TLM165i | Stanley TLM165i LASER DISTANCE METER instruction manual

Innhold
NO
Oppsett av instrumentet
- - - - - - - - - - - - - - - -2
Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Skjerm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Sette i batterier - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Betjening
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4
Slå AV/PÅ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Slett - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Meldingskoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Endre målereferanse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Enhetsinnstilling for avstand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Multifunksjons endestykke - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Ulovlig bruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Farer ved bruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Begrensning av bruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Avfallshåndtering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)- - - - - - - - - - -13
Laserklassifisering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
Merking- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
Målefunksjoner
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6
Måling av en enkelt avstand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Permanent måling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Addisjon/Subtraksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Volum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Pytagoras (2-punkt) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Pytagoras (3-punkt) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Minne (5 siste resultater) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Tekniske data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Meldingskoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Vedlikehold
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Garanti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Sikkerhetsinstrukser - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Ansvarsområder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Tillatt bruk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Stanley TLM165
1
NO Oppsett av instrumentet
Innledning
Oversikt
Sikkerhetsinstruksene og brukerhåndboken må leses
nøye før utstyret tas i bruk for første gang.
Den som er ansvarlig for instrumentet må sørge for at det
brukes i samsvar med instruksjonene.
Skjerm
Symbolene som brukes har følgende betydninger:
 ADVARSEL
Angir en potensiell farlig situasjon eller utilsiktet bruk som kan
medføre alvorlige personskader eller død, hvis ikke situasjonen
blir unngått.
 OBS!
Angir potensiell farlig situasjon eller ikke tiltenkt bruk som, hvis
den ikke unngås, kan føre til mindre personskader og/eller betydelige skader på utstyr og miljø, eller det kan få økonomiske
følger.
Viktige avsnitt må følges i praksis for å sikre at produktet
brukes på en teknisk korrekt og effektiv måte.
i
2
På /
Måling /
Sporing
Areal / Volum /
Pytagoras /
Minne
Målereferanse
/ enhet
Stanley TLM165
Addisjon /
Subtraksjon
Slett / Av
Oppsett av instrumentet
Skjerm
Batteri
Areal/
Volum
NO
Sette i batterier
i
Pytagoras
Minne
For å oppnå bedre pålitelighet
bør man unngå
bruk av sink-karbon-batterier.
Bytt batteriene
når batterisymbolet blinker.
Måle
referanse
Info
Min./Maks.
Måle
Addisjon/
Subtraksjon
Enheter
Hovedlinje
Stanley TLM165
3
NO Betjening
Slå AV/PÅ
Slett
Meldingskoder
1x
2 sek.
Enheten er
slått AV.
Se instruksene i avsnittet "Meldingskoder" dersom informasjonsikonet vises med et
nummer.
Eksempel:
Angre siste handling.
Endre målereferanse
1
2
Avstanden måles fra enhetens
framside.
Avstanden måles fra endestykkets
spiss.
3
Avstanden måles fra enhetens
bakside (standard innstilling).
4
Stanley TLM165
Betjening
Enhetsinnstilling for avstand
NO
Velg mellom følgende enheter:
2 sek.
0.000m
0'00" 1/16
0 in 1/16
Multifunksjons endestykke
Stanley TLM165
5
NO Målefunksjoner
Måling av en enkelt avstand
1
2
i
3
8.532 m
Sikt mot målet med den aktive
laseren.
Måleflater: Målefeil kan oppstå ved måling mot fargeløse
væsker, glass, styropor, delvis transparente overflater eller høyblanke flater. Mot
mørke flater vil måletiden
øke.
Permanent måling
Den sist målte verdien
vises.
2
1
3
2 sek.
Stopper permanent måling.
8.532 m
Sikt mot målet med den aktive laseren.
Addisjon/Subtraksjon
1x
1
2
7.332 m
6
2x
i
3
Neste måling
legges til den forrige.
Neste måling
trekkes fra den
forrige.
5.5I5 m
I2.847 m
Stanley TLM165
Resultatet vises i hovedlinjen,
og den målte verdien vises
ovenfor. Denne prosessen
gjentas ved behov. Samme
fremgangsmåte kan brukes
for å legge til eller trekke fra
arealer eller volum.
Målefunksjoner
Areal
NO
1x
1
2
3
4
Sikt laseren mot
det første målepunktet.
i
5
Sikt laseren mot
det andre målepunktet.
24.352 m
Resultatet vises i hovedlinjen, og den målte verdien vises ovenfor.
2
Volum
2x
1
2
3
Sikt laseren mot
det første målepunktet.
i
7
78.694 m
4
5
Sikt laseren mot
det andre målepunktet.
6
Sikt laseren mot
det tredje målepunktet.
Resultatet vises i hovedlinjen, og den
målte verdien
vises ovenfor.
3
Stanley TLM165
7
NO Målefunksjoner
Pytagoras (2-punkt)
3x
1
2
3
4
Sikt laseren mot
det øverste
punktet.
i
5
Sikt laseren rektangulært mot
det nederste
punktet.
8.294 m
Resultatet vises i
hovedlinjen, og den
målte verdien vises
ovenfor. Ved å trykke på måletasten 2
sekunder i funksjonen aktiveres minimums- eller
maksimums-måling automatisk.
Pytagoras (3-punkt)
4x
1
2
3
4
Sikt laseren mot
det øverste
punktet.
8.294 m
8
Sikt laseren mot
det rektangulære
punktet.
i
7
5
Resultatet vises i hovedlinjen,
og den målte verdien vises
ovenfor.
Ved å trykke på måletasten 2
sekunder i funksjonen aktiveres
minimums- eller maksimumsmåling automatisk.
Stanley TLM165
6
Sikt laseren mot det laveste punktet.
Målefunksjoner
Minne (5 siste resultater)
NO
5x
1
2
5
8.294 m
De 5 siste resultatene vises.
5
8.294 m
Blar gjennom de
5 siste resultatene.
Stanley TLM165
9
NO Tekniske data
Avstandsmåling
Typisk måletoleranse*
± 1.5 mm / 0.06 in ***
Maksimal måletoleranse**
± 3.0 mm / 0.12 in ***
Område for målplate
50 m / 164 ft
Typisk rekkevidde*
40 m / 132 ft
Avstand ved ugunstige
forhold ****
35 m / 115 ft
Minste viste enhet
1 mm / 1/16 in
Ø laserpunkt ved avstander
6 / 30 mm
(10 / 50 m)
* gjelder for 100 % refleksjon fra målet (hvitmalt vegg),
lav bakgrunnsbelysning, 25 ºC
** gjelder for 10 til 500 % refleksjon fra mål, høy
bakgrunnsbelysning, -10 ºC til + 50 ºC
*** Toleranse gjelder fra 0,05 m til 10 m med sikkerhetsnivå på 95 %. Den maksimale toleransen kan
forringes med 0.15 mm/m mellom 10 m og opp til 30
m og 0,2 mm/m for avstander over 30 m.
**** gjelder for 100 % refleksjon fra målet, bakgrunnsbelysning på ca. 30.000 lux
Generelt
Laserklasse
2
Lasertype
635 nm, < 1 mW
Kapslingsgrad
IP54 (beskyttet mot
støv og vannsprut)
Automatisk utkobling av
laser
etter 90 s.
Automatisk utkobling av
instrument
etter 180 s.
Batterienes levetid (2 X AAA) Opp til 3000 målinger
Dimensjoner (H X D X B)
104 x 58.8 x 29.6 mm
4.25 x 2.31 x 1.17 in
Vekt (med batterier)
100 g / 3.53 oz
Temperaturområde:
- Lagring
- Bruk
10
-25 til 70 °C
-13 til 158 °F
0 til 40 °C
32 til 104 °F
Stanley TLM165
Funksjoner
Avstandsmåling
Ja
Min/Maks måling
Ja
Permanent måling
Ja
Addisjon/subtraksjon
Ja
Areal
Ja
Volum
Ja
Pytagoras
2-punkt, 3-punkt
Minne
5 resultater
Meldingskoder
Vedlikehold
Sikkerhetsinstrukser
Kontakt forhandleren dersom meldingen
Error ikke forsvinner etter at enheten er
slått på gjentatte ganger.
Trykk på slettetasten dersom meldingen
InFo vises med et nummer, og følg disse
instruksene:
• Rengjør enheten med en fuktig myk klut.
• Enheten må aldri senkes i vann.
• Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller
løsemidler.
Den som er ansvarlig for instrumentet må
sørge for at det brukes i samsvar med
instruksjonene.
Nr.
Årsak
Tiltak
204
Beregningsfeil
Mål på nytt.
252
Temperatur for høy Kjøl ned enheten.
253
Temperatur for lav
Varm opp enheten.
255
Mottatt signal for
svakt, for lang
måletid
Bytt måleflate (f.eks.
hvitt papir).
256
Mottatt signal for
kraftig
Bytt måleflate (f.eks.
hvitt papir).
257
For mye
bakgrunnslys
Skyggelegg målområdet.
258
Måling utenfor
måleområde
Riktig område.
260
Brutt laserstråle
Gjenta målingen.
NO
Ansvarsområder
Garanti
Ansvaret til produsenten av originalutstyret:
Stanley TLM har en garanti på to år.
Stanley Tools
Kontakt din forhandler for ytterligere infor701 E. Joppa Road
masjon.
Det tas forbehold om endringer (tegninger, Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
beskrivelser og tekniske data).
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Firmaet ovenfor er ansvarlig for å levere
produktet, inklusive brukerhåndboken, i
sikker stand. Firmaet ovenfor er ikke
ansvarlig for utstyr fra tredjepart.
Ansvarsområdet til den som har
ansvar for instrumentet:
• Vedkommende skal forstå sikkerhetsinformasjonen på produktet og instruksjonene i brukerhåndboken.
• Vedkommende skal kjenne de stedlige
forskrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet.
• Vedkommende skal hindre uvedkommende i å få adgang til produktet.
Stanley TLM165
11
NO Sikkerhetsinstrukser
Tillatt bruk
Farer ved bruk
Avfallshåndtering
• Måling av avstander
• Helningsmåling
 ADVARSEL
 OBS!
Ulovlig bruk
•
•
•
•
Se opp for feilmålinger hvis det er feil ved
instrumentet, hvis det har falt i bakken,
Bruke instrumentet uten instruksjoner
hvis det har vært brukt på feil måte eller
Bruk utenfor angitte grenseverdier
Deaktivering av sikkerhetssystemer og hvis det er blitt ombygd. Utfør regelmesfjerning av forklarende merking og fare- sige testmålinger.
Særlig etter at instrumentet har vært utsatt
merker
Åpning av produktet ved bruk av verktøy for ekstreme belastninger samt før og etter
viktige målinger.
(skrutrekkere etc.)
• Utføre modifikasjoner eller endring av
produktet
• Bruk av tilbehør fra andre produsenter
uten uttrykkelig godkjennelse
• Bevisst blending av andre, også i mørket
• Utilstrekkelige sikkerhetstiltak på
arbeidsstedet (som for eksempel ved
måling på veier, anleggsplasser etc.)
• Utilbørlig eller uansvarlig oppførsel på
stillaser, i stiger, ved måling i nærheten
av maskiner som går, eller i nærheten av
maskiner eller installasjoner som ikke er
beskyttet
• Sikting direkte mot solen
12
 OBS!
Forsøk aldri å reparere produktet selv.
Kontakt en lokal forhandler hvis produktet
er skadet.
 ADVARSEL
Endringer eller modifikasjoner som ikke er
uttrykkelig godkjent, kan hindre brukerens
rett til å betjene utstyret.
Begrensning av bruk
Se avsnittet "Tekniske data".
Enheten egner seg til bruk på steder
der mennesker kan oppholde seg
permanent. Produktet må ikke benyttes i
eksplosjonsfarlig eller aggressivt miljø.
i
Stanley TLM165
Brukte batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet. Vern om miljøet og send
dem til oppsamlingsstasjoner som er
beregnet til dette i henhold til nasjonale
eller lokale forskrifter.
Produktet må ikke kastes i husholdningsavfallet.
Utstyret må kasseres på forsvarlig
måte i samsvar med gjeldende
nasjonale forskrifter.
Følg nasjonale og landsspesifikke
bestemmelser.
Informasjon om produktspesifikk behandling og håndtering av avfall kan lastes ned
fra hjemmesiden vår.
Sikkerhetsinstrukser
Elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC)
NO
Laserklassifisering
Merking
 ADVARSEL
Enheten oppfyller de strenge kravene
ifølge gjeldende retningslinjer og normer.
Likevel kan muligheten for forstyrrelse av
andre apparater ikke helt utelukkes.
Laserstråling
Ikke se direkte inn i strålen
Laserklasse 2
iht. IEC 60825-1:2007
Maksimal utstrålt effekt: <1 mW
Emittert bølgelengde: 620-690 nm
Avvik på stråle: 0,16 x 0,6 mrad
Impulsvarighet: 0,2 x 10-9s - 0,8 x 10-9s
Enheten produserer en synlig laserstråle
som kommer ut fra instrumentet:
Produktet er i samsvar med laserklasse 2
ifølge:
• IEC60825-1 : 2007 "Strålingssikkerhet
for laserutstyr"
Laserklasse 2 produkter:
Unngå å se inn i laserstrålen og å rette den
unødig mot andre personer. Øynene vil
vanligvis beskyttes ved at man snur seg
bort og ved å lukke øynene.
 ADVARSEL
Det kan være farlig å se direkte inn i laserstrålen med optiske hjelpemidler (som
f.eks. lupe eller kikkert).
 OBS!
Det kan være farlig for øynene å se inn i
laserstrålen.
a
Fest lasermerket (a) med landets språk.
Stanley TLM165
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising