TLM330 | Stanley TLM330 LASER DISTANCE METER instruction manual

Spis treści
Ustawienia instrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Wprowadzenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Przegląd- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Wyświetlacz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Umieszczanie baterii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Operacje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Włączanie / Wyłączanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Kasowanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Kody komunikatów - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Dostosowywanie miejsca odniesienia pomiaru /
statyw - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Stopka wielofunkcyjna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Ustawienia jednostek pomiaru odległości- - - - - - - - - - 5
Ustawienia jednostek kątowych - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Wyzwalacz czasowy (automatyczne wyzwolenie
pomiaru)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Dźwięk włączony/wyłączony- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Włączanie/Wyłączanie podświetlenia - - - - - - - - - - - - 6
Włączona blokada klawiatury - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Wyłączona blokada klawiatury - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Funkcje pomiarowe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Pomiary pojedynczych odległości - - - - - - - - - - - - - - - 7
Pomiary ciągłe / minimum i maksimum - - - - - - - - - - - 7
Dodawanie / Odejmowanie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Powierzchnia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Objętość- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Powierzchnia trójkąta- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Pitagoras (2 punkty) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Pitagoras (3 punkty) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Funkcja Pitagorasa (wysokość cząstkowa) - - - - - - - 12
Poziomowanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
PL
Tyczenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
Funkcja inteligentnego horyzontu / Wysokość- - - - - -14
Pomiar śledzący wysokości - - - - - - - - - - - - - - - - - -14
Pamięć (20 ostatnich wyników) - - - - - - - - - - - - - - - -15
Kasowanie pamięci - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15
Kalibracja
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16
Kalibracja czujnika pochylenia- - - - - - - - - - - - - - - - -16
Dane techniczne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17
Kody komunikatów - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Dbałość
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Gwarancja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Instrukcje bezpieczeństwa
- - - - - - - - - - - - -18
Zakres odpowiedzialności- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Używanie dozwolone - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Używanie niedozwolone - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Zagrożenia podczas pracy - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Ograniczenia użytkowania - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Utylizacja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Zgodność Elektromagnetyczna - - - - - - - - - - - - - - - -20
Klasyfikacja lasera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20
Oznakowanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20
Stanley TLM330
1
PL Ustawienia instrumentu
Wprowadzenie
Przegląd
Przed pierwszym użyciem instrumentu należy dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi oraz zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa.
Osoba odpowiedzialna za dysponowanie instrumentem
musi upewnić się, czy wszyscy użytkownicy zapoznali się
ze wspomnianymi materiałami oraz czy zamierzają
stosować się co do ich treści.
Wyświetlacz
Użyta symbolika ma następujące znaczenie:
 OSTRZEŻENIE
Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną lub
nieprawidłowe użycie, które - w przypadku braku podjęcia
środków zaradczych - mogą skutkować śmiercią lub poważnym
kalectwem.
 UWAGA
Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną lub
nieprawidłowe użycie, które - w przypadku braku podjęcia
środków zaradczych - skutkować mogą mniejszymi
obrażeniami oraz/lub powstaniem szkód materialnych, finansowych czy też zanieczyszczeniem środowiska.
Są to ważne akapity, do których treści należy się praktycznie stosować w celu zapewnienia prawidłowej i efektywnej obsługi urządzenia.
i
Włączanie /
Pomiar
Powierzchnia
/ Objętość
Funkcja
Pitagoras
Wyzwalacz
czasowy
Miejsce
odniesienia
pomiarów
Dodawanie
Kasowanie /
Wyłączanie
2
Stanley TLM330
Powierzchnia
trójkąta
Pochylenie /
Tyczenie
Funkcja inteligentnego
horyzontu /
Wysokość
Pomiar
śledzący
wysokości
Jednostki /
Pamięć
Odejmowanie
Ustawienia instrumentu
Wyświetlacz
Powierzchnia /
Objętość
Tyczenie
Miejsce
odniesienia
pomiaru
Obwód
Kąt
Powierzchnia
ścian
Wysokość
pośrednia
Dodawanie /
Odejmowanie
Drugi wynik
PL
Umieszczanie baterii
Bateria
i
Wyzwalacz
czasowy
Pamięć
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia,
nie używać baterii
cynkowo - węglowych.
Baterie należy wymieniać gdy tylko
zacznie migać
symbol baterii.
Funkcja
Pitagoras
Pomiarów horyzontu
Pomiar MIN/MAX
Jednostki
Linia główna
Stanley TLM330
3
PL Operacje
Włączanie / Wyłączanie
Kasowanie
i
2s
Urządzenie zostało wyłączone.
Aby uruchomić
emisje lasera,
wcisnąć przycisk
ON i przytrzymać
przez 2 s. Jeśli w
ciągu 180 s nie
zostanie wciśnięty żaden przycisk,
urządzenie wyłączy się w sposób
automatyczny.
Kody komunikatów
1x
Cofnij poprzednie
działanie.
2x
Jeśli pojawi się symbol informacyjny, przeczytaj instrukcje
znajdujące się w rozdziale pt.
"Kody komunikatów".
Przykładowo:
Pozostaw bieżącą funkcję i
przejdź do domyślnego trybu
operacyjnego.
Dostosowywanie miejsca odniesienia pomiaru / statyw
1
2
Odległość mierzona
będzie od miejsca osadzenia gwintu statywu.
Odległość mierzona będzie od
czoła urządzenia.
3
Odległość będzie mierzona od
stopki urządzenia (ustawienie standardowe).
4
Stanley TLM330
Operacje
Stopka wielofunkcyjna
PL
i
Ustawienia jednostek pomiaru odległości
Ustawienia jednostek kątowych
Wybierz którąś z następujących jednostek:
Wybierz którąś z następujących jednostek:
2s
Orientacja stopki zostanie rozpoznana w
sposób automatyczny, a tym
samym dostosowany zostanie punkt
miejsca zera.
0.000 m 0.00 ft
0.0000 m 0'00" 1/32
0.00 m
0.00 in
0 in 1/32
2 sek.
jednocześnie
0.0 °
0.0 %
Wyzwalacz czasowy (automatyczne wyzwolenie pomiaru)
1
i
2
s
Ustaw automatyczne opóźnienie pomiaru (maks. 60 s;
standardowo 5 s)
Po wciśnięciu przycisku z włączoną
emisją wiązki lasera, na ekranie zacznie pojawiać się wynik odliczania.
Funkcja ta zalecana jest szczególnie w
przypadku precyzyjnego pozycjonowania przy długich odległościach. Aktywowanie funkcji tej zapobiega
drganiom instrumentu podczas wciskania przycisku wyzwalającego pomiar.
Stanley TLM330
5
PL Operacje
Dźwięk włączony/wyłączony
Włączanie/Wyłączanie podświetlenia
2 sek.
jednocześnie
Włączona blokada klawiatury
2 sek.
jednocześnie
Wyłączona blokada klawiatury
2
1
2 sek.
jednocześnie
6
PRESS
MINUS
Stanley TLM330
przez
2 sek.
Funkcje pomiarowe
Pomiary pojedynczych odległości
1
PL
2
i
3
8.532 m
Naprowadź aktywną wiązkę
lasera na cel.
Powierzchnie celu: Podczas
celowania do bezbarwnych
cieczy, szkła, styropianu lub do
powierzchni półprzezroczystych oraz silnie odblaskowych
mogą wystąpić błędy pomiarowe. Pomiary do ciemnych powierzchni zwiększają czas
pomiaru.
Pomiary ciągłe / minimum i maksimum
min
1
Na ekranie pojawi się wynik pomiaru odległości minimalnej i
maksymalnej (min, max). Ostatnia zmierzona wartość pojawi się 3
w linii głównej.
maks
2
2s
Zatrzymanie pomiaru ciągłego minimum - maksimum.
Funkcja używana podczas pomiarów przekątnych pomieszczeń (maksimum) lub odległości
zredukowanych (minimum).
8.532 m
Dodawanie / Odejmowanie
1
2
7.332 m
i
3
Do poprzedniego
wyniku pomiaru
dodany zostanie
kolejny wynik.
Od poprzedniego
wyniku pomiaru
zostanie odjęty
kolejny wynik.
5.5I5 m
Wynik pojawi się w linii głównej,
a tuż nad nią zmierzona wartość. Procedurę tę można powtarzać dowolnie. Podobna
czynność może być wykonana
podczas dodawania i odejmowania powierzchni i objętości.
I2.847 m
Stanley TLM330
7
PL Funkcje pomiarowe
Powierzchnia
1x
1
2
3
Naprowadź
wiązkę lasera na
pierwszy punkt
celu.
4
Naprowadź
wiązkę lasera na
drugi punkt celu.
6
2s
19.823 m
24.352 m
8
2
i
5
Obwód
Powierzchnia
Stanley TLM330
24.352 m
2
Wynik pojawi się w linii głównej, a tuż nad nią zmierzona
wartość.
Funkcje pomiarowe
Objętość
PL
2x
1
2
3
4
Naprowadź
wiązkę lasera na
pierwszy punkt
celu.
i
7
78.694 m
3
Wynik pojawi
się w linii głównej, a tuż nad
nią zmierzona
wartość.
5
Naprowadź
wiązkę lasera na
drugi punkt celu.
8
2s
80.208 m
208.703 m
78.694 m
6
Naprowadź
wiązkę lasera na
trzeci punkt celu.
Obwód
2
3
Powierzchnia ścian
Objętość
Stanley TLM330
9
PL Funkcje pomiarowe
Powierzchnia trójkąta
1
2
3
4
Naprowadź
wiązkę lasera na
drugi punkt celu.
Naprowadź
wiązkę lasera na
pierwszy punkt
celu.
7
8
2s
24.352 m
10
2
5
40.8 °
33.852 m
24.352 m
2
Kąt zawarty między dwiema kolejnymi odległościami
Obwód
Powierzchnia trójkąta
Stanley TLM330
6
Naprowadź
wiązkę lasera na
trzeci punkt celu.
Funkcje pomiarowe
Pitagoras (2 punkty)
PL
1x
1
2
3
4
Naprowadź
wiązkę lasera na
dolny punkt.
Naprowadź
wiązkę lasera na
górny punkt.
i
5
8.294 m
Wynik pojawi się w linii głównej, a tuż nad
nią zmierzona wartość. Wciśnięcie
przycisku pomiarowego na 2 s spowoduje aktywację
automatycznego pomiaru minimum lub
maksimum.
Pitagoras (3 punkty)
2x
1
2
3
4
Naprowadź
wiązkę lasera na
górny punkt.
Naprowadź
wiązkę lasera w
miejsce rzutu
prostopadłego.
i
7
5
6
Naprowadź wiazkę lasera na dolny punkt.
Wynik pojawi się w linii głównej, a
tuż nad nią zmierzona wartość.
Wciśnięcie przycisku pomiarowego na 2 s spowoduje aktywację
automatycznego pomiaru minimum lub maksimum.
8.294 m
Stanley TLM330
11
PL Funkcje pomiarowe
Funkcja Pitagorasa (wysokość cząstkowa)
3x
1
2
3
Naprowadź
wiązkę lasera na
górny punkt.
5
Wyceluj na drugi
punkt.
i
7
4
Wynik pojawi się w linii głównej, a
tuż nad nią zmierzona wartość.
Wciśnięcie przycisku pomiarowego
na 2 s spowoduje aktywację automatycznego pomiaru minimum lub
maksimum.
2.602 m
12
Stanley TLM330
6
Naprowadź
wiązkę lasera w
miejsce rzutu
prostopadłego.
Funkcje pomiarowe
Poziomowanie
i
Funkcja ta umożliwia ciągłą prezentację kąta pochylenia urządzenia. Po
osiągnięciu wartości ±5°, urządzenie
rozpocznie wydawanie cyklicznych
dźwięków. Im bardziej wartość zbliża
się do 0°, tym szybszy będzie
dźwięk. Przy pochyleniu o ±0.3° wydawany będzie dźwięk ciągły.
PL
1x
1
2
8.7 °
Instrument należy położyć w miejscu
pomiaru w celu spoziomowania.
Wyświetlona zostanie
wartość pochylenia (zakres ±180°).
Tyczenie
2x
1
2
1
2
3
3
1.000 m
4
Przesuwaj urządzenie powoli
wzdłuż linii tyczenia. Na ekranie
pojawi się wartość odległości
do kolejnego tyczonego punktu.
Ustaw żądaną wartość.
Zatwierdź wartość i
rozpocznij pomiar.
0.625 m
i
0.625 m
0.240 m
Aby osiągnąć długość 0.625 m brakuje jeszcze 0.240 m.
Stanley TLM330
Gdy zbliżysz się do tyczonej
wartości odległości na mniej
niż 0,1 m instrument zacznie
wydawać sygnał dźwiękowy.
Funkcję można zatrzymać
przyciskając CLEAR/OFF
(przycisk "kasuj/wyłącz").
13
PL Funkcje pomiarowe
Funkcja inteligentnego horyzontu / Wysokość
2
i
3
24.3 °
0.032 m
Naceluj wiązkę
lasera na cel.
4.827 m
α
y
z
y
1
z
Wciśnięcie
przycisku
spowoduje
wyłączenie
pomiarów
zredukowanych.
(do 360° oraz przy pochyleniu
poprzecznym ±10°)
Pomiar śledzący wysokości
i
Funkcja ta wyświetla w sposób ciągły mierzoną wysokość gdy urządzenie znajduje się na statywie.
Nie ma potrzeby pomiaru drugiej
odległości ponieważ automatycznie mierzony jest kąt.
h3
h2
1
2
3
4
x
Wycelowanie wiązki lasera na górne punkty spowoduje automatyczne uruchomienie
pomiaru śledzącego kąta/wysokości.
Naprowadź wiazkę lasera na dolny punkt.
h3
h2
6.932 m
30.2 °
9.827 m
14
i
h1
x
y
5
= śledzony kąt
y = śledzona wysokość
h1
x
jeśli instrument znajduje
się na statywie
Stanley TLM330
Tyczona wysokość “y” znajduje się pod
kątem 90° w
stosunku do
pierwszego celowanego
punktu „x”.
6
Zatrzymanie pomiaru śledzącego wysokości i wyświetlenie ostatniego wyniku na
ekranie.
Funkcje pomiarowe
Pamięć (20 ostatnich wyników)
Kasowanie pamięci
1
3
PL
2
2s
20
8.294 m
Wyświetlonych
zostanie 20
ostatnich wartości.
20
8.294 m
Nawigowanie
między 20. ostatnimi wynikami.
Stanley TLM330
Wartość z linii
głównej zastosować można do
dalszych obliczeń.
2 sek. jednocześnie
Pamięć została całkowicie
wykasowana.
15
PL Kalibracja
Kalibracja czujnika pochylenia
1
2
3
2 sek. jednocześnie
Ułóż instrument na całkowicie płaskiej
powierzchni.
4
180°
5
6
Przesuń urządzenie w poziomie o 180°
i ponownie ułóż je na płaskiej powierzchni.
7
Przesuń urządzenie w przeciwne położenie i ponownie ułóż je na płaskiej powierzchni.
8
180°
Przesuń urządzenie w poziomie o 180°
i ponownie ułóż je na płaskiej powierzchni.
16
Stanley TLM330
9
i
Po 2. sek.
urządzenie
powróci do
trybu normalnego.
Dane techniczne
PL
Pomiar odległości
Typowa tolerancja pomiaru*
± 1.0 mm / 0.04 in ***
Tolerancja dla pomiarów
maximum
± 2.0 mm / 0.08 in ***
Zasięg na tarczę celowniczą
100 m / 330 ft
Typowy zasięg*
80 m / 262 ft
Zasięg w warunkach
niekorzystnych ****
60 m / 197 ft
Najmniejsza wyświetlana
jednostka
0.1 mm / 1/32 in
Ø plamki lasera
na odległości
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Pomiary wychyleń
Tolerancja pomiaru
względem emitowanej
wiązki*****
± 0.2°
Tolerancja pomiaru
względem obudowy*****
± 0.2°
Zakres
± 360°
Informacje ogólne
Klasa lasera
2
Typ lasera
635 nm, < 1 mW
Klasa bezpieczeństwa
IP54 (odporność na pył
i spryskanie wodą)
Automatyczny wyłącznik
lasera
po 90 s
Automatyczny wyłącznik
urządzenia
po 180 s
Żywotność baterii (2 x AAA)
do 5000 pomiarów
Wymiary (wys. x gł. x szer.)
115,6 x 58 x 32 mm
4,55 x 2,28 x 1,26 in
Waga (z bateriami)
155 g / 4.98 oz
Zakres temperatur:
- Przechowywanie
- Praca
* dotyczy 100% odblaskowości (ściana pomalowana
na biało) przy słabym podświetleniu tła, 25 ºC
** dotyczy od 10 do 500% odblaskowości celu przy
wysokim podświetleniu tła, od 10 ºC do + 50 ºC
*** Tolerancje dotyczą odległości od 0,05 m do 10 m,
na poziomie ufności 95%. Maksymalna odchyłka
może osiągnąć wartość 0,1mm/m w zakresie od 10 m
do 30 m oraz 0,2mm/m w przypadku odległości
powyżej 30 m.
**** dotyczy 100% odblaskowości miejsca celu;
wartość podświetlenia tła około 30000 lux
***** Po dokonaniu kalibracji przez użytkownika.
Dodatkowa odchy3ka waha sie na poziomie od +/0.01° do +/-45° na stopien w ka?dej awiartce. Dotyczy
temperatury pokojowej. Dla pełnego zakresu temperatury działania, maksymalna odchyłka wzrasta o +/0,01°.
i
Aby osiągać dokładne wyniki pomiarów, zaleca się stosowanie
statywów. W celu uzyskania
dokładnych wyników pochylenia
instrumentu należy unikać jego
przechylania na boki.
Funkcje
Pomiar odległości
tak
Pomiar Min/Max
tak
Pomiar ciągły
tak
Tyczenie
tak
Dodawanie/Odejmowanie
tak
Powierzchnia
tak
Objętość
tak
Powierzchnia trójkąta
tak
Funkcja Pitagoras
2-punktowa, 3-punktowa, wysokości
cząstkowe
Funkcja inteligentnego
horyzontu /
Wysokość pośrednia
tak
Pomiar śledzący wysokości
tak
Poziomowanie
tak
Pamięć
20 wyników
Dźwięk
tak
Podświetlany ekran
tak
Stopka wielofunkcyjna
tak
-25 to 70 °C
od -13 do 158 °F
od -10 do 50 °C
od 14 do 122 °F
Stanley TLM330
17
PL Kody komunikatów
18
Dbałość
Instrukcje bezpieczeństwa
Jeśli po kilkukrotnym zrestartowaniu
urządzenia nie zniknie Error , skontaktuj
się ze sprzedawcą.
Jeśli komunikat InFo pojawi się wraz z
numerem, wciśnij przycisk kasowania i
zajrzyj do następujących instrukcji:
• Urządzenie należny czyścić wilgotną,
miękką szmatką.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w
wodzie.
• Nigdy nie stosować preparatów żrących
lub rozpuszczalników.
Osoba odpowiedzialna za instrument musi
upewnić się, czy pozostali użytkownicy
zrozumieli niniejsze wskazówki i czy
zamierzają sie do nich stosować.
Nr
Przyczyna
Środki zaradcze
156
Pochylenie boczne
przekroczyło 10°.
Należy trzymać
urządzenie nie
pochylając go na boki.
Gwarancja
162
Błąd kalibracji
Upewnić się czy
urządzenie znajduje się
w poziomie, na powierzchni płaskiej.
Powtórzyć procedurę
kalibracyjną. Jeśli błąd
ten ciągle się utrzymuje, skontaktować się
ze sprzedawcą.
204
Błąd pomiaru
Wykonaj pomiar
ponownie.
252
Temperatura zbyt
wysoka
Urządzenie należy
ochłodzić
253
Temperatura zbyt
niska
Urządzenie należy
ogrzać
255
Zbyt słaby sygnał
zwrotny, zbyt długi
czas pomiaru
Zmień powierzchnię
celowania (np.
podkładając kartkę).
256
Zbyt silny sygnał
zwrotny
Zmień powierzchnię
celowania (np.
podkładając kartkę).
257
Zbyt silne
podświetlenie tła
Zacień obszar
celowania.
258
Pomiar poza
możliwym
zasięgiem
Skoryguj zasięg
260
Zakłócona wiązka
lasera
Powtórz pomiar.
Na urządzenie Stanley TLM przysługuje
dwuleni okres gwarancji.
W celu zasiegnięcia dalszych informacji,
skontaktuj się ze sprzedawcą.
Zastrzega się możliwość zmian (rysunki,
opisy i dane techniczne).
Zakres odpowiedzialności
Odpowiedzialność producenta oryginalnego sprzętu:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Przedsiębiorstwo odpowiada za dostarczenie produktu wraz z instrukcją obsługi w
sposób całkowicie bezpieczny. Firma nie
odpowiada natomiast za akcesoria
pochodzące od innych producentów.
Odpowiedzialność osoby
obsługującej instrument:
• Zrozumienie instrukcji bezpieczeństwa
oraz zaleceń znajdujących się w
instrukcji obsługi.
• Zaznajomienie się z przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Zapobieganie dostępności do instrumentu osobom niepowołanym.
Stanley TLM330
Instrukcje bezpieczeństwa
PL
Używanie dozwolone
Zagrożenia podczas pracy
Utylizacja
• Pomiary odległości
• Pomiary wychyleń
 OSTRZEŻENIE
 UWAGA
Używanie niedozwolone
• Używanie instrumentu bez instrukcji
• Praca z urządzeniem poza zakresami
jego zastosowań
• Deaktywowanie systemów
zabezpieczeń oraz usuwanie tabliczek
informacyjnych.
• Otwieranie sprzętu za pomocą narzędzi
(jak np. śrubokręty).
• Przeprowadzanie modyfikacji lub
przeróbek urządzenia.
• Stosowanie akcesoriów pochodzących
od innych producentów bez wyraźnej
zgody.
• Celowe kierowanie wiązki lasera na
otoczenie; również w ciemności.
• Nieprawidłowe zabezpieczenie miejsca
pomiarowego (np. podczas pomiarów
na drogach, budowach itp.)
• Nieodpowiedzialne zachowanie
podczas pracy na rusztowaniach,
podczas używania drabin. podczas
pomiarów w okolicach działających
maszyn lub niezabezpieczonych instalacji.
• Celowanie bezpośrednio pod słońce.
Zwróć szczególną uwagę na potencjalne
błędy pomiarowe podczas pracy z
urządzeniem uszkodzonym lub takim,
które zostało upuszczone na ziemię.
Należy przeprowadzać okresowe pomiary
kontrolne.
Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy
urządzenie zostało użyte nieprawidłowo, a
także przed, podczas oraz po wykonaniu
ważnych pomiarów.
 UWAGA
Nigdy nie wolno naprawiać urządzenia
własnoręcznie. W przypadku
uszkodzenia, skontaktuj się ze
sprzedawcą.
 OSTRZEŻENIE
Wyczerpanych baterii nie wolno wyrzucać
wraz z odpadami domowymi. Dbaj o
środowisko i zgodnie z obowiązującymi
przepisami zanieś je do punktu zbiórki
elektrośmieci.
Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z
odpadami domowymi.
Urządzenie należy zutylizować
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Postępuj zgodnie z
obowiązującymi przepisami i regulacjami
prawnymi.
Informacje o sposobie utylizacji oraz zagospodarowaniu odpadów elektronicznych
można ściągnąć z naszej strony internetowej.
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały
wyraźnie zaaprobowane przez producenta
mogą skutkować cofnięciem prawa
użytkownika do obsługi instrumentu.
Ograniczenia użytkowania
Zajrzyj do rozdziału pt. "Dane techniczne"
Urządzenie przeznaczone jest do
pracy w miejscach ciągłego przebywania
ludzi. Nie wolno używać urządzenia w w
warunkach zagrożonych wybuchami lub
działaniem czynników destrukcyjnych.
i
Stanley TLM330
19
PL Instrukcje bezpieczeństwa
Zgodność Elektromagnetyczna
Klasyfikacja lasera
 OSTRZEŻENIE
Urządzenie spełnia surowe wymagania
oraz postanowienia odpowiednich standardów i regulacji.
Nie mniej jednak, nie można całkowicie
wykluczyć możliwości zakłócania przez
nie pracy innych urządzeń.
Urządzenie emituje widzialną wiązkę
lasera, której źródło znajduje się w jego
czołowej części.
Jest to laser klasy 2 zgodny z normą:
• IEC60825-1 : 2007 „Bezpieczeństwo
promieniowania produktów laserowych“
Oznakowanie
Promieniowanie laserowe
Nie spoglądać w wiązkę
Klasa lasera 2
zgodnie z IEC 60825-1:2007
Maksymalna moc promieniowania" <1mW
Emitowana długość fali: 620-690nm
Rozbieżność wiązki: 0.16 x 0.6 mrad
Czas trwania impulsu: 0.2 x 10-9s - 0.8 x 10-9s
Produkty laserowe klasy 2:
Nie spoglądać bezpośrednio w wiązkę
lasera ani też nie kierować jej niepotrzebnie na innych ludzi. Ochrona oczu przebiega normalnie poprzez odwrócenie
wzroku oraz mruganie powiekami.
 OSTRZEŻENIE
Spoglądanie bezpośrednio w wiązkę
lasera (np. przez lornetki czy lunety) może
być szkodliwe.
 UWAGA
a
Spoglądanie w wiązkę lasera może być
szkodliwe dla oczu.
Naklej tabliczkę znamionową w swoim
ojczystym języku.
20
Stanley TLM330
Download PDF

advertising