TLM330 | Stanley TLM330 LASER DISTANCE METER instruction manual

Inhoudsopgave
Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Display - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Batterijen inzetten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Bediening - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
AAN/UIT schakelen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Reset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Melding-codes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Aanpassen meetreferentie / statief - - - - - - - - - - - - - - 4
Multifunctioneel eindstuk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Instellen eenheden afstand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Instellen eenheden helling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Zelfontspanner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Piep AAN/UIT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Verlichting AAN/UIT- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Toetsenbord vergrendeling AAN - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Toetsenbord vergrendeling UIT - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Meetfuncties - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Meting enkele afstand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Permanent / Minimum-Maximum meting - - - - - - - - - - 7
Optellen / Aftrekken - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Oppervlakte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Volume- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Opp. driehoek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Pythagoras (2-punten) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Pythagoras (3-punten) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Pythagoras (deelhoogte) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Waterpassen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Uitzetten- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Slimme horizontale modus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
NL
Bepalen hoogte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14
Geheugen (20 laatste resultaten) - - - - - - - - - - - - - -15
Geheugen wissen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15
Kalibratie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16
Kalibratie van hellingmeter (Hellingkalibratie) - - - - - -16
Technische gegevens - - - - - - - - - - - - - - - - - -17
Melding-codes
Verzorging
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Garantie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Veiligheidsinstructies - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Verantwoordelijkheidsgebieden- - - - - - - - - - - - - - - -18
Gebruik volgens de bepalingen - - - - - - - - - - - - - - - -19
Gebruik in strijd met de bepalingen - - - - - - - - - - - - -19
Gebruiksrisico's - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Toepassingsgrenzen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Verwijderen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - - - - - - - -20
Laserclassificatie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20
Labeling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20
Stanley TLM330
1
NL Instrument Instellen
Introductie
Overzicht
De veiligheidsinstructies en de handleiding dienen zorgvuldig te worden gelezen, voordat het instrument de
eerste keer wordt gebruikt.
De beheerder moet er op toezien, dat alle gebruikers
deze aanwijzingen begrijpen en opvolgen.
Display
De gebruikte symbolen hebben de onderstaande betekenis:
 WAARSCHUWING
Gebruiksgevaar of gebruik in strijd met de bepalingen, dat
ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.
Aan / Meten
 VOORZICHTIG
Gebruiksgevaar of gebruik in strijd met de bepalingen, dat
slechts gering letsel met zich meebrengt, maar aanzienlijke
schade aan materiaal, bezittingen of milieu kan veroorzaken.
Belangrijke gebruiksinformatie, die de gebruiker helpt, het
product technisch juist en efficiënt te gebruiken.
i
Oppervlakte /
Volume
Pythagoras
Zelfontspanner
Meetreferentie
Optellen
Reset / Uit
2
Stanley TLM330
Opp.
driehoek
Helling /
Uitzetten
Slimme
horizontale
modus
Bepalen
hoogte
Eenheden /
Geheugen
Aftrekken
Instrument Instellen
Display
Oppervlakte /
Volume
NL
Batterijen inzetten
Batterij
Uitzetten
Zelfontspanner
Meetreferentie
Geheugen
i
Voor een betrouwbare werking GEEN zinkkoolstof-batterijen gebruiken.
Wissel de batterij
als het pictogram
knippert.
Omtrek
Hoek
Opp. wand
Indirecte
hoogte
Optellen /
Aftrekken
2e resultaat
Pythagoras
Horizontale
meting
Min/Max meting
Eenheden
Hoofdregel
Stanley TLM330
3
NL Bediening
AAN/UIT schakelen
Reset
i
2 sec
Instrument
schakelt UIT.
AAN toets 2 sec
ingedrukt houden om continu
lasermodus te
starten. Als gedurende 180 sec
geen toets wordt
ingedrukt, dan
schakelt het apparaat automatisch uit.
Melding-codes
1x
Laatste actie ongedaan maken.
2x
Als de melding "InFo" verschijnt
met een nummer, volg dan de
instructies in hoofdstuk "Melding-codes".
Voorbeeld:
Huidige functie afsluiten, ga naar
standaard modus.
Aanpassen meetreferentie / statief
1
2
Afstand wordt permanent gemeten vanaf de
statiefschroefdraad.
Afstand wordt gemeten vanaf de
voorzijde van het instrument.
3
Afstand wordt gemeten vanaf de
achterzijde van het instrument
(standaard instelling).
4
Stanley TLM330
Bediening
Multifunctioneel eindstuk
NL
i
Instellen eenheden afstand
Instellen eenheden helling
Wissel tussen onderstaande eenheden:
Wissel tussen onderstaande eenheden:
2 sec
0.000 m 0.00 ft
0.0000 m 0'00" 1/32
0.00 m
0.00 in
0 in 1/32
De oriëntatie
van het eindstuk wordt automatisch
herkend en het
juiste nulpunt
wordt ingesteld.
Tegelijkertijd 2 sec
0.0 °
0.0 %
Zelfontspanner
1
i
2
s
Instellen vertraging voor zelfontspanner (max. 60
sec, standaard
5 sec)
Als de toets wordt losgelaten met ingeschakelde laser, dan worden de
resterende seconden tot de meting
afgeteld in het display. Gebruik van
de zelfontspanner wordt aangeraden
voor precies richten, bijv. bij lange afstanden. Dit voorkomt dat het instrument beweegt door indrukken van de
meettoets.
Stanley TLM330
5
NL Bediening
Piep AAN/UIT
Verlichting AAN/UIT
Tegelijkertijd
2 sec
Toetsenbord vergrendeling AAN
Tegelijkertijd
2 sec
Toetsenbord vergrendeling UIT
2
1
Tegelijkertijd
2 sec
6
PRESS
MINUS
Stanley TLM330
binnen
2 sec
Meetfuncties
Meting enkele afstand
1
NL
2
i
3
8.532 m
Richt actieve laser op richtmerk.
Meetoppervlakken: Meetfouten kunnen optreden bij metingen naar kleurloze
vloeistoffen, glas, piepschuim of halfdoorlatende
oppervlakken, of bij meten op
hoogglansoppervlakken.
Voor donkere oppervlakken
zal de meettijd toenemen.
Permanent / Minimum-Maximum meting
min.
1
De gemeten minimum en maximum afstanden worden getoond
(min, max). De laatste gemeten
afstand wordt getoond op de
hoofdregel.
max.
2
2 sec
3
Stopt permanent / minimummaximum meting.
Gebruikt om kamerdiagonalen te meten (maximum waarden) of loodrechte afstand (minimum
waarden)
8.532 m
Optellen / Aftrekken
1
2
7.332 m
i
3
De volgende meting wordt opgeteld bij de vorige.
De volgende meting wordt afgetrokken van de
vorige.
5.5I5 m
I2.847 m
Stanley TLM330
Het resultaat staat op de
hoofdregel en de gemeten
waarde er boven. Dit proces
kan zo vaak als nodig worden
herhaald. Dezelfde procedure kan worden gevolgd voor
optellen en aftrekken van oppervlakten en volumes.
7
NL Meetfuncties
Oppervlakte
1x
1
2
3
Richt laser op
eerste richtpunt.
4
Richt laser op
tweede richtpunt.
6
2 sec
19.823 m
24.352 m
8
2
i
5
Omtrek
Oppervlakte
Stanley TLM330
24.352 m
2
Het resultaat staat op de
hoofdregel en de gemeten
waarde er boven.
Meetfuncties
Volume
NL
2x
1
2
3
4
Richt laser op
eerste richtpunt.
i
7
78.694 m
3
Het resultaat
staat op de
hoofdregel en
de gemeten
waarde er boven.
5
Richt laser op
tweede richtpunt.
8
2 sec
80.208 m
208.703 m
78.694 m
6
Richt laser op
derde richtpunt.
Omtrek
2
3
Opp. wand
Volume
Stanley TLM330
9
NL Meetfuncties
Opp. driehoek
1
2
3
4
Richt laser op
tweede richtpunt.
Richt laser op
eerste richtpunt.
7
8
2 sec
24.352 m
10
2
5
40.8 °
33.852 m
24.352 m
2
Hoek tussen de eerste twee metingen
Omtrek
Opp. driehoek
Stanley TLM330
6
Richt laser op
derde richtpunt.
Meetfuncties
Pythagoras (2-punten)
NL
1x
1
2
3
4
Richt laser loodrecht op onderste punt.
Richt laser op
bovenste punt.
i
5
8.294 m
Het resultaat staat
op de hoofdregel en
de gemeten waarde
er boven. De meettoets 2 sec ingedrukt houden in de
functie, activeert
automatisch de Minimum of Maximum
meting.
Pythagoras (3-punten)
2x
1
2
3
4
Richt laser op
bovenste punt.
Richt laser op
loodrecht punt.
i
7
8.294 m
5
6
Richt laser op onderste
punt.
Het resultaat staat op de hoofdregel en de gemeten waarde er
boven.
De meettoets 2 sec ingedrukt
houden in de functie, activeert
automatisch de Minimum of
Maximum meting.
Stanley TLM330
11
NL Meetfuncties
Pythagoras (deelhoogte)
3x
1
2
3
Richt laser op
bovenste punt.
2.602 m
12
5
Richt laser op 2e
punt.
i
7
4
Het resultaat staat op de hoofdregel en de gemeten waarde er
boven.
De meettoets 2 sec ingedrukt
houden in de functie, activeert
automatisch de Minimum of
Maximum meting.
Stanley TLM330
6
Richt laser op
loodrecht punt.
Meetfuncties
Waterpassen
i
NL
Deze functie toont continu de helling van het apparaat. Vanaf een
helling van ±5° begint het apparaat
te piepen. Hoe dichter het bij de 0°
komt, hoe sneller het piept. Als een
helling van ±0.3° wordt bereikt, dan
piept het apparaat ononderbroken.
1x
1
2
8.7 °
Plaats het apparaat op het voorwerp
dat moet worden gewaterpast.
De helling
wordt getoond (Bereik ±180°).
Uitzetten
2x
1
2
1
2
3
3
1.000 m
4
Beweeg instrument langzaam
langs de uitzetlijn. De afstand
naar het volgende uitzetpunt
wordt getoond.
Waarde
instellen.
Waarde bevestigen
en meting starten.
0.625 m
i
0.625 m
0.240 m
Het is nog 0.240 m
tot de volgende
0.625 m afstand.
Stanley TLM330
Het instrument gaat piepen
als een uitzetpunt wordt genaderd binnen 0.1 m.
De functie kan worden gestopt door indrukken van de
RESET/UIT toets.
13
NL Meetfuncties
Slimme horizontale modus
2
i
3
24.3 °
0.032 m
Richt actieve laser op richtmerk.
4.827 m
α
y
z
y
1
z
Toets nog
eens indrukken om horizontaal
meten uit te
schakelen.
(tot 360° met een dwarshelling
van ±10°)
Bepalen hoogte
i
Deze functie toont continu de
hoogte als het instrument wordt
geroteerd op een statief. Geen 2e
afstandmeting nodig, omdat alleen de helling automatisch wordt
gemeten.
h3
h2
1
2
3
4
x
Richt laser op bovenste punten
en hoek/hoogtemeting volgt automatisch.
Richt laser op onderste punt.
h3
h2
6.932 m
30.2 °
9.827 m
14
i
h1
x
y
5
= Actuele helling
y = Actuele hoogte als in-
h1
x
strument wordt geroteerd op statief
Stanley TLM330
De gevolgde
hoogte "y" ligt
recht boven
het 1st richtpunt "x".
6
Stopt hoogtemeting en toont
laatste meetwaarde.
Meetfuncties
Geheugen (20 laatste resultaten)
Geheugen wissen
1
3
NL
2
2 sec
20
8.294 m
De laatste 20
waarden worden
getoond.
20
8.294 m
Bladert door de
laatste 20 waarden.
Stanley TLM330
De waarde in de
hoofdregel kan
worden gebruikt
voor verdere berekeningen.
2 sec tegelijkertijd
Volledige geheugen wordt
gewist.
15
NL Kalibratie
Kalibratie van hellingmeter (Hellingkalibratie)
1
2
3
Tegelijkertijd 2 sec
Plaats het instrument op een absoluut
horizontale ondergrond.
4
180°
5
6
Draai het instrument 180° en plaats het
weer op de absoluut horizontale ondergrond.
7
Draai het instrument onderste boven en plaats het
weer op de absoluut horizontale ondergrond.
8
180°
Draai het instrument 180° en plaats het
weer op de absoluut horizontale ondergrond.
16
Stanley TLM330
9
i
Na 2 sec
schakelt
het instrument over
naar normale modus.
Technische gegevens
Afstandmeting
Gemiddelde meettolerantie*
± 1.0 mm / 0.04 in ***
Gemiddelde meettolerantie** ± 2.0 mm / 0.08 in ***
Bereik met richtplaat
100 m / 330 ft
Gemiddeld bereik*
80 m / 262 ft
Bereik bij ongunstige
omstandigheden ****
60 m / 197 ft
Kleinste weergegeven
eenheid
0.1 mm / 1/32 in
Ø laserspot
op afstanden
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Hellingmeting
Meettoleranties tov. laserstraal*****
± 0.2°
Meettoleranties tov. behuizing*****
± 0.2°
Bereik
360°
Algemeen
Laserklasse
2
Lasertype
635 nm, < 1 mW
Beschermingsklasse
IP54 (stof- en spatwaterdicht)
Autom. laser uitschakelen
na 90 s
Automatisch uitschakelen
na 180 s
Levensduur batterijen
(2 x AAA)
tot 5000 metingen
Afmetingen (H x D x B)
115.6 x 58 x 32 mm
4.55 x 2.28 x 1.26 in
Gewicht (met batterijen)
155 g / 4.98 oz
Temperatuurbereik:
- Opslag
- Werking
NL
* van toepassing bij 100 % richtmerkreflectie (witgeverfde muur), weinig omgevingslicht, 25 ºC
** van toepassing bij 10 tot 500 % richtmerkreflectie,
veel omgevingslicht, - 10 ºC tot + 50 ºC
*** Toleranties van toepassing voor 0,05 m tot 10 m
met een betrouwbaarheidsniveau van 95%. De maximale tolerantie kan oplopen tot 0.1 mm/m tussen 10 m
en 30 m, en tot 0.2 mm/m voor afstanden boven 30 m
**** van toepassing bij 100 % richtmerkreflectie,
omgevingslicht van circa 30000 lux
***** na kalibratie door gebruiker. Extra hoekgerelateerde afwijking van +/- 0,01° per graad tot +/-45° in
elk kwadrant. Van toepassing bij kamertemperatuur.
Voor het gehele werktemperatuurbereik neemt de
maximale afwijking toe met +/- 0,1°.
i
Voor nauwkeurige indirecte resultaten wordt gebruik van een statief
aangeraden. Voor nauwkeurige
hellingmetingen moet een dwarshelling worden vermeden.
Functies
Afstandmeting
ja
Min/Max meting
ja
Permanente meting
ja
Uitzetten
ja
Optellen/Aftrekken
ja
Oppervlakte
ja
Volume
ja
Opp. driehoek
ja
Pythagoras
2-punt, 3-punt, deelhoogte
Slimme horizontale modus /
Indirecte hoogte
ja
Bepalen hoogte
ja
Waterpassing
ja
Geheugen
20 waarden
Piep
ja
Displayverlichting
ja
Multifunctioneel eindstuk
ja
-25 tot 70 °C
-13 tot 158 °F
-10 tot 50 °C
14 tot 122 °F
Stanley TLM330
17
NL Melding-codes
Verzorging
Veiligheidsinstructies
Als de melding Error niet verdwijnt na
• Het instrument reinigen met een vochherhaaldelijk opnieuw inschakelen van het
tige, zachte doek.
instrument, neem dan contact op met uw • Het instrument nooit onder water
dealer.
dompelen.
Als de melding InFo verschijnt met een
• Nooit agressieve schoonmaak- of oplosnummer, druk dan op de Reset toets en
middelen gebruiken.
volg onderstaande instructies:
18
Nr.
Oorzaak
Oplossing
156
Dwarshelling groter Houd het instrument
dan 10°
vast zonder dwarshelling.
162
Kalibratiefout
Let op, dat het instrument op een absoluut
horizontale en vlakke
ondergrond ligt.
Herhaal de kalibratieprocedure. Neem
contact op met uw
dealer als de fout blijft
optreden.
204
Rekenfout
Meting herhalen.
252
Temperatuur te
hoog
Instrument af laten
koelen.
253
Temperatuur te
laag
Instrument opwarmen.
255
Retoursignaal te
zwak, meettijd te
lang
Wijzig het richtoppervlak (bijv. wit papier).
256
Retoursignaal te
sterk
Wijzig het richtoppervlak (bijv. wit papier).
257
Te veel omgevings- Richtgebied
licht
afschermen (schaduw).
258
Meting buiten meet- Corrigeer het bereik.
bereik
260
Laserstraal onderbroken
Garantie
De Stanley TLM komt met twee jaar
garantie.
Neem contact op met uw dealer voor
verdere informatie.
Kan worden gewijzigd (illustraties,
beschrijvingen en technische details)
zonder mededeling vooraf.
De beheerder van het instrument moet er
op toezien, dat alle gebruikers deze
aanwijzingen begrijpen en opvolgen.
Verantwoordelijkheidsgebieden
Verantwoordelijkheden van de fabrikant van de oorspronkelijke apparatuur:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Bovenstaand bedrijf is verantwoordelijk
voor de veiligheidstechnisch onberispelijke levering van het product, inclusief
gebruiksaanwijzing. Het bedrijf is niet
verantwoordelijk voor accessoires van
derden.
Verantwoordelijkheden van de
beheerder van het instrument:
• Hij begrijpt de veiligheidsinformatie voor
het product en de instructies in de
gebruiksaanwijzing.
• Hij is bekend met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van
ongevallen.
• Hij voorkomt gebruik van het instrument
door onbevoegden.
Meting herhalen.
Stanley TLM330
Veiligheidsinstructies
Gebruik volgens de bepalingen
NL
Gebruiksrisico's
Verwijderen
• Meten van afstanden
• Hellingmeting
 WAARSCHUWING
 VOORZICHTIG
Gebruik in strijd met de bepalingen Pas op voor foutieve metingen bij gebruik Lege batterijen mogen niet bij het huisvuil
• Gebruik van het product zonder
instructie
• Gebruik buiten de toepassingsgrenzen
• Onwerkzaam maken van veiligheidsinrichtingen en verwijderen van aanwijzings- en waarschuwingsetiketten
• Openen van het product met gereedschap (schroevendraaier, etc.)
• Het aanbrengen van modificaties of
aanpassingen aan het product
• Gebruik van toebehoren van andere
fabrikanten zonder nadrukkelijke goedkeuring
• Opzettelijk verblinden van derden; ook in
het donker
• Onvoldoende beveiliging van de meetlocatie (bijv.: bij het verrichten van
metingen op straat, constructielocaties,
etc.)
• Opzettelijk of onverantwoord gedrag op
steigers, bij het beklimmen van ladders,
bij het meten in de buurt van draaiende
machines of open machine-elementen
of installaties
• Direct richten in de zon
van een defect product, na een val of
andere niet toegestane belastingen resp.
modificaties aan het product. Verricht periodiek controlemetingen.
Speciaal na overbelasting van het product,
en voor en na belangrijke meettaken.
 VOORZICHTIG
Probeer nooit zelf het instrument te repareren. Neem contact op met uw dealer in
geval van schade.
 WAARSCHUWING
Wijzigingen of modificaties, die niet
nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kunnen de
gebruiker het recht ontnemen om het
instrument te gebruiken.
worden weggegooid. Denk aan het milieu
en lever ze in bij de beschikbare verzamelpunten in overeenstemming met nationale
en lokale regels.
Het product mag niet bij het huisvuil
worden weggegooid.
Het product moet in overeenstemming met de nationale regelgeving
van uw land worden verwijderd.
Houdt u aan de nationale en landspecifieke regelgeving.
Productspecifieke informatie met betrekking tot behandeling en afvalverwerking
kan worden gedownload van onze home
page.
Toepassingsgrenzen
Zie hoofdstuk "Technische gegevens".
Het instrument is ontworpen voor
toepassing in gebieden, die geschikt zijn
voor permanente menselijke bewoning.
Gebruik het instrument niet in gebieden
met explosiegevaar of in agressieve
omgevingen.
i
Stanley TLM330
19
NL Veiligheidsinstructies
Elektromagnetische compatibiliteit Laserclassificatie
(EMC)
 WAARSCHUWING
Het instrument voldoet aan de strengste
eisen van de relevante normen en regelgeving.
Desondanks kan de mogelijkheid op
storing in andere apparatuur niet volledig
worden uitgesloten.
Het instrument produceert een zichtbare
laserstraal, die aan de voorzijde van het
apparaat naar buiten komt:
Het is een klasse 2 laserproduct volgens:
• IEC60825-1 : 2007 "Veiligheid van laserinrichtingen"
Labeling
Laserstraling
Kijk niet in de laserstraal
Laserklasse 2
vlg. IEC 60825-1:2007
Maximale stralingsvermogen: <1mW
Uitgezonden golflengte: 620-690nm
Straaldivergentie: 0.16 x 0.6 mrad
Pulsduur: 0.2 x 10-9s - 0.8 x 10-9s
Laser Klasse 2 producten:
Kijk niet in de laserstraal en richt niet
onnodig op andere personen. Oogbescherming wordt gewoonlijk bewerkstelligd door afwendingreacties inclusief knipperreflex.
 WAARSCHUWING
Direct in de laserstraal kijken met optische
hulpmiddelen (zoals bijv. verrekijkers, telescopen) kan gevaarlijk zijn.
 VOORZICHTIG
a
Het kijken in de laserstraal kan gevaarlijk
zijn voor de ogen.
Bevestig de lasersticker (a) in de taal van
uw land.
20
Stanley TLM330
Download PDF

advertising