e afastado do carregador para obter os
melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
A bateria está a carregar.
Bateria carregada.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1Radio
1 Pilha de iões de lítio (modelos C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1)
2 Pilhas de iões de lítio (modelos C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2)
3 Pilhas de iões de lítio (modelos C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3)
1 Manual de instruções
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de transporte não
são incluídas com os modelos N. As baterias e carregadores
não são incluídas com os modelos NT. Os modelos B incluem
baterias Bluetooth®.
NOTA: a marca Bluetooth® e os logótipos são marcas
registadas propriedade da Bluetooth®, SIG, Inc. e qualquer
utilização de tais marcas pela DeWALT é fornecida sob licença.
Outras marcas ou nomes comerciais são propriedade dos
respectivos proprietários.
• Verifique se a rádio, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na rádio
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Bateria defeituosa.
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
O código de data 18 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2018 XX XX
Ano de fabrico
Apenas para uso dentro de casa.
Descrição (Fig. A–D)
ande substituir imediatamente quaisquer cabos
M
danificados.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
70
DatePosição do Código de data (Fig. B)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
Português
1 Botão de alimentação
2 Botão de volume
3 Botões de seta
4 Botão de modo
5 Botão de menu
6 Antena
7 Botão Enter/Display (Enter/Mostrar)
8 Visor LCD
9 Pilha
10 Botão do indicador do nível de carga
11 Receptáculo da bateria
12 Porta auxiliar
13 Parafuso do compartimento da bateria
14 Bateria em forma de moeda
15 Porta da bateria em forma de moeda
16 USB port (DCR020 só)
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria do rádio (Fig. D)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 9 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Colocar a bateria no rádio
1. Alinhe a bateria 9 com as calhas no interior do receptáculo
da bateria 11 .
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
não se solta.
Retirar a bateria do rádio
1. Pressione o botão de desbloqueio 17 e puxe com firmeza a
bateria para fora do respectivo receptáculo.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de combustível
(Fig. D)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível 10 . Uma combinação dos três indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Instalar a bateria em forma de moeda
(Fig. B)
ATENÇÃO: quando substituir a bateria, deve optar por
uma da mesma marca e tipo. Quando substituir a bateria,
tenha em atenção a polaridade correcta (+ e –). Quando
armazenar ou transportar as baterias, não deixe que
objectos metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e retire a bateria antes de
efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou acessórios.
O rádio está equipado com uma função de memória para
registar as horas. Quando o rádio está desligado, esta
capacidade de memória é ligada com uma bateria em forma de
moeda fornecida com o rádio.
1. Desligue o rádio e retire a ficha da fonte de alimentação.
2. Desaperte o parafuso 13 da porta da bateria 15 .
3. Pressione o trinco da porta da bateria para baixo e puxe-o
para abrir a porta.
4. Insira a bateria de botão 14 de acordo com o diagrama no
interior do respectivo compartimento.
5. Volte a colocar a porta da bateria, insira o parafuso
e aperte-o.
NOTA: Para repor o visor LCD e o relógio, retire a pilha em
forma de moeda e coloque-a novamente. Da mesma forma,
siga este procedimento se os dados apresentados no visor
ficarem bloqueados.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: não coloque o rádio em locais onde possa
ficar exposto a derrames ou salpicos.
Funcionamento em CA
Retire o cabo de alimentação e a ficha da embalagem e ligue-os
numa tomada de parede de 230 V CA.
Funcionamento do rádio (Fig. A)
Potência/ajuste do volume
1. Para ligar o rádio, prima o botão de alimentação 1 .
NOTA: quando o rádio é utilizado pela primeira vez, acede
ao modo DAB e pesquisa as estações automaticamente.
Em seguida, acerta a hora e inicia a reprodução da primeira
71
Português
estação encontrada. Se não houver um sinal de hora
disponível, consulte Programar o relógiopara acertar a
hora manualmente.
2. Rode o botão 2 para a direita para aumentar o volume. Para
diminuir o volume, rode-o para a esquerda.
Selecção de modo
Para escolher uma das funções de modo (DAB, FM ou AUX),
prima o botão de modo 4 até encontrar a função pretendida.
Por exemplo, se o rádio estiver no modo DAB, que se encontra
no canto superior esquerdo do visor LCD 8 , prima o botão de
modo duas vezes para mudar para o modo AUX.
Modo DAB - Sintonização
Quando liga o equipamento pela primeira vez no modo
DAB/DAB+, o rádio pesquisa automaticamente as estações
transmitidas na área local.
Utilize os botões de seta para a esquerda ou direita 3 para
percorrer as estações.
NOTA: se mudar para outro local ou a recepção for fraca
durante a pesquisa inicial (o que é possível se não levantar a
antena), isto pode dar origem a uma lista vazia ou incompleta
das estações disponíveis. Efectue uma pesquisa manual para
encontrar todas as estações de transmissão disponíveis.
Para efectuar uma pesquisa automática:
1. Prima o botão de menu 5 , percorra as várias opções
premindo o botão de seta para a direita 3 até encontrar
Busca automática e seleccione esta opção premindo o
botão Enter/Display (Enter/Mostrar) 7 .
Prima o botão Enter/Display (Enter/Mostrar) 7 para efectuar a
Busca automática.
Modo DAB – Remover estações
Algumas estações detectadas pelo seu rádio podem já não
estar disponíveis e apresentam o símbolo ? a seguir ao nome
da estação.
Para removê-las da lista de estações utilize a função Remover:
1. Prima menu 5 e vá para a direita para a opção
Prune (Remover).
2. Prima Enter/Display (Enter/Mostrar) 7 para seleccionar
a opção.
Modo DAB Mode – Compressão de gama
dinâmica (DRC)
Esta função reduz a diferença entre o áudio mais elevado e
baixo que está a ser transmitido. De facto, esta opção torna os
sons mais baixos comparativamente mais elevados e os sons
mais elevados comparativamente mais baixos.
Estão disponíveis as seguintes opções:
0
1/2
72
A transmissão DRC é ignorada
O nível DRC é definido para metade do nível
transmitido
1
Utiliza o nível de DRC transmitido
2
Duplica o nível de DRC transmitido
NOTA: DRC apenas funciona se for activado pelo transmissor.
Modo FM Mode – Sintonização
Para sintonizar:
Prima a seta para a direita para mover o sintonizador para cima
na banda de frequência, prima a seta para a esquerda para
mover o sintonizador para baixo na banda de frequência.
Para efectuar uma busca:
Prima e mantenha premido o botão de seta para a direita 3 uma vez e liberte-o. A frequência do sintonizador aumenta para
procurar a primeira estação de rádio com boa recepção e pára
nessa estação. Pode premir o botão de seta para a direita para
continuar a procurar uma estação de rádio com frequências
superiores. Pode premir o botão de seta para a esquerda para
procurar estações de rádio com frequências mais reduzidas. A
função de busca está disponível no modo FM.
Programar o relógio
A hora e a data podem ser sincronizadas manual ou
automaticamente com os sinais horários transmitidos em
DAB (se disponível).
Para sincronizar o relógio automaticamente:
(APENAS no modo DAB)
NOTA: quando o rádio é utilizado pela primeira vez, acede ao
modo DAB e pesquisa as estações automaticamente.
1. Prima o botão Menu 5 .
2. Utilize os botões de seta 3 para ir para Clock Adjust (Ajustar
o relógio) e prima o botão Enter/Display (Enter/Mostrar) 7 .
3. Vá para Sync Time Now (Sincronizar hora agora) e prima
o botão Enter/Display (Enter/Mostrar) para seleccionar a
opção. Esta opção sincroniza o relógio automaticamente
com os sinais de hora nacionais.
Para ajustar o relógio manualmente:
(modo FM e DAB)
1. Prima o botão Menu 5 .
2. Utilize os botões de seta 3 para ir para Clock Adjust (Ajustar
o relógio) no visor LCD e prima o botão botão Enter/
Display (Enter/Mostrar) 7 .
3. Vá para Date & Time (Data/hora) e prima o botão Enter/
Display (Enter/Mostrar) 7 .
4. Defina a data e a hora com os botões de seta para a
esquerda e direita 3 .
5. Depois de definir a hora pretendida, prima o botão Enter/
Display (Enter/Mostrar) 7 para seleccionar.
Outras opções de Clock Adjust (Ajuste do relógio):
• Formato de hora: Selecciona o formato de visualização de
hora em 12h ou 24h
• Formato de data: Selecciona o formato de visualização de
data, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD ou DD/MM/AAAA.
Notas importantes sobre o rádio (Fig. C)
1. O rádio tem capacidade para funcionar durante 14 horas
com uma bateria de 4,0 amps totalmente carregada
em boas condições. Se utilizar baterias com tensão ou
capacidade inferior, a autonomia ,será inferior.
Português
2. A recepção varia consoante a localização e a potência do
sinal de rádio.
3. Alguns geradores podem causar ruído de fundo.
4. Para utilizar a porta auxiliar 12 , ligue a tomada de saída de
um leitor de CD ou iPod®*/MP3 na porta. O som de uma
fonte externa é reproduzido nos altifalantes do rádio.
5. A porta de saída de potência USB 16 é uma porta de
ligação para a alimentação de dispositivos de baixa potência
como telemóveis, leitores de CD e MP3. Tenha em atenção
que o rádio não é carregado através da porta USB se a
alimentação for efectuada através de baterias. (DCR020 só)
* iPod é uma marca comercial registada da Apple, Inc.
MANUTENÇÃO
O seu carregador/rádio da DeWALT foi concebido para funcionar
durante um longo período de tempo com uma manutenção
mínima. Uma utilização continuamente satisfatória depende de
uma manutenção adequada.
Notas sobre assistência
Este produto não inclui peças que possam ser reparadas pelo
utilizador. O rádio não tem peças no interior que possam ser
reparadas pelo utilizador. A assistência deve ser efectuada num
centro autorizado para evitar danos nos componentes internos
sensíveis estáticos.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Quando utilizar o equipamento, aguarde até a bateria ficar
totalmente descarregada e depois retire-a do rádio.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com este rádio poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos, só
deve utilizar os acessórios recomendados pela DeWALT
neste equipamento.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
73
Suomi
RADIO
DCR020/DCR021
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Virtalähde
Akun jännite
Verkkojännite
Akkutyyppi
Paino (ilman akkupakkausta)
VDC
VAC
kg
DCR020
AC/DC
10.8/14.4/18
230
Li-Ion
2.9
DCR021
DC
10.8/14.4/18
—
Li-Ion
1.93
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Turvallisuusohjeet radioille
•
•
•
Radio
DCR020/DCR021
DeWALT täten vakuuttaa, että DeWALT-radio DCR021
täyttää direktiivin 2014/53/EY ja kaikkien soveltuvien
EU-direktiivien vaatimukset.
Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla
pyynnöstä DeWALTilta ottamalla yhteyttä osoitteeseen RichardKlinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Germany tai seuraavasta
verkko-osoitteesta: www.2helpu.com. Hae arvokilvessä
ilmoitetun tuote- ja mallinumeron avulla.
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
74
•
•
•
•
Poista akku. Kytke laite pois päältä ennen kuin jätät
sen ilman valvontaa. Irrota akku, kun tuotetta ei käytetä,
ennen tuotteen lisävarusteiden tai lisälaitteiden vaihtamista ja
ennen huoltoa.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi lauhkean
ilmaston alueilla.
Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja tietämys ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva
henkilö tai paikalla tulee olla henkilö, joka neuvoo miten
laitetta tulee käyttää.
Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
Radiota ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille. Sen päälle ei saa
asettaa nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.
Radion päälle ei saa asettaa paljasta tulen lähdettä, kuten
sytytettyjä kynttilöitä.
Radio on tarkoitettu vain sisäkäyttöön ja ammattikäyttöön.
Sähköturvallisuus
Tarkista aina, että akun jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Varmista myös, että laturin jännite vastaa verkkovirran
jännitettä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Käytä ainoastaan kuivissa
ympäristöissä. Jos johto on vaurioitunut, se täytyy
vaihtaa erityisvalmisteiseen johtoon, joka on saatavissa
DeWALT huoltopalvelusta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Sähköiskun vaara.
Latauslaitteet
Tulipalon vaara.
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Paino
Suomi
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
DCB125
DCB127
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
10,8
10,8
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,3
2,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,20
0,20
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
70
185
90
240
60
60
90
140
220
35
100
50
120
30
70
35
100
50
120
30
30
50
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
60
85
22
60
30
75
22
45
X
X
X
X
X
X
X
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
180
270
45
120
60
150
40
90
45
120
60
150
40
40
60
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
75
Suomi
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] D)
Asennus seinään
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
akun paikoilleen.
2. Aseta akku 9 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 17 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
Akkuyksikkö
kuuma-/kylmäviive*
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi
jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos laturin
merkkivalo ei syty, akku on viallinen.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys
on tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein
tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa
vieraita esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai
suurelta purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
76
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen
sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilökohtaisen vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä radio ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota
yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Suomi
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta.
Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien
määräyksien mukaista.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa
irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Akun lataus käynnissä.
Akku ladattu.
Akku viallinen.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
77
Suomi
11 Akun pistorasia
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
12 Aux-portti
13 Akkukotelon luukun ruuvi
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Radio
1 Litiumioniakku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 mallit)
2 Litiumioniakut (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 mallit)
3 Litiumioniakut (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 mallit)
1Käyttöohje
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu N-malleihin.
Akut ja laturit eivät kuulu NT-malleihin. B-malleihin kuuluvat
Bluetooth®-akut.
HUOMAA: Bluetooth®-merkki ja logot ovat Bluetooth®, SIG,
Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita DeWALT käyttää
lisenssillä. Muut tavaramerkit ja -nimet ovat vastaavien
omistajien omaisuutta.
• Tarkista, onko radio, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Radio merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
14 Kolikkoparisto
15 Kolikkoparistokotelon luukku
16 USB port (DCR020 vain)
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun asentaminen ja poistaminen radiosta
(Kuva B)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 9 on ladattu täyteen.
Akun asentaminen radioon
1. Kohdista akku 9 akkukotelon sisällä oleviin kiskoihin 11 .
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun poistaminen radiosta
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
1. Paina vapautuspainiketta 17 ja vedä akku voimakkaasti ulos
akkukotelosta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva D)
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva B)
Päivämääräkoodi 18 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2018 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (Kuvat A–D)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Virtapainike
2 Äänenvoimakkuuden säädin
3 Nuolipainikkeet
4 Tilapainike
5 Valikkopainike
6 Antenni
7 Syöttö-/Näyttö-painike
8 LCD-näyttö
9 Akku
10 Polttoainemittarin painike
78
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 10 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Kolikkopariston asennus (Kuva B)
VAROITUS: Kun vaihdat paristoa, korvaa se
samanmerkkisellä ja -tyyppisellä paristolla. Huomioi oikea
polaarisuus (+ ja –), kun vaihdat paristoja. Älä varastoi tai
kanna akkuja/paristoja niin, että metalliesineet pääsevät
kontaktiin akun/pariston napojen kanssa.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
Suomi
Radiossa on muistikapasiteetti ajan tallentamista varten.
Kun radio on pois käytöstä, yksi radion mukana toimitettava
kolikkoparisto antaa virtaa muistikapasiteetille.
1. Sammuta radio ja irrota se virtalähteestä.
2. Irrota paristokotelon 13 ruuvi 15 .
3. Paina paristokotelon salpaa ja vedä kansi auki.
4. Aseta nappiparisto 14 paikalleen paristokoteloon
merkityllä tavalla.
5. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi.
HUOMAA: Nollaa LCD-näyttö ja kello poistamalla nappiparisto
ja asentamalla sen uudelleen. Toimi näin, jos näyttö jumiutuu.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Älä laita radiota paikkaan, jossa se voi
altistua pisaroille tai roiskeille.
Käyttö vaihtovirralla
Avaa virtajohto ja liitä 230 V AC:n seinäpistorasiaan.
Radion käyttö (Kuva A)
Virta / Äänen säätö
1. Käynnistä radio painamalla virtapainiketta 1 .
HUOMAA: Kun radiota käytetään ensimmäistä kertaa, se
siirtyy DAB-tilaan ja etsii automaattisesti asemia. Se asettaa
sitten ajan ja alkaa soittaa ensimmäistä löytämäänsä asemaa.
Jos aikasignaalia ei ole, katso kohdasta Kellon ohjelmointi
ohjeet ajan asettamiseen manuaalisesti.
2. Käännä valitsinta 2 myötäpäivään, kun haluat lisätä
äänenvoimakkuutta. Pienennä äänenvoimakkuutta
kääntämällä valitsinta vastapäivään.
Tilan Valinta
Valitse yksin tiloista (DAB, FM tai AUX) painamalla
tilapainiketta 4 , kunnes haluttu toiminto löytyy. Jos esimerkiksi
radio on DAB-tilassa, joka näkyy LCD-näytön vasemmassa
yläosassa 8 , paina tilapainiketta kaksi kertaa ja radio vaihtaa
AUX-tilaan.
Dab-Tila - Viritys
Kun yksikkö kytketään päälle DAB/DAB+ -tilassa, radio etsii
automaattisesti lähetysasemia paikalliselta alueelta.
Käytä vasenta tai oikeaa nuolipainiketta 3 ja selaa asemia.
HUOMAA: Jos vaihdat paikkaa tai vastaanotto on huono
alkuperäisessä haussa (mahdollista, jos antenni ei ole ylhäällä),
sen tuloksena voi olla tyhjä tai epätäydellinen asemien luettelo.
Kaikki käytettävissä olevat lähetysasemat saadaan suorittamalla
automaattinen haku manuaalisesti.
Automaattisen haun suorittaminen:
1. Paina valikkopainiketta 5 , selaa vaihtoehtoja painamalla
oikeaa nuolipainiketta 3 , kunnes pääset kohtaan Auto
Scan (Automaattinen haku) . Valitse tämä vaihtoehto
painamalla Enter-/Display-näyttöpainiketta 7 .
Paina Enter-/Display-näyttöpainiketta 7 ja suorita
automaattinen haku.
DAB-Tila – Asemien Karsiminen
Jotkut radion aikaisemmin vastaanottamat asemat, jotka eivät
enää ole saatavissa, saattavat näkyä merkinnällä ? aseman
nimen jäljessä.
Poista nämä asemat asemaluettelosta Karsinta-toiminnon avulla:
1. Paina Valikko 5 ja selaa oikealle Karsinta-vaihtoehtoon.
2. Paina Enter-/Display-näyttöpainiketta 7 ja valitse.
DAB-Tila – Dynamic Range Compression (DRC)
Tämä toiminto vähentää lähetettävän lähetyksen
äänekkäimmän ja hiljaisimman äänen välistä eroa. Toiminto
tekee hiljaisista äänistä suhteessa voimakkaampia ja
voimakkaista äänistä suhteessa hiljaisempia.
Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:
0
1/2
1
lähetyksen DRC jätetään huomiotta
asettaa DRC:n puoleen lähetettävästä tasosta
käyttää lähetettyä DRC-tasoa
2
kaksinkertaistaa lähetetyn DRC-tason
HUOMAA: DRC toimii vain, jos ohjelman lähettäjä on ottanut
sen käyttöön.
FM-Tila – Viritys
Virittäminen:
Viritä taajuuskaistaa ylöspäin painamalla oikeaa nuolta. Viritä
taajuuskaistaa alaspäin painamalla vasenta nuolta.
Haku:
Paina ja pidä painettuna oikeaa nuolipainiketta 3 kerran ja
vapauta. Virittimen taajuus suurenee, kun haetaan ensimmäistä
radioasemaa, jonka tarkkuus on hyväksyttävä, ja viritin pysähtyy
tämän aseman kohdalle. Oikeaa nuolipainiketta voidaan
painaa uudelleen ja jatkaa radioaseman hakua korkeammilta
taajuuksilta. Vasenta nuolipainiketta voidaan painaa uudelleen
ja jatkaa radioaseman hakua alhaisemmilta taajuuksilta. Hakutila
on saatavilla FM-tilassa.
Kellon Ohjelmointi
Aika ja päivämäärä voidaan päivittää manuaalisesti tai
synkronisoida automaattisesti kansallisten aikasignaalien kanssa
DAB:llä (missä käytettävissä).
Kellon synkronointi automaattisesti:
(VAIN DAB-tila)
HUOMAA: Kun radiota käytetään ensimmäistä kertaa, se siirtyy
DAB-tilaan ja etsii automaattisesti asemia.
1. Paina Valikko-painiketta 5 .
2. Selaa nuolipainikkeilla 3 kohtaan Clock Adjust (Kellon
säätö) ja paina Enter-/Display-näyttöpainiketta 7 .
79
Suomi
3. Selaa kohtaan Sync Time Now (Synkronoi aika nyt) ja valitse
painamalla Enter-/Display-näyttöpainiketta. Tämä synkronoi
automaattisesti kellon kansallisilla aikasignaaleilla.
Puhdistaminen
Kellon säätäminen manuaalisesti:
(FM- ja DAB-tila)
1. Paina Menu (Valikko) -painiketta 5 .
2. Selaa nuolipainkkeilla 3 kohtaan Clock Adjust (Kello säätö)
LCD-näytöllä ja paina Enter-/Display-näyttöpainiketta 7 .
3. Selaa kohtaan Date & Time (Päivämäärä ja aika) ja paina
Enter-/Display-näyttöpainiketta 7 .
4. Aseta päivämäärä ja aika vasemmalla ja oikealla
nuolipainikkeella 3 .
5. Kun haluttu aika on asetettu paina Enter-/Displaynäyttöpainiketta 7 ja vahvista.
Muut Clock Adjust (Kellon säätö) -valikon vaihtoehdot:
• Time format (Ajan muoto): Valitsee 12 tunnin tai 24 tunnin
ajan näyttömuodon
• Date format (Päivämäärän muoto): Valitsee päivämäärän
näyttömuodon, KK/PP/VVVV, VVVV/KK/PP tai PP/KK/VVVV.
Lisävarusteet
Tärkeitä huomautuksia radiosta (Kuva C)
1. Radio toimii enintään 14 tuntia täyteen ladatulla ja
hyväkuntoisella 4,0 ampeeritunnin akulla. Alhaisemman
jännitteen tai kapasiteetin akuilla käyttöaika on lyhyempi.
2. Vastaanotto riippuu sijainnista ja
radiosignaalin voimakkuudesta.
3. Jotkin generaattorit voivat aiheuttaa taustahäiriötä.
4. Voit käyttää lisäporttia 12 liittämällä lähtöliittimen CD- tai
iPod®*/MP3-soittimesta porttiin. Ulkoisen lähteen ääni
kuuluu radion kaiuttimista.
5. USB-lähtöportti 16 on matalatehoisten laitteiden
liitäntäportti (esim. matakapuhelimet, CD- ja MP3-soittimet).
Huomaa, että radio ei lataudu USB-portin kautta, kun se
toimii paristoilla. (DCR020 vain)
*iPod on Apple, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-radio on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja
edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Laite toimii jatkuvasti
oikein, kun sitä hoidetaan oikein.
Huoltoilmoitukset
Tuote ei ole käyttäjän huollettavissa. Radion sisällä ei ole
mitään huollettavia osia. Tarvitaan huolto valtuutetussa
huoltokeskuksessa, jotta estetään staattiselle sähkölle herkkien
sisäisten komponenttien vaurioituminen.
80
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
VAROITUS: Muita kuin DeWALTin lisävarusteita
ei ole testattu tämän radion kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran ähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja poista se sitten radiosta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Svenska
RADIO
DCR020/DCR021
Gratulerar!
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
Du har valt en DeWALT produkt. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av de
pålitligaste partnerna för radioanvändare.
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
Tekniska data
Strömkälla
Batterivolt
Starkströmsspänning
Batterityp
Vikt (utan batteripaket)
VDC
VAC
kg
DCR020
AC/DC
10.8/14.4/18
230
Li-Ion
2.9
DCR021
DC
10.8/14.4/18
—
Li-Ion
1.93
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Radio
DCR020/DCR021
DeWALT deklarerar härmed att DeWALT Radio DCR021 uppfyller
Direktiv 2014/53/EU och alla tillämpliga EU-direktivkrav.
Den fullständiga texten för EU-deklarationen om uppfyllelse
kan begäras från DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510,
Idstein, Tyskland eller finns tillgänglig på följande internetadress:
www.2helpu.com. Sök efter produkt och typnummer som
anges på namnplattan.
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Säkerhetsinstruktioner för Radio
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort batteripaketet. Stäng av innan den lämnas utan
uppsikt. Ta bort batteripaketet när den inte används, innan
byte av tillbehör eller tillsatser och innan service.
Denna apparat är avsedd att användas vid
måttliga klimatförhållanden.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt eller fått instruktioner om användning
av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
Barn bör övervakas för att garantera att de inte leker
med apparaten.
Radion får inte utsättas för dropp eller stänk, inga föremål
fyllda med vätska , såsom vaser får placeras på den.
Inga öppna lågor såsom tända ljus, får placeras
ovanpå radion.
Radion är endast avsedd professionell användning inomhus.
Elektrisk säkerhet
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Kontrollera också att spänningen på
din laddare är den samma som i elnätet.
VARNING: Risk för elektrisk stöt. Använd endast på en torr
plats. Om medföljande sladd är skadad måste den bytas
mot en särskilt preparerad sladd som finns tillgänglig via
DeWalt serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
81
Vikt
Svenska
Batterier
Laddare/Laddningstid (minuter)
Kat. #
VDC
Ah
Vikt
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
DCB125
DCB127
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
10,8
10,8
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,3
2,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,20
0,20
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
70
185
90
240
60
60
90
140
220
35
100
50
120
30
70
35
100
50
120
30
30
50
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
60
85
22
60
30
75
22
45
X
X
X
X
X
X
X
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
180
270
45
120
60
150
40
90
45
120
60
150
40
40
60
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
82
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Svenska
•
•
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] D)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 9 i laddaren, se till att batteripaketet är
helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan börjar blinka
upprepade gånger för att indikera att laddningsprocessen
har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 17 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en gul
indikatorlampa kommer att lysa under denna operation.
När batteriet har nått lämplig temperatur kommer
den gula lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda ett
felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett felaktigt
batteri genom att vägra lysa.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med en
laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet
blir varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
83
Svenska
•
•
•
•
•
•
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd radio och batteripaketet på
platser där temperaturen kan nå upptill eller överstiga
40 ˚C (såsom utomhusskjul eller metallbyggnader
under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden.
Giftiga ångor och ämnen skapas när batteripaket med litiumjon bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och
orsaka kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
84
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa
följande bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Batteriladdning.
Batteri laddat.
Batteri defekt.
Svenska
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Datumkodplacering (Bild B)
Datumkoden 18 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2018 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A–D)
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn till
miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Radio
1 Li-jon batteripaket (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-jon batteripaket (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-jon batteripaket (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1Instruktionshandbok
NOTERA: Batteripaket, laddare och förvaringslådor medföljer
inte N-modeller. Batteripaket och laddare medföljer inte
NT-modeller. B-modellerna innehåller Bluetooth®-batteripaket.
NOTERA: Bluetooth®-märket och -logotyper tillhör
Bluetooth®, SIG, Inc. och DeWALT använder dessa märken
under licens. Övriga varumärken och varumärkesnamn tillhör
respektive ägare.
• Kontrollera med avseende på skada på radio, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på radio
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Strömknapp
2 Volymratt
3 Pilknappar
4 Lägesknapp
5 Menyknappar
6 Antenn
7 Enter/Displayknapp
8 LCD-display
9 Batteripaket
10 Laddningsmätarknapp
11 Batteribehållare
12 Extraport
13 Skruv batterilucka
14 Knappcellsbatteri
15 Lock knappcellsbatteri
16 USB port (DCR020 endast)
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteripaketet från Radion (Bild D)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 9 är fulladdat.
Installation av batteripaketet i radion
1. Rikta in batteripaketet 9 mot skenorna inuti
batterihållaren 11 .
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget och se till att det inte lossnar.
Borttagning av batteriet från radion
1. Tryck på låsknappen 17 och dra ut batteriet ur
batterihållaren.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
85
Svenska
Bränslemätare batteripaket (Bild D)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 10 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
Installation av knappcellsbatteriet (Bild B)
VARNING: Vid byte av batteri ersätt den med samma
varumärke och typ. Observera polariteten (+ och –)
vid byta av batterier. För vara inte eller bär batterier
så att metallföremål kommer i kontakt med de
exponerade terminalerna.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar eller
tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.
Din radio är utrustad med en minnesfunktion så att du kan
spara tiden. När radion är AV strömförsörjs detta minne av ett
knappcellsbatteri som medföljer radion.
1. Stäng av radion och koppla bort den från strömkällan.
2. Skruva bort skruven 13 på batteriets lock 15 .
3. Tryck ner på batteriets lockspärr och dra för att öppna.
4. Sätt in knappcellsbatterierna 14 i enlighet med
diagrammet inuti knappcellsbatteriets hållare.
5. Sätt tillbaka batteriets lucka, sätt in skruven och dra åt.
NOTERA: För att återställa LCD-displayen och klockan, ta bort
knappcellsbatteriet och återinstallera det. Följ denna procedur
om skärmen förefaller att låsa sig.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: Placera inte radion i miljöer där den kan
utsättas för dropp eller stänk.
Strömhantering
Linda ut sladden och koppla in den i ett 230 V AC vägguttag.
Hantering av radio (Bild A)
Inställning Energi/volym
1. För att slå på radion, tryck på strömbrytaren 1 .
NOTERA: När radion används första gånger kommer den att
gå in i DAB-läge och automatiskt söka efter stationer. Den
kommer sedan att ställa in tiden och börja spela den första
86
stationen som hittas. Om det inte finns någon tidssignal
tillgänglig, se Programmering av klockan för att manuellt
ställa in tiden.
2. Vrid på ratten 2 medurs för att öka volymen. För att minska
volymen, vrid moturs.
Lägesval
För att välja ett av funktionslägena (DAB, FM eller AUX) skjut
lägesknappen 4 tills önskad funktion hittas. Exempelvis
om radion är i DAB, vilket syns i övre vänstra delen av LCDdisplayen 8 , skjut lägesknappen två gånger för att ändra
till AUX.
DAB-Läge - Inställning
När enheten första gången slås på i DAB/DAB+ läge kommer
radion automatiskt att söka efter lokala sändarstationen.
Använd vänstra eller högra pilknapparna 3 för att rulla
genom stationerna.
NOTERA: Om du byter plats eller om mottagningen var dålig
i den ursprungliga sökningen (möjligen om antennen inte
var uppe) kan detta resultera i en tom eller icke komplett lista
med tillgängliga stationer. Manuell körning av en autosökning
kommer att hitta alla tillgängliga sändarstationer.
Genomförandet av en Autosökning:
1. Tryck på menyknappen 5 , rulla genom alternativen genom
att trycka på höger pilknapp 3 tills du når Autosökning
och välj detta alternativ genom att trycka på Enter/Display
knappen 7 .
Tryck på Enter/Display knappen 7 för att genomföra den
automatiska sökningen.
DAB-Läge – Stationsborttagning
Vissa stationer som en gång togs emot av radion och inte längre
är tillgängliga kan visas med ett ? efter stationsnamnet.
1. Använd Prune-funktionen för att ta bort dessa stationer
från stationslistan:
2. Tryck på Meny 5 och rulla direkt till Prune alternativet.
3. Tryck på Enter/Display 7 för att välja.
DAB-Läge – Dynamic Range Compression (DRC/
Kompression av dynamiskt område)
Denna funktion reducerar skillnaden mellan det högsta och
lägsta ljudet som sänds. Den gör svagt ljud betydligt högre och
högt ljud betydligt tystare.
Följande alternativ finns tillgängliga:
0
sändning av DRC kommer att ignoreras
1/2
ställer in DRC på halva sändningsnivån
1
använder sända DRC nivån
2
dubblar sända DRC nivån
NOTERA: DRC fungerar endast om det är aktiverat av sändaren.
FM-Läge - Inställning
För inställning:
Skjut på högerpilen för att flytta inställningen upp på
frekvensbandet, skjut på vänsterpilen för att flytta mottagningen
nedåt på frekvensbandet.
Svenska
Söka:
Tryck in och håll kvar höger pilknapp 3 en gång och släpp.
Den inställda frekvensen kommer att ökas för att söka efter den
första radiostationen med acceptabel klarhet och stanna på den
stationen. Om den högra pilknappen trycks in igen fortsätter
sökningen efter en radiostation på högre frekvenser. Den
vänstra pilknappen kan tryckas in för att söka efter radiostationer
på lägre frekvenser. Sökfunktionen är tillgänglig i FM-läge.
uttaget när den strömförsörjs med batterier.
(DCR020 endast)
* iPod är ett registrerat varumärke för Apple, Inc.
Programmering Av klockan
Servicenoteringar
Tiden och datumet kan uppdateras manuellt eller automatiskt
synkroniseras med sändningar av nationella tidssignaler över
DAB (där så finns tillgängligt).
För att synkronisera klockan automatiskt:
(ENDAST DAB-läge)
NOTERA: När radion används första gånger kommer den att gå
in i DAB-läge och automatiskt söka efter stationer.
1. Tryck på menyknappen 5 .
2. Använd pilknapparna 3 för att rulla till Klockinställning
och tryck på Enter/Display knappen 7 .
3. Rulla till Synkronisera tiden nu tryck på Enter/Display
knappen för att välja. Detta synkroniserar automatiskt
klockan med nationella tidssignaler.
För att synkronisera klockan manuellt:
(Endast FM och DAB lägen)
1. Tryck på Menyknappen 5 .
2. Använd pilknapparna 3 för att rulla till Klockinställning
och tryck på Enter/Display knappen 7 .
3. Rulla till Datum och tid och tryck på Enter/Display
knappen 7 .
4. Ställ in datumet och tiden med vänstra och högra
pilknapparna 3 .
5. När den önskade tiden är inställd tryck på Enter/Display 7 knappen för att bekräfta.
Andra menyalternativ för Klockinställningar:
• Tidsformat: Välj 12-timmars eller 24-timmars
tidvisningsformat
• Datumformat: Välj format för datumvisning, MM/DD/ÅÅÅÅ,
ÅÅÅÅ/MM/DD eller DD/MM/ÅÅÅÅ.
Viktiga radionoteringar (Bild C)
1. Radion kommer att kunna köras i upp till 14 timmar på
ett fulladdat 4,0 amptimmars batteri i god kondition.
Användning av batterier med lägre spänning kommer att
resultera i kortare användningstid.
2. Mottagningen kan variera beroende på plats och styrkan
hos radiosignalen.
3. Vissa generatorer kan orsaka bakgrudnsbrus.
4. För att använda extrauttaget 12 , koppla utgången från
en CD- eller iPod-®*/MP3-spelare i uttaget. Ljudet från den
externa källan spelas genom högtalarna på radion.
5. USB-strömuttaget 16 är ett anslutningsuttag för
lågenergienheter såsom mobiltelefoner, CD- och MP3spelare. Notera att radion kommer inte att ladda via USB-
UNDERHÅLL
Din DeWALT laddare/radio har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig vård.
Denna produkt är inte servicebar. Det finns inga
användarservicebara delar inuti radion. Service på ett
auktoriserat servicecenter krävs för att undvika skador på interna
komponenter känsliga för statisk elektricitet.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med denna radio vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
87
Svenska
• Töm batteripaketet helt och hållet och ta sedan bort det
från radion.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
88
Türkçe
RADYO
DCR020/DCR021
Tebrikler!
Teknik Özellikleri
Batarya voltajı
Voltaj
Şebeke voltajı
Akü tipi
Ağırlık (akü hariç)
Yangın riskini belirtir.
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
VDC
VAC
kg
DCR020
DCR021
AC/DC
DC
10.8/14.4/18 10.8/14.4/18
—
230
Li-Ion
Li-Ion
2.9
1.93
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİKTALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Radyolar için Güvenlik Talimatları
•
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Radyo
DCR020/DCR021
DeWALT işbu belgeyle DeWALT Radyo
DCR021’in Direktif 2014/53/EU ve tüm ilgili AB direktiflerinin
gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder.
AB uygunluk beyanı belgesinin tam metni DEWALT, RichardKlinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Germany adresinden
istenebilir veya aşağıdaki internet adresinde görülebilir:
www.2helpu.com İsim plakasında belirtilen Ürün ve Tip
Numarası ile arayın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
•
•
•
•
•
•
Bataryayı çıkarın. Gözetimsiz bırakmadan önce kapatın.
Batarya kullanılmadığı zaman, herhangi bir parça veya
aksesuar değiştirmeden veya bakıma almadan önce
bataryayı çıkarın.
Bu cihaz ılıman iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi gözetiminde cihazın
kullanımı hakkında bilgi verilmeksizin, sınırlı fiziksel (çocuklar
dahil), duyusal veya zihinsel kapasiteli veya deneyimsiz ve
bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
Radyo damlamaya veya sıçramaya maruz kalmamalıdır; vazo
benzeri sıvıyla dolu cisimler üzerine konmamalıdır.
Yanan mum gibi açık ateş kaynakları radyonun
üzerine konmamalıdır.
Bu radyo sadece kapalı ortamda ve profesyonel kullanım
için tasarlanmıştır.
Elektrik Emniyeti
Her zaman batarya voltajının, aletin üretim etiketinde voltajla
aynı olup olmadığını kontrol edin. Aynı zamanda şar aletinizin
voltajının ana şebeke voltajınızla aynı olduğundan emin olun.
UYARI: Elektrik çarpması riski. Sadece kuru ortamlarda
kullanın. Besleme kablosu hasarlıysa, DeWALT
servis merkezlerinde mevcut olan, özel üretilmiş bir
kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Elektrik çarpması riskini belirtir.
89
Ağırlık
Türkçe
Aküler
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
Ağırlık
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
DCB125
DCB127
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
10,8
10,8
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,3
2,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,20
0,20
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
70
185
90
240
60
60
90
140
220
35
100
50
120
30
70
35
100
50
120
30
30
50
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
60
85
22
60
30
75
22
45
X
X
X
X
X
X
X
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
180
270
45
120
60
150
40
90
45
120
60
150
40
40
60
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
90
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Türkçe
•
•
•
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] D)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 9 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 17 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile
birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine
devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj cihazı
lambası yanmayarak arızalı bir bataryayı gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına
da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için
değişiklik yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya bunlara
DALDIRMAYIN.
91
Türkçe
•
•
•
•
Radyo ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına
yol açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis
merkezine gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
92
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek
başına taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo
setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu
Watt Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması
şartıyla yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme
gereklilikleri hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek
nakliyatçıların sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin
geçerli düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak
alıcının sorumluluğundadır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
Batarya şarj oluyor.
Batarya şarj oldu.
Batarya arızalı.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Türkçe
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1Radyo
1 Li-İyon batarya (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modelleri)
2 Li-İyon bataryalar (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modelleri)
3 Li-İyon bataryalar (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
NOT: Bataryalar, şarj cihazları ve alet kutuları N modellerinde
bulunmaz. Bataryalar ve şarj cihazları NT modellerinde
bulunmaz. B modelleri Bluetooth® bataryaları içerir.
NOT: Bluetooth® kelimesi tescili ve logoları Bluetooth®, SIG,
Inc.'in tescilli markalarıdır ve bunların DeWALT tarafından
kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili
sahibine aittir.
• Radyo, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar
oluşup oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Radyo Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Tarih Kodu Konumu (Şek. B)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 18 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2018 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A–D)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Güç düğmesi
2 Ses ayarı
3 Ok düğmeleri
4 Mod düğmesi
5 Menü düğmesi
6 Anten
7 Giriş/görüntüleme düğmesi
8 LCD ekran
9 Batarya paketi
10 Pil göstergesi düğmesi
11 Batarya yuvası
12 Ek giriş
13 Batarya kapağı vidası
14 Düğme hücre pil
15 Düğme hücre pil kapağı
16 USB port (DCR020 bir tek)
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
IBataryanın Radyoya Takılması ve
Çıkarılması (Şek. D)
NOT: Akünün 9 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
Bataryanın Radyoya Takılması
1. Bataryayı 9 batarya bölmesinin 11 içindeki
raylara hizalayın.
2. Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve alette tamamen
oturana kadar kolun içine kaydırın.
Bataryanın Radyodan Çıkartılması
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
1. Serbest bırakma düğmesine 17 basın ve bataryayı sıkıca
çekerek batarya bölmesinden çıkarın.
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
93
Türkçe
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. D)
MOD SEÇİM
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge
düğmesine 10 basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının
bir kombinasyonu kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde
yanacaktır. Aküdeki şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken,
gösterge yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Mod özelliklerinden birini (DAB, FM veya AUX) seçmek için
istenen fonksiyona ulaşılana kadar mod düğmesine 4 basın.
Örneğin, LCD ekranın 8 , üst sol bölümünde radyo DAB
modunda görünüyorsa, AUX moduna geçmek için düğmeye iki
kere basın.
Düğme Hücre Bataryanın Takılması (Şek. B)
UYARI: Bataryayı değiştirirken aynı marka ile değiştirin.
Bataryaları değiştirirken doğru kutuba göre takın
(+ ve -). Bataryaları metal nesnelerin batarya
terminallerine değmeyecekleri şekilde saklayın
veya taşıyın.
UYARI: ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi
bir ayar yapmadan ya da parça veya aksesuarları söküp
takmadan önce aleti kapatın ve bataryaları çıkartın.
Yanlışlıkla çalışması yaralanmaya neden olabilir.
Radyonuz saati kaydetmek için hafıza kapasitesine sahiptir.
Radyo OFF konumundayken, bu hafıza bir düğme hücre pil ile
çalışmaya devam eder, bu pil radyoyla birlikte gelmektedir.
1. Radyoyu kapatın ve güç kaynağından ayırın.
2. Pil kapağında 15 bulunan vidayı 13 sökün.
3. Pil kapağı mandalını aşağı bastırarak kapağı çekip çıkarın.
4. Yassı pil yuvasında bulunan şekle göre yassı pili 14 takın.
5. Pil kapağını takın ve vidayı yerleştirerek sıkın.
NOT: LCD ekranı ve saati sıfırlamak için düğme pili çıkarıp tekrar
takın. Ekranda donma tespit edilirse bu prosedürü izleyin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere
her zaman uyun.
UYARI: Radyoyu su damlamasına veya sıçramasına
maruz kalabileceği yerlere bırakmayın.
AC Kullanımı
Güç kablosunu açın ve 230 V AC prizine takın.
Radyoyu Kullanma (Şek. A)
Güç/Ses Ayarı
1. Radyoyu açmak için, güç düğmesine 1 basın.
NOT: Radyo ilk kullanımda DAB moduna girecek ve
otomatik olarak istasyon arayacaktır. Sonrasında saati
ayarlayacak ve bulduğu ilk istasyonu çalmaya başlayacaktır.
Hiç sinyal yoksa, saati ayarlamak için Saatin Ayarlanması
bölümüne bakın.
2. Sesi açmak için ses düğmesini 2 saat yönünde çevirin. Sesi
azaltmak için saat yönünün tersine çevirin.
94
DAB Modu - Ayarlama
Birim ilk kez DAB/DAB+ moduna alındığında, radyo yerel yayın
istasyonlarını otomatik olarak arayacaktır.
Sol veya sağ ok düğmelerini 3 kullanarak istasyonlar arasında
geçiş yapabilirsiniz.
NOT: Hareket ediliyorsa veya ilk taramada sinyal azsa (anten
açık değilse olabilir), bu mevcut istasyonların bulunamamasına
ya da eksik bulunmasına sebep olabilir. Otomatik
Aramayı elle başlatmak mevcut tüm yayın istasyonlarının
bulunmasını sağlayacaktır.
Otomatik Arama yapmak için:
1. Menü düğmesine 5 , basın, sağ ok düğmesine 3 basarak
Auto Scan özelliğine ulaşana kadar seçenekler arasında
ilerleyin ve Giriş/Görüntüleme düğmesine 7 basarak bu
seçeneği seçin.
Otomatik Arama yapmak için Giriş/Görüntüleme
düğmesine 7 basın.
DAB Modu - Fazla İstasyonlar
Radyonuz tarafından bulunan fakat artık ulaşılamayan istasyonlar
istasyon adından sonra bir ile gösterilir.
Bu istasyonları istasyon listesinden silmek için Fazlalık
özelliğini kullanın:
1. Menüye 5 basın ve Prune seçeneğine gidin.
2. Seçmek için Giriş/Görüntüleme 7 düğmesine basın.
DAB Modu - Di̇nami̇k Arali Sıkıştırma (DRC)
Bu fonksiyon en düşük sesli ve en yüksek sesli yayın arasındaki
farkı azaltır. Sonuç olarak, bu özellik kısık sesleri görece yükseltir,
yüksek sesleri de görece düşürür.
Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
0
1/2
1
yayın DRC göz ardı edilecektir
DRC’yi yayının yarı seviyesine ayarlar
DRC’yi yayın seviyesine ayarlar
2
DRC’yi yayın seviyesinin iki katına ayarlar
NOT: DRC yalnızca yayın tarafından destekleniyorsa çalışacaktır.
FM Modu - Radyo
Ayarlamak için:
Ayarı frekans bandında yukarı doğru götürmek için sağ oka,
aşağı doğru götürmek için sol oka basın.
Arama yapmak için:
Sağ ok düğmesine 3 bir kez basın ve bırakın. Frekans yukarıya
doğru gidecek ve kabul edilebilir temizlikteki ilk radyo
istasyonunda duracaktır. Daha yukarıdaki frekanslardaki radyo
istasyonlarını aramak için sağ ok düğmesine tekrar basılabilir.
Daha aşağıdaki frekanslardaki radyo istasyonlarını aramak için
sol ok düğmesine tekrar basılabilir. Arama fonksiyonu sadece FM
modunda çalışır.
Türkçe
SAATİ AYARLANMASI
Saat ve tarih manuel olarak veya otomatik olarak DAB
üzerinden yayınlanan (mevcut ise) ulusal saat sinyalleriyle
senkronize edilebilir.
Saati otomatik olarak senkronize etmek için:
(YALNIZCA DAB modu)
NOT: Radyo ilk kullanımda DAB moduna girecek ve otomatik
olarak istasyon arayacaktır.
1. Menü düğmesine 5 basın.
2. Clock Adjust ayarına gitmek için ok düğmelerini 3 to scroll
to kullanın ve Giriş/Görüntüleme düğmesine 7 basın.
3. Sync Time Now seçeneğine ilerleyin ve seçmek için Giriş/
Görüntüleme düğmesine basın. Bu seçenek saati ulusal saat
sinyalleriyle otomatik olarak senkronize eder.
Saati manuel olarak ayarlamak için:
(FM ve DAB modu)
1. Menü düğmesine 5 basın.
2. LCD ekranda Clock Adjust ayarına gitmek için
ok düğmelerini 3 kullanın ve Giriş/Görüntüleme
düğmesine 7 basın.
3. Date & Time seçeneğine ilerleyin ve Giriş/Görüntüleme
düğmesine 7 basın.
4. Sol ve sağ ok düğmelerini 3 kullanarak tarihi ve
saati ayarlayın.
5. İstenilen ayar yapıldığında kaydetmek için Giriş/
Görüntüleme düğmesine 7 basın.
Diğer Saat Ayarı seçenekleri:
• Time format (Saat formatı): 12 saatlik veya 24 saatlik
görüntüleme formatı
• Date format (Tarih formatı): Tarih görüntüleme formatını AA/
GG/YYYY, YYYY/AA/GG veya GG/AA/YYYY şeklinde ayarlayın.
Önemli Radyo Notları (Şek. C)
1. Tam şarjlı 4,0 amp bataryayla radyo 14 saate kadar iyi
durumda çalışacaktır. Daha düşük voltajlı veya kapasiteli
bataryalar daha az çalışma süresi sağlayacaktır.
2. Alış radyo sinyalinin konumuna ve gücüne göre değişecektir.
3. Bazı jeneratörler uğultuya sebep olabilir.
4. İlave girişi 12 kullanmak için, CD veya iPod®*/MP3 çaların
çıkış jakını yuvaya takın (Şek. C). Harici kaynaktan gelen ses
radyonun hoparlörlerinden çalar.
5. USB çıkış yuvası 16 cep telefonları, CD ve MP3 çalarlar gibi
az elektrik kullanın cihazlara elektrik sağlamak için bağlantı
yuvasıdır. Radyonun bataryayla çalışırken USB’den şarj
olmayacağını unutmayın. (DCR020 bir teck)
6. * iPod, Apple, Inc.’in tescilli ticari markasıdır.
BAKIM
Servis Notları
Bu ürünün servisi kullanıcı tarafından yapılamaz. Radyo içinde
kullanıcı tarafından bakımı yapılacak hiçbir parça yoktur. Statik
hassas dahili bileşenlere zarar gelmesini engellemek için yetkili
serviste bakımının yapılması gerekmektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu radyo ile
birlikte kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini
azaltmak için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından
tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com
adresinde mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde
yeterince güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir.
Teknik ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli
özeni göstererek atın:
• Bataryayı tamamen kullanın. sonrasında radyodan çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
DeWALT şarj cihazı/radyo uzun süre boyunca minimum bakımla
çalışmak üzere tasarlanmıştır. Aletin uzun süre boyunca verimli
bir şekilde çalışması, uygun bakımın yapılmasına bağlıdır.
95
Ελληνικά
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
DCR020/DCR021
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
πηγή ενέργειας
τάση μπαταρίας
Τάση ηλεκτρικού δικτύου
Τύπος μπαταρίας
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
VDC
VAC
kg
DCR020
AC/DC
10.8/14.4/18
230
Li-Ion
2.9
DCR021
DC
10.8/14.4/18
—
Li-Ion
1.93
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Οδηγίες ασφαλείας για Ραδιόφωνα
•
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
DCR020/DCR021
Η DeWALT με την παρούσα δηλώνει ότι το Ραδιόφωνο DEWALT
DCR021 βρίσκεται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ
και τις σχετικές απαιτήσεις όλων των εφαρμόσιμων Οδηγιών ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ μπορείτε
να το ζητήσετε από την DeWALT, Richard- Klinger-Straße
11, D-65510, Idstein, Germany (Γερμανία) ή να το βρείτε
στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: www.2helpu.com Αναζήτηση βάσει του Προϊόντος και του Αριθμού τύπου που
αναφέρονται στην πινακίδα ονομασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
•
•
•
•
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
96
•
•
Αφαιρέστε το πακέτο μπαταρίας. Απενεργοποιήστε τη
συσκευή πριν την αφήσετε χωρίς επίβλεψη. Αφαιρείτε το
πακέτο μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή,
πριν την αντικατάσταση οποιωνδήποτε αξεσουάρ ή
προσαρτημάτων και πριν το σέρβις.
Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εύκρατα κλίματα.
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν σε αυτά έχει παρασχεθεί
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους επίβλεψη ή
εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Το ραδιόφωνο δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα
υγρών. Δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω του αντικείμενα
γεμισμένα με υγρά, όπως π.χ. βάζα.
Δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στο ραδιόφωνο πηγές
γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
Το ραδιόφωνο προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση σε
εσωτερικό χώρο.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ελέγχετε πάντα ότι η τάση του πακέτου μπαταρίας συμφωνεί
με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών. Επίσης βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
σας αντιστοιχεί σ› αυτή του ρεύματος δικτύου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Να
χρησιμοποιείται μόνο σε ξηρά μέρη. Αν έχει υποστεί ζημιά
το καλώδιο τροφοδοσίας, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί
από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω
της υπηρεσίας σέρβις της DeWALT.
Βάρος
Ελληνικά
Μπαταρίες
Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)
Αρ. κατ.
VDC
Ah
Βάρος
kg
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
DCB125
DCB127
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
10,8
10,8
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,3
2,0
1,05
1,25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,48
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,20
0,20
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
420
70
185
90
240
60
140
70
185
90
240
60
60
90
140
220
35
100
50
120
30
70
35
100
50
120
30
30
50
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
60
85
22
60
30
75
22
45
X
X
X
X
X
X
X
90
140
22
60
30
75
22
45
22
60
30
75
22
22
30
180
270
45
120
60
150
40
90
45
120
60
150
40
40
60
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε τύπο
φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
•
•
•
•
•
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
97
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] D)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 9 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 17 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
98
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Ενδείξεις φόρτισης
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής υποδεικνύει ότι
η μπαταρία έχει βλάβη με το να μην ανάβει ενδεικτική λυχνία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα
με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή
και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό
του φορτιστή.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί
το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό,
τοποθετήστε τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Ελληνικά
Στερέωση στον τοίχο
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9 mm,
βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε κάθε βίδα
να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και
συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία
και τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες
ασφαλείας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια
το καλοκαίρι).
•
•
•
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις
για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
99
Ελληνικά
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
100
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το χρόνο
φόρτισης.
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Η μπαταρία παρουσιάζει βλάβη.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1Ραδιόφωνο
1 Πακέτο μπαταρίας Li-Ion
(C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 μοντέλα)
2 Πακέτα μπαταριών Li-Ion
(C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 μοντέλα)
3 Πακέτα μπαταριών Li-Ion
(C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 μοντέλα)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
Ελληνικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες, οι φορτιστές και τα κουτιά
μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στα μοντέλα Ν. Οι μπαταρίες
και οι φορτιστές δεν περιλαμβάνονται στα μοντέλα ΝΤ. Τα
μοντέλα B περιλαμβάνουν μπαταρίες Bluetooth®.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι
κατατεθέντα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth®,
SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από
την DeWALT γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα
και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους
ιδιοκτήτες τους.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο ραδιοφωνο , στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο Ραδιοφωνο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
14 Μπαταρία τύπου κέρματος
15 Πόρτα υποδοχής μπαταριών τύπου κέρματος
16 USB port (DCR020 μόνο)
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου
μπαταρίας από το ραδιόφωνο (Εικ. B)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε ότι
το πακέτο μπαταριών 9 είναι πλήρως φορτισμένο.
Για να τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας μέσα
στο ραδιόφωνο
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. B)
Ο κωδικός ημερομηνίας 18 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2018 XX XX
Έτος κατασκευής
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταρίας 9 με τις ράγες μέσα
στην υποδοχή μπαταρίας 11 .
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να τερματίσει πλήρως
και να ασφαλίσει στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν
θα απασφαλιστεί.
Για να αφαιρέσετε το πακέτο μπαταρίας από το
ραδιόφωνο
1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης 17 και τραβήξτε
σταθερά το πακέτο μπαταρίας από την υποδοχή μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Περιγραφή (εικ. A–D)
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου (Εικ. D)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Κουμπί τροφοδοσίας
2 Περιστροφικός ρυθμιστής έντασης ήχου
3 Πλήκτρα βέλους
4 Πλήκτρο Τρόπου λειτουργίας
5 Πλήκτρο Μενού
6 Κεραία
7 Πλήκτρο Εισαγωγής/εμφάνισης
8 Οθόνη LCD
9 Πακέτο μπαταριών
10 Κουμπί ένδειξης στάθμης μπαταρίας
11 Υποδοχή μπαταριών
12 Βοηθητική θύρα
13 Βίδα πόρτας μπαταρίας
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί 10 του δείκτη φορτίου. Θα
ανάψει ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED
που είναι ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει.
Όταν το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
101
Ελληνικά
Για να τοποθετήσετε την μπαταρία τύπου
κέρματος (εικ. B)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν αντικαθιστάτε την μπαταρία,
αντικαταστήστε τη με άλλη της ίδιας μάρκας και τύπου.
Κατά την αντίσταση των μπαταριών, προσέξτε τη σωστή
πολικότητα (+ και –). Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε
τις μπαταρίες με τρόπο που μεταλλικά αντικείμενα
μπορούν να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους
ακροδέκτες μπαταρίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Το ραδιόφωνό σας είναι εξοπλισμένο με λειτουργία μνήμης για
να απομνημονεύει την ώρα. Όταν είναι απενεργοποιημένο το
ραδιόφωνο, αυτή η λειτουργία μνήμης τροφοδοτείται με ρεύμα
από μία μπαταρία τύπου κέρματος που συμπεριλαμβάνεται με
το ραδιόφωνο.
1. Απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο και αποσυνδέστε το από
την πηγή ρεύματος.
2. Ξεβιδώστε τη βίδα 13 στη θύρα μπαταριών 15 .
3. Πιέστε προς τα κάτω τη θύρα του τμήματος μπαταριών και
τραβήξτε για να ανοίξει.
4. Τοποθετήστε τη δισκοειδή μπαταρία 14 σύμφωνα με το
διάγραμμα που βρίσκεται στο εσωτερικό του τμήματος της
δισκοειδούς μπαταρίας.
5. Επανατοποθετήστε τη θύρα του τμήματος μπαταριών,
εισάγετε τη βίδα και συσφίξτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά στην οθόνη
LCD και στο ρολόι αφαιρέστε την μπαταρία τύπου κέρματος και
επανατοποθετήστε την. Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία εάν η
οθόνη φαίνεται να έχει κλειδώσει στη θέση της.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε
θέσεις όπου μπορεί να είναι εκτεθειμένη σε στάξιμο
ή πιτσίλισμα.
Λειτουργία AC
Ξεδιπλώστε το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το σε πρίζα
τοίχου 230 V AC.
Χειρισμός του ραδιοφώνου (εικ. A)
Τροφοδοσια/Ρυθμιση Εντασηση Ηχου
1. Για να θέσετε σε λειτουργία το ραδιόφωνο, πιέστε το κουμπί
τροφοδοσίας 1 .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά το
ραδιόφωνο, θα εισέλθει στη λειτουργία λήψης DAB
102
-ψηφιακής εκπομπής ήχου- και θα πραγματοποιήσει
αυτόματη σάρωση για σταθμούς. Θα ρυθμίσει την ώρα και
θα αρχίσει την αναπαραγωγή του πρώτου σταθμού που θα
βρει. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο σήμα ώρας, ανατρέξτε στην
ενότητα Προγραμματισμός του ρολογιού για να ρυθμίσετε
την ώρα χειροκίνητα.
2. Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή 2 δεξιόστροφα αν
θέλετε να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Για να μειώσετε
την ένταση του ήχου, γυρίστε τον αριστερόστροφα.
Επιλογη Τροπου Λειτουργιας
Για να επιλέξετε έναν από τους τρόπους λειτουργίας (DAB, FM ή
AUX) πιέστε το κουμπί τρόπου λειτουργίας 4 έως ότου φθάσετε
στην επιθυμητή λειτουργία. Για παράδειγμα, αν το ραδιόφωνο
είναι σε λειτουργία DAB, που φαίνεται στο πάνω αριστερό τμήμα
της οθόνης LCD 8 , πιέστε το πλήκτρο τρόπου λειτουργίας δύο
φορές για να αλλάξετε λειτουργία σε AUX.
Λειτουργια DAB - Συντονισμος
Όταν ενεργοποιηθεί πρώτη φορά η μονάδα σε λειτουργία
DAB/DAB+, το ραδιόφωνο θα πραγματοποιήσει αυτόματη
σάρωση για την ανεύρεση σταθμών που εκπέμπουν στην
συγκεκριμένη περιοχή.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους αριστερά ή δεξιά 3 για να
κινηθείτε σε όλους τους σταθμούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αλλάζετε θέσεις ή αν η λήψη δεν ήταν καλή
στην αρχική σάρωση (ενδεχομένως λόγω του ότι δεν είχατε
υψώσει την κεραία), αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κενή ή
μη ολοκληρωμένη λίστα διαθέσιμων σταθμών. Με χειροκίνητη
εκτέλεση μιας αυτόματης σάρωσης θα εντοπιστούν όλοι οι
διαθέσιμοι σταθμοί.
Για να πραγματοποιήσετε Αυτόματη σάρωση:
1. Πιέστε το πλήκτρο μενού 5 , κινηθείτε στις επιλογές
πιέζοντας το δεξιό πλήκτρο βέλους 3 έως ότου φθάσετε
στο στοιχείο Auto Scan (Αυτόματη σάρωση) και επιλέξτε
το στοιχείο αυτό πιέζοντας το πλήκτρο Εισαγωγής/
Εμφάνισης 7 .
Πιέστε το πλήκτρο Εισαγωγής/Εμφάνισης 7 για να
πραγματοποιήσετε την αυτόματη σάρωση.
Λειτουργια DAB – Περικοπη Σταθμων
Ορισμένοι σταθμοί που κάποτε λαμβάνονταν από το ραδιόφωνό
σας και δεν υπάρχουν πλέον, μπορεί να εμφανίζονται με ένα
ερωτηματικό ? μετά το όνομα του σταθμού.
Για να αφαιρέσετε αυτούς τους σταθμούς από τη λίστα σταθμών,
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Prune (Περικοπή):
1. Πιέστε το πλήκτρο Μενού 5 και κινηθείτε δεξιά στην
επιλογή Prune (Περικοπή).
2. Πιέστε το πλήκτρο Εισαγωγής/Εμφάνισης 7 για να επιλέξετε.
Λειτουργια DAB – Συμπιεση Δυναμικης
Περιοχης (DRC)
Αυτή η λειτουργία μειώνει τη διαφορά έντασης ανάμεσα στον
πιο δυνατό και πιο χαμηλό ήχο που εκπέμπεται. Στην ουσία,
κάνει τους σιγανούς ήχους συγκριτικά πιο δυνατούς και τους
δυνατούς ήχους συγκριτικά πιο χαμηλούς.
Διατίθενται οι εξής επιλογές:
Ελληνικά
0
1/2
1
η DRC της εκπομπής θα αγνοείται
θέτει τη DRC στο μισό του εκπεμπόμενου
επιπέδου
χρησιμοποιεί το εκπεμπόμενο επίπεδο DRC
2
διπλασιάζει το εκπεμπόμενο επίπεδο DRC
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η DRC λειτουργεί μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί από
το φορέα εκπομπής.
Λειτουργια Fm – Συντονισμος
Για συντονισμό: Πιέστε το δεξιό βέλος για να κινήσετε το
συντονιστή προς τα πάνω στη ζώνη συχνοτήτων και το αριστερό
βέλος για να μετακινήσετε το συντονιστή προς τα κάτω στη
ζώνη συχνοτήτων.
Για αναζήτηση: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό
πλήκτρο βέλους 3 μία φορά και αφήστε το. Η συχνότητα
του συντονιστή θα αυξηθεί για την αναζήτηση του πρώτου
ραδιοσταθμού με αποδεκτή ευκρίνεια και θα σταματήσει σε
αυτό το σταθμό. Μπορείτε να πατήσετε πάλι το δεξιό πλήκτρο
βέλους για να συνεχίσετε την αναζήτηση ενός ραδιοσταθμού
σε υψηλότερες συχνότητες. Για αναζήτηση ενός ραδιοσταθμού
σε χαμηλότερες συχνότητες μπορείτε να πατήσετε το αριστερό
πλήκτρο βέλους. Στη λειτουργία FM είναι διαθέσιμη η λειτουργία
αναζήτησης σταθμού.
Προγραμματισμος Του Ρολογιου
Η ημερομηνία και η ώρα μπορεί να ενημερωθεί χειροκίνητα ή
αυτόματα σε συγχρονισμό με εθνικά σήματα ώρας εκπεμπόμενα
μέσω DAB (όπου διατίθενται).
Για να συγχρονίσετε το ρολόι αυτόματα:
(λειτουργία DAB ΜΟΝΟ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά το ραδιόφωνο,
θα εισέλθει στη λειτουργία λήψης DAB -ψηφιακής εκπομπής
ήχου- και θα πραγματοποιήσει αυτόματη σάρωση για σταθμούς.
1. Πιέστε το πλήκτρο mενού 5 .
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους 3 για να μετακινηθείτε
στο στοιχείο Clock Adjust (Ρύθμιση ρολογιού) και πιέστε το
πλήκτρο Εισαγωγής/Εμφάνισης 7 .
3. Μετακινηθείτε στο Sync Time Now (Συγχρονισμός ώρας
τώρα) και πιέστε το πλήκτρο Εισαγωγής/Εμφάνισης για να
το επιλέξετε. Έτσι το ρολόι συγχρονίζεται αυτόματα με τα
εθνικά σήματα ώρας.
Για να ρυθμίσετε το ρολόι χειροκίνητα:
(λειτουργία FM και DAB)
1. Πιέστε το πλήκτρο Μενού 5 .
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους 3 για να μετακινηθείτε
στο στοιχείο Clock Adjust (Ρύθμιση ρολογιού) στην οθόνη
LCD και πιέστε το πλήκτρο Εισαγωγής/Εμφάνισης 7 .
3. Μετακινηθείτε στο στοιχείο Date & Time (Ημερομηνία και
ώρα) και πιέστε το πλήκτρο Εισαγωγής/Εμφάνισης 7 .
4. Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποιώντας το
αριστερό και δεξιό πλήκτρο βέλους 3 .
5. Αφού ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα, πιέστε το πλήκτρο
Εισαγωγής/Εμφάνισης 7 για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
Άλλες επιλογές του μενού Clock Adjust (Ρύθμιση ρολογιού):
• Μορφή ώρας: Επιλέξτε 12ωρη ή 24ωρη μορφή εμφάνισης
της ώρας
• Μορφή ημερομηνίας: Επιλέξτε τη μορφή εμφάνισης της
ημερομηνίας, MM/DD/YYYY (ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ), YYYY/MM/
DD (ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ) ή DD/MM/YYYY (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ).
Σημαντικές παρατηρήσεις για το ραδιόφωνο
(εικ. C)
1. Το ραδιόφωνο θα λειτουργεί έως και 14 ώρες ξεκινώντας
με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία 4,0 αμπερωρίων που
είναι σε καλή κατάσταση. Αν χρησιμοποιηθεί μπαταρία
χαμηλότερης τάσης ή χωρητικότητας ο χρόνος λειτουργίας
θα είναι μικρότερος.
2. Η λήψη θα διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία και την ισχύ
του ραδιοφωνικού σήματος.
3. Ορισμένες γεννήτριες μπορεί να παράγουν
παρασιτικό θόρυβο.
4. Για να χρησιμοποιήσετε τη βοηθητική θύρα 12 , συνδέστε
το βύσμα εξόδου από συσκευή αναπαραγωγής CD ή
iPod®*/MP3 στη θύρα. Ο ήχος από την εξωτερική πηγή
αναπαράγεται από τα ηχεία του ραδιοφώνου.
5. Η θύρα εξόδου τροφοδοσίας USB 16 είναι μια θύρα
σύνδεσης για την τροφοδοσία συσκευών χαμηλής
κατανάλωσης, όπως κινητά τηλέφωνα και συσκευές
αναπαραγωγής CD και MP3. Έχετε υπόψη σας ότι το
ραδιόφωνο δεν θα πραγματοποιεί φόρτιση μέσω της θύρας
USB όταν τροφοδοτείται από μπαταρίες. (DCR020 μόνο)
* Η ονομασία iPod είναι σήμα κατατεθέν της Apple, Inc.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ραδιόφωνο της DeWALT σχεδιάστηκε για να λειτουργεί επί
μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής
ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή περιποίηση.
Σημειώσεις σχετικά με το σέρβις
Το προϊόν αυτό δεν επιδέχεται σέρβις από το χρήστη. Δεν
υπάρχουν μέρη που επιδέχονται σέρβις μέσα στο ραδιόφωνο.
Απαιτείται η πραγματοποίηση των εργασιών σέρβις σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, για αποφυγή ζημιάς σε
εσωτερικά εξαρτήματα ευαίσθητα σε στατικό ηλεκτρισμό.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
103
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή τα αξεσουάρ που δεν
προσφέρει η DeWALT δεν έχουν δοκιμαστεί με αυτό το
προϊόν, η χρήση τέτοιων αξεσουάρ με αυτό το ραδιόφωνο
θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη. Για να μειώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, με τη συσκευή αυτή, θα πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστά η DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Αφήστε το πακέτο μπαταρίας να εξαντληθεί τελείως και
κατόπιν αφαιρέστε το από το ραδιόφωνο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
104
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N581673
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
04/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising