TLM330 | Stanley TLM330 LASER DISTANCE METER instruction manual

Innehåll
Etablera instrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Översikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Display - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Lägga in batterier - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Funktioner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Starta/Stänga av - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Rensa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Meddelandekoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Justera mätreferens / stativ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Multifunktionellt bakstycke - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Enhet, längd inställning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Enhet, lutning inställning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Timer (automatisk utlösning) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Ljud PÅ/AV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Belysning PÅ/AV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Knapplås PÅ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Knapplås AV- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Mätfunktioner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Enkel längdmätning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Permanent / Minimum-Maximummätning- - - - - - - - - - 7
Lägg till / Subtrahera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Area- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Volym- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Rumsvinkelfunktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Pythagoras (2 punkter) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Pythagoras (3 punkter) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Pythagoras (delhöjd) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Nivellering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Utsättning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Smart horisontellt läge - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
SV
Sök höjd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14
Minne (20 senaste displayer) - - - - - - - - - - - - - - - - -15
Radera minne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15
Kalibrering
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16
Kalibrera lutningssensor (lutningskalibrering) - - - - - -16
Tekniska data
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17
Meddelandekoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Underhåll - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Garanti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Säkerhetsföreskrifter - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Ansvarsområden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Tillåten användning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Förbjuden användning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Risker vid användande - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Begränsningar i användande - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Avfallshantering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Elektromagnetisk acceptans EMV - - - - - - - - - - - - - -20
Laserklassificering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20
Produktetikettering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20
Stanley TLM330
1
SV Etablera instrument
Introduktion
Översikt
Läs igenom säkerhetsanvisningar och handbok noga
innan du använder instrumentet första gången.
Personal med instrumentansvar måste försäkra sig om
att alla användare förstår och följer dessa föreskrifter.
Display
Symbolerna har följande innebörd:
 VARNING
Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte
undviks, kan resultera i svåra skador för användaren eller
användarens död.
 OBSERVERA
På / Mät
Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte
undviks, kan resultera i mindre skador för användaren, men
avsevärd materiell och finansiell skada samt miljömässig
påverkan.
Viktiga avsnitt, som bör följas vid praktisk hantering, därför
att de möjliggör att instrumentet används på ett tekniskt
korrekt och effektivt sätt.
i
Area / Volym
Pythagoras
Lutning /
utsättning
Smart horisontellt läge
Timer
Sök höjd
Mätreferens
Enheter /
minne
Lägg till
Rensa / Av
2
Triangelarea
Stanley TLM330
Subtrahera
Etablera instrument
Display
Area/
Volym
SV
Lägga in batterier
Batteri
Utsättning
Timer
Mätning
Referens
Minne
i
Använd inte zinkbatterier för att
säkra pålitlig användning.
Byt batterier när
batterisymbolen
blinkar.
Omkrets
Vinkel
Väggarea
Indirekt höjd
Addition /
subtraktion
Resultat 2
Pythagoras
Horisontell
mätning
Min/Max mätning
Enheter
Huvudrad
Stanley TLM330
3
SV Funktioner
Starta/Stänga av
Rensa
i
2 sek
Instrumentet är
avstängt.
Tryck PÅ-knappen 2 sek för att
starta kontinuerligt laserläge.
Instrumentet
stänger av automatiskt om
ingen knapp
trycks inom
180 sek.
Meddelandekoder
1x
Ångra senaste
funktion.
2x
Om infoikonen visas med ett
nummer, se instruktionerna i
avsnitt "Meddelandekoder".
Exempel:
Lämna aktuell
funktion, gå till
standardläge.
Justera mätreferens / stativ
1
2
Avståndet mäts alltid
från stativets gänga.
Avståndet mäts från instrumentets framsida.
3
Avståndet mäts från instrumentets
baksida (standardinställning).
4
Stanley TLM330
Funktioner
Multifunktionellt bakstycke
SV
i
Enhet, längd inställning
Enhet, lutning inställning
Växla mellan olika
enheter:
Växla mellan olika
enheter:
2 sek
0.000 m 0.00 ft
0.0000 m 0'00" 1/32
0.00 m
0.00 in
0 in 1/32
Bakstyckets
orientering
känns av automatiskt och
nollpunkten
justeras motsvarande.
2 sek samtidigt
0.0 °
0.0 %
Timer (automatisk utlösning)
1
i
2
s
Justera fördröjning
för automatisk utlösning (max. 60
sek, standardinställning 5 sek)
Sekunderna räknar ner till mätningen
när tangenten släpps med aktiv laser. Fördröjd utlösning rekommenderas för exakt inriktning, t.ex. vid
långa avstånd. Det undviker att instrumentet skakar när man trycker
på mätknappen.
Stanley TLM330
5
SV Funktioner
Ljud PÅ/AV
2 sek samtidigt
Knapplås PÅ
Belysning PÅ/AV
2 sek samtidigt
Knapplås AV
2
1
2 sek samtidigt
inom 2 sek
PRESS
MINUS
6
Stanley TLM330
Mätfunktioner
Enkel längdmätning
1
SV
2
i
3
8.532 m
Sikta med den aktiva lasern
mot målet.
Mätbara ytor: Mätfel kan uppstå vid mätning mot färglösa
vätskor, glasskivor, styropor
eller liknande ljusgenomsläppande ytor eller mot högglansiga ytor. Mättiden ökar mot
mörka ytor.
Permanent / Minimum-Maximummätning
min.
1
Mätt minimum- och maximumlängd visas (min, max.). Senaste
mätt värde visas i huvudraden.
max.
2
3
2 sek
Stoppar permanent / minimum-maximummätning.
Används för bestämning av rumsdiagonal (maximalvärde) eller horisontallängd (minimivärde)
8.532 m
Lägg till / Subtrahera
1
2
7.332 m
i
3
Nästa mätning
adderas till föregående.
Nästa mätning
subtraheras från
föregående.
5.5I5 m
Resultatet visas i huvudraden
och uppmätt värde ovanför.
Upprepa detta vid behov.
Samma tillvägagångssätt kan
användas för att lägga till eller
subtrahera areor eller volymer.
I2.847 m
Stanley TLM330
7
SV Mätfunktioner
Area
1x
1
2
3
Sikta lasern mot
första målpunkt.
4
Sikta lasern mot
andra målpunkt.
6
2 sek
19.823 m
24.352 m
8
2
i
5
Omkrets
Area
Stanley TLM330
24.352 m
2
Resultatet visas i huvudraden
och uppmätt värde ovanför.
Mätfunktioner
Volym
SV
2x
1
2
3
4
Sikta lasern mot
första målpunkt.
i
7
78.694 m
3
Resultatet visas i huvudraden och
uppmätt värde ovanför.
5
Sikta lasern mot
andra målpunkt.
8
2 sek
80.208 m
208.703 m
78.694 m
6
Sikta lasern mot
tredje målpunkt.
Omkrets
2
3
Väggarea
Volym
Stanley TLM330
9
SV Mätfunktioner
Rumsvinkelfunktion
1
2
3
4
Sikta lasern mot
andra målpunkt.
Sikta lasern mot
första målpunkt.
7
8
2 sek
24.352 m
10
2
5
40.8 °
33.852 m
24.352 m
2
Vinkel inkluderad med de första två mätningarna
Omkrets
Rumsvinkelfunktion
Stanley TLM330
6
Sikta lasern mot
tredje målpunkt.
Mätfunktioner
Pythagoras (2 punkter)
SV
1x
1
2
3
4
Sikta lasern vinkelrätt mot lägre
punkt.
Sikta lasern mot
övre punkt.
i
5
8.294 m
Resultatet visas i
huvudraden och
uppmätt längd
ovanför. Tryck mätknappen 2 sek i
denna funktion för
att aktivera minimum eller maximummätning
automatiskt.
Pythagoras (3 punkter)
2x
1
2
3
4
Sikta lasern mot
övre punkt.
Sikta lasern mot
vinkelrät punkt.
i
7
5
6
Sikta lasern mot lägre
punkt.
Resultatet visas i huvudraden
och uppmätt längd ovanför.
Tryck mätknappen 2 sek i denna
funktion för att aktivera minimum eller maximummätning automatiskt.
8.294 m
Stanley TLM330
11
SV Mätfunktioner
Pythagoras (delhöjd)
3x
1
2
3
Sikta lasern mot
övre punkt.
5
Sikta lasern mot
punkt 2.
i
7
4
Resultatet visas i huvudraden
och uppmätt längd ovanför.
Tryck mätknappen 2 sek i denna
funktion för att aktivera minimum
eller maximummätning automatiskt.
2.602 m
12
Stanley TLM330
6
Sikta lasern mot
vinkelrät punkt.
Mätfunktioner
Nivellering
i
SV
Denna funktion visar kontinuerligt
instrumentets lutning. Instrumentet
piper vid en lutning på ±5°. Det piper snabbare ju närmare det kommer mot 0°. Instrumentet piper
kontinuerligt vid en lutning på
±0.3°.
1x
1
2
8.7 °
Placera instrumentet på objektet som
skall nivelleras.
Lutningen
visas (räckvidd ±180°).
Utsättning
2x
1
2
1
2
3
3
1.000 m
4
Flytta instrumentet långsamt
längs utsättningslinjen. Avståndet till nästa
utsättningspunkt
visas.
Justera
värde.
Acceptera värdet och
starta mätning.
0.625 m
i
0.625 m
0.240 m
Instrumentet piper när man
närmar sig en utsättningspunkt med mindre än 0.1 m.
Funktionen kan stoppas
RENSA/AV-knappen.
0.240 m fattas till
nästa 0.625 m avstånd.
Stanley TLM330
13
SV Mätfunktioner
Smart horisontellt läge
2
i
3
α
y
z
24.3 °
0.032 m
Sikta med lasern mot målet.
4.827 m
y
1
z
Tryck tangenten igen
för att inaktivera horisontell
mätning.
(upp till 360° och tvärlutning på
±10°)
Sök höjd
i
Denna funktion visar sökhöjden
kontinuerligt om instrumentet är
startat på ett stativ. Avståndsmätning nr 2 behövs inte eftersom
vinkeln mäts automatiskt.
h3
h2
1
2
3
4
x
Rikta lasern mot de övre punkterna och vinkeln/ höjdsökningen startar automatiskt.
Sikta lasern mot
lägre punkt.
h3
h2
6.932 m
30.2 °
9.827 m
14
i
h1
x
Den sökta höjden "y" är i 90°
vinkel till första
siktpunkt "x".
6
y
5
h1
= Sökvinkel
y = Sökhöjd om instrumen-
x
tet är startat på stativ
Stanley TLM330
Stoppar höjdsökningen och
visar senaste mätning.
Mätfunktioner
Minne (20 senaste displayer)
1
SV
Radera minne
2
3
2 sek
20
8.294 m
20 senaste displayer visas.
20
8.294 m
Bläddra genom
de 20 senaste
displayerna.
Stanley TLM330
Värdet i huvudraden kan användas för ytterligare
beräkningar.
2 sek samtidigt
Minnet är helt raderat.
15
SV Kalibrering
Kalibrera lutningssensor (lutningskalibrering)
1
2
2 sek
samtidigt
3
Placera instrumentet på en absolut
plan yta.
4
180°
5
6
Vrid instrumentet horisontellt 180° och
placera det på en absolut plan yta igen.
7
Vrid instrumentet upp och ner och placera det på
en absolut plan yta igen.
8
180°
Vrid instrumentet horisontellt 180° och
placera det på en absolut plan yta igen.
16
Stanley TLM330
9
i
Instrumentet återgår
till normalt
läge efter
2 sek.
Tekniska data
SV
Avståndsmätning
Typisk mättolerans *
± 1.0 mm / 0.04 in ***
Maximal mättolerans**
± 2.0 mm / 0.08 in ***
Målplattans räckvidd
100 m / 330 ft
Typisk räckvidd*
80 m / 262 ft
Räckvidd vid ogynnsamma
förhållanden **** 60 m
60 m / 197 ft
Minsta displayenhet
0.1 mm / 1/32 in
Ø Laserpunkt
i längder
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Lutningsmätning
Mättolerans mot laserstråle*****
± 0.2°
Mättolerans mot hus*****
± 0.2°
Räckvidd
360°
Allmänt
Laserklass
2
Lasertyp
635 nm, < 1 mW
Skyddsklass
IP54 (dammskyddad,
stänkvattenskyddad)
Auto. avstängn. laser
efter 90 s
Auto. avstängn. instrument
efter 180 s
Batteritid (2 x AAA)
upp till 5000 mätningar
Mått (H x D x B)
115.6 x 58 x 32 mm
4.55 x 2.28 x 1.26 in
Vikt (inkl. batterier)
155 g / 4.98 oz
Temperaturområde:
- Förvaring
- Drift
* gäller för 100 % reflekterande yta (vitmålad vägg),
dålig bakgrundsbelysning, 25 ºC
** gäller för 10 till 500 % reflekterande yta, mycket
bakgrundsbelysning, - 10 ºC till + 50 ºC
*** Tolerans gäller från 0.05 m till 10 m med noggrannhetsnivå 95%. Maximal tolerans kan sjunka till 0.1
mm/m mellan 10 m till 30 m och till 0.2 mm/m vid
avstånd över 30 m
**** gäller för 100 % reflekterande yta, bakgrundsbelysning ca 30'000 lux
***** efter användarkalibrering. Ytterligare vinkelavvikelse på +/- 0.01° per grad upp till +/-45° i varje
kvadrant. Gäller vid rumstemperatur. Den maximala
avvikelsen ökar med +/- 0.1° för hela driftstemperaturen.
i
Använd ett stativ för noggranna indirekta resultat. Tvärlutning bör
undvikas för noggranna lutningsmätningar.
Funktioner
Längdmätning
Ja
Min/Max mätning
Ja
Permanent mätning
Ja
Utsättning
Ja
Addition/Subtraktion
Ja
Area
Ja
Volym
Ja
Rumsvinkelfunktion
Ja
Pythagoras
2-punkt, 3-punkt,
delhöjd
Smart horisontellt läge /
Indirekt höjd
Ja
Sök höjd
Ja
Nivellering
Ja
Minne
20 displayer
Ljud
Ja
Belyst display
Ja
Multifunktionellt bakstycke
Ja
-25 till 70 °C
-13 till 158 °F
-10 till 50 °C
14 till 122 °F
Stanley TLM330
17
SV Meddelandekoder
Underhåll
Säkerhetsföreskrifter
Kontakta återförsäljaren om meddelandet • Rengör instrumentet med mjuk fuktig
Error inte visas när instrumentet har starduk.
tats upprepade gånger.
• Doppa inte instrumentet i vatten.
Om meddelandet InFo visas med ett
• Använd inga aggressiva rengöringsnummer, tryck Rensa-knappen och följ
medel eller lösningsmedel.
instruktionerna:
18
Nr.
Orsak
Åtgärd
156
Tvärlutning över
10°
Håll instrumentet utan
tvärlutning.
162
Kalibreringsfel
Kontrollera att instrumentet är placerat på
en absolut horisontell
och plan yta. Upprepa
kalibreringen. Om felet
fortfarande kvarstår,
kontakta återförsäljaren.
204
Fel i beräkningen
252
För hög temperatur Låt instrumentet
svalna.
Garanti
Denna Stanley TLM levereras med 2 års
garanti.
För ytterligare information, vänligen
kontakta återförsäljaren.
Illustrationer, beskrivningar och tekniska
specifikationer är icke bindande och kan
ändras vid behov.
Gör om mätningen.
253
För låg temperatur
255
Mottagen signal för Byt målyta (t.ex. vitt
svag, mättid för
papper).
lång
256
Mottagen signal för Byt målyta (t.ex. vitt
stark
papper).
257
För mycket
bakgrundsljus
Skugga målytan.
258
Mätning utanför
mäträckvidd
Justera räckvidd.
260
Laserstråle bruten
Upprepa mätning.
Personal med instrumentansvar måste
försäkra sig om att alla användare förstår
och följer dessa föreskrifter.
Ansvarsområden
Ansvarsområde för tillverkare av
originalutrustning:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Ovanstående företag är ansvarig för att
leverans av instrumentet, inklusive
handbok, sker i ett totalt säkert tillstånd.
Ovanstående företag är inte ansvarig för
tillbehör från annan tillverkare.
Instrumentansvariges åligganden:
• Att förstå säkerhetsinstruktionerna för
instrumentet och instruktionerna i handboken.
• Att känna till lokala säkerhets- och arbetarskyddsföreskrifter.
• Se alltid till att obehöriga inte får tillgång
till instrumentet.
Värm instrumentet.
Stanley TLM330
Säkerhetsföreskrifter
SV
Tillåten användning
Risker vid användande
Avfallshantering
• Mätning av avstånd
• Lutningsmätning
 VARNING
 OBSERVERA
Förbjuden användning
• Användning av instrumentet utan
instruktioner
• Användning utanför angivna gränser
• Inaktivering av säkerhetssystem och
eliminering av förklarande text eller
varningsetiketter
• Öppna instrumentet med hjälp av
verktyg (t.ex. skruvmejsel)
• Modifiering eller konvertering av instrumentet
• Användning av tillbehör från annan tillverkare utan medgivande.
• Medvetet blända annan person, även i
mörker
• Otillräckliga förebyggande säkerhetsanordningar vid uppställning av instrument
(t ex vid mätningar av vägar eller byggnadsplatser)
• Medvetet eller oansvarig hantering på
byggnadsställningar vid användning av
stege när mätning pågår i närheten av
drifttagna maskiner eller nära oskyddade maskiner eller installationer
• Direkt inriktning mot solen
Se upp för felaktiga mätningar om ett
defekt instrument används, efter ett fall
eller andra otillåtna påfrestningar resp.
förändringar av instrumentet. Utför periodiska kontrollmätningar.
Särskilt efter onormal påfrestning och
före/efter viktiga mätningar.
Tomma batterier får inte avfallshanteras
som hushållssopor. Tänk på miljön och
lämna in batterierna till närmaste återvinningsstation enligt gällande miljölagstiftning.
Instrumentet får inte avfallshanteras som
hushållssopor.
Se till att instrumentet skrotas på
ett sådant sätt att nationella regler
OBSERVERA
Försök inte själv att reparera instrumentet. efterlevs.
Följ nationella och landsspecifika
Vänligen kontakta din återförsäljare vid
regler.
defekt instrument.
Information om avfallshantering kan
laddas hem från vår hemsida.
VARNING
Ändringar och modifikationer, utan användarens uttryckliga tillstånd, kan inskränka
användarens rätt att använda istrumentet.


Begränsningar i användande
Se kapitel Tekniska data.
Instrumentet är anpassat för användning i miljö lämpad för människor.
Använd inte instrumentet i aggressiv eller
explosiv miljö.
i
Stanley TLM330
19
SV Säkerhetsföreskrifter
Elektromagnetisk acceptans EMV
Laserklassificering
 VARNING
Instrumentet uppfyller kraven för gällande
regler och normer.
Möjligheten för inverkan på annan utrustning kan trots detta inte uteslutas.
Instrumentet genererar en synlig laserstråle utgående från instrumentet:
Instrumentet motsvarar laserklass 2 enligt:
• IEC60825-1 : 2007 Lasersäkerhet
Produktetikettering
Laserstrålning
Titta inte in i laserstrålen.
Laserklass 2
enligt IEC 60825-1:2007
Maximal impulseffekt: <1mW
Frekvens: 620-690nm
Stråldivergens: 0.16 x 0.6 mrad
Impulstid: 0.2 x 10-9s - 0.8 x 10-9s
Laserklass 2 produkter:
Titta inte in i laserstrålen och rikta den inte
mot andra personer i onödan. Skydd av
ögat uppstår normalt genom bortvändningsreaktioner och blinkreflexen.
 VARNING
Det kan vara farligt att titta in i strålen med
ett optiskt instrument t.ex. kikare, teleskop.
 OBSERVERA
Titta inte in i laserstrålen, det kan vara
farligt för ögonen.
a
Applicera laseretiketten (a) för ditt språk.
20
Stanley TLM330
Download PDF

advertising