TLM165i | Stanley TLM165i LASER DISTANCE METER instruction manual

Obsah
SK
Nastavenie prístroja- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Prehľad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Displej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Vloženie batérií - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Ovládanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Zakázané použitie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Nebezpečenstvá pri používaní - - - - - - - - - - - - - - - -12
Limity používania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Likvidácia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - - - - - - - - - -13
Klasifikácia lasera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
Označenie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
Zapnutie / vypnutie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Vymazať- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Kódy správ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Nastavenie referencie merania - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Nastavenie jednotky vzdialenosti - - - - - - - - - - - - - - - 5
Multifunkčná koncová časť - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Funkcie merania
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6
Meranie jednej vzdialenosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Permanentné meranie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Sčítať / Odčítať - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Plocha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Objem - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Pytagoras (2-bodové) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Pytagoras (3-bodové) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Pamäť (5 posledných výsledkov) - - - - - - - - - - - - - - - 9
Technické údaje
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Kódy správ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Údržba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Záruka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Bezpečnostné pokyny
- - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Oblasti zodpovednosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Dovolené použitie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Stanley TLM165I
1
SK Nastavenie prístroja
Úvod
Prehľad
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte
bezpečnostné pokyny a návod na použitie.
Osoba zodpovedná za výrobok musí zabezpečiť, že
všetci používatelia im rozumejú a dodržiavajú ich.
Displej
Použité symboly majú nasledovné významy:
 VÝSTRAHA
Udáva potenciálne nebezpečnú situáciu alebo použitie na neurčený účel, ktorým ak nezabránite, vyústia do smrteľného alebo
vážneho zranenia.
 UPOZORNENIE
Udáva potenciálne nebezpečnú situáciu alebo použitie na neurčený účel, ktorým ak nezabránite, môžu vyústiť do malého
zranenia a/alebo značného materiálneho, finančného alebo
environmentálneho poškodenia.
Dôležité odseky, ktoré sa v praxi musia dodržiavať, keďže
umožňujú technicky správne a účinné používanie výrobku.
i
2
Zap. /
Meranie /
Označovanie
Plocha /
Objem /
Pytagoras /
Pamäť
Sčítať /
Odčítať
Referencia
merania /
Jednotka
Vymazať /
Vyp
Stanley TLM165I
Nastavenie prístroja
Displej
Batéria
Plocha /
Objem
SK
Vloženie batérií
i
Pytagoras
Pamäť
Aby ste zabezpečili spoľahlivé použitie,
nepoužívajte zinkovo-karbónové
batérie. Batérie
vymeňte, keď
symbol batérie
bliká.
Meranie
referencia
Informácie
Min./Max.
Meranie
Dodatok /
Odpočítavanie
Jednotky
Hlavný riadok
Stanley TLM165I
3
SK Ovládanie
Zapnutie / vypnutie
Vymazať
Kódy správ
1x
Ak sa objaví informačná ikona s
číslom, dodržiavajte pokyny v
časti „Kódy správy“.
Príklad:
2 sek.
Zariadenie je
vypnuté.
Vráti späť poslednú vykonanú akciu.
Nastavenie referencie merania
1
2
Vzdialenosť sa meria z prednej
časti zariadenia.
Vzdialenosť sa meria od hrotu koncového zariadenia.
3
Vzdialenosť sa meria zo zadnej
časti zariadenia (štandardné nastavenie).
4
Stanley TLM165I
Ovládanie
Nastavenie jednotky vzdialenosti
SK
Prepne medzi nasledujúcimi jednotkami:
2 sek.
0.000m
0'00" 1/16
0 in 1/16
Multifunkčná koncová časť
Stanley TLM165I
5
SK Funkcie merania
Meranie jednej vzdialenosti
1
2
i
3
8.532 m
Namierte aktívny laser na cieľ.
Cieľové povrchy: Chyby merania sa môžu vyskytnúť pri
meraní k bezfarebným kvapalinám, polystyrénu alebo
polopriepustným povrchom
alebo pri namierení na vysoko lesklé povrchy. Voči tmavým povrchom sa čas
merania zvyšuje.
Permanentné meranie
Zobrazí sa naposledy
nameraná hodnota.
2
1
3
2 sek.
Zastaví permanentné meranie.
8.532 m
Namierte aktívny laser na cieľ.
Sčítať / Odčítať
1x
1
2
7.332 m
6
2x
i
3
Ďalšie meranie
sa pripočíta
k predošlému.
Ďalšie meranie
sa odpočíta
od predošlého.
5.5I5 m
I2.847 m
Stanley TLM165I
Výsledok je zobrazený v hlavnom riadku a nameraná hodnota nad ním. Tento postup
sa môže podľa potreby opakovať. Rovnaký postup sa dá
použiť pre sčítanie alebo odčítanie plôch alebo objemov.
Funkcie merania
Plocha
SK
1x
1
2
3
4
Namierte laser
na prvý cieľový
bod.
i
5
Namierte laser
na druhý cieľový
bod.
24.352 m
Výsledok je zobrazený v
hlavnom riadku a nameraná
hodnota nad ním.
2
Objem
2x
1
2
3
Namierte laser
na prvý cieľový
bod.
i
7
78.694 m
4
5
Namierte laser
na druhý cieľový
bod.
6
Namierte laser
na tretí cieľový
bod.
Výsledok je
zobrazený v
hlavnom riadku a nameraná hodnota
nad ním.
3
Stanley TLM165I
7
SK Funkcie merania
Pytagoras (2-bodové)
3x
1
2
3
4
Namierte laser
na vrchný bod.
i
5
Namierte laser v
pravom uhle na
spodný bod.
8.294 m
Výsledok je zobrazený v hlavnom
riadku a nameraná
vzdialenosť nad
ním. Stlačenie meracieho tlačidla na 2
sek. v tejto funkcii
aktivuje automatické meranie minima
alebo maxima.
Pytagoras (3-bodové)
4x
1
2
3
4
Namierte laser
na vrchný bod.
8.294 m
8
Namierte laser
na pravouhlý
bod.
i
7
5
Výsledok je zobrazený v hlavnom riadku a nameraná vzdialenosť nad ním.
Stlačenie meracieho tlačidla na
2 sek. v tejto funkcii aktivuje automatické meranie minima alebo maxima.
Stanley TLM165I
6
Namierte laser na spodný bod.
Funkcie merania
Pamäť (5 posledných výsledkov)
SK
5x
1
2
5
8.294 m
Zobrazí sa posledných 5 výsledkov
5
8.294 m
Naviguje cez posledných 5 výsledkov.
Stanley TLM165I
9
SK Technické údaje
Meranie vzdialenosti
Tolerancia typického
merania*
± 1,5 mm/0,06 in ***
Maximálna tolerancia
merania **
± 3,0 mm/0,12 in ***
Rozsah v cieľovom mieste
60 m/197 ft
Typický rozsah*
50 m/164 ft
Rozsah pri nepriaznivých
podmienkach ****
40 m/132 ft
Najmenšia zobrazená
jednotka
1 mm/1/16 in
* aplikuje sa pre 100 % cieľovú reflektivitu (biela
stena), slabé osvetlenie pozadia, 25 °C
** aplikuje sa pre 10 až 500 % cieľovú reflektivitu,
vysoké osvetlenie pozadia, - -10 °C až + 50 °C
*** Tolerancia sa aplikuje od 0,05 m do 10 m s 95 %
úrovňou spoľahlivosti. Maximálna tolerancia sa môže
zhoršiť na 0,15 mm/m medzi 10 m až 30 m a na 0,2
mm/m pri vzdialenostiach nad 30 m
**** vzťahuje sa na 100 % cieľovú reflektivitu, osvetlenie pozadia medzi 30'000 luxov
Ø laserového bodu pri vzdia- 6/30 mm
lenostiach
(10/50 m)
Všeobecne
Trieda laseru
2
Typ laseru
635 nm, < 1 mW
Trieda ochrany
IP54 (ochrana proti
prachu a striekajúcej
vode)
Automatické vypnutie lasera
po 90 sek.
Automatické vypnutie napájania
po 180 sek.
Výdrž batérií (2 x AAA)
do 3000 meraní
Rozmer (V x H x Š)
104 x 58,8 x 29,6 mm
4,25 x 2,31 x 1,17 in
Hmotnosť (s batériami)
100 g/3,53 oz
Teplotný rozsah:
- Skladovanie
- Ovládanie
10
-25 až 70 °C
-13 až 158 °F
-10 až 50 °C
14 až 122 °F
Stanley TLM165I
Funkcie
Meranie vzdialenosti
áno
Min. / Max. meranie
áno
Permanentné meranie
áno
Sčítanie / Odčítanie
áno
Plocha
áno
Objem
áno
Pytagoras
2-bodové, 3-bodové
Pamäť
5 výsledkov
Kódy správ
Údržba
Bezpečnostné pokyny
Ak správa Error nezmizne po opakovanom zapnutí zariadenia, kontaktujte
predajcu.
Ak sa objaví správa InFo spolu s číslom,
stlačte tlačidlo Vymazať a dodržte nasledujúce pokyny:
• Zariadenie čistite mäkkou, vlhkou
handričkou.
• Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
• Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Osoba zodpovedná za zariadenie musí
zabezpečiť, že všetci používatelia im
rozumejú a dodržiavajú ich.
Č.
Príčina
Oprava
204
Chybná kalkulácia
Vykonajte meranie
znova.
252
Príliš vysoká teplota Nechajte zariadenie
vychladnúť.
253
Príliš nízka teplota
Zahrejte zariadenie.
255
Prijatý signál je
veľmi slabý, čas
merania príliš dlhý
Zmeňte cieľový povrch
(napr. biely papier).
256
Prijatý signál je
príliš silný
Zmeňte cieľový povrch
(napr. biely papier).
257
Príliš silné osvetlenie pozadia
Zatieňte cieľovú oblasť.
258
Meranie mimo
rozsahu merania
Opravte rozsah.
260
Prerušenie laserového lúča
Zopakujte meranie.
SK
Oblasti zodpovednosti
Zodpovednosti výrobcu originálneho
vybavenia:
Stanley Tools
Stanley TLM má dvojročnú záruku.
Viac informácií získate u svojho predajcu. 701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
Podlieha zmenám (nákresy, popisy
www.STANLEYLASERS.com
a technické dáta).
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Záruka
Vyššie uvedená spoločnosť je zodpovedná za dodanie produktu, vrátane
návodu na použitie v úplne bezpečnom
stave. Vyššie uvedená spoločnosť nie je
zodpovedná za príslušenstvo vyrobené
treťou stranou.
Zodpovednosti osoby, ktorá má
zariadenie na starosti:
• Rozumieť bezpečnostným pokynom na
výrobku a pokynom v návode na
použitie.
• Poznať miestne bezpečnostné predpisy
vzťahujúce sa na predchádzanie
nehodám.
• Neoprávnenému personálu zamedzte
prístup k výrobku.
Stanley TLM165I
11
SK Bezpečnostné pokyny
Dovolené použitie
Nebezpečenstvá pri používaní
Likvidácia
• Meranie vzdialeností
• Meranie naklonenia
 VÝSTRAHA
 UPOZORNENIE
Zakázané použitie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
Dávajte si pozor na chybné merania vzdialenosti, ak je zariadenie poškodené alebo
Používanie výrobku bez poučenia
Používanie mimo rozsahu stanovených spadlo, alebo bolo nesprávne používané
alebo upravené. Vykonávajte pravidelné
limitov
testovacie merania.
Deaktivovanie bezpečnostných
Najmä potom, ako bolo zariadenie vystasystémov a odstránenie nálepiek s
vysvetlivkami a upozornením na nebez- vené neobvyklému používaniu a pred,
počas a po dôležitých meraniach.
pečenstvo
Otvorenie výrobku za použitia nástrojov
UPOZORNENIE
(napr. skrutkovače atď.)
Nikdy sa nepokúšajte výrobok opraviť
Vykonávanie úprav alebo prerábanie
sami. V prípade poškodenia kontaktujte
výrobku
lokálneho predajcu.
Použitie príslušenstva od iných
výrobcov bez vysloveného schválenia
VÝSTRAHA
Úmyselné oslňovanie tretích strán; tiež v
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú vopred
tme
schválené môžu viesť k zrušeniu povoNeadekvátne zabezpečenie v mieste
lenia na prevádzku zariadenia.
merania (napr. pri meraní na cestách,
staveniskách atď.)
Limity používania
Schválne alebo nezodpovedné spráPozri časť „Technické údaje“.
vanie sa na lešeniach, na rebríkoch, pri
Zariadenie je určené na použitie v
meraní v blízkosti bežiacich strojov
trvalo obývaných oblastiach. Produkt
alebo v blízkosti častí strojov alebo
nepoužívajte v oblastiach ohrozených
inštalácií, ktoré nie sú chránené
výbuchom alebo v agresívnych prostrePriame mierenie na slnko
diach.


i
Stanley TLM165I
Vybité batérie sa nesmú likvidovať s
domovým odpadom. Dbajte o životné
prostredie a odneste ich do zberných
miest vybavených v súlade s vnútroštátnymi a miestnymi predpismi.
Výrobok sa nesmie likvidovať s domovým
odpadom.
Výrobok likvidujte náležite v súlade
s vnútroštátnymi predpismi vo
svojej krajine.
Dodržiavajte národné a lokálne
predpisy.
Informácie o ošetrení produktu a spracovaní odpadu si môžete prevziať z našej
webovej stránky.
Bezpečnostné pokyny
Elektromagnetická kompatibilita
(EMC)
SK
Klasifikácia lasera
Označenie
 VÝSTRAHA
Laserové žiarenie
Nepozerajte sa do lúča
Trieda laseru 2
podľa IEC 60825-1:2007
Maximálna intenzita žiarenia: <1 mW
Vysielaná vlnová dĺžka: 620 - 690 nm
Odchýlka lúča: 0,16 x 0,6 mrad
Trvanie impulzu: 0,2 x 10-9s - 0,8 x 10-9s
Prístroj vyhovuje najprísnejším požiadavkám príslušných noriem a smerníc.
Avšak možnosť spôsobenia interferencie v
iných prístrojoch nie je možné úplne
vylúčiť.
Zariadenie vytvára viditeľné laserové lúče,
ktoré sa emitujú z prístroja.
Je to laserový výrobok triedy 2 v súlade s:
• IEC60825-1: 2007 „Bezpečnosť žiarenia
laserových výrobkov“
Výrobky s laserom triedy 2:
Nepozerajte sa do laserového lúča, ani ho
zbytočne nemierte na iných ľudí. Ochrana
oka je bežne poskytnutá reakciami odporu
vrátane žmurkacieho reflexu.
 VÝSTRAHA
Pozeranie sa priamo do lúča s optickými
pomôckami (napr. ďalekohľadmi, teleskopmi) môže byť nebezpečné.
 UPOZORNENIE
Pozeranie sa do laserového lúča môže byť
pre oči nebezpečné.
a
Prilepte nálepku lasera (a) v jazyku svojej
krajiny.
Stanley TLM165I
13
Download PDF

advertising