TLM99 | Stanley TLM99 LASER DISTANCE METER instruction manual

Inhoudsopgave
Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Display - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Batterijen inzetten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
NL
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - - - - - - - -10
Laserclassificatie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10
Labeling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10
Bediening - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
AAN/UIT schakelen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Reset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Melding-codes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Aanpassen meetreferentie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Instellen eenheden afstand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Meetfuncties - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Meting enkele afstand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Permanente meting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Optellen / Aftrekken - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Oppervlakte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Volume- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Technische gegevens - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Melding-codes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Verzorging - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Garantie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Veiligheidsinstructies - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Verantwoordelijkheidsgebieden - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Gebruik volgens de bepalingen- - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Gebruik in strijd met de bepalingen - - - - - - - - - - - - - - 9
Gebruiksrisico's- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Toepassingsgrenzen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Verwijderen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Stanley TLM99
1
NL Instrument Instellen
Introductie
Overzicht
De veiligheidsinstructies en de handleiding dienen zorgvuldig te worden gelezen, voordat het instrument de
eerste keer wordt gebruikt.
De beheerder moet er op toezien, dat alle gebruikers
deze aanwijzingen begrijpen en opvolgen.
Display
De gebruikte symbolen hebben de onderstaande betekenis:
 WAARSCHUWING
Gebruiksgevaar of gebruik in strijd met de bepalingen, dat
ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.
 VOORZICHTIG
Aan / Meten /
Volgen
Gebruiksgevaar of gebruik in strijd met de bepalingen, dat
slechts gering letsel met zich meebrengt, maar aanzienlijke
schade aan materiaal, bezittingen of milieu kan veroorzaken.
Belangrijke gebruiksinformatie, die de gebruiker helpt, het
product technisch juist en efficiënt te gebruiken.
i
Oppervlakte /
Volume /
Meetreferentie
Eenheden /
Optellen /
Aftrekken
2
Stanley TLM99
Reset / Uit
Instrument Instellen
Display
Oppervlakte /
Volume
NL
Batterijen inzetten
i
Batterij
Meetreferentie
+-
Voor een betrouwbare werking GEEN zinkkoolstof-batterijen gebruiken.
Wissel de batterij
als het pictogram
knippert.
-+
Eenheden
Hoofdregel
Stanley TLM99
3
NL Bediening
AAN/UIT schakelen
Reset
Melding-codes
1x
2 sec
Instrument
schakelt UIT.
Als de melding "InFo" verschijnt
met een nummer, volg dan de
instructies in hoofdstuk "Melding-codes".
Voorbeeld:
Laatste actie ongedaan maken.
Aanpassen meetreferentie
1
2
2 sec
2 sec
Afstand wordt gemeten vanaf de
voorzijde van het instrument.
Afstand wordt gemeten vanaf de
achterzijde van het instrument
(standaard instelling).
Instellen eenheden afstand
Wissel tussen onderstaande eenheden:
2 sec
4
0.000m
0'00" 1/16
0 in 1/16
Stanley TLM99
Meetfuncties
Meting enkele afstand
1
NL
2
i
3
8.532 m
Richt actieve laser op richtmerk.
Meetoppervlakken: Meetfouten kunnen optreden bij metingen naar kleurloze
vloeistoffen, glas, piepschuim of halfdoorlatende
oppervlakken, of bij meten op
hoogglansoppervlakken.
Voor donkere oppervlakken
zal de meettijd toenemen.
Permanente meting
2
1
3
2 sec
Stopt permanente meting.
8.532 m
Richt actieve laser op richtmerk.
Optellen / Aftrekken
1x
1
2x
2
7.332 m
i
3
De volgende meting wordt opgeteld bij de vorige.
De volgende meting wordt afgetrokken van de
vorige.
5.5I5 m
I2.847 m
Stanley TLM99
Het resultaat staat op de
hoofdregel en de gemeten
waarde er boven. Dit proces
kan zo vaak als nodig worden
herhaald. Dezelfde procedure kan worden gevolgd voor
optellen en aftrekken van oppervlakten en volumes.
5
NL Meetfuncties
Oppervlakte
1x
1
2
3
4
Richt laser op
eerste richtpunt.
i
5
Richt laser op
tweede richtpunt.
24.352 m
Het resultaat staat op de
hoofdregel en de gemeten
waarde er boven.
2
Volume
2x
1
2
3
Richt laser op
eerste richtpunt.
i
7
78.694 m
6
4
5
Richt laser op
tweede richtpunt.
Het resultaat
staat op de
hoofdregel en
de gemeten
waarde er boven.
3
Stanley TLM99
6
Richt laser op
derde richtpunt.
Technische gegevens
Bereik
0.1 m tot 30 m
0.33 ft tot 160 ft
Meetnauwkeurigheid (2 σ)
gem.: ± 2.0 mm* /
± 0.12 in*
NL
* onder gunstige omstandigheden (goed richtvlak,
kamertemperatuur) tot 10 m (33 ft). Onder ongunstige
omstandigheden, zoals helder zonlicht, een slecht
reflecterend richtvlak of grote temperatuurfluctuaties,
kan de meetfout oplopen tot ± 0.25 mm/m
(± 0.003 in/ft) voor afstanden boven de 10 m (33 ft).
Functies
Afstandmeting
ja
Permanente meting
ja
Optellen / Aftrekken
ja
Oppervlakte
ja
Kleinste weergegeven
eenheid
1 mm / 1/16 in
Laserklasse
2
Volume
ja
Lasertype
635 nm, < 1 mW
Displayverlichting
ja
Automatisch uitschakelen
na 180 s
Levensduur batterijen (2 x tot 3000 metingen
AAA)
Afmetingen (H x D x B)
119 x 64 x 28 mm
4.67 x 2.52 x 1.10 in
Gewicht (met batterijen)
100 g / 3.21 oz
Temperatuurbereik:
- Opslag
- Werking
-25 tot 70 °C
-13 tot 158 °F
0 tot 40 °C
-32 tot 104 °F
Stanley TLM99
7
NL Melding-codes
Verzorging
Veiligheidsinstructies
Als de melding Error niet verdwijnt na
• Het instrument reinigen met een vochherhaaldelijk opnieuw inschakelen van het
tige, zachte doek.
instrument, neem dan contact op met uw • Het instrument nooit onder water
dealer.
dompelen.
Als de melding InFo verschijnt met een
• Nooit agressieve schoonmaak- of oplosnummer, druk dan op de Reset toets en
middelen gebruiken.
volg onderstaande instructies:
Nr.
8
Oorzaak
Oplossing
204
Rekenfout
Meting herhalen.
252
Temperatuur te
hoog
Instrument af laten
koelen.
253
Temperatuur te
laag
Instrument opwarmen.
255
Retoursignaal te
zwak, meettijd te
lang
Wijzig het richtoppervlak (bijv. wit papier).
256
Retoursignaal te
sterk
Wijzig het richtoppervlak (bijv. wit papier).
257
Te veel omgevings- Richtgebied
licht
afschermen (schaduw).
258
Meting buiten meet- Corrigeer het bereik.
bereik
260
Laserstraal onderbroken
Garantie
De Stanley TLM komt met twee jaar
garantie.
Neem contact op met uw dealer voor
verdere informatie.
Kan worden gewijzigd (illustraties,
beschrijvingen en technische details)
zonder mededeling vooraf.
De beheerder van het instrument moet er
op toezien, dat alle gebruikers deze
aanwijzingen begrijpen en opvolgen.
Verantwoordelijkheidsgebieden
Verantwoordelijkheden van de fabrikant van de oorspronkelijke apparatuur:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Bovenstaand bedrijf is verantwoordelijk
voor de veiligheidstechnisch onberispelijke levering van het product, inclusief
gebruiksaanwijzing. Het bedrijf is niet
verantwoordelijk voor accessoires van
derden.
Verantwoordelijkheden van de
beheerder van het instrument:
• Hij begrijpt de veiligheidsinformatie voor
het product en de instructies in de
gebruiksaanwijzing.
• Hij is bekend met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van
ongevallen.
• Hij voorkomt gebruik van het instrument
door onbevoegden.
Meting herhalen.
Stanley TLM99
Veiligheidsinstructies
NL
Gebruik volgens de bepalingen
Gebruiksrisico's
Verwijderen
• Meten van afstanden
• Hellingmeting
 WAARSCHUWING
 VOORZICHTIG
Gebruik in strijd met de bepalingen Pas op voor foutieve metingen bij gebruik
van een defect product, na een val of
• Gebruik van het product zonder
andere niet toegestane belastingen resp.
instructie
modificaties aan het product. Verricht peri• Gebruik buiten de toepassingsgrenzen odiek controlemetingen.
• Onwerkzaam maken van veiligheidsin- Speciaal na overbelasting van het product,
richtingen en verwijderen van aanwijen voor en na belangrijke meettaken.
zings- en waarschuwingsetiketten
• Openen van het product met gereedVOORZICHTIG
schap (schroevendraaier, etc.)
Probeer nooit zelf het instrument te repa• Het aanbrengen van modificaties of
reren. Neem contact op met uw dealer in
aanpassingen aan het product
geval van schade.
• Gebruik van toebehoren van andere
fabrikanten zonder nadrukkelijke goedWAARSCHUWING
keuring
Wijzigingen
of modificaties, die niet
• Opzettelijk verblinden van derden; ook in
nadrukkelijk
zijn goedgekeurd, kunnen de
het donker
gebruiker het recht ontnemen om het
• Onvoldoende beveiliging van de meetlo- instrument te gebruiken.
catie (bijv.: bij het verrichten van
metingen op straat, constructielocaties, Toepassingsgrenzen
etc.)
Zie hoofdstuk "Technische gege• Opzettelijk of onverantwoord gedrag op
vens".
steigers, bij het beklimmen van ladders,
Het instrument is ontworpen voor
bij het meten in de buurt van draaiende toepassing in gebieden, die geschikt zijn
machines of open machine-elementen
voor permanente menselijke bewoning.
of installaties
Gebruik het instrument niet in gebieden
• Direct richten in de zon
met explosiegevaar of in agressieve
omgevingen.


Lege batterijen mogen niet bij het huisvuil
worden weggegooid. Denk aan het milieu
en lever ze in bij de beschikbare verzamelpunten in overeenstemming met nationale
en lokale regels.
Het product mag niet bij het huisvuil
worden weggegooid.
Het product moet in overeenstemming met de nationale regelgeving
van uw land worden verwijderd.
Houdt u aan de nationale en landspecifieke regelgeving.
Productspecifieke informatie met betrekking tot behandeling en afvalverwerking
kan worden gedownload van onze home
page.
i
Stanley TLM99
9
NL Veiligheidsinstructies
Elektromagnetische compatibiliteit Laserclassificatie
(EMC)
Labeling
 WAARSCHUWING
Het instrument voldoet aan de strengste
eisen van de relevante normen en regelgeving.
Desondanks kan de mogelijkheid op
storing in andere apparatuur niet volledig
worden uitgesloten.
Laserstraling
Kijk niet in de laserstraal
Laserklasse 2
vlg. IEC 60825-1:2007
Maximale stralingsvermogen: <1mW
Uitgezonden golflengte: 620-690nm
Straaldivergentie: 0.16 x 0.6 mrad
Pulsduur: 0.2 x 10-9s - 0.8 x 10-9s
Het instrument produceert een zichtbare
laserstraal, die aan de voorzijde van het
apparaat naar buiten komt:
Het is een klasse 2 laserproduct volgens:
• IEC60825-1 : 2007 "Veiligheid van laserinrichtingen"
Laser Klasse 2 producten:
Kijk niet in de laserstraal en richt niet
onnodig op andere personen. Oogbescherming wordt gewoonlijk bewerkstelligd door afwendingreacties inclusief knipperreflex.
 WAARSCHUWING
Direct in de laserstraal kijken met optische
hulpmiddelen (zoals bijv. verrekijkers, telescopen) kan gevaarlijk zijn.
 VOORZICHTIG
Het kijken in de laserstraal kan gevaarlijk
zijn voor de ogen.
a
Bevestig de lasersticker (a) in de taal van
uw land.
10
Stanley TLM99
Download PDF

advertising