TLM99 | Stanley TLM99 LASER DISTANCE METER instruction manual

Kazalo
SL
Nastavitev naprave- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Predstavitev - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Pregled - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Zaslon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Vstavljanje baterij - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Elektromagnetna združljivost (EMC) - - - - - - - - - - - -10
Klasifikacija laserja- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10
Označevanje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10
Delovanje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
VKLOP/IZKLOP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Počisti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Šifre sporočil- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Prilagoditev reference merjenja - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Nastavitev enote razdalje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Funkcije meritev
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5
Merjenje posamezne razdalje - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Stalna meritev- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Prištej/Odštej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Površina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Prostornina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Tehnični podatki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Šifre sporočil
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8
Vzdrževanje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Garancija
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8
Varnostna navodila
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8
Področja odgovornosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Dovoljena uporaba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Prepovedana uporaba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Nevarnosti med uporabo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Omejitve uporabe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Odstranjevanje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Stanley TLM99
1
SL Nastavitev naprave
Predstavitev
Pregled
Pred prvo uporabo izdelka je potrebno skrbno prebrati
varnostne napotke in priročnik za uporabo.
Oseba, ki je odgovorna za izdelek mora zagotoviti, da vsi
uporabniki ta navodila razumejo in se po njih ravnajo.
Zaslon
Uporabljeni simboli imajo naslednje pomene:
 OPOZORILO
Označuje morebitno nevarno situacijo ali nenamerno uporabo,
ki lahko v primeru, da se ne izognete, povzroči smrt ali resne
poškodbe.
 POZOR
Označuje morebitno nevarno situacijo ali nenamerno uporabo,
ki lahko v primeru, da se je ne izognete povzroči manjšo
poškodbo in/ali znatno materialno, finančno ali okoljsko škodo.
Pomembni odstavkim ki jih je potrebno upoštevati v praksi,
saj omogočajo uporabo izdelka na tehnično pravilen in
učinkovit način.
i
Vklop /
Meritev /
Sledenje
Površina /
Prostornina/
Reference
meritev
Enote /
Prištej /
Odštej
2
Stanley TLM99
Počisti /
Izklop
Nastavitev naprave
Zaslon
Površina/
Prostornina
SL
Vstavljanje baterij
i
Baterija
Merjenje
- referenca
+-
Da bi zagotovili
zanesljivo uporabo, ne uporabljajte cink-ogljikovih
baterij. Baterije
zamenjajte, ko
simbol baterije
utripa.
-+
Enote
Glavna linija
Stanley TLM99
3
SL Delovanje
VKLOP/IZKLOP
Počisti
Šifre sporočil
1x
Če se je pojavi sporočilo »InFo« s številko, preglejte navodila v predelu »Šifre sporočil«.
Primer:
2 sek
Naprava je IZKLOPLJENA.
Razveljavi zadnje
dejanje.
Prilagoditev reference merjenja
1
2
2 sek
2 sek
Razdalja je merjena od sprednje
strani naprave.
Razdalja je merjena od zadnje strani naprave (standardna nastavitev).
Nastavitev enote razdalje
Preklapljanje med
naslednjimi enotami:
2 sek
4
0.000m
0'00" 1/16
0 in 1/16
Stanley TLM99
Funkcije meritev
Merjenje posamezne razdalje
1
SL
2
i
3
8.532 m
Usmerite aktivni laser v cilj.
Ciljne površine: Do napak pri
merjenju lahko pride pri merjenju v brezbarvne tekočine,
steklo, stiroporno peno ali podobne na pol prozorne površine ali kadar ciljate v
površine z visokim sijajem. V
primeru merjenja nasproti temnim površinam se čas poveča.
Stalna meritev
2
1
3
2 sek
Zaustavi stalno meritev.
8.532 m
Usmerite aktivni laser v cilj.
Prištej/Odštej
1x
1
2x
2
7.332 m
i
3
Naslednja meritev se bo prištela
k prejšnji.
Naslednja meritev se bo odštela
od prejšnje.
5.5I5 m
Rezultat je prikazan v glavni
liniji in izmerjena vrednost
nad njo. Postopek lahko po
želji ponavljate. Enak postopek je lahko uporabljen za prištevanje ali odštevanje
površin ali prostornin.
I2.847 m
Stanley TLM99
5
SL Funkcije meritev
Površina
1x
1
2
3
4
Usmerite laser v
prvo ciljno točko.
i
5
Usmerite laser v
drugo ciljno točko.
24.352 m
Rezultat je prikazan v glavni
liniji in izmerjena vrednost
nad njo.
2
Prostornina
2x
1
2
3
Usmerite laser v
prvo ciljno točko.
i
7
78.694 m
6
4
5
Usmerite laser v
drugo ciljno točko.
Rezultat je prikazan v glavni
liniji in izmerjena vrednost
nad njo.
3
Stanley TLM99
6
Usmerite laser v
tretjo ciljno točko.
Tehnični podatki
Območje
0,1 m do 30 m
0,33 ft do 160 ft
Natančnost merjenja (2 σ)
Tip: ± 2,0 mm* / ± 0,12 in*
Najmanjša prikazana enota 1 mm / 1/16 in
Razred laserja
2
Tip laserja
635 nm, < 1 mW
Samodejni izklop električne energije
po 180 s
SL
* v ugodnih pogojih (dobra površina cilja, sobna
temperatura) do 10 m (33 ft). V neugodnih pogojih kot
so močna sončna svetloba, slaba odbojnost površine
cilja ali velike spremembe temperature, se napaka pri
razdaljah, daljših od 10 m (33 ft), lahko poveča za ±
0,25 mm/m (± 0,003 in/ft).
Funkcije
Merjenje razdalje
da
Trajna meritev
da
Seštevanje/odštevanje
da
Površina
da
Prostornina
da
Osvetlitev prikaza
da
Trajanje baterije (2 x AAA) do 3000 meritev
Dimenzije (V x Š x D)
119 x 64 x 28 mm
4,67 x 2,52 x 1,10 in
Teža (z baterijami)
100 g / 3,21 oz
Temperaturno območje:
- Shranjevanje
- Delovanje
-25 do 70 °C
-13 do 158 °F
-0 do 40 °C
-32 do 104 °F
Stanley TLM99
7
SL Šifre sporočil
Vzdrževanje
Če sporočilo Error ne izgine po ponovnem • Napravo čistite z mehko, vlažno krpo.
vklopu naprave, se obrnite na prodajalca • Naprave nikoli ne potapljajte v vodo.
Če se sporočilo InFo pojavi s številom,
• Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih
pritisnite tipko Clear in sledite naslednjim
sredstev ali raztopil.
navodilom:
8
Št.
Vzrok
Popravek
204
Napaka pri izračunu Ponovno izvedi meritev
252
Previsoka tempera- Počakajte, da se
tura
naprava ohladi.
253
Prenizka temperatura
255
Prejet signal je
Zamenjajte ciljno povrprešibak, čas
šino (npr. bel papir).
merjenja je predolg
256
Prejeti signal je
premočan
Zamenjajte ciljno površino (npr. bel papir).
257
Preveč svetlobe
ozadja
Zatemnite ciljno površino.
258
Meritev izven meri- Popravite območje.
tvenega območja
260
Prekinjen laserski
žarek
Napravo segrejte.
Garancija
Naprava Stanley TLM ima 2-letno garancijo.
Za dodatne informacije v zvezi s tem se
obrnite na vašega prodajalca.
Skice, opisi in tehnični podatki se lahko
spremenijo.
Varnostna navodila
Oseba, ki je odgovorna za napravo mora
zagotoviti, da vsi uporabniki ta navodila
razumejo in se po njih ravnajo.
Področja odgovornosti
Odgovornosti proizvajalca originalne
opreme:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Zgornje podjetje je odgovorno za dobavo
izdelkov, vključno z navodili za uporabo v
popolnoma varnih pogojih. Podjetje zgoraj
ni odgovorno za opremo tretjih oseb.
Odgovornost osebe, ki je odgovorna
za napravo:
• Razumeti mora varnostna navodila in
navodila za uporabnike.
• Poznati mora krajevne varnostne
uredbe glede preprečevanja nesreč.
• Nepooblaščenemu osebju onemogočite
dostop do izdelka.
Ponovite meritev.
Stanley TLM99
Varnostna navodila
SL
Dovoljena uporaba
Nevarnosti med uporabo
Odstranjevanje
• Merilne razdalje
• Nagibna meritev
 OPOZORILO
 POZOR
Prepovedana uporaba
• Uporaba naprave brez navodil
• Uporaba izven predpisanih meja
• Deaktivacija varnostnih sistemov in
odstranitev nalepk z navodili in razlago.
• Odpiranje izdelka z orodji (izvijači, ipd.)
• Spreminjanje izdelka ali uporaba za
druge namene
• Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev brez izrecne odobritve
• Namerno slepljenje tretjih oseb; tudi v
mraku
• Neustrezna varovala na merjenem
mestu (npr. kadar merite na cestah,
gradbiščih, itd.)
• Zavestno ali nepremišljeno obnašanje
na zidarskem odru, kadar uporabljate
lestve, kadar merite v bližini naprav, ki
so v zagonu ali v bližini delov strojev ali
instalacij, ki niso zavarovani.
• Merjenje neposredno v sonce
Bodite pozorni na nepravilne merilne
razdalje, v primeru da naprava ne deluje
pravilno, da je padla na tla oziroma, da je
bila nepravilno uporabljena ali spremenjena. Periodično izvajajte testne meritve.
Še posebno, če je bila naprava izpostavljena neobičajni uporabi pred, med in po
vsaki pomembni meritvi.
 POZOR
Izdelka nikoli ne poskušajte popravljati
sami. V primeru poškodbe, se obrnite na
lokalnega prodajalca.
 OPOZORILO
Ploskih baterij ne smete zavreči skupaj z
gospodinjskimi odpadki. Skrbite za okolje
in izdelek odnesite na zbiralne točke, ki so
na voljo v skladu z državnimi ali lokalnimi
uredbami.
Izdelka ne smete zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek primerno zavrzite, v skladu
z veljavnimi državnimi uredbami
vaše države.
Upoštevajte nacionalne in državne
predpise posamezne države.
Za izdelek specifično ravnanje in odstranjevanje lahko prenesete z naše spletne
strani.
Spremembe ali modifikacije, ki niso
izrecno odobrene, lahko razveljavijo
pooblastilo uporabniku za uporabo
opreme.
Omejitve uporabe
Glej razdelek »Tehnični podatki«.
Naprava je zasnovana za uporabo v
področjih, kjer stalno bivajo ljudje. Ne
uporabljajte v eksplozijsko nevarnih območjih ali v agresivnih okoljih.
i
Stanley TLM99
9
SL Varnostna navodila
Elektromagnetna združljivost
(EMC)
Klasifikacija laserja
Označevanje
 OPOZORILO
Naprava je v skladu z najstrožjimi zahtevami ustreznih standardov in predpisov.
Kljub temu ni možno v celoti izključiti
možnosti vplivanja na druge naprave.
Lasersko žarčenje
Ne glejte v žarek
Laserski razred 2
acc. IEC 60825-1:2007
Maksimalna moč žarčenja: <1 mW
Oddajana valovna dolžina: 620-690nm
Razmik žarka: 0,16 x 0,6 mrad
Trajanje impulza: 0,2 x 10-9s - 0,8 x 10-9s
Naprava proizvaja vidne laserske žarke, ki
se sproščajo iz instrumenta:
Izdelek spada v razred 2 laserskih naprav
v skladu z:
• IEC60825-1: 2007 »Sevalna varnost
laserskih izdelkov«
Laserske naprave razreda 2:
Ne glejte v laserski žarek ter ga brez
potrebe ne usmerjajte proti drugim ljudem.
Oči običajno zavarujejo refleksni odgovori
(pomežiki).
 OPOZORILO
Neposredno strmenje v žarek z optičnimi
pripomočki (npr. daljnogledi, teleskopi) je
lahko nevarno.
 POZOR
Strmenje v laserski žarek lahko poškoduje
oči.
a
Prilepite nalepko laserja (a) v vašem
jeziku.
10
Stanley TLM99
Download PDF

advertising