DCGG571 | DeWalt DCGG571 CORDLESS GREASE GUN instruction manual

359204 - 36 BG
Превод на оригиналните инструкции
DCGG571
Фигура 1
u
e
d
f
g
t
r
hh
b
a
v
c
h
q
r
n
i
j
k
p
s
o
m
l
Фигура 3
Фигура 2
p
e
2
d
f
Фигура 4
Фигура 5
x
w
b
y
aa
z
Фигура 6
q
ff
p
Фигура 8
Фигура 7
gg
o
m
l
3
Фигура 9
Фигура 10
Фигура 11
Фигура 12
y
bb ee
Фигура 13
v
4
dd
cc
АКУМУЛАТОРЕН ПИСТОЛЕТ ЗА СМАЗКА
DCGG571
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
Волтаж
VDC
Тип
Вид на батерията
Изходящо налягане
MPa
Скорост на потока
мл/мин.
Тип смазка
Капацитет на смазката
Маса
г
Касета
г
Дължина на маркуча
см
Тегло (без батерийния пакет) кг
DCGG571
18
1
Li-Ion
69 (690 бара)
147,87
До NLGI #2
453
400
107
3,63
LPA (звуково налягане)
dB(A)
76
KPA (звуково налягане колебание)
dB(A)
3
dB(A)
87
LWA (звукова мощност)
KWA (звукова мощност, колебание)
dB(A)
3
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна
сума) според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации ah
ah,D =
м/с²
< 2,5
Колебание K =
м/с²
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадена в този документ,
са измерени в съответствие със
стандартизираните тестове, дадени
в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излъчването.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента.
Все пак, ако инструмента се
използва за различни приложения
с различни аксесоари или има
лоша поддръжка, излъчваните
вибрации може да се различават.
Това може значително да увеличи
нивото на излъчване през
цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил включен,
но без да извършва работа. Това
може значително да намали нивото
на излъчване в рамките на целия
период на работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Батериен пакет
Вид на батерията
Напрежение
VDC
Капацитет
Ah
Тегло
кг
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Батериен пакет
Вид на батериите
Напрежение
VDC
Капацитет
Ah
Тегло
кг
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Зарядно устройство
DCB105
Волтаж на електрическото напрежение
VAC
230 V
Вид на батерията
Li-Ion
Приблизително мин
25
30
време за зареждане (1,3 Ah)
(1,5 Ah)
на батерийните пакети 55
70
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Тегло
кг
0,49
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
5
Зарядно устройство
DCB107
Волтаж на електрическото напрежение
230 V
VAC
Вид на батерията
Li-Ion
Приблизително мин
60
70
време за зареждане (1,3 Ah)
(1,5 Ah)
на батерийните пакети 140
185
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Тегло
кг
0,29
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
Обозначава риск от токов удар.
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
Зарядно устройство
DCB112
Волтаж на електрическото напрежение
VAC
230 V
Вид на батерията
Li-Ion
Приблизително мин
40
45
време за зареждане (1,3 Ah)
(1,5 Ah)
на батерийните пакети 90
120
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Тегло
кг
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Предпазители
Eвропа
230 V инструменти 10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти 3 Ампера, в контактите
АКУМУЛАТОРЕН ПИСТОЛЕТ ЗА СМАЗКА
DCGG571
DEWALT декларира, че продуктите, описани
под Tехнически данни са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU.
За повече информация, моля, свържете
с DEWALT на следния адрес или се обърнете
към задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за
компилацията на техническия файл и прави
тази декларация от името на DEWALT.
Определения:
Насоки за безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото
на трудност за всяка сигнална дума.
Моля, прочетете ръководството и внимавайте
за тези символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би
могло да доведе до смърт или
сериозни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
доведе до минимални или средни
наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
6
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
11.04.2014
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
д)
ЗАПАЗЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте електроинструменти
в експлозивна среда, като например
наличието на запалителни
течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат
искри, които могат да възпламенят
праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента.
Разсейванията могат да ви принудят
да загубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за използвания
контакт. Никога, по никакъв начин не
променяйте щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото със
заземени повърхности, като например
тръби, радиатори, готварски печки
и хладилници. Съществува повишен
риск от токов удар, ако тялото ви
е заземено.
в) Не излагайте електроинструментите
на дъжд и мокри условия.
Проникването на вода
в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
е)
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент на
влажно място, използвайте захранване
с дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual Current
Device (RCD). Използването на ДТЗ
намалява риска от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се
обувки за безопасност, каска или
защита на слуха, използвани при
подходящи условия, ще намали
трудовите злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете или
носите инструмента и преди да го
свържете към източника на захранване
и/или към батерийното устройство
се уверете, че превключвателя е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвателя или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвателя е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи или
гаечни ключове преди да включите
електроинструмента. Махнете
прикрепените към въртящите се
части на електроинструмента гаечни
или регулиращи ключове, понеже
могат да доведат до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено. Стойте
стабилно на краката си през цялото
време. Това позволява по-добър
контрол над електроинструмента
в непредвидими ситуации.
7
е)
Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата,
при темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте електроинструмента,
ако превключвателя не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвача
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от захранването
и/или батерийния комплект на
електроинструмента преди
извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
други звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат
да повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете преди да
го използвате отново. Много трудови
8
злополуки са причинени от лошо
поддържани електроинструменти.
е) Поддържайте режещите инструменти
винаги добре заточени и чисти.
Правилно поддържаните режещи
инструменти с остри остриета
по-трудно могат да се огънат
и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд и вида
на работа. Използването на
електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА АКУМУЛАТОРЕН
ИНСТРУМЕНТ
a) Презареждайте само със зарядно,
определено от производителя.
Зарядно, което е подходящо за един
тип батерии може да създаде риск от
пожар, когато се използват с друг тип
батерии.
б) Използвайте електроинструмента
само с определените за него батерии.
Използването на друг вид батерии може
да предизвика нараняване или пожар.
в) Когато батерията не е в употреба,
съхранявайте я далече от други
метални предмети като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални предмети,
които могат да направят връзка
от един терминал до друг.
Последствията от късото съединение
могат да бъдат изгаряния или пожар.
г) При извънредни обстоятелства от
батериата може да изтече течност;
избягвайте контакт. Ако случайно
се появи контакт, облейте с вода.
Ако докоснете очите си с течност,
потърсете допълнителна медицинска
помощ. Изтеклата от батерията
течност може да причини дразнене
и изгаряния.
6) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Допълнителни специфични
правила за безопасност
за пистолетите за смазка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пистолета
за смазка може да генерира
високо напрежение — до 69 MPa
(690 бара). Винаги носете
ръкавици по време на работа.
Пазете ръцете си чисти от
откритите гумени части на
маркуча.
• Части на инструмента или на
сглобката на маркуча може да се
счупят или да се развалят поради
високото налягане. Може да възникне
риск от сериозни наранявания.
Преди употреба, винаги проверявайте
инструмента и сглобката на маркуча
за повреда или износване. Никога
не използвайте, ако някоя част от
инструмента е повредена или износена.
• Използвайте само одобрени от
DEWALT гъвкави маркучи. Дръжте
маркуча само за пружинния предпазител
на гъвкавия маркуч, за да избегнете
сериозни наранявания.
• Ако маркуча се усуче или се повреди,
може да се появи разкъсване, чието
въздействие може да причини
сериозно нараняване.Сменете маркуча
при първите признаци на износване,
усукване или повреда.
• Използвайте само препоръчаната
в това ръководство смазка (вижте
в Технически данни).
• За да намалите риска от тежки
наранявания, не използвайте
пистолета за смазка около или на
движещи се части, механизми или
работещо оборудване.
• Въздушните отвори често закриват
движещите се части и трябва да се
избягват. Висящи дрехи, бижута или
дълга коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск
от нагнетяване или тежко
нараняване. Скъсване на
компоненти може да разпръсне
смазка по кожата или в очите,
причинявайки сериозни
наранявания или инфекция. Не се
отнасяйте към пробождането
като към обикновено порязване.
Търсете незабавно медицинска
помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подаването
може да се извършва при
високо налягане. Не насочвайте
изходящия материал към себе си
или другите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Мазнините
и смазочните материали
могат да бъдат запалими.
Не излагайте на пламък или
източник на топлина. Следвайте
всички предупреждения
и инструкции от производителя
на мазнината и смазката.
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)
Кода с датата, който също така включва годината
на производство, е отпечатан в повърхността на
корпуса, която оформя окачващото свързване
между инструмента и батерията.
Пример:
2014 XX XX
Година на производство
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни зарядни устройства
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Tова
ръководство съдържа важни работни
инструкции за безопасност за зарядните
устройства DCB105, DCB107 и DCB112
(вижте Tехническите данни).
• Преди да използвате зарядното
устройство, прочетете всички
инструкции и предупредителните
означения на зарядното устройство,
батерийния пакет и продукта, като
използвате батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Не допускайте
навлизането на течност
в зарядното устройство. Може да
доведе до токов удар.
9
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. За да намалите риска
от нараняване, зареждайте само
презареждащи батерии DEWALT.
Други видове батерии може
да се прегреят и да избухнат,
и да причинят телесни повреди
и щети.
ВНИМАНИЕ: На децата не трябва
да се позволява да играят с уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА: При определени
условия, и когато зарядното
устройство е свързано към
източника на мощност,
изложените зарядни контакти
в зарядното устройство може
да получат късо съединение от
чужд материал. Чужди проводни
материали като например
стоманена вълна, алуминиево
фолио или натрупване на метални
частици, както и други подобни
трябва да се държат далече
от кухините на зарядното
устройство. Винаги изключвайте
зарядното устройство от
електрическата мрежа, когато
в кухините няма батерии за
зареждане. Изключете зарядното
устройство преди да бъде
почистено.
• НЕ се опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните в това
ръководство. Зарядното устройство
и батерийния пакет са създадени
специално съвместими едно с друго.
• Tези зарядни устройства не са
предназначени за друга употреба,
освен за зареждане на презареждащите
се батерии на DEWALT. Всяка друга
употреба може да доведе до риск от
пожар, късо съединение или токов удар.
удължителен кабел може да доведе до
риск от пожар, токов удар или късо
съединение.
• Когато работите със зарядно
устройство на открито, винаги
избирайте сухо място и използвайте
подходящ за употреба на открито
удължителен кабел. Използването
на кабел, подходящ за употреба на
открито, намалява риска от токов удар.
• Не блокирайте вентилационните
отвори на зарядното устройство.
Вентилационните отвори са
разположени в горната част и отстрани
на зарядното устройство. Поставете
зарядното устройство далече от
нагорещени уреди.
• Не използвайте зарядното устройство
с повреден кабел или щепсел.
• В случай на повреден захранващ кабел,
същият трябва да бъде заменен веднага
от производителя, неговия сервизен
агент или подобно квалифицирано
лице, за да се предотврати всякаква
опасност.
• Не работете със зарядното
устройство, ако е ударено рязко, ако
е изпуснато или повредено по някакъв
начин. Занесете го в упълномощен
сервизен център.
• Не разглобявайте зарядното
устройство; когато се изисква
сервизиране или поправка, занесете
го в упълномощен сервизен център.
Неправилното сглобяване може да
доведе до токов удар, късо съединение
или пожар.
• Преди почистване, изключете зарядното
устройство от захранването. Това ще
намали риска от токов удар. Свалянето
на батерийния пакет няма да намали
този риск.
• Не излагайте зарядното устройство на
дъжд и сняг.
• НИКОГА не се опитвайте да свързвате
две зарядни устройства заедно.
• Издърпвайте щепсела, а не кабела,
когато изключвате зарядното
устройство. Това ще намали риска от
повреда в щепсела или кабела.
• Зарядното устройство е създадено
да работи при стандартна битова
електрическа мощност от 230 V. Не
се опитвайте да го използвате при
други волтажи. Това не се отнася до
зарядните устройства за употреба
в превозни средства.
• Внимавайте кабела да не бъде на място,
където може да е настъпан, да се
спъват в него или да бъде повреден.
• Не използвайте удължителен кабел,
освен ако не е абсолютно задължително.
Използването на неподходящ
10
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Зарядни устройства
Зарядните устройства DCB105, DCB107,
DCB112 приемат батерийни пакети 18 V Li-Ion
(DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
и DCB185).
Това зарядно устройство не изискват
регулиране и е създадене да е възможно найлесне за употреба.
Процедура за зареждане
(фиг. 2)
Това зарядно устройство няма да зарежда
погрешен батериен пакет. Зарядното
устройство ще покаже, че батериите са
дефекни, като няма да светне или като покаже
знака за проблем в пакета или мигащият
индикатор на зарядното.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това може и да означава
проблем със зарядното устройство.
Ако зарядното устройство показва проблем,
занесете зарядното устройство заедно
с батерийният пакет, за да бъдат тествани
в упълномощен сервизен център.
1. Включете зарядното устройство
в подходящ 230 V контакт, преди да
вкарате батерийния пакет.
ГОРЕЩ/СТУДЕН ПАКЕТ ЗАКЪСНЕНИЕ
2. Вкарайте батерийният пакет (р)
в зарядното устройство, уверете
се, че пакета е напълно легнал
в зарядното устройство. Червената
светлина (зареждане) ще присветва
продължително, за да покаже, че
зареждането е започнало.
Когато зарядното устройство засече батерия,
която е прекалено гореща или прекалено
студена, автоматично започва режим горещ/
студен пакет закъснение, като прекъсва
зареждането докато батерията не достигне
подходяща температура. Зарядното
устройство тогава автоматично се превключва
към режим на зареждане. Тази характеристика
осигурява максимален живот на батерията.
DCB105, DCB107, DCB112
3. Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъснато светена на
червената светлинка. Пакетът е напълно
зареден и може да се използва или да се
остави в зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да подсигурите максимална
работа и живот на Li-Ion батерии, заредете
напълно батерийният пакет преди първа
употреба.
Процес на зареждане
Вижте таблиците по-долу за справка относно
състоянието на зарядност на батерийния
пакет.
Състояние на зарядност–DCB105
зареждане
– – – –
напълно заредени
–––––––––––
горещ/студен пакет закъснение
–– – –– –
сменете батерийния пакет •••••••••••
Състояние на зарядност – DCB107, DCB112
зареждане
––
––
–– ––
––
напълно заредени
Студеният батериен пакет се зарежда за
около половината от темпото на топъл
батериен пакет. Батерийният пакет се
зарежда с това бавно темпо през целия
цикъл на зареждане и няма да се промени
в максимално темпо, дори ако батерията се
затопли.
DCB107, DCB112
Червената светлина ще продължи да мига,
но жълтата индикаторна лампичка ще свети
по време на тази работа. Когато батерията се
е охладила, жълтата светлинка ще се изключи
и зарядното устройство ще възобнови
зареждането.
САМО LI-ION БАТЕРИЕН ПАКЕТ
XR Li-Ion инструменти са направени със
система за електронна защита, която да
защитава батерията срещу пренатоварване,
пренагряване или дълбоко изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи,
ако се включи системата за електронна
защита. Ако това се случи, поставете Li-Ion
батерия на зарядното устройство до пълното
му зареждане.
––––––––––––––––––
закъснение за горещ/студен пакет
–– –– ––
––––––
11
Важни инструкции
за безопасност за всички
батерийни пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна, не
забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди използването
на батерийният пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност
по-долу и след това следвайте процедурите за
зареждане.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерийният пакет в експлозивна
атмосфера, като например
в присъствието на запалителни
течности, газове или прах. Поставянето
или изваждането на батерийния пакет
от зарядното устройство може да
възпламени прахообразни материали или
пари.
• Никога не поставяйте насила пакета
в зарядното устройство. Не изменяйте
батерийният пакет по никакъв начин, за
да го напъхате в несъвместимо зарядно
устройство, понеже може да се повреди
и да причини сериозни наранявания.
• Зареждайте батерийните пакети само
в съответните зарядни устройства на
DEWALT.
• НЕ пръскайте и не потапяйне във вода
или други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента на места, където
температурите може да достигнат или
надхвърлят 40 ˚C (105 ˚F) (като открити
или метални сгради през лятото).
• За най-добри резултати се уверете, че
батерийния пакет е напълно зареден.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога и по
никаква причина не се опитвайте
да отворите батериен пакет.
Ако корпуса на батерийния пакет
е спукан или повреден, не го
вкарвайте зарядното устройство.
Не чупете, не изпускайте и не
повреждайте батерийния пакет.
Не използвайте батериен пакет
или зарядно устройство, което
е било ударено рязко, изпуснато,
прегазено или повредено по
някакъв начин (като прободено
12
с пирон, ударено с чук, настъпано).
Може да се стигне до токов удар.
Повредените батерийни пакети
трябва да бъдат върнати на
сервизния център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната
му страна на стабилна
повърхност, където няма да
представлява опасност от
препъване и падане. Някои
инструменти с големи батерийни
пакети могат да стоят изправени
на батерийния пакет, но могат
да бъдат лесно съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИТИЕВО-ЙОННА (Li-Ion)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня. При изгарянето
на литиево-йонен батериен пакет
се образуват токсични изпарения
и материали.
• Ако батерийното съдържание влезе
в контакт с кожата, веднага я измийте
с мек сапун и вода. Ако в окото влезе
батерийна течност, изплакнете
с вода на отворено око за 15 минути
или докато не премине дразненето.
Ако е необходима медицинска помощ,
батерийния електролит е съставен от
смесица от течни органични карбонати
и литиеви соли.
• Съдържанието от отворени батерийни
клетки може да причини дразнене
в дихателната система. Необходим
е свеж въздух. Ако симптомите
продължават, потърсете медицинска
помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от изгаряне. Батерийната
течност може да е запалителна,
ако е изложена на искра.
Батериен пакет
ВИД НА БАТЕРИИТЕ
DCGG571 работи на 18 волтови батерийни
пакети.
Могат да бъдат използвани батерийни пакети
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
и DCB185. Вижте раздела Teхнически данни
за повече информация.
Препоръки за съхранение
Само за употреба на закрито.
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далече от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна температура.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
Зареждайте батерийните пакети
DEWALT само с определените
за това зарядни устройства на
DEWALT. Зареждането на батерийни
пакети, различни от определените
от DEWALT със зарядни устройства
на DEWALT, може да предизвика
избухване или да доведе до опасни
ситуации.
2. За дълго съхранение, препоръчително
е да съхранявате напълно зареденият
батериен пакет на хладно, сухо място
извън зарядното устройство, за оптимални
резултати.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети не трябва
да се съхраняват напълно изпразнени.
Батерийният пакет трябва да се презареди
преди употреба.
Етикети на зарядното
устройство и батерийния
пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
Не изгаряйте батерийният пакет.
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Пистолет за смазка
1 Зарядно устройство
1 Li-Ion батериен пакет
1 Комплект инструменти
Преди употреба, прочетете
ръководството с инструкциите.
Виж Teхнически данни за времето
за зареждане.
Зареждане на батерия.
Заредена батерия.
Дефектна батерия.
Горещ/студен пакет закъснение.
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети, зарядните
устройства и комплектите с инструменти не са
включени с N-моделите.
• Проверете инструмента за повреда
на частите или аксесоарите, която
може да е възникнала по време на
транспортирането.
• Вземете си време и изцяло прочетете
с разбиране ръководството преди
започване на работа.
Описание (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
Не докосвайте с проводими
предмети.
Не зареждайте повредени
батерийни пакети.
Не излагайте на вода.
Веднага сменяйте повредените
кабели.
Фигура 1
а. Превключвател за промяна на скоростта
b. Заключващ бутон
c. Дръжка
d. LED работна лампа
Зареждайте само между 4 ˚C и 40 ˚C.
e. Бутон на LED работна лампа
f. Горно капаче
13
g. Гъвкав маркуч
h. Пружинен предпазител за обезопасяване
на флексабилен маркуч
i. Куплунг на флексабилен маркуч
j. Тръба за смазка
k. Капаче на тръбата за смазка
l. Дръжка на тръбата за смазка
m. Прът на тръбата за смазка
n. Сглобка на тръбата за смазка
o. Слот за запазване
р. Батерия
q. Бутон за освобождаване на батерията
r. Гумени крачета
s. Скоба на маркуча
t. Ремък за рамо за окачване
u. Дупки на клипса на ремъка за рамо
v. Филтър
Фигура 5
w. Клапа за освобождаване на напрежението
x Клапан
y. Проверка на клапана
z. 1/8" NPT порт за пълнене
aa. 1/8" NPT тапа на порт за пълнене
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Този пистолет за смазка е създадена за
професионално нанасяне на смазка.
НЕ използвайте при мокри условия или
в присъствието на запалителни течности
и газове.
Този пистолет за смазка е професионален
електроинструмент. НЕ допускайте деца
в близост до инструмента. Необходим
е надзор, когато този инструмент се използва
от неопитен оператор.
• Малките деца и немощните. Този уред не
е предназначен за употреба от малки деца
или хора с увреждания без наблюдение.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умственаи възможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца с този продукт.
14
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
напрежението на батерията отговаря на
напрежението на табелката. Също така се
уверете, че напрежението на зарядното
устройство съответства на това на
електрическата мрежа.
Вашето DEWALT зарядно устройство
е двойно изолирано в съответствие
с EN 60335; следователно не
е нужна заземителна жица.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва
да се смени от специално подготвен кабел,
който можете да намерите в сервизите на
DEWALT.
Замяна на щепсела
(само за Великобритания
и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Изхвърлете безопасно стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва
да се прави свързване към
заземения терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 3 A.
Използване на удължителен
кабел
Можете да използвате удължителен кабел
само, ако е абсолютно необходимо. Винаги
използвайте подходящ удължителен кабел за
захранващия край на този инструмент (вижте
Tехнически данни). Минималният размер на
проводника е 1 mm2; максимална дължина
30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
Светодиодна работна лампа
(фиг. 1, 3)
LED работна лампа (d) е поставена отгоре на
капачето (f). Работната лампа се активира,
когато пусковия превключвател е натиснат,
и когато бутона на LED работната лампа
(e) е в позиция ВКЛ. Когато бутона на
LED работната лампа е в позиция ИЗКЛ.,
LED работната лампа няма да се включи
при натиснат спусък. Работната лампа
втоматично ще се изключи 20 секунди след
освобождаване на пусковия превключвател.
Ако пусковият превключвател остане натиснат,
работната лампа ще остане включена.
ЗАБЕЛЕЖКА: Работната светлина е за
директно осветяване на работната повърхност
и не е предназначена за използване като
фенерче.
Пусков превключвател за
смяна на скоростите (фиг. 1, 4)
ЗАКЛЮЧВАЩ БУТОН И ПУСКОВ
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
Вашият пистолет за смазка е оборудван със
заключващ бутон (b).
За да заключите пусковият превключвател,
натиснете заключващият бутон, както
е показано на Фигура 4. Винаги заключвайте
пусковият превключвател (a) когато носите
или съхранявате инструмента, за да
елиминирате неочаквано задействане.
Заключващият бутон е оцветен в червено, за
да показва кога превключвателя е в позиция
отключен.
За да отключите пусковият превключвател,
натиснете заключващият бутон, както
е показано на in Фигура 4. Извийте пусковият
превключвател, за да включите мотора.
Освобождаването на пусковият превключвател
изключва мотора.
ЗАБЕЛЕЖКА: Пусковият превключвател за
промяна на скоростта ще ви даде допълнителни
възможности. Колкото по-навътре е натиснат
пусковия превключвател, толкова по-силен
е потока на смазка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При този
инструмент не е предвидено
заключването на превключвателя
в позиция ОN (ВКЛ.) и по никакъв
начин не трябва да се заключва
в позиция ON (ВКЛ.).
Клапан за освобождаване
от напрежение (фиг. 5)
Клапан за освобождаване на налягането
(w) е регулиран във фабриката, за да
освобождава налягането над 69 MPa (690
бара). Излизането на смазка от клапана
за освобождаване на налягането показва
задръстване във фитинга, линията или
лагера. Всяко от тези условия трябва да се
поправи, преди продължаване на работа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пистолета
за смазка може да генерира
високо налягане. Не сваляйте
и не променяйте клапана за
освобождаване на налягането.
Може да се стигне до сериозно
нараняване.
Ремък за рамо (фиг. 1)
Вашият пистолет за смазка идва с ремък за
рамото. Закачете скобите на ремъка за рамо
в дупките за скоби (u) , които се намират на
окачването на ремъка за рамо (t).
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само DEWALT батерийни пакети
и зарядни устройства.
Поставяне и сваляне
на батерийния пакет от
инструмента (фиг. 6)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди
да сглобявате и регулирате,
винаги сваляйте батерийния
комплект. Винаги изключвайте
инструмента преди поставяне
и сваляне на батерийния пакет.
ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати се
уверете, че батерийния пакет е напълно
зареден.
ЗА ДА МОНТИРАТЕ БАТЕРИЙНИЯ
КОМПЛЕКТ В ДРЪЖКАТА НА ИНСТРУМЕНТА
1. Подравнете батерийният пакет
(р) с релсите вътре в дръжката на
инструмента (фиг. 6).
2. Приплъзнете го в дръжката, докато
батерийният пакет се вмести плътно
в инструмента и се уверете, че не може да
се откачи.
15
ЗА ДА СВАЛИТЕ БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ ОТ
ИНСТРУМЕНТА
1. Натиснете бутона за освобождаване
на батерията (q) и силно издърпайте
батерийния пакет от дръжката на
инструмента.
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство, както е описано в раздела за
зареждане от това ръководство.
БАТЕРИЙНИ ПАКЕТИ ЗА НИВОТО НА ЗАРЕДЕНОСТ (ФИГ. 6)
Някои батерийни пакети на DEWALT включват
индикатор за нивото на зареденост, който
се състои от три зелени светодиодни лампи,
които указват нивото на наличната зареденост
на батерийният пакет.
За задействане на указателя за горивото,
натиснете и задръжте бутона на указателя (ff).
Ще светне комбинация от трите светодиодни
лампи, които ще укажат нивото на зареденост.
Когато нивото на заряд в батерията е под
използваемия лимит, индикатора за горивото
няма да светне и батерията ще трябва да се
презарежда.
ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът на горивото
е само показател на нивото на зареденост
на батерийния пакет. Той не указва
функционалността на инструмента и е обект
на промяна, въз основа на продуктовите
компоненти, температурата и приложението
за крайния потребител.
Инсталиране на картуша със
смазка (фиг. 1, 5, 7)
1. Издърпайте дръжката на тубата със
смазка (l) навън, докъдето може да стигне,
след това здраво пръчката на тубата със
смазка (m) в слота за захващане (o) като
преместите пръчката настрани. Уверете
се, че пръчката е поставена здраво
в слота, за да се предотврати разкачване.
2. Отвинтете сглобката на тръбата със
смазка (n) от пистолета със смазка.
3. Свалете пластмасовото капаче от
картушата със смазка, след това вкарайте
картушата, първо от отворения край,
в тубата със смазка (j).
4. Свалете запечатването от другия край на
картушата със смазка.
5. Завинтете сглобката на тръбата за
смазка (n) назад в пистолета за смазка,
и завинтете здраво.
16
6. Освободете пръчката на тръбата за
смазка (m) от слота за прикрепване (o)
и бавно го натиснете назад в тръбата.
7. Използвайте прочистващия клапан (x, фиг.
5) за изкарване на всякакъв въздух, който
може да е останал в картушата. Вижте
Прочистване на въздушните джобове.
ВАЖНО: Пистолета за смазка ще изгуби
от ефективността си, ако в смазката има
въздушни джобове.
Сваляне на празни картуши
за смазка (фиг. 1)
1. Издърпайте дръжката на тубата със
смазка (l) навън, докъдето може да стигне,
след това здраво пръчката на тубата със
смазка (m) в слота за захващане (o) като
преместите пръчката настрани. Уверете
се, че пръчката е поставена здраво
в слота, за да се предотврати разкачване.
2. Отвинтете сглобката на тръбата със
смазка (n) от пистолета със смазка и я
свалете.
3. Нежно освободете дръжката на тръбата за
смазка (l), за да свалите празната картуша
от тръбата за смазка.
Пълнете на пистолета
за смазка от контейнер
за пълнене (фиг. 1, 8–10)
ПОДГОТОВКА НА ПИСТОЛЕТА АЗ
СМАЗКА ЗА ЗАСМУКВАНЕ И ПЪЛНЕТЕ
ОТ ПЪЛНЕЩАТА ПОМПА (ФИГ. 1, 8)
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че пистолета
за смазка е празен от смазка, преди да
започнете този процес.
1. Отвинтете тръбата със смазка (j) от
сглобката на пистолета за смазка (n).
2. Отвинтете капачето на тубата за смазка
(k) от тубата за смазка (j) и издърпайте
пръта за смазка (m).
3. С помощта на палеца и показалека,
свалете гуменото запечатване (gg) отзад
напред. Вижте фигура 8.
ЗАБЕЛЕЖКА: Запечатването прилича на
чашка, която трябва да се отвори към горната
капачка (f, фиг. 1) когато се подготвя за
засмукване и пълнете с пълнеща помпа.
4. Поставете отново пръчката на тръбата за
смазка (m) обратно в тръбата за смазка (j).
ПЪЛНЕТЕ ЧРЕЗ ЗАСМУКВАНЕ ОТ КОНТЕЙНЕР ЗА ПЪЛНЕНЕ
(ФИГ. 1, 5, 7, 9)
1. Поставете отворения край на сглобката на
тръбата за смазка в смазката за пълнене.
2. Бавно издърпайте назад дръжката на
тръбата за смазка (l) за да всмучете
смазката в пистолета.
ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да държите
отворения край на сглобката на тръбата за
смазка достатъчно навътре в смазката, за да
се предотвратят въздушни джобове в тръбата
за смазка.
3. Когато пръчката на тръбата за смазка (m)
е напълно изтеглена, закрепете я в слота
за закрепване (o)
4. Свалете сглобката на тръбата на
пистолета за смазка от смазката за
пълнене и избършете остатъчната смазка.
5. Завинтете сглобката на тръбата на
пистолета за смазка (n) обратно
в пистолета.
6. Освободете пръчката на тръбата за
смазка (m) от слота за прикрепване (o)
и бавно го натиснете назад в тръбата.
7. Използвайте прочистващия клапан (x,
фиг. 5) за изкарване на всякакъв въздух,
който може да е останал в картушата.
ВижтеПрочистване на въздушните
джобове.
ПЪЛНЕТЕ ЧРЕЗ ПОМПА ОТ КОНТЕЙНЕР ЗА
ПЪЛНЕНЕ (ФИГ. 1, 5, 7, 9)
Този инструмент идва с 1/8" NPT порт за
пълнене (z, фиг. 5) за окачване на куплунг за
пълнене при ниско налягане, на уреда.
1. Завинтете сглобката на тръбата за
смазка (n) назад в пистолета за смазка,
и завинтете здраво.
2. Издърпайте дръжката на тубата със
смазка (l) навън, докъдето може да стигне,
след това здраво пръчката на тубата със
смазка (m) в слота за захващане (o) като
преместите пръчката настрани. Уверете
се, че пръчката е поставена здраво
в слота, за да се предотврати разкачване.
3. Свалете тапата (aa) от порта за пълнене
1/8" NPT.
4. Завинтете подходящия куплунг за ниско
налягане на порта за пълнене 1/8" NPT
(z).
5. Освободете пръчката на тръбата за
смазка (m) от слота за прикрепване (o)
и бавно го натиснете назад в тръбата.
6. Използвайте прочистващия клапан
(x) за изкарване на всякакъв въздух,
който може да е останал в картушата.
ВижтеПрочистване на въздушните
джобове.
Пълнене на инструмента от помпата за
пълнене при ниско налягане (фиг. 1, 10)
1. Издърпайте бавно назад дръжката на
тубата за смазка и завъртете пръчката,
докато не се закрепи на място.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не заключвайте пръчката
в слота за закрепване (o).
2. Свържете фигинга за ниско налягане на
пистолета за смазка към подходящия
фитинг за ниско налягане на помпата за
пълнене. Тези фитинги НЕ СЕ заключват
заедно. Това предотвратява препълването
на картушата на пистолета за смазка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога
не завинтвайте куплунг за
високо налягане на порта за
пълнене 1/8" NPT на пистолета
за смазка. Може да се стигне
до сериозни наранявания, поради
превишено налягане. Използвайте
само куплунги за ниско налягане.
3. Пълнете, докато пръчката се избута навън
от тубата за смазка на приблизително
20 см. Не препълвайте. Ако пръчката
не се премести по време на процета
на пълнене, спрете. Това показва, че
пръчката не е свързана към дългото
бутало, трябва да се повтори стъпка едно,
преди да се продължи.
ВНИМАНИЕ: Помпата аз пълнене
трябва да се свърже правилно
с порта 1/8" NPT пистолета за
смазка. Помпата за пълнене може
да не работи, ако компонентите
не са съвместими.
4. Въртете пръчката, за да го освободите,
и внимателно бутнете пръчката назад
в тубата със смазка.
Инсталиране на куплунга за ниско налягане
(не е приложен към инструмента)
5. Използвайте прочистващия клапан
(x) за изкарване на всякакъв въздух,
който може да е останал в картушата.
ВижтеПрочистване на въздушните
джобове.
17
Прочистване на въздушните
джобове (фиг. 1, 5)
ВАЖНО: Въздушните джобове в смазката
може да причинят загуба на ефективността на
пистолета за смазка. Премахвайте въздушните
джобове след всяко пълнене, или ако пистолета
за смазка откаже да изпомпва смазка:
1. Отвинтете прочистващия клапан (x) без да
го сваляте, докато всичкия въздух излезе.
2. Затегнете прочистващия клапан (x).
3. Свалете капачето на гъвкавия маркуч
(g) след това натиснете пусковия
превключвател за смяна на оборотите (a)
за 10–20 секунди.
4. Ако смазката не може да тече през
маркуча, повторете стъпка 1.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този инструмент е тестван във
фабриката, което може да доведе до наличието
на малко количество смазка в тубата за смазка
и сглобката на маркуча. Препоръчително е да
пречистите инструмента с марката смазка, която
е използвана при първата употреба.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
съблюдавайте инструкциите за
безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
лично нараняване, изключете
инструмента от електрическата
мрежа преди да регулирате или
сваляте/поставяте представки
или аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 1, 11)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, Винаги използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За да намалите риска
от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ
дръжте здраво в очакване
на внезапна реакция.
18
Правилната позиция на ръцете изисква едната
ръка да е на пружинния предпазител (h) на
гъвкавия маркуч, а другата да е на дръжката
(с) както е показано.
Използване на пистолета
за смазка (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
наранявания, винаги днъжте
дръжката (c) при работа
с пистолета за смазка, или
при поставяне на маркуча на
фитингите.
За да работите с пистолета за смазка, дръжте
пистолета за дръжката (c), или го поставете на
стабилна повърхност в изправено състояние
на гумените крачета (r) като продължавате да
държите дръжката. Като държите маркуча за
пружинния предпазител на гъвкавия маркуч
(h), свържете куплунга за смазка на гъвкавия
маркуч (i) или друг подходящ куплунг за смазка,
фитинга за пълнене на смазката. Внимателно
натиснете пусковия превключватела за
смяна на оборотите, за да започнете
процеса на пълнене. След като е освободето
правилното количество смазка, освободете
превключвателя и свалете куплунга от фитинга
за смазка. Ако куплунга не освобождава,
може все още да има остатъчно налягане по
линията. Преместването на куплунга от една
страна на друга може да освободи остатъчното
налягане, за да бъде премахнато от куплунга.
Ако от връзката се стича прекалено много
смазка, или не се държи добре на фитинга на
смазката, значи трябва да се смени.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент от DEWALT
е създаден с цел да работи продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното му почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Зарядното устройство и батерийният пакет
не могат да се сервизират. В него няма части,
които да мога да се сервизират.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта преди
почистване. От външната част
на зарядното устройство можете
да почистите наслагванията
и намазняванията с помощта на
кърпа или мека, неметална четка.
Не използвайте вода или други
почистващи разтвори.
ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ ОТ
ПИСТОЛЕТА ЗА СМАЗКА
Почистване на замърсявания от клапана за
проверка (фиг. 12)
Ако пистолета не може да подава смазка,
клапана за проверка (y) трябва да се почисти.
1. Свалете тапата на клапана за проверка
(bb), след това диска (ee), пружината
(dd) и проверете топката на клапана за
проверка (cc).
2. Почистете топката (cc) и зоната на
клапана за проверка в остновната
отливка.
3. Поставете отново топката (cc), пружината
(dd) и след това диска (ee).
4. След като цялата смазка е почистена
от зоната, поставете отново тапата на
клапана за проверка (bb).
Почистване на замърсяване от филтъра
(фиг. 2, 13)
Ако пистолета за смазка не може да подава
смазка, почистете филтъра (v).
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако все още има смазка по
тръбата, отворете пречистващия клапан,
преди да издърпате дръжката на тръбата.
1. Издърпайте дръжката на тубата със
смазка (l) навън, докъдето може да стигне,
след това здраво пръчката на тубата със
смазка (m) в слота за захващане (o) като
преместите пръчката настрани. Уверете
се, че пръчката е поставена здраво
в слота, за да се предотврати разкачване.
2. Отвинтете сглобката на тръбата със
смазка (n) от пистолета със смазка и я
свалете.
3. С помощта на малка плоска отверка или
шило, внимателно извадете филтъра.
4. Избършете филтъра с мека кърпа. Ако
филтъра все още е замърсен от отпадъци
след забърсването, можете да използвате
мека четка.
5. След като е почистен, поставете обратно
филтъра в кръглата вдлъбнатина, като
се уверите, че е напълно поставен,
и поставете обратно сглобката на тръбата
за смазка към пистолета за смазка.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
различните от DEWALT,
аксесоари не са тествани с този
продукт, използването на такива
аксесоари с този продукт може да
е опасно. За да намалите риска
от нараняване, използвайте
само препоръчаните от DEWALT
аксесоари с този продукт.
Посъветвайте се с вашия доставчик
за по-подробна информация относно
подходящите аксесоари.
19
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали помага
за предпазване на околната среда от
замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъкът на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти
са на разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
20
Акумулаторен батериен
пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не
може да отдава достатъчно мощност при
работи, където преди е работел с лекота.
В края на своя техничен живот, го изхвърлете
с внимание за околната среда:
• Напълно изтощете батерийния пакет, след
това го свалете от инструмента.
• Li-Ion клетки могат да се рециклират.
Занесете ги на своя дилър или на
местната станция за рециклиране.
Събраните батерийни пакети ще бъдат
рециклирани или изхвърлени подходящо.
Оправяне на проблеми
Проблем
Невъзможност за избутване
на пръчката назад
Невъзможност за избутване
на пръчката напред
Възможна причина
Вакуумно натрупване
Възможно разрешение
Отвийте пречистващия клапан,
за да освободите вакуума.
Натрупване на налягане
Отвийте пречистващия клапан,
за да освободите налягането.
Пръчката все още
Завъртете дръжката на тръбата
е свързана за плунжера
за смазка на 90 градуса, за да я
разкачите.
Без смазка, когато спусъка
Тръбата за смазка е празна Добавете смазка.
е издърпан
Въздушни джобове
Вижте Прочистване на
в тръбата за смазка
въздушните джобове.
Клапана за проверка
Вижте Почистване на
е запушен
замърсяване от клапана за
проверка.
Филтърът е запушен
Вижте Почистване на
замърсяване от филтъра.
В освобождаващия клапан се Zerk фитинга е блокиран
Разкачете куплунга от фитинга,
появява смазка
почистете zerk фитинга и пътеката
на смазката.
Моторът не работи
Батерия
Уверете се, че батерията
с издърпан спусък
е напълно заредена.
Течове на смазката от
Гуменият уплътнител
Вижте Подготовка на
задната страна на тубата за
е отметнат в обратната
пистолета за смазка за
смазка
посока
всмукване и пълнене с помпа.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00240635 - 08-09-2014
21
Download PDF

advertising