TLM99 | Stanley TLM99 LASER DISTANCE METER instruction manual

Innhold
NO
Oppsett av instrumentet
- - - - - - - - - - - - - - - -2
Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Skjerm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Sette i batterier - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)- - - - - - - - - - -10
Laserklassifisering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10
Merking- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10
Betjening
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4
Slå AV/PÅ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Slett - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Meldingskoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Endre målereferanse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Enhetsinnstilling for avstand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Målefunksjoner
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5
Måling av en enkelt avstand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Permanent måling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Addisjon/Subtraksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Volum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Tekniske data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Meldingskoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Vedlikehold
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8
Garanti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Sikkerhetsinstrukser - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Ansvarsområder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Tillatt bruk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Ulovlig bruk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Farer ved bruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Begrensning av bruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Avfallshåndtering- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Stanley TLM99
1
NO Oppsett av instrumentet
Innledning
Oversikt
Sikkerhetsinstruksene og brukerhåndboken må leses
nøye før utstyret tas i bruk for første gang.
Den som er ansvarlig for instrumentet må sørge for at det
brukes i samsvar med instruksjonene.
Skjerm
Symbolene som brukes har følgende betydninger:
 ADVARSEL
Angir en potensiell farlig situasjon eller utilsiktet bruk som kan
medføre alvorlige personskader eller død, hvis ikke situasjonen
blir unngått.
 OBS!
Angir potensiell farlig situasjon eller ikke tiltenkt bruk som, hvis
den ikke unngås, kan føre til mindre personskader og/eller betydelige skader på utstyr og miljø, eller det kan få økonomiske
følger.
Viktige avsnitt må følges i praksis for å sikre at produktet
brukes på en teknisk korrekt og effektiv måte.
På / Måling /
Sporing
Areal / Volum /
Målereferanse
i
Enheter /
Addisjon /
Subtraksjon
2
Stanley TLM99
Slett / Av
Oppsett av instrumentet
Skjerm
Areal /
Volum
NO
Sette i batterier
i
Batteri
Måle
referanse
+-
For å oppnå bedre pålitelighet
bør man unngå
bruk av sink-karbon-batterier. Bytt
batteriene når
batterisymbolet
blinker.
-+
Enheter
Hovedlinje
Stanley TLM99
3
NO Betjening
Slå AV/PÅ
Slett
Meldingskoder
1x
Se instruksene i avsnittet "Meldingskoder" dersom meldingen
"InFo" vises med et nummer.
Eksempel:
2 sek.
Enheten er
slått AV.
Angre siste
handling.
Endre målereferanse
1
2
2 sek.
2 sek.
Avstanden måles fra enhetens
framside.
Avstanden måles fra enhetens
bakside (standard innstilling).
Enhetsinnstilling for avstand
Velg mellom følgende enheter:
2 sek.
4
0.000m
0'00" 1/16
0 in 1/16
Stanley TLM99
Målefunksjoner
Måling av en enkelt avstand
1
NO
2
i
3
8.532 m
Sikt mot målet med den aktive
laseren.
Måleflater: Målefeil kan oppstå ved måling mot fargeløse
væsker, glass, styropor, delvis transparente overflater eller høyblanke flater. Mot
mørke flater vil måletiden
øke.
Permanent måling
2
1
3
2 sek.
Stopper permanent måling.
8.532 m
Sikt mot målet med den aktive
laseren.
Addisjon/Subtraksjon
1x
1
2x
2
7.332 m
i
3
Neste måling
legges til den forrige.
Neste måling
trekkes fra den
forrige.
5.5I5 m
Resultatet vises i hovedlinjen,
og den målte verdien vises
ovenfor. Denne prosessen
gjentas ved behov. Samme
fremgangsmåte kan brukes
for å legge til eller trekke fra
arealer eller volum.
I2.847 m
Stanley TLM99
5
NO Målefunksjoner
Areal
1x
1
2
3
4
Sikt laseren mot
det første målepunktet.
i
5
Sikt laseren mot
det andre målepunktet.
24.352 m
Resultatet vises i hovedlinjen, og den målte verdien vises ovenfor.
2
Volum
2x
1
2
3
Sikt laseren mot
det første målepunktet.
i
7
78.694 m
6
4
5
Sikt laseren mot
det andre målepunktet.
Resultatet vises i hovedlinjen, og den
målte verdien
vises ovenfor.
3
Stanley TLM99
6
Sikt laseren mot
det tredje målepunktet.
Tekniske data
NO
Rekkevidde
0.1 m til 30 m
0.33 ft til 160 ft
Målenøyaktighet (2 σ)
typisk: ± 2.0 mm* /
± 0.12 in*
Minste viste enhet
1 mm / 1/16 in
Laserklasse
2
Lasertype
635 nm, < 1 mW
Automatisk utkobling av
instrument
etter 180 s.
Batterienes levetid (2 X
AAA)
Opp til 3000 målinger
Dimensjoner (H X D X B)
119 x 64 x 28 mm
4.67 x 2.52 x 1.10 in
Vekt (med batterier)
100 g / 3.21 oz
Temperaturområde:
- Lagring
- Bruk
* ved gunstige forhold (god målflate, romtemperatur)
opp til 10 m (33 ft). Ved ugunstige forhold som f.eks.
klart sollys, en meget svakt reflekterende målflate eller
store temperatursvingninger, kan feilen øke til ± 0.25
mm/m (± 0.003 in/ft) for avstander over 10 m (33 ft).
Funksjoner
Avstandsmåling
Ja
Permanent måling
Ja
Addisjon/subtraksjon
Ja
Areal
Ja
Volum
Ja
Skjermbelysning
Ja
-25 til 70 °C
-13 til 158 °F
-0 til 40 °C
-32 til 104 °F
Stanley TLM99
7
NO Meldingskoder
Kontakt forhandleren dersom meldingen
Error ikke forsvinner etter at enheten er
slått på gjentatte ganger.
Trykk på slettetasten dersom meldingen
InFo vises med et nummer, og følg disse
instruksene:
Nr.
8
Årsak
Tiltak
204
Beregningsfeil
Mål på nytt.
252
Temperatur for høy Kjøl ned enheten.
253
Temperatur for lav
Varm opp enheten.
255
Mottatt signal for
svakt, for lang
måletid
Bytt måleflate (f.eks.
hvitt papir).
256
Mottatt signal for
kraftig
Bytt måleflate (f.eks.
hvitt papir).
257
For mye
bakgrunnslys
Skyggelegg målområdet.
258
Måling utenfor
måleområde
Riktig område.
260
Brutt laserstråle
Gjenta målingen.
Vedlikehold
Sikkerhetsinstrukser
• Rengjør enheten med en fuktig myk klut.
• Enheten må aldri senkes i vann.
• Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller
løsemidler.
Den som er ansvarlig for instrumentet må
sørge for at det brukes i samsvar med
instruksjonene.
Garanti
Ansvarsområder
Ansvaret til produsenten av originalutstyret:
Stanley TLM har en garanti på to år.
Kontakt din forhandler for ytterligere infor- Stanley Tools
masjon.
701 E. Joppa Road
Det tas forbehold om endringer (tegninger, Towson, Maryland 21286
beskrivelser og tekniske data).
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Firmaet ovenfor er ansvarlig for å levere
produktet, inklusive brukerhåndboken, i
sikker stand. Firmaet ovenfor er ikke
ansvarlig for utstyr fra tredjepart.
Ansvarsområdet til den som har
ansvar for instrumentet:
• Vedkommende skal forstå sikkerhetsinformasjonen på produktet og instruksjonene i brukerhåndboken.
• Vedkommende skal kjenne de stedlige
forskrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet.
• Vedkommende skal hindre uvedkommende i å få adgang til produktet.
Stanley TLM99
Sikkerhetsinstrukser
NO
Tillatt bruk
Farer ved bruk
Avfallshåndtering
• Måling av avstander
• Helningsmåling
 ADVARSEL
 OBS!
Se opp for feilmålinger hvis det er feil ved
Ulovlig bruk
instrumentet, hvis det har falt i bakken,
• Bruke instrumentet uten instruksjoner
hvis det har vært brukt på feil måte eller
• Bruk utenfor angitte grenseverdier
hvis det er blitt ombygd. Utfør regelmes• Deaktivering av sikkerhetssystemer og sige testmålinger.
fjerning av forklarende merking og fare- Særlig etter at instrumentet har vært utsatt
merker
for ekstreme belastninger samt før og etter
• Åpning av produktet ved bruk av verktøy viktige målinger.
(skrutrekkere etc.)
• Utføre modifikasjoner eller endring av
OBS!
produktet
Forsøk aldri å reparere produktet selv.
• Bruk av tilbehør fra andre produsenter
Kontakt en lokal forhandler hvis produktet
uten uttrykkelig godkjennelse
er skadet.
• Bevisst blending av andre, også i mørket
• Utilstrekkelige sikkerhetstiltak på
ADVARSEL
arbeidsstedet (som for eksempel ved
Endringer eller modifikasjoner som ikke er
måling på veier, anleggsplasser etc.)
uttrykkelig godkjent, kan hindre brukerens
• Utilbørlig eller uansvarlig oppførsel på
rett til å betjene utstyret.
stillaser, i stiger, ved måling i nærheten
av maskiner som går, eller i nærheten av Begrensning av bruk
maskiner eller installasjoner som ikke er
Se avsnittet "Tekniske data".
beskyttet
Enheten egner seg til bruk på steder
• Sikting direkte mot solen
der mennesker kan oppholde seg
permanent. Produktet må ikke benyttes i
eksplosjonsfarlig eller aggressivt miljø.


Brukte batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet. Vern om miljøet og send
dem til oppsamlingsstasjoner som er
beregnet til dette i henhold til nasjonale
eller lokale forskrifter.
Produktet må ikke kastes i husholdningsavfallet.
Utstyret må kasseres på forsvarlig
måte i samsvar med gjeldende
nasjonale forskrifter.
Følg nasjonale og landsspesifikke
bestemmelser.
Informasjon om produktspesifikk behandling og håndtering av avfall kan lastes ned
fra hjemmesiden vår.
i
Stanley TLM99
9
NO Sikkerhetsinstrukser
Elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC)
Laserklassifisering
Merking
 ADVARSEL
Enheten oppfyller de strenge kravene
ifølge gjeldende retningslinjer og normer.
Likevel kan muligheten for forstyrrelse av
andre apparater ikke helt utelukkes.
Laserstråling
Ikke se direkte inn i strålen
Laserklasse 2
iht. IEC 60825-1:2007
Maksimal utstrålt effekt: <1 mW
Emittert bølgelengde: 620-690 nm
Avvik på stråle: 0,16 x 0,6 mrad
Impulsvarighet: 0,2 x 10-9s - 0,8 x 10-9s
Enheten produserer en synlig laserstråle
som kommer ut fra instrumentet:
Produktet er i samsvar med laserklasse 2
ifølge:
• IEC60825-1 : 2007 "Strålingssikkerhet
for laserutstyr"
Laserklasse 2 produkter:
Unngå å se inn i laserstrålen og å rette den
unødig mot andre personer. Øynene vil
vanligvis beskyttes ved at man snur seg
bort og ved å lukke øynene.
 ADVARSEL
Det kan være farlig å se direkte inn i laserstrålen med optiske hjelpemidler (som
f.eks. lupe eller kikkert).
 OBS!
Det kan være farlig for øynene å se inn i
laserstrålen.
a
Fest lasermerket (a) med landets språk.
10
Stanley TLM99
Download PDF

advertising