TLM330 | Stanley TLM330 LASER DISTANCE METER instruction manual

Obsah
Nastavenie prístroja- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Prehľad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Displej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Vloženie batérií - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Ovládanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Zapnutie / vypnutie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Vymazať- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Kódy správ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Upravenie meracej referencie/stojan - - - - - - - - - - - - - 4
Multifunkčná koncová časť - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Nastavenie jednotky vzdialenosti - - - - - - - - - - - - - - - 5
Nastavenie naklonenia jednotky - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Časovač (automatické spustenie) - - - - - - - - - - - - - - - 5
Pípnutie ZAP./VYP. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Osvetlenie ZAP./VYP. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Zámok tlačidiel ZAP. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Zámok tlačidiel VYP. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Funkcie merania
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7
Meranie jednej vzdialenosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Permanentné /minimálna - maximálne meranie - - - - - 7
Sčítať / Odčítať - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Plocha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Objem - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Trojuholníková oblasť - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Pytagoras (2-bodové) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Pytagoras (3-bodové) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Pytagoras (čiastočná výška)- - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Vyrovnanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Vymedzenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Inteligentný horizontálny režim - - - - - - - - - - - - - - - - 14
SK
Označenie výšky - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14
Pamäť (posledných 20 zobrazení) - - - - - - - - - - - - - -15
Vymazať pamäť - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15
Kalibrácia
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16
Kalibrácia snímača naklonenia
(kalibrácia naklonenia) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16
Technické údaje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17
Kódy správ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Údržba
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Záruka- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Bezpečnostné pokyny - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Oblasti zodpovednosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Dovolené použitie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Zakázané použitie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Nebezpečenstvá pri používaní - - - - - - - - - - - - - - - -19
Limity používania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Likvidácia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - - - - - - - - - -20
Klasifikácia lasera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20
Označenie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20
Stanley TLM330
1
SK Nastavenie prístroja
Úvod
Prehľad
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte
bezpečnostné pokyny a návod na použitie.
Displej
Osoba zodpovedná za výrobok musí zabezpečiť, že
všetci používatelia im rozumejú a dodržiavajú ich.
Použité symboly majú nasledovné významy:
 VÝSTRAHA
Udáva potenciálne nebezpečnú situáciu alebo použitie na neurčený účel, ktorým ak nezabránite, vyústia do smrteľného alebo
vážneho zranenia.
 UPOZORNENIE
Udáva potenciálne nebezpečnú situáciu alebo použitie na neurčený účel, ktorým ak nezabránite, môžu vyústiť do malého
zranenia a/alebo značného materiálneho, finančného alebo
environmentálneho poškodenia.
Dôležité odseky, ktoré sa v praxi musia dodržiavať, keďže
umožňujú technicky správne a účinné používanie výrobku.
i
Zap / Merať
Plocha /
Objem
Pytagoras
Sklon /
Vytýčenie
Inteligentný
horizontálny
režim
Časovač
Označenie
výšky
Referencia
merania
Jednotky /
Pamäť
Pridať
Vymazať /
Vyp
2
Trojuholníková plocha
Stanley TLM330
Odčítať
Nastavenie prístroja
Displej
Plocha /
Objem
Vymedzenie
Meranie
referencia
SK
Vloženie batérií
Batéria
i
Časovač
Pamäť
Aby ste zabezpečili spoľahlivé použitie,
nepoužívajte zinkovo-karbónové
batérie.
Batérie vymeňte,
keď symbol batérie bliká.
Obvod
Uhol
Plocha steny
Nepriama
výška
Dodatok /
Odpočítavanie
2. výsledok
Pytagoras
Horizontálne
meranie
Min. / Max.
meranie
Jednotky
Hlavný riadok
Stanley TLM330
3
SK Ovládanie
Zapnutie / vypnutie
Vymazať
i
2 sek.
Zariadenie je
vypnuté.
Podržte tlačidlo
ZAP. stlačené 2
sekundy, aby
ste spustili režim
nepretržitého laseru. Ak počas
180 sek. nestlačíte žiadne tlačidlo, zariadenie
sa automaticky
vypne.
Kódy správ
1x
Vráti späť poslednú vykonanú akciu.
2x
Ak sa objaví informačná ikona s
číslom, dodržiavajte pokyny v
časti „Kódy správy“.
Príklad:
Ponechá aktuálnu
funkciu, prejde do
pôvodného prevádzkového režimu.
Upravenie meracej referencie/stojan
1
2
Vzdialenosť je trvalo
meraná od závitu stojana.
Vzdialenosť sa meria z prednej
časti zariadenia.
3
Vzdialenosť sa meria zo zadnej
časti zariadenia (štandardné nastavenie).
4
Stanley TLM330
Ovládanie
Multifunkčná koncová časť
SK
i
Nastavenie jednotky vzdialenosti
Orientácia koncovej časti sa
zistí automaticky a nulový bod
sa primerane
nastaví.
Nastavenie naklonenia jednotky
Prepne medzi nasledujúcimi jednotkami:
Prepne medzi nasledujúcimi jednotkami:
2 sek.
0.000 m 0.00 ft
0.0000 m 0'00" 1/32
0.00 m
0.00 in
0 in 1/32
2 sek. nepretržite
0.0 °
0.0 %
Časovač (automatické spustenie)
1
i
2
s
Nastavenie omeškania automatického spustenia (max.
60 sek., štandardné
nastavenie 5 sek.)
Po uvoľnení tlačidla s aktivovaným
laserom sa zostávajúce sekundy do
merania zobrazia v odpočítavaní.
Oneskorené spustenie sa odporúča
pri presnom mierení, napr. pri dlhých
vzdialenostiach. Vyhnete sa tak traseniu zariadenia pri stlačení tlačidla
merania.
Stanley TLM330
5
SK Ovládanie
Pípnutie ZAP./VYP.
Osvetlenie ZAP./VYP.
2 sek.
nepretržite
Zámok tlačidiel ZAP.
2 sek.
nepretržite
Zámok tlačidiel VYP.
2
1
2 sek.
nepretržite
6
PRESS
MINUS
Stanley TLM330
počas
2 sek.
Funkcie merania
Meranie jednej vzdialenosti
1
SK
2
i
3
8.532 m
Namierte aktívny laser na cieľ.
Cieľové povrchy: Chyby merania sa môžu vyskytnúť pri
meraní k bezfarebným kvapalinám, polystyrénu alebo
polopriepustným povrchom
alebo pri namierení na vysoko lesklé povrchy. Voči tmavým povrchom sa čas
merania zvyšuje.
Permanentné /minimálna - maximálne meranie
min.
1
Minimálna a maximálna nameraná vzdialenosť sa zobrazí (min.,
max.). Posledná nameraná hodnota sa zobrazí v hlavnom riadku. 3
max.
2
2 sek.
Bežne sa používa na meranie uhlopriečok izieb
(maximálne hodnoty) alebo horizontálnych vzdialeností (minimálne hodnoty).
Zastavte permanentné / minimálne - maximálne meranie.
8.532 m
Sčítať / Odčítať
1
2
7.332 m
i
3
Ďalšie meranie
sa pripočíta
k predošlému.
Ďalšie meranie
sa odpočíta
od predošlého.
5.5I5 m
Výsledok je zobrazený v hlavnom riadku a nameraná hodnota nad ním. Tento postup
sa môže podľa potreby opakovať. Rovnaký postup sa dá
použiť pre sčítanie alebo odčítanie plôch alebo objemov.
I2.847 m
Stanley TLM330
7
SK Funkcie merania
Plocha
1x
1
2
3
Namierte laser
na prvý cieľový
bod.
4
Namierte laser
na druhý cieľový
bod.
6
2 sek.
8
19.823 m
Obvod
24.352 m
Plocha
2
i
5
Stanley TLM330
24.352 m
2
Výsledok je zobrazený v
hlavnom riadku a nameraná
hodnota nad ním.
Funkcie merania
Objem
SK
2x
1
2
3
4
Namierte laser
na prvý cieľový
bod.
i
7
78.694 m
3
Výsledok je
zobrazený v
hlavnom riadku a nameraná hodnota
nad ním.
5
Namierte laser
na druhý cieľový
bod.
8
2 sek.
80.208 m
208.703 m
78.694 m
6
Namierte laser
na tretí cieľový
bod.
Obvod
2
3
Oblasti steny
Objem
Stanley TLM330
9
SK Funkcie merania
Trojuholníková oblasť
1
2
3
4
Namierte laser
na druhý cieľový
bod.
Namierte laser
na prvý cieľový
bod.
7
8
2 sek.
24.352 m
10
2
5
40.8 °
33.852 m
24.352 m
2
Uhol obsiahnutý prvými dvomi meraniami
Obvod
Trojuholníková oblasť
Stanley TLM330
6
Namierte laser
na tretí cieľový
bod.
Funkcie merania
Pytagoras (2-bodové)
SK
1x
1
2
3
4
Namierte laser v
pravom uhle na
spodný bod.
Namierte laser
na vrchný bod.
i
5
8.294 m
Výsledok je zobrazený v hlavnom
riadku a nameraná
vzdialenosť nad
ním. Stlačenie meracieho tlačidla na 2
sek. v tejto funkcii
aktivuje automatické meranie minima
alebo maxima.
Pytagoras (3-bodové)
2x
1
2
3
4
Namierte laser
na vrchný bod.
Namierte laser
na pravouhlý
bod.
i
7
8.294 m
5
6
Namierte laser na spodný bod.
Výsledok je zobrazený v hlavnom riadku a nameraná vzdialenosť nad ním.
Stlačenie meracieho tlačidla na
2 sek. v tejto funkcii aktivuje automatické meranie minima alebo maxima.
Stanley TLM330
11
SK Funkcie merania
Pytagoras (čiastočná výška)
3x
1
2
3
Namierte laser
na vrchný bod.
2.602 m
12
5
Namierte laser
na 2. bod.
i
7
4
Výsledok je zobrazený v hlavnom riadku a nameraná vzdialenosť nad ním.
Stlačenie meracieho tlačidla na 2
sek. v tejto funkcii aktivuje automatické meranie minima alebo
maxima.
Stanley TLM330
6
Namierte laser
na pravouhlý
bod.
Funkcie merania
Vyrovnanie
i
SK
Táto funkcia neustále zobrazuje
sklon zariadenia Pri sklone ± 5°
začne zariadenie pípať. Čím viac
sa blíži k 0°, tým rýchlejšie pípa.
Keď sa zariadenie dosiahne sklon
± 0,3°, bude pípať neustále.
1x
1
2
8.7 °
Zariadenie umiestnite na objekt, ktorý
chcete vyrovnať.
Zobrazí sa
sklon (Rozsah ± 180°).
Vymedzenie
2x
1
2
1
2
3
3
1.000 m
4
Zariadenie pomaly posúvajte
pozdĺž línie vymedzenia. Zobrazí sa
vzdialenosť k nasledujúcemu
bodu vymedzenia.
Nastavte
hodnotu.
Overte hodnotu a
spustite meranie.
0.625 m
i
0.625 m
0.240 m
0,240 m chýba po
nasledujúcich
0,625 m vzdialenosti.
Stanley TLM330
Po dosiahnutí bodu vymedzenia, ktorý je menší ako
0,1 m, začne nástroj pípať.
Funkcia sa dá zastaviť stlačením tlačidla VYMAZAŤ/VYP.
13
SK Funkcie merania
Inteligentný horizontálny režim
2
i
3
24.3 °
0.032 m
Namierte laser
na cieľ.
4.827 m
α
y
z
y
1
z
Opätovným
stlačením
tlačidla vypnete horizontálne
meranie.
(až 360 ° a šikmé naklonenie ±
10 °)
Označenie výšky
i
Táto funkcia zobrazuje neustále
označovanie výšky, ak je zariadenie zapnuté na stojane. Číslo
2. merania vzdialenosti je potrebné iba pri automaticky meranom
uhle.
h3
h2
1
2
3
4
x
Namierte laser na vyššie body
a označenie uhla/výšky sa spustí automaticky.
Namierte laser na
spodný bod.
h3
h2
6.932 m
30.2 °
9.827 m
14
i
h1
x
y
5
= Označenie uhla
y = Označenie výšky, ak
h1
x
je zariadenie zapnuté
na stojane
Stanley TLM330
Označená
výška „y“ je
90° k 1. zameranému bodu
„x“.
6
Zastaví označenie výšky
a zobrazí posledné meranie.
Funkcie merania
Pamäť (posledných 20 zobrazení)
Vymazať pamäť
1
3
SK
2
2 sek.
20
8.294 m
Zobrazí sa 20
posledných zobrazení.
20
8.294 m
Navigovanie cez
posledných 20
zobrazení.
Stanley TLM330
Hodnota hlavnej
čiary sa môže použiť na ďalšie výpočty.
2 sek. nepretržite
Pamäť sa úplne vymaže.
15
SK Kalibrácia
Kalibrácia snímača naklonenia (kalibrácia naklonenia)
1
2
3
2 sek. nepretržite
Zariadenie umiestnite na úplne rovný
povrch.
4
180°
5
6
Zariadením otáčajte horizontálne o 180
° a umiestnite ho znovu na úplne rovný
povrch.
7
Zariadenie otočte hore nohami a znovu ho umiestnite na absolútne rovný povrch.
8
180°
Zariadením otáčajte horizontálne
o 180 ° a umiestnite ho znovu na úplne
rovný povrch.
16
Stanley TLM330
9
i
Po 2 sekundách
sa zariadenie vráti
späť do
normálneho režimu.
Technické údaje
SK
Meranie vzdialenosti
Tolerancia typického
merania*
± 1,0 mm/0,04 in ***
Maximálna tolerancia
merania **
± 2,0 mm/0,08 in ***
Rozsah cieľového miesta
100 m/330 ft
Typický rozsah*
80 m/262 ft
Rozsah pri nepriaznivých
podmienkach ****
60 m/197 ft
Najmenšia zobrazená
jednotka
0,1 mm/1/32 in
Ø laserového lúča
vo vzdialenostiach
6/30/60 mm
(10/50/100 m)
Meranie naklonenia
Tolerancia merania
k laserovému lúču*****
± 0.2°
Tolerancia merania k
plášťu*****
± 0.2°
Rozsah
360°
* aplikuje sa pre 100 % cieľovú reflektivitu (biela
stena), slabé osvetlenie pozadia, 25 °C
** aplikuje sa pre 10 až 500 % cieľovú reflektivitu,
vysoké osvetlenie pozadia, - 10 °C až + 50 °C
*** Tolerancia sa aplikuje od 0,05 m do 10 m s 95 %
úrovňou spoľahlivosti. Maximálna tolerancia sa môže
zhoršiť na 0,1 mm/m medzi 10 m až 30 m a na 0,2
mm/m pri vzdialenostiach nad 30 m
**** vzťahuje sa na 100 % cieľovú reflektivitu, osvetlenie pozadia medzi 30'000 luxov
***** po používateľskej kalibrácii. Príslušná odchýlka
dodatočného uhla +/- 0,01° na jeden stupeň až do +/45 ° v každom kvadrante. Aplikuje sa pri izbovej
teplote. Pre celý rozsah prevádzkovej teploty sa maximálna odchýlka zvýši o +/- 0,1 °.
i
Pre presné nepriame výsledky sa
odporúča použitie stojana. Pre
presné merania sklonu by ste sa mali
vyhnúť šikmému nakloneniu.
Všeobecne
Trieda laseru
2
Typ laseru
635 nm, < 1 mW
Trieda ochrany
IP54 (ochrana proti
prachu a striekajúcej
vode)
Automatické vypnutie lasera
po 90 sek.
Automatické vypnutie napájania
po 180 sek.
Výdrž batérií (2 x AAA)
do 5000 meraní
Rozmer (V x H x Š)
115,6 x 58 x 32 mm
4,55 x 2,28 x 1,26 in
Hmotnosť (s batériami)
155 g/4,98 oz
Teplotný rozsah:
- Skladovanie
- Ovládanie
Funkcie
Meranie vzdialenosti
áno
Min. / Max. meranie
áno
Permanentné meranie
áno
Vymedzenie
áno
Sčítanie / Odčítanie
áno
Plocha
áno
Objem
áno
Trojuholníková oblasť
áno
Pytagoras
2-bodové, 3-bodové,
čiastočná výška
Inteligentný horizontálny
režim/
Nepriama výška
áno
Označenie výšky
áno
Vyrovnávanie
áno
Pamäť
20 zobrazení
Zvukový signál
áno
Osvetlený displej
áno
Multifunkčná koncová časť
áno
-25 až 70 °C
-13 až 158 °F
-10 až 50 °C
14 až 122 °F
Stanley TLM330
17
SK Kódy správ
Ak správa Error nezmizne po opakovanom zapnutí zariadenia, kontaktujte
predajcu.
Ak sa objaví správa InFo spolu s číslom,
stlačte tlačidlo Vymazať a dodržte nasledujúce pokyny:
18
Č.
Príčina
156
Priečne naklonenie Prístroj držte bez toho,
väčšie ako 10°
aby ste ho priečne
nakláňali.
Oprava
162
Chyba kalibrácie
Uistite sa, že zariadenie
je umiestnené na úplne
horizontálnom
a rovnom povrchu.
Opakujte proces kalibrácie. Ak sa chyba ešte
stále vyskytuje, kontaktujte svojho predajcu.
204
Chybná kalkulácia
252
Príliš vysoká teplota Nechajte zariadenie
vychladnúť.
253
Príliš nízka teplota
Zahrejte zariadenie.
255
Prijatý signál je
veľmi slabý, čas
merania príliš dlhý
Zmeňte cieľový povrch
(napr. biely papier).
256
Prijatý signál je
príliš silný
Zmeňte cieľový povrch
(napr. biely papier).
257
Príliš silné osvetlenie pozadia
Zatieňte cieľovú oblasť.
258
Meranie mimo
rozsahu merania
Opravte rozsah.
260
Prerušenie laserového lúča
Zopakujte meranie.
Údržba
Bezpečnostné pokyny
• Zariadenie čistite mäkkou, vlhkou
handričkou.
• Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
• Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Osoba zodpovedná za zariadenie musí
zabezpečiť, že všetci používatelia im
rozumejú a dodržiavajú ich.
Oblasti zodpovednosti
Zodpovednosti výrobcu originálneho
vybavenia:
Stanley Tools
Stanley TLM má dvojročnú záruku.
Viac informácií získate u svojho predajcu. 701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
Podlieha zmenám (nákresy, popisy
www.STANLEYLASERS.com
a technické dáta).
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Záruka
Vyššie uvedená spoločnosť je zodpovedná za dodanie produktu, vrátane
návodu na použitie v úplne bezpečnom
stave. Vyššie uvedená spoločnosť nie je
zodpovedná za príslušenstvo vyrobené
treťou stranou.
Vykonajte meranie
znova.
Zodpovednosti osoby, ktorá má
zariadenie na starosti:
• Rozumieť bezpečnostným pokynom na
výrobku a pokynom v návode na
použitie.
• Poznať miestne bezpečnostné predpisy
vzťahujúce sa na predchádzanie
nehodám.
• Neoprávnenému personálu zamedzte
prístup k výrobku.
Stanley TLM330
Bezpečnostné pokyny
SK
Dovolené použitie
Nebezpečenstvá pri používaní
Likvidácia
• Meranie vzdialeností
• Meranie naklonenia
 VÝSTRAHA
 UPOZORNENIE
Zakázané použitie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dávajte si pozor na chybné merania vzdialenosti, ak je zariadenie poškodené alebo
Používanie výrobku bez poučenia
Používanie mimo rozsahu stanovených spadlo, alebo bolo nesprávne používané
alebo upravené. Vykonávajte pravidelné
limitov
testovacie merania.
Deaktivovanie bezpečnostných
Najmä potom, ako bolo zariadenie vystasystémov a odstránenie nálepiek s
vysvetlivkami a upozornením na nebez- vené neobvyklému používaniu a pred,
počas a po dôležitých meraniach.
pečenstvo
Otvorenie výrobku za použitia nástrojov
UPOZORNENIE
(napr. skrutkovače atď.)
Nikdy sa nepokúšajte výrobok opraviť
Vykonávanie úprav alebo prerábanie
sami. V prípade poškodenia kontaktujte
výrobku
lokálneho predajcu.
Použitie príslušenstva od iných
výrobcov bez vysloveného schválenia
VÝSTRAHA
Úmyselné oslňovanie tretích strán; tiež v
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú vopred
tme
schválené môžu viesť k zrušeniu povoNeadekvátne zabezpečenie v mieste
lenia na prevádzku zariadenia.
merania (napr. pri meraní na cestách,
staveniskách atď.)
Limity používania
Schválne alebo nezodpovedné spráPozri časť „Technické údaje“.
vanie sa na lešeniach, na rebríkoch, pri
Zariadenie je určené na použitie v
meraní v blízkosti bežiacich strojov
trvalo obývaných oblastiach. Produkt
alebo v blízkosti častí strojov alebo
nepoužívajte v oblastiach ohrozených
inštalácií, ktoré nie sú chránené
výbuchom alebo v agresívnych prostrePriame mierenie na slnko
diach.


Vybité batérie sa nesmú likvidovať s
domovým odpadom. Dbajte o životné
prostredie a odneste ich do zberných
miest vybavených v súlade s vnútroštátnymi a miestnymi predpismi.
Výrobok sa nesmie likvidovať s domovým
odpadom.
Výrobok likvidujte náležite v súlade
s vnútroštátnymi predpismi vo
svojej krajine.
Dodržiavajte národné a lokálne
predpisy.
Informácie o ošetrení produktu a spracovaní odpadu si môžete prevziať z našej
webovej stránky.
i
Stanley TLM330
19
SK Bezpečnostné pokyny
Elektromagnetická kompatibilita
(EMC)
Klasifikácia lasera
 VÝSTRAHA
Prístroj vyhovuje najprísnejším požiadavkám príslušných noriem a smerníc.
Avšak možnosť spôsobenia interferencie v
iných prístrojoch nie je možné úplne
vylúčiť.
Zariadenie vytvára viditeľné laserové lúče,
ktoré sa emitujú z prístroja.
Je to laserový výrobok triedy 2 v súlade s:
• IEC60825-1: 2007 „Bezpečnosť žiarenia
laserových výrobkov“
Označenie
Laserové žiarenie
Nepozerajte sa do lúča
Trieda laseru 2
podľa IEC 60825-1:2007
Maximálna intenzita žiarenia: <1 mW
Vysielaná vlnová dĺžka: 620 - 690 nm
Odchýlka lúča: 0,16 x 0,6 mrad
Trvanie impulzu: 0,2 x 10-9s - 0,8 x 10-9s
Výrobky s laserom triedy 2:
Nepozerajte sa do laserového lúča, ani ho
zbytočne nemierte na iných ľudí. Ochrana
oka je bežne poskytnutá reakciami odporu
vrátane žmurkacieho reflexu.
 VÝSTRAHA
Pozeranie sa priamo do lúča s optickými
pomôckami (napr. ďalekohľadmi, teleskopmi) môže byť nebezpečné.
 UPOZORNENIE
Pozeranie sa do laserového lúča môže byť
pre oči nebezpečné.
a
Prilepte nálepku lasera (a) v jazyku svojej
krajiny.
20
Stanley TLM330
Download PDF

advertising