DCGG571 | DeWalt DCGG571 CORDLESS GREASE GUN instruction manual

588779 - 04 CZ
DCGG571
Obr. 1
u
e
d
f
g
t
r
hh
b
a
v
c
q
hod
r
n
i
j
k
p
s
o
m
l
Obr. 3
Obr. 2
p
e
2
d
f
Obr. 4
Obr. 5
x
w
b
y
aa
z
Obr. 6
q
ff
p
Obr. 8
Obr. 7
gg
o
m
l
3
Obr. 9
Obr. 11
Obr. 10
Obr. 12
y
bb ee
Obr. 13
v
4
dd
cc
ČESKY
AKUMULÁTOROVÁ MAZACÍ PISTOLE
DCGG571
Blahopřejeme Vám!
pracovní doby značně prodloužit
doba působení vibrací na obsluhu.
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Typ baterie
Výstupní tlak
Průtok ml/min
Typ maziva
Kapacita maziva
Hromadný zásobník
Kazeta
Délka hadice
Hmotnost (bez baterie)
VDC
MPa
g
g
cm
kg
DCGG571
18
1
Li-Ion
69 (690 bar)
147,87
až po NLGI #2
453
400
107
3,63
LPA (akustický tlak)
dB(A)
76
KPA (odchylka akustického tlaku) dB(A)
3
dB(A)
87
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
dB(A)
3
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah
ah,D =
m/s²
< 2,5
Odchylka K =
m/s²
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo
je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být
odlišná. Tak se může během celkové
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí VDC
Kapacita
Ah
Hmotnost
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí VDC
Kapacita
Ah
Hmotnost
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Nabíječka
Napětí v síti
Typ baterie
Přibližná
doba nabíjení
baterie
Hmotnost
Nabíječka
Napětí v síti
Typ baterie
Přibližná
doba nabíjení
baterie
Hmotnost
VAC
min
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
kg
VAC
min
kg
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
5
ČESKY
Nabíječka
Napětí v síti
Typ baterie
Přibližná
doba nabíjení
baterie
Hmotnost
VAC
min
kg
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1.
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V 3 A v zástrčce napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
AKUMULÁTOROVÁ MAZACÍ PISTOLE
DCGG571
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
6
Horst Grossmann
Viceprezident vývojového oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
11.04.2014
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
z baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů
nebo prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
ČESKY
c)
Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko způsobení úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Pokud do elektrického
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit
od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepracujte s elektrickým
nářadím, jste-li unavení nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
d)
e)
f)
g)
vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je spínač v poloze vypnuto. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na spínači
nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li spínač v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí vždy odstraňte
všechny klíče nebo seřizovací přípravky.
Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi
nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte
pro prováděnou práci správný typ nářadí.
Při použití správného typu nářadí bude
práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické
nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího
kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte
baterii. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo
toto nářadí použito osobami, které nejsou
seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto
návodem. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození jednotlivých
dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
7
ČESKY
f)
g)
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ baterie může při vložení jiného
nevhodného typu baterie způsobit požár.
b) Používejte výhradně baterie doporučené
výrobcem nářadí. Použití jiných typů
baterií může způsobit vznik požáru nebo
zranění.
c) Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů, jako
jsou kancelářské sponky, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jejich kontaktů. Zkratování
kontaktů baterie může vést k způsobení
popálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může z baterie
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému
kontaktu s touto kapalinou, zasažené
místo omyjte vodou. Při zasažení očí
potřísněné místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z baterie může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí
pouze osobě s příslušnou kvalifikací,
která bude používat výhradně originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy
pro mazací pistole
• V důsledku vysokého tlaku se mohou
části mazací pistole či hadice zlomit
nebo prasknout. Může tak nastat riziko
vážného úrazu. Před použitím vždy nářadí
a hadici zkontrolujte, zda nejsou poškozeny
nebo opotřebeny. Nikdy nářadí nepoužívejte,
8
pokud je kterákoliv jeho část poškozena
nebo opotřebována.
• Používejte pouze schválené typy
ohebných hadic výrobcem DEWALT. Hadici
držte pouze za ohebnou část s ochrannou
pružinou, aby nedošlo k vážnému zranění
osob.
• Pokud se hadice zaplete, nebo pokud je
poškozena, může dojít k jejímu prasknutí,
které by mohlo způsobit vážné zranění.
Při prvním náznaku opotřebení, zlomu nebo
poškození hadici vyměňte.
• Používejte pouze mazivo doporučené
v tomto návodu k obsluze (viz kapitola
Technické údaje).
• Chcete-li snížit riziko vážného zranění,
nepoužívejte mazací pistoli v okolí nebo
přímo na pohybujících se částech,
mechanismech nebo na zařízeních
v chodu.
• Větrací otvory často kryjí pohybující se
díly, a proto byste měli na tuto část nářadí
dávat pozor. Volný oděv, šperky nebo
dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí vstříknutí
nebo vážného zranění. Prasknutí
součástí může způsobit vstříknutí
maziva do pokožky či očí, což
může způsobit vážné zranění
nebo vznik infekce. Nezacházejte
s tímto zraněním jako s prostým
pořezáním. Vyhledejte okamžitě
lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Výstup může být
pod vysokým tlakem. Nesměrujte
výstupní proud na sebe nebo na jiné
osoby.
VAROVÁNÍ: Mazací pistole může
vytvářet vysoký tlak-až 69 MPa
(690 bar). Při práci vždy používejte
rukavice. Udržujte ruce mimo
obnažené části pryžové hadice.
VAROVÁNÍ: Tuk a maziva mohou
být hořlavé. Nevystavujte je
plamenům nebo tepelným zdrojům.
Dodržujte veškerá varování a pokyny
výrobce tuku a maziva.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
ČESKY
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (hh), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na krytu, který vytváří montážní spoj
mezi nářadím a baterií.
Příklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro nabíječky DCB105, DCB107
a DCB112 (viz kapitola Technické údaje).
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, baterii a na výrobku,
který je touto baterií napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
kapalina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze baterie
DeWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Jiné typy baterií mohou prasknout,
což může vést k zranění nebo
hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto zařízením nebudou hrát.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít ke
zkratování nabíjecích kontaktů uvnitř
nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé
předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové
fólie nebo jakékoli částečky kovu, se
nesmí dostat do vnitřního prostoru
nabíječky. Není-li v úložném prostoru
nabíječky umístěna žádná baterie,
vždy odpojte napájecí kabel nabíječky
od sítě. Dříve než budete provádět
čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie pomocí
jiné nabíječky, než je nabíječka uvedená
v tomto návodu. Nabíječka i baterie jsou
specificky navrženy tak, aby mohly pracovat
dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné jiné
použití, než je nabíjení nabíjecích baterií
DEWALT. Jakékoli jiné použití může vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště nebo
sněhu.
• Při odpojování nabíječky od zásuvky ji vždy
odpojte uchopením za zástrčku a netahejte
za napájecí kabel. Tímto způsobem
zabráníte poškození zástrčky a napájecího
kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden tak,
abyste po něm nešlapali, nezakopávali o něj
a aby nedocházelo k jeho poškození nebo
nadměrnému zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Při práci s nabíječkou ve venkovním
prostředí vždy zajistěte, aby byla umístěna
v suchu a používejte prodlužovací kabel
vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Nezakrývejte větrací otvory nabíječky.
Větrací otvory jsou umístěny na horní části
a na bočních stranách nabíječky. Umístěte
nabíječku na taková místa, která jsou mimo
dosah zdrojů tepla.
Nepoužívejte nabíječku s poškozeným napájecím
kabelem nebo s poškozenou zástrčkou
napájecího kabelu. Dojde-li k poškození
napájecího kabelu, musí být ihned vyměněn
výrobcem, autorizovaným servisem nebo
kvalifikovanou osobou, aby bylo zabráněno
jakémukoli riziku.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému
nárazu do nabíječky, k jejímu pádu nebo
k jejímu poškození jiným způsobem. Opravu
svěřte autorizovanému servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
9
ČESKY
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku provozovat
s jiným napájecím napětím. Tato nabíječka
není určena pro vozidla.
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječky DCB105, DCB107, DCB112 mohou
nabíjet baterie Li-Ion s napájecím napětím
18 V (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 a DCB185).
Tato nabíječka nemusí být žádným způsobem
seřizována a je zkonstruována tak, aby byla
zajištěna její co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k příslušné zásuvce s napájecím napětím
230 V.
2. Vložte baterii (p) do nabíječky a ujistěte se,
zda je v nabíječce řádně usazena. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie
před prvním použitím zcela nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Indikátor stavu nabití–DCB105
nabíjení
– – – –
zcela nabito
–––––––––––
prodleva zahřátá/studená baterie
–– – –– –
výměna baterie
•••••••••••
Indikátor stavu nabití–DCB107, DCB112
nabíjení
––
––
–– ––
––
zcela nabito
––––––––––––––––––
prodleva zahřátá/studená baterie
–– –– ––
10
V této nabíječce nebude vadná baterie nabíjena.
Nabíječka bude signalizovat vadnou baterii
nerozsvícením kontrolky nabíjení nebo způsobem
blikání, který určuje závadu baterie nebo
nabíječky.
–––––––
Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte
ji společně s baterií do autorizovaného servisu
k otestování.
PRODLEVA ZAHŘÁTÁ/STUDENÁ BATERIE
DCB105, DCB107, DCB112
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš
vysokou nebo příliš nízkou teplotu baterie,
automaticky zahájí režim prodleva zahřátá/
studená baterie a pozastaví nabíjení, dokud
baterie nedosáhne odpovídající teploty. Potom
nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení.
Tato funkce maximálně prodlužuje provozní
životnost baterie.
Studená baterie se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí než zahřátá baterie. Baterie se bude
během celého nabíjecího procesu nabíjet
pomalejší rychlostí a nevrátí se na maximální
rychlost nabíjení ani v případě, je-li zahřátá.
DCB107, DCB112
Červená kontrolka bude stále blikat, ale během
tohoto procesu bude svítit také žlutá kontrolka.
Jakmile dojde k vychladnutí baterie, žlutá
kontrolka zhasne a nabíječka zahájí nabíjení.
POUZE PRO BATERIE TYPU LI-ION
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání baterii před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie se seznamte s níže
uvedenými bezpečnostními pokyny a dodržujte
uvedené postupy pro nabíjení.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
ČESKY
plynů nebo prašných látek. Při vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může jiskření
způsobit vznícení prachu nebo výparů.
• Nikdy baterii do nabíječky nevkládejte násilím.
Baterii nikdy žádným způsobem neupravujte,
aby mohla být nabíjena i v jiné nabíječce,
protože by mohlo dojít k prasknutí obalu
baterie a k následnému vážnému zranění.
takovou dobu, dokud podráždění neustane.
Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolytem
baterie je směs tekutých organických
uhličitanů a solí lithia.
• Obsah článků baterie může způsobit potíže
s dýcháním. Zajistěte přísun čerstvého
vzduchu. Jestliže potíže stále přetrvávají,
vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení.
Kapalina z baterie se může vznítit,
dojde-li k jejímu kontaktu s plamenem
nebo se zdrojem jiskření.
• Nabíjejte baterie pouze v určených
nabíječkách DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu a neponořujte
je do vody nebo do jiných kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí a baterie
na místech, kde může teplota dosáhnout
nebo přesáhnout 40 °C (jako jsou venkovní
boudy nebo plechové stavby v letním
období).
Baterie
• Z důvodu dosažení nejlepších výsledků se
před použitím ujistěte, zda je baterie zcela
nabita.
Mohou být použity baterie DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 a DCB185. Další
informace naleznete v části Technické údaje.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo
poškozený, nevkládejte baterii do
nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení
nebo poškození baterie. Nepoužívejte
baterii nebo nabíječku, u kterých
došlo k nárazu, pádu nebo jinému
poškození (například propíchnutí
hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozené
baterie by měly být vráceny do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát
na baterii ve svislé poloze, ale může
dojít k jejich snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO BATERIE LITHIUM ION (Li-Ion)
• Nespalujte akumulátory, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány. Baterie
může v ohni explodovat. Při spalování
baterie typu Li-Ion dochází k vytváření
toxických výparů a látek.
• Dojde-li k potřísnění pokožky kapalinou
z baterie, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li se
vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo po
TYP BATERIE
Model DCGG571 pracuje s baterií s napájecím
napětím 18 V.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, mimo dosah přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu. Z důvodu zachování optimálního
výkonu a provozní životnosti skladujte
nepoužívané baterie při pokojové teplotě.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem
na dosažení optimálních výsledků vám
doporučujeme, abyste je uložili mimo
nabíječku zcela nabité na suchém
a chladném místě.
POZNÁMKA: Baterie by neměly být skladovány,
jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být
baterie zcela nabita.
Nálepky na nabíječce
a na baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje.
Nabíjení baterie.
11
ČESKY
Nabitá baterie.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
Vadná baterie.
Prodleva zahřátá/studená baterie.
Nepokoušejte se kontakty propojovat
vodivými předměty.
Nenabíjejte poškozené baterie.
Obr. 1
a. Spouštěcí spínač s regulací otáček
b. Blokovací tlačítko
c. Rukojeť
d. LED diodová pracovní svítilna
Zabraňte styku s vodou.
e. Tlačítko LED diodové pracovní svítilny
Poškozené kabely ihned vyměňte.
g. Ohebná hadice
f. Horní víko
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 °C do 40 °C.
h. Ochranná pružina ohebné hadice
i. Spojka ohebné hadice
j. Mazací trubice
Není určeno pro venkovní použití.
k. Víčko mazací trubice
l. Rukojeť mazací trubice
Provádějte likvidaci baterie s ohledem
na životní prostředí.
m. Táhlo mazací trubice
Nabíjejte baterie DEWALT pouze
v určených nabíječkách DEWALT.
Budou-li v nabíječkách DEWALT
nabíjeny jiné baterie než baterie
DEWALT, může dojít k jejich prasknutí
nebo k vzniku jiných nebezpečných
situací.
o. Přídržná štěrbina
Baterie nespalujte.
u. Otvory příchytek ramenního popruhu
n. Sestava mazací trubice
p. Baterie
q. Uvolňovací tlačítko baterie
r. Pryžové patky
s. Příchytka hadice
t. Úchyt ramenního popruhu
v. Filtr
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Mazací pistoli
1 Nabíječku
1 Baterie Li-Ion
Obr. 5
w. Přetlakový ventil
x Odvzdušňovací ventil
y. Zpětný ventil
z. 1/8" NPT plnicí přípojka
1 Kufřík
aa. 1/8" NPT zátka plnicí přípojky
1 Návod k obsluze
POUŽITÍ VÝROBKU
1 Výkresovou dokumentaci
Tato mazací pistole je určena k profesionálnímu
dávkování maziva.
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s bateriemi, nabíječkou a kufříkem.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
12
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo
plynů.
Tato mazací pistole je elektrické nářadí pro
profesionální použití. ZABRAŇTE dětem, aby se
s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Používají-li
toto nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn
odborný dozor.
ČESKY
• Malé děti a nezkušené osoby. Toto zařízení
není určeno pro použití nedospělými nebo
nezkušenými osobami bez dozoru.
LED diodová pracovní svítilna
(obr. 1, 3)
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by
neměly být nikdy ponechány s tímto nářadím
bez dozoru.
LED diodová pracovní svítilna (d) je umístěna
na horním víku (f). Pracovní svítilna se
spouští stiskem spínače s regulací otáček za
předpokladu, že je tlačítko LED diodové svítilny
(e) v poloze ZAPNUTO. Pokud je tlačítko LED
diodové svítilny v poloze VYPNUTO, stiskem
spínače s regulací otáček nebude svítilna LED
aktivována. Svítilna automaticky zhasne po
uplynutí 20 sekund od uvolnění spouštěcího
spínače. Zůstává-li spouštěcí spínač stisknutý,
pracovní svítilna zůstane svítit.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší
nabíječky (viz kapitola Technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 1 mm2. Maximální
délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
POZNÁMKA: Pracovní svítilna je určena pro
okamžité osvětlení pracovního povrchu a není
určena proto, aby byla používána jako svítilna.
Spouštěcí spínač s regulací
otáček (obr. 1, 4)
BLOKOVACÍ TLAČÍTKO A SPOUŠTĚCÍ SPÍNAČ
Vaše mazací pistole je vybavena blokovacím
tlačítkem (b).
Spouštěcí spínač zajistíte tak, že stisknete
blokovací tlačítko, jak je znázorněno na obr. 4.
Spouštěcí spínač (a) vždy zajistěte při přenášení
nebo ukládání nářadí, aby bylo zabráněno jeho
neočekávanému spuštění. Blokovací tlačítko je
zbarveno červeně, aby byl indikován stav, kdy je
v odjištěné poloze.
Spouštěcí spínač odjistíte stiskem blokovacího
tlačítka, jak je znázorněno na obr. 4. Motor
SPUSTÍTE stiskem spouštěcího spínače.
Motor VYPNETE uvolněním stisku spouštěcího
spínače.
POZNÁMKA: Spouštěcí spínač s regulací otáček
vám přináší univerzálnost použití pily. Čím více je
spouštěcí spínač stisknutý, tím větší je výstupní
tok maziva.
VAROVÁNÍ: Toto nářadí není
opatřeno žádným prvkem, který by
umožňoval zajištění spouštěcího
spínače v poloze ZAPNUTO
a spouštěcí spínač by neměl být
nikdy v této poloze zajištěn žádným
jiným způsobem.
Přetlakový ventil (obr. 5)
Přetlakový ventil (w) je nastaven z výroby tak,
aby pracovní tlak nepřesáhl hodnotu 69 MPa
(690 bar). Mazivo vycházející z přetlakového
ventilu indikuje ucpání v armatuře, vedení nebo
ložisku. Před pokračováním v provozu musí být
každý z těchto stavů opraven.
13
ČESKY
VAROVÁNÍ: Mazací pistole může
vytvářet vysoký tlak. Přetlakový
ventil neodstraňujte ani s ním
nemanipulujte. Mohlo by dojít
k vážnému úrazu.
Ramenní popruh (obr. 1)
Vaše mazací pistole je vybavena ramenním
popruhem. Spony ramenního popruhu zavěste
do otvorů (u), které jsou umístěny na úchytu
ramenního popruhu (t).
SESTAVENÍ A NASTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí baterie (obr. 6)
VAROVÁNÍ: Před montáží a seřízením
tohoto nářadí vždy vyjměte baterii.
Před vložením nebo vyjmutím baterie
nářadí vždy vypněte.
POZNÁMKA: Chcete-li dosáhnout co nejlepších
výsledků, ujistěte se, zda je baterie zcela nabita.
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
limitní hodnota pro použití, ukazatel nebude svítit
a baterie musí být nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
Vložení kazety s mazivem
(obr. 1, 5, 7)
1. Rukojeť mazací trubice (l) vytáhněte co
nejvíce ven, poté táhlo mazací trubice (m)
zajistěte jeho otočením do strany v přídržné
štěrbině (o). Zajistěte, aby bylo táhlo
v přídržné štěrbině bezpečně zajištěno
a nedošlo k jeho odpojení.
2. Odšroubujte sestavu mazací trubice (n)
z mazací pistole.
3. Odstraňte plastovou krytku z kazety
s mazivem a poté kazetu vložte otevřeným
koncem napřed do mazací trubice (j).
4. Z opačného konce kazety s mazivem
odstraňte těsnění.
5. Sestavu mazací trubice (n) zašroubujte zpět
do mazací pistole a pevně ji dotáhněte.
6. Táhlo mazací trubice (m) uvolněte z přídržné
štěrbiny (o) a pomalu jej zatlačte zpět do
trubice.
7. Odvzdušňovacím ventilem (x, obr. 5)
odstraňte vzduch, který se mohl do kazety
dostat. Viz kapitola Odvzdušnění.
1. Srovnejte baterii (p) s drážkami uvnitř rukojeti
nářadí (obr. 6).
DŮLEŽITÉ: Mazací pistole ztratí účinnost
v případě výskytu vzduchových kapes v mazivu.
2. Nasuňte baterii do rukojeti nářadí tak,
aby byla řádně usazena a ujistěte se, zda se
neuvolňuje.
Vyjmutí prázdné mazací kazety
(obr. 1)
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (q) a vytáhněte
baterii z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
BATERIE S UKAZATELEM STAVU NABITÍ
(OBR. 6)
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití
baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (ff). Svítící kombinace těchto tří
zelených LED diod určuje úroveň nabití baterie.
Je-li úroveň nabití baterie nižší než požadovaná
14
1. Rukojeť mazací trubice (l) vytáhněte co
nejvíce ven, poté táhlo mazací trubice (m)
zajistěte jeho otočením do strany v přídržné
štěrbině (o). Zajistěte, aby bylo táhlo
v přídržné štěrbině bezpečně zajištěno
a nedošlo k jeho odpojení.
2. Odšroubujte sestavu mazací trubice (n)
z mazací pistole a vyjměte ji.
3. Zlehka uvolněte rukojeť mazací trubice (l),
aby bylo možné vyjmout prázdnou kazetu.
ČESKY
Plnění mazací pistole mazivem
z hromadného zásobníku
(obr. 1, 8–10)
PŘÍPRAVA MAZACÍ PISTOLE PRO NASÁVÁNÍ
A PRO NAPLNĚNÍ ČERPADLEM (OBR. 1, 8)
POZNÁMKA: Před zahájením tohoto úkonu se
ujistěte, zda je mazací pistole bez maziva.
1. Odšroubujte ze sestavy (n) mazací trubici (j).
2. Odšroubujte víčko (k) z mazací trubice (j)
a vytáhněte ven táhlo mazací trubice (m).
3. Pomocí ukazováku a palce převraťte pryžové
těsnění (gg) obráceně. Viz obr. 8.
POZNÁMKA: Těsnění připomíná kalíšek, který
musí být otevřenou stranou směrem k hornímu
víku (f, obr. 1), pokud má být připraveno
k nasávání a naplnění čerpadlem.
4. Táhlo (m) zasuňte zpět do mazací trubice (j).
NASÁTÍ MAZIVA Z HROMADNÉHO ZÁSOBNÍKU (OBR. 1, 5, 7, 9)
1. Vložte otevřený konec mazací trubice do
hromadného zásobníku maziva.
2. Pomalu zatáhněte za rukojeť mazacím
trubice (l) k nasání maziva do mazací pistole.
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda jste otevřený
konec mazací trubice do hromadného zásobníku
maziva zasunuli dostatečně, aby nedošlo
k nasátí vzduchu.
3. Pokud je táhlo mazací trubice (m) plně
vysunuto, zajistěte jej v přídržné štěrbině (o)
4. Vyjměte sestavu mazací trubice
z hromadného zásobníku maziva
a přebytečné mazivo otřete.
5. Našroubujte sestavu mazací trubice (n) zpět
do mazací pistole.
6. Táhlo mazací trubice (m) uvolněte z přídržné
štěrbiny (o) a pomalu jej zatlačte zpět do
trubice.
7. Odvzdušňovacím ventilem (x, obr. 5)
odstraňte vzduch, který se mohl do kazety
dostat. Viz kapitola Odvzdušnění.
NAPLNĚNÍ PISTOLE MAZIVEM
ZE ZÁSOBNÍKU POMOCÍ ČERPADLA
(OBR. 1, 5, 7, 9)
Toto nářadí je vybaveno plnicí přípojkou
opatřenou úchytem 1/8" NPT (z, obr. 5) pro
připojení nízkotlaké plnicí spojky.
VAROVÁNÍ: Nikdy do plnicí
přípojky opatřené úchytem 1/8"
NPT nešroubujte vysokotlakou
spojku. Příliš vysoký tlaku může
způsobit vznik vážného úrazu.
Používejte pouze nízkotlaké spojky.
UPOZORNĚNÍ: Plnicí čerpadlo
musí být s mazací pistolí správně
připojeno úchytem 1/8" NPT. Plnicí
čerpadlo nemusí fungovat v případě,
že komponenty nejsou vzájemně
kompatibilní.
Montáž nízkotlaké spojky (není dodávána
s nářadím)
1. Sestavu mazací trubice (n) zašroubujte zpět
do mazací pistole a pevně ji dotáhněte.
2. Rukojeť mazací trubice (l) vytáhněte co
nejvíce ven, poté táhlo mazací trubice (m)
zajistěte jeho otočením do strany v přídržné
štěrbině (o). Zajistěte, aby bylo táhlo
v přídržné štěrbině bezpečně zajištěno
a nedošlo k jeho odpojení.
3. Z plnicí přípojky vyjměte zátku 1/8" NPT (aa).
4. Našroubujte vhodnou nízkotlakou spojku do
1/8" NPT plnicí přípojky (z).
5. Táhlo mazací trubice (m) uvolněte z přídržné
štěrbiny (o) a pomalu jej zatlačte zpět do
trubice.
6. Odvzdušňovacím ventilem (x) odstraňte
vzduch, který se mohl do kazety dostat.
Viz kapitola Odvzdušnění.
Plnění pistole pomocí nízkotlakého plnicího
čerpadla (obr. 1, 10)
1. Rukojeť mazací trubice vytáhněte pomalu
zpět a otočte táhlem, až bude bezpečně na
místě zajištěno.
POZNÁMKA: Táhlo nezajišťujte v přídržné
štěrbině (o).
2. Spojte nízkotlakou přípojku mazací pistole
s odpovídající nízkotlakou přípojkou
plnicího čerpadla. Tyto přípojky vzájemně
NEZAJIŠŤUJTE. Tím se zabrání přeplnění
zásobníku mazací pistole.
3. Plnění provádějte, až bude táhlo vytlačeno
z mazací trubice cca 20 cm. Nepřeplňujte.
Pokud se táhlo v průběhu plnění přestane
pohybovat, proces zastavte. Znamená to,
že táhlo není spojeno s pístem a krok č.1 se
musí před pokračováním plnění zopakovat.
4. Otočte táhlem, aby se uvolnilo a opatrně jej
zatlačte zpět do mazací trubice.
5. Odvzdušňovacím ventilem (x) odstraňte
vzduch, který se mohl do kazety dostat.
Viz kapitola Odvzdušnění.
15
ČESKY
Odvzdušnění (obr. 1, 5)
DŮLEŽITÉ: Vzduchové kapsy v mazivu mohou
způsobit ztrátu účinnosti mazací pistole. Po každém
doplnění maziva proveďte odvzdušnění, nebo
mazací pistole přestane dodávat mazivo:
1. Odšroubujte odvzdušňovací ventil (x) bez
jeho úplného sejmutí, dokud neunikne
veškerý vzduch.
2. Odvzdušňovací ventil (x) dotáhněte.
3. Z ohebné hadice (g) sejměte krytku a poté
stlačte spínač s regulací otáček (a) po dobu
10–20 sekund.
4. Pokud mazivo nebude proudit hadicí,
opakujte postup od kroku 1.
POZNÁMKA: Toto nářadí bylo ve výrobě
testováno, což může mít za následek, že
v sestavě mazací trubice a hadice zůstalo malé
množství maziva. Je doporučeno před prvním
použitím pročistit nářadí značkovým mazivem.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
Chcete-li uvést mazací pistoli do provozu, uchopte
ji za rukojeť (c), nebo ji umístěte na stabilní
povrch tak, aby stála na pryžových patkách
(r) a za rukojeť ji stále držte. Ohebnou hadici
uchopte za ochrannou pružinu (h), připojte spojku
ohebné mazací hadice (i) nebo jinou vhodnou
spojku do přípojného místa, kde má být plněno
mazivo. Pro zahájení dodávky maziva opatrně
stiskněte spínač s regulací otáček. Jakmile je
správné množství maziva dodáno, uvolněte
spoušť a odstraňte spojku z přípojného místa.
Pokud se spojka neuvolní, v potrubí může ještě
zůstávat zbytkový tlak. Přesunutím spojky ze
strany na stranu může být zbytkový tlak zmírněn,
aby bylo možné spojku uvolnit. Pokud dochází
k nadměrnému úniku maziva ze spojky, nebo
pokud na úchytu nedrží, měla být nahrazena.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní pokyny a platné předpisy.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Správná poloha rukou
(obr. 1, 11)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na ochranné pružině ohebné hadice (h)
a druhou ruku na rukojeti (c), jak je zobrazeno.
Použití mazací pistole (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného
úrazu, vždy při práci s mazací pistolí,
nebo při vkládání hadice do úchytu
držte pistoli za rukojeť (c).
16
Nabíječka a baterie nejsou opravitelné. Uvnitř se
nenachází žádné části určené k opravám.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve
větracích drážkách hlavního krytu
a v jejich blízkosti nahromadí prach
a nečistoty, odstraňte je proudem
suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
ČESKY
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého
kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
ODSTRANĚNÍ NEČISTOT Z MAZACÍ PISTOLE
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT,
nebylo s tímto výrobkem testováno,
může být použití takového
příslušenství nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto výrobkem pouze příslušenství
doporučené společnosti DEWALT.
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Odstranění nečistot ze zpětného ventilu (obr. 12)
V případě, že mazací pistole selhává v dávkování
maziva, zpětný ventil (y) by měly být vyčištěn.
1. Odstraňte ze zpětného ventilu zátku (bb),
poté disk (ee), pružinu (dd) a zkontrolujte
kuličku ventilu (cc).
2. Kuličku (cc) očistěte a zkontrolujte oblast
zpětného ventilu na hlavním odlitku.
3. Nasaďte zpět kuličku (cc), pružinu (dd),
a poté disk (ee).
4. Po očištění veškerého maziva z této oblasti
nasaďte zpět zátku zpětného ventilu (bb).
Odstranění nečistot z filtru (obr. 2, 13)
V případě, že mazací pistole selhává v dávkování
maziva, vyčistěte filtr (v).
POZNÁMKA: Pokud je v trubici ještě mazivo,
před vytažením rukojeti trubice otevřete
odvzdušňovací ventil.
1. Rukojeť mazací trubice (l) vytáhněte co
nejvíce ven, poté táhlo mazací trubice (m)
zajistěte jeho otočením do strany v přídržné
štěrbině (o). Zajistěte, aby bylo táhlo
v přídržné štěrbině bezpečně zajištěno
a nedošlo k jeho odpojení.
2. Odšroubujte sestavu mazací trubice (n)
z mazací pistole a vyjměte ji.
3. Pomocí malého plochého šroubováku nebo
párátka opatrně vyjměte filtr.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
4. Filtr měkkým hadříkem otřete. Pokud filtr i po
otření obsahuje stále nečistoty, může být
použit měkký kartáč nebo tampon.
5. Po očištění vložte filtr do kulatého vybrání
a zajistěte, aby byl správně usazen. Sestavu
mazací trubice připojte zpět k mazací pistoli.
17
ČESKY
Nabíjecí baterie
Tato baterie s dlouhou životností musí být
nabíjena v případě, kdy již neposkytuje
dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné
pracovní operace. Po ukončení provozní
životnosti baterie proveďte její likvidaci tak,
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné baterie budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí.
Závady a postupy pro jejich
odstranění
Problém
Táhlo nelze vytáhnout zpět
Možná příčina
Vytvořil se podtlak
Táhlo nelze stlačit dopředu
Vytvořil se tlak
Táhlo je stále spojeno s pístem
Po stisku spouště neproudí
mazivo
Mazací trubice je prázdná
V mazací trubici jsou vzduchové
kapsy
Zkontrolujte, zda není zanesen
ventil
Filtr je zanesen
V přetlakovém ventilu se
objevuje mazivo
Upevňovací spoj maznice je
zanesen
Po stisku spouště motor
neběží
Ze zadní části mazací
trubice uniká mazivo
Baterie
zst00240631 - 18-08-2014
18
Pryžové těsnění je nasazeno
obráceně
Možné řešení
Vyšroubujte odvzdušňovací ventil
k uvolnění podtlaku.
Vyšroubujte odvzdušňovací ventil
k uvolnění tlaku.
Rukojeť mazací trubici otočte
o 90 stupňů, aby se táhlo odpojilo.
Doplňte mazivo.
Viz kapitola Odvzdušnění.
Viz kapitola Odstranění nečistot
ze zpětného ventilu.
Viz kapitola Odstranění nečistot
z filtru.
Odpojte spojku z upevňovacího
spoje, vyčistěte a průchod
promažte.
Ujistěte se, zda je baterie zcela
nabitá.
Viz kapitola Příprava mazací
pistole pro nasávání a pro
naplnění čerpadlem.
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising