TLM99 | Stanley TLM99 LASER DISTANCE METER instruction manual

Spis treści
PL
Ustawienia instrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Wprowadzenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Przegląd- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Wyświetlacz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Umieszczanie baterii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Zgodność Elektromagnetyczna - - - - - - - - - - - - - - - -10
Klasyfikacja lasera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10
Oznakowanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10
Operacje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Włączanie / Wyłączanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Kasowanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Kody komunikatów - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Dostosowywanie odniesienia pomiarów - - - - - - - - - - 4
Ustawienia jednostek pomiaru odległości- - - - - - - - - - 4
Funkcje pomiarowe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Pomiary pojedynczych odległości - - - - - - - - - - - - - - - 5
Pomiary ciągłe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Dodawanie / Odejmowanie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Powierzchnia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Objętość- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Dane techniczne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7
Kody komunikatów
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8
Dbałość - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Gwarancja
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8
Instrukcje bezpieczeństwa - - - - - - - - - - - - - - 8
Zakres odpowiedzialności - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Używanie dozwolone - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Używanie niedozwolone- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Zagrożenia podczas pracy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Ograniczenia użytkowania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Utylizacja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Stanley TLM99
1
PL Ustawienia instrumentu
Wprowadzenie
Przegląd
Przed pierwszym użyciem instrumentu należy dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi oraz zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa.
Osoba odpowiedzialna za dysponowanie instrumentem
musi upewnić się, czy wszyscy użytkownicy zapoznali się
ze wspomnianymi materiałami oraz czy zamierzają
stosować się co do ich treści.
Wyświetlacz
Użyta symbolika ma następujące znaczenie:
 OSTRZEŻENIE
Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną lub nieprawidłowe użycie, które - w przypadku braku podjęcia środków
zaradczych - mogą skutkować śmiercią lub poważnym kalectwem.
 UWAGA
Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną lub nieprawidłowe użycie, które - w przypadku braku podjęcia środków
zaradczych - skutkować mogą mniejszymi obrażeniami oraz/lub
powstaniem szkód materialnych, finansowych czy też zanieczyszczeniem środowiska.
Są to ważne akapity, do których treści należy się praktycznie stosować w celu zapewnienia prawidłowej i efektywnej obsługi urządzenia.
i
2
Włączanie /
Pomiar /
Śledzenie
Powierzchnia /
Objętość /
Miejsce
odniesienia
pomiarów
Jednostki /
Dodawanie /
Odejmowanie
Stanley TLM99
Kasowanie /
Wyłączanie
Ustawienia instrumentu
Wyświetlacz
Powierzchnia /
Objętość
PL
Umieszczanie baterii
i
Bateria
Miejsce
odniesienia
pomiaru
+-
-+
Aby zapewnić
prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, nie
używać baterii
cynkowo - węglowych. Baterie należy wymieniać
gdy tylko zacznie
migać symbol baterii.
Jednostki
Linia główna
Stanley TLM99
3
PL Operacje
Włączanie / Wyłączanie
Kasowanie
Kody komunikatów
1x
Jeśli komunikat "InFo" pojawi się z
przypisaną cyfrą, należy przejść do
rozdziału "Kody komunikatów" w instrukcji obsługi. Przykład.
Przykładowo:
2s
Urządzenie zostało wyłączone.
Cofnij poprzednie
działanie.
Dostosowywanie odniesienia pomiarów
1
2
2s
2s
Odległość mierzona będzie od czoła
urządzenia.
Odległość będzie mierzona od stopki
urządzenia (ustawienie standardowe).
Ustawienia jednostek pomiaru odległości
Wybierz którąś z następujących jednostek:
2s
4
0.000m
0'00" 1/16
0 in 1/16
Stanley TLM99
Funkcje pomiarowe
Pomiary pojedynczych odległości
1
PL
2
i
3
8.532 m
Naprowadź aktywną wiązkę lasera na cel.
Powierzchnie celu: Podczas
celowania do bezbarwnych
cieczy, szkła, styropianu lub
do powierzchni półprzezroczystych oraz silnie odblaskowych mogą wystąpić
błędy pomiarowe. Pomiary
do ciemnych powierzchni
zwiększają czas pomiaru.
Pomiary ciągłe
2
1
3
2s
Zatrzymanie pomiarów ciągłych.
8.532 m
Naprowadź aktywną wiązkę lasera na cel.
Dodawanie / Odejmowanie
1x
1
2x
2
7.332 m
i
3
Do poprzedniego
wyniku pomiaru dodany zostanie kolejny wynik.
Od poprzedniego
wyniku pomiaru zostanie odjęty kolejny wynik.
5.5I5 m
I2.847 m
Stanley TLM99
Wynik pojawi się w linii głównej, a tuż nad nią zmierzona
wartość. Procedurę tę można
powtarzać dowolnie. Podobna czynność może być wykonana podczas dodawania i
odejmowania powierzchni i
objętości.
5
PL Funkcje pomiarowe
Powierzchnia
1x
1
2
3
4
Naprowadź wiązkę lasera na pierwszy punkt celu.
i
5
Naprowadź wiązkę lasera na drugi
punkt celu.
24.352 m
Wynik pojawi się w linii głównej, a tuż nad nią zmierzona
wartość.
2
Objętość
2x
1
2
3
Naprowadź wiązkę lasera na pierwszy punkt celu.
i
7
78.694 m
6
4
5
Naprowadź wiązkę lasera na drugi
punkt celu.
Wynik pojawi
się w linii głównej, a tuż nad
nią zmierzona
wartość.
3
Stanley TLM99
6
Naprowadź wiązkę lasera na trzeci
punkt celu.
Dane techniczne
PL
Zakres
0.1 m do 30 m
0.33 ft do 160 ft
Dokładność pomiaru (2 σ)
zwykle:
± 2.0 mm* / ± 0.12 in*
Najmniejsza wyświetlana
jednostka
1 mm / 1/16 in
Klasa lasera
2
Typ lasera
635 nm, < 1 mW
Automatyczny wyłącznik
urządzenia
po 180 s
Żywotność baterii
(2 x AAA)
do 3000 pomiarów
* w warunkach odpowiednich (optymalna
powierzchnia celowania, temperatura pokojowa) do
10 m (33ft). W przypadku warunków niekorzystnych
takich jak silne oświetlenie słoneczne, słabo odblaskowy cel lub duże wahania temperatur, wartość
błędu wzrasta do ± 0.25 mm/m (± 0.003 in/ft) dla odległości powyżej 10 m.
Funkcje
Pomiar odległości
tak
Pomiar ciągły
tak
Dodawanie/Odejmowanie
tak
Powierzchnia
tak
Objętość
tak
Podświetlenie ekranu
tak
Wymiary (wys. x gł. x szer.) 119 x 64 x 28 mm
4,67 x 2,52 x 1,10 in
Waga (z bateriami)
Zakres temperatur:
- Przechowywanie
- Praca
100 g / 3.21 oz
od -25 do 70 °C
od -13 do 158 °F
od -0 do 40 °C
od -32 do 104 °F
Stanley TLM99
7
PL Kody komunikatów
Dbałość
Instrukcje bezpieczeństwa
Jeśli po kilkukrotnym zrestartowaniu urzą- • Urządzenie należny czyścić wilgotną,
dzenia nie zniknie Error , skontaktuj się ze
miękką szmatką.
sprzedawcą.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w
Jeśli komunikat InFo pojawi się wraz z
wodzie.
numerem, wciśnij przycisk kasowania i
• Nigdy nie stosować preparatów żrących
zajrzyj do następujących instrukcji:
lub rozpuszczalników.
8
Nr
Przyczyna
Środki zaradcze
204
Błąd pomiaru
Wykonaj pomiar
ponownie.
252
Temperatura zbyt
wysoka
Urządzenie należy
ochłodzić
253
Temperatura zbyt
niska
Urządzenie należy
ogrzać
255
Zbyt słaby sygnał
zwrotny, zbyt długi
czas pomiaru
Zmień powierzchnię
celowania (np. podkładając kartkę).
256
Zbyt silny sygnał
zwrotny
Zmień powierzchnię
celowania (np. podkładając kartkę).
257
Zbyt silne podświet- Zacień obszar celolenie tła
wania.
258
Pomiar poza
możliwym zasięgiem
Skoryguj zasięg
260
Zakłócona wiązka
lasera
Powtórz pomiar.
Gwarancja
Na urządzenie Stanley TLM przysługuje
dwuleni okres gwarancji.
W celu zasiegnięcia dalszych informacji,
skontaktuj się ze sprzedawcą.
Zastrzega się możliwość zmian (rysunki,
opisy i dane techniczne).
Osoba odpowiedzialna za instrument musi
upewnić się, czy pozostali użytkownicy
zrozumieli niniejsze wskazówki i czy
zamierzają sie do nich stosować.
Zakres odpowiedzialności
Odpowiedzialność producenta oryginalnego sprzętu:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Przedsiębiorstwo odpowiada za dostarczenie produktu wraz z instrukcją obsługi
w sposób całkowicie bezpieczny. Firma
nie odpowiada natomiast za akcesoria
pochodzące od innych producentów.
Odpowiedzialność osoby obsługującej instrument:
• Zrozumienie instrukcji bezpieczeństwa
oraz zaleceń znajdujących się w
instrukcji obsługi.
• Zaznajomienie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Zapobieganie dostępności do instrumentu osobom niepowołanym.
Stanley TLM99
Instrukcje bezpieczeństwa
PL
Używanie dozwolone
Zagrożenia podczas pracy
Utylizacja
• Pomiary odległości
• Pomiary wychyleń
 OSTRZEŻENIE
 UWAGA
Używanie niedozwolone
• Używanie instrumentu bez instrukcji
• Praca z urządzeniem poza zakresami
jego zastosowań
• Deaktywowanie systemów zabezpieczeń oraz usuwanie tabliczek informacyjnych.
• Otwieranie sprzętu za pomocą narzędzi
(jak np. śrubokręty).
• Przeprowadzanie modyfikacji lub przeróbek urządzenia.
• Stosowanie akcesoriów pochodzących
od innych producentów bez wyraźnej
zgody.
• Celowe kierowanie wiązki lasera na
otoczenie; również w ciemności.
• Nieprawidłowe zabezpieczenie miejsca
pomiarowego (np. podczas pomiarów
na drogach, budowach itp.)
• Nieodpowiedzialne zachowanie
podczas pracy na rusztowaniach,
podczas używania drabin. podczas
pomiarów w okolicach działających
maszyn lub niezabezpieczonych instalacji.
• Celowanie bezpośrednio pod słońce.
Zwróć szczególną uwagę na potencjalne
błędy pomiarowe podczas pracy z urządzeniem uszkodzonym lub takim, które
zostało upuszczone na ziemię. Należy
przeprowadzać okresowe pomiary
kontrolne.
Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy urządzenie zostało użyte nieprawidłowo, a
także przed, podczas oraz po wykonaniu
ważnych pomiarów.
 UWAGA
Nigdy nie wolno naprawiać urządzenia
własnoręcznie. W przypadku uszkodzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą.
 OSTRZEŻENIE
Wyczerpanych baterii nie wolno wyrzucać
wraz z odpadami domowymi. Dbaj o
środowisko i zgodnie z obowiązującymi
przepisami zanieś je do punktu zbiórki
elektrośmieci.
Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z
odpadami domowymi.
Urządzenie należy zutylizować
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.
Informacje o sposobie utylizacji oraz zagospodarowaniu odpadów elektronicznych
można ściągnąć z naszej strony internetowej.
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały
wyraźnie zaaprobowane przez producenta
mogą skutkować cofnięciem prawa użytkownika do obsługi instrumentu.
Ograniczenia użytkowania
Zajrzyj do rozdziału pt. "Dane techniczne"
Urządzenie przeznaczone jest do
pracy w miejscach ciągłego przebywania
ludzi. Nie wolno używać urządzenia w w
warunkach zagrożonych wybuchami lub
działaniem czynników destrukcyjnych.
i
Stanley TLM99
9
PL Instrukcje bezpieczeństwa
Zgodność Elektromagnetyczna
Klasyfikacja lasera
Oznakowanie
 OSTRZEŻENIE
Urządzenie spełnia surowe wymagania
oraz postanowienia odpowiednich standardów i regulacji.
Nie mniej jednak, nie można całkowicie
wykluczyć możliwości zakłócania przez
nie pracy innych urządzeń.
Promieniowanie laserowe
Nie spoglądać w wiązkę
Klasa lasera 2
zgodnie z IEC 60825-1:2007
Maksymalna moc promieniowania" <1mW
Emitowana długość fali: 620-690nm
Rozbieżność wiązki: 0.16 x 0.6 mrad
Czas trwania impulsu: 0.2 x 10-9s - 0.8 x 10-9s
Urządzenie emituje widzialną wiązkę
lasera, której źródło znajduje się w jego
czołowej części.
Jest to laser klasy 2 zgodny z normą:
• IEC60825-1 : 2007 „Bezpieczeństwo
promieniowania produktów laserowych“
Produkty laserowe klasy 2:
Nie spoglądać bezpośrednio w wiązkę
lasera ani też nie kierować jej niepotrzebnie na innych ludzi. Ochrona oczu
przebiega normalnie poprzez odwrócenie
wzroku oraz mruganie powiekami.
 OSTRZEŻENIE
Spoglądanie bezpośrednio w wiązkę
lasera (np. przez lornetki czy lunety) może
być szkodliwe.
 UWAGA
Spoglądanie w wiązkę lasera może być
szkodliwe dla oczu.
a
Naklej tabliczkę znamionową w swoim
ojczystym języku.
10
Stanley TLM99
Download PDF

advertising