DCGG571 | DeWalt DCGG571 CORDLESS GREASE GUN instruction manual

371001 - 95 LV
DCGG571
Latviešu
Русский язык
2
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
(перевод с оригинала инструкции)
6
20
Attēls / Рисунок 1
u
e
d
f
g
t
r
hh
b
a
v
c
h
q
r
n
i
j
k
p
s
o
m
l
Attēls / Рисунок 3
Attēls / Рисунок 2
p
e
d
f
3
Attēls / Рисунок 4
Attēls / Рисунок 5
x
w
b
y
aa
z
Attēls / Рисунок 6
q
ff
p
Attēls / Рисунок 8
Attēls / Рисунок 7
gg
o
m
l
4
Attēls / Рисунок 9
Attēls / Рисунок 10
Attēls / Рисунок 11
Attēls / Рисунок 12
y
bb ee
dd
cc
Attēls / Рисунок 13
v
5
LATVIEŠU
BEZVADU SMĒRVIELAS PISTOLE
DCGG571
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Akumulatora veids
Izejas spiediens
Plūsmas ātrums
Smērvielas veids
Smērvielas tilpums
Uzpildāmā
Kasetne
Šļūtenes garums
Svars (bez akumulatora)
VDC
MPa
ml/min
g
g
cm
kg
DCGG571
18
1
Litija jonu
69 (690 bāri)
147,87
Līdz NLGI #2
453
400
107
3,63
LPA (skaņas spiediens)
dB(A)
76
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
dB(A)
3
dB(A)
87
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
dB(A)
3
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir
noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah,D =
m/s²
< 2,5
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un
to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai
ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš
novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr vibrāciju emisija
var atšķirties atkarībā no tā, kādiem
darbiem instrumentu lieto, kādus
piederumus tam uzstāda vai cik labi
veic tā apkopi. Šādos gadījumos var
6
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
Akumulators
DCB180
Akumulatora veids
Litija jonu
18
Spriegums
VDC
Jauda
Ah
3,0
Svars
kg
0,64
DCB181
Litija jonu
18
1,5
0,35
DCB182
Litija jonu
18
4,0
0,61
Akumulators
DCB183
Akumulatora veids
Litija jonu
Spriegums
VDC
18
Jauda
Ah
2,0
Svars
kg
0,40
DCB184
Litija jonu
18
5,0
0,62
DCB185
Litija jonu
18
1,3
0,35
Lādētājs
Elektrotīkla spriegums
VAC
Akumulatora veids
Akumulatoru
min
25
aptuvenais
(1,3 Ah)
uzlādes laiks
55
(3,0 Ah)
Svars
kg
DCB105
230 V
Litija jonu
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Lādētājs
Elektrotīkla spriegums
VAC
Akumulatora veids
Akumulatoru
min
60
aptuvenais
(1,3 Ah)
uzlādes laiks
140
(3,0 Ah)
Svars
kg
DCB107
230 V
Litija jonu
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
LATVIEŠU
Lādētājs
Elektrotīkla spriegums
VAC
Akumulatora veids
Akumulatoru
min
40
aptuvenais
(1,3 Ah)
uzlādes laiks
90
(3,0 Ah)
Svars
kg
Drošinātāji
Eiropa 230 V instrumenti
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti
EK atbilstības deklarācija
DCB112
MAŠĪNU DIREKTĪVA
230 V
Litija jonu
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
10 ampēri, barošanas avotā
3 ampēri, kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
BEZVADU SMĒRVIELAS PISTOLE
DCGG571
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
11.04.2014.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai
ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu
(bez vada).
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
7
LATVIEŠU
b)
c)
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram,
viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus
vai izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un
nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis
ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus
vai mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja
elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot
to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma
avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai
kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
8
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus
ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai
ausu aizsargus, ir mazāks risks gūt
ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot
pirkstu uz slēdža, vai ja kontaktligzdai
pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu
slēdzi, var rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
g) Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu savākšanas ierīci, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
LATVIEŠU
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo.
Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi
elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus.
Ja griežņiem ir veikta pienācīga apkope
un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g) Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot
elektroinstrumentu tam neparedzētiem
mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5) AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts
cita veida akumulators, var izcelties
ugunsgrēks.
b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai
ar paredzētajiem akumulatoriem.
Ja izmantojat citus akumulatorus, var
rasties ievainojuma un ugunsgrēka risks.
c) Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām,
skrūvēm vai līdzīgiem maziem metāla
priekšmetiem, kuri var savienot abas
spailes. Saskaroties akumulatora spailēm,
rodas īssavienojums, kas var izraisīt
apdegumus vai ugunsgrēku.
d) Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot
tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības
norādījumi smērvielas
pistolēm
• Augsta spiediena ietekmē instrumenta
detaļas vai šļūtene var salūzt vai pārplīst.
Rodas smagu ievainojumu risks. Pirms
ekspluatācijas ir jāpārbauda, vai instruments
un šļūtene nav bojāti vai nolietojušies.
Neekspluatējiet instrumentu, ja kāda no tā
detaļām ir bojāta vai nolietojusies.
• Lietojiet tikai DEWALT ATZĪTAS lokanās
šļūtenes. Turiet šļūteni vienīgi aiz lokanās
šļūtenes drošības atsperes aizsarga, lai
negūtu smagus ievainojumus.
• Ja šļūtene ir savijusies vai bojāta, tā
var pārplīst, tādējādi izraisot smagus
ievainojumus. Nomainiet šļūteni pret jaunu,
tikko konstatējat pirmās nodiluma, savijuma
vai bojājumu pazīmes.
• Lietojiet vienīgi šajā rokasgrāmatā norādīto
smērvielu (sk. sadaļu tehniskie dati).
• Lai mazinātu smaga ievainojuma risku,
nelietojiet smērvielas pistoli uz kustīgām
detaļām, mehānismiem un iedarbinātām
iekārtām vai to tuvumā.
• Bieži vien gaisa atveres nosedz kustīgās
detaļas, tādēļ no tām ir jāuzmanās. Brīvs
apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
BRĪDINĀJUMS! Smērvielas
uzsmidzināšanas vai smagu
ievainojumu risks. Plīstot detaļām,
smērviela var tikt uzsmidzināta uz
ādas vai iesmidzināta acīs, tādējādi
izraisot smagus ievainojumus vai
iekaisumu. Neapstrādājiet skarto
vietu kā vienkārša ievainojuma
gadījumā. Nekavējoties meklējiet
medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Izejas atverē var
būt augsts spiediens. Nevērsiet
izejas atveri pret sevi vai citām
personām.
9
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Smērvielas pistole
var radīt augstu spiedienu — līdz
69 MPa (690 bāri). Darba laikā
ir jāvalkā cimdi. Netuviniet rokas
šļūtenes gumijas detaļai.
BRĪDINĀJUMS! Smērviela
un eļļošanas vielas var būt
uzliesmojošas. Nepakļaujiet tās
uguns vai karstuma iedarbībai.
Ievērojiet visus smērvielas un
eļļošanas vielas ražotāja brīdinājumus
un norādījumus.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (hh), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā,
kur instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
2014 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi akumulatoru lādētājiem
DCB105, DCB107 un DCB112 (sk. tehniskos
datus).
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DeWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var pārkarst un eksplodēt, izraisot
ievainojumus un sabojājot īpašumu.
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai
viņi nespēlētos ar instrumentu.
IEVĒRĪBAI! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt
īssavienojumu atklātos lādētāja
10
uzlādes kontaktos, ja akumulators
ir pievienots elektrotīklam. Lādētāja
tuvumā nedrīkst novietot vadītspējīgus
materiālus, piemēram, dzelzs skaidas,
alumīnija foliju vai uzkrājušās metāla
daļiņas. Ja lādētājā nav ievietots
akumulators, lādētājs ir jāatvieno no
elektrotīkla. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar
citiem lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Šis lādētājs ir paredzēts tikai un vienīgi
DEWALT vairākkārt uzlādējamo akumulatoru
lādēšanai. Lietojot tos citiem mērķiem, var
izraisīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas vai
nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada,
bet gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi
mazinās risks sabojāt barošanas vadu un
kontaktdakšu.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja vien
bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena
risku.
• Izmantojot lādētāju ārpus telpām,
novietojiet to sausā vietā un izmantojiet
tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv
mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
• Nenosprostojiet lādētāja ventilācijas atveres.
Ventilācijas atveres atrodas lādētāja
augšpusē un sānos. Novietojiet lādētāju
vietā, kur nav karstuma avotu.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti. • Ja barošanas
vads ir bojāts, ražotājam, servisa pārstāvim
vai līdzvērtīgi kvalificētiem speciālistiem tas
ir nekavējoties jānomaina pret jaunu, lai
novērstu bīstamību.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to pilnvarotā
LATVIEŠU
apkopes centrā. Ja tas tiek nepareizi
lietots vai no jauna samontēts, var rasties
elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no elektrotīkla. Tādējādi mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks. Šis risks
nesamazinās, ja izņemat tikai akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā 2 lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko
strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma
daudzumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
Lādētājiem DCB105, DCB107, DCB112 ir piemēroti
18 V litija jonu (DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 un DCB185) akumulatori.
Šis lādētājs nav jānoregulē un ir izstrādāts tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējams.
Uzlādes gaita (2. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai 230 V kontaktligzdai.
2. Ievietojiet akumulatoru (p) lādētājā līdz
galam, līdz atduras. Vienmērīgi mirgo
sarkanā (uzlādes) lampiņa, norādot, ka
uzlādes gaita ir sākusies.
3. Kad sarkanais indikators deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var
sākt lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatora
optimālu darbību un maksimālu kalpošanas
laiku, pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu
akumulatoru.
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
uzlādes statuss – DCB105
uzlādē
– – – –
pilnībā uzlādēts
–––––––––––
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana
–– – –– –
akumulators ir jānomaina •••••••••••
Uzlādes statuss – DCB107, DCB112
uzlādē
––
––
–– ––
––
pilnībā uzlādēts –––––––––––––––––
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana
––
–– ––
–––––
Ja akumulators ir bojāts vai tajā ir kļūme, lādētājs
to neuzlādē. Par bojātu akumulatoru liecina tas,
ka neiedegas lādētāja indikators, tiek attēlots
simbols, kas liecina par kļūmi akumulatorā, vai
arī mirgo indikators.
PIEZĪME. Tas var nozīmēt arī to, ka kļūme ir
lādētājā.
Ja lādētājs konstatē kļūmi, nogādājiet lādētāju
un akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos
pārbaudītu.
KARSTA/AUKSTA AKUMULATORA UZLĀDES
ATLIKŠANA
DCB105, DCB107, DCB112
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir
sasniedzis piemērotu temperatūru. Lādētājs
automātiski pārslēdzas akumulatora lādēšanas
režīmā. Ar šo funkciju akumulatoram tiek
nodrošināts maksimāls kalpošanas laiks.
Auksts akumulators tiek uzlādēts tikai līdz
aptuveni pusei no silta akumulatora uzlādes
pakāpes. Visā uzlādes ciklā akumulators tiek
lēnāk lādēts, un maksimālais uzlādes ātrums
netiek sasniegts pat tad, ja akumulators ir uzsilis.
DCB107, DCB112
Šajā laikā turpina mirgot sarkanā lampiņa un deg
dzeltenā lampiņa. Tiklīdz akumulators ir atdzisis,
dzeltenā lampiņa izdziest, un lādētājs atsāk
uzlādes procesu.
TIKAI LITIJA JONU AKUMULATORI
XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem
ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu,
kas aizsargā tos pret pārslodzi, pārkaršanu vai
dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā
uzlādēts.
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
11
LATVIEŠU
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību.
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Akumulatoru nedrīkst iespiest lādētājā
ar spēku. Nepārveidojiet akumulatoru
tā, lai tas derētu citam lādētājam, kurš
nav savietojams, citādi akumulators var
sabojāties un izraisīt ievainojumus.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar tam paredzēto
DEWALT lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar maigu
ziepjūdeni. Ja akumulatora šķidrums nokļūst
acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār atvērtu
aci 15 minūtes vai tikmēr, kamēr pāriet
kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska
palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora
elektrolīta sastāvā ir šķidru organisko
karbonātu un litija sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs var
izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu. Jāieelpo
svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet, meklējiet
medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 ˚C (105 ˚F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
Akumulators
• Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
Tam ir piemēroti šādi akumulatoru modeļi:
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
un DCB185. Sīkāku informāciju sk. tehniskajos
datos.
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram,
caurdurts ar naglu, pārsists ar āmuru,
samīdīts). Var rasties elektriskās
strāvas vai nāvējošs trieciens. Bojāti
akumulatori jānogādā apkopes
centrā, lai tos nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments
netiek lietots, tas jānovieto
guļus uz stabilas virsmas, no
kuras tas nevar nokrist zemē.
Dažus instrumentus, kam ir liels
akumulators, var novietot stāvus uz
tā, taču šādā gadījumā tos var viegli
apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
12
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DCGG571 darbojas ar 18 voltu
akumulatoru.
Ieteikumi par uzglabāšanu
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un
sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru
un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai
nodrošinātu akumulatora optimālu darbību
un maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet
to istabas temperatūrā.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā,
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt
vēsā, sausā vietā, neturot lādētājā.
PIEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā
izlādētus akumulatorus. Pirms lietošanas
akumulators būs jāuzlādē.
Uzlīmes uz lādētāja un
akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
LATVIEŠU
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Uzlādes laiku sk. tehniskajos datos.
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst
akumulatori, lādētāji un piederumu kārbas.
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
Akumulators tiek lādēts.
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
Akumulators ir uzlādēts.
Akumulators ir bojāts.
1. attēls
a. regulējama ātruma slēdzis
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana.
b. bloķēšanas poga
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
d. gaismas diožu darba lukturis
Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
c. rokturis
e. gaismas diožu darba luktura poga
f. augšējais uzgalis
g. lokanā šļūtene
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
h. lokanās šļūtenes drošības atsperes aizsargs
i. lokanās šļūtenes savienotājs
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
j. smērvielas tūbiņa
k. smērvielas tūbiņas uzgalis
Uzlādējiet tikai 4–40 ˚C temperatūrā.
l. smērvielas tūbiņas rokturis
m. smērvielas tūbiņas stienis
Lietošanai tikai telpās.
n. smērvielas tūbiņas montāža
o. fiksējošā sprauga
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
Uzlādējiet DEWALT akumulatorus
tikai ar tiem paredzētajiem DEWALT
lādētājiem. Ja ar DEWALT lādētāju
uzlādē citu ražotāju akumulatorus,
ne DEWALT, tie var eksplodēt vai radīt
citus bīstamus apstākļus.
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 smērvielas pistole
1 lādētājs
1 litija jonu akumulators
1 piederumu kārba
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
p. akumulators
q. akumulatora atlaišanas poga
r. gumijas pamatne
s. šļūtenes skava
t. pleca siksnas stiprinājumi
u. pleca siksnas skavu atveres
v. filtrs
5. attēls
w. spiediena redukcijas vārsts
x caurpūtes vārsts
y. pārbaudes vārsts
z. 1/8 collas NPT uzpildīšanas atvere
aa. 1/8 collas NPT uzpildīšanas atveres
aizbāznis
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šī smērvielas pistole ir paredzēta profesionāliem
smērvielas ieziešanas darbiem.
13
LATVIEŠU
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šī smērvielas pistole ir profesionālai lietošanai
paredzēts elektroinstruments. NEĻAUJIET
bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu
ekspluatē nepieredzējuši operatori, viņi ir
jāuzrauga.
• Mazi bērni un nespēcīgas personas.
Instrumentu nav paredzēts lietot maziem
bērniem vai nespēcīgām personām bez
uzraudzības.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam
noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai
akumulatora spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam. Pārbaudiet
arī to, vai lādētāja spriegums atbilst elektrotīkla
spriegumam.
Šim DEWALT lādētājam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas
nomaiņa (tikai Apvienotajai
Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
14
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
Gaismas diožu darba lukturis
(1., 3. att.)
Uz augšējā uzgaļa (f) atrodas gaismas diožu
darba lukturis (d). Darba lukturis tiek ieslēgts,
nospiežot slēdža mēlīti un iestatot gaismas
diožu darba luktura pogu (e) ieslēgtā pozīcijā.
Ja gaismas diožu darba luktura poga ir izslēgtā
pozīcijā, lukturis netiek ieslēgts, nospiežot slēdža
mēlīti. 20 sekundes pēc slēdža mēlītes atlaišanas
darba lukturis automātiski izslēdzas. Ja slēdža
mēlīti tur nospiestu, darba lukturis neizslēdzas.
PIEZĪME. Darba lukturis paredzēts
apstrādājamās virsmas apgaismošanai, un to
nevar izmantot kā prožektoru.
Regulējama ātruma slēdzis
(1., 4. att.)
NOBLOĶĒŠANAS POGA UN SLĒDŽA MĒLĪTE
Smērvielas pistole ir aprīkota ar bloķēšanas pogu
(b).
Lai nobloķētu slēdža mēlīti, nospiediet bloķēšanas
pogu, kā norādīts 4. attēlā. Pārnēsājot vai
uzglabājot instrumentu, slēdža mēlīte (a) ir
jānobloķē, lai novērstu nejaušu iedarbināšanu.
Bloķēšanas poga ir sarkanā krāsā, lai norādītu, ka
slēdzis ir atbloķētā pozīcijā.
Lai atbloķētu slēdža mēlīti, nospiediet bloķēšanas
pogu, kā norādīts 4. attēlā. Lai iedarbinātu
dzinēju, nospiediet slēdža mēlīti. Lai izslēgtu
dzinēju, atlaidiet slēdža mēlīti.
PIEZĪME. Regulējama ātruma slēdzis sniedz
lielāku daudzveidību. Jo tālāk nospiests slēdzis,
jo vairāk palielinās smērvielas padeve.
BRĪDINĀJUMS! Šim instrumentam
nav paredzēts slēdzi nobloķēt
ieslēgtā pozīcijā, un to arī nedrīkst
šādi nobloķēt ne ar kādiem citiem
līdzekļiem.
Spiediena redukcijas vārsts
(5. att.)
Spiediena redukcijas vārsts (w) ir iestatīts
rūpnīcā tā, lai atbrīvotu spiedienu virs 69 MPa
(690 bāri). Ja no spiediena redukcijas vārsta tiek
izdalīta smērviela, tas nozīmē, ka stiprinājumā,
cauruļvadā vai gultņos ir radies nosprostojums.
Pirms darba turpināšanas šī kļūme ir jānovērš.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Smērvielas
pistole var radīt augstu spiedienu.
Nenoņemiet spiediena redukcijas
vārstu, kā arī nepārveidojiet to. Jūs
varat gūt smagus ievainojumus.
Pleca siksna (1. att.)
Šī smērvielas pistole ir aprīkota ar pleca siksnu.
Iestipriniet pleca siksnas skavas attiecīgajās
atverēs (u), kas atrodas pleca siksnas
stiprinājumos(t).
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai
DEWALT akumulatorus un lādētājus.
Akumulatora ievietošana
instrumentā un izņemšana
no tā (6. att.)
BRĪDINĀJUMS! Pirms salikšanas
un regulēšanas akumulators
ir obligāti jāizņem ārā. Pirms
akumulatora ievietošanas vai
izņemšanas instruments ir
jāizslēdz.
PIEZĪME. Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
AKUMULATORA IEVIETOŠANA
INSTRUMENTA ROKTURĪ
1. Savietojiet akumulatoru (p) ar sliedēm
instrumenta rokturī (6. att.).
2. Bīdiet akumulatoru rokturī, līdz tas ir cieši
nofiksēts instrumentā, un pārbaudiet, vai tas
nevar atvienoties.
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO
INSTRUMENTA
gaismas diodēm, kuras norāda atlikušo
akumulatora jaudu.
Lai aktivizētu akumulatora jaudas indikatoru,
nospiediet un turiet nospiestu akumulatora jaudas
indikatora pogu (ff). Visas trīs gaismas diodes
dažādās kombinācijās norāda atlikušo jaudu. Ja
akumulatora atlikusī jauda ir kļuvusi pārāk zema,
izdziest visas trīs akumulatora jaudas indikatora
gaismas diodes un akumulators ir jāuzlādē.
PIEZĪME. Akumulatora jaudas indikators
attēlo tikai akumulatora atlikušo jaudu. Tas
nav instrumenta darbspējas indikators, un to
ietekmē dažādi mainīgie faktori — instrumenta
sastāvdaļas, temperatūra un lietošanas veids.
Smērvielas kasetnes
uzstādīšana (1., 5., 7. att.)
1. Izvelciet līdz galam smērvielas tūbiņas rokturi
(l), tad nostipriniet smērvielas tūbiņas stieni
(m) fiksējošajā spraugā (o), virzot stieni uz
sānu. Stienim ir jābūt cieši iestiprinātam
spraugā, lai tas neizkristu ārā.
2. Noskrūvējiet smērvielas tūbiņas montāžu (n)
no smērvielas pistoles.
3. Noņemiet plastmasas vāciņu no smērvielas
kasetnes, tad ievietojiet kasetni smērvielas
tūbiņā (j) ar atvērto galu pa priekšu.
4. Noņemiet izolāciju no otrā smērvielas
kasetnes gala.
5. Ievietojiet smērvielas tūbiņas montāžu (n)
atpakaļ smērvielas pistolē un cieši pievelciet.
6. Izņemiet smērvielas tūbiņas stieni (m) no
fiksējošās spraugas (o) un lēnām iespiediet
atpakaļ tūbiņā.
7. Atveriet caurplūdes vārstu (x, 5. att.), lai
izlaistu gaisu no kasetnes. Sk. sadaļu Gaisa
izlaišana.
SVARĪGI! Smērvielas pistole zaudē spēju
izspiest smērvielu, ja smērvielā ir gaiss.
Tukšas smērvielas kasetnes
noņemšana (1. att.)
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogu
(q) un spēcīgi velciet akumulatoru ārā no
instrumenta roktura.
1. Izvelciet līdz galam smērvielas tūbiņas rokturi
(l), tad nostipriniet smērvielas tūbiņas stieni
(m) fiksējošajā spraugā (o), virzot stieni uz
sānu. Stienim ir jābūt cieši iestiprinātam
spraugā, lai tas neizkristu ārā.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
2. Noskrūvējiet smērvielas tūbiņas montāžu (n)
no smērvielas pistoles un noņemiet nost.
AKUMULATORA JAUDAS INDIKATORS (6. ATT.)
3. Uzmanīgi atlaidiet smērvielas tūbiņas rokturi
(l) lai atvienotu tukšo kasetni no smērvielas
tūbiņas.
Dažiem DEWALT akumulatoriem ir atlikušās
jaudas indikators, kas sastāv no trim zaļām
15
LATVIEŠU
Smērvielas pistoles
uzpildīšana no smērvielas
trauka (1., 8.–10. att.)
SMĒRVIELAS PISTOLES SAGATAVOŠANA
SMĒRVIELAS IESŪKŠANAI UN UZPILDĪŠANAI
AR UZPILDĪŠANAS PUMPI (1., 8. ATT.)
PIEZĪME. Pirms šī procesa sākšanas smērvielas
pistolei ir jābūt tukšai.
1. Noskrūvējiet smērvielas tūbiņu (j) no
smērvielas pistoles montāžas (n).
2. Noskrūvējiet smērvielas tūbiņas vāciņu (k)
no smērvielas tūbiņas (j) un izvelciet ārā
smērvielas stieni (m).
3. Ar īkšķa un rādītājpirksta palīdzību pasitiet
gumijas blīvi (gg) no priekšpuses uz
aizmuguri. Sk. 8. attēlu.
PIEZĪME. Blīvei ir kausveida forma, un tā ir
jāatver augšējā vāciņa (f, 1. att.) virzienā,
sagatavojoties smērvielas iesūkšanai un
uzpildīšanai ar uzpildīšanas pumpi.
4. Ievietojiet smērvielas tūbiņas stieni (m)
atpakaļ smērvielas tūbiņā (j).
UZPILDĪŠANA, IESŪCOT SMĒRVIELU NO
SMĒRVIELAS TRAUKA
(1., 5., 7., 9. ATT.)
1. Ievietojiet smērvielas tūbiņas montāžas
atvērto galu uzpildāmajā smērvielā.
2. Lēnām velciet atpakaļ smērvielas tūbiņas
rokturi (l), lai iesūktu smērvielu pistolē.
PIEZĪME. Smērvielas tūbiņas montāžas atvērtais
gals ir jātur pietiekamā attālumā no smērvielas,
lai smērvielas tūbiņā neiekļūtu gaiss.
3. Kad smērvielas tūbiņas stienis (m) ir līdz
galam izvilkts, nostipriniet to fiksējošajā
spraugā (o)
4. Izņemiet smērvielas pistoles tūbiņas montāžu
no uzpildāmās smērvielas un noslauktiet
smērvielas atliekas.
5. Ieskrūvējiet smērvielas pistoles tūbiņas
montāžu (n) atpakaļ smērvielas pistolē.
6. Izņemiet smērvielas tūbiņas stieni (m) no
fiksējošās spraugas (o) un lēnām iespiediet
atpakaļ tūbiņā.
7. Atveriet caurplūdes vārstu (x, 5. att.), lai
izlaistu gaisu no kasetnes. Sk. sadaļu Gaisa
izlaišana.
UZPILDĪŠANA NO SMĒRVIELAS TRAUKA AR
UZPILDĪŠANAS PUMPI (1., 5., 7., 9. ATT.)
Šis instruments ir aprīkots ar 1/8 collas NPT
uzpildīšanas atveri (z, 5. att.), lai tam varētu
16
piestiprināt zemspiediena uzpildīšanas
savienotāju.
BRĪDINĀJUMS! Nekādā
gadījumā nepiestipriniet pie
smērvielas pistoles 1/8 collas
NPT uzpildīšanas atveres
augsta spiediena savienotāju.
Pārmērīga spiediena dēļ var gūt
smagus ievainojumus. Lietojiet tikai
zemspiediena savienotāju.
UZMANĪBU! Uzpildīšanas pumpja
padevējam ir jābūt pareizi savienotam
ar smērvielas pistoles 1/8 collas
NPT atveri. Uzpildīšanas pumpis
var nedarboties, ja detaļas nav
savstarpēji saderīgas.
Zemspiediena savienotāja uzstādīšana (nav
iekļauts instrumenta komplektācijā)
1. Ievietojiet smērvielas tūbiņas montāžu (n)
atpakaļ smērvielas pistolē un cieši pievelciet.
2. Izvelciet līdz galam smērvielas tūbiņas rokturi
(l), tad nostipriniet smērvielas tūbiņas stieni
(m) fiksējošajā spraugā (o), virzot stieni uz
sānu. Stienim ir jābūt cieši iestiprinātam
spraugā, lai tas neizkristu ārā.
3. Izņemiet 1/8 collas NPT uzpildīšanas atveres
aizbāzni (aa) no uzpildīšanas atveres.
4. Piestipriniet piemērotu zemspiediena
savienotāju pie 1/8 collas NPT uzpildīšanas
atveres (z).
5. Izņemiet smērvielas tūbiņas stieni (m) no
fiksējošās spraugas (o) un lēnām iespiediet
atpakaļ tūbiņā.
6. Atveriet caurplūdes vārstu (x), lai izlaistu gaisu
no kasetnes. Sk. sadaļu Gaisa izlaišana.
Instrumenta uzpildīšana ar zemspiediena
uzpildīšanas pumpi (1., 10. att.)
1. Lēnām velciet atpakaļ smērvielas tūbiņas
rokturi un grieziet stieni, līdz tas ir cieši
nostiprināts.
PIEZĪME. Nenobloķējiet stieni fiksējošajā
spraugā (o).
2. Savienojiet smērvielas pistoles zemspiediena
stiprinājumu ar piemērotu uzpildīšanas
pumpja zemspiediena stiprinājumu. Šie
stiprinājumi NETIEK saslēgti kopā. Tādējādi
smērvielas pistoles kasetnē netiek uzpildīts
pārāk daudz smērvielas.
3. Uzpildiet tiktāl, kamēr stienis ir izspiests
ārā no smērvielas tūbiņas par aptuveni 20
cm. Neuzpildiet pārāk daudz smērvielas.
Ja uzpildot stienis netiek izspiests ārā,
pārtrauciet uzpildīšanu. Tas nozīmē, ka
LATVIEŠU
stienis nav savienots ar plunžeru, un ir
vēlreiz jāveic 1. darbība.
4. Grieziet stieni, lai to atbrīvotu, un uzmanīgi
spiediet stieni atpakaļ smērvielas tūbiņā.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu
roku uz lokanās šļūtenes drošības atsperes
aizsarga (h), bet otru — uz roktura (c), kā
norādīts.
5. Atveriet caurplūdes vārstu (x), lai izlaistu
gaisu no kasetnes. Sk. sadaļu Gaisa
izlaišana.
Smērvielas pistoles lietošana
(1. att.)
Gaisa izlaišana (1., 5. att.)
SVARĪGI! Smērvielas pistole zaudē spēju
izspiest smērvielu, ja smērvielā ir gaiss. Pēc
katras uzpildīšanas reizes izlaidiet gaisu, ja
smērvielas pistole neizspiež smērvielu:
1. Atskrūvējiet caurpūtes vārstu (x), bet
nenoņemiet to nost. Nogaidiet, kamēr viss
gaiss ir izlaists.
2. Pievelciet caurpūtes vārstu (x).
3. Noņemiet lokanās šļūtenes (g) vāciņu, tad
10–20 sekundes turiet nospiestu regulējama
ātruma slēdzi (a).
4. Ja smērviela netiek padota caur šļūteni,
vēlreiz veiciet procesu, sākot no 1. darbības.
PIEZĪME. Šis instruments ir rūpnīcā pārbaudīts,
tāpēc smērvielas tūbiņā un šļūtenes montāžā
var būt palicis niecīgs daudzums smērvielas.
Pirms lietošanas pirmoreiz ir ieteicams veikt
instrumenta caurpūti ar to smērvielu, ko
paredzēts lietot darbam.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Pareizs rokas novietojums
(1., 11. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, vienmēr
cieši turiet rokturi (c), strādājot
ar smērvielas pistoli vai uzstādot
šļūteni uz stiprinājumiem.
Strādājot ar smērvielas pistoli, turiet to aiz roktura
(c) vai novietojiet to augšupvērstā pozīcijā uz
stabilas virsmas, atbalstot uz gumijas pamatnes
(r) un turot aiz roktura. Turot lokano šļūteni
aiz drošības atsperes aizsarga (h), savienojiet
lokanās šļūtenes savienotāju (i) vai citu
piemērotu smērvielas savienotāju ar uzpildāmās
smērvielas stiprinājumu. Uzmanīgi nospiediet
regulējama ātruma slēdzi, lai sāktu uzpildīšanas
procesu. Tiklīdz ir izspiests pareizais smērvielas
daudzums, atlaidiet slēdzi un noņemiet
savienotāju nost no smērvielas stiprinājuma.
Ja savienotāju nevar atvienot, iespējams, ka
cauruļvadā ir atlicis nedaudz spiediena. Kustinot
savienotāju no vienas puses uz otru, var atbrīvot
atlikušo spiedienu, lai savienotāju var noņemt
nost no savienojuma vietas. Ja no savienotāja
noplūst liels smērvielas daudzums vai arī
savienotājs neturas uz smērvielas stiprinājuma,
tas ir jānomaina pret jaunu.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora
apkopi. Instrumentā nav tādu detaļu, kam
lietotājs pats var veikt apkopi.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
17
LATVIEŠU
Sārņu iztīrīšana no filtra (2., 13. att.)
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta
detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla,
nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai
citas asas ķīmiskas vielas. Šīs
ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu
materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās
strāvas trieciena risks. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no maiņstrāvas avota. Netīrumus
un smērvielas no lādētāja ārējās
virsmas var notīrīt ar lupatiņu vai
mīkstu birstīti, kam nav metāla saru.
Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
SĀRŅU IZTĪRĪŠANA NO SMĒRVIELAS
PISTOLES
Sārņu iztīrīšana no pārbaudes vārsta (12. att.)
Ja smērvielas pistole nepadod smērvielu, jāiztīra
pārbaudes vārsts (y).
1. Izņemiet pārbaudes vārsta aizbāzni (bb), tad
disku (ee), atsperi (dd) un pārbaudes vārsta
lodīti (cc).
2. Notīriet lodīti (cc) un pārbaudes vārsta vietu
galvenajā korpusā.
3. Ievietojiet atpakaļ lodīti (cc), atsperi (dd) un
disku (ee).
4. Kad visa smērviela ir iztīrīta no attiecīgās
vietas, ievietojiet atpakaļ pārbaudes vārsta
aizbāzni (bb).
18
Ja smērvielas pistole nepadod smērvielu, iztīriet
filtru (v).
PIEZĪME. Ja tūbiņā joprojām ir smērviela,
atveriet caurpūtes vārstu pirms tūbiņas roktura
pavilkšanas.
1. Izvelciet līdz galam smērvielas tūbiņas rokturi
(l), tad nostipriniet smērvielas tūbiņas stieni
(m) fiksējošajā spraugā (o), virzot stieni uz
sānu. Stienim ir jābūt cieši iestiprinātam
spraugā, lai tas neizkristu ārā.
2. Noskrūvējiet smērvielas tūbiņas montāžu (n)
no smērvielas pistoles un noņemiet nost.
3. Ar mazu plakangala skrūvgriezi vai irbuli
uzmanīgi izņemiet filtru.
4. Ar mīkstu lupatiņu noslaukiet filtru. Ja
pēc tīrīšanas filtrs joprojām ir netīrs, varat
izmantot mīkstu otiņu vai birstīti.
5. Kad filtrs ir tīrs, ievietojiet to atpakaļ apaļajā
iedobumā līdz galam, un piestipriniet
smērvielas tūbiņas montāžu pie smērvielas
pistoles.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DeWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DeWALT ieteiktos
piederumus.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
LATVIEŠU
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu,
salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā kalpošanas
laiks ir beidzies, atbrīvojieties no tā videi
nekaitīgā veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• litija jonu elementus iespējams pārstrādāt.
Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai
pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori tiek
pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.
Problēmu novēršana
Problēma
Nevar ievilkt atpakaļ stieni
Iespējamais cēlonis
Izveidojiet vakuums
Nevar paspiest stieni uz
priekšu
Izveidojiet spiediens
Nospiežot slēdzi, netiek
padota smērviela
Redukcijas vārstā ir
smērviela
Nospiežot mēlīti, dzinējs
nedarbojas
Smērvielas tūbiņas
aizmugurē ir smērvielas
noplūde
Stienis ir joprojām piestiprināts
pie plunžera
Smērvielas tūbiņa ir tukša
Smērvielas tūbiņā ir gaiss
Pārbaudes vārsts ir aizsērējis
Filtrs ir aizsērējis
Smērvielas stiprinājums ir
aizsērējis
Akumulators
Gumijas blīve ir pārvietota
nepareizā virzienā
Iespējamais risinājums
Atskrūvējiet caurpūtes vārstu,
lai atbrīvotu vakuumu.
Atskrūvējiet caurpūtes vārstu,
lai atbrīvotu spiedienu.
Lai to atvienotu, pagrieziet smērvielas
tūbiņas rokturi par 90 grādiem.
Uzpildiet smērvielu.
Sk. sadaļu Gaisa izlaišana.
Sk. sadaļu Sārņu iztīrīšana no
pārbaudes vārsta.
Sk. sadaļu Sārņu iztīrīšana no filtra.
Atvienojiet savienojumu no stiprinājuma,
notīriet smērvielas stiprinājumu un
iztīriet smērvielas cauruļvadu.
Pārbaudiet, vai akumulators ir pilnībā
uzlādēts.
Sk. sadaļu Smērvielas pistoles
sagatavošana smērvielas
iesūkšanai un uzpildīšanai ar
uzpildīšanas pumpi.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
БЕСПРОВОДНОЙ ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ
DCGG571
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT. Многолетний
опыт, тщательная разработка изделий
и инновации делают компанию DEWALT одним из
самых надежных партнеров для пользователей
профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Впост.тока
Тип
Тип аккумулятора
Давление на выходе
MПa
Скорость потока
мл/мин
Тип смазки
Объем смазки
контейнер
г
картридж
г
Длина шланга
см
Вес
(без аккумуляторной батареи) кг
DCGG571
18
1
ионно литиевый
69 (690 бар)
147,87
до NLGI #2
453
400
107
3,63
LPA (акустическое давление) дБ(A)
76
KPA (погрешность акустического давления)
дБ(A)
3
LWA (сила звука)
дБ(A)
87
3
KWA (погрешность силы звука) дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Уровень вибрации aч
aч,D =
м/сек²
< 2,5
Погрешность K =
м/сек²
1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться для
предварительной оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
различных применений с разной
оснасткой или при плохом
обслуживании, уровень вибрации
20
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или
то время, когда он работает
вхолостую. Это может привести
к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки, создание
комфортных условий работы,
хорошая организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
18
Напряжение Впост.тока
Емкость
Aч
3,0
Вес кг
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Аккумуляторная батарея DCB183
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение Впост.тока
18
2,0
Емкость
Ah
Вес кг
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Зарядное устройство
Сетевое напряжение
Вперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
мин.
25
зарядки
(1,3 Aч)
аккумулятлорных батарей 55
(3,0 Aч)
Вес кг
DCB105
230 В
Li-Ion
30
(1,5 Aч)
70
(4,0 Aч)
0,49
40
(2,0 Aч)
90
(5,0 Aч)
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство
Сетевое напряжение
Вперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
мин.
60
зарядки
(1,3 Aч)
аккумуляторных батарей
140
(3,0 Aч)
Вес кг
Зарядное устройство
Сетевое напряжение Вперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
мин.
40
зарядки
(1,3 Aч)
аккумуляторных батарей
90
(3,0 Aч)
Вес кг
Предохранители
Европа
230 В, инструменты
Великобритания и Ирландия
230 В инструменты
DCB107
230 В
Li-Ion
70
(1,5 Aч)
90
(2,0 Aч)
185
(4,0 Aч)
0,29
240
(5,0 Aч)
к травме средней или высокой
степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
DCB112
230 В
Li-Ion
45
(1,5 Aч)
60
(2,0 Aч)
120
(4,0 Aч)
0,36
150
(5,0 Aч)
10 Ампер, эл. сеть
3 Ампер в вилке
Обозначения: Правила
техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее
не избежать может привести
Заявление о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
БЕСПРОВОДНОЙ ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ
DCGG571
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует:
2006/42/EC и EN 60745-1
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Хорст Гроссманн
Вице-президент по конструкторским
и технологическим вопросам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
11.04.2014
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие правила
техники безопасности
при использовании
электроинструментов
ВИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, пожару и/или серьезной
травме.
b)
c)
d)
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
Термин "электроинструмент"
в предупреждениях относится
к работающим от сети(проводным)
электроинструментам или работающим
от аккумулятора (беспроводным)
электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его хорошую
освещенность. Захламленное или
плохо освещенное рабочее место
может стать причиной несчастного
случая.
b) Не используйте электроинструменты
во взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c) Не разрешайте детям находиться
в рабочей зоне при работе
с электроинструментом. Отвлекаясь
от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать
сетевым розеткам. Никогда не
меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам
для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
22
e)
f)
Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем
или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды
в электроинструмент риск поражения
электротоком возрастает.
Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент от
сети. Держите кабель подальше от
источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов.
Поврежденный или запутанный шнур
питания повышает риск поражения
электротоком.
При работе с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуром-удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию
вне помещения. Использования
шнура питания, предназначенного
для использования вне помещения,
снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю (УЗО).
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного опьянения
или под воздействием лекарственных
средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом
может привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте
защитные очки. Средства защиты,
такие как противопылевая маска,
обувь с не скользящей подошвой, каска
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск
получения травм.
Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем,
как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том,
что выключатель находится
в положении Выкл. Если при переноске
электроинструмента ваш палец
находится на выключателе или если
электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные
случаи.
Уберите все разводные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся
части электроинструмента, может
привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной, чтобы вы
всегда могли сохранять равновесие.
Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных
ситуациях.
Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную
одежду и ювелирные украшения.
Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали
под движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды,
ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
Если устройства предусматривают
возможность подключения пылеотсоса
и пылесборника, убедитесь в том,
что они правильно подключены.
Использование устройства для сбора
пыли сокращает риски, связанные
с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
И УХОД ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной нагрузки
электроинструмента. Используйте
электроинструмент, в соответствии
с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b) Не используйте электроинструмент
с неисправным выключателем.
Любой инструмент, управлять
c)
d)
e)
f)
g)
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
Перед выполнением любой
регулировки, заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента, отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим
соответствующих навыков или
не ознакомленным с данными
инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках
неопытных пользователей.
Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым следят должным образом
и который хорошо заточен,
значительно меньше, а работать
с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии с данными
инструкциями и с учетом условий
и специфики работы. Использование
электроинструмента для
выполнения операций, для которых
он не предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного
устройства определенного типа
для зарядки других батарей может
привести к возгоранию.
b) Используйте для электроинструмента
только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной
травмы и пожара.
c) Избегайте попадания внутрь
батареи скрепок, монет, ключей,
гвоздей, болтов или других мелких
металлических предметов, которые
могут вызывать замыкание ее
контактов. Короткое замыкание
контактов батареи может привести
к возгоранию или получению ожогов.
d) При повреждении батареи, из нее
может вытечь электролит. При
случайном контакте с электролитом
смойте его водой. При попадании
электролита в глаза обратитесь за
медицинской помощью. Жидкость,
находящаяся внутри батареи, может
вызвать раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого
инструмента.
Дополнительные правила
техники безопасности для
ударных дрелей
• Детали инструмента или сборка
шланга могут быть повреждены
из-за высокого давления. Есть
риск серьезной травмы. Перед
использованием всегда проверяйте
инструмент и сборку шланга на предмет
отсутствия повреждений или износа.
Никогда не используйте инструмент
с повреждениями или следами износа.
• Используйте только
рекомендованные DEWALT гибкие
шланги. Держите шланг только за
предохранительную пружинную оплетку,
чтобы избежать серьезных травм.
24
• Перекручивание или повреждение
шланга может привести к серьезной
травме. Немедленно замените шланг
если заметите первые следы износа,
перекручивания или повреждения.
• Используйте только ту смазку, что
рекомендуется производителем
в этом руководстве (см. Технические
характеристики).
• Во избежании риска получения
серьезной травмы не используйте
шприц для смазки возле движущихся
деталей, механизмов или на
работающем оборудовании.
• За вентиляционными отверстия
в основном находятся движущиеся
детали, поэтому те же меры
предосторожности относятся и к ним.
Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут быть захвачены
движущимися деталями.
ВНИМАНИЕ: Риск укола или
серьезной травмы. Разрыв
деталей шприца может привести
к попаданию смазки на кожу или
в глаза, и привести к серьезным
травмам или инфицированию.
Нельзя лечить как обычный
порез. Немедленно обратитесь
за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: На выходе может
быть высокое давление. Не
направляйте шприц на себя или на
окружающих.
ВНИМАНИЕ: Давление
в шприце для смазки может
достигать 69 MПа (690 бар).
Во время работы всегда
надевайте перчатки. Держите
руки подальше от открытых
резиновых частей шланга.
ВНИМАНИЕ: Смазка огнеопасна.
Держитесь подальше от
открытых источников огня
и тепла. Соблюдайте меры
предосторожности и инструкции
производителя смазки.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (hh), в котором также указывается
год производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом
и аккумуляторной батареей.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности
для зарядных устройств DCB105, DCB107
и DCB112 (см. Технические характеристики).
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасность ожога. Во избежание
получения травмы зарядку
аккумулятора выполняйте
только с использованием
зарядного устройства DeWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с данным устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами.
Не допускайте попадания
в полости зарядного устройства
таких токопроводящих
материалов, как стальная
стружка, алюминиевая фольга или
другие металлические частицы
и т.п. Всегда отключайте
зарядное устройство от
источника питания, если в нем нет
аккумулятора. Всегда отключайте
зарядное устройство от сети
перед тем, как приступить
к очистке инструмента.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других зарядных
устройств, кроме тех, которые
указаны в данном руководстве. Зарядное
устройство и батарея предназначены
для совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DЕWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного устройства
от сети всегда тяните за штепсельную
вилку, а не за шнур. Это поможет
избежать повреждения штепсельной
вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур расположен
таким образом, чтобы на него не
наступили, не споткнулись об него,
а также в том, что он не натянут и не
может быть поврежден.
• Не используйте удлинительный шнур
без необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
• При работе с зарядным устройством
на улице, всегда выбирайте сухое
место и используйте удлинитель,
который подходит для использования
вне помещения. Использования шнура
питания, предназначенного для
использования вне помещения, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не закрывайте вентиляционные
отверстия зарядного устройства.
Вентиляционные отверстия находятся
наверху и по бокам зарядного устройства
Не располагайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
штепсельного разъема. В случае
повреждения шнура питания его
необходимо немедленно заменить
у производителя, в его сервисном
центре или с привлечением другого
специалиста аналогичной квалификации
для предотвращения несчастного случая.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости обратитесь
в специализированный сервисный центр
если нужно провести обслуживание или
ремонт инструмента. Неправильная
сборка может стать причиной пожара
или поражения электрическим током.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА НЕ подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не пытайтесь
использовать его при каком-либо
ином напряжении. Это не относится
к автомобильному зарядному устройству.
хорошо установлен. Красный индикатор
зарядки начнет мигать. Это означает, что
процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, ровно, не мигая. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Индикатор состояния зарядки–DCB105
зарядка
– – – –
полностью заряжен
–––––––––––
температурная задержка
–– – –– –
замена аккумуляторной батареи •••••••••••
Состояние зарядки–DCB107 и DCB112
зарядка
–– –– –– –– ––
полностью заряжен
––––––––––––––––––––
температурная задержка
–– –– –– –––––––
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Зарядное устройство не может полностью
зарядить неисправный аккумулятор. Зарядное
устройство показывает неисправность
аккумулятора, если индикатор не загорается
или мигает.
Зарядные устройства
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
Зарядные устройства DCB105, DCB107,
DCB112 заряжают 18 В ионно-литиевые
аккумуляторы (DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 и DCB185).
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАДЕРЖКА
Зарядка аккумуляторной
батареи (рис. 2)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке с напряжением 230 В.
2. Вставьте аккумулятор (p) в зарядное
устройство, убедившись в том, что он
26
DCB105, DCB107, DCB112
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
РУССКИЙ ЯЗЫК
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации батареи.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
DCB107, DCB112
В это время красный индикатор продолжит
мигать, а когда начнется зарядка, загорится
желтый После того, как аккумулятор остынет,
желтый индикатор потухнет, и зарядка
продолжится.
ТОЛЬКО LI-ION АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ
Li-Ion аккумуляторы, имеют систему
электронной защиты, которая защищает
аккумуляторы от перегрузки, перегревания
или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
Важные инструкции
по технике безопасности
для всех батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед использованием аккумулятора
и зарядного устройства внимательно
прочитайте инструкции по технике
безопасности и следуйте им при зарядке
аккумулятора.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте батарею
во взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов или
пыли. Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
• Никогда не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
в зарядное устройство. Не вносите
изменения в аккумулятор, с целью
установить их в зарядное устройство,
к которому они не подходят. Это может
привести к серьезным травмам.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40˚ C (105 °F)
(например, на внешних пристройках или
на металлических поверхностях зданий
в летнее время).
• Для получения наилучших результатов
перед использованием аккумулятора
убедитесь в том, что он полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
разбирайте батарею. При наличии
трещин или других повреждений
батареи, не устанавливайте
ее в зарядное устройство.
Не роняйте батарею и не
подвергайте ее ударам или другим
повреждениям. Не используйте
батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные
батареи необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера,
стоят сверху на батарее, и могут
легко упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
БАТАРЕЙ (Li-Ion)
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании в огонь
батареи могут взорваться. При
сжигании ионно-литиевых батарей
образуются токсичные вещества и газы.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
место водой с мылом. При попадании
содержимого батареи в глаза,
необходимо промыть открытые глаза
проточной водой в течение 15 минут
или до тех пор, пока не пройдет
раздражение. При необходимости
обращения к врачу, может пригодиться
следующая информация: электролит
представляет собой смесь жидких
органических углекислых и литиевых
солей.
• При вскрытии батареи, ее содержимое
может вызвать раздражение
дыхательных путей. Обеспечьте
наличие свежего воздуха. Если симптомы
сохраняются, обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Аккумуляторная батарея
МАРКИРОВКА НА
ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Чтобы узнать время зарядки, см.
Tехнические характеристики.
Зарядка батареи.
Батарея заряжена
Батарея неисправна.
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Температурная задержка.
DCGG571 работает от батареи на 18 В.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
Можно использовать аккумуляторы DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 или
DCB185. Подробную информацию см.
в Технических характеристиках..
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Зарядку осуществляйте только при
температуре от 4 ˚C до 40 ˚C.
Для использования внутри
помещений.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Заряжайте аккумуляторы DEWALT,
используя только соответствующие
зарядные устройства DEWALT.
Зарядка иных аккумуляторных
батарей, кроме DEWALT на
зарядных устройствах DEWALT
может привести к возгоранию
аккумуляторов и возникновению
других опасных ситуаций.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
28
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Шприц для смазки
1 Зарядное устройство
1 Ионно-литиевая аккумуляторная батарея
s. Защелка шланга
t. Крепеж плечевого ремня
u. Отверстия для крепежа плечевого ремня
v. Фильтр
Рисунок 5
1 Набор инструментов
w. Клапан сброса давления
1 Руководство по эксплуатации
x Стравливающий клапан
1 Схема устройства в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки для
моделей N.
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какой-либо
его части. Это может привести
к повреждению или травме.
Рисунок 1
a. Курковый переключатель с регулятором
скорости
b. Кнопка блокировки
c. Ручка
d. Светодиодная подсветка
e. Кнопка светодиодной подсветки
f. Верхняя крышка
g. Гибкий шланг
h. Предохранительная пружинная оплетка
гибкого шланга
i. Муфта гибкого шланга
j. Туба со смазкой
k. Крышка тубы со смазкой
l. Ручка тубы со смазкой
m. Поршень тубы со смазкой
n. Туба со смазкой в сборе
o. Фиксирующий паз
p Аккумуляторная батарея
q. Кнопка разблокировки аккумуляторного
отсека
r. Резиновые ножки
y. Запорный клапан
z. 1/8" NPT порт заправки
aa. пробка 1/8" NPT порта заправки
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Этот шприц для смазки предназначен для
профессионального использования.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Этот шприц для смазки - профессиональный
электроинструмент. НЕ допускайте детей
к инструменту. Использование инструмента
неопытными пользователями должно
происходить под контролем опытного коллеги.
• Маленькие дети и люди
с ограниченными физическими
возможностями. Этот инструмент
не предназначен для использования
малолетними детьми или людьми
с ограниченными физическими
возможностями кроме как под контролем
лица, отвечающего за их безопасность.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за
их безопасность. Никогда не оставляйте
детей без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только
при одном напряжении сети. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному
на шильдике. Необходимо также убедиться
в том, что напряжение зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии с EN 60335; поэтому
не требуется заземления при работе
с ним.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
3 A.
Использование кабеляудлинителя
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см.Технические
характеристики ). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля
должно составлять 1 mm2; максимальная
длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка предназначена для
освещения рабочей поверхности и не может
использоваться в качестве фонаря.
Переключатель скорости
(рис. 1, 4)
КНОПКА ФИКСАТОРА КУРКОВЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Ваш шприц для смазки оснащен кнопкой
фиксации (b).
Для блокировки куркового выключателя
нажмите кнопку фиксатора, как показано
на рисунке 4. Всегда блокируйте курковый
переключатель (a) при переноске или
хранении инструмента для предотвращения
вероятности случайного включения. Кнопка
фиксации окрашивается в красный цвет, если
выключатель находится в разблокированном
положении.
Для разблокировки куркового выключателя
нажмите кнопку фиксации, как показано на
рисунке 4. Нажмите курковый выключатель
для включения инструмента. Отпускание
куркового выключателя приводит
к выключению инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выключатель с регулировкой
скорости дает вам больше гибкости в работе.
Чем сильнее вы нажимаете на курок, тем
больше будет скорость смазки.
ВНИМАНИЕ: Этот инструмент
не оснащен приспособлением
для удержания выключателя во
включенном положении и фиксация
его в положении ВКЛ при помощи
каких-либо других средств
запрещена.
Светодиодная подсветка
(рис. 1, 3)
Клапан сброса давления
(рис. 5)
Светодиодная подсветка (d) находится на
верхней крышке (f). Рабочая подсветка
включается при нажатии на курковый
выключатель и горит если кнопка
светодиодной подсветки (e) находится
в положении ON. Если кнопка светодиодной
подсветки находится в положении OFF
при нажатии на спусковой выключатель
светодиодная подсветка не будет загораться.
Рабочая подсветка автоматически
выключается через 20 секунд после того, как
вы отпустите выключатель. Пока спусковой
выключатель остается нажатым, рабочая
подсветка будет гореть.
Клапан сброса давления (w) настроен на
заводе на сброс давления выше 69 MПa
(690 бар). Сброс смазки из этого клапана
указывает на то, что в фитинге, смазочной
линии или подшипнике имеется засор. Если
это произошло, перед тем, как продолжить
работу, устраните засор.
30
ВНИМАНИЕ: Шприц для смазки
работает под высоким
давлением. Не снимайте и не
вскрывайте клапан сброса
давления. Это может привести
к травме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Плечевой ремень (рис. 1)
Ваш шприц для смазки поставляется
с плечевым ремнем. Закрепите крепеж
плечевого ремня в отверстиях (u) , который вы
найдете на крепеже плечевого ремня (t).
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Используйте
только аккумуляторные батареи
и зарядные устройстваDEWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. 6)
ВНИМАНИЕ: Перед любыми
работами по сборке
и регулировке необходимо
извлечь батарею. Каждый
раз перед установкой или
извлечением батареи следует
выключать дрель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших
результатов перед использованием
аккумулятора убедитесь в том, что он
полностью заряжен.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
ДАТЧИК УРОВНЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
(РИС. 6)
В некоторых аккумуляторах DEEWALT есть
датчик заряда. который включает три зеленых
светодиодных индикатора, показывающий
уровень оставшегося заряда аккумулятора.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда (ff).
Загорятся три зеленых светодиода, показывая
уровень оставшегося заряда. Когда уровень
заряда аккумулятора будет ниже уровня,
необходимого для использования, светодиоды
перестанут гореть и аккумулятор следует
зарядить
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда. Он
не показывает работоспособность устройства
и его показания могут меняться в зависимости
от компонентов продукта, температуры и сфер
применения.
Установка картриджа
со смазкой (рис. 1, 5, 7)
1. Вытяните до конца ручку тубы (l), затем
зафиксируйте поршень тубы со смазкой
(m) в пазу (o), сдвинув поршень в сторону.
Убедитесь в том, что поршень надежно
закреплен, чтобы предупредить его
выпадение.
2. Снимите тубу со смазкой (n) с шприца.
3. Снимите пластиковую крышку с картриджа
со смазкой, затем вставьте картридж,
открытым концом в тубу (j).
4. Снимите печать с другого конца картриджа
со смазкой.
5. Вверните тубу со смазкой (n) назад
в шприц и надежно закрепите ее.
1. Совместите аккумулятор (p) с выемкой на
внутренней стороне рукоятки (Рис. 6).
6. Освободите поршень тубы смазки (m)
из фиксирующего паза (o) и медленно
отожмите его в тубу.
2. Задвиньте рукоятку так. чтобы
аккумулятор плотно встал на место
и убедитесь в том, что он хорошо
закреплен.
7. С помощью спускного клапана (x, рис.
5) выпустите весь воздух, который
мог попасть в картридж. см.Удаления
воздуха из системы.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ИНСТРУМЕНТА
ВАЖНО: Если в смазке есть воздушные
пузыри эффективность работы шприца для
смазки падает.
1. Нажмите кнопки извлечения батареи ( q)
и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
Снятие пустого картриджа
для смазки (рис. 1)
1. Вытяните ручку тубы (l) до конца, затем
зафиксируйте поршень тубы (m) в пазу
(o), сдвинув поршень в сторону. Убедитесь
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
в том, что поршень надежно закреплен,
чтобы предупредить его выпадение.
2. Отвинтите тубу со смазкой (n) со шприца.
3. Аккуратно освободите ручку тубы со смазкой
(l) чтобы освободить пустой картридж.
Заправка шприца для смазки
из контейнера (рис. 1, 8–10)
ПОДГОТОВКА ШПРИЦА ДЛЯ СМАЗКИ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ НАСОСА
(РИС. 1, 8)
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как начать,
убедитесь в том, что шприц пустой.
1. Снимите тубу со смазкой (j) с шприца (n).
2. Отвинтите крышку (k) с тубы (j) и вытяните
поршень (m).
3. Большим или указательным пальцем
снимите резиновый уплотнитель (gg)
и переверните его. См. рис. 8
ПРИМЕЧАНИЕ: Уплотнитель напоминает
крышку, которую нужно перевернуть
в направлении крышки (f, рис. 1) если
собираетесь заполнить шприц с помощью
насоса.
4. Вставьте заново поршень (m) в тубу (j).
ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗ ЕМКОСТИ
(РИС. 1, 5, 7, 9)
ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗ КОНТЕЙНЕРА
(РИС. 1, 5, 7, 9)
Этот инструмент поставляется с 1/8" NPT
заправочным портом (z, рис. 5) для крепления
муфты низкого давления к инструменту.
ВНИМАНИЕ: Никогда
не используйте муфту
высокого давления с 1/8" NPT
заправочным портом шприца.
Высокое давление может
привести к травме. Используйте
только муфту низкого давления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Насос
для заправки нужно правильно
подключить к 1/8" NPT порту
шприца. При неправильной
установке насос может не
заработать.
Установка муфты низкого давления
(приобретается отдельно)
1. Вверните тубу (n) назад в шприц для
смазки и надежно закрепите ее.
2. Вытяните ручку тубы (l) до конца, затем
зафиксируйте поршень тубы (m) в пазу
(o), сдвинув поршень в сторону. Убедитесь
в том, что поршень надежно закреплен,
чтобы предупредить его выпадение.
3. Снимите крышку с заправочного порта 1/8"
NPT (aa).
1. Установите открытый конец тубы
в емкость со смазкой.
4. Навинтите на него соответствую муфту
низкого давления 1/8" NPT (z).
2. Медленно потяните ручку тубы (l) чтобы
засосать смазку в шприц.
5. Освободите поршень тубы смазки (m) из
паза (o) и медленно отожмите его в тубу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за тем, чтобы
в открытый конец тубы не попал воздух.
3. Когда поршень (m) полностью вытянут,
закрепите его в фиксирующем пазу (o)
4. Вытащите шприц из емкости и удалите
с него излишки смазки.
5. Закрепите тубу со смазкой (n) на шприце.
6. Освободите поршень (m) из
фиксирующего паза (o) и медленно
отожмите его в тубу.
7. С помощью спускного клапана (x, рис.
5) выпустите весь воздух, который
мог попасть в картридж. см.Удаления
воздуха из системы.
32
6. С помощью спускного клапана (x)
выпустите весь воздух, который мог
попасть в картридж. см.Удаления
воздуха из системы.
Заполнения инструмента смазкой
с помощью насоса низкого давления
(рис. 1, 10)
1. Медленно потяните назад ручку тубы
и поверните поршень до его фиксации
месте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не блокируйте поршень
в пазу (o).
2. Подключите фитинг низкого давления
на шприц для смазки и соответствующим
фитинг низкого давления на насос
заправки. Эти фитинги НЕ блокируются
одновременно. Это предупреждает
переполнение шприца для смазки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Заполняйте шприц пока поршень не будет
вытолкнут из тубы приблизительно на 20
см. Не переполняйте шприц смазкой. Если
при заполнении шприца смазкой поршень
не перемещается, прекратите работу. Это
происходит если стержень отсоединился
от поршня и прежде чем продолжить
нужно повторить первый шаг еще раз.
4. Поверните поршень чтобы освободить его
и аккуратно протолкните его назад в тубу
смазки.
5. С помощью спускного клапана (x)
выпустите весь воздух, который мог
попасть в картридж. см.Удаления
воздуха из системы.
Воздушные пузыри (рис. 1, 5)
ВАЖНО: Воздушные пузыри в смазке могут
снизить эффективность работы шприца.
После каждого заполнения шприца смазкой
убирайте воздух, в противном случае шприц
будет невозможно заполнить смазкой
с помощью насоса:
1. Отвинтите спускной клапан(x) не снимая
его, дождитесь, пока весь воздух не будет
выпущен.
2. Затяните спускной клапан (x).
3. Снимите крышку гибкого шланга (g) затем
нажмите на выключатель с регулировкой
скорости (a) на 10–20 секунд.
4. Если смазка не вытекает из шланга,
повторите шаг 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот инструмент был
протестирован на заводе, поэтому в тубе
и шланге может остаться некоторое
количество смазки. Перед первым
использованием рекомендуется заправлять
шприц высококачественной брендовой
смазкой.
РАБОТА
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения
серьезной травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Правильное положение рук
(рис. 1, 11)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезных травм,
ВСЕГДА используйте правильное
положение рук как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм, всегда крепко держите
инструмент, предупреждая
внезапную резкую отдачу.
При правильном расположении рук одна рука
должна находиться на защитной пружинной
оплетке гибкого шланга (h) , а другая на ручке
(c), как показано на рисунке.
Использование шприца для
смазки (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезной травмы
, всегда держитесь за ручку(c),
работая со шприцом для смазки
или при устанавливая шланг на
фитинги.
Работая со шприцом для смазки держите
его за ручку (c), или установите его на
устойчивую поверхность на резиновые ножки
(r), удерживая шприц за ручку. Удерживая
шланг за защитную пружинную оплетку (h),
подключите муфту гибкого шланга подачи
смазки (i) или другую соответствующую муфту
для смазки к фитингу, чтобы заправить смазку.
Аккуратно нажмите на курковый выключатель
чтобы начать процесс заправки смазки. После
того, как будет распределено необходимое
количество смазки, отпустите выключатель
и снимите муфту с фитинга. Если муфта
не снимается, значит в линии сохранилось
остаточное давление. Покачивание муфты из
стороны в стороны может убрать остаточное
давление, таким образом вы можете снять
муфту. Если есть утечка из муфты или муфта
не удерживается на фитинге, ее необходимо
заменить.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВАШ ИНСТРУМЕНТ DeWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны. Внутри
установки нет деталей, обслуживаемых
пользователем.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе.
Не допускайте попадание
34
жидкости внутрь инструмента;
никогда не погружайте никакие
из деталей инструмента
в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью тряпки или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
ОЧИСТКА ШПРИЦА ДЛЯ СМАЗКИ ОТ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Очистка обратного клапана от загрязнений
(рис. 12)
Если из шприц для смазки смазка не выходит,
нужно почистить обратный клапан (y).
1. Снимите крышку обратного клапана (bb),
потом диск (ee), пружину (dd)и шарик
обратного клапана (cc).
2. Очистите шарик (cc) и область обратного
клапана в основном корпусе.
3. Установите на место шарик (cc), пружину
(dd), и потом диск (ee).
4. После того, как будет убраны все остатки
смазки установите на место пробку
обратного клапана (bb).
Очистка фильтра от загрязнений (рис. 2, 13)
Если смазка не выходит из шприца,
прочистите фильтр (v).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в тубе еще осталась
смазка, откройте спускной клапан перед тем,
как потянуть за ручку тубы.
1. Вытяните ручку тубы (l) до конца, затем
зафиксируйте поршень тубы (m) в пазу
(o), сдвинув поршень в сторону. Убедитесь
в том, что поршень надежно закреплен,
чтобы предупредить его выпадение.
2. Отвинтите тубу со смазкой (n) со шприца.
3. С помощью маленькой плоской отвертки
или шила аккуратно извлеките фильтр.
4. Протрите фильтр мягкой салфеткой. Если
на фильтре еще остались загрязнения,
попробуйте убрать их мягкой щеткой или
ершиком.
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. После очистки установите на место
фильтр в круглый паз, убедитесь в том,
что он хорошо встал, установите на шприц
тубу со смазкой.
Дополнительные
приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALTпо адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из инструмента.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центрыDeWALT ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
ПРИЕМ НА УТИЛИЗАЦИЮ ИЗДЕЛИЙ DeWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Неисправности и способы их устранения
Неисправность
Невозможно вытянуть
поршень
Невозможно протолкнуть
поршень
При нажатии на спусковой
курок смазка не выходит
Загрязнение на перепускном
клапане
Двигатель не работает при
нажатии на спусковой курок
Смазка вытекает с задней
части тубы смазки
Возможная причина
Образовался вакуум
Возможное решение
Отвинтите спускной клапан, чтобы
убрать вакуум.
Образовалось давление
Отвинтите спускной клапан, чтобы
убрать давление.
Стержень еще подсоединен Поверните ручку тубы смазки
к поршню
на 90 градусов для того, чтобы
освободить ее.
Туба смазки пуста
Добавьте смазку.
В тубе смазки есть
см.Пузыри воздуха в системе.
воздушные пузыри
Проверьте, не засорился
См. Очистка обратного
ли клапан
клапана от загрязнений.
Фильтр засорен
См. Очистка фильтра от
загрязнений.
Фитинг Zerk заблокирован Отсоедините муфту от фитинга,
прочистите фитинг и линию
подачи смазки.
Аккумуляторная батарея
Убедитесь в том, что
аккумуляторы полностью
заряжены.
Неправильно стоит
См.Подготовка шприца
резиновая прокладка
для заполнения смазкой
и использование заправочного
насоса.
zst00240639 - 22-07-2014
36
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising